Innhold. Bruksanvisninger FULLT HC LCD-DISPLAY (til profesjonelt bruk) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Bruksanvisninger FULLT HC LCD-DISPLAY (til profesjonelt bruk) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER. Norsk"

Transkript

1 Modellnr. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisninger FULLT HC LCD-DISPLAY (til profesjonelt bruk) Innhold Viktig sikkerhetsmerknad...2 Sikkerhetsforholdsregler...3 Tilbehør...6 Tilkoblinger...7 Slå på / av...8 Grunnleggende kontrollinnretninger...9 Spesi kasjoner...11 For nærmere instruksjoner må du se i bruksanvisningen på CD-ROM-en. Les denne bruksanvisningen før du bruker produktet, og oppbevar den for senere bruk.

2 Viktig sikkerhetsmerknad ADVARSEL 1) For å unngå skade som kan føre til brann eller fare for elektriske støt, må ikke dette apparatet ikke utsettes for drypping eller sprut. Ikke plasser beholdere med vann (blomstervase, kopper, kosmetikk osv.) over settet. (Inkludert på hyller over osv.) Tente stearinlys o.l. som har åpen amme, må ikke plasseres på/over enheten. 2) For å unngå elektrisk sjokk, ikke fjern dekselet. Det nnes ingen indre deler som skal vedlikeholdes av brukeren. Alle reparasjoner skal foretas av kvali sert servicepersonale. FORSIKTIG Dette apparatet er beregnet til bruk i miljøer som er relativt fri for elektromagnetiske felt. Bruk av dette apparatet i nærheten av sterke elektromagnetiske felt eller der elektrisk støy kan overlappe inngangssignalene, kan føre til at bildet og lyden blir ustødig eller forårsaker interferens, slik som støy. For å unngå muligheten for skade på dette apparatet skal det holdes på avstand fra kilder med sterke elektromagnetiske felt. Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr og er tilkoplet et kabel-tv nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av utstyret til kabel-tv nettet installeres en galvanisk isolator mellom utstyret og kabel-tv nettet. Varemerker VGA er et varemerke som tilhører International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista, og Internet Explorer er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh, Mac, Mac OS, OS X og Safari er varemerker tilhørende Apple Inc. registrert i USA og andre land. PJLink er et ventende varemerke i Japan, USA og andre land og områder. SVGA, XGA, SXGA og UXGA er registrerte varemerker som tilhører Video Electronics Standard Association. Selv om det ikke gjøres noen spesiell bemerkning vedrørende selskapet eller produktvaremerkene, har disse varemerkene blitt fullstendig respektert. HDMI, HDMI-logoen og High-De nition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. RoomView, Crestron RoomView og Fusion RV er registrerte varemerker tilhørende Crestron Electronics, Inc, og Crestron Connected er varemerket tilhørende Crestron Electronics, Inc. Merk: Bildelagring kan forekomme. Hvis du får et stillbilde over en lengre periode, kan bildet bli værende på skjermen. Men det kommer til å forsvinne etter en stund. 2

3 Sikkerhetsforholdsregler ADVARSEL Oppsett Dette LCD-displayet er kun til bruk med følgende ekstrautstyr. Bruk med noen annen type ekstrautstyr kan forårsake ustabilitet, noe som kan føre til mulighet for skade. (Alt det følgende tilbehøret produseres av Panasonic Corporation.) Pidestall... TY-ST42PE7 (for TH-42LFE7E/ER, TH-50LFE7E) TY-ST65PE7 (for TH-65LFE7E) Vi er ikke ansvarlige for produktskade som oppstår ved bruk av pidestall eller veggopphengsbrakett produsert av andre, eller for feil i installasjonsmiljøet til pidestallen eller veggopphengsbraketten, selv ikke under garantiperioden. Spør alltid en kvali sert tekniker om å utføre monteringen. Små deler kan være en kvelningsfare hvis de svelges ved uhell. Oppbevar små deler utilgjengelig for små barn. Kast unødvendige små deler og andre gjenstander, inkludert innpakningsmaterialer og plastposer/ark for å forhindre at de lekes med av små barn, slik at det er en potensiell fare for kvelning. Ikke plasser displayet på skrånende eller ustabile over ater, og pass på at displayet ikke henger over kanten av sokkelen. Displayet kan falle av eller velte over ende. Ikke plasser noen gjenstander oppå displayet. Hvis vannet søler på displayet eller fremmedlegemer kommer inn i det, kan det oppstå en kortslutning, som igjen kan føre til brann eller elektrisk strøm. Hvis noen fremmedlegemer kommer inn i displayet, vennligst forhør deg med den lokale Panasonic-forhandleren. Transporter kun i stående posisjon! Hvis du transporterer enheten med skjermpanelet vendt opp eller ned, kan de interne kretsene bli skadet. Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke ventilasjonsåpninger med gjenstander som aviser, duker og gardiner. For tilstrekkelig ventilasjon; La det være en avstand på 10 cm eller mer oppe, under, til venstre og høyre, samt 5 cm eller mer på baksiden, og oppretthold også mellomrommet mellom bunnen av displayet og gulvover aten. Forholdsregler for veggmontering Veggmontering skal utføres av en profesjonell montør. Hvis displayet monteres feil, kan det føre til en ulykke som resulterer i død eller alvorlig skade. Videre, når du henger den på veggen, må du bruke et veggfeste som følger VESA-standard (TH-42LFE7E/ER: VESA , TH-50LFE7E: VESA , TH-65LFE7E: VESA ). Hvis skjermen ikke lenger skal brukes på veggen, be en fagperson om å fjerne skjermen så snart som mulig. Ved montering av displayet på vegg skal du unngå at monteringsskruene kommer i kontakt med metallobjekter på innsiden av veggen, da dette kan lede til elektrisk støt. Når displayet installeres vertikalt, skal du påse at strømindikatoren er på toppen av displayet. Ikke installer produktet slik at det utsettes for direkte sollys. Hvis skjermen utsettes for direkte sollys, kan det ytende krystallpanelet (LCD) fungere dårlig. Vær forsiktig ved montering slik at displayet ikke blir skadet. 3

4 Sikkerhetsforholdsregler Ved bruk av LCD-displayet Displayet er beregnet for bruk med V Vekselstrøm, 50/60 Hz. Ikke dekk til lufteåpningene. Hvis du gjør dette kan det føre til at displayet overopphetes, noe som kan føre til brann eller skade på displayet. Ikke stikk inn fremmedlegemer inn i displayet. Ikke stikk noen metall- eller antennelige gjenstander inn i ventilasjonsåpningene eller slipp dem ned på plasmadisplayet, da dette kan forårsake brann eller elektrisk støt. Ikke fjren dekselet eller modi ser det på noen måte. Høye spenningen kan forårsake at det nnes alvorlige elektriske støt inne i displayet. For inspeksjon, justering og reparasjonsarbeid vennligst at kontakt med din lokale Panasonic-forhandler. Forsikre deg om at nettpluggen er lett tilgjengelig. Ikke bruk noen annen strømforsyningsledning enn den som fulgte med denne enheten. Hvis du gjør dette, kan det føre til brann eller elektrisk sjokk. Sett strømforsyningsstøpselet så langt inn som mulig. Hvis støpselet ikke er satt helt inn, kan det skapes varme som kan forårsake brann. Hvis støpselet skades eller vegguttaket er løst, skal de ikke brukes. Ikke ta på strømledningsstøpselet med våte hender. Hvis du gjør dette, kan det føre til elektrisk sjokk. Ikke gjør noe som kan skade strømledningen. Ved frakobling av strømledningen, trekk i selve støpselet, ikke kabelen. Sørg for å ikke skade ledningen, foreta modi kasjoner på den, plassere tunge gjenstander på den, varme den opp, plassere den i nærheten av varme gjenstander, vri den, bøy den for mye eller trekk i den. Dette kan føre til brann eller elektrisk sjokk. Hvis strømledningen er skadet, kan du få den reparert hos din lokale Panasonic-forhandler. Ikke fjern deksler og modi ser ALDRI skjermen selv Ikke fjern bakdekselet da strømførende deler er tilgjengelig når det er fjernet. Det nne ingen deler inni som brukeren kan utføre service på. (Komponenter med høy spenning kan føre til alvorlig elektrisk støt.) Få skjermen kontrollert, justert eller reparert hos en lokal Panasonic-forhandler. Hvis displayet ikke skal brukes over en lengre tidsperiode, trekk ut strømledningsstøpselet fra vegguttaket. For å forhindre brann, la aldri stearinlys eller annen åpen amme være i nærheten av TV-apparatet. Hvis det oppstår problemer under bruk Hvis det oppstår et problem (slik som at det ikke er noe bilde eller lyd), eller hvis det kommer røyk eller unormal lukt ut av displayet, trekk straks ut strømstøpselet fra vegguttaket. Hvis du fortsetter å bruke displayet i denne tilstanden, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Etter at du har kontroller at røyken har stoppet, ta kontakt med den lokale Panasonic-forhandleren for å få foretatt de nødvendige reparasjonene. Reparasjon av displayet selv er ekstremt farlig og skal aldri gjøres. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i displayet, hvis displayet faller ned eller hvis kabinettet blir skadet, koble straks fra strømstøpselet. Dette kan føre til kortslutning, som kan forårsake brann. Ta kontakt med din lokale Panasonic-forhandler for alle reparasjoner som foretas. 4

5 Sikkerhetsforholdsregler FORSIKTIG Ved bruk av LCD-displayet Ikke bring hender, ansikt eller gjenstander i nærheten av ventilasjonhullene på displayet. Oppvarmet luft kommer ut av ventilasjonshullene øverst på displayet, som vil være varmt. Ikke bring hender, ansikt eller gjenstander som ikke tåler varme, i nærheten av denne porten, da dette kan føre til forbrenningen eller deformering. Se til at du kobler fra alle kabler før du ytter displayet. Hvis displayet yttes mens noen av kablene fortsatt er tilkoblet, kan kablene bli skadet, og dette kan føre til brann eller elektrisk sjokk. Koble fra strømforsyningsstøpselet fra vegguttaket som et sikkerhetstiltakk før du utfører noen rengjøring. Elektriske sjokk kan oppstå hvis dette ikke gjøres. Rengjør strømkabelene regelmessig for å forhindre at den blir støvete. Hvis det samler seg støv på strømstøpselet, kan fuktigheten som oppstår skade isolasjonen, som igjen kan føre til brann. Trekk strømstøpselet ut fra vegguttaket og tørk av strømledningen med en tørr klut. Ikke brenn eller ta batteriene fra hverandre. Batteriene må ikke utsettes for sterk varme, sollys, ild eller lignende. Rengjøring og vedlikehold Fronten på displaypanelet har blitt spesialbehandlet. Tørk av panelets over ate forsiktig kun ved bruk av en rengjøringsklut eller en myk, lofri klut. Hvis over aten er spesielt skitten, tørk av med en myk, lofri klut som har blitt dykket ned i rent vann eller vann med litt nøytralt rengjøringsmiddel som er fortynnet 100 ganger, og tørk deretter jevnt med en tørr klut av samme type inntil over aten er tørr. Ikke rip opp eller slå mot over aten av panelet med ngerneglene eller andre harde gjenstander, da over aten kan bli skadet. Videre må det unngås kontakt med yktige stoffer, slik som insektsprayer, løsemidler og tynner, ellers kan kvaliteten på over aten bli negativt påvirket. Hvis kabinettet blir skittent, tørk av det med en myk, tørr klut. Hvis kabinettet er spesielt skittent, dykk kluten i vann med en liten mengde tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel og vri opp kluten så den er tørr. Bruk denne kluten til å tørke av kabinettet, og tørk det deretter tørt med en tørr klut. Ikke la noe rengjøringsmiddel komme i direkte kontakt med over aten på displayet. Hvis det kommer vanndråper inn i enheten, kan det oppstå driftsproblemer. Unngå kontakt med yktige stoffer, slik som insektsprayer, løsemidler og tynner, ellers kan kvaliteten på kabinettets over ate bli negativt påvirket, eller belegget kan skalle av. Videre, ikke la det komme i kontakt med artikler som er laget av gummi eller PVC over lengre perioder. Bruk av kjemisk klut Ikke bruk en kjemisk klut til panelover aten. Følg instruksjonene for hvordan den kjemiske kluten skal brukes på kabinettet. Merknader før bruk Brukermiljøet for LCD-panelet kan ha en innvirkning på skjermbildet. I tillegg, avhengig av synsvinkel, kan endringer i fargetoner eller uregelmessigheter i lysstyrke forekomme. Merk at dette er karakteristisk for LCD-paneler, og ikke en funksjonsfeil. 5

6 Tilbehør Tilbehørsforsyning Brukerhåndbok Sjekk at du har tilbehøret og gjenstandene som er vist CD-ROM (Bruksanvisninger) Fjernkontrollsender N2QAYB Batterier til fjernkontrollen Kontrollsender (R6 (UM3) størrelse 2) Strømledning Obs Oppbevar små deler på en riktig måte, og oppbevar de utilgjengelig for små barn. Fjernkontrollbatterier Krever to R6-batterier. 1. Trekk og hold kroken, åpne deretter batteridekselet. 2. Sett inn batteriene - legg merke til riktig polaritet (+ og -). 3. Sett dekselet på plass. "R6 (UM3)" størrelse Nyttige tips: For brukere som benytter fjernkontrollen ofte, skift ut gamle batterier med alkaliske batterier for lengre levetid. Forholdsregel for bruk av batterier Feilaktig installering kan forårsake batterilekkasje og korrosjon, noe som kan føre til skade på fjernkontrollsenderen. Kast batteriene på en miljøvennlig måte. Overhold følgene forholdsregel: 1. Batterier skal alltid skiftes ut parvis. Bruk alltid nye batterier når det gamle settet skiftes ut. 2. Ikke kobiner et brukt batteri med et nytt. 3. Ikke bland ulike batterityper (for eksempel "sink-karbon" med "alkalisk"). 4. Ikke gjør forsøk på å lade opp, kortslutte, demontere, varme opp eller brenne brukte batterier. 5. Batteriutskiftning er nødvendig når fjernkontrollen virker sporadisk eller slutter å virke på displaysettet. 6. Ikke brenn eller ta batteriene fra hverandre. Batteriene må ikke utsettes for sterk varme, sollys, ild eller lignende. 6

7 Tilkoblinger Strømledningstilkobling Strømledning (tilbehør) Merknader: Sett inn strømledningen slik at den sitter godt. Når du kobler fra strømledningen, forsikre deg om at du har tatt ut støpselet fra kontakten først. Den medfølgende strømledningen skal bare brukes til denne enheten. Tilkopling av videoutstyr IR IN/OUT IR IN/OUT-terminal (infrarødt signal) Muliggjør tilkobling av ere displayer. CHARGE OUT Tilkoble enheter som selges separat, slik som pinne-pc-er, til strømforsyning. SERIAL SERIE-inngangsterminal Kontroller displayet ved tilkobling til PC. PC IN PC-inngangsterminal LAN: Koble til et nettverk for å kontrollere enheten. AUDIO IN (DVI-D / PC IN) Koble til lydutgangen på en innretning koblet til DVI-D IN, PC IN. DVI-D IN DVI-D-inngangsterminal AUDIO OUT Koble til lydutstyr AV IN (HDMI 1, HDMI 2) HDMI-inngangsterminal 7

8 Slå på / av Koble strømledningens støpsel til displayet. Sett støpselet inn i vegguttaket. Merknader: Strømstøpseltyper varierer mellom land. Strømstøpselet som vises til høyre kan derfor være av en annen type enn det som er montert på ditt sett. Når strømledningen skal frakobles, må du passe på at den kobles fra ved stikkontakten først. Trykk på strømbryteren på displayet for å slå på settet: Strøm på. Fjernkontrollsensor Strømbryter Strømindikator Strømindikator: Grønn Trykk på -knappen på fjernkontrollen for å slå av displayet. Strømindikator: Rød (standby) Trykk på -knappen på fjernkontrollen for å slå på displayet. Strømindikator: Grønn Slå av strømmen til displayet ved å trykke på displayet er på eller i standbymodus. -bryteren på enheten når Merk: I løpet av bruken av strømstyringsfunksjonen blir strømindikatoren oransje i strøm av-tilstanden. 8

9 Grunnleggende kontrollinnretninger Hovedenhet Fjernkontrollsensor Lysstyrkesensor Registrerer lysstyrken i seerens omgivelser. Strømindikator Strømindikatoren vil lyse. Strøm AV...Indikator ikke tent (Enheten vil fortsatt forbruke noe strøm så lenge strømledningen fortsatt er tilkoblet vegguttaket.) Standby...Rød Oransje (Når valget på kontrollterminalen er "LAN".) Strøm PÅ...Grønn HDMI1 Power management HDMI2 Power management...oransje (med HDMI1- eller HDMI2-inngangssignal.) PC Power management...oransje (med PC-inngangssignal.) DVI-D Power management...oransje (med DVI-inngangssignal.) Eksterne inngangsterminaler Tillater tilkobling av eksterne enheter som videoutstyr eller PC-er. Enter-/sideforholdsknapp Volumjustering Volum opp "+", ned " " Når menyskjermen vises: + : Trykk for å ytte markøren opp : Trykk for å ytte markøren ned MENU-skjerm PÅ / AV Hver gang MENY-knappen trykkes, vil menyskjermen byttes. Normal visning Picture (Bilde) Setup (Oppsett) Sound (Lyd) Pos./Size (Pos./Størrelse) INPUT-knapp (INNGANG-signalutvalg) Hovedbryter på / av 9

10 Grunnleggende kontrollinnretninger Fjernkontrollsender HANDLING-knapp Trykk for å foreta valg. ASPECT-knapp Trykk for å justere sideforholdet. Standbyknapp (PÅ / AV) Displayet må først kobles til vegguttaket og slås på ved strømbryteren. Trykk på denne knappen for å slå på displayet fra standbymodus. Trykk på denne knappen igjen for å slå av displayet til standbymodus. POS./SIZE-knapp OFF TIMER-knapp Displayet kan være forhåndsinnstilt til å bytte til standby etter en fast periode. Innstillingen endres til 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter og 0 minutter (av-timer avbrutt) hver gang knappen trykkes. 30 min 60 min 90 min 0 min Når det er tre minutter igjen, vil "Off timer 3 min" blinke. Av-timeren avbrytes hvis det oppstår et strømbrudd. AUTO SETUP-knapp Justerer automatisk posisjonen/ størrelsen på skjermen. SET UP-knapp PICTURE-knapp Lydutkobling på / av Trykk på denne knappen for å koble ut lyden. Trykk igjen for å reaktivere lyden. Lyden reaktiveres også når strømmen slås av eller volumnivået endres. N-knapp POSISJON-knapper INPUT-knapp Trykk for å velge et inngangssignal sekvensielt. ECO MODE (ECO) Trykk for å endre oppsettstatus for ECO MODE. SOUND-knapp Volumjustering Trykk på knappen volum opp "+" eller ned " " for å øke eller redusere lydstyrkenivået. R-knapp Trykk på R-knappen for å gå tilbake til forrigs menyskjerm. RECALL-knapp Trykk på "RECALL"-knappen for å vise den aktuelle systemstatusen. 1 Inngangsmerke 2 Sideforhold-modus 3 Off timer (Av-timer) Av-timerindikatoren vises kun når av-timeren har blitt stilt inn. 4 Klokkevisning PC 4:3 1 2 FUNCTION-knapper (FUNCTION) 4 10:00 Off timer 90min 3 Digital zoom 10

11 Spesi kasjoner TH-42LFE7E/ER TH-50LFE7E TH-65LFE7E Strømkilde V AC, 50/60Hz Strømforbruk Nominelt strømforbruk 95 W 135 W Standbybetingelse 0,5 W Strøm av-betingelse 0,4 W Lyd Høyttalere 25 mm 90 mm 2 deler 22 mm 90 mm 2 deler Lydstyrke 20 W [10 W + 10 W] (10 % THD) LCD-displaypanel 42-tommers IPS-panel (LEDbaklys), 16:9 formatforhold 50-tommers VA-panel (LEDbaklys), 16:9 formatforhold 65-tommers VA-panel (LEDbaklys), 16:9 formatforhold Skjermstørrelse 928 mm (B) 522 mm (H) mm (diagonalt) mm (B) 615 mm (H) mm (diagonalt) mm (B) 803 mm (H) mm (diagonalt) (Ant. piksler) (1 920 (B) (H)) [ prikker] Driftsbetingelse Temperatur 0 C - 40 C Fuktighet 20 % - 80 % Gjeldende signaler Skanningsformat 525 (480) / 60i 60p, 625 (575) / 50i 50p, 750 (720) / 60p 50p, 1125 (1080) / 60i 60p 50i 50p 24p 25p 30p 24psF PC-signaler VGA, SVGA, XGA, SXGA UXGA (komprimert) Horisontal skanningfrekvens khz Vertikal skanningfrekvens Hz Terminaler for tilkobling AV IN HDMI1 HDMI2 TYPE A kontakt 2 DVI-D IN AUDIO DVI-D 24-pinner Innholdsbeskyttelse Stereo minikontakt (M3) 1 Kompatibel med DVI-revisjon 1.0 Kompatibel med HDCP 1.1 0,5 Vrms, Delt med PC IN PC IN AUDIO High-Density Mini D-sub 15-pinners Stereo minikontakt (M3) 1 G med synkronisering 1,0 Vp-p (75 ) G uten synkronisering 0,7 Vp-p (75 ) B: 0,7 Vp-p (75 ) R: 0,7 Vp-p (75 ) HD/VD: 1,0-5,0 Vp-p (høy impedans) 0,5 Vrms, Delt med DVI-D IN LAN RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, kompatibel med PJLink SERIAL Ekstern kontrollterminal D-sub 9-pinners RS-232C-kompatibel AUDIO OUT CHARGE Stereo minikontakt (M3) 1 Utgangsnivå: Variabel (- 0 db) 0,5 Vrms [INNGANG 1 khz / 0 db, 10 k last] 5 V/500 ma Dimensjoner (B H D) 963 mm 566 mm 77 mm mm 652 mm 53 mm mm 840 mm 52 mm Masse (vekt) ca. 9,5 kg ca. 14,5 kg ca. 33,5 kg Merknader: Design og spesi kasjoner er gjenstand for endring uten varsel. Vekt og dimensjoner er omtrentlige. Dette utstyret oppfyller kravene til EMC-standardene listet opp nedenfor. EN55022, EN55024, EN , EN

12 <Programvareinformasjon for dette produktet> Dette produktet har programvare intallert som delvis er på lisens under Free BSD LICENSE. Free BSD LICENSE-regler under de spesifikasjonene som finnes over er som følger: (Disse reglene bestemmes av tredjeparten, derfor oppgis de originale forskriftene (engelsk).) Copyright 1980, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Brukerinformasjon om innsamling og håndtering av gammelt utstyr og brukte batterier Slike symboler på produkter, emballasje, og/eller på medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske/elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. For riktig håndtering og gjenvinning av gamle produkter og brukte batterier, vennligst lever dem til anvendelige innsamlingssteder, i samsvar med nasjonal lovgivning og direktivene 2002/96/EC og 2006/66/EC. Ved riktig håndtering av disse produktene og batteriene, hjelper du til med å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved uriktig avfallshåndtering. For mer informasjon om innsamling og gjenvinning av gamle produkter og batterier, vennligst ta kontaktmed kommunen, ditt renovasjonsselskap eller stedet der du kjøpte gjenstandene. Ukorrekt håndtering av dette avfallet kan medføre straffansvar, i overensstemmelse med nasjonal lovgivning. For forretningsdrivende brukere i EU Dersom du ønsker å kaste elektrisk og elektronisk utstyr, vennligst ta kontakt med din forhandler eller leverandør for videre informasjon. (Informasjon om håndtering i land utenfor EU) Disse symbolene gjelder bare innenfor EU. Ønsker du å kaste slike gjenstander, vennligst kontakt dine lokale myndigheter eller forhandler og spør etter riktig fremgangsmåte for håndtering. Merknader for batterisymbol (to nederste symbol-eksempler): Dette symbolet kan bli brukt i kombinasjon med et kjemisk symbol. I dette tilfellet etterkommer det kravet satt av direktivet for det kjemikaliet det gjelder. Dokumentasjon for kunden Modell-og serienummeret til dette produktet kan nnes på baksidepanelet. Du bør notere dette serienummeret på plassen nedenfor, og oppbevare denne bruksanvisningen sammen med kvitteringen, slik at du har permanent dokumentasjon på kjøpet. Dette vil være til hjelp ved identi sering i tilfelle tyveri eller tap, og ved garantiytelser. Modellnummer Serienummer Web Site : Panasonic Corporation 2014 Oppfyller kravene i direktiv 2004/108/EC, artikkel 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, en del av Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, F.R. Tyskland Trykt i Kina

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 NO Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 7010194 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. FORSIKTIG Bruk av kontroller eller justering

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-1028MFP/FS-1128MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg. Trådløs forsterker. Bruksanvisning. HEOS Amp

Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg. Trådløs forsterker. Bruksanvisning. HEOS Amp Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg Trådløs forsterker Bruksanvisning HEOS Amp Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg INNLEDNING 4 FØR DU BEGYNNER 5 Systemkrav 5 Nettverkskrav

Detaljer

Håndbøker som følger med

Håndbøker som følger med Håndbøker som følger med Introduksjon Takk for at du har kjøpt KM-2560/KM-3060. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN og FS-6970DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellen FS-1350DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 Prosjektør LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke

Detaljer

q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P6035cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P6130cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3540MFP/FS-3640MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 66ci. Denne brukerveiledningen er laget for å hjelpe deg å bruke maskinen korrekt, til å foreta

Detaljer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn OPERATØRHÅNDBOK Innhold 1 Maskindeler Deler på forsiden av skriveren... 1-2 Komponenter på venstre side av skriveren... 1-2 Innvendige deler... 1-3 Deler på baksiden av skriveren...

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1100 og FS-1300D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

7500/7600 HURTIGMONTERINGSVEILEDNING

7500/7600 HURTIGMONTERINGSVEILEDNING 7500/7600 HURTIGMONTERINGSVEILEDNING Les denne hurtigmonteringsveiledningen før du starter å bruke P-touch. Henvis til brukerveiledningen for mer detaljert informasjon. Brukerveiledningen finnes på CD-ROMMEN

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO NPD5210-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer