Rødts 4. Landsmøte mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag"

Transkript

1 Rødts 4. Landsmøte mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

2 Rødts politiske og ideologiske grunnlag finnes i arbeidsprogram og prinsipprogram. Handlingsplanen er en videreføring og konkretisering av Rødts strategi. Kapittel 1: Innledning Rødt skal jobbe som et samlet parti trekke i samme retning og profileres som et rikspolitisk parti med felles grunnsyn og viktige felles kampsaker. Hovedmålet er at Rødt i perioden jobber mer felles med politiske spørsmål og prosjekter. Partiet må ha noen felles politiske kampanjer og aksjonsdager, også for å danne et sterkere politisk fellesskap. Det må samtidig være rom for at lokallagene kan kaste seg inn i viktige kamper som ikke nødvendigvis er like aktuelle for hele landet. Den politiske situasjonen må vurderes fortløpende og i spesielle situasjoner kan annet arbeid settes til side. Landsstyret og arbeidsutvalget har ansvar for at planen følges og må derfor arbeide aktivt for at fylkeslagene/lokallagene tar sin del av ansvaret. For at Rødt skal etablere seg som et rikspolitisk parti er det nødvendig at hele partiet bidrar til å sikre mandat i stortingsvalget Kapittel 2: Stortingsvalgkampen 2013 Rødts mål i stortingsvalgkampen er todelt. Det overordnede målet er å få et stortingsmandat, det sekundære målet er å synliggjøre partiet generelt i den nasjonale og lokale debatten. Stortingsmandater har avgjørende betydning både for partiets synlighet og våre ressurser, og det er antall stemmer fra Oslo som avgjør om vi får en stortingsrepresentant i denne perioden. Det er derfor kritisk for partiet å tilrettelegge organisasjonen for å sikre et mandat fra Oslo og vedlikeholde gode stemmetall i andre fylker med tanke på valget i Å vinne et stortingsmandat. Å øke i oppslutning både totalt og fylkesvis siden stortingsvalget Å stille lister og øke aktiviteten i alle fylker. lage sentralt materiell på hovedsakene. starte arbeidet med å konkretisere strategi og spisskrav for valgkampen seinest høsten utforme et eget dokument med en helhetlig strategi for valgkampen i Oslo. lage eget materiell med spesiell fokus på valgkampen i Oslo. ha som en hovedoppgave ut 2012 å forberede og presentere Rødts forslag til statsbudsjettet, som et ledd i å fremstå som et politisk alternativ, vise at vi sikter oss inn på Stortinget og vil bruke plassen der til noe konkret og nyttig for folk, og konkretisere vår politikk. Det skal settes ned en arbeidsgruppe som inkluderer personer med faglig kompetanse. I prosessen skal man trekke med partiorganisasjonen, relevante utvalg og kompetente enkeltpersoner i partiet, og styrke samarbeidet med folkelige bevegelser og frontorganisasjoner. avholde en valgkampkonferanse før valgkampen for å forberede og inspirere partiorganisasjonen. Konferansen skal utover det politiske programmet ha egne seminar for ulike organisatoriske roller i valgkampen. Hva slags seminarer partiorganisasjonen har behov for skal kartlegges tidlig i konferanseplanleggingen. arrangere kandidatskoleringer før valgkampen med fokus på pressearbeid og det å være kandidat i stortingsvalgkampen. ha særegne tiltak for å nå ut til ungdom i valgkampen. 1

3 Kapittel 3: Politiske hovedsaker Rødts mål er å avskaffe kapitalismen. Våre politiske prioriteringer skal styrke klassekampen i Norge og det revolusjonære alternativet blant arbeiderklassen. 3.1 Kamp for faste ansettelser og et verdig arbeidsliv Ut av EØS. Delmål: En lovendring som gjør arbeidsformidling gjennom private vikarbyrå forbudt. Den stadig økte bruken av innleid arbeidskraft er dramatisk for norsk arbeidsliv. Rødt jobber for å verne og styrke arbeidsfolks rett til faste og fulle stillinger. Vikarbyrådirektivet viser at trusselen på dette området vokser, at EØS-avtalen bidrar til rasering av folks arbeidsplasser og brukes som en brekkstang mot norsk fagbevegelse. Rødt må samarbeide tett med fagbevegelsen og Nei til EU, sentralt og lokalt mot denne utviklingen. Krisa i kapitalismen fører til økt arbeidsledighet og viser hvordan kapitalismen står i motsetning til kravet om faste ansettelser, når valget står mellom profitt og folks behov. Den økonomiske krisa i Europa gjør at Rødt må styrke vårt arbeid for internasjonal solidaritet og mot sosial dumping. Vi må jobbe mot at økt arbeidsløshet i Europa og innvandring splitter arbeiderklassen. Arbeid mot framveksten av en ny underklasse i Norge, retten til heltid og gode arbeidstidsordninger står sentralt i kampen for et verdig arbeidsliv. 3.2 Boligpolitikk Etablering av en ny boligsektor utenfor markedet. Delmål: Utvidelse og forbedring av tilbudet av ikke-kommersielle utleieboliger. Boligprisene øker mer og mer. Det snakkes om et voksende klasseskille på boligmarkedet og dette er noe som opptar svært mange. Boligmarkedet er et skrekkeksempel på hvordan det kan gå når man slipper markedskreftene løs. Stadig flere holdes utenfor og de svakeste rammes hardest. Rødt skal tydelig ta parti med de svakeste og peke på mekanismene i kapitalismen som gjør at det å ha et anstendig sted å bo er utelukket for stadig flere. I dag er forutsigbar kreditt og rente på boliglån en sjeldenhet, en gjenreising av Husbanken kan motvirke dette. Rødt skal vise at frislippet av boligmarkedet var et politisk valg og at det finnes politiske løsninger på problemet. Rødt skal videreutvikle boligpolitikken vår og utvide den med tanke på distriktene, samtidig som vi må bidra til å gjøre dette til en viktig sak i Oslo fram mot stortingsvalget. 3.3 Pensjon Reversering av pensjonsreformen. Delmål: Retten til å gå av ved 62 år må også gjelde for dem som har hatt lav lønn og levealdersjustering må fjernes for arbeidstakergrupper med kort levealder. Nå kommer de første erfaringene fra pensjonsreformen, som viser hvordan sliterne i arbeidslivet, lavtlønte og andre grupper taper på endringene i pensjonssystemet. Det jobbes også for å få innført tilsvarende kutt i offentlig sektor. Det er vedtatt evaluering av pensjonsreformen i Rødt skal jobbe for at fagbevegelsen og kvinnebevegelsen skal drive fram og vinne en omkamp rundt pensjonsreformen og hindre omkamp om offentlig pensjon. En omkamp om framtidas pensjoner må ha et særegent kvinneperspektiv, blant annet knytta til opptjeningsregler som favoriserer menn (alleårsregelen) og kravene for å få gå av med tidligpensjon, som spesielt rammer deltidsarbeidende og lavtlønte. Rødt bør derfor jobbe for å forene fagbevegelse og kvinnebevegelse i pensjonskampen. 2

4 Kapittel 4: Andre politiske prioriteringer 4.1 Internasjonal solidaritet Rødt er et antiimperialistisk parti som kjemper mot undertrykking i alle land. Mange aktivister føler tilhørighet på grunn av vår krigsmotstand og internasjonale solidaritet. Derfor skal det tilrettelegges for aktivisme med særlig vekt på antikrig og Palestinasolidariet. sette ned et internasjonalt og antirasistisk utvalg. organisere en årlig nasjonal aksjonsdag, med tilpasset materiell. delta i strategidebatt og revitalisering av antikrigsbevegelsen. 4.2 Kvinnepolitisk arbeid: Rødt er et feministisk parti, og det skal gjenspeiles både i politikk og i praksis. Det skal i perioden jobbes strategisk med å bygge kvinner i partiet, særlig de som innehar verv i ledelser på ulike nivå. sette ned et kvinneutvalg. delta i arrangering og gjennomføring av kvinnekonferansen til tidsskriftet Rødt! arrangere folkevalgtopplæring med mål om å styrke kvinner i partiet og synliggjøre våre kvinnelige representanter i media. 4.3 Klima og næringspolitikk Rødt har en viktig rolle i arbeidet med å vise hvordan man kan kutte klimagassutslipp uten å legge ned norsk industri, samtidig som man bygger broen over til fornybarsamfunnet. Det igangsatte arbeidet med Rødts alternativ til nasjonal transportplan må også fullføres. Her skal vi prioritere å alliere oss med fagbevegelsen og ansatte i transportsektoren. sette ned et klima og næringspolitisk utvalg. markere oss i debatten om klimameldinga med krav om grønne arbeidsplasser. lansere vårt alternativ til Nasjonal Transportplan. 4.4 Fagbevegelsen Rødt skal bli et viktigere parti i fagbevegelsen og evne å sette arbeidsfolks kamper på dagsorden. Utfallet av LO-kongressen i 2013 blir viktig i de store samfunnskampene framover og avgjørende for Rødts politiske hovedsaker. Det er derfor en prioritert oppgave for Rødt å aktivt følge forslagsstillingen til kongressen med frist 1. november 2012 og å koordinere og bistå Rødtmedlemmer på kongressen. sette ned et faglig utvalg. samle tillitsvalgte og fagligaktivister i partiet, både forbundsvis før viktige samlinger, og på tvers på Rødts Oktoberkonferanse. samarbeide med arrangørene av Trondheimskonferansen og Kvinner på tvers, og mobilisere til disse arrangementene. oppfordre Rødt-medlemmer til å bli tillitsvalgte og ta på seg verv i fagbevegelsen. oppfordre studenter til å organisere seg i jobbrelatert fagforening. 3

5 ta initiativ til å bidra med foredrag for fagbevegelsen på politiske områder hvor vi sitter med spesiell kompetanse, som for eksempel krisa i kapitalismen. oppfordre aktive i fagbevegelsen til å bli medlem i Rødt. 4.5 Folkevalgtarbeid: Rødt har en styrke i at vi er representert i 33 kommunestyrer og fire fylkesting. For å fungere som et samla parti må vi samkjøre arbeidet i de folkevalgte organer gjennom erfaringsutveksling og felles kampanjer. ta initiativ til et landsomfattende kommune- og fylkesopprør mot staten sine påtvungne kutt i velferdstjenester. gjennomføre en årlig nasjonal kampanje der det stilles et felles fagligpolitisk/arbeidslivsrelatert forslag i folkevalgte organer. samle våre folkevalgte på Rødts Oktoberkonferanse. opprette et folkevalgtnettverk basert på folkevalgt-lista, for utveksling av erfaringer og gode forslag, og utforming av felles fylkestings-/kommunalpolitikk. samordne fylkestingsarbeidet. samle folkevalgte med lignende utfordringer (fra større byer, mindre kommuner, steder med parlamentarisme o.l.) til diskusjon på Oktoberkonferansen. ta kontakt med Rød Ungdom når det er en god anledning til at de kan aksjonere i forbindelse med behandling av politiske saker i folkevalgte organer. Kapittel 5: Studier og politikkutvikling Et samla parti trenger felles politikkutvikling og studier. Det må settes ned utvalg som er hensiktsmessige for at dette blir gjennomført og AU må følge opp dette arbeidet og gjøre det til partiets felles eiendom og legge til rette for skolering og politikkutvikling i lokallagene. utvikle «Rødt på kurs» for nye medlemmer. drive systematisk skolering og politikkutvikling rundt våre politiske hovedsaker. Krisa i kapitalismen og EØS blir spesielt viktig framover. sette ned en gruppe som skal arrangere halvårlig partiskole for unge og nye medlemmer. En ansatt eller frikjøpt på kontoret skal knyttes til gruppa som sekretær. bruke utgivelsen av boka til Torstein Dahle når den kommer, som en anledning til diskusjoner i og rundt partiet om alternativ til kapitalismen. utvikle Kapitalisme på norsk, et større studie- og diskusjonsopplegg om ressursforvaltninga og fordelinga i Norge. Opplegget skal i første omgang brukes til å involvere partiorganisasjonen i arbeidet med forslag til statsbudsjettet, og seinere utvikles gradvis. utarbeide studieopplegg til lokallaga for en eller flere prioriterte artikler i hvert nummer av tidsskriftet Rødt! utvikle organisasjonsopplæring og utarbeide studiemateriell om organisasjonsarbeid gjennom organisasjonsutvalget. sette ned et økonomiutvalg som skal utvikle og konkretisere Rødts økonomiske politikk. stette ned utvalg i tilknytning til de politiske prioriteringene og andre områder hvor vi trenger et aktivt politisk arbeid og politikkutvikling. konstituere en sekretær eller frikjøpt på kontoret i tilknytning til alle utvalg. samarbeide med tidsskriftet om tekster som kan brukes til å utvikle Rødts politikk på våre 4

6 hovedsaker. Kapittel 6: Organisasjonen Hovedoppgaven til partiledelsen er å bygge organisasjonen og fronte partiet utad. Sentralleddet må derfor fungere som et serviceorgan for lokalleddene. Lokallaga må få den hjelpen de trenger for å ta kommune- og fylkessaker og partiets sentrale prioriteringer ut i lokalmiljøet, i form av innledere til åpne møter, materiell og initiativ/bistand til organisasjonsbygging. Bygge en sterkere og tydeligere Rødt-organisasjon medlemmer innen utgangen av medlemmer innen utgangen av Oppfølging av lag: Sammenlignet med andre etablerte politiske partier og antall velgere har Rødt få medlemmer og få lokallag. Rødt har de siste årene hatt en liten, men positiv medlemsvekst. Det er fortsatt behov for flere medlemmer og aktivister for å oppnå de mål partiet setter seg. lage en aktivitetsmeny med aktiviteter som lokallag selv kan gjennomføre overfor medlemmer, spesielt nye. basere seg på åpne møter i lokaler folk kjenner til. sette i gang vervekampanjer i tilknytning til annen politisk aktivitet. Etablering av lag: Landsstyret skal sette årlige mål for antall nye lag, i sammenheng med utarbeidelsen av konkrete partibyggingsplaner. Det skal opprettes flere jobbrelaterte lag for at Rødt skal vokse og breie seg ut. utvikle kurs i lokallagsledelse. etablere og videreutvikle studentlag for å skape sterke studentmiljøer knytta til Rødt. Det skal avholdes minst en nasjonal studentsamling i løpet av perioden. peke ut naturlige plasser å starte opp lokallag i forbindelse med politiske prioriteringer, kampanjer og aktuelle saker. Styrke og bygge fylkeslag: Fylkeslagene er bindeleddet mellom ledelsen og lokallagene. Fylkeslagene skal ha kontakt med eksisterende lag og opprette nye, i samarbeid med sentralt. Fylkeslaget skal være pådriver for at kontakt etableres mellom ulike lag, enkeltstående ressurspersoner og medlemmer uten lag. Videre skal fylkeslaget være en pådriver for å samordne politiske saker mellom lokalt og sentralt plan. Minst ett aktivt lokallag i hvert fylke. Fylkesstyre i alle fylker med over tre lokallag. 5

7 arrangere fylkesårsmøter i alle fylker hvert år, Rødt sentralt skal ta initiativ til felles politiske diskusjoner på disse. avholde regionale konferanser hver vår. diskutere fylkeslagenes politiske rolle. Kapittel 7: Informasjonsarbeid Rødt har den beste politikken, men denne er verdt lite dersom den ikke når ut til folk. Det er derfor viktig at Rødt jobber effektivt med informasjonsarbeid i flere kanaler. Generelt informasjonsarbeid: utvikle en kommunikasjonsstrategi med formål om å fjerne misoppfatninger. sette ned en kommunikasjonsgruppe som har ansvar for å samordne og lede partiets presse-, kommunikasjons- og informasjonsarbeid. Denne skal bestå av leder, politisk(e) nestleder(e), faglig leder og eventuelle ansatte som jobber med kommunikasjon. utvikle rutiner for daglig mediearbeid og oppfølging av hovedsakene i media. prioritere TV, radio og store aviser i vårt mediearbeid, samt fagblader. I tillegg skal det gjøres et aktivt og effektivt oppfølgingsarbeid med kommentarer og leserbrev til nyhetssaker i Klassekampen, som særegen venstresidearena. Nettsidene ha gode ressurssider for våre medlemmer og synliggjøre Rødts politikk på nettsidene. ha en egen nettredaktør på kontoret, som har ansvar for å følge opp de overordna linjene for nyheter, sosiale medier og innholdssider, etter instruks fra dagligledelsen og arbeidsutvalget. Avis velge redaktør og redaksjon for Rødt Nytt. gi ut 10 utgaver av Rødt Nytt i året. utforme avisa med hensyn til partiets hovedprioriteringer, videreføre fagliginnrettinga avisa har hatt siden starten og tilpasse avisa til aktuelle datoer/konferanser/kampanjer (eks: 8. mars, Trondheimskonferansen, valgkamp). utarbeide retningslinjer for å styrke lokale utgaver av Rødt Nytt. se på muligheten for å systematisere lokale versjoner av Rødt Nytt, enten som hele utgaver eller som enkeltdeler av et nummer årlig. gjennomføre en leserundersøkelse blant Rødt Nytts abonnenter, med mål om å kartlegge forbedringspotensiale for avisa. Tidsskriftet Rødt! velge redaktør for tidsskriftet Rødt! Internkommunikasjon gi ut medlemsblad minst fire ganger i året. ta initiativ til felles medlemsblad med Rød Ungdom. 6

8 velge en medlemsbladredaktør og redaksjon. velge moderatorer for Rødts debattforum. sende ut et elektronisk medlemsbrev minst en gang i måneden. Dagligledelsen er ansvarlig. informere lokallag i fylket om landsstyrets arbeid i forkant og etterkant av hvert landsstyremøte via de lokale landsstyrerepresentantene. renskrive og publisere protokoll fra landsstyremøter til lesning for hele organisasjonen innen to uker. Kapittel 8: Rød Ungdom Rød Ungdom er Rødts ungdomsorganisasjon. Det er et mål at RU skal knyttes til arbeidet i Rødt, og at lokalorganisasjonene av RU og Rødt samarbeider. invitere RU til å delta i kampanjer og på møter lokalt og sentralt. invitere RU til å delta i de utvalg og komiteer Rødt nedsetter. sørge for at det arrangeres felles ledelsesmøter minst én gang i halvåret. oppfordre RUere til å bli medlem i Rødt ved fylte 19 år og se på muligheten for å gjøre dette via SMS på fødselsdager. De skal samtidig inviteres til å delta på partiskolen. invitere RU til å delta i arbeidet med å planlegge partiskolen, for å gjøre denne attraktiv for eldre RUere. i samarbeid med faglig ansvarlig i RU utvikle en plan for faglig arbeid for ungdom og samarbeid med ungdom i fagbevegelsen som skal behandles på et felles ledelsesmøte. arrangerer felles valgkampkonferanse med RU i henvende seg til fylkeslag for å øke den økonomiske støtta til RUs fylkesvise arbeid i valgkampen. lage en struktur for å kartlegge og tilby assistanse med bilkjøring og andre praktiske oppgaver i skolevalgkampen. samarbeide gjensidig med RU om å opprette lokallag der det er grunnlag for dette. sende ut felles e-post til RU-leder og Rødt-leder i nyoppretta lokallag på hver sin side slik at de kan knytte kontakt lokalt. tilby styreplass til RU der det eksisterer parallelle lokallag/fylkeslag hvis RU lokalt ser dette som hensiktsmessig. invitere RU til arbeid med ungdomssaker i kommune- og fylkesstyret. F.eks. i forbindelse med budsjettarbeid, med mål om fellesutspill og aksjoner. Kapittel 9: Økonomi Et aktivt økonomiarbeid er viktig for Rødt. En sterk økonomi gir rom for mer aktivitet. En sterkere økonomi. 550 Rødrever. avholde kurs i økonomi for lokallag og fylkeslag. oppdatere Rødts økonomihåndbok. gjennomføre kontingentbetalingskampanjer ved årsslutt. gjennomføre minst en rekrutteringskampanje til Rødreven, med lokale målsettinger. følge opp de som faller ut av Rødrev-ordningen. 7

9 Kapittel 10: Landsmøtet 2014 Våren 2014 avholdes landsmøte i Rødt. LS har ansvar for at LM-kampanjen skal bli mest mulig demokratisk og inkluderende. gjennomføre landsmøte innen utgangen av mai 2014 etter gjeldende vedtekter. ha prinsipprogram som hovedsak på Landsmøtet evaluere og korrigere strategien gjennom beretning og handlingsplan. 8

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 6 NY STRATEGI FOR RØDT Komiteens forslag

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 6 NY STRATEGI FOR RØDT Komiteens forslag Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 6 NY STRATEGI FOR RØDT Komiteens forslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

SVs arbeids- og organisasjonsplan

SVs arbeids- og organisasjonsplan SVs arbeids- og organisasjonsplan Vedtatt av SVs landsstyre 24.-25. januar 2014 Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan.

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan. Sak 0/ SVs arbeids- og organisasjonsplan. Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 Nummer 4 29.9.8 Innhold 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter Se også vedlegget til denne saken. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 3 Distriktssekretærordning på høring i lokallag

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 ARBEIDSPROGRAM Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Dette er sakene Elevorganisasjonen i Oppland skal jobbe med i perioden 2015/2016. Sakene står

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Forord En forutsetning for et parti i vekst er lokallag med aktive og engasjerte medlemmer. SVs lokallag

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 31. mars 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Møtedato Møtetid Møtested 31. mars 2012 kl. 09.00 Grønn Ungdoms kontor,

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU Sak 7: Vedtekter I endringsforslagene er endringene streket under. Strykninger er streket over. Det er tre ulike typer forslag: Endring av eksisterende punkt Sletting av eksisterende punkt Nytt punkt X

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

Innhold. Nummer 5: 18.12.08. 1 Nye nettsider. 2 Nett- konkurranse. 3 SVs historieprosjekt. 4 Landsmøte. 5 Regjeringsuttalelse og endringsforslag

Innhold. Nummer 5: 18.12.08. 1 Nye nettsider. 2 Nett- konkurranse. 3 SVs historieprosjekt. 4 Landsmøte. 5 Regjeringsuttalelse og endringsforslag Nummer 5: 18.12.08 Innhold 1 Nye nettsider 2 Nett- konkurranse 3 SVs historieprosjekt 4 Landsmøte 5 Regjeringsuttalelse og endringsforslag 6 Lærerromskampanjen 7 Partiskatt 8 1. Mai Hele partikontoret

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

Årsplan for Kurs og kompetanseheving for Hamar FrP for 2014. Kompetanseåret 2014 for Hamar FrP

Årsplan for Kurs og kompetanseheving for Hamar FrP for 2014. Kompetanseåret 2014 for Hamar FrP Kompetanseåret 2014 for Hamar FrP 1 Hovedmål for 2014 Alle nye medlemmer skal få et introduksjonskurs i FrP så snart som mulig. Alle styremedlemmer skal få et styremedlemskurs. Alle medlemmer skal få tilbud

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Formål NCFU jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og DH. Vi skal lage sosiale

Detaljer

Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, sist revidert på landsmøtene i Halden 26. 28. mars 2004, Stavanger 16. 18. mars 2007, Bergen 18. 20. april 2008, Stamsund 6. 8. mars 2009 og Oslo 9.-11. april 2010.

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 Humanistisk Ungdoms

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen TIDSRAMME Fredag 7.-11. august Dagene vil bestå av møtevirksomhet, felles måltider og aktiviteter. Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU.

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. STBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform - Står uendret, som en utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Langtidsplan for Juvente 2012-2017

Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Strategien vår er å satse på hovedområdene forebygging, aktivitet og politikk. Dette skal vi bli dritgode på. Vi må akseptere at vi ikke kan redde hele verden samtidig.

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

0. Innledning. 1. 1 Politiske fokusområder

0. Innledning. 1. 1 Politiske fokusområder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0. Innledning 2010 blir et viktig år for Ungdom mot EU. Nei-sidens

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010 Til Oslo, 27.10.2010 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015.

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015. Handlingsplan for FO Buskerud 2015 FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet.

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer