Møteinnkalling. Side 1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: Tid: Kl. 11:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Side 1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15"

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: Tid: Kl. 11:15 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Sekretariatet sine telefonnr / e-post samferdselsavdelinga: Vi ønskjer alle vel møtt! Side 1

2 Side 2

3 Saksnr Innhald Uoff SA-31/12 Vederlag til ulike samferdselsføremål. Budsjettendring 2011 SA-32/12 Regional transportplan for Midt-Norge - ny politisk handsaming SA-33/12 Høringsuttale - Forslag til Nasjonal Transportplan SA-34/12 Fylkeskommunelt eigarskap av gang- og sykkelvegar langs gamle fylkesvegar SA-35/12 Investeringsprogram SA-36/12 Langfjordtunnelen - vidare planarbeid/reguleringsplanarbeid SA-37/12 Høyring - Endring i lov av 21. juni 2002 nr 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) SA-38/12 Eigarskap - veglys langs fylkesveg i Møre og Romsdal SA-39/12 Fråvikssøknad fv. 664 gangveg Bud stadion - Bud skole SA-40/12 Hamresvingen - val av løysing SA-41/12 Kravspesifikasjon ved anbodsutsetting ferjerutene Volda - Folkestad og Volda - Lauvstad SA-42/12 Større ferjekapasitet i Møre og Romsdal (vert ettersendt) RS-28/12 Trafikktryggingstiltak Volda sentrum - Strakstiltak RS-29/12 Høring - Håndbok 017 Veg- og gateutforming og bruk av wire-rekkverk RS-30/12 Seivika-Tømmervåg - Innstillinger pga værforhold og fergemateriell RS-31/12 Innstillinger i fergesamband Seivika - Tømmervåg, konsekvenser for lokalsamfunn og brukere RS-32/12 Fergesambandet Seivika Tømmervåg RS-33/12 TT-tilbud til brukere med tunge funksjonshemminger - invitasjon til å delta i forsøk RS-34/12 Invitasjon til fylkessamling om trafikksikkerhet - Trondheim 3.mai 2012 RS-35/12 Miljøtiltak - piggdekkbestemmelsene i vegtrafikkloven - høring - frist RS-36/12 Fræna kommune - Elnesvågen sentrum - miljøtiltak - løyvingar til trafikksikkerheit RS-37/12 Nasjonal rassikringsgruppe - møtereferat X X Side 3

4 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2012 Magne Vinje Saksnr Utval Møtedato SA-31/12 Samferdselsutvalet Vederlag til ulike samferdselsføremål. Budsjettendring 2012 Sjå eige hefte. Arild Fuglseth samferdselssjef Side 4

5 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA SAMFERDSELSUTVALET Sak SA 34/12 Møte 24. april 2012 Vederlag til ulike samferdselsformål Budsjettendring 2012 Side 5

6 Side 2 Innhald Mål samferdsel 3 Vedtatt budsjett Ramme 63 Samferdselsavdelinga 4 Ramme 64 Lokale bilruter 6 Ramme 65 Fylkesvegferjedrifta 9 Ramme 66 Båtruter 12 Ramme 67 Skoleskyss i vidaregåande skole 15 Ramme 68 TT-ordninga 17 Ramme 69 Diverse samferdselsformål 18 Ramme 70 Fylkesvegar 23 Oppsummering budsjettendringar 24 Forslag til vedtak 25 Side 6

7 Side 3 Mål samferdsel Betre tilgjenge for folk og gods innanfor tenlege rammer for trafikktrygging, miljø og samfunnets ressursbruk; Trafikktrygging og universell utforming skal vurderast i alle relevante samanhengar Samordne areal- og transportplanlegginga slik at ein unngår løysingar som skaper unødig transport Utvikling av transportnettet skal prioriterast der dette gir størst samfunnsnytte Samferdselsløysingar som utvidar bu- og arbeidsmarkandsområde og som aukar samhandlinga mellom dei Utnytte dei enkelte transportmidla sine føremoner. Vedtatt budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 (T-79/11) Nettobudsjett drift 2012 (1000-kr) Samferdsel Budsjett 2012 Ramme 63 - samferdselsavdelinga Ramme 64 - lokale bilruter Ramme 65 - fylkesvegferjedrifta Ramme 66 - båtruter Ramme 67 - skoleskyss i vgs Ramme 68 - TT-ordninga Ramme 69 - ymse samferdselsføremål * Ramme 70 - fylkesvegar ** Sum samferdsel Ikkje innarbeid i tabellen ovanfor: * Ramme 69 vart redusert med kr ved overføring til ramme 66, jfr SA- 29/12. Ramme 69 blir auka med kr i høve til opphavleg budsjett i samband med resultatvurderinga for ** Ramme 70 blir auka med kr i høve til opphavleg budsjett i samband med resultatvurderinga for Side 7

8 Side 4 Ramme 63 Samferdselsavdelinga Framlegg til budsjett for 2012 for samferdselsavdelinga (1000 kr) Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Driftsinntekter ,3 Driftsutgifter ,0 Sum ,7 Nærare omtale av ramme 63 er gitt i økonomiplan/budsjett For å kunne bli ein aktiv vegeigar er det nødvendig at fylkeskommunen byggjer opp alternativt leiger inn - tilstrekkeleg kompetanse/kapasitet til å ivareta vegeigarfunksjonen inkl. bestilling/styring i høve til Statens vegvesen og eventuelt andre leverandørar, samt ha nødvendig kontakt med kommunane og andre interessentar. Ressursbruken til vegadministrasjon utover det som er foreslått i ordninga med sams vegadministrasjon, anten det gjeld personell hos Statens vegvesen eller fylkeskommunen, vil måtte dekkjast inn gjennom dei midlane som fylkeskommunen blir tildelt gjennom rammetilskottet. Det er framleis behov for å auke bemanninga på samferdselsavdelinga for å kunne ivareta delar av ansvarsoverføringa, spesielt dei delane som går på å ivareta veieigarrolla på ein tilfredsstillande måte og ferjedrift. Arbeidet vil femne om utforming av strategiar, det overordna byggherreansvaret, oppfølging av kravspesifikasjonsarbeid i høve til anbod, dagleg drift og kontraktoppfølging. Samferdselsutvalet legg opp til at framtidige anbodskontraktar når det gjeld landverts kollektivtransport, skal legge til grunn brutto anbodskontrakt. Ei slik innkjøpsform betyr at Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for inntektene, medan transportørane har ansvar for kostnadene ved rutebildrifta. Denne kontraktforma er den klårt vanlegaste for anbod av kollektivtrafikken i Norge (ca. 95% av alle anbodskontraktar). Overgang frå forhandla nettokontraktar til anbodsbaserte bruttokontraktar fører til ei stor endring i arbeidsdelinga mellom fylkeskommunen som oppdragsgivar og busselskapa som operatørar. Bruk av anbod krev profesjonell innkjøpskompetanse samtidig som fylkeskommunane får inntektsansvaret/billettering og ansvaret for ruteplanlegginga. Administrasjon for skyss av varig og mellombels funksjonshemma elevar vil etter kvart måtte overtakast av fylkeskommunen når rutebilproduksjonen går over på anbod. Side 8

9 Side 5 Vi har i samband med økonomiplan/budsjett vurdert behov for kompetanse og kapasitet. Det er lagt inn ei auke på 3 stillingar frå andre halvår Følgjande stillingar vil snarleg bli besett: Rådgivar marknad og kommunikasjon. Ruteplanleggar på kollektivseksjonen. Rådgivar infrastruktur. I tillegg til desse stillingane vil det i den næraste tida bli behov for auka kompetanse og kapasitet knytt til desse fagområda: Oppfølging og styring av ferjedrifta Oppfølging og styring av arbeid med kollektivtrafikk Utvida kompetanse rundt vegeigarrolla Korleis vi vel å løyse desse områda i år vil samferdselsutvalet bli orientert om ved eit seinare høve. Auka bemanning, auka aktivitetsnivå samt tiltak for å tilpasse kontorlokala våre til fleire medarbeidarar kan medføre at vi får eit lite meirforbruk på denne ramma i Side 9

10 Side 6 Ramme 64 Lokale bilruter Nærare omtale av ramme 64 er gitt i økonomiplan/budsjett Selskap med incitamentsavtale til og med 2012 Alle selskapa med unnatak for Nettbuss Møre AS har inngått 4-årsavtale med fylkeskommunen for perioden I avtalen med selskapa er følgjande faktorar regulert: 1. Dieselpris Tilskot er regulert frå 2011 til 2012 ut frå utviklinga i drivstoffprisen. 2. KPI Tilskot er regulert frå 2011 til 2012 for auke i konsumprisindeksen. 3. Realtakstendring For å redusere behovet for godtgjersle kan takstane aukast ut over KPI. Regulering av avtalene med rutebilselskapa gir ein kostnadsauke på om lag 5,5 mill kroner i forhold til Nettbuss Møre AS Det er inngått ny avtale for 2012 om godtgjersle på kjøring av restproduksjon. Avtalen vart ein del dyrare enn budsjettert og er hovudårsaken til behov for auka ramme. Delar av selskapet sin produksjon blei anbodsutsett i første anbodspakke frå 1. januar Første anbodspakke inneheld Nettbuss Møre AS sin tidligare produksjon i Ålesund og Giske kommunar. Økonomisk ramme Økonomisk ramme er utrekna til 277,1 mill kr i 2012 og dette er naudsynt for å oppretthalde dagens produksjon. I tillegg vart den økonomiske ramma utvida med 2 mill kroner til Campus Ålesund. I høve til tidlegare år, der drifta av bussrutene har vore sikra med oversiktlige og langsiktige avtalar har det no kome inn større moment av risiko i ramme 64 knytt til: Inntektsansvar for busstilbodet i Ålesund og Giske, utrekna til 58 mill. kroner i Kostnader knytt til ekstraordinær skoleskyss Auka standardkrav til skoleskyss. Dersom ein ikkje finn løysing innanfor økonomisk ramme er verkemidlet reduksjon i tilbodet. Dei fleste distrikts- og langrutene har rutetermin 1. mai, medan alle byrutene har rutetermin knytt til skuleåret, med redusert trafikk i sommarferien og nye ruter ved skolestart. Side 10

11 Side 7 Overgang til anbod og bruttokontraktar på bussrutene Overgangen frå insitamentsavtalar til anbod er vanskelig både for fylkeskommunen og selskapa, og vi må rekne med at det ikkje alltid blir lett å kome til semje om godtgjersle på avslutta kontraktar. Innføring av anbod på rutebildrift gir nye utfordringar for fylkeskommunen. Det blir stilt krav til gode anbodsdokument som sikrar at bussoperatørane er interessert i å konkurrere om avtalane. Utvikling av tilbodet må komme gjennom betre kunnskap om marknaden og målretta strategisk arbeid. Innføring av nytt billetteringsutstyr og overføring av inntektsansvar og risiko frå selskapa til fylkeskommunen er viktige brikkar som må på plass. Med bruttokontraktar kan fylkeskommunen forme takstane friare til dømes slik vi har sett døme på i Trøndelag med reduserte busstakstar inn og ut av Trondheim. Fylkeskommunen arbeider med å utarbeide ein kollektivstrategi for fylket. Dette skal bli eit arbeidsverktøy for å sikre eit godt og effektivt tilbod med fornuftig ressursbruk. Det er i 2012 budsjettert med 58 mill. kr i inntekter på anbodet i Ålesund og Giske. Billettinntektene for dei første månadene i år viser at det kan verte vanskeleg å oppnå budsjettmålet på inntektene. Om dei første månadene 2012 leggast til grunn kan ein forvente ein inntektsvikt på omlag 5 mill. kr. På grunn av usikkerheten er ikkje dette innarbeid i revidert budsjett på ramme 64 ved dette høve. Utviklinga vil bli rapportert når sikrare trendar føreligg. Budsjett 2012 Spesifikasjon av budsjettpostane følgjer nedanfor. Det er lagt opp til å oppretthalde produksjonen på 2011-nivå (inkl tilleggskjøp). Godtgjersle nettokontraktar for 2012 (1000 kr) Budsjett Selskap 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Aukra Auto AS ,8 Atlantic Auto AS ,7 Eide Auto AS ,9 Fjord1 Buss Møre AS ,4 Nettbuss Møre AS * ,8 Sekken Næringspark AS ,8 Sula Rutelag AS ,1 Veøy Buss AS ,0 Sum ,5 *Framforhandla forlik vart anslagspostert i mill. er utbetalt akontobeløp i Side 11

12 Side 8 Framlegg til budsjett for 2011 for lokale bilruter (1000 kr) Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Godtgjersle til bussselskapa i fylket ,5 Fjord1 Nordfjord Ottadalen, godtgjersle ,1 Fjord1 Nordfjord Ottadalen, ungdomskort Firda Billag AS, ungdomskort ,1 Bruttokontrakt, nettokostnad Tilleggsavtalar og reserve ,7 Sum ,8 Budsjettet for 2012 har ei ramme på kr Meirforbruket på ramma må dekkjast inn på ramme 69. Side 12

13 Side 9 Ramme 65 Fylkesvegferjedrifta Nærare omtale av ramme 65 er gitt i økonomiplan/budsjett Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for 20 av 26 ferjesamband i Møre og Romsdal (2 av sambanda er kommersielle og 4 samband er Staten sitt ansvar). Oversikta syner sambanda i fylket som fylkeskommunen har ansvaret for med tilhøyrande opplysningar om operatør og anbodspakke. Samband i Møre og Romsdal Operatør 2012 Anbodspakke 2012 Festøya Hundeidvika Torghatten Nord Sæbø - Leknes - Standal - Trandal Fjord1 MRF Indre Sunnmøre Skår Ørsnes Magerholm Fjord1 MRF Midtre Sunnmøre Stranda - Liabygda Fjord1 MRF Indre Sunnmøre Eidsdal Linge Fjord1 MRF Indre Sunnmøre Brattvåg - Dryna- Fjørtofta Harøya Fjord1 MRF Solholmen - Mordalsvågen Fjord1 MRF Romsdalspakken Aukra - Hollingsholmen Fjord1 MRF Romsdalspakken Småge - Orta - Finnøya - Sandøya- Torghatten Nord Ona Molde Sekken Torghatten Nord Åfarnes Sølsnes Fjord1 MRF Romsdalspakken Kvanne- Røkkum Fjord1 MRF Nordmørspakken Arasvika Hendset Fjord1 MRF Nordmørspakken Seivika Tømmervåg Fjord1 MRF Nordmørspakken Edøya Sandvika Fjord1 MRF Nordmørspakken Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya Tide Sjø Ytre Sunnmøre Årvik Koparnes Tide Sjø Ytre Sunnmøre Hareid Sulesund Tide Sjø Ytre Sunnmøre Volda Lauvstad Tide Sjø Ytre Sunnmøre Haramsøya-Løvsøya-Skjeltene Tide Sjø Ytre Sunnmøre Bindingar i anbodskontrakter Alle Møre og Romsdal fylkeskommune sine ferjesamband er drifta på grunnlag av anbodskontraktar i Samferdselsavdelinga har kontraktsoppfølginga for 3 av sambanda direkte medan ferjeseksjonen hos Statens vegvesen har kontraktsoppfølginga for dei resterande sambanda. Samferdselsavdelinga har i samarbeid med ferjeteamet hos Statens vegvesen gjort ei framskriving etter reglane i anbodskontraktane. Side 13

14 Side 10 Tilleggskjøp Ytre Sunnmøre Årvik Koparnes; Rutejusteringar for å tilpasse tidleg flyavgang. Endringa gjeld første rundtur blir flytta fram med 15 min frå kl 04:45 frå Årvik til kl 04:30. Hareid Sulasund; Større kapasitet i sambandet ved verkstadopphald på MF Tidefjord og MF Tidesund. Tilleggskjøpet er ei vidareføring av ordninga frå Romsdalspakken Sølsnes Åfarnes; utvida rutetilbod i 10 veker og i pinsa. Kostnadene dekkjer ei ekstra ferje. Solholmen Mordalsvågen; ekstra rundtur natt til laurdag, måndag - fredag morgon. Solholmen - Mordalsvågen; pendlartur, måndag - fredag Aukra - Hollingsholm; ekstra rundtur natt til laurdag og søndag Venting TIMEkspress. Indre Sunnmøre Rasferje Generelt Det er kapasitetsutfordringar på fleire samband, og derfor er det sett av litt i budsjettet for å kjøpe ekstra kapasitet Det er knytt ei viss usikkerhet til bindingane i anbodskontraktene. Hovudsakleg skuldast dette at det er usemje med operatørane knytt til storleiken på kompensasjonen for auka rabattar i fleire anbodskontraktar. Det er berekna at bindingane i anbodskontraktane vil utgjere kr for Det er ikkje lagt opp til større endringar i rutetilbodet for nokon av sambanda. Øvrige kostnader I tillegg til bindingane i anbodskontraktane forventast det kostnader knytt til følgjande forhold i 2012: Oppgjer av kortdatabase som følgje av at samband som var drifta på grunnlag av forhandla avtalar i 2011 har gått over til anbodsdrift i 2012 (totalt 7 samband - binding) Kostnader til lærlingar Kostnader til rasferje (drift og beredskap) Brovaktsalarm Styrking av kapasitet Sykkylven Magerholm. Totalt er desse tilleggskjøpa berekna til kr Også her er det ei viss usikkerhet knytt til beløpet då kostnadane til dels er estimert (mellom anna vil behov for rasferje variere frå år til år). Side 14

15 Side 11 Nødvendig auka kapasitet i sambandet Sykkylven Margerholm kan også bli kostnadskrevjande. Det er avgjerande kva slags løysing ein kan bli samde om og kor omfattande ferjerokade som må gjennomførast. Samferdselsutvalet vil bli orientert når endeleg løysing og økonomiske konsekvensar føreligg. Framlegg til budsjett for 2012 for fylkesvegferjedrifta (beløp i 1000 kroner) Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Fremforhandlet avtale 2011 Fjord 1 MRF AS ,0 Bindingar i anbodskontraktar ,6 Øvrige kostnader ,0 Sum fylkesvegferjedrifta ,2 Side 15

16 Side 12 Ramme 66 Båtruter Nærare omtale av ramme 66 er gitt i økonomiplan/budsjett Norled AS Norled AS driv desse 4 hurtigbåtrutene innanfor fylket: Hareid Valderøya Ålesund Langevåg Ålesund Ålesund Valderøy Hamnsund Lepsøy Haramsøy Fjørtoft Myklebust Molde Vestnes Vikebukt Alle desse sambanda inngår i 6-års anbodskontrakt med Norled AS frå 1. januar Godtgjersla i avtalen med Norled blir regulert årleg med konsumprisindeksen oktober oktober året før. Reguleringa utgjer 1,4% for I tillegg til det kontraktfesta beløpet kjem hamneavgifter med om lag 1,2 mill. kr årleg. Fylkeskommunen sette inn nytt billetteringsutstyr på dei 4 hurtigbåtrutene ved oppstart av anbodskontrakten med Norled Anbodskontrakten er ein nettokontrakt, slik at det er operatøren som har inntektsansvaret. Sidan det no er forskjellig billetteringssystem på båt og buss har dette ført til redusert sal av ungdomskort og andre billettar på hurtigbåtrutene. I tillegg fungerte ikkje det nye billetteringsutstyret etter føresetnadane den første tida. Norled AS har mista billettinntekter som følgje av dette. Dette krev Norled AS kompensert, og det er forhandla fram ei løysing kor Møre og Romsdal Fylkeskommune betaler kr pr år for ungdomskort for årene 2009, 2010 og 2011 og deretter kr kvart år ut avtaleperioden.det er også forhandla om ein kompensasjon for inntektssvikt på verdikort og Tide Sjø er tilbode ein kompensasjon på kr kvart år ut avtaleperioden Det synes i denne samanheng til SA-22/11. Tilbodet er avslått av styret til Norled AS. I tillegg vedtok samferdselsutvalet i SA-28/12 å løyve 1,270 mill. kr i auka godtgjersle til Norled AS for å oppretthalde dagens rute- og driftsopplegg for hurtigbåtrutene i fylket i komande rutetermin. Av løyvinga blir kr utbetalt i 2012 og kr i Side 16

17 Side 13 Framlegg til budsjett for 2012 for hurtigbåtrutene (tal i 1000 kr) Norled Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Norled AS (anbodsruter) ,4 Norled AS, tilleggsavtale Sekken ,5 Kompensasjon ungdomskort ,3 Kompensasjon billettsystem Kompensasjon for å oppretthalde dagens ruteopplegg i komande rutetermin Kompensasjon verdikort Hamneavgifter ,3 Sum Norled ,3 Kystekspressen Kystekspressen er hurtigbåtruta Kristiansund Trondheim med stoppestader undervegs på Edøy/Smøla, Kjørsvikbugen/Tjeldbergodden, Sandstad/Hitra og Brekstad/Ørland. Kystekspressen starta i 1994 etter vedtak i begge fylkestinga. Kystekspressen er ei samanslåing av hurtigbåtruta Kristiansund Edøy og hurtigbåtrutene mellom Trondheim og Ørland/Hitra/Frøya. Ruta blir driven av Partrederiet Kystekspressen ANS som er eigd av Fosen Namsos Sjø AS (51 %) og Fjord1 MRF (49 %). Sør-Trøndelag fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune er oppdragsgjevarar for ruta med 50 % kvar. Ruta blir driven på grunnlag av ein direkte forhandla kontrakt som gjeld frå 1. september 2007 til 31. desember Frå 1994 til 2001 vart ruta driven på direkte forhandla 1-års avtalar. Deretter vart det inngått ein forhandla 6-års avtale frå 2002 til Godtgjersla i avtalen blir årleg regulert frå 1. januar ut frå endring i Konsumprisindeksen november november året før 80 % endring av drivstoffprisen i høve til ein basispris Frå 1. mai 2009 vart det inngått ein tilleggsavtale med Kystekspressen fram til 31. desember 2013 om redusert fart for å redusere drivstofforbruket. Dette er avtalt å gi ei innsparing på omlag kr for kvar oppdragsgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune har avtalt å betale kr i kompensasjon kvart år frå 2009 for at det ikkje vart vedtatt utbygging av gasskraftverk (eller anna tilsvarande utbygging) på Tjeldbergodden. For 2012 vil den totale kontraktbetalinga for Møre og Romsdal fylkeskommune bli auka med om lag 3,0 mill. kroner etter regulering av avtalen. Det er innkjøpt nytt billetteringsutstyr som skal nyttast i Kystekspressen, og Møre og Romsdal fylkeskommune sin del av dei årlege driftsutgiftene for dette blir på kr pr. år frå 2009 til Kostnadane for 2009 og 2010 er anslagspostert i rekneskapet for tidlegare år. Side 17

18 Side 14 Framlegg til budsjett for 2012 for Kystekspressen (tal i 1000 kr) Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Kystekspressen ANS, avtalar ,1 Billetteringsutstyr Sum Kystekspressen ,4 Mindre lokale båtruter Møre og Romsdal fylkeskommune yter i dag tilskot til i alt seks mindre lokale båtruter. Rutene er i hovudsak oppretta ut i frå kravet om lovpålagt skoleskyss og beredskap/rasfare. I tillegg blir det ytt tilskot til Sundbåten i Kristiansund. Som tidlegare år legg vi også i år opp til ein auke i tilskotet tilsvarande utviklinga i konsumprisindeksen. Framlegg til budsjett for 2012 for dei mindre lokale båtrutene (tal i 1000 kr) Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Sum mindre lokale båtruter ,3 Oppsummering Framlegg til budsjett for 2012 for båtruter (beløp i 1000 kroner) Ramme 66 Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Norled AS ,3 Kystekspressen ,4 Mindre lokale båtruter ,3 Sum ,0 Meirforbruket på kr dekkjast inn ved å overføre beløpet frå ramme 69 til ramme 66, jfr sak SA-29/12. Side 18

19 Side 15 Ramme 67 Skoleskyss i vidaregåande skole Etter Opplæringslova har fylkeskommunen ansvar for fri skyss eller full skyssgodtgjersle for elevar i vidaregåande skole dersom veglengda mellom heim/bustad og skole overstig 6 km. For funksjonshemma elevar og elevar som reiser med båt gjeld dette ansvaret utan omsyn til veglengd. Skyssansvaret omfattar dagleg skyss til/frå skole og utplasseringsstad. Slik skyss blir administrert av samferdselsavdelinga, men kostnadene inngår i godtgjersla til ruteselskapa. Det same gjeld all kompensasjon/godtgjersle for skyss av funksjonshemma elevar. Når det gjeld administrasjon av skyss av varig og mellombels funksjonshemma elevar har fylkeskommunen allereie frå 2012 måtte overta dette for den del av rutebilproduksjonen som går over på anbod (jfr. ramme 64). Hausten 2010 vart det gjort endringar i Opplæringslova slik at elevar i grunnskolen med funksjonshemming eller midlertidig skade eller sjukdom har fått skyssrett i samband med skyss til/frå SFO. I statsbudsjett vart det sett av ein kompensasjon til fylkeskommunane for meirutgifter ved denne skyssen og Møre og Romsdal fylkeskommune får om lag kr av desse midlane. Skyssen til/frå SFO ligg ikkje inne i avtalen som Møre og Romsdal fylkeskommune i dag har med ruteselskapa, og fylkeskommunen dekker slike meirkostnader etter rekning. Denne kostnaden vil variere noko frå år til år. Vi har auka budsjettet med kroner ,-. Dette skuldast at elevar ved kompetansesenter utanfor fylket har, gjennom revidering av skyssreglementet, fått vesentleg fleire heimreiser. I tillegg har vi fått auka kostnader for skyss av gjesteelevar/elevar som kan velje skule i nabofylka. Endring av ventetid frå 120 min til 90 min er ikkje kostnadsrekna enno. Dette er et usikkerhetsmoment i ramma. Skoleskyss hurtigbåt / ferje Når det gjeld skoleskyss med hurtigbåt og ferje blir denne gjort etter avtalar med Fjord 1 MRF AS og Tide Sjø AS. Med Tide Sjø AS er det inngått ein langsiktig avtale både for hurtigbåt og ferje. Avtalen med Tide går ut i 2013 for ferjerutene og i 2014 for hurtigbåtrutene. Avtalen regulerast med takstendring for det aktuelle år og godtgjersla kan bli gjenstand for forhandlingar dersom det skjer vesentlige endringar i elevtalet. Når det gjeld elevar som reiser med Fjord 1 MRF sine ferjer blir det forhandla fram ein avtale kvart år basert på elevtalet. Side 19

20 Side 16 Framlegg til budsjett for 2012 for skoleskyss (beløp i 1000 kroner) Ramme 67 Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring Fjord1 MRF AS / Norled AS ,0 Bompengeselskap Skoleskyss Norled AS Romsdalsfjorden ,1 Skoleskyss Tøndergård ,0 Skoleskyss gjesteelevsgaranti ,3 Skoleskyss funksj. Gr. Skoleelever SFO ,3 Post for usikkerhet ,0 Sum ,6 Side 20

21 Side 17 Ramme 68 TT-ordninga Framlegg til budsjett for 2012 for TT-ordninga (beløp i 1000 kroner) Ramme 68 Budsjett 2011 Budsjett 2012 %-vis endring TT-ordninga ,1 Sum ramme ,1 Transporttenesta er eit tilbod om dør til dør transport for personar som grunna si rørslehemming ikkje kan, eller har vesentlege vanskar med, å reise kollektivt. Det er hovudsakleg drosjenæringa som utfører transporttenesta. Transporttenesta ligg i eit grenseland mellom sosial- og samferdselspolitikk. Ordninga overlappar også i nokon grad Folketrygda sine transportstøtteordningar (bil- og grunnstønad). Totalt kan 2,75 % av befolkninga i fylket (vel personar) godkjennast som TTbrukarar. Det er om lag TT-brukarar. Kommunevis blir brukartaket fordelt i høve til folketal og andel eldre. Kommunar med størst andel eldre får relativt høgast brukartak. Samferdselsavdelinga administrerer transporttenesta, men kommunane godkjenner brukarane etter retningslinjer vedtekne av samferdselsutvalet. Retningslinjene gjeldande frå 1. november 2003 inneber auka prioritering av yngre funksjonshemma med livslang funksjonshemming. Fordelinga av reisekupongar skjer ved at alle TT-brukarane får eit reisetilbod (standardtilbod) i høve til si definerte brukargruppe. I tillegg kan TT-brukarar under 67 år (om lag brukarar) få fleire reisekupongar ved ei meir etterspurnadsstyrt tildeling av reisekupongar. Inntil 10 % av tilskottsramma kan fordelast etterspurnadsstyrt. Tilrådd ramme frå 2012 er 13,7 mill kroner, same beløp som i Arbeidet med innføring av elektroniske kort er no i gang, basert på den gjennomførte evalueringa av TT-ordninga. Eit nytt reglement vil bli utarbeidd som grunnlag for ein kravspesifikasjon for anbodskonkurranse. Side 21

22 Side 18 Ramme 69 Diverse samferdselsformål Terminalar og ilandstigningsanlegg Utviklinga av terminalane skal skje med basis i sjølvstendige terminalselskap. Fylkeskommunen sitt engasjement skal styrast og administrerast direkte av samferdselsavdelinga gjennom langsiktige og forpliktande utviklings-/driftsavtaler med terminalselskapa. Dette gjeld drift av følgjande terminalar: Trafikkterminalane Ålesund og Moa Trafikkterminalen Ytterland Venterom Sjøholt Trafikkterminalen Hareid Trafikkterminalen Molde Åndalsnes Skysstasjon Trafikkterminalen Kristiansund Trafikkterminalen Surnadal Trafikkterminalen Sunndalsøra Hurtigbåtkaia Skateflua Hurtigbåtkaier Romsdalsfjorden Det er teikna avtaler med alle terminalar og ilandstigningsanlegg nemnt over, med unntak av trafikkterminalane Hareid og Surnadal. Fornying av fleire avtalar har medført ein kostnadsauke for Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er byterminalene som medfører størst auke. I tillegg til terminalane og ilandstigningsanlegga nemnt over kjem ei rekke tilsvarande anlegg kor avtalane administrerast av Statens vegvesen (desse dekkjast over ramme 70 gjennom tildeling til Statens vegvesen). Det er innarbeidd eit beløp på 11,5 mill. kr i budsjettet for i Kostnadsauken medfører at forventa bruk på terminalar i 2012 blir 12,1 mill. Framforhandla avtaler på trafikkterminalene i Hareid og Surnadal er vedlagt. Hareid Trafikkterminal AS: Avtalen mellom Hareid Trafikkterminalen AS og Møre og Romsdal fylkeskommune gikk ut Administrasjonen har forhandla fram eit nytt forslag til avtale gjeldande i perioden Årleg godtgjersle vil utgjere kr med vanlig KPI-regulering. Godtgjersla for 2011 var kr Vedlikehaldskostnadene vil auke vesentleg i dei kommande åra. Trafikkterminalen Surnadal Avtalen mellom Surnadal Kulturhus BA og Møre og Romsdal fylkeskommune om drift av Trafikkterminalen Surnadal gikk ut Vårsøg Hotell AS har tatt over drifta av terminalen f.o.m Administrasjonen har forhandla fram eit nytt forslag til avtale gjeldande i perioden Årleg godtgjersle vil utgjere kr med vanlig KPI-regulering. Godtgjersla for 2011 var kr Side 22

23 Side 19 Trafikanten Møre og Romsdal AS Fylkesutvalet vedtok i sak U-114/05 A at Trafikanten Møre og Romsdal skulle organiserast som eit fylkeskommunalt aksjeselskap. Fylkeskommunen er einaste eigar. Trafikanten fikk frå 2010 ein del nye oppgåver. Det er i budsjettet gjort framlegg om eit ordinært driftstilskott til Trafikanten på 6,2 mill. kr. I dette beløpet ligg same driftstilskott som tidlegare år, men med tillegg for auka kostnader knytt til drift av elektronisk billetteringssystem og drift av sanntidsinformasjon. I all hovudsak vil dette dreie seg om lønskostnader. Andre kostnader blir dekt direkte over ramme 69. Drift av elektronisk billetteringssystem Trafikanten har ansvaret for å drifte det nye billetteringssystemet med mellom anna det datatekniske ansvaret, sørvis mot passasjerar og ruteselskap og overordna administrasjon av maskinparken. Direkte kostnader for systemet, som til dømes lisenskostnader, kommunikasjonskostnader, vedlikehaldskostnader, konsulentkostnader m.v. blir dekt direkte over ramme 69. Kostnader til billetteringssystem har fram til no lege inne i godtgjersla til rutebilselskapa. Når det elektroniske billetteringssystemet blir innført, vil denne kostnaden måtte dekkjast av fylkeskommunen direkte. Det er sett av 4,5 mill. kr til formålet i budsjettframlegget for Det er ein viss usikkerheit rundt kostnadens størrelse. Drift av system for sanntids- og publikumsinformasjon Kaiene i Kristiansund, Molde, Ålesund, Hareid, Valderøy, Haramsøya og Edøya har monitorar med vising av ruteinformasjon i sanntid. Driftskostnadane er knytt til vedlikehald, brukarstøtte, ASP-avtale og GPRS. I tillegg er det sanntidsinformasjon på TIMEkspressen. Det er sett av 0,4 mill kr til drift av sanntidssystem i 2012 og komande år. I tillegg kjem kostnader til drift av system for publikumsinformasjon og ruteplanlegging (søkemotor m.v.) på om lag 0,7 mill kr pr år. Heim for ein 50-lapp Trygt heim for ein 50-lapp er eit trafikktryggingstiltak retta inn i mot ungdomsgruppa for å hindre helgeulykker. Ordninga kom i gang i Samferdselsutvalet vedtok i sak Sa-63/04 A at alle kommunar som søkte skulle få innført denne ordninga, men ordninga gjeld likevel ikkje i kommunar med nattbuss. Turane blir køyrde langs faste ruter, til faste tider og må tingast på førehand. Ved utgangen av 2010 har 28 kommunar innført ordninga og i alt ungdommar nytta seg av tilbodet, dette er likevel ein liten nedgang i bruken på om lag 10% samanlikna med året før. Det er foreslått sett av kr ,- til ordninga i Side 23

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2013 10894/2013 Stig Helle-Tautra Saksnr Utval Møtedato SA-6/13 Samferdselsutvalet 06.03.2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSAVDELINGA SAMFERDSELSUTVALET

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.02.2013 8873/2013 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 Ruteendringsprosessen 2013 Bakgrunn Samferdselavdelinga har motteke

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt Ferje- og hurtigbåtrute Møre og Romsdal Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016 Foto: Terje Aamodt Foto: Terje Aamodt Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013 Lage Lyche Møre og Romsdal fylkeskommune Budsjett på ca 1,4 milliard I perioden 2009-2013 har Samferdselsavdelinga økt fra 13 til 28 ansatte Frå 2010: 3108 km fylkesveg

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2010/2206 Arkivkode: N06 Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

Detaljer

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000943-25 Arkivnr. 831 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 05.06.2013 10.06.2013 11.06.2013-12.06.2013

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Kollektivtransport i Hordaland Konkurranseutsetting av busstrafikken vart vedtatt av

Detaljer

Støtteordningar til kollektivtransport Ruteendringsprosessen og bruttokontraktar. Frode Kvalheim, rådgivar samferdselsavdelinga

Støtteordningar til kollektivtransport Ruteendringsprosessen og bruttokontraktar. Frode Kvalheim, rådgivar samferdselsavdelinga Støtteordningar til kollektivtransport Ruteendringsprosessen og bruttokontraktar Frode Kvalheim, rådgivar samferdselsavdelinga Formål KID-ordninga: Ønskje om å betre kollektivtransporten i distrikta gjennom

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Fylkesrevisjonen. Samordning av verkemidla innan samferdselssektoren

Fylkesrevisjonen. Samordning av verkemidla innan samferdselssektoren Fylkesrevisjonen Samordning av verkemidla innan samferdselssektoren Forvaltningsrevisjonsrapport 1/2006 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og føremål...1 1.2. Problemstillingar...1 1.3. Revisjonskriterium...1

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003.

RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003. RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003. Fastsett av samferdselsutvalet i Møre og Romsdal i møte 25. november 1987, med siste endringar

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundveien 9 6404 Molde Ref. sak. 4917/2013/N02 Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/1720 1513/2013 N02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Kollektivseminar Kollektivstrategi for Hordaland Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Dagsorden 10:00 Velkomen Skyss og kollektivtrafikken i Hordaland Oddmund Sylta 12:00 Lunsj Brukervennlig og forenklet

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Driftsavtale mellom og Ålesund kommune 1. Avtalepartar 1.1. Avtalepartar er og Ålesund kommune. 1.2. Avtalen og eventuelle endringar til denne skal vedtakast av Ålesund bystyre

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2013/1006 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet RUTEENDRINGSPROSESSEN 2014 - TILLEGGSFRÅSEGN Administrasjonen

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes og Vestnes Kommune Om drift av legetenesta ved Vestnes Legesenter Gjeldande frå 1. juli 2011 til 30.06.2013. Tidsrom Denne avtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2015/3373-1 Saksbehandlar: Helge Haavardtun Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Kollektivterminalanlegg på Nonneseter

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 INNHALD 1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 2 FAKTA OG REVISORS VURDERING 4 2.0 Innleiing 4 2.1 Problemstilling

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Dagens organisering ferje Gjennom sams vegadministrasjon brukar Sogn og Fjordane

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.10.2014 62073/2014 Merete Jeanette Daae Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Ståplasser i skolebusser Bakgrunn I møte i samferdselsutvalet

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal gjeld frå 1. mai 2009 - til og med 30. april 2010 Kjære ferje- og hurtigbåtreisande! Vegane er på mange måtar blodårene i Norge, og knyt folk og samfunn saman.

Detaljer

Spesialrevisor Rådgivar

Spesialrevisor Rådgivar Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Muritunet, Valldal Dato: 15.02.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson Leiar H Ann Kristin

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Eva Fosshagen og Inge Horstad, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15 / 8257-5 Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett

Detaljer

Korleis kan transport medverka i reiselivsutviklinga?

Korleis kan transport medverka i reiselivsutviklinga? Korleis kan transport medverka i reiselivsutviklinga? Skyss berre ein offentleg transportør eller også ein reiselivsaktør? Møteplass reiseliv Hordaland 1. April 2009 Kva er Skyss? Hordaland fylkeskommune

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.09.2011 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.09.2011 Fylkestinget 11.10.2011

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.09.2011 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.09.2011 Fylkestinget 11.10.2011 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.08.2011 45828/2011 Arild Fuglseth Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.09.2011 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.09.2011 Fylkestinget

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR buss Møre ogromsdalfylkeskommune Samferdsleavdelinga Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref: Dato: 15.11.2013 REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR Vedlagt følgjer notat med tiltak

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.01.2013 4070/2013 Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Hurtigladestrategi Bakgrunn Fylkesutvalet vedtok på møte

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Revidering av skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal - forslag til høyring

Revidering av skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal - forslag til høyring saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.01.2011 4073/2011 Jorunn Sølvberg Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 02.02.2011 Revidering av skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Kjøp av bussanlegg i Nordhordland

Kjøp av bussanlegg i Nordhordland EIGEDOMSAVDELINGA Arkivnr: 2015/791-25 Saksbehandlar: Guro Klyve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.11.2014 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget 08.12.2015 Kjøp av bussanlegg

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Søknadsskjema for reiserett transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal

Søknadsskjema for reiserett transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal Aukra kommune NAV Aukra Søknadsskjema for reiserett transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal Unntak frå innsyn etter 13 Offentleglova og Fvl. 13 NB! Utfylt søknad skal sendast til kommunal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700, Fylkeshusa, Molde Dato: 17.04.2013 Tid: Kl. 11:15 14:50 Protokoll nr: 3/2013 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Oddbjørn

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

Kostnadsreduksjonar innan samferdsle

Kostnadsreduksjonar innan samferdsle Kostnadsreduksjonar innan samferdsle Orientering i Sogn regionråd 6. november 2015 Nytt inntektssystem Nytt inntektssystem frå 2015 Redusert rammetilskot på 278,5 mill. kr fram mot 2019. Tapskompensasjon

Detaljer