Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans!"

Transkript

1 INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans! Hvis noen faste lesere av Innblikk synes det har vært behagelig stille en periode, så skyldes det ikke (dessverre kanskje?) at det ikke har vært en stri strøm av regulatoriske nyheter fra midten av oktober og frem til nå. Tvert om! Det har bare tatt oss litt tid å fordøye alt Men her følger, som vanlig, en oversikt over og gjennomgang av det antatt mest interessante! Felles diskusjonsnotat fra ESMA, EBA og EIOPA: KIDs (Bank, Forsikring, Verdipapirforetak) I henhold til reguleringen om sammensatte retail- og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs) skal de tre tilsynsorganene utarbeide ulike tekniske standarder. De er nå ute med et diskusjonsnotat relatert til kravene til Nøkkelinformasjonsdokumentet (Key Information Document KID) som kundene skal motta. Produkter som er in scope for denne reguleringen omfatter blant annet unit link, strukturerte verdipapirer (for eksempel konvertible obligasjoner eller andre verdipapirer med innebygde derivater), alle typer derivater, UCITS-fond og andre verdipapirfond, annuiteter og strukturerte bankinnskudd. Tre ulike forhold drøftes i dokumentet: Innhold, presentasjonsform og beregninger i KID Oppdateringer, revideringer og republisering av KID Tidspunktet for levering av KID Dokumentet drøfter ulike sider ved de påkrevde informasjonskravene og fremstillingene av disse, herunder informasjonskravene relatert til risiko, avkastning og kostnader. Retningslinjer for klagebehandling (Bank, Forsikring, Verdipapirforetak) Finanstilsynet har i rundskriv nr 12/2014 datert gitt Retningslinjer for klagebehandling i bank-, finans-, forsikrings- og verdipapirvirksomhet. Rundskrivet oppstiller 7 retningslinjer for klagebehandling, og essensen i disse er at: Foretaket må ha en skriftlig klagebehandlingsrutine Denne rutinen må være gjort kjent for de ansatte Alle mottatte klager skal registreres i et register Klager skal rapporteres årlig til tilsynet

2 Klagene skal analyseres systematisk for å avdekke om de skyldes systematiske eller grunnleggende forhold hos foretaket Foretaket må på oppfordring gi kundene skriftlig informasjon om klagebehandlingsrutinene og hvordan man klager Mottatte klager skal bekreftes, herunder om forventet saksbehandlingstid og adgangen til å få klagen behandlet i en klagenemd Krav om grundig saksbehandling, herunder innhenting av all relevant informasjon, behandling uten unødig opphold, klar kommunikasjon med klager og begrunnelse når klager ikke gis fullt medhold. Det følger av rundskrivet at: Forsikringsselskaper, som tidligere, skal rapportere om kundeklager via Altinn Forsikringsformidlere på forespørsel skal gi informasjon om kundeklager til tilsynet Øvrige aktuelle foretak skal rapportere årlig om kundeklager på skjema fastsatt av tilsynet 2. Styret og ledelsen har ansvaret for å sikre at slike prosesser etableres, implementeres, revurderes og forbedres, samt å sikre kontinuerlig etterlevelse av prosessene 3. Prosessene bør revurderes regelmessig 4. Prosedyrene må bidra til å sikre etterlevelse av kravene til håndtering av interessekonflikter 5. Produsenten må identifisere et målmarked som produktet skal være egnet for, herunder ivareta interessene og målsettingene til målmarkedet 6. Medarbeidere som arbeider med produktet må ha nødvendig kompetanse og kunnskap 7. Produktet må testes før lansering 8. Produktet må overvåkes mht om det fungerer som forutsatt og fortsetter å oppfylle interessene og målsettingene til målmarkedet 9. Hvis det avdekkes problemer med produktet må produsentene iverksette tiltak for å rette opp dette 10. Produsenten må velge distribusjonskanaler som er hensiktsmessige for målmarkedet Krav til prosesser for oversikt og kontroll med produkter (Forsikring, bank) Både EIOPA og EBA har nylig vært ute med høringsdokumenter relatert til retningslinjer for produktprodusentenes prosesser for oversikt og kontroll med produkter. Formatet på retningslinjene er litt ulike, men det reelle innholdet er sammenfallende. Med utgangspunkt i EIPOA-versjonen (forsikring) oppstilles det 12 prinsipper for slike prosesser: 1. Produktprodusentene (f.eks. banken eller forsikringsselskapet) må etablere prosesser for å sikre kontroll og oversikt over produkter. I EBA-versjonen henvises det dessuten til kravene i GL44 (Guideline 44) om etablering av en prosess for godkjennelse av nye produkter. 11. Produsentene må ikke utkontraktere arbeidet med produktutformingen på en slik måte eller i en slik grad at det skader evnen til å betjene markedet tilfredsstillende, og produsenten beholder uansett ansvaret 12. Tiltakene mht oversikt og kontroll med produkter må dokumenteres Utkast til tekniske implementeringsstandarder for Solvency II første del (Forsikring) Den ble første sett av ITS er oversendt fra EIOPA til EUkommisjonen. Disse dekker følgende områder: prosedyrer for godkjennelse av internmodeller prosedyrer for fellesgodkjennelse av internmodeller for konsern prosedyrer for godkjennelse av bruk av institusjonsspesifikke parametre prosedyrer for godkjennelse av bruk av matching adjustment prosedyrer for godkjennelse av tilleggskapital ( ancillary own funds ) prosedyrer for godkjennelser relatert til spesialselskaper (SPV er)

3 Høringsdokument fra EIOPA: teknisk dokument om terminstrukturen for risikofri rente (Forsikring) Den 1. november publiserte EIOPA et omfattende og nokså teknisk og kvantitativt høringsdokument mht forutsetningene og metodene for å fastsette terminstrukturen på den risikofrie rentekurven i ulike valutaer. For norske kroner (NOK) kan vi bl.a. merke oss: grunnleggende finansielt instrument (Bloomberg-baserte referanser): NKSW CMPM Curncy / NIBOR6M Index / I078 CMPN Index. For løpetid under 1 måned blir det referanse til 3m Nibor. Instrument som skal anvendes for å bestemme terminstrukturen: renteswaper opp til 10 år Kredittrisikojustering: kredittrisikojusteringen for SEK skal gjelde Bankens tapsabsorberende evne: TLAC I Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) legges det opp til at det skal fastsettes minimumskrav til tapsbærende evne (MREL Minimum REquired Loss-absorbency). Dette skal ihht BRRD fastsettes individuelt pr bank og vil da oppfylles med summen av ansvarlig kapital og nedskrivbare gjeldsposter (Bail In). FSB publiserte den 10. november et høringsdokument med forslag til såkalt total tapsabsorberende evne (TLAC Total Loss Absorbing Capacity) for de globalt systemviktige institusjonene. Dette kravet er foreslått satt til 16%-20%. Kapital som anvendes for å dekke minimumskrav til ansvarlig kapital kan også anvendes til å dekke TLAC-kravet, men først etter at bufferkravene er oppfylt. Dette vil gi følgende mulige intervaller for TLAC: TLAC Bevaringsbuffer G-SIB buffer Sum Definisjon av vesentlig mislighold EBA publiserte den en høring til RTS om definisjoner av vesentlig mislighold (over 90 dager) i forhold til IRB-modellering for kredittrisiko. Det er opp til nasjonale myndigheter å sette grensene, men RTS en skal fastsette maksimumsgrenser. Det legges opp til to grenser: en absolutt og en relativ. Den absolutte grensen foreslås satt til EUR 200 for retail-engasjementer og EUR 500 for foretaksengasjementer, mens den relative grensen foreslås satt til maksimalt 2% av kundens samlede engasjement. Ulike RTS er relatert til Krisehåndteringsdirektivet Nå i starten av november har EBA også publisert to høringer (RTS-nivå) med basis i Krisehåndteringsdirektivet. Den ene fastsetter prinsipper for de verdsettelsesprosesser som skal skje av bankenes balanser i forhold til å vurdere om forutsetningene for nedskrivning og konvertering av kapitalinstrumenter er oppfylt, samt i forhold til beslutninger om størrelsen på slik nedskrivning / konvertering og i forhold til implementering av resolution-alternativer. Vi nevner også at det foreligger høringsforslag til en retningslinje fra EBA vedrørende nedskrivning, sletting eller overføring av aksjer i en bail in-situasjon. Retningslinjene gir beskrivelser av når det er eller ikke er korrekt å foreta hel eller delvis nedskrivning, sletting eller overføring på basis av de foretatte verdivurderinger. Fullstendig nedskrivning, sletting eller overføring skal ikke skje dersom verdivurderingene viser at det fortsatt er en positiv nettoverdi på balansen. I den andre RTS en beskrives kontraktuelle vilkår som skal inngå i låneavtaler mht anerkjennelse av Bail In. Dette er foreslått å omfatte ulike klausuler der långiver godtar at lånet er omfattet av myndighetens adgang til Bail In og hvilken myndighet som har adgang til å utøve nedskrivning og/eller konvertering. 16,0%-20,0% 2,5 % 1,0 % 16,0%-20,0% 2,5 % 1,5 % 16,0%-20,0% 2,5 % 2,0 % 16,0%-20,0% 2,5 % 2,5 % 19,5%-23,5% 20,0%-24,0% 20,5%-24,5% 21,0%-25,0% Ettersom samme kapital ikke kan dekke både bufferkrav og TLAC vil en evt motsyklisk kapitalbuffer bidra til å øke nivået ytterligere. Retningslinjer for beregning av sikringsfondsavgift Etter dagens norske regelverk er sikringsfondsavgiften i bankene basert på en kombinasjon av bankens innskudd og risikovektede eiendeler. EBA publiserte forslag til retningslinjer for beregning av sikringsfondsavgift. Dokumentet bygger på at slike avgifter skal sikre oppfyllelsen av visse prinsipper: Kostnadene skal bæres av bankene Målsatt nivå må nås i løpet av oppbyggingsperioden Redusere bankenes insentiver til uønsket risikotaking I tillegg er det et krav om TLAC på basis av ikke risikovektet balanse (Leverage Ratio) på det dobbelte av regulatorisk krav til Leverage Ratio, dvs med et krav til Leverage Ratio på 3% så blir tilsvarende TLAC-krav på 6%.

4 Den foreslåtte formelen for sikringsfondsavgift ser slik ut: C = CR * ARW * CD * u Der: C = bankens avgift til sikringsordningen det aktuelle året CR = bidragsrate (lik for alle banker i det aktuelle året) ARW = aggregert risikovekt for denne banken CD = bankens innskuddsmasse dekket av innskuddsgarantien u = justeringsfaktor (lik for alle banker i det aktuelle året) Fastsettelsen av ARW-faktoren skal være basert på en risikoscoringssystem (ARS Aggregat Risk Score). Laveste ARW-faktor skal ligge i området 50-75% og høyeste i området %. Risikoscoren foreslås bygget opp på basis av følgende parametre: i) Kapital (1) Leverage Ratio (2) Kapitaldekning eller ren kjernekapitaldekning ii) Likviditet og funding (1) LCR (2) NSFR iii) Kvalitet på eiendeler (1) Andel misligholdte lån iv) Forretningsmodell og ledelse (1) Risikovektet balanse i forhold til total balanse (2) Totalkapitalavkastning v) Potensielle tap for sikringsfondsordningen (1) Ikke pantsatte eiendeler i forhold til Innskudd dekket av garantiordningen Som det fremgår av det ovenstående så er grunnprinsippene langt på veg de samme som i dagens norske ordning, dvs at avgiften er en funksjon av innskuddsmassen og risikoprofilen, men der ikke minst målingen av risikoprofil gjøres langt mer avansert i de foreslåtte EBA-retningslinjene enn i dagens norske ordning.bis har oppdatert definisjonen av NSFR Kortsiktige eksponeringer på andre banker og finansinstitusjoner Derivateksponeringer Eiendeler som er pantsatt som sikkerhet for derivateksponeringer Utlån til finansinstitusjoner med gjenstående løpetid under 6 måneder og som er sikret med aktiva definert som nivå 1-likviditet under LCR vil kreve 10% stabil finansiering forutsatt at utlånet ikke er pantsatt. Andre ikke pantsatte utlån til andre finansinstitusjoner med gjenstående løpetid under 6 måneder vil kreve 15% stabil finansiering. For derivater beregnes en såkalt NSFR-verdi, basert reinvesteringskostnaden. Mottatte sikkerheter kan som hovedregel ikke benyttes til reduksjon av netto reinvesteringskostnad, men der det foreligger motregningsavtaler får man anvende netto reinvesteringskostnad. Dersom det er en kontant variasjonsmargin som er mottatt, og den oppfyller visse vilkår, så kan den dog gå til reduksjon av en NSFR-eiendelsverdi. Det kreves 100% stabil finansiering av netto eiendel, dvs når verdien av NSFR derivateiendel er større enn NSFR derivatgjeld. Det skal dessuten stilles stabil finansiering for 20% av NSFR derivatgjeld. Svenske myndigheter innfører krav til avdrag på boliglån Finansinspektionen i Sverige meddelte i en pressemelding av 11. november at det arbeides med regelverk som vil innebære avdragsplikt for visse boliglån: Minst 2% årlig avdrag regnet av opprinnelig lånebeløp dersom belåningsgraden overstiger 70% Minst 1% årlig avdrag regnet av opprinnelig lånebeløp dersom belåningsgraden er lavere enn 70% inntil lånet når 50% belåningsgrad I samme åndedrag tillater vi oss å nevne at den norske boliglånsundersøkelsen viser at: Andelen lån med belåningsgrad over hhv 85% og 100% har økt noe fra året før For lån med belåningsgrad over 85% var det beregnet likviditetsunderskudd i 7% av tilfellene, mot 3% året før 12% av lån med belåningsgrad over 70% hadde avdragsfrihet BIS har oppdatert definisjonen av NSFR På den siste dagen i oktober publiserte BIS en oppdatert versjon av definisjonen av Net Stable Funding Ratio. Det er viktige endringer på tre områder:

5 Praktisering av forskriften om ansvarlig kapital, del B Finanstilsynet har sendt et rundskriv til bankene om praktisering av forskriften om beregning av ansvarlig kapital, del B (Beregningsforskriften). I dette rundskrivet (nr 11/2104) heter det at Kommisjonsforordning (EU) nr 241/2014 som gir en rekke bestemmelser om ansvarlig kapital vil bli lagt til grunn ved praktisering og tolkning av den norske forskriften. Kommisjonsforordningen regulerer en rekke ulike områder av betydning for ansvarlig kapital, dog av ulik relevans for norske banker. Vi ønsker imidlertid særlig å fremheve bestemmelsene relatert til reduksjon av delårsresultat for forventet utbytte og skatt. Grunnleggende krav for å kunne inkludere delårsresultat i ansvarlig kapital er a) at det er foretatt tapsgjennomgang og b) at det er foretatt såkalt begrenset revisjon. I tillegg må delårsresultatet reduseres med forventet skatt og utbytte. Forventet utbytte skal da beregnes slik: 1) Dersom ledelsen har foreslått et utbyttebeløp overfor styret så skal dette beløpet anvendes 2) Dersom slik utbytte ikke er foreslått, skal beløpet beregnes på basis av bankens utbyttepolitikk. Dersom denne angir et intervall for utbytte, så skal øverste grense i intervallet anvendes. 3) Har banken ingen slik generell utbyttepolitikk skal beløpet beregnes på basis av det høyeste av fjorårets utbytteandel og gjennomsnittlig utbytteandel de siste tre årene. Retningslinjer for sikkerhet ved internettbetalinger EBA har utarbeidet et høringsforslag til retningslinjer for sikkerhet ved internett-betalinger. Forslaget presiserer at retningslinjene beskriver minimumsforventninger. For øvrig er det sentrale innholdet at: En sikkerhetspolicy må implementeres og regelmessig revideres Det må gjennomføres risikovurderinger før lansering av en tjeneste, og regelmessig deretter Uønskede hendelser må overvåkes, håndteres og følges opp, inkludert rapportering til ledelsen Risikoreduserende tiltak må implementeres ihht sikkerhetspolicyen for å håndtere identifiserte risikoer Alle transaksjoner må kunne spores Kunder må identifiseres ihht anti hvitvask-regelverket Det må være sterke mekanismer for kundeautentisering Tildeling av autentiseringsverktøy, etc må skje på en sikker måte Innloggingsforsøk må registreres, og det må defineres time out -kriterier for innlogging og autentisering Sensitive data må beskyttes Kundene må tilbys veiledning og opplæring Det må settes beløpsgrenser for betalingene, og kundene må ha mulighet for å sette enda lavere grenser selv Kundene må informeres om status på betalingstransaksjonene IRB: metodikk for å vurdere compliance med kravene EBA er også ute med et viktig høringsdokument som beskriver prinsippene som tilsynsmyndighetene skal følge for å vurdere om banker oppfyller kravene til IRB-godkjennelse. Dokumentet er en såkalt RTS Regulatory Technical Standard. Den gir føringer for myndighetene i følgende situasjoner: Vurdering av initiell IRB-søknad Godkjennelse for bruk av IRB for visse eksponeringer i tråd med en sekvensiell utrullingsplan Søknader om vesentlige endringer i IRB-modeller Søknad om overgang fra IRB til mindre avanserte metoder Løpende vurdering av om kravene til IRB oppfylles Selv om denne RTS en gjelder prinsipper for myndighetenes vurderinger, så gir den implisitt også en rekke viktige føringer for bankene. Dokumentet bør derfor gjennomgås av alle IRB-banker. Dokumentet er for langt og omfattende til at alle bankrelevante aspekter kan omtales i denne utgaven av Innblikk, men et eksempel på prinsipper som gir føringer for bankene kan gis: Validering av IRB-modellen skal skje av en enhet som er uavhengig fra de områder som har ansvar for kredittbeslutningene. Ved vurdering av om uavhengigheten er tilstrekkelig skal det legges vekt på følgende forhold: (a) Hvis valideringsfunksjonen ikke rapporterer til samme medlem av ledelsen som enheter med ansvar for kredittkontroll og kredittbeslutninger: (i) Valideringsfunksjonen må ha tilstrekkelige og relevante ressurser, herunder mht erfaring og kompetanse (ii) Belønningen til de ansatte i valideringsfunksjonen skal ikke avhenge av resultater og prestasjoner i enhetene for kredittkontroll og kredittbeslutninger (b) Hvis valideringsfunksjonen er skilt fra enheter med ansvar for kredittbeslutninger, men de rapporterer til samme medlem av toppledelsen så skal det i tillegg vurderes om:

6 (i) Det eksisterer beslutningsprosesser som sikrer at resultatene av valideringene hensyntas i tilstrekkelig grad (ii) Det ikke eksisterer noe utilbørlig press mht valideringskonklusjonene (iii) Alle nødvendige korreksjoner blir besluttet og implementert (iv) Internrevisjonen regelmessig foretar vurderinger av om ovennevnte forutsetninger er oppfylt (c) Hvis man har egne medarbeidere med ansvar for valideringen, men det foreligger ingen egen valideringsenhet, så skal man dessuten vurdere om: (i) Det er en effektiv arbeidsdeling mellom validering og kredittbeslutning/kredittkontroll (ii) Og påse at banken ikke er en systemviktig institusjon Ett annet eksempel på tilsvarende føringer for bankene gjelder innholdet i og gjennomføringen av selve valideringsprosessen: kapitalkravsberegningene og vesentlige endringer i IRB-systemet. UCITS V (verdipapirfondsforvaltere) UCITS V introduserer nye regler om blant annet godtgjørelser, depotmottakere og sanksjoner. Det antas at mye av nivå2-reguleringene vil være copy paste fra AIFMD-reguleringen. Det som er særlig viktig å merke seg for forvaltere er uavhengighetskravet til depotmottaker. ESMA foreslår her to alternativer: a) depotmottager og forvalter inngår ikke i samme konsern eller b) minst en tredjedel av styremedlemmene må være uavhengige og man må ha en god policy for interessekonflikter. Interessekonflikter (Forsikring) I arbeidet med IMD er det forslag om å kreve at både forsikringsselskaper og forsikringsformidlere må identifisere potensielle interessekonflikter og etablere en policy for håndtering av interessekonflikter i relasjon til livprodukter som faller innenfor PRIIPs-definisjonene. Validering skal gjennomføres med en adekvat frekvens Valideringen må omfatte både minst årlig backtesting og minst årlig vurdering av prestasjonene til ratingsystemet Valideringen må omfatte: Kritiske vurderinger av alle aspekter ved ratingsystemet, inkludert datainnsamling, kvalitetssikring av data, samt valg a metodikk, modellstruktur og parametre Verifisering av at interne ratinger og risikoparametre er hensiktsmessig implementert i IT-systemer, samt at definisjoner anvendes konsistent på tvers av avdelinger og geografiske områder Verifisere prestasjonene og stabiliteten til interne ratinger og risikoparametre Verifisere alle endringer i interne ratinger og risikoparametre Det ovenstående er bare et par eksempler på hva som dekkes av dokumentet. Andre områder som dekkes på tilsvarende vis er blant annet styret og ledelsens rolle, rapportering, kredittrisikokontrollfunksjonen, internrevisjonen, use test -kravene, misligholdsdefinisjoner, metoder for tildeling av ratinger, ulike krav til selve ratingsystemet (dokumentasjon, struktur, etc), statistiske metoder (herunder metoder for PDog LGD-estimering), beregning av eksponering, stresstesting,

7 Hva kan KPMG bidra med? Vil du vite mer? Ønsker du å diskutere konsekvensene dette vil ha for ditt selskap? Kontakt: Are Jansrud Partner, Head of Financial Services Telefon: E-post: kpmg.no TOPIC / Market / Date

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Forslag til ny lov om finansforetak

Forslag til ny lov om finansforetak INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2014 Forslag til ny lov om finansforetak Fredag 20. juni sendte Finansdepartementet ut pressemelding og offentliggjorde Stortingsproposisjonen om ny Lov

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig Vedlegg 3 Utkast til høringsnotat Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig 1. Innledning Etter en periode med høy gjeldsvekst og stigende boligpriser fastsatte Finanstilsynet i

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer