Virksomhetsarkitektur i NAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsarkitektur i NAV"

Transkript

1 Virksomhetsarkitektur i NAV Februar 2016 Versjon 100 ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Besøksadresse: Økernveien 94 Tel: // Faks: //

2 Side: 2 av 21 DOKUMENTINFORMASJON Endringslogg Versjon Dato Kapittel Endringsbeskrivelse Produsent Godkjenningslogg Versjon Navn Dato 100 Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektør

3 Side: 3 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING VIRKSOMHETSARKITEKTUR I NAV... 7 Hvorfor utvikle virksomhetsarkitektur?... 7 Hva omfatter virksomhetsarkitektur i NAV?... 7 Rammer og avgrensninger INTERESSENTANALYSE METODE En utviklingsorientert virksomhetsarkitektur Virksomhetsarkitektur beskrives med modeller Iterativ arkitekturutviklingsmetode Verktøystøtte og format ARKITEKTURSTYRING Roller ved utvikling av arkitekturmodeller Roller og ansvar knyttet til arkitekturbeslutninger Porteføljeplanlegging, konseptutvikling og prioritering Arkitekturstyring av prosjekt VEDLEGG 1: VIDERE ARBEID MED VIRKSOMHETSARKITEKTURFEIL! BOKMERKE ER 3

4 Side: 4 av 21 Begrep Forklaringer 1 Virksomhetsarkitektur En helhetlig beskrivelse av virksomhetens strategi, struktur, sammenhenger og planer. I NAV blir beskrivelsen strukturert i følgende områder: Forretningsarkitektur beskriver mellom annet strategi, rammer, lover, regler, brukere,, organisasjon, lokasjoner og prosesser, samt relasjoner mellom disseoversiktene.. Informasjonsarkitektur beskriver virksomhetens informasjon, informasjonsstruktur og informasjonsressurser, som begreper, og informasjonskilder samt hvordan disse er implementert i applikasjoner og prosesser. Applikasjonsarkitektur beskriver IT-systemene, hvordan de samvirker med hverandre og med forretningsprosesser Teknologiarkitektur hvor applikasjoner kjører og tjenester gjøres tilgjengelige for brukere Sikkerhetsarkitektur beskriver mellom annet beredskap, fysisk sikkerhet og informasjonssikkerhet Styringsarkitektur beskriver NAVs styringsmekanismer Løsningsarkitektur Løsningsarkitektur er ofte brukt om en IKT-løsning, men i dette dokumentet utvides begrepet til å omfatte informasjonsarkitektur og forretningsarkitektur. Løsningsarkitektur dekker en avgrenset løsning som blir realisert gjennom et utviklingstiltak eller et prosjekt. Den er nyttig for å omforme funksjonelle og ikke-funksjonelle krav til en konkret, samlet beskrivelse av hva som skal leveres, og hvordan det skal leveres. Løsningsarkitektur beskriver en helhet av forretningsmessige elementer som organisasjon, prosesser og brukergrupper, informasjonsarkitektur, regler, applikasjoner og teknologi. Arkitektur Perspektiv Utviklingstiltaket kan for eksempel være å implementere ny kontorstruktur, da beskriver løsningsarkitekturen hvilke lokasjoner som blir omfattet av endringen, hvilke lokasjoner det skal være kontor på etter at tiltaket er gjennomført, og alle nødvendige endringer i prosesser, organisasjonsstruktur, regelverk og applikasjoner som følger av tiltaket. Arkitektur forstås ofte som bygningsarkitektur, men kan også benyttes om arkitektur i musikk, i matematikk eller for skip. Begrepet arkitektur kan defineres som: 1. En formell beskrivelse av et system, eller en detaljert plan for systemets komponenter, som veileder ved implementering 2. Komponenters struktur og relasjoner, prinsipper og retningslinjer for komponentenes design og utvikling Et perspektiv er det stedet du ser fra (som bestemmer hva du kan se). 1 Der det er mulig benyttes definisjon fra standardene TOGAF eller Archimate. Det er mange begrep innen arkitektur, og for å øke lesbarheten vil de fleste begrep defineres i løpende tekst sammen med en figur. 4

5 Side: 5 av 21 Modell Modellering Interessent Interesse Styringsstruktur Strategi Utviklingsinitiativ Prosjekt Aktør Rolle Rammeverk Metode Se også TOGAF: Viewpoint Perspektivet spesifiserer hvordan en modell eller serie av modeller skal lages. En modell er det du ser. En modell er en forenklet fremstilling av virkeligheten. Den benyttes til å kommunisere og forstå vesentlige forhold sett fra et bestemt perspektiv. En modell kan uttrykkes i mange ulike format, figur, tabell, dokument, fysisk. (Se også TOGAF: View / Model) Arbeidet med å utvikle modeller. En person eller en liten gruppe som har interesser eller krav til en løsning eller leveranse, og som ofte kan påvirke eller blir påvirket. Ulike interessenter med ulike roller har ulike interesser. Interessenters interesse forstås som det som de kan påvirke eller påvirkes av. Interessen kan være mer eller mindre viktig for interessenten, og interessenten kan ha mer eller mindre makt. Interesser av mer generell karakter anses ikke som en interesse her. System for å forstå, lede og styre en organisasjon, slik at den leverer planlagt resultat Strategien beskriver hvordan virksomheten kan nå sine mål med de ressurser den har. Strategiprosessen omfatter etablering av mål, planlegging av aktiviteter og mobilisering av ressurser for å gjennomføre aktivitetene. Aktiviteter som utføres i linjen for å utvikle NAV Difi definerer et prosjekt som en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter som bidrar til å realisere den avtalte prosjektbegrunnelsen. Prosjekter kjennetegnes ved at de er av unik karakter, har gitte mål, og er avgrenset i forhold til omfang, tid og kostnad. En person, organisasjon eller system som har en rolle som igangsetter eller samhandler med aktiviteter som etaten utfører. 1. Den vanlige eller forventede opptreden til en aktør, eller hvilket forhold noe eller noen har til en bestemt handling eller hendelse. En aktør kan fylle mange roller 2. Det et individ gjør i og overfor en organisasjon, eller det bidraget de yter ved å bruke sin kunnskap, kompetanse, erfaring og evne. Gjennom plasseringen i organisasjonen og oppgavene har individet fastsatte roller. 3. Summen av de normene og forventningene som er knyttet til en bestemt oppgave, stilling eller gruppe. En struktur for innhold eller prosesser som kan brukes som verktøy for å strukturere tanker, for å sikre konsistens og kompletthet Konkrete, repeterbare aktiviteter som løser et bestemt problem. Kan også sette krav til innhold i løsningen. 5

6 Side: 6 av 21 1 INNLEDNING Dokumentet beskriver hva virksomhetsarkitektur skal være i NAV, hvorfor arbeidet utføres, roller og ansvar. Det er en oppgradering, klargjøring og samling av tidligere dokumentasjon i NAV, og erstatter alle tidligere dokumenter om styring av virksomhetsarkitektur i NAV. Ekspertgruppen som vurderte NAV i 2015 hevdet at: «Det er medarbeidernes kompetanse, arbeidsprosessene, tilgjengelig informasjon, IKT- systemer, ledelse og styring som avgjør hvordan NAV leverer tjenestene og de brukeropplevelsene som dermed skapes». Virksomhetsarkitektur foreslås i dette dokumentet som et verktøy til å forstå slike sammenhenger som ekspertgruppen peker på, og et verktøy til å styre utvikling som skaper planlagte resultater Målgruppen for dokumentet er de som arbeider med eller har ansvar for virksomhetsarkitektur. Dokumentet er skrevet av en arbeidsgruppe oppnevnt av utviklingsmøtet, og er forankret og videreutviklet i møter med interessenter og ledergrupper. I arbeidsgruppen deltok representanter fra tjenestelinja, ytelseslinja, økonomiavdelingen, IKT avdelingen, styringsstab og utviklingsstab. Hensikten med å revidere dokumentet er å forankre en samlet forståelse av hvorfor NAV bør utvikle sin virksomhetsarkitektur, og hva det innebærer. Det er også nødvendig å harmonisere og tydeliggjøre begrep innen fagfeltet. Dokumentet beskriver en overbygning for arkitekturarbeidet som gjøres i NAV. Ved å bruke metoden i praksis vil NAV gradvis videreutvikle virksomhetsarkitekturen. Dokumentet gir grunnlag for å gradvis videreutvikle NAVs virksomhetsarkitektur med utgangspunkt i praktiske erfaringer. 6

7 Side: 7 av 21 2 VIRKSOMHETSARKITEKTUR I NAV Hvorfor utvikle virksomhetsarkitektur? NAV har ansvar for å forvalte arbeids- og velferdsordninger og å utvikle etaten slik at oppgaver blir løst i tråd med endinger i samfunnets behov og forventninger. Virksomhetsarkitekturen er en strukturert beskrivelse av virksomhetens nåsituasjon, målbilder, utviklingsbehov og veikart.. Arbeids- og velferdsdirektøren eier virksomhetsarkitekturen, og bruker den som et verktøy for å: strukturere forretningsutvikling. prioritere prosjekter som skal utvikle NAV styre prosjekters løsningsarkitektur. Virksomhetsarkitekturen vil hjelpe prosjektene å navigere slik at de når NAVs mål Figur 1 Virksomhetsarkitektur i NAV Hva omfatter virksomhetsarkitektur i NAV? Virksomhetsarkitektur i NAV beskriver struktur og sammenhenger mellom elementer som strategi, organisasjon, prosesser, kontorstruktur, tjenester, virkemidler, begrep, lover, regler, applikasjoner og teknologi. Arkitekturen beskriver nåsituasjon, målbilde, utviklingsbehov og veikart. Rammer og avgrensninger NAV omfatter Arbeids- og velferdsforvaltningen, stat og kommune. Omfang og detaljering begrenses til det som er nødvendig for å være et godt styringsverktøy. Virksomhetsarkitekturen vil beskrive elementer utenfor styringsretten til direktoratet der det er nyttig for å oppnå formålet. 7

8 Side: 8 av 21 3 INTERESSENTANALYSE Arbeidsgruppen etablerte en interessentoversikt, som er justert med informasjon fra utviklingsavdelingens interessentanalyse samt møter enkelte interessenter. Interessent Arbeids- og sosialdepartem entet Arbeids- og velferdsdirektøren og Direktørmøtet Interesser - Sikre at NAV utvikler seg i tråd med endinger i samfunnets behov og forventninger - Styre utvikling av NAV på grunnlag av tydelige behov, muligheter, sammenhenger og strategi - Etablere en felles forståelse av NAV slik etaten er og slik den bør utvikles, oppgaver, virkemidler, struktur, sammenhenger og konsekvenser. MBA - Påvirke prosessen med arkitekturutvikling - Etablere en felles forståelse av NAV slik etaten er og slik den bør utvikles, oppgaver, virkemidler, struktur, sammenhenger og konsekvenser. Linjeleder - Påvirke utvikling og endre virksomheten - Forstå sammenhenger og effekter for å planlegge, prioritere og gjennomføre endringer - Øke utviklingstakten og realisere gevinster Arkitekter i NAV Seksjon for informasjonsf orvaltning Prosjekter og utviklingsinitiativ Fagavdelingene: Arbeid og tjenester, Ytelser og Økonomi og styring - Forstå NAVs arkitektur, samt hvilke forventninger, rammer og avhengigheter den setter på prosjektet - Etablere en løsningsarkitektur som passer med NAVs arkitektur - Sikre at prosjektets løsningsarkitektur er forankret og besluttet av NAV - Utvikle og forankre arkitektur innen sine ansvarsområder - Forstå roller og ansvar til arkitekter i NAV - Skape et velfungerende arkitektnettverk som jobber godt sammen - Har regimeansvar for informasjonsforvaltning og linjeansvar for informasjonsarkitektur - Skal utarbeide og godkjenne informasjonsarkitektur inkludert informasjonsmodeller - Hovedansvar for å gjennomføre kjernevirksomheten til brukerne - Styre og utvikle tjenester og ytelser basert på politiske føringer og etatsstrategier - Støtte og styre linjene ressursmessig og faglig for å sikre kvalitet og effektivitet i linjens leveranser til brukerne - et virkemiddel for effektiv og helhetlig styring - Forstå kontekst for strategier/mål - Forstå utfordringer og muligheter - et verktøy for å forstå konsekvensen av NAVs strategier og målbilder Medarbeidere - Påvirke utvikling og endre virksomheten - Få oversikt over NAVs mål og struktur - Forstå sammenhenger mellom eget og andres initiativ og prosjekter IT-avdelingen - Forståelse av hvilke mål og forretningsprosesser IT-avdelingen skal støtte opp under 8

9 Side: 9 av 21 - Grunnlag for å vurdere innføring og utfasing av nye applikasjoner og teknologi eller kapasitet. - Formidle teknologiske utfordringer og muligheter - Forankring av IKT arkitektur og målbilder - Prioritering av prosjektinitiativ - Forstå funksjonelle og tekniske avhengigheter mellom planlagte leveranser og initiativ - Kvalitetssikre og styre prosjekter som er i gang Utviklingsmøtet HR avdeling - Utvikle hensiktsmessig organisasjon ut fra arbeidsoppgaver og prosesser Kunnskapsavdelingen Ekstern kvalitetsikrer Kommuner / KS - ivaretasitt lovtolkningsansvar og ansvar for helhetlig politikk og regelverksutvikling - Forstå og forklare hvordan regelendringer påvirker hele eller deler av arkitekturen, og hvordan planlagte endringer påvirker regler. - Sikre at prosjekter er i samsvar med virksomhetsarkitekturen og planlagt utvikling. - Forstå og påvirke planer som påvirker kommunalt partnerskap og NAVs virkemidler Leverandører - Bidra med kompetanse og erfaringer slik at NAV får god virksomhetsarkitektur, gode løsninger og gode planer - Forstå NAVs arkitektur, samt hvilke forventninger, rammer og avhengigheter den setter til leverandøren og leverandørens leveranser - Utvikle og implementere løsninger i henhold til NAVs virksomhetsarkitektur Samhandlere - Forstå NAVs arkitektur og samhandlerens egen rolle i arkitekturen - Forstå hvilke forventninger, rammer og avhengigheter NAVs arkitektur setter til samhandleren - Forstå hvordan NAVs initiativ og planer vil påvirke dem - Vise hvordan samhandlers planer og initiativer vil påvirke NAV Brukere - Sikre en god brukeropplevelse og gode virkemidler - Vise hvilke mål og behov som understøttes for brukeren, og hvordan Arbeidsgiverog arbeidstakeror ganisasjoner - Forstå hvordan NAVs initiativ og planer vil påvirke dem - Vise hvordan egne planer og initiativer vil påvirke NAV - Forstå hvordan utviklingstiltak understøtter NAVs mål og strategier samt hvordan tiltakene påvirker NAVs arbeidsprosesser og organisering. 9

10 Side: 10 av 21 4 METODE NAV benytter TOGAF 2 som rammeverk og metode ved utvikling av virksomhetsarkitektur. TOGAF beskriver en iterativ 3 arkitekturutvikling, som kan gjennomføres i fire ulike faser: 1. Arkitekturkontekst Beskrivelse som setter arkitekturen i sammenheng, svarer på hvorfor og hvordan virksomheten etablerer en virksomhetsarkitekturfunksjon, og hvordan den samvirker med andre styringsmekanismer 2. Arkitekturutvikling - Styring av prosessen for å beskrive, skape, vedlikeholde, godkjenne, forankre og formidle dokumentasjon av virksomhetsarkitekturen 3. Porteføljeplanlegging Planlegging og prioritering av prosjekter og utviklingsinitiativ som utvikler NAV 4. Styring av arkitektur - Arkitekturstyring av prosjekt og endringsinitiativ som implementerer endringer Figur 2 TOGAF arkitekturutviklingsmetode 2 TOGAF er et rammeverk for arkitektur utviklet av Open Group (The Open Group Architecture Framework). NAV bruker dette rammeverket for å utvikle og forstå virksomhetsarkitektur. Se 3 Iterativ: om verb som uttrykker at en handling stadig blir gjentatt 10

11 Side: 11 av 21 Hvert steg i TOGAF-metoden beskrives kort i tabellen under. TOGAF metoden kan benyttes av arkitekter i en virksomhet som skal utvikle virksomhetsarkitektur. Den er også egnet for arkitekter i et prosjekt som skal utvikle løsningsarkitektur for prosjektet. Den forberedende fasen benyttes til å sette riktige rammer for arbeidet med utvikling av arkitektur. Forberedende fase: Rammer og prinsipper Behovshåndtering Fase A: Arkitekturvisjon Fase B: Forretningsarkitektur Fase C: Informasjons og applikasjons-arkitektur Fase D: Teknologiarkitektur Fase E: Muligheter og løsningsalternativ Fase F: Migrasjonsplanlegging Fase G: Styring av innføring Fase H: Endringsledelse av arkitektur Forbereder organisasjonen på et arkitekturarbeid, ved å beskrive rammeverk, prinsipper og prosesser for arkitektur og forankrer arbeidet Sikre at alle aktiviteter bygger på forretningsbehov, og støtter eller oppdaterer forretningsbehovene. Fastsetter omfang, rammer og forventninger for arkitekturarbeidet. Etablerer en arkitekturvisjon Kartlegger interessenter og deres interesser Validerer forretningsforståelse og etablerer arbeidsomfang Sikre arkitekturressurser Forankring og godkjenning Iterativ utvikling av arkitektur for 1. Forretning 2. Informasjon og applikasjoner 3. Teknologi Omfatter dagens og ønsket arkitektur, samt en beskrivelse av utviklingsbehovet Planlegger implementering og leveransepakker. Forslag til realisering av leveransepakker i et veikart/plan. Analyser kostnader, gevinster og risiko Etabler en detaljert utviklingsplan Veileder og kontroller implementeringsprosjektene. Etablerer klare forventinger til hva og når prosjektene skal rapportere og levere Sikrer at prosjektenes løsningsarkitektur samsvarer med virksomhetsarkitekturen Kontinuerlig oppmerksomhet og endringshåndtering for å sikre at arkitekturen samsvarer med NAVs behov og maksimerer nytteverdien for virksomheten 11

12 Side: 12 av 21 En utviklingsorientert virksomhetsarkitektur Indre og ytre krefter og muligheter driver en utvikling av NAV. Virksomhetsarkitekturen er et verktøy for å kunne forstå virksomheten, og planlegge en fremtidig arkitektur og å planlegge leveransepakker som vil realisere planen. Prosjekter eller program vil levere leveransepakker. Leveransepakker vil beskrives med en løsningsarkitektur. Figur 3 En utviklingsorientert virksomhetsarkitektur Målbilde Beskriver den virksomhetsarkitektur som NAV planlegger å etablere Nåsituasjon Beskriver den virksomhetsarkitekturen NAV har i dag Utviklingsbehov 4 Beskriver forskjellen mellom nåsituasjon og målbilde. Utviklingsbehovet bør begrunnes med en forventet gevinst ved å dekke behovet. Leveransepakker Innbyrdes avhengige endringer som må leveres samtidig, eller i en viss rekkefølge. En sekvens av leveransepakker utgjør et veikart. 4 Utviklingsbehov kalles også «gap» 12

13 Side: 13 av 21 Virksomhetsarkitektur beskrives med modeller Virksomhetsarkitekturen blir beskrevet med modeller som er gruppert i oversikter. Oversiktene er gruppert i arkitekturområdene Forretning, Informasjon, Applikasjon, Teknologi, Styring og Sikkerhet. Figur 4 Oversikter som beskriver virksomhetsarkitektur i NAV Tabellen under detaljerer hvilke oversikter som vil benyttes til å beskrive virksomhetsarkitektur. Oversikt Forretning Drivere Rammer Hvorfor finnes oversikten? Gir en samlet oversikt over interne og eksterne drivere som påvirker virksomhetsarkitekturen. En driver skaper, motiverer og gir krefter til en endring. Drivere kan være både eksterne eller interne. De er ofte knyttet til en interessent, som dermed utøver driverrolle. Beskriver de rammer og føringer som NAV må forholde seg til, og som kan begrense handlingsrommet, eller også gi muligheter. Omfatter også en samlet fremstilling av lover og regler, og hvordan de er implementert i for eksempel virkemidler, prosesser og applikasjoner. 13

14 Side: 14 av 21 Prinsipper Mål Behov Bruker Samhandler Leverandør Tjeneste Ytelse Domene Prosess Organisasjon Sted Kanal Informasjon Begrep Prinsipper gir veiledning, retning og støtte for arkitekturbeslutninger. De skal være begrunnet opp mot et mål, og prioriteres. Gir en samlet oversikt over en ønsket tilstand som en og eller flere interessenter ønsker å realisere. Mål bør være SMARTe, Spesifikke, Målbare, Aksepterte, Realistiske og Tidsbestemte Gir en samlet oversikt over de behov og krav som stilles til virksomheten og virksomhetsarkitekturen, noe som skal eller bør leveres for å oppnå et mål virksomheten har. Grupperer brukere i brukergrupper, og gir slik en samlet oversikt over aktører og roller som mottar en tjeneste eller ytelse fra NAV Gir en samlet oversikt over aktører som utveksler informasjon og tjenester med NAV i kraft av en rolle de har. Gir en samlet oversikt over NAVs leverandører Gir en samlet oversikt over hvilke tjenester NAV leverer til brukere og samhandlere, og er en delmengde av NAVs virkemidler Gir en samlet oversikt over hvilke ytelser NAV leverer til ulike behovsgrupper, og er en delmengde av NAVs virkemidler Gir en samlet fremstilling av forretningsfunksjoner som kobles til ulike virkemidler, prosesser og organisasjonsenheter. En forretningsfunksjon grupperer aktiviteter etter krav til kompetanse og ressurser. Domener benyttes til å utvikle en funksjon, synliggjøre avhengigheter og strukturere diskusjoner på tvers av enheter og prosesser. Beskriver aktivitetene som NAV utfører for å skape verdi, og hvordan de er ordnet i rekkefølge. Prosesser kan beskrives i ulike nivåer, mer eller mindre detaljert. Kjerneprosesser produserer virkemidler (tjenester eller ytelser), i tillegg kommer styrings- og støtteprosesser. Beskriver NAVs organisasjonsenheter, stillinger og roller, og hvordan de samvirker med andre deler av virksomhetsarkitekturen. En rolle er den måten en aktør opptrer og forholder seg til andre på i en bestemt sammenheng. Utøvelse av en rolle medfører krav til kompetanse. Gir en fremstilling av de fysiske lokasjonene som NAV er representert på, med koblinger til organisasjonen og virkemiddelproduksjonen Gir en samlet oversikt over de kommunikasjonskanaler som NAV bruker til kommunikasjon med brukere, samhandlere, medarbeidere og andre Målet med å samle NAVs viktigste begreper på ett sted er å standardisere begrepsbruk internt og å synliggjøre likheter og forskjeller i informasjonen 14

15 Side: 15 av 21 Applikasjon IKT-prinsipper Integrasjon Teknologi Styring Forretningsobjekt Informasjonskilder Applikasjonskatalog Applikasjonstjenester Teknologikatalog Plattformtjenester Infrastrukturtjenester Virksomhetsstyring Sikkerhet Referansemodell for sikkerhet som brukes og hvordan begrep blir brukt Samlet fremstilling av informasjonsobjekter som forretningssiden forholder seg til, som søknad, sak, vedtak, regel, kundereskontro, kontoplan Samlet fremstilling av autorative informasjonskilder Prinsipper som skal ligge til grunn for hvordan NAV utvikler IKT-arkitektur og IKT-løsninger. Beskriver de applikasjoner som finnes, og koblinger til organisasjon, domene, teknologi og prosess Beskriver en avgrenset funksjonalitet som tilbys av en applikasjon og som understøtter definerte behov i en eller flere av NAVs virksomhetsprosesser Beskriver grensesnitt mellom applikasjoner for utveksling av informasjon, både med eksterne brukergrupper og samhandlere, og internt mellom applikasjoner i NAV Teknologikatalogen gir oversikt over teknologi NAV bruker og strategi for bruk av den enkelte teknologien. Teknologikatalogen skal sikre styrt bruk, innføring og avvikling av teknologi i NAV. Beskrivelse av de tjenestene som tilbys til applikasjoner som kjører på dem Beskriver de tjenestene som den fysiske infrastrukturen produserer, som datasentre, servere og nettverk. Beskriver NAVs styringsmekanismer Beskriver modeller for sikkerhetsstyring i NAV, som mellom annet omfatter beredskap, fysisk sikkerhet og informasjonssikkerhet 15

16 Side: 16 av 21 Iterativ arkitekturutviklingsmetode Arkitektur i NAV utvikles i en iterativ metode, ved at man utvikler arkitektur ved å svare på spørsmål om hvorfor, hva, hvordan og med hva flere ganger. Med en slik iterativ metode kan resultatet forbedres ved å bygge på resultatet fra forrige iterasjon. Iterativ metodikk benyttes for å stykke opp og løse kompliserte problemer med mange gjensidige avhengigheter. Figur 5 Faser i iterativ arkitekturutvikling Verktøystøtte og format NAV har valgt MEGA frå Bizcon som verktøy for modellering av virksomhetsarkitektur. For de øverste nivåene skal NAV i utgangspunktet benytte Archimate 5. Ved behov for høyere detaljeringsgrad kan det være hensiktsmessig å benytte andre format og verktøy(eksempelvis «metode for prosessutvikling» og BPMN). Dagens verktøystøtte for virksomhetsarkitektur er PowerPoint for noen modeller, og Sparx Enterprise Architect med Archimate for mange modeller i Applikasjon og Teknologi. NAV økonomi bruker Qualiware, også andre verktøy er i bruk i NAV. Disse modellene planlegges konvertert inn i MEGA. 5 Archimate er et modelleringsspråk utviklet av Open Group, som beskriver arkitektur, teknisk standard.. NAV bruker dette språket til mange modeller for arkitektur. 16

17 Side: 17 av 21 5 ARKITEKTURSTYRING I dette kapittelet drøftes roller og ansvar knyttet til tre ulike aspekter av arkitekturstyring slik de ble beskrevet i kapittel 4 om TOGAF arkitekturutviklingsmetode: 1. Utvikling av virksomhetsarkitektur - Styring av prosessen for å definere, skape, vedlikeholde, godkjenne, forankre og formidle oversikter og modeller. Se kapittel 5.1 og Porteføljeplanlegging Planlegging og prioritering av prosjekter som utvikler arkitekturen. Se kapittel 5.2 og Styring av prosjekters løsningsarkitektur - Arkitekturstyring av prosjekt som utvikler løsningsarkitektur og implementerer endringer i virksomhetsarkitekturen. Se kapittel 5.2 og 5.4 Styringsprinsipper: Arbeids- og velferdsdirektøren eier virksomhetsarkitekturen Beslutninger skal være basert på NAVs helhetlige, forretningsmessige behov Oppgaver, beslutningsmyndighet og ansvar delegeres så langt det er hensiktsmessig og forsvarlig. Det skal være klare ansvars og rollebeskrivelser. Interessenter skal kartlegges og involveres for å sikre gode løsninger og forankring Virksomhetsarkitektur utvikles iterativt og oppdateres jevnlig 17

18 Side: 18 av 21 Roller ved utvikling av arkitekturmodeller Hensikten med å etablere rollene under er å arbeide strukturert og helhetlig med virksomhetsarkitektur. Figur 6 Regimeansvar for arkitektur Modeller brukes for å beskrive prosesser, begrep eller applikasjoner. Modellene eies av eksempelvis prosesseier, begrepseier eller applikasjonseier. Slike eiere vil komme fra ulike deler av NAV. Regimeansvarlig 6 sørger for at modeller som inngår i en felles oversikt beskrives med samme rammeverk. Eksempler på slike roller vil være eksempelvis «Ansvarlig for prosessrammeverk», «Ansvarlig for begrepskatalogen», «Ansvarlig for applikasjonskatalogen». Arkitektturrådet sørger for at det utvikles oversikter som samlet beskriver NAVs virksomhetsarkitektur. Arkitekturrådet ledes av seksjonsleder for virksomhetsarkitektur. Arbeids- og tjenesteavdelingen, ytelsesavdelingen, økonomi og styringsavdelingen, HR avdelingen og ITavdelingen er representert med en person fra hver avdeling, i tillegg er seksjon for informasjonsforvaltning representert med en informasjonsarkitekt. Andre staber og avdelinger kan møte når saken angår dem. 6 Ansvarsdokumentet definerer regimeansvar slik: Ansvar for å utarbeide rammer og retningslinjer som etaten skal følge. I regimeansvar ligger også et ansvar for å forankre og følge opp praksis. Ansvaret for etterlevelse ligger i linjen. 18

19 Side: 19 av 21 Roller og ansvar knyttet til arkitekturbeslutninger Hensikten med å etablere en egen beslutningsmodell for arkitekturbeslutninger er å kunne delegere beslutninger så langt det er mulig, samtidig som beslutninger ivaretar NAVs helhetlige interesser. Modellen beskriver også NAVs arkitekturstyring av prosjekter. Figur 7 Roller og ansvar ved arkitekturbeslutninger Modelleier utvikler arkitekturmodeller og er ansvarlig for å kartlegge interessenter og håndtere interessentenes interesser i modellen. Modelleier vil fremme forslag om nye eller endrede modeller til regimeansvarlig. Regimeansvarlig utvikler rammeverk og retningslinjer for de modeller som dekkes i oversikten. Regimeansvarlig kan fremme forslag til arkitekturbeslutninger til arkitekturrådet, og godkjenne og publisere modeller innen sitt område. NAVs ansvarlige arkitekt har ansvar for å ivareta NAVs arkitekturstyring av prosjekter. Ved behov vil ansvarlig arkitekt lede et utvidet arkitektteam, Ansvarlig arkitekt vil formidle NAVs virksomhetsarkitektur og føringer til prosjektets løsningsarkitekt, og drøfte forslag fra prosjektet. Ved behov vil forslag til arkitekturbeslutning fremmes til arkitekturrådet. Prosjektets løsningsarkitekt er utvikler prosjektets løsningsarkitektur, og er ansvarlig for å kartlegge interessenter og interesser i prosjektets løsningsarkitektur, og å ha en dialog med nødvendige interessenter. Løsningsarkitekten forholder seg til NAVs virksomhetsarkitektur, og kan fremme forslag til arkitekturbeslutning til arkitekturrådet. Arkitekturrådet drøfter forslag til arkitekturbeslutninger. Leder av seksjon for virksomhetsarkitektur har beslutningsmyndighet innen mandat gitt fra utviklingsmøtet. Beslutningsmyndighet kan delegeres til regimeansvarlige eller ansvarlige arkitekter. Arkitekturrådet er ansvarlig for å publisere arkitekturbeslutninger. Utviklingsmøtet tar arkitekturbeslutninger innen mandat gitt fra Arbeids- og velferdsdirektøren. Utviklingsmøtet kan delegere beslutningsmyndighet til arkitekturrådet. Arbeids- og velferdsdirektøren er ansvarlig for alle arkitekturbeslutninger, og kan delegere beslutningsmyndighet. 19

20 Side: 20 av 21 Porteføljeplanlegging, konseptutvikling og prioritering NAV bruker porteføljestyring som samlebegrep for prosesser og beslutninger som til sammen sikrer en best mulig prosjektportefølje i henhold til NAVs strategi. Hensikten med porteføljestyring er å velge de beste initiativene, gitt at NAV har begrensede ressurser. Prosessen kan illustreres med følgende figur som viser kobling mellom strategi, idefase, porteføljedefinisjon, prosjektgjennomføring og gevinstrealisering: Figur 8 Fra strategi til gevinstrealisering Arbeids- og velferdsdirektøren fastsetter strategi og fokusområder, slik at medarbeidere, brukere, samhandlere og leverandører kan utvikle gode ideer og initiativ. Prosjektideer og initiativ kan utvikles med metode for arkitekturutvikling, slik det er beskrevet i kapittel 3. Virksomhetsarkitekten er en interessent som skal involveres i prosjekters konseptutvikling, for å bidra med innsikt og føringer basert på virksomhetsarkitekturen. Forslag til arkitekturbeslutninger eller prinsipielle avklaringer kan løftes til arkitekturrådet. 20

21 Side: 21 av 21 Arkitekturstyring av prosjekt NAV innfører i løpet av 2016 prosjektmodellen som er beskrevet i prosjektveiviseren til Difi. Konseptfasen brukes til å utvikle prosjektideer, de påfølgende fasene dekker gjennomføringen av prosjekter.. Figur 9 Difi prosjektmodell Når prosjekter går inn i planleggingsfasen vil en ansvarlig arkitekt ivareta NAVs arkitekturstyring av prosjekter. For større prosjekt vil det være et arkitektteam som ledes av ansvarlig arkitekt. Prosjektet skal ha en løsningsarkitekt, som har overordnet ansvar for løsningens arkitektur, som omfatter forretnings-, informasjons-, applikasjons-, teknologi og sikkerhetsarkitektur. Prosjektets løsningsarkitekt utvikler løsningsarkitektur, dokumenterer denne, og varsler ansvarlig arkitekt om eventuelle avvik fra godkjent arkitektur. Ansvarlig arkitekt og løsningsarkitekt skal samarbeide, slik at virksomhetsarkitekturen formidles til prosjektet. Ansvarlig arkitekt vil formidle krav og føringer på vegne av arkitekturrådet til prosjektets løsningsarkitekt. (I tillegg kan det komme andre krav og føringer til løsningen, for eksempel detaljerte krav fra IKT og andre) Ansvarlig arkitekt skal gi en anbefaling og vurdering av prosjektets løsningsarkitektur og samsvar med virksomhetsarkitekturen ved prosjektets beslutningspunkter. Prosjektets løsningsarkitekt har et ansvar for å tilbakeføre informasjon om endringer som gjennomføres av prosjektet, og forslag til utvikling av virksomhetsarkitekturen. 21

Målbilde for XXX. Januar Versjon ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO

Målbilde for XXX. Januar Versjon ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Målbilde for XXX Januar 2016 Versjon 0.10 ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Besøksadresse: Økernveien 94 Tel: 21 07 00 00 // Faks: 21 07 00 01 www.nav.no //

Detaljer

Arkitekturprinsipper i spesialisthelsetjenesten. Versjon 1.0 Sist oppdatert: 27. nov 2014

Arkitekturprinsipper i spesialisthelsetjenesten. Versjon 1.0 Sist oppdatert: 27. nov 2014 Arkitekturprinsipper i spesialisthelsetjenesten Versjon 1.0 Sist oppdatert: 27. nov 2014 Nasjonal IKTs Fagforum Arkitektur forvalter arkitekturen for spesialisthelsetjenesten Som en del av dette er det

Detaljer

Prosjektforslag. Prosjektforslag for Felles Datakatalog

Prosjektforslag. Prosjektforslag for Felles Datakatalog Prosjektforslag Prosjektforslag for Felles Datakatalog Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Beslutning:

Detaljer

Virksomhetsarkitektur i NAV

Virksomhetsarkitektur i NAV NOKIOS // 28. oktober 2014 Virksomhetsarkitektur i NAV Petter Hafskjold, sjefsarkitekt IKT, NAV Innhold NAV og arkitektur Arkitekturutvikling / modeller Arkitekturstyring Forankring Oppsummering NAVs hverdag

Detaljer

MANDAT FOR FORANALYSE FULLMAKTER FOR INNBYGGERE

MANDAT FOR FORANALYSE FULLMAKTER FOR INNBYGGERE MANDAT FOR FORANALYSE FULLMAKTER FOR INNBYGGERE 1. Bakgrunn... 1 2. Leveranser... 1 3. Rammebetingelser... 2 3.1. Overordnete rammer og føringer... 2 3.2. Interessenter/målgrupper... 3 4. Gjennomføring...

Detaljer

Medarbeidersamtalen ved Det helsevitenskapelige fakultet

Medarbeidersamtalen ved Det helsevitenskapelige fakultet Medarbeidersamtalen ved Det helsevitenskapelige fakultet Definisjon av medarbeidersamtale: En medarbeidersamtale er en planlagt, forberedt og tilbakevendende personlig samtale mellom leder og medarbeider.

Detaljer

ARK 2014 Arkitekturfaget - observasjon fra en tjenesteleverandør

ARK 2014 Arkitekturfaget - observasjon fra en tjenesteleverandør ARK 2014 Arkitekturfaget - observasjon fra en tjenesteleverandør www.steria.com Stein Aarum Leder for arkitekturfagområdet Steria www.steria.com Innhold Hva vi mener med arkitektur Vår viktigste rolle

Detaljer

Medarbeidersamtale. Veiledningshefte. Medarbeidersamtale. Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal

Medarbeidersamtale. Veiledningshefte. Medarbeidersamtale. Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal Medarbeidersamtale Veiledningshefte Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal Steinkjer kommune Avdeling for økonomi og personal 1 Steinkjer kommune Avdeling for økonomi og personal 2 Medarbeidersamtale

Detaljer

Rollebeskrivelser for ehandel

Rollebeskrivelser for ehandel Rollebeskrivelser for ehandel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12,

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12, INNLEDNING MEDARBEIDERSAMTALEN Det er vanlig å definere medarbeidersamtalen som er samtale mellom en ansatt og leder som er planlagt, forberedt, periodisk tilbakevendende, forpliktende og fortrolig. Samtalen

Detaljer

Ledelsesprinsipper. i Østfold fylkeskommune

Ledelsesprinsipper. i Østfold fylkeskommune Ledelsesprinsipper i Østfold fylkeskommune Bakgrunn og hensikt Side 2 Østfold fylkeskommunes virksomhetsidé Side 3 Ledelsesprinsipper i Østfold fylkeskommune Side 4 Eksempel på individuelt arbeid med prinsippene

Detaljer

IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012 En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som

Detaljer

Tjenestedesign og kontinuerlige leveranser i Oslo kommunes sky

Tjenestedesign og kontinuerlige leveranser i Oslo kommunes sky Tjenestedesign og kontinuerlige leveranser i Oslo kommunes sky 04.09. 2015 Trine Lind, prosjektleder - Byrådsavdeling for finans Tema Kort om Oslo kommune Digitaliseringssatsingen: Program for elektroniske

Detaljer

Ny arbeids- og velferdsforvaltning

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Ny arbeids- og velferdsforvaltning RAMMEAVTALE MELLOM KS OG ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Oslo, 07. april 2006 Halvdan Skard KS Bjarne Håkon Hanssen Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1. Bakgrunn

Detaljer

IKT-styring hvordan kan det gjøres bedre? Diskusjon med deltakelse fra salen

IKT-styring hvordan kan det gjøres bedre? Diskusjon med deltakelse fra salen IKT-styring hvordan kan det gjøres bedre? Innledning ved Arild Jansen, Avd. for forvaltningsinformatikk, UiO Kommentarer fra: Ingunn Cowan, Avdelingsdirektør, Lånekassen Tone Bringedal, Avdelingsdirektør

Detaljer

ARKITEKTURPROSJEKTET

ARKITEKTURPROSJEKTET Vedlegg B PROSJEKTFORSLAG ARKITEKTURPROSJEKTET I MIGRERINGSPROSJEKTET VERSJON 1.0 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet

Detaljer

WORKSHOP ANALYSE AV ADMINISTRATIVE FUNKSJONER

WORKSHOP ANALYSE AV ADMINISTRATIVE FUNKSJONER WORKSHOP ANALYSE AV ADMINISTRATIVE FUNKSJONER INNHOLDET I WORKSHOPENE Formål Få et overblikk over hvordan oppgavene løses nå, og idenfisere muligheter for å utvikle måten de administrative oppgavene kan

Detaljer

15.01.08. Mandat, prosjekt rapportering bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet

15.01.08. Mandat, prosjekt rapportering bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet 15.01.08 Mandat, prosjekt rapportering bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...3 1.1 Prosjektets omfang og avgrensninger...3 2 Prosjektets hovedmål...3 3 Organisering

Detaljer

Olav Ulleren, administrerende direktør, KS. Hva anbefaler KS? Arbeidsgiverpolitikk. Rekruttering. Belønning

Olav Ulleren, administrerende direktør, KS. Hva anbefaler KS? Arbeidsgiverpolitikk. Rekruttering. Belønning Arbeidsgiverpolitikk Belønning Rekruttering Hva anbefaler KS? Olav Ulleren, administrerende direktør, KS Stolt og unik Arbeidsgiverstrategi mot 2020 To hovedutfordringer Kommunenes evne til utvikling og

Detaljer

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet?

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? HelsIT 2011 Roar Engen Leder for arkitekturseksjonen,teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Medforfatter: Jarle

Detaljer

Nasjonal styringsmodell for e-helse. Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016

Nasjonal styringsmodell for e-helse. Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016 Nasjonal styringsmodell for e-helse Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016 Et enklere helse-norge Pådriver for gode e-helseløsninger To roller: Myndighet Leverandør Nasjonalt e-helsestyre 3

Detaljer

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Temadag Nasjonal geodatastrategi Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Nasjonal geodatastrategi 1. Arbeidsgruppa 2. Bakteppe 3. Utviklingstrekk 4. Overordnet målbilde og de fire

Detaljer

Saksbehandler: Linda Velle Sjøen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 16/1833

Saksbehandler: Linda Velle Sjøen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 16/1833 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Linda Velle Sjøen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 16/1833 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 15.06.2016 Formannskapet 20.06.2016 Kommunestyret 19.09.2016 FRA AMBISJON TIL

Detaljer

Kurskatalog. Bluegarden Kurssenter

Kurskatalog. Bluegarden Kurssenter Kurskatalog Bluegarden Kurssenter Om Bluegarden Praktiske opplysninger Bluegarden er en total leverandør av systemer, outsourcing, tjenester og rådgivning innen lønn og personal. Ca 20 % av Skandinavias

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR Direktoratet for e-helse

HOVEDINSTRUKS FOR Direktoratet for e-helse HOVEDINSTRUKS FOR Direktoratet for e-helse Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 17.12.2015 1. Innledning Etatens offisielle navn er Direktoratet for e-helse, på engelsk Norwegian Directorate

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

BÆRUM KOMMUNE. Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon BÆRUM KOMMUNE Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGNING... 4 2.1. ABSOLUTTE KRAV SOM ER UFRAVIKELIG... 4 2.2. VEDLEGG 1 PERSONAS... 4 2.3. VEDLEGG 2 BRUKERHISTORIER...

Detaljer

Kompetansepolicy for NAV

Kompetansepolicy for NAV Kompetansepolicy for NAV 1 DEL 3 Kompetansepolicy Kompetansepolicyen gir føringer for organisering av kompetansearbeidet i NAV og skal sikre en felles forståelse og lik praksis i gjennomføringen og styringen

Detaljer

DOK2analysemodellen 1

DOK2analysemodellen 1 DOK2analysemodellen 1 LP-MODELLEN En strategi for å utvikle godt læringsmiljø og gode læringsresultater, basert på teori og empiri En arbeidsmåte for lærere for å bli bedre i stand til å analysere og håndtere

Detaljer

Med standarder som virkemiddel

Med standarder som virkemiddel Med standarder som virkemiddel Tristan Rolstad, leder Virksomhetsarkitektur Øystein Aanrud, virksomhetsarkitekt ekommune 2013 17.09.2013 Agenda Standardisering Interoperabilitet Standardisering og arkitektur

Detaljer

God forvaltning og systemeierskap ved utvikling, idriftsettelse og bruk /drift av ny teknologi. Mariann Hornnes Teknisk direktør Oslo Lufthavn AS

God forvaltning og systemeierskap ved utvikling, idriftsettelse og bruk /drift av ny teknologi. Mariann Hornnes Teknisk direktør Oslo Lufthavn AS God forvaltning og systemeierskap ved utvikling, idriftsettelse og bruk /drift av ny teknologi Mariann Hornnes Teknisk direktør Oslo Lufthavn AS Oslo Lufthavn AS Fakta om OSL / Gardermoen området 1. Ca.

Detaljer

Prosjektbegrunnelse for. Felles Datakatalog

Prosjektbegrunnelse for. Felles Datakatalog Prosjektbegrunnelse Prosjektbegrunnelse for Felles Datakatalog [Malen er utarbeidet med bakgrunn i Prosjektveiviseren, og tilpasset for Skate prosjekter] Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer:

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Kryptoporteføljen i Forsvaret

Kryptoporteføljen i Forsvaret The Minister Kryptoporteføljen i Forsvaret utfordringer, kapasiteter og kompetanse Presentasjon på seminar - FFI 15.1.2015 Trond Viggo Bjerke, seniorrådgiver Forsvarsdepartementet Noen ulike generasjoner

Detaljer

10-FAKTOR, Guide til god ledelse og Skodd for framtida. Siri Klevstrand, spesialrådgiver KS Arbeidsgiverpolitikk

10-FAKTOR, Guide til god ledelse og Skodd for framtida. Siri Klevstrand, spesialrådgiver KS Arbeidsgiverpolitikk 10-FAKTOR, Guide til god ledelse og Skodd for framtida Siri Klevstrand, spesialrådgiver KS Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk - hvorfor er det viktig? Utgjør et felles verdigrunnlag Synliggjør hvilke

Detaljer

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå?

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? 1 Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? Bakgrunn Nasjonal IKT har siden høsten 2010 investert i kompetansebygging innen virksomhetsarkitektur, (Enterprise

Detaljer

Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer - basis for samhandling i forvaltningen

Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer - basis for samhandling i forvaltningen Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer - basis for samhandling i forvaltningen Forelesning DRI3010, 2. september 2015 Øivind Langeland (oivind.langeland@gmail.com) Disposisjon og pensum

Detaljer

Kunnskapsbehov. Torleif Husebø PTIL/PSA

Kunnskapsbehov. Torleif Husebø PTIL/PSA Kunnskapsbehov Torleif Husebø Innhold Risiko, risikoforståelse og risikovurderinger Noen andre spesifikke forhold / utfordringer Risiko, risikoforståelse og risikovurderinger Bidrar risikovurderingene

Detaljer

OVERORDNET HMS MÅLSETTING

OVERORDNET HMS MÅLSETTING OVERORDNET HMS MÅLSETTING Våre aktiviteter skal gjennomføres på en forsvarlig, organisert og sikker måte, slik at menneskers liv og helse, det ytre og indre miljø, samt materielle verdier ivaretas og ikke

Detaljer

Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne. Introduksjon

Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne. Introduksjon Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne Introduksjon Hvorfor regning som grunnleggende ferdighet? For å utvikle elevenes kompetanse slik at de kan: - ta stilling til samfunnsspørsmål på en reflektert

Detaljer

På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon.

På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon. På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon. Rolleanalyse rollen som leder på NTNU Denne oppgaven går ut på å kartlegge hvilken

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17.11. 2010 Dato møte: 24.11. 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling Mandat idéfase nybygg Gaustad, somatikk.

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2016

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2016 Digital postkasse til innbyggere iklingsplan 2016 Endringer i denne versjon Oppdatert med status for 2016 Direktoratet for forvaltning og IKT Digital postkasse til innbyggere Essensen («hva digital postkasse

Detaljer

Vestfold EnergiForum Til: Vestfold Energiforum - partnerskapet Dato: 18.01.2006 Status: Forslag Vedtatt av partnerskapet 18.01.

Vestfold EnergiForum Til: Vestfold Energiforum - partnerskapet Dato: 18.01.2006 Status: Forslag Vedtatt av partnerskapet 18.01. NOTAT Vestfold EnergiForum Til: Vestfold Energiforum - partnerskapet Dato: 18.01.2006 Status: Forslag Vedtatt av partnerskapet 18.01.2006 HOVEDSATSNINGSOMRÅDER OG ARBEIDSPLAN FOR PERIODEN 2006 TIL VÅREN

Detaljer

Sammen om en bedre kommune. Resultater - Hovedfunn i årsrapportene for 2014

Sammen om en bedre kommune. Resultater - Hovedfunn i årsrapportene for 2014 Sammen om en bedre kommune Resultater - Hovedfunn i årsrapportene for 2014 Bevegelser og endringer - Mål Deltagerkommunene har gjort relativt få endinger i sine målsettinger De registrerte endringer er

Detaljer

Søknad om prosjektmidler fra ExtraStiftelsen Mal for prosjektbeskrivelse (Maksimum 10 sider inkl. referanseliste)

Søknad om prosjektmidler fra ExtraStiftelsen Mal for prosjektbeskrivelse (Maksimum 10 sider inkl. referanseliste) Søknad om prosjektmidler fra ExtraStiftelsen Mal for prosjektbeskrivelse (Maksimum 10 sider inkl. referanseliste) Tittel/navn på prosjektet Vær kreativ når det gjelder å finne et navn på prosjektet. Husk

Detaljer

DISTRIBUERT UTVIKLING AV NETTTJENESTER ( BARE UTDRAG)

DISTRIBUERT UTVIKLING AV NETTTJENESTER ( BARE UTDRAG) Eksamen i: IN 26 Tid: Fredag 2. mai 2001 Tid for eksamen: 9.00 1.00 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt. Kontroller at oppgavesettet er komplett før

Detaljer

20 viktige forutsetninger for utøvelse av godt lederskap.

20 viktige forutsetninger for utøvelse av godt lederskap. 20 viktige forutsetninger for utøvelse av godt lederskap. Per Torvild Aakvaag, HRM Group AS. 1. Hvor er vi og hvor skal vi; - Ledere og medarbeidere MÅ ha en klar forståelse for organisasjonens visjon

Detaljer

Hvordan adressere behovene framover sett fra Difi og Skate. Nokios 2015 Sesjon 1A Digitalisering som forvaltningsreform vidar.holmane@difi.

Hvordan adressere behovene framover sett fra Difi og Skate. Nokios 2015 Sesjon 1A Digitalisering som forvaltningsreform vidar.holmane@difi. Hvordan adressere behovene framover sett fra Difi og Skate Nokios 2015 Sesjon 1A Digitalisering som forvaltningsreform vidar.holmane@difi.no Direktoratet for forvaltning og IKT Den politiske styringen

Detaljer

Faseplan for Felles Datakatalog planleggingsfase

Faseplan for Felles Datakatalog planleggingsfase Faseplan Faseplan for Felles Datakatalog planleggingsfase [Malen er utarbeidet med bakgrunn i Prosjektveiviseren, og tilpasset for Skate prosjekter] Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer:

Detaljer

Digitale konsekvenser av kommunereformen i et arkivperspektiv

Digitale konsekvenser av kommunereformen i et arkivperspektiv Digitale konsekvenser av kommunereformen i et arkivperspektiv 6. april 2016 Anne Mette Dørum KS 17000 virksomheter samhandler 346.613.343 meldinger i 2015 Status for kommunereformen per 1. april 2016 11

Detaljer

Informasjon og medvirkning

Informasjon og medvirkning Informasjon og medvirkning Formålet med denne veilederen er å legge opp til gode prosesser i forbindelse med fysiske endringer på arbeidsplassen, slik at arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø blir tatt

Detaljer

Programlederrollen i praksis. Siri Anette Brandtzæg Rådgiver i Strategiavdelingen og programleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar

Programlederrollen i praksis. Siri Anette Brandtzæg Rådgiver i Strategiavdelingen og programleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar Programlederrollen i praksis Siri Anette Brandtzæg Rådgiver i Strategiavdelingen og programleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar Hamar Mine refleksjoner om programmet i Hamar om programlederrollen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/28 Kommunestyret 26.04.2016

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/28 Kommunestyret 26.04.2016 SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: 18.04.2016 Saksnr Utvalg Møtedato 16/28 Kommunestyret 26.04.2016 Saksbehandler: Emil Raaen Utredning av deler av styringssystem i Bjugn kommune - kvalitetsmeldinger og målekort

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/10581-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Læringsmål og pensum. Utvikling av informasjonssystemer. Oversikt. Systemutvikling Systemutvikling i seks faser Femstegs prosedyre for programmering

Læringsmål og pensum. Utvikling av informasjonssystemer. Oversikt. Systemutvikling Systemutvikling i seks faser Femstegs prosedyre for programmering 1 2 Læringsmål og pensum TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 38 Utvikling av informasjonssystemer Læringsmål Kunne seks faser for systemanalyse og design Kunne femstegs prosedyre for programmering

Detaljer

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern i barnehager. Delrapport I BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I BEBY-sak 262-04 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager II: Barnehagenes formidling av bekymring til

Detaljer

Offshore oil platform. profesjonelles

Offshore oil platform. profesjonelles Offshore oil platform profesjonelles DEFINERE FOKUS Bakgrunn Vitenskapelig enighet om klimakrisen har ført til økende internasjonal og nasjonal oppmerksomhet. Dette har blant annet resultert i omfattende

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 17. desember 2015 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne

Detaljer

Etiske retningslinjer for MOVAR.

Etiske retningslinjer for MOVAR. Etiske retningslinjer for MOVAR Korrekt etisk opptreden er en grunnpilar for å bygge et godt omdømme! Er du i tvil? Kontakt din nærmeste leder! 2. Etiske retningslinjer for MOVAR (Vedtatt av styret i MOVAR,

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 3 KRAVHÅNDTERING

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 3 KRAVHÅNDTERING GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 3 KRAVHÅNDTERING INF1050 V16 HVA ER KRAVHÅNDTERING? Kravhåndtering er prosessen å identifisere, analysere og spesifisere kravene til et nytt system eller et system som skal forbedres

Detaljer

Hvordan kan vi skape vedvarende forbedringer?

Hvordan kan vi skape vedvarende forbedringer? Utfordringen er ikke å komme i gang, men å fortsette etter at den første entusiasmen har lagt seg. Øvretveit, 2003 Hvordan kan vi skape vedvarende forbedringer? Av Trulte Konsmo, Kunnskapssenteret, Seksjon

Detaljer

Mandat for innsatsgruppe Energisystemer

Mandat for innsatsgruppe Energisystemer Mandat IG Energisystemer Mandat for innsatsgruppe Energisystemer Bakgrunn I november 2007 sluttførte Innsatsgruppen for Energisystem sin rapport, med konklusjon om å prioritere satsning innen: Overordnet

Detaljer

Ti egenskaper for å evaluere nettsteders brukskvalitet. Den opplevde kvaliteten til nettstedet

Ti egenskaper for å evaluere nettsteders brukskvalitet. Den opplevde kvaliteten til nettstedet Ti egenskaper for å evaluere nettsteders brukskvalitet Den opplevde kvaliteten til nettstedet Bakgrunnen Det finnes: Ingen begrensninger på hvem som kan presentere informasjon på internett Mange forskjellige

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer - basis for samhandling i forvaltningen

Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer - basis for samhandling i forvaltningen Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer - basis for samhandling i forvaltningen Forelesning DRI3010, 5. september 2012 Øivind Langeland (oivind.langeland@difi.no) Disposisjon og pensum

Detaljer

Organisasjonskartet: Selv om direktør skal ha et lederteam rundt seg, må direktør være en egen boks på organisasjonskartet.

Organisasjonskartet: Selv om direktør skal ha et lederteam rundt seg, må direktør være en egen boks på organisasjonskartet. Innspill på høringsutkast til strategiplan for Vest-Agder-museet gitt av medlemmer av Forskerforbundet Vest-Agder-museet. Organisasjonskartet: Selv om direktør skal ha et lederteam rundt seg, må direktør

Detaljer

Rammeplan for IKT-samarbeidet i Østregionen

Rammeplan for IKT-samarbeidet i Østregionen Rammeplan for IKT-samarbeidet i Østregionen Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommuner Versjon 1.0 11. august 2009 1 Visjon og målsetning... 3 2 Vertskommune for IKT... 3 2.1 Samarbeidsorgan...

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Vedtatt av NRT Karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver i ingeniørfag

Vedtatt av NRT Karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver i ingeniørfag Karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver i ingeniørfag Karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver i ingeniørfag er utarbeidet av Nasjonalt

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Regler og rammer for anbudsprosesser

Regler og rammer for anbudsprosesser Regler og rammer for anbudsprosesser 1 Innledning Med et forbruk på i over 400 milliarder kroner årlig, har offentlige virksomheter en betydelig kjøpermakt og mulighet til å påvirke leverandører, markeder

Detaljer

Strategisk personalplanlegging ved DMF

Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Strategisk personalplanlegging ved DMF Fakultetsstyremøte 1. mars 2012 DMF/hr/gmy 2 Agenda: Hva er strategisk personalplanlegging Bakgrunn for prosjektet Formål/mål - Strategisk personalplanlegging ved

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON LILLEHAMMER KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON LILLEHAMMER KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON LILLEHAMMER KOMMUNE 2013 2015 Behandlet i kontrollutvalget 1. november 2012 Innhold 1. Bakgrunn 3 2. Formål 3 3. Prosessen for valg av

Detaljer

KURS I GEVINSTREALISERING

KURS I GEVINSTREALISERING KURS I GEVINSTREALISERING Liza Nienova Maren Riis 3. mai 2016 PA Knowledge Limited 2014 1 Plan for dagen 9:00 Introduksjon 9:30 Gevinstrealisering hva og hvorfor 11:30 Lunsj 12:15 Aktiviteter i gevinstrealiseringsprosessen

Detaljer

Innovative anskaffelser gjør samfunnet bedre! Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen

Innovative anskaffelser gjør samfunnet bedre! Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen Innovative anskaffelser gjør samfunnet bedre! Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen Agenda Kort om Difi Innovasjon og innovative anskaffelser Hvordan kan innovative anskaffelser gjøre samfunnet bedre? Hva

Detaljer

ebok #01/2016 Med fokus på HMS Helse, miljø og sikkerhet STICOS ebok #01/2016 TEMA: HMS SIDE: 01

ebok #01/2016 Med fokus på HMS Helse, miljø og sikkerhet STICOS ebok #01/2016 TEMA: HMS SIDE: 01 ebok #01/2016 Med fokus på HMS Helse, miljø og sikkerhet STICOS ebok #01/2016 TEMA: HMS SIDE: 01 Internkontrollforskriften stiller krav til organisering, involvering og drift. Sticos har gjort kravene

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Bilag 8 til Avtale om «Jobb og muligheter» med leveringssted i Sandvika. Databehandleravtale

Bilag 8 til Avtale om «Jobb og muligheter» med leveringssted i Sandvika. Databehandleravtale «Jobb og muligheter» For Akershus vest med leveringssted i Sandvika Side 1 av 5 Bilag 8 til Avtale om «Jobb og muligheter» med leveringssted i Sandvika Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens

Detaljer

Kommunal beredskapsplikt

Kommunal beredskapsplikt Kommunal beredskapsplikt Harald Rasmussen 11. Mai 2015 Dette vil jeg komme innom Kort om DSBs roller og oppgaver Samfunnssikkerhet i kommunen Kommunal beredskapskplikt det helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Metedato: 27.04.2016 Sak: 67/16. Resultat: Innstilling vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Metedato: 27.04.2016 Sak: 67/16. Resultat: Innstilling vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Metedato: 27.04.2016 Sak: 67/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 16/9 Tittel: SAKSPROTOKOLL: TROMSØREGIONENS LANDBRUKSFORVALTNING- EVALUERING OG VIDEREFØRING

Detaljer

Dagens situasjon. Hovedanbefalinger 22.10.2012

Dagens situasjon. Hovedanbefalinger 22.10.2012 Felleskomponenter i offentlig sektor Ideen om felleskomponenter Når en offentlig virksomhet skal utvikle egne elektroniske tjenester så skal felleskomponenter kunne benyttes (sammen med egne løsninger).

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Fagkomite 4: Omsorg Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 15:00 Ulricehamn, Rådhuset, Hokksund Program: Kl 08:30 12:00 Fellessamling i kommunestyresalen med følgende

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten har investert i rammeverk, kompetanse og utvikling av arkitekturpraksis hva er erfaringene, og hva nå?

Spesialisthelsetjenesten har investert i rammeverk, kompetanse og utvikling av arkitekturpraksis hva er erfaringene, og hva nå? 1 Spesialisthelsetjenesten har investert i rammeverk, kompetanse og utvikling av arkitekturpraksis hva er erfaringene, og hva nå? Helsesektoren har gjennom Nasjonal IKT gjennomført betydelig kompetanseutvikling

Detaljer

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Felleskomponenter Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Målbildet i st. meld. 17 (2006) Forslag til fellestjenester og felleskomponenter Autentisering (eid) og autorisering Samtrafikknav

Detaljer

Prøveutviklere omfatter både de som utvikler og administrerer prøver, og de som tar politiske beslutninger for bestemte prøver.

Prøveutviklere omfatter både de som utvikler og administrerer prøver, og de som tar politiske beslutninger for bestemte prøver. Norsk bokmål og nynorsk ALTEs Praksiskodeks Innledning I 1994 bestemte ALTE-medlemmene at det var nødvendig å innføre en formell Praksiskodeks som både ville definere kvalitetskrav som nåværende og framtidige

Detaljer

Utarbeidelse av forskningsprotokoll

Utarbeidelse av forskningsprotokoll Utarbeidelse av forskningsprotokoll Rubrikker :Utarbeidelsen av forskningsprotokollen skjer gjerne i flere trinn. Det er vanlig at man tar utgangspunkt i en problemstilling eller et spesifikt forskningsspørsmål

Detaljer

LP-modellen som utviklingsarbeid i skolen

LP-modellen som utviklingsarbeid i skolen Høgskolen i Hedmark LP-modellen som utviklingsarbeid i skolen Anne-Karin Sunnevåg Nordisk LP- konferanse Hamar 30.-31.10.08 Hvorfor utviklingsarbeid? Kunnskapsløftet og Stortingsmelding nr. 30 har begge

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Kommunene og velferdsteknologi hva og hvordan? TEKNISKE STANDARDER FOR VELFERDS TEKNOLOGISKE LØSNINGER

Kommunene og velferdsteknologi hva og hvordan? TEKNISKE STANDARDER FOR VELFERDS TEKNOLOGISKE LØSNINGER Kommunene og velferdsteknologi hva og hvordan? TEKNISKE STANDARDER FOR VELFERDS TEKNOLOGISKE LØSNINGER VELFERDSTEKNOLOGI er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den

Detaljer

Ansvarlig lønnsomhet Difi 12. mai 2014. Camilla Skjelsbæk Gramstad

Ansvarlig lønnsomhet Difi 12. mai 2014. Camilla Skjelsbæk Gramstad Ansvarlig lønnsomhet Difi 12. mai 2014 Camilla Skjelsbæk Gramstad Hovedorganisasjonen Virke 2014 Virke er landets neste største hovedorganisasjon Virke har medlemsvirksomheter i bredden av næringslivet

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Oslo

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Oslo Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Oslo, 12.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/906 Saksbehandler: Nina Landvik Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Oslo Tilbakemelding

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva [

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva [ INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva [ ] AS Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leder oppgaver og ansvar, samt sette rammer for myndigheten til å forplikte selskapet. 1. DAGLIG

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsgiveransvar og utviklingssamtalen med rådmannen

Folkevalgtes arbeidsgiveransvar og utviklingssamtalen med rådmannen Folkevalgtes arbeidsgiveransvar og utviklingssamtalen med rådmannen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Forord Innhold En god arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Hvordan kan vi forebygge storulykker?

Hvordan kan vi forebygge storulykker? Hvordan kan vi forebygge storulykker? Barrierestyring Anne Myhrvold Direktør Petroleumstilsynet Sjøsikkerhetskonferansen 25-26.09.2013 Ptil Tilsyn Fag Hovedledelse Internt Regelverk En mangeartet industri

Detaljer

Hvorfor er etisk kompetanse viktig for Ski kommune?

Hvorfor er etisk kompetanse viktig for Ski kommune? Hvorfor er etisk kompetanse viktig for Ski kommune? Ski kommune 28 000 innbyggere Administrativt organisert i tonivå modell Ca 1600 ansatte 57 virksomheter Virksomhet for hjemmetjenester 77 årsverk Ingegerd

Detaljer