Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer"

Transkript

1 Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk utstyr eller batterier i restavfallet. Elektrisk avfall og batterier kan enten leveres tilbake til leverandøren, dersom denne tilbyr en slik tjeneste, eller på en miljøstasjon. Slik blir råmaterialer gjenvunnet, og du bidrar til å beskytte miljøet. Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer KONTAKT LEVERANDØREN FOR HJELP OG RÅD VEDRØRENDE PRODUKTET Sett deg grundig inn i instruksjonene i håndboken før du bruker produktet. Ta vare på håndboken, for du kan få bruk for den senere. 20 1

2 DELELISTE... forts. SAMSVARSERKLÆRING SAMSVARSERKLÆRING VI, IPC Foma Regnbueveien Langhus som importør til Norge, erklærer at Powerheater 20 art.nr samsvarer med følgende EF-direktiver og gjeldende standarder: 2006/42/EC 2002/95/EF 2004/108/EF Maskindirektivet RoHS-direktivet (begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr) EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) Underskrift: Direktør Stein Askautrud Foma Norge As Dato:

3 DELELISTE INNHOLD Ref.nr. Beskrivelse Ref.nr. Beskrivelse Ref.nr. Beskrivelse 1 Brennstofftank 32 Termostat 62 Ledning til vippebryter 2 Brennstoffilter 33 Ledningssett til termostat 63 Bakre deksel 3 Tanklokk 34 Bakplate 64 Ekspansjonskort 4 Tanklokk 35 Kammerisolasjon 66 Strømbryter 5 Kjede (S) 36 Varmeplate 67 Ledning til strømbryter 6 Kjede (L) 37 Kammerring 68 Merkeplate 7 Skive 38 Beskyttelsesgitter 69 Rørdeksel 8 Brennstoffmåler 39 Ledningsholder 70 Håndtak 9 Pakning til brennstoffmåler 40 Brennerhode 71 Skrue 10 Oljefilter 41 Dyse 11 Filterpakning 42 Brennerblad 12 Pumpefilterrør 43 Nippel 13 Pumpefilterpakning 44 Isolasjonsplate 14 Slangeklemme 45 Diffusor 15 Inntaksslange (brennstoff) 46 Elektrode 16 Viftemotor 47 Kontrollbase 17 Vifte 48 Blåsehus 18 Viftefjær 49 Blåsemotor 19 Motorfundament 50 Blåsevifte Side Beskrivelse 3 Innhold 4 Sikkerhetsinstruksjoner 6 Elektrisk tilkobling 8 Tekniske spesifikasjoner 8 Garanti 9 Monteringsinstruksjoner 9 Gjør deg kjent med varmeren 10 Funksjon 11 Bruksanvisning 12 Vedlikehold 15 Koblingsskjema 16 Feilsøking 17 Splittegning 18 Deleliste 19 Samsvarserklæring 22 Bøssing for ledning 51 Inntak 23 Bøssing for malje 52 Flammesensor 24 Kabeltrekkstrømpe 53 Flammesensorbrakett 25 Plugg 54 Elektronisk pumpe 26 Kammer 56 Ledning til elektronisk pumpe 27 Mutter 57 Rør til elektronisk pumpe 28 Innerkammer 58 Transformator 29 Innerkammerdeksel 59 Kretskort 30 Brennerpakning (L) 60 Avstandsstykke 31 Deksel 61 Vippebryter 18 3

4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Bruk bare anbefalte deler bruk av deler som ikke er godkjent, kan medføre fare og VIKTIG: Les følgende instruksjoner nøye for å unngå alvorlig skade på personer og/eller varmeren. Ta alltid grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger når du bruker varmeren, for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og skade på personer og/eller varmeren. Les alle disse instruksjonene før du begynner å bruke varmeren, og ta vare på håndboken for senere bruk. IPC anbefaler at varmeren ikke endres eller brukes til andre formål enn den er konstruert for. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du er usikker på bruksområdene, for vi hjelper deg mer enn gjerne. GJØR DEG KJENT MED VARMEREN: Les og sett deg inn i brukerhåndboken og etikettene som er festet på varmeren. Lær deg bruksområdene og begrensningene, samt eventuelle faremomenter. IKKE BRUK VARMEREN I FARLIGE MILJØER: Varmeren skal ikke brukes i fuktige eller våte omgivelser eller utsettes for regn. Sørg alltid for at det er tilstrekkelig plass rundt varmeren. IKKE BRUK VARMEREN I EKSPLOSIV ATMOSFÆRE: Ikke bruk varmeren i nærheten av brennbar væske eller gass, brennbart støv eller andre brennbare kilder. HOLD BARN OG PERSONER SOM IKKE HAR FÅTT OPPLÆRING, UNNA ARBEIDSOMRÅDET: Alle besøkende skal holdes på trygg avstand fra arbeidsområdet. OPPBEVAR VARMEREN PÅ ET TRYGT STED NÅR DEN IKKE ER I BRUK: Når varmeren ikke er i bruk, og såfremt det er mulig, skal varmeren oppbevares i et tørt, låst skap eller lignende og utenfor rekkevidde for barn. VÆR OPPMERKSOM: Følg alltid med på det du gjør, og bruk sunn fornuft. Ikke bruk varmeren når du er trøtt, eller dersom du er påvirket av alkohol, narkotika eller legemidler. KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN: Trekk ut støpselet fra kontakten når varmeren ikke er i bruk, før vedlikehold, før påfylling av brennstoff og så videre. UNNGÅ UTILSIKTET START: Kontroller at bryteren er slått av før du setter støpselet i kontakten. BEHANDLE STRØMLEDNINGEN FORSIKTIG: Løft aldri varmeren etter strømledningen, og trekk aldri i strømledningen når du skal koble støpselet fra kontakten. Strømledningen skal holdes på trygg avstand fra varme, olje og skarpe kanter. Hvis strømledningen blir skadet, skal den av sikkerhetshensyn skiftes ut av produsenten eller dennes serviceverksted eller en person med tilsvarende kvalifikasjon. LEVER VARMEREN TIL EN KVALIFISERT PERSON DERSOM DEN MÅ REPARERES: Varmeren samsvarer med relevante sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte personer som bruker originale reservedeler, for å unngå alvorlige personskader. FARE! Risiko for karbonmonoksidforgiftning: For dårlig ventilasjon kan medføre fare for alvorlig sykdom og død. Kontroller at varmeren er i god stand og fungerer som den skal. Skadede deler skal repareres eller skiftes ut umiddelbart. 4 17

5 SPLITTEGNING 4 17

6 FEILSØKING Problem Mulig årsak Løsning Varmeren tennes, men slår seg av igjen etter en kort stund. Varmeren starter ikke, eller motoren går bare en kort stund. Viften går ikke selv om støpselet er satt i stikkontakten og strømbryteren er slått på. Varmeren starter ikke, og lampen lyser ikke. Tilsmusset drivstoffilter Tilsmusset dyse Tilsmusset fotocelle Fotocelle ikke installert korrekt Defekt fotocelle Feil elektrisk forbindelse mellom kretskort og fotocelle Tom tank Korrodert elektrode eller feil avstand Tilsmusset drivstoffilter Tilsmusset dyse Fukt i tanken Feil på elektrisk kobling Transformatorledning ikke koblet til elektrode Defekt transformator Brutt forbindelse mellom kretskort og motor Defekt motor Aktivert temperatursensor Ingen elektrisk strøm Røket sikring Feil på elektrisk kobling mellom temperatursensoren og kretskortet Rengjør/bytt filter. Rengjør/bytt dyse. Rengjør/bytt fotocelle. Juster fotocellens posisjon. Skift fotocelle. Kontroller ledningskoblinger. Fyll brennstoff på tanken. Rengjør/bytt elektrode. Rengjør/bytt brennstoffilter. Rengjør/bytt dyse. Rengjør tanken med nytt brennstoff. Kontroller de elektriske koblingene. Koble transformatorledningen til elektroden. Bytt transformator. Kontroller den elektriske koblingen. Bytt motor. Slå av varmeren, og la den kjøles ned før du slår den på igjen. Kontroller strømledningen for å sikre at koblingen er korrekt, og test strømtilførselen. Kontroller/bytt sikring. Kontroller alle elektriske koblinger. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... forts. gjøre garantien ugyldig. Bruk kun parafin eller diesel som brennstoff, og følg instruksjonene i denne håndboken. ADVARSEL! Varmeren skal kun brukes på steder med god ventilasjon. Sørg for kontinuerlig ventilasjon fra utsiden av bygningen til varmeren og arbeidsområdet. Det skal være minst 2,4 meters avstand mellom forsiden av varmeren og brennbart materiale (tre, klær, plast, papir og så videre). Varmeren skal alltid stå på et jevnt og stabilt underlag. ADVARSEL! Ikke bruk varmeren i nærheten av brennbare materialer, væsker, tørrstoffer, gasser eller beholdere med komprimert gass. Ikke bruk varmeren i lukkede rom, på boarealer, i kjellere eller under bakkenivå. Personer som ikke har fått opplæring, skal ikke betjene varmeren, og varmeren skal ikke brukes uten at alle deksler og så videre er satt riktig på plass. Ikke flytt eller håndter varmeren mens den går eller fortsatt er varm, men slå den alltid av først, og vent til den er kald. Ikke la varmeren stå og gå uten tilsyn. Skru av varmeren og koble fra støpselet før du forlater arbeidsområdet. Ikke fyll på brennstoff mens varmeren går eller fortsatt er varm, men slå den alltid av først, og vent til den er kald. Ikke overfyll tanken. Søl av brennstoff skal alltid tørkes vekk umiddelbart. Luftinntaket (bak) og luftuttaket (foran) må aldri blokkeres. Bruk aldri noen form for kanalsystem verken foran eller bak varmeren. Ikke la barn eller dyr komme i nærheten av varmeren, spesielt ikke når den er i bruk eller fortsatt er varm. ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK SJOKK. Ikke utsett varmeren for vannsprut, regn, dryppende vann eller noen annen form for fukt. Ikke bruk varmeren når du er trøtt, eller dersom du er påvirket av alkohol, narkotika eller berusende legemidler. Ikke berør uttaket eller kuppelen på varmeren rett etter at den er slått av, for disse delene blir svært varme, og det tar tid før de avkjøles. Kontroller at varmeren er slått helt av når den ikke er i bruk, og oppbevar den på et trygt, tørt sted utenfor rekkevidde for barn. Ikke slå av varmeren ved å trekke ut støpselet, men bruk alltid av/på-bryteren. FORSIKTIG: Advarslene i denne brukerhåndboken kan ikke dekke alle mulige forhold og situasjoner som kan oppstå. Brukeren må forstå at sunn fornuft og forsiktighet er faktorer som ikke kan bygges inn i produktet og derfor må utvises av brukeren. 16 5

7 ELEKTRISK TILKOBLING ADVARSEL! Det er eierens og brukerens ansvar å lese, forstå og overholde følgende: Du må kontrollere alle elektriske produkter før bruk for å forsikre deg om at de er trygge. Du må kontrollere strømledninger, støpsler, kontakter og andre koblinger for slitasje og skade. Du må forsikre deg om at faren for elektrisk støt er minimal ved å montere egnede sikkerhetsenheter. Hovedtavlen bør være utstyrt med en jordfeilbryter (RCCB). Vi anbefaler også bruk av jordfeilblokk (RCD). En jordfeilblokk er spesielt viktig ved bruk av bærbare produkter som kobles til stikkontakter uten jordfeilbryter. Kontakt en godkjent elektriker hvis du er i tvil. VEDLIKEHOLD... forts. Rengjør linsen på fotocellen med en bomullspinne dyppet i vann eller alkohol. Merk deg plasseringen til fotocellen som vist i figur 7. Du må også lese og forstå følgende instruksjoner om elektrisk sikkerhet: I henhold til norsk lov om elektrisitet på arbeidsplassen skal alle bærbare elektriske apparater som brukes i forretningslokaler, testes av en kvalifisert person med et bærbart testinstrument (PAT) minst én gang i året I henhold til norsk lov om helse og sikkerhet på arbeidsplassen har eiere av elektriske apparater ansvaret for at apparatene er i trygg stand samt for sikkerheten til brukerne. Kontakt en kvalifisert elektriker dersom du er i tvil om den elektriske sikkerheten Kontroller at isolasjonen på alle ledninger og på apparatet er sikker før du kobler apparatet til strømuttaket se og Kontroller at alle ledninger er beskyttet mot kortslutning og overbelastning Kontroller jevnlig strømkabler og støpsler for slitasje og skade, og kontroller alle koblinger for å forsikre deg om at ingen er løse Viktig: Kontroller at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med nettspenningen som skal brukes, og at støpselet er utstyrt med riktig sikring (se tabellen på side 7.) Ikke trekk eller løft varmeren etter strømledningen Ikke trekk i strømledningen når du skal koble støpselet fra stikkontakten Ikke bruk slitte eller skadede ledninger, støpsler eller koblinger. Defekte deler skal umiddelbart repareres eller skiftes ut av en person med nødvendig kvalifikasjon. Langvarig oppbevaring Skru av tanklokket. Tøm brennstofftanken ved hjelp av en hevert eller tilsvarende utstyr som kan brukes til diesel eller parafin. Sving litt ren parafin rundt i tanken for å skylle den. Tøm tanken helt. Bland aldri vann med parafin da det vil gjøre at tanken ruster. La det aldri være gammelt brennstoff i tanken når varmeren står ubrukt i lengre perioder. Oppbevar varmeren på et tørt sted med god ventilasjon og utenfor rekkevidde for barn. Forsikre deg om at oppbevaringsstedet er fritt for støv og etsende damp. Plasser varmeren i originalemballasjen. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted. KOBLINGSSKJEM A Tilkobling til strømuttaket: IPC-varmeren er utstyrt med et standardstøpsel på 230 V ~ 13 A. Kontroller at strømledningen og støpselet ikke er skadet før du bruker varmeren. Ved synlige skader skal varmeren kontrolleres/repareres av en person med nødvendig fagkompetanse. Hvis støpselet må skiftes ut, anbefales det å bruke et kraftig og slagfast støpsel. 6 15

8 VEDLIKEHOLD... forts. Dyse: Dysen bør rengjøres eller skiftes ut minst én gang hver sesong varmeren brukes. Forurenset brennstoff kan kreve hyppigere rengjøring. Rengjør dysen ved å blåse trykkluft gjennom tuppen på dysen. Det kan være nødvendig å dynke dysen i ren parafin for å løse opp eventuelle partikler (figur 5). ELEKTRISK TILKOBLING... forts. Lederne til støpselet er farget på følgende måte: Gul/grønn Jordleder (PE) Blå Nulleder (N) Brun Faseleder (L) Siden fargene på lederne ikke nødvendigvis samsvarer med merkingen i støpselet, skal du gå frem på følgende måte: Den blå lederen skal kobles til klemmen som er merket med N eller farget svart. Den brune lederen skal kobles til klemmen som er merket med L eller farget rød. Den gule/grønne lederen skal kobles til klemmen som har samme farge eller er merket med: Vær alltid nøye med å feste lederne godt i klemmene i støpselet. Fest ledningen godt i ledningsfestet. Elektrode/tennplugg (figur 6): Rengjør og juster avstanden for hver 600. driftstime, eller bytt elektrode/tennplugg ved behov. Fjern elektroden/tennpluggen, og rengjør terminalene med en stålbørste. Juster avstanden til 3,5 mm. Advarsel: Koble aldri fase- eller nulledere til jordklemmen i støpselet. Bruk kun et godkjent støpsel med korrekt merket sikring (5 A). Kontakt en godkjent elektriker hvis du er i tvil. Merk: Kontroller alltid at stikkontakten har riktig spenning, og at det brukes riktig sikring. Bruk alltid en 5 A sikring dersom den må skiftes ut. Fotocelle: Fotocellen bør rengjøres minst én gang hver sesong varmeren brukes, eller oftere avhengig av driftsforholdene. Merk: Hvis du må bruke en skjøteledning for å nå frem til stikkontakten, er det viktig at denne også har riktig spenning og sikring Merk: Kontroller at diameteren på skjøteledningen er stor nok for å unngå risikoen for spenningsfall.

9 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Varenummer Inngangsspenning 230 V ~ 50 Hz Brennstoff Varmeeffekt Sikring Tankvolum Nettovekt Minimumsklaring rundt varmeren GARANTI Garanti: Parafin/diesel Btu/t (20,51 kw) 5 A 11 liter 14 kg Over 1200 mm Sider 1200 mm Bak 1200 mm Foran 2400 mm Denne IPC-varmeren er dekket av en 12 måneders dele- og funksjonsgaranti mot produksjonsfeil. Garantien dekker ikke feil som skyldes feilaktig bruk eller bruk av produktet utover bruksområdet som er definert i denne håndboken. VEDLIKEHOLD... forts. Filtre: Brennstoffilteret og oljefilteret bør rengjøres med ren parafin minst to ganger hver sesong varmeren brukes. Forurenset brennstoff kan kreve hyppigere rengjøring (se figur 3). Vifteblader: Viftebladene bør rengjøres minst én gang hver sesong varmeren brukes, avhengig av driftsforholdene. Fjern støv og smuss med en fuktig klut, og vær forsiktig så du ikke bøyer noen av bladene. Bladene på viften skal være helt tørre før du starter varmeren igjen (figur 4). Ved eventuelle reklamasjoner skal leverandøren kontaktes så snart som mulig. Kvittering må fremvises for at garantien skal gjelde. Merk: Kvittering må fremvises for at garantien skal gjelde. 8 13

10 BRUKSANVISNING... forts. spyles med vann, men kun med ny parafin/diesel. MERK: De elektriske komponentene i varmeren er beskyttet av en sikring som er montert på kretskortet. Hvis varmeren ikke starter, skal du først kontrollere sikringen og om nødvendig skifte den. Kontroller også strømkilden og at spenningen er korrekt. Slik slår du av varmeren: Still strømbryteren (figur 2) på AV/OFF. Forbrenningen vil stoppe, og nedkjølingen (ca. 4 5 minutter) vil starte. Når nedkjølingen er ferdig (viften stopper), kan støpselet på varmeren kobles fra stikkontakten. ADVARSEL! Bryteren må ikke slås av eller støpselet trekkes ut før nedkjølingssyklusen er ferdig. ADVARSEL! Dersom du slår av bryteren eller trekker ut støpselet før nedkjølingssyklusen er ferdig, kan varmeren overopphetes og skades, og garantien vil ikke gjelde. Slik starter du varmeren på nytt: Vent i minst ti sekunder etter at du har slått av varmeren. Still strømbryteren på PÅ/ON. Ta alle forholdsregler som gjelder for oppstartsprosedyren. VEDLIKEHOLD ADVARSEL! VEDLIKEHOLD SKAL KUN UTFØRES AV EN PERSON MED NØDVENDIG KVALIFIKASJON. VI ANBEFALER PÅ DET STERKESTE AT ALL SERVICE UTFØRES AV DITT LOKALE SERVICEVERKSTED. ADVARSEL! Trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten før varmeren åpnes eller det utføres vedlikehold/reparasjon. Bruk kun ekte IPC-reservedeler. Bruk av andre eller tredjeparters komponenter kan medføre usikre driftsforhold og vil gjøre garantien ugyldig. Vi foreslår følgende vedlikeholdsplan: Brennstofftank: Spyl tanken for hver 200. driftstime, eller skift den ut ved behov. Tanken skal ikke 12 9

11 MONTERINGSINSTRUKSJONER Pakk opp varmeren og kontroller innholdet. Kontakt leverandøren umiddelbart dersom deler er skadet eller mangler. Monter håndtaket ved å plassere hullene i håndtaket mot hullene i toppdekselet på varmeren (figur 1). Stikk inn skruene, og stram til. Fjern varmeren og emballasjen fra esken. Merk! Ta vare på esken og emballasjen, slik at du kan oppbevare varmeren i originalemballasjen senere. GJØR DEG KJENT MED VARMEREN 12 9

12 FUNKSJON Prinsippene for et gebyr for rengjøring av varmere som er skadet av sparkelstøv, malingssprut eller lignende. varmeprosessen: Brennstoffsystem: Varmeren er utstyrt med en luftpumpe som drives av en elektrisk motor. Pumpen fører luft gjennom luftslangen som er koblet til tanken, slik at brennstoff føres til dysen i brennerhodet. Det føres også luft gjennom dysen, og denne luften blander seg med brennstoffet og sprutes inn i forbrenningskammeret som en fin damp. Hurtigtenning: En transformator sender høy spenning til en elektrode med to pinner. Gnisten som dannes, tenner brennstoff- og luftblandingen, som sprutes inn i forbrenningskammeret. Luftsyste m: En vifte som drives av den kraftige motoren, blåser luft rundt og inn i forbrenningskammeret, der luften overhetes og føres ut på forsiden av kammeret. Sikring av det elektriske systemet: Det elektriske systemet har en sikring som beskytter systemkomponentene mot skade. Hvis varmeren ikke virker, kontrollerer du aller først sikringen og bytter den om nødvendig (se vedlikehold). Flammesens or: Varmeren har en fotocelle som registrerer flammen i forbrenningskammeret. Dersom flammen slukner, vil sensoren stanse den elektriske strømmen, og varmeren slås av. Brennstoff: Powerheater 20-varmeren kan enten gå på parafin eller diesel. Ved bruk i bygg- og anleggs- eller landbruksvirksomhet skal gjeldende sikkerhetsforskrifter følges når det gjelder avstand til brennbart materiale og visse andre stoffer. Se side 8 for anbefalt avstand. ADVARSEL! Luftforurensning som kommer inn i varmeren, kan påvirke varmeeffekten, skade enheten og forårsake helseproblemer. Eksempel: Sparkelstøv og malingssprut vil skade motorlageret, tilstoppe filteret og kompressoren, forurense forbrenningskammeret og forårsake blafrende flamme og helsefare. Vær oppmerksom på at deler som er skadet av sparkelstøv, malingssprut eller lignende, ikke dekkes av garantien. Det vil også påløpe 10 11

13 FUNKSJON... forts. Ventilasjon: ADVARSEL! Varmeren skal kun benyttes på godt ventilerte steder. Tenk nøye gjennom hvor du plasserer varmeren for at lokalet kan varmes opp på en trygg og behagelig måte. Sørg for at stedet der varmeren brukes, ventileres kontinuerlig. Det skal være en ventilasjonsåpning til utsiden av lokalene der varmeren brukes. Powerheater 20 krever en åpning ut til friskluft på minst 0,18 m 2. For eksempel: En dobbel garasjedør skal være minst 6 cm åpen. En enkel garasjedør skal være minst 8 cm åpen. To vinduer på 82 cm skal være minst 11 cm åpne. BRUKSANVISNING Powerheater 20 strålevarmer er beregnet for bruk på godt ventilerte steder innendørs eller utendørs. Varmeren er rentbrennende og går på parafin eller diesel. Varmeren produserer Btu/t. Brennstofftanken er på 11 liter og varer i ca. 6,5 timer, noe som gjør varmeren ekstremt økonomisk. Varmeren har overbelastningsvern. Starte varmeren: Fyll tanken til brennstoffmåleren peker på "f". Skru tanklokket godt igjen. Sett støpselet i en egnet stikkontakt. Se delen Elektrisk tilkobling hvis du bruker skjøteledning. Still strømbryteren (figur 2) på "PÅ/ON"

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

NF665/15(CE) 15 GA. DYKKERTPISTOL

NF665/15(CE) 15 GA. DYKKERTPISTOL NF665/15(CE) 15 GA. DYKKERTPISTOL DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK NORSK LES DENNE BRUKERHÅNDBOKEN NØYE FØR VERKTØYET TAS I BRUK FOR Å KUNNE FØLGE SIKKERHETSADVARSLER OG -INSTRUKSJONER. OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer