Rødts 4. Landsmøte mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag"

Transkript

1 Rødts 4. Landsmøte mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

2 Rødts politiske og ideologiske grunnlag finnes i arbeidsprogram og prinsipprogram. Handlingsplanen er en videreføring og konkretisering av Rødts strategi. Kapittel 1: Innledning Rødt skal jobbe som et samlet parti trekke i samme retning og profileres som et rikspolitisk parti med felles grunnsyn og viktige felles kampsaker. Hovedmålet er at Rødt i perioden jobber mer felles med politiske spørsmål og prosjekter. Partiet må ha noen felles politiske kampanjer og aksjonsdager, også for å danne et sterkere politisk fellesskap. Det må samtidig være rom for at lokallagene kan kaste seg inn i viktige kamper som ikke nødvendigvis er like aktuelle for hele landet. Den politiske situasjonen må vurderes fortløpende og i spesielle situasjoner kan annet arbeid settes til side. Landsstyret og arbeidsutvalget har ansvar for at planen følges og må derfor arbeide aktivt for at fylkeslagene/lokallagene tar sin del av ansvaret. For at Rødt skal etablere seg som et rikspolitisk parti er det nødvendig at hele partiet bidrar til å sikre mandat i stortingsvalget Kapittel 2: Stortingsvalgkampen 2013 Rødts mål i stortingsvalgkampen er todelt. Det overordnede målet er å få et stortingsmandat, det sekundære målet er å synliggjøre partiet generelt i den nasjonale og lokale debatten. Stortingsmandater har avgjørende betydning både for partiets synlighet og våre ressurser, og det er antall stemmer fra Oslo som avgjør om vi får en stortingsrepresentant i denne perioden. Det er derfor kritisk for partiet å tilrettelegge organisasjonen for å sikre et mandat fra Oslo og vedlikeholde gode stemmetall i andre fylker med tanke på valget i Å vinne et stortingsmandat. Å øke i oppslutning både totalt og fylkesvis siden stortingsvalget Å stille lister og øke aktiviteten i alle fylker. lage sentralt materiell på hovedsakene. starte arbeidet med å konkretisere strategi og spisskrav for valgkampen seinest høsten utforme et eget dokument med en helhetlig strategi for valgkampen i Oslo. lage eget materiell med spesiell fokus på valgkampen i Oslo. ha som en hovedoppgave ut 2012 å forberede og presentere Rødts forslag til statsbudsjettet, som et ledd i å fremstå som et politisk alternativ, vise at vi sikter oss inn på Stortinget og vil bruke plassen der til noe konkret og nyttig for folk, og konkretisere vår politikk. Det skal settes ned en arbeidsgruppe som inkluderer personer med faglig kompetanse. I prosessen skal man trekke med partiorganisasjonen, relevante utvalg og kompetente enkeltpersoner i partiet, og styrke samarbeidet med folkelige bevegelser og frontorganisasjoner. avholde en valgkampkonferanse før valgkampen for å forberede og inspirere partiorganisasjonen. Konferansen skal utover det politiske programmet ha egne seminar for ulike organisatoriske roller i valgkampen. Hva slags seminarer partiorganisasjonen har behov for skal kartlegges tidlig i konferanseplanleggingen. arrangere kandidatskoleringer før valgkampen med fokus på pressearbeid og det å være kandidat i stortingsvalgkampen. ha særegne tiltak for å nå ut til ungdom i valgkampen. 1

3 Kapittel 3: Politiske hovedsaker Rødts mål er å avskaffe kapitalismen. Våre politiske prioriteringer skal styrke klassekampen i Norge og det revolusjonære alternativet blant arbeiderklassen. 3.1 Kamp for faste ansettelser og et verdig arbeidsliv Ut av EØS. Delmål: En lovendring som gjør arbeidsformidling gjennom private vikarbyrå forbudt. Den stadig økte bruken av innleid arbeidskraft er dramatisk for norsk arbeidsliv. Rødt jobber for å verne og styrke arbeidsfolks rett til faste og fulle stillinger. Vikarbyrådirektivet viser at trusselen på dette området vokser, at EØS-avtalen bidrar til rasering av folks arbeidsplasser og brukes som en brekkstang mot norsk fagbevegelse. Rødt må samarbeide tett med fagbevegelsen og Nei til EU, sentralt og lokalt mot denne utviklingen. Krisa i kapitalismen fører til økt arbeidsledighet og viser hvordan kapitalismen står i motsetning til kravet om faste ansettelser, når valget står mellom profitt og folks behov. Den økonomiske krisa i Europa gjør at Rødt må styrke vårt arbeid for internasjonal solidaritet og mot sosial dumping. Vi må jobbe mot at økt arbeidsløshet i Europa og innvandring splitter arbeiderklassen. Arbeid mot framveksten av en ny underklasse i Norge, retten til heltid og gode arbeidstidsordninger står sentralt i kampen for et verdig arbeidsliv. 3.2 Boligpolitikk Etablering av en ny boligsektor utenfor markedet. Delmål: Utvidelse og forbedring av tilbudet av ikke-kommersielle utleieboliger. Boligprisene øker mer og mer. Det snakkes om et voksende klasseskille på boligmarkedet og dette er noe som opptar svært mange. Boligmarkedet er et skrekkeksempel på hvordan det kan gå når man slipper markedskreftene løs. Stadig flere holdes utenfor og de svakeste rammes hardest. Rødt skal tydelig ta parti med de svakeste og peke på mekanismene i kapitalismen som gjør at det å ha et anstendig sted å bo er utelukket for stadig flere. I dag er forutsigbar kreditt og rente på boliglån en sjeldenhet, en gjenreising av Husbanken kan motvirke dette. Rødt skal vise at frislippet av boligmarkedet var et politisk valg og at det finnes politiske løsninger på problemet. Rødt skal videreutvikle boligpolitikken vår og utvide den med tanke på distriktene, samtidig som vi må bidra til å gjøre dette til en viktig sak i Oslo fram mot stortingsvalget. 3.3 Pensjon Reversering av pensjonsreformen. Delmål: Retten til å gå av ved 62 år må også gjelde for dem som har hatt lav lønn og levealdersjustering må fjernes for arbeidstakergrupper med kort levealder. Nå kommer de første erfaringene fra pensjonsreformen, som viser hvordan sliterne i arbeidslivet, lavtlønte og andre grupper taper på endringene i pensjonssystemet. Det jobbes også for å få innført tilsvarende kutt i offentlig sektor. Det er vedtatt evaluering av pensjonsreformen i Rødt skal jobbe for at fagbevegelsen og kvinnebevegelsen skal drive fram og vinne en omkamp rundt pensjonsreformen og hindre omkamp om offentlig pensjon. En omkamp om framtidas pensjoner må ha et særegent kvinneperspektiv, blant annet knytta til opptjeningsregler som favoriserer menn (alleårsregelen) og kravene for å få gå av med tidligpensjon, som spesielt rammer deltidsarbeidende og lavtlønte. Rødt bør derfor jobbe for å forene fagbevegelse og kvinnebevegelse i pensjonskampen. 2

4 Kapittel 4: Andre politiske prioriteringer 4.1 Internasjonal solidaritet Rødt er et antiimperialistisk parti som kjemper mot undertrykking i alle land. Mange aktivister føler tilhørighet på grunn av vår krigsmotstand og internasjonale solidaritet. Derfor skal det tilrettelegges for aktivisme med særlig vekt på antikrig og Palestinasolidariet. sette ned et internasjonalt og antirasistisk utvalg. organisere en årlig nasjonal aksjonsdag, med tilpasset materiell. delta i strategidebatt og revitalisering av antikrigsbevegelsen. 4.2 Kvinnepolitisk arbeid: Rødt er et feministisk parti, og det skal gjenspeiles både i politikk og i praksis. Det skal i perioden jobbes strategisk med å bygge kvinner i partiet, særlig de som innehar verv i ledelser på ulike nivå. sette ned et kvinneutvalg. delta i arrangering og gjennomføring av kvinnekonferansen til tidsskriftet Rødt! arrangere folkevalgtopplæring med mål om å styrke kvinner i partiet og synliggjøre våre kvinnelige representanter i media. 4.3 Klima og næringspolitikk Rødt har en viktig rolle i arbeidet med å vise hvordan man kan kutte klimagassutslipp uten å legge ned norsk industri, samtidig som man bygger broen over til fornybarsamfunnet. Det igangsatte arbeidet med Rødts alternativ til nasjonal transportplan må også fullføres. Her skal vi prioritere å alliere oss med fagbevegelsen og ansatte i transportsektoren. sette ned et klima og næringspolitisk utvalg. markere oss i debatten om klimameldinga med krav om grønne arbeidsplasser. lansere vårt alternativ til Nasjonal Transportplan. 4.4 Fagbevegelsen Rødt skal bli et viktigere parti i fagbevegelsen og evne å sette arbeidsfolks kamper på dagsorden. Utfallet av LO-kongressen i 2013 blir viktig i de store samfunnskampene framover og avgjørende for Rødts politiske hovedsaker. Det er derfor en prioritert oppgave for Rødt å aktivt følge forslagsstillingen til kongressen med frist 1. november 2012 og å koordinere og bistå Rødtmedlemmer på kongressen. sette ned et faglig utvalg. samle tillitsvalgte og fagligaktivister i partiet, både forbundsvis før viktige samlinger, og på tvers på Rødts Oktoberkonferanse. samarbeide med arrangørene av Trondheimskonferansen og Kvinner på tvers, og mobilisere til disse arrangementene. oppfordre Rødt-medlemmer til å bli tillitsvalgte og ta på seg verv i fagbevegelsen. oppfordre studenter til å organisere seg i jobbrelatert fagforening. 3

5 ta initiativ til å bidra med foredrag for fagbevegelsen på politiske områder hvor vi sitter med spesiell kompetanse, som for eksempel krisa i kapitalismen. oppfordre aktive i fagbevegelsen til å bli medlem i Rødt. 4.5 Folkevalgtarbeid: Rødt har en styrke i at vi er representert i 33 kommunestyrer og fire fylkesting. For å fungere som et samla parti må vi samkjøre arbeidet i de folkevalgte organer gjennom erfaringsutveksling og felles kampanjer. ta initiativ til et landsomfattende kommune- og fylkesopprør mot staten sine påtvungne kutt i velferdstjenester. gjennomføre en årlig nasjonal kampanje der det stilles et felles fagligpolitisk/arbeidslivsrelatert forslag i folkevalgte organer. samle våre folkevalgte på Rødts Oktoberkonferanse. opprette et folkevalgtnettverk basert på folkevalgt-lista, for utveksling av erfaringer og gode forslag, og utforming av felles fylkestings-/kommunalpolitikk. samordne fylkestingsarbeidet. samle folkevalgte med lignende utfordringer (fra større byer, mindre kommuner, steder med parlamentarisme o.l.) til diskusjon på Oktoberkonferansen. ta kontakt med Rød Ungdom når det er en god anledning til at de kan aksjonere i forbindelse med behandling av politiske saker i folkevalgte organer. Kapittel 5: Studier og politikkutvikling Et samla parti trenger felles politikkutvikling og studier. Det må settes ned utvalg som er hensiktsmessige for at dette blir gjennomført og AU må følge opp dette arbeidet og gjøre det til partiets felles eiendom og legge til rette for skolering og politikkutvikling i lokallagene. utvikle «Rødt på kurs» for nye medlemmer. drive systematisk skolering og politikkutvikling rundt våre politiske hovedsaker. Krisa i kapitalismen og EØS blir spesielt viktig framover. sette ned en gruppe som skal arrangere halvårlig partiskole for unge og nye medlemmer. En ansatt eller frikjøpt på kontoret skal knyttes til gruppa som sekretær. bruke utgivelsen av boka til Torstein Dahle når den kommer, som en anledning til diskusjoner i og rundt partiet om alternativ til kapitalismen. utvikle Kapitalisme på norsk, et større studie- og diskusjonsopplegg om ressursforvaltninga og fordelinga i Norge. Opplegget skal i første omgang brukes til å involvere partiorganisasjonen i arbeidet med forslag til statsbudsjettet, og seinere utvikles gradvis. utarbeide studieopplegg til lokallaga for en eller flere prioriterte artikler i hvert nummer av tidsskriftet Rødt! utvikle organisasjonsopplæring og utarbeide studiemateriell om organisasjonsarbeid gjennom organisasjonsutvalget. sette ned et økonomiutvalg som skal utvikle og konkretisere Rødts økonomiske politikk. stette ned utvalg i tilknytning til de politiske prioriteringene og andre områder hvor vi trenger et aktivt politisk arbeid og politikkutvikling. konstituere en sekretær eller frikjøpt på kontoret i tilknytning til alle utvalg. samarbeide med tidsskriftet om tekster som kan brukes til å utvikle Rødts politikk på våre 4

6 hovedsaker. Kapittel 6: Organisasjonen Hovedoppgaven til partiledelsen er å bygge organisasjonen og fronte partiet utad. Sentralleddet må derfor fungere som et serviceorgan for lokalleddene. Lokallaga må få den hjelpen de trenger for å ta kommune- og fylkessaker og partiets sentrale prioriteringer ut i lokalmiljøet, i form av innledere til åpne møter, materiell og initiativ/bistand til organisasjonsbygging. Bygge en sterkere og tydeligere Rødt-organisasjon medlemmer innen utgangen av medlemmer innen utgangen av Oppfølging av lag: Sammenlignet med andre etablerte politiske partier og antall velgere har Rødt få medlemmer og få lokallag. Rødt har de siste årene hatt en liten, men positiv medlemsvekst. Det er fortsatt behov for flere medlemmer og aktivister for å oppnå de mål partiet setter seg. lage en aktivitetsmeny med aktiviteter som lokallag selv kan gjennomføre overfor medlemmer, spesielt nye. basere seg på åpne møter i lokaler folk kjenner til. sette i gang vervekampanjer i tilknytning til annen politisk aktivitet. Etablering av lag: Landsstyret skal sette årlige mål for antall nye lag, i sammenheng med utarbeidelsen av konkrete partibyggingsplaner. Det skal opprettes flere jobbrelaterte lag for at Rødt skal vokse og breie seg ut. utvikle kurs i lokallagsledelse. etablere og videreutvikle studentlag for å skape sterke studentmiljøer knytta til Rødt. Det skal avholdes minst en nasjonal studentsamling i løpet av perioden. peke ut naturlige plasser å starte opp lokallag i forbindelse med politiske prioriteringer, kampanjer og aktuelle saker. Styrke og bygge fylkeslag: Fylkeslagene er bindeleddet mellom ledelsen og lokallagene. Fylkeslagene skal ha kontakt med eksisterende lag og opprette nye, i samarbeid med sentralt. Fylkeslaget skal være pådriver for at kontakt etableres mellom ulike lag, enkeltstående ressurspersoner og medlemmer uten lag. Videre skal fylkeslaget være en pådriver for å samordne politiske saker mellom lokalt og sentralt plan. Minst ett aktivt lokallag i hvert fylke. Fylkesstyre i alle fylker med over tre lokallag. 5

7 arrangere fylkesårsmøter i alle fylker hvert år, Rødt sentralt skal ta initiativ til felles politiske diskusjoner på disse. avholde regionale konferanser hver vår. diskutere fylkeslagenes politiske rolle. Kapittel 7: Informasjonsarbeid Rødt har den beste politikken, men denne er verdt lite dersom den ikke når ut til folk. Det er derfor viktig at Rødt jobber effektivt med informasjonsarbeid i flere kanaler. Generelt informasjonsarbeid: utvikle en kommunikasjonsstrategi med formål om å fjerne misoppfatninger. sette ned en kommunikasjonsgruppe som har ansvar for å samordne og lede partiets presse-, kommunikasjons- og informasjonsarbeid. Denne skal bestå av leder, politisk(e) nestleder(e), faglig leder og eventuelle ansatte som jobber med kommunikasjon. utvikle rutiner for daglig mediearbeid og oppfølging av hovedsakene i media. prioritere TV, radio og store aviser i vårt mediearbeid, samt fagblader. I tillegg skal det gjøres et aktivt og effektivt oppfølgingsarbeid med kommentarer og leserbrev til nyhetssaker i Klassekampen, som særegen venstresidearena. Nettsidene ha gode ressurssider for våre medlemmer og synliggjøre Rødts politikk på nettsidene. ha en egen nettredaktør på kontoret, som har ansvar for å følge opp de overordna linjene for nyheter, sosiale medier og innholdssider, etter instruks fra dagligledelsen og arbeidsutvalget. Avis velge redaktør og redaksjon for Rødt Nytt. gi ut 10 utgaver av Rødt Nytt i året. utforme avisa med hensyn til partiets hovedprioriteringer, videreføre fagliginnrettinga avisa har hatt siden starten og tilpasse avisa til aktuelle datoer/konferanser/kampanjer (eks: 8. mars, Trondheimskonferansen, valgkamp). utarbeide retningslinjer for å styrke lokale utgaver av Rødt Nytt. se på muligheten for å systematisere lokale versjoner av Rødt Nytt, enten som hele utgaver eller som enkeltdeler av et nummer årlig. gjennomføre en leserundersøkelse blant Rødt Nytts abonnenter, med mål om å kartlegge forbedringspotensiale for avisa. Tidsskriftet Rødt! velge redaktør for tidsskriftet Rødt! Internkommunikasjon gi ut medlemsblad minst fire ganger i året. ta initiativ til felles medlemsblad med Rød Ungdom. 6

8 velge en medlemsbladredaktør og redaksjon. velge moderatorer for Rødts debattforum. sende ut et elektronisk medlemsbrev minst en gang i måneden. Dagligledelsen er ansvarlig. informere lokallag i fylket om landsstyrets arbeid i forkant og etterkant av hvert landsstyremøte via de lokale landsstyrerepresentantene. renskrive og publisere protokoll fra landsstyremøter til lesning for hele organisasjonen innen to uker. Kapittel 8: Rød Ungdom Rød Ungdom er Rødts ungdomsorganisasjon. Det er et mål at RU skal knyttes til arbeidet i Rødt, og at lokalorganisasjonene av RU og Rødt samarbeider. invitere RU til å delta i kampanjer og på møter lokalt og sentralt. invitere RU til å delta i de utvalg og komiteer Rødt nedsetter. sørge for at det arrangeres felles ledelsesmøter minst én gang i halvåret. oppfordre RUere til å bli medlem i Rødt ved fylte 19 år og se på muligheten for å gjøre dette via SMS på fødselsdager. De skal samtidig inviteres til å delta på partiskolen. invitere RU til å delta i arbeidet med å planlegge partiskolen, for å gjøre denne attraktiv for eldre RUere. i samarbeid med faglig ansvarlig i RU utvikle en plan for faglig arbeid for ungdom og samarbeid med ungdom i fagbevegelsen som skal behandles på et felles ledelsesmøte. arrangerer felles valgkampkonferanse med RU i henvende seg til fylkeslag for å øke den økonomiske støtta til RUs fylkesvise arbeid i valgkampen. lage en struktur for å kartlegge og tilby assistanse med bilkjøring og andre praktiske oppgaver i skolevalgkampen. samarbeide gjensidig med RU om å opprette lokallag der det er grunnlag for dette. sende ut felles e-post til RU-leder og Rødt-leder i nyoppretta lokallag på hver sin side slik at de kan knytte kontakt lokalt. tilby styreplass til RU der det eksisterer parallelle lokallag/fylkeslag hvis RU lokalt ser dette som hensiktsmessig. invitere RU til arbeid med ungdomssaker i kommune- og fylkesstyret. F.eks. i forbindelse med budsjettarbeid, med mål om fellesutspill og aksjoner. Kapittel 9: Økonomi Et aktivt økonomiarbeid er viktig for Rødt. En sterk økonomi gir rom for mer aktivitet. En sterkere økonomi. 550 Rødrever. avholde kurs i økonomi for lokallag og fylkeslag. oppdatere Rødts økonomihåndbok. gjennomføre kontingentbetalingskampanjer ved årsslutt. gjennomføre minst en rekrutteringskampanje til Rødreven, med lokale målsettinger. følge opp de som faller ut av Rødrev-ordningen. 7

9 Kapittel 10: Landsmøtet 2014 Våren 2014 avholdes landsmøte i Rødt. LS har ansvar for at LM-kampanjen skal bli mest mulig demokratisk og inkluderende. gjennomføre landsmøte innen utgangen av mai 2014 etter gjeldende vedtekter. ha prinsipprogram som hovedsak på Landsmøtet evaluere og korrigere strategien gjennom beretning og handlingsplan. 8

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Uttalelser og diverse forslag

Uttalelser og diverse forslag LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 05-463 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Politisk oppsummering Oslo SV falt fra 10,6 % til 6,3 % sammenlignet med Stortingsvalget i 2009. I forhold til det svake kommunevalget i 2011 er dette likt, men har

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

1 Organisatorisk arbeid

1 Organisatorisk arbeid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Handlingsplan 2014-2015 1 Organisatorisk arbeid 1.1 Lokalgrupper Status: Changemaker

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer