Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001. Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår"

Transkript

1 Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001 Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår Marginal økning i omsetningen første halvår 2001 i forhold til samme periode i fjor (kroner 137 millioner mot kroner 134 millioner). Resultat før skatt på minus kroner 102 millioner 1. halvår Inntektene i Rådgivning Sverige økte fra kroner 5 millioner, til kroner 14 millioner fra første til annet kvartal Utviklingen i aksjemarkedene førte til lavere nytegning i aksjefond. Actas produktbredde med alternative spareformer som eiendom, garantiprodukter og hedgeprodukter medfører en stabil nytegning. Betydelig kostnadsreduksjonsprogram vedtatt. **Pressemelding knyttet til tidligere oversendte presentasjon, følger vedlagt** Brutto nytegning i 1. halvår var kroner 1,820 millioner mens netto nytegning endte på kroner 896 millioner. Størst netto nytegning var det innenfor investeringsklassene indeksobligasjoner, eiendom og hedgefond. Dette reflekterer en bevisst strategi i en periode med uro i finansmarkedene og er et bevis for at Actas konsept med bredde i spare- og investeringsløsninger fungerer også i et nedadgående marked. Tilsvarende tall for 1. halvår i 2000 var henholdsvis kroner 2,242 millioner og kroner 1,513 millioner. Totale kundemidler under forvaltning var kroner 10.2 milliarder ved utgangen av andre halvår. Dette er noe over tallene pr , mens kundemidler under forvaltning var på rundt kroner 7.7 milliarder. Totale inntekter i 1. halvår 2001 var kroner 137 millioner, sammenlignet med kroner 134 millioner i tilsvarende periode i Økningen på kroner 3 millioner kan i hovedsak henføres til kroner 18 millioner høyere salgsinntekter innen Rådgivning i Sverige, samt generelt høyere inntekter fra eiendomssyndikering og indeksobligasjoner. Dette motvirkes delvis av lavere salgsinntekter fra aksjefond innen Rådgivning Norge, først og fremst grunnet negativ børsutvikling og vanskelige markedsforhold i Inntektene i 2. kvartal 2001 isolert sett ble kroner 65 millioner, sammenlignet med kroner 72 millioner 1. kvartal i år og kroner 58 millioner i 2. kvartal i fjor. Driftsresultatet i 1. halvår 2001 ble minus kroner 102 millioner, hvorav rundt kroner 68 millioner kan henføres til de nye forretningsområdene bank, link og online og kroner 33 millioner til virksomheten i Sverige og Finland. Driftsresultatet i Sverige ble forbedret fra minus kroner 18 millioner til minus kroner 5 millioner fra første til annet kvartal i Samlet driftsresultat for den norske rådgivningsvirksomheten og produktselskapet Asset Management ble kroner 14 millioner i 1. halvår i I Acta Holding og stabsfunksjoner ble driftsresultatet minus kroner 13 millioner. Resultatet i 1. halvår 2000 var kroner 33 millioner. Driftsresultatet i Sverige og Finland i 2000 var minus kroner 9 millioner.

2 Resultat etter skatt i 1. halvår 2001 var minus kroner 73 millioner, sammenlignet med kroner 20 millioner i tilsvarende periode i Det som gleder mest i et urolig finansmarked er en vellykket ekspansjon av vårt rådgivningskonsept til Sverige og den veksten i inntekter vi ser innenfor dette virksomhetsområdet. Med åpningen av ytterligere fem rådgivningskontorer i tredje kvartal har vi ambisjoner om innen kort tid å bli den største uavhengige distributøren av spareprodukter i Sverige, både med hensyn på tilstedeværelse og salgsvolum. Den norske kjernevirksomheten gjør det svakere enn forventet, men gir likevel et positivt bidrag på kroner 14 millioner i første halvår. Relativt gode tall for både brutto og netto tegningsvolumer viser at vi med vårt brede produktspekter har klart oss bedre enn mange konkurrenter i denne perioden. Vi har hatt en vellykket lansering av våre onlinetjenester som bank, fondssupermarked og aksjehandel. Dagens markedssituasjon og utsiktene fremover gjør at vi er nødt til å gjøre betydelige reduksjoner i kostnadsnivået, sier konsernsjef Alfred Ydstebø. Acta Rådgivning Norge og Acta Asset Management Inntektene i Actas norske virksomhet var kroner 118 millioner i 1. halvår, sammenlignet med kroner 133 millioner i samme periode i fjor. Produktsammensetningen har i år dreid mer i retning av eiendomssyndikering, garantiprodukter og hedgefond i forhold til tradisjonelle aksjefond, hvilket reflekterer en bevisst rådgivningsstrategi fra Acta. Kundeporteføljene som helhet skal reflektere en balansert sammensetning av produktene bankinnskudd, eiendom, garantiprodukter, hedge- og aksjefond. Dette sikrer kunden større mulighet for jevn avkastning også i et nedadgående aksjemarked, sier Alfred Ydstebø. Inntektene i 1. halvår 2001 fra tegningsprovisjoner relatert til aksjefond og unit-link var kroner 53 millioner, sammenlignet med kroner 81 millioner i samme periode i fjor. Inntektene fra tilrettelegging og syndikering av et eiendomsprosjekt i 1. halvår 2001 beløp seg til kroner 22 millioner som er en økning på kroner 15 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Indeksobligasjoner ga inntekter på kroner 37 millioner i 1. halvår i år, opp rundt kroner 18 millioner sammenlignet med i fjor. Portefølje- og forvaltningsinntekter representerte kroner 22 millioner i inntekter i første halvår i år, omtrent på samme nivå som i fjor. Driftskostnader for Rådgivning Norge og Asset Management i 1. halvår 2001 var kroner 103 millioner. Dette er økning på kroner 24 millioner fra foregående år, og reflekterer både en videre utbygd norsk rådgivningsorganisasjon og økte kostnader innefor Asset Management relatert til integreringen med de nye online tjenestene. I den norske rådgivningsvirksomheten og Asset Management ble driftsresultatet redusert fra kroner 45 millioner til kroner 14 millioner, grunnet både lavere inntekter og høyere kostnader som forklart over. I Acta Holding og fellesfunksjoner var driftsresultatet minus kroner 13 millioner sammenlignet med minus kroner 4 millioner i samme periode i fjor. Acta Rådgivning Sverige og Finland Driftsinntektene i Sverige 1. halvår var kroner 19 millioner. I samme periode i fjor var Stockholm kontoret nettopp blitt operativt, og hadde driftsinntekter på kun kroner 1 million. Driftsresultatet ble minus kroner 23 millioner i Sverige og minus kroner 10 millioner i Finland. I Sverige fordelte driftsunderskuddet seg med minus kroner 18 millioner 1. kvartal og

3 minus kroner 5 millioner 2. kvartal. Høye kostnader i Sverige 1. kvartal skyldes blant annet en omfattende reklamekampanje i mars 2001 som hadde en kostnadsramme på kroner 5 millioner. Nye forretningsområder Internettsatsingene Acta Online og Acta Bank ble lansert i markedet i mai i år, mens Acta Fondsforsikring lanserte sine unit-link produkter i mars. Kostnader relatert til nye forretningsområder var kroner 68 millioner, og fordeler seg med kroner 43 millioner på online, kroner 15 millioner på bank og kroner 10 millioner på Link. Et program for betydelige kostnadsreduksjoner, særlig innen Acta Online, lanseres i forbindelse med resultatfremleggelsen, og innbefatter både en sterk bemanningsreduksjon og en integrering av Online og Rådgivning i en felles distribusjonsenhet. Med dette viderefører Acta sin multikanalstrategi samtidig som man sikrer at denne satsingen tilpasses markedsutviklingen. Internett som betjeningskanal er kommet for å bli, men det store spørsmålet er når og i hvilken grad kunden føler seg komfortabel med å benytte seg av dette betjeningskonseptet. Acta Online vil således ikke markedsføres som en egen distribusjonskanal, men som en integrert del av vårt rådgivnings- og betjeningskonsept, sier Ydstebø. For kunden vil imidlertid omfanget og innholdet av tjenesten oppfattes som tilnærmet uendret. Egenkapital Acta gjennomførte i juli en offentlig emisjon og påfølgende notering på Oslo Børs. Emisjonen var i tillegg til kapitalbehov i forbindelse med ferdigstilling av Actas investeringsprogram også knyttet til myndighetenes pålegg om at stiftergruppen i Acta Bank skulle redusere sin eierandel i Acta Holding fra rundt 66% før emisjonen til 50% innen 15. august. Dette kravet ble oppfylt i forbindelse med emisjonen og selskapet fikk et brutto emisjonsproveny på kroner 180 millioner. Konsolidert egenkapital ved utgangen av halvåret og før emisjonen er kroner 247 millioner, en reduksjon fra kroner 321 millioner ved siste årsskifte grunnet det negative resultatet i 1. halvår. Kostnadsreduksjoner For å tilpasse seg nåværende markedssituasjon vil det bli gjennomført betydelige kostnadsreduksjoner. Reduksjonene vil i denne omgang primært være knyttet til bemanningsreduksjoner innen online og stabsfunksjoner. Nedbemanningen vil være gjennomført innen desember I tillegg vil rådgivningsvirksomheten i Norge tilpasses til forventet aktivitetsnivå i kommende periode. De totale bemanningsreduksjonene er estimert til 80 årsverk, inklusiv rundt 20 årsverk relatert til innleid personal. Innen IT området vil Acta foreta en effektivisering og bedre samordning av virksomheten på tvers av de nye og eksisterende virksomhetsområder. Virkemidler som vil bli vurdert er også blant annet outsourcing og en derav følgende intern nedbemanning. Fremtidsutsikter Acta forventer et fortsatt svakt marked for spareprodukter i Norden resten av året. I Sverige forventer man imidlertid en økning i salgsinntekter i andre halvår, både grunnet oppstart av nye rådgivningskontorer i tredje kvartal og ytterligere forbedringer på de kontorene som har vært i drift siden fjerde kvartal i fjor. I Norge vil salget av spareplaner i Fornebu utbyggingen starte i september. Inntekter innen de nye forretningsområdene Bank, Link og Online vil øke, men fortsatt

4 være på et beskjedent nivå. På bakgrunn av dette forventer Acta høyere inntekter og et bedre driftsresultat i andre halvår enn i første halvår. Oslo, 31. august 2001 Kontaktpersoner Konsernsjef Alfred Ydstebø: Informasjonsdirektør Aud Lysenstøen: Finansdirektør Jan Rune Steinsland: Vedlegg: Resultatregnskap Acta Konsern Balanse Acta Konsern Kontantstrømanalyse Acta Konsern Segmentinformasjon Nøkkeltall

5 Resultatregnskap Acta RESULTATREGNSKAP ( NOK 1.000) 2. kv kv hå hå Nytegning av aksjefond og forsikring (unit-link) Syndikering av eiendomsprosjekter 997 (1 266) Nytegning av indeksobligasjoner Porteføljeprovisjon og forvaltningshonorar Andre inntekter Totale inntekter Provisjonskostnader Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Totale driftskostnader Driftsresultat (65 822) ( ) Finansinntekter Finanskostnader Netto finans (895) 23 (381) Resultat før skatt (66 717) ( ) Skattekostnad (18 681) (28 555) Resultat etter skatt (48 036) (73 426)

6 Balanse Acta BALANSE ( NOK 1.000) 2. Kv Kv Eiendeler Anleggsmidler Goodwill Andre immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Ombygging lokaler Driftsløsøre Andre langsiktige eiendeler Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER BALANSE ( NOK 1.000) 2. Kv Kv Egenkapital og gjeld Egenkapital Selskapskapital Overkursfond Annen egenkapital (36 622) Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld Pantelån Øvrig langsiktig gjeld - Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Kassekreditt Offentlige trekk og avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

7 Kontantstrømanalyse Acta KONTANTSTRØMSANALYSE ( NOK 1.000) 2. kv kv hå hå Operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt (66 717) ( ) Betalt skatt (1 410) (1 639) (3 723) (2 319) (10 923) Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer (5 320) (1 791) (38 976) (12 681) (536) Endring i leverandørgjeld (10 346) (12 301) Endring i andre tidsavgrensinger (37 696) (28 178) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiveter (45 739) (21 923) ( ) Investeringsaktiviteter Utbetaling v/kjøp av driftsmidler (38 364) (8 376) (91 666) (22 718) ( ) +/- endring i andre investeringer (14 716) (9 837) (10 250) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiveter (37 496) (8 376) ( ) (32 555) ( ) Finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld (187) (289) (187) (194) (538) Innbetaling av egenkapital Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (187) (289) (187) (194) Netto kontaktstrøm for perioden (83 421) (30 588) ( ) (23 980) Kontanter 1/1 (1/4) Kontanter 31/12 (30/6) (31/3) (27 455) (27 455) Endringer i kontanter (83 421) (30 588) ( ) (23 980)

8 Acta segment informasjon SEGMENTOVERSIKT NOK (1 000) Rådgivning Norge Rådgivning Sverige Rådgivning Finland Online Asset Management Bank Unit-Link Holding / Felleskost. Sum Acta Driftsinntekter 1. hå kv kv (4) hå kv (1 812) kv Driftsresultat 1. hå 2001 (261) (23 155) (10 427) (43 209) (15 206) (9 969) (13 199) ( ) 2. kv (6 136) (5 455) (4 867) (25 341) (521) (9 230) (6 231) (8 041) (65 822) 1. kv (17 700) (5 560) (17 868) (5 976) (3 738) (5 158) (35 778) 1. hå (8 650) (3 558) kv (4 745) (5 459) kv (3 905) (30 332) (3 530) (6 529) (3 899) (2 786)

9 Finansielle nøkkeltall Acta NØKKELTALL 2. kv kv hå hå Finansielle nøkkeltall Fortjenste pr. aksje (NOK) 1 (0,92) 0,10 (1,40) 0,48 0,55 Fortjenste pr. aksje utvannet (NOK) 2 (0,86) 0,10 (1,32) 0,48 0,55 Utbytte pr. aksje (NOK) 3 n/a n/a n/a n/a - Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 4 (0,67) 0,18 (1,04) 0,61 0,86 Bokført egenkapital pr. aksje (NOK) 5 4,72 1,01 4,72 1,01 6,12 Driftsmargin % 12 % -74 % 25 % 12 % Resultatgrad % 12 % -74 % 25 % 14 % Gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital 8-24 % 16 % -37 % 79 % 20 % Egenkapitalrentabilitet 9-25 % 17 % -38 % 81 % 24 % Egenkapitalandel % % 37 % 41 % 37 % 69 % Rentebærende gjeld (NOK) Antall aksjer ved periodens slutt Antall aksjer ved periodens slutt utvannet Gjennomsnittlig antall aksjer i perioden Gjennomsnittlig antall aksjer i periodenutvannet Operasjonelle nøkkeltall Antall kunder Forvaltet kapital (NOKm) Brutto tegning (NOKm) Netto tegning (NOKm) Driftsinntekter Rådgivningssegmentet Driftsresultat Rådgivningssegmentet 20 (6 136) (261) Antall rådgivere Forvaltet kapital pr. kunde Driftsinntekter pr. rådgiver Driftsresultat pr. rådigver ) (Konsernresultat) / (Gjennomsnittlig antall aksjer) 2) (Konsernresultat) / (Gjennomsnittlig antall aksjer utvannet) 3) (Utbytte) / (Gjennomsnittlig antall aksjer utvannet) 4) (Resultat etter skatt pluss avskrivninger) / (Gjennomsnittlig antall aksjer) 5) (Sum egenkapital ved periodens slutt) / (Antall aksjer ved periodens slutt) 6) (Driftsresultat) / (Netto driftsinntekter) 7) (Resultat før skatt og ekstraordinære inntekter og kostnader) / (Netto driftsinntekter) 8) (Driftsresultat) / (Gjennomsnittlig sysselsatt kapital, definert som egenkapital + netto rentebærende gjeld) 9) (Resultat før skatt og ekstraordinære inntekter og kostnader) / (Gjennomsnittlig EK) 10) (Sum egenkapital ved periodens slutt) / (Totalkapital ved periodens slutt) 11) Antall aksjer justert for nedskrivning i pålydende i perioden 12) Antall aksjer justert for nedskrivning i pålydende i perioden samt ikke utøvde frittstående tegningsretter 13) Tidsveiet gjennomsnitt antall aksjer for perioden 14) Tidsveiet gjennomsnitt antall aksjer samt ikke utøvde frittstående tegningsretter for perioden 15) Antall aktive kunder definert som kunder med forvaltningskapital i Acta pr. periodeslutt. 16) Forvaltet kapital henholdsvis pr og ) Nytegnet kapital inklusive "switching" 18) Nytegnet kapital inklusive "switching" minus innløst kapital 19) Driftsinntekter Actas norske rådgivningsvirksomhet - se segment informasjon under seksjon Finansiell Informasjon 20) Driftsresultat Actas norske rådgivningsvirksomhet - se segment informasjon under seksjon Finansiell Informasjon 21) Gjennomsnittlig antall norske rådgivere pr og som har vært ansatt mer enn seks måneder 22) (Forvaltet kapital 31.12) / (Antall aktive kunder pr ) 23) (Driftsinntekter) / (Gjennomsnittlig antall rådgivere og 31.12) 24) (Driftsresultat) / (Gjennomsnittlig antall rådgivere og 31.13)

Acta Holding ASA Delårsrapport 1. kvartal april 2004

Acta Holding ASA Delårsrapport 1. kvartal april 2004 Acta Holding ASA Delårsrapport 1. kvartal 2004 29. april 2004 Hovedtrekk 1. kvartal Meget tilfredsstillende brutto nytegning i alle aktivaklasser på til sammen 1.556 millioner kroner økning på 95% fra

Detaljer

Acta Holding ASA Delårsrapport 4. kvartal februar 2004

Acta Holding ASA Delårsrapport 4. kvartal februar 2004 Acta Holding ASA Delårsrapport 4. kvartal 23 11. februar 24 God brutto nytegning på 1.288 millioner kroner 563 millioner kroner over 4. kvartal 22 Inntekter i 4. kvartal på 112 millioner kroner en økning

Detaljer

Acta Holding ASA. Rapport 1. halvår 2001

Acta Holding ASA. Rapport 1. halvår 2001 Acta Holding ASA Rapport 1. halvår 2001 1. halvår 2001 Total omsetning marginalt høyere enn fjoråret (137 vs 134 MNOK) Resultat før skatt på -102 MNOK 1. halvår Inntektene i Rådgivning Sverige økte fra

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer