Innhold. Bruksanvisninger FULLT HC LCD-DISPLAY (til profesjonelt bruk) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Bruksanvisninger FULLT HC LCD-DISPLAY (til profesjonelt bruk) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER. Norsk"

Transkript

1 Modellnr. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisninger FULLT HC LCD-DISPLAY (til profesjonelt bruk) Innhold Viktig sikkerhetsmerknad...2 Sikkerhetsforholdsregler...3 Tilbehør...6 Tilkoblinger...7 Slå på / av...8 Grunnleggende kontrollinnretninger...9 Spesi kasjoner...11 For nærmere instruksjoner må du se i bruksanvisningen på CD-ROM-en. Les denne bruksanvisningen før du bruker produktet, og oppbevar den for senere bruk.

2 Viktig sikkerhetsmerknad ADVARSEL 1) For å unngå skade som kan føre til brann eller fare for elektriske støt, må ikke dette apparatet ikke utsettes for drypping eller sprut. Ikke plasser beholdere med vann (blomstervase, kopper, kosmetikk osv.) over settet. (Inkludert på hyller over osv.) Tente stearinlys o.l. som har åpen amme, må ikke plasseres på/over enheten. 2) For å unngå elektrisk sjokk, ikke fjern dekselet. Det nnes ingen indre deler som skal vedlikeholdes av brukeren. Alle reparasjoner skal foretas av kvali sert servicepersonale. FORSIKTIG Dette apparatet er beregnet til bruk i miljøer som er relativt fri for elektromagnetiske felt. Bruk av dette apparatet i nærheten av sterke elektromagnetiske felt eller der elektrisk støy kan overlappe inngangssignalene, kan føre til at bildet og lyden blir ustødig eller forårsaker interferens, slik som støy. For å unngå muligheten for skade på dette apparatet skal det holdes på avstand fra kilder med sterke elektromagnetiske felt. Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr og er tilkoplet et kabel-tv nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av utstyret til kabel-tv nettet installeres en galvanisk isolator mellom utstyret og kabel-tv nettet. Varemerker VGA er et varemerke som tilhører International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista, og Internet Explorer er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh, Mac, Mac OS, OS X og Safari er varemerker tilhørende Apple Inc. registrert i USA og andre land. PJLink er et ventende varemerke i Japan, USA og andre land og områder. SVGA, XGA, SXGA og UXGA er registrerte varemerker som tilhører Video Electronics Standard Association. Selv om det ikke gjøres noen spesiell bemerkning vedrørende selskapet eller produktvaremerkene, har disse varemerkene blitt fullstendig respektert. HDMI, HDMI-logoen og High-De nition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. RoomView, Crestron RoomView og Fusion RV er registrerte varemerker tilhørende Crestron Electronics, Inc, og Crestron Connected er varemerket tilhørende Crestron Electronics, Inc. Merk: Bildelagring kan forekomme. Hvis du får et stillbilde over en lengre periode, kan bildet bli værende på skjermen. Men det kommer til å forsvinne etter en stund. 2

3 Sikkerhetsforholdsregler ADVARSEL Oppsett Dette LCD-displayet er kun til bruk med følgende ekstrautstyr. Bruk med noen annen type ekstrautstyr kan forårsake ustabilitet, noe som kan føre til mulighet for skade. (Alt det følgende tilbehøret produseres av Panasonic Corporation.) Pidestall... TY-ST42PE7 (for TH-42LFE7E/ER, TH-50LFE7E) TY-ST65PE7 (for TH-65LFE7E) Vi er ikke ansvarlige for produktskade som oppstår ved bruk av pidestall eller veggopphengsbrakett produsert av andre, eller for feil i installasjonsmiljøet til pidestallen eller veggopphengsbraketten, selv ikke under garantiperioden. Spør alltid en kvali sert tekniker om å utføre monteringen. Små deler kan være en kvelningsfare hvis de svelges ved uhell. Oppbevar små deler utilgjengelig for små barn. Kast unødvendige små deler og andre gjenstander, inkludert innpakningsmaterialer og plastposer/ark for å forhindre at de lekes med av små barn, slik at det er en potensiell fare for kvelning. Ikke plasser displayet på skrånende eller ustabile over ater, og pass på at displayet ikke henger over kanten av sokkelen. Displayet kan falle av eller velte over ende. Ikke plasser noen gjenstander oppå displayet. Hvis vannet søler på displayet eller fremmedlegemer kommer inn i det, kan det oppstå en kortslutning, som igjen kan føre til brann eller elektrisk strøm. Hvis noen fremmedlegemer kommer inn i displayet, vennligst forhør deg med den lokale Panasonic-forhandleren. Transporter kun i stående posisjon! Hvis du transporterer enheten med skjermpanelet vendt opp eller ned, kan de interne kretsene bli skadet. Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke ventilasjonsåpninger med gjenstander som aviser, duker og gardiner. For tilstrekkelig ventilasjon; La det være en avstand på 10 cm eller mer oppe, under, til venstre og høyre, samt 5 cm eller mer på baksiden, og oppretthold også mellomrommet mellom bunnen av displayet og gulvover aten. Forholdsregler for veggmontering Veggmontering skal utføres av en profesjonell montør. Hvis displayet monteres feil, kan det føre til en ulykke som resulterer i død eller alvorlig skade. Videre, når du henger den på veggen, må du bruke et veggfeste som følger VESA-standard (TH-42LFE7E/ER: VESA , TH-50LFE7E: VESA , TH-65LFE7E: VESA ). Hvis skjermen ikke lenger skal brukes på veggen, be en fagperson om å fjerne skjermen så snart som mulig. Ved montering av displayet på vegg skal du unngå at monteringsskruene kommer i kontakt med metallobjekter på innsiden av veggen, da dette kan lede til elektrisk støt. Når displayet installeres vertikalt, skal du påse at strømindikatoren er på toppen av displayet. Ikke installer produktet slik at det utsettes for direkte sollys. Hvis skjermen utsettes for direkte sollys, kan det ytende krystallpanelet (LCD) fungere dårlig. Vær forsiktig ved montering slik at displayet ikke blir skadet. 3

4 Sikkerhetsforholdsregler Ved bruk av LCD-displayet Displayet er beregnet for bruk med V Vekselstrøm, 50/60 Hz. Ikke dekk til lufteåpningene. Hvis du gjør dette kan det føre til at displayet overopphetes, noe som kan føre til brann eller skade på displayet. Ikke stikk inn fremmedlegemer inn i displayet. Ikke stikk noen metall- eller antennelige gjenstander inn i ventilasjonsåpningene eller slipp dem ned på plasmadisplayet, da dette kan forårsake brann eller elektrisk støt. Ikke fjren dekselet eller modi ser det på noen måte. Høye spenningen kan forårsake at det nnes alvorlige elektriske støt inne i displayet. For inspeksjon, justering og reparasjonsarbeid vennligst at kontakt med din lokale Panasonic-forhandler. Forsikre deg om at nettpluggen er lett tilgjengelig. Ikke bruk noen annen strømforsyningsledning enn den som fulgte med denne enheten. Hvis du gjør dette, kan det føre til brann eller elektrisk sjokk. Sett strømforsyningsstøpselet så langt inn som mulig. Hvis støpselet ikke er satt helt inn, kan det skapes varme som kan forårsake brann. Hvis støpselet skades eller vegguttaket er løst, skal de ikke brukes. Ikke ta på strømledningsstøpselet med våte hender. Hvis du gjør dette, kan det føre til elektrisk sjokk. Ikke gjør noe som kan skade strømledningen. Ved frakobling av strømledningen, trekk i selve støpselet, ikke kabelen. Sørg for å ikke skade ledningen, foreta modi kasjoner på den, plassere tunge gjenstander på den, varme den opp, plassere den i nærheten av varme gjenstander, vri den, bøy den for mye eller trekk i den. Dette kan føre til brann eller elektrisk sjokk. Hvis strømledningen er skadet, kan du få den reparert hos din lokale Panasonic-forhandler. Ikke fjern deksler og modi ser ALDRI skjermen selv Ikke fjern bakdekselet da strømførende deler er tilgjengelig når det er fjernet. Det nne ingen deler inni som brukeren kan utføre service på. (Komponenter med høy spenning kan føre til alvorlig elektrisk støt.) Få skjermen kontrollert, justert eller reparert hos en lokal Panasonic-forhandler. Hvis displayet ikke skal brukes over en lengre tidsperiode, trekk ut strømledningsstøpselet fra vegguttaket. For å forhindre brann, la aldri stearinlys eller annen åpen amme være i nærheten av TV-apparatet. Hvis det oppstår problemer under bruk Hvis det oppstår et problem (slik som at det ikke er noe bilde eller lyd), eller hvis det kommer røyk eller unormal lukt ut av displayet, trekk straks ut strømstøpselet fra vegguttaket. Hvis du fortsetter å bruke displayet i denne tilstanden, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Etter at du har kontroller at røyken har stoppet, ta kontakt med den lokale Panasonic-forhandleren for å få foretatt de nødvendige reparasjonene. Reparasjon av displayet selv er ekstremt farlig og skal aldri gjøres. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i displayet, hvis displayet faller ned eller hvis kabinettet blir skadet, koble straks fra strømstøpselet. Dette kan føre til kortslutning, som kan forårsake brann. Ta kontakt med din lokale Panasonic-forhandler for alle reparasjoner som foretas. 4

5 Sikkerhetsforholdsregler FORSIKTIG Ved bruk av LCD-displayet Ikke bring hender, ansikt eller gjenstander i nærheten av ventilasjonhullene på displayet. Oppvarmet luft kommer ut av ventilasjonshullene øverst på displayet, som vil være varmt. Ikke bring hender, ansikt eller gjenstander som ikke tåler varme, i nærheten av denne porten, da dette kan føre til forbrenningen eller deformering. Se til at du kobler fra alle kabler før du ytter displayet. Hvis displayet yttes mens noen av kablene fortsatt er tilkoblet, kan kablene bli skadet, og dette kan føre til brann eller elektrisk sjokk. Koble fra strømforsyningsstøpselet fra vegguttaket som et sikkerhetstiltakk før du utfører noen rengjøring. Elektriske sjokk kan oppstå hvis dette ikke gjøres. Rengjør strømkabelene regelmessig for å forhindre at den blir støvete. Hvis det samler seg støv på strømstøpselet, kan fuktigheten som oppstår skade isolasjonen, som igjen kan føre til brann. Trekk strømstøpselet ut fra vegguttaket og tørk av strømledningen med en tørr klut. Ikke brenn eller ta batteriene fra hverandre. Batteriene må ikke utsettes for sterk varme, sollys, ild eller lignende. Rengjøring og vedlikehold Fronten på displaypanelet har blitt spesialbehandlet. Tørk av panelets over ate forsiktig kun ved bruk av en rengjøringsklut eller en myk, lofri klut. Hvis over aten er spesielt skitten, tørk av med en myk, lofri klut som har blitt dykket ned i rent vann eller vann med litt nøytralt rengjøringsmiddel som er fortynnet 100 ganger, og tørk deretter jevnt med en tørr klut av samme type inntil over aten er tørr. Ikke rip opp eller slå mot over aten av panelet med ngerneglene eller andre harde gjenstander, da over aten kan bli skadet. Videre må det unngås kontakt med yktige stoffer, slik som insektsprayer, løsemidler og tynner, ellers kan kvaliteten på over aten bli negativt påvirket. Hvis kabinettet blir skittent, tørk av det med en myk, tørr klut. Hvis kabinettet er spesielt skittent, dykk kluten i vann med en liten mengde tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel og vri opp kluten så den er tørr. Bruk denne kluten til å tørke av kabinettet, og tørk det deretter tørt med en tørr klut. Ikke la noe rengjøringsmiddel komme i direkte kontakt med over aten på displayet. Hvis det kommer vanndråper inn i enheten, kan det oppstå driftsproblemer. Unngå kontakt med yktige stoffer, slik som insektsprayer, løsemidler og tynner, ellers kan kvaliteten på kabinettets over ate bli negativt påvirket, eller belegget kan skalle av. Videre, ikke la det komme i kontakt med artikler som er laget av gummi eller PVC over lengre perioder. Bruk av kjemisk klut Ikke bruk en kjemisk klut til panelover aten. Følg instruksjonene for hvordan den kjemiske kluten skal brukes på kabinettet. Merknader før bruk Brukermiljøet for LCD-panelet kan ha en innvirkning på skjermbildet. I tillegg, avhengig av synsvinkel, kan endringer i fargetoner eller uregelmessigheter i lysstyrke forekomme. Merk at dette er karakteristisk for LCD-paneler, og ikke en funksjonsfeil. 5

6 Tilbehør Tilbehørsforsyning Brukerhåndbok Sjekk at du har tilbehøret og gjenstandene som er vist CD-ROM (Bruksanvisninger) Fjernkontrollsender N2QAYB Batterier til fjernkontrollen Kontrollsender (R6 (UM3) størrelse 2) Strømledning Obs Oppbevar små deler på en riktig måte, og oppbevar de utilgjengelig for små barn. Fjernkontrollbatterier Krever to R6-batterier. 1. Trekk og hold kroken, åpne deretter batteridekselet. 2. Sett inn batteriene - legg merke til riktig polaritet (+ og -). 3. Sett dekselet på plass. "R6 (UM3)" størrelse Nyttige tips: For brukere som benytter fjernkontrollen ofte, skift ut gamle batterier med alkaliske batterier for lengre levetid. Forholdsregel for bruk av batterier Feilaktig installering kan forårsake batterilekkasje og korrosjon, noe som kan føre til skade på fjernkontrollsenderen. Kast batteriene på en miljøvennlig måte. Overhold følgene forholdsregel: 1. Batterier skal alltid skiftes ut parvis. Bruk alltid nye batterier når det gamle settet skiftes ut. 2. Ikke kobiner et brukt batteri med et nytt. 3. Ikke bland ulike batterityper (for eksempel "sink-karbon" med "alkalisk"). 4. Ikke gjør forsøk på å lade opp, kortslutte, demontere, varme opp eller brenne brukte batterier. 5. Batteriutskiftning er nødvendig når fjernkontrollen virker sporadisk eller slutter å virke på displaysettet. 6. Ikke brenn eller ta batteriene fra hverandre. Batteriene må ikke utsettes for sterk varme, sollys, ild eller lignende. 6

7 Tilkoblinger Strømledningstilkobling Strømledning (tilbehør) Merknader: Sett inn strømledningen slik at den sitter godt. Når du kobler fra strømledningen, forsikre deg om at du har tatt ut støpselet fra kontakten først. Den medfølgende strømledningen skal bare brukes til denne enheten. Tilkopling av videoutstyr IR IN/OUT IR IN/OUT-terminal (infrarødt signal) Muliggjør tilkobling av ere displayer. CHARGE OUT Tilkoble enheter som selges separat, slik som pinne-pc-er, til strømforsyning. SERIAL SERIE-inngangsterminal Kontroller displayet ved tilkobling til PC. PC IN PC-inngangsterminal LAN: Koble til et nettverk for å kontrollere enheten. AUDIO IN (DVI-D / PC IN) Koble til lydutgangen på en innretning koblet til DVI-D IN, PC IN. DVI-D IN DVI-D-inngangsterminal AUDIO OUT Koble til lydutstyr AV IN (HDMI 1, HDMI 2) HDMI-inngangsterminal 7

8 Slå på / av Koble strømledningens støpsel til displayet. Sett støpselet inn i vegguttaket. Merknader: Strømstøpseltyper varierer mellom land. Strømstøpselet som vises til høyre kan derfor være av en annen type enn det som er montert på ditt sett. Når strømledningen skal frakobles, må du passe på at den kobles fra ved stikkontakten først. Trykk på strømbryteren på displayet for å slå på settet: Strøm på. Fjernkontrollsensor Strømbryter Strømindikator Strømindikator: Grønn Trykk på -knappen på fjernkontrollen for å slå av displayet. Strømindikator: Rød (standby) Trykk på -knappen på fjernkontrollen for å slå på displayet. Strømindikator: Grønn Slå av strømmen til displayet ved å trykke på displayet er på eller i standbymodus. -bryteren på enheten når Merk: I løpet av bruken av strømstyringsfunksjonen blir strømindikatoren oransje i strøm av-tilstanden. 8

9 Grunnleggende kontrollinnretninger Hovedenhet Fjernkontrollsensor Lysstyrkesensor Registrerer lysstyrken i seerens omgivelser. Strømindikator Strømindikatoren vil lyse. Strøm AV...Indikator ikke tent (Enheten vil fortsatt forbruke noe strøm så lenge strømledningen fortsatt er tilkoblet vegguttaket.) Standby...Rød Oransje (Når valget på kontrollterminalen er "LAN".) Strøm PÅ...Grønn HDMI1 Power management HDMI2 Power management...oransje (med HDMI1- eller HDMI2-inngangssignal.) PC Power management...oransje (med PC-inngangssignal.) DVI-D Power management...oransje (med DVI-inngangssignal.) Eksterne inngangsterminaler Tillater tilkobling av eksterne enheter som videoutstyr eller PC-er. Enter-/sideforholdsknapp Volumjustering Volum opp "+", ned " " Når menyskjermen vises: + : Trykk for å ytte markøren opp : Trykk for å ytte markøren ned MENU-skjerm PÅ / AV Hver gang MENY-knappen trykkes, vil menyskjermen byttes. Normal visning Picture (Bilde) Setup (Oppsett) Sound (Lyd) Pos./Size (Pos./Størrelse) INPUT-knapp (INNGANG-signalutvalg) Hovedbryter på / av 9

10 Grunnleggende kontrollinnretninger Fjernkontrollsender HANDLING-knapp Trykk for å foreta valg. ASPECT-knapp Trykk for å justere sideforholdet. Standbyknapp (PÅ / AV) Displayet må først kobles til vegguttaket og slås på ved strømbryteren. Trykk på denne knappen for å slå på displayet fra standbymodus. Trykk på denne knappen igjen for å slå av displayet til standbymodus. POS./SIZE-knapp OFF TIMER-knapp Displayet kan være forhåndsinnstilt til å bytte til standby etter en fast periode. Innstillingen endres til 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter og 0 minutter (av-timer avbrutt) hver gang knappen trykkes. 30 min 60 min 90 min 0 min Når det er tre minutter igjen, vil "Off timer 3 min" blinke. Av-timeren avbrytes hvis det oppstår et strømbrudd. AUTO SETUP-knapp Justerer automatisk posisjonen/ størrelsen på skjermen. SET UP-knapp PICTURE-knapp Lydutkobling på / av Trykk på denne knappen for å koble ut lyden. Trykk igjen for å reaktivere lyden. Lyden reaktiveres også når strømmen slås av eller volumnivået endres. N-knapp POSISJON-knapper INPUT-knapp Trykk for å velge et inngangssignal sekvensielt. ECO MODE (ECO) Trykk for å endre oppsettstatus for ECO MODE. SOUND-knapp Volumjustering Trykk på knappen volum opp "+" eller ned " " for å øke eller redusere lydstyrkenivået. R-knapp Trykk på R-knappen for å gå tilbake til forrigs menyskjerm. RECALL-knapp Trykk på "RECALL"-knappen for å vise den aktuelle systemstatusen. 1 Inngangsmerke 2 Sideforhold-modus 3 Off timer (Av-timer) Av-timerindikatoren vises kun når av-timeren har blitt stilt inn. 4 Klokkevisning PC 4:3 1 2 FUNCTION-knapper (FUNCTION) 4 10:00 Off timer 90min 3 Digital zoom 10

11 Spesi kasjoner TH-42LFE7E/ER TH-50LFE7E TH-65LFE7E Strømkilde V AC, 50/60Hz Strømforbruk Nominelt strømforbruk 95 W 135 W Standbybetingelse 0,5 W Strøm av-betingelse 0,4 W Lyd Høyttalere 25 mm 90 mm 2 deler 22 mm 90 mm 2 deler Lydstyrke 20 W [10 W + 10 W] (10 % THD) LCD-displaypanel 42-tommers IPS-panel (LEDbaklys), 16:9 formatforhold 50-tommers VA-panel (LEDbaklys), 16:9 formatforhold 65-tommers VA-panel (LEDbaklys), 16:9 formatforhold Skjermstørrelse 928 mm (B) 522 mm (H) mm (diagonalt) mm (B) 615 mm (H) mm (diagonalt) mm (B) 803 mm (H) mm (diagonalt) (Ant. piksler) (1 920 (B) (H)) [ prikker] Driftsbetingelse Temperatur 0 C - 40 C Fuktighet 20 % - 80 % Gjeldende signaler Skanningsformat 525 (480) / 60i 60p, 625 (575) / 50i 50p, 750 (720) / 60p 50p, 1125 (1080) / 60i 60p 50i 50p 24p 25p 30p 24psF PC-signaler VGA, SVGA, XGA, SXGA UXGA (komprimert) Horisontal skanningfrekvens khz Vertikal skanningfrekvens Hz Terminaler for tilkobling AV IN HDMI1 HDMI2 TYPE A kontakt 2 DVI-D IN AUDIO DVI-D 24-pinner Innholdsbeskyttelse Stereo minikontakt (M3) 1 Kompatibel med DVI-revisjon 1.0 Kompatibel med HDCP 1.1 0,5 Vrms, Delt med PC IN PC IN AUDIO High-Density Mini D-sub 15-pinners Stereo minikontakt (M3) 1 G med synkronisering 1,0 Vp-p (75 ) G uten synkronisering 0,7 Vp-p (75 ) B: 0,7 Vp-p (75 ) R: 0,7 Vp-p (75 ) HD/VD: 1,0-5,0 Vp-p (høy impedans) 0,5 Vrms, Delt med DVI-D IN LAN RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, kompatibel med PJLink SERIAL Ekstern kontrollterminal D-sub 9-pinners RS-232C-kompatibel AUDIO OUT CHARGE Stereo minikontakt (M3) 1 Utgangsnivå: Variabel (- 0 db) 0,5 Vrms [INNGANG 1 khz / 0 db, 10 k last] 5 V/500 ma Dimensjoner (B H D) 963 mm 566 mm 77 mm mm 652 mm 53 mm mm 840 mm 52 mm Masse (vekt) ca. 9,5 kg ca. 14,5 kg ca. 33,5 kg Merknader: Design og spesi kasjoner er gjenstand for endring uten varsel. Vekt og dimensjoner er omtrentlige. Dette utstyret oppfyller kravene til EMC-standardene listet opp nedenfor. EN55022, EN55024, EN , EN

12 <Programvareinformasjon for dette produktet> Dette produktet har programvare intallert som delvis er på lisens under Free BSD LICENSE. Free BSD LICENSE-regler under de spesifikasjonene som finnes over er som følger: (Disse reglene bestemmes av tredjeparten, derfor oppgis de originale forskriftene (engelsk).) Copyright 1980, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Brukerinformasjon om innsamling og håndtering av gammelt utstyr og brukte batterier Slike symboler på produkter, emballasje, og/eller på medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske/elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. For riktig håndtering og gjenvinning av gamle produkter og brukte batterier, vennligst lever dem til anvendelige innsamlingssteder, i samsvar med nasjonal lovgivning og direktivene 2002/96/EC og 2006/66/EC. Ved riktig håndtering av disse produktene og batteriene, hjelper du til med å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved uriktig avfallshåndtering. For mer informasjon om innsamling og gjenvinning av gamle produkter og batterier, vennligst ta kontaktmed kommunen, ditt renovasjonsselskap eller stedet der du kjøpte gjenstandene. Ukorrekt håndtering av dette avfallet kan medføre straffansvar, i overensstemmelse med nasjonal lovgivning. For forretningsdrivende brukere i EU Dersom du ønsker å kaste elektrisk og elektronisk utstyr, vennligst ta kontakt med din forhandler eller leverandør for videre informasjon. (Informasjon om håndtering i land utenfor EU) Disse symbolene gjelder bare innenfor EU. Ønsker du å kaste slike gjenstander, vennligst kontakt dine lokale myndigheter eller forhandler og spør etter riktig fremgangsmåte for håndtering. Merknader for batterisymbol (to nederste symbol-eksempler): Dette symbolet kan bli brukt i kombinasjon med et kjemisk symbol. I dette tilfellet etterkommer det kravet satt av direktivet for det kjemikaliet det gjelder. Dokumentasjon for kunden Modell-og serienummeret til dette produktet kan nnes på baksidepanelet. Du bør notere dette serienummeret på plassen nedenfor, og oppbevare denne bruksanvisningen sammen med kvitteringen, slik at du har permanent dokumentasjon på kjøpet. Dette vil være til hjelp ved identi sering i tilfelle tyveri eller tap, og ved garantiytelser. Modellnummer Serienummer Web Site : Panasonic Corporation 2014 Oppfyller kravene i direktiv 2004/108/EC, artikkel 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, en del av Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, F.R. Tyskland Trykt i Kina

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Velkommen til Linpro Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Kort om Varnish Dag-Erling Smørgrav Senior Programvareutvikler Fagansvarlig C / C++ 2007-04-26 Hva er Varnish? HTTP-akselerator,

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SUB100. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SUB100. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SUB100 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktig 2 Hjelp og støtte 2 Sikkerhet

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Bruksanvisninger TH-55LFV6W

Bruksanvisninger TH-55LFV6W Bruksanvisninger FULLT HC LCD-DISPLAY For forretningsbruk Modellnr. TH-55LFV60W TH-55LFV6W 55-tommers modell 55-tommers modell For nærmere instruksjoner må du se i bruksanvisningen på CD-ROM-en. Innhold

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY PlayStation Camera Brukerhåndbok CUH-ZEY2 7028418 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet til den

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

PlayStation Move skarpskytter

PlayStation Move skarpskytter NO PlayStation Move skarpskytter Brukerveiledning CECHYA-ZRA1E 7017291 Delenavn Vist fra siden Øvre deksel Utløsersperre SELECTknapp -knapp -knapp Skytemodusvelger Opptrekkbart lager Løpsguide Utløserknapp

Detaljer

Bruksanvisninger TH-49LF8W TH-55LF8W TH-42LF80W TH-49LF80W TH-55LF80W

Bruksanvisninger TH-49LF8W TH-55LF8W TH-42LF80W TH-49LF80W TH-55LF80W Bruksanvisninger FULLT HC LCD-DISPLAY For forretningsbruk Modellnr. TH-42LF8W TH-49LF8W TH-55LF8W TH-42LF80W TH-49LF80W TH-55LF80W 42-tommers modell 49-tommers modell 55-tommers modell 42-tommers modell

Detaljer

Bruksanvisning. FULL HD LCD-skjerm For forretningsbruk. Modellnr. TH-55LFV70W. Se i bruksanvisningen på CD-ROM-en for nærmere instruksjoner.

Bruksanvisning. FULL HD LCD-skjerm For forretningsbruk. Modellnr. TH-55LFV70W. Se i bruksanvisningen på CD-ROM-en for nærmere instruksjoner. Bruksanvisning FULL HD LCD-skjerm For forretningsbruk Modellnr. TH-55LFV70W Se i bruksanvisningen på CD-ROM-en for nærmere instruksjoner. Viktig sikkerhetsmerknad...2 Sikkerhetsforholdsregler...3 Tilbehør...6

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje.

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje. Brukerveiledning 1. Poengteller: Sjekk for å se hvor mange poeng du har. 2. Nivåmåler: Forteller hvilken etasje i Skumlesens bygning du er i. 3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

[Plassering for forsiktighetserklæring]

[Plassering for forsiktighetserklæring] sveiledning LCD-fargeskjerm [Plassering for forsiktighetserklæring] Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen sveiledning (denne veiledningen) Brukerveiledning (PDF-fil på CD-ROM*) PRECAUTIONS

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 NORSK Med denne kabelen kan du overføre og synkronisere data mellom en kompatibel PC og Nokia-enheten. Du kan også bruke kabelen til å lade batteriet på den kompatible

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave Nokia ladeplate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. utgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokias ladeplate DT-600 kan du lade batteriet i fem kompatible enheter samtidig. DT-600-enheten

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Vis tilpasning. Versjon 4,5. Administratorhåndbok

Vis tilpasning. Versjon 4,5. Administratorhåndbok Vis tilpasning Versjon 4,5 Administratorhåndbok Juli 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Konfigurere programmet... 5 Få tilgang til Embedded Web Server...5 Aktiver

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NORSK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Bruksanvisninger. Grunnleggende veiledning

Bruksanvisninger. Grunnleggende veiledning Bruksanvisninger Grunnleggende veiledning FULLT HC LCD-DISPLAY For forretningsbruk Modellnr. TH-32EF1E 32-tommers modell Innhold Viktig sikkerhetsmerknad 2 Sikkerhetstiltak 3 Forholdsregler for bruk 5

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer