Virksomhetsarkitektur i NAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsarkitektur i NAV"

Transkript

1 Virksomhetsarkitektur i NAV Februar 2016 Versjon 100 ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Besøksadresse: Økernveien 94 Tel: // Faks: //

2 Side: 2 av 21 DOKUMENTINFORMASJON Endringslogg Versjon Dato Kapittel Endringsbeskrivelse Produsent Godkjenningslogg Versjon Navn Dato 100 Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektør

3 Side: 3 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING VIRKSOMHETSARKITEKTUR I NAV... 7 Hvorfor utvikle virksomhetsarkitektur?... 7 Hva omfatter virksomhetsarkitektur i NAV?... 7 Rammer og avgrensninger INTERESSENTANALYSE METODE En utviklingsorientert virksomhetsarkitektur Virksomhetsarkitektur beskrives med modeller Iterativ arkitekturutviklingsmetode Verktøystøtte og format ARKITEKTURSTYRING Roller ved utvikling av arkitekturmodeller Roller og ansvar knyttet til arkitekturbeslutninger Porteføljeplanlegging, konseptutvikling og prioritering Arkitekturstyring av prosjekt VEDLEGG 1: VIDERE ARBEID MED VIRKSOMHETSARKITEKTURFEIL! BOKMERKE ER 3

4 Side: 4 av 21 Begrep Forklaringer 1 Virksomhetsarkitektur En helhetlig beskrivelse av virksomhetens strategi, struktur, sammenhenger og planer. I NAV blir beskrivelsen strukturert i følgende områder: Forretningsarkitektur beskriver mellom annet strategi, rammer, lover, regler, brukere,, organisasjon, lokasjoner og prosesser, samt relasjoner mellom disseoversiktene.. Informasjonsarkitektur beskriver virksomhetens informasjon, informasjonsstruktur og informasjonsressurser, som begreper, og informasjonskilder samt hvordan disse er implementert i applikasjoner og prosesser. Applikasjonsarkitektur beskriver IT-systemene, hvordan de samvirker med hverandre og med forretningsprosesser Teknologiarkitektur hvor applikasjoner kjører og tjenester gjøres tilgjengelige for brukere Sikkerhetsarkitektur beskriver mellom annet beredskap, fysisk sikkerhet og informasjonssikkerhet Styringsarkitektur beskriver NAVs styringsmekanismer Løsningsarkitektur Løsningsarkitektur er ofte brukt om en IKT-løsning, men i dette dokumentet utvides begrepet til å omfatte informasjonsarkitektur og forretningsarkitektur. Løsningsarkitektur dekker en avgrenset løsning som blir realisert gjennom et utviklingstiltak eller et prosjekt. Den er nyttig for å omforme funksjonelle og ikke-funksjonelle krav til en konkret, samlet beskrivelse av hva som skal leveres, og hvordan det skal leveres. Løsningsarkitektur beskriver en helhet av forretningsmessige elementer som organisasjon, prosesser og brukergrupper, informasjonsarkitektur, regler, applikasjoner og teknologi. Arkitektur Perspektiv Utviklingstiltaket kan for eksempel være å implementere ny kontorstruktur, da beskriver løsningsarkitekturen hvilke lokasjoner som blir omfattet av endringen, hvilke lokasjoner det skal være kontor på etter at tiltaket er gjennomført, og alle nødvendige endringer i prosesser, organisasjonsstruktur, regelverk og applikasjoner som følger av tiltaket. Arkitektur forstås ofte som bygningsarkitektur, men kan også benyttes om arkitektur i musikk, i matematikk eller for skip. Begrepet arkitektur kan defineres som: 1. En formell beskrivelse av et system, eller en detaljert plan for systemets komponenter, som veileder ved implementering 2. Komponenters struktur og relasjoner, prinsipper og retningslinjer for komponentenes design og utvikling Et perspektiv er det stedet du ser fra (som bestemmer hva du kan se). 1 Der det er mulig benyttes definisjon fra standardene TOGAF eller Archimate. Det er mange begrep innen arkitektur, og for å øke lesbarheten vil de fleste begrep defineres i løpende tekst sammen med en figur. 4

5 Side: 5 av 21 Modell Modellering Interessent Interesse Styringsstruktur Strategi Utviklingsinitiativ Prosjekt Aktør Rolle Rammeverk Metode Se også TOGAF: Viewpoint Perspektivet spesifiserer hvordan en modell eller serie av modeller skal lages. En modell er det du ser. En modell er en forenklet fremstilling av virkeligheten. Den benyttes til å kommunisere og forstå vesentlige forhold sett fra et bestemt perspektiv. En modell kan uttrykkes i mange ulike format, figur, tabell, dokument, fysisk. (Se også TOGAF: View / Model) Arbeidet med å utvikle modeller. En person eller en liten gruppe som har interesser eller krav til en løsning eller leveranse, og som ofte kan påvirke eller blir påvirket. Ulike interessenter med ulike roller har ulike interesser. Interessenters interesse forstås som det som de kan påvirke eller påvirkes av. Interessen kan være mer eller mindre viktig for interessenten, og interessenten kan ha mer eller mindre makt. Interesser av mer generell karakter anses ikke som en interesse her. System for å forstå, lede og styre en organisasjon, slik at den leverer planlagt resultat Strategien beskriver hvordan virksomheten kan nå sine mål med de ressurser den har. Strategiprosessen omfatter etablering av mål, planlegging av aktiviteter og mobilisering av ressurser for å gjennomføre aktivitetene. Aktiviteter som utføres i linjen for å utvikle NAV Difi definerer et prosjekt som en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter som bidrar til å realisere den avtalte prosjektbegrunnelsen. Prosjekter kjennetegnes ved at de er av unik karakter, har gitte mål, og er avgrenset i forhold til omfang, tid og kostnad. En person, organisasjon eller system som har en rolle som igangsetter eller samhandler med aktiviteter som etaten utfører. 1. Den vanlige eller forventede opptreden til en aktør, eller hvilket forhold noe eller noen har til en bestemt handling eller hendelse. En aktør kan fylle mange roller 2. Det et individ gjør i og overfor en organisasjon, eller det bidraget de yter ved å bruke sin kunnskap, kompetanse, erfaring og evne. Gjennom plasseringen i organisasjonen og oppgavene har individet fastsatte roller. 3. Summen av de normene og forventningene som er knyttet til en bestemt oppgave, stilling eller gruppe. En struktur for innhold eller prosesser som kan brukes som verktøy for å strukturere tanker, for å sikre konsistens og kompletthet Konkrete, repeterbare aktiviteter som løser et bestemt problem. Kan også sette krav til innhold i løsningen. 5

6 Side: 6 av 21 1 INNLEDNING Dokumentet beskriver hva virksomhetsarkitektur skal være i NAV, hvorfor arbeidet utføres, roller og ansvar. Det er en oppgradering, klargjøring og samling av tidligere dokumentasjon i NAV, og erstatter alle tidligere dokumenter om styring av virksomhetsarkitektur i NAV. Ekspertgruppen som vurderte NAV i 2015 hevdet at: «Det er medarbeidernes kompetanse, arbeidsprosessene, tilgjengelig informasjon, IKT- systemer, ledelse og styring som avgjør hvordan NAV leverer tjenestene og de brukeropplevelsene som dermed skapes». Virksomhetsarkitektur foreslås i dette dokumentet som et verktøy til å forstå slike sammenhenger som ekspertgruppen peker på, og et verktøy til å styre utvikling som skaper planlagte resultater Målgruppen for dokumentet er de som arbeider med eller har ansvar for virksomhetsarkitektur. Dokumentet er skrevet av en arbeidsgruppe oppnevnt av utviklingsmøtet, og er forankret og videreutviklet i møter med interessenter og ledergrupper. I arbeidsgruppen deltok representanter fra tjenestelinja, ytelseslinja, økonomiavdelingen, IKT avdelingen, styringsstab og utviklingsstab. Hensikten med å revidere dokumentet er å forankre en samlet forståelse av hvorfor NAV bør utvikle sin virksomhetsarkitektur, og hva det innebærer. Det er også nødvendig å harmonisere og tydeliggjøre begrep innen fagfeltet. Dokumentet beskriver en overbygning for arkitekturarbeidet som gjøres i NAV. Ved å bruke metoden i praksis vil NAV gradvis videreutvikle virksomhetsarkitekturen. Dokumentet gir grunnlag for å gradvis videreutvikle NAVs virksomhetsarkitektur med utgangspunkt i praktiske erfaringer. 6

7 Side: 7 av 21 2 VIRKSOMHETSARKITEKTUR I NAV Hvorfor utvikle virksomhetsarkitektur? NAV har ansvar for å forvalte arbeids- og velferdsordninger og å utvikle etaten slik at oppgaver blir løst i tråd med endinger i samfunnets behov og forventninger. Virksomhetsarkitekturen er en strukturert beskrivelse av virksomhetens nåsituasjon, målbilder, utviklingsbehov og veikart.. Arbeids- og velferdsdirektøren eier virksomhetsarkitekturen, og bruker den som et verktøy for å: strukturere forretningsutvikling. prioritere prosjekter som skal utvikle NAV styre prosjekters løsningsarkitektur. Virksomhetsarkitekturen vil hjelpe prosjektene å navigere slik at de når NAVs mål Figur 1 Virksomhetsarkitektur i NAV Hva omfatter virksomhetsarkitektur i NAV? Virksomhetsarkitektur i NAV beskriver struktur og sammenhenger mellom elementer som strategi, organisasjon, prosesser, kontorstruktur, tjenester, virkemidler, begrep, lover, regler, applikasjoner og teknologi. Arkitekturen beskriver nåsituasjon, målbilde, utviklingsbehov og veikart. Rammer og avgrensninger NAV omfatter Arbeids- og velferdsforvaltningen, stat og kommune. Omfang og detaljering begrenses til det som er nødvendig for å være et godt styringsverktøy. Virksomhetsarkitekturen vil beskrive elementer utenfor styringsretten til direktoratet der det er nyttig for å oppnå formålet. 7

8 Side: 8 av 21 3 INTERESSENTANALYSE Arbeidsgruppen etablerte en interessentoversikt, som er justert med informasjon fra utviklingsavdelingens interessentanalyse samt møter enkelte interessenter. Interessent Arbeids- og sosialdepartem entet Arbeids- og velferdsdirektøren og Direktørmøtet Interesser - Sikre at NAV utvikler seg i tråd med endinger i samfunnets behov og forventninger - Styre utvikling av NAV på grunnlag av tydelige behov, muligheter, sammenhenger og strategi - Etablere en felles forståelse av NAV slik etaten er og slik den bør utvikles, oppgaver, virkemidler, struktur, sammenhenger og konsekvenser. MBA - Påvirke prosessen med arkitekturutvikling - Etablere en felles forståelse av NAV slik etaten er og slik den bør utvikles, oppgaver, virkemidler, struktur, sammenhenger og konsekvenser. Linjeleder - Påvirke utvikling og endre virksomheten - Forstå sammenhenger og effekter for å planlegge, prioritere og gjennomføre endringer - Øke utviklingstakten og realisere gevinster Arkitekter i NAV Seksjon for informasjonsf orvaltning Prosjekter og utviklingsinitiativ Fagavdelingene: Arbeid og tjenester, Ytelser og Økonomi og styring - Forstå NAVs arkitektur, samt hvilke forventninger, rammer og avhengigheter den setter på prosjektet - Etablere en løsningsarkitektur som passer med NAVs arkitektur - Sikre at prosjektets løsningsarkitektur er forankret og besluttet av NAV - Utvikle og forankre arkitektur innen sine ansvarsområder - Forstå roller og ansvar til arkitekter i NAV - Skape et velfungerende arkitektnettverk som jobber godt sammen - Har regimeansvar for informasjonsforvaltning og linjeansvar for informasjonsarkitektur - Skal utarbeide og godkjenne informasjonsarkitektur inkludert informasjonsmodeller - Hovedansvar for å gjennomføre kjernevirksomheten til brukerne - Styre og utvikle tjenester og ytelser basert på politiske føringer og etatsstrategier - Støtte og styre linjene ressursmessig og faglig for å sikre kvalitet og effektivitet i linjens leveranser til brukerne - et virkemiddel for effektiv og helhetlig styring - Forstå kontekst for strategier/mål - Forstå utfordringer og muligheter - et verktøy for å forstå konsekvensen av NAVs strategier og målbilder Medarbeidere - Påvirke utvikling og endre virksomheten - Få oversikt over NAVs mål og struktur - Forstå sammenhenger mellom eget og andres initiativ og prosjekter IT-avdelingen - Forståelse av hvilke mål og forretningsprosesser IT-avdelingen skal støtte opp under 8

9 Side: 9 av 21 - Grunnlag for å vurdere innføring og utfasing av nye applikasjoner og teknologi eller kapasitet. - Formidle teknologiske utfordringer og muligheter - Forankring av IKT arkitektur og målbilder - Prioritering av prosjektinitiativ - Forstå funksjonelle og tekniske avhengigheter mellom planlagte leveranser og initiativ - Kvalitetssikre og styre prosjekter som er i gang Utviklingsmøtet HR avdeling - Utvikle hensiktsmessig organisasjon ut fra arbeidsoppgaver og prosesser Kunnskapsavdelingen Ekstern kvalitetsikrer Kommuner / KS - ivaretasitt lovtolkningsansvar og ansvar for helhetlig politikk og regelverksutvikling - Forstå og forklare hvordan regelendringer påvirker hele eller deler av arkitekturen, og hvordan planlagte endringer påvirker regler. - Sikre at prosjekter er i samsvar med virksomhetsarkitekturen og planlagt utvikling. - Forstå og påvirke planer som påvirker kommunalt partnerskap og NAVs virkemidler Leverandører - Bidra med kompetanse og erfaringer slik at NAV får god virksomhetsarkitektur, gode løsninger og gode planer - Forstå NAVs arkitektur, samt hvilke forventninger, rammer og avhengigheter den setter til leverandøren og leverandørens leveranser - Utvikle og implementere løsninger i henhold til NAVs virksomhetsarkitektur Samhandlere - Forstå NAVs arkitektur og samhandlerens egen rolle i arkitekturen - Forstå hvilke forventninger, rammer og avhengigheter NAVs arkitektur setter til samhandleren - Forstå hvordan NAVs initiativ og planer vil påvirke dem - Vise hvordan samhandlers planer og initiativer vil påvirke NAV Brukere - Sikre en god brukeropplevelse og gode virkemidler - Vise hvilke mål og behov som understøttes for brukeren, og hvordan Arbeidsgiverog arbeidstakeror ganisasjoner - Forstå hvordan NAVs initiativ og planer vil påvirke dem - Vise hvordan egne planer og initiativer vil påvirke NAV - Forstå hvordan utviklingstiltak understøtter NAVs mål og strategier samt hvordan tiltakene påvirker NAVs arbeidsprosesser og organisering. 9

10 Side: 10 av 21 4 METODE NAV benytter TOGAF 2 som rammeverk og metode ved utvikling av virksomhetsarkitektur. TOGAF beskriver en iterativ 3 arkitekturutvikling, som kan gjennomføres i fire ulike faser: 1. Arkitekturkontekst Beskrivelse som setter arkitekturen i sammenheng, svarer på hvorfor og hvordan virksomheten etablerer en virksomhetsarkitekturfunksjon, og hvordan den samvirker med andre styringsmekanismer 2. Arkitekturutvikling - Styring av prosessen for å beskrive, skape, vedlikeholde, godkjenne, forankre og formidle dokumentasjon av virksomhetsarkitekturen 3. Porteføljeplanlegging Planlegging og prioritering av prosjekter og utviklingsinitiativ som utvikler NAV 4. Styring av arkitektur - Arkitekturstyring av prosjekt og endringsinitiativ som implementerer endringer Figur 2 TOGAF arkitekturutviklingsmetode 2 TOGAF er et rammeverk for arkitektur utviklet av Open Group (The Open Group Architecture Framework). NAV bruker dette rammeverket for å utvikle og forstå virksomhetsarkitektur. Se 3 Iterativ: om verb som uttrykker at en handling stadig blir gjentatt 10

11 Side: 11 av 21 Hvert steg i TOGAF-metoden beskrives kort i tabellen under. TOGAF metoden kan benyttes av arkitekter i en virksomhet som skal utvikle virksomhetsarkitektur. Den er også egnet for arkitekter i et prosjekt som skal utvikle løsningsarkitektur for prosjektet. Den forberedende fasen benyttes til å sette riktige rammer for arbeidet med utvikling av arkitektur. Forberedende fase: Rammer og prinsipper Behovshåndtering Fase A: Arkitekturvisjon Fase B: Forretningsarkitektur Fase C: Informasjons og applikasjons-arkitektur Fase D: Teknologiarkitektur Fase E: Muligheter og løsningsalternativ Fase F: Migrasjonsplanlegging Fase G: Styring av innføring Fase H: Endringsledelse av arkitektur Forbereder organisasjonen på et arkitekturarbeid, ved å beskrive rammeverk, prinsipper og prosesser for arkitektur og forankrer arbeidet Sikre at alle aktiviteter bygger på forretningsbehov, og støtter eller oppdaterer forretningsbehovene. Fastsetter omfang, rammer og forventninger for arkitekturarbeidet. Etablerer en arkitekturvisjon Kartlegger interessenter og deres interesser Validerer forretningsforståelse og etablerer arbeidsomfang Sikre arkitekturressurser Forankring og godkjenning Iterativ utvikling av arkitektur for 1. Forretning 2. Informasjon og applikasjoner 3. Teknologi Omfatter dagens og ønsket arkitektur, samt en beskrivelse av utviklingsbehovet Planlegger implementering og leveransepakker. Forslag til realisering av leveransepakker i et veikart/plan. Analyser kostnader, gevinster og risiko Etabler en detaljert utviklingsplan Veileder og kontroller implementeringsprosjektene. Etablerer klare forventinger til hva og når prosjektene skal rapportere og levere Sikrer at prosjektenes løsningsarkitektur samsvarer med virksomhetsarkitekturen Kontinuerlig oppmerksomhet og endringshåndtering for å sikre at arkitekturen samsvarer med NAVs behov og maksimerer nytteverdien for virksomheten 11

12 Side: 12 av 21 En utviklingsorientert virksomhetsarkitektur Indre og ytre krefter og muligheter driver en utvikling av NAV. Virksomhetsarkitekturen er et verktøy for å kunne forstå virksomheten, og planlegge en fremtidig arkitektur og å planlegge leveransepakker som vil realisere planen. Prosjekter eller program vil levere leveransepakker. Leveransepakker vil beskrives med en løsningsarkitektur. Figur 3 En utviklingsorientert virksomhetsarkitektur Målbilde Beskriver den virksomhetsarkitektur som NAV planlegger å etablere Nåsituasjon Beskriver den virksomhetsarkitekturen NAV har i dag Utviklingsbehov 4 Beskriver forskjellen mellom nåsituasjon og målbilde. Utviklingsbehovet bør begrunnes med en forventet gevinst ved å dekke behovet. Leveransepakker Innbyrdes avhengige endringer som må leveres samtidig, eller i en viss rekkefølge. En sekvens av leveransepakker utgjør et veikart. 4 Utviklingsbehov kalles også «gap» 12

13 Side: 13 av 21 Virksomhetsarkitektur beskrives med modeller Virksomhetsarkitekturen blir beskrevet med modeller som er gruppert i oversikter. Oversiktene er gruppert i arkitekturområdene Forretning, Informasjon, Applikasjon, Teknologi, Styring og Sikkerhet. Figur 4 Oversikter som beskriver virksomhetsarkitektur i NAV Tabellen under detaljerer hvilke oversikter som vil benyttes til å beskrive virksomhetsarkitektur. Oversikt Forretning Drivere Rammer Hvorfor finnes oversikten? Gir en samlet oversikt over interne og eksterne drivere som påvirker virksomhetsarkitekturen. En driver skaper, motiverer og gir krefter til en endring. Drivere kan være både eksterne eller interne. De er ofte knyttet til en interessent, som dermed utøver driverrolle. Beskriver de rammer og føringer som NAV må forholde seg til, og som kan begrense handlingsrommet, eller også gi muligheter. Omfatter også en samlet fremstilling av lover og regler, og hvordan de er implementert i for eksempel virkemidler, prosesser og applikasjoner. 13

14 Side: 14 av 21 Prinsipper Mål Behov Bruker Samhandler Leverandør Tjeneste Ytelse Domene Prosess Organisasjon Sted Kanal Informasjon Begrep Prinsipper gir veiledning, retning og støtte for arkitekturbeslutninger. De skal være begrunnet opp mot et mål, og prioriteres. Gir en samlet oversikt over en ønsket tilstand som en og eller flere interessenter ønsker å realisere. Mål bør være SMARTe, Spesifikke, Målbare, Aksepterte, Realistiske og Tidsbestemte Gir en samlet oversikt over de behov og krav som stilles til virksomheten og virksomhetsarkitekturen, noe som skal eller bør leveres for å oppnå et mål virksomheten har. Grupperer brukere i brukergrupper, og gir slik en samlet oversikt over aktører og roller som mottar en tjeneste eller ytelse fra NAV Gir en samlet oversikt over aktører som utveksler informasjon og tjenester med NAV i kraft av en rolle de har. Gir en samlet oversikt over NAVs leverandører Gir en samlet oversikt over hvilke tjenester NAV leverer til brukere og samhandlere, og er en delmengde av NAVs virkemidler Gir en samlet oversikt over hvilke ytelser NAV leverer til ulike behovsgrupper, og er en delmengde av NAVs virkemidler Gir en samlet fremstilling av forretningsfunksjoner som kobles til ulike virkemidler, prosesser og organisasjonsenheter. En forretningsfunksjon grupperer aktiviteter etter krav til kompetanse og ressurser. Domener benyttes til å utvikle en funksjon, synliggjøre avhengigheter og strukturere diskusjoner på tvers av enheter og prosesser. Beskriver aktivitetene som NAV utfører for å skape verdi, og hvordan de er ordnet i rekkefølge. Prosesser kan beskrives i ulike nivåer, mer eller mindre detaljert. Kjerneprosesser produserer virkemidler (tjenester eller ytelser), i tillegg kommer styrings- og støtteprosesser. Beskriver NAVs organisasjonsenheter, stillinger og roller, og hvordan de samvirker med andre deler av virksomhetsarkitekturen. En rolle er den måten en aktør opptrer og forholder seg til andre på i en bestemt sammenheng. Utøvelse av en rolle medfører krav til kompetanse. Gir en fremstilling av de fysiske lokasjonene som NAV er representert på, med koblinger til organisasjonen og virkemiddelproduksjonen Gir en samlet oversikt over de kommunikasjonskanaler som NAV bruker til kommunikasjon med brukere, samhandlere, medarbeidere og andre Målet med å samle NAVs viktigste begreper på ett sted er å standardisere begrepsbruk internt og å synliggjøre likheter og forskjeller i informasjonen 14

15 Side: 15 av 21 Applikasjon IKT-prinsipper Integrasjon Teknologi Styring Forretningsobjekt Informasjonskilder Applikasjonskatalog Applikasjonstjenester Teknologikatalog Plattformtjenester Infrastrukturtjenester Virksomhetsstyring Sikkerhet Referansemodell for sikkerhet som brukes og hvordan begrep blir brukt Samlet fremstilling av informasjonsobjekter som forretningssiden forholder seg til, som søknad, sak, vedtak, regel, kundereskontro, kontoplan Samlet fremstilling av autorative informasjonskilder Prinsipper som skal ligge til grunn for hvordan NAV utvikler IKT-arkitektur og IKT-løsninger. Beskriver de applikasjoner som finnes, og koblinger til organisasjon, domene, teknologi og prosess Beskriver en avgrenset funksjonalitet som tilbys av en applikasjon og som understøtter definerte behov i en eller flere av NAVs virksomhetsprosesser Beskriver grensesnitt mellom applikasjoner for utveksling av informasjon, både med eksterne brukergrupper og samhandlere, og internt mellom applikasjoner i NAV Teknologikatalogen gir oversikt over teknologi NAV bruker og strategi for bruk av den enkelte teknologien. Teknologikatalogen skal sikre styrt bruk, innføring og avvikling av teknologi i NAV. Beskrivelse av de tjenestene som tilbys til applikasjoner som kjører på dem Beskriver de tjenestene som den fysiske infrastrukturen produserer, som datasentre, servere og nettverk. Beskriver NAVs styringsmekanismer Beskriver modeller for sikkerhetsstyring i NAV, som mellom annet omfatter beredskap, fysisk sikkerhet og informasjonssikkerhet 15

16 Side: 16 av 21 Iterativ arkitekturutviklingsmetode Arkitektur i NAV utvikles i en iterativ metode, ved at man utvikler arkitektur ved å svare på spørsmål om hvorfor, hva, hvordan og med hva flere ganger. Med en slik iterativ metode kan resultatet forbedres ved å bygge på resultatet fra forrige iterasjon. Iterativ metodikk benyttes for å stykke opp og løse kompliserte problemer med mange gjensidige avhengigheter. Figur 5 Faser i iterativ arkitekturutvikling Verktøystøtte og format NAV har valgt MEGA frå Bizcon som verktøy for modellering av virksomhetsarkitektur. For de øverste nivåene skal NAV i utgangspunktet benytte Archimate 5. Ved behov for høyere detaljeringsgrad kan det være hensiktsmessig å benytte andre format og verktøy(eksempelvis «metode for prosessutvikling» og BPMN). Dagens verktøystøtte for virksomhetsarkitektur er PowerPoint for noen modeller, og Sparx Enterprise Architect med Archimate for mange modeller i Applikasjon og Teknologi. NAV økonomi bruker Qualiware, også andre verktøy er i bruk i NAV. Disse modellene planlegges konvertert inn i MEGA. 5 Archimate er et modelleringsspråk utviklet av Open Group, som beskriver arkitektur, teknisk standard.. NAV bruker dette språket til mange modeller for arkitektur. 16

17 Side: 17 av 21 5 ARKITEKTURSTYRING I dette kapittelet drøftes roller og ansvar knyttet til tre ulike aspekter av arkitekturstyring slik de ble beskrevet i kapittel 4 om TOGAF arkitekturutviklingsmetode: 1. Utvikling av virksomhetsarkitektur - Styring av prosessen for å definere, skape, vedlikeholde, godkjenne, forankre og formidle oversikter og modeller. Se kapittel 5.1 og Porteføljeplanlegging Planlegging og prioritering av prosjekter som utvikler arkitekturen. Se kapittel 5.2 og Styring av prosjekters løsningsarkitektur - Arkitekturstyring av prosjekt som utvikler løsningsarkitektur og implementerer endringer i virksomhetsarkitekturen. Se kapittel 5.2 og 5.4 Styringsprinsipper: Arbeids- og velferdsdirektøren eier virksomhetsarkitekturen Beslutninger skal være basert på NAVs helhetlige, forretningsmessige behov Oppgaver, beslutningsmyndighet og ansvar delegeres så langt det er hensiktsmessig og forsvarlig. Det skal være klare ansvars og rollebeskrivelser. Interessenter skal kartlegges og involveres for å sikre gode løsninger og forankring Virksomhetsarkitektur utvikles iterativt og oppdateres jevnlig 17

18 Side: 18 av 21 Roller ved utvikling av arkitekturmodeller Hensikten med å etablere rollene under er å arbeide strukturert og helhetlig med virksomhetsarkitektur. Figur 6 Regimeansvar for arkitektur Modeller brukes for å beskrive prosesser, begrep eller applikasjoner. Modellene eies av eksempelvis prosesseier, begrepseier eller applikasjonseier. Slike eiere vil komme fra ulike deler av NAV. Regimeansvarlig 6 sørger for at modeller som inngår i en felles oversikt beskrives med samme rammeverk. Eksempler på slike roller vil være eksempelvis «Ansvarlig for prosessrammeverk», «Ansvarlig for begrepskatalogen», «Ansvarlig for applikasjonskatalogen». Arkitektturrådet sørger for at det utvikles oversikter som samlet beskriver NAVs virksomhetsarkitektur. Arkitekturrådet ledes av seksjonsleder for virksomhetsarkitektur. Arbeids- og tjenesteavdelingen, ytelsesavdelingen, økonomi og styringsavdelingen, HR avdelingen og ITavdelingen er representert med en person fra hver avdeling, i tillegg er seksjon for informasjonsforvaltning representert med en informasjonsarkitekt. Andre staber og avdelinger kan møte når saken angår dem. 6 Ansvarsdokumentet definerer regimeansvar slik: Ansvar for å utarbeide rammer og retningslinjer som etaten skal følge. I regimeansvar ligger også et ansvar for å forankre og følge opp praksis. Ansvaret for etterlevelse ligger i linjen. 18

19 Side: 19 av 21 Roller og ansvar knyttet til arkitekturbeslutninger Hensikten med å etablere en egen beslutningsmodell for arkitekturbeslutninger er å kunne delegere beslutninger så langt det er mulig, samtidig som beslutninger ivaretar NAVs helhetlige interesser. Modellen beskriver også NAVs arkitekturstyring av prosjekter. Figur 7 Roller og ansvar ved arkitekturbeslutninger Modelleier utvikler arkitekturmodeller og er ansvarlig for å kartlegge interessenter og håndtere interessentenes interesser i modellen. Modelleier vil fremme forslag om nye eller endrede modeller til regimeansvarlig. Regimeansvarlig utvikler rammeverk og retningslinjer for de modeller som dekkes i oversikten. Regimeansvarlig kan fremme forslag til arkitekturbeslutninger til arkitekturrådet, og godkjenne og publisere modeller innen sitt område. NAVs ansvarlige arkitekt har ansvar for å ivareta NAVs arkitekturstyring av prosjekter. Ved behov vil ansvarlig arkitekt lede et utvidet arkitektteam, Ansvarlig arkitekt vil formidle NAVs virksomhetsarkitektur og føringer til prosjektets løsningsarkitekt, og drøfte forslag fra prosjektet. Ved behov vil forslag til arkitekturbeslutning fremmes til arkitekturrådet. Prosjektets løsningsarkitekt er utvikler prosjektets løsningsarkitektur, og er ansvarlig for å kartlegge interessenter og interesser i prosjektets løsningsarkitektur, og å ha en dialog med nødvendige interessenter. Løsningsarkitekten forholder seg til NAVs virksomhetsarkitektur, og kan fremme forslag til arkitekturbeslutning til arkitekturrådet. Arkitekturrådet drøfter forslag til arkitekturbeslutninger. Leder av seksjon for virksomhetsarkitektur har beslutningsmyndighet innen mandat gitt fra utviklingsmøtet. Beslutningsmyndighet kan delegeres til regimeansvarlige eller ansvarlige arkitekter. Arkitekturrådet er ansvarlig for å publisere arkitekturbeslutninger. Utviklingsmøtet tar arkitekturbeslutninger innen mandat gitt fra Arbeids- og velferdsdirektøren. Utviklingsmøtet kan delegere beslutningsmyndighet til arkitekturrådet. Arbeids- og velferdsdirektøren er ansvarlig for alle arkitekturbeslutninger, og kan delegere beslutningsmyndighet. 19

20 Side: 20 av 21 Porteføljeplanlegging, konseptutvikling og prioritering NAV bruker porteføljestyring som samlebegrep for prosesser og beslutninger som til sammen sikrer en best mulig prosjektportefølje i henhold til NAVs strategi. Hensikten med porteføljestyring er å velge de beste initiativene, gitt at NAV har begrensede ressurser. Prosessen kan illustreres med følgende figur som viser kobling mellom strategi, idefase, porteføljedefinisjon, prosjektgjennomføring og gevinstrealisering: Figur 8 Fra strategi til gevinstrealisering Arbeids- og velferdsdirektøren fastsetter strategi og fokusområder, slik at medarbeidere, brukere, samhandlere og leverandører kan utvikle gode ideer og initiativ. Prosjektideer og initiativ kan utvikles med metode for arkitekturutvikling, slik det er beskrevet i kapittel 3. Virksomhetsarkitekten er en interessent som skal involveres i prosjekters konseptutvikling, for å bidra med innsikt og føringer basert på virksomhetsarkitekturen. Forslag til arkitekturbeslutninger eller prinsipielle avklaringer kan løftes til arkitekturrådet. 20

21 Side: 21 av 21 Arkitekturstyring av prosjekt NAV innfører i løpet av 2016 prosjektmodellen som er beskrevet i prosjektveiviseren til Difi. Konseptfasen brukes til å utvikle prosjektideer, de påfølgende fasene dekker gjennomføringen av prosjekter.. Figur 9 Difi prosjektmodell Når prosjekter går inn i planleggingsfasen vil en ansvarlig arkitekt ivareta NAVs arkitekturstyring av prosjekter. For større prosjekt vil det være et arkitektteam som ledes av ansvarlig arkitekt. Prosjektet skal ha en løsningsarkitekt, som har overordnet ansvar for løsningens arkitektur, som omfatter forretnings-, informasjons-, applikasjons-, teknologi og sikkerhetsarkitektur. Prosjektets løsningsarkitekt utvikler løsningsarkitektur, dokumenterer denne, og varsler ansvarlig arkitekt om eventuelle avvik fra godkjent arkitektur. Ansvarlig arkitekt og løsningsarkitekt skal samarbeide, slik at virksomhetsarkitekturen formidles til prosjektet. Ansvarlig arkitekt vil formidle krav og føringer på vegne av arkitekturrådet til prosjektets løsningsarkitekt. (I tillegg kan det komme andre krav og føringer til løsningen, for eksempel detaljerte krav fra IKT og andre) Ansvarlig arkitekt skal gi en anbefaling og vurdering av prosjektets løsningsarkitektur og samsvar med virksomhetsarkitekturen ved prosjektets beslutningspunkter. Prosjektets løsningsarkitekt har et ansvar for å tilbakeføre informasjon om endringer som gjennomføres av prosjektet, og forslag til utvikling av virksomhetsarkitekturen. 21

ARK 2014 Arkitekturfaget - observasjon fra en tjenesteleverandør

ARK 2014 Arkitekturfaget - observasjon fra en tjenesteleverandør ARK 2014 Arkitekturfaget - observasjon fra en tjenesteleverandør www.steria.com Stein Aarum Leder for arkitekturfagområdet Steria www.steria.com Innhold Hva vi mener med arkitektur Vår viktigste rolle

Detaljer

ARKITEKTURPROSJEKTET

ARKITEKTURPROSJEKTET Vedlegg B PROSJEKTFORSLAG ARKITEKTURPROSJEKTET I MIGRERINGSPROSJEKTET VERSJON 1.0 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet

Detaljer

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet?

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? HelsIT 2011 Roar Engen Leder for arkitekturseksjonen,teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Medforfatter: Jarle

Detaljer

Med standarder som virkemiddel

Med standarder som virkemiddel Med standarder som virkemiddel Tristan Rolstad, leder Virksomhetsarkitektur Øystein Aanrud, virksomhetsarkitekt ekommune 2013 17.09.2013 Agenda Standardisering Interoperabilitet Standardisering og arkitektur

Detaljer

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå?

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? 1 Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? Bakgrunn Nasjonal IKT har siden høsten 2010 investert i kompetansebygging innen virksomhetsarkitektur, (Enterprise

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Felleskomponenter Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Målbildet i st. meld. 17 (2006) Forslag til fellestjenester og felleskomponenter Autentisering (eid) og autorisering Samtrafikknav

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov Felleskapet organiseres og deltar

Detaljer

Hva arkitektur kan bidra med for at vi skal nå de strategiske målene

Hva arkitektur kan bidra med for at vi skal nå de strategiske målene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hva arkitektur kan bidra med for at vi

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve

Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve Rikets tilstand? Felles målbilde? Felles arkitekturmålbilde? Felles syn på felles komponentene? Mange tiltak bidrar til å fremmer gevinstrealisering

Detaljer

Sykehuspartner HF En partner for helsetjenester i utvikling. Hvordan bygge et sykehus ved å bruke TOGAF rammeverk. En praktisk tilnærming

Sykehuspartner HF En partner for helsetjenester i utvikling. Hvordan bygge et sykehus ved å bruke TOGAF rammeverk. En praktisk tilnærming Sykehuspartner HF En partner for helsetjenester i utvikling Hvordan bygge et sykehus ved å bruke TOGAF rammeverk. En praktisk tilnærming 1 Agenda Bakgrunn TOGAF : organisering & leverabler Gjennomgang

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Virksomhetsarkitektur i Skattetaten - Forretningsdrevet og IT-drevet

Virksomhetsarkitektur i Skattetaten - Forretningsdrevet og IT-drevet Virksomhetsarkitektur i Skattetaten - Forretningsdrevet og IT-drevet DnD VA-seminar Juni 2012 Ingress I mange virksomheter ses virksomhetsarkitektur utelukkende ut som en IT-drevet prosess. Skatteetatens

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur 14. juni 2010 Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Lill Kristoffersen lill.kristoffersen@ssb.no Statistisk sentralbyrå IKT Abstract:

Detaljer

Rammeverk for informasjonsforvaltning for offentlig sektor. Samdok, 2015-11-11, david.norheim@brreg.no

Rammeverk for informasjonsforvaltning for offentlig sektor. Samdok, 2015-11-11, david.norheim@brreg.no Rammeverk for informasjonsforvaltning for offentlig sektor Samdok, 2015-11-11, david.norheim@brreg.no FORANALYSE INFORMASJONSFORVALTNING OG -UTVEKSLING Skate Skate er et strategisk samarbeidsråd sammensatt

Detaljer

Referansearkitektur sikkerhet

Referansearkitektur sikkerhet NAV IKT Styring/Arkitektur Referansearkitektur sikkerhet Senior sikkerhetsarkitekt Robert Knudsen Webinar Den Norske Dataforening 22. Mai 2013 Agenda Har vi felles forståelse og oversikt på sikkerhetsområdet?

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Den digitale virkelighet Den digitale virkelighet 1993 Veikart for nasjonale felleskomponenter : Bakgrunn Skate

Detaljer

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Strategi og virksomhetsstyring i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Skatteetatens samfunnsoppdrag Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere

Detaljer

Etablere rammer for virksomhetsarkitektur - erfaringer fra Helse Vest

Etablere rammer for virksomhetsarkitektur - erfaringer fra Helse Vest Etablere rammer for virksomhetsarkitektur - erfaringer fra Helse Vest Gaute Bjotveit Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT AS Terje Bremnes Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT AS Agenda Bakgrunn Hva har vi

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Difis veiledningsmateriell Jan Sørgård, seniorrådgiver Difi Difi Visjon: Vi utvikler offentlig sektor Digitalisering Anskaffelser Organisering

Detaljer

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT.

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Visjon, målbilder og forslag til tiltak. Versjon 1.0.. INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 OM DETTE DOKUMENTET 3 1.2 OM PROSJEKTET 3 1.3 BEGREPSBRUK

Detaljer

Å bygge båten mens man ror

Å bygge båten mens man ror Å bygge båten mens man ror Integrasjonsdagene 2013, Halden Lill Kristoffersen Konsulentsjef Communicate Jeg skal snakke om å skape rom for å fornye IT og samtidig ivareta daglig drift. Og litt om båtbygging

Detaljer

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi.

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Oppsummering infosys Strategier Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Forretningststrategi Porters modell - konkurransefordel Bedriften oppnår konkurransefordel

Detaljer

Dine data er fra Mars, mine fra Venus -

Dine data er fra Mars, mine fra Venus - oppgrossingsgrunnlag overføringsflyktning????? Dine data er fra Mars, mine fra Venus - En historie fra virkeligheten - med en lykkelig slutt? Av og med: Mariann Sundvor prosjektleder UDI Terje Kolbu prosessleder

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan kan IT-oppgavene i de Radiologiske avdelingene i Sørlandet Sykehus HF organiseres for å best mulig møte fremtidens behov?

Utviklingsprosjekt: Hvordan kan IT-oppgavene i de Radiologiske avdelingene i Sørlandet Sykehus HF organiseres for å best mulig møte fremtidens behov? Utviklingsprosjekt: Hvordan kan IT-oppgavene i de Radiologiske avdelingene i Sørlandet Sykehus HF organiseres for å best mulig møte fremtidens behov? Tone M. Mikalsen 29 oktober 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet

Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet Nasjonalt topplederprogram Aage Westlie Gjøvik 11.4.2010 1. Bakgrunn Divisjon Prehospitale tjenester består av følgende avdelinger:

Detaljer

Årsrapport Digitalt førstevalg 2013

Årsrapport Digitalt førstevalg 2013 Årsrapport Digitalt førstevalg 2013 Programleders vurdering 2013 har vært det første prøveåret for programområdet digitalt førstevalg. Det har vært givende samtidig som det har vært krevende. Alt i alt

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Hvordan ta arkitektur inn i prosjekter? God metode og praktisk tilnærming.

Hvordan ta arkitektur inn i prosjekter? God metode og praktisk tilnærming. Hvordan ta arkitektur inn i prosjekter? God metode og praktisk tilnærming. 22. januar 2014 Roar Engen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT, Fagforum Arkitektur Oppgaven.. 1. Arkitektur inn i prosjekter Basert

Detaljer

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Gry Hilde Nilsen, NAV Morten Tveit, Fornebu Consulting NAV, 08.03.2011 Side 1 Smidig gjennomføring i NAV Fagportal Individer og samspill framfor prosesser

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Velkommen. Prestasjonsledelse i kunnskapsbedrifter - Utviklingssamtalen

Velkommen. Prestasjonsledelse i kunnskapsbedrifter - Utviklingssamtalen Velkommen Prestasjonsledelse i kunnskapsbedrifter - Utviklingssamtalen Presentatører Bernhard Rikardsen: Sjefskonsulent i Sariba innen lederrådgivning Konserndirektør i SAS frem til 2007. Bjørn Bakken

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll

Samarbeidsforum internkontroll Samarbeidsforum internkontroll 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Samarbeidsforum hjelp til selvhjelp! Bidra til å videreutvikle statlige virksomheters og departementers

Detaljer

Risikostyring og Risikoworkshop - BI seminar 24.april 2014. NAV Internrevisjonen. Revisjonssjef Jørgen Bock

Risikostyring og Risikoworkshop - BI seminar 24.april 2014. NAV Internrevisjonen. Revisjonssjef Jørgen Bock Risikostyring og Risikoworkshop - BI seminar 24.april 2014 NAV Internrevisjonen Revisjonssjef Jørgen Bock Arbeids- og velferdsetaten korte fakta Etablert 1. juli 2006 Partnerskap i alle kommuner 457 NAV-kontor

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Høringssvar rapporten Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor

Høringssvar rapporten Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor Fornyings- og administrasjonsdepartementet postmottak@fad.dep.no Vår dato Vår referanse 18.09.08 2008/305 Deres dato Deres referanse 25.06.2008 200701034 Saksbehandler: MNL Høringssvar rapporten Felles

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim Formålet med reformen Få flere

Detaljer

NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes.

NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes. NAV - en offentlig innovasjon med stor IKT-avhengighet, hvordan tenke nytt og annerledes. Om foredraget Største forvaltningsreformen siden innføring av Folketrygden Transformasjonen over fire år Mange

Detaljer

IT-Ledelse, 15.februar. Kritiske utfordringer i IT-ledelse. Kritiske utfordring: Forretningsrelasjoner. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse

IT-Ledelse, 15.februar. Kritiske utfordringer i IT-ledelse. Kritiske utfordring: Forretningsrelasjoner. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse IT-Ledelse, 15.februar Dagens: 1. Kort oppsum. av Ønsket Situasjon 2. Ser nøyere på metoden Kritiske utfordringer i IT-ledelse En kartleggingsmetode plassert under Dagens Situasjon, MEN den er høyst anvendelig

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Risikostyring - for konsensusbygging og operasjonell styring

Risikostyring - for konsensusbygging og operasjonell styring DFØs nettverk for virksomhetsstyring, 17. februar 2016 Risikostyring - for konsensusbygging og operasjonell styring Per O. Fjell Dette er NAV (2015) 270 000 personer meldte seg som helt arbeidsledig i

Detaljer

Vår ref: 09/4568 /TLB

Vår ref: 09/4568 /TLB // Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS OG tnkluder1nusuepammentet MOTTATT 0'4JUN2009 Deres ret 200901113/MCH Vår ref: 09/4568 /TLB Vår dato: 29.05.2009 Høringskommentarer

Detaljer

Erfaringer fra NAV Tjøme

Erfaringer fra NAV Tjøme Leder for NAV Tjøme, Kristian Aas Erfaringer fra NAV Tjøme AFI-Forum 10.01.2008 NAV Tjøme Åpnet 3/10-06. Pilotkontor. Totalt 9 ansatte. 8,7 årsverk. 4,5 ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten. 4,5 ansatte

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor - Nye og sterke virkemidler Ellen Strålberg, seksjonssjef, Difi Altinndagen 3. desember 2015 Nye virkemidler Bruker Innovasjon Bedre tjenester Mer effektiv forvaltning

Detaljer

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 EFFEKTMÅL Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 1 INNHOLD SIDETALL Framtidsfortelling 3 Effektmål 4 Verdier 6 Seminarsammendrag

Detaljer

Prosjektstyring i DFØ. Arbeidet med å etablere et rammeverk

Prosjektstyring i DFØ. Arbeidet med å etablere et rammeverk Prosjektstyring i DFØ Arbeidet med å etablere et rammeverk Direktoratet for økonomistyring Oppdrag: statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter.

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Elisabeth Sundholm elisabeth.sundholm@difi.no Skal si noe om Utgangspunkt: God ledelse, og styring og

Detaljer

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP )

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) DIFI Gevinstrealiseringsseminar 16/12-14 Ingar Brauti, Fornebu Consulting Geir Graff, Asker kommune Liv Dreierstad, Skatteetaten Grete

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2011-2013 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen Strategi

IKT-Strategi og handlingsplan 2011-2013 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen Strategi IKT-Strategi og handlingsplan 2011-2013 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen Strategi Side 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Disposisjon og oppbygning... 3 2 Regional IKT Strategi sammendrag...

Detaljer

Gevinstrealisering i NAV. Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet

Gevinstrealisering i NAV. Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet Gevinstrealisering i NAV Erik Oftedal Direktør NAV arbeid og aktivitet Arbeids- og velferdsdirektoratet Vår største utfordring (1) er arbeidskraft 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Ny norsk stegnorm for byggeprosesser

Ny norsk stegnorm for byggeprosesser Ny norsk stegnorm for byggeprosesser Ole Jonny Klakegg Institutt for bygg, anlegg og transport NBEF, Norsk eiendom og LCC Forum: Felles språk: Vil vi ha det? 11. Desember 2015 Hva er et prosjekt? Det brukte

Detaljer

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie DFØ Lansering av veileder i internkontroll - 23. mai 2013 Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie Organisasjonskart for NAV fra 1.1.2013 Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

Virksomhetsarkitektur (VA) og rammeverk

Virksomhetsarkitektur (VA) og rammeverk Virksomhetsarkitektur (VA) og rammeverk Tom A. Heiberg Capgemini Norway / Oslo Principal / Enterprise Architecture Mobil: + 47 932 21 704 Tom-Andre.Heiberg@Capgemini.no Anne Lise Furmyr Capgemini Norway

Detaljer

Kompetansekartlegging i Telenor Nordic

Kompetansekartlegging i Telenor Nordic Kompetansekartlegging i Telenor Nordic Hvorfor og hvordan? Toril Lindstad, Telenor Nordic, HR Utvikling Strategiske utfordringer Utvidelse Insourcing Generasjonsskifte Ledelsesmessige utfordringer? Teknologiskift

Detaljer

En praktisk tilnærming til gevinstrealisering

En praktisk tilnærming til gevinstrealisering Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. En praktisk tilnærming til gevinstrealisering

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

«Tema innovasjon» i komiteene. Innovasjonsstrategi Asker kommune 2014-2017

«Tema innovasjon» i komiteene. Innovasjonsstrategi Asker kommune 2014-2017 «Tema innovasjon» i komiteene Innovasjonsstrategi Asker kommune 2014-2017 Seminarets agenda 1 Status for innovasjon i Asker kommune 2 Strategiprosessen frem til nå 3 4 Aktiviteter frem til behandling i

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT

Kommunesektorens felles satsning på IKT Kommunesektorens felles satsning på IKT Arild Sundberg - styreleder i programstyret KommIT Kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans, Oslo kommune Målet for en samordnet IKT-utvikling Levere gode tjenester

Detaljer