Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans!"

Transkript

1 INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans! Hvis noen faste lesere av Innblikk synes det har vært behagelig stille en periode, så skyldes det ikke (dessverre kanskje?) at det ikke har vært en stri strøm av regulatoriske nyheter fra midten av oktober og frem til nå. Tvert om! Det har bare tatt oss litt tid å fordøye alt Men her følger, som vanlig, en oversikt over og gjennomgang av det antatt mest interessante! Felles diskusjonsnotat fra ESMA, EBA og EIOPA: KIDs (Bank, Forsikring, Verdipapirforetak) I henhold til reguleringen om sammensatte retail- og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs) skal de tre tilsynsorganene utarbeide ulike tekniske standarder. De er nå ute med et diskusjonsnotat relatert til kravene til Nøkkelinformasjonsdokumentet (Key Information Document KID) som kundene skal motta. Produkter som er in scope for denne reguleringen omfatter blant annet unit link, strukturerte verdipapirer (for eksempel konvertible obligasjoner eller andre verdipapirer med innebygde derivater), alle typer derivater, UCITS-fond og andre verdipapirfond, annuiteter og strukturerte bankinnskudd. Tre ulike forhold drøftes i dokumentet: Innhold, presentasjonsform og beregninger i KID Oppdateringer, revideringer og republisering av KID Tidspunktet for levering av KID Dokumentet drøfter ulike sider ved de påkrevde informasjonskravene og fremstillingene av disse, herunder informasjonskravene relatert til risiko, avkastning og kostnader. Retningslinjer for klagebehandling (Bank, Forsikring, Verdipapirforetak) Finanstilsynet har i rundskriv nr 12/2014 datert gitt Retningslinjer for klagebehandling i bank-, finans-, forsikrings- og verdipapirvirksomhet. Rundskrivet oppstiller 7 retningslinjer for klagebehandling, og essensen i disse er at: Foretaket må ha en skriftlig klagebehandlingsrutine Denne rutinen må være gjort kjent for de ansatte Alle mottatte klager skal registreres i et register Klager skal rapporteres årlig til tilsynet

2 Klagene skal analyseres systematisk for å avdekke om de skyldes systematiske eller grunnleggende forhold hos foretaket Foretaket må på oppfordring gi kundene skriftlig informasjon om klagebehandlingsrutinene og hvordan man klager Mottatte klager skal bekreftes, herunder om forventet saksbehandlingstid og adgangen til å få klagen behandlet i en klagenemd Krav om grundig saksbehandling, herunder innhenting av all relevant informasjon, behandling uten unødig opphold, klar kommunikasjon med klager og begrunnelse når klager ikke gis fullt medhold. Det følger av rundskrivet at: Forsikringsselskaper, som tidligere, skal rapportere om kundeklager via Altinn Forsikringsformidlere på forespørsel skal gi informasjon om kundeklager til tilsynet Øvrige aktuelle foretak skal rapportere årlig om kundeklager på skjema fastsatt av tilsynet 2. Styret og ledelsen har ansvaret for å sikre at slike prosesser etableres, implementeres, revurderes og forbedres, samt å sikre kontinuerlig etterlevelse av prosessene 3. Prosessene bør revurderes regelmessig 4. Prosedyrene må bidra til å sikre etterlevelse av kravene til håndtering av interessekonflikter 5. Produsenten må identifisere et målmarked som produktet skal være egnet for, herunder ivareta interessene og målsettingene til målmarkedet 6. Medarbeidere som arbeider med produktet må ha nødvendig kompetanse og kunnskap 7. Produktet må testes før lansering 8. Produktet må overvåkes mht om det fungerer som forutsatt og fortsetter å oppfylle interessene og målsettingene til målmarkedet 9. Hvis det avdekkes problemer med produktet må produsentene iverksette tiltak for å rette opp dette 10. Produsenten må velge distribusjonskanaler som er hensiktsmessige for målmarkedet Krav til prosesser for oversikt og kontroll med produkter (Forsikring, bank) Både EIOPA og EBA har nylig vært ute med høringsdokumenter relatert til retningslinjer for produktprodusentenes prosesser for oversikt og kontroll med produkter. Formatet på retningslinjene er litt ulike, men det reelle innholdet er sammenfallende. Med utgangspunkt i EIPOA-versjonen (forsikring) oppstilles det 12 prinsipper for slike prosesser: 1. Produktprodusentene (f.eks. banken eller forsikringsselskapet) må etablere prosesser for å sikre kontroll og oversikt over produkter. I EBA-versjonen henvises det dessuten til kravene i GL44 (Guideline 44) om etablering av en prosess for godkjennelse av nye produkter. 11. Produsentene må ikke utkontraktere arbeidet med produktutformingen på en slik måte eller i en slik grad at det skader evnen til å betjene markedet tilfredsstillende, og produsenten beholder uansett ansvaret 12. Tiltakene mht oversikt og kontroll med produkter må dokumenteres Utkast til tekniske implementeringsstandarder for Solvency II første del (Forsikring) Den ble første sett av ITS er oversendt fra EIOPA til EUkommisjonen. Disse dekker følgende områder: prosedyrer for godkjennelse av internmodeller prosedyrer for fellesgodkjennelse av internmodeller for konsern prosedyrer for godkjennelse av bruk av institusjonsspesifikke parametre prosedyrer for godkjennelse av bruk av matching adjustment prosedyrer for godkjennelse av tilleggskapital ( ancillary own funds ) prosedyrer for godkjennelser relatert til spesialselskaper (SPV er)

3 Høringsdokument fra EIOPA: teknisk dokument om terminstrukturen for risikofri rente (Forsikring) Den 1. november publiserte EIOPA et omfattende og nokså teknisk og kvantitativt høringsdokument mht forutsetningene og metodene for å fastsette terminstrukturen på den risikofrie rentekurven i ulike valutaer. For norske kroner (NOK) kan vi bl.a. merke oss: grunnleggende finansielt instrument (Bloomberg-baserte referanser): NKSW CMPM Curncy / NIBOR6M Index / I078 CMPN Index. For løpetid under 1 måned blir det referanse til 3m Nibor. Instrument som skal anvendes for å bestemme terminstrukturen: renteswaper opp til 10 år Kredittrisikojustering: kredittrisikojusteringen for SEK skal gjelde Bankens tapsabsorberende evne: TLAC I Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) legges det opp til at det skal fastsettes minimumskrav til tapsbærende evne (MREL Minimum REquired Loss-absorbency). Dette skal ihht BRRD fastsettes individuelt pr bank og vil da oppfylles med summen av ansvarlig kapital og nedskrivbare gjeldsposter (Bail In). FSB publiserte den 10. november et høringsdokument med forslag til såkalt total tapsabsorberende evne (TLAC Total Loss Absorbing Capacity) for de globalt systemviktige institusjonene. Dette kravet er foreslått satt til 16%-20%. Kapital som anvendes for å dekke minimumskrav til ansvarlig kapital kan også anvendes til å dekke TLAC-kravet, men først etter at bufferkravene er oppfylt. Dette vil gi følgende mulige intervaller for TLAC: TLAC Bevaringsbuffer G-SIB buffer Sum Definisjon av vesentlig mislighold EBA publiserte den en høring til RTS om definisjoner av vesentlig mislighold (over 90 dager) i forhold til IRB-modellering for kredittrisiko. Det er opp til nasjonale myndigheter å sette grensene, men RTS en skal fastsette maksimumsgrenser. Det legges opp til to grenser: en absolutt og en relativ. Den absolutte grensen foreslås satt til EUR 200 for retail-engasjementer og EUR 500 for foretaksengasjementer, mens den relative grensen foreslås satt til maksimalt 2% av kundens samlede engasjement. Ulike RTS er relatert til Krisehåndteringsdirektivet Nå i starten av november har EBA også publisert to høringer (RTS-nivå) med basis i Krisehåndteringsdirektivet. Den ene fastsetter prinsipper for de verdsettelsesprosesser som skal skje av bankenes balanser i forhold til å vurdere om forutsetningene for nedskrivning og konvertering av kapitalinstrumenter er oppfylt, samt i forhold til beslutninger om størrelsen på slik nedskrivning / konvertering og i forhold til implementering av resolution-alternativer. Vi nevner også at det foreligger høringsforslag til en retningslinje fra EBA vedrørende nedskrivning, sletting eller overføring av aksjer i en bail in-situasjon. Retningslinjene gir beskrivelser av når det er eller ikke er korrekt å foreta hel eller delvis nedskrivning, sletting eller overføring på basis av de foretatte verdivurderinger. Fullstendig nedskrivning, sletting eller overføring skal ikke skje dersom verdivurderingene viser at det fortsatt er en positiv nettoverdi på balansen. I den andre RTS en beskrives kontraktuelle vilkår som skal inngå i låneavtaler mht anerkjennelse av Bail In. Dette er foreslått å omfatte ulike klausuler der långiver godtar at lånet er omfattet av myndighetens adgang til Bail In og hvilken myndighet som har adgang til å utøve nedskrivning og/eller konvertering. 16,0%-20,0% 2,5 % 1,0 % 16,0%-20,0% 2,5 % 1,5 % 16,0%-20,0% 2,5 % 2,0 % 16,0%-20,0% 2,5 % 2,5 % 19,5%-23,5% 20,0%-24,0% 20,5%-24,5% 21,0%-25,0% Ettersom samme kapital ikke kan dekke både bufferkrav og TLAC vil en evt motsyklisk kapitalbuffer bidra til å øke nivået ytterligere. Retningslinjer for beregning av sikringsfondsavgift Etter dagens norske regelverk er sikringsfondsavgiften i bankene basert på en kombinasjon av bankens innskudd og risikovektede eiendeler. EBA publiserte forslag til retningslinjer for beregning av sikringsfondsavgift. Dokumentet bygger på at slike avgifter skal sikre oppfyllelsen av visse prinsipper: Kostnadene skal bæres av bankene Målsatt nivå må nås i løpet av oppbyggingsperioden Redusere bankenes insentiver til uønsket risikotaking I tillegg er det et krav om TLAC på basis av ikke risikovektet balanse (Leverage Ratio) på det dobbelte av regulatorisk krav til Leverage Ratio, dvs med et krav til Leverage Ratio på 3% så blir tilsvarende TLAC-krav på 6%.

4 Den foreslåtte formelen for sikringsfondsavgift ser slik ut: C = CR * ARW * CD * u Der: C = bankens avgift til sikringsordningen det aktuelle året CR = bidragsrate (lik for alle banker i det aktuelle året) ARW = aggregert risikovekt for denne banken CD = bankens innskuddsmasse dekket av innskuddsgarantien u = justeringsfaktor (lik for alle banker i det aktuelle året) Fastsettelsen av ARW-faktoren skal være basert på en risikoscoringssystem (ARS Aggregat Risk Score). Laveste ARW-faktor skal ligge i området 50-75% og høyeste i området %. Risikoscoren foreslås bygget opp på basis av følgende parametre: i) Kapital (1) Leverage Ratio (2) Kapitaldekning eller ren kjernekapitaldekning ii) Likviditet og funding (1) LCR (2) NSFR iii) Kvalitet på eiendeler (1) Andel misligholdte lån iv) Forretningsmodell og ledelse (1) Risikovektet balanse i forhold til total balanse (2) Totalkapitalavkastning v) Potensielle tap for sikringsfondsordningen (1) Ikke pantsatte eiendeler i forhold til Innskudd dekket av garantiordningen Som det fremgår av det ovenstående så er grunnprinsippene langt på veg de samme som i dagens norske ordning, dvs at avgiften er en funksjon av innskuddsmassen og risikoprofilen, men der ikke minst målingen av risikoprofil gjøres langt mer avansert i de foreslåtte EBA-retningslinjene enn i dagens norske ordning.bis har oppdatert definisjonen av NSFR Kortsiktige eksponeringer på andre banker og finansinstitusjoner Derivateksponeringer Eiendeler som er pantsatt som sikkerhet for derivateksponeringer Utlån til finansinstitusjoner med gjenstående løpetid under 6 måneder og som er sikret med aktiva definert som nivå 1-likviditet under LCR vil kreve 10% stabil finansiering forutsatt at utlånet ikke er pantsatt. Andre ikke pantsatte utlån til andre finansinstitusjoner med gjenstående løpetid under 6 måneder vil kreve 15% stabil finansiering. For derivater beregnes en såkalt NSFR-verdi, basert reinvesteringskostnaden. Mottatte sikkerheter kan som hovedregel ikke benyttes til reduksjon av netto reinvesteringskostnad, men der det foreligger motregningsavtaler får man anvende netto reinvesteringskostnad. Dersom det er en kontant variasjonsmargin som er mottatt, og den oppfyller visse vilkår, så kan den dog gå til reduksjon av en NSFR-eiendelsverdi. Det kreves 100% stabil finansiering av netto eiendel, dvs når verdien av NSFR derivateiendel er større enn NSFR derivatgjeld. Det skal dessuten stilles stabil finansiering for 20% av NSFR derivatgjeld. Svenske myndigheter innfører krav til avdrag på boliglån Finansinspektionen i Sverige meddelte i en pressemelding av 11. november at det arbeides med regelverk som vil innebære avdragsplikt for visse boliglån: Minst 2% årlig avdrag regnet av opprinnelig lånebeløp dersom belåningsgraden overstiger 70% Minst 1% årlig avdrag regnet av opprinnelig lånebeløp dersom belåningsgraden er lavere enn 70% inntil lånet når 50% belåningsgrad I samme åndedrag tillater vi oss å nevne at den norske boliglånsundersøkelsen viser at: Andelen lån med belåningsgrad over hhv 85% og 100% har økt noe fra året før For lån med belåningsgrad over 85% var det beregnet likviditetsunderskudd i 7% av tilfellene, mot 3% året før 12% av lån med belåningsgrad over 70% hadde avdragsfrihet BIS har oppdatert definisjonen av NSFR På den siste dagen i oktober publiserte BIS en oppdatert versjon av definisjonen av Net Stable Funding Ratio. Det er viktige endringer på tre områder:

5 Praktisering av forskriften om ansvarlig kapital, del B Finanstilsynet har sendt et rundskriv til bankene om praktisering av forskriften om beregning av ansvarlig kapital, del B (Beregningsforskriften). I dette rundskrivet (nr 11/2104) heter det at Kommisjonsforordning (EU) nr 241/2014 som gir en rekke bestemmelser om ansvarlig kapital vil bli lagt til grunn ved praktisering og tolkning av den norske forskriften. Kommisjonsforordningen regulerer en rekke ulike områder av betydning for ansvarlig kapital, dog av ulik relevans for norske banker. Vi ønsker imidlertid særlig å fremheve bestemmelsene relatert til reduksjon av delårsresultat for forventet utbytte og skatt. Grunnleggende krav for å kunne inkludere delårsresultat i ansvarlig kapital er a) at det er foretatt tapsgjennomgang og b) at det er foretatt såkalt begrenset revisjon. I tillegg må delårsresultatet reduseres med forventet skatt og utbytte. Forventet utbytte skal da beregnes slik: 1) Dersom ledelsen har foreslått et utbyttebeløp overfor styret så skal dette beløpet anvendes 2) Dersom slik utbytte ikke er foreslått, skal beløpet beregnes på basis av bankens utbyttepolitikk. Dersom denne angir et intervall for utbytte, så skal øverste grense i intervallet anvendes. 3) Har banken ingen slik generell utbyttepolitikk skal beløpet beregnes på basis av det høyeste av fjorårets utbytteandel og gjennomsnittlig utbytteandel de siste tre årene. Retningslinjer for sikkerhet ved internettbetalinger EBA har utarbeidet et høringsforslag til retningslinjer for sikkerhet ved internett-betalinger. Forslaget presiserer at retningslinjene beskriver minimumsforventninger. For øvrig er det sentrale innholdet at: En sikkerhetspolicy må implementeres og regelmessig revideres Det må gjennomføres risikovurderinger før lansering av en tjeneste, og regelmessig deretter Uønskede hendelser må overvåkes, håndteres og følges opp, inkludert rapportering til ledelsen Risikoreduserende tiltak må implementeres ihht sikkerhetspolicyen for å håndtere identifiserte risikoer Alle transaksjoner må kunne spores Kunder må identifiseres ihht anti hvitvask-regelverket Det må være sterke mekanismer for kundeautentisering Tildeling av autentiseringsverktøy, etc må skje på en sikker måte Innloggingsforsøk må registreres, og det må defineres time out -kriterier for innlogging og autentisering Sensitive data må beskyttes Kundene må tilbys veiledning og opplæring Det må settes beløpsgrenser for betalingene, og kundene må ha mulighet for å sette enda lavere grenser selv Kundene må informeres om status på betalingstransaksjonene IRB: metodikk for å vurdere compliance med kravene EBA er også ute med et viktig høringsdokument som beskriver prinsippene som tilsynsmyndighetene skal følge for å vurdere om banker oppfyller kravene til IRB-godkjennelse. Dokumentet er en såkalt RTS Regulatory Technical Standard. Den gir føringer for myndighetene i følgende situasjoner: Vurdering av initiell IRB-søknad Godkjennelse for bruk av IRB for visse eksponeringer i tråd med en sekvensiell utrullingsplan Søknader om vesentlige endringer i IRB-modeller Søknad om overgang fra IRB til mindre avanserte metoder Løpende vurdering av om kravene til IRB oppfylles Selv om denne RTS en gjelder prinsipper for myndighetenes vurderinger, så gir den implisitt også en rekke viktige føringer for bankene. Dokumentet bør derfor gjennomgås av alle IRB-banker. Dokumentet er for langt og omfattende til at alle bankrelevante aspekter kan omtales i denne utgaven av Innblikk, men et eksempel på prinsipper som gir føringer for bankene kan gis: Validering av IRB-modellen skal skje av en enhet som er uavhengig fra de områder som har ansvar for kredittbeslutningene. Ved vurdering av om uavhengigheten er tilstrekkelig skal det legges vekt på følgende forhold: (a) Hvis valideringsfunksjonen ikke rapporterer til samme medlem av ledelsen som enheter med ansvar for kredittkontroll og kredittbeslutninger: (i) Valideringsfunksjonen må ha tilstrekkelige og relevante ressurser, herunder mht erfaring og kompetanse (ii) Belønningen til de ansatte i valideringsfunksjonen skal ikke avhenge av resultater og prestasjoner i enhetene for kredittkontroll og kredittbeslutninger (b) Hvis valideringsfunksjonen er skilt fra enheter med ansvar for kredittbeslutninger, men de rapporterer til samme medlem av toppledelsen så skal det i tillegg vurderes om:

6 (i) Det eksisterer beslutningsprosesser som sikrer at resultatene av valideringene hensyntas i tilstrekkelig grad (ii) Det ikke eksisterer noe utilbørlig press mht valideringskonklusjonene (iii) Alle nødvendige korreksjoner blir besluttet og implementert (iv) Internrevisjonen regelmessig foretar vurderinger av om ovennevnte forutsetninger er oppfylt (c) Hvis man har egne medarbeidere med ansvar for valideringen, men det foreligger ingen egen valideringsenhet, så skal man dessuten vurdere om: (i) Det er en effektiv arbeidsdeling mellom validering og kredittbeslutning/kredittkontroll (ii) Og påse at banken ikke er en systemviktig institusjon Ett annet eksempel på tilsvarende føringer for bankene gjelder innholdet i og gjennomføringen av selve valideringsprosessen: kapitalkravsberegningene og vesentlige endringer i IRB-systemet. UCITS V (verdipapirfondsforvaltere) UCITS V introduserer nye regler om blant annet godtgjørelser, depotmottakere og sanksjoner. Det antas at mye av nivå2-reguleringene vil være copy paste fra AIFMD-reguleringen. Det som er særlig viktig å merke seg for forvaltere er uavhengighetskravet til depotmottaker. ESMA foreslår her to alternativer: a) depotmottager og forvalter inngår ikke i samme konsern eller b) minst en tredjedel av styremedlemmene må være uavhengige og man må ha en god policy for interessekonflikter. Interessekonflikter (Forsikring) I arbeidet med IMD er det forslag om å kreve at både forsikringsselskaper og forsikringsformidlere må identifisere potensielle interessekonflikter og etablere en policy for håndtering av interessekonflikter i relasjon til livprodukter som faller innenfor PRIIPs-definisjonene. Validering skal gjennomføres med en adekvat frekvens Valideringen må omfatte både minst årlig backtesting og minst årlig vurdering av prestasjonene til ratingsystemet Valideringen må omfatte: Kritiske vurderinger av alle aspekter ved ratingsystemet, inkludert datainnsamling, kvalitetssikring av data, samt valg a metodikk, modellstruktur og parametre Verifisering av at interne ratinger og risikoparametre er hensiktsmessig implementert i IT-systemer, samt at definisjoner anvendes konsistent på tvers av avdelinger og geografiske områder Verifisere prestasjonene og stabiliteten til interne ratinger og risikoparametre Verifisere alle endringer i interne ratinger og risikoparametre Det ovenstående er bare et par eksempler på hva som dekkes av dokumentet. Andre områder som dekkes på tilsvarende vis er blant annet styret og ledelsens rolle, rapportering, kredittrisikokontrollfunksjonen, internrevisjonen, use test -kravene, misligholdsdefinisjoner, metoder for tildeling av ratinger, ulike krav til selve ratingsystemet (dokumentasjon, struktur, etc), statistiske metoder (herunder metoder for PDog LGD-estimering), beregning av eksponering, stresstesting,

7 Hva kan KPMG bidra med? Vil du vite mer? Ønsker du å diskutere konsekvensene dette vil ha for ditt selskap? Kontakt: Are Jansrud Partner, Head of Financial Services Telefon: E-post: kpmg.no TOPIC / Market / Date

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2015 DATO: 24.06.2015 2 Finanstilsynet INNHOLD 1 LIKVIDITETSRISIKO 5 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene 5 1.2 Likviditetsbuffer 6 1.3 Stabil finansiering

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 2-2014 En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio - pluss litt om globalt systemviktige institusjoner utover banker I løpet av første

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010 Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 21 Noe strengere regulering vil være samfunnsøkonomisk k lønnsomt Kostnadene ved strengere regulering

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2015 DATO: 17.03.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010 Finansiell stabilitet /1 Pressekonferanse, 3. november 1 Bankenes resultat før skatt Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall. 9. 1. - 3. kv. 9 og 1 3 1-1 - -3 1 3 5 7 8 9 1. - 3. 1. - 3.

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Basel 4 (med mere) INNBLIKK

Basel 4 (med mere) INNBLIKK INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 25-2015 Basel 4 (med mere) Basel-komitèen (BCBS) presenterte den 10. desember et revidert høringsforslag til nye risikovekter for kredittrisiko under standardmetoden.

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B RUNDSKRIV: 11/2014 DATO: 27.10.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Oversikt over rundskriv frå Finanstilsynet i 2014

Oversikt over rundskriv frå Finanstilsynet i 2014 Vedlegg til Finanstilsynets 1/2015 Oversikt over frå Finanstilsynet i 2014 Rundskriv Dato gjeld for: Tittel Erstattar tidlegare 1/2014 09.01.2014 Alle føretak under tilsyn Rundskriv sende ut i 2013 og

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012 Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO 24.04.2012 Referansegruppe CRD IV Forslag til dagsorden 1) Gjennomføring i norsk rett

Detaljer

Rammebetingelser for norske banker

Rammebetingelser for norske banker Rammebetingelser for norske banker 1. november 2012 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Disposisjon Økonomiske utsikter og risikofaktorer Norske bankers økonomiske stilling Finansiering og OMF Nye

Detaljer

Innblikks adventskalender

Innblikks adventskalender INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 23-2015 Innblikks adventskalender Innblikk sitt format egner seg ikke for daglig åpning av luker. Vi presenterer derfor vår adventskalender om lag midt i

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter NFMF bransjeseminar 4. juni 2009 Tore Mydske og Sverre Tyrhaug www.thommessen.no Disposisjon Konsekvenser av produktets rettslige kategorisering

Detaljer

Finans Norge OMF-forum 20. januar 2016

Finans Norge OMF-forum 20. januar 2016 Finans Norge OMF-forum OMF, regulering og tilsyn Emil R. Steffensen Direktør for Bank- og forsikringstilsyn Markedsutviklingen Agenda Erfaringer med OMF Finansiell stabilitet og systemrisiko Oppdrag fra

Detaljer

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 5-2014 Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge CRD IV er pr. dato ikke inntatt i EØS-avtalen enda. Finanstilsynet har derfor laget et utkast

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 213 DATO: 17.12.213 Boliglånsundersøkelsen 213 2 Finanstilsynet Boliglånsundersøkelsen 213 Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Nedbetalingslån 6 3.1 Porteføljens

Detaljer

En oppsummering av sommeren 2015

En oppsummering av sommeren 2015 INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2015 En oppsummering av sommeren 2015 Mens vi nordmenn lå på stranda trolig godt innpakket i ulltepper (i hvert fall hvis stranda lå i Norge) så fortsatte

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling

Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling ffoffor Rundskriv Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling RUNDSKRIV 4/2013 DATO: 07.02.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Filialer

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015 Uvektet kapitalandel 1. Bakgrunn Det vises til Finansdepartementets brev av 17. september

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

Forbedret risikostyring og kontroll SAS Forum Norge 2011. Tobias Told Risikostyring, Storebrand Bank 25.05.2011

Forbedret risikostyring og kontroll SAS Forum Norge 2011. Tobias Told Risikostyring, Storebrand Bank 25.05.2011 Forbedret risikostyring og kontroll SAS Forum Norge 2011 Tobias Told Risikostyring, Storebrand Bank 25.05.2011 Storebrand Storebrand Livsforsikring Ledende aktør innen pensjon og livsforsikring med høy

Detaljer

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 2 Entydig identifikasjonskode (f. eks CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode for rettede emisjoner)

Detaljer

AIFMD VS UCITS IV/V. Advokat Tore Mydske VFF Compliance seminar 1. september 2015

AIFMD VS UCITS IV/V. Advokat Tore Mydske VFF Compliance seminar 1. september 2015 AIFMD VS UCITS IV/V Advokat Tore Mydske VFF Compliance seminar 1. september 2015 1 DISPOSISJON Oversikt over regelverksprosesser for UCITS/AIFMD EU/EØS Norske prosesser Generelt om forvalterrollen Sammenligning

Detaljer

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses)

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Veiledning DATO: 27.6.2015 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 3 1.1 Rapporteringspliktige institusjoner og frister... 3 1.2 Generelt om

Detaljer

PILAR 3 DOKUMENT FOR

PILAR 3 DOKUMENT FOR PILAR 3 DOKUMENT FOR per 31.12.2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II 3 3. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.1.1 Typer kjernekapital og tilleggskapital

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Offentliggjøring av informasjon. Eika Boligkreditt AS. Godtgjørelse. Eika Boligkreditt AS

Offentliggjøring av informasjon. Eika Boligkreditt AS. Godtgjørelse. Eika Boligkreditt AS Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Godtgjørelse Eika Boligkreditt AS Retningslinjer for godtgjørelse INNLEDNING Eika Boligkreditt AS er boligkredittforetaket i Eika Alliansen.

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

Aktuell kommentar. Basel I-gulvet overgangsregel og sikkerhetsmekanisme i kapitaldekningsregelverket

Aktuell kommentar. Basel I-gulvet overgangsregel og sikkerhetsmekanisme i kapitaldekningsregelverket Nr. 8 2012 Aktuell kommentar Basel I-gulvet overgangsregel og sikkerhetsmekanisme i kapitaldekningsregelverket Av Henrik Borchgrevink, Avdeling for regelverksanalyse, Norges Bank Finansiell stabilitet*

Detaljer

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING Finanstilsynet gjennomførte i perioden fra 16. september til 25. november 2010 et tematilsyn om kapitaldekningsrapportering i et utvalg banker.

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 29/2011 DATO: 01.12.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Sparebanker Forretningsbanker Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning AS Oppdatert pr. 31.12.2011 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Vi gjennomgår juleforberedelsene 2014

Vi gjennomgår juleforberedelsene 2014 INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 2-2015 Vi gjennomgår juleforberedelsene 2014 Man kunne lett begynne å tro at de europeiske E ene har en clean desk policy før man får juleferie. Adventstiden

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

Risikostyringsfunksjonen

Risikostyringsfunksjonen Risikostyringsfunksjonen Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 9. september 2014 Einar Westby, BDO AS Agenda Regelverk Organisering i banker av ulik størrelse Ressursbehov Innhold og oppgaver hvordan bidra

Detaljer

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter?

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Bernt S. Zakariassen Verdipapirfondenes forening Fondsdagen 11. april 2013 AIFM-direktivet AIFM-direktivet (Alternativ Investment

Detaljer

Hovedveiledning LCR 18.12.2014

Hovedveiledning LCR 18.12.2014 Hovedveiledning LCR 18.12.2014 Innledning Definisjoner I CRD IV/CRR stilles det krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere til å tåle perioder med begrenset tilgang

Detaljer

Nye rammevilkår for bankene. Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet

Nye rammevilkår for bankene. Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet Nye rammevilkår for bankene Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet Innhold: 1. Bakgrunn for nye regelendringer 2. Norske bankers situasjon

Detaljer

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013 Nye rammebetingelser for bankene Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, INNHOLD Norske bankers resultat- og soliditetsutvikling Nye kapital- og bufferkrav Risikovekter,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Cenzia Forvaltning. Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital

Cenzia Forvaltning. Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital Cenzia Forvaltning Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital Pr. 31. desember 2014 Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 9b 10 11

Detaljer

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund OPPLYSNINGER OM ANSVARLIG KAPITAL I ARCTIC ASSET MANAGEMENT AS OG ARCTIC FUND MANAGEMENT AS Kapitalkravsforskriften 45 5 angir krav om offentliggjøring av opplysningero r om ansvarlig kapital. Kommisjonsforordning

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Pilar 3 1 Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at («PAM»

Detaljer

Vedlegg 1. Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1. Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Regulatorisk utvikling Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. september 2014. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør

Regulatorisk utvikling Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. september 2014. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Regulatorisk utvikling Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. september 2014 Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Innhold Bankenes resultater og soliditet EUs krisehåndteringsdirektiv «Bail in» -

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014).

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2014 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket.

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket. Pilar 3 1 Innledning Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at Pareto Nordic Investments AS («PNI» eller «Foretaket»)

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Offentliggjøring av informasjon. Eika Boligkreditt AS. Godtgjørelse. Eika Boligkreditt AS

Offentliggjøring av informasjon. Eika Boligkreditt AS. Godtgjørelse. Eika Boligkreditt AS Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Godtgjørelse Eika Boligkreditt AS Retningslinjer for godtgjørelse INNLEDNING Eika Boligkreditt AS er boligkredittforetaket i Eika Alliansen.

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kombinert bufferkrav 145

Kombinert bufferkrav 145 Kombinert bufferkrav 145 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 76.740 163 76.903 Lønnstakere o.l. 2.078.081 126.768 139.806 2.344.655 Utlandet 14.596 2.693 17.289 -

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko

Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko Steinar Breen 19.mai 2008 Agenda 1. Bakgrunn 2. Omfang og begrensninger 3. Likviditetsstrategi 4. Organisering og arbeidsdeling 5. Måling 6. Rapportering

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen for kapitaldekningsformål

Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen for kapitaldekningsformål Rundskriv Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen RUNDSKRIV: 17/2012 DATO: 25.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Finansieringsforetak FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA FØRSTE KVARTAL 2002 KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA BNbank er Norges fjerde største forretningsbank og datterselskapet BNkreditt er landets største kredittforetak for finansiering av næringseiendom

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Postadresse: Postboks 232, 7159 Bjugn Besøksadresse: Alf Nebb s gate 4, 7160 Bjugn Telefon: 72 51 66 00 Epost: post@bjugn-sparebank.no Web: www.bjugn-sparebank.no Org.nr.:

Detaljer

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler Gjelder f.o.m. 31.03.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering - Oppgjørssentraler Innhold Innhold Om rapporteringen...3

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE Sak nr., vedtatt av kommunestyret i møte den / 2002 Innhold Innledning, virksomhetsområde og avklaringer 3 1. Overordnet målsetting for finansfunksjonen i kommunen.

Detaljer

Råd om systemviktige finansinstitusjoner

Råd om systemviktige finansinstitusjoner FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE 15/2972 DERES REFERANSE DATO 25.03.2015 Råd om systemviktige finansinstitusjoner

Detaljer

Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet

Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet Knut Godager Finanstilsynet Disposisjon Innledning Definisjonen av finansielle instrumenter Markedsplasser og CCPer Transparens Nye krav til konsesjon

Detaljer