Generelle forsikringsvilkår (GFV) Allianz reiseforsikring Kundeinformasjon i henhold til VVG (Den sveitsiske forsikringsavtaleloven)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle forsikringsvilkår (GFV) Allianz reiseforsikring Kundeinformasjon i henhold til VVG (Den sveitsiske forsikringsavtaleloven)"

Transkript

1 Generelle forsikringsvilkår (GFV) Allianz reiseforsikring Kundeinformasjon i henhold til VVG (Den sveitsiske forsikringsavtaleloven) De følgende kundeinformasjonene gir på en oversiktlig og i en knapp form et overblikk over assurandørens identitet og det vesentlige innholdet i forsikringsavtalen (artikkel 3 i Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, VVG) Hvem er assurandør? Assurandøren er AGA International S.A., Paris, gren av Wallisellen (Sveits), heretter kalt AGA med sete på adressen Hertistrasse 2, CH-8304 Wallisellen. Hvem er forsikringstaker? Forsikringstaker er Interhome AG med sete på adressen Sägereistrasse 27, CH-8152 Glattbrugg. Hvilke risikoer er forsikret, og hva er omfanget av forsikringsbeskyttelsen? De forsikrede risikoene samt omfanget av forsikringsbeskyttelsen fremgår av forsikringsbekreftelsen og de generelle forsikringsvilkårene (GFV). Hvilke personer er forsikret? På grunnlag av den kollektivforsikringsavtalen som er inngått med forsikringstakeren, yter AGA overfor de i søknaden definerte og i forsikringsbekreftelsen angitte personer forsikringsbeskyttelse samt en kravrett som står i direkte sammenheng med forsikringsytelsene. De forsikrede personene fremgår av forsikringsbekreftelsen og de generelle forsikringsvilkårene (GFV). Hvilke vesentlig unntak gjelder? Hendelser og tilstander som fantes ved tiltredelsen av kollektivforsikringen eller reisebestillingen, eller som den forsikrede personen kunne erkjenne ved tiltredelsen av reiseforsikringen eller ved reisebestillingen. Hendelser og tilstander i forbindelse med epidemier eller pandemier. Hendelser og tilstander i forbindelse med deltakelse i vågale handlinger der man bevisst utsetter seg selv for en fare. Denne opplistingen inneholder kun de vanligste unntakene. Videre unntak fremgår av de generelle forsikringsvilkårene og av VVG. Hvor stor er premien? Premiens størrelse avhenger av de enkelte, forsikrede risikoene og den ønskede dekningen. Premiens størrelse defineres med søknaden og fremgår av forsikringsbekreftelsen. Hvilke plikter har de forsikrede personene? De må oppfylle sine avtalemessige eller lovbestemte melde-, opplysnings- eller atferdsplikter fullt ut (for eksempel straks å melde et skadetilfelle til AGA). De må foreta alt som kan redusere skaden og oppklare denne (for eksempel gi AGAs tredjeparter tilgang til relaterte dokumenter, informasjoner osv. for å oppklare forsikringstilfellet). Denne opplistingen inneholder kun de vanligste pliktene. Videre plikter fremgår av de generelle forsikringsvilkårene og av VVG. Når begynner og slutter forsikringen? Begynnelse og slutt på forsikringen defineres i søknaden og er angitt i forsikringsbekreftelsen. Hvordan behandler AGA dataene? AGA bearbeider dataene som fremgår av avtaledokumentene eller avtaleprosessen og bruker dem især for å fastsette premien, for risikoberegningen, for bearbeidingen av ytelsestilfellene, for statistiske vurderinger samt for markedsføringsformål. Dataene oppbevares fysisk eller elektronisk. Hvis det blir nødvendig, vil dataene i nødvendig omfang bli videreformidlet til tredjeparter, nemlig andre deltakende assurandører, myndigheter, advokater og eksterne sakkyndige. Det kan også finne sted datavidereformidling i den hensikt å avdekke eller hindre forsikringsmisbruk. Generelle forsikringsvilkår (GFV) AGA International S.A., Paris, gren av Wallisellen (Sveits), heretter kalt AGA, hefter for de ytelsene som i kollektivforsikringsavtalen er avtalt med Interhome og oppført i dette forsikringsdokumentet. Disse er definert i de generelle forsikringsvilkårene (GFV) samt utdypet i bestemmelsene i den sveitsiske forsikringsavtaleloven. I Fellesbestemmelser for alle forsikringskomponenter Fellesbestemmelsene for alle forsikringskomponenter gjelder kun i den utstrekning ikke andre bestemmelser er fastsatt i de særlige bestemmelsene for de enkelte forsikringskomponentene, eventuelt serviceytelsene. 1 Forsikrede personer Som forsikrede personer regnes de personene som er oppført på bestillingsbekreftelsen, eventuelt forsikringstakerens forsikringsbekreftelse samt alle personer som under forsikringens varighetstid ledsager disse og på samme tid bor sammen med dem i det leieobjektet forsikringstakeren har bestilt. 2 Gyldighetsområde 2.1 Med forbehold om annerledes lydende bestemmelser i de spesielle bestemmelsene om de enkelte forsikringskomponentene, eventuelt serviceytelsene, gjelder forsikringen over hele verden. 2.2 Interhome-reiseforsikringen dekker de forsikrede personene under frem- og tilbakereisen samt under oppholdet på det bestilte leieobjektet. 2.3 Forsikringsvarighetstiden er begrenset til maksimalt 31 dager og begynner med avreisen fra fast bopel. 3 Plikter ved skadetilfelle 3.1 Den forsikrede personen har plikt til å foreta alt som kan bidra til å redusere skaden og å oppklare denne. 3.2 Den forsikrede personen har plikt til fullt ut å oppfylle sine avtalemessige eller lovbestemte melde-, opplysnings- og atferdsplikter (blant annet straks å melde den forsikrede hendelsen til den kontaktadressen som er nevnt i fellesbestemmelsene). 3.3 Hvis det er oppstått en skade på grunn av sykdom eller beskadigelse, må den forsikrede personen sørge for at de behandlende legene fritas for sin taushetsplikt overfor AGA. 3.4 Kan den forsikrede personen også gjøre gjeldende ytelser som AGA har stått for, overfor tredjeparter, må han/hun fastholde disse kravene og overdra dem til AGA. 3.5 Følgende dokumenter må fremlegges for AGA på den i fellesbestemmelsene nevnte kontaktadresse (alt etter forsikret hendelse, korrespondansespråk: engelsk, tysk, fransk eller italiensk): - Forsikringsbevis (forsikringsbekreftelse) - Bestillingsbekreftelse - Annulleringskostnadsregning i original - Befordringsdokumenter (flybilletter, togbilletter), inngangsbilletter, kvitteringer osv. i original - Kvittering for uforutsette kostnader i original - Dødsattest - Dokumenter, eventuelt offisielle attester som bekrefter at skaden har inntrådt (for eksempel detaljert legeerklæring med diagnose, attest fra arbeidsgiver, politirapport osv.) - Kopi av reisepasset med innreisestempel AGA International S.A., Paris, gren av Wallisellen (Sveits) Hertistrasse 2, CH-8304 Wallisellen, Tlf.: , Faks ,

2 - Regning for lege-, medisin- og sykehuskostnader samt legeresepter i original - Regninger for de forsikrede ekstrakostnadene i original - Gjerningsbeskrivelse - Savnetmelding til EDA, eventuelt de myndigheter som er ansvarlig for den forsikrede personen når det gjelder utenlandske anliggender - Forsinkelsesbevis fra lufttransportforetaket 4 Brudd på pliktene Bryter den kravberettigede personen sine plikter kan AGA tilbakevise eller avkorte sine ytelser. 5 Ikke-forsikrede hendelser 5.1 Har en hendelse allerede funnet sted ved forsikringsinngåelsen eller ved reisebestillingen, eller kunne den forsikrede personen innse hendelsen ved avtaleinngåelsen eller reisebestillingen, har man ingen krav på ytelse. 5.2 Hendelser som den forsikrede personen har foranlediget som følger, er ikke forsikret: - Misbruk av alkohol, narkotika eller legemidler - Selvmord eller forsøk på selvmord - Deltakelse i streiker eller uroligheter - Deltakelse i konkurranser og trening med motorkjøretøyer eller båter - Deltakelse i vågale handlinger der man bevisst utsetter seg for en fare - Grovt skjødesløse eller forsettelige handlinger/unnlatelser - Gjør seg skyldig i forbrytelser, eventuelt forseelser eller forsøk på slikt 5.3 Aktiviteter som står i sammenheng med en forsikret hendelse, er ikke forsikret, for eksempel kostnader for å gjenskaffe de forsikrede sakene eller for politirelaterte formål. 5.4 De følgende hendelsene og følgene av dem er ikke forsikret: Krig, terroranslag, uroligheter av enhver art, epidemier, pandemier, naturkatastrofer og hendelser med kjernefysiske, biologiske eller kjemiske stoffer. 5.5 Følgene av hendelser på grunn av offentlige forføyninger, for eksempel formuesbeslag, arrestasjon eller utreisenektelse, er ikke forsikret. 5.6 Hvis formålet med reisen er en stasjonær, medisinsk behandling. 5.7 Hvis den sakkyndige (eksperten, legen osv.) er direkte begunstiget eller i slekt, eventuelt besvogret med den forsikrede personen. 5.8 Kostnader i sammenheng med bortføringer er ikke forsikret. 6 Definisjoner 6.1 Nærstående personer Nærstående personer er: - Slektninger (ektefelle, foreldre, barn, svigerforeldre, besteforeldre og søsken) - Samlivspartner samt dennes foreldre og barn - Omsorgspersoner for ikke-medreisende, mindreårige barn eller pleietrengende slektninger - Svært nære venner som man har intens kontakt med 6.2 Europa I gyldighetsområdet Europa er alle stater som hører med til det europeiske kontinentet samt middelhavsøyene og Kanariøyene, Madeira samt de middelhavsrandstatene som ligger utenfor Europa. Østgrensen nord for Tyrkia utgjøres av statene Aserbajdsjan, Armenia og Georgia samt Ural-fjellkammen. 6.3 Sveits I gyldighetsområdet Sveits finnes Sveits samt Fyrstedømmet Liechtenstein. 6.4 Elementskader Som elementskader regnes skader som inntreffer på grunn av hendelser med elementene som høyvann, oversvømmelse, storm (vind på minst 75 km/t), hagel, snøskred, snøtrykk, steinras, steinkast eller jordskred. Skader som skjer på grunn av jordskjelv eller vulkanutbrudd, regnes ikke som elementskader. 6.5 Pengeverdi Som pengeverdi regnes kontanter, kredittkort, verdipapirer, sparebøker, edelmetaller (som beholdning, barrer eller handelsvarer), mynter, medaljer, løse edelsteiner og perler. 6.6 Reise En reise består enten av en frem- og tilbakereise eller minst én overnatting utenfor den vanlige bopelen samt én frem- og tilbakevei og varer maksimalt 31 dager. 6.7 Reiseforetak Som reiseforetak (reisearrangører, reiseformidlere, flyselskaper, bilutleiefirmaer, hoteller, arrangører av kurs osv.) regnes samtlige foretak som på grunn av en avtale med og til den forsikrede personen leverer reiseytelser. 6.8 Offentlig kommunikasjons- eller transportmiddel Som offentlig kommunikasjons- eller transportmiddel regnes ethvert teknisk hjelpemiddel som på grunnlag av en ruteplan regelmessig er i trafikk, og som man må løse en billett til. Taxier og leiebiler regnes ikke som offentlig transportmiddel. 6.9 Motoruhell Som motoruhell regnes enhver plutselig og uforutsett svikt i det forsikrede kjøretøyet som følge av en elektrisk eller mekanisk defekt som umuliggjør viderereise, eller som gjør at en viderereise ikke lovlig lenger er tillatt. Likestilt med motoruhell er: dekkdefekt, bensinmangel, tenningsnøkkel innlåst i kjøretøyet eller flatt batteri. Tap av eller skade på tenningsnøkkelen eller feil bensin regnes ikke som motoruhell og er ikke forsikret Personulykke Som personulykke regnes den plutselige, ikke ønskede, skadelige påvirkningen fra en uvanlig, ytre faktor på menneskekroppen Motorkjøretøyulykke Som ulykke regnes skader på forsikret motorkjøretøy som skyldes en plutselig og voldsom utenfravirkende hendelse, og som derved umuliggjør viderereise, eller bevirker at en viderereise lovlig ikke lenger er tillatt. Hertil hører især hendelser som følge av støt, sammenstøt, kantring, nedstyrting samt sammenstyrtning og senking Alvorlig sykdom / alvorlige ulykkesfølger Sykdommer, eventuelt ulykkesfølger regnes som alvorlige hvis det på grunn av slike følger en tidsbegrenset eller ubegrenset arbeidsudyktighet, eller hvis det derav oppstår en tvingende reiseudyktighet. 7 Komplementærklausul 7.1 Har en forsikret person krav ut fra en annen forsikringsavtale (frivillig eller obligatorisk forsikring), begrenser dekningen seg til den delen av AGA-ytelsene som overskrider dem i den andre forsikringsavtalen. Kostnadene gis samlet kun én gang. 7.2 Har AGA likevel gitt ytelser for den samme skaden, regnes dette som forskudd, og den forsikrede personen overlater sine krav mot tredjeparten (erstatningsansvarlig, frivillig eller obligatorisk forsikring) i samme omfang. 8 Foreldelse Kravene basert på forsikringsavtalen foreldes to år etter at det faktum som begrunner ytelsesplikten, inntrådte. 9 Normhierarki De spesielle bestemmelsene om de enkelte forsikringskomponentene går foran fellesbestemmelsene for alle forsikringskomponentene. 10 Verneting og gjeldende rett 10.1 Klager mot AGA kan fremmes for domstolen på selskapets sete eller på den sveitsiske bopelen til den forsikrede eller kravberettigede personen I tillegg til disse bestemmelsene gjelder den sveitsiske forsikringsavtaleloven (VVG) Side 2 av 7

3 11 Kontaktadresse AGA International (Sveits), Hertistrasse 2, Postboks, CH-8304 Wallisellen II Spesielle bestemmelser om de enkelte forsikringskomponentene A Assistanse 1 Gyldighetsområde Forsikringen gjelder i reisevarighetstiden (maksimalt 31 dager). 2 Forsikringsbeløp I den utstrekning det i de følgende bestemmelsene ikke er bemerket noe, er ytelsene ubegrenset. 3 Forsikrede hendelser og ytelser AGA-nødsentralen er disponibel hele døgnet (samtaler med nødsentralen blir tatt opp, samtalespråk: engelsk, tysk eller fransk): Når det gjelder medisinske ytelser, avgjør alene AGAs leger type og tidspunkt for tiltakene. De følgende ytelsene må i alle fall kreves telefonisk hos AGAs nødsentral: 3.1 Assistanseytelser 1 Overføring til nærmeste, egnede sykehus Hvis den forsikrede personen i løpet av reisen blir svært syk eller skadet, eller hvis det inntrer en legebekreftet, uventet forverring av en kronisk lidelse, organiserer og betaler AGA på basis av et tilsvarende medisinsk funn overføringen til det nærmestliggende sykehus som egner seg for behandlingen. 2 Medisinsk tilsynsført repatriering til et sykehus ved bopelen Hvis det er medisinsk nødvendig, organiserer og betaler ASA under tilsvarende forutsetninger som etter nummer II A en medisinsk tilsynsført repatriering til et sykehus ved den forsikrede personens bopel som egner seg for behandling. 3 Repatriering ved bopelen uten medisinsk ledsagelse AGA organiserer og betaler, ved støtte fra et tilsvarende, medisinsk funn og hvis forutsetningene i henhold til nummer II A foreligger, repatrieringen uten medisinsk ledsagelse fra medisinsk pleiepersonal til den forsikrede personens bopel. 4 Tilbakereise på grunn av reiseavbrudd for en medreisende eller et familiemedlem Hvis en medreisende, nærstående person eller et medreisende familiemedlem repatrieres til sin bopel, eller reisen av en annen forsikret grunn må avbrytes, og den forsikrede personen må fortsette reisen alene, organiserer og betaler AGA tilleggskostnadene for den ekstra tilbakereisen (togbillett 1. klasse, flybillett ecconomy-klasse) for den forsikrede personen, eventuelt det forsikrede familiemedlemmet. 5 Omsorg for medreisende, mindreårige barn Må begge foreldrene eller den eneste forelderen som deltar på en reise, repatrieres til bopelen, organiserer AGA i tillegg omsorgen for de mindreårige barna som må fortsette reisen alene eller reise tilbake og betaler kostnadene for frem- og tilbakeveien for en omsorgsperson (togbillett 1. klasse, flybillett ecconomy-klasse). 6 Tilbakereise på grunn av sykdom, ulykke eller dødsfall knyttet til en nærstående person hjemme eller vikaren på arbeidsplassen Hvis en nærstående person hjemme, eventuelt vikaren på arbeidsplassen blir svært syk, svært skadet eller dør, organiserer og betaler AGA tilleggskostnadene for ekstrahjemreisen (togbillett 1. klasse, flybillett ecconomy-klasse) til den forsikrede personens faste bopel. 7 For tidlig tilbakereise på grunn av andre, viktige grunner Hvis eiendommen til en forsikret person på dennes bopel på grunn av tyveri, brann-, vann- eller elementskade blir svært forringet, organiserer og betaler AGA tilleggskostnadene for ekstratilbakereisen (togbillett 1. klasse, flybillett ecconomy-klasse) for den forsikrede personen til dennes bopel. 8 Midlertidig tilbakereise AGA organiserer og betaler ut fra de samme grunner som i nummer II A og II A også den midlertidige tilbakereisen (togbillett 1. klasse, flybillett ecconomy-klasse) for en forsikret person til bopelen (frem- og tilbakereise). Utleggene for den delen av reisen som ikke er benyttet, erstattes ikke. 9 Hjemsendelse ved dødsfall Hvis en forsikret person dør, overtar AGA kostnadene for kremasjonen utenfor bopelstaten eller merkostnadene for å oppfylle den internasjonale overenskomsten om befordring av lik (minsteforskrifter som sinkkiste eller utførelse) samt tilbakesendingen av kisten eller urnen til den forsikrede personens siste bopel. Kasseringen av sinkkisten dekkes også. 10 Tilbakereise på grunn av uroligheter, terroranslag, naturkatastrofer eller streik Hvis uroligheter, terroranslag, naturkatastrofer eller streik på reisedestinasjonen beviselig umuliggjør fortsettelsen av reisen eller konkret utsetter den forsikredes eiendom for fare, organiserer og betaler ASA tilleggskostnadene ved ekstrahjemreisen (togbillett 1. klasse, flybillett ecconomy-klasse) for den forsikrede personen. 11 Tilbakereise på grunn av transportmiddel som bortfaller Hvis det offentlige transportmiddelet som er bestilt eller blitt brukt til reisen bortfaller, og den programmerte fortsettelsen av reisen ikke gjennomføres, organiserer og betaler AGA ekstratilbakereisen eller den forsinkede viderereisen for den forsikrede personen. Forsinkelser eller omveier knyttet til det bestilte eller brukte transportmiddelet regnes ikke som bortfall. Det kan ikke kreves noe ved motoruhell eller ulykker forbundet med private kjøretøyer som en selv kjører eller bruker som passasjer for å gjennomføre reisen. 12 Virkninger ved dokumenttyveri Ved tyveri av personlige dokumenter (pass, identitetskort, reisebilletter og innkvarteringsvouchers) som midlertidig umuliggjør fortsettelsen av reisen eller tilbakereisen til Sveits, overtar AGA ved umiddelbar informasjon fra ansvarlig politimyndighet merkostnadene ved oppholdet (hotell, transportkostnader på stedet, transportmerkostnader) inntil maksimalt EUR 1200 per hendelse. 3.2 Besøksreise Hvis den forsikrede personen må være på sykehus i utlandet mer enn sju dager, organiserer og betaler AGA en besøksreise for høyst to nærstående personer til sykesengen (togbillett 1. klasse, flyreise ecconomy-klasse, middelklassehotell) med maksimalt EUR 3000, AGAs serviceytelser Travelhotline Travelhotlinen står til ubegrenset disposisjon for den forsikrede under hele forsikringsvarighetstiden. 3.4 Refusjon av reisekostnader 1 Refusjon av reisekostnader for den ikke-brukte delen av reisen Hvis en forsikret person for tidlig må avbryte reisen på grunn av en forsikret hendelse, får vedkommende refundert fra AGA kostnadene for den ikke-brukte delen av reisen andelsmessig i forhold til prisen på det forsikrede arrangementet. Kompensasjonen er begrenset til polisebeløpet. I fall det ikke fremgår noe beløp av polisen, utbetales maksimalt EUR 6000,-. Det gis ingen refusjon for kostnadene for den opprinnelig bestilte hjemreisen. En ytelse faller bort hvis det på grunn av en tilleggsforsikring kan kreves gjentakelsesreise. 2 Uforutsette utlegg ved repatriering, ekstratilbakereise, reiseavbrudd eller forsinket tilbakereise Påløper det i forbindelse med en forsikret hendelse uforutsette utlegg (taxi, telefonkostnader osv.) overtar AGA disse merkostnadene med inntil EUR 450,- per person Side 3 av 7

4 4 Ikke-forsikrede hendelser og ytelser (som utfylling av nummer I 5: Ikke-forsikrede hendelser) 4.1 Manglende godkjenning fra AGAs nødsentrals side Hvis AGAs nødsentral ikke på forhånd har gitt sin godkjenning av ytelsene. 4.2 Avbrudd som skyldes reiseforetaket Hvis reiseforetaket ikke leverer de avtalte ytelsene helt eller delvis, avbryter reisen eller må innstille, eventuelt avbryter reisen på grunn av konkrete omstendigheter og i henhold til de lovbestemte bestemmelsene er pliktig til å refundere for de ikke-leverte ytelsene og/eller overta reisekostnadene Blant de konkrete omstendighetene som gir grunn til å innstille eller avbryte reisen, hører blant annet anbefalingene fra det sveitsiske departementet for utenlandsanliggender (Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten) om ikke å reise til det berørte området. 4.3 Kostnadene for ambulante og stasjonære behandlinger dekkes ikke av AGA. 5 Plikter ved skadetilfelle (som utfylling av I 3: Plikter ved skadetilfelle) For å kunne fremme krav om ytelser fra AGA må AGAs nødsentral straks informeres når hendelsen eller lidelsen inntrer (Samtalespråk: engelsk, tysk eller fransk): B Lete- og redningskostnader 1 Forsikringsbeløp Det maksimale forsikringsbeløpet utgjør EUR 6000,-. 2 Forsikret hendelse og ytelse 2.1 Hvis den forsikrede personen regnes som savnet i utlandet (utenfor den staten der den forsikrede personen har sin bopel) eller må reddes fra en kroppslig nødstilstand, betaler AGA de nødvendige lete- og redningskostnadene. 2.2 Letingen og redningen må i alle fall kreves telefonisk hos AGAs nødsentral (Samtalespråk: engelsk, tysk eller fransk): 3 Ikke-forsikrede hendelser og ytelser (som utfylling av nummer I 5: Ikke-forsikrede hendelser) Hvis AGAs nødsentral ikke på forhånd har gitt sin godkjenning av letingen og redningen. C Reisebagasje 1 Forsikrede gjenstander Forsikret er den forsikredes reisebagasje, herunder minner som er kommet til under reisen, det vil si samtlige saker knyttet til personlige behov som er brakt med på reisen eller overlatt et transportforetak for befordring, og som den forsikrede personen er eier av. 2 Gyldighetsområde Forsikringen gjelder verden over. Unntatt er den forsikrede personens faste bopel. 3 Forsikringsbeløp Forsikringsbeløpet utgjør EUR 3000,- per hendelse. 4 Forsikrede hendelser og ytelser 4.1 Ved: - Tyveri - Ran (tyveri med trussel eller voldsbruk overfor den forsikrede personen) - Beskadigelse og ødeleggelse - Tap og beskadigelse under transporten utført av et transportforetak for offentlig kommunikasjon, eller - Forsinket levering fra et transportforetak for offentlig kommunikasjon vil per skadetilfelle, idet det tas hensyn til det omforente forsikringsbeløpet, vil følgende ytelser bli gitt: 1 Ved en/et totalskade eller tap betales den aktuelle anskaffelsesverdien. 2 Ved en delskade begrenses kostnadene for reparasjon av de beskadigede sakene til nåverdien. 3 Når det gjelder film-, foto- og videoutrustninger, musikkapparater (MP3-spiller, discman osv.) samt ski, snøbrett og sykler erstattes nåverdien. Som nåverdi regnes den enkeltes anskaffelsesverdi med fradrag av årlig nedskrivning på 20 prosent, med oppstart ett år etter kjøpet (amortisering). 4 Når det gjelder filmer samt data-, bilde- og lydlagringsenheter, erstattes materialverdien. 5 Ved forsinket levering gjennom et transportforetak for offentlig kommunikasjon utgjør kompensasjonen for ubetinget nødvendige anskaffelser og leiekostnader høyst 20 prosent av det omforente forsikringsbeløpet. 6 Når det gjelder person- og kjøretøysidentifikasjonspapirer samt for nøkkel er kostnadene begrenset til utferdigelsen av nye. 7 Skrape- og skureskader på sykler blir erstattet med høyst EUR 120,-. 8 Når det gjelder reiseminner, utbetales maksimalt EUR 180, Ved ran av penger utgjør kompensasjonen maksimalt EUR 600,- og ved ran av billetter (togbilletter, flybilletter osv.) høyst EUR 1200, Musikkinstrumenter, sportsutstyr, sykler, barnevogner, gummibåter og sammenleggbare båter er kun forsikret under transporten med et transportforetak for offentlig kommunikasjon. 4.4 Den forsikrede personen må dekke en egenandel per tyveriskadetilfelle på EUR 120,-. 5 Ikke-forsikrede gjenstander 1 Motorkjøretøyer, skip, surfebrett og luftfartøy samt tilbehør 2 Verdisaker som dekkes av en spesiell forsikring 3 Verdipapirer, vitnemål, forretningspapirer, reisebilletter og vouchers, kontantbeløp, kreditt- og kundekort samt frimerker (unntak, se nummer II C 4.2) 4 Datamaskinvare (stasjonære datamaskiner, laptops, beamers, tilbehør, håndholdte osv.) samt all slags programvare 5 Verdigjenstander som er blir lagt igjen i et kjøretøy (låst eller ulåst) 6 Saker som er blitt lagt igjen i et kjøretøy, eller som om natten (kl til 06.00) er blitt lagt igjen i eller på et kjøretøy hvor forsikringstakeren ikke har overnattet. 7 Edelmetaller, løse edelstender og perler, frimerker, handelsvarer, varemønstre, saker med kunst- eller samlerverdi og yrkesverktøyer 8 Film-, foto- og videoutrustninger, smykker og pelser så lenge de under transporten befinner seg hos et offentlig kommunikasjonsmiddel i transportforetakets ansvarsområde 9 Briller mot beskadigelse og ødeleggelse 10 Tyveri, tap og ødeleggelse av pengeverdier. 6 Ikke-forsikrede hendelser (som utfylling av nummer I 5: Ikke-forsikrede hendelser) Ikke forsikret er skader som kan føres tilbake til: - Unnlatelse av den allment pålagte omsorgsplikten fra den forsikrede personens side - Henleggelse, tap og igjenlegging - Gjenleggingen eller bortstillingen av saker, også i kort tid, på et sted der enhver har adgang utenfor den forsikrede personens direkte personlige innflytelsesområde - Typen oppbevaring ikke er tilpasset verdien på verdigjenstanden (jfr.: Atferdsplikter på reiser) - At perler og edelsteiner faller ut av sine innfatninger Side 4 av 7

5 - Temperatur- og værpåvirkninger samt bruksutnyttelse - Uroligheter, plyndringer, offentlige pålegg og streiker som umiddelbart eller middelbart forårsakes av dette. 7 Atferdsplikter på reisen Verdigjenstander som pelser, smykker, ur med eller av edelmetall, edelsteiner eller perler, laptops samt foto-, film-, video- og lydutrustninger samt tilbehør må, hvis de ikke bæres eller brukes, oppbevares i et separat avlukke (koffert, skap, safe) i et låst rom som ikke er tilgjengelig for enhver. Oppbevaringsformen må i hvert tilfelle være tilpasset sakens verdi. 8 Plikter ved skadetilfelle (som utfylling av nummer I 3: Plikter ved skadetilfelle) 8.1 Årsakene til, omstendighetene ved og omfanget av hendelsen må straks bekreftes av den forsikrede personen: 1 Ved tyveri og ran hos det politikammeret som er nærmest gjerningsstedet 2 Ved beskadigelse hos transportforetaket, den ansvarlige tredjeparten eller reise-, eventuelt hotelledelsen 3 Ved tap eller forsinket levering hos det ansvarlige transportforetaket for offentlig kommunikasjon 8.2 Blir tapet eller beskadigelsen under transporten med et transportforetak for offentlig kommunikasjon først oppdaget etter leveringen hjemme, må gjerningsbeskrivelsen innen to virkedager skriftlig meddeles det ansvarlige transportforetaket og bekreftes av dette. 8.3 Størrelsen på skaden må bevises med originalkvitteringen. Er dette ikke mulig, kan AGA avkorte eller avvise ytelsene. 8.4 Den forsikrede hendelsen må straks meldes skriftlig til AGA. Kravet må begrunnes og dokumenteres. 8.5 Saker som er skadet, må frem til endelig løsning av skadetilfellet kunne stilles til AGAs forføyning og på dets forlangende for egen regning sendes inn for vurdering. D Helbredelseskostnader (private medical) 1 Forsikrede personer De forsikrede personene i henhold til nummer I 1 hvis de ikke har fullendt sitt 80. leveår. 2 Forsikringsbeløp Forsikringsbeløpet utgjør EUR ,- per tilfelle. 3 Gyldighetsområde 3.1 Forsikringen gjelder under frem- og tilbakereisen samt under oppholdet (samlet maksimalt 31 dager) i det bestilte leieobjektet for reiser over hele verden med unntak av den staten der den forsikrede personen har sin hovedbopel. 3.2 Kostnadene for lege- og sykehusbehandlinger dekkes i utlandet inntil 90 dager utover den avtalte forsikringsvarighetstiden såfremt sykdommen eller ulykken har oppstått i løpet av forsikringstiden. 4 Forsikringsytelser AGA leverer ytelsene som tilleggsforsikring etter de lovbestemte sosialforsikringene i den staten der den forsikrede personen har sin hovedbopel (sykepleieforsikring, ulykkesforsikring osv.) og etter eventuelle tilleggsforsikringer for nødsfallsykehusopphold og nødsfallrelaterte, ambulante behandlingskostnader, som disse ikke dekker fullt ut. 4.1 Ved en ulykke eller en sykdom overtar AGA de nødsfallsrelaterte kostnadene for de senere oppførte medisinske ytelsene i det enkelte oppholdslandet såfremt den nødsfallsrelaterte, medisinske mellomkomsten er anordnet av en autorisert lege eller tannlege, eventuelt av en person med tilsvarende virksomhetsbevilling: - Helbredelsestiltak inklusive medikamenter - Sykehusopphold - Behandling hos statlig godkjent kiropraktiker - Leie av medisinske hjelpemiddel - Ved ulykke førstegangsanskaffelsen av proteser, briller, høreapparater osv. - Reparasjon eller utskifting av medisinske hjelpemidler hvis disse er blitt skadet på grunn av en ulykke som krever legebehandling - Transport til det sykehuset som ligger nærmest og er egnet for behandlingen - Tannbehandling som følge av en ulykke med maksimalt EUR Forutsatt at legene ved AGAs nødsentral har gitt sitt uttrykkelige forhåndssamtykke, overtar AGA de nødsfallrelaterte behandlingskostnadene også ved stasjonære opphold i privatavdelingen. Samtykket til behandlingen i privatavdelingen må i hvert tilfelle telefonisk kreves hos AGAs nødsentral (samtale med nødsentralen blir tatt opp, samtalespråk: engelsk, tysk eller fransk): 4.3 Ytelsesbegrensning og ytelsesunntak Finnes det ingen lovbestemt sykekasse- og/eller ulykkesforsikringsdekning utbetaler AGA inntil størrelsen på forsikringsbeløpet for de dokumenterte totalkostnadene fra sykehus og ambulant behandling, såfremt disse er oppstått på grunn av sykdom eller ulykke, kun 50 prosent av kostnadene som ville ha blitt dekket ved den obligatoriske delen av en sveitsisk sykekasse eller ulykkesforsikring hvis en lovbestemt sykekasse- og/eller ulykkesforsikring hadde gjeldt. Ytterligere ytelser blir i dette tilfellet ikke gitt AGA overtar ved en ulykke eller en sykdom de nødsfallrelaterte behandlingskostnadene i privatavdelingen kun inntil det tidspunktet fra hvilket, alene etter en vurdering fra legene ved AGA-nødsentralen, repatrieringen, eventuelt tilbakereisen for den forsikrede personen er mulig Uten uttrykkelig forhåndssamtykke fra legene ved AGA-nødsentralen har man ikke noe ytelseskrav for overtakelse, eventuelt tilbakebetaling av behandlingskostnadene i privatavdelingen Samtykke til behandling i privatavdelingen i henhold til nummer II D 4.2 gir, eventuelt avviser legene ved AGAs nødsentral etter eget skjønn, idet det tas hensyn til de lokale, medisinske betingelsene i det enkelte oppholdslandet og etter avveiing av det medisinske behovet, eventuelt rimeligheten ved den behandlingen som skal gjennomføres. Hvis den forsikrede personen til tross for manglende samtykke fra legene ved AGAs nødsentral, eventuelt deres uttrykkelige tilvisning til en allmennavdeling, likevel lar seg legge inn på en privatavdeling, skjer dette på eget ansvar og for den forsikrede personens regning. 5 Forsikrede hendelser Ulykker og sykdommer for hvilke den nødsfallrelaterte, medisinske mellomkomsten tas i bruk. 6 Ikke-forsikrede hendelser (som utfylling av nummer I 5: Ikke-forsikrede hendelser) 6.1 Ulykker og sykdommer som allerede besto ved forsikringsbegynnelsen samt deres følger, komplikasjoner, forverringer eller tilbakefall, især også kroniske og repeterende sykdommer, og uavhengig av om de var kjent for den forsikrede personen ved forsikringsbegynnelsen. 6.2 Diagnostiseringer og behandlinger av tann- og kjevesykdommer. 6.3 Diagnostiseringer og behandlinger av tretthets- og utmattelsestilstander samt av nervøse eller psykiske sykdommer. 6.4 Diagnostiseringer og behandlinger av kreftsykdommer inklusive kontrollundersøkelser. 6.5 Gynekologiske, pediatriske eller allmenne kontrollundersøkelser (check-up). 6.6 Profylaktiske medikamenter, sovetabletter, beroligelsesmidler, vitaminer, homøopatiske midler, vaksiner, reiseapoteker, amfetaminer, hormoner og kolesterolsenkende medikamenter. 6.7 Svangerskap, abort og fødsel samt mulige komplikasjoner og følgene av graviditetshindrende eller abortrelaterte tiltak. 6.8 Ulykker ved kjøring av et motorkjøretøy som den forsikrede personen ikke har lovlig tillatelse til. 6.9 Ulykker under utøvelsen av håndverksmessig yrkesaktivitet Ulykker ved fallskjermhopping samt som pilot i fly og flyapparater Massasje- og velværebehandlinger samt skjønnhetsoperasjoner Ulykker under militærtjeneste Egenandelskostnader, eventuelle franchiser fra den lovbestemte sosialforsikringen (sykepleieforsikring, ulykkesforsikring osv.) og eventuell tilleggsforsikring overtas ikke. Side 5 av 7

6 7 Kostnadsdekning 7.1 AGA dekker kostnader innen rammene av denne forsikringen samt i tilknytning til de lovbestemte sosialforsikringene (sykepleieforsikring, ulykkesforsikring osv. og tilsvarende forsikringer i det landet der den forsikrede personen har sin hovedbopel eller sin hovedsykeforsikring) og i tillegg til eventuelle tilleggsforsikringer for alle stasjonære opphold i sykehuset. Den forsikrede personen forblir skyldner overfor ytelsesleverandøren (lege osv.) for alle ambulante behandlinger på stedet. 7.2 Kostnadsdekningen må i hvert tilfelle telefonisk kreves hos AGAs nødsentral (samtale med nødsentralen blir tatt opp, samtalespråk: engelsk, tysk eller fransk): 8 Plikter ved skadetilfelle (som utfylling av nummer I 3: Plikter ved skadetilfelle) 8.1 AGA må informeres skriftlig straks etter at hendelsen har oppstått (jfr. nummer I: Kontaktadresse). 8.2 Den forsikrede personen må etter krav fra AGA til enhver tid la seg underlegge en undersøkelse utført av selskapets lege. E Gjentakelsesreise 1 Forsikringsbeløp Forsikringsbeløpet utgjør EUR 6 000,- per hendelse. 2 Forsikret hendelse og ytelse 2.1 Den forsikrede personen har krav på en gjentakelsesreise hvis vedkommende i løpet av forsikringsvarighetstiden av AGAs nødsentral er blitt repatriert til sin bopel på grunn av medisinske årsaker. 2.2 Den forsikrede personen får ved inntreden av den forsikrede hendelsen i henhold til nummer II E 2.1 en reisevoucher verdt det samme som det arrangementet som ble bestilt før avreisen. Ikke brukte ytelser i arrangementet og refusjonen som følge av repatrieringen avregnes med kompensasjonskravet. 3 Ikke-forsikrede hendelser (som utfylling av nummer I 5: Ikke-forsikrede hendelser) Hvis den kravberettigedes repatriering ikke er foranlediget av AGAs nødsentral. 4 Plikter ved skadetilfelle (som utfylling av nummer I 3: Plikter ved skadetilfelle) For å kunne fremme krav om assistanseytelser fra AGA må AGAs nødsentral straks informeres når hendelsen eller lidelsen inntrer (Samtalespråk: engelsk, tysk eller fransk): F Bilassistanse 1 Forsikrede kjøretøyer Det benyttede motorkjøretøyet (personbil og bobil inntil 5,5 t samt motorsykler) som den forsikrede personen kjører. Medforsikret er registrerte campingtilhengere og campingvogner. 2 Gyldighetsområde Forsikringsbeskyttelsen gjelder kun for hendelser i følgende land: Andorra, Østerrike, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danemark, Estland, Finland, Frankrike, Makedonia, Tyskland, Gibraltar, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia, Kypros (gresk del). 3 Forsikringsbeløp I den utstrekning det i de følgende bestemmelsene ikke er bemerket noe, er ytelsene ubegrenset. 4 Forsikrede hendelser og ytelser Samtlige bilassistanseytelser må i hvert tilfelle telefonisk anmodes om hos AGAs nødsentral (samtale med nødsentralen blir tatt opp, samtalespråk: engelsk, tysk eller fransk): 4.1 Motoruhellhjelp/sleping/redning 1 Hvis kjøretøyet på grunn av et motoruhell eller en ulykke ikke lenger er kjørbart, organiserer og betaler AGA motoruhellhjelpen på stedet for hendelsen eller slepingen til et nærliggende og egnet verksted. 2 Kostnadene for redningen etter en ulykke (tilbakebringelse av kjøretøyet på veien) er forsikret inntil EUR 1200, Overnatting/hjemreise/leiebil Hvis kjøretøyet er blitt stjålet eller etter et motoruhell eller en ulykke ikke kan repareres i løpet av 48 timer på hendelsesstedet i et nærliggende verksted, organiserer og betaler AGA ut fra et oppkall én av de tre følgende ytelsene: Overnatting Hvis kjøretøyet ikke kan repareres den samme dagen, eller ved tyveri at tilbake- eller viderereisen ikke er mulig den samme dagen, organiserer og betaler AGA maksimalt to overnattinger med inntil EUR 73,- per passasjer og natt. eller Hjemreise Hjemreise for alle passasjerene til bopelen til de forskjellige personene med et offentlig transportmiddel (togbillett 1. klasse eller flybillett ecconomy-klasse hvis togreisen overskrider seks timer). eller Leiebil Ved hendelser i utlandet (utenfor den staten der den forsikrede personen har sin hovedbopel) organiserer og betaler AGA for videre- eller tilbakereisen med et leiekjøretøy for maksimalt fem dager og inntil EUR 910,-. Bensinkostnader og andre sidekostnader dekkes ikke. Den forsikrede har plikt til å oppfylle de avtalemessige bestemmelsene til bilutleiefirmaet. 4.3 Taxikostnader Påløper det taxikostnader i forbindelse med den forsikrede hendelsen dekker AGA disse med maksimalt EUR 60,- per hendelse. 4.4 Tilbaketransport av kjøretøyet Hvis kjøretøyet ikke kan repareres innen 48 timer, organiserer og betaler AGA tilbaketransporten av det kjøreudyktige eller gjenfunne kjøretøyet til nærmeste reparasjonsverksted på den forsikredes bopel. I forbindelse med tilbaketransporten dekkes transportkostnadene kun såfremt transportkostnadene er lavere enn kjøretøyets nåverdi etter hendelsen. Blir kjøretøyet ikke tilbakeført til den staten der den forsikrede personen har sin hovedbopel, dekker AGA eventuelle tollkostnader. 4.5 Tilbakeføring av passasjerene og kjøretøyet hvis den eneste sjåføren faller fra Hvis sjåføren blir svært syk, svært skadet eller dør, og ingen andre av de medreisende i kjøretøyet kan kjøre det tilbake, organiserer og betaler AGA tilbakeføringen av de andre passasjerene og kjøretøyet i samsvar med bestemmelsene i nummer II F (hjemreise), eventuelt II F 4.4 (tilbaketransport av kjøretøyet). 5 Ikke-forsikrede hendelser (som utfylling av nummer I 5: Ikke-forsikrede hendelser) 5.1 Hvis AGA i relasjon til ytelsene i henhold til nummer II F 4: Ikke på forhånd har godkjent forsikrede hendelser og ytelser. 5.2 Ytelsene i henhold til nummer F 4.2 kan kun oppfylles hvis motoruhellshjelpen, eventuelt slepingen er blitt organisert av AGA i samsvar med nummer II F 4.1. Side 6 av 7

7 5.3 Hvis kjøretøyet på hendelsestidspunktet var i en tilstand som ikke var i samsvar med gjeldende bestemmelser i veitrafikkbestemmelse, eller hvis de vedlikeholdsarbeidene som er anbefalt av produsenten, ikke er blitt utført. 5.4 Motoruhell og ulykker som ikke skjer på offentlige veier eller på veier som ikke er offisielle. 5.5 Motoruhell og ulykker som skjer under kjøring som i henhold til lovverket er forbudt eller forbudt fra myndighetenes side. 5.6 Hvis det dreier seg om et/en yrkesmessig benyttet kjøretøy eller leiebil. 5.7 Hvis hendelsen er forårsaket ved vandalisme eller en elementhendelse. 5.8 Skader på kjøretøyet og på medfølgende varer samt eventuelle følgekostnader er ikke forsikret. 5.9 Reparasjonskostnadene og reservedelene er ikke forsikret AGA hefter ikke for skader som er forårsaket av en ytelsesleverandør som har fått oppdrag fra dem. 6 Plikter ved skadetilfelle (som utfylling av nummer I 3: Plikter ved skadetilfelle) 6.1 For å kunne fremme krav om ytelser fra AGA må AGAs sentral straks informeres når hendelsen inntrer (Samtalespråk: engelsk, tysk eller fransk): 6.2 Skader på det forsikrede kjøretøyet som er forårsaket av en ytelsesleverandør på oppdrag fra AGA-assistanse i forbindelse med en forsikret hendelse, må fremmes direkte overfor ytelsesleverandøren, eventuelt skadevolderen. Side 7 av 7

Redning og bergingsforsikring PS602

Redning og bergingsforsikring PS602 Redning og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår (GFV) Allianz reiseforsikring

Generelle forsikringsvilkår (GFV) Allianz reiseforsikring Generelle forsikringsvilkår (GFV) Allianz reiseforsikring Kundeinformasjon i henhold til VVG (Den sveitsiske forsikringsavtaleloven) De følgende kundeinformasjonene gir på en oversiktlig og i en knapp

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

OPEL Assistance. Opel. Fresh thinking - better cars.

OPEL Assistance. Opel. Fresh thinking - better cars. OPEL Assistance Opel. Fresh thinking - better cars. Garantert hjelp på veien. 800 31611 Fra utlandet +47 800 316 11. Opel Assistance Med din nye Opel har du gjort et svært godt valg. Du har en bil som

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Rednings- og bergingsforsikring PS602

Rednings- og bergingsforsikring PS602 Rednings- og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på:

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på: Forordning (EF) nr. 561/ 2006 Artikkel 2 1. Denne forordning får anvendelse på: a) godstransport på vei med kjøretøyer der største tillatte totalvekt, medregnet vekten av tilhenger eller semitrailer, overstiger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa v/tore Steinar Pettersen, Norsk Bobilforening - pr. 19. januar 2014. Forbehold om feil eller endringer. (diverse internettkilder). REGLER pr. juli 2013 Det

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for Katt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hva forsikringen dekker... 2 5 Andre personers handlinger,

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Gjelder fra 01.01.2017 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvem som har rett til erstatning 4. Hvor forsikringen gjelder 5. Når

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Vilkår for Katteforsikring

Vilkår for Katteforsikring Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING bmf.no Hva betyr begrepene? Når forsikringsselskapene snakker med deg som kunde kan det noen ganger være ord eller uttrykk som er vanskelige å forstå.

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF Avtale nr. / Pol.nr. 0116252 Produktavtale mellom Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF 1. HVEM AVTALEN GJELDER FOR 1.1. Avtale om Lisensforsikring

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE?

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? (STATLIG) EIERSKAP I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VDN, EIERSKAPSKONFERANSEN 9.6.15 OMSTILLINGER Drivkreftene OMSTILLINGER Depetrofisering Vekst i ikke-oljerelatert konkurranseutsatt

Detaljer

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2017 Utdanningsforbundets grunnforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring Vilkår av 1. november 2012 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1 Innledning side 2 2 Forklaring av ord og uttrykk

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa

Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa Knut Boe Kielland, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet (Ingen interessekonflikter) Forekomst

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Poliklinikk korrekt oppgjør av konsultasjoner

Poliklinikk korrekt oppgjør av konsultasjoner Poliklinikk korrekt oppgjør av konsultasjoner Delprosjekt Stabilisering og Optimalisering EPJ-prosjektet fase 2 - Tryggere for meg! - Enklere for oss! F5 - Pasientopplysninger F5 bildet skal kontrolleres

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

world wide travel insurance

world wide travel insurance The holder of this card is insured for acute medical treatment and/or hospitalization by Codan Skadeservice Phone: +47 67 22 46 90 Adr: P.O Box, 434 Skøyen, N-0213 Oslo, Norway Web: www.codanforsikring.no

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004 Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.6.2008 BESLUTNING nr. 199 2008/EØS/35/17 av 13. oktober 2004 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.01.2017 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.01.2017 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

MEDLEM AV VIKING HVIS DU HAR BIL

MEDLEM AV VIKING HVIS DU HAR BIL MEDLEM AV VIKING HVIS DU HAR BIL INGENTING ER VERRE ENN Å STÅ I VEIKANTEN OG VENTE PÅ HJELP SOM ALDRI KOMMER. DET ER IKKE BARE IRRITERENDE, DET KAN OGSÅ I NOEN TILFELLER UTGJØRE FARE FOR DEG OG ANDRE TRAFIKANTER.

Detaljer

Vedlegg E. Frø (Art. 11)

Vedlegg E. Frø (Art. 11) Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 6 Vedlegg E. Frø (Art. 11) Artikkel

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP 1. Om denne serviceavtalen Denne avtalen inneholder viktig informasjon om hva denne serviceavtalen dekker og eventuelle unntak. Denne serviceavtalen for feilfylling

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009 LUFTFARTSAVTALE 30 November 2009 2 DE FORENTE STATER (heretter kalt USA ), som den første part; KONGERIKET BELGIA, REPUBLIKKEN BULGARIA, KONGEDØMMET DANMARK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN

Detaljer

REISEFORSIKRING EXPEDIA DEKNINGSOVERSIKT

REISEFORSIKRING EXPEDIA DEKNINGSOVERSIKT REISEFORSIKRING EXPEDIA DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til ditt hjemland og alternativ losji, bes du vennligst umiddelbart

Detaljer

REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT

REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT D.UAL.NO-08/14 REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer