Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans!"

Transkript

1 INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans! Hvis noen faste lesere av Innblikk synes det har vært behagelig stille en periode, så skyldes det ikke (dessverre kanskje?) at det ikke har vært en stri strøm av regulatoriske nyheter fra midten av oktober og frem til nå. Tvert om! Det har bare tatt oss litt tid å fordøye alt Men her følger, som vanlig, en oversikt over og gjennomgang av det antatt mest interessante! Felles diskusjonsnotat fra ESMA, EBA og EIOPA: KIDs (Bank, Forsikring, Verdipapirforetak) I henhold til reguleringen om sammensatte retail- og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs) skal de tre tilsynsorganene utarbeide ulike tekniske standarder. De er nå ute med et diskusjonsnotat relatert til kravene til Nøkkelinformasjonsdokumentet (Key Information Document KID) som kundene skal motta. Produkter som er in scope for denne reguleringen omfatter blant annet unit link, strukturerte verdipapirer (for eksempel konvertible obligasjoner eller andre verdipapirer med innebygde derivater), alle typer derivater, UCITS-fond og andre verdipapirfond, annuiteter og strukturerte bankinnskudd. Tre ulike forhold drøftes i dokumentet: Innhold, presentasjonsform og beregninger i KID Oppdateringer, revideringer og republisering av KID Tidspunktet for levering av KID Dokumentet drøfter ulike sider ved de påkrevde informasjonskravene og fremstillingene av disse, herunder informasjonskravene relatert til risiko, avkastning og kostnader. Retningslinjer for klagebehandling (Bank, Forsikring, Verdipapirforetak) Finanstilsynet har i rundskriv nr 12/2014 datert gitt Retningslinjer for klagebehandling i bank-, finans-, forsikrings- og verdipapirvirksomhet. Rundskrivet oppstiller 7 retningslinjer for klagebehandling, og essensen i disse er at: Foretaket må ha en skriftlig klagebehandlingsrutine Denne rutinen må være gjort kjent for de ansatte Alle mottatte klager skal registreres i et register Klager skal rapporteres årlig til tilsynet

2 Klagene skal analyseres systematisk for å avdekke om de skyldes systematiske eller grunnleggende forhold hos foretaket Foretaket må på oppfordring gi kundene skriftlig informasjon om klagebehandlingsrutinene og hvordan man klager Mottatte klager skal bekreftes, herunder om forventet saksbehandlingstid og adgangen til å få klagen behandlet i en klagenemd Krav om grundig saksbehandling, herunder innhenting av all relevant informasjon, behandling uten unødig opphold, klar kommunikasjon med klager og begrunnelse når klager ikke gis fullt medhold. Det følger av rundskrivet at: Forsikringsselskaper, som tidligere, skal rapportere om kundeklager via Altinn Forsikringsformidlere på forespørsel skal gi informasjon om kundeklager til tilsynet Øvrige aktuelle foretak skal rapportere årlig om kundeklager på skjema fastsatt av tilsynet 2. Styret og ledelsen har ansvaret for å sikre at slike prosesser etableres, implementeres, revurderes og forbedres, samt å sikre kontinuerlig etterlevelse av prosessene 3. Prosessene bør revurderes regelmessig 4. Prosedyrene må bidra til å sikre etterlevelse av kravene til håndtering av interessekonflikter 5. Produsenten må identifisere et målmarked som produktet skal være egnet for, herunder ivareta interessene og målsettingene til målmarkedet 6. Medarbeidere som arbeider med produktet må ha nødvendig kompetanse og kunnskap 7. Produktet må testes før lansering 8. Produktet må overvåkes mht om det fungerer som forutsatt og fortsetter å oppfylle interessene og målsettingene til målmarkedet 9. Hvis det avdekkes problemer med produktet må produsentene iverksette tiltak for å rette opp dette 10. Produsenten må velge distribusjonskanaler som er hensiktsmessige for målmarkedet Krav til prosesser for oversikt og kontroll med produkter (Forsikring, bank) Både EIOPA og EBA har nylig vært ute med høringsdokumenter relatert til retningslinjer for produktprodusentenes prosesser for oversikt og kontroll med produkter. Formatet på retningslinjene er litt ulike, men det reelle innholdet er sammenfallende. Med utgangspunkt i EIPOA-versjonen (forsikring) oppstilles det 12 prinsipper for slike prosesser: 1. Produktprodusentene (f.eks. banken eller forsikringsselskapet) må etablere prosesser for å sikre kontroll og oversikt over produkter. I EBA-versjonen henvises det dessuten til kravene i GL44 (Guideline 44) om etablering av en prosess for godkjennelse av nye produkter. 11. Produsentene må ikke utkontraktere arbeidet med produktutformingen på en slik måte eller i en slik grad at det skader evnen til å betjene markedet tilfredsstillende, og produsenten beholder uansett ansvaret 12. Tiltakene mht oversikt og kontroll med produkter må dokumenteres Utkast til tekniske implementeringsstandarder for Solvency II første del (Forsikring) Den ble første sett av ITS er oversendt fra EIOPA til EUkommisjonen. Disse dekker følgende områder: prosedyrer for godkjennelse av internmodeller prosedyrer for fellesgodkjennelse av internmodeller for konsern prosedyrer for godkjennelse av bruk av institusjonsspesifikke parametre prosedyrer for godkjennelse av bruk av matching adjustment prosedyrer for godkjennelse av tilleggskapital ( ancillary own funds ) prosedyrer for godkjennelser relatert til spesialselskaper (SPV er)

3 Høringsdokument fra EIOPA: teknisk dokument om terminstrukturen for risikofri rente (Forsikring) Den 1. november publiserte EIOPA et omfattende og nokså teknisk og kvantitativt høringsdokument mht forutsetningene og metodene for å fastsette terminstrukturen på den risikofrie rentekurven i ulike valutaer. For norske kroner (NOK) kan vi bl.a. merke oss: grunnleggende finansielt instrument (Bloomberg-baserte referanser): NKSW CMPM Curncy / NIBOR6M Index / I078 CMPN Index. For løpetid under 1 måned blir det referanse til 3m Nibor. Instrument som skal anvendes for å bestemme terminstrukturen: renteswaper opp til 10 år Kredittrisikojustering: kredittrisikojusteringen for SEK skal gjelde Bankens tapsabsorberende evne: TLAC I Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) legges det opp til at det skal fastsettes minimumskrav til tapsbærende evne (MREL Minimum REquired Loss-absorbency). Dette skal ihht BRRD fastsettes individuelt pr bank og vil da oppfylles med summen av ansvarlig kapital og nedskrivbare gjeldsposter (Bail In). FSB publiserte den 10. november et høringsdokument med forslag til såkalt total tapsabsorberende evne (TLAC Total Loss Absorbing Capacity) for de globalt systemviktige institusjonene. Dette kravet er foreslått satt til 16%-20%. Kapital som anvendes for å dekke minimumskrav til ansvarlig kapital kan også anvendes til å dekke TLAC-kravet, men først etter at bufferkravene er oppfylt. Dette vil gi følgende mulige intervaller for TLAC: TLAC Bevaringsbuffer G-SIB buffer Sum Definisjon av vesentlig mislighold EBA publiserte den en høring til RTS om definisjoner av vesentlig mislighold (over 90 dager) i forhold til IRB-modellering for kredittrisiko. Det er opp til nasjonale myndigheter å sette grensene, men RTS en skal fastsette maksimumsgrenser. Det legges opp til to grenser: en absolutt og en relativ. Den absolutte grensen foreslås satt til EUR 200 for retail-engasjementer og EUR 500 for foretaksengasjementer, mens den relative grensen foreslås satt til maksimalt 2% av kundens samlede engasjement. Ulike RTS er relatert til Krisehåndteringsdirektivet Nå i starten av november har EBA også publisert to høringer (RTS-nivå) med basis i Krisehåndteringsdirektivet. Den ene fastsetter prinsipper for de verdsettelsesprosesser som skal skje av bankenes balanser i forhold til å vurdere om forutsetningene for nedskrivning og konvertering av kapitalinstrumenter er oppfylt, samt i forhold til beslutninger om størrelsen på slik nedskrivning / konvertering og i forhold til implementering av resolution-alternativer. Vi nevner også at det foreligger høringsforslag til en retningslinje fra EBA vedrørende nedskrivning, sletting eller overføring av aksjer i en bail in-situasjon. Retningslinjene gir beskrivelser av når det er eller ikke er korrekt å foreta hel eller delvis nedskrivning, sletting eller overføring på basis av de foretatte verdivurderinger. Fullstendig nedskrivning, sletting eller overføring skal ikke skje dersom verdivurderingene viser at det fortsatt er en positiv nettoverdi på balansen. I den andre RTS en beskrives kontraktuelle vilkår som skal inngå i låneavtaler mht anerkjennelse av Bail In. Dette er foreslått å omfatte ulike klausuler der långiver godtar at lånet er omfattet av myndighetens adgang til Bail In og hvilken myndighet som har adgang til å utøve nedskrivning og/eller konvertering. 16,0%-20,0% 2,5 % 1,0 % 16,0%-20,0% 2,5 % 1,5 % 16,0%-20,0% 2,5 % 2,0 % 16,0%-20,0% 2,5 % 2,5 % 19,5%-23,5% 20,0%-24,0% 20,5%-24,5% 21,0%-25,0% Ettersom samme kapital ikke kan dekke både bufferkrav og TLAC vil en evt motsyklisk kapitalbuffer bidra til å øke nivået ytterligere. Retningslinjer for beregning av sikringsfondsavgift Etter dagens norske regelverk er sikringsfondsavgiften i bankene basert på en kombinasjon av bankens innskudd og risikovektede eiendeler. EBA publiserte forslag til retningslinjer for beregning av sikringsfondsavgift. Dokumentet bygger på at slike avgifter skal sikre oppfyllelsen av visse prinsipper: Kostnadene skal bæres av bankene Målsatt nivå må nås i løpet av oppbyggingsperioden Redusere bankenes insentiver til uønsket risikotaking I tillegg er det et krav om TLAC på basis av ikke risikovektet balanse (Leverage Ratio) på det dobbelte av regulatorisk krav til Leverage Ratio, dvs med et krav til Leverage Ratio på 3% så blir tilsvarende TLAC-krav på 6%.

4 Den foreslåtte formelen for sikringsfondsavgift ser slik ut: C = CR * ARW * CD * u Der: C = bankens avgift til sikringsordningen det aktuelle året CR = bidragsrate (lik for alle banker i det aktuelle året) ARW = aggregert risikovekt for denne banken CD = bankens innskuddsmasse dekket av innskuddsgarantien u = justeringsfaktor (lik for alle banker i det aktuelle året) Fastsettelsen av ARW-faktoren skal være basert på en risikoscoringssystem (ARS Aggregat Risk Score). Laveste ARW-faktor skal ligge i området 50-75% og høyeste i området %. Risikoscoren foreslås bygget opp på basis av følgende parametre: i) Kapital (1) Leverage Ratio (2) Kapitaldekning eller ren kjernekapitaldekning ii) Likviditet og funding (1) LCR (2) NSFR iii) Kvalitet på eiendeler (1) Andel misligholdte lån iv) Forretningsmodell og ledelse (1) Risikovektet balanse i forhold til total balanse (2) Totalkapitalavkastning v) Potensielle tap for sikringsfondsordningen (1) Ikke pantsatte eiendeler i forhold til Innskudd dekket av garantiordningen Som det fremgår av det ovenstående så er grunnprinsippene langt på veg de samme som i dagens norske ordning, dvs at avgiften er en funksjon av innskuddsmassen og risikoprofilen, men der ikke minst målingen av risikoprofil gjøres langt mer avansert i de foreslåtte EBA-retningslinjene enn i dagens norske ordning.bis har oppdatert definisjonen av NSFR Kortsiktige eksponeringer på andre banker og finansinstitusjoner Derivateksponeringer Eiendeler som er pantsatt som sikkerhet for derivateksponeringer Utlån til finansinstitusjoner med gjenstående løpetid under 6 måneder og som er sikret med aktiva definert som nivå 1-likviditet under LCR vil kreve 10% stabil finansiering forutsatt at utlånet ikke er pantsatt. Andre ikke pantsatte utlån til andre finansinstitusjoner med gjenstående løpetid under 6 måneder vil kreve 15% stabil finansiering. For derivater beregnes en såkalt NSFR-verdi, basert reinvesteringskostnaden. Mottatte sikkerheter kan som hovedregel ikke benyttes til reduksjon av netto reinvesteringskostnad, men der det foreligger motregningsavtaler får man anvende netto reinvesteringskostnad. Dersom det er en kontant variasjonsmargin som er mottatt, og den oppfyller visse vilkår, så kan den dog gå til reduksjon av en NSFR-eiendelsverdi. Det kreves 100% stabil finansiering av netto eiendel, dvs når verdien av NSFR derivateiendel er større enn NSFR derivatgjeld. Det skal dessuten stilles stabil finansiering for 20% av NSFR derivatgjeld. Svenske myndigheter innfører krav til avdrag på boliglån Finansinspektionen i Sverige meddelte i en pressemelding av 11. november at det arbeides med regelverk som vil innebære avdragsplikt for visse boliglån: Minst 2% årlig avdrag regnet av opprinnelig lånebeløp dersom belåningsgraden overstiger 70% Minst 1% årlig avdrag regnet av opprinnelig lånebeløp dersom belåningsgraden er lavere enn 70% inntil lånet når 50% belåningsgrad I samme åndedrag tillater vi oss å nevne at den norske boliglånsundersøkelsen viser at: Andelen lån med belåningsgrad over hhv 85% og 100% har økt noe fra året før For lån med belåningsgrad over 85% var det beregnet likviditetsunderskudd i 7% av tilfellene, mot 3% året før 12% av lån med belåningsgrad over 70% hadde avdragsfrihet BIS har oppdatert definisjonen av NSFR På den siste dagen i oktober publiserte BIS en oppdatert versjon av definisjonen av Net Stable Funding Ratio. Det er viktige endringer på tre områder:

5 Praktisering av forskriften om ansvarlig kapital, del B Finanstilsynet har sendt et rundskriv til bankene om praktisering av forskriften om beregning av ansvarlig kapital, del B (Beregningsforskriften). I dette rundskrivet (nr 11/2104) heter det at Kommisjonsforordning (EU) nr 241/2014 som gir en rekke bestemmelser om ansvarlig kapital vil bli lagt til grunn ved praktisering og tolkning av den norske forskriften. Kommisjonsforordningen regulerer en rekke ulike områder av betydning for ansvarlig kapital, dog av ulik relevans for norske banker. Vi ønsker imidlertid særlig å fremheve bestemmelsene relatert til reduksjon av delårsresultat for forventet utbytte og skatt. Grunnleggende krav for å kunne inkludere delårsresultat i ansvarlig kapital er a) at det er foretatt tapsgjennomgang og b) at det er foretatt såkalt begrenset revisjon. I tillegg må delårsresultatet reduseres med forventet skatt og utbytte. Forventet utbytte skal da beregnes slik: 1) Dersom ledelsen har foreslått et utbyttebeløp overfor styret så skal dette beløpet anvendes 2) Dersom slik utbytte ikke er foreslått, skal beløpet beregnes på basis av bankens utbyttepolitikk. Dersom denne angir et intervall for utbytte, så skal øverste grense i intervallet anvendes. 3) Har banken ingen slik generell utbyttepolitikk skal beløpet beregnes på basis av det høyeste av fjorårets utbytteandel og gjennomsnittlig utbytteandel de siste tre årene. Retningslinjer for sikkerhet ved internettbetalinger EBA har utarbeidet et høringsforslag til retningslinjer for sikkerhet ved internett-betalinger. Forslaget presiserer at retningslinjene beskriver minimumsforventninger. For øvrig er det sentrale innholdet at: En sikkerhetspolicy må implementeres og regelmessig revideres Det må gjennomføres risikovurderinger før lansering av en tjeneste, og regelmessig deretter Uønskede hendelser må overvåkes, håndteres og følges opp, inkludert rapportering til ledelsen Risikoreduserende tiltak må implementeres ihht sikkerhetspolicyen for å håndtere identifiserte risikoer Alle transaksjoner må kunne spores Kunder må identifiseres ihht anti hvitvask-regelverket Det må være sterke mekanismer for kundeautentisering Tildeling av autentiseringsverktøy, etc må skje på en sikker måte Innloggingsforsøk må registreres, og det må defineres time out -kriterier for innlogging og autentisering Sensitive data må beskyttes Kundene må tilbys veiledning og opplæring Det må settes beløpsgrenser for betalingene, og kundene må ha mulighet for å sette enda lavere grenser selv Kundene må informeres om status på betalingstransaksjonene IRB: metodikk for å vurdere compliance med kravene EBA er også ute med et viktig høringsdokument som beskriver prinsippene som tilsynsmyndighetene skal følge for å vurdere om banker oppfyller kravene til IRB-godkjennelse. Dokumentet er en såkalt RTS Regulatory Technical Standard. Den gir føringer for myndighetene i følgende situasjoner: Vurdering av initiell IRB-søknad Godkjennelse for bruk av IRB for visse eksponeringer i tråd med en sekvensiell utrullingsplan Søknader om vesentlige endringer i IRB-modeller Søknad om overgang fra IRB til mindre avanserte metoder Løpende vurdering av om kravene til IRB oppfylles Selv om denne RTS en gjelder prinsipper for myndighetenes vurderinger, så gir den implisitt også en rekke viktige føringer for bankene. Dokumentet bør derfor gjennomgås av alle IRB-banker. Dokumentet er for langt og omfattende til at alle bankrelevante aspekter kan omtales i denne utgaven av Innblikk, men et eksempel på prinsipper som gir føringer for bankene kan gis: Validering av IRB-modellen skal skje av en enhet som er uavhengig fra de områder som har ansvar for kredittbeslutningene. Ved vurdering av om uavhengigheten er tilstrekkelig skal det legges vekt på følgende forhold: (a) Hvis valideringsfunksjonen ikke rapporterer til samme medlem av ledelsen som enheter med ansvar for kredittkontroll og kredittbeslutninger: (i) Valideringsfunksjonen må ha tilstrekkelige og relevante ressurser, herunder mht erfaring og kompetanse (ii) Belønningen til de ansatte i valideringsfunksjonen skal ikke avhenge av resultater og prestasjoner i enhetene for kredittkontroll og kredittbeslutninger (b) Hvis valideringsfunksjonen er skilt fra enheter med ansvar for kredittbeslutninger, men de rapporterer til samme medlem av toppledelsen så skal det i tillegg vurderes om:

6 (i) Det eksisterer beslutningsprosesser som sikrer at resultatene av valideringene hensyntas i tilstrekkelig grad (ii) Det ikke eksisterer noe utilbørlig press mht valideringskonklusjonene (iii) Alle nødvendige korreksjoner blir besluttet og implementert (iv) Internrevisjonen regelmessig foretar vurderinger av om ovennevnte forutsetninger er oppfylt (c) Hvis man har egne medarbeidere med ansvar for valideringen, men det foreligger ingen egen valideringsenhet, så skal man dessuten vurdere om: (i) Det er en effektiv arbeidsdeling mellom validering og kredittbeslutning/kredittkontroll (ii) Og påse at banken ikke er en systemviktig institusjon Ett annet eksempel på tilsvarende føringer for bankene gjelder innholdet i og gjennomføringen av selve valideringsprosessen: kapitalkravsberegningene og vesentlige endringer i IRB-systemet. UCITS V (verdipapirfondsforvaltere) UCITS V introduserer nye regler om blant annet godtgjørelser, depotmottakere og sanksjoner. Det antas at mye av nivå2-reguleringene vil være copy paste fra AIFMD-reguleringen. Det som er særlig viktig å merke seg for forvaltere er uavhengighetskravet til depotmottaker. ESMA foreslår her to alternativer: a) depotmottager og forvalter inngår ikke i samme konsern eller b) minst en tredjedel av styremedlemmene må være uavhengige og man må ha en god policy for interessekonflikter. Interessekonflikter (Forsikring) I arbeidet med IMD er det forslag om å kreve at både forsikringsselskaper og forsikringsformidlere må identifisere potensielle interessekonflikter og etablere en policy for håndtering av interessekonflikter i relasjon til livprodukter som faller innenfor PRIIPs-definisjonene. Validering skal gjennomføres med en adekvat frekvens Valideringen må omfatte både minst årlig backtesting og minst årlig vurdering av prestasjonene til ratingsystemet Valideringen må omfatte: Kritiske vurderinger av alle aspekter ved ratingsystemet, inkludert datainnsamling, kvalitetssikring av data, samt valg a metodikk, modellstruktur og parametre Verifisering av at interne ratinger og risikoparametre er hensiktsmessig implementert i IT-systemer, samt at definisjoner anvendes konsistent på tvers av avdelinger og geografiske områder Verifisere prestasjonene og stabiliteten til interne ratinger og risikoparametre Verifisere alle endringer i interne ratinger og risikoparametre Det ovenstående er bare et par eksempler på hva som dekkes av dokumentet. Andre områder som dekkes på tilsvarende vis er blant annet styret og ledelsens rolle, rapportering, kredittrisikokontrollfunksjonen, internrevisjonen, use test -kravene, misligholdsdefinisjoner, metoder for tildeling av ratinger, ulike krav til selve ratingsystemet (dokumentasjon, struktur, etc), statistiske metoder (herunder metoder for PDog LGD-estimering), beregning av eksponering, stresstesting,

7 Hva kan KPMG bidra med? Vil du vite mer? Ønsker du å diskutere konsekvensene dette vil ha for ditt selskap? Kontakt: Are Jansrud Partner, Head of Financial Services Telefon: E-post: kpmg.no TOPIC / Market / Date

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2016 DATO: 08.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker og kredittforetak Likviditet og soliditet 2. kvartal 2016 DATO: 18.10.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve...

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2016 DATO: 17.03.2017 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 8 1.2.1

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2015 DATO: 24.06.2015 2 Finanstilsynet INNHOLD 1 LIKVIDITETSRISIKO 5 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene 5 1.2 Likviditetsbuffer 6 1.3 Stabil finansiering

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 2-2014 En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio - pluss litt om globalt systemviktige institusjoner utover banker I løpet av første

Detaljer

Aktuelle temaer Likviditetsregulering: Status / Hva har Finans Norge jobbet med?

Aktuelle temaer Likviditetsregulering: Status / Hva har Finans Norge jobbet med? Aktuelle temaer Likviditetsregulering: Status / Hva har Finans Norge jobbet med? Likviditetsforum 2017, 23. november 2017 Are Jansrud og Michael H. Cook, Finans Norge LCR-krav i signifikante valutaer Finans

Detaljer

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010 Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 21 Noe strengere regulering vil være samfunnsøkonomisk k lønnsomt Kostnadene ved strengere regulering

Detaljer

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital Tall i NOK Innskutt kapital 247.936 Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte 476.043 Fradrag immaterielle eiendeler -2.013 Fradrag "prudent valuation" -698 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner,

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

Likviditetsforum 23. november Regulering og tilsynsarbeid på likviditetsområdet. Kaia Solli Seniorrådgiver, Finanstilsynet

Likviditetsforum 23. november Regulering og tilsynsarbeid på likviditetsområdet. Kaia Solli Seniorrådgiver, Finanstilsynet Likviditetsforum 23. november 2017 Regulering og tilsynsarbeid på likviditetsområdet Kaia Solli Seniorrådgiver, Finanstilsynet Agenda LCR Minstekrav på totalnivå Minstekrav i signifikante valutaer Offentliggjøring

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Regelverksstatus arbeidet i Finans og Norge. arbeidet i Finans Norge

Regelverksstatus arbeidet i Finans og Norge. arbeidet i Finans Norge Regelverksstatus og Årsmøte Møre og Romsdal Sparebanklag: Regelverksstatus arbeidet i Finans og Norge arbeidet i Finans Norge Årsmøte Møre og Romsdal Sparebanklag Idar Kreutzer, adm.dir Finans Norge, 4.

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2016 DATO: 22.06.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2015 DATO: 21.12.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsbuffer... 7 1.3

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010 Finansiell stabilitet /1 Pressekonferanse, 3. november 1 Bankenes resultat før skatt Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall. 9. 1. - 3. kv. 9 og 1 3 1-1 - -3 1 3 5 7 8 9 1. - 3. 1. - 3.

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Basel 4 (med mere) INNBLIKK

Basel 4 (med mere) INNBLIKK INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 25-2015 Basel 4 (med mere) Basel-komitèen (BCBS) presenterte den 10. desember et revidert høringsforslag til nye risikovekter for kredittrisiko under standardmetoden.

Detaljer

PRIIPS-forordningen krav til nøkkelinformasjonsdokument for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter

PRIIPS-forordningen krav til nøkkelinformasjonsdokument for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter PRIIPS-forordningen krav til nøkkelinformasjonsdokument for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter Aktuarfokus 2017, 16. februar 2017 Spesialrådgiver Hege Bunkholt Elstrand Disposisjon

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2015 DATO: 17.03.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Kombinert bufferkrav

Kombinert bufferkrav Kombinert bufferkrav 72.538 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.269.662 63.049 17.703 2.350.414 Utlandet 4.773 39-4.812 Næringssektor

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012 Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO 24.04.2012 Referansegruppe CRD IV Forslag til dagsorden 1) Gjennomføring i norsk rett

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B RUNDSKRIV: 11/2014 DATO: 27.10.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern Finansieringsforetak

Detaljer

Krisehåndtering og sikringsordninger

Krisehåndtering og sikringsordninger Krisehåndtering og sikringsordninger Bankregulatorisk fagseminar, 6. november 2017 Are Jansrud, Finans Norge De tre pilarene i fremtidens bankregulering Soliditet og finansiell stabilitet Minimumskrav

Detaljer

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS.

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitalkravsforskriften er et direkte resultat av et EU-direktiv (Basel II) som er inndelt i tre pilarer. Pilar 1 definerer minstekravet til kapitaldekning,

Detaljer

Tilpasning til nye regulatoriske krav

Tilpasning til nye regulatoriske krav Tilpasning til nye regulatoriske krav OMF-dagen, Oslo, 19. januar 2017 Per Sagbakken DNB Boligkreditt AS Utvikling kapitalkrav DNB Boligkreditt AS 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 15,0

Detaljer

Oversikt over rundskriv frå Finanstilsynet i 2014

Oversikt over rundskriv frå Finanstilsynet i 2014 Vedlegg til Finanstilsynets 1/2015 Oversikt over frå Finanstilsynet i 2014 Rundskriv Dato gjeld for: Tittel Erstattar tidlegare 1/2014 09.01.2014 Alle føretak under tilsyn Rundskriv sende ut i 2013 og

Detaljer

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter NFMF bransjeseminar 4. juni 2009 Tore Mydske og Sverre Tyrhaug www.thommessen.no Disposisjon Konsekvenser av produktets rettslige kategorisering

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2016 Resultatregnskap Noter Renteinntekter og lignende inntekter 391 248 448 518 1 648 991 Rentekostnader og lignende kostnader 232 562 259 482 987 119

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer

En oppsummering av sommeren 2015

En oppsummering av sommeren 2015 INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2015 En oppsummering av sommeren 2015 Mens vi nordmenn lå på stranda trolig godt innpakket i ulltepper (i hvert fall hvis stranda lå i Norge) så fortsatte

Detaljer

Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling

Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling ffoffor Rundskriv Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling RUNDSKRIV 4/2013 DATO: 07.02.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Filialer

Detaljer

Høringsuttalelse til høring gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Høringsuttalelse til høring gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dato 16/4079 FMA 17/00088 22.08.2017 Høringsuttalelse til høring gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2015 Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene

Detaljer

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 5-2014 Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge CRD IV er pr. dato ikke inntatt i EØS-avtalen enda. Finanstilsynet har derfor laget et utkast

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp

Detaljer

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 %

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 % 81 % Utlån 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % Landbruk Industri Bygg, anlegg Varehandel Transport Eiendomsdrift etc Annen næring Personkunder Styreleder Ansattes representant Fungerende banksjef RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 2 Entydig identifikasjonskode (f. eks CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode for rettede emisjoner)

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1 1. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 5,1 (3,2) Kostnadsgrad

Detaljer

Rammebetingelser for norske banker

Rammebetingelser for norske banker Rammebetingelser for norske banker 1. november 2012 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Disposisjon Økonomiske utsikter og risikofaktorer Norske bankers økonomiske stilling Finansiering og OMF Nye

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Finans Norge OMF-forum 20. januar 2016

Finans Norge OMF-forum 20. januar 2016 Finans Norge OMF-forum OMF, regulering og tilsyn Emil R. Steffensen Direktør for Bank- og forsikringstilsyn Markedsutviklingen Agenda Erfaringer med OMF Finansiell stabilitet og systemrisiko Oppdrag fra

Detaljer

PILAR 3 DOKUMENT FOR

PILAR 3 DOKUMENT FOR PILAR 3 DOKUMENT FOR per 31.12.2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II 3 3. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.1.1 Typer kjernekapital og tilleggskapital

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 28 612 33 268 86 090 102 106 133 563 Rentekostnader og lignende kostnader 8 510 14 631 26 683 45 706 57 606 Netto

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q3 2016 Resultatregnskap Noter - 31/09-15 Q3 2016 Q3 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 1 114 561 1 259 220 356 482 394 258 1 648 991 Rentekostnader

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 213 DATO: 17.12.213 Boliglånsundersøkelsen 213 2 Finanstilsynet Boliglånsundersøkelsen 213 Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Nedbetalingslån 6 3.1 Porteføljens

Detaljer

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses)

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Veiledning DATO: 27.6.2015 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 3 1.1 Rapporteringspliktige institusjoner og frister... 3 1.2 Generelt om

Detaljer

Innblikks adventskalender

Innblikks adventskalender INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 23-2015 Innblikks adventskalender Innblikk sitt format egner seg ikke for daglig åpning av luker. Vi presenterer derfor vår adventskalender om lag midt i

Detaljer

Ansvarlig kapital i andre finansinst.

Ansvarlig kapital i andre finansinst. Sum Sparebankens fond 428 934 Sum egenkapital 428 934 Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse -1 417 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -23 759 Sum ren kjernekapital 403 758 Sum kjernekapital

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.443 27.086 54.719 53.722 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.067 9.491 18.180 18.790 36.944 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.235 27.111 81.954 80.834 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.142 9.027 27.322 27.817 36.944 Netto

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, 12.04.2016 Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 29/2011 DATO: 01.12.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Sparebanker Forretningsbanker Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 26 (1), 27, 28 og 29 herav: instrumenttype 1 2 771 097 herav:

Detaljer

Veileder risikostyringsfunksjonen

Veileder risikostyringsfunksjonen Norges Interne Revisorers Forening Postboks 1417 Vika Dato: 26.10.2016 0115 Oslo Vår ref.: 16-1268 Deres ref.: Veileder risikostyringsfunksjonen Vi viser til epost av 20.9.2016 og takker for muligheten

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Finansiell stabilitet 1/12. Pressekonferanse, 14. mai 2012

Finansiell stabilitet 1/12. Pressekonferanse, 14. mai 2012 Finansiell stabilitet 1/1 Pressekonferanse, 1. mai 1 Hovedpunkter Utsiktene for finansiell stabilitet er noe bedret På vei mot et nytt og bedre rammeverk Nye kapitalkrav bør innføres raskt Ekstra kapitalkrav

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015 Uvektet kapitalandel 1. Bakgrunn Det vises til Finansdepartementets brev av 17. september

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 6.762 6.410 13.277 12.680 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.127 2.115 4.175 4.375 8.429 Netto rente-

Detaljer

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2016 Kapitaldekning 2016 2015 Egenkapital per 01.01 275 680 257 428 Årets resultat etter skatt og utbytte 58 344 18 251 Sum egenkapital 334 024 275 680 Fradrag

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Nytt og nyttig fra Finanstilsynet Seminar for complianceansvarlige. Gry E. Skallerud Avdeling for markedstilsyn

Nytt og nyttig fra Finanstilsynet Seminar for complianceansvarlige. Gry E. Skallerud Avdeling for markedstilsyn Nytt og nyttig fra Finanstilsynet Seminar for complianceansvarlige Gry E. Skallerud Avdeling for markedstilsyn Disposisjon Finanstilsynets rundskriv om kontrollfunksjonen i verdipapirforetak (compliancerundskrivet)

Detaljer

Systemviktige finansinstitusjoner og verdipapirforetak 1. Innledning

Systemviktige finansinstitusjoner og verdipapirforetak 1. Innledning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 13/11254 13/1786 MAO 04.11.2013 Systemviktige finansinstitusjoner og verdipapirforetak 1. Innledning Finanstilsynet viser

Detaljer

I DERES REFERANSE I DATO

I DERES REFERANSE I DATO FI NANSTI LSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NO RWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VAR REFERANSE I 16/5430 I DERES REFERANSE I DATO 23.05.2016 Basel l-gulvet og deltakerinteresser

Detaljer

(Beløp angitt i hele nok) Noter

(Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 721-286 1.949 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og

Detaljer

AIFMD VS UCITS IV/V. Advokat Tore Mydske VFF Compliance seminar 1. september 2015

AIFMD VS UCITS IV/V. Advokat Tore Mydske VFF Compliance seminar 1. september 2015 AIFMD VS UCITS IV/V Advokat Tore Mydske VFF Compliance seminar 1. september 2015 1 DISPOSISJON Oversikt over regelverksprosesser for UCITS/AIFMD EU/EØS Norske prosesser Generelt om forvalterrollen Sammenligning

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Glåmdalsmegleren

Detaljer

Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål

Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål IFRS 9 Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål Høringsnotat og forslag til endringsforskrift 2 Finanstilsynet 1 Innledning Finansdepartementet ba i brev 2. november 2017 om at

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q3 2015 Resultatregnskap Noter - 31/09-15 - 31/09-14 Q3 2015 Q3 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 1 259 220 1 431 572 394 258 470 031 1 914 945

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 28,7 (24,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Kapitaldekning i % 20,13 % Kjernekapitaldekning 18,33 % Ren kjernekapitaldekning i % 18,33 %

Kapitaldekning i % 20,13 % Kjernekapitaldekning 18,33 % Ren kjernekapitaldekning i % 18,33 % Sparebankens fond 447 245 Sum egenkapital 447 245 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -18 398 Sum ren kjernekapital 428 847 Sum kjernekapital 428 847 2015 Ansvarlig lånekapital 50 000 Fradrag

Detaljer

Kombinert bufferkrav 145

Kombinert bufferkrav 145 Kombinert bufferkrav 145 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 76.740 163 76.903 Lønnstakere o.l. 2.078.081 126.768 139.806 2.344.655 Utlandet 14.596 2.693 17.289 -

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal Marker Sparebank s resultat før tap i 1.kvartal var 10,9 mill., mot på 11,7 mill. i samme periode i fjor. Akkumulert netto kursgevinster på finansielle instrumenter per 1.kvartal var 0,4 mill høyere enn fjoråret. Provisjonsinntektene

Detaljer

OMF og myndighetsperspektivet. OMF-forum 19. januar 2017

OMF og myndighetsperspektivet. OMF-forum 19. januar 2017 OMF og myndighetsperspektivet OMF-forum 19. januar 2017 Tema OMF som finansieringskilde OMF som likvide papirer i bankenes likviditetsbuffer Risikofaktorer (fra et myndighetsperspektiv) Legalt rammeverk,

Detaljer

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.067 2.792 655

Detaljer