VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER. skolefritidsordning og fritidsgrupper. på Bergseng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER. skolefritidsordning og fritidsgrupper. på Bergseng"

Transkript

1 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER skolefritidsordning og fritidsgrupper på Bergseng vedtatt redigert MÅL OG INNHOLD Bergseng Inn På Tunet-tjenester ønsker å ha et tilbud om skolefritidsordning iløpet av samme tid som skolene: 12:15-16:30/17:00 for barn i alderen 6-10 år og fritidsgrupper i tiden 16:00-19:00 for barn i alderen 8-12 år. Alder kan i noen tilfeller fravikes. Skolefritidsordningen og fritidsgruppene skal legge til rette for lek, kultur, gårdsopplevelser, ridemuligheter, stell og kos med dyra. Aktivitetene skal ta utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Bergseng-skolefritidsordning og fritidsaktiviteter forholder seg til Opplæringslova 13-7 Skolefritidsordninga : Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet. Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om eigarforhold kven som er opptaksmyndigheit opptakskriterium opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen foreldrebetaling leike- og opphaldsareal dagleg opphaldstid og årleg opningstid bemanning og leiing Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet kan gjere unntak frå kravet. Jfr.utsnitt av Opplæringslova 13-7 Skolefritidsordninga For krav om politiattest gjeld reglane i NB! Samme krav om politiattest er gjeldende for fritidsgruppene på Bergseng

2 Bergseng-skolefritidsordning og fritidsgrupper skal gi barna omsorg, tilsyn og gode opplevelser i nær tilknytning til livet på bondegården. Barn med spesielle behov, skal gis gode mestrings-og utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal være egnet for formålet. Jfr. Opplæringslova 13-7 På Bergseng følger vi de kommunale retningslinjene for skolefritidsordning omkring den gode barndommen for både skolefritidsordning og fritidsgrupper: Skolefritidsordningen skal være en virksomhet der den gode barndommen er kjennetegnet. Den gode barndommen tar hensyn til barnas behov for frihet, der de har mulighet til selv å påvirke og styre sin hverdag. Den skal ikke ha et fasttømret program, men være fleksibel og åpen for gode opplevelser, ro og hvile, lek og læring i samspill med andre barn. Dette er en av de få anledningene barna har til ikke å styres av voksne, men likevel være under voksnes omsorg, tilsyn og tilgjengelighet. Jfr.Gran kommunes retningslinjer for skolefritidsordning. Det gjøres oppmerksom på at i omgangen med dyra på Bergseng, er deler av friheten innskrenket for barna, for å ivareta sikkerhet og omsorg for både barna og dyra. Organiseringen av barnas bruk av Bergseng-skolefritidsordning og fritidsgrupper, må ses i sammenheng med dagens skoleslutt. Barnas totale situasjon den gjeldende dag, må settes inn i en helhet og det forutsetter et tett og nært samarbeid mellom personalet på Bergseng, barna og foreldrene. Bergseng-skolefritidsordning og fritidsgrupper skal gi noe annet enn en vanlig skolefritidsordning og fritidsgrupper kan tilby. Det skal være et tilbud der deltakerne får et aktivitets-og fritidstilbud som gir mestring, utvikling og trivsel, med utgangspunkt i livet på gården, omkring dyra og gårdsopplevelsene her. De voksne har en utfordrende oppgave i observasjon, tilgjengelighet og tilrettelegging for barnas ønsker og muligheter til å bruke fantasi, kreativitet og utnyttelse av tilbudet Bergsengskolefritidsordning og fritidsgrupper har. Personalet må være egnet for oppgavene i tilbudet knyttet til Bergseng Inn På Tunet-tjenester, ha en bevisst holdning til at alt som skolefritidsordningen eller fritidsgruppene skal innebære, foregår på barnas fritid. Barnas egen kultur er et gode i seg selv og må gis prioritet og rom. De voksne skal bidra til individuell og selvstendig utvikling for det enkelte barn. Det skal legges vekt på et nært samarbeid med foreldrene. Skolefritidsordningen og de ulike fritidsgruppene på Bergseng, følger gjeldende lover og forskrifter når det gjelder forhold som berører barnas sikkerhet (Opplæringsloven 10-9 om politiattest og 9a om elevenes skolemiljø). 2. EIERSKAP, STYRING OG LEDELSE Leder av Bergseng Inn På Tunet-tjenester er eier av bedriften. Bedriften er et eneeierforetak. Bergseng består av ulike Inn På Tunet -tjenester, her Bondegårds-barnehagen, Bergseng-skolefritidsordning og ulike fritidsgrupper vil være de rådende tjenestene. Styringsgruppa i Bergseng Inn På Tunet-tjenester består av leder, styrer i Bergseng Bondegårds-barnehage, pedagogiske ledere for begge avdelingene i barnehagen og praktisk ledere for Bergseng-skolefritidsordning og fritidsgrupper.

3 Personalresentantene i Bergseng-SU er representanter i de ulike tjenestene Bergseng InnPåTunet tilbyr. Styrer for Bergseng Bondegårds-barnehage er leder for Bergseng Inn På Tunet-tjenester og har møteplikt og talerett i Bergseng-SU i alle saker. Leder for Bergseng Inn På Tunet-tjenester har det overordnede pedagogiske, administrative og økonomiske ansvaret for skolefritidsordningen og fritidsgruppene og fordeler de administrative oppgavene internt i et samarbeid med styringsgruppa i Bergseng. Det innebærer: å planlegge og administrere dagen for barn og personale og legge tilrette for godt samarbeide mellom barnehagens personale og personalet på skolefritidsordningen og fritidsgruppene å utarbeide årshjulet for virksomheten der aktiviteten i skolefritidsordningen og fritidsgruppene kjøres parallelt med aktiviteter i Bergseng Bondegårds-barnehages temaarbeid i gjeldende Årsplan. Skaffer tilveie alt nødvendig materiell og utstyr Ivaretar og står for alt administrativt arbeid omkring Bergseng Inn På Tunet-tjenester herunder alt omkring Matmerks KvalitetSikringLandbruket-standard og Landbukets HelseMiljøStandard-krav for næringskoden. Innmelder lønnings-og kjørelister til lønningskontoret Tar ansvar for å skaffe vikar til skolefritidsordningen og fritidsgruppene Praktisk leder for aktivitetene i skolefritidsordningen og fritidsaktivitetene, har ansvar for: innmelde behov for matservering til antall deltakere til hovedansvarlig for mat i Bergseng kontakten med foreldrene til deltakerne. å delta på barnehagens, skolefritidsordningens og fritidsgruppenes foreldremøter å ivareta godt samarbeide mellom barnehagens personale og personalet på skolefritidsordningen og de ulike fritidsgruppene å melde inn lønnings-og kjørelister til leder å melde inn behov for materiell og utstyr til leder å veilede det øvrige personalet i skolefritidsordningen og fritidsgruppene ivareta den daglige kontakten med leder for Bergseng Inn På Tunet-tjenester Administrasjonsressurs for Bergseng Inn På Tunet-tjenester er satt til 13,33% =5 timer/u fordelt på ½ t/d til administrasjon av Leder for Bergseng Inn På Tunet-tjenester og ½ t/d praktisk ledelse av leder for skolefritidsordning og fritidsgrupper inkludert veiledning ovenfor det øvrige personalet i skolefritidsordningen og friutidsgruppene

4 3. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL Leke- og oppholdsarealet skal til enhver tid være tilfredsstillende i forhold til de aktivitetene som foregår i skolefritidsordningen og fritidsgruppene. Oppholdsrommene må ha et tilfredsstillende inneklima. 4. BEMANNING De som ansettes i skolefritidsordningen og fritidsgruppene skal legge fram politiattest (Opplæringsloven 10-9). Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Bemanningsnorm, basert på antall barn påmeldt til den enkelte dag og aktivitet: 10 barn: 2 voksne Leder for skolefritidsordning og fritidsgrupper: Leder skal ha utdanning som fagarbeider i barne- og ungdomsarbeiderfaget, ha skolefritidspedagogikk eller annen pedagogisk utdannelse, minimum 10 vekttall og være hestekyndig. Utdanningskravet gjøres gjeldende ved nytilsetting. Dispensasjon kan gis. Personalet: Sammen med leder skal personalet i Bergseng-skolefritidsordning og fritidsgrupper: i aktivt samvær med barna oppmuntre og legge til rette for barnas utvikling av fantasi, nysgjerrighet, sosialt samspill med andre barn, omgang med dyra på gården og tilgang på aktivitetene som finnes på Inn På Tunet områdene på gården og omkring. hjelpe barna til å finne ro og trygghet ha tilsyn med og omsorg for barna tilrettelegge lek, aktiviteter og måltider være tilgjengelig for barna observere og bidra til at alle barna får en fellesskapsfølelse i gruppa ivareta at dyra på gården har det dyrevernmessig bra i samspill med deltakerne delta på personalmøter og andre møter her styringsgruppa for Bergseng Inn På Tunettjenester er møterepresentanter. 5. ÅPNINGSTIDER Bergseng skolefritidsordning og fritidsgrupper tilbys hele året, men holder uansett stengt: - ukene sommerstengt - skolens høstferie - skolens juleferie - skolens vinterferie - skolens påskeferie

5 Aktivitetsåret for skolefritidsordning og fritidsgrupper på Bergseng er inndelt i to perioder: periode 1-høst: medio august-31.desember periode 2-vår: 01.januar-medio juli Skolefritidsordning og ulike fritidsgrupper etableres på Bergseng dersom ett visst antall melder behov på en enkelt dag. Utgangspunkt for åpningstid på skolefritidsordning er kl og 16:00-19:00 for fritidsgruppene, inkludert transport fra skole til Bergseng. Skolefritidsordningen og fritidsgruppene ivaretas for det enkelte barn innenfor den tidsramme åpningstiden har. Betalingssatsene er satt med utg.pkt.i selvkost. NB! Det gis pr.tiden ikke sommerferietilbud ved Bergseng-skolefritidsordning og fritidsgrupper. 6. SØKNAD, OPPTAK OG OPPSIGELSE Søknadsprosedyre: Leder for Bergseng Inn På Tunet-tjenester, sender ut søknadsskjema til alle interesserte via vedlegg i mail eller pr.post. Søknadsskjema kan også hentes ned på Søkere får tilsendt tilbudsskjema for signering av avtale, sammen med egenerklæring med nødvendig informasjon om barnet. Bergseng Inn På Tunet-tjenester annonserer tilbudene om skolefritidsordning og fritidsgrupper på våren og høsten. Opptak skjer fortløpende, etter prinsippet om førstemenn til mølla får muligheten, med frist for høsthalvåret 01.juni og vårhalvåret 01.desember. Opptaksmyndighet: Leder for Bergseng Inn På Tunet-tjenester i samarbeid med personalrepresentantene i Bergseng SU, foretar opptak ved Bergseng skolefritidsordning og fritidsgrupper. Klagebehandling: Klage på opptak sendes til Bergseng Inn På Tunet-tjenester v/leder, som vurderer opptaket på nytt. Dersom Bergseng Inn På Tunet-tjenester, som opptaksmyndighet, etter ny vurdering ikke ser noen grunn til å endre vedtaket, gis alternativt tilbud. Det er ingen annen klageinnstans. Fristen for å klage er ifølge forvaltningslovens 29 tre uker fra det tidspunktet søkeren mottar vedtaket. Opptakskriterier: Alle som søker plass i Bergseng skolefritidsordning og fritidsgrupper innen søknadsfristen, får sin søknad behandlet. Opptaket skjer fortløpende etter søknad mottas. Tilbudet gis til førstemann som leverer signert avtale innen fristen. Dersom antall søkere er lavere enn det økonomiske minstekravet, kan tilbud om en alternativ dag gis.

6 Ønske om endring av oppholdsdag: Bruker kan kun endre oppholdsdag ved ekstraordinære behov for tilbyder eller deltaker. Signert avtale er bindende for hver periode: periode 1-høst:medio august 31.desember og/eller periode 2-vår:01.januar-medio juli Det må leveres ny søknad for hver periode innen fristen om det ikke er inngått signert avtale for begge perioder. Alternativt at signert avtale forlenges med kommende periode. Oppsigelse av plassen i skolefritidsordningen og fritidsgruppen oppstår automatisk ved endt avkrysset periode. Ved behov for iverksetting av oppsigelse før endt periode, må dette skje skriftlig på skjema til Leder for Bergseng Inn På Tunet-tjenester. Det må betales for oppsigelsestiden ut gjeldende periode. 7. FORELDREBETALING Satser: Satsene for foreldrebetaling fastsettes med utg.punkt selvkost av pakketilbudet. Satsene regnes ut fra en gruppe på 10 barn pr.dag x gjeldende åpningstid. inkludert i daglig pakkepris: henting på skolen, InnPåTunet-forsikring, lunch og drikke, to voksne pr.barnegruppe, kos og stell med dyra, gårdsopplevelser med mulighet for stell og ridning ulike sosiale aktiviteter omkring spill og lek yttertøy og sko til utlån for bruk i fjøs/stall om behov Betaling: Betaling skjer med frist den 20. hver måned. Bergseng Inn På Tunet beregner seg purregebyr samt forsinkelsesrenter etter forfallsdato (Lov om renter ved forsinket betaling av nr.100 samt Inkassoloven av nr. 26 med forskrift av kgl.res. av ). Står bruker til rest med 1 måned, kan barnet miste plassen. Gammel gjeld må betales før ny plass kan påregnes. Det er ikke anledning til å kjøpe dagplasser så lenge bruker står til rest med betaling. Betalingen gjelder for 4,5 måneder 1.periode-høst og 6,5 måneder 2.periodevår. Søskenmoderasjon: Det gis ikke søskenmoderasjon. Friplass eller redusert betaling: Dette henvises til helse- og omsorgstjenesten. Fritak av betaling pga.barnets sykdom: Fravær fra skolefritidsordningen inntil 1 måned gir ikke rett til redusert betaling. Ved sammenhengende sykefravær utover 1 måned kan det, ved framleggelse av legeerklæring for barnet, vurderes fradrag i betalingen.

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. 1 Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA. 2 Formål Lagets formål er på best mulig måte å

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen.

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. 2 Formål Barnehagens formål er å eie og drive barnehage i Bærum

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer