Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling."

Transkript

1 SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: Arkivkode: Gruppemøter starter kl Vedlagt oversendes FTsak 1/13, 2/13, 4/13-5/13, 7/13-8/13 Møteprotokoll fra møtet Følgende saker ettersendes: FTsak 3/13 Interregional plan for intermodal godstransport - reviderte premisser FTsak 6/13 Høringsuttalelse om endringer i kommuneloven og offentleglova om bla innbyggerinitiativ FTsak Søknad om fritak fra politiske verv Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. Tønsberg, Med vennlig hilsen Per-Eivind Johansen fylkesordfører Eventuelle vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. Saker til behandling ligger på internett Fylkestingets møter kan følges live på Vestfold fylkeskommunes internettside

2 SAKSLISTE Fylkestinget Side Saker til behandling 1/ Regional plan for folkehelse: Evaluering og rapportering av handlingsprogram for / Regional plan for folkehelse. Handlingsprogram / Interregional plan for intermodal godstransport - reviderte premisser 16 4/ Ambisjonserklæring for knutepunktutvikling i Vestfold 17 5/ Heis i fjell - Holmestrand 22 6/ Høringsuttalelse om endringer i kommuneloven og offentleglova om bla innbyggerinitiativ 29 7/ Høring av verneplan for Færder nasjonalpark. 30 8/ Steinerskolen i Vestfold- søknad om garanti 37 9/ Melding. Tilstandsrapport for videregående opplæring Søknad om fritak fra politiske verv Referatsaker Eventuelt 2

3 Saker til behandling 1/13 Regional plan for folkehelse: Evaluering og rapportering av handlingsprogram for 2012 Arkivsak-dok Arkivkode. --- G10 Saksbehandler Anne Slåtten Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestfold Eldreråd /13 2 Vestfold fylkeskommunale råd for /13 funksjonshemmede 3 Hovedutvalg for kultur og helse /13 4 Fylkestinget /13 Sammendrag Regional plan for folkehelse er en plan etter plan- og bygningsloven. Innsatsområder og strategier ligger fast i planperioden, og handlingsprogrammet revideres årlig. FT fattet følgende vedtak i sak 3/11: Årlig handlingsprogram med evaluering av sist års handlingsprogram skal legges frem til politisk behandling. Rådmannen legger nå fram en sak som går ut over evaluering av selve handlingsprogrammet for Fylkesrådmannens innstilling Rapportering og evaluering av Handlingsprogram 2012 tas til orientering Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Arild Moen direktør Vedlegg: 1. Tabell med rapportering på Handlingsprogram Årsrapport for folkehelse

4 Eventuelle vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 4

5 Innledning: Regional plan for folkehelse er en plan etter plan- og bygningsloven. Innsatsområder og strategier ligger fast i planperioden, og handlingsprogrammet revideres årlig. FT fattet følgende vedtak i sak 3/11: Årlig handlingsprogram med evaluering av sist års handlingsprogram skal legges frem til politisk behandling. Rådmannen legger nå fram en sak som går ut over evaluering av selve handlingsprogrammet for Årsaken til dette er at Folkehelsearbeidet er et politikkområde i rask utvikling. Handlingsprogrammet for 2012 gjenspeiler derfor ikke fullt ut ansvar og oppgaver fylkeskommunen er pålagt i lov om folkehelsearbeid. Foreliggende sak omfatter derfor: 1. En redegjøring av oppgaver ansvar gitt i lov om folkehelsearbeid, gjeldende fra 1. januar 2012 og redegjøring for fylkeskommunens ansvar og oppgaver gitt i folkehelseloven. 2. Redegjøring for aktivitet på handlingsprogrammet for Omtale og redegjøring av folkehelsearbeidet i partnerskap med kommuner og frivillige organisasjoner beskrevet i Årsrapport for folkehelsearbeid i Vestfold 2012 (utdeles i møte). Saksutredning: 1. Ny folkehelselov i 2012 ansvar og oppgaver Folkehelseloven, som gjelder fra 1.januar 2012 definerer folkehelsearbeid somsamfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt bidrar til en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helse. Med denne loven er folkehelsearbeidet endret fra et sykdomsperspektiv til et påvirkningsperspektiv. Folkehelsearbeidet er sektorovergripende, og skal drives gjennom tiltak i mange sektorer i samfunnet. Loven tydeliggjør også ansvar og oppgavefordeling mellom stat, fylkeskommune og kommuner. Tabellen under beskriver oppgaver og roller innen forvaltningsnivåene. Kommunene Ansvar for folkehelsearbeid er lagt til Rådmannen og kommunestyret. Folkehelse er et kommuneperspektiv ikke et helsetjeneperspektiv Kommunen har ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Folkehelseutfordringene skal drøftes i planstrategiarbeidet Mål og strategier for folkehelsearbeidet skal forankres politisk Kommunen må handle i forhold til de lokale utfordringene og skal benytte de virkemidler den har innen alle politikkområder og med de virkemidler kommunen har Kommunen oppfordres til å samarbeide med frivillig sektor i folkehelsearbeidet 5

6 Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet Samordnings- og veiledningsansvar overfor kommuner og fylkeskommuner Levere helsedata og helseoversikter til kommuner og fylkeskommuner Fylkesmannen Skal bidra til å iverksette nasjonal politikk på folkehelseområdet og være pådriver for kunnskapsbasert folkehelsearbeid på lokalt og regionalt nivå, bl.a. gjennom råd og veiledning til kommuner og fylkeskommuner Fylkesmannen kan føre tilsyn med lovligheten av kommunens og fylkeskommunens oppfølging av kommunenes og fylkeskommunenes oppfyllelse av plikter pålagt Fylkeskommunen Ivareta folkehelsen innen egen virksomhet; i tjenesteyting, forvaltning, som regional utviklingsaktør Samordne folkehelsearbeidet i fylket og påta seg rollen som leder i folkehelsepartnerskapet Understøtte og bistå kommunen i deres folkehelsearbeid Ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene i fylket, gjøre relevante opplysninger tilgjengelig for kommunene, samt bidra overfor kommunene med veiledning og analysearbeid Fylkeskommunens ansvar og oppgaver i folkehelseloven er i hovedsak firedelt. Dette er oppgaver som Vestfold fylkeskommune varetar på følgende måter: Ivareta folkehelsen innen egen virksomhet; i tjenesteyting, forvaltning, som regional utviklingsaktør (folkehelseloven 20) Folkehelse skal ivaretas innen alle sektorer og alle politikkområder. Fylkesrådmannen har som et ledd i dette utarbeidet en samlet oversikt over Vestfold fylkeskommunes folkehelsearbeid og virkemidler innen alle sektorer. Rapporten ble lagt fram for Fylkestinget i sak 48/12. Fylkesrådmannen skal videre utarbeide styringsindikatorer for folkehelsearbeidet i fylkeskommunen. Styringsindikatorene skal være grunnlag for tiltaksutvikling og evaluering. Samordne folkehelsearbeidet i fylket og påta seg rollen som leder i folkehelsepartnerskapet Regional plan for folkehelse er en regional plan etter plan- og bygningslovens bestemmelser om regional planlegging. En regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket. Hensikten med planen er å samordne folkehelsearbeidet i fylket. Gjennom årlige handlingsprogram beskriver fylkeskommunen hvordan den med sine virkemidler vil bidra til å gjennomføre strategiene og understøtter folkehelsearbeidet i regi av samarbeidsaktørene. Andre aktører må implementere mål og strategier i egne virksomheter og følge opp med lokale tiltak. Gjennom partnerskapsavtaler forplikter aktørene seg for å arbeide i henhold til mål og strategier i Regional plan folkehelse. 6

7 I 2012 har Tjøme, som den siste av vestfoldkommunene inngått avtale om partnerskap for folkehelse. Understøtter og bistå kommunene i deres folkehelsearbeid Regional plan folkehelse beskriver hvordan Vestfold fylkeskommune understøtter folkehelsearbeidet i fylket gjennom tilskudd, nettverk/kompetanse og gjennom partnerskapsbaserte prosjekter. - Nettverk og kompetanse: Vestfold fylkeskommune driver et utstrakt nettverks- og kompetansehevende arbeid rettet mot kommuner og frivillige regionale aktører innen flere felt. De viktigste nettverkene er: Folkehelsenettverket; som består av folkehelsekoordinatorer i kommunen, regionale aktører og regionale frivillige paraplyorganisasjoner. Nettverket har 3-4 årlige møter og utvikles i samarbeid med Fylkesmannen. Tema på årets møter har vært: Tverrsektorielt folkehelsearbeid partnerskapsavtaler, samarbeid mellom frivilligheten og offentlig sektor og Ungdomsundersøkelsen Ungdata. Dette følger opp punkt 9.2 i handlingsprogrammet. Trygge lokalsamfunnsnettverket; som består av kommuner som inngått avtale om å arbeide for å bli sertifisert som et Trygt lokalsamfunn. Nettverket har 3-4 årlige møter. (Les mer om Trygge lokalsamfunn i Årsrapporten). Dette følger opp punkt 5. i Handlingsprogrammet. Kantinenettverket i videregående skole Kantineansatte i videregående skole inviteres to ganger årlig til kompetansesamlinger for å dele erfaringer og få matfaglig inspirasjon. Kursene arrangeres i samarbeid mellom utdanningsavdelingen og avdeling for kultur og folkehelse.. I handlingsprogrammet er følgende strategi vektlagt: Tidlig intervensjon for å medvirke til økt fysisk aktivitet og valg av sunt kosthold. Dette følges opp av tiltak 1.4 i handlingsprogrammet. Kursene inngår også som et ledd i den enkelte skoles arbeid for å følge opp Fylkestingets vedtak fra : alle kantinene i de videregående skolene skal utvikle et tilbud etter helsedirektoratets retningslinjer om et sunt og variert kosthold, og som er prismessig rimelig. Andre kurs og nettverk Fylkeskommunen støtter også opp under andre aktørers initiativ og tilbyr veiledning, rådgivning overfor kommuner/andre aktører i fylket og deltar med undervisning og foredrag på forespørsel eksempelvis fra frivillige organisasjoner. fylkeskommunen har også vært medarrangør til konferanser i regi av Helsedirektoratet, Fylkesmannen, KS m.fl. - Tilskudd: Vestfold fylkeskommune understøtter folkehelsearbeidet i kommunene tilskudd knyttet til avtalene om partnerskap for folkehelse. Fylkeskommunen er også tilskuddsforvalter for statlige midler. Dette gjelder følgende midler: Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. I 2012 tildelt ,- over kapittel 719 post 73 i Statsbudsjettet (HKH har behandlet saken i møte

8 sak 47/12). Formålet med ordningen er å fremme fysisk aktivitet blant fysisk inaktive. Utjevning av sosiale forskjeller i aktivitetsvaner og helse skal være sentralt. Tilskudd til sjømatprosjektet Fiskesprell. For skoleåret 2011/2012 tildelt ,- fra Helsedirektoratet og Norges Sjømatråd. Fiskesprellkurs tilbys til alle barnehager og skolefritidsordninger i Vestfold. Hensikten er å øke barn og unges inntak av fiskemat. - Partnerskapsprosjekter ( Se Årsrapport): Vestfold fylkeskommune har prioritert noen utvalgte satsinger: Pilotprosjektet Helsefremmende barnehage og skole i Nøtterøy kommune. Formålet er gjennom et helhetlig og systematisk folkehelsearbeid å fremme god helse, trivsel og mestring, for på sikt å øke gjennomføringen i videregående skole Aktiv Larvik skal mobilisere til økt fysisk aktivitet gjennom å tilby en gratis aktivitetskalender til inaktive målgrupper Trygge lokalsamfunn er den skade- og ulykkesforebyggende delen av folkehelsearbeidet, der kommunene arbeider systematisk med utgangspunkt i eget utfordringsbilde. Ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene i fylket, gjøre relevante opplysninger tilgjengelig for kommunene, samt bidra overfor kommunene med veiledning og analysearbeid Både fylkeskommunen og Staten har en rolle med å utarbeide helseoversikter, som skal ligge til grunn for det lokalt folkehelsearbeidet. Fylkeskommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer ble tydeliggjort i forskrift til folkehelseloven (forskrift om oversikt over folkehelsen 1.juli 2012). De nye oppgavene fordrer statistikk og analysekompetanse innen folkehelsearbeid, og fylkeskommunen har derfor ansatt en person som fra 2013 skal arbeide spesielt med kravene i folkehelselovens 21. Folkehelseinstituttet har i 2012 lanserte to nye statistikkverktøy. Dette er Folkehelsebarometeret og Kommunehelsas statistikkbank. Vestfold fylkeskommune har bidratt til å gjøre verktøyene kjent for kommunene gjennom kurs og veiledninger, bl.a i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund. Kommunebarometeret har noen utvalgte indikatorer der fylket og kommuner blir sammenlignet med landsgjennomsnittet. Folkehelseinstituttet arbeider med å videreutvikle indikatorene. 8

9 Kommunebarometeret for Vestfold viser at vårt fylke skårer negativt på dårligere enn landsgjennomsnittet på flere av indikatorer. Tabellen under beskriver hvilke indikatorer dette gjelder, hvilke betydning indikatoren har for folkehelsen samt hvordan Vestfold fylke skårer sammenlignet med landsgjennomsnittet. Tabellen viser også to indikatorer der Vestfold skårer bedre enn landsgjennomsnittet. Funnene må tolkes med forsiktighet og ut fra lokal kunnskap. Indikator Indikatorens betydning Skår - relatert til landsgjennomsnittet Om befolkningen Andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet Forventet levealder for kvinner Med flere eldre i befolkningen vil tjenestebehovet øke. Dette vil legge press på velferdsordningene Tapte arbeidsår er samfunnsøkonomisk kostbart menneskelige tap Høyere enn landsgjennomsnittet Lavere enn landsgjennomsnittet Levekår Andelen personer i husholdninger med lav inntekt Arbeidsledighet Øker sårbarhet for fattigdom, isolasjon, mulighet for livsutfoldelse Øker sårbarhet for fattigdom og psykososial uhelse Høyere enn landsgjennomsnittet Høyere enn landsgjennomsnittet Uføretrygdede under 45 år Lange sykmeldinger øker risikoen for senere uførepensjon. Etter uføretrygding er det ofte mindre sjanse for å komme tilbake til arbeidslivet igjen. Årsakene til sykefravær og uførepensjon er ofte sammensatte. Det er derfor viktig å tolke arbeidsledighet, sykefravær og uførhet i lys av kunnskap om lokale forhold Høyere enn landsgjennomsnittet 9

10 Grunnskole som høyeste utdanning Barn av enslige forsørgere Miljø Sykehusinnleggelser grunnet skader og ulykker Skole Antall som fullfører videregående skole Levevaner Røyking - gravide (vurdert etter andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll) Helse og sykdom Færre muligheter på arbeidsmarkedet og øker sjanse for arbeidsløshet Gjennomsnittlig helse og livskvalitet er lavere hos personer med lav utdanning. Sannsynligheten for lav husholdningsinntekt er betydelig økt hos barn av enslige forsørgere Blant eldre er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og dermed redusert livskvalitet. Blant ungdom og unge menn forårsaker trafikkulykker både redusert helse og tapte liv Frafall i skolen øker fare for dårlig fysisk, psykisk og sosial helse. Er også samfunnsøkonomisk kostbart Røyking er den levevanen som i dag har størst betydning for folkehelsa. Røyking hos gravide er også skadelig for barnet Høyere enn landsgjennomsnittet Høyere forekomst enn landsgjennomsnittet Færre personer legges inn på sykehus for personskader etter ulykker sammenlignet med resten av landet Færre fullfører i Vestfold Ser ut til å være et mindre problem enn ellers i landet Legemidler mot psykiske lidelser, Sier noe om psykisk sykdom, men kan også gjenspeile praksis og holdninger til medikamenter hos fastlegene Flere bruker legemidler som blant annet angst og depresjon, sammenlignet med resten av landet Hjerte- og karsykdom behandlet i sykehus Forekomsten av hjerte- og Mindre utbredt enn ellers i landet 10

11 KOLS og astma hos voksne, basert på bruk av legemidler (45-74 år) karsykdommer, KOLS, type 2- diabetes og røykerelaterte kreftsykdommer forteller noe om befolkningens tidligere levevaner. Mer utbredt enn ellers i landet Kommunebarometeret for Vestfold kan lastes ned fra: 15,5341:1:0:0:::0:0 I tillegg til statistikk fra folkehelseinstituttet gir kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi i Vestfold relevant folkehelseinformasjon, som vestfoldkommunene har benyttet i arbeidet med kommunale planstrategier. 2 Redegjøring for aktivitet beskrevet i handlingsprogrammet for 2012 (Vedlegg 1) Handlingsprogrammet som ble utarbeidet for 2012 tok utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget for Regional plan for folkehelse. Kunnskapsgrunnlaget peker på tiltak med dokumentert effekt innen de 4 satsningsområdene i den regionale planen. Tabellen (vedlegg 2) viser gjennomføring av tiltakene og må sees i sammenheng med Årsrapporten for 2012 (Vedlegg 2). 3 Årsrapport for folkehelse 2012 (Vedlegg 2) Årsrapporten for folkehelsearbeid i 2012 viser aktiviteten av aktører i partnerskap for folkehelse. Rapporten beskriver tiltak som gjennom partnerskapsavtaler har utløst økonomisk støtte fra fylkeskommunen. Partnerskapsaktørene har dessuten lagt ned en betydelig innsats i form av arbeid og økonomiske midler. Rapporten gir også oversikt over regionale satsninger i samarbeid med blant andre Fylkesmannen, Statens vegvesen, frivillige organisasjoner og andre regionale aktører. Fylkesrådmannens bemerkninger: Folkehelsearbeidet er et fagfelt i rask utvikling. Lov om folkehelsearbeid ble gjort gjeldende fra 1.januar 2012 og Forskrift om oversikt over folkehelse ble gjeldende fra 1.juli Fylkeskommunen oppgaver er omfattende både når det gjelder å være folkehelseaktør i egen virksomhet, som pådriver og leder for folkehelsearbeidet i fylket og ved å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Fylkesrådmannen ser at forventningen til fylkeskommune er store, og at folkehelse vil bli ytterligere tydeliggjort og operasjonalisert det kommende året. Fylkesrådmannen mener også at Vestfold fylkeskommune er på god vei i arbeidet. 11

12 Lovverket beskriver at arbeidet skal drives gjennom tiltak i mange sektorer og på tvers av fagmiljø. Folkehelsearbeidet omfatter derfor ikke nødvendigvis nye tiltak, men å skape eierskap til forståelsen av at folkehelse er et perspektiv innen alle sektorer og oppgaveporteføljer. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at folkehelsearbeidet internt i Vestfold fylkeskommune har blitt tydeliggjort gjennom et tverrsektorielt arbeid som munnet ut i rapporten Folkehelsearbeid i Vestfold fylkeskommune. Gjennom arbeidet som er gjort i den tverrsektorielle arbeidsgruppa i fylkeskommunen i 2012 har ført til en øket forståelsen om folkehelse som perspektiv innen alle oppgaveporteføljer. Fylkesrådmannen vil i 2013 vil ha større fokus på de virkemidler fylkeskommunen har for å forebygge og å utjevne sosiale helseforskjeller innen alle sektorer. At fylkeskommunen selv er en tydelig folkehelseaktør vil være viktig for kommunen i deres arbeid. Fylkesrådmannen mener Regional plan folkehelse med tilhørende handlingsprogram har bidratt til å samordne, mobilisere og styrke innsatsen for folkehelse. Det vises til at flere av kommunene bruker Regional plan folkehelse og handlingsprogram som en innretning for sitt eget folkehelsearbeid. Fylkesrådmannen kan også melde om gode tilbakemeldinger fra kommunene som deltar i partnerskapet. Kommunene fremhever spesielt fylkeskommunens tilskudd, nettverksarbeid og kompetansehevende tiltak som viktig. Tilskuddene som fylkeskommunen gir til kommunene i forbindelse med partnerskapsavtalene er dessuten av stor betydning for det kommunale folkehelsearbeidet. Fylkesrådmannen vil særlig trekke fram Vestfold fylkeskommunes satsing på Trygge lokalsamfunn, det skade- og ulykkesforebyggende delen av folkehelsearbeidet. Arbeidet har pågått siden 2005 og er en signatursatsing for Vestfold. Kommunene arbeider systematisk og kunnskapsbasert med å forebygge skader og ulykker, et arbeid som er helt i tråd med samhandlingsreformen. Fylkeskommunen har her tatt et tydelig ansvar for å utvikle gode modeller til beste for vestfoldsamfunnet. Kommunenes planstrategier har vist at folkehelse er et tema som kommunene er svært opptatt av, og som nevnes som et satsingsområde. Det er en stor oppgave for fylkeskommunen å veilede kommunene i deres folkehelsearbeid. Veiledning, rådgivning og samarbeid skjer både gjennom folkehelsenettverket og gjennom andre nettverk/på andre arenaer. Kompetanseheving har derfor vært et sentralt tema i Med folkehelseforskriften ble fylkeskommunens oppgaver og ansvar for helseovervåknbing tydeliggjort. Kommunene har en klar forventning til fylkeskommunes helseoversikter, som er blitt tydeliggjort i folkehelseforskriften, gjeldende fra 1.juli Ansvaret som fylkeskommunen her er pålagt vil være en hovedoppgave i Fylkesrådmannen vil også utarbeide indikatorer for folkehelsearbeidet som fylkeskommunen selv har virkemidler for å kunne påvirke. Disse indikatorene skal inngå som en del av evalueringsgrunnlaget for folkehelsearbeidet, og i tråd med vedtaket i Fylkestingssak 12/12. De vil videre inngå i sammenheng med den helseoversikten som fylkeskommunen skal ha etter Forskrift om oversikt over folkehelse (gjeldende fra 1.juli 2012). Fylkesrådmannen vil minne om at den viktigste delen av folkehelsearbeidet skjer i kommunene og den totale innsatsen innen partnerskap for folkehelse omtales i Årsrapporten for Det er tredje gang Vestfold fylkeskommune tar initiativ til en slik årsrapport og fylkesrådmannen har fått tilbakemelding fra kommunene at dette er et viktig dokument for å synliggjøre arbeidet, skape engasjement og sette folkehelsearbeidet inn i en helhetlig sammenheng. Kommunene får eksemplarer til utdeling i sin kommune. Fylkesrådmannen har ingen ytterligere bemerkninger. 12

13 2/13 Regional plan for folkehelse. Handlingsprogram 2013 Arkivsak-dok Arkivkode. --- G10 Saksbehandler Anne Slåtten Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestfold Eldreråd /13 2 Vestfold fylkeskommunale råd for /13 funksjonshemmede 3 Hovedutvalg for kultur og helse /13 4 Fylkestinget /13 Sammendrag Regional plan for folkehelse i Vestfold skal ha et handlingsprogram som skal rulleres årlig. Hensikten med handlingsprogrammet er å sikre gjennomføringen av planen innen vedtatte innsatsområder og strategier. Fylkesrådmannen legger nå fram en sak med forslag til handlingsprogram for Fylkesrådmannens innstilling Regional plan for folkehelses handlingsprogram 2013 vedtas Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Arild Moen direktør Vedlegg: Handlingsprogram 2013 Eventuelle vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 13

14 Innledning: Regional plan for folkehelse i Vestfold er en plan etter plan og bygningsloven. Planen i forbindelse med Regional planstrategi (Fylkestingsak 59/12) vedtatt prolongert til Regionale planer skal ha et handlingsprogram som skal rulleres årlig. Hensikten med handlingsprogrammet er å sikre gjennomføringen av planen innen vedtatte innsatsområder og strategier. Fylkesrådmannen legger nå fram en sak med forslag til handlingsprogram for Saksutredning: Regional plan folkehelse har som formål å forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller. Det er definert fire prioriterte innsatsområder. Dette er: 1. Levevaner 2. Fysisk miljø 3. Psykososialt miljø 4. Partnerskap for folkehelse Under hvert av innsatsområdene er det utarbeidet strategier. Innsatsområder og strategier ligger fast i planperioden. Gjennom handlingsprogrammet tydeliggjør fylkeskommunen hvordan den innretter innsatsen i folkehelsearbeidet (i henhold til folkehelseloven 20,21): for å understøtte kommuner og frivillige organisasjoner i deres folkehelsearbeid for å fremme folkehelse innen oppgaver og med virkemidler som fylkeskommunen er tillagt gjennom regional utvikling, planlegging, forvaltning, tjenesteyting for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og bistå kommunene i deres arbeid Vestfold fylkeskommune er hovedansvarlig for gjennomføringen av handlingsprogrammet for Tiltak som er foreslått innen innsatsområdene levevaner, fysisk miljø og psykososialt miljø er systematisert under overskriftene Tilskudd, Kompetanse og Partnerskap. Tilskudd omfatter statlige og fylkeskommunale tilskuddsordninger. Kompetanse omfatter kurs, nettverksarbeid, veiledning etc. Partnerskap omfatter avtalefestede, partnerskapsbaserte og tidsavgrensede satsinger. Disse satsingene er beskrevet i egen faktabokser. Innsatsområdet Partnerskap for folkehelse omhandler å styrke gjennomføringskraften i folkehelsearbeidet. Organisering, ansvarsfordeling og roller er derfor et viktige faktorer for å realisere mål, strategier og tiltak i Regional plan for folkehelse. Vestfold fylkeskommune tar en ledende rolle i utviklingen av det kunnskapsbaserte og tverrsektorielle folkehelsearbeidet. I 2013 vil Vestfold fylkeskommune særlig vektlegge arbeid med å utvide kunnskapsgrunnlaget ved bl.a. å tilrettelegge for gjennomføring av Ungataundersøkelse i alle vestfoldkommunene. Dette er et initiativ som har utgangspunkt i partnerskapskonferansen i regi av Verdiskaping Vestfold. Tiltakene som er beskrevet under strategiene i dette handlingsprogrammet er finansiert av fylkeskommunale midler avsatt til folkearbeid. Årlige statlige tilskuddsmidler vil også være grunnlag for tiltak i handlingsprogrammet. I tillegg utgjør arbeidskraft og kompetanse en betydelig innsatsfaktor. 14

15 Andre planer og strategier, i tillegg til Regional plan folkehelse, har også betydning for folkehelsearbeidet i fylket. Eksempelvis gjelder dette: Strategisk kulturplan for Vestfold , Strategisk plan for videregående opplæring i Vestfold (Fokus 5), Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, Handlingsplan for fylkesveinettet m. fl. Dette er planer med egne handlingsplaner og budsjettvedtak. Til sammen bidrar alle handlingsplanene gjensidig til å styrke hverandres innsatsområder. Kommunene har i folkehelseloven fått et tydeligere ansvar innen forebyggende og helsefremmende arbeid. Innsatsen i kommuner, organisasjoner og samarbeidsaktører for øvrig er folkehelsearbeidet avhengig av egne prioriteringer og vedtak. Derfor beskriver ikke dette handlingsprogrammet spesifikke tiltak, utover tiltak som er avtalt i partnerskapsavtalene mellom Vestfold fylkeskommune og partnerskapsaktørene. Fylkesrådmannens bemerkninger: Regional plan for folkehelse ble vedtatt av Fylkestinget Vestfold var ett av de første fylkene som utarbeidet en regional plan på folkehelseområdet. Handlingsprogrammet for 2011 viste tiltak i regi av Vestfold fylkeskommune. Handlingsprogrammet for 2012 viste tiltak i regi av samtlige partnerskapsaktører. Dette har vist seg å være lite hensiktsmessig, da handlingsprogrammet ble lite konkret og operasjonalisert. Fylkesrådmannen har også fått tilbakemelding på at fylkeskommunens innsats med å samordne og understøtte folkehelsearbeidet i fylket ble utydelig i handlingsprogrammet for På bakgrunn av dette legger Fylkesrådmannen nå fram et handlingsprogram for 2013 som i hovedsak viser innsats i regi av Vestfold fylkeskommune. Gjennom handlingsprogrammet beskriver fylkeskommunen hvordan den vil fremme, samordne og understøtte folkehelsearbeidet i fylket. Kommuner og andre partnerskapsaktører er synliggjort i handlingsprogrammet på områder der det er inngått avtale om konkrete prosjekter, eksempelvis Trygge lokalsamfunn. Fylkesrådmannen mener at dette er hensiktsmessig på nåværende tidspunkt og vil arbeide videre med å samordne folkehelsearbeidet og forplikte aktørene mot felles innsats. Folkehelsearbeidet er et område i rask utvikling. Fylkeskommunen fikk med folkehelseloven nye og krevende oppgaver, og disse ble konkretisert i forskrift om oversikt over folkehelsen (gjeldende fra 1. juli 2012). Regjeringen har varslet at den i løpet av våren 2013 vil legge fram en Stortingsmelding om folkehelse. Fylkesrådmannen har ingen ytterligere bemerkninger. 15

16 3/13 Interregional plan for intermodal godstransport - reviderte premisser Arkivsak-dok Arkivkode. 072 Saksbehandler Per Jørgen Olafsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /13 2 Fylkestinget /13 Saksdokument sendes i 2.gangs utsending 16

17 4/13 Ambisjonserklæring for knutepunktutvikling i Vestfold Arkivsak-dok Arkivkode &41 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /13 2 Fylkestinget /13 Sammendrag Denne ambisjonserklæring har til hensikt å sikre et godt samarbeid og en forpliktelse mellom partene som kan sørge for en god knutepunktutvikling i Vestfold. Med knutepunktene i denne sammenheng forstås tilknytningen til de nye jernbanestasjonene som vil bli etablert i fylket. Erklæringen er viktig for å synliggjøre et samarbeid som har til hensikt å øke nytten av de statlige investeringene og sikre en egeninnsats fra Vestfoldsamfunnet. Fylkesrådmannens innstilling Vestfold fylkeskommune slutter seg til ambisjonserklæringen for å sikre et godt samarbeid og en forpliktelse mellom partene som skal sørge for en god knutepunktutvikling i Vestfold. Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Sverre Høifødt direktør Eventuelle vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 17

18 Innledning: I forslag til NTP (Nasjonal Transportplan) har fylkeskommunene fått i oppgave å utpeke stamruter for kollektivtransport og viktige kollektivknutepunkter. I tillegg vil de få ansvar for å koordinere videre arbeid i knutepunktene. Vestfold fylkeskommune har derfor dette ansvaret. Ambisjonserklæringen er drøftet med ordførere og rådmenn i stasjonskommunene på en studietur til London høsten 2012 og i Plattform Vestfold. Saksutredning: Utvikling av byene og de store tettstedene er kilden til både økt attraktivitet/næringsutvikling, redusert bilbruk og redusert arealforbruk. Byomforming og økt fortetting i eksisterende by- og tettstedsområder er viktig for å oppnå flere av målene med byutvikling. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har lansert 10 bud for norsk bypolitikk og satt ned et eget fagråd på temaet. Han sier at veksten i byene er en av de største miljøpolitiske utfordringene vi har. Kampen om arealene kommer til å bli enda hardere. Derfor må vi utforme en framtidsrettet bypolitikk. Vi må bygge høgt, smart og sunt. Folk trenger gode bosted samtidig som vi tar vare på marka og de grønne lungene, sier statsråden. Vestfold er i den unike situasjonen at jernbanen går gjennom de fleste byene i fylket og utgjør ryggraden i kollektivtransporten i fylket. Ved en utbygging av Vestfoldbanen har vi stor mulighet for å sette høy fokus på byutvikling. Kollektivtransporten kan ikke tilby dør-til-dør transport for alle, det må utvikles flere linjer som bindes sammen i knutepunkter. Dette vil gi flere reisemuligheter, hyppigere frekvens, mer synlig kollektivtilbud og gode overgangsmuligheter mellom ulike kollektivtilbud. Knutepunktene er helt avgjørende for at kundene skal få et best mulig tilbud (sømløst tilbud) og de som legger til rette for tilbudet kan utnytte transportressursene best mulig. Knutepunkter er ikke bare byttepunkter, men det er også viktige startpunkt og reisemål. En høy tetthet av boliger, arbeidsplasser og servicetilbud i nærhet av knutepunkter vil gi et godt grunnlag for kollektivtransporten. Liten ventetid og muligheter for å utnytte byttetiden er viktig for å redusere byttemotstanden mellom ulike kollektivtilbud. Oppsummert kan en si at en utvikling av stasjoner/knutepunkter er samfunnsbygging. I februar 2012 ble Konseptvalgutredningen for Intercity på Østlandet lagt frem fra Jernbaneverket. Dette som innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) som legges frem som stortingsmelding våren Jernbaneverket sier at det er mulig å planlegge og bygge IC i løpet av år. Østlandssamarbeidet som er et samarbeid mellom de 8 fylkene på Østlandet har samlet seg om IC som det viktigste samferdselstiltaket i den nye NTP og krever at det skal stå ferdig i Det er stor oppmerksomhet på denne saken i media og hos de politiske partiene. Hvis vi får gjennomslag for en rask utbygging av IC så vil det bety flere nye jernbanestasjoner i Vestfold og i byene våre. NTP skal behandles i Stortinget i vårsesjonen Det var et bredt partnerskap i Vestfold (Plattform Vestfold) som våren 2012 utarbeidet en felles høringsuttalelse til Konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo-Skien. Gjennom Plattform Vestfold var det 50 deltakere fra kommuner, partene i arbeidslivet, lufthavn, havn, fylkesmann, statens vegvesen, jernbaneverket og NSB, som var samlet to dager i Åsgårdstrand for å bli enige om en felles høringsuttalelse. Denne lå til grunn for politisk behandling i kommuner og fylkeskommunen, før sommeren Samtlige høringsuttalelser sluttet seg til prinsippet om bynære stasjoner i Vestfold. 18

19 Denne ambisjonserklæringen er viktig for å koordinere felles innsats slik at vi kan få mer ut av de statlige investeringene som vil komme. Den er også viktig for å vise at vi lokalt og regionalt vil bidra med egeninnsats for å få en rask utbygging av Vestfoldbanen. Skal vi få til en god byutvikling i Vestfold er vi avhengig av å få en rask avklaring og forutsigbarhet i forhold til utbygging av jernbanen. Dette fordi den går igjennom de fleste av byene våre. En ambisjonserklæring viser at Vestfoldsamfunnet står sammen om en prioritering av Vestfoldbanen og at vi vil bidra for å realisere en rask planlegging og utbygging. Dette er viktige signaler til Stortinget som skal behandle denne saken. Ambisjonserklæringen er viktig for å klargjøre den enkeltes ansvar, tenke helhetlig, en forpliktelse om samarbeid og god koordinering fra en tidlig fase. På den måten vil en få større nytte av store investeringer. Jernbaneverket har nå satt i gang gjennomføringsplan som en forberedelse til vedtak om NTP våren Gjennomføringsplanen har fem elementer; det er prosjektplan, faseplaner, designbasis, planprosess og by-/knutepunktutvikling. Denne planen skal være ferdig i juni 2013 til NTP vedtaket foreligger. Det vil være et samarbeid med kommuner og fylkeskommuner på teamene planprosess og by-/knutepunktutvikling. Det er nedsatt en samarbeidsgruppe med representanter fra hele IC og hvor fylkesordfører og ordfører i Larvik representerer Vestfoldbanen. Gjennom denne ambisjonserklæringen gir vi viktige innspill til dette arbeidet og ligger i forkant av arbeidet. Nedenfor gjengis hele ambisjonserklæringen: AMBISJONSERKLÆRING KNUTEPUNKTSUTVIKLING I VESTFOLD Hensikt Denne ambisjonserklæring har til hensikt å sikre et godt samarbeid og en forpliktelse mellom partene som sørger for en god knutepunktutvikling i Vestfold. Med knutepunktene i denne sammenheng forstås de nye jernbanestasjonene som vil bli etablert i fylket. Erklæringen er viktig for å synliggjøre et samarbeid for å øke nytten av de statlige investeringene og sikre en egeninnsats fra Vestfoldsamfunnet. Dette slik at det bidrar til en god samfunnsutvikling. Erklæringen er basert på at likeverdige og selvstendige partnere samarbeider, for felles mål. Partnerne er Jernbaneverket, Statens vegvesen, Region sør, Vestviken kollektivtrafikk, stasjonskommunene og Vestfold fylkeskommune. I forslag til NTP (Nasjonal Transportplan) har fylkeskommunene fått i oppgave å utpeke stamruter for kollektivtransport og viktige kollektivknutepunkter. I tillegg vil de få ansvar for å koordinere videre arbeid i knutepunktene. Vestfold fylkeskommune har derfor dette ansvaret. Bakgrunn Utvikling av byene og de store tettstedene er kilden til både økt attraktivitet/næringsutvikling, redusert bilbruk og redusert arealforbruk. Byomforming og økt fortetting i eksisterende by- og tettstedsområder er viktig for å oppnå flere av målene med byutvikling. Knutepunktene bør fungere som en møteplass for mennesker og som en magnet for virksomheter og institusjoner. I forslag til NTP sies det at kollektivtrafikken må gis en frekvens og kvalitet som gjør den konkurransedyktig med bilen. Da må knutepunkter utvikles til attraktive reisesentre der det er enkelt å bytte mellom ulike transportmidler, hele reisekjeden må bli universelt utformet og framkommeligheten i transportnettet for kollektivtrafikken må bedres. Det må etableres gode løsninger for sykkelparkering ved holdeplasser og knutepunkter. 19

20 Konseptvalgutredningen for IC strekningen Oslo Skien, forslag til Nasjonal Transportplan og regjeringens klimamelding, stortingsmeld nr. 21 ( ) har høye ambisjoner for utbygging av IC på Østlandet. Hvis disse ambisjonene blir en realitet så betyr det at mange av byene/tettsteder i Vestfold i løpet av kort tid vil få nye stasjoner. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) har vært og er en stor og viktig prosess i Vestfold, hvor målet er at en vil forenkle arealplanleggingen, fremme bærekraftig vekst, ta vare på kulturmiljøer og naturen. Det er 14 kommuner, flere statlige virksomheter og fylkeskommunen som er i en prosess for å se om en kan ta felles grep i forvaltningen av de knappe verdifulle arealene i fylket. I forslaget til RPBA er Miljøvennlig transport en hovedlinje, hvor Vestfold har en unik situasjon med togstopp midt i de største byene og tettstedene. Vestfoldbanen har stor betydning for en funksjonell region og forbindelser ut av regionen. I forbindelse med utbyggingen av Vestfoldbanen har vi en unik mulighet i fylket til å utvikle gode knutepunkter for all kollektivtrafikk i byene i fylket. Dette bør ses i sammenheng med byutvikling. Vestfoldsamfunnet forventer en rask utbygging av Intercity på Østlandet og innen Dette forutsetter en forutsigbar finansiering og en effektiv planlegging. Vestfold skal bidra til at vi får raske og effektive planprosesser. Innhold Overordnede mål Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremme lokal og regional utvikling. IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen. Mål for knutepunktutvikling i Vestfold I byområdene skal veksten i persontransport tas av kollektivtransport, gåing og sykling Utvikling av knutepunktene skal bidra til å forsterke byutviklingen. Kommunenes arealplanlegging skal sikre arealer for en publikumsvennlig og funksjonell utvikling av kollektivknutepunkt. Nær knutepunktene skal besøks og arbeidsintensive virksomheter prioriteres. Det skal være en effektiv kobling mellom ulike reisemidler (sykkel, bil, buss og tog) Kollektivknutepunktene skal være universelt utformet Samarbeid Denne ambisjonserklæringen synliggjør et sterkt ønske om å samarbeide og få til de beste helhetlige løsninger for gode knutepunkter i Vestfold. Plattform Vestfold har det koordinerende ansvaret for knutepunktutviklingen i Vestfold og har ansvar for å følge opp denne ambisjonserklæringen. Statens Vegvesen og Vestviken Kollektivselskap blir en del av samarbeidsgruppen i saker som berører knutepunktutvikling. Vestfold fylkeskommune ivaretar sekretariatsansvaret for knutepunktsarbeidet. Følgende kriterier bør være oppfylt i arealplaner som omfatter eller er tilgrensende til kollektivknutepunktet: - Arealbruken skal sikre kobling mellom transportformer og tilgjengelighet, inkludert pendlerparkering for sykkel og bil. 20

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse.

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse. Arkivsak-dok. 201202918-3 Arkivkode ---/Q62/&13 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 12.06.2012 Fylkesutvalg 14.06.2012 Hovedutvalg for samferdsel,

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Folkehelsa i Hedmark Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Utfordringer for velferdsstaten Behov for økt forebyggende innsats for en bærekraftig

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Bakgrunn Nordland fylkeskommune starter høsten 0 prosessen med å revidere samarbeidsavtalene med kommunene om folkehelsearbeidet. I den anledning gjennomførte Folkehelseavdelingen

Detaljer

Grunnlagsdokument Bystrategier Vestfoldbyen (1) PROSJEKTBESKRIVELSE 11.06.09 BYSTRATEGI VESTFOLDBYEN KUNNSKAP FORMIDLING NETTVERK SAMARBEID

Grunnlagsdokument Bystrategier Vestfoldbyen (1) PROSJEKTBESKRIVELSE 11.06.09 BYSTRATEGI VESTFOLDBYEN KUNNSKAP FORMIDLING NETTVERK SAMARBEID Grunnlagsdokument Bystrategier Vestfoldbyen (1) PROSJEKTBESKRIVELSE 11.06.09 BYSTRATEGI VESTFOLDBYEN KUNNSKAP FORMIDLING NETTVERK SAMARBEID Prosjektets mål Å øke Vestfoldbyens konkurransekraft og påvirke

Detaljer

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2008/350-3514/2009 / G10 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Detaljer

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Disposisjon 1. Folkehelse og folkehelsearbeid 2. Helse og skole 3. Fysisk aktivitet og skole 4. Folkehelseloven: Konsekvenser for friluftsliv

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Pågående folkehelseprosjekter.

Pågående folkehelseprosjekter. Pågående folkehelseprosjekter. Orientering for Verdiskaping Vestfold 10. des 2014 Folkehelsesjef Rune Kippersund, Vestfold fylkeskommune Kunnskapsdrevet folkehelsearbeid Folkehelseloven: 1: «Formålet med

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Inn på tunet -Sammen beriker vi Finnmark

Inn på tunet -Sammen beriker vi Finnmark Inn på tunet -Sammen beriker vi Finnmark Folkehelse gode arenaer for aktivitet og trivsel. Friluftsliv og aktivitet for alle! Inn på tune konferanse i Kirkenes 22.april 2015 Finnmark fylkeskommune, Juli-Anne

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.11.2013 Arkiv: :FA-F03, FA-G20, TI-&30 Arkivsaksnr.: 13/936 Journalpostløpenr.: 13/30132 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune - sentraladministrasjonen Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 24.02.2014 12/08509-5 Anne Grindal Søbye Oversendelse

Detaljer

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark. Høringsutkast

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark. Høringsutkast Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark Høringsutkast Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og formål... 3 2.1 Folkehelsearbeidet et felles

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Folkehelseplan. Forslag til planprogram

Folkehelseplan. Forslag til planprogram Folkehelseplan Forslag til planprogram Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 (folkehelseplanen) Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides

Detaljer

Evaluering av folkehelsepartnerskapet i Telemark

Evaluering av folkehelsepartnerskapet i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Evaluering av folkehelsepartnerskapet i Telemark Spørsmål og refleksjoner En modell for å forstå partnerskap 1 INPUT Formål Partnerskapsressurser De tiltak og virkemidler hver av

Detaljer

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Folkehelseavdelingen Innhold Forebygging i samhandlingsreformen Folkehelseloven og miljørettet helsevern Oppfølging

Detaljer

Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid

Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandlingsreformen skal: Fremme helse og forebygge sykdom Gi helhetlige og sammenhengende tjenester Nær der folk bor - i kommunene 2 Tiltak

Detaljer

FOLKEHELSE I VESTFOLD STYRKET 2011-2014 KOLLEKTIVTRANSPORT I VESTFOLD 2010 2013 (2019) REGIONAL PLAN FOR REGIONAL VEDTATT I FYLKESTINGET

FOLKEHELSE I VESTFOLD STYRKET 2011-2014 KOLLEKTIVTRANSPORT I VESTFOLD 2010 2013 (2019) REGIONAL PLAN FOR REGIONAL VEDTATT I FYLKESTINGET REGIONAL REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSE I VESTFOLD STYRKET 2011-2014 KOLLEKTIVTRANSPORT I VESTFOLD 2010 2013 (2019) VEDTATT I FYLKESTINGET 15. MARS 2011 FORORD Fylkestinget vedtok 15. mars Regional plan

Detaljer

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett

Detaljer

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP Folkehelse i et samfunnsperspektiv Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Samhandlingsreformen Samhandling mellom

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

. Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014

. Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014 . Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014 Disposisjon Om planstrategiens plass i kommuneplanlegging Om oversiktsarbeid

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder?

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? Noen definisjoner Folkehelse = Befolkningens helsetilstand og hvordan

Detaljer

Regional plan for folkehelse Nord-Trøndelag Utkast til planprogram

Regional plan for folkehelse Nord-Trøndelag Utkast til planprogram Regional plan for folkehelse Nord-Trøndelag 2015 2020 Utkast til planprogram Steinkjer 10.9.2013 Innhold: 1. Innledning 2. Formål med planarbeidet 3. Føringer for planarbeidet 4. Kunnskapsgrunnlaget om

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 13. november 2013 Kristina Forsberg, folkehelserådgiver Troms fylkeskommune kristina.forsberg@tromsfylke.no

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Partnerskapsavtale om folkehelsearbeid og aktivitetsstøtte til folkehelsetiltak

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Partnerskapsavtale om folkehelsearbeid og aktivitetsstøtte til folkehelsetiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Guri Wist 08/07630-18 400 Dato: 8.10.2009 Ugradert Kommunene i Nord-Trøndelag v/ordførere og rådmenn Indre Namdal regionråd Midtre Namdal regionråd

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Sak 021/12 Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften

Sak 021/12 Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften Komite for kultur og miljø Sak 021/12 Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Nordland fylkesting anser

Detaljer

INTERCITY-PROSJEKTET. Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014

INTERCITY-PROSJEKTET. Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014 INTERCITY-PROSJEKTET Jernbanekonferansen i Larvik Torsdag 27. mars 2014 1. IC-PROSJEKTETS FØRINGER 2. IC-STASJONER I BYOMRÅDER 3. FORPROSJEKT KRYSSING HAMMERDALEN 4. VIDERE PROSESS LARVIK 1. INTERCITY-PROSJEKTETS

Detaljer

Forbygging av skader og ulykker i lys av ny folkehelselov. Arne Marius Fosse Seniorrådgiver Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Forbygging av skader og ulykker i lys av ny folkehelselov. Arne Marius Fosse Seniorrådgiver Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Forbygging av skader og ulykker i lys av ny folkehelselov Arne Marius Fosse Seniorrådgiver Folkehelseavdelingen, Disposisjon 1. Samhandlingsreformen 2. Helse- og omsorgstjenesteloven 3. Folkehelseloven

Detaljer

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 (Utkast 19.oktober) 1. Innledning Fylkestinget vedtok regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark 2015-2018 i desember 2014. og

Detaljer

Overordnede folkehelsemål

Overordnede folkehelsemål 26. mai 2014 Helhetstenkning i lokalt folkehelsearbeid og fylkeskommunalt planarbeid Fylkesordfører Anette Solli Overordnede folkehelsemål Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet Redusere

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg for

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Arnt Martin Kvæstad

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Arnt Martin Kvæstad Vei, idrett og natur Akershus fylkeskommune Postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Espen Andersen Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/00522-5 Arnt Martin Kvæstad 29.09.2016 Innspill til forslag til regional

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Fylkeskommunes engasjement i utvikling av kollektivknutepunkt Kollektivforum,

Fylkeskommunes engasjement i utvikling av kollektivknutepunkt Kollektivforum, Fylkeskommunes engasjement i utvikling av kollektivknutepunkt Kollektivforum, 24.11.14 Magne Flø Rådgiver Strategisk samferdsel Oppland fylkeskommune Nasjonal transportplan; Meld. St 26 (2012-2013) 9.5.5

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid Regelverk Verktøy Kapasitet Folkehelseloven 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal fremme befolkningens helse,

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009 Helsedirektoratet Hordaland fylkeskommune! Postboks 7900 i,,, 3 o,,,^ 5020 BERGEN -KP.r.o(oo U3^ Dn ArKivnr. MAI m^ Saksn, Deres ref.:. Saksbehandler: Vår ref.: HUM 09/2432 15.04.2009 Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Agenda Nytt lovverk Folkehelsearbeidet i Kvam Folkehelse i Hardanger Hva er folkehelse? Folkehelsearbeid

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 Kortversjon Mai 2014 Innhold Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 1. Innledning... 2 2. Formål med planen... 2 3. Viktigste utfordringer... 2 4. Overordna

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv. Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11

Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv. Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11 Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11 08.06.2011 1 08.06.2011 2 08.06.2011 3 08.06.2011 4 08.06.2011 5 08.06.2011

Detaljer

Folkehelsearbeid. i Rana kommune. Gro Sæten

Folkehelsearbeid. i Rana kommune. Gro Sæten Folkehelsearbeid i Rana kommune Gro Sæten Fremtidig helse hvordan kan kommunene bidra? Rammer for folkehelsearbeid Samhandlingsreformen Folkehelseloven - endrer rammevilkårene for folkehelsearbeidet Folkehelsemeldingen

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Y. Jalling 5 ½ år/ KS Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

Folkehelse et samfunnsansvar

Folkehelse et samfunnsansvar Folkehelse et samfunnsansvar Fylkestingsmøte, 26. februar 2013 Fylkestingsmøte i Fauske Innlegg ved statssekretær Robin Martin Kåss Folkehelseutfordringer Demografisk utvikling flere eldre. Øking i sosiale

Detaljer

Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast

Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast Asker kommune Desember 2013 1 Planprogram Innhold 1. Innledning... 3 2. Tidsavgrensning... 3 3. Definisjon... 3 4. Bakgrunn... 4 5. Føringer... 5 6. Formål...

Detaljer

Forebygging av skader og ulykker

Forebygging av skader og ulykker Forebygging av skader og ulykker Jakob Linhave Tema Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014 Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet av 01.01.2010. Ny

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til ny folkehelselov, endelig vedtak

Høringsuttalelse forslag til ny folkehelselov, endelig vedtak Møtedato: 17. januar 2011 Arkivnr.: 2010/898/008 Saksbeh/tlf: Finn Henry Hansen, 75 51 29 30 Dato: 17.1.2011 Styresak 2-2011 Høringsuttalelse forslag til ny folkehelselov, endelig vedtak Adm. direktør

Detaljer

Folkehelse i planarbeidet. Fylkesmannens rolle.. en ny komplisert øvelse

Folkehelse i planarbeidet. Fylkesmannens rolle.. en ny komplisert øvelse Folkehelse i planarbeidet Fylkesmannens rolle.. en ny komplisert øvelse Nettverksamling for regional og kommunal planlegging 8.-9. desmber 2015 Oversikt Fylkesmannesinnstruks jf. folkehelseloven jf. plan

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 10

Tjenesteavtale nr. 10 Tjenesteavtale nr. 10 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Fagdirektør Arne Marius Fosse Sektor perspektivet Nasjonale mål Ulykker Støy Ernæring Fysisk aktivitet Implementering Kommunen v/helsetjenesten Kommuneperspektivet

Detaljer

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND FRIVILLIGHETEN I ROGALAND I RFK er frivilligheten knyttet til satsingsområdene kultur, idrett, folkehelse og friluftsliv. Regionale frivillige lag- og organisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår.

Detaljer

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker 2016 Livskvalitet og levekår (Folkehelse) I dette notatet vil vi se på ulike forhold knyttet til livskvalitet og levekår. Vi vil forsøke

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

Kommunens folkehelsearbeid. Alle snakker om folkehelse. Hva? Hvorfor? Hvordan?

Kommunens folkehelsearbeid. Alle snakker om folkehelse. Hva? Hvorfor? Hvordan? Kommunens folkehelsearbeid Alle snakker om folkehelse. Hva? Hvorfor? Hvordan? 1. Har kommunen noe å hente på en økt satsing på folkehelsearbeid? 2. Hva viser fylkesmennenes tilsyn i 2014? 3. Hvordan kan

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

. Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven

. Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven . Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven Seminar om folkehelse I kommunal planstrategi Åsgårdstrand 30.10.2014 Torstein Kiil Regionalavdelingen,

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026

Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 (folkehelseplanen) Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan og bygningsloven

Detaljer