Integrert rapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrert rapport 2014"

Transkript

1 Integrert rapport 2014 Dette PDF-dokumentet har samlet alt innhold på Cermaqs integrerte rapport 2014 som er tilgjengelig på Cermaq group AS integrert rapport

2 Innhold SELSKAPET Om Cermaq 3 Nøkkeltall Finansielle nøkkeltall 5 Nøkkeltall bærekraft 7 Resultater 2014 og mål Intervju med lederne 9 Strategi 14 Konsernledelsen 16 Styret 23 Styrets beretning 31 DET STORE BILDET Førsteklasses mat 47 Frisk fisk 52 God arbeidsplass 58 Levende hav 65 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

3 :59 ENG NOR ESP OM CERMAQ Cermaq er en av verdens største produsenter av salmonider. Vi er til stede i de viktigste oppdrettsregionene i verden, med virksomhet i Chile, Canada og Norway, og sysselsetter totalt ca mennesker. Cermaqs visjon er å være ledende innen bærekraftig havbruk. I 2014 leverte vi tonn sunn, bærekraftig oppdrettslaks og ørret til det globale markedet. Totale driftsinntekter i 2014 var på NOK 5,6 milliarder. Cermaq er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation. Til sammen er Mitsubishi og Cermaq den nest største produsenten av salmonider globalt. Organisasjonskart Cermaqs selskapsstruktur er basert på operative selskaper i Chile, Canada og Norge, og et slankt hovedkontor i Oslo, Norge. Våre virksomheter Cermaq Chile produserer tre arter (Atlantisk laks, Coho laks og ørret) og dekker verdikjeden fra stamfisk til videreforedling. Selskapet har tretten landbaserte ferskvannsanlegg og har smoltproduksjon i to innsjøer. All Atlantisk smolt blir produsert ved landbaserte smoltanlegg. Selskapet har 97 konsesjoner for sjøanlegg og har tre slakterier. De fleste sjøanleggene for coho og ørret er lokalisert i området ved øya Chiloé I Region X, mens nesten halvparten av den atlantiske laksen produseres i regionene XI og XII. Side 1 av 3 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

4 :59 Cermaq Chile har ca ansatte, og leverte i ,6 tusen ton laks og ørret til markedet. Cermaq Chiles virksomhet ledes fra Puerto Montt i Region X. Cermaq Canada har virksomhet både på øst- og vestsiden av Vancouver Island i British Columbia. Selskapet produserer atlantisk laks, og har 27 konsesjoner for oppdrett av laks i sjø og tre smoltanlegg. Laks slaktes ved et slakteri selskapet eier i Tofino og på kontrakt ved et slakteri nær Campbell River. Cermaq Canada har ca 250 ansatte, og leverte 18 tusen tonn laks til markedet i All virksomhet i Canada ledes fra hovedkontoret i Campbell River. Cermaq Norway produserer atlantisk laks med virksomheter i Nordland (22 konsesjoner og to slakterier) og i Finnmark (27 konsesjoner og ett slakteri). Selskapet har tre smoltanlegg som alle ligger i Nordland. Cermaq Norway har ca. 530 ansatte, og leverte 50 tusen tonn atlantisk laks til markedet I Cermaq Norway ledes fra Steigen i Nordland. Morselskapet, Cermaq Group AS, ligger i Oslo, Norge, og har ca. 40 ansatte innenfor blant annet finans, IT og selskapsfunksjoner (juridisk, HR, kommunikasjon og bærekraft) Side 2 av 3 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

5 ENG NOR ESP NØKKELTALL 2014 Finansielle nøkkeltall Finansielle nøkkeltall Beløp i NOK 1000 RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter EBITDA 1) ( ) EBITDA margin 13,7 % 15,4 % -4,2 % 14,5 % 17,8 % Driftsresultat før verdijustering av biomasse 2) Driftsmargin før verdijustering av biomasse ( ) ,4 % 10,5 % -6,0 % 11,8 % 14,4 % Driftsresultat 3) ( ) Årsresultat videreført virksomhet (91 474) Årsresultat videreført virksomhet (2 304) Årsresultat videreført virksomhet 4) Årsvirksomhet avviklet virksomhet 4) (89 920) ( ) - - Årsresultat total virksomhet 4) (88 609) BALANSE Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital eks. minoritetsinteresser Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 2

6 :03 Sum egenkapital og gjeld Sysselsatt kapital før verdijustering av biomasse 5) FINANSIERING Sum egenkapital Egenkapitalandel 6) 47,0 % 69,8 % 47,0 % 59,5 % 59,8 % Netto rentebærende gjeld 7) ( ) LØNNSOMHET Driftsmargin 8) 0,5 % 23,2 % (12,3)% 8,7 % 19,5 % Utbytte per aksje (utbetalt og foreslått) 52,80 1,80 1,00 4,63 5,40 Egenkapitalavkastning 9) (1,8)% 50,8 % 4,1 % 13,3 % 30,0 % Avkastning på sysselsatt kapital 10) Driftsresultat før verdijustering av biomasse/kg - oppdrett 11) 6,4 % 10,3 % 4,6 % 22,1 % 21,7 % 3,4 3,8 (1,6) 7,1 9,4 1) EBITDA: Driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer 2) EBIT før verdijustering av biomasse: Driftsresultat før renter, skatt og virkelig verdijustering av biologiske eiendeler 3) EBIT: Driftsresultat før renter og skatt 4) I henhold til rapporterte tall i resultatregnskapet. Se note 5 for mer informasjon 5) Sysselsatt kapital: Sum eiendeler + netto rentebærende gjeld - virkelig verdijustering av biologiske eiendeler 6) Egenkapitalandel: Sum egenkapital/sum eiendeler i prosent 7) Netto rentebærende gjeld: Langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld - kontantbeholdning 8) Driftsmargin: EBIT/driftsinntekter i prosent 9) Egenkapitalavkstning: Årsresultat total virksomhet/gjennomsnittlig sum egenkapital i prosent 10) Avkastning på sysselsatt kapital: (Driftsresultat før verdijustering av biomasse + inntekt fra tilknyttet selskap)/sysselsatt kapital i prosent For 2011, 2010 and 2009 er det brukt månedlig gjennomsnittlig sysselsatt kapital, tidligere år er beregnet basert på balanse ved utgangen av året 2010 tall ekskluderer vesentlige gevinster på salg av virksomhet og eiendeler 11) EBIT før verdijustering av biomasse og engangsposter per kg sløyd vekt i NOK 12) EBIT før verdijustering av biomasse per tonn i NOK CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 2 av 2

7 :16 NØKKELTALL 2014 Nøkkeltall bærekraft Bærekraftstall TEMA ENHET SOSIAL Ansatte Antall Dødsulykker Antall Fravær % av antall arbeidsdager 2,0 % 2,8 % 2,4 % 3,0 % Skadefrekvens (H2 verdi, TRI) Skader med fravær (H1 verdi, LTIR) Skader per million arbeidstimer Skader med fravær per million arbeidstimer FISKEHELSE Rømt fisk Antall fisk Fiskedødelighet % dødelighet (nødslakt ikke inkludert) 6,8 % 6,4 % 7,3 % 8,4 % Andel bærekraftig fõr Fôrfaktor 1,25 1,26 1,23 1,24 MILJØ Biodiversitet Vektet brakkleggingstid mellom sykluser (uker) Energiforbruk GJ GHG utslipp tonn CO₂e STYRING Tilfeller av brudd på på forskrifter Lokalsamfunn % av lokalitetene som omfattes av en områdeplan % 100 % 91,3 % 88,4 % CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 2

8 ENG NOR ESP RESULTATER 2014 OG MÅL 2015 Mål 2014 Resultater 2014 Organisk vekst i alle regioner Redusere produksjonskostnad i sjø for atlantisk laks i Chile samt kostnader i Finnmark Betydelig forbedring i OHS resultater og 50 prosent reduksjon i skader med fravær Kontrollere lusenivået gjennom forbedrede rutiner og økt bruk av ny alternativ teknologi Null rømninger Cermaq vokste med seks nye grønne konsesjoner og fire nye konsesjoner i region XII i Chile. I tillegg ble Cermaq tildelt en ny grønn konsesjon, men her venter vi på endelig bekreftelse. Produksjonskostnaden i sjø i Finnmark er redusert i løpet av året som planlagt. Den planlagte reduksjonen av produksjonskostnad i sjø for atlantisk laks i Chile er imidlertid ikke oppnådd på grunn av økt dødelighet forårsaket av SRS. Skader med fravær ble redusrt med mer enn 50 prosent. Dessverre opplevde Cermaq en tragisk dødsulykke i Cermaq Norway har tatt i bruk rensefisk og luseskjørt og har også vært engasjert i testing av lukket anlegg. Cermaq Chile bruker luseskjørt og bransjen har forsterket koordineringen av lusebehandlinger. Cermaq Canada hadde lave lusenivårer. Cermaq hadde to mindre rømningstilfeller i 2014 hvor totalt 21 fisker rømte Cermaq annual report Viktige mål for 2015 Et trygt arbeidsmiljø for de ansatte, med målsetting om å redusere skader med fravær (H1 8) Kostnadseffektiv produksjon, med målsetting om å redusere produksjonskostnad i sjø i alle regioner Bærekraftig fiskehelse, med målsetting om å redusere dødelighetsraten for atlantisk laks til 5,5 prosent for året (rullerende 12 måneder) Null rømminger ASC sertifisering av anlegg i alle regioner :22 Side 1 av 2 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

9 :23 ENG NOR ESP INTERVJU MED LEDERNE ET ENDRINGENS ÅR Styreleder Yu Sato og konsernsjef Jon Hindar oppsummerer et begivenhetsrikt år og gir et glimt inn i fremtiden YU SATO Styreleder CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 5

10 :23 Hvorfor ønsket Mitsubishi Corporation å gå inn i lakseoppdrettsnæringen? Mitsubishi Corporation har vært involvert i sjømatvirksomhet i over 50 år med blant annet betydelig aktivitet innen produksjon av tunfisk, laks og reker, og anser det som ett av selskapets kjerne-områder. Siden 2011 har selskapet vært i laksebransjen også, gjennom Salmones Humboldt i Chile. Oppkjøpet av Cermaq var derfor et veldig naturlig, nødvendig og strategisk steg å ta, fra fangst til oppdrett. Hvordan vil Mitsubishi Corporation utvikle Cermaq som selskap? Jeg ønsker at Cermaq skal bli det beste selskapet innen laksenæringen i alle henseende, og øsnker ansatte som oppdretter sunn og frisk fisk som leveres to gode markeder ved å nærme seg sluttbrukeren. Hva mener du er din viktigste oppgave som styreleder for styret til Cermaq? Utover de tradisjonelle pliktene til en styreleder er en av mine viktige oppgaver å fungere som et bindeledd mellom Mitsubishi Corporation og Cermaq, å legge til rette for samhandling mellom Cermaq og morselskapet, og i tillegg å motivere de ansatte sammen med ledelsen til å styre selskapet mot å bli best mulig. Hvilke tanker gjør du deg om Cermaqs tilnærmingsmåte til bærekraft? Mitsubishi Corporation støtter det arbeidet som Cermaq har gjort og fortsetter å gjøre innen alle aspekter ved bærekraft, og vi ser at Cermaqs tilnærmingsmåte i svært stor grad er i tråd med Side 2 av 5 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

11 :23 Mitsubishi Corporations selskapsfilosof (de tre selskapsprinsippene). Hvilke synergier ser du for Cermaq innen Mitsubishi-konsernet, og hvilke strategier har du for fortsatt vekst innen lakseoppdrett? Det kan være flere synergiområder mellom Cermaq og Mitsubishi, som går langt utover det å dra nytte av driftssynergier mellom de to lakseoppdrettsselskapene i Chile. Disse er primært innen handel og videreforedling, særlig i Asia. Cermaq vil også ha utbytte av tilgangen til Mitsubishi Corporations enorme globale nettverk og verdikjede, samt tilgang til for eksempel utviklingsprogrammer for ansatte i regi av Mitsubishi Corporation. Mitsubishi Corporation har en uttalt vekststrategi innenfor ekspanderende næringer. Hva mener du er det globale potensialet for lakseoppdrett i tiden fremover? Som Mitsubishi Corporation forventer vi at det er et betydelig vekstpotensial for lakseoppdrettsnæringen, og at næringen er helt vesentlig for å dekke matbehovet til en voksende verdensbefolkning. Vi mener at vi ikke bare vil være en del av denne veksten, men at vi også vil bidra til et generelt fokus på laks i nye markeder over hele verden. JON HINDAR Konsernsjef CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT 2014 Side 11 3 av 5

12 :23 I 2014 ble Cermaq omdannet fra et børsnotert allmennaksjeselskap som var delvis statseid, til et privat aksjeselskap uten børsnotering og med én eier hvordan har dette endret driften av selskapet? Bortsett fra en håndfull personer i konsernfunksjoner og toppledelsen, er det faktisk svært få av mine kolleger som vil merke noen forskjell fra å være et børsnotert selskap til å bli et privat aksjeselskap. Fra et driftsmessig perspektiv vil vi som tidligere fortsette med å forbedre resultatet innenfor rammene for bærekraftig havbruk. Hva var de viktigste hendelsene, prestasjonene og også nederlagene for Cermaq i 2014? Fra et bedriftsmessig ståsted klarte vi å finne en ny og svært dyktig majoritetseier med et langsiktig næringsperspektiv. Driftsmessig hadde vi vårt beste år noensinne i den norske virksomheten, til tross for betydelige utfordringer i markedet etter det russiske importforbudet de siste fem månedene av året. Vi klarte også å nå målene om vekst ved hjelp av «grønne konsesjoner» i Norge, nye konsesjoner i region XII i Chile og gjenopptakelse til full kapasitetsutnyttelse i Canada. Sett ut fra det økonomiske resultatet så var ikke prestasjonen bra nok, og dette skyldes i hovedsak den kraftige nedgangen i markedspriser i det nordamerikanske markedet de siste sju til åtte av årets måneder, som forklarer en lavere inntekt og færre solgte volumer i Chile. Vi oppnådde heller ikke ønsket kostnadsreduksjon for atlantisk laks i Chile, hovedsakelig på grunn av høy dødelighet på store fisk forårsaket av bakteriesykdommen SRS. Til tross for store forbedringer i alle HMS-relaterte aktiviteter, noe som gjenspeiles i en 50 prosent nedgang i H1-verdi, opplevde vi ett arbeidsrelatert dødsfall blant våre ansatte i På mange måter understreker denne tragiske ulykken hvorfor det sterke fokuset på HMS-aktiviteter vil fortsette for fullt i Cermaq. Hva er de største utfordringene og mulighetene for Cermaq når det gjelder bærekraft i året som kommer, og hvordan fungerer dette i forhold til Cermaqs mål på lengre sikt? Innen lakseoppdrettsnæringen er det ingen motsetning mellom et godt økonomisk resultat og bærekraftig drift. Bærekraftsutfordringene som er knyttet til fiskehelse er forventet å fortsette også i tiden fremover. Disse er først og fremst knyttet til lakselus og visse virusinfeksjoner i Norge, primært SRS og antibiotikabruk i Chile, samt algeoppblomstring og visse sykdomsutfordringer i Canada. Best mulig styring av disse utfordringene gjennom forebyggende tiltak vil være av avgjørende betydning for både Cermaq og resten av næringen, og fra et økonomisk ståsted er det fortsatt en forutsetning for Cermaq at vi når disse målene. Hva er din mening om GSI og initiativets rolle i utviklingen av laksenæringen? GSI har på under tre år med aktivitet oppnådd flere viktige ting. Noen av prestasjonene er synlige for folk flest gjennom en mye mer aktiv tilnærming til bærekraft som næringssektor, slik som åpenhet og ansvarlighet. Mellom medlemsselskapene har det vært betydelig overføring av kunnskap og praksis knyttet til fiskehelse, bransjestandarder og innen fremskritt i bærekraftige ressurser til fôr. GSI har ingen planer om å opptre lokalt siden dette allerede gjøres av de ulike nasjonale organisasjonene til lakseoppdrettere, men globalt kan GSI spille en viktig rolle. FoU er viktig i Cermaq, slik det er fastsatt i vedtektene. Hvordan påvirker FoU selskapet, og hvordan tilfører det verdi? Fremskritt innen bærekraftig havbruk skjer ikke nødvendigvis av seg selv, og vanligvis ligger det systematisk og hardt utviklingsarbeid bak alle prestasjonene som oppnås på dette området. Som Side 4 av 5 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

13 :23 ledende lakseoppdretter på verdensbasis må Cermaq også ligge i forkant innen FoU. Bare på området med forebyggende fiskehelse finnes det flere konkrete utfordringer knyttet til kjente sykdomsagenter og parasitter. I tillegg må det gjøres viktig arbeid for å forebygge utfordringer med fiskehelse som skyldes årsaker vi ennå ikke forstår eller som ikke engang er kjent. Alt dette vil i varierende grad påvirke kostnadene, men dagens FoU-kostnader i forhold til faktiske tap som skyldes tap av fisk i sjøen, er faktisk ganske ubetydelige. Derfor bør både Cermaq og næringen for øvrig kunne sette av mer midler til FoU-arbeid i tiden fremover. Du har ofte understreket at lakseoppdrettsnæringen må vise at den fortjener å vokse hvordan da? Dette har rett og slett med det faktum å gjøre at det er myndighetene i de ulike oppdrettslandene, og mer nøyaktig politikerne i disse landene, som stort sett bestemmer om næringen skal få vokse. Hvis næringen ikke klarer å vise at den er i stand til å håndtere bærekraftsutfordringene i de ulike landene på en måte som er akseptabel for folk flest, er det lite sannsynlig at politikerne vil tillate at næringen vokser. Det er viktig å merke seg at de bærekraftsrelaterte faktorene som begrenser veksten, er svært forskjellige mellom de ulike oppdrettslandene. Det er imidlertid et fellestrekk i det at næringen må vise en alvorlig og proaktiv holdning i sin evne til å håndtere bærekraftig vekst. Hvilke forventninger har du til 2015? Verdensøkonomien har helt klart noen utfordringer foran seg, men oppsvinget til USA som global vekstmaskin og en fortsatt god vekst i Kina gir grunn til en viss optimisme, selv om situasjonen i Europa etter min mening fortsatt er bekymringsverdig. Når det gjelder laksevirksomheten tror jeg imidlertid fullt og fast på at den globale etterspørselsveksten vil fortsette, og sannsynligvis enda raskere enn tidligere i enkelte land. Slik jeg forstår det kan vi ikke forvente at Russland vil komme tilbake som et viktig marked for laks i den nærmeste fremtid. Det er likevel nok av muligheter som vil kompensere for dette, både gjennom vekst i eksisterende markeder og utvikling av nye. Markedstilgang er derfor ingen viktig begrensende faktor, verken for Cermaq eller næringen for øvrig. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen) CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT 2014 Side 13 5 av 5

14 :31 ENG NOR ESP STRATEGI Cermaqs strategi er basert på langsiktige og bærekraftige virksomheter, risikojustert kostnadslederskap og mål om vekst. Cermaq er i en god posisjon til å dra nytte av økt etterspørsel etter oppdrettsprodukter og fortsatt konsolidering i oppdrettsnæringen. Målet til Cermaq er å skape verdier for eieren og samfunnet gjennom bærekraftig fiskeoppdrett. Cermaqs posisjon i verdikjeden har endret seg de siste årene. Fôrvirksomheten ble solgt i I 2014 ble Cermaq en del av Mitsubishi Corporation, og dette gir ytterligere tilgang til kapasitet og kompetanse innen foredling og markeder. Cermaqs rolle i den større verdikjeden er illustrert nedenfor. Cermaqs hovedaktiviteter i mørkeblått, Cermaqs nye/økende aktiviteter i lyseblått, Cermaq er ikke involvert i produksjonen av fiskefôr. Risikojustert kostnadslederskap Cermaq har spredt eksponeringen på de globale laksemarkedene gjennom tilstedeværelse i de største produksjonsregionene og med lakseoppdrett i Norge, Chile og Canada. I Chile driver Cermaq med oppdrett av tre arter for å fordele risikoen ytterligere. Cermaq kan på den måten spre operasjonelle risikoer knyttet til miljø- og fiskehelsefaktorer. CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 2

15 :31 Cermaq har iverksatt en rekke tiltak for å redusere den sanitære og miljømessige risikoen på samtlige stadier i verdikjeden. Dette er grunnlaget for å være ledende innen risikojustert kostnad i alle regioner. En betydelig investering i forskning og utvikling anses som viktig for å lykkes med bærekraftig oppdrett. Ettersom fiskehelse og fiskevelferd utgjør grunnlaget for effektiv vekst og kvalitet, står forebyggende fiskehelse sentralt i Cermaqs strategi. Cermaq understreker betydningen av å sikre at de lokale anleggslederne har myndighet til å fatte driftsmessige avgjørelser som vil optimalisere vekst og god fiskehelse. Cermaq mener at samordning innenfor den globale næringen er nødvendig for å håndtere globale, biologiske utfordringer, og derfor et grunnlag for langsiktig verdiskaping. Global Salmon Initiative (GSI) bidrar til å oppnå en slik samordning. Vekst Cermaq har et mål om videre vekst, og søker lønnsom vekst innenfor utvalgte områder gjennom organisk vekst og/eller oppkjøp. Optimalisering av potensialet fra samarbeid med Mitsubishis nåværende virksomheter innen oppdrett, foredling og markedsføring av sjømat prioriteres sterkt. Vi er involvert i utviklingen av ny teknologi som en del av driften for å støtte veksten og lønnsomheten i den fremtidige oppdrettsnæringen. Cermaq vil fortsette med å skape verdier for eieren, utvikle samfunnet og bidra til å bevare det globale miljøet ved å fokusere på følgende: Solide virksomheter basert på lønnsomhet, vekst og produktkvalitet Bidra til forskning og utvikling for å fremme effektivitet og kvalitet innen fiskeoppdrett Opptre ansvarlig i forhold til bærekraftig utnyttelse av naturressurser samt miljømessige og sosiale bekymringer i lokalsamfunnene der vi driver virksomheter Sikre et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 2 av 2

16 :32 ENG NOR ESP KONSERNLEDELSEN Konsernledelsen består av konsernsjefen og seks konserndirektører. Fem av medlemmene i konsernledelsen sitter i Norge, én i Canada og én i Chile. Det er seks menn og en kvinne i konsernledelsen. JON HINDAR (1956) Konsernsjef CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 7

17 :32 Hindar tiltrådte som konsernsjef for Cermaq i mars Hindar er utdannet sivilingeniør innenfor kjemi fra Norges Teknisk- vitenskapelige Universitet (NTNU) og har i tillegg ledelsesutdanning fra IMD i Lausanne, Sveits. Han har tidligere vært konsernsjef for NorSun AS, Senior vice president i Invitrigen Group, konsernsjef i Dynal Biotech ASA, og partner og administrerende direktør i Fondsfinans ASA. Hindar er styremedlem i blant annet Norconsult AS, Photocure ASA og Scatec Solar. SYNNE HOMBLE (1972) Konserndirektør juridisk og selskapsfunksjoner Synne Homble begynte å jobbe i Cermaq i 2006, og har hatt ulike lederstillinger i Cermaq. Som konserndirektør for juridisk og selskapsfunksjoner har hun ansvar for juridiske forhold, kommunikasjon, HR, samfunnsansvar, risikostyring og bærekraftsrapportering. Fra 1998 til 2006 var Homble advokat i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. Hun er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo, med spesialfag fra Hamline School of Law, Minnesota, USA. Homble er styremedlem i Statnett SF og medlem avnorges kontaktpunkt for oppfølging av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, utnevnt av Utenriksdepartementet. Side 2 av 7 CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT

18 GEIR MOLVIK (1958) Konserndirektør oppdrett Norge Molvik ble ansatt i Cermaq-gruppen som administrerende direktør for EWOS Norge i 2006 og ble utnevnt til konserndirektør for oppdrett fra juni 2010, og konserndirektør for oppdrett Norge fra november Han har bred erfaring innen havbruk både fra Norge og internasjonalt fra Hydrotech-gruppen, Hydro Seafood og Noraqua samt fra Georgia Sea Farms Ltd. i Canada og Tassal Ltd. i Tasmania i Australia. Han har også lang erfaring som banksjef i Christiania Bank og Kreditkasse. Molvik er utdannet fiskerikandidat fra Universitet i Tromsø. FRANCISCO MIRANDA MORALES (1975) Konserndirektør oppdrett Chile CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 3 av 7

19 :32 FRANCISCO MIRANDA MORALES (1975) Konserndirektør oppdrett Chile Side 3 av 7 Miranda er utdannet veterinær, og startet som områdeleder i Cermaqs oppdrettsvirksomhet i Chile i I 2004 flyttet han til Canada og tok over ansvaret for sjøanleggene i selskapets oppdrettsvirksomhet, og ble i 2007 utnevnt til administrerende direktør for Cermaqs oppdrettsvirksomhet i Skottland. I 2009 ble Miranda utnevnt til administrerende direktør for oppdrettsvirksomheten i Chile og han ble utnevnt til konserndirektør for oppdrett i Chile i november FERNANDO VILLARROEL (1974) Konserndirektør oppdrett Canada CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT 2014 Side 19 4 av 7

20 :32 FERNANDO VILLARROEL (1974) FERNANDO VILLARROEL (1974) Konserndirektør oppdrett Canada Side 4 av 7 Villarroel ble ansatt i Cermaq i 1998 og hadde ulike stillinger innen finans i Mainstream Chile før han flyttet til Skottland og jobbet som finanskontroller hos Mainstream Skottland. Fra 2005 til 2007 var Villarroel finanskontroller for Mainstream Group. I 2007 ble han utnevnt som administrerende direktør for oppdrettsvirksomheten i Canada, og i november 2013 ble han utnevnt til konserndirektør oppdrett Canada. Villarroel er utdannet revisor. AKIHIKO SOGA (1968) Konserndirektør integrasjon CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 5 av 7

21 :32 AKIHIKO SOGA (1968) AKIHIKO SOGA (1968) Konserndirektør integrasjon Side 5 av 7 Akihiko Soga har juridisk embetseksamen fra universitetet i Tokyo, Japan. Soga begynte i Mitsubishi Corporation i 1992 og har hovedsakelig jobbet innenfor sjømatsektoren i konsernet. Soga har bred erfaring innen laks, sashimi tunfisk og pelagisk fisk. Fra 1999 til 2006 bodde han i London. Soga var leder for Risk Management i 2010, leder for fôr og kjøttprodukter i 2012, og har siden april 2013 vært leder for lakseteamet i Marine Products-avdelingen i Mitsubishi Corporation. STIG JARLE PETTERSEN (1960) Finansdirektør CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 6 av 7

22 :32 STIG JARLE PETTERSEN (1960) STIG JARLE PETTERSEN (1960) Finansdirektør Side 6 av 7 Stig Jarle Pettersen begynte i Cermaq som finansdirektør i juli 214. Stig Jarle Pettersen er utdannet ved Norges Handelshøyskole i Bergen og er statsautorisert revisor med mer enn 20 års erfaring fra ledende stilinger innen finansområdet fra Hafslund Nycomed, Helicopter Services Group, Alpharma, Actavis og Xellia Pharmaceuticals og sist som finansdirektør i Affitech A/S. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen) CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 7 av 7

23 :32 ENG NOR ESP STYRET Det er øverste styrende organ i Cermaq Group AS, Generalforsamlingen, som velger de aksjonærvalgte styremedlemmene og revisor, samt godkjenner årsregnskapet og godtgjørelse til styret. Cermaqs styre består av syv styremedlemmer. Konsernsjefen er eneste arbeidende styremedlem. To av styremedlemmene er ansatt hos Cermaqs eneste aksjonær, Mitsubishi Corporation, og ett styremedlem er eksternt. Tre styremedlemmer er valgt gjennom en avstemming der alle ansatte i de norske selskapene er valgbare og har stemmerett. Seks av de syv styremedlemmene er menn og én er kvinne. Styret velger sin styreleder. YU SATO (1961) Styrets leder CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 1 av 8

24 syv styremedlemmene er menn og én er kvinne. Styret velger sin styreleder. Cermaq annual report :32 YU SATO (1961) Styrets leder Side 1 av 8 Yu Sato er utdannet ved samfunnsvitenskapelig fakultet ved Hitotsubashi-universitetet i Tokyo, Japan. Sato begynte å jobbe i Mitsubishi Corporation i 1985 og har jobbet innenfor næringsmidler. Sato har vært stasjonert i London og i New York, og har jobbet med ulike land i Europa, i Amerika, i Midt-Østen, og i Asia. Sato var Senior Vice President i Mitsubishi Corporation (Amerikas) i perioden , og har vært daglig leder for Strategy Planning (Food Business) ved Living Essential Group Office siden april HELGE MIDTTUN (1955) Styremedlem CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 2 av 8

25 :32 HELGE MIDTTUN (1955) HELGE MIDTTUN (1955) Styremedlem Side 2 av 8 Helge Midttun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (1979). Han var tidligere konsernsjef i Aker BioMarine ASA fra , konsernsjef i Fjord Seafood ASA fra og konsernsjef i Det Norske Veritas AS Midttun er engasjert i diverse styrearbeid og er styreleder i Rieber & Søn ASA. Han har vært styremedlem i Cermaq siden mai YUTAKA KYOYA (1962) Styremedlem CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 3 av 8

26 :32 YUTAKA KYOYA (1962) YUTAKA KYOYA (1962) Styremedlem Side 3 av 8 Yutaka Kyoya er utdannet ved handelsfaktultetet ved Waseda-universitetet i Tokyo, Japan. Kyoya begynte å jobbe i Mitsubishi Corporation i 1984, og har jobbet innenfor næringsmidler. Kyoya har bred internasjonal erfaring etter å ha bodd i blant annet USA, Malaysia og Singapore. Kyoya var viseadministrerende direktør ved CEO office i Living Essentials Group i Mitsubishi Corporation i 2011, og administrerende direktør for Global Consumer Business Developmentenheten i Han har vært COO for Living Essential Resources-divisjonen siden april 2013, og senior vice president i Mitsubishi Corporation siden JON HINDAR (1956) Styremedlem CERMAQ GROUP AS INTEGRERT RAPPORT Side 4 av 8

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Nøkkeltall mainstream Millioner kroner

Nøkkeltall mainstream Millioner kroner vår verdikjede innovasjon: Forskning og utvikling medarbeidere ewos mainstream ikke-kjernevirksomhet Nøkkeltall mainstream Millioner kroner 21 29 28 27 26 Driftsinntekter 3 51,5 3 3,3 2 597,7 2 623,4 3

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 407477 Innsendt dato: 18.08.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning var et år som endret Cermaq. Fiskefôrvirksomheten EWOS ble solgt til Altor og Bain Capital, og Cermaq har etablert seg som et rendyrket oppdrettsselskap. Salget av EWOS ga grunnlag

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 395692 Innsendt dato: 23.02.2016 07:01 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kolibriaksjonærenes penger har i 10 år kommet fattige låntakere til gode.

Kolibriaksjonærenes penger har i 10 år kommet fattige låntakere til gode. ÅRSRAPPORT 2010 Kolibriaksjonærenes penger har i 10 år kommet fattige låntakere til gode. Ved utgangen av 2010 bidro Kolibri Kapital med kapital slik at hele 5000 låntakere i Latin-Amerika, Afrika og

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Mainstream. år VIRKSOMHET. NB! Oppdaterte tall for lakselus for Mainstream Canada på side 30

Mainstream. år VIRKSOMHET. NB! Oppdaterte tall for lakselus for Mainstream Canada på side 30 28 Cermaq årsrapport 29 NB! Oppdaterte tall for lakselus for på side 3 år VIRKSOMHET Stor forbedring i Sterke resultater i og Fortsatt sterk etterspørsel etter laks Betydelig reduksjon i rømt fisk Nøkkeltall

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SalMar ASA Fjerde kvartal

SalMar ASA Fjerde kvartal SalMar ASA Fjerde kvartal 2008 1 SALMAR LEVERER ET STERKT RESULTAT I FJERDE KVARTAL SalMar leverer et sterkt resultat både i Midt- og Nord-Norge, og har samtidig etablert et bedre biologisk utgangspunkt

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Mainstream Norway Krav Til kompetanseendring Landskonferansen 23. oktober. Langsiktig rekrutteringsarbeid fr «barnehage til universitet» Jobb i Mainstream = Livslang læring Mitt ansvarsområde: HMS Koordinator

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall Et nytt godt år for NorgesGruppen Driftsinntektene i 2010 ble 55 675 MNOK (53 232 MNOK), en økning på 4,6 %. Driftsresultat (EBIT) ble 2 105 MNOK

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal

Hovedpunkter 1. kvartal Hovedpunkter 1. kvartal Nordlys over Melkøya (Snøhvit) Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 2 % EBITDA økte med 32 % Rekordhøy ordrereserve på 62,8 milliarder kroner Fortsatt sterkt marked

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 Kvartalsrapport Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010 Rekordhøye nøkkeltall o Konsernets driftsinntekter utgjorde MNOK 551,6, dette er en økning på 32,7% sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

SalMar ASA Tredje kvartal

SalMar ASA Tredje kvartal SalMar ASA Tredje kvartal 2009 1 REKORDRESULTAT FOR SALMAR I TREDJE KVARTAL 2009 SalMar-konsernet leverte et driftsresultat på NOK 225 millioner for tredje kvartal, noe som er konsernets høyeste driftresultat

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016 1 Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016 2 Neste generasjon er viktigst 3 Historisk avkastning 10 største selskaper i Holberg Triton (1-5) Selskap Andel Kommentar 6,6% 5,1 % Vinh Hoan Corp. er en fullintegrert

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Styrets årsberetning for 2011

Styrets årsberetning for 2011 Styrets årsberetning for 2011 Cermaq oppnådde i 2011 tidenes beste operasjonelle drifts resultat: 1 369 millioner kroner før verdijustering av biomasse og justering for salgsgevinst. Fôrvirksomheten EWOS

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Etablering av verdens ledende sjømatselskap foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest

Etablering av verdens ledende sjømatselskap foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest Etablering av verdens ledende sjømatselskap foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest 30. april 2013 Foreslått sammenslåing av Cermaq og Marine Harvest Etablerer et fullintegrert oppdrettsselskap

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor.

Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor. HOVEDPUNKTER - 3. KVARTAL: Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor. Oppdrettsvirksomheten hadde god tilvekst

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport Q4-15

Kvartalsrapport Q4-15 Kvartalsrapport Q4-15 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2015 Operasjonell EBIT ble MNOK 91 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Nord ble NOK 14,54 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Sør ble NOK 3,63 Slaktet kvantum

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport juli - september 2006

Kvartalsrapport juli - september 2006 Kvartalsrapport juli - september 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer