Hålandsdalen leirskole BRANNVERN INSTRUKS OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hålandsdalen leirskole BRANNVERN INSTRUKS OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHETEN"

Transkript

1 Hålandsdalen leirskole BRANNVERN INSTRUKS OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHETEN Revidert september 2014

2 2 Branninstruks Utfyllende instruks for personalet ved leirskolen og besøkende lærere/ledere Instruksen er bygget opp som en utfyllende instruks for tilsatte ved leirskolen. For besøkende lærere og ledere finnes en mer begrenset instruks som framkommer på partallsidene/ høyresidene i dokumentet). Branninstruksen inneholder følgende punkter oppsummert: Personaloversikt: Alarminstruks: Brannvarsling: - besøkende og deres ledere - brannvernleder/fungerende brannvernleder - hva skal skje ved alarm - ansvarsfordelingen mellom lærere/ledere ved alarm - om brannvarslingsanlegget, aktivisering og virkemåte - alarmpanel i vindfanget ved hovedinngang Ekstern - ved alarm varsles brannvesenet automatisk Brannvarsling: - ved strømstans varsles brann over tlf. 110 Rømningsveier: Ledelys/nødlys: Samlingsplass: Manuelt slokkeutstyr: Branncelleinndeling: Forebyggende: - generelt om rømningsveier - rømningsveier i leirskolebygget - om merking av rømningsveier - evakuerte samles ved flaggstangen - etter opprop føres elevene til ungdomshuset - om lokalisering og bruk av slokkeutstyr - om bygningsmessige forhold som skal avgrense og utsette brannspredningen - ha tanke for brannfare og rømningssituasjonen Alle lærere og ledere som besøker leirskolen skal: - Gå gjennom denne instruksen - lære seg innholdet i instruksen og kunne bruke den om det blir påkrevd - få tildelt sitt ansvarsområde i henhold til instruksen - delta på informasjonsmøte og gjøre seg kjent i huset ved ankomst

3 3 Personaloversikt Skjema for besøkende: Dette skjema fylles ut under brannrunde med ledere for de besøkende grupper. Skjemaet skal til enhver tid være tilgjengelig i skapet for branndokumentasjon i vestibylen og vil gi brannvesenet og leirskolepersonalet nødvendig oversikt over de besøkende ved en brannsituasjon. Merknader: Her kan det føres opp ting som har relevans i en evakueringssituasjon, for eksempel: forventede endringer i besøkstallet utover i uken på hvilke rom det bor bevegelseshemmede som trenger hjelp Brannvernleder / fungerende brannvernleder: Skjemaet skal fylles ut og vise hvem som til enhver tid fungere som brannvernleder/fungerende brannvernleder.

4 Fordeling av brannansvar og oppgaver En kopi av branninstruksen med denne personaloversikten skal til enhver tid ligge i skapet for branndokumentasjon, ved brannalarm-panelet i vestibylen. Dato /tidsrom 4 Antall besøkende Besøkende Skoler/leirer Merknader Brannvernleder -fungerende brannvernleder Rektor/brannvernleder Anne Martinsen Stedfortredende rektor Anne-Grethe Gjerdevik Driftsleder Stian Kvam Annen stedfortreder Bakvakt tidsrom tlf. mobil privat tlf. mobil tlf Ansvarsområde ved evakuering: Brannleder Navn: HOVEDHUSET Soveromsgang, gamlebygg HOVEDHUSET 1.etg HOVEDHUSET - 2.etg LØBERGSHUSET UNGDOMSHUSET (salen, toaletter i kjeller og kjøkken) UNGDOMSHUSET (loft med soverom) GARASJE

5 5 Alarmplan kortinstruks for klasselærere som brannleder Hovedregelen er at de besøkende ledere har ansvar for hele Alarmplanen i den tiden på døgnet det faste personalet på leirskolen ikke er til stede (om natten). På dagtid ( ) der personalet er til stede har besøkende ledere ansvar for evakueringsdelen av Alarmplan. Det faste personalet hjelper til med evakueringen og har ansvar for lokalisering, varsling, brannavgrensning, slokking og mottak av brannvesenet. Alt personale ved leirskolen må være forberedt på å ta ledelsen som fungerende brannvernleder inntil brannvernleder er på plass. Rektor og driftsleder får melding automatisk på egen mobiltelefon om at alarmen er utløst. Utfyllende opplysninger må gis på telefonen muntlig. Ved alarm og/eller brann - skal brannvernleder/fungerende brannvernleder oppsøke brannalarmpanelet for å lokalisere og identifisere alarmen. Dernest oppsøke alarmstedet og hjelpe til med evakueringen ved brann eller avdekke om det er falsk alarm. - skal personalet om nødvendig hjelpe til med evakueringen og dernest bruke slokkeutstyr for å avgrense og om mulig slukke brannen - vurdere egen sikkerhet, liv og helse skal ikke settes på spill - skal personalet se til at dører og vindu holdes lukket og at heisen ikke brukes - skal personalet hjelpe til på samlingsplass Brannvernleder skal handle etter følgende punktliste: Evakuer først elever dersom du har ansvar for noen rom Gå til stedet hvor alarmen er utløst. Ta med skumapparat. Ring brannvesenet 110 eller Meld status. Ring rektor for å gi utfyllende opplysninger ( eller stedfortreder eller driftsleder ved rektors fravær) Bær gul vest til rektor/annet personale fra leirskolen tar ledelsen Ta imot brannvesenet for derved å gi en oversikt over situasjonen Sett i gang evakuering fra leirskolen til ungdomshuset eller til rektorbolig når det er påkrevet. Skjemaet Ansvarsområde ved evakuering skal fylles ut for å fordele og presisere ansvaret ved en evakuering. Fordelingen må ta hensyn til hvor mange ledere som er involvert og hvor disse bor i bygningen(e).

6 6 Alarmplan Ved alarm - skal lærere/ledere straks starte evakuering av elever/besøkende, bruk merkede rømningsveier - brannleder oppsøker brannalarmpanelet for å lokalisere og identifisere alarmen for deretter å oppsøke alarmstedet - evakuering har hovedprioritet, slokkeutstyr brukes i denne fasen bare for å sikre rømningsveier - hold vindu og dører lukket, bruk ikke heisen - opptelling på samlingsplassen ved flaggstangen - er det brann, skal alarmen ringe og brannvesenet vil automatisk bli varslet (om brannvarsling se side 4) Brannleder varsler brannvernleder (vaktlisten side 2) (på dagtid vil det faste personalet ha hovedansvaret) - er det ikke brann, skal alle tilstøtende rom oppsøkes for å kunne konstatere dette med sikkerhet, - årsak til alarmen (eks. damp, røyk, trykk på varsler) skal avklares før brannleder kan avstille alarmen på alarmpanelet og kontakte brannvesenet for å annullere utrykningen (på dagtid vil personalet ha hovedansvaret) - når alle er evakuert og i sikkerhet vurderer brannleder om det er personellressurser til slokkingsarbeid og om slokkeinnsats er forsvarlig (på dagtid vil personalet ha hovedansvaret) - brannleder tar imot brannvesenet (på dagtid vil personalet ha hovedansvaret)

7 7 Brannvarsling gjennomgått på brannrunde Varsling av brann skjer med ringeklokker tilknyttet brannvarslingsanlegget. Alarmen blir utløst: - manuelt ved å trykke på brannvarsler - automatisk av røykdetektor - automatisk når sprinkleranlegget blir utløst Dette varsler brannvesenet automatisk! se ekstern varsling under. I korridorer, trapperom, oppholdsrom og andre fellesrom er det brannvarslere. Ved å trykke på disse knekker glasset og knappen bak aktiverer brannvarslingsanlegget og alarmen. I alle rom er det installert røykdetektorer. Slår en detektor ut vil den lyse rødt og brannalarmen vil bli utløst. I hele bygget er det i tillegg til røykdetektorer installert sprinkleranlegg. Hvert rom har minimum en automatisk sprinklerdyse som utløses ved varme. Når sprinkleranlegget blir aktivisert utløses brannalarmen. Brannanlegget har to alarmpanel, ett lokalisert i 1.etasje ved hovedinngang og ett i 2.etasje utenfor personalrom/kjøkken. Panelet viser hvilket rom i bygget som har alarm. Ekstern brannvarsling gjennomgått på brannrunde Når brannalarmen utløses varsler dette brannvesenet automatisk. Varslingen skjer over mobilnettet og påvirkes ikke av strømbrudd. Av sikkerhetsmessige hensyn skal brannvesenet likevel alltid kontaktes for å forsikre seg om at meldingen er gått igjennom. Likedan skal brannvesenet informeres om hvor mange elever/lærere som befinner seg på leirskolen. Brann skal varsles over telefonnummer: 110 Reservenummer er: På kveld og nattestid må en alltid varsle leirskolens ledelse. Rektor og driftleder får også automatisk melding på egen mobiltelefon om at alarmen er utløst. Dersom andre skal kontaktes vil aktuelle telefonnummer framgå av side 4. Bruk egen mobiltelefon eller telefon på lærerkontoret i kjelleren på ungdomshuset.

8 8 Rømningsveier gjennomgått på brannrunde Det skal alltid være minst to alternative rømningsveier. Disse er vist på oppslag over romplan/etasjeplan som henger på alle overnattingsrom og i korridorer. Alle rømningsveier er merket og rømning skal skje via disse. Rømningsveiene skal være frie for hindringer. Dører i rømningsveiene skal ikke holdes i åpen stilling ved hjelp av kiler, stoler eller annet. Besøkende skal oppfordres til å gjøre seg kjent med rømningsveiene. Ledere skal kjenne til alle rømningsveier. I sitt ansvarsområde må den enkelte leder kjenne rømningsveiene og alternative veier i detalj. Ledelys / nødlys gjennomgått på brannrunde Rømningsveiene er markert med lysende skilt. Det er viktig at også besøkende ledere ser til at disse lysene til en hver tid er synlige og at avvik straks meldes til personalet. Lysene har batterikapasitet på ca. 1time etter at strømmen er gått. Denne begrensningen må en være bevisst dersom en får en lenger strømstans på bygget. Lommelykter er tilgjengelige på leder-rom og ved fjernsynet i spisesalen. Samlingsplass gjennomgått på brannrunde Ved evakuering skal elever/besøkende samles og telles ved flaggstangen. Når en har fått oversikt over de evakuerte samles alle i Ungdomshuset, brannleder har nøkkel. Det skal alltid være en ansvarlig leder på samlingsplass til å påse at ingen returnerer til leirskolebygget. Ved stor risiko skal elevene føres til ungdomshuset eller rektors bolig. Synes dette også umulig, skal elevene ledes til Holdhus oppvekstsenter. Manuelt slokkeutstyr gjennomgått på brannrunde Lokaliseringen av slangeskap og skum/pulverapparat er vist på oppslag over romplan/etasjeplan. Det er Skumapparat i alle etasjer og i alle trapperom. Slokkeutstyret brukes til å sikre rømningsveier. Dernest til aktiv slukking av brann. Branncelleinndeling gjennomgått på brannrunde Leirskolebygget er byggteknisk oppdelt i ulike brannceller for å avgrense og utsette brannspredningen. Dette er vist på oppslått romplan/etasjeplan. Det er viktig at denne celleinndelingen blir opprettholdt ved at dører mellom cellene holdes lukket. Disse dørene er selvlukkende og må ikke holdes åpne med kiler eller lignende. Ved brann må også vindu lukkes.

9 9 Forebyggende gjennomgått på brannrunde Ansvarlige ledere har tilsyn i sine områder med tanke på brannfare og rømningssituasjonen. Brannfare kan være knytt til: Åpen ild: vedovner, stearinlys Elektriske installasjoner: lampetter, panelovner, tørkerom Lettantennelige vesker og gasser: skal ikke oppbevares i leirskolebygget Ildspåsettelse: lek med fyrstikker, bevisst ildspåsettelse Merknader... Vedlegg Vedlegg 1: Vedlegg 2: Oppslag på soverom av brannsikkerheten

10 10 Vedlegg 1: Oppslag på soverom HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE 5640 Eikelandsosen Telefon Branninstruks 1. Gjør deg kjent med opphengte kart over rømningsveier, manuelle brannmeldere og brannslokkeutstyr 2. Røyking og bruk av åpen ild innendørs er ikke tillat 3. RING Lukk vindu og dører 5. Forlat rommet og huset så raskt som mulig -Følg merkede rømningsveier -Bruk ikke heisen 6. Samlingsplass ved flaggstangen, - her skal det holdes opprop og opptelling Leirskoleledelsen varsles snarest Mobil nr. Privat tlf. nr. Rektor/brannvernleder:Anne Martinsen Driftsleder: Stian Kvam Stedfortredende rektor: Anne-Grethe Gjerdevik BRANNVERN - HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE BRANNVERNLEDER BRANNINSTRUKS 2014

11 11 Vedlegg 2 av brannsikkerheten Hålandsdalen Leirskole har status som særlig brannobjekt kategori A1. Følgende dokumentasjon av sikkerheten viser en oversikt på tekniske og organisatoriske tiltak for hvordan redningsarbeidet vil bli organisert i en brannsituasjon og hvilke ressurser en rår over i denne sammenheng. A: TEKNISKE TILTAK Brannvarsling * automatisk brannalarmanlegg - alarmanlegget er koplet til mobilnettet og varsler Brannalarmsentral Hordaland automatisk - automatisk varsling til rektor og driftsleder I branndok.perm * detektorer i alle rom (ikke i alle kott) I branndok.perm * manuelle meldere I branndok.perm * alarmpanel med ukentlig dokumentasjon av antall I hovedinngang Stasjonært slokkeutstyr - sprinkleranlegg i hele huset I branndok. Perm Rømningsveier - oppslag i alle overnattingsrom over rømningsveier oppslag/branndok.skap - oppslag i fellesrom over rømningsveier oppslag/branndok.skap Ledelys/nødlys - ledelysanlegg / nødlysanlegg I branndok. perm

12 12 Manuelt slokkeutstyr - slangeskap: 5 stk. nybygg i branndok.perm - håndslokkeapparater: 6 stk. i hovedanlegg i branndok.perm - håndslokkeapparater: 1 stk. hvert hus på Plassen i branndok.perm - håndslokkeapparater: 5 stk. i ungdomshuset i branndok.perm - håndslokkeapparater: 5 stk. i Løbergstuen i branndok.perm Branncelleinndeling - vist på plantegninger i branndok.skap og oppslag i branndok.skap/perm Brannkum - vist på plantegninger i branndok.skap og oppslag i branndok.skap/perm B: ORGANISATORISKE TILTAK Personalressurser - brannvernleder / kompetanse I branndok.perm - stedfortredende brannvernledere oppnevnes etter behov jfr. side 2 i utfyllende instruks/ kompetanse I branndok.perm - øvrig personalet, kompetanse/øvelser I branndok.perm - besøkende ledere, gjennomgår en brannrunde jfr. utfyllende instruks I utfyllende instruks - elevene gjennomgår branninstruksen ved ankomst Jfr. timeplan Instrukser - branninstruks for besøkende (oppslag på rommene) I branndok.perm - utfyllende instruks for besøkende lærere og ledere I branndok.perm - utfyllende instruks for personalet ved leirskolen I branndok.perm - alarminstruks (er satt inn i utfyllende instrukser) I utfyllende instruks

13 13 Samlingsplass / Evakueringsplass - evakuerte taes imot på samlingsplass og telles Jfr. branninstruks - etter opprop føres elevene/besøkende til 1. Ungdomshuset 2. alternativ evakueringsplass 1 er rektorbolig 3. alternativ evakueringsplass: Holdhus oppvekstsenter Jfr. utfyllende branninstruks Jfr. Beredskapsplan uforutsatte hendelser Forebyggende - beredskapsplan, uforutsatte hendelser I branndok.perm - branninstruks, utfyllende for personalet leirskolen I branndok.perm - ordensregler I branndok.perm - internkontrollrutiner for kjøkken I branndok.perm - brannforebyggende kveldsrutiner for lærere I branndok.perm - ukentlig rominspeksjon, gjennomgang av anlegg Jfr. ukeplan/timeplan Rednings og beredskapstegning: vedlegg - adkomstvei for brannvesenet I branndok.perm - brannkum / vannforsyning I branndok.perm - hovedinngang/brannalarmpanel/dokumentasjonsskap - andre inn- og utganger - trapper og trapperom - heis og heismaskinrom for manuell nedsenking - skap for el.forsyning / hovedsikringer - oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige varer I branndok.perm av sikkerheten - Denne utarbeidede oversikten av tiltak I branndok.skap/perm

14 HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE HMS BRANNFORBYGGENDE INTERNKONTROLL 14 TEMA GJELDER OPPDATERT Kveldsrutiner HVOR OFTE Rutiner for tilsatte lærere, klasselærere og sommerleirledere Hver kveld hele året før alle går til ro Anne Martinsen ROM /HUS HVA DETTE SKAL KONTROLLERES Hovedbygg nytt internatbygg Tørkerom klær NB: Driftsleder styrer alle innstillinger Elevgarderobe o At ingenting henger over vifter o Avfuktere skal tømmes o Klasselærere må få beskjed om klær må henges opp o Dørene MÅ være lukket o Klær og sko skal være hengt opp Møterom o Kaffetrakter/mikrobølgeovn avslått Hovedbygg 1988 Soverom o Alle panelovner skal være frie Garasjen Alle rom o Dører skal være låst Ungdomshus Kjøkken o Komfyr skal være avslått o Oppvaskmaskin skal være tømt/avslått Sal o Vinduer MÅ være lukket Alle rom/utgangsdører o Skal være låst o Dører til elevgarderobe og tilfluktsrom låses av for natten BARE FOR LEIRSKOLELÆRERE Hovedbygg 1988 Hovedkjøkken o Plater på koketopp skal være avslått o Kaffetrakter skal være avslått Personalrom o Alt skal være i nattposisjon Hovedbygg nytt internatbygg Vaskerom/lintøylager o Vaskemaskiner og tromler skal være i avslått stilling o Strykepresse skal være av, støpsel skal være tatt ut «Plassen» Alle hus o Alle hus skal være stengt og låst Generelt for alle Nb: Klasselærer skal låse av bordtennisrom, elevgarderobe/tørkerom og stue for natten Kveldsrunden skal sikre at elevenes sikkerhet er ivaretatt på beste måte før tilsynet overlates til besøkende lærere og rektors bakvakt. Bak-vakten inntrer fra Alle må være bevisst på: o Ytterdører skal være låst o Vinduer kan være i luftestilling o Lys er slukket o Dører skal stå i riktig posisjon o Branndører som ikke står på magnet SKAL VÆRE LUKKET

15 15 HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE HMT BRANNFØRBYGGJANDE INTERNKONTROLL TEMA GJELD OPPDATERT Rutinar på kjøken KOR OFTE Rutinar for tilsette på kjøken Ansvarleg skal kvittera etter avslutta vakt Marit Grønevik Kvar dag etter kvart skift når det er elever på leirskolen DETTE SKAL SLÅAST AV Kokeplater Konveksjonsovner Varmeplate Steikeplate Kaffitrakter & vannkoker Kjøkkenvifte Vannbad Oppvaskmaskin ANSVARLEG Kokk eller siste brukar Kokk eller siste brukar Kokk eller siste brukar Kokk eller siste brukar Kokk eller siste brukar Kokk eller siste brukar Kokk eller siste brukar Internatbetjent eller siste brukar Vaskemaskiner (brytar skal stå i avstilling) Internatbetjent eller siste brukar Tørketromler Strykejern Strykepresse Internatbetjent eller siste brukar Internatbetjent eller siste brukar Internatbetjent eller siste brukar

16 16 HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE 5640 Eikelandsosen Telefon Bergen kommune har vedtatt Forskrift for ordensreglement for skolene i Bergen. Disse gjelder også for leirskolen så langt det er mulig. Som del av forskriften har leirskolen utarbeidet lokale tilleggsregler. Ordensreglene nedenfor er de lokale tilleggsregler som gjelder for opphold på leirskolen. Disse svarer til 9-1 og 9-2 i forskriften. Brudd på de lokale ordensreglene medfører drøfting med hjemmeskolen. Ordensregler Hålandsdalen leirskole Når mange mennesker skal bo sammen i flere dager er det nødvendig med ordensregler. På leirskolen skal vi arbeide og spise sammen, - ja kort sagt leve tett innpå hverandre. Dette krever at vi gjør det beste for hverandre. Ordensreglene er laget for å ta vare på sikkerheten, trivsel og materielle verdier. Reglene er: 1. Det blir forventet at du på leirskolen vil hjelpe til med at det alltid er den beste orden på soverom, i bygningene og på leirskoleområdet. Leirskolens inventar og utstyr skal brukes med forsiktighet. 2. Leirskoleområdet skal ikke forlates uten tillatelse. 3. Mobiltelefoner er forbudt. Elever som trenger mobiltelefon av spesielle årsaker, kan bare ha denne med etter avtale mellom kontaktlærer og leirskolen. 4. Elektroniske spill, musikkspiller osv. skal du ikke ta med deg på leirskolen. 5. Nøtter og parfyme skal ikke tas med. Dette kan være farlig for allergikere. 6. Snop skal du ikke ta med. Vi har masse god mat og frukt på leirskolen. 7. Fotografering skal bare skje på en slik måte at de som blir tatt bilde av godkjenner at de blir fotografert. Det er ikke lov å legge ut bilder på nettet eller spre bilder av andre uten at de foresatte godkjenner dette. 8. Opphold på soverom er bare tillat på eget rom. 9. Ved rosignal skal du være ferdig med ditt personlige kveldsstell. Fra ca til kl , skal du være på ditt rom/i din seng, uten å forstyrre andre. 10. Røyking, åpen ild og all bruk av rusmidler er forbudt. 11. Ting som blir ødelagt på grunn av hærverk og fordi du ikke følger ordensreglene, må du regne med å måtte erstatte. Du er selv ansvarlig for dine ting. Du bør ikke ta med deg klær og utstyr av stor verdi på leirskolen. Lokale regler revidert og vedtatt i personalmøte 19. april 2010.

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN Den som leier ut eller låner ut et lokale har et ansvar for å forsikre seg om at den som leier dette lokalet har grunnleggende kunnskaper om slukkeutstyr, alarmer,

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg.

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg. KVALITETSHÅNDBOK Horten kommune Felles/virksomhet/seksjon/enhet Teknisk/Byggmiljø/Bygningsdrift Inngår i kapittel KAP-6000, ANSVAR-8200 Dokumentnavn: Byggmiljø - Styrende dokument for overnatting i kommunale

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Brannverninstruks Mars 2015

Brannverninstruks Mars 2015 Brannverninstruks Mars 2015 BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved.

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011 B R A N N V E R N ved Dagali og Skurdalen oppvekstsenter Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen Barnehage Dagali Oppdatert August 2011 Bygningene er etter brannvernlovens 22 "særskilte brannobjekt" hvor

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

B. Ny bygning for herberge.

B. Ny bygning for herberge. B. Ny bygning for herberge. 3. Isolering fra annet lokale. 1.I samme bygning som herberge må det ikke være brannfarlig virksomhet eller opplag, med mindre virksomheten eller opplaget er skilt fra herberget

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus

Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus 1.Langhus speidergruppe av Norges speiderforbund Besøksadresse: Bøhlerveien 6, 1405 Langhus Postadresse: Postboks 110, 1403 Langhus E-post: gruppen@1langhus.no

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hva er nytt og hvilken betydning har det for folk flest, kommunen, bygningseiere og brukere av byggverk? Senioringeniør Lars Haugrud 23. oktober 2015 Ny forskrift om brannforebygging

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner

Brannvern i helseinstitusjoner Brannvern i helseinstitusjoner Praktiske råd til brannøvelser Norsk brannvernforening - Finansnæringens Hovedorganisasjon - Direktoratet for brann- og elsikkerhet Innhold Innledning... 3 Hvordan få til

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

Informasjon for tilsynsvakt

Informasjon for tilsynsvakt Informasjon for tilsynsvakt Trettenhallen Innhold: 1. Informasjon om oppstart og avslutning av dagen 2. Instruks for tilsynsvakt 3. Ordensregler Trettenhallen 4. Bose lydanlegg, ordensregler a) Bruksanvisning

Detaljer

B. Nye bygninger for herberger.

B. Nye bygninger for herberger. B. Nye bygninger for herberger. 3. Isolering fra andre lokaler. 1.I samme bygning som herberge må det ikke være brannfarlig virksomhet eller opplag, med mindre virksomheten eller opp-laget er skilt fra

Detaljer

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt. Ved prioritering

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN.

BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN. BRANNINSTRUKS FOR BRANNVAKT/OVERNATTINGER I SKOLEN. Dette bygg har manuelt bannvarslingssystem og det skal derfor ved overnattinger etableres en ordning med kontinuerlig våken brannvakt som går runder

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser.

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Ordensreglement for internatet ved Melsom videregående skole, skoleåret 2012/ 2013

Ordensreglement for internatet ved Melsom videregående skole, skoleåret 2012/ 2013 Ordensreglement for internatet ved Melsom videregående skole, skoleåret 2012/ 2013 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i skolens internat, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Brukerveiledning Katteli

Brukerveiledning Katteli Brukerveiledning 1 Ø.Haukeland Brukerveiledning Katteli KATTELI bærer preg av en særegen Katteli-kultur som overføres fra elevkull tilelevkull. Det finnes få skriftlig regler og normer for denne kulturen,

Detaljer

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015 Til aktuelle søkere Bymiljø og utbygging Idrett Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 19 Telefon: 04005. Faks: 51507008 E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. Ved tomt bygg En hver alarm Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet.

Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. Ved tomt bygg En hver alarm Full alarm i hele bygget, og varsling av brannvesenet. INSTRUKS FOR EVAKUERINGSANSVARLIG DIAKONHJEMMET HØGSKOLE ROGALAND Alarmorganisering med alarmnivåer Alarmnivå Deteksjon Varsling Forvarsel - Varsel hvor en detektor eller annen Varsler med lys og alarm

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET DESEMBER 2010 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT? (Se særreglement) F 4 UTLEIETIDER OG -SATSER

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER Ved brann: Varsle brannvesenet på telefon 110. Undersøk brannstaden og forsøk å sløkke. Løys ut manuell brannvarslar dersom du oppdagar røykutvikling eller

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 Rapport skrevet dato: 05.09.2013 Kontaktperson kunde: Lars Hjelmås Ansvarlig utførende: Mikael Floberg Adresse: 1.strøm Terasse 60 Kompetansenummer: L Postnummer og sted

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Branndokumentasjon Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Avtale mellom eier og bruker Etter FOREBYGGENDEFORSKRIFTEN, 2 1 har eier hovedansvar for å dokumentere

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 BRANNDOKUMENTASJON Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 Branndokumentasjonen skal samordnes med internkontrollforskriften. Det medfører følgende nye punkter må

Detaljer

Leiekontrakt for Maridalen velhus

Leiekontrakt for Maridalen velhus Leiekontrakt for Maridalen velhus Utleier: Maridalen Velforening, Kasaveien 1, 0890 Oslo Bankgironr. 7878.06.36555 Leietakers navn Adresse Telefon Utleieformål Bankkonto nr. (for tilbakebetaling av depositum)

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 22.10.03 Revidert i BU 08.11.06 Revidert i KST 15.12.10 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT?

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

2 Elektriske apparater (ulik plassering i bygget)

2 Elektriske apparater (ulik plassering i bygget) Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (skoler) høsten 2009: Denne liste er kun eksempler på hva som kan være med i en risikokartlegging av brannsikkerhet ved skoler,

Detaljer

BRANN. Innhold. Brann

BRANN. Innhold. Brann BRANN Innhold Boligbranner i Norge / brannårsaker Krav om slokkeutstyr Rømningsveier Opptreden ved brann Tips angående bruk av åpen ild Bruk av elektriske apparater Elektriske anlegg Riktig vedfyring Dokumenter

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

Utleiereglement for Samfunnssalen

Utleiereglement for Samfunnssalen Utleiereglement Samfunnssalen Utleiereglementet omhandler kun selve salen, anretningskjøkken i salen (ikke oppvaskmuligheter) og foajeen i kommunehuset. Kjøkkenet i kommunehuset leies av sikkerhetsmessige

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

Brannbok for Klinisk institutt 2

Brannbok for Klinisk institutt 2 Brannbok for Klinisk institutt 2 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Klinisk institutt 2 består av 22 ulike forskningsgrupper med til sammen over 320 ansatte og studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene

Detaljer

REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER PÅ FUVO

REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER PÅ FUVO Utleieansvarlig: Liv Bråthen Tlf. 95 14 10 30 REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER PÅ FUVO Leietaker plikter å gjøre seg kjent med dette reglement før arrangementet. Avtalen er gyldig når reservasjonsgebyret

Detaljer

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Røykvarslere Det er påbudt med fungerende røykvarslere som kan høres på alle soverom med lukket dør. Røykvarsleren skal befinne seg i taket og

Detaljer

0 0 APR 2010. 2o1G^^ ) -f GNRIBNR 217/94 M.FL., ULEFOSSVEGEN 55 M.FL, SYKEHUSET TELEMARK HF, TILSYNSRAPPORT 2010

0 0 APR 2010. 2o1G^^ ) -f GNRIBNR 217/94 M.FL., ULEFOSSVEGEN 55 M.FL, SYKEHUSET TELEMARK HF, TILSYNSRAPPORT 2010 Skien kommune Bydrift Sykehuset Telemark HF v/ Arne Rui Ulefossveien 55 3710 SKIEN Sykehuset Telemark HF Arkivsala 0 0 APR 2010 2o1G^^ ) -f Brann- og feiervesenet Kontoradresse : Skotfossvg 27 Postadresse

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2016/ 2017

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2016/ 2017 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2016/ 2017 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut søknadsskjema/ kontrakt som er å finne på hjemmesiden til Melsom

Detaljer

SJEKKLISTE OBJEKTSYN

SJEKKLISTE OBJEKTSYN SJEKKLISTE OBJEKTSYN OBJEKT-INFO: OBJEKTETS NAVN OG ADRESSE GÅRDSNUMMER/ BRUKSNUMMER TLF. OG NAVN BRANNVERNLEDER VAKTTLF. KVELD/NATT ANTALL ETASJER DATO: (Utfylt/ revidert) UTFØRT AV: 1. KJØREVEI Høyde,

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner E03 27.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE E02 08.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE A01 21.03.12 For høring GMUBE GMTSC

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret

Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV SKOLER OG BARNEHAGER I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 12. November 2010 Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Virkeområde

Detaljer

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS!

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Dere finner navn, bilde og telefonnummer på deres kontaktperson i mappen. Denne personen er der for dere i tilfelle spørsmål. Eventuelt kan dere få hjelp på INDØKS-standen

Detaljer