MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding."

Transkript

1

2

3 Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 108/08 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek Avkastningsrapport pr august 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek Avkastningsrapport for juli 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Eirik Neverdal (Tvs) fremja same tilleggsframlegg som i formannskapet. men er sterkt bekymra for den negative utviklinga i finansportefløgjen. Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteke. Vedtak: Kommunestyret tek avkastningsrapport for juni 2008 som melding, men er sterkt bekymra for den negative utviklinga i finansportefølgjen. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Eirik Neverdal (Tvs) kom med følgjande tilleggsframlegg: men er sterkt bekymra for den negative utviklinga i finansportefløgjen. Framlegget frå administrasjnen vart samrøystes vedteke. Tilleggsframlegget frå Neverdal vart samrøyses vedteke. Vedtak: Kommunestyret tek avkastningsrapport for juni 2008 som melding, men er sterkt bekymra for den negative utviklinga i finansportefølgjen. Side 3 av 28

5 Sak 108/08 Vedlegg: Avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS Saksopplysningar: Vedlagt følgjer Avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 4 av 28

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Sak 109/08 MØTEBOK OMSORGSBUSTADER LURANETUNET - FØREBUING TIL BUDSJETTARBEIDET Saksbehandlar: Birgit Nora Holsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 08/1611 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato / Tenesteutvalet PS / Os Formannskap PS 37/08 Tenesteutvalet PS / Tenesteutvalet PS / Os Formannskap PS / Tenesteutvalet PS / Os Formannskap PS 43/08 Tenesteutvalet PS /08 Os Formannskap PS /08 Tenesteutvalet PS / Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek saka til orientering og startar drøftingar kring prioritering i høve til nyinvisteringar med dei auka driftskostnader nyinvisteringa vil føra med seg. Dersom formannskapet vil prioritera bygging av omsorgsbustader på Luranetunet må kostnaden innarbeidast i invisteringsbudsjettet for med kr. 49 millioner. Dersom formannskapet vil prioritera bygging av omsorgsbustader på Luranetunet må dette innarbeidast i driftsbudsjettet frå ferdigstilling med kr. 15 millioner kvart år. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

18 Sak 109/08 Behandling i Tenesteutvalet i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedak som innstillinga. Vedtak: Formannskapet tek saka til orientering og startar drøftingar kring prioritering i høve til nyinvisteringar med dei auka driftskostnader nyinvisteringa vil føra med seg. Dersom formannskapet vil prioritera bygging av omsorgsbustader på Luranetunet må kostnaden innarbeidast i invisteringsbudsjettet for med kr. 49 millioner. Dersom formannskapet vil prioritera bygging av omsorgsbustader på Luranetunet må dette innarbeidast i driftsbudsjettet frå ferdigstilling med kr. 15 millioner kvart år. Behandling i Tenesteutvalet i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Tenesteutvalet tek saka til orientering og vil koma attende til prioritering mellom dei ulike prosjekta. Side 6 av 28

19 Sak 109/08 Saksopplysningar: I samband med seniorprosjektet på Lurane vart det vedteke å byggje 28 nye omsorgsbustader, fordelt på to etasjar med heildøgns omsorg og pleie, etter modell frå Luranetunet. 24 bustadar er meint til eldre og pleietrengande og 4 bustader til yngre funksjonshemma. Det har vore gjennomført eit forprosjekt på omsorgsbustadane og det føreligg ferdige teikningar frå Bjerk og Bjørge, som og har teikna Luranetunet. Ein har tatt med seg dei erfaringane som ein har gjort seg med drifta av Lurane, slik at det innhaldsmessig er noko revidert frå dei allereie eksisterande bygningane. Dei nye bustadane på Lurane vart opna i 2001 og fram til no har vi hatt ein relativt stor sirkulasjon på sjukeheimsplassane og omsorgsbustadane. Men vi har ein auke i tal eldre som treng eit heildøgns tilbod. I takt med nasjonale prognosar så lever folk lenger og dei lever med sine ulike plagar. Vi ser ein stor auke i tal på demente og fleir yngre, under 80 år, som får diagnosen demens. Vi har og yngre som vert sterkt funksjonshemma etter skadar. Desse treng ressurskrevjande tenester. Pr. dags dato har vi 32 personar på venteliste til eit heildøgns omsorgstilbod. Mange av desse er demente og mange bør få eit tilbod innan 6 månadar. Dette forplantar seg igjen til open omsorg som i dag er sprengt på kapasitet. I 2025 har vi, etter høy nasjonal vekst, 863 personar over 80 år i Os kommune. Skal vi ha same dekningsgrad som i 2008, som ligg i underkant av 25 %, bør vi ha ein netto tilvekst i perioden på ca. 92 institusjonsplassar. Når vi tek omsyn til at vi og gir pleie og omsorgstenester og institusjonsplassar til yngre demente og funksjonshemma, så hastar det å kome i gang med utviding på antall plassar til dette formålet. Byggekostnadar: Arkitektfirma Bjerk og Bjørge har rekna brutto byggekostnad til ca. 70 millionar kroner. Dagens tilskotsordningar frå staten ligg på 30% av byggekostnadane når det gjeld sjukeheimsplassar, under forutsetning av at utbygginga vert prioritert til tilskudd av Fylkesmannen. Tilskotet vil utgjere 21 mill. Inndekkinga av dei 49 mill som kommunen må dekke, vil skje gjennom husleige. Driftskostnadar: Det er naudsynt med heildøgns omsorg i bustadane. Vi har berekna driftskostnadane ved å sammanlikna dei kostnadane vi har til drift av Luranetunet i dag. Driftskostnadar for 28 pasientar vil bli på om lag 15.mill. pr. år. For nokre av bebuarane vil vi kunne få tilskot for ressurskrevjande tenester, slik at summen kan bli noko redusert. Os, Birgit N. Holsen Avd. for tenestestyring Side 7 av 28

20

21 Sak 110/08 MØTEBOK OMSORGSBUSTADER NEDRE VARÅSEN Saksbehandlar: Eva-Mari Solberg Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 08/546 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 8/08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet rår til at det vert sett av inntil ,- i investeringsbudsjett for perioden til bygging av inntil 12 omsorgsbustader i Nedre Varåsen og til 4 bueiningar på Kuhnle som 1. byggesteg. Endeleg sum vert fastsett i budsjettprosessen etter økonomiske avklaringar, sjå neste avsnitt. Formannskapet ber rådmannen gjennomføra tingingar med entreprenør om ei redusert utbygging, med 8-12 bustader i Nedre Varåsen som første byggjesteg der. Rådmannen skal og henta inn pris på å byggja 4 bustader som 1. byggjesteg på Kuhnle, som alternativ fullføring av kontrakten. Endeleg vedtak om evt bygging på Kuhnle vert avgjort når konsekvensar vedk tiningar m.m. er gjennomført. Os Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

22 Sak 110/08 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Os formannskap rår til at byggjinga av 16 bustader i Nedre Varåsen vert starta snarast i samsvar med kontrakt med Leigland Bygg AS. Drifta av butilbodet skal vera forsvarleg og nytta dei ressursar som i dag vert nytta til drifta av butilbodet i Mobergslia. Spørsmålet om tilleggsressursar skal vurderast ved handsaminga av budsjettet for Når det gjeld vidare bruk/sal/utleige av eigedomen/lokala i Mobergslia, vil det bli teke stilling til på eit seinare tidspunkt etter at eiga sak om dette er lagt fram. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Os formannskap rår til at byggjinga av 16 bustader i Nedre Varåsen vert starta snarast i samsvar med kontrakt med Leigland Bygg AS. Drifta av butilbodet skal vera forsvarleg og nytta dei ressursar som i dag vert nytta til drifta av butilbodet i Mobergslia. Spørsmålet om tilleggsressursar skal vurderast ved handsaminga av budsjettet for Når det gjeld vidare bruk/sal/utleige av eigedomen/lokala i Mobergslia, vil det bli teke stilling til på eit seinare tidspunkt etter at eiga sak om dette er lagt fram. Side 9 av 28

23 Sak 110/08 Vedlegg: Saksopplysningar: Innleiing: Sak om bygging av omsorgsbustader i Nedre Varåsen har vore oppe til politisk handsaming fleire gonger sidan oppfølgingstenesta Assistert bustad vart etablert som utviklingsprosjekt i Frå 2003 har tenesta hatt funksjon som ambulerande team for bustadsosialt arbeid, og frå 2006 også driftsansvar for døgnbemanna bustadtiltak på Mobergslio. Føremålet var å nytta Mobergslio mellombels inntil nye bustader i Nedre Varåsen vart ferdigstilt. Byggjeplanane vart utsett to år på rad, både i 2007 og 2008, blant anna i påvente av ny finansieringsordning for omsorgsbustader. I tillegg vart budsjettløyvinga utsatt på grunn av vanskeleg kommuneøkonomi når det gjeld drift. Rådmannen meiner det no er behov for å ta endeleg avgjerd i denne saka av omsyn til både brukarar, tilsette og kontraktmessige tilhøve overfor Leigland Bygg AS. Usikkerhet kring gjennomføringa av prosjektet er vanskeleg for brukarar som sårt treng tilbodet. Samstundes er det vanskeleg for tenesta Assistert bustad, då det ikkje er lett å halda på kvalifisert personale når framtidsutsiktene er så uklåre og usikre. Nokre tilsette har slutta og fleire opplever utryggleik for stillingane sine. Dei økonomiske rammene til kommunen er pressa. Dette gjeld både rammer til investeringar og til drift. Føresetnaden for nye investeringar er at dei isolert sett ikkje må føre til auka driftskostnader. Dvs at eksisterande driftstiltak vert erstatta og etablert i dei nye bustadeiningane. Vi meiner og at økonomiske rammer i større grad må styre kor mange einingar vi bygger. Investeringskostnader per bueining i dei planlagte prosjekta er høge. I den opne marknaden kunne ein t.d. kjøpt inntil 20 bustader for same sum. Når vi no ønskjer redusere utbygginga i Nedre Varåsen og bruke noko av den reduserte investeringsramma til utbygging på Kuhnle, heng dette saman med registrerte behov, både i høve brukargruppa i Nedre Varåsen og på Kuhnle. Registrerte behov er altså mindre for brukargruppa i Nedre Varåsen, medan behov for bustadtiltak for brukargruppa som er tenkt på Kuhnle er stor. Ei slik deling av prosjektet kan gje utfordring i høve kontrakta med entrepenør, men bør kunne løysast i tingingar. Det er tidlegare avsett 6,1 mill kr. i budsjettet til prosjektet i Nedre Varåsen. Inkl. dei løyvingane som er føreslått i saka er ramma altså 35,1 mill kr, som kan verte redusert om ein bygger 8 i staden for 12 bustader i Nedre Varåsen. Politisk handsaming i 2008: Ved behandlinga av økonomiplanen for vart følgjande verbalframlegg frå Frp/Høgre vedteke når det gjaldt bustadprosjekt Nedre Varåsen: Os kommunestyre ber rådmannen innan fremja eiga sak om realisering av 16 bustader for rusavhengige i Nedre Varåsen. Saka må avklara kva statlege tilskotsordningar vi kan få til prosjektet, og skissera forventa driftsutgift. Side 10 av 28

24 Sak 110/08 Kommunestyret ber og om at rådmannen i saksutgreiinga tek omsyn til eventuell alternativ bruk av eigedommen på Mobergslia, ref verbalforslag 8.3 Vedtak om bygging av 16 nye omsorgsbustader i Nedre Varåsen vart deretter handsama av Os kommunestyre Følgjande vedtak i sak 8/08 vart gjort: Os kommunetyre rår til at bygginga av 16 bustader i Nedre Varåsen vert starta snarast i samsvar med kontrakt med Leigland Bygg AS. Drifta av butilbodet skal vera forsvarleg og nytta dei ressursar som i dag vert nytta til drifta av butilbodet i Mobergslia. Spørsmålet om tilleggsressursar skal vurderast ved handsaminga av budsjettet for Når det gjeld vidare bruk/sal/utleige av eigedomen/lokala i Mobergslia, vil det bli teke stilling til på eit seinare tidspunkt etter at eiga sak om dette er lagt fram. I tillegg vart omsorgsbustadane i Nedre Varåsen også handsama i tenesteutvalet og følgjande vedtak vart gjort: Tenesteutvalet tek saka til orientering og vil koma attende til prioritering mellom dei ulike prosjekta. Målgruppe: Ved tildeling av husvære i dei nye omsorgsbustadane skal bustadlause rusavhengige prioriterast, jmfr. tidlegare kommunestyrevedtak av Sak K 100/05. Det er også ein føresetnad for at Os kommune skal kunna få statleg investeringstilskot tilsvarande 20 % av anleggskostnadane at omsorgsbustadane vert tildelt bestemte målgrupper; personar med langvarige somatiske lidingar, utviklingshemming, rusproblem, og psykiske og sosiale problem. Os kommune har 93 personar på venteliste for sosialbustader, herav 19 rusavhengige. 10 av desse 19 treng døgnkontinuerleg tilsyn. Assistert bustad har plass til 7 personar på Mobergslio (1 leilighet og 6 hyblar) og har i tillegg for tida 18 personar i eigne private eller kommunale bustader som dei har fast oppfølging med. Driftsutgifter stillingar: Som nemnd i kommunestyrevedtaket over skal drifta av butilbodet vera forsvarleg og ressursane til drift av Assistert bustad Mobergslio skal nyttast vidare i bufellesskapet i Nedre Varåsen. Behov for tilleggsressursar skal vurderast i samband med budsjettet for Assistert bustad driftar i dag bustadtiltaket på Mobergslio med tils. 6,73 årsverk. Herav er 6,31 faste årsverk og 0,42 årsverk midlertidig fram til jan På grunn av innsparingskrav i budsjettet for 2008 er drifta lagt om til ein billigare turnus gjeldande frå juni På årsbasis er denne nye arbeidstidsordninga 1,9 mill kr. rimelegare enn tidlegare turnus på 9,3 årsverk. Ytterlegare innsparing på drift kan ikkje forsvarast av omsyn til tilsynsbehov med målgruppa rusavhengige og tryggleik for tilsette. Tenesta har for tida 2 på vakt dag og kveld måndag til fredag, 2 på midtvakt helg og 1 våken på natt med tilkopling til alarm til anna kommunal teneste. Side 11 av 28

25 Sak 110/08 Om drifta skal reduserast ytterlegare må tilsette seiast opp eller omplasserast i kommunen. Rådmannen meiner det vil heller ikkje vera forsvarleg å nytta Mobergslio framover som bustadtiltak utan døgnbemanning. Budsjettbehov for ,84 årsverk (forventa behov - gj.snitt kr pr årsverk) Andre driftsutgifter Sum Forventa husleigeinntekter (hyblar Mobergslio) Sum kommunal løyving *) *) kan verta redusert dersom Os kommune framleis får statleg prosjekttilskot Bustadtiltaket på Mobergslio driftsmessige utfordringar: Bygningen på Mobergslio er gamal og vanskeleg å drifta. Hyblane er små og uhensiktmessige. Det er også eit stort problem at det er svært lytt mellom hyblane. I tillegg medfører drifta på Mobergslio fleire andre utfordringar: For brukarar: Tiltaket ligg langt frå sentrum, det vanskelegare å drive bustadsosialt arbeid ute i kommunen, medfører stort transportbehov Høge strømutgifter, store (uhensiktsmessige) fellesrom krev mykje oppvarming Sanitære forhold er ikkje etter krava for ei kommunal teneste (1 dusj og 2 toalett på deling mellom 6 bebuarar av begge kjønn) Kloakk går ofte tett på grunn av elde og slitasje Store vedlikeholdskostnader med ein gamal bygning Dårleg trykk på vatn, ikkje god nok dusjtilhøve for brukarane Svært lytt mellom romma Bebuarane vert meir sosialt isolert på Mobergslio Liten kontakt med nærmiljø og sosialt nettverk Vanskeleg å regulera uønska besøk, for mange tilkomstmoglegheiter via dører og vindauge For tilsette: Har kun eitt personalrom som har funksjon som kontor, samtalerom, nattevaktsrom, garderobe, kjøkken og er såleis heilt på grensa i høve gjeldande krav til HMS Ny driftsmodell for Nedre Varåsen: Nedre Varåsen vil vera ein heilt anna driftsmodell enn Mobergslio. I Nedre Varåsen har kvar bebuar eigen bustad gjennom felles inngang, tilgang til fellesareal og personale på vakt. Det vil vera adgangskontroll til huset og betre høve til observasjon av uønska opphald rundt bygget, gjennom blant anna moderne teknologi. Rådmannen tek derfor sikte på å kunna drifta tiltaket med om lag same bemanning som i dag vert nytta innan Assistert bustad, dvs. eit forventa behov i 2009 på 6,84 årsverk. Ein vil såleis ikkje trenga vesentleg auka driftsmidlar, sjølv om talet bueiningar aukar. Side 12 av 28

26 Sak 110/08 Kan andre målgrupper få omsorgsbustad i Nedre Varåsen? Bygget i Nedre Varåsen vert lik Grantun bufellesskap, med 12 husvære i ein bygning og 4 i ein annan frittståande bygning. Føresetnaden for at Os kommune skal kunna få tilskot gjennom Husbanken er som nemnd ovanfor at dei vert tildelt målgruppa: Personar med langvarige somatiske lidingar, utviklingshemming, rusproblem, og psykiske og sosiale problem. Os kommune kan dersom det vil gjera gjennomføring av prosjektet lettare økonomisk sett, nytta deler av bygningsmassen til andre grupper. Eksempelvis vil det kunna vera at andre grupper med behov for døgnkontinuerlig tilsyn kan nytta deler av totalprosjektet. Rådmannen vil likevel presisera at det ikkje kan tilrådast å blanda bemanninga mellom ulike omsorgstiltak. Dei ulike brukargruppene bør få tenester og tilsyn utifrå individuelle behov og rettar, jamfør lovverk. Framtidige husleigeinntekter Nedre Varåsen: Etter vedteke avgiftsbudsjett for 2008 er husleiga for 3-roms leilighet fastsett til kr 6660 pr. mnd (4 stk.) og kr 5610 pr. mnd for 2-roms (12 stk.) Dette vil gje ein årleg husleigeinntekt for Os kommune på kr jmfr. satsane for Husleigeinntekene skal nyttast til renter/avdrag på lån og vedlikehald. Kontraktstilhøve Det er inngått felles kontrakt om bygginga av desse bustadane og Grantun (tidl Idrettsvegen). Kontrakten går ut Det er sett som vilkår at det skal utbetalast ,- dersom kontrakten ikkje vert fullført. Brot på kontrakt vil og utløyse krav om betaling for utførte tenester, slik som prosjektering og liknande. I sum vert det snakk om ca ,-. I tillegg kan det vera ukjente faktorar som kan utløyse krav. Rådmannen vil rå til at ein gjennomfører kontrakten, men at ein går i tiningar med entreprenør om ei avkorting av volum, ved at ein byggjer 8 til 12 einingar som byggesteg 1, ref fagleg utgreiing som viser til ca 10 brukarar på venteliste med behov for døgnkontinuerleg tilsyn. Alternativt kan ein byggja den modulen som har 4 bueiningar som første byggjesteg på Kuhnle. Jfr. Tidlegare signalisert behov for bustader til yngre brukarar av tenester på Lio. Tingingar må gjennomførast før ein tek endeleg avgjerd på dette, slik at meirkostnader ved å byggja på to byggjeplassar vert klarlagt før ein går i gang. Os, Eva Mari Solberg Einingsleiar Haldor Fosse Teknisk sjef Side 13 av 28

27 Sak 111/08 MØTEBOK BARNEHAGETILBODET I OS KOMMUNE Saksbehandlar: Beate Moberg Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/817 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 22/08 Tenesteutvalet PS /08 Tenesteutvalet PS /08 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Kvalitet i barnehagen. Os kommune skal ha barnehagar med god fagleg og sosial kvalitet. Personalet i barnehagen skal ha god kompetanse både førskulefagleg og i høve til sosial læring. Barnehagane i Os skal ha ein felles, politisk vedteken strategi for utviklingsarbeid. Os kommune skal jamleg gjennomføre målingar i høve subjektiv og objektiv kvalitet. Mellom anna skal det gjennomførast brukarundersøkingar annan kvart år. Samarbeidet med skulane skal halde fram. Barnehageanlegga skal ha universell utforming og ha ein standard som er i samsvar med forskrift om miljøretta helsevern. Ny kommunal barnehage Os kommune skal byggje ein ny 6 avdelings sentrumsnær barnehage som erstatning for Flåten og Os barnehage. Den nye barnehagen skal vera fleksibel og skal kunne driftast moderne og kostnadseffektivt. Barnehagen skal byggast ut frå nye idear enn dei tradisjonelle norske barnehagebygg med mål om å verta mest mogeleg fleksibel. Barnehagen skal inspirere til barna si leik og utvikling. Barnehagen skal brukast som modell for den kvaliteten kommunen ønskjer for alle barnehagane i Os, og sette føringar for tilskota til dei private barnehagane. Barnehagen skal ha ei utforming som gjer det mogeleg å drifta fleksibelt i høve tal born og tal tilsette. Os kommune set snarast i gong utgreiing av aktuelle sentrumsnære tomtealternativ for ny stor barnehage. Kostnadsrekning av ny barnehage skal liggje føre slik at det kan setjast av midlar til prosjektering av investeringsbudsjettet Os kommune førebur sal av Os barnehage, med føremål å investere i bygging av ny barnehage. Driftskostnader for den nye barnehagen må innarbeidast i driftsbudsjettet frå det tidspunktet barnehagen er rekna å kunne opne. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

28 Sak 111/08 Behandling i Tenesteutvalet i møte Behandling i utvalet: Borghild Borgen (Ap) ville ha pedagogisk og inn i første setningen om kvalitet i barnehagen. Stig Endre Nilsen (FrP) kom med følgjande framlegg: Kvalitet i barnehage: Os kommune skal ha barnehagar med god fagleg og sosial kvalitet Personalet skal ha tilstrekkeleg kompetanse både fagleg og av sosial læring. Barnehagane skal ha ein felles, politisk vedteken strategi for utviklingsarbeid Det skal jamleg gjennomførast måling av subjektiv og objektiv kvalitet. Brukarundersøkingar skal gjennomførast annakvart år og alle barnehagane i Os skal vurderast på ein tilsvarande måte som skulane. Samarbeid med skular for å sikre god overgang barnehage/skule skal oppretthaldast. Barnehagane skal ha universell utforming. Barnehagane skal tilfredsstille krav i forskrift til miljøretta helsevern Ny barnehage i Os: Os kommune skal byggje ein ny 6 avdelings sentrumsnær barnehage som erstatning for Os og Flåten barnehage. Den nye barnehagen skal vere fleksibel og skal kunne driftast moderne og kostnadseffektivt. Barnehagen skal byggast ut i frå nye idear enn dei tradisjonelle norske barnehagebygga med mål om å verte mest mogleg fleksibel. Barnehagen skal inspirere til leik og utvikling. Det vert difor foreslått å setje ned eit adhocutval for å kunne planlegge ny barnehage. Utvalet bør bestå av representantar frå administrasjonen, både barnehagefagleg og teknisk fagleg og politikere frå tenesteutval, formannskap (personalutval) og om naudsynt frå planog bygningsutval (representant møter ved behov). Det vert difor foreslått følgande politisk samansetting: 3 representantar frå tenesteutvalet, der ein av dei er leiar, ein frå formannskapet og ved behov ein frå plan- og bygningsutvalet. Adhocutvalet skal sjå på følgjande: Storleik på avdelingane (avdelingar for små barn, avdelingar for store barn, felles avdeling) og personalsammensetjing. Nødvendige avklaringar med tillitsvalde skal gjerast fortløpande. Vikarordning for barnehagar for å utnytte kompetanse og ressursar på en effektiv måte. Gjennomgang av kvalitetskrav, universell utforming, HMS, trivsel, sosial dugleik. Krav til tilsyn og vurdering. Naudsynt utforming, plassering og krav til estetikk. Gjennomgang av gjenbruk av utstyr frå eksisterande barnehagar. Gjennomgang driftsmodell og budsjett privat og offentlige barnehagar. Utforming av en kravspesifikasjon. Innhenting av anbod med kostnadsoverslag for utbygging og eventuell drift (private driver barnehagen). Kostnadsoverslag drift kommunal barnehage. Innstilling av barnehage til tenesteutval/formannskap/kommunestyret våren Tenesteutvalet foreslår at eksisterande tomt til Os barnehage bør behaldast for framtidig bruk til offentleg formål. Helge Kjellevold (V) ville ha ordet kommunal inn i overskrifta på andre hovedavsnittet. Side 15 av 28

29 Sak 111/08 Kommunaldirektør Moberg foreslo å leggja inn økonomisk kompetanse i 3. avsnitt 2. setning. Bjørn Matland (H) foreslo seg sjølv som medlem til utvalet. Nina B Halhjem (FrP) foreslo Stig Nilsen. Torunn Øvredal (Tvs) foreslo Borghild Borgen. Leiv Gunnar Heggland (FrP) foreslo å endre 3. kulepunkt nedanfrå i 4. avsnittet i parantesen til: (private bygger og driv barnehagen). Endring i 4. kulepunkt i 4. avsnitet: plassering skal endrast til tomteplassering. Avrøysting: Borgen sitt framlegg vart samarøystes vedteke. Kjellevold sitt framlegg vart vedteke. Moberg sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Alle framlegg til medlemar i adhocutvalet vart samrøystes vedteke. Heggland sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Vedtak: Kvalitet i barnehage: Os kommune skal ha barnehagar med god fagleg, pedagogisk og sosial kvalitet Personalet skal ha tilstrekkeleg kompetanse både fagleg og av sosial læring. Barnehagane skal ha ein felles, politisk vedteken strategi for utviklingsarbeid Det skal jamleg gjennomførast måling av subjektiv og objektiv kvalitet. Brukarundersøkingar skal gjennomførast annakvart år og alle barnehagane i Os skal vurderast på ein tilsvarande måte som skulane. Samarbeid med skular for å sikre god overgang barnehage/skule skal oppretthaldast. Barnehagane skal ha universell utforming. Barnehagane skal tilfredsstille krav i forskrift til miljøretta helsevern Ny kommunal barnehage i Os: Os kommune skal byggje ein ny 6 avdelings sentrumsnær barnehage som erstatning for Os og Flåten barnehage. Den nye barnehagen skal vere fleksibel og skal kunne driftast moderne og kostnadseffektivt. Barnehagen skal byggast ut i frå nye idear enn dei tradisjonelle norske barnehagebygga med mål om å verte mest mogleg fleksibel. Barnehagen skal inspirere til leik og utvikling. Det vert difor foreslått å setje ned eit adhocutval for å kunne planlegge ny barnehage. Utvalet bør bestå av representantar frå administrasjonen, både barnehagefagleg, økonomisk og teknisk fagleg og politikere frå tenesteutval, formannskap (personalutval) og om naudsynt frå plan- og bygningsutval (representant møter ved behov). Det vert difor foreslått følgande politisk samansetting: 3 representantar frå tenesteutvalet, der ein av dei er leiar, ein frå formannskapet og ved behov ein frå plan- og bygningsutvalet. Frå tenesteutvalet skal desse vera med: Leiar Stig Endre Nilsen, Bjørn Matland, Borghild Borgen. Adhocutvalet skal sjå på følgjande: Storleik på avdelingane (avdelingar for små barn, avdelingar for store barn, felles avdeling) og personalsammensetjing. Nødvendige avklaringar med tillitsvalde skal Side 16 av 28

30 Sak 111/08 gjerast fortløpande. Vikarordning for barnehagar for å utnytte kompetanse og ressursar på en effektiv måte. Gjennomgang av kvalitetskrav, universell utforming, HMS, trivsel, sosial dugleik. Krav til tilsyn og vurdering. Naudsynt utforming, tomteplassering og krav til estetikk. Gjennomgang av gjenbruk av utstyr frå eksisterande barnehagar. Gjennomgang driftsmodell og budsjett privat og offentlige barnehagar. Utforming av en kravspesifikasjon. Innhenting av anbod med kostnadsoverslag for utbygging og eventuell drift (private bygger og driv barnehagen). Kostnadsoverslag drift kommunal barnehage. Innstilling av barnehage til tenesteutval/formannskap/kommunestyret våren Behandling i Tenesteutvalet i møte Behandling i utvalet: Leiar Hedevig Holst (H) la fram følgjande framlegg: Tenesteutvalet tar rapporten til orientering med følgjande merknader: Sjølvkostprinsippet for kommunale plassar er godt definert. Det blir sett lys på framtidige finansieringsformer og ein legg vekt på lovlege verkemilder for å auka barnetalet i dei kommunale barnehagane. Samanlikninga må baserast på like vilkår. Her er det etter vår meining nokre manglar: 1. Kommunale barnehagar betaler fellesutgifter til Bestillar og forvaltning, kommunetorg, psykiatri, helsevern og sosiale tenester, tenester for barn og unge. Det kjem ikkje fram om dei private må ta denne kostnaden. Det kjem heller ikkje fraam korleis utgiftsføring for desse felleseiningane blir belasta barnehagane. Storleiken av fellesbeløpet er marginalt men det utgjer 1 prosent. Det står ikkje noko om korleis dei private barnehagane nyttar slike tilbod og om dei blir belasta på same måte som kommunale plassar. 2. Det står heller ikkje noko om det er likskap mellom kommunale og private når det gjeld krav til intergrering av funksjonshemma, flyktningar og andre med spesielle behov. Rapporten samanliknar kostnadsnivået i Os med andre kommunar. Den seier ingen ting om korleis til dømes Rælingen kommune organiserer barnehagetilbodet. Dette har kanskje ikkje vore mandatet til dei som utarbeidde rapporten. Rapporten seier at kommunen tek på seg risiko ved å etablera kommunale barnehager. Mange private barnehagaer har kommunal garanti og tar også på seg risiko som går ut over det totale tenestetilbodet dersom dei må innfri lån. Rapporten seier at det er mogleg å leggja om bemanningsnormmen, men seier ingenting om det også krev større lokale enn det som finnes pr i dag. Dette har kanskje ikkje vore mandatet til dei som utarbeidde rapporten. Rapporten fortel at det er kun to barnehager i kommunal eige. Os kommune eig alle lokala som barnehagane nyttar i samband med barnetun. Rapporten fortel at det er få kommunale småbarnsplassar i Os. Rapporten fortell ikkkje noko om forskjell i trivselen og konituiteten for dei som jobbar i barnehagane. Dette har kanskje ikkje vore mandatet til dei som utarbeidde rapporten. Rapporten seier ikkje noko om kva ein privat barnehage treng av tenester frå kommunen. Dette har kanskje ikkje vore mandatet til dei som utarbeidd rapporten. Side 17 av 28

31 Sak 111/08 Rapporten seier ikkje noko om ein nødvendig organisering/stab i kommunen om alle barnehagane blir privatiserte. Dette har kanskje ikkje vore mandatet til dei som utarbeidde rapporten. Tallmateriealet i rapporten må kvalitetsikrast av administrasjonen. Ikkje alle tala er korrekte. Tenesteutvalet ber i første omgang om å få ei sammanlikning mellom drifta av ein kommunal og ein privat barnehage i Os. Administrasjonen informerte om at det er sett ned ei gruppe i administrasjonen som skal arbeida vidare med framtidig finansiering av barnehageplassar i Os. Tenesteutvlet vonar at overnevnte merknader blir tatt med i dette arbeidet. Framlegget til Holst vert å senda over til administrasjonen for vidare arbeid. Innstillinga vart så samrøystes vedteke. Vedtak: Utvalet tek saka til orientering. Side 18 av 28

32 Sak 111/08 BARNEHAGETILBODET I OS NOTAT TIL TENESTEUTVALET Frå : Utgreiingsgruppe nedsett av rådmannen Deltakarar : Beate Moberg, Grete Nybø Lemme, Reidar Bremerthun, Simen Soltvedt, Jorunn Solberg Gruppa har knytt til seg Birthe Rasmussen som ressursperson Innhald : Bakgrunn Kvalitet i barnehagen Kva kan vi lære av andre Eit rekneeksempel Bakgrunn Vi viser til sak 65/08 i Formannskapet, der det går fram at det pr var registrert 91 småbarn og 13 store barn på venteliste til barnehageplass. Pr er det 108 barn på venteliste som har trong for barnehageplass før jul. Samstundes er det kome signal om at ein privat utbyggjar er i ferd med å planleggje ein ny barnehage, og at den vil kunne stå ferdig i løpet av første halvår I så fall vil den kunne ta seg av dei som står på venteliste. I skrivande stund er det likevel ikkje endeleg klårlagt om tomten kan godkjennast til barnehage. Tidlegare kom det signal frå Staten om at barnehagetilskotet for alle ville gå inn i rammetilskotet til kommunen frå Slik det nå ser ut, vil det først skje frå Dette vil få verknader for kommunen, etter som det då er føresett at kommunen etter klåre retningsliner skal betale ut tilskotet til dei private barnehagane, og at kostnadene til eiga barnehagedrift vil få avgjerande verknad for kor store desse overføringane skal vere. Kommunen må lage eigne forskrifter kring dette. Difor er det viktig å ha ein grundig gjennomgang av barnehagetilbodet før den tid, slik at det er klårt både kva det vil koste kommunen å drive ein barnehageplass, og kva kvalitet ein kan forvente for dei midlane som blir sette inn. Utgreiingsgruppa vil difor avslutningsvis sjå på kva kostnader ulike driftsmodellar vil føre til, slik at det kan vere mogeleg å vurdere framtidig barnehagedrift i høve til kost/nytteprinsippet. Dersom Stortinget gjer vedtak som inneber at barn som har fylt eitt år ved barnehageopptak har rett til barnehageplass, avgrensa av eitt opptak pr år, vil det bety at barn maksimalt vil bli eitt år og elleve månader før denne retten slår inn. Etter gruppa si meining vil dette føre til ytterlegare press på barnehageplassane, samstundes som tilflytting til kommunen verkar i same lei. Dersom ovannemnde private barnehage kjem i drift, vil kommunen ha noko meir tid på seg til å få på plass ein ny kommunal barnehage, men denne bør i alle høve vere i drift i 2010 både på grunn av forventa søknader, men også for å vere i forkant av omlegginga av tilskotsordninga. Dertil kjem at kommunen vil vurdere framtida for to av barnehagane, Flåten og Os barnehage. Flåten leiger lokalar hos Os kvinne- og familielag. Den eigentlege leigeperioden er ute, men ifølgje kontrakten kan begge partar seie opp leigetilhøvet med eitt års varsel. Innearealet er i minste laget for dei to avdelingane som er der, og det er ikkje mogeleg å utvide. Uteareala er heller ikkje gode. Barnehagedrifta er lite kostnadseffektiv, og dette ser ein ikkje vil endre seg. Side 19 av 28

33 Sak 111/08 Os barnehage har fire avdelingar, men er ganske nedsliten, og det vil vere store kostnader for å få opp standarden. Uteområdet er ikkje stort nok til at barnehagen ved rehabilitering kan ta mot fleire barn enn i dag. Tomten er sentrumsnær og bør vere attraktiv for anna aktivitet dersom kommunen ønskjer å selje. Kommunen bør vurdere å slå saman desse to barnehagane, noko som i seg sjølv ikkje vil gje plass til fleire barn, men vil gje betre tilhøve for både barn og vaksne. Dersom ein kan finne ei anna og større tomt, vil ein også kunne utvide talet på plassar monaleg. Ein slik ny barnehage bør byggjast med tanke på å vere modell for den kvaliteten kommunen ønskjer i alle barnehagane, private så vel som kommunale. Ei sentrumsnær plassering vil vere svært viktig. Kvalitet i barnehagen I 2006 kom Rammeplan for innhald og oppgåver i barnehagen. Rammeplanen er ei forskrift til Opplæringslova, * del 1 inneheld barnehagen sitt samfunnsmandat ; formål, verdigrunnlag og oppgåver * del 2 gjeld innhaldet i barnehagen ; omsorg, leik og læring * del 3 handlar om planlegging og samarbeid ; barnehagen som pedagogisk verksemd Det er viktig å merke seg at barnehagen er lagt til Kunnskapsdepartementet, og dei 7 fagområda som er nærare presenterte i del 2 understrekar samanhengen mellom skule og barnehage. Rammeplanen legg også vekt på å utvikle barna sin sosiale og språklege kompetanse. Dette er inga ny tenking i Os kommune. Barnehagane vart overført til Oppvekstetaten i 1996, og frå den tid har kommunen arbeidd med ei line frå barnehage til skule, noko som m.a. har resultert i Plan for overgang mellom barnehage og skule, og i Strategiplan for barnehagar og skular i Os, felles utviklingsområde, der den første kom ut i Prosjekta Leselyst og skriveglede og matematikkprosjektet Rekn med Os(s) er også eit resultat av denne samhandlinga, samstundes som fleire skular og barnehagar har delteke i det statlege prosjektet Barnehage + skule er sant, som ein av fem kommunar på landsbasis. Ei arbeidsgruppe med deltakarar både frå kommunale og private barnehagar har utvikla vurderingsverktøyet VAB Vurdering av barns utvikling, til hjelp for å kunne vurdere kvalitet på barnehagetilbodet. Dette verktøyet blir brukt i dei kommunale barnehagane og av fleire av dei private. Barnehageløftet inneber både omgrepa kvantitet og kvalitet. Så lenge det har vore mangel på barnehageplassar, har kanskje kvantitet vore det som mest har oppteke folk og media. Etter kvart som kapasiteten aukar, vil kravet om kvalitet på barnehagetilbodet bli fokusert sterkare. Det er har vore gjort ulike definisjonar på omgrepet kvalitet, og det er ulike måtar å nærme seg omgrepet på. Det er semje om at det er eit subjektivt element i vår forståing av omgrepet. Kvalitet treng ikkje bety nett det same for meg som for deg. Med bakgrunn i Rammeplan for barnehagar, er det grunnleggjande å ha med seg det heilskaplege læringssynet i møte med barn. Kvalitet oppstår også når barn gjennom å medverke kan vere med å byggje opp under vidare utvikling i den enkelte barnehagen. Det blir truleg lettare å få ei felles forståing om vi deler opp og klargjer premissane. Nyleg har NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, gjeve ut ein rapport der dei har samla og går gjennom tilgjengeleg forsking om norske barnehagar. Vi vel deira definisjon som utgangspunkt for det vidare arbeidet vårt. Dersom ein deler omgrepet i tre, vil det i NOVA si skildring framstå slik : Subjektiv kvalitet ; korleis kvaliteten blir opplevd av interessentane, barn, foreldre, personale, eigarar m. fl. Side 20 av 28

34 Sak 111/08 Strukturkvalitet ; denne inneheld m.a. lover, reglar, fysiske rammer og ressursar Prosesskvalitet ; dette går på samhandling/relasjonar mellom barn, mellom barn og vaksne og dei vaksne seg imellom, men også på det som går føre seg under leik og læring og korleis barna utviklar seg som følgje av dette. For å kunne vite noko om korleis tilstanden på desse områda er, må kommunen og den enkelte barnehagen ha eit vurderingssystem. Kommunen må leggje føringar for korleis systemet skal vere, m.a. ved å vedta kommunale kvalitetsmål som barnehagen kan prøvast på. Det må kunne slåast fast korleis stoda er, korleis den bør vere, og korleis ein skal lukke gapet mellom realitet og ønska tilstand, kva tiltak som må settast inn. Føresetnaden for å få gode resultat er at barnehagen er bemanna med kompetente vaksne og at dei er mange nok til å kunne ta seg av dagleg drift. Samstundes skal barnehagen kunne drive framtidsretta utviklingsarbeid og framstå som ein lærande organisasjon. Kvalitetsvurdering av barnehagen er for så vidt heller ikkje nytt i Os. På slutten av 1990-talet var alle skulane og barnehagane deltakarar i prosjektet Den gode skulen/den gode barnehagen. Det munna ut i vedtak om at alle kvart år skulle vurderast opp mot eitt av områda prosjektet hadde fokus på. Desse områda var : Tilhøva for barnet Tilhøva for gruppa/klassen Samarbeidet med heimen Tilhøva for og forventningane til personalet Vurderinga er følgt opp gjennom Strategiplanen, sjå punkt 3.3 Kvalitetssikringsplan. Vurderinga har vore gjennomført i den enkelte barnehagen, men barnehageeigar har i altfor liten grad hatt kapasitet til å gje tilbakemeldingar og følgje opp for å forsikre seg om at vurderinga har ført til betra praksis. Kvalitetssikringsplanen har vore lagt til grunn for vurdering frå I tillegg har kommunen nett vedteke Kommunal plan for tilsyn med barnehagar i Os kommune der det er gjort greie for lovkrava til barnehagane, og korleis kommunen vil sjå til at desse blir følgde, noko som også er ein måte å sikre kvaliteten på. OECD si vurdering av skuleprestasjonar innan ulike fagområde har fått brei omtale i media. Organisasjonen har også interessert seg for kvalitet i barnehagen, og sist publisert sitt materiale i Dei nordiske landa kjem godt ut i desse vurderingane, m.a. fordi dei kombinerer pedagogisk innhald og omsorg på ein god måte, og har syn for barn som kompetente individ og ser på barndommen som ein verdi i seg sjølv. Frå 2004 har Norge teke inn i Barnehagelova eit punkt om barns rett til medverknad, med grunnlag i FN sin Barnekonvensjon. Dette er eit tema som barnehagane har arbeidd mykje med, og ein må rekne med at det vil ha innverknad på barna si oppleving av barnehagen, og forståinga av den subjektive kvaliteten. For Norge sitt vedkomande peikar elles OECD i 2006 som i 2001 på at det trengst fleire førskulelærarar for å få ennå betre kvalitet i barnehagen. Løn, arbeidsvilkår og betre høve til etterutdanning blir også problematisert. Alt tilgjengeleg forskningsmateriale peikar på at kompetente vaksne er den mest avgjerande faktoren for kvalitet i barnehagen. Dei tilsette må ha kompetanse innan ulike område. Relasjonskompetanse er overmåte viktig og legg grunnlaget for gode mellommenneskelege tilhøve som gjer at både barn og vaksne trivst og utviklar seg. Det må også vere eit krav at personalet har god kunnskap om barnehagelov og rammeplan. Barnehagen er definert som ein pedagogisk institusjon og Rammeplanen vektlegg læring i mykje sterkare grad enn før. Dette går også fram av den måten fagområda er oppsette på : Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, rørsle og helse Side 21 av 28

35 Sak 111/08 Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Tal, rom og form For å kunne arbeide godt innan alle desse områda, er det ein føresetnad at personalet samarbeider godt og at dei er dugande når det gjeld å planleggje læringsaktivitetane på ein slik måte at kvar enkelt sine sterke sider blir utnytta. Som nemnt ovanfor, er det også nødvendig at barnehageeigar sørgjer for gjennomføring av systematisk kvalitetsvurdering i barnehagen, og at vurderingskompetansen er god slik at konklusjonane blir valide. Stadig fleire kommunar vedtek kvalitetsplanar for barnehagen. Utgreiingsgruppa har funne fram til slike planar frå ulike kommunar, og ser det som viktig at også Os kommune utarbeider føringar for innhald og kvalitet i både kommunale og private barnehagar i kommunen. Styrarane i dei kommunale barnehagane og barnetuna understrekar også behovet for at det blir utarbeidd ein heilskapleg barnehagebruksplan.. Ein slik plan kan likevel ikkje sidestillast med Skulebruksplanen. Det har samanheng med at grunnskuletilbodet er kommunalt, medan barnehagetilbodet i høg grad er privat. Dersom private ønskjer å etablere barnehage, har tomt som er eigna, kan vise til at dei oppfyller krava Barnehagelova stiller til utforming, areal og bemanning, kan kommunen ikkje nekte etablering sjølv om det skulle vere full barnehagedekning. Utgreiingsgruppa meiner at ei samla framstilling av status når det gjeld bygningar og uteareal vil vere eit godt styringsinstrument for kommunen sine eigne barnehagar, sameleis når det gjeld å få fram kvar kommunen ønskjer nye barnehagar i framtida, m.a. med tanke på å kunne tilby kommunalt eigde tomter til private etablerarar. Kommunen treng kanskje noko tid for å kunne utarbeide ein slik plan som går på strukturkvalitet. Når det gjeld subjektiv kvalitet og prosesskvalitet, er det viktig at kommunen samlar og set dei ulike planane for kvalitetssikring som ein alt har, inn i eit felles system, som til saman vil utgjere kvalitetssikringa for innhaldet og arbeidsmåtane i barnehagetilbodet. Den samla planen må byggjast opp på grunnlag av mal for kvalitetssystem i Os kommune, der ein skal gjennomføre systematiske brukar- og medarbeidarundersøkingar annakvart år. Alle tilgjengelege objektive målekriteria må evaluerast og samanliknast med andre. Både objektive og subjektive måleresultat må kvart år samanstillast i ein tenesteanalyse som seier noko om tilstanden på barnehageområdet i Os kommune og om kva som vert viktig framover. Ein slik plan vil også kunne vere med å sikre at barna får eit barnehagetilbod med høg kvalitet anten barnehagen er kommunal eller privat. Dette vil få særleg verknad når kommunen får full barnehagedekning, og foreldra står friare til å velje barnehage. Kva kan vi lære av andre? I november 2007 la Agenda Utredning & Utvikling AS fram ein rapport vedkomande kostnader ved barnehagedrift i Os samanlikna med nokre andre kommunar. Av rapporten går det fram at kostnadsnivået i Os ligg på landsgjennomsnittet, dvs at sjølvkost pr kvart standardisert barn er på kr ,- pr år. Dette gjeld ordinær drift, lokale, skyss og støttetenester, medan forsterka tilbod for barn med særskilde behov er halde utanfor. Konklusjonen til Agenda blir etter samanlikning med andre kommunar at kommunen kunne spare 6,5 mill i dei kommunale barnehagane om ein hadde hatt same nivå som Rælingen kommune, som er den som brukar minst etter det som er opplyst. Side 22 av 28

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 22.10.2008 Frå: 09.00 til 15.15

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 22.10.2008 Frå: 09.00 til 15.15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 22.10.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Medlemer: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Fung. leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 04.02.2009 Frå: 09.00 til 14.45

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 04.02.2009 Frå: 09.00 til 14.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: 04.02.2009 Frå: 09.00 til 14.45 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 20/09 08/91 HALVÅRSEVALUERING

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr oktober 2009 som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr oktober 2009 som melding. Sak 103/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/09 Os Formannskap PS 01.04.2009 19/09 Os kommunestyre

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Språk stilmulering gjennom lesetrening: Språk prosjekt 2008-2009. Fokus på korleis barnehagen kunne

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Frå: 09.00 til 15.15.

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Frå: 09.00 til 15.15. OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Frå: 09.00 til 15.15. Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING EKSTRAMØTE

MØTEINNKALLING EKSTRAMØTE OS KOMMUNE Personalavdelinga Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 25.05.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING EKSTRAMØTE SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 7/09 08/2744 BARNEHAGETILBODET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling

Kviteseid kommune. Møteinnkalling Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer