Integrert rapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrert rapport 2014"

Transkript

1 Integrert rapport 2014 Dette PDF-dokumentet har samlet alt innhold på Cermaqs integrerte rapport 2014 som er tilgjengelig på Cermaq group AS integrert rapport

2 Innhold SELSKAPET Om Cermaq 3 Nøkkeltall Finansielle nøkkeltall 5 Nøkkeltall bærekraft 7 Resultater 2014 og mål Intervju med lederne 9 Strategi 14 Konsernledelsen 16 Styret 23 Styrets beretning 31 DET STORE BILDET Førsteklasses mat 47 Frisk fisk 52 God arbeidsplass 58 Levende hav 65 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

3 :59 ENG NOR ESP OM CERMAQ Cermaq er en av verdens største produsenter av salmonider. Vi er til stede i de viktigste oppdrettsregionene i verden, med virksomhet i Chile, Canada og Norway, og sysselsetter totalt ca mennesker. Cermaqs visjon er å være ledende innen bærekraftig havbruk. I 2014 leverte vi tonn sunn, bærekraftig oppdrettslaks og ørret til det globale markedet. Totale driftsinntekter i 2014 var på NOK 5,6 milliarder. Cermaq er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation. Til sammen er Mitsubishi og Cermaq den nest største produsenten av salmonider globalt. Organisasjonskart Cermaqs selskapsstruktur er basert på operative selskaper i Chile, Canada og Norge, og et slankt hovedkontor i Oslo, Norge. Våre virksomheter Cermaq Chile produserer tre arter (Atlantisk laks, Coho laks og ørret) og dekker verdikjeden fra stamfisk til videreforedling. Selskapet har tretten landbaserte ferskvannsanlegg og har smoltproduksjon i to innsjøer. All Atlantisk smolt blir produsert ved landbaserte smoltanlegg. Selskapet har 97 konsesjoner for sjøanlegg og har tre slakterier. De fleste sjøanleggene for coho og ørret er lokalisert i området ved øya Chiloé I Region X, mens nesten halvparten av den atlantiske laksen produseres i regionene XI og XII. Side 1 av 3 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

4 :59 Cermaq Chile har ca ansatte, og leverte i ,6 tusen ton laks og ørret til markedet. Cermaq Chiles virksomhet ledes fra Puerto Montt i Region X. Cermaq Canada har virksomhet både på øst- og vestsiden av Vancouver Island i British Columbia. Selskapet produserer atlantisk laks, og har 27 konsesjoner for oppdrett av laks i sjø og tre smoltanlegg. Laks slaktes ved et slakteri selskapet eier i Tofino og på kontrakt ved et slakteri nær Campbell River. Cermaq Canada har ca 250 ansatte, og leverte 18 tusen tonn laks til markedet i All virksomhet i Canada ledes fra hovedkontoret i Campbell River. Cermaq Norway produserer atlantisk laks med virksomheter i Nordland (22 konsesjoner og to slakterier) og i Finnmark (27 konsesjoner og ett slakteri). Selskapet har tre smoltanlegg som alle ligger i Nordland. Cermaq Norway har ca. 530 ansatte, og leverte 50 tusen tonn atlantisk laks til markedet I Cermaq Norway ledes fra Steigen i Nordland. Morselskapet, Cermaq Group AS, ligger i Oslo, Norge, og har ca. 40 ansatte innenfor blant annet finans, IT og selskapsfunksjoner (juridisk, HR, kommunikasjon og bærekraft) Side 2 av 3 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

5 ENG NOR ESP NØKKELTALL 2014 Finansielle nøkkeltall Finansielle nøkkeltall Beløp i NOK 1000 RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter EBITDA 1) ( ) EBITDA margin 13,7 % 15,4 % -4,2 % 14,5 % 17,8 % Driftsresultat før verdijustering av biomasse 2) Driftsmargin før verdijustering av biomasse ( ) ,4 % 10,5 % -6,0 % 11,8 % 14,4 % Driftsresultat 3) ( ) Årsresultat videreført virksomhet (91 474) Årsresultat videreført virksomhet (2 304) Årsresultat videreført virksomhet 4) Årsvirksomhet avviklet virksomhet 4) (89 920) ( ) - - Årsresultat total virksomhet 4) (88 609) BALANSE Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital eks. minoritetsinteresser Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 2

6 :03 Sum egenkapital og gjeld Sysselsatt kapital før verdijustering av biomasse 5) FINANSIERING Sum egenkapital Egenkapitalandel 6) 47,0 % 69,8 % 47,0 % 59,5 % 59,8 % Netto rentebærende gjeld 7) ( ) LØNNSOMHET Driftsmargin 8) 0,5 % 23,2 % (12,3)% 8,7 % 19,5 % Utbytte per aksje (utbetalt og foreslått) 52,80 1,80 1,00 4,63 5,40 Egenkapitalavkastning 9) (1,8)% 50,8 % 4,1 % 13,3 % 30,0 % Avkastning på sysselsatt kapital 10) Driftsresultat før verdijustering av biomasse/kg - oppdrett 11) 6,4 % 10,3 % 4,6 % 22,1 % 21,7 % 3,4 3,8 (1,6) 7,1 9,4 1) EBITDA: Driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer 2) EBIT før verdijustering av biomasse: Driftsresultat før renter, skatt og virkelig verdijustering av biologiske eiendeler 3) EBIT: Driftsresultat før renter og skatt 4) I henhold til rapporterte tall i resultatregnskapet. Se note 5 for mer informasjon 5) Sysselsatt kapital: Sum eiendeler + netto rentebærende gjeld - virkelig verdijustering av biologiske eiendeler 6) Egenkapitalandel: Sum egenkapital/sum eiendeler i prosent 7) Netto rentebærende gjeld: Langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld - kontantbeholdning 8) Driftsmargin: EBIT/driftsinntekter i prosent 9) Egenkapitalavkstning: Årsresultat total virksomhet/gjennomsnittlig sum egenkapital i prosent 10) Avkastning på sysselsatt kapital: (Driftsresultat før verdijustering av biomasse + inntekt fra tilknyttet selskap)/sysselsatt kapital i prosent For 2011, 2010 and 2009 er det brukt månedlig gjennomsnittlig sysselsatt kapital, tidligere år er beregnet basert på balanse ved utgangen av året 2010 tall ekskluderer vesentlige gevinster på salg av virksomhet og eiendeler 11) EBIT før verdijustering av biomasse og engangsposter per kg sløyd vekt i NOK 12) EBIT før verdijustering av biomasse per tonn i NOK CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 2 av 2

7 :16 NØKKELTALL 2014 Nøkkeltall bærekraft Bærekraftstall TEMA ENHET SOSIAL Ansatte Antall Dødsulykker Antall Fravær % av antall arbeidsdager 2,0 % 2,8 % 2,4 % 3,0 % Skadefrekvens (H2 verdi, TRI) Skader med fravær (H1 verdi, LTIR) Skader per million arbeidstimer Skader med fravær per million arbeidstimer FISKEHELSE Rømt fisk Antall fisk Fiskedødelighet % dødelighet (nødslakt ikke inkludert) 6,8 % 6,4 % 7,3 % 8,4 % Andel bærekraftig fõr Fôrfaktor 1,25 1,26 1,23 1,24 MILJØ Biodiversitet Vektet brakkleggingstid mellom sykluser (uker) Energiforbruk GJ GHG utslipp tonn CO₂e STYRING Tilfeller av brudd på på forskrifter Lokalsamfunn % av lokalitetene som omfattes av en områdeplan % 100 % 91,3 % 88,4 % CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 2

8 ENG NOR ESP RESULTATER 2014 OG MÅL 2015 Mål 2014 Resultater 2014 Organisk vekst i alle regioner Redusere produksjonskostnad i sjø for atlantisk laks i Chile samt kostnader i Finnmark Betydelig forbedring i OHS resultater og 50 prosent reduksjon i skader med fravær Kontrollere lusenivået gjennom forbedrede rutiner og økt bruk av ny alternativ teknologi Null rømninger Cermaq vokste med seks nye grønne konsesjoner og fire nye konsesjoner i region XII i Chile. I tillegg ble Cermaq tildelt en ny grønn konsesjon, men her venter vi på endelig bekreftelse. Produksjonskostnaden i sjø i Finnmark er redusert i løpet av året som planlagt. Den planlagte reduksjonen av produksjonskostnad i sjø for atlantisk laks i Chile er imidlertid ikke oppnådd på grunn av økt dødelighet forårsaket av SRS. Skader med fravær ble redusrt med mer enn 50 prosent. Dessverre opplevde Cermaq en tragisk dødsulykke i Cermaq Norway har tatt i bruk rensefisk og luseskjørt og har også vært engasjert i testing av lukket anlegg. Cermaq Chile bruker luseskjørt og bransjen har forsterket koordineringen av lusebehandlinger. Cermaq Canada hadde lave lusenivårer. Cermaq hadde to mindre rømningstilfeller i 2014 hvor totalt 21 fisker rømte Cermaq annual report Viktige mål for 2015 Et trygt arbeidsmiljø for de ansatte, med målsetting om å redusere skader med fravær (H1 8) Kostnadseffektiv produksjon, med målsetting om å redusere produksjonskostnad i sjø i alle regioner Bærekraftig fiskehelse, med målsetting om å redusere dødelighetsraten for atlantisk laks til 5,5 prosent for året (rullerende 12 måneder) Null rømminger ASC sertifisering av anlegg i alle regioner :22 Side 1 av 2 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

9 :23 ENG NOR ESP INTERVJU MED LEDERNE ET ENDRINGENS ÅR Styreleder Yu Sato og konsernsjef Jon Hindar oppsummerer et begivenhetsrikt år og gir et glimt inn i fremtiden YU SATO Styreleder CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 5

10 :23 Hvorfor ønsket Mitsubishi Corporation å gå inn i lakseoppdrettsnæringen? Mitsubishi Corporation har vært involvert i sjømatvirksomhet i over 50 år med blant annet betydelig aktivitet innen produksjon av tunfisk, laks og reker, og anser det som ett av selskapets kjerne-områder. Siden 2011 har selskapet vært i laksebransjen også, gjennom Salmones Humboldt i Chile. Oppkjøpet av Cermaq var derfor et veldig naturlig, nødvendig og strategisk steg å ta, fra fangst til oppdrett. Hvordan vil Mitsubishi Corporation utvikle Cermaq som selskap? Jeg ønsker at Cermaq skal bli det beste selskapet innen laksenæringen i alle henseende, og øsnker ansatte som oppdretter sunn og frisk fisk som leveres to gode markeder ved å nærme seg sluttbrukeren. Hva mener du er din viktigste oppgave som styreleder for styret til Cermaq? Utover de tradisjonelle pliktene til en styreleder er en av mine viktige oppgaver å fungere som et bindeledd mellom Mitsubishi Corporation og Cermaq, å legge til rette for samhandling mellom Cermaq og morselskapet, og i tillegg å motivere de ansatte sammen med ledelsen til å styre selskapet mot å bli best mulig. Hvilke tanker gjør du deg om Cermaqs tilnærmingsmåte til bærekraft? Mitsubishi Corporation støtter det arbeidet som Cermaq har gjort og fortsetter å gjøre innen alle aspekter ved bærekraft, og vi ser at Cermaqs tilnærmingsmåte i svært stor grad er i tråd med Side 2 av 5 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

11 :23 Mitsubishi Corporations selskapsfilosof (de tre selskapsprinsippene). Hvilke synergier ser du for Cermaq innen Mitsubishi-konsernet, og hvilke strategier har du for fortsatt vekst innen lakseoppdrett? Det kan være flere synergiområder mellom Cermaq og Mitsubishi, som går langt utover det å dra nytte av driftssynergier mellom de to lakseoppdrettsselskapene i Chile. Disse er primært innen handel og videreforedling, særlig i Asia. Cermaq vil også ha utbytte av tilgangen til Mitsubishi Corporations enorme globale nettverk og verdikjede, samt tilgang til for eksempel utviklingsprogrammer for ansatte i regi av Mitsubishi Corporation. Mitsubishi Corporation har en uttalt vekststrategi innenfor ekspanderende næringer. Hva mener du er det globale potensialet for lakseoppdrett i tiden fremover? Som Mitsubishi Corporation forventer vi at det er et betydelig vekstpotensial for lakseoppdrettsnæringen, og at næringen er helt vesentlig for å dekke matbehovet til en voksende verdensbefolkning. Vi mener at vi ikke bare vil være en del av denne veksten, men at vi også vil bidra til et generelt fokus på laks i nye markeder over hele verden. JON HINDAR Konsernsjef CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT 2014 Side 11 3 av 5

12 :23 I 2014 ble Cermaq omdannet fra et børsnotert allmennaksjeselskap som var delvis statseid, til et privat aksjeselskap uten børsnotering og med én eier hvordan har dette endret driften av selskapet? Bortsett fra en håndfull personer i konsernfunksjoner og toppledelsen, er det faktisk svært få av mine kolleger som vil merke noen forskjell fra å være et børsnotert selskap til å bli et privat aksjeselskap. Fra et driftsmessig perspektiv vil vi som tidligere fortsette med å forbedre resultatet innenfor rammene for bærekraftig havbruk. Hva var de viktigste hendelsene, prestasjonene og også nederlagene for Cermaq i 2014? Fra et bedriftsmessig ståsted klarte vi å finne en ny og svært dyktig majoritetseier med et langsiktig næringsperspektiv. Driftsmessig hadde vi vårt beste år noensinne i den norske virksomheten, til tross for betydelige utfordringer i markedet etter det russiske importforbudet de siste fem månedene av året. Vi klarte også å nå målene om vekst ved hjelp av «grønne konsesjoner» i Norge, nye konsesjoner i region XII i Chile og gjenopptakelse til full kapasitetsutnyttelse i Canada. Sett ut fra det økonomiske resultatet så var ikke prestasjonen bra nok, og dette skyldes i hovedsak den kraftige nedgangen i markedspriser i det nordamerikanske markedet de siste sju til åtte av årets måneder, som forklarer en lavere inntekt og færre solgte volumer i Chile. Vi oppnådde heller ikke ønsket kostnadsreduksjon for atlantisk laks i Chile, hovedsakelig på grunn av høy dødelighet på store fisk forårsaket av bakteriesykdommen SRS. Til tross for store forbedringer i alle HMS-relaterte aktiviteter, noe som gjenspeiles i en 50 prosent nedgang i H1-verdi, opplevde vi ett arbeidsrelatert dødsfall blant våre ansatte i På mange måter understreker denne tragiske ulykken hvorfor det sterke fokuset på HMS-aktiviteter vil fortsette for fullt i Cermaq. Hva er de største utfordringene og mulighetene for Cermaq når det gjelder bærekraft i året som kommer, og hvordan fungerer dette i forhold til Cermaqs mål på lengre sikt? Innen lakseoppdrettsnæringen er det ingen motsetning mellom et godt økonomisk resultat og bærekraftig drift. Bærekraftsutfordringene som er knyttet til fiskehelse er forventet å fortsette også i tiden fremover. Disse er først og fremst knyttet til lakselus og visse virusinfeksjoner i Norge, primært SRS og antibiotikabruk i Chile, samt algeoppblomstring og visse sykdomsutfordringer i Canada. Best mulig styring av disse utfordringene gjennom forebyggende tiltak vil være av avgjørende betydning for både Cermaq og resten av næringen, og fra et økonomisk ståsted er det fortsatt en forutsetning for Cermaq at vi når disse målene. Hva er din mening om GSI og initiativets rolle i utviklingen av laksenæringen? GSI har på under tre år med aktivitet oppnådd flere viktige ting. Noen av prestasjonene er synlige for folk flest gjennom en mye mer aktiv tilnærming til bærekraft som næringssektor, slik som åpenhet og ansvarlighet. Mellom medlemsselskapene har det vært betydelig overføring av kunnskap og praksis knyttet til fiskehelse, bransjestandarder og innen fremskritt i bærekraftige ressurser til fôr. GSI har ingen planer om å opptre lokalt siden dette allerede gjøres av de ulike nasjonale organisasjonene til lakseoppdrettere, men globalt kan GSI spille en viktig rolle. FoU er viktig i Cermaq, slik det er fastsatt i vedtektene. Hvordan påvirker FoU selskapet, og hvordan tilfører det verdi? Fremskritt innen bærekraftig havbruk skjer ikke nødvendigvis av seg selv, og vanligvis ligger det systematisk og hardt utviklingsarbeid bak alle prestasjonene som oppnås på dette området. Som Side 4 av 5 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

13 :23 ledende lakseoppdretter på verdensbasis må Cermaq også ligge i forkant innen FoU. Bare på området med forebyggende fiskehelse finnes det flere konkrete utfordringer knyttet til kjente sykdomsagenter og parasitter. I tillegg må det gjøres viktig arbeid for å forebygge utfordringer med fiskehelse som skyldes årsaker vi ennå ikke forstår eller som ikke engang er kjent. Alt dette vil i varierende grad påvirke kostnadene, men dagens FoU-kostnader i forhold til faktiske tap som skyldes tap av fisk i sjøen, er faktisk ganske ubetydelige. Derfor bør både Cermaq og næringen for øvrig kunne sette av mer midler til FoU-arbeid i tiden fremover. Du har ofte understreket at lakseoppdrettsnæringen må vise at den fortjener å vokse hvordan da? Dette har rett og slett med det faktum å gjøre at det er myndighetene i de ulike oppdrettslandene, og mer nøyaktig politikerne i disse landene, som stort sett bestemmer om næringen skal få vokse. Hvis næringen ikke klarer å vise at den er i stand til å håndtere bærekraftsutfordringene i de ulike landene på en måte som er akseptabel for folk flest, er det lite sannsynlig at politikerne vil tillate at næringen vokser. Det er viktig å merke seg at de bærekraftsrelaterte faktorene som begrenser veksten, er svært forskjellige mellom de ulike oppdrettslandene. Det er imidlertid et fellestrekk i det at næringen må vise en alvorlig og proaktiv holdning i sin evne til å håndtere bærekraftig vekst. Hvilke forventninger har du til 2015? Verdensøkonomien har helt klart noen utfordringer foran seg, men oppsvinget til USA som global vekstmaskin og en fortsatt god vekst i Kina gir grunn til en viss optimisme, selv om situasjonen i Europa etter min mening fortsatt er bekymringsverdig. Når det gjelder laksevirksomheten tror jeg imidlertid fullt og fast på at den globale etterspørselsveksten vil fortsette, og sannsynligvis enda raskere enn tidligere i enkelte land. Slik jeg forstår det kan vi ikke forvente at Russland vil komme tilbake som et viktig marked for laks i den nærmeste fremtid. Det er likevel nok av muligheter som vil kompensere for dette, både gjennom vekst i eksisterende markeder og utvikling av nye. Markedstilgang er derfor ingen viktig begrensende faktor, verken for Cermaq eller næringen for øvrig. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen) CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT 2014 Side 13 5 av 5

14 :31 ENG NOR ESP STRATEGI Cermaqs strategi er basert på langsiktige og bærekraftige virksomheter, risikojustert kostnadslederskap og mål om vekst. Cermaq er i en god posisjon til å dra nytte av økt etterspørsel etter oppdrettsprodukter og fortsatt konsolidering i oppdrettsnæringen. Målet til Cermaq er å skape verdier for eieren og samfunnet gjennom bærekraftig fiskeoppdrett. Cermaqs posisjon i verdikjeden har endret seg de siste årene. Fôrvirksomheten ble solgt i I 2014 ble Cermaq en del av Mitsubishi Corporation, og dette gir ytterligere tilgang til kapasitet og kompetanse innen foredling og markeder. Cermaqs rolle i den større verdikjeden er illustrert nedenfor. Cermaqs hovedaktiviteter i mørkeblått, Cermaqs nye/økende aktiviteter i lyseblått, Cermaq er ikke involvert i produksjonen av fiskefôr. Risikojustert kostnadslederskap Cermaq har spredt eksponeringen på de globale laksemarkedene gjennom tilstedeværelse i de største produksjonsregionene og med lakseoppdrett i Norge, Chile og Canada. I Chile driver Cermaq med oppdrett av tre arter for å fordele risikoen ytterligere. Cermaq kan på den måten spre operasjonelle risikoer knyttet til miljø- og fiskehelsefaktorer. CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 2

15 :31 Cermaq har iverksatt en rekke tiltak for å redusere den sanitære og miljømessige risikoen på samtlige stadier i verdikjeden. Dette er grunnlaget for å være ledende innen risikojustert kostnad i alle regioner. En betydelig investering i forskning og utvikling anses som viktig for å lykkes med bærekraftig oppdrett. Ettersom fiskehelse og fiskevelferd utgjør grunnlaget for effektiv vekst og kvalitet, står forebyggende fiskehelse sentralt i Cermaqs strategi. Cermaq understreker betydningen av å sikre at de lokale anleggslederne har myndighet til å fatte driftsmessige avgjørelser som vil optimalisere vekst og god fiskehelse. Cermaq mener at samordning innenfor den globale næringen er nødvendig for å håndtere globale, biologiske utfordringer, og derfor et grunnlag for langsiktig verdiskaping. Global Salmon Initiative (GSI) bidrar til å oppnå en slik samordning. Vekst Cermaq har et mål om videre vekst, og søker lønnsom vekst innenfor utvalgte områder gjennom organisk vekst og/eller oppkjøp. Optimalisering av potensialet fra samarbeid med Mitsubishis nåværende virksomheter innen oppdrett, foredling og markedsføring av sjømat prioriteres sterkt. Vi er involvert i utviklingen av ny teknologi som en del av driften for å støtte veksten og lønnsomheten i den fremtidige oppdrettsnæringen. Cermaq vil fortsette med å skape verdier for eieren, utvikle samfunnet og bidra til å bevare det globale miljøet ved å fokusere på følgende: Solide virksomheter basert på lønnsomhet, vekst og produktkvalitet Bidra til forskning og utvikling for å fremme effektivitet og kvalitet innen fiskeoppdrett Opptre ansvarlig i forhold til bærekraftig utnyttelse av naturressurser samt miljømessige og sosiale bekymringer i lokalsamfunnene der vi driver virksomheter Sikre et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 2 av 2

16 :32 ENG NOR ESP KONSERNLEDELSEN Konsernledelsen består av konsernsjefen og seks konserndirektører. Fem av medlemmene i konsernledelsen sitter i Norge, én i Canada og én i Chile. Det er seks menn og en kvinne i konsernledelsen. JON HINDAR (1956) Konsernsjef CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 7

17 :32 Hindar tiltrådte som konsernsjef for Cermaq i mars Hindar er utdannet sivilingeniør innenfor kjemi fra Norges Teknisk- vitenskapelige Universitet (NTNU) og har i tillegg ledelsesutdanning fra IMD i Lausanne, Sveits. Han har tidligere vært konsernsjef for NorSun AS, Senior vice president i Invitrigen Group, konsernsjef i Dynal Biotech ASA, og partner og administrerende direktør i Fondsfinans ASA. Hindar er styremedlem i blant annet Norconsult AS, Photocure ASA og Scatec Solar. SYNNE HOMBLE (1972) Konserndirektør juridisk og selskapsfunksjoner Synne Homble begynte å jobbe i Cermaq i 2006, og har hatt ulike lederstillinger i Cermaq. Som konserndirektør for juridisk og selskapsfunksjoner har hun ansvar for juridiske forhold, kommunikasjon, HR, samfunnsansvar, risikostyring og bærekraftsrapportering. Fra 1998 til 2006 var Homble advokat i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. Hun er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo, med spesialfag fra Hamline School of Law, Minnesota, USA. Homble er styremedlem i Statnett SF og medlem avnorges kontaktpunkt for oppfølging av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, utnevnt av Utenriksdepartementet. Side 2 av 7 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

18 GEIR MOLVIK (1958) Konserndirektør oppdrett Norge Molvik ble ansatt i Cermaq-gruppen som administrerende direktør for EWOS Norge i 2006 og ble utnevnt til konserndirektør for oppdrett fra juni 2010, og konserndirektør for oppdrett Norge fra november Han har bred erfaring innen havbruk både fra Norge og internasjonalt fra Hydrotech-gruppen, Hydro Seafood og Noraqua samt fra Georgia Sea Farms Ltd. i Canada og Tassal Ltd. i Tasmania i Australia. Han har også lang erfaring som banksjef i Christiania Bank og Kreditkasse. Molvik er utdannet fiskerikandidat fra Universitet i Tromsø. FRANCISCO MIRANDA MORALES (1975) Konserndirektør oppdrett Chile CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 3 av 7

19 :32 FRANCISCO MIRANDA MORALES (1975) Konserndirektør oppdrett Chile Side 3 av 7 Miranda er utdannet veterinær, og startet som områdeleder i Cermaqs oppdrettsvirksomhet i Chile i I 2004 flyttet han til Canada og tok over ansvaret for sjøanleggene i selskapets oppdrettsvirksomhet, og ble i 2007 utnevnt til administrerende direktør for Cermaqs oppdrettsvirksomhet i Skottland. I 2009 ble Miranda utnevnt til administrerende direktør for oppdrettsvirksomheten i Chile og han ble utnevnt til konserndirektør for oppdrett i Chile i november FERNANDO VILLARROEL (1974) Konserndirektør oppdrett Canada CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT 2014 Side 19 4 av 7

20 :32 FERNANDO VILLARROEL (1974) FERNANDO VILLARROEL (1974) Konserndirektør oppdrett Canada Side 4 av 7 Villarroel ble ansatt i Cermaq i 1998 og hadde ulike stillinger innen finans i Mainstream Chile før han flyttet til Skottland og jobbet som finanskontroller hos Mainstream Skottland. Fra 2005 til 2007 var Villarroel finanskontroller for Mainstream Group. I 2007 ble han utnevnt som administrerende direktør for oppdrettsvirksomheten i Canada, og i november 2013 ble han utnevnt til konserndirektør oppdrett Canada. Villarroel er utdannet revisor. AKIHIKO SOGA (1968) Konserndirektør integrasjon CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 5 av 7

21 :32 AKIHIKO SOGA (1968) AKIHIKO SOGA (1968) Konserndirektør integrasjon Side 5 av 7 Akihiko Soga har juridisk embetseksamen fra universitetet i Tokyo, Japan. Soga begynte i Mitsubishi Corporation i 1992 og har hovedsakelig jobbet innenfor sjømatsektoren i konsernet. Soga har bred erfaring innen laks, sashimi tunfisk og pelagisk fisk. Fra 1999 til 2006 bodde han i London. Soga var leder for Risk Management i 2010, leder for fôr og kjøttprodukter i 2012, og har siden april 2013 vært leder for lakseteamet i Marine Products-avdelingen i Mitsubishi Corporation. STIG JARLE PETTERSEN (1960) Finansdirektør CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 6 av 7

22 :32 STIG JARLE PETTERSEN (1960) STIG JARLE PETTERSEN (1960) Finansdirektør Side 6 av 7 Stig Jarle Pettersen begynte i Cermaq som finansdirektør i juli 214. Stig Jarle Pettersen er utdannet ved Norges Handelshøyskole i Bergen og er statsautorisert revisor med mer enn 20 års erfaring fra ledende stilinger innen finansområdet fra Hafslund Nycomed, Helicopter Services Group, Alpharma, Actavis og Xellia Pharmaceuticals og sist som finansdirektør i Affitech A/S. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen) CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 7 av 7

23 :32 ENG NOR ESP STYRET Det er øverste styrende organ i Cermaq Group AS, Generalforsamlingen, som velger de aksjonærvalgte styremedlemmene og revisor, samt godkjenner årsregnskapet og godtgjørelse til styret. Cermaqs styre består av syv styremedlemmer. Konsernsjefen er eneste arbeidende styremedlem. To av styremedlemmene er ansatt hos Cermaqs eneste aksjonær, Mitsubishi Corporation, og ett styremedlem er eksternt. Tre styremedlemmer er valgt gjennom en avstemming der alle ansatte i de norske selskapene er valgbare og har stemmerett. Seks av de syv styremedlemmene er menn og én er kvinne. Styret velger sin styreleder. YU SATO (1961) Styrets leder CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 8

24 syv styremedlemmene er menn og én er kvinne. Styret velger sin styreleder. Cermaq annual report :32 YU SATO (1961) Styrets leder Side 1 av 8 Yu Sato er utdannet ved samfunnsvitenskapelig fakultet ved Hitotsubashi-universitetet i Tokyo, Japan. Sato begynte å jobbe i Mitsubishi Corporation i 1985 og har jobbet innenfor næringsmidler. Sato har vært stasjonert i London og i New York, og har jobbet med ulike land i Europa, i Amerika, i Midt-Østen, og i Asia. Sato var Senior Vice President i Mitsubishi Corporation (Amerikas) i perioden , og har vært daglig leder for Strategy Planning (Food Business) ved Living Essential Group Office siden april HELGE MIDTTUN (1955) Styremedlem CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 2 av 8

25 :32 HELGE MIDTTUN (1955) HELGE MIDTTUN (1955) Styremedlem Side 2 av 8 Helge Midttun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (1979). Han var tidligere konsernsjef i Aker BioMarine ASA fra , konsernsjef i Fjord Seafood ASA fra og konsernsjef i Det Norske Veritas AS Midttun er engasjert i diverse styrearbeid og er styreleder i Rieber & Søn ASA. Han har vært styremedlem i Cermaq siden mai YUTAKA KYOYA (1962) Styremedlem CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 3 av 8

26 :32 YUTAKA KYOYA (1962) YUTAKA KYOYA (1962) Styremedlem Side 3 av 8 Yutaka Kyoya er utdannet ved handelsfaktultetet ved Waseda-universitetet i Tokyo, Japan. Kyoya begynte å jobbe i Mitsubishi Corporation i 1984, og har jobbet innenfor næringsmidler. Kyoya har bred internasjonal erfaring etter å ha bodd i blant annet USA, Malaysia og Singapore. Kyoya var viseadministrerende direktør ved CEO office i Living Essentials Group i Mitsubishi Corporation i 2011, og administrerende direktør for Global Consumer Business Developmentenheten i Han har vært COO for Living Essential Resources-divisjonen siden april 2013, og senior vice president i Mitsubishi Corporation siden JON HINDAR (1956) Styremedlem CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 4 av 8

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD Integrert års- og bærekraftsrapport Vårt selskap UTBRETT Cermaq: En global leder Cermaq i korte trekk: Hovedmål, kjerneverdier og kart over hvor vi er 2 3 Konsernsjefens

Detaljer

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport årsrapport 2012 Innhold integrert års- og bærekraftsrapport Selskapet Utbrett Cermaq: En global leder Hovedmål, kjerneverdier og kart 2-3 Konsernsjefens orientering: Posisjonert for vekst Oppsummering

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

Årsrapport 2014. norwayroyalsalmon.com

Årsrapport 2014. norwayroyalsalmon.com Årsrapport 2014 norwayroyalsalmon.com Layout og trykk: Skipnes Kommunikasjon AS Fotos: Jacob Buchard, Ingar Næss, Jørn Adde, Øyvind Sætre Kart side 18: Prokart/Kartverket INNHOLD NORWAY ROYAL SALMON

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Fra verdens ende... Innhold Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Styret web Selskapsledelsen web Bærekraft og forretningsetikk

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50%

Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50% årsrapport 2007 Dette er salmar SalMar er en ledende norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet har oppdretts-konsesjoner og settefiskanlegg i Midt-Norge og Troms. SalMar eier også 50 % av Scottish Sea

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur.

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Årsrapport 2007 Kort om AKVA group AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Vi har 30 års erfaring med design og produksjon av stålmerder,

Detaljer

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr.

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr. Årsrapport 2004 2 ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Resultatregnskap (mill kr) 2003 2004 Note Omsetning 51 458 51 694 4, 5 EBITDA 2 607 2 366 Aker Kværner 1 003 1 401 Aker Yards 1 610 802 Aker Seafoods 74 109

Detaljer

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN har ordet 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 19 NØKKELTALL OG GRAFER 20 STYRETS ERKLÆRING

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund.

Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i 2010. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund. Årsrapport 2012 Om Sølvtrans Holding ASA Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret. Selskapet er ledende i bruk av lukket teknologi, et kostnadseffektiv

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2008 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport delt mellom papir og nett Hoveddelen av Ferds årsrapport for 2008 foreligger både i denne trykte versjonen og i pdf-format,

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av

Detaljer

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi Kort om AKVA group Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi AKVA group er globalt ledende innen landbasert- og merdbasert akvakultur-teknologi; fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2010 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer