Hålandsdalen leirskole BRANNVERN INSTRUKS OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHETEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hålandsdalen leirskole BRANNVERN INSTRUKS OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHETEN"

Transkript

1 Hålandsdalen leirskole BRANNVERN INSTRUKS OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHETEN Revidert september 2014

2 2 Branninstruks Utfyllende instruks for personalet ved leirskolen og besøkende lærere/ledere Instruksen er bygget opp som en utfyllende instruks for tilsatte ved leirskolen. For besøkende lærere og ledere finnes en mer begrenset instruks som framkommer på partallsidene/ høyresidene i dokumentet). Branninstruksen inneholder følgende punkter oppsummert: Personaloversikt: Alarminstruks: Brannvarsling: - besøkende og deres ledere - brannvernleder/fungerende brannvernleder - hva skal skje ved alarm - ansvarsfordelingen mellom lærere/ledere ved alarm - om brannvarslingsanlegget, aktivisering og virkemåte - alarmpanel i vindfanget ved hovedinngang Ekstern - ved alarm varsles brannvesenet automatisk Brannvarsling: - ved strømstans varsles brann over tlf. 110 Rømningsveier: Ledelys/nødlys: Samlingsplass: Manuelt slokkeutstyr: Branncelleinndeling: Forebyggende: - generelt om rømningsveier - rømningsveier i leirskolebygget - om merking av rømningsveier - evakuerte samles ved flaggstangen - etter opprop føres elevene til ungdomshuset - om lokalisering og bruk av slokkeutstyr - om bygningsmessige forhold som skal avgrense og utsette brannspredningen - ha tanke for brannfare og rømningssituasjonen Alle lærere og ledere som besøker leirskolen skal: - Gå gjennom denne instruksen - lære seg innholdet i instruksen og kunne bruke den om det blir påkrevd - få tildelt sitt ansvarsområde i henhold til instruksen - delta på informasjonsmøte og gjøre seg kjent i huset ved ankomst

3 3 Personaloversikt Skjema for besøkende: Dette skjema fylles ut under brannrunde med ledere for de besøkende grupper. Skjemaet skal til enhver tid være tilgjengelig i skapet for branndokumentasjon i vestibylen og vil gi brannvesenet og leirskolepersonalet nødvendig oversikt over de besøkende ved en brannsituasjon. Merknader: Her kan det føres opp ting som har relevans i en evakueringssituasjon, for eksempel: forventede endringer i besøkstallet utover i uken på hvilke rom det bor bevegelseshemmede som trenger hjelp Brannvernleder / fungerende brannvernleder: Skjemaet skal fylles ut og vise hvem som til enhver tid fungere som brannvernleder/fungerende brannvernleder.

4 Fordeling av brannansvar og oppgaver En kopi av branninstruksen med denne personaloversikten skal til enhver tid ligge i skapet for branndokumentasjon, ved brannalarm-panelet i vestibylen. Dato /tidsrom 4 Antall besøkende Besøkende Skoler/leirer Merknader Brannvernleder -fungerende brannvernleder Rektor/brannvernleder Anne Martinsen Stedfortredende rektor Anne-Grethe Gjerdevik Driftsleder Stian Kvam Annen stedfortreder Bakvakt tidsrom tlf. mobil privat tlf. mobil tlf Ansvarsområde ved evakuering: Brannleder Navn: HOVEDHUSET Soveromsgang, gamlebygg HOVEDHUSET 1.etg HOVEDHUSET - 2.etg LØBERGSHUSET UNGDOMSHUSET (salen, toaletter i kjeller og kjøkken) UNGDOMSHUSET (loft med soverom) GARASJE

5 5 Alarmplan kortinstruks for klasselærere som brannleder Hovedregelen er at de besøkende ledere har ansvar for hele Alarmplanen i den tiden på døgnet det faste personalet på leirskolen ikke er til stede (om natten). På dagtid ( ) der personalet er til stede har besøkende ledere ansvar for evakueringsdelen av Alarmplan. Det faste personalet hjelper til med evakueringen og har ansvar for lokalisering, varsling, brannavgrensning, slokking og mottak av brannvesenet. Alt personale ved leirskolen må være forberedt på å ta ledelsen som fungerende brannvernleder inntil brannvernleder er på plass. Rektor og driftsleder får melding automatisk på egen mobiltelefon om at alarmen er utløst. Utfyllende opplysninger må gis på telefonen muntlig. Ved alarm og/eller brann - skal brannvernleder/fungerende brannvernleder oppsøke brannalarmpanelet for å lokalisere og identifisere alarmen. Dernest oppsøke alarmstedet og hjelpe til med evakueringen ved brann eller avdekke om det er falsk alarm. - skal personalet om nødvendig hjelpe til med evakueringen og dernest bruke slokkeutstyr for å avgrense og om mulig slukke brannen - vurdere egen sikkerhet, liv og helse skal ikke settes på spill - skal personalet se til at dører og vindu holdes lukket og at heisen ikke brukes - skal personalet hjelpe til på samlingsplass Brannvernleder skal handle etter følgende punktliste: Evakuer først elever dersom du har ansvar for noen rom Gå til stedet hvor alarmen er utløst. Ta med skumapparat. Ring brannvesenet 110 eller Meld status. Ring rektor for å gi utfyllende opplysninger ( eller stedfortreder eller driftsleder ved rektors fravær) Bær gul vest til rektor/annet personale fra leirskolen tar ledelsen Ta imot brannvesenet for derved å gi en oversikt over situasjonen Sett i gang evakuering fra leirskolen til ungdomshuset eller til rektorbolig når det er påkrevet. Skjemaet Ansvarsområde ved evakuering skal fylles ut for å fordele og presisere ansvaret ved en evakuering. Fordelingen må ta hensyn til hvor mange ledere som er involvert og hvor disse bor i bygningen(e).

6 6 Alarmplan Ved alarm - skal lærere/ledere straks starte evakuering av elever/besøkende, bruk merkede rømningsveier - brannleder oppsøker brannalarmpanelet for å lokalisere og identifisere alarmen for deretter å oppsøke alarmstedet - evakuering har hovedprioritet, slokkeutstyr brukes i denne fasen bare for å sikre rømningsveier - hold vindu og dører lukket, bruk ikke heisen - opptelling på samlingsplassen ved flaggstangen - er det brann, skal alarmen ringe og brannvesenet vil automatisk bli varslet (om brannvarsling se side 4) Brannleder varsler brannvernleder (vaktlisten side 2) (på dagtid vil det faste personalet ha hovedansvaret) - er det ikke brann, skal alle tilstøtende rom oppsøkes for å kunne konstatere dette med sikkerhet, - årsak til alarmen (eks. damp, røyk, trykk på varsler) skal avklares før brannleder kan avstille alarmen på alarmpanelet og kontakte brannvesenet for å annullere utrykningen (på dagtid vil personalet ha hovedansvaret) - når alle er evakuert og i sikkerhet vurderer brannleder om det er personellressurser til slokkingsarbeid og om slokkeinnsats er forsvarlig (på dagtid vil personalet ha hovedansvaret) - brannleder tar imot brannvesenet (på dagtid vil personalet ha hovedansvaret)

7 7 Brannvarsling gjennomgått på brannrunde Varsling av brann skjer med ringeklokker tilknyttet brannvarslingsanlegget. Alarmen blir utløst: - manuelt ved å trykke på brannvarsler - automatisk av røykdetektor - automatisk når sprinkleranlegget blir utløst Dette varsler brannvesenet automatisk! se ekstern varsling under. I korridorer, trapperom, oppholdsrom og andre fellesrom er det brannvarslere. Ved å trykke på disse knekker glasset og knappen bak aktiverer brannvarslingsanlegget og alarmen. I alle rom er det installert røykdetektorer. Slår en detektor ut vil den lyse rødt og brannalarmen vil bli utløst. I hele bygget er det i tillegg til røykdetektorer installert sprinkleranlegg. Hvert rom har minimum en automatisk sprinklerdyse som utløses ved varme. Når sprinkleranlegget blir aktivisert utløses brannalarmen. Brannanlegget har to alarmpanel, ett lokalisert i 1.etasje ved hovedinngang og ett i 2.etasje utenfor personalrom/kjøkken. Panelet viser hvilket rom i bygget som har alarm. Ekstern brannvarsling gjennomgått på brannrunde Når brannalarmen utløses varsler dette brannvesenet automatisk. Varslingen skjer over mobilnettet og påvirkes ikke av strømbrudd. Av sikkerhetsmessige hensyn skal brannvesenet likevel alltid kontaktes for å forsikre seg om at meldingen er gått igjennom. Likedan skal brannvesenet informeres om hvor mange elever/lærere som befinner seg på leirskolen. Brann skal varsles over telefonnummer: 110 Reservenummer er: På kveld og nattestid må en alltid varsle leirskolens ledelse. Rektor og driftleder får også automatisk melding på egen mobiltelefon om at alarmen er utløst. Dersom andre skal kontaktes vil aktuelle telefonnummer framgå av side 4. Bruk egen mobiltelefon eller telefon på lærerkontoret i kjelleren på ungdomshuset.

8 8 Rømningsveier gjennomgått på brannrunde Det skal alltid være minst to alternative rømningsveier. Disse er vist på oppslag over romplan/etasjeplan som henger på alle overnattingsrom og i korridorer. Alle rømningsveier er merket og rømning skal skje via disse. Rømningsveiene skal være frie for hindringer. Dører i rømningsveiene skal ikke holdes i åpen stilling ved hjelp av kiler, stoler eller annet. Besøkende skal oppfordres til å gjøre seg kjent med rømningsveiene. Ledere skal kjenne til alle rømningsveier. I sitt ansvarsområde må den enkelte leder kjenne rømningsveiene og alternative veier i detalj. Ledelys / nødlys gjennomgått på brannrunde Rømningsveiene er markert med lysende skilt. Det er viktig at også besøkende ledere ser til at disse lysene til en hver tid er synlige og at avvik straks meldes til personalet. Lysene har batterikapasitet på ca. 1time etter at strømmen er gått. Denne begrensningen må en være bevisst dersom en får en lenger strømstans på bygget. Lommelykter er tilgjengelige på leder-rom og ved fjernsynet i spisesalen. Samlingsplass gjennomgått på brannrunde Ved evakuering skal elever/besøkende samles og telles ved flaggstangen. Når en har fått oversikt over de evakuerte samles alle i Ungdomshuset, brannleder har nøkkel. Det skal alltid være en ansvarlig leder på samlingsplass til å påse at ingen returnerer til leirskolebygget. Ved stor risiko skal elevene føres til ungdomshuset eller rektors bolig. Synes dette også umulig, skal elevene ledes til Holdhus oppvekstsenter. Manuelt slokkeutstyr gjennomgått på brannrunde Lokaliseringen av slangeskap og skum/pulverapparat er vist på oppslag over romplan/etasjeplan. Det er Skumapparat i alle etasjer og i alle trapperom. Slokkeutstyret brukes til å sikre rømningsveier. Dernest til aktiv slukking av brann. Branncelleinndeling gjennomgått på brannrunde Leirskolebygget er byggteknisk oppdelt i ulike brannceller for å avgrense og utsette brannspredningen. Dette er vist på oppslått romplan/etasjeplan. Det er viktig at denne celleinndelingen blir opprettholdt ved at dører mellom cellene holdes lukket. Disse dørene er selvlukkende og må ikke holdes åpne med kiler eller lignende. Ved brann må også vindu lukkes.

9 9 Forebyggende gjennomgått på brannrunde Ansvarlige ledere har tilsyn i sine områder med tanke på brannfare og rømningssituasjonen. Brannfare kan være knytt til: Åpen ild: vedovner, stearinlys Elektriske installasjoner: lampetter, panelovner, tørkerom Lettantennelige vesker og gasser: skal ikke oppbevares i leirskolebygget Ildspåsettelse: lek med fyrstikker, bevisst ildspåsettelse Merknader... Vedlegg Vedlegg 1: Vedlegg 2: Oppslag på soverom av brannsikkerheten

10 10 Vedlegg 1: Oppslag på soverom HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE 5640 Eikelandsosen Telefon Branninstruks 1. Gjør deg kjent med opphengte kart over rømningsveier, manuelle brannmeldere og brannslokkeutstyr 2. Røyking og bruk av åpen ild innendørs er ikke tillat 3. RING Lukk vindu og dører 5. Forlat rommet og huset så raskt som mulig -Følg merkede rømningsveier -Bruk ikke heisen 6. Samlingsplass ved flaggstangen, - her skal det holdes opprop og opptelling Leirskoleledelsen varsles snarest Mobil nr. Privat tlf. nr. Rektor/brannvernleder:Anne Martinsen Driftsleder: Stian Kvam Stedfortredende rektor: Anne-Grethe Gjerdevik BRANNVERN - HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE BRANNVERNLEDER BRANNINSTRUKS 2014

11 11 Vedlegg 2 av brannsikkerheten Hålandsdalen Leirskole har status som særlig brannobjekt kategori A1. Følgende dokumentasjon av sikkerheten viser en oversikt på tekniske og organisatoriske tiltak for hvordan redningsarbeidet vil bli organisert i en brannsituasjon og hvilke ressurser en rår over i denne sammenheng. A: TEKNISKE TILTAK Brannvarsling * automatisk brannalarmanlegg - alarmanlegget er koplet til mobilnettet og varsler Brannalarmsentral Hordaland automatisk - automatisk varsling til rektor og driftsleder I branndok.perm * detektorer i alle rom (ikke i alle kott) I branndok.perm * manuelle meldere I branndok.perm * alarmpanel med ukentlig dokumentasjon av antall I hovedinngang Stasjonært slokkeutstyr - sprinkleranlegg i hele huset I branndok. Perm Rømningsveier - oppslag i alle overnattingsrom over rømningsveier oppslag/branndok.skap - oppslag i fellesrom over rømningsveier oppslag/branndok.skap Ledelys/nødlys - ledelysanlegg / nødlysanlegg I branndok. perm

12 12 Manuelt slokkeutstyr - slangeskap: 5 stk. nybygg i branndok.perm - håndslokkeapparater: 6 stk. i hovedanlegg i branndok.perm - håndslokkeapparater: 1 stk. hvert hus på Plassen i branndok.perm - håndslokkeapparater: 5 stk. i ungdomshuset i branndok.perm - håndslokkeapparater: 5 stk. i Løbergstuen i branndok.perm Branncelleinndeling - vist på plantegninger i branndok.skap og oppslag i branndok.skap/perm Brannkum - vist på plantegninger i branndok.skap og oppslag i branndok.skap/perm B: ORGANISATORISKE TILTAK Personalressurser - brannvernleder / kompetanse I branndok.perm - stedfortredende brannvernledere oppnevnes etter behov jfr. side 2 i utfyllende instruks/ kompetanse I branndok.perm - øvrig personalet, kompetanse/øvelser I branndok.perm - besøkende ledere, gjennomgår en brannrunde jfr. utfyllende instruks I utfyllende instruks - elevene gjennomgår branninstruksen ved ankomst Jfr. timeplan Instrukser - branninstruks for besøkende (oppslag på rommene) I branndok.perm - utfyllende instruks for besøkende lærere og ledere I branndok.perm - utfyllende instruks for personalet ved leirskolen I branndok.perm - alarminstruks (er satt inn i utfyllende instrukser) I utfyllende instruks

13 13 Samlingsplass / Evakueringsplass - evakuerte taes imot på samlingsplass og telles Jfr. branninstruks - etter opprop føres elevene/besøkende til 1. Ungdomshuset 2. alternativ evakueringsplass 1 er rektorbolig 3. alternativ evakueringsplass: Holdhus oppvekstsenter Jfr. utfyllende branninstruks Jfr. Beredskapsplan uforutsatte hendelser Forebyggende - beredskapsplan, uforutsatte hendelser I branndok.perm - branninstruks, utfyllende for personalet leirskolen I branndok.perm - ordensregler I branndok.perm - internkontrollrutiner for kjøkken I branndok.perm - brannforebyggende kveldsrutiner for lærere I branndok.perm - ukentlig rominspeksjon, gjennomgang av anlegg Jfr. ukeplan/timeplan Rednings og beredskapstegning: vedlegg - adkomstvei for brannvesenet I branndok.perm - brannkum / vannforsyning I branndok.perm - hovedinngang/brannalarmpanel/dokumentasjonsskap - andre inn- og utganger - trapper og trapperom - heis og heismaskinrom for manuell nedsenking - skap for el.forsyning / hovedsikringer - oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige varer I branndok.perm av sikkerheten - Denne utarbeidede oversikten av tiltak I branndok.skap/perm

14 HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE HMS BRANNFORBYGGENDE INTERNKONTROLL 14 TEMA GJELDER OPPDATERT Kveldsrutiner HVOR OFTE Rutiner for tilsatte lærere, klasselærere og sommerleirledere Hver kveld hele året før alle går til ro Anne Martinsen ROM /HUS HVA DETTE SKAL KONTROLLERES Hovedbygg nytt internatbygg Tørkerom klær NB: Driftsleder styrer alle innstillinger Elevgarderobe o At ingenting henger over vifter o Avfuktere skal tømmes o Klasselærere må få beskjed om klær må henges opp o Dørene MÅ være lukket o Klær og sko skal være hengt opp Møterom o Kaffetrakter/mikrobølgeovn avslått Hovedbygg 1988 Soverom o Alle panelovner skal være frie Garasjen Alle rom o Dører skal være låst Ungdomshus Kjøkken o Komfyr skal være avslått o Oppvaskmaskin skal være tømt/avslått Sal o Vinduer MÅ være lukket Alle rom/utgangsdører o Skal være låst o Dører til elevgarderobe og tilfluktsrom låses av for natten BARE FOR LEIRSKOLELÆRERE Hovedbygg 1988 Hovedkjøkken o Plater på koketopp skal være avslått o Kaffetrakter skal være avslått Personalrom o Alt skal være i nattposisjon Hovedbygg nytt internatbygg Vaskerom/lintøylager o Vaskemaskiner og tromler skal være i avslått stilling o Strykepresse skal være av, støpsel skal være tatt ut «Plassen» Alle hus o Alle hus skal være stengt og låst Generelt for alle Nb: Klasselærer skal låse av bordtennisrom, elevgarderobe/tørkerom og stue for natten Kveldsrunden skal sikre at elevenes sikkerhet er ivaretatt på beste måte før tilsynet overlates til besøkende lærere og rektors bakvakt. Bak-vakten inntrer fra Alle må være bevisst på: o Ytterdører skal være låst o Vinduer kan være i luftestilling o Lys er slukket o Dører skal stå i riktig posisjon o Branndører som ikke står på magnet SKAL VÆRE LUKKET

15 15 HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE HMT BRANNFØRBYGGJANDE INTERNKONTROLL TEMA GJELD OPPDATERT Rutinar på kjøken KOR OFTE Rutinar for tilsette på kjøken Ansvarleg skal kvittera etter avslutta vakt Marit Grønevik Kvar dag etter kvart skift når det er elever på leirskolen DETTE SKAL SLÅAST AV Kokeplater Konveksjonsovner Varmeplate Steikeplate Kaffitrakter & vannkoker Kjøkkenvifte Vannbad Oppvaskmaskin ANSVARLEG Kokk eller siste brukar Kokk eller siste brukar Kokk eller siste brukar Kokk eller siste brukar Kokk eller siste brukar Kokk eller siste brukar Kokk eller siste brukar Internatbetjent eller siste brukar Vaskemaskiner (brytar skal stå i avstilling) Internatbetjent eller siste brukar Tørketromler Strykejern Strykepresse Internatbetjent eller siste brukar Internatbetjent eller siste brukar Internatbetjent eller siste brukar

16 16 HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE 5640 Eikelandsosen Telefon Bergen kommune har vedtatt Forskrift for ordensreglement for skolene i Bergen. Disse gjelder også for leirskolen så langt det er mulig. Som del av forskriften har leirskolen utarbeidet lokale tilleggsregler. Ordensreglene nedenfor er de lokale tilleggsregler som gjelder for opphold på leirskolen. Disse svarer til 9-1 og 9-2 i forskriften. Brudd på de lokale ordensreglene medfører drøfting med hjemmeskolen. Ordensregler Hålandsdalen leirskole Når mange mennesker skal bo sammen i flere dager er det nødvendig med ordensregler. På leirskolen skal vi arbeide og spise sammen, - ja kort sagt leve tett innpå hverandre. Dette krever at vi gjør det beste for hverandre. Ordensreglene er laget for å ta vare på sikkerheten, trivsel og materielle verdier. Reglene er: 1. Det blir forventet at du på leirskolen vil hjelpe til med at det alltid er den beste orden på soverom, i bygningene og på leirskoleområdet. Leirskolens inventar og utstyr skal brukes med forsiktighet. 2. Leirskoleområdet skal ikke forlates uten tillatelse. 3. Mobiltelefoner er forbudt. Elever som trenger mobiltelefon av spesielle årsaker, kan bare ha denne med etter avtale mellom kontaktlærer og leirskolen. 4. Elektroniske spill, musikkspiller osv. skal du ikke ta med deg på leirskolen. 5. Nøtter og parfyme skal ikke tas med. Dette kan være farlig for allergikere. 6. Snop skal du ikke ta med. Vi har masse god mat og frukt på leirskolen. 7. Fotografering skal bare skje på en slik måte at de som blir tatt bilde av godkjenner at de blir fotografert. Det er ikke lov å legge ut bilder på nettet eller spre bilder av andre uten at de foresatte godkjenner dette. 8. Opphold på soverom er bare tillat på eget rom. 9. Ved rosignal skal du være ferdig med ditt personlige kveldsstell. Fra ca til kl , skal du være på ditt rom/i din seng, uten å forstyrre andre. 10. Røyking, åpen ild og all bruk av rusmidler er forbudt. 11. Ting som blir ødelagt på grunn av hærverk og fordi du ikke følger ordensreglene, må du regne med å måtte erstatte. Du er selv ansvarlig for dine ting. Du bør ikke ta med deg klær og utstyr av stor verdi på leirskolen. Lokale regler revidert og vedtatt i personalmøte 19. april 2010.

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhet. Håndbok for HMS og IKT

Helse, Miljø og Sikkerhet. Håndbok for HMS og IKT Helse, Miljø og Sikkerhet Håndbok for HMS og IKT HMS PLAN Innhold KAPITTEL 1 1.1 Revheim skole: HMS-mål og verdier 1.2 Stavanger kommune. HMS- mål, visjon og verdier 1.3 Organisasjonskart, Revheim skole

Detaljer

Brannverninstruks Mars 2015

Brannverninstruks Mars 2015 Brannverninstruks Mars 2015 BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved.

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt. Ved prioritering

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studentene først og fremst Side 1

Studentene først og fremst Side 1 ORDENSREGLEMENT BOLIGER NARVIK Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord) Vi ønsker deg velkommen til Studentsamskipnadens boliger Vedlagt følger ordensreglement og generelle opplysninger om våre studentboliger

Detaljer

Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket)

Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket) Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket) Innholdsfortegnelse Del 1: Vanlig hallvakt (trening på kveldstid) 2 Del 2: Hallvakt i helger (kamper, turneringer inkl kiosksalg) 4 Del 3: Kioskdrift

Detaljer

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe Tollbodgata Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE. Skoleåret 2012-2013

Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE. Skoleåret 2012-2013 HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken Skoleåret 2012-2013 2 Innhold Læring for livet!... 3 Hvor ligger leirskolen?... 4 Hålandsdalen er vakker... 4 2012-2013 er et

Detaljer

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien Personal- og internkontrollhåndbok Dokumentnavn Beredskapsplan for krisehåndtering Godkjent av styret Gjelder fra 01.08.13 Versjon 2 Planlagt revisjon Vår 2015 Ansvarlig for revisjon Rektor Revidert 12.02.14

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Informasjon om helse, miljø- og sikkerhet til nytilsatte og nye studenter ved Avdeling for ingeniørfag.

Informasjon om helse, miljø- og sikkerhet til nytilsatte og nye studenter ved Avdeling for ingeniørfag. Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag. Sist revidert desember 2004 Informasjon om helse, miljø- og sikkerhet til nytilsatte og nye studenter ved Avdeling for ingeniørfag. Denne informasjonen tar

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN Margit Tanners Minne er et aldershjem sentralt i Bergen sentrum. Eier av bygningen er Bergen Sanitetsforening, og det er de som driver Margit

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner?

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Brannvern Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Utarbeidet av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg Forsikring. Illustrasjon/foto: Elisabeth Moseng/Marit Klewe Trykk:

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

2014-2015. Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken

2014-2015. Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken 2014-2015 Praktisk og pedagogisk informasjon om leirskoleuken 2 Innhold Læring for livet! 3 Hvor ligger leirskolen? 4 Hålandsdalen er vakker 4 Bemanning ved leirskolen 5 Leirskolens rammefaktorer 5 En

Detaljer