Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det?"

Transkript

1 Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det?

2

3 Det finnes ulike former for vold: Fysisk vold Psykisk vold Seksuell vold Materiell vold Latent vold Vold mot eldre Kjønnslemlestelse/omskjæring Tvangsekteskap Oppdragervold Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for både politi og samfunn å redusere omfanget av vold og trusler. Vold i nære relasjoner er ingen privatsak, men et samfunnsansvar. Vold i nære relasjoner omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer. Det omfatter også barn som er vitne til vold i familien. Straffbar kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er også vold i nær relasjon. Fredrikstad kommune ønsker å ha fokus på vold i nære relasjoner, og kommunenes ambisjon er at innbyggerne skal få profesjonell hjelp der de henvender seg.

4 Her kan du få hjelp i Fredrikstad Østfold politidistrikt - tlf.: / nødtlf.: 112 Krise- og incestsenteret i Fredrikstad - tlf.: Legevakten for Fredrikstad og Hvaler tlf.: Overgrepsmottaket i Østfold - tlf.: Fastlegene Barneverntjenesten - tlf.: (dagtid) tlf.: (kveld) Psykiatritjenesten i kommunen tlf.: Familievernkontoret tlf.: Helsevern for barn og unge - tlf.: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk tlf.: Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Østfold tlf.: Sosialmedisinsk poliklinikk tlf.: Landsdekkende alarmtelefon for barn og unge tlf.: Sosialmedisinsk poliklinikk tlf.:

5 Østfold politidistrikt Hovedoppgaven til politiet er å sørge for tilstrekkelig trygghet og beskyttelse. Politiet bidra med kontaktperson for trusselutsatte, mobil voldsalarm, besøksforbud, patruljering i nærområdet, vakthold og transport, ledsagelse til og fra avhør, rettsmøter og lignende, relokalisering strakstiltak eller permanent. Mobil voldsalarm Mobil voldsalarm er et lavterskeltilbud for å løse akutte problemer for volds- og trusselutsatte. Alarmen tildeles etter at politiet har foretatt en trusselvurdering. Tildelingen skjer for tre måneder av gangen, med mulighet for forlengelse. Trusselbildet avgjør behovet for forlengelse. Besøksforbud Besøksforbud er et tiltak for å verne trusselutsatte i en akutt situasjon. Besøksforbud innebærer at en person fratas retten til all kontakt med en annen person, både å oppsøke, forfølge eller på noe vis å ta kontakt, som for eksempel telefonsamtale, sms, internett osv. Det er ikke krav til at anmeldelse foreligger før besøksforbud utferdiges. Familievoldskoordinator I Østfold politidistrikt har vi egen koordinator for familievold og seksuelle overgrep (FSO-koordinator). Tlf.: Nødtlf.: 112 (ved akuttsituasjon) Besøksadresse: Gunnar Nilsensgate 25 Åpningstid: Vakt 08:00-20:00 (lørdag og søndag 10:00-15:00)

6 Krise- og incestsenteret i Fredrikstad Senteret har viktig kunnskap om vold i nære relasjoner. Gjennom mange år har senteret opparbeidet bred erfaring og kompetanse, også i forhold til voldtekt, incest/seksuelle overgrep, æresrelatert vold, tvangsekteskap og menneskehandel. «Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre som den vil.» Krisesenterets tilbud omfatter: Et akutt, midlertidig botilbud Døgnåpen telefon Individuelle samtaler Råd og veiledning Følge til ulike instanser og individuell oppfølging Grupper Nettverk Informasjon og undervisning Advokatvakt to timer ukentlig kan man få gratis juridisk rådgivning Senteret har en avdeling for menn med eller uten barn og en avdeling for kvinner med eller uten barn. Incestsenterets tilbud omfatter: Lederstyrt bearbeidingsgruppe for personer som har vært utsatt for incest/seksuelle overgrep Individuelle samtaler for personer som selv har vært utsatt eller er pårørende Råd og veiledning Følge til ulike instanser Informasjon og undervisning Det er ikke nødvendig med henvisning fra annen hjelpeinstans for å ta kontakt med oss. Ved behov skaffer vi tolk. Krise- og incestsenteret er alltid bemannet. Huset har overvåknings- og alarmutstyr. Personalgruppen består av kvinner og menn som har taushetsplikt. Senteret drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. På vegne av kommunene Fredrikstad og Hvaler. Telefon: Adresse: Sandveien 15, 1613 Fredrikstad

7 Legevakten for Fredrikstad og Hvaler Legevakten i Fredrikstad er et tilbud til de som bor og/eller oppholder seg i Fredrikstad og Hvaler kommune. Legevakten skal gi øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom eller skade som ikke kan vente til første hverdag. Legevakten skal gi befolkningen trygghet for at de får den hjelpen de trenger. Dette gjelder også i familievoldsaker. Skadebehandling Vi behandler fysiske skader og gir førstehjelp i forhold til psykiske skader. Det er mulighet for samtale med sykepleier, lege eller begge deler. Vi har flere pasientrom ved legevakten slik at det er mulig å få et rom for seg selv. Det er ikke nødvendig å stå i luken og forklare seg. Sykepleiere betjener telefonen, og man kan også ringe for råd og veiledning. Vi møter mange pasienter som har vært utsatt for vold. Voldsregistering Skader som behandles på legevakten blir beskrevet i pasientens journal. Denne journalen er viktig i en eventuell rettssak senere. Henvisning videre Vi er behjelpelige med å henvise til andre som kan hjelpe videre. Ved seksuelle overgrep blir pasienten henvist videre til Overgrepsmottaket i Østfold som er lokalisert sammen med legevakten. Der har de kunnskap om sporsikring og har gode rutiner på hvordan man skal følge opp pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Tlf: Besøksadresse: K.G. Meldalsvei 9 Fra høsten 2013: Jens Wilhelmsens gate 1 (Helsehuset) Åpningstid: Sykepleier er tilgjengelig på telefon hele døgnet. Lege er tilstede fra kl. 16:00 (15:00 sommer) på hverdagene og hele døgnet i helg og høytider.

8 Overgrepsmottaket i Østfold Overgrepsmottaket er et akuttilbud for kvinner og menn over 14 år som nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuell krenkning. Mottaket består av 12 erfarende sykepleiere og 12 leger. Mottaket har døgnberedskap hele uken. Vi kan tilby: Profesjonellt personell Medisinsk undersøkelse for og avdekke eventuell smitte eller graviditet. Forebyggende medisiner i tilfelle smitte og nødprevensjon. Rettsmedisinsk undersøkelse for å sikre bevis i tilfelle anmeldelse. Dette må skje innen syv dager etter overgrepet. Formidling til advokat som er gratis i voldtektssaker, evt. bistandsadvokater tilknyttet mottaket. Hjelp til politianmeldelse når dette ønskes. Omsorg i trygge omgivelser. Taushetsplikt Barn under 14 år henvises til Ullevål universitetssykehus, Seksjon for sosialpediatri, ved å ringe selv på tlf.: , kveld natt og helg: eller gjennom legevakten. Tlf.: Besøksadresse: K.G. Meldalsvei 9 Fra høsten 2013: Jens Wilhelmsens gate 1 (Helsehuset) Åpningstider: Hverdager: Kl. 16:00-08:00. I skolens ferietid fra kl. 15:00-08:00 på hverdager. Lørdag - søndag: Døgnåpent. Høytider: Døgnåpent.

9 Fastlegene Alle innbyggere er registrert på en fastlege og skal ha fått oppgitt denne. Dersom en ikke kjenner til denne eller ønsker å bytte gjøres det via Fastlegen tar imot både timebestillinger og øyeblikkelig hjelp og skal kunne ta imot henvendelser innenfor alle områder ut fra hva pasienten definere som behov. Alle legekontor skal ha et øyeblikkelig hjelp nummer som kan brukes når det er behov. I voldssituasjoner kan rask undersøkelse, vurdering og behandling av den akutte fysiske og psykiske tilstanden være viktig Fastlegen kan utrede situasjonen, følge opp behandlingsmessig eller henvise til andre instanser i spesialisthelsetjenesten eller kommunen dersom nødvendig. Fastlege har alltid taushetsplikt og det er pasienten som selv bestemmer hvem som skal involveres og informeres. Fastlegen kan ikke informere familie eller nære personer om det som tas opp i konsultasjonen uten pasientens samtykke. Ved henvendelse til fastlegen er det viktig å si fra om du mener det haster med en time og alle kan ta med seg hvem de selv ønsker inn til legen. Din egen fastlege

10 Barnevernstjenesten For barnas beste må du tørre å tenke det verste. Statistikk viser at omkring barn mottar tiltak fra barnevernet i Norge. I Norge utsettes ett av ti barn for omsorgssvikt, vold eller misbruk. Likevel tror de fleste at dette ikke er noe som skjer der de bor, eller med barn de kjenner. Har du kjennskap til at et barn er utsatt for vold eller er til stede der det utøves vold mellom voksne kan du kontakte barneverntjenesten. Det gjelder også om du er bekymret for et barn av andre årsaker. Du kan velge om du vil melde anonymt eller med fullt navn. Du kan melde fra på flere måter: Ringe barneverntjenesten og legge inn en bekymringsmelding eller drøfte situasjonen med en ansatt hvis du er usikker på hva du skal gjøre. Ringe alarmtelefonen for barn og unge og drøfte det du er bekymret for. Sende et brev. Møte opp hos barneverntjenesten og melde ifra om bekymringen din Tlf.: (dagtid) tlf.: (kveld) Besøksadresse: Wilbergjordet 1. Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Psykiatritjenesten i kommunen Psykiatritjenesten i kommunen har som mål å tilrettelegge og hjelpe trengende til å leve et selvstendig liv. Vi tilbyr samtaler på kontoret og/ eller hjemme hos bruker. Samtaler enkeltvis eller i grupper. Vi ønsker å lytte, støtte, gi råd, veiledning, undervisning. Tlf.: Besøksadresse: Hassingveien 40 Fra høsten 2013: Jens Wilhelmsens gate 1 (Helsehuset) Åpningstid: Kl. 09:00-16:00 (Sommer, kl. 09:00-15:30)

11 Helsevern for barn og unge Barn og unge som utsettes for vold trenger hjelp. HVBU består av helsesøstre (helsestasjon, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom), familieveiledere og jordmødre som kan gi råd og veiledning til voksne og barn. Du kan få hjelp til kontakt med andre i hjelpeapparatet. Tlf.: E-post: Besøksadresse: Se hjemmeside: https://www.fredrikstad.kommune.no/no/ Tjenester/Helse/Helsestasjon Åpningstid: Mandag-fredag kl. 08:00-15:40 (15:10 sommertid). Helsestasjon for ungdom: Mandag kl. 14:30-16:30 og onsdag kl. 14:30-17:00, målgruppe år. Helsevern for barn og unge

12 Familievernkontoret Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning når det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familier. Tilbudet er for både enkeltpersoner, par og familier, barn og unge. Tjenesten bistår mennesker gjennom ulike faser i familieliv og livsløp. Tilbudet er gratis og det er ikke nødvendig med henvisning. Familievernkontorene representerer et reelt lavterskeltilbud som er for alle. To kontorer dekker til sammen hele befolkningen i Østfold fylke. Familievernkontoret Østfold sør dekker en befolkning på ca personer, og gir tilbud primært til mennesker som er bosatt i kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Rakkestad, Aremark og Hvaler. Tlf.: Besøksadresse: Glemmengata 55. Åpningstid: Kl. 08:00 15:30. Telefonen er betjent mellom kl. 08:30 14:30. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) Fredrikstad yter barne- og ungdomspsykiatriske tjenester til innbyggerne i Fredrikstad og Hvaler kommune. Når du kommer til oss jobber vi dels individuelt med barnet/ungdommen og dels med hele familien. Vi vektlegger god dialog med foreldrene, og i de fleste tilfelle har vi også kontakt med skole/barnehage/eller andre hjelpeinstanser etter avtale med foresatte. Vårt arbeid starter med kartlegging av pasienten for å få et bilde av hva slags vansker det dreier seg om, og hvilke tilbud det er behov for: Kan barnets problem ha sammenheng med biologisk utrustning eller fysisk helse? Hvilke positive/hemmende faktorer ses i barnets miljø/skole/barnehage? Hvilke ressurser/sterke sider har barnet hva sliter barnet med? Tlf.: E-post: Besøksadresse: Nygaardsgaten 13 Åpningstid: Kl. 08:00-15:30

13 Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Østfold Det er staten ved Justisdepartementet som står bak RKK. Faglig leder er Kontoret for Voldsoffererstatning, som ligger i Vardø. RKK har til enhver tid full innsynsrett i alt av politidokumentasjon som måtte forefinnes under et hvert skritt i etterforskningsfasen. RKK skal serve brukerne i Østfold politidistrikt. RKK er politisk og religiøst nøytralt, og tilbudet er gratis. RKK tilbyr hjelp til brukerne på tre plan: Et sted der brukerne kan møte et lyttende og empatisk menneske Et sted som kanaliserer og hjelper brukeren inn til det bestående hjelpeapparatet Vitnestøtte Tlf.: E-post: Besøksadresse: Nygaardsgaten 50 Åpningstider: Tirsdag og onsdag kl. 09:00-15:00, annenhver torsdag på ulike ukenummer (Uke 1, 3, 5, osv.) kl. 09:00 15:00. Sosialmedisinsk poliklinikk Sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad er en del av spesialistheletjenesten og er et tilbud til personer med rusmiddelmisbruk, eller til deres familie. Den gir tilbud uavhengig av type rusmidler. Loven om spesialisthelsetjenesten pålegger oss samarbeid rundt pasienter med rusproblemer. Vold kan være en del av dette problemkomplekset. Poliklinikken har som siktemål å videreutvikle det samarbeidet vi har fra før. Kravet til individuelle planer vil være en hjelp i dette. Men hver sak er spesiell, og må finne sin spesielle løsning i dialogen med pasient og de som står rundt. Tlf.: Besøksadresse: Kirkebrygga 2-4 Åpningstider: 08:00-15:00 (sommertid), 08:00-15:45 (vintertid)

14

15

16 Gratis landsdekkende alarmtelefon for barn og unge Tlf.: Servicetorget, Fredrikstad kommune Tlf.: Produsert av Kommunikasjonsenheten 2013 FREDRIKSTAD KOMMUNE

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru)

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru) Laget av Ultimatum Design Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge. Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold,

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Trygghet og trivsel Veileder Vold i nære relasjoner // Et verktøy utarbeidet av Birkenes kommune og politiet, i samarbeid med RVTS. // INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1 HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HAMAR KOMMUNE: 2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 23. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Hvorfor en

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

Handlingsplan Vold i nære relasjoner. Birkenes kommune 2014-2017

Handlingsplan Vold i nære relasjoner. Birkenes kommune 2014-2017 Handlingsplan Vold i nære relasjoner Birkenes kommune 2014-2017 1.0 INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv.

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Innholdsfortegnelse 1 Krisesenterets formål og målsetting... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Historikk...

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

VeiViseR til assistanse

VeiViseR til assistanse VeiViseR til assistanse - for kvinner som er utsatt for menneskehandel Utgitt av krisesentersekretariatet Innhold 3. Forord 4. Intro 5. Del 1, å bli sett 6. Hvorfor akkurat jeg? 7. Ta signaler men hvilke?

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

veileder til Krisesenterloven

veileder til Krisesenterloven veileder til Krisesenterloven 01 / 2015 Utgiver / Barne-, ungdomsog familiedirektoratet 01 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten 27 0170 Oslo Sentralbord: 466 15 000

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1 FORORD Vold i nære relasjoner kan ikke aksepteres. Dette er ikke en privatsak. Politiet har i samarbeid med andre offentlige myndigheter et ansvar for å sikre alle retten til et liv fritt for vold og trusler.

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer