Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001. Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår"

Transkript

1 Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001 Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår Marginal økning i omsetningen første halvår 2001 i forhold til samme periode i fjor (kroner 137 millioner mot kroner 134 millioner). Resultat før skatt på minus kroner 102 millioner 1. halvår Inntektene i Rådgivning Sverige økte fra kroner 5 millioner, til kroner 14 millioner fra første til annet kvartal Utviklingen i aksjemarkedene førte til lavere nytegning i aksjefond. Actas produktbredde med alternative spareformer som eiendom, garantiprodukter og hedgeprodukter medfører en stabil nytegning. Betydelig kostnadsreduksjonsprogram vedtatt. **Pressemelding knyttet til tidligere oversendte presentasjon, følger vedlagt** Brutto nytegning i 1. halvår var kroner 1,820 millioner mens netto nytegning endte på kroner 896 millioner. Størst netto nytegning var det innenfor investeringsklassene indeksobligasjoner, eiendom og hedgefond. Dette reflekterer en bevisst strategi i en periode med uro i finansmarkedene og er et bevis for at Actas konsept med bredde i spare- og investeringsløsninger fungerer også i et nedadgående marked. Tilsvarende tall for 1. halvår i 2000 var henholdsvis kroner 2,242 millioner og kroner 1,513 millioner. Totale kundemidler under forvaltning var kroner 10.2 milliarder ved utgangen av andre halvår. Dette er noe over tallene pr , mens kundemidler under forvaltning var på rundt kroner 7.7 milliarder. Totale inntekter i 1. halvår 2001 var kroner 137 millioner, sammenlignet med kroner 134 millioner i tilsvarende periode i Økningen på kroner 3 millioner kan i hovedsak henføres til kroner 18 millioner høyere salgsinntekter innen Rådgivning i Sverige, samt generelt høyere inntekter fra eiendomssyndikering og indeksobligasjoner. Dette motvirkes delvis av lavere salgsinntekter fra aksjefond innen Rådgivning Norge, først og fremst grunnet negativ børsutvikling og vanskelige markedsforhold i Inntektene i 2. kvartal 2001 isolert sett ble kroner 65 millioner, sammenlignet med kroner 72 millioner 1. kvartal i år og kroner 58 millioner i 2. kvartal i fjor. Driftsresultatet i 1. halvår 2001 ble minus kroner 102 millioner, hvorav rundt kroner 68 millioner kan henføres til de nye forretningsområdene bank, link og online og kroner 33 millioner til virksomheten i Sverige og Finland. Driftsresultatet i Sverige ble forbedret fra minus kroner 18 millioner til minus kroner 5 millioner fra første til annet kvartal i Samlet driftsresultat for den norske rådgivningsvirksomheten og produktselskapet Asset Management ble kroner 14 millioner i 1. halvår i I Acta Holding og stabsfunksjoner ble driftsresultatet minus kroner 13 millioner. Resultatet i 1. halvår 2000 var kroner 33 millioner. Driftsresultatet i Sverige og Finland i 2000 var minus kroner 9 millioner.

2 Resultat etter skatt i 1. halvår 2001 var minus kroner 73 millioner, sammenlignet med kroner 20 millioner i tilsvarende periode i Det som gleder mest i et urolig finansmarked er en vellykket ekspansjon av vårt rådgivningskonsept til Sverige og den veksten i inntekter vi ser innenfor dette virksomhetsområdet. Med åpningen av ytterligere fem rådgivningskontorer i tredje kvartal har vi ambisjoner om innen kort tid å bli den største uavhengige distributøren av spareprodukter i Sverige, både med hensyn på tilstedeværelse og salgsvolum. Den norske kjernevirksomheten gjør det svakere enn forventet, men gir likevel et positivt bidrag på kroner 14 millioner i første halvår. Relativt gode tall for både brutto og netto tegningsvolumer viser at vi med vårt brede produktspekter har klart oss bedre enn mange konkurrenter i denne perioden. Vi har hatt en vellykket lansering av våre onlinetjenester som bank, fondssupermarked og aksjehandel. Dagens markedssituasjon og utsiktene fremover gjør at vi er nødt til å gjøre betydelige reduksjoner i kostnadsnivået, sier konsernsjef Alfred Ydstebø. Acta Rådgivning Norge og Acta Asset Management Inntektene i Actas norske virksomhet var kroner 118 millioner i 1. halvår, sammenlignet med kroner 133 millioner i samme periode i fjor. Produktsammensetningen har i år dreid mer i retning av eiendomssyndikering, garantiprodukter og hedgefond i forhold til tradisjonelle aksjefond, hvilket reflekterer en bevisst rådgivningsstrategi fra Acta. Kundeporteføljene som helhet skal reflektere en balansert sammensetning av produktene bankinnskudd, eiendom, garantiprodukter, hedge- og aksjefond. Dette sikrer kunden større mulighet for jevn avkastning også i et nedadgående aksjemarked, sier Alfred Ydstebø. Inntektene i 1. halvår 2001 fra tegningsprovisjoner relatert til aksjefond og unit-link var kroner 53 millioner, sammenlignet med kroner 81 millioner i samme periode i fjor. Inntektene fra tilrettelegging og syndikering av et eiendomsprosjekt i 1. halvår 2001 beløp seg til kroner 22 millioner som er en økning på kroner 15 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Indeksobligasjoner ga inntekter på kroner 37 millioner i 1. halvår i år, opp rundt kroner 18 millioner sammenlignet med i fjor. Portefølje- og forvaltningsinntekter representerte kroner 22 millioner i inntekter i første halvår i år, omtrent på samme nivå som i fjor. Driftskostnader for Rådgivning Norge og Asset Management i 1. halvår 2001 var kroner 103 millioner. Dette er økning på kroner 24 millioner fra foregående år, og reflekterer både en videre utbygd norsk rådgivningsorganisasjon og økte kostnader innefor Asset Management relatert til integreringen med de nye online tjenestene. I den norske rådgivningsvirksomheten og Asset Management ble driftsresultatet redusert fra kroner 45 millioner til kroner 14 millioner, grunnet både lavere inntekter og høyere kostnader som forklart over. I Acta Holding og fellesfunksjoner var driftsresultatet minus kroner 13 millioner sammenlignet med minus kroner 4 millioner i samme periode i fjor. Acta Rådgivning Sverige og Finland Driftsinntektene i Sverige 1. halvår var kroner 19 millioner. I samme periode i fjor var Stockholm kontoret nettopp blitt operativt, og hadde driftsinntekter på kun kroner 1 million. Driftsresultatet ble minus kroner 23 millioner i Sverige og minus kroner 10 millioner i Finland. I Sverige fordelte driftsunderskuddet seg med minus kroner 18 millioner 1. kvartal og

3 minus kroner 5 millioner 2. kvartal. Høye kostnader i Sverige 1. kvartal skyldes blant annet en omfattende reklamekampanje i mars 2001 som hadde en kostnadsramme på kroner 5 millioner. Nye forretningsområder Internettsatsingene Acta Online og Acta Bank ble lansert i markedet i mai i år, mens Acta Fondsforsikring lanserte sine unit-link produkter i mars. Kostnader relatert til nye forretningsområder var kroner 68 millioner, og fordeler seg med kroner 43 millioner på online, kroner 15 millioner på bank og kroner 10 millioner på Link. Et program for betydelige kostnadsreduksjoner, særlig innen Acta Online, lanseres i forbindelse med resultatfremleggelsen, og innbefatter både en sterk bemanningsreduksjon og en integrering av Online og Rådgivning i en felles distribusjonsenhet. Med dette viderefører Acta sin multikanalstrategi samtidig som man sikrer at denne satsingen tilpasses markedsutviklingen. Internett som betjeningskanal er kommet for å bli, men det store spørsmålet er når og i hvilken grad kunden føler seg komfortabel med å benytte seg av dette betjeningskonseptet. Acta Online vil således ikke markedsføres som en egen distribusjonskanal, men som en integrert del av vårt rådgivnings- og betjeningskonsept, sier Ydstebø. For kunden vil imidlertid omfanget og innholdet av tjenesten oppfattes som tilnærmet uendret. Egenkapital Acta gjennomførte i juli en offentlig emisjon og påfølgende notering på Oslo Børs. Emisjonen var i tillegg til kapitalbehov i forbindelse med ferdigstilling av Actas investeringsprogram også knyttet til myndighetenes pålegg om at stiftergruppen i Acta Bank skulle redusere sin eierandel i Acta Holding fra rundt 66% før emisjonen til 50% innen 15. august. Dette kravet ble oppfylt i forbindelse med emisjonen og selskapet fikk et brutto emisjonsproveny på kroner 180 millioner. Konsolidert egenkapital ved utgangen av halvåret og før emisjonen er kroner 247 millioner, en reduksjon fra kroner 321 millioner ved siste årsskifte grunnet det negative resultatet i 1. halvår. Kostnadsreduksjoner For å tilpasse seg nåværende markedssituasjon vil det bli gjennomført betydelige kostnadsreduksjoner. Reduksjonene vil i denne omgang primært være knyttet til bemanningsreduksjoner innen online og stabsfunksjoner. Nedbemanningen vil være gjennomført innen desember I tillegg vil rådgivningsvirksomheten i Norge tilpasses til forventet aktivitetsnivå i kommende periode. De totale bemanningsreduksjonene er estimert til 80 årsverk, inklusiv rundt 20 årsverk relatert til innleid personal. Innen IT området vil Acta foreta en effektivisering og bedre samordning av virksomheten på tvers av de nye og eksisterende virksomhetsområder. Virkemidler som vil bli vurdert er også blant annet outsourcing og en derav følgende intern nedbemanning. Fremtidsutsikter Acta forventer et fortsatt svakt marked for spareprodukter i Norden resten av året. I Sverige forventer man imidlertid en økning i salgsinntekter i andre halvår, både grunnet oppstart av nye rådgivningskontorer i tredje kvartal og ytterligere forbedringer på de kontorene som har vært i drift siden fjerde kvartal i fjor. I Norge vil salget av spareplaner i Fornebu utbyggingen starte i september. Inntekter innen de nye forretningsområdene Bank, Link og Online vil øke, men fortsatt

4 være på et beskjedent nivå. På bakgrunn av dette forventer Acta høyere inntekter og et bedre driftsresultat i andre halvår enn i første halvår. Oslo, 31. august 2001 Kontaktpersoner Konsernsjef Alfred Ydstebø: Informasjonsdirektør Aud Lysenstøen: Finansdirektør Jan Rune Steinsland: Vedlegg: Resultatregnskap Acta Konsern Balanse Acta Konsern Kontantstrømanalyse Acta Konsern Segmentinformasjon Nøkkeltall

5 Resultatregnskap Acta RESULTATREGNSKAP ( NOK 1.000) 2. kv kv hå hå Nytegning av aksjefond og forsikring (unit-link) Syndikering av eiendomsprosjekter 997 (1 266) Nytegning av indeksobligasjoner Porteføljeprovisjon og forvaltningshonorar Andre inntekter Totale inntekter Provisjonskostnader Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Totale driftskostnader Driftsresultat (65 822) ( ) Finansinntekter Finanskostnader Netto finans (895) 23 (381) Resultat før skatt (66 717) ( ) Skattekostnad (18 681) (28 555) Resultat etter skatt (48 036) (73 426)

6 Balanse Acta BALANSE ( NOK 1.000) 2. Kv Kv Eiendeler Anleggsmidler Goodwill Andre immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Ombygging lokaler Driftsløsøre Andre langsiktige eiendeler Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER BALANSE ( NOK 1.000) 2. Kv Kv Egenkapital og gjeld Egenkapital Selskapskapital Overkursfond Annen egenkapital (36 622) Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld Pantelån Øvrig langsiktig gjeld - Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Kassekreditt Offentlige trekk og avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

7 Kontantstrømanalyse Acta KONTANTSTRØMSANALYSE ( NOK 1.000) 2. kv kv hå hå Operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt (66 717) ( ) Betalt skatt (1 410) (1 639) (3 723) (2 319) (10 923) Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer (5 320) (1 791) (38 976) (12 681) (536) Endring i leverandørgjeld (10 346) (12 301) Endring i andre tidsavgrensinger (37 696) (28 178) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiveter (45 739) (21 923) ( ) Investeringsaktiviteter Utbetaling v/kjøp av driftsmidler (38 364) (8 376) (91 666) (22 718) ( ) +/- endring i andre investeringer (14 716) (9 837) (10 250) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiveter (37 496) (8 376) ( ) (32 555) ( ) Finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld (187) (289) (187) (194) (538) Innbetaling av egenkapital Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (187) (289) (187) (194) Netto kontaktstrøm for perioden (83 421) (30 588) ( ) (23 980) Kontanter 1/1 (1/4) Kontanter 31/12 (30/6) (31/3) (27 455) (27 455) Endringer i kontanter (83 421) (30 588) ( ) (23 980)

8 Acta segment informasjon SEGMENTOVERSIKT NOK (1 000) Rådgivning Norge Rådgivning Sverige Rådgivning Finland Online Asset Management Bank Unit-Link Holding / Felleskost. Sum Acta Driftsinntekter 1. hå kv kv (4) hå kv (1 812) kv Driftsresultat 1. hå 2001 (261) (23 155) (10 427) (43 209) (15 206) (9 969) (13 199) ( ) 2. kv (6 136) (5 455) (4 867) (25 341) (521) (9 230) (6 231) (8 041) (65 822) 1. kv (17 700) (5 560) (17 868) (5 976) (3 738) (5 158) (35 778) 1. hå (8 650) (3 558) kv (4 745) (5 459) kv (3 905) (30 332) (3 530) (6 529) (3 899) (2 786)

9 Finansielle nøkkeltall Acta NØKKELTALL 2. kv kv hå hå Finansielle nøkkeltall Fortjenste pr. aksje (NOK) 1 (0,92) 0,10 (1,40) 0,48 0,55 Fortjenste pr. aksje utvannet (NOK) 2 (0,86) 0,10 (1,32) 0,48 0,55 Utbytte pr. aksje (NOK) 3 n/a n/a n/a n/a - Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 4 (0,67) 0,18 (1,04) 0,61 0,86 Bokført egenkapital pr. aksje (NOK) 5 4,72 1,01 4,72 1,01 6,12 Driftsmargin % 12 % -74 % 25 % 12 % Resultatgrad % 12 % -74 % 25 % 14 % Gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital 8-24 % 16 % -37 % 79 % 20 % Egenkapitalrentabilitet 9-25 % 17 % -38 % 81 % 24 % Egenkapitalandel % % 37 % 41 % 37 % 69 % Rentebærende gjeld (NOK) Antall aksjer ved periodens slutt Antall aksjer ved periodens slutt utvannet Gjennomsnittlig antall aksjer i perioden Gjennomsnittlig antall aksjer i periodenutvannet Operasjonelle nøkkeltall Antall kunder Forvaltet kapital (NOKm) Brutto tegning (NOKm) Netto tegning (NOKm) Driftsinntekter Rådgivningssegmentet Driftsresultat Rådgivningssegmentet 20 (6 136) (261) Antall rådgivere Forvaltet kapital pr. kunde Driftsinntekter pr. rådgiver Driftsresultat pr. rådigver ) (Konsernresultat) / (Gjennomsnittlig antall aksjer) 2) (Konsernresultat) / (Gjennomsnittlig antall aksjer utvannet) 3) (Utbytte) / (Gjennomsnittlig antall aksjer utvannet) 4) (Resultat etter skatt pluss avskrivninger) / (Gjennomsnittlig antall aksjer) 5) (Sum egenkapital ved periodens slutt) / (Antall aksjer ved periodens slutt) 6) (Driftsresultat) / (Netto driftsinntekter) 7) (Resultat før skatt og ekstraordinære inntekter og kostnader) / (Netto driftsinntekter) 8) (Driftsresultat) / (Gjennomsnittlig sysselsatt kapital, definert som egenkapital + netto rentebærende gjeld) 9) (Resultat før skatt og ekstraordinære inntekter og kostnader) / (Gjennomsnittlig EK) 10) (Sum egenkapital ved periodens slutt) / (Totalkapital ved periodens slutt) 11) Antall aksjer justert for nedskrivning i pålydende i perioden 12) Antall aksjer justert for nedskrivning i pålydende i perioden samt ikke utøvde frittstående tegningsretter 13) Tidsveiet gjennomsnitt antall aksjer for perioden 14) Tidsveiet gjennomsnitt antall aksjer samt ikke utøvde frittstående tegningsretter for perioden 15) Antall aktive kunder definert som kunder med forvaltningskapital i Acta pr. periodeslutt. 16) Forvaltet kapital henholdsvis pr og ) Nytegnet kapital inklusive "switching" 18) Nytegnet kapital inklusive "switching" minus innløst kapital 19) Driftsinntekter Actas norske rådgivningsvirksomhet - se segment informasjon under seksjon Finansiell Informasjon 20) Driftsresultat Actas norske rådgivningsvirksomhet - se segment informasjon under seksjon Finansiell Informasjon 21) Gjennomsnittlig antall norske rådgivere pr og som har vært ansatt mer enn seks måneder 22) (Forvaltet kapital 31.12) / (Antall aktive kunder pr ) 23) (Driftsinntekter) / (Gjennomsnittlig antall rådgivere og 31.12) 24) (Driftsresultat) / (Gjennomsnittlig antall rådgivere og 31.13)

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 Q1-2012 Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 1 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i 2012. Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 214 Hovedpunkter Konsernets omsetning i andre kvartal var tilbake 2 % til MNOK 324 Opplagsinntektene var stabile annonseinntektene var ned 8 %, mens serviceinntektene steg med

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 357 millioner kroner i 3. kvartal og 1 344 millioner hittil i år. Sterk premievekst

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer