Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020"

Transkript

1 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet.

2

3 VIKTIG MERKNAD Informasjonen, de numeriske dataene, merknadene og verdivurderingene i denne håndboken er basert på nåværende status for vitenskapelig kunnskap og den nyeste teknologien slik vi oppfatter det etter grundige undersøkelser på dette feltet. Vi er ikke forpliktet til å oppdatere den nåværende håndboken i henhold til nyeste teknologiske utvikling, og heller ikke å gi kundene ekstra kopier, oppdateringer osv. av denne håndboken. Ved feilaktige erklæringer, tegninger, tekniske illustrasjoner osv. i denne håndboken, fraskriver vi oss ansvar så langt det er tillatt i henhold til det nasjonale lovsystemet som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Særlig fraskriver vi oss alt ansvar ved økonomiske tap eller skader som følger av eller har å gjøre med overholdelse av erklæringer eller annen informasjon i denne håndboken. Erklæringer, tegninger, illustrasjoner og annen informasjon vedrørende innhold eller teknisk informasjon i den gjeldende håndboken skal ikke anses som karakteristika ved produktene som omfattes av garantien. Disse fastslås bare av kontraktbestemmelsene mellom oss og kundene våre. Leica forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner samt produksjonsprosesser uten forvarsel. Bare på denne måten er det mulig å kontinuerlig forbedre teknologien og produksjonsteknikkene som benyttes i våre produkter. Dette dokumentet er beskyttet av lov om opphavsrett. Alle rettigheter knyttet til dette dokumentet tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. All gjengivelse av tekst og illustrasjoner (helt eller delvis), i form av utskrift, kopier, mikrofilm, web cam eller andre metoder inklusive alle elektroniske systemer og medier krever uttrykkelig skriftlig tillatelse på forhånd fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Apparatets serienummer og produksjonsår finner du på navneskiltet på baksiden av apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Utgitt av: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Faks: +49 (0) E-post: Internet: Leica ST5020 3

4 Innholdsfortegnelse 1. Viktig informasjon Symbolene som brukes i denne håndboken og deres betydning Tiltenkt bruk Personalets kvalifikasjoner Modell Sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner Advarsler Apparatkomponenter og spesifikasjoner Oversikt apparatkomponenter Apparatspesifikasjoner Standard levering pakkeliste Tekniske data Beholdersystem Installere apparatet Krav til installasjonsstedet Montering av apparatet Tilkobling av tappevann Montere ovn (tilleggsutstyr) Koble til avluftslange (tilleggsutstyr) Sette inn det aktive kullfilteret Nivellering av apparatet Elektrisk tilkobling Alarmfunksjoner Transport Betjening Starte apparatet Sjekkliste for oppsett Berøringsskjermfunksjoner Brukergrensesnitt oversikt Dataregistrering Tilgangsnivåer Hovedmenyen Systemoppsett Brukergrensesnitt Alarm Tildeling av passord Brukerhåndbok V /2009

5 Innholdsfortegnelse Angi dato/klokkeslett Bevegelse Visning og utskrift liste Statsjonsinnstillinger Kalibreringsdialog Sikkerhetskopiering av data Apparatstatus Stasjonsknapper Stasjonstyper Velge stasjonstype Endre stasjonstype Fargeprogrammer Opprette programmer Definere programtrinn Tilordne en klipsfarge Programmer som pågår Farging Sette inn brett Starte programmer Avbryte et fargeprogram Avslutte programmer Rengjøring og vedlikehold Rengjøring av apparatet Generelt vedlikehold Forebyggende vedlikeholdsplan Feilsøking Generelt Feilretting Strømbrudd Utskifting av sekundærsikringer Garanti og service Vedlegg Oversikt over beholdere Tilleggsutstyr EC Declaration of Conformity Leica ST5020 5

6 1. Viktig informasjon 1.1 Symbolene som brukes i denne håndboken og deres betydning Advarsler vises i en grå boks og er merket med en varseltrekant. Merknader, dvs. viktig brukerinformasjon, vises i en grå boks og er merket med et informasjonssymbol. 1.2 Tiltenkt bruk Fargemaskinen Leica ST5020 er en automatisk fargemaskin for klargjøring av histologiske og cytologiske rutinefarginger. Den er beregnet på bruk i rutinelaboratorier og skal kun brukes til følgende oppgaver: Farging av tynne snitt av vevsprøver eller cytologiske prøver festet til objektglass. Apparatet må kun brukes i henhold til instruksjonene i denne håndboken. All annen bruk av apparatet blir beregnet som feil bruk! (5) ENTER Lettantennelige løsemidler og reagenser er merket med dette symbolet. Apparatoverflater som blir varme under drift, er merket med dette symbolet. Tallene i parentes viser til artikkelnr. i tegningene. Funksjonstastene som skal trykkes ned på apparatets berøringsskjerm, er angitt i store bokstaver med fet skrift. 1.3 Personalets kvalifikasjoner Leica ST5020 skal bare brukes av kvalifisert laboratoriepersonell. Apparatet må kun brukes i henhold til instruksjonene i denne håndboken. 1.4 Modell Opplysningene i denne håndboken gjelder kun for den modellen som er angitt på forsiden. Et typeskilt med apparatets serienummer er plassert bak på apparatet. 6 Brukerhåndbok V /2009

7 2. Sikkerhet Påse at du overholder sikkerhetsinstruksjonene og advarslene i dette kapitlet. Påse at du leser disse instruksjonene, selv om du allerede er godt kjent med driften og bruken av andre Leica-produkter. 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon angående driftssikkerhet og -vedlikehold av apparatet, og er en viktig del av produktet. Dersom det foreligger nasjonale tilleggskrav om ulykkesforebygging og miljøvern, må denne brukerhåndboken suppleres med de relevante instruksjonene for å sikre at disse kravene blir overholdt. Dette apparatet er bygd og testet i henhold til sikkerhetsforskriftene for elektrisk måling, regulering og laboratorieutstyr.for å opprettholde denne standarden og garantere sikker drift, må brukeren overholde instruksjonene og advarslene i denne brukerhåndboken. Gjeldende informasjon om anvendte standarder er å finne i CE-samsvarserklæringen på vår Internett-side: leica-microsystems.com Dataark for materialsikkerhet kan fås fra leverandøren av kjemikaliene. Dataarkene finnes også på Internett: Sikkerhetsanordningene på apparatet og tilbehøret må ikke fjernes elles modifiseres. Kun godkjent og kvalifisert servicepersonell har tillatelse til å reparere apparatet og ha tilgang til apparatets interne komponenter. 2.2 Advarsler Sikkerhetsanordningene installert i dette produktet utgjør kun en del av de samlede ulykkesforebyggende tiltakene. Hovedansvarlig for sikker drift av apparatet er først og fremst institusjonen som eier apparatet samt personalet som betjener, vedlikeholder eller reparerer apparatet. For å sikre problemfri drift av apparatet, bør du påse at følgende instruksjoner og advarsler etterfølges. Leica ST5020 7

8 2. Sikkerhet Advarsler merker på selve instrumentet Merker i form av varseltrekanter på selve apparatet betyr at under betjening eller utskifting av deler på apparatet med denne merkingen, må man følge den korrekte driftsinstruksen (som angitt i denne brukerhåndboken). Manglende overholdelse av disse instruksene kan føre til materielle skader og personskader og skader på apparat og tilbehør. Maskinoverflater som blir varme under drift, er merket med dette symbolet. Berøring av overflatene kan forårsake brannskader. Advarsler transport og installasjon Apparatet må kun transporteres i loddrett posisjon. Det trengs fire personer til å løfte/bære apparatet. Sett apparatet på en jevn laboratoriebenk som må være absolutt vannrett. Ikke utsett apparatet for direkte sollys (vinduer). Apparatet MÅ kobles til et jordet strømuttak. Apparatet må ikke kobles til en skjøteledning uten jording. Apparatet justeres automatisk til riktig spenning og frekvens på installasjonsstedet. Hvis det er montert nye ovner, må disse justeres iht. spenning og frekvens på installasjonsstedet. Apparatet må plasseres i et godt ventilert område der det ikke finnes antennelseskilder. Kjemikaliene som brukes i Leica ST5020 er både lettantennelige og helsefarlige. Ikke bruk apparatet i rom der det er fare for eksplosjoner. Hvis det er betydelig temperaturforskjell mellom oppbevaringssted og monteringssted for apparatet, og det samtidig er høy luftfuktighet, kan det dannes kondens. I så fall må man vente i minst to timer før apparatet slås på. Hvis man ikke overholder dette, kan det oppstå skade på apparatet. Advarsler håndtering av reagenser Vær forsiktig ved håndtering av løsemidler! Bruk alltid gummihansker og vernebriller ved håndtering av kjemikaliene som brukes i dette apparatet. De anvendte reagensene kan være både giftige og lett antennelige. Avhend løsemidler på forsvarlig måte og i samsvar med lokale bestemmelser og retningslinjene for håndtering av avfall for selskapet eller institusjonen. 8 Brukerhåndbok V /2009

9 Advarsler bruk av apparatet 2. Sikkerhet Leica ST5020 kan bare betjenes av laboratoriepersonell med relevant opplæring, i tråd med tiltenkt bruksområde og i henhold til denne brukerhåndboken. I nødsfall må hovedbryteren slås av og nettstøpselet trekkes ut. Under arbeid med reagenser (påfylling/tømming av reagensstasjoner, arbeid på apparatet mens dekselet/dekslene er åpent/åpne) må det brukes egnet beskyttelsesutstyr (laboratoriefrakk, hansker, beskyttelsesbriller). Påse at apparatet brukes enten med aktivt kullfilter eller med avluftslange. Selv når apparatet brukes i tråd med foreskrevet bruksområde kan det utvikles giftige gasser som er skadelige for operatørens helse og som også utgjør en brannfare! Det foreligger brannfare ved arbeid med åpen flamme (bunsenbrenner) i umiddelbar nærhet av apparatet (løsemiddelgasser)! Hold derfor en sikkerhetsavstand på 2 meter! Hvis et fargeprogram avbrytes over lenge tid, må det ikke bli liggende objektglassbrett i tappevannstasjonene for å hindre at de tørker ut. Advarsler rengjøring og vedlikehold Maskinen må slås av og kobles fra strømnettet før vedlikehold og/eller rengjøring. Ikke rengjør apparatet med løsemidler som inneholder aceton eller xylen. Det må ikke forekomme væskesøl i de innvendige delene av maskinen, verken under bruk eller rengjøring. Følg produsentens sikkerhetsanvisninger ved arbeid med rengjøringsmidler. Følg også bestemmelser som gjelder for laboratoriet. Vask tappevanns- og reagensstasjonen i oppvaskmaskin ved en temperatur på maks. +65 C. Bruk et vanlig oppvaskmiddel for laboratorieoppvaskmaskiner. Unngå for all del å vaske stasjonene ved høyere temperaturer stasjonene kan bli deformert! Løsemiddelsøl (reagenser) må tørkes bort med det samme! Ved lang tids eksponering for løsemidler er dekselflatene bare delvis motstandsdyktige mot løsemidler! Rengjør deksler, betjeningspanel med et mildt rengjøringsmiddel. I sikkerhetsanvisningene er det beskrevet hvilke bestanddeler som ikke er egnet! Vær forsiktig med programmer som begynner med et ovnstrinn. I slike tilfeller skal ladestasjonen som objektholderen tas ut med transportarmen, IKKE være fylt med brennbar reagens (for eksempel xylol). Ovnstemperaturen er på inntil 80 C. Det gjør at reagens kan antennes, og det kan oppstå skader på apparat og prøver. Av samme grunn skal programtrinn INN i ovnen alltid utføres fra en reagensstasjon med brennbar reagens. Leica ST5020 9

10 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner 3.1 Oversikt apparatkomponenter Aktivt Enkel (dobbel) Ovnsmoduler kullfilter Transportarmen griper Deksel Vaskestasjoner beholder Fargeberøringsskjerm Hovedbryter Overføring til enhet for påsetting av dekkglass Leica CV5030 (tilleggsutstyr) Mateskuff Utmatingsskuff Spor for PCMCIAkort Fig Brukerhåndbok V /2009

11 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner Apparatets bakside Vifte elektronisk Datakontakter Strømforsyningsinntak (elektronisk) Nett strømforsyningsinntak Strømforsyningsuttak Sekundærsikringer Justerbar fot Deksel til ovnsmoduler Overføring til enhet for påsetting av dekkglass (tilleggsutstyr) Avløpsslange Avluftskanal Avløpsuttak Inntak for avionisert vann Stasjon 7 Vanninntak Stasjon 8-12 Oversikt over beholdere/stasjoner Fig. 2 Ovnsmoduler Vaskestasjoner Vaskestasjon Avionisert vann beholder Fargeberøringsskjerm Utmatingsskuff Mateskuff Fig. 3 Leica ST

12 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner 3.2 Apparatspesifikasjoner Høy prøvebehandlingskapasitet (ved maks. 12 brett samtidig). Samtidig behandling av flere ulike prorammer. TFT-fargeberøringsskjerm. Grafisk og intelligent brukergrensesnitt. Hjelp på skjermen avhengig av sammenhengen. Grafisk fremdriftsvisning på fargeskjerm. Styringssystemet Reagent Management System. Flerspråklig. Maks. 40 stasjoner. Mateskuff med maks. 4 stasjoner. Utmatingsskuff med maks. 4 stasjoner. Maks. 6 vaskestasjoner, 2 ulike vannkilder kan tilkobles. (styrt med individuelle ventiler) CodeRack TM programmerbart objektglassbrett for automatisk start av brett. Overløpsvern (sensor) i kar av rustfritt stål. Innebygd røykkontrollsystem med ekstern slange/filter. Tilleggsutstyr Ovnsmoduler, maks. +65 C og opp til 4 stasjoner. Oppvarmede reagensstasjoner (35-70 C max.), maks. 2. Tilbehørssett for spesialfarginger. (modifisert beholder med redusert reagensvolum samt brett). Systemoppgradering for integrering av enhet for påsetting av dekkglass. (automatisert farging og påsetting av dekkglass uten inngrep fra operatør). Avluftslange. Objektglassbrett (plast). Adapter for brett fra andre produsenter. 12 Brukerhåndbok V /2009

13 3.3 Standard levering pakkeliste 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner Standardlevering av Leica ST5020 omfatter følgende elementer: 1 Leica ST5020 hovedapparat 31 reagenssbeholdere, komplett (med håndtak og lokk) vaskebeholdere, komplett aktivkull-filter sett med strømkabler: 1 strømledning D strømledning UK ST-BU F-5A strømledning USA-C-J tilbehørssett, som består av: jumperkabel strømnett reagensbeholdere, komplett (med håndtak og lokk) klipssett, rødt, pakke à klipssett, gult, pakke à klipssett, hvitt, pakke à klipssett, lys blå, pakke à sett med objektglassbrett 30, plast, pakke à avløpsslange, 4 m lang slangeklemme til avløpsslange tappevannsslange, 2,50 m lang, komplett, med 3/4" tilkobling til kran V -filter 3/4"-40/22 A6 (filter til inntaksslange) gjengenippel pakninger til vanninntaksslange vater spesiell O-ring-smørefett til ventiler og o-ringer (OHA), 25 ml verktøysett: 1 skrutrekker 5,5 x sekskantnøkkel med håndtak, størrelse 3, sekskantnøkkel med håndtak, størrelse 4, sekskantnøkkel, størrelse 6, ringnøkkel, størrelse fastnøkkel, størrelse sett med reserversikringer: 4 x T 2,0 A x T 2,5 A x T 4,0 A brukerhåndbok for Leica ST5020 Multistainer Leica ST

14 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner 3.4 Tekniske data Generelt Godkjenninger: Apparatspesifikke merker er plassert ved siden av merkeskiltet Nominell spenning: 100 V V +/- 10% 230 V V +/- 10% Nominell frekvens: 50 til 60 Hz Maks. strømforbruk: 1400 VA IEC 1010-klassifiseringer: Beskyttelsesklasse 1 Forurensningsnivå 2 Overspenningsinstallasjonskategori II: 800V impuls (120V-systemer) 1500V impuls (240V-systemer) Eksternt alarmrelé: Primærsikringer: Sekundærsikringer: 24 V AC/DC, maksimum 2 A Tilkobling: Potensialfri kontakt (kan brukes som både normalt åpen og normalt lukket krets) Schurter: type FST, nettstrøminngang 2 x T 8 A Smeltesikring, Ø 6,3x32 mm Type: Schurter FST F1: T 2,0 A F2: T 2,0 A F3: T 2,5 A F4: T 4,0 A Driftstemperatur: 15 C til 40 C Relativ luftfuktighet: 10% til 80%, ikke-kondenserende 14 Brukerhåndbok V /2009

15 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner Størrelse og vekt Hovedapparatet (b x l x h) i mm: 1060 x 750 x 540 Vekt, ikke pakket: ca. 90 kg Vekt, pakket: ca. 110 kg Kapasitetsdata Prøvesnittskapasitet: avhengig av programstruktur Innsettingskapasitet: maks. 12 objektglassbrett (med 12 ulike programmer) Prøvebrettkapasitet: 30 prøvesnitt Totalt antall stasjoner: 40 ( ovner) Totalt antall reagensstasjoner: maks. 34 beholdervolum: 450 ml Antall vaskestasjoner: maks. 5 og 1 for avionisert vann (tilleggsutstyr) Ovner (tilleggsutstyr): 2 eller 4 Ovnskammertemperatur: 40 C til 70 C Inkubasjonstidsinnstilling: 0 sek opptil 23 timer, 59 min, 59 sek Mate-/utmatingsstasjoner: maks. 4 hver, min. 1 hver Permanent minnekapasitet: maks. 50 programmer, opptil 40 programtrinn i hvert Integrering: tilkobling til Leica CV5030 (tilleggsutstyr, enhet for påsetting av dekkglass) Leica ST

16 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner 3.5 Beholdersystem 1 6 beholder beholderne kan fjernes individuelt for fylling. Ved bruk skal reagensbeholderne fylles til linjen som er merket på innsiden (kapasitet ca. 450 ml) og plassere dem riktig i apparatet iht. de programmene du ønsker å kjøre. Påse at reagensbeholderene er riktig plassert og at håndtakene (1) er på siden, slik at de ikke hindrer prøvebrettets bevegelser. Det finnes lokk (6) som reduserer fordamping mens reagensbeholderne ikke er i bruk. Beholderne i mate- og utmatingsskuffen (E25 og L36) kan om ønskelig fylles med en reagens. Apparatet kontrollerer imidlertid ikke nedsenkningstiden i disse stasjonene. 3 Vaskestasjoner Vaskesystemet består av fem (seks kan leveres) vaskestasjoner som hver kan romme ett objektglassbrett. Vannet kommer inn i vaskestasjonen i basen fra et koblingsstykke (2) og renner ut fra overløpsmunningen (3) i øverste venstre hjørne. Vaskestasjonene har en peileinnretning (4) og kan bare settes inn én vei. Vær forsiktig når vaskestasjoner tas inn eller ut, siden bruk av makt kan føre til at o-ringen (5) som fungerer som tetning, kan bli ødelagt. Smør O-ringpakningene før du monterer en vaskestasjon. For å bruke vaskesystemet, skru kranen sakte på fullt. Reguleringsventilen i Leica ST5020 begrenser den totale vanngjennomstrømningen i vaskestasjonene til 1,6 liter per minutt per stasjon Fig. 4 Dersom vanngjennomstrømningen av en eller annen grunn faller under dette nivået, er det mulig at vaskeperioden som er spesifisert i programmet må forlenges. 16 Brukerhåndbok V /2009

17 4. Installere apparatet 4.1 Krav til installasjonsstedet Stabilt, helt vannrett laboratoriebenk med jevn overflate med en minimumsbredde på 1,60 m og en minimumsdybde på 0,80 m. Tappevannstilkoblingen skal befinne seg maks. 2,50 m og avløpet maks. 2,00 m fra de tilsvarende inn-/uttakene på apparatet. Hvis apparatet skal betjenes med avluftslange, kreves det et avtrekk maks. 3,50 m fra apparatet. Alternativt: bruk aktivt kullfilter. Tilstrekkelig plass (ca. 0,90 m) over laboratoriebenken for åpning/lukking av apparatdekselet uten problemer. Mer eller mindre vibrasjonsfritt gulv. Stabil omgivelsestemperatur på fra +10 C til +40 C. Luftfuktighet på maks. 80%, ikke-kondenserende. Ikke sett apparatet nær utstyr som kan avgi vibrasjoner. Kjemikaliene som brukes i Leica ST5020 er både lettantennelige og helsefarlige. Apparatet må plasseres i et godt ventilert område der det ikke finnes antennelseskilder. Ikke bruk apparatet i rom der det er fare for eksplosjoner. 4.2 Montering av apparatet Løft det ved å ta tak i bærehåndtakene på apparatet (1, fig. 5). Det trengs fire personer til å løfte og/eller bære apparatet, siden veier totalt ca. 95 kg. 2 1 Fig. 5 Plasser apparatet på benken. Skru av bærehåndtakene (fjern skruene (2) med sekskantnøkkel, str. 6,0) og lagre på et sikkert sted. Trekk av plastdekselet. Kontroller om alt tilbehør er levert iht. ordren. Leica ST

18 4. Installere apparatet 4.3 Tilkobling av tappevann Vannfilter I tillegg til filtersilen som følger med (artikkel 3 i Fig. 6) anbefaler Leica å installere et sedimentfilter mellom vannutvinningsuttaket og ST5020, for å garantere at instrumentet kun opereres med rent vann. Dette sedimentfilteret skal ha følgende egenskaper: Filterets finhetsgrad: 25 μm Strømningshastighet: ca. 10 l/min (med 5 vaskestasjoner) Trykk-konstans: 10 bar Kople til filterutløpet: 1/2 ekstern gjenge Dette filterinnlegget må sjekkes og rengjøres regelmessig. Hvis filterinnlegget er svært skittent, må det byttes ut. Tilkobling av inntaksslangen for tappevann Pakk ut inntaksslangen for tappevann ta hensyn til de to pakningene (4) Fig. 6 Sett en av pakningene (4) inn i gjengekoblingen (6). Ta vare på de andre pakningene som reserve. Sett inn filtersilen (3) i overfalsmutteren (5) (se fig. 6) som er skrudd på vannkranen. Ikke sett på flere pakninger, siden filtersilen også fungerer som tetning. 18 Brukerhåndbok V /2009

19 4. Installere apparatet Apparatet sett bakfra tappevannsinntak Skru inntaksslangen for tappevann (7 i fig. 8) til tappevannsstasjonene 8-12 til vannkranen og sett den andre enden inn i inntaket (8 i fig. 7). Hvis stasjon 7 (fig. 3) også skal brukes som tappevannsstasjon, skal det kobles en ny inntaksslange for tappevann (tilleggsutstyr) til inntaket (9). Fig. 7 Apparatet sett bakfra vanninntak/-uttak Inntak (9) leverer bare vann (eller et annet medium via en egnet tilkobling) til stasjon 7. Hvis stasjon 7 skal brukes som vannstasjon, må det settes inn en vaskestasjon, og stasjon 7 må defineres som stasjon for tappevann eller helt avionisert vann i stasjonsinnstillingene. (se også kapittel 5.5.3) 11 Fig. 8 Leica ST

20 4. Installere apparatet Tilkobling til avløpslange Avløpskoblingen (10) kan dreies slik at den peker i ulike retninger, alt etter om avløpet befinner seg på høyre eller venstre side av apparatet. Koblingen justeres ved å løsne skruen (11) på slangeklemmen (12) nok til at koblingsstykket (10) kan dreies. Juster koblingen som ønsket (alltid med åpningen rettet litt nedover) og trekk til skruen (11). 14 Fig. 9 Vri skruen (15) mot venstre (bruk skrutrekker) inntil slangeklemmen (14) åpnes nok til at den kan trekkes over avløpsslangen (13). Monter avløpsslangen (13) på avløpskoblingen (10) og sett slangeklemmen (14) på som vist i fig. 9. Viktig! Ved montering av avløpsslangen må det alltid påses at det er nok fall fra avløpet på apparatet (koblingsstykket (10)! Vri skruen (15) til høyre inntil slangen (13) sitter forsvarlig fast på koblingsstykket (10) ved hjelp av slangeklemmen (12). Sett inn avløpsslangen (13) i avløpet og sikre den. 20 Brukerhåndbok V /2009

21 4. Installere apparatet 4.4 Montere ovn (tilleggsutstyr) Ta ovnssettet ut av esken og kontroller at det er komplett. Følgende deler skal følge med: Ovnmodul 16 - Parafinoppsamlingskar Deksel 18 - Skruer Brikker 20 - Skrutrekker 21 - Sekskantnøkkel, str. 2, Sekskantnøkkel, str. 4, Sett inn oppsamlingsbrettet i den tilhørende åpningen i ovnsmodulen (mulig bare i én retning som vist her). Fig. 10 Spenningsinnstilling V Ovnens bakside Kontroller innstillingen til spenningsvelgeren og juster om nødvendig. Spenningsinnstilling V Viktig! Spenningsvelgerbryteren må stilles på samme nettspenning som apparatet. Spenningsvelgerinnstillingen endres ved å sette inn en skrutrekker (20) i åpningen (23) og vri forsiktig til det hvite punktet står over den riktige spenningsindikasjonen under den hvite trekanten. 115 betyr: Apparatspenning V. 230 betyr: Apparatspenning V. Fig. 11 Leica ST

22 4. Installere apparatet Viktig! 27 Før det foretas noe mer må apparatet slås av og nettstøpselet trekkes ut Dekselet (26) må tas av den høyre innvendige veggen på apparatet, slik at transportarmen kan nå fram til ovnsstasjonene. Dette gjøres ved å fjerne seks skruer (27) (sekskantnøkkel, str. 2,5) og ta av dekselet (26). Oppbevar skruer og deksel på et trygt sted for fremtidig bruk. Fig Fjern dekkplaten (28) til høyre for de elektriske tilkoblingene bak på apparatet. Dekkplaten (28) tas ut ved kun å fjerne skruene (29) Ikke løsne de to skruene (30)! Når ovnen er montert, festet dekkplaten (del av ovnssettet) (17 i fig. 10) med fire skruer (29) slik at den valgte spenningen er synlig fra utsiden. Fig Brukerhåndbok V /2009

23 4. Installere apparatet Montere ovn (forts.) Viktig! Hvis bare én ovn skal monteres, må den plasseres på høyre side (sett bakfra på apparatet) Plasser ovnene på skinnene (32) og sett den inn. Fortsett å skyve inntil koblingene på ovnene (festebolt (24), kontaktskinne (25), se fig. 11) låses på riktig plass (31) i apparatet. 15 Fig. 14 Bruk deretter de to skruene (18) og brikkene (19) for å sikre ovnen (15) i hullene som er beregnet for dette. 18, 19 Hvis det er bestilt to ovner, monteres den andre på samme måte som den første. Fig. 15 Fest dekselet (element 17, fig. 10) slik at spenningsområdet som er valgt for ovnen (15) er det samme som det inngraverte spenningsområdet. Indikasjon før montering av ovner INSTRUMENT STATUS Indikasjon med ovner montert Koble apparatet til strømnettet og slå det på. Ovnsmodulene registreres automatisk og vises deretter under instrument status. Gå til stations options og angi ønsket ovnstemperatur. (Se kapittel 5.5.3, side 56 for nærmere opplysninger). Fig. 16 Leica ST

24 4. Installere apparatet 4.5 Koble til avluftslange (tilleggsutstyr) Hvis apparatet drives uten aktivt kullfilter, må det monteres en avluftslange i stedet. Avluftslangen festet til viftehuset (68) på bakre venstre side av apparatet. Pakk ut de medfølgende delene og kontroller at alt er med. Pakken skal inneholde følgende deler: Skrutrekker 61 - Sekskantnøkkel, str. 2, Slangeklemme 63 - Sekskantskrue med brikke 64 - Slangekoblingsstykke med pakning 65 - Avluftslange 61 Fig Fig. 18 Fest koblingsstykket (64) med to skruer (63) i gjengehullene (66) i viftehuset (68). Drei klemmeskruen (67) mot venstre (bruk skrutrekker (60) inntil slangeklemmen (62) er løsnet så mye at den kan trekkes over avluftslangen. Plasser avluftslangen (65) sammen med slangeklemmen (62) på koblingsstykket (64) (se fig. 18, høyre side). Trekk til skruen (67) på slangeklemmen (62) (vri mot høyre) og fest slangen. 24 Brukerhåndbok V /2009

25 4. Installere apparatet 4.6 Sette inn det aktive kullfilteret Viktig for feilfri drift: Pakningsprofilene (33) må ligge an mot bakveggen på filterhuset (34). 33 Filter satt inn Fig Påse at filteret er satt inn med riktig side opp: de tre pilene på merket (51) til høyre på filteret må peke mot fronten. Fig. 19 Når det aktive kullfilteret er satt inn, skyves hendelen (35) nedover for å sikre filteret ordentlig i filterhuset. 4.7 Nivellering av apparatet Når alt tilbehør er montert (ikke glem bakpanelet!), flyttes apparatet til det endelige monteringsstedet. Før nivellering av apparatet må det kontrolleres om benkeflaten der apparatet skal monteres er flat og helt vannrett. Bruk ellers vateret (standardleveranse) for å bestemme det høyeste punktet på benken. Deretter må apparatfoten som står ved det høyeste punktet på benken skrus nesten helt inn (se fig. 21). Niveller deretter apparatet ved å justere hver fot etter behov. Leica ST

26 4. Installere apparatet Sørg for at apparatet står helt vannrett ved å skru de justerbare føttene inn/ut etter behov. 36 Justerbare apparatføtter Slik gjør du det: Fjern alle beholdere i stasjonene 1-24 slik at beholderrammene kan brukes som støtte for vateret ved målingen. Alle fire apparatføttene (37) kan høydejusteres. De justeres ved å sette en fastnøkkel, str. 13 (standardleveranse) rundt sekskantbolten (36) og justere hver fot etter behov. Kontroller at alle fire apparatføtter står fast på benkeflaten når apparatjusteringen er fullført. 37 Fig. 21 B Ved nivellering plasseres vateret (38) vekselvis i posisjonene (A og B) se fig. 22 på beholderrammen. C A D 38 Fig. 22 Fig. 22 viser alle fire punkter (A til D) der vateret må plasseres for å nivellere apparatet. Ved nivellering må vateret plasseres i beholderrammen (39). Ikke plasser vateret andre steder. Skru apparatføttene innover/ utover etter behov slik at apparatet blir stående helt vannrett. Begynn med apparatfoten som står på det høyeste punktet på laboratoriebenken. Plasser til vateret i posisjon (C og D) for å dobbeltsjekke at apparatet faktisk står vannrett. 26 Brukerhåndbok V /2009

27 4. Installere apparatet 4.8 Elektrisk tilkobling Apparatet MÅ kobles til et jordet strømuttak. Apparatet leveres med et sett strømkabler for ulike land. Påse at du bruker riktig nettkabel for den lokale nettspenningen (vegguttak). Kontakter for nettstrøm og dataoverføring. Sekundære sikringer Jumperkabel / strømledning tilkoblet riktig til nettstrømforsyning Alle elektriske koblingspunkter befinner seg på baksiden av apparatet, på venstre side (fig. 23). Strømforsyning Koble nettstrømkabelen til stikkontakten i veggen (42). Testkabelen (43) kobler strømuttaket (44) til elektronikkmodulinngangen(45) Datatilkoblinger Skriverutgang (47) Din Leica-distributør kan anbefale en egnet skriver (og kabel). Hvis overholdelse av elektromagnetiske støystandarder er viktig, trengs det en spesielt skjermet skriverkabel. Seriell utgang (48) Tilgang for teknisk service. Tilkobling til enhet for påsetting av dekkglass. Leica CV 5030 (49). Alle kontakter skal kun brukes til enheter som er testet iht. EN og som oppfyller kravene til SELV-kretser. 46 Andre tilkoblinger Kontakt til fjernalarm (50) Sekundære sikringer (46) Fig. 23 Leica ST

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Norsk V1.3 03/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk. Serienr.:...

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

AirConServiceCenter ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000. Klima-servicestasjon Bruksanvisning

AirConServiceCenter ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000. Klima-servicestasjon Bruksanvisning ASC1000/ASC2000/ASC2000RPA/ASC3000 Klima-servicestasjon Bruksanvisning Innholdsangivelse 1 Om denne bruksanvisningen...........................5 1.1 Hotline...................................................

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

AirConServiceCenter ASC5000 RPA

AirConServiceCenter ASC5000 RPA AirConServiceCenter ASC5000 RPA Klima-servicestasjon Bruksanvisning ASC5000 RPA Innholdsangivelse 1 Om denne bruksanvisningen...........................5 1.1 Hotline...................................................

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer