Møteinnkalling. Side 1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: Tid: Kl. 11:15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Side 1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15"

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: Tid: Kl. 11:15 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Sekretariatet sine telefonnr / e-post samferdselsavdelinga: Vi ønskjer alle vel møtt! Side 1

2 Side 2

3 Saksnr Innhald Uoff SA-31/12 Vederlag til ulike samferdselsføremål. Budsjettendring 2011 SA-32/12 Regional transportplan for Midt-Norge - ny politisk handsaming SA-33/12 Høringsuttale - Forslag til Nasjonal Transportplan SA-34/12 Fylkeskommunelt eigarskap av gang- og sykkelvegar langs gamle fylkesvegar SA-35/12 Investeringsprogram SA-36/12 Langfjordtunnelen - vidare planarbeid/reguleringsplanarbeid SA-37/12 Høyring - Endring i lov av 21. juni 2002 nr 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) SA-38/12 Eigarskap - veglys langs fylkesveg i Møre og Romsdal SA-39/12 Fråvikssøknad fv. 664 gangveg Bud stadion - Bud skole SA-40/12 Hamresvingen - val av løysing SA-41/12 Kravspesifikasjon ved anbodsutsetting ferjerutene Volda - Folkestad og Volda - Lauvstad SA-42/12 Større ferjekapasitet i Møre og Romsdal (vert ettersendt) RS-28/12 Trafikktryggingstiltak Volda sentrum - Strakstiltak RS-29/12 Høring - Håndbok 017 Veg- og gateutforming og bruk av wire-rekkverk RS-30/12 Seivika-Tømmervåg - Innstillinger pga værforhold og fergemateriell RS-31/12 Innstillinger i fergesamband Seivika - Tømmervåg, konsekvenser for lokalsamfunn og brukere RS-32/12 Fergesambandet Seivika Tømmervåg RS-33/12 TT-tilbud til brukere med tunge funksjonshemminger - invitasjon til å delta i forsøk RS-34/12 Invitasjon til fylkessamling om trafikksikkerhet - Trondheim 3.mai 2012 RS-35/12 Miljøtiltak - piggdekkbestemmelsene i vegtrafikkloven - høring - frist RS-36/12 Fræna kommune - Elnesvågen sentrum - miljøtiltak - løyvingar til trafikksikkerheit RS-37/12 Nasjonal rassikringsgruppe - møtereferat X X Side 3

4 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2012 Magne Vinje Saksnr Utval Møtedato SA-31/12 Samferdselsutvalet Vederlag til ulike samferdselsføremål. Budsjettendring 2012 Sjå eige hefte. Arild Fuglseth samferdselssjef Side 4

5 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA SAMFERDSELSUTVALET Sak SA 34/12 Møte 24. april 2012 Vederlag til ulike samferdselsformål Budsjettendring 2012 Side 5

6 Side 2 Innhald Mål samferdsel 3 Vedtatt budsjett Ramme 63 Samferdselsavdelinga 4 Ramme 64 Lokale bilruter 6 Ramme 65 Fylkesvegferjedrifta 9 Ramme 66 Båtruter 12 Ramme 67 Skoleskyss i vidaregåande skole 15 Ramme 68 TT-ordninga 17 Ramme 69 Diverse samferdselsformål 18 Ramme 70 Fylkesvegar 23 Oppsummering budsjettendringar 24 Forslag til vedtak 25 Side 6

7 Side 3 Mål samferdsel Betre tilgjenge for folk og gods innanfor tenlege rammer for trafikktrygging, miljø og samfunnets ressursbruk; Trafikktrygging og universell utforming skal vurderast i alle relevante samanhengar Samordne areal- og transportplanlegginga slik at ein unngår løysingar som skaper unødig transport Utvikling av transportnettet skal prioriterast der dette gir størst samfunnsnytte Samferdselsløysingar som utvidar bu- og arbeidsmarkandsområde og som aukar samhandlinga mellom dei Utnytte dei enkelte transportmidla sine føremoner. Vedtatt budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 (T-79/11) Nettobudsjett drift 2012 (1000-kr) Samferdsel Budsjett 2012 Ramme 63 - samferdselsavdelinga Ramme 64 - lokale bilruter Ramme 65 - fylkesvegferjedrifta Ramme 66 - båtruter Ramme 67 - skoleskyss i vgs Ramme 68 - TT-ordninga Ramme 69 - ymse samferdselsføremål * Ramme 70 - fylkesvegar ** Sum samferdsel Ikkje innarbeid i tabellen ovanfor: * Ramme 69 vart redusert med kr ved overføring til ramme 66, jfr SA- 29/12. Ramme 69 blir auka med kr i høve til opphavleg budsjett i samband med resultatvurderinga for ** Ramme 70 blir auka med kr i høve til opphavleg budsjett i samband med resultatvurderinga for Side 7

8 Side 4 Ramme 63 Samferdselsavdelinga Framlegg til budsjett for 2012 for samferdselsavdelinga (1000 kr) Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Driftsinntekter ,3 Driftsutgifter ,0 Sum ,7 Nærare omtale av ramme 63 er gitt i økonomiplan/budsjett For å kunne bli ein aktiv vegeigar er det nødvendig at fylkeskommunen byggjer opp alternativt leiger inn - tilstrekkeleg kompetanse/kapasitet til å ivareta vegeigarfunksjonen inkl. bestilling/styring i høve til Statens vegvesen og eventuelt andre leverandørar, samt ha nødvendig kontakt med kommunane og andre interessentar. Ressursbruken til vegadministrasjon utover det som er foreslått i ordninga med sams vegadministrasjon, anten det gjeld personell hos Statens vegvesen eller fylkeskommunen, vil måtte dekkjast inn gjennom dei midlane som fylkeskommunen blir tildelt gjennom rammetilskottet. Det er framleis behov for å auke bemanninga på samferdselsavdelinga for å kunne ivareta delar av ansvarsoverføringa, spesielt dei delane som går på å ivareta veieigarrolla på ein tilfredsstillande måte og ferjedrift. Arbeidet vil femne om utforming av strategiar, det overordna byggherreansvaret, oppfølging av kravspesifikasjonsarbeid i høve til anbod, dagleg drift og kontraktoppfølging. Samferdselsutvalet legg opp til at framtidige anbodskontraktar når det gjeld landverts kollektivtransport, skal legge til grunn brutto anbodskontrakt. Ei slik innkjøpsform betyr at Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for inntektene, medan transportørane har ansvar for kostnadene ved rutebildrifta. Denne kontraktforma er den klårt vanlegaste for anbod av kollektivtrafikken i Norge (ca. 95% av alle anbodskontraktar). Overgang frå forhandla nettokontraktar til anbodsbaserte bruttokontraktar fører til ei stor endring i arbeidsdelinga mellom fylkeskommunen som oppdragsgivar og busselskapa som operatørar. Bruk av anbod krev profesjonell innkjøpskompetanse samtidig som fylkeskommunane får inntektsansvaret/billettering og ansvaret for ruteplanlegginga. Administrasjon for skyss av varig og mellombels funksjonshemma elevar vil etter kvart måtte overtakast av fylkeskommunen når rutebilproduksjonen går over på anbod. Side 8

9 Side 5 Vi har i samband med økonomiplan/budsjett vurdert behov for kompetanse og kapasitet. Det er lagt inn ei auke på 3 stillingar frå andre halvår Følgjande stillingar vil snarleg bli besett: Rådgivar marknad og kommunikasjon. Ruteplanleggar på kollektivseksjonen. Rådgivar infrastruktur. I tillegg til desse stillingane vil det i den næraste tida bli behov for auka kompetanse og kapasitet knytt til desse fagområda: Oppfølging og styring av ferjedrifta Oppfølging og styring av arbeid med kollektivtrafikk Utvida kompetanse rundt vegeigarrolla Korleis vi vel å løyse desse områda i år vil samferdselsutvalet bli orientert om ved eit seinare høve. Auka bemanning, auka aktivitetsnivå samt tiltak for å tilpasse kontorlokala våre til fleire medarbeidarar kan medføre at vi får eit lite meirforbruk på denne ramma i Side 9

10 Side 6 Ramme 64 Lokale bilruter Nærare omtale av ramme 64 er gitt i økonomiplan/budsjett Selskap med incitamentsavtale til og med 2012 Alle selskapa med unnatak for Nettbuss Møre AS har inngått 4-årsavtale med fylkeskommunen for perioden I avtalen med selskapa er følgjande faktorar regulert: 1. Dieselpris Tilskot er regulert frå 2011 til 2012 ut frå utviklinga i drivstoffprisen. 2. KPI Tilskot er regulert frå 2011 til 2012 for auke i konsumprisindeksen. 3. Realtakstendring For å redusere behovet for godtgjersle kan takstane aukast ut over KPI. Regulering av avtalene med rutebilselskapa gir ein kostnadsauke på om lag 5,5 mill kroner i forhold til Nettbuss Møre AS Det er inngått ny avtale for 2012 om godtgjersle på kjøring av restproduksjon. Avtalen vart ein del dyrare enn budsjettert og er hovudårsaken til behov for auka ramme. Delar av selskapet sin produksjon blei anbodsutsett i første anbodspakke frå 1. januar Første anbodspakke inneheld Nettbuss Møre AS sin tidligare produksjon i Ålesund og Giske kommunar. Økonomisk ramme Økonomisk ramme er utrekna til 277,1 mill kr i 2012 og dette er naudsynt for å oppretthalde dagens produksjon. I tillegg vart den økonomiske ramma utvida med 2 mill kroner til Campus Ålesund. I høve til tidlegare år, der drifta av bussrutene har vore sikra med oversiktlige og langsiktige avtalar har det no kome inn større moment av risiko i ramme 64 knytt til: Inntektsansvar for busstilbodet i Ålesund og Giske, utrekna til 58 mill. kroner i Kostnader knytt til ekstraordinær skoleskyss Auka standardkrav til skoleskyss. Dersom ein ikkje finn løysing innanfor økonomisk ramme er verkemidlet reduksjon i tilbodet. Dei fleste distrikts- og langrutene har rutetermin 1. mai, medan alle byrutene har rutetermin knytt til skuleåret, med redusert trafikk i sommarferien og nye ruter ved skolestart. Side 10

11 Side 7 Overgang til anbod og bruttokontraktar på bussrutene Overgangen frå insitamentsavtalar til anbod er vanskelig både for fylkeskommunen og selskapa, og vi må rekne med at det ikkje alltid blir lett å kome til semje om godtgjersle på avslutta kontraktar. Innføring av anbod på rutebildrift gir nye utfordringar for fylkeskommunen. Det blir stilt krav til gode anbodsdokument som sikrar at bussoperatørane er interessert i å konkurrere om avtalane. Utvikling av tilbodet må komme gjennom betre kunnskap om marknaden og målretta strategisk arbeid. Innføring av nytt billetteringsutstyr og overføring av inntektsansvar og risiko frå selskapa til fylkeskommunen er viktige brikkar som må på plass. Med bruttokontraktar kan fylkeskommunen forme takstane friare til dømes slik vi har sett døme på i Trøndelag med reduserte busstakstar inn og ut av Trondheim. Fylkeskommunen arbeider med å utarbeide ein kollektivstrategi for fylket. Dette skal bli eit arbeidsverktøy for å sikre eit godt og effektivt tilbod med fornuftig ressursbruk. Det er i 2012 budsjettert med 58 mill. kr i inntekter på anbodet i Ålesund og Giske. Billettinntektene for dei første månadene i år viser at det kan verte vanskeleg å oppnå budsjettmålet på inntektene. Om dei første månadene 2012 leggast til grunn kan ein forvente ein inntektsvikt på omlag 5 mill. kr. På grunn av usikkerheten er ikkje dette innarbeid i revidert budsjett på ramme 64 ved dette høve. Utviklinga vil bli rapportert når sikrare trendar føreligg. Budsjett 2012 Spesifikasjon av budsjettpostane følgjer nedanfor. Det er lagt opp til å oppretthalde produksjonen på 2011-nivå (inkl tilleggskjøp). Godtgjersle nettokontraktar for 2012 (1000 kr) Budsjett Selskap 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Aukra Auto AS ,8 Atlantic Auto AS ,7 Eide Auto AS ,9 Fjord1 Buss Møre AS ,4 Nettbuss Møre AS * ,8 Sekken Næringspark AS ,8 Sula Rutelag AS ,1 Veøy Buss AS ,0 Sum ,5 *Framforhandla forlik vart anslagspostert i mill. er utbetalt akontobeløp i Side 11

12 Side 8 Framlegg til budsjett for 2011 for lokale bilruter (1000 kr) Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Godtgjersle til bussselskapa i fylket ,5 Fjord1 Nordfjord Ottadalen, godtgjersle ,1 Fjord1 Nordfjord Ottadalen, ungdomskort Firda Billag AS, ungdomskort ,1 Bruttokontrakt, nettokostnad Tilleggsavtalar og reserve ,7 Sum ,8 Budsjettet for 2012 har ei ramme på kr Meirforbruket på ramma må dekkjast inn på ramme 69. Side 12

13 Side 9 Ramme 65 Fylkesvegferjedrifta Nærare omtale av ramme 65 er gitt i økonomiplan/budsjett Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for 20 av 26 ferjesamband i Møre og Romsdal (2 av sambanda er kommersielle og 4 samband er Staten sitt ansvar). Oversikta syner sambanda i fylket som fylkeskommunen har ansvaret for med tilhøyrande opplysningar om operatør og anbodspakke. Samband i Møre og Romsdal Operatør 2012 Anbodspakke 2012 Festøya Hundeidvika Torghatten Nord Sæbø - Leknes - Standal - Trandal Fjord1 MRF Indre Sunnmøre Skår Ørsnes Magerholm Fjord1 MRF Midtre Sunnmøre Stranda - Liabygda Fjord1 MRF Indre Sunnmøre Eidsdal Linge Fjord1 MRF Indre Sunnmøre Brattvåg - Dryna- Fjørtofta Harøya Fjord1 MRF Solholmen - Mordalsvågen Fjord1 MRF Romsdalspakken Aukra - Hollingsholmen Fjord1 MRF Romsdalspakken Småge - Orta - Finnøya - Sandøya- Torghatten Nord Ona Molde Sekken Torghatten Nord Åfarnes Sølsnes Fjord1 MRF Romsdalspakken Kvanne- Røkkum Fjord1 MRF Nordmørspakken Arasvika Hendset Fjord1 MRF Nordmørspakken Seivika Tømmervåg Fjord1 MRF Nordmørspakken Edøya Sandvika Fjord1 MRF Nordmørspakken Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya Tide Sjø Ytre Sunnmøre Årvik Koparnes Tide Sjø Ytre Sunnmøre Hareid Sulesund Tide Sjø Ytre Sunnmøre Volda Lauvstad Tide Sjø Ytre Sunnmøre Haramsøya-Løvsøya-Skjeltene Tide Sjø Ytre Sunnmøre Bindingar i anbodskontrakter Alle Møre og Romsdal fylkeskommune sine ferjesamband er drifta på grunnlag av anbodskontraktar i Samferdselsavdelinga har kontraktsoppfølginga for 3 av sambanda direkte medan ferjeseksjonen hos Statens vegvesen har kontraktsoppfølginga for dei resterande sambanda. Samferdselsavdelinga har i samarbeid med ferjeteamet hos Statens vegvesen gjort ei framskriving etter reglane i anbodskontraktane. Side 13

14 Side 10 Tilleggskjøp Ytre Sunnmøre Årvik Koparnes; Rutejusteringar for å tilpasse tidleg flyavgang. Endringa gjeld første rundtur blir flytta fram med 15 min frå kl 04:45 frå Årvik til kl 04:30. Hareid Sulasund; Større kapasitet i sambandet ved verkstadopphald på MF Tidefjord og MF Tidesund. Tilleggskjøpet er ei vidareføring av ordninga frå Romsdalspakken Sølsnes Åfarnes; utvida rutetilbod i 10 veker og i pinsa. Kostnadene dekkjer ei ekstra ferje. Solholmen Mordalsvågen; ekstra rundtur natt til laurdag, måndag - fredag morgon. Solholmen - Mordalsvågen; pendlartur, måndag - fredag Aukra - Hollingsholm; ekstra rundtur natt til laurdag og søndag Venting TIMEkspress. Indre Sunnmøre Rasferje Generelt Det er kapasitetsutfordringar på fleire samband, og derfor er det sett av litt i budsjettet for å kjøpe ekstra kapasitet Det er knytt ei viss usikkerhet til bindingane i anbodskontraktene. Hovudsakleg skuldast dette at det er usemje med operatørane knytt til storleiken på kompensasjonen for auka rabattar i fleire anbodskontraktar. Det er berekna at bindingane i anbodskontraktane vil utgjere kr for Det er ikkje lagt opp til større endringar i rutetilbodet for nokon av sambanda. Øvrige kostnader I tillegg til bindingane i anbodskontraktane forventast det kostnader knytt til følgjande forhold i 2012: Oppgjer av kortdatabase som følgje av at samband som var drifta på grunnlag av forhandla avtalar i 2011 har gått over til anbodsdrift i 2012 (totalt 7 samband - binding) Kostnader til lærlingar Kostnader til rasferje (drift og beredskap) Brovaktsalarm Styrking av kapasitet Sykkylven Magerholm. Totalt er desse tilleggskjøpa berekna til kr Også her er det ei viss usikkerhet knytt til beløpet då kostnadane til dels er estimert (mellom anna vil behov for rasferje variere frå år til år). Side 14

15 Side 11 Nødvendig auka kapasitet i sambandet Sykkylven Margerholm kan også bli kostnadskrevjande. Det er avgjerande kva slags løysing ein kan bli samde om og kor omfattande ferjerokade som må gjennomførast. Samferdselsutvalet vil bli orientert når endeleg løysing og økonomiske konsekvensar føreligg. Framlegg til budsjett for 2012 for fylkesvegferjedrifta (beløp i 1000 kroner) Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Fremforhandlet avtale 2011 Fjord 1 MRF AS ,0 Bindingar i anbodskontraktar ,6 Øvrige kostnader ,0 Sum fylkesvegferjedrifta ,2 Side 15

16 Side 12 Ramme 66 Båtruter Nærare omtale av ramme 66 er gitt i økonomiplan/budsjett Norled AS Norled AS driv desse 4 hurtigbåtrutene innanfor fylket: Hareid Valderøya Ålesund Langevåg Ålesund Ålesund Valderøy Hamnsund Lepsøy Haramsøy Fjørtoft Myklebust Molde Vestnes Vikebukt Alle desse sambanda inngår i 6-års anbodskontrakt med Norled AS frå 1. januar Godtgjersla i avtalen med Norled blir regulert årleg med konsumprisindeksen oktober oktober året før. Reguleringa utgjer 1,4% for I tillegg til det kontraktfesta beløpet kjem hamneavgifter med om lag 1,2 mill. kr årleg. Fylkeskommunen sette inn nytt billetteringsutstyr på dei 4 hurtigbåtrutene ved oppstart av anbodskontrakten med Norled Anbodskontrakten er ein nettokontrakt, slik at det er operatøren som har inntektsansvaret. Sidan det no er forskjellig billetteringssystem på båt og buss har dette ført til redusert sal av ungdomskort og andre billettar på hurtigbåtrutene. I tillegg fungerte ikkje det nye billetteringsutstyret etter føresetnadane den første tida. Norled AS har mista billettinntekter som følgje av dette. Dette krev Norled AS kompensert, og det er forhandla fram ei løysing kor Møre og Romsdal Fylkeskommune betaler kr pr år for ungdomskort for årene 2009, 2010 og 2011 og deretter kr kvart år ut avtaleperioden.det er også forhandla om ein kompensasjon for inntektssvikt på verdikort og Tide Sjø er tilbode ein kompensasjon på kr kvart år ut avtaleperioden Det synes i denne samanheng til SA-22/11. Tilbodet er avslått av styret til Norled AS. I tillegg vedtok samferdselsutvalet i SA-28/12 å løyve 1,270 mill. kr i auka godtgjersle til Norled AS for å oppretthalde dagens rute- og driftsopplegg for hurtigbåtrutene i fylket i komande rutetermin. Av løyvinga blir kr utbetalt i 2012 og kr i Side 16

17 Side 13 Framlegg til budsjett for 2012 for hurtigbåtrutene (tal i 1000 kr) Norled Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Norled AS (anbodsruter) ,4 Norled AS, tilleggsavtale Sekken ,5 Kompensasjon ungdomskort ,3 Kompensasjon billettsystem Kompensasjon for å oppretthalde dagens ruteopplegg i komande rutetermin Kompensasjon verdikort Hamneavgifter ,3 Sum Norled ,3 Kystekspressen Kystekspressen er hurtigbåtruta Kristiansund Trondheim med stoppestader undervegs på Edøy/Smøla, Kjørsvikbugen/Tjeldbergodden, Sandstad/Hitra og Brekstad/Ørland. Kystekspressen starta i 1994 etter vedtak i begge fylkestinga. Kystekspressen er ei samanslåing av hurtigbåtruta Kristiansund Edøy og hurtigbåtrutene mellom Trondheim og Ørland/Hitra/Frøya. Ruta blir driven av Partrederiet Kystekspressen ANS som er eigd av Fosen Namsos Sjø AS (51 %) og Fjord1 MRF (49 %). Sør-Trøndelag fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune er oppdragsgjevarar for ruta med 50 % kvar. Ruta blir driven på grunnlag av ein direkte forhandla kontrakt som gjeld frå 1. september 2007 til 31. desember Frå 1994 til 2001 vart ruta driven på direkte forhandla 1-års avtalar. Deretter vart det inngått ein forhandla 6-års avtale frå 2002 til Godtgjersla i avtalen blir årleg regulert frå 1. januar ut frå endring i Konsumprisindeksen november november året før 80 % endring av drivstoffprisen i høve til ein basispris Frå 1. mai 2009 vart det inngått ein tilleggsavtale med Kystekspressen fram til 31. desember 2013 om redusert fart for å redusere drivstofforbruket. Dette er avtalt å gi ei innsparing på omlag kr for kvar oppdragsgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune har avtalt å betale kr i kompensasjon kvart år frå 2009 for at det ikkje vart vedtatt utbygging av gasskraftverk (eller anna tilsvarande utbygging) på Tjeldbergodden. For 2012 vil den totale kontraktbetalinga for Møre og Romsdal fylkeskommune bli auka med om lag 3,0 mill. kroner etter regulering av avtalen. Det er innkjøpt nytt billetteringsutstyr som skal nyttast i Kystekspressen, og Møre og Romsdal fylkeskommune sin del av dei årlege driftsutgiftene for dette blir på kr pr. år frå 2009 til Kostnadane for 2009 og 2010 er anslagspostert i rekneskapet for tidlegare år. Side 17

18 Side 14 Framlegg til budsjett for 2012 for Kystekspressen (tal i 1000 kr) Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Kystekspressen ANS, avtalar ,1 Billetteringsutstyr Sum Kystekspressen ,4 Mindre lokale båtruter Møre og Romsdal fylkeskommune yter i dag tilskot til i alt seks mindre lokale båtruter. Rutene er i hovudsak oppretta ut i frå kravet om lovpålagt skoleskyss og beredskap/rasfare. I tillegg blir det ytt tilskot til Sundbåten i Kristiansund. Som tidlegare år legg vi også i år opp til ein auke i tilskotet tilsvarande utviklinga i konsumprisindeksen. Framlegg til budsjett for 2012 for dei mindre lokale båtrutene (tal i 1000 kr) Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Sum mindre lokale båtruter ,3 Oppsummering Framlegg til budsjett for 2012 for båtruter (beløp i 1000 kroner) Ramme 66 Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Norled AS ,3 Kystekspressen ,4 Mindre lokale båtruter ,3 Sum ,0 Meirforbruket på kr dekkjast inn ved å overføre beløpet frå ramme 69 til ramme 66, jfr sak SA-29/12. Side 18

19 Side 15 Ramme 67 Skoleskyss i vidaregåande skole Etter Opplæringslova har fylkeskommunen ansvar for fri skyss eller full skyssgodtgjersle for elevar i vidaregåande skole dersom veglengda mellom heim/bustad og skole overstig 6 km. For funksjonshemma elevar og elevar som reiser med båt gjeld dette ansvaret utan omsyn til veglengd. Skyssansvaret omfattar dagleg skyss til/frå skole og utplasseringsstad. Slik skyss blir administrert av samferdselsavdelinga, men kostnadene inngår i godtgjersla til ruteselskapa. Det same gjeld all kompensasjon/godtgjersle for skyss av funksjonshemma elevar. Når det gjeld administrasjon av skyss av varig og mellombels funksjonshemma elevar har fylkeskommunen allereie frå 2012 måtte overta dette for den del av rutebilproduksjonen som går over på anbod (jfr. ramme 64). Hausten 2010 vart det gjort endringar i Opplæringslova slik at elevar i grunnskolen med funksjonshemming eller midlertidig skade eller sjukdom har fått skyssrett i samband med skyss til/frå SFO. I statsbudsjett vart det sett av ein kompensasjon til fylkeskommunane for meirutgifter ved denne skyssen og Møre og Romsdal fylkeskommune får om lag kr av desse midlane. Skyssen til/frå SFO ligg ikkje inne i avtalen som Møre og Romsdal fylkeskommune i dag har med ruteselskapa, og fylkeskommunen dekker slike meirkostnader etter rekning. Denne kostnaden vil variere noko frå år til år. Vi har auka budsjettet med kroner ,-. Dette skuldast at elevar ved kompetansesenter utanfor fylket har, gjennom revidering av skyssreglementet, fått vesentleg fleire heimreiser. I tillegg har vi fått auka kostnader for skyss av gjesteelevar/elevar som kan velje skule i nabofylka. Endring av ventetid frå 120 min til 90 min er ikkje kostnadsrekna enno. Dette er et usikkerhetsmoment i ramma. Skoleskyss hurtigbåt / ferje Når det gjeld skoleskyss med hurtigbåt og ferje blir denne gjort etter avtalar med Fjord 1 MRF AS og Tide Sjø AS. Med Tide Sjø AS er det inngått ein langsiktig avtale både for hurtigbåt og ferje. Avtalen med Tide går ut i 2013 for ferjerutene og i 2014 for hurtigbåtrutene. Avtalen regulerast med takstendring for det aktuelle år og godtgjersla kan bli gjenstand for forhandlingar dersom det skjer vesentlige endringar i elevtalet. Når det gjeld elevar som reiser med Fjord 1 MRF sine ferjer blir det forhandla fram ein avtale kvart år basert på elevtalet. Side 19

20 Side 16 Framlegg til budsjett for 2012 for skoleskyss (beløp i 1000 kroner) Ramme 67 Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Fjord1 MRF AS / Norled AS ,0 Bompengeselskap Skoleskyss Norled AS Romsdalsfjorden ,1 Skoleskyss Tøndergård ,0 Skoleskyss gjesteelevsgaranti ,3 Skoleskyss funksj. Gr. Skoleelever SFO ,3 Post for usikkerhet ,0 Sum ,6 Side 20

21 Side 17 Ramme 68 TT-ordninga Framlegg til budsjett for 2012 for TT-ordninga (beløp i 1000 kroner) Ramme 68 Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring TT-ordninga ,1 Sum ramme ,1 Transporttenesta er eit tilbod om dør til dør transport for personar som grunna si rørslehemming ikkje kan, eller har vesentlege vanskar med, å reise kollektivt. Det er hovudsakleg drosjenæringa som utfører transporttenesta. Transporttenesta ligg i eit grenseland mellom sosial- og samferdselspolitikk. Ordninga overlappar også i nokon grad Folketrygda sine transportstøtteordningar (bil- og grunnstønad). Totalt kan 2,75 % av befolkninga i fylket (vel personar) godkjennast som TTbrukarar. Det er om lag TT-brukarar. Kommunevis blir brukartaket fordelt i høve til folketal og andel eldre. Kommunar med størst andel eldre får relativt høgast brukartak. Samferdselsavdelinga administrerer transporttenesta, men kommunane godkjenner brukarane etter retningslinjer vedtekne av samferdselsutvalet. Retningslinjene gjeldande frå 1. november 2003 inneber auka prioritering av yngre funksjonshemma med livslang funksjonshemming. Fordelinga av reisekupongar skjer ved at alle TT-brukarane får eit reisetilbod (standardtilbod) i høve til si definerte brukargruppe. I tillegg kan TT-brukarar under 67 år (om lag brukarar) få fleire reisekupongar ved ei meir etterspurnadsstyrt tildeling av reisekupongar. Inntil 10 % av tilskottsramma kan fordelast etterspurnadsstyrt. Tilrådd ramme frå 2012 er 13,7 mill kroner, same beløp som i Arbeidet med innføring av elektroniske kort er no i gang, basert på den gjennomførte evalueringa av TT-ordninga. Eit nytt reglement vil bli utarbeidd som grunnlag for ein kravspesifikasjon for anbodskonkurranse. Side 21

22 Side 18 Ramme 69 Diverse samferdselsformål Terminalar og ilandstigningsanlegg Utviklinga av terminalane skal skje med basis i sjølvstendige terminalselskap. Fylkeskommunen sitt engasjement skal styrast og administrerast direkte av samferdselsavdelinga gjennom langsiktige og forpliktande utviklings-/driftsavtaler med terminalselskapa. Dette gjeld drift av følgjande terminalar: Trafikkterminalane Ålesund og Moa Trafikkterminalen Ytterland Venterom Sjøholt Trafikkterminalen Hareid Trafikkterminalen Molde Åndalsnes Skysstasjon Trafikkterminalen Kristiansund Trafikkterminalen Surnadal Trafikkterminalen Sunndalsøra Hurtigbåtkaia Skateflua Hurtigbåtkaier Romsdalsfjorden Det er teikna avtaler med alle terminalar og ilandstigningsanlegg nemnt over, med unntak av trafikkterminalane Hareid og Surnadal. Fornying av fleire avtalar har medført ein kostnadsauke for Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er byterminalene som medfører størst auke. I tillegg til terminalane og ilandstigningsanlegga nemnt over kjem ei rekke tilsvarande anlegg kor avtalane administrerast av Statens vegvesen (desse dekkjast over ramme 70 gjennom tildeling til Statens vegvesen). Det er innarbeidd eit beløp på 11,5 mill. kr i budsjettet for i Kostnadsauken medfører at forventa bruk på terminalar i 2012 blir 12,1 mill. Framforhandla avtaler på trafikkterminalene i Hareid og Surnadal er vedlagt. Hareid Trafikkterminal AS: Avtalen mellom Hareid Trafikkterminalen AS og Møre og Romsdal fylkeskommune gikk ut Administrasjonen har forhandla fram eit nytt forslag til avtale gjeldande i perioden Årleg godtgjersle vil utgjere kr med vanlig KPI-regulering. Godtgjersla for 2011 var kr Vedlikehaldskostnadene vil auke vesentleg i dei kommande åra. Trafikkterminalen Surnadal Avtalen mellom Surnadal Kulturhus BA og Møre og Romsdal fylkeskommune om drift av Trafikkterminalen Surnadal gikk ut Vårsøg Hotell AS har tatt over drifta av terminalen f.o.m Administrasjonen har forhandla fram eit nytt forslag til avtale gjeldande i perioden Årleg godtgjersle vil utgjere kr med vanlig KPI-regulering. Godtgjersla for 2011 var kr Side 22

23 Side 19 Trafikanten Møre og Romsdal AS Fylkesutvalet vedtok i sak U-114/05 A at Trafikanten Møre og Romsdal skulle organiserast som eit fylkeskommunalt aksjeselskap. Fylkeskommunen er einaste eigar. Trafikanten fikk frå 2010 ein del nye oppgåver. Det er i budsjettet gjort framlegg om eit ordinært driftstilskott til Trafikanten på 6,2 mill. kr. I dette beløpet ligg same driftstilskott som tidlegare år, men med tillegg for auka kostnader knytt til drift av elektronisk billetteringssystem og drift av sanntidsinformasjon. I all hovudsak vil dette dreie seg om lønskostnader. Andre kostnader blir dekt direkte over ramme 69. Drift av elektronisk billetteringssystem Trafikanten har ansvaret for å drifte det nye billetteringssystemet med mellom anna det datatekniske ansvaret, sørvis mot passasjerar og ruteselskap og overordna administrasjon av maskinparken. Direkte kostnader for systemet, som til dømes lisenskostnader, kommunikasjonskostnader, vedlikehaldskostnader, konsulentkostnader m.v. blir dekt direkte over ramme 69. Kostnader til billetteringssystem har fram til no lege inne i godtgjersla til rutebilselskapa. Når det elektroniske billetteringssystemet blir innført, vil denne kostnaden måtte dekkjast av fylkeskommunen direkte. Det er sett av 4,5 mill. kr til formålet i budsjettframlegget for Det er ein viss usikkerheit rundt kostnadens størrelse. Drift av system for sanntids- og publikumsinformasjon Kaiene i Kristiansund, Molde, Ålesund, Hareid, Valderøy, Haramsøya og Edøya har monitorar med vising av ruteinformasjon i sanntid. Driftskostnadane er knytt til vedlikehald, brukarstøtte, ASP-avtale og GPRS. I tillegg er det sanntidsinformasjon på TIMEkspressen. Det er sett av 0,4 mill kr til drift av sanntidssystem i 2012 og komande år. I tillegg kjem kostnader til drift av system for publikumsinformasjon og ruteplanlegging (søkemotor m.v.) på om lag 0,7 mill kr pr år. Heim for ein 50-lapp Trygt heim for ein 50-lapp er eit trafikktryggingstiltak retta inn i mot ungdomsgruppa for å hindre helgeulykker. Ordninga kom i gang i Samferdselsutvalet vedtok i sak Sa-63/04 A at alle kommunar som søkte skulle få innført denne ordninga, men ordninga gjeld likevel ikkje i kommunar med nattbuss. Turane blir køyrde langs faste ruter, til faste tider og må tingast på førehand. Ved utgangen av 2010 har 28 kommunar innført ordninga og i alt ungdommar nytta seg av tilbodet, dette er likevel ein liten nedgang i bruken på om lag 10% samanlikna med året før. Det er foreslått sett av kr ,- til ordninga i Side 23

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI Berekna til Møre og Romsdal fylkeskommune Dokument type Rapport Dato September, 2011 MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette

Detaljer

Møteinnkalling. Side 1

Møteinnkalling. Side 1 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 20.12.2011 Tid: Kl. 11: 00 Frå kl.12:00-14:00 skal samferdselsutvalet vere med på dåpen av M/F Kvaløy med tilhøyrande

Detaljer

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar SAMFERDSEL Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tal i heile 1000 kr Endring % 720 Vedlikehald fylkesvegar Brutto driftsutgifter 392 154 396 396 1,1 % Driftsinntekter -25 000-30 000 20,0 % Netto driftsutgifter 367

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Møre og Romsdat fylkeskomrnune UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Kristiansund 5. - 7. november Quality Hotel Grand Velkomstbrev med praktisk informasjon Program Sakspapir Møteprotokoll frå Ungdommens fylkesting

Detaljer

( Nøkkeltal for drifta i 2005) ( Dette er Fjord1 ) ( først og fremst )

( Nøkkeltal for drifta i 2005) ( Dette er Fjord1 ) ( først og fremst ) ( årsmelding 2005 ) ( Innhald ) Dette er Fjord1... 3 Konsernleiinga... 4 Konsernsjefen har ordet... 5 Forretningsområde...6 Organisasjonskart... 7 Datterselskap... 8 Viktige hendingar i 2005... 9 Viktige

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl.

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl. Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl. 12:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

( Nøkkeltal for drifta i 2006) ( Dette er Fjord1 )

( Nøkkeltal for drifta i 2006) ( Dette er Fjord1 ) ( årsmelding 2006 ) ( Innhald ) Dette er Fjord1... 4 Organisasjonskart... 5 Konsernsjefen har ordet... 6 Konsernstaben... 7 Forretningsområde...7 Viktige hendingar i 2006... 9 Årsmelding... 10 Verksemdstyring...

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

NETTMØTE. livsviktig! Tomlene opp for. Beltebruk i buss. Det er ikke alltid nok med fjord og fjell. Møre og Romsdal STØRST I LANDET PÅ FERJE

NETTMØTE. livsviktig! Tomlene opp for. Beltebruk i buss. Det er ikke alltid nok med fjord og fjell. Møre og Romsdal STØRST I LANDET PÅ FERJE Tomlene opp for NETTMØTE INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 3 2014 Bypakke Molde, Kristiansund og Ålesund: 15 ÅR MED BYUTVIKLING s. 28-29 Nå kan du møte din rådgiver i Sparebanken Møre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2014

Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2014 Sektorar, avdelingar og vidareg, ande skolar i fylket Møre og Romsdal fylkeskommune Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 57390/2010/124 ' Bjørn Nerland, 71 25 86 03 05.01.2011

Detaljer

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 15. november 2010 Fylkesutvalet 23. november 2010 Fylkestinget

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer