Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinært årsmøte 2014"

Transkript

1 Årsmøtepapirer 2014

2

3 Lørenskog Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 28. februar kl i våre lokaler "Floka" ved Sørlihavna. Etter årsmøtet vil det være sosialt samvær med mat og drikke. Dagsorden for årsmøtet: 1.Åpning 2. Konstituering Registrering av antall stemmeberettige medlemmer Godkjenning av innkalling til årsmøte Valg av ordstyrer Valg av 2 til å signere protokollen Valg av 2 til tellekorps Valg av referent 3. Årsberetning for Regnskap for Innkomne forslag 6. Handlingsplan og budsjett for 2014 og Valg Styremedlemmer og varamedlemmer Valgkomite Kontrollkomite (2 regnskapskyndige til å gjennomgå regnskapet) 2 representanter til regionens årsmøte 8. Avslutning NB! Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest torsdag 13. februar Medlemmer som har betalt kontingent for 2014 har stemmerett på årsmøtet. Etter at årsmøtet er avsluttet inviteres medlemmene til sosialt samvær med enkel bevertning. P.g.a. bestilling av mat må vi ha bindende påmelding til det sosiale samværet innen 21/2 til Med vennlig hilsen Norsk Folkehjelp Lørenskog Tom Hetty Olsen Leder 21/ Postboks 436 Telefon: Lørenskog

4 Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning /

5 Innledning Styrets arbeid Styret har i 2013 bestått av (etter årsmøtet 2013): Leder: Tom Hetty Olsen Nestleder: Mona Lind Økonomiansvarlig: Lasse Olsen Sekretær: Beate Halvorsen Medlemsansvarlig: Inger Furmyr Styremedlem: Roy Hansen Styremedlem: Frank Næss Vararepresentant: Berit Tomter Vararepresentant: Nina Wahl Vararepresentant: Ann Mari Holter Styret har i 2013 hatt 10 styremøter (hvorav 1 møte var kombinert styremøte / styre- seminar) og behandlet mer enn 58. Styret har nedlagt et betydelig arbeid i løpet av året og har etablert rutiner og arbeidsmetoder som sikrer en god og stabil drift av laget i tråd med lover, vedtekter og etiske retningslinjer i Norsk Folkehjelp. Alle innkjøp og økonomiske utlegg er styrebehandlet og vedtatt av styret og det er vedtatt rutiner / retningslinjer for blant annet: Plikttjeneste i etterkant av kurs / kompetanse betalt av laget, Støtte til uniform, instruktørvirksomhet i laget, Behandling av klager / konflikter mellom medlemmer i laget, Rutiner for deltagelse på tjenester i sanitet, Rutiner for deltagelse på tjenester i ambulanse og Rutiner for deltagelse på tjenester i søk- og redning, m.m. Dette sikrer en kvalitetsmessig god og likeverdig behandling av saker innenfor de enkelte områdene. Styret har hatt meget god oversikt og styring av økonomien i laget gjennom jevnlige regnskapsoversikter og informasjon fra økonomiansvarlig. Styret har vært representert på alle regionale og sentrale konferanser med en eller flere deltagere, noe som har sørget for god informasjonsutveksling mellom laget og regionale / sentrale ledd. 2

6 Økonomi Lagets økonomi er nå god. Lagets overskudd inklusiv renter er kr Dette på tross av at laget har foretatt store investeringer og oppgraderinger av utstyr innenfor de fleste aktivitetsområder. Bedre resultat har vi ikke hatt de siste syv årene. Dette skyldes bl.a. en stram økonomistyring, høy aktivitet i laget, og nye inntektskilder, m.m. Utvikling i driftsresultatene for de siste årene er vist i grafen nedenfor. Lagets frie egenkapital pr 31/ , er kr Økningen i egenkapitalen utgjør over 74 % i forhold til hva vi startet året med. Ettersom vi har hatt totale inntekter som overskrider kr , måtte en ekstern revisor revidere regnskapet. Revisjonen er utført av revisor Harald Karlsen, som også har andre revisjonsoppdrag innenfor Norsk Folkehjelp. Det valgte kontrollutvalget har også gjennomgått regnskapet. Se ellers egen rapport vedlagt regnskapet. Sponsorutvalget For å finne finansiering av ny (brukt) ambulanse i henhold til vedtak på årsmøtene i 2012 og 2013, samt finansiering av ny (brukt) mannskapsbil, ble det nedsatt et sponsorutvalg som har arbeidet med dette. Lagets leder har også vært leder for sponsorutvalget. Sponsorutvalget besluttet å invitere medlemmer og sympatisører til å tegne "andeler" i de nye bilene og gjennom det bli "symbolske" medeiere i lagets biler. I løpet av 2013 lykkes det laget å få inn kr i andeler til den nye (brukte) ambulansen. Sammen med verdien av den gamle ambulansen, samt tilskudd fra laget - som var mulig gjennom økt aktivitet fra ambulansegruppa, sanitetsgruppa og SR gruppa - 3

7 klarte vi å anskaffe en ny (brukt) ambulanse høsten 2013, uten å måtte låne penger fra eksterne kilder. Vi har dermed fått en relativt ny og moderne ambulanse, som vi med rette er stolt av. Det ble holdt en egen tilstelning i forbindelse med innvielsen av den nye ambulansen for våre andelseiere høsten 2013, hvor vi fikk takket for støtten. Nedenfor er en oversikt over personer / organisasjoner som tegnet andeler i vår nye ambulanse: OVERSIKT OVER ANDELER NY AMBULANSE ANDEL NR ANDELSHAVER(E) ADRESSE POSTADRESSE ANDELS- BELØP 1 Nina Hovensjø / Lasse Olsen Nordkappgata Oslo kr Bjørn Tore Egeberg Tostrup Terrasse Oslo kr Arvid Dale Løvenstadvegen 4 C 2006 Løvenstad kr Inger Anne Furmyr Nordheimveien Fjellhamar kr Tom Hetty Olsen Nordheimveien Fjellhamar kr Familien Furmyr-Richter Nordheimveien Fjellhamar kr LO Nedre Romerike Gjerdrumsgata Lillestrøm kr AOF Romerike Bjørnsons gate Lillestrøm kr Kurland Framlag Kurlandsåsen 31 F 1479 Kurland kr Fagforbundet Skedsmo Postboks Lillestrøm kr Lørenskog SV Kantarellveien Rasta kr Norsk Folkehjelp Skedsmo Kirkeveien Kjeller kr Oslo / Akershus Handel og Kontor Møllergata Oslo kr Fagforbundet Ahus, avd. 369 Sykehusveien Nordbyhagen kr LHL Lørenskog Postboks Lørenskog kr TOTALT INNBETALT kr Informasjon Vi har i 2013 hatt en oppdatert og aktiv hjemmeside med informasjon om alle sider ved lagets virksomhet. Hjemmesiden vår er den viktigste informasjonskanal til medlemmene om alle sider ved lagets virksomhet. I tillegg har vi også etablert en egen side for laget på Facebook, som er mer beregnet på nære venner og sympatisører. Her blir nyhetsmessige ting publisert med tanke på et bredere publikum enn bare medlemmer. Medlemsavisa "Trøste og Bære" er utgitt med 4 nummer i løpet av Den sendes elektronisk til alle medlemmer med registrert e- post adresse, og pr. post til mellom medlemmer uten e- postadresse. Her presenteres forskjellige nyheter og planlagte møter / kurs / aktiviteter. Vi har etablert rutiner for informasjon til nye medlemmer. Hvert nytt medlem får raskt tilsendt et velkomstbrev med informasjon om lagets aktiviteter og møter, og med oppfordring om å aktivisere seg i lagets virksomhet. 4

8 I løpet av våren arrangerte vi jevnlig stands på Metrosenteret hvor vi ga ut informasjon om Norsk Folkehjelp sentralt og lokalt, demonstrerte forskjellige typer førstehjelp, vervet medlemmer og hadde utlodning for å skaffe inntekter til laget. Prosjekt "Alle hjerter gleder seg.." Våren 2013 besluttet styret, etter forslag fra leder, å søke om støtte fra Extrastiftelsen til et prosjekt for å kunne tilby førstehjelpsopplæring til utvalgte grupper i lokalsamfunnet. Prosjektets målsetting var: Å skaffe nødvendig opplæringsmateriale (treningsstartere, treningsdukker, annet øvelsesutstyr og forbruksmateriell) til å kunne tilby og gjennomføre, kvalitetsmessig og godkjent opplæring i HLR og DHLR til prosjektets målgrupper. I løpet av ett år å ha gjennomført minimum 2 HLR/DHLR kurs for ungdom gjennom ungdomsklubben VOLT i Lørenskog. I løpet av ett år å ha tilbudt HLR/DHLR kurs til samtlige registrerte frivillige hjemmehjelpere i Frivilligsentralen i Lørenskog, i samarbeid med Frivilligsentralen i Lørenskog. I løpet av ett år å ha gjennomført minimum 2 HLR/DHLR kurs for innvandrerkvinner i Lørenskog gjennom Lørenskog kommunes "Kvinneklubb". I løpet av ett år å tilby kurs i HLR/DHLR til alle renholdere på A- Hus i samarbeid med Fagbundet. Å sette Norsk Folkehjelp Lørenskog i stand til å bli en profesjonell og aktiv leverandør av kurs i HLR og DHLR i Lørenskog kommune og på Nedre Romerike. Prosjektet skulle samarbeide med lokale partnere som: Frivilligsentralen i Lørenskog Fagforbundet A- Hus Aktivitetshuset Volt "Kvinneklubben" Lørenskog Total kostnadsramme på prosjektet var kr Prosjektet var planlagt gjennomført i 2014 med Tom Hetty Olsen som prosjektleder. Ved tildeling av midler fra Extrastiftelsen i november 2013 ble prosjektet vedtatt støttet, og prosjektet er påbegynt i Arbeid lokalt Helgen april arrangerte vi loppemarked i Floka, noe som innbrakte over kr. Vi har nedlagt et stort arbeid i 2013 for å knytte kontakter og vise at vi er en aktiv og positiv aktør i lokalmiljøet i Lørenskog og på Nedre Romerike. 5

9 Styrets leder holdt 1. mai appell på det lokale 1. mai arrangementet i Lørenskog og snakket om Norsk Folkehjelps internasjonale og lokale arbeid. Vi hadde også innsamling til aksjonen "Folk forandrer verden". I tillegg hadde vi sanitetspersonale og ambulansen til stede ved 1. mai arrangementet i Skedsmo (Lillestrøm). Vi hadde også i 2013 deltakelse med bøssebærere lokalt i TV aksjonen, og sentralt på innsamlingskontoret i kommunen. Samarbeidet med attføringsbedriften Nitor AS (eid av Lørenskog kommune) fortsatte i 2013, og vi har deltatt med aktiviteter og tjenester på deres vinter- og høstleir for skoleungdom i Lørenskog. I tillegg arrangerte vi også i 2013 et juleverksted for barn sammen med Nitor på Losby besøksgård. Vi deltok i 2013 på de tradisjonelle Losbydagene i august med stand. Her solgte vi førstehjelpsutstyr, ga informasjon om vårt arbeid lokalt og internasjonalt og vervet medlemmer. Vi har i løpet av 2013 tatt kontakt med andre organisasjoner i Lørenskog. Vi inviterte LHL Lørenskog til ett av våre medlemsmøter hvor de fikk presentere sin organisasjon og sitt arbeide. Vi ble også invitert til ett av deres møter hvor vi presenterte Norsk Folkehjelp sentralt og lokalt. Samarbeidet resulterte blant annet i at LHL Lørenskog ville ha oss til å holde et førstehjelpskurs for deres medlemmer. Kurset ble gjennomført høsten 2013 med 12 deltakere fra LHL Lørenskog. LHL Lørenskog vedtok også å kjøpe andeler for kr i vår nye ambulanse, noe vi er meget takknemlige for. Vi har også aktivisert oss i Lørenskog Frivilligsentral, blant annet ved at vår leder har gått inn i styret i Frivilligsentralen som styremedlem på vegne av laget. Vi har holdt to informasjonsmøter for brukere av Frivilligsentralen høsten 2013, med tema som: «Viktigheten av å kunne førstehjelp" og "Vanlige skader og sykdommer hos eldre". Det var populære temaer med godt oppmøte. Flere av lagets medlemmer er aktive i "Lørenskog kvinneklubb" som er et møtested for kvinner fra forskjellige kulturer for kontakt og utveksling av kunnskap og kompetanse. Klubben støttes økonomisk av kommunen. Vinteren / våren 2013 forsøkte vi med "kafedrift" i Floka på utvalgte lørdager og søndager, hvor vi solgte varmt drikke, pølser og vafler, til turgåere før og etter turen ut fra parkeringen på Sørlihavna. Det var en meget positiv erfaring og vi fikk mange tilbakemeldinger fra fornøyde turgåere for tiltaket, men det var såpass ressurskrevende at vi ikke har konkrete planer for å fortsette tiltaket i

10 Sanitet / førstehjelp Inger Furmyr har vært sanitetsleder. Vi har i år hatt mannskap på 22 forskjellige tjenester av ulik størrelse og lengde fordelt på 13 aktive sanitetsmannskap gjennom året og 3 medlemmer som observatører. Dette har gitt gode inntekter til laget - noe man ser av regnskapet. Den største utfordringen var Østmarkrittet som ble arrangert for første gang i år, men som er planlagt å bli et fast arrangement hvert år. Vi hadde flere deltakere med på regionale kurs 2013, og på Viubråtan ble det 3 nye medlemmer i laget med førstehjelp på kvalifisert nivå. 8 nye medlemmer startet på kvalifisert nivå (KNF) i november og alle besto prøven - avholdt første helgen i januar - slik at vi nå har 21 godkjente sanitetsmannskap. Vi har hatt flere felles øvelseskvelder og helger sammen med SR- og ambulansemann- skapene, samt møter/ temakvelder med følgende temaer: Sårbehandling Sikring av barn i bil (Kim Ankersten innledet) Idrettsskader Gjennomgang av produkter/utstyr og øvelser i bruk av disse. Mona ble oppnevnt som depotansvarlig sommeren 2013 og har arrangert dugnad for opprydding. Det er nå innkjøpt nye og moderne førstehjelpssekker til bruk ved oppdrag. Medlemsverving Medlemsutviklingen har de siste årene vært meget god. I det siste halvåret av 2013 har styret prøvd å legge vekt på å aktivisere eksisterende medlemmer framfor å intensivere verving av nye medlemmer. Medlemmer i 2010: 76, 2011: 106, 2012: 150, 2013: 160 7

11 Vi har 160 medlemmer ved årsavslutningen. 10 har ikke betalt kontingenten for 2013 og vil bli strøket om de ikke betaler nå i Vi har ikke drevet aktiv verving før mot slutten av året etter at regionen dro i gang en aksjon. Vi fikk 5 nye medlemmer fra oktober og ut året. Disse har allerede tatt NGF og KNF og er en viktig tilvekst til laget! Nye medlemmer får et velkomstbrev. Medlemsregisteret gir oss ikke melding ved overføring fra annet lag, hvilket medfører at vi kan overse slike nye medlemmer. Vi har bedt om at dette løses uten at det har skjedd noe mer. Sosialt prøver vi å legge til rette for et hyggelig miljø og har blant annet hatt både sommerfest med grilling ute, og julegrøt og julebord i Floka. På medlemsmøter, øvelser, kurs mv stiller Arvid alltid opp med sine gode og populære vafler. Søk og Redning (SR) Roy Hansen har vært SR leder med Christian Petersen som NK. Det har i løpet av 2013 vært 32 leteaksjoner på Østlandet, hvor Lørenskog har deltatt med mannskap. Totalt sett har omkring 10 godkjente redningsmannskaper deltatt fra oss - hvorav mange har deltatt på de fleste aksjonene. Vi har dermed befestet oss som en betydelig og stabil deltaker i den lokale redningstjenesten. Antall aktive kvalifiserte medlemmer i SR gruppa er økende. Mye nytt utstyr er anskaffet, og aktiviteten har vært høy. SR gruppa har gjennomgående hatt møter / øvelser hver 14. dag, med utgangspunkt i lokalene våre i Floka. Det har vært gjennomført temakvelder omkring redningsfaglige emner som: Kart og kompass Bruk av GPS i redningstjenesten Søketeknikker Sambandsteknikk Transport av syke og skadde (TASS) Personlig beredskap, m.m. Det har også vært avholdt øvelser både på vinterføre og barmark med søk etter savnet person, TASS, skadebehandling og samhandling med sanitetstjenesten og ambulanse. En del medlemmer fra SR gruppa var på besøk i vårt søsterlag på Moelven for felles øvelse og opplæring i snøscooterbruk i redningstjenesten, i februar. SR gruppa har i løpet av 2013 fått anskaffet mye nødvendig nytt utstyr, slik at vi nå har bra med redningsfaglig utstyr. Vi søkte - og fikk tildelt kr fra Justisdepartementets midler til nytt utstyr, mot at laget investerte tilsvarende sum. 8

12 Dette satte oss i stand til å gå til anskaffelse av: 5 nye redningssekker med fullt utstyr Ny repeater som ble montert på Losby, pluss utstyr som muliggjør mobilt bruk av repeateren Nytt vakuumspjelkesett Nye sekker med førstehjelpsutstyr Ny transportslede til snøscooteren 6 nye kommunikasjonsradioer med ladekoffert, m.m. Vi er dermed bra utstyrt med materiell i forhold til den aktiviteten vi for tiden har. SR gruppa har vurdert å delta i scooterberedskapstjenesten til Helse Sør- øst med utgangspunkt i Østmarka, og har vært i møte med Prehospital divisjon i Helse Sør- Øst for å diskutere dette sammen med andre frivillige aktører. Vi har imidlertid besluttet å utsette deltagelsen, da vi foreløpig ikke har de nødvendige ressursene til å påta oss en slik forpliktende beredskap. SR gruppa har i 2013 startet arbeidet med å oppdatere den lokale beredskapsplanen for bistand under katastrofer og ulykker. Dette arbeidet er ikke ferdig og vil fortsette i SR gruppa arrangerte et kurs for nye Søk- og redningsmannskap (Grunnleggende SR kurs) med god oppslutning. 6 nye redningsmannskaper ble godkjent for tjeneste gjennom laget. Ambulanse Nina Wahl har i 2013 vært ambulanseleder. Ambulansegruppa har hatt et aktivt år. Totalt sett har de deltatt på 49 forskjellige oppdrag, hvorav 19 ordinære bakvakter og 10 ekstravakter for Helse Sør- Øst, og 20 andre tjenester i forbindelse med sanitetsoppdrag, øvelser og andre arrangementer. Totalt sett har 7 medlemmer deltatt på vakter med ambulansen, i tillegg til flere medlemmer som har deltatt som hospitanter. I løpet av 2013 har vi lykkes å gå til anskaffelse av en ny (brukt) ambulanse som gjør at vi utstyrsmessig er i en god situasjon. Dette ble muliggjort gjennom et stort arbeid som en egen sponsorgruppe i styret gjorde, og som innbrakte kr i sponsorstøtte gjennom tegning av andeler. I tillegg finansierte laget resten av kostnadene til ambulansen, som kostet ca. kr Laget har også investert i mye nytt utstyr til ambulansen. Dette inkluderer blant annet: Ny førstehjelpssekk med fullt innhold 1 ny hjertestarter 2 nye overflyttningsbrett 4 nye vester Instrumenter for måling av blodsukker og metning Blodtrykkmåler 9

13 Vakuumspjelkesett Ryggekamera til ambulansen Nytt navigasjonssystem (GPS) Ambulansegruppa har hatt flere felles temamøter / øvelser sammen med sanitetsgruppa og søk- og redningsgruppa. Kursvirksomhet Det har vært en omfattende kursvirksomhet i laget i løpet av Vi har arrangert flere interne kurs for våre medlemmer - både i søk og redning, grunnkurs i førstehjelp og DHLR (hjertestarter). I tillegg har vi sendt medlemmer på regionale kurs og konferanser og holdt kurs i samarbeid med andre lag. Dette har gjort at lagets kompetanse har økt betydelig og vi har fått mange nye medlemmer med verdifull kompetanse. Vi har blitt en relativt stor tilbyder og leverandør av forskjellige typer førstehjelpskurs som har brakt betydelige inntekter til laget. Vi har i 2013 holdt førstehjelpskurs for Lørenskog kommune, Kurland skole og Åsen skole. Dette er kurs vi har formidlet til Norsk Folkehjelp Produkt og undervisning, og hvor vi har delt inntektene. I tillegg har vi gjennomført 3 førstehjelpskurs for lærlinger innen mekaniske fag på Romerike og et førstehjelpskurs (NGF) for Lørenskog LHL. Vi har hatt 2 aktive instruktører i Ungdomsarbeid Berit Tomter har vært ungdomsansvarlig med Ann- Mari Holter som NK. Vi har ikke lyktes i å etablere en egen ungdomsgruppe i Dette på tross av at det er blitt nedlagt et betydelig arbeid i forsøk på nyrekruttering. Ungdomsutvalget har hatt møter annenhver onsdag på vårparten, men dessverre med liten oppslutning. Det har vært forsøkt å aktivisere unge som allerede er medlemmer i laget, i tillegg til verve- og informasjonsarbeid mot ungdomsskoler og videregående skoler i distriktet. Det har vært utdelt informasjonsbrosjyrer på skolene, lagt løpesedler i postkasser i boligstrøk m.m. I andre halvdel av 2013 ble det etablert et samarbeid med Ungdomshuset Volt i Lørenskog kommune, og vi planla 3 møter / temakvelder for ungdom i Ungdomshuset Volt sine lokaler i kulturhuset i Lørenskog. Informasjon om disse arrangementene ble tatt inn i brosjyren fra Lørenskog kommune, som ble spredt til alle skoler og skoleelever i Lørenskog. På tross av dette ble det dårlig oppslutning på de første møtene, slik at vi avlyste det siste planlagte møtet. Vi har i løpet av 2013 søkt - og fått støtte - fra Frifondsmidler til ungdomsarbeidet vårt. Midlene har delvis vært brukt på arbeidet med å etablere en ungdomsgruppe, noe nødvendig utstyr til laget for ungdomsarbeid, og til medlemmer av ungdomsutvalget for deltagelse på sentrale konferanser og møter for ungdomsarbeid i NF. 10

14 Utstyr / materiell Frank Næss har vært bil- og uniformsansvarlig. Laget har i 2013 byttet ut ambulansen med en ny (brukt) ambulanse. Den gamle ambulansen hadde en del reparasjoner, blant annet på bremser, kuleledd og alarm. Det var også nødvendig å anskaffe nye vinterdekk i begynnelsen av Den nye ambulansen har vært gjennom en del oppgraderinger og godkjenninger før vi kunne ta den i bruk. I tillegg er det blitt montert nytt ryggekamera og navigeringssystem. Vi har også den gamle mannskapsbilen som har vært relativt lite brukt i året. Dette skyldes i vesentlig grad at bilen er ca. 20 år gammel og i dårlig stand. Den lille bruken har også medført at det har vært lite utgifter til vedlikehold. Styret 26/

15 Lørenskog REGNSKAPET 2013 DRIFTSRESULTATET Regnskapet viser et totalresultat (overskudd) på kr Av dette er driftsresultatet kr og renteinntektene kr Utvikling i driftsresultatene for de siste årene er vist i grafen nedenfor. Dri-sresultat eksklusiv renteinntekter Dri-sresultat uten renteinntekter Inntekter Kostnader DriFsresultat Som grafen ovenfor viser, har vi hatt en formidabel utvikling i driftsresultatet de siste to årene. Vi har hatt et aktivt år med høy aktivitet på kjerneområdene. Dette har gitt økte driftskostnader i forhold til 2012, men mye av dette er engangskostnader i forbindelse med innkjøp av utstyr som kan benyttes i mange år framover. INNTEKTER Inntektene har i 2013 økt med 102 % i forhold til Tar vi vekk de innsamlede midlene til «ny ambulanse» blir økningen nesten 73 %. Hovedpostene her er økning i fakturerte sanitetsvakter (+119 %), transporttjenester med ambulansen (+48,5 %) og kursinntekter. Vi har også fått Frifond-midler og tilskudd fra Jus.Dep som bidrar godt til inntektene. Vi prøvde oss med loppemarked og kafesalg som ga ekstra inntekter. Tilskuddet fra fagforeningene og kollektive medlemskap ligger i år innbakt i de sponsede inntektene til ny ambulanse. Det er ellers redegjort tidligere for sponsormidlene til ambulansen. Ved forsikring av ny ambulanse, fikk vi tilbakebetalt et større forsikringsbeløp som var betalt for mye gjennom flere år for den gamle. Premien var satt for høyt i forhold til faktisk kjørte kilometer. Medlemskontingenten økte med 9 %. Årets renteinntekter kommer i hovedsak fra at vi har hatt et større innskudd på høyrentekontoen. KOSTNADER Alle påløpte kostnader er ført. Forsikringer for året er ført og tilbakebetalte beløp for ambulansen er gått til fradrag på gammel bil. Det ble et tap på kr ved salg av Postboks 436 Telefon: Lørenskog

16 Lørenskog gammel ambulanse. Dette tilsvarer differansen mellom nedskrevet verdi og salgssummen. Vi begynte å få forholdsvis store reparasjonskostnader på bilen, så det var kjærkomment å få kjøpt en ny brukt. Avskrivninger er ført månedsvis og utgjør kr Arbeidet med å registrere lagets reelle aktiva er påbegynt, men ikke fullført i KONKLUSJON Laget har kontroll over økonomien og den økonomiske status er god. Vi har kr i kontanter stående på bankkonti. I tillegg har laget en netto fordring (kundefordring minus leverandørgjeld) på over kr , som vi får inn i januar I tillegg vil vi inntektsføre fordringene vi har mot Hovedredningssentralen etter hvert som de blir innbetalt. Dette utgjør over kr (om alle innsendte oppgaver blir godkjent som de er). Vi kan kanskje ikke vente like høye inntekter i 2014 som i Vi må derfor vurdere nøye kostnadene i det kommende året. En forespørsel til foreninger og firmaer i nærmiljøet om sponsormidler til ny beredskapsbil har foreløpig ikke resultert i noe forpliktene konkret. Det kan derfor være at laget må bruke av egne midler for å finansiere en ny transportbil. Dette vil eventuelt bli den største investeringen laget gjør i Lørenskog 31/ / Lasse Olsen Økonomileder Postboks 436 Telefon: Lørenskog

17 Lørenskog RESULTATREGNSKAP 01/ / INNTEKTER NOTE KOSTNADER NOTE Sanitetsvakter Varekjøp Transporttjenester Avskrivninger biler og utstyr Aksjoner Kostnader lokaler inkl. forsikring Loddsalg/lotteriinntekter Leiekostnader Utleie av mannskaper EDB-kostnader Salg av materiell Fremmede tjenester Kontingent fra medlemmene Arbeidstøy og verneutstyr Kollektivt medlemskap Kontorinventar og utstyr Tilskudd fra fagforeninger Annet utstyr Tilskudd Frifond, Jus.dep etc Kontorrekvisita og abonementer Norsk Tipping, grasrotandel Førstehjelps- og undervisningsmateriell Kursinntekter Kurs og konferansekostnader "Ny ambulanse" Telefon og portokostnader Andre inntekter Andre driftskostnader Drivstoff biler og transportutstyr Vedlikehold biler og transportutstyr Forsikring og avgift biler og transp.utstyr Andre kostnader biler og transportutstyr Profileringsutstyr Mannskapsforsikringer Gaver/blomster Tap ved salg av gammel ambulanse Bank og transaksjonskostnader Sum inntekter Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter ÅRSRESULTAT (overskudd) Kontrollsummer Kontrollsummer BALANSE 31/ EIENDELER NOTE GJELD OG EGENKAPITAL NOTE Biler, snøscooter, varehenger Egenkapital 01/ Kontorutstyr og møbler Årets resultat Annet utstyr og materiell Kundefordringer Egenkapital 31/ Kasse Driftskonto Leverandørgjeld, kortsiktig Høyrentekonto Sponsorkonto Ny ambulanse Ny mannskapsbil Sum eiendeler Sum gjeld og egenkapital Jorunn Fjeldstad Trygve Bjøntegard Tom Hetty Olsen Lasse Olsen Valgte revisorer (kontrollkomié) Leder Økonomileder

18 Lørenskog NOTER / / Notenr. Beskrivelse Konto Delbeløp Sum beløp 1 Sanitetsvakter ,00 Det er fakturert 23 oppdrag 2 Transporttjenester ,75 Det er registrert 22 oppdrag i 2013 Av disse er det 12 fakturaer til OUS 3 Aksjoner ,99 Vi har fått refusjon for 16 oppdrag av totalt 32 oppdrag i Resten kommer i Utleie egne mannskaper ,00 Norsk Folkehjelp Asker og Bærum Utleie av ambulanse med personell 5 Salg av materiell ,67 Salg materiell ,67 Rabatter ,00 Salg av varer ved stands ,00 Salg utenfor avgiftsområdet ,00 6 Tilskudd ,00 Aktivitetsstøtte ,00 Frifondsmidler ,00 Jus.dep midler ,00 7 Kursinntekter ,00 Individuelle deltagere ,00 Skole, bedrift barn ,00 8 Andre inntekter ,00 Salg av kantinevarer ,00 Andre uspesifiserte inntekter ,00 Loppemarked, kafè 9 Avskrivninger ,04 Transportmidler ,04 Kontorutstyr ,00 Kontormøbler ,00 Annet utstyr (radioer etc.) ,00 10 Kostnader lokaler 9 535,30 Renovasjon ,00 Renholdsmidler ug -utstyr ,30 Annen kostnad lokaler ,00 Reparasjon og vedlikehold FLOKA og garasje ,00 Forsikring bygning FLOKA ,00 1

19 Lørenskog NOTER / / Notenr. Beskrivelse Konto Delbeløp Sum beløp 11 Leiekostnader ,00 Leie medisinske gassflasker ,00 Leie WEB-hotell ,00 Annen leiekostnad (Postboksleie) ,00 12 Annet utstyr ,10 Annet utstyr ,10 Driftsmateriale ,00 13 Førstehjelps og undervisningsmateriell ,25 Førstehjelps/ sanitetsutstyr ,25 Opplæringsutstyr ,00 Førstehjelpsmateriell ,00 14 Kurs og konferansekostnader ,54 Undervisningsmateriell ,00 Kurs, konferanser, møtekostnader ,54 15 Telefon og portokostnader ,49 Telefon, Telemeny, sanitetstelefon, internett ,49 Porto brev og medlemsblad ,00 16 Andre driftskostnader ,25 Hovedsak mat til møter og avslutningsfester 17 Renteinntekter , ExstraStiftelsen 0, Driftskonto 1 965, Høyrentekonto 2 220, Sponsorinntekter 3, Ny ambulanse 42, Ny mannskapsbil 0,00 2

20 NORSK FOLKEHJELP LøRENSKOG. REVISJONSBERETNING FOR Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Folkehjelp Lørenskog for Arsregnskapet, som består av resultat- og batanse regnskap, som er avgitt av foreningens valgte leder. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet basert på den revisjon jeg har utført. Jeg har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Jeg har gjennomgått de revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Jeg har kontrollert grunnlagsmateriellåt som underbygger regnskapspostene og presentasjon av årsoppgjøret. Driftsinntektene med renter er på kr ,00 og driftskostnadene er på kr. M0.476,00 slik at det er et regnskapsmessig overskudd på kr Fri egenkapital per 31. desember 2013 er på kr ,00. Jeg har ingen merknader tilframlagte regnskapet for Opib,20. Januar 2014 ;1 'l, r,-,i lri r i -': l- i f il, - -l {,'-i- itt ir i,l i 1;; --"--"--\ Hårald Karlsen f.v. revisjonsleder i landsorganisasjonen i Norge.

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra snitetsvakt på Reinfjellmarsjen 2014 Sanitetsungdomen på vakt Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse...1 Styresammensetning 2014...3 Møter...4 Medlemmer...4 Satsningsområder...4

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen...

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer