Torsdag reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: og kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. Torsdag reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er SAKSKART Saker til behandling 38/12 11/ Plan for smittevern 39/12 12/ Framtidig utbyggingsbehov på barnehageområdet 40/12 12/ Demontering av scenen ved Festplassen 41/12 12/ Handlingsplan for idrett og friluftsliv Spillemidler /12 12/ Budsjett og økonomiplan Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 1

2 Saker til behandling 38/12 Plan for smittevern Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Hans Thomas Nicolaisen Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /12 2 Kommunestyret

3 Smittevernplan for Vennesla kommune Godkjent av kommunestyret Utarbeidet av kommuneoverlege/smittevernlege Stein L. Stokke Revideres innen

4 KAP 1. INNLEDNING MANDAT: LOVGRUNNLAG FOR SMITTEVERN: ALLMENNFARLIGE SMITTSOMME SYKDOMMER SAMFUNNSMESSIGE BETINGELSER BEREDSKAPSETABLERING BEREDSKAPSTILTAK SPESIELLE FORHOLD FOR KOMMUNEN 12 KAP 2. NORMALSITUASJONEN OVERSIKT FOREBYGGING AV SMITTSOMME SYKDOMMER DIAGNOSTIKK 17 KAP 3. BEREDSKAPSSITUASJONEN FOREBYGGING BEHANDLING INFORMASJON TIL BEFOLKNINGEN NÆRMERE OM SPESIELLE SYKDOMMER 23 KAP 4. SMITTEVERNORGANISERING I VENNESLA KOMMUNE HVOR SKAL MAN HENVENDE SEG? KOMMUNENS SAMARBEIDSPARTNERE VEDR. SMITTEVERN 32 KAP 5. VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER TUBERKULOSE SMITTE VIA BLOD OG SEKSUELLT SMITTE FRA UTLAND INFLUENSA RESISTENTE BAKTERIER VAKSINASJONSDEKNING MAGE- TARMINFEKSJONER 73 KAP 6. UTSATTE GRUPPER SYKEHJEM HJEMMEBASERTE TJENESTER SKOLER OG BARNEHAGER 81 KAP 7. MILJØTILTAK BASSENGBAD FRILUFTSBAD 97 2

5 7.3. DRIKKEVANN AVLØPSVANN AVFALL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV RISIKOAVFALL SKADEDYRBEKJEMPELSE FRISØRER, SOLARIER MED MER 104 KAP 8. BEREDSKAP FLOW VED UØNSKET HENDELSE SMITTEVERNGRUPPEN ISOLERING, KARANTENE OG FORBUD MOT FOLKESAMLINGER OG REISER MEDISIN, VAKSINER OG MEDISINSK UTSTYR MILJØTILTAK DESINFEKSJON PERSONALERESURSER SPESIELLE SYKDOMMER - BEREDSKAP KAP 9. VEDLEGG KONTAKTLISTE SMITTEVERN PERSONELL ARBEIDSOPPGAVER FOR SMITTEVERNLEGENS STEDFORTREDER PANDEMISK INFLUENSA. 131 MRSA 3

6 FORORD. Smittevernplan for Vennesla kommune er utarbeidet av kommuneoverlege Stein L. Stokke som har påtatt seg ansvaret som kommunens smittevernlege, med kommunelege II Per Kjetil Dalane som stedfortreder. Planen er utarbeidet på bakgrunn av mal fra Statens helsetilsyn. Det er foretatt visse forandringer med bakgrunn i lokale forhold. Planen har vært behandlet i Levekårsutvalget den og kommunestyret den og det er fattet følgende vedtak:.. Kommuneoverlegen som er smittevernlege får ansvar for supplering av planen og revisjon. Vennesla Stein L. Stokke kommunelege I/ smittevernlege 4

7 VENNESLA KOMMUNE Seksjon for samfunnsutvikling Delegasjon av myndighet DELEGASJON AV OPPGAVER INNEN SMITTEVERN I VENNESLA OMMUNE Med hjemmel i delegasjonsvedtak, følger følgende vedtak: Kommunelege I er smittevernlege og delegert de oppgaver som er tillagt kommunelegen etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august I dennes fravær skal kommunelege II være fast stedfortreder. Om begge disse er fraværende skal legevaktslege benyttes som stedfortreder. Smittevernlegene har ikke vaktordning, men kan kontaktes utenom vanlig arbeidstid og vil stille opp dersom de har tid/anledning. Dersom det er helt umulig utenom vanlig arbeidstid å mobilisere en av legene som er delegert ansvaret for smittevernet og i tidsrommet kl er ansvaret i medhold av smittevernloven delegert til C-legen ved Kristiansand legevakt, SSK. Som vedlegg til dette delegasjonsvedtak skal det til enhver tid foreligge liste med navn på de leger som skal ha smittevernlegens ansvar. Delegasjonsvedtaket sammen med navneliste skal distribueres til: Vennesla Legevakt Sentrumsv Vennesla Kristiansand Legevakt Egsveien Kristiansand Statens Helsetilsyn i Vest- Agder Postuttak 4605 Kristiansand Smittevernlege, Sørlandet Sykehus Kr. sand SSK 4604 Kristiansand Mattilsynet i Vest- Agder Serviceboks Kristiansand Folkehelseinstituttet, Seksj. foreb. inf.med. Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Med hilsen Stein L. Stokke Kommunelege I VEDLEGG: Varslingsliste for smittevernlege og stedfortreder i Vennesla kommune 5

8 VENNESLA KOMMUNE Seksjon for samfunnsutvikling Varslingsliste Varslingsliste : Ajourført av: Stein L. Stokke Dato: Adresseliste over smittevernlege og stedfortreder i Vennesla kommune: (Listen er satt opp i prioritert rekkefølge. Start med øverste navn, og gå videre nedover) Pr. Funksjon/navn Arbeidsadresse Privat adresse Tlf. Arbeid 1 Smittevernlege Postboks25 Artillerivollen Stein L. Stokke Sentrumsv Kristiansand Kommunelege II Per Kjetil Dalane 2 Kommunelege II Finn Bjørn Rørvik 4701 Vennesla Postboks 25 Sentrumsv Vennesla Postboks 10 Sentrumsv Vennesla 3 Vennesla legevakt Postboks 25 Sentrumsv Vennesla Lyngv. 1 B 4630 Kristiansand Arendalsv Evje Tlf

9 KAP. 1 INNLEDNING Kommunelegen med spesielt ansvar for smittevern (smittevernlegen) i Vennesla legger med dette fram sitt forslag til revidert kommunal smittevernplan for Vennesla. Etter høring legges planen fram for kommunestyret til godkjenning. Smittevernplanen er utarbeidet på grunnlag av en mal som er utarbeidet av Statens helsetilsyn. Det er gjort visse forandringer med bakgrunn i lokale forhold. Denne smittevernplan er en revisjon av smittevernplanen vedtatt i Den gamle smittevernplanen er fortsatt gyldig og er i stor grad beholdt, men planen er utvidet med tiltakskort. 1.1 MANDAT: Kommunens oppgaver: Ifølge smittevernloven 7-1 skal kommunen sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon. Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført skal utgjøre et eget område i planen for kommunens helsetjeneste. Helsetjenesten i kommunen skal samarbeide med myndigheter som har oppgaver av betydning for tiltakene. Kommunestyret har det overordnede ansvar for oppgaver som er tillagt kommunen i smittevernarbeidet. I tråd med alminnelige prinsipper og reglene i kommuneloven, kan kommunestyret delegere sine oppgaver til andre organer. I den nåværende organisering av Vennesla kommune, vil det være naturlig at de praktiske oppgaver i enkeltsaker blir delegert til den kommunelegen som er utpekt som smittevernlege, og de mer samfunnsorienterte oppgavene blir delegert til det politiske utvalg som har ansvar for smittevernloven, Levekårsutvalget Kommunelegens oppgaver: Smittevernarbeidet har som målsetning å sikre personer som oppholder seg i kommunen et vern mot smittsomme sykdommer ved å motvirke at slike sykdommer overføres i befolkningen, samt motvirke at de føres inn i eller ut av kommunen. Planen skal beskrive viktige tiltak og tjenester kommunen har for å forebygge smittsomme sykdommer, både i det daglige rutinearbeid og i beredskapssituasjoner. Planen skal sikre at lovens krav til kommunens smittevern oppfylles. Planen skal være en oppdatert og brukbar dokumentsamling til praktisk nytte i aktuelle situasjoner. I smittevernloven 7-2 står det at kommunestyret i store kommuner med bydelsforvaltning skal utpeke en lege til å utføre de av kommunelegens oppgaver som angår hele kommunen eller store områder. I Vennesla har kommunestyret utpekt kommuneoverlege til å ivareta smittevernoppgavene. Etter samme paragraf skal kommunelegen utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner, og organisere og lede dette arbeidet. 7

10 1.1.3 Smittevernutfordringer For de industrialiserte land er smittsomme sykdommer en av de viktigste helserisiko for befolkningen. Selv om vår del av verden har relativt god kontroll med smitten i befolkningen og har betydelige ressurser til disposisjon for å mobilisere mottiltak, så er situasjonen både hos oss og på verdensbasis til dels bekymringsfull blant annet pga følgende: Befolkningsøkning og øket flyktningproblematikk, matmangel, flom, tørke og andre naturkatastrofer fører til økende vansker med å holde epidemier under kontroll. Turisme og annen frivillig kommunikasjon over landegrensene er av betydning for smittespredningen. Høyteknologibedriftene driver utstrakt reisevirksomhet til fjerne land med til dels stor fare for smittsomme sykdommer. Øket innvandring. Innvandrere reiser mye, ofte til hjemland med høy forekomst av smittsomme sykdommer og under mer utsatte forhold enn vanlige turister. Utviklingen av masseproduksjon og stordistribusjon av næringsmidler øker faren for store utbrudd med mage-tarm infeksjoner. Disse utgjør et stort og kostbart problem nasjonalt og internasjonalt. Smittestoffenes utvikling av resistens er en stor utfordring for infeksjonsmedisinen og smittevernet. Den skyldes hovedsakelig ufornuftig bruk av antibiotika i medisinsk og veterinærmedisinsk praksis og annen bruk (for eksempel fortilsetning). Det blir mer vanlig at pasienter med resistente bakterier finnes på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester. Dette stiller økte krav til utdanning av personell og til nok personell. Sprøytenarkomane har betydelig risiko for blodsmitte (Hepatitt og HIV). Seksuelt overførbare sykdommer er en stadig trussel på grunn av betydelig risikoadferd i hele befolkningen. Hiv-virus er ikke utbredt blant narkomane i Vennesla. Disse gruppene har likevel en høy risikoadferd, der situasjonen raskt kan endres Definisjoner: I smittevernplanen forekommer følgende forklarte uttrykk: Allmennfarlig smittsom sykdom Disse er definert i Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer. Undersøkelse og behandling for disse er en plikt for smittede personer ( 5-1) og gratis for dem. Kun ved allmennfarlige sykdommer kan tvangstiltak brukes ( 5-2 og 5-3) Blodsmitte Sykdommer som smitter ved overførsel av smittet blod til en frisk persons blod. Det dreier seg hovedsakelig om HIV, Hepatitt B og C og smittemåten er deling av sprøyter (narkomane), aksidentelt sprøytestikk og seksuell aktivitet. Smittevernpersonell I Vennesla utgjøres dette av smittevernlegen, kommunelege II og ledende helsesøster. Smittevernplan Smittevernloven pålegger kommunen å ha et særlig avsnitt i helseplanen som beskriver smittevern. Smittsom sykdom. 8

11 En stor del av de smittsomme sykdommene (for eksempel forkjølelse) er ikke alvorlige og kommunale tiltak og planer for disse er ikke nødvendige, da tiltak knapt har noen effekt. I denne planen menes med smittsom sykdom mer alvorlige sykdommer som medfører fare for liv og helse for befolkningen eller deler av den eller som medfører store samfunnskostnader og hvor tiltak har effekt. Sykehusinfeksjon En infeksjon som har oppstått på grunn av behandling eller opphold ved en helseinstitusjon og som ikke er tilstede eller i inkubasjonsfase ved innleggelse. Dvs. utbrudd av diare på sykehjem er en sykehusinfeksjon. Utbrudd Foreligger når en infeksjon påvises med et høyere antall enn det vanlige. 9

12 1.2 LOVGRUNNLAG FOR SMITTEVERN: Nedenstående kan finnes og leses på internettsidene til Statens Helsetilsyn eller lovdata nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr. 003 Lov om overtakelse av matforvaltningen Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger. Lov om helsemessig og sosial beredskap. Lov om pasientrettigheter. Lov om helsepersonell m.v. Lov om vern mot smittsomme sykdommer Lov om helsetjenesten i kommunene. Lov om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene. Lov om samordnet næringsmiddelkontroll. Lov om tilsyn med næringsmidler. Lovenes forskrifter av særlig betydning for smittevernet: nr MSIS og Tuberkuloseregister forskriften nr SYSVAK-register forskriften nr F. om miljørettet helsevern nr F. om tuberkulosekontroll nr F. om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v nr F. om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd nr F. om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker nr F. om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet antibiotica resistente bakterier nr F. om smittevern i helseinstitusjoner sykehusinfeksjoner nr F. om allmennfarlige smittsomme sykdommer Veiledere fra Statens Helsetilsyn: IK 2568 Retningslinjer for håndtering av antimikrobielle midler IK 2261 Bruk av isolering til å forebygge smittespredning i sykehus Smittevern 12: Smittevernhåndboka: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS): 10

13 1.3. ALLMENNFARLIGE SMITTSOMME SYKDOMMER Definisjon: Lov om vern mot smittsomme sykdommer, smittevernloven, definerer uttrykket slik: Allmennfarlig smittsom sykdom er en sykdom som er særlig smittsom, eller som kan opptre hyppig, eller har høy dødelighet eller kan gi alvorlige eller varige skader, og som a) vanligvis fører til langvarig behandling, eventuelt sykehusinnleggelse, langvarig sykefravær eller rekonvalesens, eller b) kan få så stor utbredelse at sykdommen blir en vesentlig belastning for folkehelsen, eller c) utgjør en særlig belastning fordi det ikke finnes effektive forebyggende tiltak eller helbredende behandling for den Fortegnelse over allmennfarlige smittsomme sykdommer. Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer ble gitt av Sosial- og helsedepartementet , med endringer av 6. januar I disse forskriftene er i alt 32 sykdommer definert som allmennfarlige smittsomme sykdommer. Det vises til denne forskriften. 1.4 SAMFUNNSMESSIGE BETINGELSER Smittevernplanen må sees under to forskjellige samfunns forhold, normal situasjonen og beredskapssituasjonen Normalsituasjonen. Denne delen av planarbeidet omhandler det daglige rutinearbeidet med smittevern i kommunen. Det omfatter en oversikt over de materielle og personellmessige ressurser kommunen rår over til vanlig, samarbeid med ulike yrkesgrupper og institusjoner, og beskrivelse av hvilke prosedyrer kommunen har for å forebygge, diagnostisere og behandle vanlige infeksjonssykdommer. Planen skal også beskrive systematiske tiltak som sikrer nødvendig oppdatering og vedlikehold av planen Beredskapssituasjonen. En beredskapssituasjon er oppstått når det er inntrådt en faresituasjon som kan utvikle seg til en ulykkessituasjon. Beredskap omfatter tiltak beregnet på å hindre slik utvikling, og også hindre eller redusere skadevirkninger av inntrådte ulykkessituasjoner. Definerte fare- og ulykkessituasjoner skal forsøkes identifisert gjennom en risikoanalyse på bakgrunn av erfaringer, kvalifiserte vurderinger og kjennskap til lokale forhold. Slike analyser legges til grunn for etablering av den kommunale beredskapen. Risiko er sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser. Det uttrykker den fare som slike hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Sårbarhet er uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. 11

14 1.5 BEREDSKAPSETABLERING Beredskapen skal etableres på grunnlag av de definerte fare- og ulykkessituasjonene. Kommunen skal definere de kommunale krav til beredskap. I dette bør ligge det alminnelige prinsipp at å forebygge er bedre enn å behandle. Det er derfor viktigere å prioritere tiltak som hindrer utvikling av en ulykkessituasjon enn tiltak som reduserer konsekvensen av ulykkessituasjonen. Beredskapen skal vedlikeholdes og utvikles. Dette forutsetter en systematisk, målrettet og løpende innsats. Eventuelle avvik skal identifiseres og korrigeres. Beredskapen må utvikles ved informasjon i form av opplæring, trening og øvelser, vedlikehold av utstyr, evaluering av nestenulykker og kontroll av beredskapen. 1.6 BEREDSKAPSTILTAK Ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner bør smittevernplanen omfatte følgende beredskapstiltak: varsling og mobilisering bekjempelse av smitte isolering av smittede om nødvendig evakuering av usmittede om nødvendig behandling av smittede normalisering når situasjonen er over evaluering av tiltak 1.7 SPESIELLE FORHOLD FOR KOMMUNEN Vennesla er en industri og skogbrukskommune av middels størrelse. Kommunen har ikke havn eller flyplass men jernbanen går gjennom kommunen. Det er også en viss turistgjennomfart gjennom kommunen, spesielt langs riksveg 9. Totalt sett må kommunen sies å ha mindre smittepress enn kommuner med havn og flyplass, ellers må smittepresset antas å ligge på gjennomsnittet av bynære innlandskommuner. Det nærmeste sykehus som også er lokalsykehus for kommunen er Sørlandets sykehus HF i Kristiansand ca. 20 km. avstand fra kommunesentrum. 12

15 KAP. 2. NORMALSITUASJONEN 2.1 OVERSIKT Helsepersonell i Vennesla kommune Vennesla kommune har to kommuneleger ansatt på deltid som har ansvar for miljørettet helsevern og smittevern. De samme leger arbeider totalt i hel stilling med kurativ praksis i tillegg. Kommunelege I er tillagt ansvar som smittevernlege. Videre har kommunen 5,65 helsesøsterstilling som kan benyttes i smittevernarbeidet og 1,00 jordmorstilling. Helsesøster i ungdomsskolen, videregående skole og helsestasjon for ungdom og jordmor er viktig i forhold til forebyggende arbeid rettet mot seksuelt overførte sykdommer og uønskede svangerskap. Det er privat legesenter med 11 leger derav er 2 kommuneleger. Ellers vil kommunen i aktuelle saker måtte samarbeide med Mattilsynet og Sørlandets sykehus HF Kristiansand FOREBYGGING AV SMITTSOMME SYKDOMMER Infeksjonsepidemiologi De mest utsatte aldersgruppene, epidemiologisk sett, er gruppene under 20 år og over 70 år. De unge er i utvikling og har ikke utviklet nok motstandskraft mot infeksjoner. De eldre vil stå i større fare for å bukke under både for selve infeksjonen, og spesielt for mulige ettersykdommer. I den voksne befolkningen er visse grupper utsatt, som personer med hjerte- og lungesykdommer, visse kroniske sykdommer, og personer med nedsatt motstandskraft mot infeksjoner på grunn av svekket immunsystem. Den voksne gruppen har også større reisevirksomhet til andre land og kan pådra seg infeksjonssykdommer som vanligvis ikke finnes i vårt land Vaksinasjonsstatus Oppdatering av de vanlige vaksiner foregår ved kommunens helsestasjon og skolehelsetjeneste. Reisevaksinering foregår ved Vaksinasjonskontoret i Kristiansand kommune, eller private klinikker Potensiale for import av smittsomme sykdommer Import av sykdom skjer først og fremst via personer som kommer hit fra utlandet. Ellers er det mulighet for import via medbragte varer, som næringsmidler, planter, dyr osv. I forbindelse med vaksinering av turister, nødhjelpsarbeidere, militære osv. som skal til utlandet, gis det også generelle hygieniske orienteringer. Det opplyses om spesielle sykdommer som krever ekstra forholdsregler, som malaria, næringsmiddeloverførte sykdommer, seksuelt overførbare sykdommer, som Hiv/Aids, hepatitt, kjønnssykdommer o.l. Det gis råd i forbindelse med livsstil osv. 13

16 Det gis også råd om forholdsregler dersom hjemvendte reisende har vært utsatt for spesiell sykdom under reisen eller blir syke kort etter hjemkomsten, om hvilke undersøkelser som bør foretas, og hvor det kan bli gjort. Ved påvisning av alvorlig smittsom sykdom, skal melding sendes til smittevernlegen, som skal føre kontroll. Behandling foretas av egen lege eller ved sykehus For sjøfolk gjelder de samme regler ved ankomst til landet. Etter smittevernloven pålegges det tjenestemenn ved politiet, losvesenet, tollvesenet, havnevesenet og flyplasser å være spesielt oppmerksom på mulige smittsomme sykdommer og om nødvendig melde videre til helsevesenet Evt. utbrudd av næringsmiddelbåren sykdom. Det vises til retningslinjer fra SIFF (MSIS uke ) Oppklaring av utbrudd med næringsmiddelbåren sykdom er viktig bidrag til forebyggende helsearbeid. Hensikten er å stanse det aktuelle utbruddet og samtidig skaffe kunnskap som kan gi grunnlag for å hindre en eventuell gjentagelse. Ifølge Smittevernloven ( 7.2) er det kommunelegens oppgave å organisere og lede arbeidet med å etterforske og oppklare utbrudd, samt utarbeide beredskapsplaner for dette arbeidet. Effektiv etterforskning av utbrudd krever imidlertid tett tverrfaglig samarbeid lokalt og sentralt mellom helsevesenet, Mattilsynet og iblant også andre etater. Både utbruddet selv og de tiltak som iverksettes som følge av etterforskningen, kan ha store helsemessige, økonomiske og handelspolitiske konsekvenser. Det er derfor viktig at arbeidet skjer målbevisst, forpliktende og med optimal utnyttelse av faglige ressurser på tvers av etats- og profesjonsgrensene. Etterforskningen består av en rekke trinn, mange av disse vil være gjenstand for samtidig utredning: Verifiser at det foreligger et utbrudd Varsle berørte instanser Karakteriser utbruddet (hvem, hva, hvor og når) Etabler foreløpig og endelig (helst etiologisk) diagnose Dann hypoteser om årsaken Utprøv hypotesene - indentifiser smittekilden Isolere/sanere smitteførende person og eliminere øvrige smittekilder og forebygge gjentagelse Rapporter Lokale retningslinjer fra Mattilsynet i Vest-Agder. Fremgangsmåte ved mistanke om næringsmiddelbåren infeksjon. Beredskapen ved mistanke om næringsmiddelbåren gastroenteritt har ikke vært tilfredsstillende. Meldinger kommer sent og tilfeldig, og som oftest har det vært vanskelig å sikre diagnostikken fordi det ikke har vært tatt avføringsprøver raskt nok. Det er derfor innledet et nærmere samarbeid mellom det kommunale smittevern (Kommunelegetjenesten), Mattilsynet og Mikrobiologisk avdeling ved SSK. Fastlegene utgjør et meget viktig rapporteringsnettverk i smittevernet. Vi må benytte dette nettverket mer effektivt enn vi gjør i dag, og ha et system for å samle og samordne opplysninger. 14

17 Legenes oppgaver ved mistanke om næringsmiddelbåren infeksjon 1. Sikre avføringsprøve så raskt som mulig. Send med pasienten prøveglass, konvolutt og ferdig utfylt rekvisisjon. Det er viktig at smittevernet får kopi av prøvesvaret. Informer pasienten om at det er viktig at prøven kommer til sykehuset så rast som mulig, og at prøveglasset bør fylles helt opp med prøvemateriale. 2. Svært ofte kommer meldingene om næringsbåren infeksjon direkte fra publikum til Mattilsynet. Det vil nå bli laget rutiner der smittevernet umiddelbart får melding om slike utbrudd Det vil da bli sendt ut spesiell melding til legevakten og allmennlegene om å være spesielt oppmerksomme på gastroenteritter. De som har fax, vil få denne meldingen slik. De andre vil få den pr. telefon Drikkevannskilder Vannet i norske elver, bekker og vann er slett ikke så fritt for forurensninger som vi gjerne vil tro. Foruten forurensning med bakterier fra dyr og fugler, kan det også forurenses av mennesker, ved friluftsaktiviteter og ved forurensning fra priveter og kloakk. Ved slik forurensning kan det forårsake begrensete epidemier, som kan være ganske alvorlige. Det er derfor viktig å ha et godt og hygienisk tilfredsstillende drikkevann. Vennesla kommune har flere kommunale vannverk og også flere private vannverk og mange mindre vannkilder til enkeltboliger. Når det gjelder de kommunale vannverk blir det tatt ukentlige vannprøver og det er døgnvakt. Eurofins foretar de ukentlige bakteriologiske analysene. Ved de private vannverk blir det tatt 4-6 kontroller årlig. Når det gjelder enkeltvannforsyning til bolig i spredtbygde strøk, må disse selv henvende seg til kommunelegen eller Eurofins ved mistanke om vannbåren sykdom fra egen vannkilde. Etter drikkevannsforskriftene skal vannforsyningssystem som leverer vann til flere enn 100 personer eller 20 husstander eller hytter, til institusjon, hotell eller annen næringsmiddelvirksomhet, ha godkjenning av kommunestyret. Dette kan omfatte virksomheter som utbyr drikkevann for salg, eller virksomhet som ovenfor nevnt som har egen vannforsyning. Bygningsmyndighetene gir godkjenning av vannforsyningssystem som er mindre enn ovennevnte Avfallshåndtering Ukontrollert avfall kan gi årsak til epidemier, ved at smittestoff kan bli spredt av rotter og ville dyr. Det er derfor vesentlig at alt avfall blir behandlet på en hygienisk tilfredsstillende måte. Vennesla kommune har vedtatt avfallsplanen for Vennesla. Det er igangsatt kildesortering, med innsamling. Derfor ventes det ingen epidemiologiske problemer ved avfallshåndteringen i Vennesla Skadedyrkontroll Til skadedyrkontroll som kan ha betydning for utbredelse av smittsomme sykdommer, regner vi først og fremst rotter. Villkatter og duer har liten epidemiologisk betydning. Riktignok kan visse sjeldne sykdommer overføres med hunder og katter, slik som toxoplastmose og innvollsorm, men faren er størst hos huskatter på grunn av den nære kontakt med mennesker. 15

18 Nå er det også aktuelt med smitte av fugleinfluensa via både villfugl og tamfugl, jfr. veileder. Som «skadedyr» må vi regne kroppslus og lopper, som tidligere har overført både pest og flekktyfus. Men hygienen både blant mennesker, dyr og i hus er nå så god, at vi ikke lenger regner med en slik mulighet. Fra tid til annen forekommer det tilfeller av hodelus, særlig blant barn i skoler og barnehager. Dette synes å forekomme i perioder og til tross for god hygiene. Smitten skjer trolig ved direkte overføring ved kroppsnærhet og indirekte via luer og skjerf o.l. Det er vanligvis lett å utrydde hodelus når man er blitt klar over tilstanden. Kommunen bestemmer selv om det skal foretas rotteutrydding. I Vennesla har vi konstant rottekrig, i den forstand at kommunen har engasjert et utryddingsfirma til å forestå rottesikring og rotteutrydding i kommunens kloakknett. Bedrifter, institusjoner og private eiendommer må selv sørge for sikring og rotteutrydding Offentlige lokaler Dårlig inneklima i forsamlingslokaler og andre steder der offentligheten har adgang, kan ha betydning for smittespredning. Sykdommer som spres ved dråpesmitte eller nærkontakt har lettere for å overføres i lokaler med dårlig inneklima eller som er overbefolket av besøkende. Kommunelegen følger opp med inspeksjoner og oppfølging av Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 16

19 2.3. DIAGNOSTIKK Påvisning Det er viktig å diagnostisere, påvise, en allmennfarlig smittsom sykdom så tidlig som mulig. Det vil ha betydning både for behandling av sykdommen, for å hindre videre smitte og for om mulig å påvise smittekilden. Det er vanligvis en allmennpraktiserende lege som påviser sykdommen, idet den syke vil henvende seg dit. Undertiden vil diagnosen bli stilt av en annen lege. Den som påviser sykdommen, er imidlertid ansvarlig for at tilstanden blir fulgt opp, enten av ham selv eller en annen lege. Behandlende lege gir pasienten opplysning om sykdommen, hvordan den smitter og hvilke meldinger som må sendes og gir veiledning om personlige forholdsregler Mikrobiologisk undersøkelse Den legen som får mistanke om at en pasient lider av en alvorlig smittsom sykdom, vil forsøke å få konstatert dette snarest ved ta en prøve til mikrobiologisk undersøkelse. Dette gjøres ved mikrobiologisk avdeling ved Sørlandets sykehus HF Kristiansand. I noen tilfeller vil de sende prøven videre til Statens institutt for folkehelse, som kan foreta spesialundersøkelse av prøven Meldingsrutiner Ifølge forskrift har leger plikt til å gi melding om visse smittsomme sykdommer. Disse sykdommene er delt opp i grupper etter farlighetsgrad. For de farligste skal legen, eventuelt legen ved mikrobiologisk laboratorium, gi telefonisk melding umiddelbart og skriftlig melding samme dag til kommunelegen og til Statens institutt for folkehelse. I Vennesla sendes slik melding til kommunelege I, Kommunelegetjenesten. Kommunelegen har så ansvar for å underrette andre relevante instanser. Melderutiner nedtrappes gradvis etter sykdommens alvor og smittegrad. Annet helsepersonell, sykepleier, helsesøster eller jordmor, har plikt til å varsle dersom de oppdager en smittsom sykdom. Varselet skal enten gå til en lege som kan overta ansvaret eller direkte til kommunelegen. I visse tilfeller legges slik varslingsplikt også til andre instanser som politiet, losvesenet, havnevesenet og tollvesenet Primærlegebehandling Ansvaret for behandling av smittede personer ligger hos pasientens fastlege. Fastlegen vil kunne ha behov for råd fra kommunelegen om hygieniske forhold og smittevern. Fastlegen gir nødvendige sykemeldinger, forordner medisiner, gir råd til øvrig familie og omgangskrets om smittevern og gir sammen med kommunelegen råd om frivillige tiltak. Fastlegen er også forpliktet til å foreta smitteoppsporing, for å finne personer som kan ha forårsaket smitten eller kan være smittet av pasienten. Den fastlegen som får pasienten til behandling, fastlegen, vil kunne henvise pasienten til videre behandling av spesialist, eventuelt ved innleggelse i egnet sykehusavdeling. Dersom legen føler at han ikke har tilstrekkelig kompetanse til å ta seg av pasienten, eller pasienten motsetter seg nødvendige forholdsregler, kan han henvise til kommunelegen, som overtar ansvaret for den videre oppfølging. 17

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Frosta kommune Kommunelege 1

Frosta kommune Kommunelege 1 Frosta kommune Kommunelege 1 Vedtatt i kommunestyret 30.03.04, sak 022/04 Innhold Bakgrunn Frosta, lokale forhold 1. Lovhjemler 4 1.1 Kommunens oppgaver 1.2 Kommunelegens oppgaver 2. Ressurser i smittevernarbeidet

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE Harstad kommune / Helse- og miljøkontoret / Smittevernplan Side: 1 Smittevernplanen ble utarbeidet: Høsten 2000 av: Ass. Kommuneoverlege/helsesjef/smittevernlege/spesialist

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE - SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Siste endringer av enkeltdokument:13.02.15 Dokumentansvarlig: Kommuneoverlegen/smittevernlegen 01 0VERORDNET SMITTEVERNPLAN 01.01. INNLEDNING Navn: 01.01.01. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997 Kvalitetssystemet NIVÅ: KAP. PROSEDYRE.1. SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå : Utarbeidet dato: 1.Oktober 1997 Antall sider: 69 Sist revidert dato: 7. oktober 014 Sist Oppdatert: 7. oktober 014 Utarbeidet

Detaljer

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR ETNE KOMMUNE 2006 Redaksjonsgruppen :Hans Lisken Bengt Kallevik Marion Kallevik Smittevernplanen er godkjent : Etne den 2706 2006 Komunestyresak 31/06 Innhold 1 Hvordan bruke smittevernplanen

Detaljer

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212)

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommuneoverlege, 010212..

Detaljer

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13)

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13) Smittevernplan (revisjon pr. november 13) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommunelege, november 13. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE Administrativt vedtatt 04.05.04 C:\Documents and Settings\annegi\Local Settings\Temporary Internet Files\Smittevernplan Hurum kommune 2009.odt Forord 2 Lov om vern mot

Detaljer

Smittevernplan for Moss Lufthavn Rygge

Smittevernplan for Moss Lufthavn Rygge Smittevernplan for Moss Lufthavn Rygge 0. Innhold 0. Innhold... 1 1. Formål... 2 2. Lovgrunnlag... 2 2.1 Smittevernloven... 2 2.2 Sosial- og helseberedskapsloven... 4 2.3 Kommunehelsetjenesteloven... 4

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Relaterte / relevante dokumenter: Plan for kriseledelse (Lyngdal kommune ) Infeksjonskontrollprogram

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015.

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015. SMITTEVERNPLAN SKIPTVET 2015 Oppgradering av plan 2012-13 Oppdatert januar 2015. 1 Innhold SMITTVERNPLAN... 9 FORMÅL:... 9 FREMGANGSMÅTE:... 9 UNDERLIGGENDE LOVER/PLANER/LITTERATUR:... 9 1. SMITTEVERN

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Revidert sist: 31.01.13 Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5:

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER Utarbeidet av en arbeidsgruppe på oppdrag av Fylkeslegen i Akershus: Anne Cathrine Berg Petter Elsrtrøm Tore Hoel Redigert aug. 2004 for MNR kommunene

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010)

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) 1 Heftets tittel: Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Utgitt: 06/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE I ASKER. FRA SMITTEVERNLEGEN/ KOMMUNEOVERLEGEN INNLEDNING... 3 HYGIENEREGLER...

Detaljer

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF Smittevernplan Regional plan for Helse Sør Øst RHF 2015 1 FORORD Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING...

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 1 Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14).... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 7 INFEKSJONSUTBRUDD - når flere er syke samtidig... 8 INFEKSJONSFOREBYGGENDE

Detaljer

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005 Handlingsplanen.doc 29.09.2003 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 4 BAKGRUNN... 5 Innledning... 5 Utviklingen av smittevernet

Detaljer

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten 1 INNHOLD: Forord 4 Hvem er dette heftet laget for? 5 Noen definisjoner 6 Særavtalen mellom KS og Legeforeningen om turnusleger 7 1. OM TURNUSTJENESTEN I KOMMUNEN

Detaljer

ADOPTERTE BARN OG HELSE. Tema Adopsjon

ADOPTERTE BARN OG HELSE. Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN OG HELSE Tema Adopsjon -1- INNHOLD Adopterte barn og helse Den første legeundersøkelsen etter hjemkomst Helsestasjonen Vaksinasjonsprogrammet Det premature barnet Vekst Understimulering

Detaljer