Nr. 3/ årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang"

Transkript

1 CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte personer og pårørende til disse. Behovet for støtte relateres til for eksempel vanskelighet ved utredning og behandling, psykisk og sosial mestring av sykdommen. Nr. 3/ årgang

2 Fra redaktøren Kjære leser! Denne utgaven av medlemsbladet er et jubileumsnummer i anledning markeringen av CarciNors 10 års jubileum. Styreleder har skrevet seg gjennom ti år med stolt historie, og presenterer i denne utgaven veien fra ivrig dannelse av interimsstyret i 1996 til dagens vel fungerende forening for pasienter med nevroendokrine tumorer og deres pårørende. Nestleder Birger Solvang supplerer styreleder med et intervju med to profiler som bidro i dannelsen av CarciNor. Det er frivillig innsats på store og små områder som bygger, styrker og driver foreningen. Alle bidrag spiller en rolle, enten det er på styrenivå, som likemann, som rådgiver, aktivt eller passivt medlem. Dynamikken i en pasientorganisasjon drives av en samlet innsats. God lesning! Hilsen Lisa 2

3 CarciNor-de første 10 år En 10 års beretning av Karl-Fridtjof Johansen, fritt etter CarciNors styreprotokoller og annet tilgjengelig materiale Innledning En sommerdag for 5 år siden fikk jeg diagnosen carcinoid, som etter de første opplysninger jeg fikk var en kreftsykdom, - sjelden, med stort sett, sent voksende svulster. Ja, man kunne leve lenge med dem ble det sagt. Det trodde jeg ikke på, - nå kom jeg til å dø. Jeg vet ikke om de fleste av oss blir litt forvirret i en slik situasjon, men jeg vil anta at noen og hver kan komme til å foreta oss ting som senere kanskje ikke virker så veldig relevante. Selv tok jeg raskeste veien til en advokat/bekjent og fikk satt opp et testamente. Ikke fordi mitt jordiske gods var av noen stor betydning, kanskje mer ga det uttrykk for et behov for å vise at her var det en som hadde orden i sysakene når denne underlige kreftsykdommen jeg hadde fått, hadde tatt livet av meg. I dag skriver vi siste dag i juli Ingen har fått bruk for mitt testamente enda. Det er jeg veldig glad for. For jeg elsker å leve, livet er herlig, - og disse 5 årene har også vist meg at det godt går an å leve med den sykdom som jeg og andre har fått. Den største æren for at det har gått så bra skal uten tvil tilskrives den medisinske behandling jeg har fått. Men resten av æren tilfaller min kjære familie som på en så fortreffelig måte har tatt vare på meg, men også den forening som jeg her skal forsøke å beskrive 10 års virksomhet i, Pasientforeningen CarciNor, stiftet 8. oktober 1997 på Montebello-Senteret i Mesnalia. Starten Da CarciNor holdt sitt stiftelsesmøte, hadde det allerede vært i arbeid et interimsstyre siden 16. februar Stiftelsesmøtet ble åpnet med at Unni Haaheim holdt en orientering om interimsstyrets virksomhet. Den første styreprotokollen som CarciNor har, er en håndskrevet protokoll med varighet fra til Referatet fra stiftelsesmøtet ser slik ut: 3

4 CarciNor - de første 10 år 4

5 Som vi ser, så møtte 36 personer og det sittende interimsstyre på stiftelsesmøtet, og følgende dagsorden var satt opp: 1. Interimsstyrets beretning og regnskap 2. Forslag til navn på foreningen 3. Forslag til vedtekter 4. Forslag til kontingent 5. Andre innkomne forslag 6. Valg På dette møtet ble det altså vedtatt at foreningens navn skulle være CarciNor, foreningen fikk sine vedtekter, og det ble bestemt at kontingenten skulle være kr. 150,- pr. år, og at den skulle regnes fra 1. oktober til 30. september påfølgende år. Valget ga følgende resultat: Leder: Unni Haaheim Nestleder: Astrid Haugen Styremedlem: Hallvard Rosseland Styremedlem: Bjørn Johansen Varamedlem: Birger Solvang Varamedlem: Ola Aarflot I protokollen står det også at Rikshospitalet nominerer selv sine representanter til styret. Allerede dagen etter, den 9. oktober 1997, i det første ordinære styremøtet i foreningen, ser vi at Kjerstin Mordal deltar som representant fra Rikshospitalet. I sitt første driftsår hadde foreningens styre 11 styremøter, samt at det ble holdt ordinært årsmøte på Montebello- Senteret den 4. november Av styreprotokollene går det frem at det i det første året gikk mye tid med til å etablere forskjellige funksjoner, opprette bankkonto, utarbeiding og trykking av innmelingsblanketter og blanketter for betaling av kontingent. Man vedtok at CarciNor ikke skulle delta i Kreftaksjonen 1997, men at man ville rykke inn en annonse i Kreftforeningens tidsskrift, hvor man ville gjøre kjent hva CarciNor arbeider med. Som en liten kuriositet kan nevnes at man lenge strevde med å få leie en postboks, det ser ut til at det ikke var så helt enkelt den gang, så derfor står det i protokollen fra styremøte nr. 3/1997: Vi har forsøkt å leie postboks uten resultat. Alle i styret vil fortsette å prøve på sine hjemsteder. Først mot slutten av 2000 ser det ut til at foreningen har fått egen postadresse og at Bjørn Johansen har påtatt seg å være postmann. Ja, alt er ikke like enkelt her i livet. 5

6 CarciNor - de første 10 år Allerede tidlig i 1999 fikk foreningen innvilget 2 søknader om økonomisk støtte, henholdsvis fra Statsansattes Landsforening og fra Sandefjord kreftforening, med kr ,- fra hver. Vestfold: Reidun Rekkedal (på bildet under), Larvik. Pr hadde foreningen en kassa og bankbeholdning på kr ,-. Interessant er det også å merke seg at allerede i styremøte nr. 3/1997 ble det vedtatt å undersøke pris- og trykkekostnader for infobrosjyre med foreningens logo. Dette arbeidet kom altså tidlig i gang, og allerede i januar 1998 ble det også gjort et vedtak om at hver av møtedeltagerne utarbeider forslag til et nyhetsbrev vedlagt vedtektene som sendes til alle medlemmer med stoff om styrets arbeid fra stiftelses-møte frem til dags dato. I referatet fra styremøtet 12.mars 1998 står det at Nyhetsbrev er sendt til alle medlemmene. Det er foreningens første Nyhetsbrev, forgjengeren til det som i dag er CarciNor-medlemsblad (se kopi av dette Nyhetsbrevet senere i beretningen). I samme styremøte ble det også foreslått å spørre om noen medlemmer (pasienter) kunne fungere som kontaktpersoner fordelt geografisk. Oppgaven med å plukke ut personer for dette oppdraget ble fordelt mellom styrets medlemmer. Allerede i møte 7. mai 1998 kunne følgende liste over kontaktpersoner presenteres: Nord-Trøndelag: Astrid (på bildet under) og Kåre Haugen, Steinkjer. Akershus: Unni Haaheim, Langhus. Oslo: Kjerstin Mordal, Oslo. Dette viser at styret i CarciNor arbeidet effektivt, og kom derfor tidlig i gang med tiltak som siden har blitt en bærebjelke i foreningens arbeid. Fra styremøtet mandag 7. september 1998, nevnes: Vedr. foreningens logo, CarciNor, skal stor C være RØD og stor N være BLÅ. I de første årene arbeidet man også en god del med justering av foreningens vedtekter, det viser de endringsforslag som forelå til årsmøtene. Men slik er det, man må arbeide seg frem til det innhold og den form som er tilfredsstillende for foreningen. Av protokollen fra årsmøtet 4. november i 1998 fremgår det at foreningen nå hadde 93 medlemmer. I dette møtet ble det også foreslått å opprette et fond for å støtte forskning, og styret fikk i oppdrag å se nærmere på dette. Dermed var det første året i CarciNor foreningen sin historie til ende. Oppsummert ble følgende aktiviteter initiert det første driftsåret: Sør-Trøndelag: Dag og Eva Hellebust, Melhus. Rogaland: Rune og Gro Sandve, Haugesund. Møre og Romsdal: Kåre og Eli Strand, Molde. Nordland og Troms: Arthur og Tone Antonsen, Sortland. Utarbeiding av info-brosjyre Nyhetsbrev Kontaktpersoner i fylkene Fond for stipend Arbeidsår Det første styremøtet i 1999 ble holdt mandag 15. mars. Fra dette styremøtet ser vi at innholdet i den nye infobrosjyren er godkjent av RA, men er ytterligere forsinket. Likevel tas det sikte på at den skal distribueres ut i april, 6

7 og at Unni kaller inn til pakkemøte i sammenheng med neste styremøte. Det skulle også sendes ut Nyhetsbrev sammen med brosjyren, og av innholdet planla man følgende: Unni bidrar med sitt hjørne Kjerstin bidrar med info. vedr. Sandostatin (LAR) Dikt fra Bjørg Elvira Røed tas inn Generell info. vedr. fortsatt innbetalinger uten navn Spørsmål og svar fra Carpas Internettsider Info. om brosjyren og distribusjon av denne Side 3 i Hva er Carcinoid Eventuelt annet småplukk Styret vedtok også at man skulle kontakte Norilco, og Benmargstransplanterte for å bli orientert om disse foreningenes tilknytning til Kreftforeningen (DNK). Kjerstin Mordal skulle kontakte Kreftforeningen for å få informasjon om samme tema sett fra Kreftforeningens side. Dette ble gjort i brevs form leser vi i neste styrereferat, styremøte 26. april Til dette styremøtet forelå også CarciNor sin første infobrosjyre: Hva er carcinoid. Det uttrykkes at man er svært fornøyd med brosjyren, og at Birger Solvang skal sende et takkebrev til Caveart Creative, som har bistått med utforming av brosjyren. Arbeidet med brosjyren hadde engasjert styret sterkt, og det var lagt ned et stort arbeid for å få dette til. Men referatene gir uttrykk for at man var møtt med stor positivitet fra mange hold. Meget viktig var det også at foreningen fikk økonomisk støtte til trykking og distribusjon av brosjyren ( eks.) fra Novartis A/S. I samme styremøte refereres også at Hallvard Rosseland har vært i kontakt med programmet Helserefleks på TV. Videre står det i referatet: Hvis dette lykkes vil Birger (og Hallvard) forsøke å koordinere dette med et fokus intervju i en av dagsavisene, helst VG. Dessverre viste det seg senere at NRK ikke tok sjansen på å lage et program om vår sykdom. Styremøtene ble nå holdt i møtelokaler på Rikshospitalet. Det var en stor fordel at man hadde et fast sted, en ordning som var kommet i gang takket være velvillighet fra Dr. Blomhoff. Årsmøtet 1999 ble holdt den 13. november i Den Norske Kreftforenings møtelokaler på Majorstua i Oslo. Dette, sammen med det brev som var sendt DNK i april, viser at CarciNor nå hadde startet på en prosess mot en nærmere tilknytning til DNK. I august 2000 forelå det også et svar fra DNK på den skriftlige henvendelse som CarciNor hadde gjort. I sitt svar ber DNK om å få tilsendt årsberetning, regnskap og protokoll. Det stundet igjen mot årsmøte. I styremøtet 16. oktober 2000 ble det gjort forberedelser til årsmøtet, som også denne gang skulle holdes på Montebello-Senteret. Interessant i denne forbindelse er å lese at det sittende styre skulle utarbeide et kort notat til det nye styret, for å unngå de vanskeligheter i styrearbeidet inneværende styre hadde hatt det første halvår. Hva disse vanskelighetene hadde bestått i fremgår ikke, men dette korte sitatet fra styreprotokollen viser vel bare at det ikke alltid er like lett å få et styrearbeid i en liten forening til å fungere. Man skal her også huske på at et styre i en forening som CarciNor, blir veldig operativt, og på dette tidspunkt hadde heller ikke foreningen noe administrativ bistand. I dette årsmøtet ble kontingenten hevet til kr. 200,- pr. år, og det ble vedtatt at firmamedlemskap skulle koste kr ,-. Mot slutten av året 2000 blir også begrepet web-sider brakt inn i et styrereferat, og vi ser at kontakt mellom Norsk Nevroendokrin Tumores Gruppe, NNTG og Sykepleierforumet, er i ferd med å bli mer strukturert, og det blir også referert til et møte som har funnet sted. I dette møtet orienterte Dr. Ursula Falkmer om at det var utarbeidet et hefte: Neuroendokrine tumorer En veiledning til diagnostikk og behandling, og det ble opplyst at det også var en Nordisk gruppe, minus Island, som møttes to ganger pr år. I 2001 ble det holdt 5 styremøter, og årsmøtet ble avviklet 20. oktober i Auditoriet på Rikshospitalet. Her følger CarciNor sitt regnskap for perioden til : Inntekter: Medlemskontingent kr ,- Bidrag/gaver kr ,- Bankrenter kr ,25 kr ,25 Utgifter: Styret, reiseutgifter kr ,- Administrasjon (port, bankebyr, med mer) kr ,10 kr ,10 Resultat 200/2001 kr ,15 Overført fra foregående år kr ,10 Bankbeholdning pr kr ,25 Som man ser, hadde foreningen takket være en meget nøktern utgiftsside, klart å opparbeide seg en hyggelig kontantbeholdning, og dermed en god økonomi. Takket være denne, kunne man også utlyse stipend, og i styremøtet 18. februar 2002 vedtok styret følgende stipend: Dr. med. Lars Aabakken, med. avd. Gastro Rikshospitalet, Oslo tildeles kr ,- for år

8 CarciNor - de første 10 år Dr. med. Bjørn Gustafsson, Regionsykehuset i Trondheim tildeles kr ,- for år Overlege dr. med. Karl Søndenaa, Sentralsykehuset i Rogaland tildeles kr ,- for år Fra samme styremøte refereres at det ble lagt frem et notat fra Dr. med. Ursula Falkmer angående et pasientregister vedrørende pasienter med neuroendokrine svulster, som var under arbeid ved Regionsykehuset i Trondheim. I 2002 starter også arbeidet med en revidert informasjonsbrosjyre opp. Forskjellige forhold gjorde at dette arbeidet tok lang tid, først i 2004/05 var ny brosjyre ferdig. Til styremøtet 21. og 22. oktober 2002 var det kommet brev fra Unni Haaheim til styremedlemmene. Brevet ble behandlet som post 1 på dagsorden. Unni Haaheim varslet i brevet om at hun av helsemessige årsaker måtte trekke seg som leder, et verv hun var valgt til for annen gang på årsmøtet den 20. oktober CarciNor sin tilknytting til Den Norske Kreftforening Som sak 2 i styremøtet 21. og 22. oktober 2002, ble behandlet et forslag som var kommet fra Den Norske Kreftforening om assosiert medlemskap i foreningen. Som tidligere nevnt hadde det over tid vært arbeidet med en nærmere tilknytting til Den Norske Kreftforening. Jeg synes det er vel verdt å nevne hva som ble diskutert, da denne saken er en viktig milepæl i CarciNor sin historie: Styremedlemmene gikk nøye gjennom forslaget til avtale fra DNK. Det vil ikke innebære noen vedtektsendring for CarciNor. Det er imidlertid flere nye spilleregler som må følges av CarciNor, av disse bør nevnes: Budsjett for neste år skal foreligge DNK senest 1. september. DNK har rett til å vurdere publikasjoner som utgis. DNK vil samarbeide med CarciNor vedr. publikasjoner og informasjon. Vårt regnskap skal etter at det er revidert av vår valgte revisor revideres av DNKs revisor. DNK har rett til å ha sitt navn knyttet til alle publikasjoner hvor DNK deltar i finansieringen. En endring i avtaleforslaget ble påpekt av Ursula: Pkt. 4.1 og informasjon vedrørende carcinoid endres til og informasjon vedrørende carcinoid og andre hormonproduserende svulster. DNK informeres om endringen. Informasjon som nyhetsbrev, egen link på DNKs hjemmeside og lignende taes opp med info ansvarlig i DNK. Vårt budsjett for 2003 var ikke klart før 1. september, da vi jo ikke visste om denne kasus. Det er avtalt med advokat Audhild Freberg Iversen at vi legger budsjett 2002 til grunn sammen med regnskap hittil i år. Formelt søker vi derfor om unntak med refererte bilag, og referat til advokaten. Regnskap hittil i år og kopi av budsjett 2002 oversendes Birger. Med dette ser vi at arbeidet med vår formelle tilknytting til DNK var kommet et viktig skritt videre. I november 2002 fikk vi tilbakemelding fra DNK om at avtalen nå formelt skulle godkjennes av styreleder i DNK. Til styremøtet 1. februar 2003 var fremdeles ikke avtalen godkjent, men vi ble lovet at denne skulle komme umiddelbart. I april var avtalen kommet, men den var datert februar 2002, og dette måtte korrigeres. Dette ble gjort, og avtalen undertegnet av begge parter ga CarciNor assosiert medlemskap i DNK fra 1. feb I mai 2003 ble Birger Solvang invitert til et samarbeidsmøte i region øst i DNK, og han fikk der anledning til å holde en orientering om vår forening. Det skulle også senere komme et intervju med Birger i bladet Sammen mot kreft. Vår kontaktperson i DNK var Åse Ramtoft Stray. 15. september 2003 deltok Birger Solvang på sitt første møte med DNK og styreledere i de forskjellige pasientforeninger tilknyttet DNK. Det ble der opplyst at alle Pasientforeningene nå vil få forslag til ny avtale med DNK. Hovedtrekkene vil være like i alle avtalene, men det vil bli detaljforskjeller i forhold til den enkelte Pasientforening. I januar 2004 var endelig alle forhold vedr. vårt assosierte medlemskap i DNK klare. Den 13. januar ble det derfor holdt et møte i DNKs lokaler på Majorstua for å iverksette praktiske bestemmelser og overføringer i denne forbindelse. Dette var en meget viktig dag for CarciNor. Flere års hardt arbeid for å få foreningen etablert, få til en brukbar økonomi og administrative rutiner, skulle med enkle grep endres totalt, men til det bedre. Birger Solvang har kalt dette et paradigmeskifte for foreningen, og det var det i sannhet også. Derfor gjengis her hele referatet fra dette møtet: Innledningsvis Den Norske Kreftforening har i forbindelse med flytting til nye lokaler i Oslo sentrum, endret navn til Kreftforeningen. CarciNor vil derfor selvfølgelig også for fremtiden bruke det nye navnet og den nye logoen i de sammenhenger hvor dette er naturlig. Som medlemmene sikkert har lagt merke til, har vår forening fra og med 1. februar i år innledet et mye nærmere samarbeid med Kreftforeningen. Dette som et resultat av den avtale om samarbeid som ble inngått i

9 Dette medfører blant annet at Kreftforeningen har overtatt en del administrative funksjoner for CarciNor. Som sagt, så gjelder dette fra og med , men på grunn av at Kreftforeningen flytter til nye kontorer, og er operative der fra , er følgende ordningen fra denne dato: CarciNors offisielle postadresse er per : Pasientforeningen CarciNor, Kreftforeningen, Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo. Inntil videre beholder CarciNor også den gamle postboksadressen, og post som kommer til denne videresendes til Kreftforeningen v/andreas Hole, som har ansvaret for vår forening i DNK. Fra vil CarciNor sin post være inkludert i Kreftforeningens postjournalsystem. Besøksadresse er: Tullinsgt. 2, 0166 Oslo. CarciNor sitt regnskap for regnskapsåret 2003, revidert av foreningens revisor, er overlevert til Kreftforeningen. Regnskapet skal også revideres av Kreftforeningens revisor. Fra overtar Kreftforeningen regnskapsføringen for CarciNor, samt alle inn og utbetalinger. Regnskapet revideres av Kreftforeningens revisor og foreningens valgte revisor. CarciNor har fra avdelingsnummer 7750 i Kreftforeningen. Dette nummeret identifiserer vårt regnskap. CarciNor sine budsjettmidler disponeres fra samme dato av Kreftforeningen. CarciNor sine midler i Nordea Bank er overført via kasserers fullmakt til Kreftforeningen sin bankkonto I forbindelse med overføringen har styret bestemt at det skal opprettes CarciNor Stipend og opplæringsfond, og at fondet tilføres kr ,-. Resterende likvide midler overføres til budsjettkonto for drift. Kasserer avslutter CarciNor sine konti i Nordea Bank. Kasserers fullmakt er overført til Kreftforeningen. Kreftforeningen overtar også CarciNor sitt medlemsregister, og sørger for ajourhold av dette. Ut fra det til enhver tid ajourførte medlemsregister krever Kreftforeningen inn den årlige kontingent. Når nye medlemmer melder seg inn i CarciNor sender Kreftforeningen ut en velkomstpakke med diverse informasjon og giro for innbetaling av kontingent. For bestilling av reiser til styremøter og andre reiser som styremedlemmer eller andre skal foreta for CarciNor, skal man benytte den ordning for bestilling av billetter som Kreftforeningen har hos Bennett Reisebyrå. Bestilling av reiser skal gå gjennom CarciNor sin sekretær eller styreleder i sekretær sitt fravær. CarciNor sitt Nyhetsbrev skal fra og med nummer 1/2004 utformes etter den mal som Kreftforeningen har for alle tilsluttede pasientforeninger. Dette betyr at Nyhetsbrevet får A4 format, en bedre papirkvalitet og flere farger. CarciNor v/redaktøren sørger som før for innsamling av stoff, bilder osv, og sender dette til Kreftforeningen innen fristen for levering av stoff, - bestemt til den 12. i utgivelsesmåneden. Kreftforeningen sørger deretter for layout, trykking og utsending i henhold til postliste. For 2004 er det bestemt følgende utgivelsestidspunkter: Ultimo mars, juni, september og desember. Som vi ser av denne teksten, så er nå Andreas Hole vår mann i Kreftforeningen, Det betydde at vi nå fikk hjelp til det daglige administrative arbeidet. Det har hatt stor betydning for oss. Nå trengte ikke styret å utføre alt praktisk arbeid selv, det var bistand å få. Andreas Hole, «vår mann» i Kreftforeningen. Allerede da dette ble iverksatt, var det imidlertid klart at Kreftforeningen ønsket at alle avtalene med Pasientforeningene skulle fornyes, og i den forbindelse ville CarciNor sin tilknytning bli endret fra assosiert til fullt medlemskap. Dette krevde endringer i våre vedtekter, og av den grunn ble det innkalt til ekstraordinært årsmøte tirsdag 23. mars Der ble de nødvendige endringer i vedtektene foretatt, og dette åpnet veien for at nye dokumenter i vårt samarbeid med Kreftforeningen kunne underskrives, - Plattform for samarbeidet mellom den enkelte pasientforening og Kreftforeningen, samarbeidsavtale m/bilag. 9

10 CarciNor - de første 10 år Samarbeidet med Kreftforeningen fungerte meget bra, og ikke minst den økonomiske siden av vår tilknytning til Kreftforeningen har vært meget viktig, det må vi få lov til å innrømme. I september 2003 hadde CarciNor en kontantbeholdning på kr ,63, og års budsjett for 2004 var på kr ,-, satt opp med et underskudd på kr ,-, da inntektene fremdeles ikke var større enn kr ,-. At vi fikk forutsigbare og økende overføringer fra Kreftforeningen over en 3 års periode, har vært svært viktig for CarciNor. For å illustrere dette nærmere, fikk vi i 2004 overført kr ,- fra Kreftforeningen. Dette gjorde at budsjettet for 2004, som er referert overfor, kunne revideres, slik at utgiftssiden kunne økes til kr ,-. Jeg skal ikke her dvele i detaljer rundt samarbeidet vi har hatt med Kreftforeningen, bare konstatere at det har vært meget godt. Men tiden går fort i våre dager, det som var riktig for 3 år siden, må kanskje endres i Slik også for Kreftforeningen og oss. På grunn av endrede inntektsvilkår, blant annet med bortfall av inntekter fra spillautomater, har Kreftforeningen vært nødt til å foreta en kraftig omstrukturering av hele sin virksomhet. Også for CarciNor medfører dette endringer i det avtaleverk vi har med Kreftforeningen, vesentlig knyttet til de administrative rutiner som Kreftforeningen har utført for oss. Når dette skrives er derfor vårt avtaleverk med Kreftforeningen under endring. Det som imidlertid står helt fast, er plattformen for vårt samarbeid med Kreftforeningen. Denne endres det ikke i, og det er her det viktigste vi kan samarbeide om slås fast: Arbeidet for pasienter og medmennesker. Å få status som en Pasientforening i Kreftforeningen har vært helt avgjørende for CarciNors utvikling de senere år. De resurser vi gjennom dette har fått tilgang til, menneskelig og på andre måter, har gitt foreningen helt andre muligheter for å drive et aktivt pasient og pårørende arbeid. CarciNor vil derfor i forbindelse med denne markering av sine 10 første arbeidsår, få gi uttrykk for sin store takknemlighet overfor Kreftforeningen, dens styre og øvrige medarbeidere. Regionalt arbeid Som tidligere omtalt, kunne foreningen allerede i mars 1998, presentere den første listen med navn på personer som hadde sagt seg villig til å fungere som regionale kontakter. Senere ble listen supplert med flere navn. Men økonomien hadde satt begrensning for en mer aktiv utvikling av regionapparatet. Utover i 2002 og 2003 arbeidet styret med å få til et nett av regionkontakter i alle landets fylker. Reidun Rekkedal frontet dette arbeidet. I november 2003 ble det lagt frem en liste med navn over personer som var villig til å fungere som regionkontakter, og det ble planlagt at disse skulle kvalifiseres for en slik oppgave gjennom et kurs som skulle legges til Montebello-Senteret i slutten av januar Kjerstin Mordal bisto med opplegget for kurset, og Reidun Rekkedal og Tone Høiberg Hove trakk i trådene fra styrets side. I styremøtet i mars 2004 står det at det var enighet om at seminaret/kurset var meget vellykket, og at kursbevis er utstedt til de som har gjennomført kurset. Styret vedtok også samtidig at alle som skal være våre offisielle regionkontakter skal ha gjennomført kurs før de får utstedt kursbevis. Det skal senere holdes nytt kurs for de som ikke hadde anledning til å delta i det første kurset. Regionkontaktene har senere blitt innkalt til kurs/samling en gang hvert år, gjerne en weekend, hvor foreningen gjennom foredrag, samtaler og informasjon, legger til rette for at våre regionkontakter skal være så godt oppdatert som mulig. Foreningen har også på andre måter forsøkt å legge forholdene for regionkontaktene godt til rette, ved at blant annet Tone Høiberg Hove har utarbeidet en liste med ord og uttrykk som er mye benyttet blant vår pasientgruppe. Likemannsseminar på Gardermoen høsten Dagmar Hauken, som nå desverre er gått bort, orienterer på regionmøte i Bergen i

11 Gardermoen våren Styremøte i Tromsø, august Landskonferanse i Sandefjord Birger tenker. Dr. Beregstuen i Bodø, juni Regionmøte Trondheim 6/ Styreleder takker prof. Waldum. I 2004 kom vi også i gang med det som hos oss heter regionmøter. Det er regionkontaktene som sørger for gjennomføringen av disse møtene, men styret/andreas Hole bistår med programposter etter behov, sørger for at invitasjoner blir sendt ut, og dekker også utgiftene. Dette kan være utgifter til lokalleie, honorar til foredragsholdere og lignende. Det stilles også til disposisjon kr. 200,- per møtedeltaker til servering. I de fylkene hvor det er ekstra kostbart å reise, ytes også reisetilskudd. Både i 2004, 2005, 2006 og 2007 har det vært en livlig regionmøte aktivitet, og det har vært målsettingen at det skal holdes 2 regionmøter i hver region i året. Deltakelsen på møtene varierer noe. Her er hovedsaken at man kommer sammen, får informasjon av forskjellig slag, samtaler og har et hyggelig sosialt fellesskap. I 2007 blir det kun 1 regionmøte i hver region, på grunn av Landskonferansen/10 års jubileet i oktober. Disse møtene ble avviklet i alle regioner i uke 23, og styreleder deltok i samtlige: Trondheim, 4. juni Kristiansand, 5. juni Oslo, 6. juni Bergen, 7. juni Bodø, 8. juni Det ble en meget vellykket uke, og til sammen møtte ca. 80 personer på møtene (se referat side 12). Regionarbeidet vil ha sterkt fokus i CarciNor sitt arbeid fremover, men det er behov for å evaluere måten vi gjør dette på, kanskje kan det finnes former som vil trekke enda flere medlemmer til regionmøtene. Her et lite referat fra regionsmøte i Trondheim høsten 2005: Regionsmøte i Trondheim 2005 Onsdag 12. oktober ble det avholdt regionsmøte i Trondheim i Kreftforeningens lokaler. Regionen omfatter medlemmer fra Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. For anledningen var sosionomene Trude Hegle og May Britt Haugen invitert og på programmet stod Pasientens rettigheter. Det ble et meget interessant møte hvor vi ble gjort klar over hvor mange rettigheter vi egentlig har, men også desverre hvor mange innfløkte lover og regler som fins på dette området. 11

12 CarciNor - de første 10 år Referat fra regionmøter juni 2007 Travel uke for CarciNors leder Kjære venner! Det er lørdag kveld, klokka er så vidt passert midnatt og det er fremdeles 16 grader på terrassen. Jeg har brukt dagen til å "summe" meg litt etter den uken som har vært. Kom i går kveld hjem fra Bodø etter en flott dag, - på alle måter. Vår regionmøte uke er avviklet, og jeg er dypt takknemlig overfor alle de som har gjort dette mulig, - likemenn, medlemmer, Kreftforeningen, gode samarbeidspartnere ellers og Andreas. Uken startet med møtet her i Trondheim. Ikke så mange møtte denne gangen, kun ti stk., men vi som var der hadde et fint møte, med informasjon, gode samtaler og hyggelig måltid sammen. Tidlig neste morgen gikk turen til Kristiansand, hvor Solbjørg Bakøy hentet meg på flyplassen, så innom et sted for å hente gode snitter, og deretter til Kreftforeningen. Til dette møtet var det heller ikke meldt seg mange, og så ble det et forfall i siste liten, og dermed ble vi bare fem. Men da jeg holdt mitt innlegg kom også fire ansatte på seksjonskontoret inn til oss, og dermed ble det anledning til å få gitt litt mer informasjon om hva CarciNor er og står for, og litt om sykdommen vår. Jeg tror det var nyttig for de ansatte der. Solbjørg hadde ordnet fint i stand med frukt, kaffe og te, og som sagt gode snitter. Det ble et fint møte, men Agder fylkene og Rogaland er et "problem" for oss, og det må vi se nærmere på. Så tilbake til Oslo med overnatting på gamle Rica, og inn til Tullins gate på onsdag til møte kl Veldig god deltakelse, vi var vel godt over 30, og et fint program og en hyggelig avslutning med god mat på "Cocolat". Vel gjennomført av Kirsten, Annie Vera og Lisa. Styremøte etterpå, og vi ble da ferdige ikke så alt for sent, Jan Inge? Men det var godt du hadde et sent fly! Torsdag startet dagen med en telefon fra Norwegian kl om at mitt fly kl til Bergen var innstilt, og at de hadde "booket" meg om til et fly som skulle gå kl , med ankomst Bergen Da begynte det å haste når møtet i Bergen begynte kl Men det gikk et fly om 10 minutter! Ja, ja, hadde de bare ringt litt før så! Til overmål ble flyet også 30 min forsinket, men da ble det full speed over fjellet, så vi landet faktisk i Bergen kl , - slå den! Rask drosje til Kreftforeningen i Bergen hvor det satt 14 medlemmer og ventet. Til tross for at det bare var jeg som var programmet i Bergen, så ble det et meget vellykket møte. Mange spørsmål, god dialog, hyggelige samtaler der også. Og Elise og hennes mann Bjørn hadde ordnet alt så fint, bløtkake hadde vi også. Det var tre eller fire som hadde meldt forfall i Bergen også. Før middag i Sandefjord Kaffemøte i hagen hos Anne-Kathrine og Karl-Fridtjof. Montebello-Senteret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

Deidi er en utrolig stor ressurs for oss, hun er så kunnskapsrik og behagelig å høre på, og som vanlig leverte hun et glitrende foredrag.

Deidi er en utrolig stor ressurs for oss, hun er så kunnskapsrik og behagelig å høre på, og som vanlig leverte hun et glitrende foredrag. Regionmøte i Bergen. Kai Saghaug forteller fra sitt opphold i Uppsala på regionmøte i Oslo 6. juni 2007. Regionmøte i Kristiansand. Kl. 19.00 gikk turen tilbake til Gardermoen, og så videre til Bodø. Innflyvningen

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 25.03.2015 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Ola

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Til Tilstede Forfall : Styrets medlemmer : Johansen, Deraas, Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Møtedato : 18.2.2011 Sted : Rica Hotell Gardermoen Møtenummer

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN:

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKERØY VEL TORSDAG 27. JULI 2017 kl. 18.00 PÅ SKOLEN ENDELIG DAGSORDEN: 1. Velkommen til årsmøtet. 2. Valg av møteleder og referent, forslag møteleder: styrets formann, forslag

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

Dr Solberg konkluderte med at det dessverre vil gå enda noe tid før prostatakreftpasienter kan ha nytte av PET-undersøkelse ved St. Olavs Hospital.

Dr Solberg konkluderte med at det dessverre vil gå enda noe tid før prostatakreftpasienter kan ha nytte av PET-undersøkelse ved St. Olavs Hospital. PROFO Sør-Trøndelag- Årsberetning for 2013 Profo-Sør-Trøndelag hadde 117 medlemmer pr. 31.desember 2013, en nedgang på 25 det siste året.nedgangen skyldes hovedsakelig opprydding i medlemsmassen samt noen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA År 2010, den 17. desember ble det avholdt stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende generalforsamling i Foreningen Ren Marina. Til stede som stiftere var:

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 CarciNor Nevroendrokrin kreft -Foreningen for alle som er engasjert for NET-kreft Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 Tildeling av midler fra Extrastiftelsen for peridoen 2010-2011 Prosjekttittel: Etablering

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.:

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: Sted: Hotell Augustin Tidspunkt: Lørdag 8.april kl. 18:00 Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: 983 569 730 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighetsorgan. Medlemmer i lokallaget som er registrert

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer