Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020"

Transkript

1 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet.

2

3 VIKTIG MERKNAD Informasjonen, de numeriske dataene, merknadene og verdivurderingene i denne håndboken er basert på nåværende status for vitenskapelig kunnskap og den nyeste teknologien slik vi oppfatter det etter grundige undersøkelser på dette feltet. Vi er ikke forpliktet til å oppdatere den nåværende håndboken i henhold til nyeste teknologiske utvikling, og heller ikke å gi kundene ekstra kopier, oppdateringer osv. av denne håndboken. Ved feilaktige erklæringer, tegninger, tekniske illustrasjoner osv. i denne håndboken, fraskriver vi oss ansvar så langt det er tillatt i henhold til det nasjonale lovsystemet som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Særlig fraskriver vi oss alt ansvar ved økonomiske tap eller skader som følger av eller har å gjøre med overholdelse av erklæringer eller annen informasjon i denne håndboken. Erklæringer, tegninger, illustrasjoner og annen informasjon vedrørende innhold eller teknisk informasjon i den gjeldende håndboken skal ikke anses som karakteristika ved produktene som omfattes av garantien. Disse fastslås bare av kontraktbestemmelsene mellom oss og kundene våre. Leica forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner samt produksjonsprosesser uten forvarsel. Bare på denne måten er det mulig å kontinuerlig forbedre teknologien og produksjonsteknikkene som benyttes i våre produkter. Dette dokumentet er beskyttet av lov om opphavsrett. Alle rettigheter knyttet til dette dokumentet tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. All gjengivelse av tekst og illustrasjoner (helt eller delvis), i form av utskrift, kopier, mikrofilm, web cam eller andre metoder inklusive alle elektroniske systemer og medier krever uttrykkelig skriftlig tillatelse på forhånd fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Apparatets serienummer og produksjonsår finner du på navneskiltet på baksiden av apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Utgitt av: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Faks: +49 (0) E-post: Internet: Leica ST5020 3

4 Innholdsfortegnelse 1. Viktig informasjon Symbolene som brukes i denne håndboken og deres betydning Tiltenkt bruk Personalets kvalifikasjoner Modell Sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner Advarsler Apparatkomponenter og spesifikasjoner Oversikt apparatkomponenter Apparatspesifikasjoner Standard levering pakkeliste Tekniske data Beholdersystem Installere apparatet Krav til installasjonsstedet Montering av apparatet Tilkobling av tappevann Montere ovn (tilleggsutstyr) Koble til avluftslange (tilleggsutstyr) Sette inn det aktive kullfilteret Nivellering av apparatet Elektrisk tilkobling Alarmfunksjoner Transport Betjening Starte apparatet Sjekkliste for oppsett Berøringsskjermfunksjoner Brukergrensesnitt oversikt Dataregistrering Tilgangsnivåer Hovedmenyen Systemoppsett Brukergrensesnitt Alarm Tildeling av passord Brukerhåndbok V /2009

5 Innholdsfortegnelse Angi dato/klokkeslett Bevegelse Visning og utskrift liste Statsjonsinnstillinger Kalibreringsdialog Sikkerhetskopiering av data Apparatstatus Stasjonsknapper Stasjonstyper Velge stasjonstype Endre stasjonstype Fargeprogrammer Opprette programmer Definere programtrinn Tilordne en klipsfarge Programmer som pågår Farging Sette inn brett Starte programmer Avbryte et fargeprogram Avslutte programmer Rengjøring og vedlikehold Rengjøring av apparatet Generelt vedlikehold Forebyggende vedlikeholdsplan Feilsøking Generelt Feilretting Strømbrudd Utskifting av sekundærsikringer Garanti og service Vedlegg Oversikt over beholdere Tilleggsutstyr EC Declaration of Conformity Leica ST5020 5

6 1. Viktig informasjon 1.1 Symbolene som brukes i denne håndboken og deres betydning Advarsler vises i en grå boks og er merket med en varseltrekant. Merknader, dvs. viktig brukerinformasjon, vises i en grå boks og er merket med et informasjonssymbol. 1.2 Tiltenkt bruk Fargemaskinen Leica ST5020 er en automatisk fargemaskin for klargjøring av histologiske og cytologiske rutinefarginger. Den er beregnet på bruk i rutinelaboratorier og skal kun brukes til følgende oppgaver: Farging av tynne snitt av vevsprøver eller cytologiske prøver festet til objektglass. Apparatet må kun brukes i henhold til instruksjonene i denne håndboken. All annen bruk av apparatet blir beregnet som feil bruk! (5) ENTER Lettantennelige løsemidler og reagenser er merket med dette symbolet. Apparatoverflater som blir varme under drift, er merket med dette symbolet. Tallene i parentes viser til artikkelnr. i tegningene. Funksjonstastene som skal trykkes ned på apparatets berøringsskjerm, er angitt i store bokstaver med fet skrift. 1.3 Personalets kvalifikasjoner Leica ST5020 skal bare brukes av kvalifisert laboratoriepersonell. Apparatet må kun brukes i henhold til instruksjonene i denne håndboken. 1.4 Modell Opplysningene i denne håndboken gjelder kun for den modellen som er angitt på forsiden. Et typeskilt med apparatets serienummer er plassert bak på apparatet. 6 Brukerhåndbok V /2009

7 2. Sikkerhet Påse at du overholder sikkerhetsinstruksjonene og advarslene i dette kapitlet. Påse at du leser disse instruksjonene, selv om du allerede er godt kjent med driften og bruken av andre Leica-produkter. 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon angående driftssikkerhet og -vedlikehold av apparatet, og er en viktig del av produktet. Dersom det foreligger nasjonale tilleggskrav om ulykkesforebygging og miljøvern, må denne brukerhåndboken suppleres med de relevante instruksjonene for å sikre at disse kravene blir overholdt. Dette apparatet er bygd og testet i henhold til sikkerhetsforskriftene for elektrisk måling, regulering og laboratorieutstyr.for å opprettholde denne standarden og garantere sikker drift, må brukeren overholde instruksjonene og advarslene i denne brukerhåndboken. Gjeldende informasjon om anvendte standarder er å finne i CE-samsvarserklæringen på vår Internett-side: leica-microsystems.com Dataark for materialsikkerhet kan fås fra leverandøren av kjemikaliene. Dataarkene finnes også på Internett: Sikkerhetsanordningene på apparatet og tilbehøret må ikke fjernes elles modifiseres. Kun godkjent og kvalifisert servicepersonell har tillatelse til å reparere apparatet og ha tilgang til apparatets interne komponenter. 2.2 Advarsler Sikkerhetsanordningene installert i dette produktet utgjør kun en del av de samlede ulykkesforebyggende tiltakene. Hovedansvarlig for sikker drift av apparatet er først og fremst institusjonen som eier apparatet samt personalet som betjener, vedlikeholder eller reparerer apparatet. For å sikre problemfri drift av apparatet, bør du påse at følgende instruksjoner og advarsler etterfølges. Leica ST5020 7

8 2. Sikkerhet Advarsler merker på selve instrumentet Merker i form av varseltrekanter på selve apparatet betyr at under betjening eller utskifting av deler på apparatet med denne merkingen, må man følge den korrekte driftsinstruksen (som angitt i denne brukerhåndboken). Manglende overholdelse av disse instruksene kan føre til materielle skader og personskader og skader på apparat og tilbehør. Maskinoverflater som blir varme under drift, er merket med dette symbolet. Berøring av overflatene kan forårsake brannskader. Advarsler transport og installasjon Apparatet må kun transporteres i loddrett posisjon. Det trengs fire personer til å løfte/bære apparatet. Sett apparatet på en jevn laboratoriebenk som må være absolutt vannrett. Ikke utsett apparatet for direkte sollys (vinduer). Apparatet MÅ kobles til et jordet strømuttak. Apparatet må ikke kobles til en skjøteledning uten jording. Apparatet justeres automatisk til riktig spenning og frekvens på installasjonsstedet. Hvis det er montert nye ovner, må disse justeres iht. spenning og frekvens på installasjonsstedet. Apparatet må plasseres i et godt ventilert område der det ikke finnes antennelseskilder. Kjemikaliene som brukes i Leica ST5020 er både lettantennelige og helsefarlige. Ikke bruk apparatet i rom der det er fare for eksplosjoner. Hvis det er betydelig temperaturforskjell mellom oppbevaringssted og monteringssted for apparatet, og det samtidig er høy luftfuktighet, kan det dannes kondens. I så fall må man vente i minst to timer før apparatet slås på. Hvis man ikke overholder dette, kan det oppstå skade på apparatet. Advarsler håndtering av reagenser Vær forsiktig ved håndtering av løsemidler! Bruk alltid gummihansker og vernebriller ved håndtering av kjemikaliene som brukes i dette apparatet. De anvendte reagensene kan være både giftige og lett antennelige. Avhend løsemidler på forsvarlig måte og i samsvar med lokale bestemmelser og retningslinjene for håndtering av avfall for selskapet eller institusjonen. 8 Brukerhåndbok V /2009

9 Advarsler bruk av apparatet 2. Sikkerhet Leica ST5020 kan bare betjenes av laboratoriepersonell med relevant opplæring, i tråd med tiltenkt bruksområde og i henhold til denne brukerhåndboken. I nødsfall må hovedbryteren slås av og nettstøpselet trekkes ut. Under arbeid med reagenser (påfylling/tømming av reagensstasjoner, arbeid på apparatet mens dekselet/dekslene er åpent/åpne) må det brukes egnet beskyttelsesutstyr (laboratoriefrakk, hansker, beskyttelsesbriller). Påse at apparatet brukes enten med aktivt kullfilter eller med avluftslange. Selv når apparatet brukes i tråd med foreskrevet bruksområde kan det utvikles giftige gasser som er skadelige for operatørens helse og som også utgjør en brannfare! Det foreligger brannfare ved arbeid med åpen flamme (bunsenbrenner) i umiddelbar nærhet av apparatet (løsemiddelgasser)! Hold derfor en sikkerhetsavstand på 2 meter! Hvis et fargeprogram avbrytes over lenge tid, må det ikke bli liggende objektglassbrett i tappevannstasjonene for å hindre at de tørker ut. Advarsler rengjøring og vedlikehold Maskinen må slås av og kobles fra strømnettet før vedlikehold og/eller rengjøring. Ikke rengjør apparatet med løsemidler som inneholder aceton eller xylen. Det må ikke forekomme væskesøl i de innvendige delene av maskinen, verken under bruk eller rengjøring. Følg produsentens sikkerhetsanvisninger ved arbeid med rengjøringsmidler. Følg også bestemmelser som gjelder for laboratoriet. Vask tappevanns- og reagensstasjonen i oppvaskmaskin ved en temperatur på maks. +65 C. Bruk et vanlig oppvaskmiddel for laboratorieoppvaskmaskiner. Unngå for all del å vaske stasjonene ved høyere temperaturer stasjonene kan bli deformert! Løsemiddelsøl (reagenser) må tørkes bort med det samme! Ved lang tids eksponering for løsemidler er dekselflatene bare delvis motstandsdyktige mot løsemidler! Rengjør deksler, betjeningspanel med et mildt rengjøringsmiddel. I sikkerhetsanvisningene er det beskrevet hvilke bestanddeler som ikke er egnet! Vær forsiktig med programmer som begynner med et ovnstrinn. I slike tilfeller skal ladestasjonen som objektholderen tas ut med transportarmen, IKKE være fylt med brennbar reagens (for eksempel xylol). Ovnstemperaturen er på inntil 80 C. Det gjør at reagens kan antennes, og det kan oppstå skader på apparat og prøver. Av samme grunn skal programtrinn INN i ovnen alltid utføres fra en reagensstasjon med brennbar reagens. Leica ST5020 9

10 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner 3.1 Oversikt apparatkomponenter Aktivt Enkel (dobbel) Ovnsmoduler kullfilter Transportarmen griper Deksel Vaskestasjoner beholder Fargeberøringsskjerm Hovedbryter Overføring til enhet for påsetting av dekkglass Leica CV5030 (tilleggsutstyr) Mateskuff Utmatingsskuff Spor for PCMCIAkort Fig Brukerhåndbok V /2009

11 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner Apparatets bakside Vifte elektronisk Datakontakter Strømforsyningsinntak (elektronisk) Nett strømforsyningsinntak Strømforsyningsuttak Sekundærsikringer Justerbar fot Deksel til ovnsmoduler Overføring til enhet for påsetting av dekkglass (tilleggsutstyr) Avløpsslange Avluftskanal Avløpsuttak Inntak for avionisert vann Stasjon 7 Vanninntak Stasjon 8-12 Oversikt over beholdere/stasjoner Fig. 2 Ovnsmoduler Vaskestasjoner Vaskestasjon Avionisert vann beholder Fargeberøringsskjerm Utmatingsskuff Mateskuff Fig. 3 Leica ST

12 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner 3.2 Apparatspesifikasjoner Høy prøvebehandlingskapasitet (ved maks. 12 brett samtidig). Samtidig behandling av flere ulike prorammer. TFT-fargeberøringsskjerm. Grafisk og intelligent brukergrensesnitt. Hjelp på skjermen avhengig av sammenhengen. Grafisk fremdriftsvisning på fargeskjerm. Styringssystemet Reagent Management System. Flerspråklig. Maks. 40 stasjoner. Mateskuff med maks. 4 stasjoner. Utmatingsskuff med maks. 4 stasjoner. Maks. 6 vaskestasjoner, 2 ulike vannkilder kan tilkobles. (styrt med individuelle ventiler) CodeRack TM programmerbart objektglassbrett for automatisk start av brett. Overløpsvern (sensor) i kar av rustfritt stål. Innebygd røykkontrollsystem med ekstern slange/filter. Tilleggsutstyr Ovnsmoduler, maks. +65 C og opp til 4 stasjoner. Oppvarmede reagensstasjoner (35-70 C max.), maks. 2. Tilbehørssett for spesialfarginger. (modifisert beholder med redusert reagensvolum samt brett). Systemoppgradering for integrering av enhet for påsetting av dekkglass. (automatisert farging og påsetting av dekkglass uten inngrep fra operatør). Avluftslange. Objektglassbrett (plast). Adapter for brett fra andre produsenter. 12 Brukerhåndbok V /2009

13 3.3 Standard levering pakkeliste 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner Standardlevering av Leica ST5020 omfatter følgende elementer: 1 Leica ST5020 hovedapparat 31 reagenssbeholdere, komplett (med håndtak og lokk) vaskebeholdere, komplett aktivkull-filter sett med strømkabler: 1 strømledning D strømledning UK ST-BU F-5A strømledning USA-C-J tilbehørssett, som består av: jumperkabel strømnett reagensbeholdere, komplett (med håndtak og lokk) klipssett, rødt, pakke à klipssett, gult, pakke à klipssett, hvitt, pakke à klipssett, lys blå, pakke à sett med objektglassbrett 30, plast, pakke à avløpsslange, 4 m lang slangeklemme til avløpsslange tappevannsslange, 2,50 m lang, komplett, med 3/4" tilkobling til kran V -filter 3/4"-40/22 A6 (filter til inntaksslange) gjengenippel pakninger til vanninntaksslange vater spesiell O-ring-smørefett til ventiler og o-ringer (OHA), 25 ml verktøysett: 1 skrutrekker 5,5 x sekskantnøkkel med håndtak, størrelse 3, sekskantnøkkel med håndtak, størrelse 4, sekskantnøkkel, størrelse 6, ringnøkkel, størrelse fastnøkkel, størrelse sett med reserversikringer: 4 x T 2,0 A x T 2,5 A x T 4,0 A brukerhåndbok for Leica ST5020 Multistainer Leica ST

14 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner 3.4 Tekniske data Generelt Godkjenninger: Apparatspesifikke merker er plassert ved siden av merkeskiltet Nominell spenning: 100 V V +/- 10% 230 V V +/- 10% Nominell frekvens: 50 til 60 Hz Maks. strømforbruk: 1400 VA IEC 1010-klassifiseringer: Beskyttelsesklasse 1 Forurensningsnivå 2 Overspenningsinstallasjonskategori II: 800V impuls (120V-systemer) 1500V impuls (240V-systemer) Eksternt alarmrelé: Primærsikringer: Sekundærsikringer: 24 V AC/DC, maksimum 2 A Tilkobling: Potensialfri kontakt (kan brukes som både normalt åpen og normalt lukket krets) Schurter: type FST, nettstrøminngang 2 x T 8 A Smeltesikring, Ø 6,3x32 mm Type: Schurter FST F1: T 2,0 A F2: T 2,0 A F3: T 2,5 A F4: T 4,0 A Driftstemperatur: 15 C til 40 C Relativ luftfuktighet: 10% til 80%, ikke-kondenserende 14 Brukerhåndbok V /2009

15 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner Størrelse og vekt Hovedapparatet (b x l x h) i mm: 1060 x 750 x 540 Vekt, ikke pakket: ca. 90 kg Vekt, pakket: ca. 110 kg Kapasitetsdata Prøvesnittskapasitet: avhengig av programstruktur Innsettingskapasitet: maks. 12 objektglassbrett (med 12 ulike programmer) Prøvebrettkapasitet: 30 prøvesnitt Totalt antall stasjoner: 40 ( ovner) Totalt antall reagensstasjoner: maks. 34 beholdervolum: 450 ml Antall vaskestasjoner: maks. 5 og 1 for avionisert vann (tilleggsutstyr) Ovner (tilleggsutstyr): 2 eller 4 Ovnskammertemperatur: 40 C til 70 C Inkubasjonstidsinnstilling: 0 sek opptil 23 timer, 59 min, 59 sek Mate-/utmatingsstasjoner: maks. 4 hver, min. 1 hver Permanent minnekapasitet: maks. 50 programmer, opptil 40 programtrinn i hvert Integrering: tilkobling til Leica CV5030 (tilleggsutstyr, enhet for påsetting av dekkglass) Leica ST

16 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner 3.5 Beholdersystem 1 6 beholder beholderne kan fjernes individuelt for fylling. Ved bruk skal reagensbeholderne fylles til linjen som er merket på innsiden (kapasitet ca. 450 ml) og plassere dem riktig i apparatet iht. de programmene du ønsker å kjøre. Påse at reagensbeholderene er riktig plassert og at håndtakene (1) er på siden, slik at de ikke hindrer prøvebrettets bevegelser. Det finnes lokk (6) som reduserer fordamping mens reagensbeholderne ikke er i bruk. Beholderne i mate- og utmatingsskuffen (E25 og L36) kan om ønskelig fylles med en reagens. Apparatet kontrollerer imidlertid ikke nedsenkningstiden i disse stasjonene. 3 Vaskestasjoner Vaskesystemet består av fem (seks kan leveres) vaskestasjoner som hver kan romme ett objektglassbrett. Vannet kommer inn i vaskestasjonen i basen fra et koblingsstykke (2) og renner ut fra overløpsmunningen (3) i øverste venstre hjørne. Vaskestasjonene har en peileinnretning (4) og kan bare settes inn én vei. Vær forsiktig når vaskestasjoner tas inn eller ut, siden bruk av makt kan føre til at o-ringen (5) som fungerer som tetning, kan bli ødelagt. Smør O-ringpakningene før du monterer en vaskestasjon. For å bruke vaskesystemet, skru kranen sakte på fullt. Reguleringsventilen i Leica ST5020 begrenser den totale vanngjennomstrømningen i vaskestasjonene til 1,6 liter per minutt per stasjon Fig. 4 Dersom vanngjennomstrømningen av en eller annen grunn faller under dette nivået, er det mulig at vaskeperioden som er spesifisert i programmet må forlenges. 16 Brukerhåndbok V /2009

17 4. Installere apparatet 4.1 Krav til installasjonsstedet Stabilt, helt vannrett laboratoriebenk med jevn overflate med en minimumsbredde på 1,60 m og en minimumsdybde på 0,80 m. Tappevannstilkoblingen skal befinne seg maks. 2,50 m og avløpet maks. 2,00 m fra de tilsvarende inn-/uttakene på apparatet. Hvis apparatet skal betjenes med avluftslange, kreves det et avtrekk maks. 3,50 m fra apparatet. Alternativt: bruk aktivt kullfilter. Tilstrekkelig plass (ca. 0,90 m) over laboratoriebenken for åpning/lukking av apparatdekselet uten problemer. Mer eller mindre vibrasjonsfritt gulv. Stabil omgivelsestemperatur på fra +10 C til +40 C. Luftfuktighet på maks. 80%, ikke-kondenserende. Ikke sett apparatet nær utstyr som kan avgi vibrasjoner. Kjemikaliene som brukes i Leica ST5020 er både lettantennelige og helsefarlige. Apparatet må plasseres i et godt ventilert område der det ikke finnes antennelseskilder. Ikke bruk apparatet i rom der det er fare for eksplosjoner. 4.2 Montering av apparatet Løft det ved å ta tak i bærehåndtakene på apparatet (1, fig. 5). Det trengs fire personer til å løfte og/eller bære apparatet, siden veier totalt ca. 95 kg. 2 1 Fig. 5 Plasser apparatet på benken. Skru av bærehåndtakene (fjern skruene (2) med sekskantnøkkel, str. 6,0) og lagre på et sikkert sted. Trekk av plastdekselet. Kontroller om alt tilbehør er levert iht. ordren. Leica ST

18 4. Installere apparatet 4.3 Tilkobling av tappevann Vannfilter I tillegg til filtersilen som følger med (artikkel 3 i Fig. 6) anbefaler Leica å installere et sedimentfilter mellom vannutvinningsuttaket og ST5020, for å garantere at instrumentet kun opereres med rent vann. Dette sedimentfilteret skal ha følgende egenskaper: Filterets finhetsgrad: 25 μm Strømningshastighet: ca. 10 l/min (med 5 vaskestasjoner) Trykk-konstans: 10 bar Kople til filterutløpet: 1/2 ekstern gjenge Dette filterinnlegget må sjekkes og rengjøres regelmessig. Hvis filterinnlegget er svært skittent, må det byttes ut. Tilkobling av inntaksslangen for tappevann Pakk ut inntaksslangen for tappevann ta hensyn til de to pakningene (4) Fig. 6 Sett en av pakningene (4) inn i gjengekoblingen (6). Ta vare på de andre pakningene som reserve. Sett inn filtersilen (3) i overfalsmutteren (5) (se fig. 6) som er skrudd på vannkranen. Ikke sett på flere pakninger, siden filtersilen også fungerer som tetning. 18 Brukerhåndbok V /2009

19 4. Installere apparatet Apparatet sett bakfra tappevannsinntak Skru inntaksslangen for tappevann (7 i fig. 8) til tappevannsstasjonene 8-12 til vannkranen og sett den andre enden inn i inntaket (8 i fig. 7). Hvis stasjon 7 (fig. 3) også skal brukes som tappevannsstasjon, skal det kobles en ny inntaksslange for tappevann (tilleggsutstyr) til inntaket (9). Fig. 7 Apparatet sett bakfra vanninntak/-uttak Inntak (9) leverer bare vann (eller et annet medium via en egnet tilkobling) til stasjon 7. Hvis stasjon 7 skal brukes som vannstasjon, må det settes inn en vaskestasjon, og stasjon 7 må defineres som stasjon for tappevann eller helt avionisert vann i stasjonsinnstillingene. (se også kapittel 5.5.3) 11 Fig. 8 Leica ST

20 4. Installere apparatet Tilkobling til avløpslange Avløpskoblingen (10) kan dreies slik at den peker i ulike retninger, alt etter om avløpet befinner seg på høyre eller venstre side av apparatet. Koblingen justeres ved å løsne skruen (11) på slangeklemmen (12) nok til at koblingsstykket (10) kan dreies. Juster koblingen som ønsket (alltid med åpningen rettet litt nedover) og trekk til skruen (11). 14 Fig. 9 Vri skruen (15) mot venstre (bruk skrutrekker) inntil slangeklemmen (14) åpnes nok til at den kan trekkes over avløpsslangen (13). Monter avløpsslangen (13) på avløpskoblingen (10) og sett slangeklemmen (14) på som vist i fig. 9. Viktig! Ved montering av avløpsslangen må det alltid påses at det er nok fall fra avløpet på apparatet (koblingsstykket (10)! Vri skruen (15) til høyre inntil slangen (13) sitter forsvarlig fast på koblingsstykket (10) ved hjelp av slangeklemmen (12). Sett inn avløpsslangen (13) i avløpet og sikre den. 20 Brukerhåndbok V /2009

21 4. Installere apparatet 4.4 Montere ovn (tilleggsutstyr) Ta ovnssettet ut av esken og kontroller at det er komplett. Følgende deler skal følge med: Ovnmodul 16 - Parafinoppsamlingskar Deksel 18 - Skruer Brikker 20 - Skrutrekker 21 - Sekskantnøkkel, str. 2, Sekskantnøkkel, str. 4, Sett inn oppsamlingsbrettet i den tilhørende åpningen i ovnsmodulen (mulig bare i én retning som vist her). Fig. 10 Spenningsinnstilling V Ovnens bakside Kontroller innstillingen til spenningsvelgeren og juster om nødvendig. Spenningsinnstilling V Viktig! Spenningsvelgerbryteren må stilles på samme nettspenning som apparatet. Spenningsvelgerinnstillingen endres ved å sette inn en skrutrekker (20) i åpningen (23) og vri forsiktig til det hvite punktet står over den riktige spenningsindikasjonen under den hvite trekanten. 115 betyr: Apparatspenning V. 230 betyr: Apparatspenning V. Fig. 11 Leica ST

22 4. Installere apparatet Viktig! 27 Før det foretas noe mer må apparatet slås av og nettstøpselet trekkes ut Dekselet (26) må tas av den høyre innvendige veggen på apparatet, slik at transportarmen kan nå fram til ovnsstasjonene. Dette gjøres ved å fjerne seks skruer (27) (sekskantnøkkel, str. 2,5) og ta av dekselet (26). Oppbevar skruer og deksel på et trygt sted for fremtidig bruk. Fig Fjern dekkplaten (28) til høyre for de elektriske tilkoblingene bak på apparatet. Dekkplaten (28) tas ut ved kun å fjerne skruene (29) Ikke løsne de to skruene (30)! Når ovnen er montert, festet dekkplaten (del av ovnssettet) (17 i fig. 10) med fire skruer (29) slik at den valgte spenningen er synlig fra utsiden. Fig Brukerhåndbok V /2009

23 4. Installere apparatet Montere ovn (forts.) Viktig! Hvis bare én ovn skal monteres, må den plasseres på høyre side (sett bakfra på apparatet) Plasser ovnene på skinnene (32) og sett den inn. Fortsett å skyve inntil koblingene på ovnene (festebolt (24), kontaktskinne (25), se fig. 11) låses på riktig plass (31) i apparatet. 15 Fig. 14 Bruk deretter de to skruene (18) og brikkene (19) for å sikre ovnen (15) i hullene som er beregnet for dette. 18, 19 Hvis det er bestilt to ovner, monteres den andre på samme måte som den første. Fig. 15 Fest dekselet (element 17, fig. 10) slik at spenningsområdet som er valgt for ovnen (15) er det samme som det inngraverte spenningsområdet. Indikasjon før montering av ovner INSTRUMENT STATUS Indikasjon med ovner montert Koble apparatet til strømnettet og slå det på. Ovnsmodulene registreres automatisk og vises deretter under instrument status. Gå til stations options og angi ønsket ovnstemperatur. (Se kapittel 5.5.3, side 56 for nærmere opplysninger). Fig. 16 Leica ST

24 4. Installere apparatet 4.5 Koble til avluftslange (tilleggsutstyr) Hvis apparatet drives uten aktivt kullfilter, må det monteres en avluftslange i stedet. Avluftslangen festet til viftehuset (68) på bakre venstre side av apparatet. Pakk ut de medfølgende delene og kontroller at alt er med. Pakken skal inneholde følgende deler: Skrutrekker 61 - Sekskantnøkkel, str. 2, Slangeklemme 63 - Sekskantskrue med brikke 64 - Slangekoblingsstykke med pakning 65 - Avluftslange 61 Fig Fig. 18 Fest koblingsstykket (64) med to skruer (63) i gjengehullene (66) i viftehuset (68). Drei klemmeskruen (67) mot venstre (bruk skrutrekker (60) inntil slangeklemmen (62) er løsnet så mye at den kan trekkes over avluftslangen. Plasser avluftslangen (65) sammen med slangeklemmen (62) på koblingsstykket (64) (se fig. 18, høyre side). Trekk til skruen (67) på slangeklemmen (62) (vri mot høyre) og fest slangen. 24 Brukerhåndbok V /2009

25 4. Installere apparatet 4.6 Sette inn det aktive kullfilteret Viktig for feilfri drift: Pakningsprofilene (33) må ligge an mot bakveggen på filterhuset (34). 33 Filter satt inn Fig Påse at filteret er satt inn med riktig side opp: de tre pilene på merket (51) til høyre på filteret må peke mot fronten. Fig. 19 Når det aktive kullfilteret er satt inn, skyves hendelen (35) nedover for å sikre filteret ordentlig i filterhuset. 4.7 Nivellering av apparatet Når alt tilbehør er montert (ikke glem bakpanelet!), flyttes apparatet til det endelige monteringsstedet. Før nivellering av apparatet må det kontrolleres om benkeflaten der apparatet skal monteres er flat og helt vannrett. Bruk ellers vateret (standardleveranse) for å bestemme det høyeste punktet på benken. Deretter må apparatfoten som står ved det høyeste punktet på benken skrus nesten helt inn (se fig. 21). Niveller deretter apparatet ved å justere hver fot etter behov. Leica ST

26 4. Installere apparatet Sørg for at apparatet står helt vannrett ved å skru de justerbare føttene inn/ut etter behov. 36 Justerbare apparatføtter Slik gjør du det: Fjern alle beholdere i stasjonene 1-24 slik at beholderrammene kan brukes som støtte for vateret ved målingen. Alle fire apparatføttene (37) kan høydejusteres. De justeres ved å sette en fastnøkkel, str. 13 (standardleveranse) rundt sekskantbolten (36) og justere hver fot etter behov. Kontroller at alle fire apparatføtter står fast på benkeflaten når apparatjusteringen er fullført. 37 Fig. 21 B Ved nivellering plasseres vateret (38) vekselvis i posisjonene (A og B) se fig. 22 på beholderrammen. C A D 38 Fig. 22 Fig. 22 viser alle fire punkter (A til D) der vateret må plasseres for å nivellere apparatet. Ved nivellering må vateret plasseres i beholderrammen (39). Ikke plasser vateret andre steder. Skru apparatføttene innover/ utover etter behov slik at apparatet blir stående helt vannrett. Begynn med apparatfoten som står på det høyeste punktet på laboratoriebenken. Plasser til vateret i posisjon (C og D) for å dobbeltsjekke at apparatet faktisk står vannrett. 26 Brukerhåndbok V /2009

27 4. Installere apparatet 4.8 Elektrisk tilkobling Apparatet MÅ kobles til et jordet strømuttak. Apparatet leveres med et sett strømkabler for ulike land. Påse at du bruker riktig nettkabel for den lokale nettspenningen (vegguttak). Kontakter for nettstrøm og dataoverføring. Sekundære sikringer Jumperkabel / strømledning tilkoblet riktig til nettstrømforsyning Alle elektriske koblingspunkter befinner seg på baksiden av apparatet, på venstre side (fig. 23). Strømforsyning Koble nettstrømkabelen til stikkontakten i veggen (42). Testkabelen (43) kobler strømuttaket (44) til elektronikkmodulinngangen(45) Datatilkoblinger Skriverutgang (47) Din Leica-distributør kan anbefale en egnet skriver (og kabel). Hvis overholdelse av elektromagnetiske støystandarder er viktig, trengs det en spesielt skjermet skriverkabel. Seriell utgang (48) Tilgang for teknisk service. Tilkobling til enhet for påsetting av dekkglass. Leica CV 5030 (49). Alle kontakter skal kun brukes til enheter som er testet iht. EN og som oppfyller kravene til SELV-kretser. 46 Andre tilkoblinger Kontakt til fjernalarm (50) Sekundære sikringer (46) Fig. 23 Leica ST

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett. Brukerhåndbok. Leica EG F Norsk V1.1 03/2009

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett. Brukerhåndbok. Leica EG F Norsk V1.1 03/2009 Leica EG F Oppvarmbar pinsett Brukerhåndbok Leica EG F Norsk V1.1 03/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av instrumentet. Les nøye gjennom håndboken før instrumentet tas i bruk. MERK:

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett Leica EG F Oppvarmbar pinsett Brukerhåndbok Leica EG F_oppvarmbar pinsett Bestillingsnr. 14 0388 83110, RevC V 1.3 RevC, norsk 11/2012 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Leses

Detaljer

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma Oppstart Tissue-Tek Prisma automatisk fargemaskin med randomiseringsfunksjon for objektglass, for samtidig utførelse av flere fargingsprotokoller. Klargjøre systemet for farging Logg på systemet som administrator

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405 BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR Kjøkkenventilator BV 405 BV 405 BV 405 Bygginn ventilator i rustfritt stål utførelse. For montering over

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING SAFERA Siro R komfyrvakt Strømstyringsenhet: PU.-P PU.-PP PU 08 V..0 NOR SIRO R INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon. Feilsøking. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Leica ST4040. Lineær fargemaskin. Brukerhåndbok

Leica ST4040. Lineær fargemaskin. Brukerhåndbok Leica ST4040 Lineær fargemaskin Brukerhåndbok Leica ST4040 V1.4 - Rev A, Norsk 06/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik

For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik OB115N NO For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik at man kan slå opp i den. ELEKTRISK HÅNDTØRKER

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer