Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinært årsmøte 2014"

Transkript

1 Årsmøtepapirer 2014

2

3 Lørenskog Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 28. februar kl i våre lokaler "Floka" ved Sørlihavna. Etter årsmøtet vil det være sosialt samvær med mat og drikke. Dagsorden for årsmøtet: 1.Åpning 2. Konstituering Registrering av antall stemmeberettige medlemmer Godkjenning av innkalling til årsmøte Valg av ordstyrer Valg av 2 til å signere protokollen Valg av 2 til tellekorps Valg av referent 3. Årsberetning for Regnskap for Innkomne forslag 6. Handlingsplan og budsjett for 2014 og Valg Styremedlemmer og varamedlemmer Valgkomite Kontrollkomite (2 regnskapskyndige til å gjennomgå regnskapet) 2 representanter til regionens årsmøte 8. Avslutning NB! Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest torsdag 13. februar Medlemmer som har betalt kontingent for 2014 har stemmerett på årsmøtet. Etter at årsmøtet er avsluttet inviteres medlemmene til sosialt samvær med enkel bevertning. P.g.a. bestilling av mat må vi ha bindende påmelding til det sosiale samværet innen 21/2 til Med vennlig hilsen Norsk Folkehjelp Lørenskog Tom Hetty Olsen Leder 21/ Postboks 436 Telefon: Lørenskog

4 Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning /

5 Innledning Styrets arbeid Styret har i 2013 bestått av (etter årsmøtet 2013): Leder: Tom Hetty Olsen Nestleder: Mona Lind Økonomiansvarlig: Lasse Olsen Sekretær: Beate Halvorsen Medlemsansvarlig: Inger Furmyr Styremedlem: Roy Hansen Styremedlem: Frank Næss Vararepresentant: Berit Tomter Vararepresentant: Nina Wahl Vararepresentant: Ann Mari Holter Styret har i 2013 hatt 10 styremøter (hvorav 1 møte var kombinert styremøte / styre- seminar) og behandlet mer enn 58. Styret har nedlagt et betydelig arbeid i løpet av året og har etablert rutiner og arbeidsmetoder som sikrer en god og stabil drift av laget i tråd med lover, vedtekter og etiske retningslinjer i Norsk Folkehjelp. Alle innkjøp og økonomiske utlegg er styrebehandlet og vedtatt av styret og det er vedtatt rutiner / retningslinjer for blant annet: Plikttjeneste i etterkant av kurs / kompetanse betalt av laget, Støtte til uniform, instruktørvirksomhet i laget, Behandling av klager / konflikter mellom medlemmer i laget, Rutiner for deltagelse på tjenester i sanitet, Rutiner for deltagelse på tjenester i ambulanse og Rutiner for deltagelse på tjenester i søk- og redning, m.m. Dette sikrer en kvalitetsmessig god og likeverdig behandling av saker innenfor de enkelte områdene. Styret har hatt meget god oversikt og styring av økonomien i laget gjennom jevnlige regnskapsoversikter og informasjon fra økonomiansvarlig. Styret har vært representert på alle regionale og sentrale konferanser med en eller flere deltagere, noe som har sørget for god informasjonsutveksling mellom laget og regionale / sentrale ledd. 2

6 Økonomi Lagets økonomi er nå god. Lagets overskudd inklusiv renter er kr Dette på tross av at laget har foretatt store investeringer og oppgraderinger av utstyr innenfor de fleste aktivitetsområder. Bedre resultat har vi ikke hatt de siste syv årene. Dette skyldes bl.a. en stram økonomistyring, høy aktivitet i laget, og nye inntektskilder, m.m. Utvikling i driftsresultatene for de siste årene er vist i grafen nedenfor. Lagets frie egenkapital pr 31/ , er kr Økningen i egenkapitalen utgjør over 74 % i forhold til hva vi startet året med. Ettersom vi har hatt totale inntekter som overskrider kr , måtte en ekstern revisor revidere regnskapet. Revisjonen er utført av revisor Harald Karlsen, som også har andre revisjonsoppdrag innenfor Norsk Folkehjelp. Det valgte kontrollutvalget har også gjennomgått regnskapet. Se ellers egen rapport vedlagt regnskapet. Sponsorutvalget For å finne finansiering av ny (brukt) ambulanse i henhold til vedtak på årsmøtene i 2012 og 2013, samt finansiering av ny (brukt) mannskapsbil, ble det nedsatt et sponsorutvalg som har arbeidet med dette. Lagets leder har også vært leder for sponsorutvalget. Sponsorutvalget besluttet å invitere medlemmer og sympatisører til å tegne "andeler" i de nye bilene og gjennom det bli "symbolske" medeiere i lagets biler. I løpet av 2013 lykkes det laget å få inn kr i andeler til den nye (brukte) ambulansen. Sammen med verdien av den gamle ambulansen, samt tilskudd fra laget - som var mulig gjennom økt aktivitet fra ambulansegruppa, sanitetsgruppa og SR gruppa - 3

7 klarte vi å anskaffe en ny (brukt) ambulanse høsten 2013, uten å måtte låne penger fra eksterne kilder. Vi har dermed fått en relativt ny og moderne ambulanse, som vi med rette er stolt av. Det ble holdt en egen tilstelning i forbindelse med innvielsen av den nye ambulansen for våre andelseiere høsten 2013, hvor vi fikk takket for støtten. Nedenfor er en oversikt over personer / organisasjoner som tegnet andeler i vår nye ambulanse: OVERSIKT OVER ANDELER NY AMBULANSE ANDEL NR ANDELSHAVER(E) ADRESSE POSTADRESSE ANDELS- BELØP 1 Nina Hovensjø / Lasse Olsen Nordkappgata Oslo kr Bjørn Tore Egeberg Tostrup Terrasse Oslo kr Arvid Dale Løvenstadvegen 4 C 2006 Løvenstad kr Inger Anne Furmyr Nordheimveien Fjellhamar kr Tom Hetty Olsen Nordheimveien Fjellhamar kr Familien Furmyr-Richter Nordheimveien Fjellhamar kr LO Nedre Romerike Gjerdrumsgata Lillestrøm kr AOF Romerike Bjørnsons gate Lillestrøm kr Kurland Framlag Kurlandsåsen 31 F 1479 Kurland kr Fagforbundet Skedsmo Postboks Lillestrøm kr Lørenskog SV Kantarellveien Rasta kr Norsk Folkehjelp Skedsmo Kirkeveien Kjeller kr Oslo / Akershus Handel og Kontor Møllergata Oslo kr Fagforbundet Ahus, avd. 369 Sykehusveien Nordbyhagen kr LHL Lørenskog Postboks Lørenskog kr TOTALT INNBETALT kr Informasjon Vi har i 2013 hatt en oppdatert og aktiv hjemmeside med informasjon om alle sider ved lagets virksomhet. Hjemmesiden vår er den viktigste informasjonskanal til medlemmene om alle sider ved lagets virksomhet. I tillegg har vi også etablert en egen side for laget på Facebook, som er mer beregnet på nære venner og sympatisører. Her blir nyhetsmessige ting publisert med tanke på et bredere publikum enn bare medlemmer. Medlemsavisa "Trøste og Bære" er utgitt med 4 nummer i løpet av Den sendes elektronisk til alle medlemmer med registrert e- post adresse, og pr. post til mellom medlemmer uten e- postadresse. Her presenteres forskjellige nyheter og planlagte møter / kurs / aktiviteter. Vi har etablert rutiner for informasjon til nye medlemmer. Hvert nytt medlem får raskt tilsendt et velkomstbrev med informasjon om lagets aktiviteter og møter, og med oppfordring om å aktivisere seg i lagets virksomhet. 4

8 I løpet av våren arrangerte vi jevnlig stands på Metrosenteret hvor vi ga ut informasjon om Norsk Folkehjelp sentralt og lokalt, demonstrerte forskjellige typer førstehjelp, vervet medlemmer og hadde utlodning for å skaffe inntekter til laget. Prosjekt "Alle hjerter gleder seg.." Våren 2013 besluttet styret, etter forslag fra leder, å søke om støtte fra Extrastiftelsen til et prosjekt for å kunne tilby førstehjelpsopplæring til utvalgte grupper i lokalsamfunnet. Prosjektets målsetting var: Å skaffe nødvendig opplæringsmateriale (treningsstartere, treningsdukker, annet øvelsesutstyr og forbruksmateriell) til å kunne tilby og gjennomføre, kvalitetsmessig og godkjent opplæring i HLR og DHLR til prosjektets målgrupper. I løpet av ett år å ha gjennomført minimum 2 HLR/DHLR kurs for ungdom gjennom ungdomsklubben VOLT i Lørenskog. I løpet av ett år å ha tilbudt HLR/DHLR kurs til samtlige registrerte frivillige hjemmehjelpere i Frivilligsentralen i Lørenskog, i samarbeid med Frivilligsentralen i Lørenskog. I løpet av ett år å ha gjennomført minimum 2 HLR/DHLR kurs for innvandrerkvinner i Lørenskog gjennom Lørenskog kommunes "Kvinneklubb". I løpet av ett år å tilby kurs i HLR/DHLR til alle renholdere på A- Hus i samarbeid med Fagbundet. Å sette Norsk Folkehjelp Lørenskog i stand til å bli en profesjonell og aktiv leverandør av kurs i HLR og DHLR i Lørenskog kommune og på Nedre Romerike. Prosjektet skulle samarbeide med lokale partnere som: Frivilligsentralen i Lørenskog Fagforbundet A- Hus Aktivitetshuset Volt "Kvinneklubben" Lørenskog Total kostnadsramme på prosjektet var kr Prosjektet var planlagt gjennomført i 2014 med Tom Hetty Olsen som prosjektleder. Ved tildeling av midler fra Extrastiftelsen i november 2013 ble prosjektet vedtatt støttet, og prosjektet er påbegynt i Arbeid lokalt Helgen april arrangerte vi loppemarked i Floka, noe som innbrakte over kr. Vi har nedlagt et stort arbeid i 2013 for å knytte kontakter og vise at vi er en aktiv og positiv aktør i lokalmiljøet i Lørenskog og på Nedre Romerike. 5

9 Styrets leder holdt 1. mai appell på det lokale 1. mai arrangementet i Lørenskog og snakket om Norsk Folkehjelps internasjonale og lokale arbeid. Vi hadde også innsamling til aksjonen "Folk forandrer verden". I tillegg hadde vi sanitetspersonale og ambulansen til stede ved 1. mai arrangementet i Skedsmo (Lillestrøm). Vi hadde også i 2013 deltakelse med bøssebærere lokalt i TV aksjonen, og sentralt på innsamlingskontoret i kommunen. Samarbeidet med attføringsbedriften Nitor AS (eid av Lørenskog kommune) fortsatte i 2013, og vi har deltatt med aktiviteter og tjenester på deres vinter- og høstleir for skoleungdom i Lørenskog. I tillegg arrangerte vi også i 2013 et juleverksted for barn sammen med Nitor på Losby besøksgård. Vi deltok i 2013 på de tradisjonelle Losbydagene i august med stand. Her solgte vi førstehjelpsutstyr, ga informasjon om vårt arbeid lokalt og internasjonalt og vervet medlemmer. Vi har i løpet av 2013 tatt kontakt med andre organisasjoner i Lørenskog. Vi inviterte LHL Lørenskog til ett av våre medlemsmøter hvor de fikk presentere sin organisasjon og sitt arbeide. Vi ble også invitert til ett av deres møter hvor vi presenterte Norsk Folkehjelp sentralt og lokalt. Samarbeidet resulterte blant annet i at LHL Lørenskog ville ha oss til å holde et førstehjelpskurs for deres medlemmer. Kurset ble gjennomført høsten 2013 med 12 deltakere fra LHL Lørenskog. LHL Lørenskog vedtok også å kjøpe andeler for kr i vår nye ambulanse, noe vi er meget takknemlige for. Vi har også aktivisert oss i Lørenskog Frivilligsentral, blant annet ved at vår leder har gått inn i styret i Frivilligsentralen som styremedlem på vegne av laget. Vi har holdt to informasjonsmøter for brukere av Frivilligsentralen høsten 2013, med tema som: «Viktigheten av å kunne førstehjelp" og "Vanlige skader og sykdommer hos eldre". Det var populære temaer med godt oppmøte. Flere av lagets medlemmer er aktive i "Lørenskog kvinneklubb" som er et møtested for kvinner fra forskjellige kulturer for kontakt og utveksling av kunnskap og kompetanse. Klubben støttes økonomisk av kommunen. Vinteren / våren 2013 forsøkte vi med "kafedrift" i Floka på utvalgte lørdager og søndager, hvor vi solgte varmt drikke, pølser og vafler, til turgåere før og etter turen ut fra parkeringen på Sørlihavna. Det var en meget positiv erfaring og vi fikk mange tilbakemeldinger fra fornøyde turgåere for tiltaket, men det var såpass ressurskrevende at vi ikke har konkrete planer for å fortsette tiltaket i

10 Sanitet / førstehjelp Inger Furmyr har vært sanitetsleder. Vi har i år hatt mannskap på 22 forskjellige tjenester av ulik størrelse og lengde fordelt på 13 aktive sanitetsmannskap gjennom året og 3 medlemmer som observatører. Dette har gitt gode inntekter til laget - noe man ser av regnskapet. Den største utfordringen var Østmarkrittet som ble arrangert for første gang i år, men som er planlagt å bli et fast arrangement hvert år. Vi hadde flere deltakere med på regionale kurs 2013, og på Viubråtan ble det 3 nye medlemmer i laget med førstehjelp på kvalifisert nivå. 8 nye medlemmer startet på kvalifisert nivå (KNF) i november og alle besto prøven - avholdt første helgen i januar - slik at vi nå har 21 godkjente sanitetsmannskap. Vi har hatt flere felles øvelseskvelder og helger sammen med SR- og ambulansemann- skapene, samt møter/ temakvelder med følgende temaer: Sårbehandling Sikring av barn i bil (Kim Ankersten innledet) Idrettsskader Gjennomgang av produkter/utstyr og øvelser i bruk av disse. Mona ble oppnevnt som depotansvarlig sommeren 2013 og har arrangert dugnad for opprydding. Det er nå innkjøpt nye og moderne førstehjelpssekker til bruk ved oppdrag. Medlemsverving Medlemsutviklingen har de siste årene vært meget god. I det siste halvåret av 2013 har styret prøvd å legge vekt på å aktivisere eksisterende medlemmer framfor å intensivere verving av nye medlemmer. Medlemmer i 2010: 76, 2011: 106, 2012: 150, 2013: 160 7

11 Vi har 160 medlemmer ved årsavslutningen. 10 har ikke betalt kontingenten for 2013 og vil bli strøket om de ikke betaler nå i Vi har ikke drevet aktiv verving før mot slutten av året etter at regionen dro i gang en aksjon. Vi fikk 5 nye medlemmer fra oktober og ut året. Disse har allerede tatt NGF og KNF og er en viktig tilvekst til laget! Nye medlemmer får et velkomstbrev. Medlemsregisteret gir oss ikke melding ved overføring fra annet lag, hvilket medfører at vi kan overse slike nye medlemmer. Vi har bedt om at dette løses uten at det har skjedd noe mer. Sosialt prøver vi å legge til rette for et hyggelig miljø og har blant annet hatt både sommerfest med grilling ute, og julegrøt og julebord i Floka. På medlemsmøter, øvelser, kurs mv stiller Arvid alltid opp med sine gode og populære vafler. Søk og Redning (SR) Roy Hansen har vært SR leder med Christian Petersen som NK. Det har i løpet av 2013 vært 32 leteaksjoner på Østlandet, hvor Lørenskog har deltatt med mannskap. Totalt sett har omkring 10 godkjente redningsmannskaper deltatt fra oss - hvorav mange har deltatt på de fleste aksjonene. Vi har dermed befestet oss som en betydelig og stabil deltaker i den lokale redningstjenesten. Antall aktive kvalifiserte medlemmer i SR gruppa er økende. Mye nytt utstyr er anskaffet, og aktiviteten har vært høy. SR gruppa har gjennomgående hatt møter / øvelser hver 14. dag, med utgangspunkt i lokalene våre i Floka. Det har vært gjennomført temakvelder omkring redningsfaglige emner som: Kart og kompass Bruk av GPS i redningstjenesten Søketeknikker Sambandsteknikk Transport av syke og skadde (TASS) Personlig beredskap, m.m. Det har også vært avholdt øvelser både på vinterføre og barmark med søk etter savnet person, TASS, skadebehandling og samhandling med sanitetstjenesten og ambulanse. En del medlemmer fra SR gruppa var på besøk i vårt søsterlag på Moelven for felles øvelse og opplæring i snøscooterbruk i redningstjenesten, i februar. SR gruppa har i løpet av 2013 fått anskaffet mye nødvendig nytt utstyr, slik at vi nå har bra med redningsfaglig utstyr. Vi søkte - og fikk tildelt kr fra Justisdepartementets midler til nytt utstyr, mot at laget investerte tilsvarende sum. 8

12 Dette satte oss i stand til å gå til anskaffelse av: 5 nye redningssekker med fullt utstyr Ny repeater som ble montert på Losby, pluss utstyr som muliggjør mobilt bruk av repeateren Nytt vakuumspjelkesett Nye sekker med førstehjelpsutstyr Ny transportslede til snøscooteren 6 nye kommunikasjonsradioer med ladekoffert, m.m. Vi er dermed bra utstyrt med materiell i forhold til den aktiviteten vi for tiden har. SR gruppa har vurdert å delta i scooterberedskapstjenesten til Helse Sør- øst med utgangspunkt i Østmarka, og har vært i møte med Prehospital divisjon i Helse Sør- Øst for å diskutere dette sammen med andre frivillige aktører. Vi har imidlertid besluttet å utsette deltagelsen, da vi foreløpig ikke har de nødvendige ressursene til å påta oss en slik forpliktende beredskap. SR gruppa har i 2013 startet arbeidet med å oppdatere den lokale beredskapsplanen for bistand under katastrofer og ulykker. Dette arbeidet er ikke ferdig og vil fortsette i SR gruppa arrangerte et kurs for nye Søk- og redningsmannskap (Grunnleggende SR kurs) med god oppslutning. 6 nye redningsmannskaper ble godkjent for tjeneste gjennom laget. Ambulanse Nina Wahl har i 2013 vært ambulanseleder. Ambulansegruppa har hatt et aktivt år. Totalt sett har de deltatt på 49 forskjellige oppdrag, hvorav 19 ordinære bakvakter og 10 ekstravakter for Helse Sør- Øst, og 20 andre tjenester i forbindelse med sanitetsoppdrag, øvelser og andre arrangementer. Totalt sett har 7 medlemmer deltatt på vakter med ambulansen, i tillegg til flere medlemmer som har deltatt som hospitanter. I løpet av 2013 har vi lykkes å gå til anskaffelse av en ny (brukt) ambulanse som gjør at vi utstyrsmessig er i en god situasjon. Dette ble muliggjort gjennom et stort arbeid som en egen sponsorgruppe i styret gjorde, og som innbrakte kr i sponsorstøtte gjennom tegning av andeler. I tillegg finansierte laget resten av kostnadene til ambulansen, som kostet ca. kr Laget har også investert i mye nytt utstyr til ambulansen. Dette inkluderer blant annet: Ny førstehjelpssekk med fullt innhold 1 ny hjertestarter 2 nye overflyttningsbrett 4 nye vester Instrumenter for måling av blodsukker og metning Blodtrykkmåler 9

13 Vakuumspjelkesett Ryggekamera til ambulansen Nytt navigasjonssystem (GPS) Ambulansegruppa har hatt flere felles temamøter / øvelser sammen med sanitetsgruppa og søk- og redningsgruppa. Kursvirksomhet Det har vært en omfattende kursvirksomhet i laget i løpet av Vi har arrangert flere interne kurs for våre medlemmer - både i søk og redning, grunnkurs i førstehjelp og DHLR (hjertestarter). I tillegg har vi sendt medlemmer på regionale kurs og konferanser og holdt kurs i samarbeid med andre lag. Dette har gjort at lagets kompetanse har økt betydelig og vi har fått mange nye medlemmer med verdifull kompetanse. Vi har blitt en relativt stor tilbyder og leverandør av forskjellige typer førstehjelpskurs som har brakt betydelige inntekter til laget. Vi har i 2013 holdt førstehjelpskurs for Lørenskog kommune, Kurland skole og Åsen skole. Dette er kurs vi har formidlet til Norsk Folkehjelp Produkt og undervisning, og hvor vi har delt inntektene. I tillegg har vi gjennomført 3 førstehjelpskurs for lærlinger innen mekaniske fag på Romerike og et førstehjelpskurs (NGF) for Lørenskog LHL. Vi har hatt 2 aktive instruktører i Ungdomsarbeid Berit Tomter har vært ungdomsansvarlig med Ann- Mari Holter som NK. Vi har ikke lyktes i å etablere en egen ungdomsgruppe i Dette på tross av at det er blitt nedlagt et betydelig arbeid i forsøk på nyrekruttering. Ungdomsutvalget har hatt møter annenhver onsdag på vårparten, men dessverre med liten oppslutning. Det har vært forsøkt å aktivisere unge som allerede er medlemmer i laget, i tillegg til verve- og informasjonsarbeid mot ungdomsskoler og videregående skoler i distriktet. Det har vært utdelt informasjonsbrosjyrer på skolene, lagt løpesedler i postkasser i boligstrøk m.m. I andre halvdel av 2013 ble det etablert et samarbeid med Ungdomshuset Volt i Lørenskog kommune, og vi planla 3 møter / temakvelder for ungdom i Ungdomshuset Volt sine lokaler i kulturhuset i Lørenskog. Informasjon om disse arrangementene ble tatt inn i brosjyren fra Lørenskog kommune, som ble spredt til alle skoler og skoleelever i Lørenskog. På tross av dette ble det dårlig oppslutning på de første møtene, slik at vi avlyste det siste planlagte møtet. Vi har i løpet av 2013 søkt - og fått støtte - fra Frifondsmidler til ungdomsarbeidet vårt. Midlene har delvis vært brukt på arbeidet med å etablere en ungdomsgruppe, noe nødvendig utstyr til laget for ungdomsarbeid, og til medlemmer av ungdomsutvalget for deltagelse på sentrale konferanser og møter for ungdomsarbeid i NF. 10

14 Utstyr / materiell Frank Næss har vært bil- og uniformsansvarlig. Laget har i 2013 byttet ut ambulansen med en ny (brukt) ambulanse. Den gamle ambulansen hadde en del reparasjoner, blant annet på bremser, kuleledd og alarm. Det var også nødvendig å anskaffe nye vinterdekk i begynnelsen av Den nye ambulansen har vært gjennom en del oppgraderinger og godkjenninger før vi kunne ta den i bruk. I tillegg er det blitt montert nytt ryggekamera og navigeringssystem. Vi har også den gamle mannskapsbilen som har vært relativt lite brukt i året. Dette skyldes i vesentlig grad at bilen er ca. 20 år gammel og i dårlig stand. Den lille bruken har også medført at det har vært lite utgifter til vedlikehold. Styret 26/

15 Lørenskog REGNSKAPET 2013 DRIFTSRESULTATET Regnskapet viser et totalresultat (overskudd) på kr Av dette er driftsresultatet kr og renteinntektene kr Utvikling i driftsresultatene for de siste årene er vist i grafen nedenfor. Dri-sresultat eksklusiv renteinntekter Dri-sresultat uten renteinntekter Inntekter Kostnader DriFsresultat Som grafen ovenfor viser, har vi hatt en formidabel utvikling i driftsresultatet de siste to årene. Vi har hatt et aktivt år med høy aktivitet på kjerneområdene. Dette har gitt økte driftskostnader i forhold til 2012, men mye av dette er engangskostnader i forbindelse med innkjøp av utstyr som kan benyttes i mange år framover. INNTEKTER Inntektene har i 2013 økt med 102 % i forhold til Tar vi vekk de innsamlede midlene til «ny ambulanse» blir økningen nesten 73 %. Hovedpostene her er økning i fakturerte sanitetsvakter (+119 %), transporttjenester med ambulansen (+48,5 %) og kursinntekter. Vi har også fått Frifond-midler og tilskudd fra Jus.Dep som bidrar godt til inntektene. Vi prøvde oss med loppemarked og kafesalg som ga ekstra inntekter. Tilskuddet fra fagforeningene og kollektive medlemskap ligger i år innbakt i de sponsede inntektene til ny ambulanse. Det er ellers redegjort tidligere for sponsormidlene til ambulansen. Ved forsikring av ny ambulanse, fikk vi tilbakebetalt et større forsikringsbeløp som var betalt for mye gjennom flere år for den gamle. Premien var satt for høyt i forhold til faktisk kjørte kilometer. Medlemskontingenten økte med 9 %. Årets renteinntekter kommer i hovedsak fra at vi har hatt et større innskudd på høyrentekontoen. KOSTNADER Alle påløpte kostnader er ført. Forsikringer for året er ført og tilbakebetalte beløp for ambulansen er gått til fradrag på gammel bil. Det ble et tap på kr ved salg av Postboks 436 Telefon: Lørenskog

16 Lørenskog gammel ambulanse. Dette tilsvarer differansen mellom nedskrevet verdi og salgssummen. Vi begynte å få forholdsvis store reparasjonskostnader på bilen, så det var kjærkomment å få kjøpt en ny brukt. Avskrivninger er ført månedsvis og utgjør kr Arbeidet med å registrere lagets reelle aktiva er påbegynt, men ikke fullført i KONKLUSJON Laget har kontroll over økonomien og den økonomiske status er god. Vi har kr i kontanter stående på bankkonti. I tillegg har laget en netto fordring (kundefordring minus leverandørgjeld) på over kr , som vi får inn i januar I tillegg vil vi inntektsføre fordringene vi har mot Hovedredningssentralen etter hvert som de blir innbetalt. Dette utgjør over kr (om alle innsendte oppgaver blir godkjent som de er). Vi kan kanskje ikke vente like høye inntekter i 2014 som i Vi må derfor vurdere nøye kostnadene i det kommende året. En forespørsel til foreninger og firmaer i nærmiljøet om sponsormidler til ny beredskapsbil har foreløpig ikke resultert i noe forpliktene konkret. Det kan derfor være at laget må bruke av egne midler for å finansiere en ny transportbil. Dette vil eventuelt bli den største investeringen laget gjør i Lørenskog 31/ / Lasse Olsen Økonomileder Postboks 436 Telefon: Lørenskog

17 Lørenskog RESULTATREGNSKAP 01/ / INNTEKTER NOTE KOSTNADER NOTE Sanitetsvakter Varekjøp Transporttjenester Avskrivninger biler og utstyr Aksjoner Kostnader lokaler inkl. forsikring Loddsalg/lotteriinntekter Leiekostnader Utleie av mannskaper EDB-kostnader Salg av materiell Fremmede tjenester Kontingent fra medlemmene Arbeidstøy og verneutstyr Kollektivt medlemskap Kontorinventar og utstyr Tilskudd fra fagforeninger Annet utstyr Tilskudd Frifond, Jus.dep etc Kontorrekvisita og abonementer Norsk Tipping, grasrotandel Førstehjelps- og undervisningsmateriell Kursinntekter Kurs og konferansekostnader "Ny ambulanse" Telefon og portokostnader Andre inntekter Andre driftskostnader Drivstoff biler og transportutstyr Vedlikehold biler og transportutstyr Forsikring og avgift biler og transp.utstyr Andre kostnader biler og transportutstyr Profileringsutstyr Mannskapsforsikringer Gaver/blomster Tap ved salg av gammel ambulanse Bank og transaksjonskostnader Sum inntekter Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter ÅRSRESULTAT (overskudd) Kontrollsummer Kontrollsummer BALANSE 31/ EIENDELER NOTE GJELD OG EGENKAPITAL NOTE Biler, snøscooter, varehenger Egenkapital 01/ Kontorutstyr og møbler Årets resultat Annet utstyr og materiell Kundefordringer Egenkapital 31/ Kasse Driftskonto Leverandørgjeld, kortsiktig Høyrentekonto Sponsorkonto Ny ambulanse Ny mannskapsbil Sum eiendeler Sum gjeld og egenkapital Jorunn Fjeldstad Trygve Bjøntegard Tom Hetty Olsen Lasse Olsen Valgte revisorer (kontrollkomié) Leder Økonomileder

18 Lørenskog NOTER / / Notenr. Beskrivelse Konto Delbeløp Sum beløp 1 Sanitetsvakter ,00 Det er fakturert 23 oppdrag 2 Transporttjenester ,75 Det er registrert 22 oppdrag i 2013 Av disse er det 12 fakturaer til OUS 3 Aksjoner ,99 Vi har fått refusjon for 16 oppdrag av totalt 32 oppdrag i Resten kommer i Utleie egne mannskaper ,00 Norsk Folkehjelp Asker og Bærum Utleie av ambulanse med personell 5 Salg av materiell ,67 Salg materiell ,67 Rabatter ,00 Salg av varer ved stands ,00 Salg utenfor avgiftsområdet ,00 6 Tilskudd ,00 Aktivitetsstøtte ,00 Frifondsmidler ,00 Jus.dep midler ,00 7 Kursinntekter ,00 Individuelle deltagere ,00 Skole, bedrift barn ,00 8 Andre inntekter ,00 Salg av kantinevarer ,00 Andre uspesifiserte inntekter ,00 Loppemarked, kafè 9 Avskrivninger ,04 Transportmidler ,04 Kontorutstyr ,00 Kontormøbler ,00 Annet utstyr (radioer etc.) ,00 10 Kostnader lokaler 9 535,30 Renovasjon ,00 Renholdsmidler ug -utstyr ,30 Annen kostnad lokaler ,00 Reparasjon og vedlikehold FLOKA og garasje ,00 Forsikring bygning FLOKA ,00 1

19 Lørenskog NOTER / / Notenr. Beskrivelse Konto Delbeløp Sum beløp 11 Leiekostnader ,00 Leie medisinske gassflasker ,00 Leie WEB-hotell ,00 Annen leiekostnad (Postboksleie) ,00 12 Annet utstyr ,10 Annet utstyr ,10 Driftsmateriale ,00 13 Førstehjelps og undervisningsmateriell ,25 Førstehjelps/ sanitetsutstyr ,25 Opplæringsutstyr ,00 Førstehjelpsmateriell ,00 14 Kurs og konferansekostnader ,54 Undervisningsmateriell ,00 Kurs, konferanser, møtekostnader ,54 15 Telefon og portokostnader ,49 Telefon, Telemeny, sanitetstelefon, internett ,49 Porto brev og medlemsblad ,00 16 Andre driftskostnader ,25 Hovedsak mat til møter og avslutningsfester 17 Renteinntekter , ExstraStiftelsen 0, Driftskonto 1 965, Høyrentekonto 2 220, Sponsorinntekter 3, Ny ambulanse 42, Ny mannskapsbil 0,00 2

20 NORSK FOLKEHJELP LøRENSKOG. REVISJONSBERETNING FOR Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Folkehjelp Lørenskog for Arsregnskapet, som består av resultat- og batanse regnskap, som er avgitt av foreningens valgte leder. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet basert på den revisjon jeg har utført. Jeg har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Jeg har gjennomgått de revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Jeg har kontrollert grunnlagsmateriellåt som underbygger regnskapspostene og presentasjon av årsoppgjøret. Driftsinntektene med renter er på kr ,00 og driftskostnadene er på kr. M0.476,00 slik at det er et regnskapsmessig overskudd på kr Fri egenkapital per 31. desember 2013 er på kr ,00. Jeg har ingen merknader tilframlagte regnskapet for Opib,20. Januar 2014 ;1 'l, r,-,i lri r i -': l- i f il, - -l {,'-i- itt ir i,l i 1;; --"--"--\ Hårald Karlsen f.v. revisjonsleder i landsorganisasjonen i Norge.

Innkalling til ordinært årsmøte 2015

Innkalling til ordinært årsmøte 2015 Innkalling til ordinært årsmøte 2015 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 27. Februar kl 18.00 i våre lokaler ved Sørlihavna (Floka). Etter årsmøtet vil det være sosialt

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Side 1 av 8 Deltakere: Åse Mona, Tove, Freddy, Guro, Kjetil Forfall: Roy, Tove fram til 17:30 Ikke meldt forfall: Kent Roger Saksliste: 01/09 Skriv og orientering 02/09 Økonomi 1. Status 2. Revisor 3.

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Handlingsplan 2012 2015 Satsningsområdene for perioden 2012-2015: Redningstjeneste Førstehjelp - Friluftsliv Redningstjeneste Mål Faglig oppdatering av redningsmannskapene i laget vårt Tiltak Oppmuntre

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 Du inviteres herved til årsmøte i Bjørndal Frivilligsentral onsdag 30. mars kl. 19.00 på Bjørndal Grendehus (tidligere kalt Prestlia Grendehus).

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Østre Bærum Skytterlag

Østre Bærum Skytterlag RESULTATREGNSKAP Østre Bærum Skytterlag 01.11.2014-01.11.2013-31.10.2015 31.10.2014 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Noter Kontingenter 1 97 200 102 450 Storviltprøver 2 142 069 201 600 Salg Ammo 3 147 190 213

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Årsmøte 2016 Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Agenda 1. Åpning og konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av to medlemmer for underskrift av protokoll 2. Årsberetninger

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Landsstyret vedtok 29.04.05 et eget tilleggsbudsjett for valgarbeidet på ca. kr. 760.000, som er lagt inn i det landsmøtegodkjente budsjettet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Onsdag 20.03.2013 kl. 18:30 Saksliste: Sak 2013-1 Konstituering

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 1 REFERAT fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 15 medlemmer var tilstede. Agenda: 1. Konstituering 2. Årsberetning 2014 3. Regnskap 2014 Kaffe med noe attåt 4. Kontingent og avgifter for

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/11-2016, kl. 18.00 i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent,

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer