Rødts 4. Landsmøte mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag"

Transkript

1 Rødts 4. Landsmøte mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

2 Rødts politiske og ideologiske grunnlag finnes i arbeidsprogram og prinsipprogram. Handlingsplanen er en videreføring og konkretisering av Rødts strategi. Kapittel 1: Innledning Rødt skal jobbe som et samlet parti trekke i samme retning og profileres som et rikspolitisk parti med felles grunnsyn og viktige felles kampsaker. Hovedmålet er at Rødt i perioden jobber mer felles med politiske spørsmål og prosjekter. Partiet må ha noen felles politiske kampanjer og aksjonsdager, også for å danne et sterkere politisk fellesskap. Det må samtidig være rom for at lokallagene kan kaste seg inn i viktige kamper som ikke nødvendigvis er like aktuelle for hele landet. Den politiske situasjonen må vurderes fortløpende og i spesielle situasjoner kan annet arbeid settes til side. Landsstyret og arbeidsutvalget har ansvar for at planen følges og må derfor arbeide aktivt for at fylkeslagene/lokallagene tar sin del av ansvaret. For at Rødt skal etablere seg som et rikspolitisk parti er det nødvendig at hele partiet bidrar til å sikre mandat i stortingsvalget Kapittel 2: Stortingsvalgkampen 2013 Rødts mål i stortingsvalgkampen er todelt. Det overordnede målet er å få et stortingsmandat, det sekundære målet er å synliggjøre partiet generelt i den nasjonale og lokale debatten. Stortingsmandater har avgjørende betydning både for partiets synlighet og våre ressurser, og det er antall stemmer fra Oslo som avgjør om vi får en stortingsrepresentant i denne perioden. Det er derfor kritisk for partiet å tilrettelegge organisasjonen for å sikre et mandat fra Oslo og vedlikeholde gode stemmetall i andre fylker med tanke på valget i Å vinne et stortingsmandat. Å øke i oppslutning både totalt og fylkesvis siden stortingsvalget Å stille lister og øke aktiviteten i alle fylker. lage sentralt materiell på hovedsakene. starte arbeidet med å konkretisere strategi og spisskrav for valgkampen seinest høsten utforme et eget dokument med en helhetlig strategi for valgkampen i Oslo. lage eget materiell med spesiell fokus på valgkampen i Oslo. ha som en hovedoppgave ut 2012 å forberede og presentere Rødts forslag til statsbudsjettet, som et ledd i å fremstå som et politisk alternativ, vise at vi sikter oss inn på Stortinget og vil bruke plassen der til noe konkret og nyttig for folk, og konkretisere vår politikk. Det skal settes ned en arbeidsgruppe som inkluderer personer med faglig kompetanse. I prosessen skal man trekke med partiorganisasjonen, relevante utvalg og kompetente enkeltpersoner i partiet, og styrke samarbeidet med folkelige bevegelser og frontorganisasjoner. avholde en valgkampkonferanse før valgkampen for å forberede og inspirere partiorganisasjonen. Konferansen skal utover det politiske programmet ha egne seminar for ulike organisatoriske roller i valgkampen. Hva slags seminarer partiorganisasjonen har behov for skal kartlegges tidlig i konferanseplanleggingen. arrangere kandidatskoleringer før valgkampen med fokus på pressearbeid og det å være kandidat i stortingsvalgkampen. ha særegne tiltak for å nå ut til ungdom i valgkampen. 1

3 Kapittel 3: Politiske hovedsaker Rødts mål er å avskaffe kapitalismen. Våre politiske prioriteringer skal styrke klassekampen i Norge og det revolusjonære alternativet blant arbeiderklassen. 3.1 Kamp for faste ansettelser og et verdig arbeidsliv Ut av EØS. Delmål: En lovendring som gjør arbeidsformidling gjennom private vikarbyrå forbudt. Den stadig økte bruken av innleid arbeidskraft er dramatisk for norsk arbeidsliv. Rødt jobber for å verne og styrke arbeidsfolks rett til faste og fulle stillinger. Vikarbyrådirektivet viser at trusselen på dette området vokser, at EØS-avtalen bidrar til rasering av folks arbeidsplasser og brukes som en brekkstang mot norsk fagbevegelse. Rødt må samarbeide tett med fagbevegelsen og Nei til EU, sentralt og lokalt mot denne utviklingen. Krisa i kapitalismen fører til økt arbeidsledighet og viser hvordan kapitalismen står i motsetning til kravet om faste ansettelser, når valget står mellom profitt og folks behov. Den økonomiske krisa i Europa gjør at Rødt må styrke vårt arbeid for internasjonal solidaritet og mot sosial dumping. Vi må jobbe mot at økt arbeidsløshet i Europa og innvandring splitter arbeiderklassen. Arbeid mot framveksten av en ny underklasse i Norge, retten til heltid og gode arbeidstidsordninger står sentralt i kampen for et verdig arbeidsliv. 3.2 Boligpolitikk Etablering av en ny boligsektor utenfor markedet. Delmål: Utvidelse og forbedring av tilbudet av ikke-kommersielle utleieboliger. Boligprisene øker mer og mer. Det snakkes om et voksende klasseskille på boligmarkedet og dette er noe som opptar svært mange. Boligmarkedet er et skrekkeksempel på hvordan det kan gå når man slipper markedskreftene løs. Stadig flere holdes utenfor og de svakeste rammes hardest. Rødt skal tydelig ta parti med de svakeste og peke på mekanismene i kapitalismen som gjør at det å ha et anstendig sted å bo er utelukket for stadig flere. I dag er forutsigbar kreditt og rente på boliglån en sjeldenhet, en gjenreising av Husbanken kan motvirke dette. Rødt skal vise at frislippet av boligmarkedet var et politisk valg og at det finnes politiske løsninger på problemet. Rødt skal videreutvikle boligpolitikken vår og utvide den med tanke på distriktene, samtidig som vi må bidra til å gjøre dette til en viktig sak i Oslo fram mot stortingsvalget. 3.3 Pensjon Reversering av pensjonsreformen. Delmål: Retten til å gå av ved 62 år må også gjelde for dem som har hatt lav lønn og levealdersjustering må fjernes for arbeidstakergrupper med kort levealder. Nå kommer de første erfaringene fra pensjonsreformen, som viser hvordan sliterne i arbeidslivet, lavtlønte og andre grupper taper på endringene i pensjonssystemet. Det jobbes også for å få innført tilsvarende kutt i offentlig sektor. Det er vedtatt evaluering av pensjonsreformen i Rødt skal jobbe for at fagbevegelsen og kvinnebevegelsen skal drive fram og vinne en omkamp rundt pensjonsreformen og hindre omkamp om offentlig pensjon. En omkamp om framtidas pensjoner må ha et særegent kvinneperspektiv, blant annet knytta til opptjeningsregler som favoriserer menn (alleårsregelen) og kravene for å få gå av med tidligpensjon, som spesielt rammer deltidsarbeidende og lavtlønte. Rødt bør derfor jobbe for å forene fagbevegelse og kvinnebevegelse i pensjonskampen. 2

4 Kapittel 4: Andre politiske prioriteringer 4.1 Internasjonal solidaritet Rødt er et antiimperialistisk parti som kjemper mot undertrykking i alle land. Mange aktivister føler tilhørighet på grunn av vår krigsmotstand og internasjonale solidaritet. Derfor skal det tilrettelegges for aktivisme med særlig vekt på antikrig og Palestinasolidariet. sette ned et internasjonalt og antirasistisk utvalg. organisere en årlig nasjonal aksjonsdag, med tilpasset materiell. delta i strategidebatt og revitalisering av antikrigsbevegelsen. 4.2 Kvinnepolitisk arbeid: Rødt er et feministisk parti, og det skal gjenspeiles både i politikk og i praksis. Det skal i perioden jobbes strategisk med å bygge kvinner i partiet, særlig de som innehar verv i ledelser på ulike nivå. sette ned et kvinneutvalg. delta i arrangering og gjennomføring av kvinnekonferansen til tidsskriftet Rødt! arrangere folkevalgtopplæring med mål om å styrke kvinner i partiet og synliggjøre våre kvinnelige representanter i media. 4.3 Klima og næringspolitikk Rødt har en viktig rolle i arbeidet med å vise hvordan man kan kutte klimagassutslipp uten å legge ned norsk industri, samtidig som man bygger broen over til fornybarsamfunnet. Det igangsatte arbeidet med Rødts alternativ til nasjonal transportplan må også fullføres. Her skal vi prioritere å alliere oss med fagbevegelsen og ansatte i transportsektoren. sette ned et klima og næringspolitisk utvalg. markere oss i debatten om klimameldinga med krav om grønne arbeidsplasser. lansere vårt alternativ til Nasjonal Transportplan. 4.4 Fagbevegelsen Rødt skal bli et viktigere parti i fagbevegelsen og evne å sette arbeidsfolks kamper på dagsorden. Utfallet av LO-kongressen i 2013 blir viktig i de store samfunnskampene framover og avgjørende for Rødts politiske hovedsaker. Det er derfor en prioritert oppgave for Rødt å aktivt følge forslagsstillingen til kongressen med frist 1. november 2012 og å koordinere og bistå Rødtmedlemmer på kongressen. sette ned et faglig utvalg. samle tillitsvalgte og fagligaktivister i partiet, både forbundsvis før viktige samlinger, og på tvers på Rødts Oktoberkonferanse. samarbeide med arrangørene av Trondheimskonferansen og Kvinner på tvers, og mobilisere til disse arrangementene. oppfordre Rødt-medlemmer til å bli tillitsvalgte og ta på seg verv i fagbevegelsen. oppfordre studenter til å organisere seg i jobbrelatert fagforening. 3

5 ta initiativ til å bidra med foredrag for fagbevegelsen på politiske områder hvor vi sitter med spesiell kompetanse, som for eksempel krisa i kapitalismen. oppfordre aktive i fagbevegelsen til å bli medlem i Rødt. 4.5 Folkevalgtarbeid: Rødt har en styrke i at vi er representert i 33 kommunestyrer og fire fylkesting. For å fungere som et samla parti må vi samkjøre arbeidet i de folkevalgte organer gjennom erfaringsutveksling og felles kampanjer. ta initiativ til et landsomfattende kommune- og fylkesopprør mot staten sine påtvungne kutt i velferdstjenester. gjennomføre en årlig nasjonal kampanje der det stilles et felles fagligpolitisk/arbeidslivsrelatert forslag i folkevalgte organer. samle våre folkevalgte på Rødts Oktoberkonferanse. opprette et folkevalgtnettverk basert på folkevalgt-lista, for utveksling av erfaringer og gode forslag, og utforming av felles fylkestings-/kommunalpolitikk. samordne fylkestingsarbeidet. samle folkevalgte med lignende utfordringer (fra større byer, mindre kommuner, steder med parlamentarisme o.l.) til diskusjon på Oktoberkonferansen. ta kontakt med Rød Ungdom når det er en god anledning til at de kan aksjonere i forbindelse med behandling av politiske saker i folkevalgte organer. Kapittel 5: Studier og politikkutvikling Et samla parti trenger felles politikkutvikling og studier. Det må settes ned utvalg som er hensiktsmessige for at dette blir gjennomført og AU må følge opp dette arbeidet og gjøre det til partiets felles eiendom og legge til rette for skolering og politikkutvikling i lokallagene. utvikle «Rødt på kurs» for nye medlemmer. drive systematisk skolering og politikkutvikling rundt våre politiske hovedsaker. Krisa i kapitalismen og EØS blir spesielt viktig framover. sette ned en gruppe som skal arrangere halvårlig partiskole for unge og nye medlemmer. En ansatt eller frikjøpt på kontoret skal knyttes til gruppa som sekretær. bruke utgivelsen av boka til Torstein Dahle når den kommer, som en anledning til diskusjoner i og rundt partiet om alternativ til kapitalismen. utvikle Kapitalisme på norsk, et større studie- og diskusjonsopplegg om ressursforvaltninga og fordelinga i Norge. Opplegget skal i første omgang brukes til å involvere partiorganisasjonen i arbeidet med forslag til statsbudsjettet, og seinere utvikles gradvis. utarbeide studieopplegg til lokallaga for en eller flere prioriterte artikler i hvert nummer av tidsskriftet Rødt! utvikle organisasjonsopplæring og utarbeide studiemateriell om organisasjonsarbeid gjennom organisasjonsutvalget. sette ned et økonomiutvalg som skal utvikle og konkretisere Rødts økonomiske politikk. stette ned utvalg i tilknytning til de politiske prioriteringene og andre områder hvor vi trenger et aktivt politisk arbeid og politikkutvikling. konstituere en sekretær eller frikjøpt på kontoret i tilknytning til alle utvalg. samarbeide med tidsskriftet om tekster som kan brukes til å utvikle Rødts politikk på våre 4

6 hovedsaker. Kapittel 6: Organisasjonen Hovedoppgaven til partiledelsen er å bygge organisasjonen og fronte partiet utad. Sentralleddet må derfor fungere som et serviceorgan for lokalleddene. Lokallaga må få den hjelpen de trenger for å ta kommune- og fylkessaker og partiets sentrale prioriteringer ut i lokalmiljøet, i form av innledere til åpne møter, materiell og initiativ/bistand til organisasjonsbygging. Bygge en sterkere og tydeligere Rødt-organisasjon medlemmer innen utgangen av medlemmer innen utgangen av Oppfølging av lag: Sammenlignet med andre etablerte politiske partier og antall velgere har Rødt få medlemmer og få lokallag. Rødt har de siste årene hatt en liten, men positiv medlemsvekst. Det er fortsatt behov for flere medlemmer og aktivister for å oppnå de mål partiet setter seg. lage en aktivitetsmeny med aktiviteter som lokallag selv kan gjennomføre overfor medlemmer, spesielt nye. basere seg på åpne møter i lokaler folk kjenner til. sette i gang vervekampanjer i tilknytning til annen politisk aktivitet. Etablering av lag: Landsstyret skal sette årlige mål for antall nye lag, i sammenheng med utarbeidelsen av konkrete partibyggingsplaner. Det skal opprettes flere jobbrelaterte lag for at Rødt skal vokse og breie seg ut. utvikle kurs i lokallagsledelse. etablere og videreutvikle studentlag for å skape sterke studentmiljøer knytta til Rødt. Det skal avholdes minst en nasjonal studentsamling i løpet av perioden. peke ut naturlige plasser å starte opp lokallag i forbindelse med politiske prioriteringer, kampanjer og aktuelle saker. Styrke og bygge fylkeslag: Fylkeslagene er bindeleddet mellom ledelsen og lokallagene. Fylkeslagene skal ha kontakt med eksisterende lag og opprette nye, i samarbeid med sentralt. Fylkeslaget skal være pådriver for at kontakt etableres mellom ulike lag, enkeltstående ressurspersoner og medlemmer uten lag. Videre skal fylkeslaget være en pådriver for å samordne politiske saker mellom lokalt og sentralt plan. Minst ett aktivt lokallag i hvert fylke. Fylkesstyre i alle fylker med over tre lokallag. 5

7 arrangere fylkesårsmøter i alle fylker hvert år, Rødt sentralt skal ta initiativ til felles politiske diskusjoner på disse. avholde regionale konferanser hver vår. diskutere fylkeslagenes politiske rolle. Kapittel 7: Informasjonsarbeid Rødt har den beste politikken, men denne er verdt lite dersom den ikke når ut til folk. Det er derfor viktig at Rødt jobber effektivt med informasjonsarbeid i flere kanaler. Generelt informasjonsarbeid: utvikle en kommunikasjonsstrategi med formål om å fjerne misoppfatninger. sette ned en kommunikasjonsgruppe som har ansvar for å samordne og lede partiets presse-, kommunikasjons- og informasjonsarbeid. Denne skal bestå av leder, politisk(e) nestleder(e), faglig leder og eventuelle ansatte som jobber med kommunikasjon. utvikle rutiner for daglig mediearbeid og oppfølging av hovedsakene i media. prioritere TV, radio og store aviser i vårt mediearbeid, samt fagblader. I tillegg skal det gjøres et aktivt og effektivt oppfølgingsarbeid med kommentarer og leserbrev til nyhetssaker i Klassekampen, som særegen venstresidearena. Nettsidene ha gode ressurssider for våre medlemmer og synliggjøre Rødts politikk på nettsidene. ha en egen nettredaktør på kontoret, som har ansvar for å følge opp de overordna linjene for nyheter, sosiale medier og innholdssider, etter instruks fra dagligledelsen og arbeidsutvalget. Avis velge redaktør og redaksjon for Rødt Nytt. gi ut 10 utgaver av Rødt Nytt i året. utforme avisa med hensyn til partiets hovedprioriteringer, videreføre fagliginnrettinga avisa har hatt siden starten og tilpasse avisa til aktuelle datoer/konferanser/kampanjer (eks: 8. mars, Trondheimskonferansen, valgkamp). utarbeide retningslinjer for å styrke lokale utgaver av Rødt Nytt. se på muligheten for å systematisere lokale versjoner av Rødt Nytt, enten som hele utgaver eller som enkeltdeler av et nummer årlig. gjennomføre en leserundersøkelse blant Rødt Nytts abonnenter, med mål om å kartlegge forbedringspotensiale for avisa. Tidsskriftet Rødt! velge redaktør for tidsskriftet Rødt! Internkommunikasjon gi ut medlemsblad minst fire ganger i året. ta initiativ til felles medlemsblad med Rød Ungdom. 6

8 velge en medlemsbladredaktør og redaksjon. velge moderatorer for Rødts debattforum. sende ut et elektronisk medlemsbrev minst en gang i måneden. Dagligledelsen er ansvarlig. informere lokallag i fylket om landsstyrets arbeid i forkant og etterkant av hvert landsstyremøte via de lokale landsstyrerepresentantene. renskrive og publisere protokoll fra landsstyremøter til lesning for hele organisasjonen innen to uker. Kapittel 8: Rød Ungdom Rød Ungdom er Rødts ungdomsorganisasjon. Det er et mål at RU skal knyttes til arbeidet i Rødt, og at lokalorganisasjonene av RU og Rødt samarbeider. invitere RU til å delta i kampanjer og på møter lokalt og sentralt. invitere RU til å delta i de utvalg og komiteer Rødt nedsetter. sørge for at det arrangeres felles ledelsesmøter minst én gang i halvåret. oppfordre RUere til å bli medlem i Rødt ved fylte 19 år og se på muligheten for å gjøre dette via SMS på fødselsdager. De skal samtidig inviteres til å delta på partiskolen. invitere RU til å delta i arbeidet med å planlegge partiskolen, for å gjøre denne attraktiv for eldre RUere. i samarbeid med faglig ansvarlig i RU utvikle en plan for faglig arbeid for ungdom og samarbeid med ungdom i fagbevegelsen som skal behandles på et felles ledelsesmøte. arrangerer felles valgkampkonferanse med RU i henvende seg til fylkeslag for å øke den økonomiske støtta til RUs fylkesvise arbeid i valgkampen. lage en struktur for å kartlegge og tilby assistanse med bilkjøring og andre praktiske oppgaver i skolevalgkampen. samarbeide gjensidig med RU om å opprette lokallag der det er grunnlag for dette. sende ut felles e-post til RU-leder og Rødt-leder i nyoppretta lokallag på hver sin side slik at de kan knytte kontakt lokalt. tilby styreplass til RU der det eksisterer parallelle lokallag/fylkeslag hvis RU lokalt ser dette som hensiktsmessig. invitere RU til arbeid med ungdomssaker i kommune- og fylkesstyret. F.eks. i forbindelse med budsjettarbeid, med mål om fellesutspill og aksjoner. Kapittel 9: Økonomi Et aktivt økonomiarbeid er viktig for Rødt. En sterk økonomi gir rom for mer aktivitet. En sterkere økonomi. 550 Rødrever. avholde kurs i økonomi for lokallag og fylkeslag. oppdatere Rødts økonomihåndbok. gjennomføre kontingentbetalingskampanjer ved årsslutt. gjennomføre minst en rekrutteringskampanje til Rødreven, med lokale målsettinger. følge opp de som faller ut av Rødrev-ordningen. 7

9 Kapittel 10: Landsmøtet 2014 Våren 2014 avholdes landsmøte i Rødt. LS har ansvar for at LM-kampanjen skal bli mest mulig demokratisk og inkluderende. gjennomføre landsmøte innen utgangen av mai 2014 etter gjeldende vedtekter. ha prinsipprogram som hovedsak på Landsmøtet evaluere og korrigere strategien gjennom beretning og handlingsplan. 8

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

ANDRE- UTKAST TIL NY HANDLINGS- PLAN

ANDRE- UTKAST TIL NY HANDLINGS- PLAN LANDSMØTET 2017 ANDRE- UTKAST TIL NY HANDLINGS- PLAN HANDLINGSPLAN INNHOLD 1. Hva er en handlingsplan... s. 3 2. Valg 2017... s. 3 3. Partibygging... s. 3 4. Politiske prioriteringer... s. 4 Kamp mot forskjells-norge...

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

2. Valg 2017: Kamp mot Forskjells-Norge! Hovedramme for Rødts stortingsvalgkamp i 2017 er kamp mot forskjells-norge.

2. Valg 2017: Kamp mot Forskjells-Norge! Hovedramme for Rødts stortingsvalgkamp i 2017 er kamp mot forskjells-norge. HANDLINGSPLAN FOR RØDT 2017-2019 Handlingsplan for Rødt 2017 2019 1. Hva er en handlingsplan? Handlingsplanen er Rødts styringsdokument. Den angir partiets viktigste arbeidsområder og prioriteringer for

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Rødts handlingsplan

Rødts handlingsplan Rødts handlingsplan 2017-2019 Handlingsplan Handlingsplan for Rødt 1. Hva er en handlingsplan? Handlingsplanen er Rødts styringsdokument. Den angir partiets viktigste arbeidsområder og prioriteringer for

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 6 NY STRATEGI FOR RØDT Komiteens forslag

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 6 NY STRATEGI FOR RØDT Komiteens forslag Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 6 NY STRATEGI FOR RØDT Komiteens forslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

ØKONOMISK STRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR BUDSJETT

ØKONOMISK STRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR BUDSJETT LANDSMØTET 2017 ØKONOMISK STRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR BUDSJETT KOMITEENS INNSTILLING Den forberedende komiteen har bestått av Magnhild Nilsen, Finn Olav Rolijordet, Gyro Fjordheim Fjermedal, Stian Nicolajsen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo.

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. SV er et sosialistisk, feministisk, miljøpolitisk og antirasistisk parti som ønsker et samfunn hvor frihet og trygghet garanteres av et sterkt

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2 SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2017-2019 3 Innledning 4 5 6 Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for Hedmark

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV 2 SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV 2017-2021 3 Innledning 4 5 6 Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2014 15 For et større og mer synlig Venstre i Hordaland INNLEDNING Handlingsplanen er Hordaland Venstres styringsdokument for organisasjonsarbeid og utvikling. Planen vedtas av fylkesårsmøtet

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING

STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING LANDSMØTET 2017 STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING STORTINGSVALGET 2017 Forslagsnummer: S0100 Linjenummer: 1 Forslagstiller: Mariette Lobo Lokallag: Bjerke, Oslo Dette er et forslag om å endre

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Landsstyrets forslag til Arbeidsplan Vedtatt av Ungdom mot EUs landsstyre

Landsstyrets forslag til Arbeidsplan Vedtatt av Ungdom mot EUs landsstyre Landsstyrets forslag til Arbeidsplan Vedtatt av Ungdom mot EUs landsstyre 22.01.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Hordaland SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Hordaland SV 1 2 Arbeids- og organisasjonsplan for Hordaland SV 2018-2019 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Politisk strategi 2018 Hordaland SV er et radikalt sosialistisk og feministisk

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Rød Ungdoms Landsmøte 2016

VEDTEKTER. Vedtatt på Rød Ungdoms Landsmøte 2016 VEDTEKTER Vedtatt på Rød Ungdoms Landsmøte 2016 1 Organisasjonen a) Organisasjonens navn er Rød Ungdom/Raud Ungdom/Rukses Nuorat/Punaiset Nuoret(RU) b) Rød Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Rødt. c)

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV 1 2 3 SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV 2017-2021 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2015 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Ole Alexander Kirknes Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering...

Detaljer

Elevorganisasjonen kan jobbe for å bedre elevers holdninger og disiplin til skole og skolearbeid.

Elevorganisasjonen kan jobbe for å bedre elevers holdninger og disiplin til skole og skolearbeid. Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen 2008/2009 1 ELEVORGANISASJONENS 3-ÅRIGE HOVEDSATSNING: EN DEMOKRATISK ORGANISASJON. Et velfungerende demokrati i Elevorganisasjonen er avgjørende for at den politikken

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

SVs oppslutning stortingsvalg Oslo

SVs oppslutning stortingsvalg Oslo Det overordnede målet for Oslo SV ved stortingsvalget er å erstatte de mørkeblå med en rødgrønn regjering som har en plattform som er klart preget av SVs kjernesaker. Enten vi velger å delta selv, støtte

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016

VIRKSOMHETSPLAN 2016 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag Sak 4. ARBEIDSPLAN 2016 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

SVs arbeids- og organisasjonsplan

SVs arbeids- og organisasjonsplan SVs arbeids- og organisasjonsplan Vedtatt av SVs landsstyre 24.-25. januar 2014 Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene.

Detaljer

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan.

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan. Sak 0/ SVs arbeids- og organisasjonsplan. Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge.

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge. Arbeidsprogram NKS 2017-2019 Om arbeidsprogrammet: Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverdi og mestring Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling,

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2017-2021 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget.

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Kommunikasjon og gjennomsiktighet

Kommunikasjon og gjennomsiktighet Kommunikasjon og gjennomsiktighet Et godt demokratisk prinsipp er, ifølge Store Norske Leksikon, at det skal være innsikt i demokratiske avgjørelser og at det enkelte medlem skal kunne enkelt se hva som

Detaljer

SVs arbeids- og organisasjonsplan

SVs arbeids- og organisasjonsplan SVs arbeids- og organisasjonsplan 2013-2016 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt organisatoriske arbeid de neste fire årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer