Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling."

Transkript

1 SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: Arkivkode: Gruppemøter starter kl Vedlagt oversendes FTsak 1/13, 2/13, 4/13-5/13, 7/13-8/13 Møteprotokoll fra møtet Følgende saker ettersendes: FTsak 3/13 Interregional plan for intermodal godstransport - reviderte premisser FTsak 6/13 Høringsuttalelse om endringer i kommuneloven og offentleglova om bla innbyggerinitiativ FTsak Søknad om fritak fra politiske verv Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. Tønsberg, Med vennlig hilsen Per-Eivind Johansen fylkesordfører Eventuelle vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. Saker til behandling ligger på internett Fylkestingets møter kan følges live på Vestfold fylkeskommunes internettside

2 SAKSLISTE Fylkestinget Side Saker til behandling 1/ Regional plan for folkehelse: Evaluering og rapportering av handlingsprogram for / Regional plan for folkehelse. Handlingsprogram / Interregional plan for intermodal godstransport - reviderte premisser 16 4/ Ambisjonserklæring for knutepunktutvikling i Vestfold 17 5/ Heis i fjell - Holmestrand 22 6/ Høringsuttalelse om endringer i kommuneloven og offentleglova om bla innbyggerinitiativ 29 7/ Høring av verneplan for Færder nasjonalpark. 30 8/ Steinerskolen i Vestfold- søknad om garanti 37 9/ Melding. Tilstandsrapport for videregående opplæring Søknad om fritak fra politiske verv Referatsaker Eventuelt 2

3 Saker til behandling 1/13 Regional plan for folkehelse: Evaluering og rapportering av handlingsprogram for 2012 Arkivsak-dok Arkivkode. --- G10 Saksbehandler Anne Slåtten Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestfold Eldreråd /13 2 Vestfold fylkeskommunale råd for /13 funksjonshemmede 3 Hovedutvalg for kultur og helse /13 4 Fylkestinget /13 Sammendrag Regional plan for folkehelse er en plan etter plan- og bygningsloven. Innsatsområder og strategier ligger fast i planperioden, og handlingsprogrammet revideres årlig. FT fattet følgende vedtak i sak 3/11: Årlig handlingsprogram med evaluering av sist års handlingsprogram skal legges frem til politisk behandling. Rådmannen legger nå fram en sak som går ut over evaluering av selve handlingsprogrammet for Fylkesrådmannens innstilling Rapportering og evaluering av Handlingsprogram 2012 tas til orientering Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Arild Moen direktør Vedlegg: 1. Tabell med rapportering på Handlingsprogram Årsrapport for folkehelse

4 Eventuelle vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 4

5 Innledning: Regional plan for folkehelse er en plan etter plan- og bygningsloven. Innsatsområder og strategier ligger fast i planperioden, og handlingsprogrammet revideres årlig. FT fattet følgende vedtak i sak 3/11: Årlig handlingsprogram med evaluering av sist års handlingsprogram skal legges frem til politisk behandling. Rådmannen legger nå fram en sak som går ut over evaluering av selve handlingsprogrammet for Årsaken til dette er at Folkehelsearbeidet er et politikkområde i rask utvikling. Handlingsprogrammet for 2012 gjenspeiler derfor ikke fullt ut ansvar og oppgaver fylkeskommunen er pålagt i lov om folkehelsearbeid. Foreliggende sak omfatter derfor: 1. En redegjøring av oppgaver ansvar gitt i lov om folkehelsearbeid, gjeldende fra 1. januar 2012 og redegjøring for fylkeskommunens ansvar og oppgaver gitt i folkehelseloven. 2. Redegjøring for aktivitet på handlingsprogrammet for Omtale og redegjøring av folkehelsearbeidet i partnerskap med kommuner og frivillige organisasjoner beskrevet i Årsrapport for folkehelsearbeid i Vestfold 2012 (utdeles i møte). Saksutredning: 1. Ny folkehelselov i 2012 ansvar og oppgaver Folkehelseloven, som gjelder fra 1.januar 2012 definerer folkehelsearbeid somsamfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt bidrar til en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helse. Med denne loven er folkehelsearbeidet endret fra et sykdomsperspektiv til et påvirkningsperspektiv. Folkehelsearbeidet er sektorovergripende, og skal drives gjennom tiltak i mange sektorer i samfunnet. Loven tydeliggjør også ansvar og oppgavefordeling mellom stat, fylkeskommune og kommuner. Tabellen under beskriver oppgaver og roller innen forvaltningsnivåene. Kommunene Ansvar for folkehelsearbeid er lagt til Rådmannen og kommunestyret. Folkehelse er et kommuneperspektiv ikke et helsetjeneperspektiv Kommunen har ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Folkehelseutfordringene skal drøftes i planstrategiarbeidet Mål og strategier for folkehelsearbeidet skal forankres politisk Kommunen må handle i forhold til de lokale utfordringene og skal benytte de virkemidler den har innen alle politikkområder og med de virkemidler kommunen har Kommunen oppfordres til å samarbeide med frivillig sektor i folkehelsearbeidet 5

6 Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet Samordnings- og veiledningsansvar overfor kommuner og fylkeskommuner Levere helsedata og helseoversikter til kommuner og fylkeskommuner Fylkesmannen Skal bidra til å iverksette nasjonal politikk på folkehelseområdet og være pådriver for kunnskapsbasert folkehelsearbeid på lokalt og regionalt nivå, bl.a. gjennom råd og veiledning til kommuner og fylkeskommuner Fylkesmannen kan føre tilsyn med lovligheten av kommunens og fylkeskommunens oppfølging av kommunenes og fylkeskommunenes oppfyllelse av plikter pålagt Fylkeskommunen Ivareta folkehelsen innen egen virksomhet; i tjenesteyting, forvaltning, som regional utviklingsaktør Samordne folkehelsearbeidet i fylket og påta seg rollen som leder i folkehelsepartnerskapet Understøtte og bistå kommunen i deres folkehelsearbeid Ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene i fylket, gjøre relevante opplysninger tilgjengelig for kommunene, samt bidra overfor kommunene med veiledning og analysearbeid Fylkeskommunens ansvar og oppgaver i folkehelseloven er i hovedsak firedelt. Dette er oppgaver som Vestfold fylkeskommune varetar på følgende måter: Ivareta folkehelsen innen egen virksomhet; i tjenesteyting, forvaltning, som regional utviklingsaktør (folkehelseloven 20) Folkehelse skal ivaretas innen alle sektorer og alle politikkområder. Fylkesrådmannen har som et ledd i dette utarbeidet en samlet oversikt over Vestfold fylkeskommunes folkehelsearbeid og virkemidler innen alle sektorer. Rapporten ble lagt fram for Fylkestinget i sak 48/12. Fylkesrådmannen skal videre utarbeide styringsindikatorer for folkehelsearbeidet i fylkeskommunen. Styringsindikatorene skal være grunnlag for tiltaksutvikling og evaluering. Samordne folkehelsearbeidet i fylket og påta seg rollen som leder i folkehelsepartnerskapet Regional plan for folkehelse er en regional plan etter plan- og bygningslovens bestemmelser om regional planlegging. En regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket. Hensikten med planen er å samordne folkehelsearbeidet i fylket. Gjennom årlige handlingsprogram beskriver fylkeskommunen hvordan den med sine virkemidler vil bidra til å gjennomføre strategiene og understøtter folkehelsearbeidet i regi av samarbeidsaktørene. Andre aktører må implementere mål og strategier i egne virksomheter og følge opp med lokale tiltak. Gjennom partnerskapsavtaler forplikter aktørene seg for å arbeide i henhold til mål og strategier i Regional plan folkehelse. 6

7 I 2012 har Tjøme, som den siste av vestfoldkommunene inngått avtale om partnerskap for folkehelse. Understøtter og bistå kommunene i deres folkehelsearbeid Regional plan folkehelse beskriver hvordan Vestfold fylkeskommune understøtter folkehelsearbeidet i fylket gjennom tilskudd, nettverk/kompetanse og gjennom partnerskapsbaserte prosjekter. - Nettverk og kompetanse: Vestfold fylkeskommune driver et utstrakt nettverks- og kompetansehevende arbeid rettet mot kommuner og frivillige regionale aktører innen flere felt. De viktigste nettverkene er: Folkehelsenettverket; som består av folkehelsekoordinatorer i kommunen, regionale aktører og regionale frivillige paraplyorganisasjoner. Nettverket har 3-4 årlige møter og utvikles i samarbeid med Fylkesmannen. Tema på årets møter har vært: Tverrsektorielt folkehelsearbeid partnerskapsavtaler, samarbeid mellom frivilligheten og offentlig sektor og Ungdomsundersøkelsen Ungdata. Dette følger opp punkt 9.2 i handlingsprogrammet. Trygge lokalsamfunnsnettverket; som består av kommuner som inngått avtale om å arbeide for å bli sertifisert som et Trygt lokalsamfunn. Nettverket har 3-4 årlige møter. (Les mer om Trygge lokalsamfunn i Årsrapporten). Dette følger opp punkt 5. i Handlingsprogrammet. Kantinenettverket i videregående skole Kantineansatte i videregående skole inviteres to ganger årlig til kompetansesamlinger for å dele erfaringer og få matfaglig inspirasjon. Kursene arrangeres i samarbeid mellom utdanningsavdelingen og avdeling for kultur og folkehelse.. I handlingsprogrammet er følgende strategi vektlagt: Tidlig intervensjon for å medvirke til økt fysisk aktivitet og valg av sunt kosthold. Dette følges opp av tiltak 1.4 i handlingsprogrammet. Kursene inngår også som et ledd i den enkelte skoles arbeid for å følge opp Fylkestingets vedtak fra : alle kantinene i de videregående skolene skal utvikle et tilbud etter helsedirektoratets retningslinjer om et sunt og variert kosthold, og som er prismessig rimelig. Andre kurs og nettverk Fylkeskommunen støtter også opp under andre aktørers initiativ og tilbyr veiledning, rådgivning overfor kommuner/andre aktører i fylket og deltar med undervisning og foredrag på forespørsel eksempelvis fra frivillige organisasjoner. fylkeskommunen har også vært medarrangør til konferanser i regi av Helsedirektoratet, Fylkesmannen, KS m.fl. - Tilskudd: Vestfold fylkeskommune understøtter folkehelsearbeidet i kommunene tilskudd knyttet til avtalene om partnerskap for folkehelse. Fylkeskommunen er også tilskuddsforvalter for statlige midler. Dette gjelder følgende midler: Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. I 2012 tildelt ,- over kapittel 719 post 73 i Statsbudsjettet (HKH har behandlet saken i møte

8 sak 47/12). Formålet med ordningen er å fremme fysisk aktivitet blant fysisk inaktive. Utjevning av sosiale forskjeller i aktivitetsvaner og helse skal være sentralt. Tilskudd til sjømatprosjektet Fiskesprell. For skoleåret 2011/2012 tildelt ,- fra Helsedirektoratet og Norges Sjømatråd. Fiskesprellkurs tilbys til alle barnehager og skolefritidsordninger i Vestfold. Hensikten er å øke barn og unges inntak av fiskemat. - Partnerskapsprosjekter ( Se Årsrapport): Vestfold fylkeskommune har prioritert noen utvalgte satsinger: Pilotprosjektet Helsefremmende barnehage og skole i Nøtterøy kommune. Formålet er gjennom et helhetlig og systematisk folkehelsearbeid å fremme god helse, trivsel og mestring, for på sikt å øke gjennomføringen i videregående skole Aktiv Larvik skal mobilisere til økt fysisk aktivitet gjennom å tilby en gratis aktivitetskalender til inaktive målgrupper Trygge lokalsamfunn er den skade- og ulykkesforebyggende delen av folkehelsearbeidet, der kommunene arbeider systematisk med utgangspunkt i eget utfordringsbilde. Ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene i fylket, gjøre relevante opplysninger tilgjengelig for kommunene, samt bidra overfor kommunene med veiledning og analysearbeid Både fylkeskommunen og Staten har en rolle med å utarbeide helseoversikter, som skal ligge til grunn for det lokalt folkehelsearbeidet. Fylkeskommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer ble tydeliggjort i forskrift til folkehelseloven (forskrift om oversikt over folkehelsen 1.juli 2012). De nye oppgavene fordrer statistikk og analysekompetanse innen folkehelsearbeid, og fylkeskommunen har derfor ansatt en person som fra 2013 skal arbeide spesielt med kravene i folkehelselovens 21. Folkehelseinstituttet har i 2012 lanserte to nye statistikkverktøy. Dette er Folkehelsebarometeret og Kommunehelsas statistikkbank. Vestfold fylkeskommune har bidratt til å gjøre verktøyene kjent for kommunene gjennom kurs og veiledninger, bl.a i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund. Kommunebarometeret har noen utvalgte indikatorer der fylket og kommuner blir sammenlignet med landsgjennomsnittet. Folkehelseinstituttet arbeider med å videreutvikle indikatorene. 8

9 Kommunebarometeret for Vestfold viser at vårt fylke skårer negativt på dårligere enn landsgjennomsnittet på flere av indikatorer. Tabellen under beskriver hvilke indikatorer dette gjelder, hvilke betydning indikatoren har for folkehelsen samt hvordan Vestfold fylke skårer sammenlignet med landsgjennomsnittet. Tabellen viser også to indikatorer der Vestfold skårer bedre enn landsgjennomsnittet. Funnene må tolkes med forsiktighet og ut fra lokal kunnskap. Indikator Indikatorens betydning Skår - relatert til landsgjennomsnittet Om befolkningen Andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet Forventet levealder for kvinner Med flere eldre i befolkningen vil tjenestebehovet øke. Dette vil legge press på velferdsordningene Tapte arbeidsår er samfunnsøkonomisk kostbart menneskelige tap Høyere enn landsgjennomsnittet Lavere enn landsgjennomsnittet Levekår Andelen personer i husholdninger med lav inntekt Arbeidsledighet Øker sårbarhet for fattigdom, isolasjon, mulighet for livsutfoldelse Øker sårbarhet for fattigdom og psykososial uhelse Høyere enn landsgjennomsnittet Høyere enn landsgjennomsnittet Uføretrygdede under 45 år Lange sykmeldinger øker risikoen for senere uførepensjon. Etter uføretrygding er det ofte mindre sjanse for å komme tilbake til arbeidslivet igjen. Årsakene til sykefravær og uførepensjon er ofte sammensatte. Det er derfor viktig å tolke arbeidsledighet, sykefravær og uførhet i lys av kunnskap om lokale forhold Høyere enn landsgjennomsnittet 9

10 Grunnskole som høyeste utdanning Barn av enslige forsørgere Miljø Sykehusinnleggelser grunnet skader og ulykker Skole Antall som fullfører videregående skole Levevaner Røyking - gravide (vurdert etter andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll) Helse og sykdom Færre muligheter på arbeidsmarkedet og øker sjanse for arbeidsløshet Gjennomsnittlig helse og livskvalitet er lavere hos personer med lav utdanning. Sannsynligheten for lav husholdningsinntekt er betydelig økt hos barn av enslige forsørgere Blant eldre er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og dermed redusert livskvalitet. Blant ungdom og unge menn forårsaker trafikkulykker både redusert helse og tapte liv Frafall i skolen øker fare for dårlig fysisk, psykisk og sosial helse. Er også samfunnsøkonomisk kostbart Røyking er den levevanen som i dag har størst betydning for folkehelsa. Røyking hos gravide er også skadelig for barnet Høyere enn landsgjennomsnittet Høyere forekomst enn landsgjennomsnittet Færre personer legges inn på sykehus for personskader etter ulykker sammenlignet med resten av landet Færre fullfører i Vestfold Ser ut til å være et mindre problem enn ellers i landet Legemidler mot psykiske lidelser, Sier noe om psykisk sykdom, men kan også gjenspeile praksis og holdninger til medikamenter hos fastlegene Flere bruker legemidler som blant annet angst og depresjon, sammenlignet med resten av landet Hjerte- og karsykdom behandlet i sykehus Forekomsten av hjerte- og Mindre utbredt enn ellers i landet 10

11 KOLS og astma hos voksne, basert på bruk av legemidler (45-74 år) karsykdommer, KOLS, type 2- diabetes og røykerelaterte kreftsykdommer forteller noe om befolkningens tidligere levevaner. Mer utbredt enn ellers i landet Kommunebarometeret for Vestfold kan lastes ned fra: 15,5341:1:0:0:::0:0 I tillegg til statistikk fra folkehelseinstituttet gir kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi i Vestfold relevant folkehelseinformasjon, som vestfoldkommunene har benyttet i arbeidet med kommunale planstrategier. 2 Redegjøring for aktivitet beskrevet i handlingsprogrammet for 2012 (Vedlegg 1) Handlingsprogrammet som ble utarbeidet for 2012 tok utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget for Regional plan for folkehelse. Kunnskapsgrunnlaget peker på tiltak med dokumentert effekt innen de 4 satsningsområdene i den regionale planen. Tabellen (vedlegg 2) viser gjennomføring av tiltakene og må sees i sammenheng med Årsrapporten for 2012 (Vedlegg 2). 3 Årsrapport for folkehelse 2012 (Vedlegg 2) Årsrapporten for folkehelsearbeid i 2012 viser aktiviteten av aktører i partnerskap for folkehelse. Rapporten beskriver tiltak som gjennom partnerskapsavtaler har utløst økonomisk støtte fra fylkeskommunen. Partnerskapsaktørene har dessuten lagt ned en betydelig innsats i form av arbeid og økonomiske midler. Rapporten gir også oversikt over regionale satsninger i samarbeid med blant andre Fylkesmannen, Statens vegvesen, frivillige organisasjoner og andre regionale aktører. Fylkesrådmannens bemerkninger: Folkehelsearbeidet er et fagfelt i rask utvikling. Lov om folkehelsearbeid ble gjort gjeldende fra 1.januar 2012 og Forskrift om oversikt over folkehelse ble gjeldende fra 1.juli Fylkeskommunen oppgaver er omfattende både når det gjelder å være folkehelseaktør i egen virksomhet, som pådriver og leder for folkehelsearbeidet i fylket og ved å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Fylkesrådmannen ser at forventningen til fylkeskommune er store, og at folkehelse vil bli ytterligere tydeliggjort og operasjonalisert det kommende året. Fylkesrådmannen mener også at Vestfold fylkeskommune er på god vei i arbeidet. 11

12 Lovverket beskriver at arbeidet skal drives gjennom tiltak i mange sektorer og på tvers av fagmiljø. Folkehelsearbeidet omfatter derfor ikke nødvendigvis nye tiltak, men å skape eierskap til forståelsen av at folkehelse er et perspektiv innen alle sektorer og oppgaveporteføljer. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at folkehelsearbeidet internt i Vestfold fylkeskommune har blitt tydeliggjort gjennom et tverrsektorielt arbeid som munnet ut i rapporten Folkehelsearbeid i Vestfold fylkeskommune. Gjennom arbeidet som er gjort i den tverrsektorielle arbeidsgruppa i fylkeskommunen i 2012 har ført til en øket forståelsen om folkehelse som perspektiv innen alle oppgaveporteføljer. Fylkesrådmannen vil i 2013 vil ha større fokus på de virkemidler fylkeskommunen har for å forebygge og å utjevne sosiale helseforskjeller innen alle sektorer. At fylkeskommunen selv er en tydelig folkehelseaktør vil være viktig for kommunen i deres arbeid. Fylkesrådmannen mener Regional plan folkehelse med tilhørende handlingsprogram har bidratt til å samordne, mobilisere og styrke innsatsen for folkehelse. Det vises til at flere av kommunene bruker Regional plan folkehelse og handlingsprogram som en innretning for sitt eget folkehelsearbeid. Fylkesrådmannen kan også melde om gode tilbakemeldinger fra kommunene som deltar i partnerskapet. Kommunene fremhever spesielt fylkeskommunens tilskudd, nettverksarbeid og kompetansehevende tiltak som viktig. Tilskuddene som fylkeskommunen gir til kommunene i forbindelse med partnerskapsavtalene er dessuten av stor betydning for det kommunale folkehelsearbeidet. Fylkesrådmannen vil særlig trekke fram Vestfold fylkeskommunes satsing på Trygge lokalsamfunn, det skade- og ulykkesforebyggende delen av folkehelsearbeidet. Arbeidet har pågått siden 2005 og er en signatursatsing for Vestfold. Kommunene arbeider systematisk og kunnskapsbasert med å forebygge skader og ulykker, et arbeid som er helt i tråd med samhandlingsreformen. Fylkeskommunen har her tatt et tydelig ansvar for å utvikle gode modeller til beste for vestfoldsamfunnet. Kommunenes planstrategier har vist at folkehelse er et tema som kommunene er svært opptatt av, og som nevnes som et satsingsområde. Det er en stor oppgave for fylkeskommunen å veilede kommunene i deres folkehelsearbeid. Veiledning, rådgivning og samarbeid skjer både gjennom folkehelsenettverket og gjennom andre nettverk/på andre arenaer. Kompetanseheving har derfor vært et sentralt tema i Med folkehelseforskriften ble fylkeskommunens oppgaver og ansvar for helseovervåknbing tydeliggjort. Kommunene har en klar forventning til fylkeskommunes helseoversikter, som er blitt tydeliggjort i folkehelseforskriften, gjeldende fra 1.juli Ansvaret som fylkeskommunen her er pålagt vil være en hovedoppgave i Fylkesrådmannen vil også utarbeide indikatorer for folkehelsearbeidet som fylkeskommunen selv har virkemidler for å kunne påvirke. Disse indikatorene skal inngå som en del av evalueringsgrunnlaget for folkehelsearbeidet, og i tråd med vedtaket i Fylkestingssak 12/12. De vil videre inngå i sammenheng med den helseoversikten som fylkeskommunen skal ha etter Forskrift om oversikt over folkehelse (gjeldende fra 1.juli 2012). Fylkesrådmannen vil minne om at den viktigste delen av folkehelsearbeidet skjer i kommunene og den totale innsatsen innen partnerskap for folkehelse omtales i Årsrapporten for Det er tredje gang Vestfold fylkeskommune tar initiativ til en slik årsrapport og fylkesrådmannen har fått tilbakemelding fra kommunene at dette er et viktig dokument for å synliggjøre arbeidet, skape engasjement og sette folkehelsearbeidet inn i en helhetlig sammenheng. Kommunene får eksemplarer til utdeling i sin kommune. Fylkesrådmannen har ingen ytterligere bemerkninger. 12

13 2/13 Regional plan for folkehelse. Handlingsprogram 2013 Arkivsak-dok Arkivkode. --- G10 Saksbehandler Anne Slåtten Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestfold Eldreråd /13 2 Vestfold fylkeskommunale råd for /13 funksjonshemmede 3 Hovedutvalg for kultur og helse /13 4 Fylkestinget /13 Sammendrag Regional plan for folkehelse i Vestfold skal ha et handlingsprogram som skal rulleres årlig. Hensikten med handlingsprogrammet er å sikre gjennomføringen av planen innen vedtatte innsatsområder og strategier. Fylkesrådmannen legger nå fram en sak med forslag til handlingsprogram for Fylkesrådmannens innstilling Regional plan for folkehelses handlingsprogram 2013 vedtas Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Arild Moen direktør Vedlegg: Handlingsprogram 2013 Eventuelle vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 13

14 Innledning: Regional plan for folkehelse i Vestfold er en plan etter plan og bygningsloven. Planen i forbindelse med Regional planstrategi (Fylkestingsak 59/12) vedtatt prolongert til Regionale planer skal ha et handlingsprogram som skal rulleres årlig. Hensikten med handlingsprogrammet er å sikre gjennomføringen av planen innen vedtatte innsatsområder og strategier. Fylkesrådmannen legger nå fram en sak med forslag til handlingsprogram for Saksutredning: Regional plan folkehelse har som formål å forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller. Det er definert fire prioriterte innsatsområder. Dette er: 1. Levevaner 2. Fysisk miljø 3. Psykososialt miljø 4. Partnerskap for folkehelse Under hvert av innsatsområdene er det utarbeidet strategier. Innsatsområder og strategier ligger fast i planperioden. Gjennom handlingsprogrammet tydeliggjør fylkeskommunen hvordan den innretter innsatsen i folkehelsearbeidet (i henhold til folkehelseloven 20,21): for å understøtte kommuner og frivillige organisasjoner i deres folkehelsearbeid for å fremme folkehelse innen oppgaver og med virkemidler som fylkeskommunen er tillagt gjennom regional utvikling, planlegging, forvaltning, tjenesteyting for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og bistå kommunene i deres arbeid Vestfold fylkeskommune er hovedansvarlig for gjennomføringen av handlingsprogrammet for Tiltak som er foreslått innen innsatsområdene levevaner, fysisk miljø og psykososialt miljø er systematisert under overskriftene Tilskudd, Kompetanse og Partnerskap. Tilskudd omfatter statlige og fylkeskommunale tilskuddsordninger. Kompetanse omfatter kurs, nettverksarbeid, veiledning etc. Partnerskap omfatter avtalefestede, partnerskapsbaserte og tidsavgrensede satsinger. Disse satsingene er beskrevet i egen faktabokser. Innsatsområdet Partnerskap for folkehelse omhandler å styrke gjennomføringskraften i folkehelsearbeidet. Organisering, ansvarsfordeling og roller er derfor et viktige faktorer for å realisere mål, strategier og tiltak i Regional plan for folkehelse. Vestfold fylkeskommune tar en ledende rolle i utviklingen av det kunnskapsbaserte og tverrsektorielle folkehelsearbeidet. I 2013 vil Vestfold fylkeskommune særlig vektlegge arbeid med å utvide kunnskapsgrunnlaget ved bl.a. å tilrettelegge for gjennomføring av Ungataundersøkelse i alle vestfoldkommunene. Dette er et initiativ som har utgangspunkt i partnerskapskonferansen i regi av Verdiskaping Vestfold. Tiltakene som er beskrevet under strategiene i dette handlingsprogrammet er finansiert av fylkeskommunale midler avsatt til folkearbeid. Årlige statlige tilskuddsmidler vil også være grunnlag for tiltak i handlingsprogrammet. I tillegg utgjør arbeidskraft og kompetanse en betydelig innsatsfaktor. 14

15 Andre planer og strategier, i tillegg til Regional plan folkehelse, har også betydning for folkehelsearbeidet i fylket. Eksempelvis gjelder dette: Strategisk kulturplan for Vestfold , Strategisk plan for videregående opplæring i Vestfold (Fokus 5), Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, Handlingsplan for fylkesveinettet m. fl. Dette er planer med egne handlingsplaner og budsjettvedtak. Til sammen bidrar alle handlingsplanene gjensidig til å styrke hverandres innsatsområder. Kommunene har i folkehelseloven fått et tydeligere ansvar innen forebyggende og helsefremmende arbeid. Innsatsen i kommuner, organisasjoner og samarbeidsaktører for øvrig er folkehelsearbeidet avhengig av egne prioriteringer og vedtak. Derfor beskriver ikke dette handlingsprogrammet spesifikke tiltak, utover tiltak som er avtalt i partnerskapsavtalene mellom Vestfold fylkeskommune og partnerskapsaktørene. Fylkesrådmannens bemerkninger: Regional plan for folkehelse ble vedtatt av Fylkestinget Vestfold var ett av de første fylkene som utarbeidet en regional plan på folkehelseområdet. Handlingsprogrammet for 2011 viste tiltak i regi av Vestfold fylkeskommune. Handlingsprogrammet for 2012 viste tiltak i regi av samtlige partnerskapsaktører. Dette har vist seg å være lite hensiktsmessig, da handlingsprogrammet ble lite konkret og operasjonalisert. Fylkesrådmannen har også fått tilbakemelding på at fylkeskommunens innsats med å samordne og understøtte folkehelsearbeidet i fylket ble utydelig i handlingsprogrammet for På bakgrunn av dette legger Fylkesrådmannen nå fram et handlingsprogram for 2013 som i hovedsak viser innsats i regi av Vestfold fylkeskommune. Gjennom handlingsprogrammet beskriver fylkeskommunen hvordan den vil fremme, samordne og understøtte folkehelsearbeidet i fylket. Kommuner og andre partnerskapsaktører er synliggjort i handlingsprogrammet på områder der det er inngått avtale om konkrete prosjekter, eksempelvis Trygge lokalsamfunn. Fylkesrådmannen mener at dette er hensiktsmessig på nåværende tidspunkt og vil arbeide videre med å samordne folkehelsearbeidet og forplikte aktørene mot felles innsats. Folkehelsearbeidet er et område i rask utvikling. Fylkeskommunen fikk med folkehelseloven nye og krevende oppgaver, og disse ble konkretisert i forskrift om oversikt over folkehelsen (gjeldende fra 1. juli 2012). Regjeringen har varslet at den i løpet av våren 2013 vil legge fram en Stortingsmelding om folkehelse. Fylkesrådmannen har ingen ytterligere bemerkninger. 15

16 3/13 Interregional plan for intermodal godstransport - reviderte premisser Arkivsak-dok Arkivkode. 072 Saksbehandler Per Jørgen Olafsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /13 2 Fylkestinget /13 Saksdokument sendes i 2.gangs utsending 16

17 4/13 Ambisjonserklæring for knutepunktutvikling i Vestfold Arkivsak-dok Arkivkode &41 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /13 2 Fylkestinget /13 Sammendrag Denne ambisjonserklæring har til hensikt å sikre et godt samarbeid og en forpliktelse mellom partene som kan sørge for en god knutepunktutvikling i Vestfold. Med knutepunktene i denne sammenheng forstås tilknytningen til de nye jernbanestasjonene som vil bli etablert i fylket. Erklæringen er viktig for å synliggjøre et samarbeid som har til hensikt å øke nytten av de statlige investeringene og sikre en egeninnsats fra Vestfoldsamfunnet. Fylkesrådmannens innstilling Vestfold fylkeskommune slutter seg til ambisjonserklæringen for å sikre et godt samarbeid og en forpliktelse mellom partene som skal sørge for en god knutepunktutvikling i Vestfold. Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Sverre Høifødt direktør Eventuelle vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 17

18 Innledning: I forslag til NTP (Nasjonal Transportplan) har fylkeskommunene fått i oppgave å utpeke stamruter for kollektivtransport og viktige kollektivknutepunkter. I tillegg vil de få ansvar for å koordinere videre arbeid i knutepunktene. Vestfold fylkeskommune har derfor dette ansvaret. Ambisjonserklæringen er drøftet med ordførere og rådmenn i stasjonskommunene på en studietur til London høsten 2012 og i Plattform Vestfold. Saksutredning: Utvikling av byene og de store tettstedene er kilden til både økt attraktivitet/næringsutvikling, redusert bilbruk og redusert arealforbruk. Byomforming og økt fortetting i eksisterende by- og tettstedsområder er viktig for å oppnå flere av målene med byutvikling. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har lansert 10 bud for norsk bypolitikk og satt ned et eget fagråd på temaet. Han sier at veksten i byene er en av de største miljøpolitiske utfordringene vi har. Kampen om arealene kommer til å bli enda hardere. Derfor må vi utforme en framtidsrettet bypolitikk. Vi må bygge høgt, smart og sunt. Folk trenger gode bosted samtidig som vi tar vare på marka og de grønne lungene, sier statsråden. Vestfold er i den unike situasjonen at jernbanen går gjennom de fleste byene i fylket og utgjør ryggraden i kollektivtransporten i fylket. Ved en utbygging av Vestfoldbanen har vi stor mulighet for å sette høy fokus på byutvikling. Kollektivtransporten kan ikke tilby dør-til-dør transport for alle, det må utvikles flere linjer som bindes sammen i knutepunkter. Dette vil gi flere reisemuligheter, hyppigere frekvens, mer synlig kollektivtilbud og gode overgangsmuligheter mellom ulike kollektivtilbud. Knutepunktene er helt avgjørende for at kundene skal få et best mulig tilbud (sømløst tilbud) og de som legger til rette for tilbudet kan utnytte transportressursene best mulig. Knutepunkter er ikke bare byttepunkter, men det er også viktige startpunkt og reisemål. En høy tetthet av boliger, arbeidsplasser og servicetilbud i nærhet av knutepunkter vil gi et godt grunnlag for kollektivtransporten. Liten ventetid og muligheter for å utnytte byttetiden er viktig for å redusere byttemotstanden mellom ulike kollektivtilbud. Oppsummert kan en si at en utvikling av stasjoner/knutepunkter er samfunnsbygging. I februar 2012 ble Konseptvalgutredningen for Intercity på Østlandet lagt frem fra Jernbaneverket. Dette som innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) som legges frem som stortingsmelding våren Jernbaneverket sier at det er mulig å planlegge og bygge IC i løpet av år. Østlandssamarbeidet som er et samarbeid mellom de 8 fylkene på Østlandet har samlet seg om IC som det viktigste samferdselstiltaket i den nye NTP og krever at det skal stå ferdig i Det er stor oppmerksomhet på denne saken i media og hos de politiske partiene. Hvis vi får gjennomslag for en rask utbygging av IC så vil det bety flere nye jernbanestasjoner i Vestfold og i byene våre. NTP skal behandles i Stortinget i vårsesjonen Det var et bredt partnerskap i Vestfold (Plattform Vestfold) som våren 2012 utarbeidet en felles høringsuttalelse til Konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo-Skien. Gjennom Plattform Vestfold var det 50 deltakere fra kommuner, partene i arbeidslivet, lufthavn, havn, fylkesmann, statens vegvesen, jernbaneverket og NSB, som var samlet to dager i Åsgårdstrand for å bli enige om en felles høringsuttalelse. Denne lå til grunn for politisk behandling i kommuner og fylkeskommunen, før sommeren Samtlige høringsuttalelser sluttet seg til prinsippet om bynære stasjoner i Vestfold. 18

19 Denne ambisjonserklæringen er viktig for å koordinere felles innsats slik at vi kan få mer ut av de statlige investeringene som vil komme. Den er også viktig for å vise at vi lokalt og regionalt vil bidra med egeninnsats for å få en rask utbygging av Vestfoldbanen. Skal vi få til en god byutvikling i Vestfold er vi avhengig av å få en rask avklaring og forutsigbarhet i forhold til utbygging av jernbanen. Dette fordi den går igjennom de fleste av byene våre. En ambisjonserklæring viser at Vestfoldsamfunnet står sammen om en prioritering av Vestfoldbanen og at vi vil bidra for å realisere en rask planlegging og utbygging. Dette er viktige signaler til Stortinget som skal behandle denne saken. Ambisjonserklæringen er viktig for å klargjøre den enkeltes ansvar, tenke helhetlig, en forpliktelse om samarbeid og god koordinering fra en tidlig fase. På den måten vil en få større nytte av store investeringer. Jernbaneverket har nå satt i gang gjennomføringsplan som en forberedelse til vedtak om NTP våren Gjennomføringsplanen har fem elementer; det er prosjektplan, faseplaner, designbasis, planprosess og by-/knutepunktutvikling. Denne planen skal være ferdig i juni 2013 til NTP vedtaket foreligger. Det vil være et samarbeid med kommuner og fylkeskommuner på teamene planprosess og by-/knutepunktutvikling. Det er nedsatt en samarbeidsgruppe med representanter fra hele IC og hvor fylkesordfører og ordfører i Larvik representerer Vestfoldbanen. Gjennom denne ambisjonserklæringen gir vi viktige innspill til dette arbeidet og ligger i forkant av arbeidet. Nedenfor gjengis hele ambisjonserklæringen: AMBISJONSERKLÆRING KNUTEPUNKTSUTVIKLING I VESTFOLD Hensikt Denne ambisjonserklæring har til hensikt å sikre et godt samarbeid og en forpliktelse mellom partene som sørger for en god knutepunktutvikling i Vestfold. Med knutepunktene i denne sammenheng forstås de nye jernbanestasjonene som vil bli etablert i fylket. Erklæringen er viktig for å synliggjøre et samarbeid for å øke nytten av de statlige investeringene og sikre en egeninnsats fra Vestfoldsamfunnet. Dette slik at det bidrar til en god samfunnsutvikling. Erklæringen er basert på at likeverdige og selvstendige partnere samarbeider, for felles mål. Partnerne er Jernbaneverket, Statens vegvesen, Region sør, Vestviken kollektivtrafikk, stasjonskommunene og Vestfold fylkeskommune. I forslag til NTP (Nasjonal Transportplan) har fylkeskommunene fått i oppgave å utpeke stamruter for kollektivtransport og viktige kollektivknutepunkter. I tillegg vil de få ansvar for å koordinere videre arbeid i knutepunktene. Vestfold fylkeskommune har derfor dette ansvaret. Bakgrunn Utvikling av byene og de store tettstedene er kilden til både økt attraktivitet/næringsutvikling, redusert bilbruk og redusert arealforbruk. Byomforming og økt fortetting i eksisterende by- og tettstedsområder er viktig for å oppnå flere av målene med byutvikling. Knutepunktene bør fungere som en møteplass for mennesker og som en magnet for virksomheter og institusjoner. I forslag til NTP sies det at kollektivtrafikken må gis en frekvens og kvalitet som gjør den konkurransedyktig med bilen. Da må knutepunkter utvikles til attraktive reisesentre der det er enkelt å bytte mellom ulike transportmidler, hele reisekjeden må bli universelt utformet og framkommeligheten i transportnettet for kollektivtrafikken må bedres. Det må etableres gode løsninger for sykkelparkering ved holdeplasser og knutepunkter. 19

20 Konseptvalgutredningen for IC strekningen Oslo Skien, forslag til Nasjonal Transportplan og regjeringens klimamelding, stortingsmeld nr. 21 ( ) har høye ambisjoner for utbygging av IC på Østlandet. Hvis disse ambisjonene blir en realitet så betyr det at mange av byene/tettsteder i Vestfold i løpet av kort tid vil få nye stasjoner. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) har vært og er en stor og viktig prosess i Vestfold, hvor målet er at en vil forenkle arealplanleggingen, fremme bærekraftig vekst, ta vare på kulturmiljøer og naturen. Det er 14 kommuner, flere statlige virksomheter og fylkeskommunen som er i en prosess for å se om en kan ta felles grep i forvaltningen av de knappe verdifulle arealene i fylket. I forslaget til RPBA er Miljøvennlig transport en hovedlinje, hvor Vestfold har en unik situasjon med togstopp midt i de største byene og tettstedene. Vestfoldbanen har stor betydning for en funksjonell region og forbindelser ut av regionen. I forbindelse med utbyggingen av Vestfoldbanen har vi en unik mulighet i fylket til å utvikle gode knutepunkter for all kollektivtrafikk i byene i fylket. Dette bør ses i sammenheng med byutvikling. Vestfoldsamfunnet forventer en rask utbygging av Intercity på Østlandet og innen Dette forutsetter en forutsigbar finansiering og en effektiv planlegging. Vestfold skal bidra til at vi får raske og effektive planprosesser. Innhold Overordnede mål Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremme lokal og regional utvikling. IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen. Mål for knutepunktutvikling i Vestfold I byområdene skal veksten i persontransport tas av kollektivtransport, gåing og sykling Utvikling av knutepunktene skal bidra til å forsterke byutviklingen. Kommunenes arealplanlegging skal sikre arealer for en publikumsvennlig og funksjonell utvikling av kollektivknutepunkt. Nær knutepunktene skal besøks og arbeidsintensive virksomheter prioriteres. Det skal være en effektiv kobling mellom ulike reisemidler (sykkel, bil, buss og tog) Kollektivknutepunktene skal være universelt utformet Samarbeid Denne ambisjonserklæringen synliggjør et sterkt ønske om å samarbeide og få til de beste helhetlige løsninger for gode knutepunkter i Vestfold. Plattform Vestfold har det koordinerende ansvaret for knutepunktutviklingen i Vestfold og har ansvar for å følge opp denne ambisjonserklæringen. Statens Vegvesen og Vestviken Kollektivselskap blir en del av samarbeidsgruppen i saker som berører knutepunktutvikling. Vestfold fylkeskommune ivaretar sekretariatsansvaret for knutepunktsarbeidet. Følgende kriterier bør være oppfylt i arealplaner som omfatter eller er tilgrensende til kollektivknutepunktet: - Arealbruken skal sikre kobling mellom transportformer og tilgjengelighet, inkludert pendlerparkering for sykkel og bil. 20

Regional plan og samarbeidsavtalene

Regional plan og samarbeidsavtalene Regional plan og samarbeidsavtalene Kari Hege Mortensen, leder Folkehelse 301116 Foto: Thor-Wiggo Skille Regional plan for folkehelse Planprosess Melding om oppstart av planarbeid 25. April 2016 Planprogram

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV

HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV Arkivsak-dok. 10/05892-7 Saksbehandler Oddmund Frøystein Saksgang Møtedato 1 Fylkesutvalget 18.1.2011 HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 1. Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Folkehelsa i Hedmark Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Utfordringer for velferdsstaten Behov for økt forebyggende innsats for en bærekraftig

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune 21.09.2017 Fellesmøte fylkeskommunale råd Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune Bakgrunn Fylkesmannen og fylkeskommunen prioriterte folkehelse som oppgave i oppstarten av forsøket med enhetsfylke

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Nordland

Regional plan for folkehelse i Nordland Regional plan for folkehelse i Nordland 2017-2025 17.november 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Planprosess Melding om oppstart av planarbeid 25. April 2016 Planprogram Fastsatt

Detaljer

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse.

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse. Arkivsak-dok. 201202918-3 Arkivkode ---/Q62/&13 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 12.06.2012 Fylkesutvalg 14.06.2012 Hovedutvalg for samferdsel,

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø /10 Fylkestinget

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø /10 Fylkestinget VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Kultur og folkehelse SAKSPROTOKOLL Arkivsak 201004735 Arkivnr. Saksbehandler Anne Slåtten Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.10 35/10 Fylkestinget

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik Folkehelseloven Hanne Mari Myrvik 2.3.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters ansvar Oversiktsarbeidet

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2195-1 Saksbehandler Hege Solli Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Telemark.

Regional plan for folkehelse i Telemark. Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/11740-12 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 06.06.2017 17/52 Fylkesutvalget har

Detaljer

SEVS. Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging. Kirkenes 5. september Prosjektleder John H. Jakobsen

SEVS. Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging. Kirkenes 5. september Prosjektleder John H. Jakobsen Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging Kirkenes 5. september 2017 Prosjektleder John H. Jakobsen Mail : john.jakobsen@ks.no Mobil : + 47 908 58 032 SEVS Sekretariat for Etter- og Videreutdanning

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Disposisjon 1. Folkehelse og folkehelsearbeid 2. Helse og skole 3. Fysisk aktivitet og skole 4. Folkehelseloven: Konsekvenser for friluftsliv

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Grunnlagsdokument Bystrategier Vestfoldbyen (1) PROSJEKTBESKRIVELSE 11.06.09 BYSTRATEGI VESTFOLDBYEN KUNNSKAP FORMIDLING NETTVERK SAMARBEID

Grunnlagsdokument Bystrategier Vestfoldbyen (1) PROSJEKTBESKRIVELSE 11.06.09 BYSTRATEGI VESTFOLDBYEN KUNNSKAP FORMIDLING NETTVERK SAMARBEID Grunnlagsdokument Bystrategier Vestfoldbyen (1) PROSJEKTBESKRIVELSE 11.06.09 BYSTRATEGI VESTFOLDBYEN KUNNSKAP FORMIDLING NETTVERK SAMARBEID Prosjektets mål Å øke Vestfoldbyens konkurransekraft og påvirke

Detaljer

Inn på tunet -Sammen beriker vi Finnmark

Inn på tunet -Sammen beriker vi Finnmark Inn på tunet -Sammen beriker vi Finnmark Folkehelse gode arenaer for aktivitet og trivsel. Friluftsliv og aktivitet for alle! Inn på tune konferanse i Kirkenes 22.april 2015 Finnmark fylkeskommune, Juli-Anne

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Pågående folkehelseprosjekter.

Pågående folkehelseprosjekter. Pågående folkehelseprosjekter. Orientering for Verdiskaping Vestfold 10. des 2014 Folkehelsesjef Rune Kippersund, Vestfold fylkeskommune Kunnskapsdrevet folkehelsearbeid Folkehelseloven: 1: «Formålet med

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP Folkehelse i et samfunnsperspektiv Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Samhandlingsreformen Samhandling mellom

Detaljer

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional planstrategi 2016 2019 Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune Regional planstrategi (RPS) Utarbeides minst én gang i

Detaljer

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Bakgrunn Nordland fylkeskommune starter høsten 0 prosessen med å revidere samarbeidsavtalene med kommunene om folkehelsearbeidet. I den anledning gjennomførte Folkehelseavdelingen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Forslag til høringsuttalelse - ny forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Forslag til høringsuttalelse - ny forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/285-5 Saksbehandler: Lisbeth Ystmark, Driftsleder Ansvarlig leder: Lisbeth Ystmark, Driftsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark Foto: www.colourbox.com Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og formål... 3 2.1 Folkehelsearbeidet

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2008/350-3514/2009 / G10 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Folkehelseavdelingen Innhold Forebygging i samhandlingsreformen Folkehelseloven og miljørettet helsevern Oppfølging

Detaljer

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett

Detaljer

FORVALTNINGSREFORMEN - FYLKESKOMMUNERS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET

FORVALTNINGSREFORMEN - FYLKESKOMMUNERS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET Fylkesrådmannens stab SAKSFREMSTILLING Arkivsak 200900024 Arkivnr. E: 026 G10 Saksbeh. Kjetil Drangsholt Saksgang MØtedato Fylkesutvalget 10.02.2009 FORVALTNINGSREFORMEN - FYLKESKOMMUNERS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET

Detaljer

Ny folkehelselov. Fylkesforum folkehelse Hanne Mari Myrvik

Ny folkehelselov. Fylkesforum folkehelse Hanne Mari Myrvik Ny folkehelselov Fylkesforum folkehelse 2011 Hanne Mari Myrvik Disposisjon Ny folkehelselov Bakgrunn Formål Ansvar for folkehelsearbeid Kunnskapsgrunnlaget Hva skjer i fylkeskommunen og nasjonalt Utfordringer

Detaljer

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark. Høringsutkast

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark. Høringsutkast Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark Høringsutkast Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og formål... 3 2.1 Folkehelsearbeidet et felles

Detaljer

Folkehelseplan. Forslag til planprogram

Folkehelseplan. Forslag til planprogram Folkehelseplan Forslag til planprogram Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 (folkehelseplanen) Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides

Detaljer

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Drammen kommune og Buskerudbysamarbeidet Innledning: Drammen kommune i ulike samarbeidsrelasjoner 1. Buskerudbysamarbeidets

Detaljer

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige?

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Innledning til diskusjon samferdselskollegiet 4.11.2015 Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Flere virkemidler må virke sammen

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.11.2013 Arkiv: :FA-F03, FA-G20, TI-&30 Arkivsaksnr.: 13/936 Journalpostløpenr.: 13/30132 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid

Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandlingsreformen skal: Fremme helse og forebygge sykdom Gi helhetlige og sammenhengende tjenester Nær der folk bor - i kommunene 2 Tiltak

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

Deres ref L.nr. Arkivsaknr Arkivkode Avd/Seksj/Saksb Dato 2009/09 08/ SA/PERS/EBR

Deres ref L.nr. Arkivsaknr Arkivkode Avd/Seksj/Saksb Dato 2009/09 08/ SA/PERS/EBR Eidsberg kommune Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep, 0030 OSLO Deres ref L.nr. Arkivsaknr Arkivkode Avd/Seksj/Saksb Dato 2009/09 08/327 024 SA/PERS/EBR 18.02.2009 Høringsuttalelse - Forvaltningsreformen

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

Evaluering av folkehelsepartnerskapet i Telemark

Evaluering av folkehelsepartnerskapet i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Evaluering av folkehelsepartnerskapet i Telemark Spørsmål og refleksjoner En modell for å forstå partnerskap 1 INPUT Formål Partnerskapsressurser De tiltak og virkemidler hver av

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig

Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig Kristina Forsberg rådgiver Troms fylkeskommune Det begynte i 2007 med behandling av fylkestingsmelding 2006:2- Fellesskap og muligheter

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune - sentraladministrasjonen Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 24.02.2014 12/08509-5 Anne Grindal Søbye Oversendelse

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Folkehelse i byplanlegging

Folkehelse i byplanlegging Folkehelse i byplanlegging Vigdis Rønning Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Disposisjon 1. Folkehelsepolitikken nasjonale mål 2. Utfordringsbildet 1. Helsetilstand og sykdomsutvikling

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

FOLKEHELSE I VESTFOLD STYRKET 2011-2014 KOLLEKTIVTRANSPORT I VESTFOLD 2010 2013 (2019) REGIONAL PLAN FOR REGIONAL VEDTATT I FYLKESTINGET

FOLKEHELSE I VESTFOLD STYRKET 2011-2014 KOLLEKTIVTRANSPORT I VESTFOLD 2010 2013 (2019) REGIONAL PLAN FOR REGIONAL VEDTATT I FYLKESTINGET REGIONAL REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSE I VESTFOLD STYRKET 2011-2014 KOLLEKTIVTRANSPORT I VESTFOLD 2010 2013 (2019) VEDTATT I FYLKESTINGET 15. MARS 2011 FORORD Fylkestinget vedtok 15. mars Regional plan

Detaljer

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse?

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Fylkesmannens høstkonferanse, 20.11.17 Politikk, føringer og Program for folkehelsearbeid i kommunene 1 Hva jeg vil si noe om 1. Kort om

Detaljer

Mandat til forhandling om byutviklingsavtale

Mandat til forhandling om byutviklingsavtale Arkiv: L10 Arkivsaksnr: 2017/1909-2 Saksbehandler: Anne Guri Ratvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Mandat til forhandling om byutviklingsavtale Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

. Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014

. Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014 . Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014 Disposisjon Om planstrategiens plass i kommuneplanlegging Om oversiktsarbeid

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Plan og bygningslovkonferansen i Elverum Randi Wahlsten Fagleder folkehelse Strategisk Stab

Plan og bygningslovkonferansen i Elverum Randi Wahlsten Fagleder folkehelse Strategisk Stab Plan og bygningslovkonferansen i Elverum 2013 Randi Wahlsten Fagleder folkehelse Strategisk Stab Folkehelseloven 3. Definisjoner I loven her menes med a) folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U01 2015/6604-2 06.01.2016 Gina Finsrud Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Kommunestyret

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Regional plan for folkehelse Nord-Trøndelag Utkast til planprogram

Regional plan for folkehelse Nord-Trøndelag Utkast til planprogram Regional plan for folkehelse Nord-Trøndelag 2015 2020 Utkast til planprogram Steinkjer 10.9.2013 Innhold: 1. Innledning 2. Formål med planarbeidet 3. Føringer for planarbeidet 4. Kunnskapsgrunnlaget om

Detaljer

Folkehelse i regionale areal- og transportplaner

Folkehelse i regionale areal- og transportplaner Folkehelse i regionale areal- og transportplaner v/ Bernt Østnor, rådgiver regionalplanavdelingen, Rogaland fylkeskommune 4 regionale planer i Rogaland for samordnet areal og transportutvikling: Ryfylke

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Overordnede folkehelsemål

Overordnede folkehelsemål 26. mai 2014 Helhetstenkning i lokalt folkehelsearbeid og fylkeskommunalt planarbeid Fylkesordfører Anette Solli Overordnede folkehelsemål Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet Redusere

Detaljer

Om fylkeskommunen. Fylkesrådmann Egil Johansen

Om fylkeskommunen. Fylkesrådmann Egil Johansen Om fylkeskommunen Fylkesrådmann Egil Johansen Tjenesteleverandør Regional utviklingsaktør Nøkkeltall Vestfold fylkeskommune 2015 244 000 innbyggere 8900 elever i videregående skole 1850 lærlinger og lærekandidater

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Partnerskapsavtale om folkehelsearbeid og aktivitetsstøtte til folkehelsetiltak

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Partnerskapsavtale om folkehelsearbeid og aktivitetsstøtte til folkehelsetiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Guri Wist 08/07630-18 400 Dato: 8.10.2009 Ugradert Kommunene i Nord-Trøndelag v/ordførere og rådmenn Indre Namdal regionråd Midtre Namdal regionråd

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-32 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 07.06.2016 Kommunestyret 16.06.2016 VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder?

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? Noen definisjoner Folkehelse = Befolkningens helsetilstand og hvordan

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 Kortversjon Mai 2014 Innhold Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 1. Innledning... 2 2. Formål med planen... 2 3. Viktigste utfordringer... 2 4. Overordna

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 (Utkast 19.oktober) 1. Innledning Fylkestinget vedtok regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark 2015-2018 i desember 2014. og

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg for

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer