TRO BIBELSK. I dette nummeret: Det kosmiske drama Et endret tyngdepunkt Kvinnelige prester hvorfor ikke?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRO BIBELSK. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: Det kosmiske drama Et endret tyngdepunkt Kvinnelige prester hvorfor ikke?"

Transkript

1 BIBELSK TRO 1 le He ften ri Sk inspirert er av Gud 2 Tim 3,16 Nr. 1 februar årgang Fritt, uavhengig tidsskrift på evangeliskluthersk grunn I dette nummeret: Det kosmiske drama Et endret tyngdepunkt Kvinnelige prester hvorfor ikke?

2 utgir tidsskriftet Bibelsk Tro Formål og grunnlag: Stiftelsens formål er å fremme bibeltro kristendomsforståelse etter Guds Ord på den evangelisk-lutherske bekjennelses-grunn. Stiftelsen skal på det grunnlag som er nevnt nedenfor ved litterær virksomhet og på andre tjenlige måter hjelpe til å utbre bibelsk forkynnelse og lære, slik at evangeliet kan nå ut til menneskene og nådegavene få sin naturlige funksjon. Likedan vil en vurdere religiøse og åndelige strømninger, bevegelser, tidsaktuelle tanker, ideologier og tiltak i lys av Skriften. Grunnlaget for stiftelsens virksomhet er den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og Jesu og apostlenes skriftsyn, dvs. Skriftens vitnesbyrd om seg selv. Bibelen er Guds Hellige Ord, gitt ved den Hellige Ånds inspirasjon, troverdig og urokkelig, helt igjennom Guds Ord gitt i menneskelig språk. Bibelens ord - slik det opprinnelig ble gitt - er uten feil og selvmotsigelser i alle sine uttalelser når det forstås i samsvar med dens egne forutsetninger. Skriftens ord må tolkes ved Skriften selv. Bibelen er Guds åpenbaringsord, gitt oss som veiledning til frelse og evig liv. Den er den eneste, sanne og fullt ut tilstrekkelige, klare og absolutte autoritet og norm i alle spørsmål som angår kristen tro, lære og liv. Den evangelisk-lutherske lære som er nedfelt i Den norske kirkes bekjennelsesskrifter er i samsvar med Skriften og følgelig bekjennelsesgrunnlag for stiftelsens virksomhet. Sentralt i denne lære står overbevisningen om Skriften alene, rettferdiggjørelsen ved tro på Kristus alene og den evangeliske kirkeforståelse som legger vekt på det alminnelige prestedømme og nådegavehusholdningen. Styret: Lektor/cand. theol. Olav Hermod Kydland (formann), ingeniør Gordon Landro (nestformann/sekretær), avd.leder Olav Stokka, næringsdrivende Eivind Nilsen og baker Erik Nordbø. Varamenn: Adjunkt Gunnar Holth, eiendomsmegler Edvard Jekteberg, fengselsbetjent Tom Dervola Oseberg. Rådet: Rådgiver/sosialøkonom Dagfinn J. Hansen, misjonær Jan Ove Heggdal, bonde/cand. theol. Arvid Joramo, bonde Samuel Norland, tidligere maskin- og industrimaler Svein Brattgjerd, tidligere maskinist Arne Lars Bjerga. Faste medarbeidere i Bibelsk Tro: Forkynner Kjell Dahlene, adjunkt Gunnar Holth, typograf Narve Holmen, tidl. kretssekretær Erik Høiby, rektor Finn-Widar Knutzen, rektor Reidulf Tværåli, juridisk rådgiver Jan Endre Aasmundtveit, ekspeditør Immanuel Fuglsang (Danmark), pastor Henric Staxäng (Sverige).

3 1/09 Innhold Fritt, uavhengig tidsskrift på evangeliskluthersk grunn Redaksjon: Eivind Gjerde Olav Hermod Kydland Redaksjons- og ekspedisjonsadresse: Postboks 264, 4367 Nærbø Fax: Internett: Abonnement og gaver: Persokkrossen Hafrsfjord Postgiro: Bankgiro: Dansk postgiro: Svensk postgiro: Kasserer: Edvard Jekteberg Tlf: Utkommer 6 ganger i året. Årsabonnement: Norge og Norden kr. 160,- Til andre land kr. 190,- Skoleungdom kr. 140,- Bibelsk Tros kassettjeneste Tlf: Redaksjonen er ansvarlig for alt som kommer fram i lederspalten. Konkrete synspunkter forøvrig står de respektive forfattere ansvarlig for. Red. deler nødvendigvis ikke alle disse, men er ansvarlig for at ikke noe bryter med stiftelsens formål og grunnlag. Unntak fra dette kan være ytringer i klipp- og leserbrevspalten. Ettertrykk kan skje ved kildeangivelse. Layout: Rune Hegle Trykk: Allservice, Stavanger Tlf: De kosmiske drama Leder. Av Eivind Gjerde... 4 Noen ord om frelsesvisshet Andakt. Av Kristoffer Fjelde... 5 Hvor herlig Sang. Av Carl Breien... 6 Bønnens ånd Troslivet. Av Henric Staxäng... 7 Et endret tyngepunkt Søkelys på forkynnelsen. Av Odd Eivind Stensland... 8 Norge i dag Åndssituasjonen. Av Kåre Altin Guds fulle rustning Fra troens slagmark. Av Olav Hermod Kydland Understrømmen og tiden Bibelsk sjelesorg. Av Olaf Gjone Ny bok: Den store sannheten av Norvald Yri Bokmelding. Av Kjell Dahlene Kvinnelige prester hvorfor ikke? Bibelforum. Av Lars Lode Aksjon Ekteskap 09 Aktuelt emne. Av Olav Hermod Kydland Sammenkomstens telt del 4 Bibelstudieserie. Av Kjell Dahlene Fjernadopsjon i Ukraina Kristen omsorg. Av Olav Hermod Kydland Søker vi sannheten? Trossannhet. Av Per Bergene-Holm Herrens engler leirer seg rundt omkring oss alle, frir oss ifra farer ut, så vi ei skal falle. Kor: Frykt dog ei, stol på meg, jeg skal deg bevare til du står på himlens strand blant den frelste skare! Ingen kan oss rive ut av de sterke armer, ikke engang mørkets hær når den mot oss larmer. (Abraham Tompson Nr 371 v. 2 og 3 i Sangboken) Neste nummer av Bibelsk Tro (påskenummeret) kommer i mars.

4 Leder 1/09 Det kosmiske drama Av Eivind Gjerde I skrivende stund raser det igjen krig i Midt- Østen. Israel har angrepet Gazastripen for om mulig å stoppe terroristene fra Hamas for godt i å skyte opp flere kazzam-raketter mot sivile mål i det sørlige Israel. Hamas er en islamistisk terrororganisasjon som har som mål å utslette staten Israel av kartet. De ønsker at landet skal underlegges muslimsk kontroll, politisk som religiøst. Landet skal igjen underlegges Allah slik som det var i hele middelalderen, da ulike muslimske herskere styrte over Jødeland. Israel var den gang en del av Allahs kjerneland. De aller fleste politikere, redaktører, journalister og religiøse ledere som uttaler seg offentlig om spenningene i Midt-Østen, ordlegger seg som om det er mulig å finne politiske og diplomatiske løsninger på krisen i Midt-Østen. Personlig tror jeg ikke det er mulig å finne en politisk løsning på denne konflikten så lenge ikke kjernen i problemet blir berørt. Og kjernen har med den åndelige dimensjonen å gjøre. Konflikten i Midt-Østen er et konkret utslag av det kosmiske dramaet. Hva består det kosmiske dramaet i? Dette dramaet består i en åndelig krig som berører hele den skapte virkeligheten som er kosmos. Etter det Bibelen lærer består det virkelige både av den synlige og den usynlige virkeligheten. Den synlige kan vi registrere med våre sanser, mens den usynlige virkeligheten for det meste er skjult for oss. På det usynlige planet raser det etter bibelsk virkelighetsforståelse, en veldig strid mellom to mektige åndspersonligheter. Denne usynlige kampen, kan vi registrere mange synlige følger av om vi legger Bibelen til grunn for våre vurderinger og analyser av tiden og tidsånden. I denne striden kjemper på den ene siden den treene Gud, Fader, Sønn og Den Hellige Ånd. Imot denne sanne og gode Gud kjemper Satan. Denne falne engelen er absolutt ond, blottet for alt som heter medfølelse og kjærlighet. Et tyrannisk vesen som har et mål for øye: Størst mulig fordervelse for jordens menneskehet her i tiden, og et høyest mulig antall mennesker i fortapelsen i evigheten. I denne kampen har Gud hjelp av sine gode englehærer med erkeengelen Mikael i spissen (Åp 12,7-9). Satan på sin side er hjulpet av sine onde engler, demonene eller de onde åndene, som de også kalles (Åp 12,7-9). Det som det kjempes om i dag, er dypest sett bare ett eneste forhold. Kampen står om det enkelte menneskets evige skjebne. Gud vil at hvert enkelt menneske skal bli frelst gjennom å komme til tro på Jesus Kristus:..han (Gud) som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 1 Tim 2,4 Denne troen skapes ved forkynnelsen av evangeliet. Satan på sin side vil at alle mennesker skal dele kår med ham i helvete. Satan gjør alt han kan for å holde menneskene borte fra frelsen i Jesus Kristus. De viktigste midlene Satan bruker til det er falsk religion, altså avgudsdyrkelse, seksualitet og pengekjærhet. Satan bruker menneskenes medfødte religiøsitet til å lokke dem bort fra Gud med mange slags forskjellige og fremmede lærdommer, som Hebreerbrevet formulerer det (Hebr 13,9). Seksualiteten som dyrkes som en avgud i seg selv av mange, bruker Satan til å binde mennesker i et sanselig opprør mot Guds vilje for mann, kvinne og ekteskap. Pengekjærheten (materialismen) gjør at mange mennesker har et fullstendig feil fokus på hva som er viktig i denne verden, og binder dem til et ustanselig jag etter karriere, suksess og materielle fremgang. Ved disse tre forførende midler, ledes storparten av menneskeheten mot evig dom og fortapelse. Jesus Kristus, Guds Sønn advarer oss i sitt ord mot forførelsen: Se til at ingen fører dere vill! Matt 24,4 Forførelsen kommet egentlig fra Satan selv, men den når oss gjennom mennesker som ledes av den onde. Grunnen til denne sterke advarselen fra vår Frelser er vårt evige ve og 4

5 1/09 Andakt Noen ord om frelsesvisshet Av Kristoffer Fjelde Frelsesvissheten bygger alltid på selve Ordet. Det er gjennom Guds ord Ånden gir denne visshet. Frelsesvissheten kommer fra Ordet og med Ordet og legges inn i oss. Så lenge Ordet får plass i vårt hjerte, er der visshet. Når Ordet blir borte, er vissheten borte. Ordet er deg nær, det er troens ord, det som vi forkynner Rom 10,8. Troens ord er evangeliet, dvs. ordet om hva Jesus har gjort for deg til frelse. Troens ord er også det ord som legger vissheten inn i hjertene. For uvissheten kommer av at vi ser på og regner med alt det vi mangler, vissheten kommer når vi blir stille for at vi mangler ikke noe når vi har Jesus. Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen skjer ved Kristi ord. Troen er det tomrommet som Kristus fyller. Fordi jeg mangler alt er vissheten borte. Når Jesu fullbrakte verk forkynnes meg, mangler jeg intet, tomrommet er fylt, Jesus fyller det! Han er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror Rom 10,4. Frelsesvissheten er aldri noe som holder seg ferskt som i et kjøleskap. Nei, den er en levende tilegnelse midt i min uavlatelige mangel. Frelsesvissheten har jeg aldri, den får jeg uavlatelig! Ankergrunnen er Ordet: Han er trofast som gav løftet. Hebr 10,23. vel: For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Matt 17,26 Å ta skade på sin sjel, er det samme som å bli ført bort fra Jesus Kristus og derved inn under den dommen som skal ramme Djevelen og alle onde mennesker. Jesus vil av vi skal bli frelst og komme til himmelen der alt er bare godt. Går et menneske fortapt, er alt tapt. Blir et menneske frelst, er alt vunnet for dette mennesket. Det vet Gud og det vet Satan. Men hva har kristen i Midt-Østen å gjøre med det kosmiske dramaet og kampen om sjelene? Svært mye! Kampen om Israel er rett nok kompleks, men kjernen i konflikten er av åndelig karakter. Muslimene kjenner seg forpliktet ut fra sin lydighet mot Allah til å fjerne den jødiske kontrollen over Israel. Det er kjernen i Hamas sin kamp mot Israel. De jødene som tror på Det gamle testamentet er derimot overbevist om at Israels Gud har gitt dem landet til evig tid. For det tredje vet alle kristne som tror på Bibelen, at Jesus vil komme igjen etter at israelittene igjen har tatt sitt land i eie. Den dagen Jesus setter sine føtter på Oljeberget skal jødene bo i landet (Sak 14,4)! Jesu gjenkomst på Oljeberget vil ha de største positive følger for både jøder, muslimer og kristne. Romerbrevet sier at hele Israel skal bli frelst (Rom 11,26). Det at Israel blir frelst vil også virke til araberne og muslimenes frelse (Jes 19,19-25). Dette vil selvsagt Satan hindre. En måte å hindre dette på er å forsøke å drive jødene bort fra Israels land. Et jøderent Jødeland, ingen Kristi gjenkomst og ingen frelse for jødene og araberne. Dette prøver Satan på gjennom Hamas, Hizbolla, Al-Qaida, Iran og andre innbitte fiender av staten Israel og det jødiske folket. Men han vil ikke lykkes. Gud vil hindre hans onde planer. Konflikten i Midt-Østen er en kamp om sjelene til jøder og muslimer i første rekke. Vårt ansvar som kristne er å forkynne evangeliet om Jesus Kristus både for jøder og muslimer. Samtidig venter vi på at vår store Fredsfyrste skal komme igjen og opprette fred i Midt- Østen. En fred som har sitt utgangspunkt i et fredsforhold grunnlagt på Kristi forsoningsverk, og som får sitt naturlige uttrykk i forsoning mellom de ulike folkeslagene. Denne freden er det bare Gud som kan skape. 5

6 Hvor herlig Mel: Hvilken venn vi har i Jesus O, hvor herlig å få være himlens sendebud på jord! Fredens budskap å få bære, bære ut Guds løftes ord. Vi vil så ved morgenvakten bringe sæden ut ved kveld. Han som sendte oss, gir kraften denne visshet gjør så sæl. Vi Guds nådebud vil bringe til hver såret syndens trell, evangeliets klokker ringer for den lengselsfulle sjel. Vi vil vitne om det under som på Golgata fant sted Kristus med de mange vunder For vår frelse døden led. Vi vil la det ordet gjalle: Se på korset! Se Guds Lam! Vi vil rope ut til alle: Liv det gir et blikk på ham! Han for oss ble hånet, såret! Vår misgjerning tok på seg! All vår skyld, den har han båret, Tenk, det var for deg og meg. Carl Breien 1945

7 1/09 Troslivet Bønnens ånd Av Henric Staxäng Betraktning på nyttårsdagen. Joh 14,14. Jesu navn er opphøyet over alle navn. Jesus har med sitt blod på korset tatt bort det som skiller oss fra Gud, syndeskylden. I Jesu navn har vi adgang til Gud, og for Jesu skyld er Gud vår Far. Jesu, Guds Sønns navn er det eneste navnet som gjelder i himmelen. Men uten Jesus er Guds herlighet som lynet. Uten Jesus er Gud en fortærende ild. Omvendelsen er nødvendig, og omvendelsens siktemål er Jesus. Det er ved troen på Jesu navn at vi blir Guds barn og får eie barneretten og bønneretten. Johannes uttrykker det slik: Men alle dem som tok imot ham (Jesus), dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn (Joh 1,12). Jesus sier: Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det! (Joh 14,14). Å be i Jesu navn innebærer at man innfor Gud påberoper seg Jesu fortjeneste og Bibelens løfter. Gud regner nemlig ikke med vår verdighet eller dugelighet til bønn. Det finnes ingen mennesker som i Guds øyne i seg selv er dugelig til å be. Alene navnet Jesus gir oss rett til å tre fram i bønn for himmelens Gud. Den som bekjenner sin synd og påkaller Jesu navn, har både barneretten og bønneretten. Ja, Jesus sier til sine barn: Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det! (Joh 14,14). Tenk, hvor stort det er om morgenen, i andakt og bønn, få tale med Herren. Og i bønnen få legge dagen i Hans hender, slik som: Herre, ta du deg av alt som skjer i løpet av denne dagen, alle omstendigheter, alle situasjoner, alle gjøremål. I ditt navn Jesus går jeg denne dagen i møte. Ja, det er stort å om morgenen få legge dagen i Herrens hender, og vite at Jesus er med hvert sekund, også når vi møter vanskeligheter. Jesus deler også vår lidelse. Vi er ikke alene. Når dagen er omme er det godt å få takke Herren. Samtidig kaster synd, feiltrinn og bekymringer sin skygge. Allikevel kan vi frimodig nærme oss Gud i Jesu navn, i takk og syndsbekjennelse, og også få komme fram for Ham med våre egne begjæringer. Jesunavnet strekker til for alle livets behov. Vi kan få overlate helsen, økonomien, familien, arbeidet, sorgen, ensomheten, medmenneskers frelse, forsamlingen, landet og øvrigheten i Herrens hender. Ikke bare morgen og kveld, men hele døgnet er bønneveien åpen. I 1 Tess 5,17-18 uttrykker Paulus det slik: Be uten opphold! Takk for alt (sv: Tacka Gud i alla livets förhållanden)!. Det mennesket som har bønnens ånd, ber ikke bare morgen og kveld, men også ellers. Ja, hvert nytt forhold man møter i løpet av dagen kan man få gjøre til et bønneemne. Hjertet får samtale med Herren i bønn og i forbønn, hvor man enn befinner seg, i bilen, på bussen, i butikken, på jobben, på kjøkkenet, eller hvor det nå skulle være. Dette bønnefellesskapet med Herren er et uttrykk for hjertets kjærlighet, tillit og takknemlighet til Herren Jesus. Takk Gud under alle livets forhold! Under livets ulike forhold kan man få sende opp takksigelser, slik som: Takk Jesus for at du har gjenløst meg med Ditt blod! Takk for at jeg får være ditt nådebarn! Takk for at Du har sendt regn! Takk for at NN, som jeg ved min ubetenksomhet har såret, allikevel ikke er langsint, men viser tålmodighet med meg. Takk for at mor føler seg bedre i dag! Ja, det finnes så mange takkeemner. Takk Gud under alle livets forhold, sier Guds ord. Også i lidelsen kan vi få takke Herren. Å stole trygt på Guds nåde og hjelp også under langvarige og tunge lidelser er ikke lett. Dette kan kreve en større tro enn for å utrette storverk i Guds rike. Det mennesket som har bønnens ånd lever troens skjulte liv med Jesus. Det har en barnlig og fortrolig omgang med Herren. Dette skjulte liv med Herren føder fram et trygt barnesinn. 7

8 Søkelys på forkynnelsen 1/09 Et endret tyngdepunkt Av Odd Eivind Stensland Å ha det rette tyngdepunktet er svært viktig. Ordet brukes på flere områder og i ulike sammenhenger. Tenk deg en båt der det av en eller annen grunn kommer vann inn på dekk. Dersom rekka hindrer vannet i å renne av dekket, flyttes tyngdepunktet oppover og det kan svekke stabiliteten så mye at båten kan velte. Endret tyngdepunkt kan få et fartøy til å synke, med de følger det i verste fall kan få ved at liv kan gå tapt. Det snakkes også om tyngdepunkt innen idrett. I skihopp er både luftmotstandspunkt i tilløpet det stedet på hopperens kropp hvor luftmotstanden er sterkest, og tyngdepunkt svært viktig for hopperen. Hvis disse to ikke er i balanse, tipper hopperen enten forover eller bakover, med de katastrofale følger det kan få for hopperen. Når vi skal vurdere forkynnelsen spør vi om den er rett eller gal, og så glemmer vi noe helt avgjørende. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. (2 Tim 4,3). Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til både å formane ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem som sier imot. (Titus 1,9). Spørsmålet går ikke bare på om det er sannhet eller løgn som forkynnes, men om det er den sunne lære. Forkynnelsen kan ha elementer av sannheter i seg, men det blir usunt fordi tyngdepunktet flyttes. Når vi skal vurdere forkynnelsen er jeg klar over at det er ikke lett å uttale seg generelt om det, for det er jo begrenset hva jeg har hørt. Dessuten varierer selvsagt forkynnelsen hos de enkelte forkynnere. Når jeg på tross av dette likevel velger å si litt om det, så er det fordi jeg ser noen trekk som gjør meg urolig. Jesus er med meg, og da er det ikke så viktig hva andre tenker og synes om meg. Den som har bønnens ånd innser også, mer og mer, det verdslige begjærets bedrageri og farer. Byen Forfengelighet uroer hans ånd. (Uttrykket Byen Forfengelighet er hentet fra John Bunyans bok En pilegrims vandring ). Den som har bønnens ånd er også en som stifter fred. Det minste tegn til uvennskap som melder seg uroer ånden, og man får ingen ro før man er kommet til forsoning. Man vil tilgi, selv om den andre ikke erkjenner sine feil, for man vil jo ha fred med Gud og få leve i Guds barns herlige frihet. Vil ikke den andre forsones, så kan man allikevel få eie en trygg og ren samvittighet. Gud tilgir meg for Jesu skyld. Ja, den som har bønnens ånd blir mer frigjort fra det som andre mennesker er bundet av. Hendene og hjernen arbeider, men hjertets lengsel dras mot Jesus, og mot himmelen En Jesu venn kan være trygg, også når et nytt år har begynt, et ukjent år. Ser jeg på meg selv blir jeg mismodig, men i Jesu navn kan jeg få være frimodig. Jesu blod er det eneste rensemiddel som tar bort alle mine syndeflekker, og alle mine nederlag, og gir meg en ren og trygg samvittighet. Også i troskamp og i anfektelse gjelder blodets renselse. Måtte jeg aldri miste den første kjærligheten til Jesus og bli ferdig med evangeliet om Jesu Guds Sønns blod som renser meg fra all synd. Dette evangeliet trenger jeg å grunne på og ta imot hver dag. Så blir jeg bevart. Jeg behøver ikke å være redd for det nye og ukjente året. Jeg har ikke noe eget som gir meg trygghet, men jeg har Jesus. Og det holder. I Jesu navn vil jeg begynne, og fortsette dette nye året. Amen. (Overs.: J E Aasmundtveit) 8

9 1/09 Søkelys på forkynnelsen Bibelens tyngdepunkt Forkynnelsen har vært diskutert gjennom lange tider og den diskuteres den dag i dag. Det går ikke bare på hva som er rett og gal forkynnelse, men hvor skal tyngdepunktet i forkynnelsen ligge? Da kan vi ta utgangspunktet i det som Paulus sier i 1 Kor 2,2 For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet. Ordet om Jesus som har båret og sonet alle mine synder er sentrum i Bibelen. Det er ordet om Jesus som er Skriftenes kjerne og stjerne (Luther). Jeg har en bestemt oppfatning av at det i forkynnelsen gradvis har skjedd en forskyvning av dette tyngdepunktet: hva Jesus har gjort for oss, og virkningen av dette budskapet i menneskenes liv. Man nevner nok korset og forsoningen (skjønt lite), men man legger ikke tyngdepunktet der. Det er ikke sangen om Lammet som er toneangivende i forkynnelsen, men alt vi skal være og gjøre. Evangeliet ligger utenfor meg, i en annen annens gjerning. Hvor godt er det vel ikke å kunne si det med sangeren: Du kom hit ned i rätta tiden Och göt ditt blod på korsets stam. Du ensam stred den hårda striden, Uti din död du seger vann Och blev vårt hopp, o du, Guds Lamm Slik er evangeliet. Det er budskapet om det store plassbyttet, om Jesus som stred for meg og vant. For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. (2 Kor 8,9). Hvordan kan en forstå at tyngdepunktet har flyttet seg? Det kan en si ved å høre på det som forkynnes, både fra talerstoler, radio, tv, og ved å lytte til møteopptak, men også når en ser på de emner som settes opp på møtene. Hva er det egentlig det dreier seg om? Det er altfor lite om lov og evangelium, synd og nåde, himmel og helvete. Men det er mange andre interessante emner som blir belyst. Skal vi da ikke forkynne hele Guds råd? (Apg 20,27) Sier ikke bibelen noe om nådegaver, menigheten, om de siste ting, helbredelser og bønn for syke, kallet til tjeneste og misjon, Den Hellige Ånd, hvordan vi skal leve som kristen, Israel sin plass i frelseshusholdningen? Jo, det er ikke det saken handler om, for vi skal forkynne også det. Spørsmålet går på hvor tyngdepunktet legges, hva får mest plass og tid i forkynnelsen? Vi skal aldri bevege oss bort fra sentrum og det som er sakens kjerne. Det var en som talte over en tekst fra Det Gamle Testamentet. Etter møtet ble han kontaktet av en som har hørt talen, og syntes dette var lite oppbyggelig. For han nevnte ikke Jesus i det hele tatt i sin tale. Forkynneren svarte at det stod jo ingenting om Han i teksten. Alt i GT og NT har som mål å løfte Jesus fram. Alt må forstås i lys av dette sentrum. Det må vi aldri glemme. Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem og disse er det som vitner om meg. (Joh.5,39). Ensidig forkynnelse Ofte hører vi det blir sagt at forkynnelsen er så ensidig. Det tales bare om synd og nåde. Vi må også høre noe annet, blant annet om det kristne livet og om de mange ting som Bibelen taler om. Vi trenger ikke bare melk. Vi trenger også fast føde. Hva skal en si når vi hører dette? Luther har sagt: Evangeliet er de kristnes aller største kunst og høyeste visdom. I dette blir de alle sine livs dager bare skolegutter. Men likevel er det den store plagen at det synes som om det ikke er noe vi er lettere og fortere utlært i enn akkurat dette. Slik at straks vi har hørt eller lest noe om dette, så tror vi at vi behersker det og er doktor i emnet, og vil nå høre noe annet, noe nytt. Det er en fare å ha et overflatisk syn på evangeliet og slå seg til ro med det. Den som har lett for å tro evangeliet, og vil bli ferdig med det for å høre noe annet, har visst aldri forstått evangeliet. Jesus sier i Joh. 6,55f For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. Vi må ha evangeliet hver dag på samme måte som vi må ha den legemlige maten for å leve. Hvis det bare blir 9

10 Søkelys på forkynnelsen 1/09 en teori eller kunnskap uten liv, fører det til at en fort blir ferdige med det. Jeg er redd for at mange predikanter tenker altfor lite på disse ting. Hemmelighetene i loven og evangeliet skulle være det emnet vi tenkte på, grunnet over og ba over til stadighet. (Carl Fr. Wisløff). Melk og fast føde Hva menes med melk og fast føde? Det er flere som misforstår dette ordet. Da må vi gå til Heb 5,10-14 hvor dette er omtalt: og han ble av Gud kalt yppersteprest etter Melkisedeks vis. Om dette har vi mye å si som også er vanskelig å utlegge, fordi dere er blitt sløve til å høre. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt. Noen tolker melk som evangeliet, og fast føde som andre sider ved kristenlivet. De mener at vi må komme videre med å høre om de andre sidene av Bibelens budskap og ikke bare om Jesus og korset. Det er sant at melk er evangeliet. Dette kalles de første grunnleggende ting i Guds ord. (Hebr 5,12) og barnelærdommen om Kristus (Hebr 6,1). Det er evangeliet forkynt på en enkel og lettfattelig måte, selv om Den Hellige Ånd også må åpenbare dette for hjertene. Det er å forkynne at Jesus døde for deg og at han tar imot syndere. Vi skal merke oss at fast føde egentlig ikke er noe annet enn evangeliet. Ingen må tro at vi blir ferdig med det. Rosenius sier det slik: Betegnelsen fast føde derimot, bruker han om de dypere hemmelighetene i evangeliet, som for spedbarn i nåden er vanskelig å fatte og motta. Som f.eks. om Kristi yppersteprestlige gjerning i bildet av den hemmelighetsfulle Melkisedek. I v. 10, 11 og 12 sier han jo selv om Kristus at han ble av Gud kalt yppersteprest etter Melkisedeks vis. Om dette har vi mye å si som også er vanskelig å utlegge, fordi dere er blitt sløve til å høre. Dere trenger fremdeles til melk og ikke til fast føde. Dette er sammenhengen. Og så skriver han videre fire lange kapitler om Kristi evige prestedømme etter Melkisedeks vis, (kapitlene 7-10). Fast føde er det når jeg forkynner: Det er ikke nok at Jesus med sin død tok bort alle våre synder. Han er nå til og med alltid for Guds åsyn for vår skyld, i vårt sted, og går i forbønn for oss. Han, den rettferdige og hellige, trer fram i vårt sted for Faderen. Det er vår eneste rettferdighet som gjelder for Gud. Lovens plass i forkynnelsen Hvilken plass skal loven ha i forkynnelsen? Da må vi spørre om hva som er lovens hensikt. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud. (Rom 3,19). Når da dødens tjeneste, den som med bokstaver var innhogd på steiner, hadde en slik herlighet at Israels barn ikke tålte å se Moses ansikt på grunn av glansen i hans ansikt, den som snart forsvant, For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da rettferdighetens tjeneste være! (2 Kor 3,7-9). Her ser vi at loven har en dødens og fordømmelsens tjeneste, og skal slå deg i hjel, åndelig sett. Det er lovens hensikt. Loven skal føre mennesker til syndserkjennelse så det kan søke frelse i Jesus. Det er viktig at synden blir nevnt med det rette navn, at den blir konkret, nærgående, ransakende, og radikal. Men vi forkynner ikke loven riktig hvis vi bare taler om følgene av synden og ikke nevner selve grunnskaden i menneskehjertet. Vi som er født med ryggen mot Gud og blitt hans fiender, hvordan kan vi forandre vårt hjerte? Det er en umulig. Kan en etiopier skifte hud, eller en leopard sine flekker? Da kan også dere gjøre godt, dere som er vant til å gjøre ondt. (Jer 13,23). En jente sa en gang til meg at det må vel være andre veier å komme til Jesus på, uten at vi hele tiden må høre loven forkynt, og om hvor elendige vi er i oss selv. Vi kan vel komme til 10

11 1/09 Søkelys på forkynnelsen Jesus, ved å høre om Guds kjærlighet, og ikke så mye om loven. Det lærer ikke Bibelen oss. Ingen kommer til Jesus uten at den åndelige nøden driver han dit, og ingen blir hos Jesus, lenger enn den åndelige nøden varer (Jakob Traasdahl). Hvilken vektlegging skal loven ha ovenfor kristne mennesker? Skal loven forkynnes til troende mennesker etter at de er blitt omvendt? Her møter vi stor uenighet. Etter Guds Ord trenger en fortsatt å høre lovens ord, selv om en er kommet til tro på Jesus. Det er helt avgjørende for å bli bevart i troen på Jesus. I Rom 3,31 stilles det et spørsmål: Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven. I Gal.5,17 leser vi: Kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Den gamle medfødte naturen forsvant ikke da du ble en kristen, men det kom en ny natur i tillegg. De to ligger i strid med hverandre. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. (Gal.5,24). Kjødet skal med andre ord ikke ha frihet i vårt liv, men det skal være bundet. Loven skal vise de troende hvordan de i alle ting skal leve som kristne. Vi leser ofte om formaninger i Bibelen. Hva er en formaningstale? Det er loven anvendt på de troende. Du spør hva jeg skal gjøre for å bli frelst? Da sier Herren: Tro på den Herre Jesus, da skal du bli frelst. Så sier den troende etterpå. Nå vil jeg leve med deg Jesus, og gjøre din vilje. Hvor går veien? Da kommer formaningene og sier: Her går veien, den viser retningen en kristen skal vandre. Siden kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet vil kjødet ta seg frihet som den ikke skulle ta. Derfor trenger han hele tiden å høre lovens ord forkynt som rettesnor for livet, og en nødvendig tukt for kjødet. Dette blir ikke en kristen ferdig med. Men loven kan ikke gi meg kraft. Kraften til et hellig liv får jeg ved nådens ord. (2 Peter 1, 5-10; Jak 1, 23-25). Antinomisme Rundt år 1537 begynte Johan Agricola å lære at man blant de kristne ikke burde forkynne loven, men bare evangeliet. Loven hørte hjemme på rådhuset, sa han. Han henviste til Rom 2,4 hvor det står: Guds godhet driver deg til omvendelse Han mente at menneskene skulle ledes til omvendelse bare gjennom forkynnelsen av evangeliet. Luther avviste Agricolas syn som en grov feiltolkning av sin lære. Agricolas syn er blitt kalt antinomisme (nomos betyr lov, altså anti-lov). Forkynnelsen må inneholde både lov og evangelium, mente Luther. Det finnes et vekselvirkningsforhold mellom dem som ikke må oppheves. Vi behøver lovens avslørende lys. Uten lov er det heller ingen synd. Og da behøves ikke noen nåde heller ikke rettferdiggjørelse. Hva skjer når loven uteblir fra forkynnelsen? Da blir Guds hellighet borte. Ikke bare det, men evangeliet og Kristus blir borte hvis loven ikke forkynnes. Grunnen til at lovforkynnelsen uteblir er at de sier at de vil hjelpe mennesker til å se bort fra seg selv, da er det bare ordet om Jesus og korset som skal gjelde. Isolert sett høres dette fint ut, men det har skjedd en forskyvning i tyngdepunktet i deres forkynnelse. Forkynnelsen er alltid hovedsaken Forkynnelsen må alltid være selve hovedsaken for oss. Det kan høres ut som om dette skulle være en selvfølge, men det kan vi ikke gå ut i fra. Jeg leste om en engelsk lord som foreslo at en skulle sløyfe prekenen ved alle kveldsgudstjenester og vise film i stedet. Jeg møter det også der jeg reiser, der jeg til tider får høre at det må være en kort andakt, fordi det skal være flere andre innslag i møtet. Det er et frafallstegn og en flytting av tyngdepunktet når forkynnelsen ikke får mest plass i våre møter. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. (Rom 10,17). Skal mennesker bli frelst, fornyet og bevart hos Jesus, må Ordet lyde. For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap. (1 Kor 1,21). Det var ved Ordets forkynnelse at 11

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 1/ 2015 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 24. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk

Detaljer

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret:

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 3/ 1/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Surrogati Hvor er det i Bibelens

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Ord som lever. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Ord som lever. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Ord som lever Ellen G. White Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Gunnar Elstad Hjelp til kristenlivet. Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Å bli en kristen Folk kom til Jesus av mange ulike

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

I naturens tempel. Bergprekenen

I naturens tempel. Bergprekenen I naturens tempel Bergprekenen Saligprisningene Loven er åndelig Det rette motiv for vår gudstjeneste Herrens bønn Døm ikke Bergprekenen Jesu bergpreken er en Guds gave til verden, en stemme fra Guds trone.

Detaljer

Grensebrytende åndelig ledelse

Grensebrytende åndelig ledelse Grensebrytende åndelig ledelse et kort studium av 7 bibelske ledere og egenskaper som kjennetegnet dem. Didache 2006 Innledning Det finnes mange bøker om lederutvikling, lederfunksjoner og lederegenskaper,

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Samkvem med åndeverdenen

Samkvem med åndeverdenen Samkvem med åndeverdenen lover og hensikt En katolsk geistligs egne opplevelser av Johannes Greber Kjemp for sannheten, om så til døden, så vil Herren, din Gud kjempe for deg Sirach 4, 28 Oversatt fra

Detaljer

På Hjemveg. Den er fattig som ikke har noe stående i den himmelske banken.

På Hjemveg. Den er fattig som ikke har noe stående i den himmelske banken. Og HAN er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1.Joh.2.2 Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

Drømmer. STORT! Den Profetiske Røst. Ekstra. en veg til profetisk evangelisering. Reportasje av Brølende lams besøk i USA. Den kommende fugleinfluensa

Drømmer. STORT! Den Profetiske Røst. Ekstra. en veg til profetisk evangelisering. Reportasje av Brølende lams besøk i USA. Den kommende fugleinfluensa Reportasje av Brølende lams besøk i USA Ekstra STORT! ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.4/2005

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer