31/14 Reguleringsplanen for Gangstø - behandling av innspill og godkjenning av bestemmelser og planbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "31/14 Reguleringsplanen for Gangstø - behandling av innspill og godkjenning av bestemmelser og planbeskrivelse"

Transkript

1 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter bare etter nærmere varsel. Habilitet: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Melding om dette gis til ordfører eller formannskapssekretær slik at det kan kalles inn vara til møtet. Faste medlemmer: SP: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Karen E. H. Jakobsen, Ole Annfinn Helmersen AP: Aina Hege Haug, Arnfinn Holand, Tove Kvaløy, Vivian Laugen SV: Mari-Anne Hoff V: Åsmund Nilsen Varamedlemmer: SP: June J. Nordlund Hagen, Bjørn Terje Hansen, Inge Olai Nilsen, Elin Johanne Hukkelås, Kristin Floa, Jon Håkon Holand, Leif Pettersen, Bodil Blix Auståker, Lars Einar Garstad AP: J Silje Marie Fjellseth, Jostein Helge Reppen, Kjetil Auståker, Kirsten Annie Granås SV: Jacob Sandvik, Reidar Magne Thorsen, Steinar Garstad V: Lars Gunnar Thorvik, Vidar Furre, Karstein Pettersen Orientering: 1. NFKK Notat til møte med statsråd Elisabeth Aspaker - om kommunenes rolle overfor havbruksnæringen og vekst i næringen 2. Orientering reiselivsprosjektet /14 Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr /14 Økonomimelding 1. tertial /14 Innkjøp av interaktive tavler til Leka barne- og ungdomskole 31/14 Reguleringsplanen for Gangstø - behandling av innspill og godkjenning av bestemmelser og planbeskrivelse 32/14 Eiendomsavgift i Leka kommune 33/14 Årsmelding for Leka kommune /14 Regnskap for leka kommune /14 Opprettelse av politiråd i Leka kommune 36/14 Etablering av hjemmeside for Leka som reisemål Åpen dialog: Videre prosess etter kommunestyrets arbeidsmøte Leka, Per Helge Johansen ordfører Helge Thorsen rådmann e-post: Telefaks

2 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret Saknr: Tittel: 28/14 Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr Rådmannens forslag og formannskapets innstilling til VEDTAK: Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltningen pr tas til etterretning. LEKA KOMMUNE Helge Thorsen rådmann e-post: Telefaks

3 Vedlegg: Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Sjekkliste for kontroll av om finansreglementet følges. Hjemmel: Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning gjeldende fra , samt punkt 6,5 og 7,7 i reglement for finansforvaltningen i Leka kommune. Saksopplysninger: I forbindelse med tertialrapportering skal det legges fram en rapport for kommunestyret som viser status for forvaltingen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og status for gjeldsforvaltningen. Dette følger av punkt 6.5 og 7.7 i reglementet for finansforvaltningen i Leka kommune. Leka kommune har totalt kr i innskudd pr Tabellen nedenfor viser hvordan dette er fordelt NOK % NOK % NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse - sum SPB.Midt-N , ,34 SPB. Midt-N SPB. Midt-N SPB. Midt-N SPB. Midt-N SPB. Midt-N SPB. Midt-N SPB. Midt-N SPB. Midt-N Innskudd i andre banker sum , ,55 DNB Direkte eie av verdipapirer Samlet kortsiktig likviditet ,82 Avkastning siden Avkastning benchmark (ST1X) Ikke aktuelt Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med < BIS vekt Bekreftelse på enkeltdisponering < 2 % av forvaltningskapital Bekreftelse på enkeltpapir < 12 måneders løpetid Største tidsinnskudd Største enkeltplassering Det meste av våre midler er plassert på driftskonto. Denne gir i dag en avkastning pr på 2,26 %. e-post: Telefaks ,

4 Våre betingelser hos Sparebank1: NIBOR 3M, margin: - 0,000% med daglig justeringsfrekvens. Våre innskudd er samlet i hovedsak på driftskontoen. Det er noen fond tilhørende sykestua samt skattetrekkskonto som fremdeles er på egne kontier. Årsaken til at vi har konto i DNB er at vi da kan sette inn kontanter ved å bruke landpostbudet og sette pengene inn i bank uten at vi må betale gebyr. Det er Sparebank1 som er vår hovedbankforbindelse. Risikoen er liten, selv om vi har omtrent hele vår beholdning plassert der. Renteinntekten blir ført i regnskapet en gang pr. år, da ved årets slutt. Leka kommune har en total gjeld pr på kr Tabellen nedenfor viser oversikten over hvor vi har våre lån NOK % NOK % NOK % Lån med pt rente - sum , , ,2 Husbanken nå 3 lån KLP kommunekreditt Kommunalbanken - 7 lån Lån med NIBOR basert rente Lån med fast rente sum , , Husbanken 3 lån KLP kommunekreditt Kommunalbanken 2 lån Rentebytteavtaler: 0 Avtaler med mottatte renter - Avtaler med avgitte renter + Finansielle leasing 0 0 Samlet langs. gjeld Effektiv rentekostnad siden F: 2,88-4,8 P.t : 1,99-3,3% FP: 2,88-4,8 P.t.: 2,19-3,2 FP: 2,88 4,8 P.t.: 2,19-3,2 Avkastning (kostnad) benchmark (ST4X) Antall løpende enkeltlån 16 lån 17 lån Største enkeltlån NOK NOK NOK Startlån fra Husbanken, jfr. kommunestyresak 56/13 er mottatt. Totalt til videreformidling er kr Leka kommune hadde pr ubrukte lånemidler lik kr , det samme som ved årsskiftet. I tillegg ubrukte startlånmidler med kr Ubrukte lånemidler skal brukes før en tar opp nye lån. De er plassert på driftskonto. Det skulle vurderes å sette disse på plasseringskonto, men på grunn av vår dårlige likviditet inngår de som en del av driftskontoen. Forslag til Innstilling/vedtak: Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltningen pr tas til etterretning. Formannskapets behandling i møte : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. e-post: Telefaks

5 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Møtedato Formannskap Kommunestyret Saknr: Tittel: 29/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens forslag og formannskapets innstilling til VEDTAK: Økonomimelding 1. tertial 2014 tas til etterretning. Det forventes fremdeles en streng budsjettdisiplin. Det foretas følgende budsjettendring: BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett 111 Administrativ ledelse Skole -kommunenivå Sosialtjenesten Barnevern art rekruteringstiltak art 1153-felles opplæring Disposisjonsfond Sum fordelt ansv./tj. Områder Dette medfører endringer i budsjettskjema 1 A: BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFT: Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett Bruk av ubundne avsetn Bruk av bundne avsetn Til fordeling drift Sum fordelt ansv./tj. Områder LEKA KOMMUNE Helge Thorsen Rådmann e-post: Telefaks

6 Vedlegg: Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Økonomimelding fra de områdene som har sendt inn denne. Oversikt over frie fond. Hjemmel: Kommunelovens 47 om årsbudsjettets bindende virkning og Leka kommunes økonomireglements punkt 9.4 rapportering. Saksopplysninger: Budsjettet for 2014 er meget stramt. Det kreves streng budsjettdisiplin for å kunne unngå de store overskridelsene. Pr. slutten av april er det ikke de store overskridelsene enda, det er heller ikke forespeilet de store overskridelsene, men ser at en del områder har brukt mer enn 33% av budsjettet. Problemet er at det heller ikke er forespeilet de store innsparingene heller, uten at en må gjøre om på driften. Lønnsoppgjøret i kommunesektoren er ikke startet enda, og det er ukjent hva lønnstillegget vil bli. Det er hovedtariffoppgjør dette året, noe som kan tilsi at det blir et større oppgjør enn ved mellomoppgjør samt at det i tillegg kan bli lokale lønnsforhandlinger Ansvar/tjeneste 132 økonomi. Det er ennå litt tidlig å si noe sikkert om skatteinngangen for 2014, men hittil er den som forventet. Det er mottatt 32% av forventet skatteinngang, det er t.o.m. mars måned. Krav om eiendomsskatt blir sendt ut i slutten av året. Vi har mottatt 37% av budsjettert rammetilskudd. Endringene som den nye regjeringen innførte gjorde at vi mottar ca kr mindre i rammetilskudd enn hva vi opprinnelig har budsjettert med. Hoveddelen av endringer skyldes netto inntektsutjevning som er anslått å bli mindre enn opprinnelig budsjett. Kommuneproposisjonen for 2015 blir lagt fram i begynnelsen av mai. Den kan også inneholde endringer i statsbudsjettet for Foretar ingen budsjettendring vedrørende dette pr. 1. tertial ble et spesielt år for Leka kommune. Vi vil også i 2014 merke de økonomiske konsekvensene av en del av de avgjørelsene som ble tatt i 2012/2013. En måte å kunne gi oss bedre spillerom er å utsette en del nedbetaling av lån. Det er lovbestemt hvor mye minimumsavdrag en kommune må betale, og vi ligger godt innenfor lovkravet. Det pga vi følger vedtatt nedbetalingstid og nedbetalingsplanen til lånegiverne våre. Vi har 4 lån i Kommunalbanken der det er mulig å utsette avdragene noe: Lån nr restlån kr årlig avdrag kr Lån nr restlån kr årlig avdrag kr Lån nr restlån kr årlig avdrag kr Lån nr restlån kr årlig avdrag kr Sum avdrag pr år kr Kommunalbanken er åpne for å gi avdragsutsettelse evt. konvertering av lån til å bli avdragsfrie. Ovennevnte lån har flytende rente og kan fritt endres på. Økte renteutgifter vil utgjøre kr pr år. Renteutgiften for 2014 er alt beregnet høyt nok. Vi kan utsette betaling i 2014 og 2015 når vi har ekstraordinære høye utgifter og inntil innsparingstiltak og evt. nye inntekter er kommet på plass. e-post: Telefaks

7 De fleste politikerne ønsket primært at lånene ble nedbetalt i hht vedtatt nedbetalingstid. De ønsket helst ikke avdragsfrihet en periode men kunne vurdere å forlenge nedbetalingstiden. Det foreslås derfor ingen reduksjon på posten for avdrag i denne omgang. Kurs og reiserutgifter i den forbindelse er i år fordelt på områdene igjen. Det er kun stipend som er budsjettert med som en fellesutgift. Dette kan en vurdere om skal tas inn igjen pga dårlig økonomi eller om den bør brukes til fellesopplæring til hele kommunen. Vi har allerede hatt et økonomikurs, og det vil være behov for opplæring både i ehorte og i arkiv. Opplæring er viktig for å kunne utnytte systemene best mulig slik at en kan spare tid i forhold til hvordan oppgavene blir utført, samt at det er viktig for å få god kvalitet på de tjenester som utføres. Det er også budsjettert med bruk av fond med totalt kr Tabellen nedenfor viser totaloversikten av kommunens fond. Det er disposisjonsfond kap 256 som vil være det fondet som vi fritt kan disponere over. Dette inneholder både rentefond og fond for premieavvik. Samlet oversikt over kommunens fond Pr Bundne driftsfond kap ,79 Ubundne investeringsfond kap ,25 Bundne investeringsfond kap ,31 Disposisjonsfond kap ,82 Beholdning pr ,17 Ansvar/tjeneste 101 politisk virksomhet. Området har brukt 27% av budsjettet. Dette ligger godt innenfor forventet forbruk. Det er brukt mer enn forventet på tapt arbeidsinntekt/ulegitimert arbeidsinntekt. Dette er utgifter som tilhører Ansvar/tjeneste 102 kontroll og revisjon. Det er her brukt 48 % av budsjettet og det virker normalt etter som kjøp av tjenester fra KomRev og KomSek er betalt for 1. halvår. Ansvar/tjeneste 103 ungdomsråd. Det har ikke vært noe aktivitet på dette området enda i år. Området har hatt liten aktivitet de siste årene. Det har vært utgifter til 1 møte i Ansvar/tjeneste 111 administrativ ledelse: Området har brukt 33% av budsjettet. Det er ikke budsjettert med interne overføringer fra skole kommunenivå. Det har vært regnskapsført med slike overføringer de siste årene, og en del av tilskuddene til voksenopplæring som er mottatt skal også dekke opp en del av lønna til skolefaglig ansvarlig. Det overføres derfor kr fra ansv/tjeneste 211 funksjon 213. Rammen til ansv/tjeneste 111 adminitrativ ledelse reduseres med kr Ansvar/tjeneste 115 kommuneplan. Det er ikke budsjettert med utgifter på dette området i 2014, men vi mangler fremdeles kommuneplanens samfunnsdel. Ansvar/tjeneste 141 stab- /støttefunksjon: Området ligger godt innenfor forventet forbruk etter fire måneder med et forbruk på 30 %. e-post: Telefaks

8 Ansvar/tjeneste Lekaposten Området ligger innenfor forventet forbruk pr. april med et forbruk på 31 %. Betaling for abonnement kommer først i slutten av året. Ansvar/tjeneste 144 IKT Området har brukt 41% av budsjettet. Dette kan skyldes at en del av driftsavtalene er betalt pr. halvår. Ansvar/tjeneste 211 skole kommunenivå Funksjon 202: Utgiftene her kommer i hovedsak hvert halvår eller pr. år. Når vi ikke har utgifter til gjesteelever lenger vil det kunne bli en innsparing på dette området med kr Utgiftene som gjenstår på dette området vil da være PPT, lønn til koordinator for kompetanseutvikling i Ytre Namdal samt lovpålagt bedriftshelsetjeneste. Funksjon 213: Gjelder voksenopplæring. Det er her mottatt inntekter fra staten som skal dekke utgifter til dette området. I fjor ble det avsatt kr , i tillegg står det kr på fond fra tidligere år. Dette skyldes forskyvning av utgiftene i forhold til inntektene. Interne overføringer fra skole kommunenivå til 111 administrativ ledelse er det ikke budsjettert med. Vi bruker å overføre ca. 20%, dvs. at 20% av stillingen som skolefaglig ansvarlig anses brukt i voksenopplæringen. Foreslår derfor å overføre kr til adminitrativ ledelse. Ved å inntektsføre inntekt fra fondene er dette mulig å gjøre. Inntektsfører kr fra fond Dette medfører at funksjon 213 reduseres med kr Det inntektsføres bruk av bundne fond kr til ansv/tj Kr overføres til 111 administrativ ledelse for å dekke opp andel skolefaglig ledelse som brukes inn i voksenopplæringen. Det spares inn kr på reduserte utgifter på Total innsparing på rammen er kr Ansvar/tjeneste 221 skole, musikkskole og SFO. Grunnskole har brukt 32% av budsjettet. Dette er som forventet. SFO har brukt 22% av budsjettet. Det er budsjettert med for lite utgifter til mat, men dette dekkes inn innenfor eget område. Musikkskole har brukt 38% av budsjettet. Det er ikke krevd inn foreldrebetaling for 1. halvår enda. Ansvar/tjeneste 241 barnehage: Det er brukt 30% av budsjettet. Dette er som forventet. Det er foretatt suppleringsopptak som har medført økt bemanning frem til sommeren. Dette er dekket opp ved bruk av fond. Fra høsten forventes det økning i antall barn som søker. Det i tillegg til endret kompetansebehov fører til behov for økt og endret bemanning i barnehagen. Dette blir behandlet som egen sak i kommunestyret Bemanning må til envher tid vurderes i forhold til behov. Ansvar/tjeneste 281 bibliotek: Økonomiavdelingen er ikke kjent med at det kommer noen betydelige endringer på området. Det er forbrukt 35 % i forhold til budsjettet. e-post: Telefaks

9 Ansvar/tjeneste 311 legekontor: Det er brukt 27 % av budsjettet. Det er noe forsinkelse på inntekt og noen utgifter kommer halvårsvis. Innsendt økonomiavmelding fra området er pr Området sier at det forventes utgifter i forbindelse med sammenkobling av datasystemer mellom syskestua og legekontoret. Utgiftene til dette er ikke anslått, men kan det være en del av profil utvidelsen som ble behandlet i kommunestyret , saksnr 22/14. Ansvar/tjeneste 312 samhandlingsreformen: Det er brukt 32% av området. Dette er som forventet. Ansvar/tjeneste 321 helsesøster: Det er brukt kun 7% av området. Dette skyldes at helsesøster har sagt opp og det er ikke ansatt noen ny i hennes stilling. Det er inngått avtale med Nærøy kommune om kjøp av tjenester med inntil 50% i perioden t.o.m. juni Regning for dette arbeidet er ikke betalt enda. Ansvar/tjeneste 331 fysioterapeut: Området har brukt 46% av budsjettet, dette skyldes at driftstilskudd er betalt for 1. halvår. Ansvar/tjeneste 351 sosial: Det er brukt 18% av budsjettet. Det er ikke ansatt noen fast på dette området enda. Området blir betjent fra NAV Nærøy, samt at vi selv har en engasjementstilling på 10% for å dekke opp tjenester vedr. Husbanken. Det vil si startlån, bostøtte og 2 typer boligtilskudd på til sammen kr Utgifter til kjøpte tjenester blir betalt pr. halvår evt. pr. år. Det er brukt 79% av budsjetterte midler til sosialbidrag. Her kan en forvente at det blir et merforbruk, men tiden fremover vil vise mer hvordan dette blir. I samråd med NAV foreslås en stillingsstørrelse på 30 %, inkludert gjeldsrådgiving. Dette vil på sikt kunne gi en gunstig utvikling vedrørende sosialbidrag. Dette medfører økte kostnader med ca. kr Området må foreta en egen budsjettregulering slik at faktisk budsjett stemmer bedre overens med realitetene. Ansvar/tjeneste 351 sosial tilføres kr slik at totalrammen på området økes. Ansvar/tjeneste 361 barnevern: Det er ikke brukt noe på området enda i år, men det skyldes at vi får refusjonskrav fra Vikna kommune etterskuddsvis. I økonomiavmeldingen fra Vangberg, leder i barneverntjenesten i Ytre Namdal, sier han at det vil komme et merforbruk på ca kr vedrørende barnevernstiltak utenfor familien. Dette er utgifter som tilhører 2013, men på grunn av feilføring i Vikna kommune er de ikke fremkommet før nå. Disse vil da dekkes inn i 2014, og vil da medføre et merforbruk på tjenesten. Resten av området ser ut som forventet. Ansvar/tjeneste 361 barnevern funksjon barnevernstiltak utenfor familien tilføres kr , dvs. at rammen økes med kr Anvsvar/tjenste PLO Det er brukt 41% av totalt budsjett på rammen. Det forventes ingen overskudd for ansvar/tjenesten som helhet, men sykepleiesjef sier at det muligens blir noen justeringer, men at vi avventer til neste økonomiavmelding da noen poster kan justere seg etter hvert. e-post: Telefaks

10 371 Hjemmesykepleien og 381 sykestue, avdeling må ses på under ett i forhold til lønnsutgifter. Det på grunn av at ansatte går i turnus og arbeider på begge plassene. Det brukt mer enn 40% av lønnsmidlene når en ser begge områdene sammen. Vedtatt bemanning er: Hverdager Helg Sykestua Hjemmesykep Sykestua Hjemmesykep DAG 2 sykepleiere 1 sykepleier 1 sykepleier 1 hjelpepleier 2 hjelpepleiere 1 hjelpepleiere AFTEN 1 sykepleier 1 hjelpepleier 1 sykepleier 1 hjelpepleier 1 hjelpepleier 1 hjelpepleiere NATT 1 sykepleier 1 hjelpepleier 1 sykepleier 1 hjelpepleier Bemanningen må vurderes i forhold til vedtatt bemanningsplan. Totalt er det brukt 41% av 371 hjemmesykepleien og 381 sykestue avdeling har brukt 37 %. Det ser ut som budsjettet til PLO kan være underbudsjettert i forhold til behovet. Dette må gjennomgås. 372 Hjemmehjelp: Det er brukt 41 % av budsjettet. 373 Psykisk helsevern: Det er brukt 23 % av området. Folkehelsekoordinator er budsjettert med kun for siste halvår. Den har tidligere vært lyst ledig, men da var det ingen søkere som meldte seg. På dette området kommer det en regulering i siste avmelding der det flyttes på ressursen pga at psykiatrisk sykepleier jobber vakter der det er behov Ansvarsreformen: Det er brukt 61% av totalt budsjett. Refusjon fra staten på ressurskrevende bruker mottas kun på slutten av året. 375 Brukerstyrt assistanse: Det er ingen som er innvilget BPA enda i Det kan bli behov senere, evt. kan beløpene overføres til 372 praktisk bistand. 382 Sykestua, kjøkken: Det er brukt 38 % av budsjettet. Etter tilsyn fra mattilsynet er det nødvendig å skifte ut deler av kjøkkenet fordi det ikke er godkjent. I første omgang skiftes det ut 2 benkeplater. Dette er utgifter som må dekkes inn på bygget og må tas på område 410. Det er ikke budsjettert med disse utgiftene. 383 sykestua, vaskeri: Det er her brukt 39% av budsjettet. Fondsbruk: Det skal bli pårørende-møte snart for å diskutere bruk av fond. Ansvar/tjeneste faste eiendommer og lokaler: Området har brukt 25% av totalt budsjett. En del av utgiftene på området er avskrivinger som først tas på slutten av året. Uforutsett utgift vil være utbedringer på kjøkken sykestua på grunn av tilsyn fra Mattilsynet. Ansvar/tjeneste 411 teknisk administrasjon: Det er brukt 33% av budsjettet. Området må forventes å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 412 oppmåling: Funksjon 301 plansaksbehandling: Forbruk 15 % av budsjettet og som forventet. e-post: Telefaks

11 Funksjon 302 byggesaksbehandling: Forbruk 29 % og som forventet. Det er sendt ut krav på inntekter som ikke er kommet med i regnskapet enda. Funksjon 303 kart/oppmåling: Forbruk 4 %. Det har vært flere inntekter enn forventet tidlig på året. Ansvar/tjeneste 413 samferdsel: Det er brukt 16% av budsjettet. Utgifter til Vikna kommune vedrørende beregning av havneavgiften betales årlig. Det er igangsatt et arbeid for å vurdere overføring av alle offentlige kaier inn i et IKS. Viss det blir aktuelt så tar de over alle inntekter og utgifter fra Ansvar/tjeneste 414 branntjenester: Det er totalt brukt 1% av budsjettet. Dette skyldes at en del utgifter ikke kommer før i slutten av året, evt. også halvårsvis, mens inntekter er ført for 1. halvår. Ansvar/tjeneste 415 Avløp, slambehandling og renovasjon: Det er et forbruk som forventet. Gebyr er inntektsført for 6 mndr, mens en del kostnader er mottatt pr og noen kommer halvårsvis og på slutten av året. Ansvar/tjeneste 420 Kirke og andre religiøse formål Det er brukt som forventet. Det er en del utgifter som kommer i slutten av året. Ansvar/tjeneste 431 miljø: Forventer ingen endringer i forhold til budsjettert. Det er brukt 27 % av budsjettet. Ansvar/tjeneste 451 / 456 landbruk: Det er brukt 33% av budsjettet på 451 landbruk og 33 % av budsjettet på 454 viltforvaltning. Dette er som forventet. Ansvar/tjeneste 452 Veterinærvakt: Det er brukt 22% av budsjetterte utgifter. Dette er som forventet. Statstilskudd og refusjon fra staten mottas 1 gang pr. år. Kun det ene er inntektsført pr. rapporteringsdato. Det er ikke betalt ut stimuleringstilskudd enda. Ansvar/tjeneste 470 reiseliv: Det er brukt som forventet. Alle tilskudd kommer etterskuddsvis. Det kan bli justeringer av lønnspostene i løpet av året, men dette balanseres mot kjøp av tjenester. Det er organisert slik: Prosjekt 475 Kulturminner, verdiskapning Prosjekt 474 Geopark Prosjekt 485 reisemålsutvikling Ansvar/tjeneste 471 næring: Det er brukt 31% av budsjettet. Forventer at området vil gå i balanse. Det er brukt kr fra fond til fødselstilskudd. Ansvar/tjeneste 491 kultur: Det er brukt 31% av budsjettet. Når det gjelder forebyggende arbeid er det kun inntekter, vedrørende idrett har offentlig bading pause til i oktober. På idrett er det brukt 57 % av budsjettet, og det er som forventet. Oversikt over forbruk i forhold til budsjettrammer følger nedenfor forslaget til innstilling. e-post: Telefaks

12 Forslag til innstilling/vedtak: Økonomimelding 1. tertial 2014 tas til etterretning. Det forventes fremdeles en streng budsjettdisiplin. Det foretas følgende fordeling og innsparing mellom områdene: Økonomimelding 1. tertial 2014 tas til etterretning. Det forventes fremdeles en streng budsjettdisiplin. Det foretas følgende budsjettendring: BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett 111 Administrativ ledelse Skole -kommunenivå Sosialtjenesten Barnevern art rekruteringstiltak art 1153-felles opplæring Disposisjonsfond Sum fordelt ansv./tj. Områder Dette medfører endringer i budsjettskjema 1 A: BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFT: Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett Bruk av ubundne avsetn Bruk av bundne avsetn Til fordeling drift Sum fordelt ansv./tj. Områder e-post: Telefaks

13 FORBRUK BUDSJETTRAMMER TERTIAL Budsjettår Regnskap Budsjett Regnskap Forbruk i Stipulert Avvik hittil % hele året 101 Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Stab/støtte Lekaposten IKT Skole -kommunenivå Barne og ungdomsskole Musikk- og kulturskole SFO Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Praktisk bistand i hjemmet Psykisk helsevern Miljøtjenesten Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Kirke Miljø - adm Landbruk - prosjekter #DIV/0! Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Næring Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Formannskapets behandling i møte : Rådmannens la fram endret forslag i møtet der kr avsatt til stipend på område 132 omdisponeres til dekning av felles kursing på område 132, bla kurs i økonomi/mva/kostra i april. Rådmannens endrede forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. e-post: Telefaks

14 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tommy Furre Holmstrand Møtedato Formannskap Kommunestyre Saknr. Tittel: 30/14 Innkjøp av interaktive tavler til Leka barne- og ungdomsskole Rådmannens forslag og formannskapets innstilling til VEDTAK: Det kjøpes inn 8 interaktive tavler m/tilbehør på skolen. Kostnad: inntil ,- eks mva. Dekkes ved bruk av bundne driftsfond kompetanseutvikling kr ,- og stipend kr ,- i hht følgende budsjettregulering: Kontonr Opprinnelig Sparte utgifter Økte utgifter/ Revidert Art - ansv/tj - funksjon - prosjekt budsjett økte inntekter red.inntekter budsjett LEKA KOMMUNE Helge Thorsen rådmann e-post: Telefaks

15 Vedlagte dokumenter: Andre dokumenter ikke vedlagt: Hjemmel for vedtak: Saksutredning: Det stilles i dag større og større krav til digitale ferdigheter på skolen. Vi ser at undervisningen, og undervisningsmaterialet går mer og mer over til digitale læringsmidler. Dette er helt i tråd med hva vi ser gjennom den økende bruken av datamaskiner og nettbrett i hjemmet og på jobben. Samtidig ser vi at mange ungdomsskoler og videregående skoler i nærområdet velger å gå over til interaktive tavler og smart board. En investering i dette vil også bety at våre elever stiller sterkere med tanke på at undervisningen på videregående skoler i fremtiden vil bruke interaktive tavler og smart board. Vi ønsker derfor å legge til rette for en mer fleksibel undervisning på skolen der undervisningen har større mulighet til å bli tilrettelagt på elevenes premisser. Leka barne- og ungdomsskole ønsker å investere i nye interaktive tavler på alle undervisningsrom på skolen, totalt åtte tavler m/tilbehør. De interaktive tavlene vil gi lærerne nye metoder å undervise på, samt at det gir elevene nye muligheter til å tilegne seg kunnskap. De interaktive tavlene brukes ved at man kobler seg til en pc og bruker programmer og undervisningsmateriell man har liggende PC, og som følger med kjøpet av tavlene. Samtidig så vil det være en trygghet for skolen at man fortsatt har mulighet til ha tradisjonell undervisning ved at dette er et white board. Dette vil gi lærerne en trygghet i overgangsfasen til nye læremidler. Konklusjon / tilråding: Det kjøpes inn 8 interaktive tavler m/tilbehør på skolen. Kostnad: inntil ,- eks mva. Dekkes ved bruk av bundne driftsfond kompetanseutvikling kr ,- og stipend kr ,- i hht følgende budsjettregulering: Kontonr Opprinnelig Sparte utgifter Økte utgifter/ Revidert Art - ansv/tj - funksjon - prosjekt budsjett økte inntekter red.inntekter budsjett Les mer om interaktive tavler her: Formannskapets behandling i møte : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. e-post: Telefaks

16 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato Formannskap Kommunestyret Saknr. Tittel: 31/14 Reguleringsplanen for Gangstø - behandling av innspill og godkjenning av bestemmelser og planbeskrivelse. Rådmannens forslag/formannskapets innstilling til VEDTAK: I hht plan- og bygningsloven 12-10,11 og 12 godkjennes framlagte endringer av reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse til reguleringsplan for Gangstøa hytte og boligområde. LEKA KOMMUNE Helge Thorsen Rådmann e-post: Telefaks

17 Vedlagte dokumenter: 1. Søknad om revidering Jan Erling Pettersen mottatt Plankart vedtatt k-sak 79/11 3. Reviderte Planbestemmelser datert Revidert Planbeskrivelse datert Høringsuttalelse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Dokumenter i saken, ikke vedlagt: K-sak 79/11 Plansak 23/14 Annonse, endring av reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse Hjemmel for vedtak: Plan og bygningsloven 12-10, og Saksopplysninger I k-sak 79/11 ble reguleringsplanen for Gangstøa hytte og boligområde vedtatt. I k-sak 07/13 ble ny arealplan med bestemmelser vedtatt for Leka kommune. Det har vist seg i ettertid at det var et behov for revidering av planbestemmelsen for Gangstøa hytte og boligområde slik at de samsvarte med planbestemmelsen til arealplanen. Dette gjaldt også en liten del av planebeskrivelsen. Revidering er i hovedsak på bebygd areal. Revideringen er kunngjort i Ytringen samt Leka posten og på Leka kommunes nettsider fra Kunngjøring ble også sendt direkte til naboer i brev dat med frist for merknader innen Forslag til endring av bestemmelser og planbeskrivelse til reguleringsplan for Gangstøa hytte og boligområde ble ihht p-sak 23/14 lagt ut til offentlig ettersyn med frist for innspill Det er kommet høringsuttalelser fra følgende: Nord-Trøndelag Fylkeskommune Lovgrunnlag Forslag til privat reguleringsplan, bestemmelser og planbeskrivelse skal behandles etter PBL og Endelig vedtak foretas av kommunestyret, jfr PBL Behandling av reguleringsplanforslag Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. Reguleringsplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal inneholde en konsekvensutredning, jf. 4 2 andre ledd. Konsekvensutredning kan utelates for nærmere bestemte reguleringsplaner når disse er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, og hvor virkningene er tilfredsstillende beskrevet i overordnet plan. Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig. Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. For private reguleringsforslag gjelder i tillegg e-post: Telefaks

18 12 11 Behandling av private reguleringsplanforslag Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i 12 9 og Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret Vedtak av reguleringsplan Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen. Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage. Planen med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Parter som er direkte berørt av planforslaget (registrerte grunneiere, festere, andre rettighetshavere i planområdet samt naboer) er underrettet pr. brev om endring av bestemmelser og planbeskrivelse. Vurdering av innkomne uttalelser. Det er ingen merknader ved de uttalelser som er kommet inn innen fristen. Vurdering Endringene som er gjort i bestemmelsene og i en liten del av planbeskrivelsen er i tråd med bestemmelsen for arealplanen. Det er også viktig for utbygger at BYA er slik at tomtene blir attraktive. Årsaken til at dette har kommet nå, er at de som har meldt sin interesse synes det er for store begrensninger i reguleringsbestemmelsene ang. BYA på tomtene. Dvs. at større BYA, gjør tomtene mere lett solgte. Det er ikke kommet innsigelser fra noen sektormyndigheter ved høring etter planutvalgets behandling (fsak 23/14). Forslag til vedtak I hht plan- og bygningsloven 12-10,11 og 12 godkjennes endring av reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse til reguleringsplan for Gangstøa hytte og boligområde. e-post: Telefaks

19 Formannskapets behandling i møte : Formannskapet behandler saken i møte Evt endret innstilling legges ut på kommunens hjemmeside og legges fram i møtet. Gebyrer og avgifter Gebyr kreves inn i hht kommunens regulativ for 2014 etter at revideringen er sluttbehandlet. Kopi sendes: Jan Erling Pettersen, Frøvikveien 117, 7994 Leka Kopi av saken med følgebrev og plandokumenter sendes: Nord Trøndelag Fylkeskommune, Regional utviklingsavdeling, 7735 Steinkjer, Nord Trøndelag Fylkeskommune, Fylkeskonservator, 7735 Steinkjer, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens Hus, 7734 Steinkjer, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, 7736 Steinkjer Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 Bergen Statens Vegvesen, Nord-Trøndelag, Byavegen 21, 7737 Steinkjer, Sametinget, Avjovargeaidnu 50, 9730 Karasjok, Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt, 7890 Namsskogan, Direktoratet for mineralforvaltning, Pb 3021 Lade, 7441 Trondheim, Særutskrift og varsel om vedtatte reviderte planbestemmelser og planbeskrivelse sendes naboer: Inge Olai Nilsen, Gongstøveien Leka Oddny Anne Husby, Trollveien Stavern Leka Motell og Camping, Frøvikveien Leka Turid og Kjell Berntzen, Fridtjof Nansens vei 58 C, 7020 Trondheim e-post: Telefaks

20 e-post: Telefaks

21 e-post: Telefaks

22 GANGSTØA HYTTE- OG BOLIGOMRÅDE GNR 17 BNR 22, LEKA KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan dat , revidert Godkjent i k-sak 79/11 Revidert Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor dette området skal bebyggelsen og arealbruken være som vist i reguleringsplanen. Planområdet reguleres til disse formål: Bebyggelse og anlegg Samferdsel og teknisk infrastruktur Grønnstruktur Landbruks-, natur- og friluftsformål Bruk og vern av sjø og vassdrag Spesialområde bevaring BEBYGGELSE OG ANLEGG 2.1 Byggesøknad for hytter og boliger med tilhørende bygninger, skal inkludere situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser plassering av bebyggelse, terrasseanlegg og biloppstillingsplass, samt terrengsnitt i målestokk 1:200 som viser plassering av bebyggelsen i terrenget. Tegninger av bygninger i målestokk 1:100 for plan, fasader og snitt skal vise takform/ takvinkel, møne- og gesimshøyder, samt høyder for peler, synlig grunnmur og støttemurer. 2.2 Det kan oppføres 20 nye hytter og 4 boliger innenfor planområdet som vist i planen. Bebyggelsen er angitt med tomtenummer og bygninger skal plasseres innenfor tomtegrenser iht. plan- og bygningsloven. 2 eksisterende fritidsboliger inngår i planen, og eksisterende fjøs tillates restaurert til fritidsbolig, eller revet og erstattet med ny fritidsbolig etter gjeldende bestemmelser for hytter i området. Det er ikke tillatt å legge inn vann/ avløp i hyttene før det foreligger en godkjent utslippstillatelse for området. 2.3 Alle bygninger skal ha en god arkitektonisk utforming, og tilhørende bygninger som anneks, uthus og garasje skal harmonisere med hovedbygning i form, farge og materialvalg. Bygningene skal ha saltak eller pulttak, og hovedtakets lengde skal følge kotelinjer, men underordnede utbygg kan bryte med takets hovedretning. Taktekking skal ha en mørk og matt fargetone, og det skal ikke brukes metallplater som gir blank overflate. Materialer og farger skal ikke skape kontrast men forholde seg til omkringliggende landskap og omgivelser. Terrasse skal tilpasses terrengformasjonen ved hytta, og unødvendig bruk av rekkverk skal unngås. 2.4 Største tillatte samlet bebygd areal (BYA) for nye boliger med tilhørende garasje/ uthus er 400m 2. Boliger kan bygges inntil 2 etasje med loft, og halvplanløsning eller sokkeletasje etter gjeldende måleregler tillates. Maksimal mønehøyde fra gjennomsnittelig terreng er 9 meter og takvinkel skal ikke overstige 40grader. Bebyggelsen skal tilpasses terrengformasjonen på tomta. 2.5 Største tillatte samlet bebygd areal (BYA) for nye hytter med tilhørende anneks og uthus er 200m 2. Hytter kan bygges i 1 etasje med hems, og halvplanløsninger tillates etter gjeldende e-post: Telefaks

23 måleregler. Maksimal mønehøyde fra gjennomsnittelig terreng er 6,0 meter og takvinkel skal ikke overstige 35grader. Bebyggelsen skal tilpasses terrengformasjonen på tomta og største tillatte pillarhøyde/ grunnmurshøyde for hytter er 50 cm i flatt terreng og 80 cm i skrånende terreng. 2.6 I område F1 tillates en caravanplass for inntil 4 campingvogner med spikertelt på inntil 15m2 og markterasse på inntil 14m2. Det skal godkjennes en felles plan for oppstilling av vogner, spikertelt og markterasser før oppstillingsplasser kan etableres. Spikertelt skal ikke overstige høyde på campingvogn, og utforming skal være helhetlig med materialer, detaljer og naturfarger som ikke skaper kontrast innbyrdes eller mot omkringliggende terreng og landskap. Felles plan skal dokumentere brannsikkerhet iht. forskriftskrav. Området kan også brukes til kortidsplasser for caravan og bobiler. 2.7 For område F2 og F3 til fritids- og reiselivsformål skal det utarbeides en felles plan for området, før det kan gis byggetillatelse på enkeltstående bygninger og anlegg. Planen skal vise bygninger, parkeringsplass, veger, uteanlegg, adkomst og kaianlegg. Planen skal også beskrive hvordan området skal utnyttes og drives næringsmessig. Tillatt utnyttelsesgrad for områdene F2 og F3 er inntil 40% BYA. Bygninger og anlegg skal gis en helhetlig form og tilpasses øvrige omgivelser og landskap. 2.8 På område N1 kan det oppføres servicebygg med sanitæranlegg, oppbevaring av utstyr og fellesrom for periodisk opphold. Største tillatte samlet bebygd areal (BYA) brygge er 140m 2 og maksimal mønehøyde er 6,5meter. Servicebygg kan innredes med loft for lagring. På område N2 kan det oppføres 8 naust. Største tillatte bebygd areal (BYA) for hvert naust er 49m 2 og maksimal mønehøyde er 5,5meter. Det skal godkjennes en felles plan for plassering og utforming av naust i område N2 før byggegodkjenning for enkeltnaust kan gis. I område N2 kan det også etableres anlegg for båtopptrekk fra sjø som vist i planen. Eksisterende naust N3 kan rehabiliteres og utvides etter samme bestemmelser som for N2. Servicebygg og naust skal i form, material- og fargebruk tilpasses tradisjonelle byggeskikk i kystnære strøk. Servicebygg og naust skal ha saltak og takvinkel skal være lik og ligge mellom 30 og 35 grader. 2.9 Det kan etableres nødvendige tekniske anlegg tilknyttet bygninger og bruk av området. Det etableres nytt energianlegg/ trafo for el.forsyning til området som vist i planen. El.kabler til planlagt bebyggelse og anlegg legges som jordkabler, fortrinnsvis i veg- og stitraseèr. Det etableres felles avfallsplass/ renovasjonsanlegg ved atkomst til området. Bruk av anlegg tilknyttes godkjent avfallsordning i Leka kommune. Avfall håndteres i lukkede konteinere, og det tillates bygd avfallshus som visuell og praktisk skjerming av konteinere. Det etableres felles avløpsanlegg fra området ved foten av molo. Det skal godkjennes en felles plan for vann- og avløpsanlegg i området før det kan legges inn vann/ avløp i bygninger. Området for avløpsanlegg kan bebygges med bygg og anlegg over og under bakkenivå tilpasset nødvendig omfang og tekniske løsninger. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR e-post: Telefaks

24 3.1 Kommunal veg V5 og felles veger V1, V2, V3 og V4, samt stier til planlagt bebyggelse, parkeringsområder, naustområder og andre bruksområder kan benyttes av alle eiendommer i område A, B, C, D, E1, F1, F2, F3, samt eksisterende 2 fritidsboligeiendommer, gnr/ bnr 17/102 og 17/74 innenfor planområdet. For veg V3 kan det legges begrensing på trafikk til strandområdet. 3.2 Felles parkeringsplasser P1, P2 og P3 skal benyttes til gjesteparkering og som periodisk parkering for eiendommer innenfor området. 3.3 Eksisterende molo kan benyttes som atkomst til småbåthavn og tilstøtende sjøområder. GRØNNSTRUKTUR 4.1 Det kan anlegges vegetasjonsskjermer ved friluftsområde og naustområde som vist i planen. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER 5.1 Landbruksområder kan benyttes til tradisjonelt jord- og skogbruk. 5.2 Regulerte friluftsområder har til hensikt å ta vare på eksisterende kulturlandskap som rekreasjonsområder. Skogsareal skal bevares men tynning og kultivering kan gjennomføres. Det kan tilrettelegges for markstier og utplasseres benker og bord i friluftsområder. På friluftsområde i overgangen mellom regulert badeområde og vegetasjonsskjerm kan det etableres gressplen. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 6.1 I områdene for småbåthavn kan det etableres flytebrygger som tilknyttes landfast kai / molo. Det skal utarbeides plan for flytebrygger som viser plassering, utforming, fortøyning og antall båtplasser. Plan for flytebrygger skal godkjennes av Leka kommune. 6.2 I badeområdet kan det fjernes stein og vegetasjon, samt tilføres grus/ sandmasser for kultivering av badestrand/ badeområde. 6.3 I område ferdsel sjø menes i denne sammenheng alle typer av ferdsel på vann/sjø tilknyttet offentlig og kommersiell virksomhet, nyttetrafikk og fritidstrafikk. SPESIALOMRÅDE BEVARING 7.1 I bevaringsområde er det registrert flere automatiske fredete kulturminner i form av 2 gravrøyser og et bosetnings/aktivitetsområde. Kulturminnene er automatisk fredet i henholdt til Lov om Kulturminner (KML), lov nr 50 av 9.juni 1978, 3. For å ivareta hensikten med KML 3 og 6 reguleres området til spesialområde bevaring. Av hensyn til kulturminnene må det ikke skje inngrep i markoverflaten i form av veier, uttak av masse eller annen form for graving. Det må heller ikke oppføres bygg av noe slag i området. Forøvrig henvises til Kulturminnelovens bestemmelser, spesielt 3 og 8. Namsos, , revidert Arkitektkontoret Blom as. Revidert PLANBESKRIVELSE e-post: Telefaks

25 til reguleringsplan dat for GANGSTØA HYTTE- OG BOLIGOMRÅDE Bakgrunn del av gnr 17 / bnr 22 i Leka kommune Revidert Planbeskrivelsen gjelder reguleringsendring for eksisterende reguleringsplan Gangstøa datert Som grunnlag for reguleringsendring foreligger forespørsel med reguleringsutkast fra grunneier Jan Erling Pettersen, med påfølgende vedtak i planutvalget for Leka kommune datert , sak 08/10. Vedtaket gir aksept for igangsetting av reguleringsendring for området, hvor bla. 5 tidligere hyttetomter endres til 4 boligtomter. Før planvedtak er aktuelle sektormyndigheter forelagt planutkast til vurdering og gitt positiv tilbakemelding og aksept for igangsetting av reguleringsendring for området. Det foreligger også noen anbefalinger fra sektormyndigheter, som nå er innarbeidet i vedlagte planforslag til reguleringsendring for området. Fylkesarkeologen har gjennomført befaring av området basert på tidligere registreringer av fornminner i området, og disse registreringer er nå verifisert og innarbeidet i det digitale plangrunnlaget og inntatt med korrekt lokalisering på plankart. For øvrig kommenteres reguleringsendringer innenfor respektive avsnitt under. Planens intensjoner Formålet med reguleringsendringen er bla. å innarbeide boliger som en del av tilbudet i området, da det har vært etterspørsel etter dette. I tillegg ønsker grunneier å tilrettelegge området bedre for potensielle tomtekjøpere og samtidig oppdatere plangrunnlaget mer i tråd med fremtidig etterspørsel og bruk. Det er i planarbeidet gjennomført planjusteringer som gir forbedringer i tomtestruktur, samferdselsanlegg og grunnlag for opparbeidelse av tekniske anlegg. I tillegg er det foretatt en del justeringer som gir en bedre tilrettelegging av bruksområder for publikum og allmennheten. Planfremstilling Planen fremmes for behandling etter at ny plan- og bygningslov er gjort gjeldende, og denne er utgangspunkt for planarbeidet og fremlagte planforslag. Planendring/ planfremstilling følger også ny sosi-form og formålsbruk i reguleringsplan med bestemmelser. Etter reguleringsendring endres navn på reguleringsplan fra Gangstøa til Gangstøa hytte- og boligområde i tråd med reguleringsendring. Plankart har også fått 1-meters koter som gir et bedre grunnlag for vurdering og dokumentasjon for plassering av bygninger og opparbeidelse av anlegg i området. Beliggenhet Planområdet utgjør del av gnr 17/ bnr 22 på Gangstøa i Leka kommune. Området ligger ca 2km fra Leka sentrum og like nedenfor Leka Camping. Området har vegtilknytning fra fylkesveg 762 via 0,7km kommunal veg som går helt ned til planområdet. Det er tidligere etablert molo som tilrettelegger god atkomst og tilgjengelighet mot sjøen, og bedre brukskvalitet i strandområdet. Områdekarakter Planområdet og byggeområder ligger i noe skrått berglendt og lett vegetert terreng, som avgrenses ned mot et flatere parti bestående av et smalt jordbruksområde og vei ned til molo. Strandsonen består av 2 viker og mellomliggende bergformasjoner. Det er foretatt en del utsprenging og e-post: Telefaks

26 planering mot sjøområde i fm. arbeidet med molo. Dette området opparbeides og tilrettelegges nå til fellesområder og naustområde mot sjøen. Registrerte fornminner i området er kjent og vil bli merket som område for kulturminner og gi en kulturhistorisk attraksjonsverdi i området. Planområdet ligger sørvendt med utsikt mot sjøområder mellom Leka og fastlandet. Området kan være noe vindutsatt, spesielt fra sørøst. Overordnede føringer Planområdet er forankret og hjemlet i tidligere planvedtak og nødvendige sektoravklaringer er foretatt som grunnlag for gjennomføring av reguleringsendring. I planarbeidet er det også gjennomført en enkel ROS-vurdering, i tråd med dagens plankrav. ROS- vurderingen gir ingen nye momenter som har betydning for sikkerhet i bruk av området. Området ivaretar også nødvendige hensyn i strandsonen, og tilrettelegger for både privat og allmenn bruk av strandsonen i Gangstøa, både for funksjonsfriske og funksjonshemmede. Planområdet / Arealbruk Planen avgrenses naturlig mellom eiendomsgrenser og sjøen. Innenfor planområdet er bygge-, anleggs- og bruksområder arrondert i forhold til topografien, med naturlige avgrensinger mot veger eiendomsgrenser, bonitetsgrenser og ulike reguleringsformål. Planstrukturen og formålsbruk er i stor grad i tråd med tidligere reguleringsplan, men tilpasset med hensyn til nye formål eller endringer som skal gi en bedre etterbruk av planområdet. Naboforhold Planendring er kunngjort i Ytringen og på Leka kommunes nettsider fra samme dato. Kunngjøring ble også sendt direkte til naboer i brev dat med 3 ukers frist på merknader. Følgende naboer er oppgitt fra kommunen: 17/111 Anne Britt Normann 17/74 Turid K. Berntsen 17/102 Oddny Anne Husby 17/9 Inge Nilsen 17/2 Sverre Johan Jakobsen Kunngjøring og nabovarsling vedlegges reguleringssøknaden. Det har kommet 2 henvendelser som følge av kunngjøring: Turid K. Berntsen: Planlegger og grunneier har hatt en dialog med eier av eks. fritidsbolig (eldre hus), Turid K. Berntsen som hadde spørsmål om eks. fjøs skulle rives/ restaureres, og om det kunne tas hensyn til frisikt fra fritidsboligen og ned mot sjøen. I fremlagte plan er det angitt for eks. fjøs at det kan rives/ fjernes, og at tomten kan benyttes til fritidsbolig etter samme bestemmelser som øvrige hytter i området. Frisikt er ivaretatt ved at byggegrense mot veg er trukket opp mot fjøsbygning Inge Olai Nilsen: I brev datert oppsummeres følgende forhold: - Det er for mange fritidsboliger - Fritidsboligene er plassert alt for nære hverandre - Veien fra Bakkan er ikke god nok standard til å handtere den økte trafikken - Den økte trafikken på veien vil skape mye støy og støv - Det ikke vist noe hensyn til de to fritidsboligene som er i området allerede Nabo fremmet også tilsvarende klage i fm. kommunens behandling om aksept for reguleringsendring, men klagen ble her ikke tatt til følge. En kan ikke se at oppgitte forhold i den nye klagen har nye momenter som grunngir at den skal tas til følge i denne delen av planprosessen heller. Det foreligger en godkjent reguleringsplan og en aksept for at angitte reguleringsendringer kan gjennomføres fra kommunen og fylket. Reguleringsendringen medfører ingen økt belastning i e-post: Telefaks

27 området, og heller ikke formålsendringer eller arronderinger som vil medføre konsekvenser for naboer ut over det som allerede er kjent og stadfestet gjennom tidligere behandling av planen. Brev fra nabo Inge Olav Nilsen vedlegges søknad om reguleringsendring. Bebyggelse og anlegg Det legges opp til en vanlig tomtestruktur for hytter og boliger tilpasset topografien i byggeområdene. Fritidsboligtomtene med BYA inntil 200m2. Boligtomtene er på BYA inntil 400m2. Byggeområde for boliger er separert fra hytter med mellomliggende veg. Blanding av hytter og boliger i samme planområde er avklart gjennom aksept for reguleringsendring, og gir et godt tilskudd av boligtomter i et område med god beliggenhet og tilstrekkelig nærhet til servicefunksjoner på Leka. Det legges til grunn at det kan bygges fritidsboliger og boliger med noe samhørighet i form, materialbruk og arkitektur, men naturlig nok vil det bli varierende karakter når det gjelder antall etasjer og byggevolum. Fritidsboliger har bestemmelser som demper høydevirkning, og gir samtidig bedre mulighet for variert formgiving og terrengtilpassing. For boliger må det aksepteres mer arealbruk, større byggevolum og mer opparbeiding av tomt, og boliger er derfor lagt i en egen rekke bakerst i et noe brattere og mer vegetert område. Plassering av bebyggelsen følger krav i plan- og bygningsloven og angitt tomteprisnipp gir grunneier mulighet til å selge eiendomstomter. I tidligere planutkast ble det framsatt forslag om caravanplasser ved siden av molo-fot. Det ble fra sektormyndighetenes frarådet å legge dette i strandsonen. Dette er tatt til følge ved at caravanplasser er flyttet til ei jordbrukstunge med god vegetasjonsskjerm ved atkomst til Gangstøa. I område N1 og N2, hvor det i dag er sprengt og oppfylt, anlegges område for servicebygg og naust, slik at alle kan ha tilgang til lagringsplass ved sjøen. Servicebygg tilrettelegges med sanitæranlegg og naustområde vil bidra til sjørelatert bebyggelse i dette området, uten at området privatiseres. Det tilrettelegges også for båtopptrekk fra sjø mot naustområde. Øvrige deler av dette området i strandsonen reguleres til friluftsformål, i tråd med opprinnelig plan. Område for fritids- og turistformål F2 og F3 følger samme avgrensing og bestemmelser som i opprinnelig plan, og det er ikke foretatt endringer for dette området, foruten formålskode som er tilpasset dagens sosi-form. Det stilles krav til utarbeidelse av felles plan for område F2 og F3. Det er avsatt plass til lekeområde ved atkomst til byggeområder, på deler av eldre dyrket mark. Her kan det etableres et område for enkle lekeapparater, liten ballplass og sittebenker/ bord, slik at det også blir en møteplass ved atkomsten til Gangstøa. Her kan det også være naturlig å tilrettelegges med informasjonsskilt om reguleringsområdet og øvrige attraksjonsmuligheter på Leka. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kommunal veg V5 går i dag frem til eks. fritidsbolig E1 og adkomstveg til caravanplass gir tilkomst til felles avfallskonteinere og snuplass for kjøretøy. Veger V1-V4 er felles for alle rettighetshavere i planområdet. For V3 ned mot strandområde kan det legges restriksjoner som begrenser trafikk ned for strandområdet. Veger tilrettelegges slik at det er tilgjengelighet for utrykningskjøretøy og snøbrøyting innenfor planområdet. Internveier er planlagt med tilstrekkelig framkommelighet og snuplass for liten lastebil. Fellesparkering P1 og P2 anlegges i atkomstområdet slik at en reduserer trafikk ned mot strandområdet. Det anlegges også et mindre parkeringsområde P3 i øvre del av arealet. Eksisterende molo benyttes som tilkomst til småbåthavn og det anlegges et båtopptrekk fra sjø mot naustområde N2. Det er foretatt kapasitetsvurdering for el-forsyning til området og det foreligger avklaring med e-post: Telefaks

28 energileverandør på at det etableres en ny trafo inn mot byggeområder og eks. bebyggelse i området. Innenfor området legges el-forsyning nedgravd, i hovedsak i veg- og stistruktur innenfor planområdet. Det er også mulig å få bredbåndtilknytning i samme kabelgrøft som el-forsyning, og dette avklares før anlegg etableres. Området tilknyttes Leka vannverk som er i privat eie. Vanntilførsel til byggetomter og servicebygg legges i veger og stier i byggeområder. Vannverket har god kapasitet og tiltrekkelig trykk til å forsyne fritidsboliger, boliger og fellesbygg i området. Nødvendige avtaler med vannverket formaliseres av grunneier. Det planlegges selvfallsanlegg for avløp som føres til felles slamavskiller like ved molofot. Løsning for utslipp planlegges, dokumenteres og godkjennes gjennom søknad om utslippstillatelse. Det forutsettes at det foreligger nødvendig tillatelse for avløp/ utslipp før det kan legges inn vann i bygninger. Landbruks-, natur-, og friluftsområder Områder for landbruk utgjør alle areal som ikke har andre spesifiserte formål. Dette er i hovedsak områder med grunnlendt mark og fjell i dagen. Noen innklemte jordbruksbiter ligger også langs vegen ned mot strandområdet, og har ingen vesentlig verdi rent jordbruksmessig, jfr. tidligere vurdering fra landbruksavdelingen lokal og regionalt. Disse områdene gir også gode og nødvendige buffersoner i forhold til planlagte byggeområder Det er avsatt friluftsområder og grøntområder for felles opphold og rekreasjon i strandsoneområdet. Grøntareal mot badeområde kan opparbeides med gressplen og avgrenses med et vegetasjonsbelte. På friluftsområde ovenfor badeområde kan det kultiveres og etableres benker og bord for opphold. Vegetasjonsbelter kan plantes for å etablere noe vegetasjon ved atkomsten til strandsonen. Bruk og vern av sjø og vassdrag Eksisterende molo danner tilførsel til småbåthavn som planlegges etablert innenfor ytre del. Molo gir god skjerming mot vær og vind for småbåthavn og badeområdet innenfor. Det planlegges noe mudring for småbåthavn og kultivering av strandområdet ved badestrand. Etablering av småbåthavn søkes etter felles plan som angir antall plasser og utforming av plasser for småbåter. Øvrige regulerte sjøområder reguleres som ferdselsområde sjø. Hensynssone kulturminner Det er tidligere registrert fornminner i området i form av steinalderlokalitet og gravplass. Fornminner er nå registrert digitalt og nødvendig hensynssone er regulert inn på plankart. Eldre registreringer er verifisert av fylkesarkeologen ved befaring, og innregistreres i databasen Askeladden. Byggeområder i plankart er nå justert etter verifisering og lokalisering av fornminner, slik at det også er tatt hensyn til nødvendige buffersoner. Fornminner gir også en lokal kulturhistorisk verdi, og det kan etableres informasjon om områdets og Lekas kulturminner i ved atkomsten til Gangstøa. Bonitetsforhold og fauna I henhold til markslagskart og registreringer på befaring består området hovedsakelig av grunnlendt mark, fjell i dagen og en del tidligere jordbruksareal og gressmark. Området kan betegnes som et område med normalt Namdalsk kystklima og fauna. Søk i direktoratet for naturforvaltnings Naturbase viser at området ikke er underlagt vern eller inneholder prioriterte naturtyper, kulturlandskap, friluftsområde eller spesielle artsforekomster eller trekkveier. e-post: Telefaks

29 Sektorinteresser Det er ikke kommet frem opplysninger om spesielle sektorinteresser som ikke er vurdert eller dokumenter gjennom planarbeidet før planforslaget 1.gangsbehandles og sendes ut på høring. De merknader som er kommet fra sektorinteresser i fm. forhåndsvurdering av planutkast er ivaretatt i planarbeidet. En forutsetter at videre sektorvurderinger ut over de avklaringer som allerede er gjort ifm. overordnede planer, tidligere reguleringsplan og denne reguleringsendringen kan skje gjennom høringsperioden. Risiko- og sårbarhet Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning og det konkluderes med at planen ikke omfattes av forskriften. Det er utarbeidet en enkel risiko- og sårbarhetsanalyse som vedlegges søknaden i tråd med krav i gjeldende plan- og bygningslov. Det fremkommer her ikke opplysninger som påvirker planarbeidet når det gjelder rasfare, fremtidig flonivå, eller at spesielt plante eller dyreliv som blir berørt. Privat drikkevannskilde er underlagt offentlig kontroll. Plankart og planbestemmelser Reguleringsplanen blir utarbeidet på digitalt sosi-grunnlag og fremstilles som papirversjon i målestokk 1:1000 og format A2. Planutkastet er fremstilt med tilstrekkelig nøyaktighet gjennom digitaliserte kartgrunnlag, GPS-registrering, befaringer og visuell registrering av typiske landskapselementer i området. Planforslag er framstilt med tanke på avklaringer mot sektorinteresser og vurderinger i forhold til tekniske anlegg og infrastruktur i planområdet. Reguleringskart for reguleringsendring er også oppnormert med koter på 1M, og dette gir en langt bedre sikkerhet ved planlegging av bygg og anlegg i området. Reguleringsbestemmelser som følger planen er utformet slik at de avklarer arealbruken for de ulike formål innenfor reguleringsplanen, både når det gjelder fritidsboliger, boliger, veganlegg, stier, friluftsområder og andre anlegg. Planforslaget skal ivareta tiltrekkelig hensyn til både private og offentlige interesser i området, og til allmenn bruk av utmarksområder på land og sjø i området Gangstøa. I den grad det er behov for utdypende avklaringer vedr. praktiske eller reguleringstekniske forhold, vil disse kunne avklares gjennom høringsperioden og suppleres/ endres før sluttbehandling av planen. Planarkitekt kan kontaktes hvis det er spørsmål vedr. plandokumenter eller de planfaglige vurderinger som er foretatt i planarbeidet Namsos, , Arkitektkontoret Blom as, ark. Roy M. Blom. Revidert e-post: Telefaks

30 e-post: Telefaks

31 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandlere Annette T. Pettersen og Laila E. Thorvik Møtedato Formannskap Kommunestyre Saknr. Tittel: 32/14 Innføring av eiendomsskatt i Leka kommune Rådmannens forslag og formannskapets innstilling til VEDTAK: Leka kommune utvider fra og med 2015 eiendomskatten til å gjelde hele kommunen. Dette i medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4. Leka kommuner vedtar eiendomskatt etter alternativ 1, besiktigelse. Rådmannen gis fullmakt til å innhente anbud og gjøre avtale med konsulentfirma for bistand til taksering og gjennomføring av innføring av eiendomsskatt innenfor en ramme på kr (dekkes over disposisjonsfond, ). Vedtekter for eiendomsskatt må revideres å gjelde for hele kommunen og legges frem i neste kommunestyremøte. Sakkyndig skattetakstnemnd og en sakkyndig overskattetakstnemnd valgt av kommunestyret i k-sak 05/11 og 103/12 jfr byskatteloven 4 og 5 eiendomsskatteloven 33 er gjeldende sakkyndige nemnder ut kommunestyreperioden. LEKA KOMMUNE Helge Thorsen Rådmann e-post: Telefaks

32 Vedlagte dokumenter: Orienteringssak Eiendomsskatt Leka kommune Andre dokumenter ikke vedlagt: Samlet saksfremlegg Grong Kommune k-sak 05/09 Saksfremlegg Flatanger Kommune k-sak 27/11 K-sak 05/11 og 103/12 Hjemmel for vedtak: Eiendomsskatteloven Saksutredning: I K-sak 59/13 vedtok Kommunestyret å utrede kostnadene og inntektene ved å innføre eiendomsskatt Leka kommune. Det er fremlagt en referatsak om dette i kommunestyret den I kommunestyrets arbeidsmøte den var det ønske om å innføre eiendomsskatt. Arbeidet med å innføre eiendomsskatt er tidkrevende. For å kunne innføre dette fra 2015, må arbeidet startes snarest (jfr samtaler med Flatanger og Namdalseid kommune). Viktig lovgrunnlag: Lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt i kommunene (Eiendomsskatteloven), samt endringer av som åpner for at kommunen kan velge å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen som et alternativ til områder som er utbygde på byvis. Skatteloven for byene av 18. august 1911 som angir takseringsregler Ligningsloven av 13. juni 1980 nr. 24 om verdsetting for eiendomsskatt og kapittel 9 om endring av ligning kraftanlegg. Skatteloven av 26. mars om verdsettelse av kraftanlegg avkastningsberegning. Generelt: Tidligere var det bare tillatt med eiendomsskatt på verker og bruk og/eller på eiendommer i bymessige strøk. Det skapte vanskelige avgrensninger. Fra 2006 kan det imidlertid skrives ut eiendomskatt på alle eiendommer inklusive fritidseiendommer. Det er fritak for næringsdelen i jord og skogbrukseiendommer, men våningshus, kårboliger og evt. annen næringsaktivitet på eiendommen (f.eks utleiehytter) kan ilegges eiendomsskatt. Det kan ikke innføres skatt bare på fritidseiendommer. Det er kommunestyret som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen og i hvilket omfang. Innføres eiendomsskatten til å gjelde for hele kommunen innbefatter dette også innføring av eiendomsskatt på verk og bruk. Eiendomsskatten er den eneste frivillige kommunale skatten vi har, og er en bruttoskatt, dvs. gjeldstyngde skal ikke vektlegges. Skatten er videre knyttet til eiendommen og ikke til eier, slik inntekt- og formueskatten er. Verk og bruk er definert som fast eiendom. Dette innebærer en utvidelse av begrepet fast eiendom og kan omfatte løsøre med en særlig tilknytning til anlegget. Kommunestyret fastsetter hvert år hvilken skattesats som skal legges til grunn ved utskrivning av eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør minst 2 promille, og ikke mer enn 7 promille av e-post: Telefaks

33 skattegrunnlaget for eiendommene. Da Leka kommune allerede har eiendomskatt på verk og bruk og i 2014 har den høyeste satsen som er 7 promille, kan kommunen innføre den høyeste satsen fra første dag avgiften innkreves i resten av kommunen. I de fleste kommuner har de startet på en lavere sats, 2-3 promille og deretter økt satsene årlig til 7 promille. Satsene for verk og bruk ble første gang satt til 2 promille (2011) og deretter økt med 2 promille frem til 2014 hvor maks satsen er nådd. Kommunen vil kunne fastsette både høyere og lavere eiendomsskattesatser for bolig- og fritidseiendommer enn andre eiendommer. Eiendomsskatten er en del av kommunens frie inntekter. Budsjett og økonomiplan viser nødvendigheten av å styrke kommunens inntekter for å unngå å måtte redusere tjenestenivået i de kommende årene. Det er viktig å være klar over at selv om det innføres generell eiendomsskatt, vil det i tillegg være behov for omstillinger og reduksjoner i utgiftsnivået. Disposisjonsfondene har blitt redusert vesentlig i de siste årene på grunn av at de har blitt brukt for å få driftsbudsjettet i balanse. Kommunen vil da ikke ha noen vesentlig buffer for å møte overskridelser og uforutsette forhold. Kommunestyret ytret ønske om å avsette midlene til et eget asfaltfond. Dette vil kun være mulig når en har regnskapsmessig overskudd. Slik den økonomiske situasjonen er i dag bruker vi jo av fond for å få balanse i økonomien. Innføring av eiendomsskatt vil være viktig for å kunne gi kommunen handlingsrommet tilbake. Takseringsmetode: Det må tas stilling til hvilken takseringsmetode en skal benytte. Besiktigelse alt 1 eller ligningsverdi alt 2. Ved besiktigelse vil det meste arbeidet utføres av et konsulentfirma. Ved alternativ 2 vil vi få en del data fra skatteetaten, men det må også besiktigelse til. Valg av metode for fastsettelse av eiendomsavgift, noen betraktninger. Ligningsverdi kontra besiktigelse Ligningsverdi Øker i takt med ligningsverdi Oppleves urettferdig Klager på verdisetting går til skatteetaten Våningshus må allikevel besiktiges Mye mer arbeid enn man tror Tar ikke hensyn til garasje/ aneks eller standard på bolig Basert på egenmeldte opplysninger Besiktigelse Samme takst i 10 år Mer rettferdig Behandle klager selv Alle eiendommer blir besiktiget Får en god og oppdatert matrikkel Dyrere pga mer besiktigelse. To tredjedeler av landets kommuner har helt eller delvis innført eiendomsskatt. De fleste kommunene har valgt takseringsmetode med besiktigelse. Frosta er en av de kommunen som har valgt taksering etter ligningsverdi. Det ble ikke tillatt å bruke likingsverdi før i Kostnad for å innføre eiendomsskatt For å kunne innføre eiendomsskatt på eiendommene i Leka Kommune, må det gjennomføres en taksering av disse. Dette må utføres av firma med kompetanse som det må innhentes anbud fra. Det vil også kreve en god del arbeid administrativt. Men erfaringer fra andre kommuner viser at de utgiftene som enn får, vil bli dekket av inntektene ved innføring av eiendomsskatten det første året det settes i verk. e-post: Telefaks

34 Valg av alternativ 1, besiktigelse medfører en høyere kostnad der og da, da en må innhente ekstern hjelp i hele prosessen. Kostnaden vil bli litt lavere ved alternativ 2, da bare en del av eiendommene skal besiktiges. Vi vil anbefale bruk av alternativ 1 besiktigelse. Dette etter erfaring fra andre kommuner. Besiktigelse vil oppleves mye mer rettferdig for innbyggerne. Vi unngår mer støy og klager ved innføring når en bruker besiktigelse på grunn av at innbyggerne kan være med under taksering, de ser at boliger med høy standard får høy takst, mens dårlige boliger får lavere takst. Ved bruk av likningsverdi så vil boliger som har samme areal og bygd i samme år få samme takst, selv om et er helt nyoppusset med høy standard og det andre ikke er vedlikeholdt i det hele tatt. Besiktigelse tar også hensyn til garasje/anneks, opparbeidet tomt. Ved å bruke alternativ 2 vil kommunen også få matrikkelen riktig. I dag mangler det opplysninger om blant annet areal. En vil også kunne oppdage utbygginger/omgjøringer som ikke er omsøkt. Det må også velges et system for å håndtere bla. skattesedler, fakturabehandling m.m i tillegg. Den eiendomsskatten vi krever inn i dag legges manuelt inn i KomFakt-systemet i Visma. Det er mulig pga at det gjelder så få verker/bruk. Viss det blir innført eiendomsskatt for hele kommunen bør det ikke legges inn manuelt pga at det krever så mye ressurser, og sjansen for feilregistrering er tilstede. Et eget system bør «snakke med» både Matrikkelen og Visma, slik at en må registrere samme opplysning kun en gang. Det kan kreve ekstra tid, pga at vi ikke har et slikt system fra før. I Nærøy kommune kjøpte de en modul i tillegg i det systemet de brukte til eiendomsavgifter. Vi må derimot på anbudsmarkedet og prisen på programvaren er ikke helt klar ennå. Det er anbefalt at vi kjøper inn det samme systemet som Nærøy og Vikna har. Etter anbefaling fra Namdalseid kommune er det lurt å hente inn ekstern bistand til hele prosessen med innføring av eiendomsskatt. Ved innleie av ekstern hjelp har en større mulighet for å få gjennomført arbeidet innen fristen og en vil ikke være så sårbar mtp på egen stab og uforutsette hendelser. Å få gjennomført arbeidet innen fristen er viktig for å kunne få de inntekter kommunen har budsjettert med for Generelt om taksering og nødvendig organisering i kommunen: Kommunen kan i tillegg velge å innføre et bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer, men ikke på verker og bruk. Det året bunnfradrag innføres, kan skattesatsen økes med 3 promillepoeng. Loven setter ingen begrensninger på størrelsen på bunnfradraget, men det kan ikke settes så høyt at det i realiteten innebærer et fritak for boliger. Eiendomsskattegrunnlaget vil avhenge av taksten på eiendommen som maksimalt kan være omsetningsverdi. Mange kommuner gjør imidlertid bruk av en "reduksjonsfaktor" i takstene, eksempelvis slik at skattegrunnlaget skal være 60 prosent av taksten, men mange anbefaler å være forsiktig med å benytte denne muligheten. Alternativene til reduksjonsfaktor er å benytte bunnfradrag, samt fastsettelse av skattesats. Det er svært viktig at takstfastsettelsen gjøres med utgangspunkt i likhetsprinsippet. I forbindelse med taksering av bolig og fritidseiendommer vektlegges teknisk standard, beliggenhet, vedlikehold, alder mv. e-post: Telefaks

35 Det kan gis fritak for nyoppførte boliger i opptil 20 år. Dette gjelder også fritidsboliger, hvis de er egnet, herunder tillatt brukt som fast bolig. Ved innføring av et slikt fritak, f.eks. i 5 år, bør en lage en forutsetning om at dette gjelder så lenge kommunestyret ikke beslutter noe annet. Dette for ikke å binde opp framtidig kommunestyrer. Det er oppnevnt takstnemnd k-sak 05/11 og 103/12) som fastsetter endelig takst og overtakstnemnda som behandler klager. Administrasjonen må selv eller med innleid hjelp lage grunnlaget for nemnda si behandling. Vanlig her er at en kombinerer dette, dvs. at en leier inn ekstern bistand i forbindelse med innføring av eiendomsskatten (for eksempel bistand til taksering) samtidig med at en stiller interne ressurser til disposisjon som får en opplæring og ervervelse av kompetanse til bruk i daglig drift av systemet. Organisering Kommunestyret - Fastsetter gjennom sitt utskrivningsvedtak hvilke eiendommer som skal beskattes og derved også hvilke som skal takseres. - Fastsetter eiendomsskattetakstvedtekter - Bestemmer om takseringen skal gjennomføres av skattetakstnemnda eller av sakkyndig nemnd med bistand av besiktigelsespersoner - Oppnevner medlemmer og varamedlemmer til nemndene - Fastsetter om det skal være bunnfradrag og eventuelt størrelsen på dette - Tar stilling til takstnivå/bruk av reduksjonsfaktor Takstnemnd - Har ansvaret for organisering av takseringen - Fastsetter eventuelle generelle prinsipper/normer/sjablonger for verdsettelsen - Fastsetter taksten for den enkelte eiendom - Tar stilling til krav om omtaksering. (Ordinært skal det bl.a. gjennomføres nytaksering hvert 10 år.) Nemndas medhjelpere: - Besiktigelsesmenn som utarbeider forslag til takster - Sakkyndige med takseringsfaglig kompetanse som kan utarbeide forslag til takster og sakkyndige med juridisk kompetanse. Overtakstnemnd - Behandler klager. Administrasjonen - Fremme forslag overfor nemndene om hvordan takseringen/klagebehandlingen bør organiseres - Gi tilbud om opplæring til nemndmedlemmene - Sekretariatsarbeid for nemndene - Innhente grunnlagsdata om eiendommene - Sende ut orienteringsbrev til eierne av de skattepliktige eiendommene - Utarbeide oversikt over hvilke eiendommer som takstnemnda skal taksere - Motta klager og legge til rette for en effektiv klagebehandling - Etablere et system som gjør det mulig å fange opp nye skatteobjekter som skal takseres, eller at det skal gjennomføres omtaksering av enkelteiendommer som har vært gjenstand for vesentlig verdiendringer. e-post: Telefaks

36 - Årlig legge ut eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn Formannskapet - Kan begjære overtakst, dvs. påklage de takster som takstnemnda fastsetter - Kan forlange særskilt omtaksering av enkelteiendommer som har vært gjenstand for vesentlige verdiendringer i forhold til andre eiendommer Sammendrag/konklusjon: Arbeidet med innføring av eiendomskatt for hele kommunen startes opp. Det innhentes anbud fra konsulentfirma som kan gjennomføre takseringen i kommunen samt anbud på programvare. Målet er å innføre eiendomskatt for hele kommunen i Vedtak Ihht til innstilling. Formannskapets behandling i møte : Formannskapet behandler saken i møte 03.06, evt endret innstilling legges ut på kommunens hjemmeside og legges fram i møtet. e-post: Telefaks

37 Vedlegg Orientering til formannskapet og kommunestyret Eiendomsskatt i Leka kommune Denne orienteringen som gis her, har tatt utgangspunkt i at det skal skje en besiktigelse av eiendommer av innleid firma samt matrikkelarbeid av matrikkelfører. Det er ikke tatt utgangspunkt i ligningsverdi. Informasjonen er hentet fra Flatanger kommune og tallmaterialet er hentet fra matrikkelen uten noe form for besiktigelse. Kvadrameterprisen for de ulike typer boliger/eiendommer er hentet fra Flatanger kommune. Da vi har eiendomskatt på verk og bruk kan eiendomskatten på boliger med mer også settes til den samme promille, men det anbefales ikke i starten. Det beste for befolkningen er at det går gradvis opp til makstakst på 7 promille. Det er gjort en grovskisse på hva kostnadene for innføring av eiendomskatt vil være og det samme for inntektene. Kunnskapen og beregningene er hentet fra Flatanger kommune. Oversikten vi har, er hentet fra matrikkelen. Statens Kartverk har utarbeidet en oversiktsliste over alle eiendommer med bygninger i Leka kommune. Bygningene er definert i ulike kodegrupper: Oversikt over bygningstyper laget med bakgrunn i matrikkelen. Ant. Ant. Reg. Bygningstype Registrerte Revet/ brent Enebolig Enebolig m/hybel/sokkelleil Våningshus Tomannsbolig, vertikaldelt Våningshus, 123 tomannsb./vertikal Våningshus, 124 tomannsb./horisont Andre småhus m/3 boliger el fl Fritidsbygg(hyttersommerh. ol 69 e-post: Telefaks

38 Helårsb.benyttes som fritidsb Våningh. benyttes som fritidsb Garasjeuthus anneks til bolig Garasjeuth.anneks til fritidb Naust båthus sjøbu 135 I tillegg har vi andre type bygninger. De bygg som det ikke skal betale eiendomsskatt for er offentlige bygg, driftsbygninger på landbrukseiendommer og eventuelle bygg vi ikke ønsker å ta med. I Flatanger er kvm-prisen på bolighus satt til kr 7000,-. Fritidshus er dyrere. Avgiften er på 2,5 promille. Dvs at et hus på 100 kvm vil ha en takstverdi på kr ,- som tilsvarer en avgift på kr 1750,- Nyere/helt nye bolighus får gjerne et tillegg på kvadratmeterprisen, men de fleste får fradrag mtp alder og standard. Nye bolighus, for å stimulere til boligbygging, blir fritatt for f.eks en tiårsperiode for eiendomsskatt i Flatanger kommune. Det er også eiendomsskatt på hver enkelt eiendom ut ifra tomtearealet. Maks størrelse på tomt som en kan ta eiendomsskatt for, er for bolig/fritidshus satt til 2da i Flatanger kommune. For landbrukseiendom er den satt til 1da, da den private boligenheten skal takseres på landbrukseiendommen. En eiendom på 1 da med pris på 1000 kr pr kvadratmeter vil få en verdi på kr Avgiften vil da bli kr 250,- med en sats på 2,5 promille. Dette betyr at en som eier et hus på 100 kvadrat og har ei tomt på 1 da, (uten noe andre bygg på tomta) og ingen fradrag eller tillegg, vil måtte betale kr 2000,- i eiendomsskatt. I tillegg kommer jo også f.eks garasje med egen fastsatt verdi. Inntekt for kommunen Tar vi utgangspunkt i tabelloversikten over bygningstyper, uten at det gjort noen form for besiktigelse, og starter med en eiendomsavgift på for eksempel 2,5 promille (lik det de gjorde i Flatanger), og antar en gjennomssnittverdi på alle bolighus/fritidshus på kr ,-, vil en havne på en avgift for hver boligenhet/fritidsbolig (kode ) på kr 1500,- pr enhet. For garasjer er verdien i gjennomsnitt kr 187,-. Grovoversikt over inntekter på eiendomskatt på boliger/fritidsboliger og garasjer. Avgift per enhet Bygningstype Totalt ant kr Verdi kr tot 111 Enebolig Enebolig m/hybel/sokkelleil Våningshus Tomannsbolig, vertikaldelt Våningshus, tomannsb./vertikal e-post: Telefaks

39 124 Våningshus, tomannsb./horisont Andre småhus m/3 boliger el fl Fritidsbygg(hyttersommerh. ol Helårsb.benyttes som fritidsb Våningh. benyttes som fritidsb Garasjeuthus anneks til bolig Garasjeuth.anneks til fritidb Naust båthus sjøbu Totalt Det er fortsatt andre typer bygninger som det kan tas eiendomsskatt for, bla næringsbygg og naust. Dette er ikke tatt med i bergningene. Poenget er at ved en veldig lav avgift på bare boliger/fritidsboliger,slik vist i tabellen, har vi allerede en inntekt med over kr ,- det første året. Da er ikke tilbygg med, avgift på tomta er ikke tatt med og heller ikke ulike næringsbygg. Tabell over antall eiendommer med bolighus/fritidsboliger Bygningstype Totalt ant 111 Enebolig Enebolig m/hybel/sokkelleil Våningshus Tomannsbolig, vertikaldelt Våningshus, tomannsb./vertikal Våningshus, tomannsb./horisont Andre småhus m/3 boliger el fl Fritidsbygg(hyttersommerh. ol Helårsb.benyttes som fritidsb Våningh. benyttes som fritidsb 60 Totalt eiendommer ca 500 Hvis en kun tar utgangspunkt i eiendommer med boliger/fritidshus slik tabellen over viser og antar at alle er rundt 1 da, vil en med 500 eiendommer få en inntekt på kr ;- Utgifter ved innføring av eiendomsskatt Matrikkelarbeid (innenfor egen ressurs er mulig) men en må forvente noe ekstra. I tillegg kommer arbeid med eventuelle klager. Besiktigelse av alle eiendommer fra innleid firma vil koste ca kr 1000 pr eiendom. Ihht tabellen med 500 eiendommer, vil utgiften da være ca kr ,-. Dette er kun et grovt anslag og alle eiendommer er ikke tatt med. Prisen pr eiendom er satt i samråd med et konsulentfirma (de samme vi brukte på taksering av verk og bruk). e-post: Telefaks

40 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Saknr. Tittel: 33/14 Årsmelding for Leka kommune 2013 Rådmannens forslag og formannskapets innstilling til VEDTAK: Leka kommunes årsmelding for 2013 godkjennes som framlagt. LEKA KOMMUNE Helge Thorsen Rådmann e-post: Telefaks

41 Vedlagte dokumenter: Årsmelding fra områdene og rådmannen Andre dokumenter ikke vedlagt: Hjemmel for vedtak: Kommuneloven 48 Saksutredning: Årsmeldingen bygger på fagområdenes årsmeldinger til rådmannen samt rådmannens kommentar med bakgrunn i disse årsmeldingene. Årsregnskapet for 2013 viser et mindreforbruk på kr Kommunen bør ha minst 3 % i netto driftsresultat for å være i økonomisk balanse og årets driftsresultat følger ikke kravet om å være økonomisk balanse. Driftsresultatet skyldes i hovedsak ekstraordinære inntekter, samt bruk av fond. Året 2013 har vært preget av en god del bytte av rådmenn. Det har ført til at man har manglet den kontinuerlige helheten i organisasjonen. Det vil derfor bli viktig at arbeidet med økonomistyring, organisasjonsutvikling og oppgaveløsing settes på dagsorden, mer enn det har hatt fokus de siste årene. Kommunelovens 48-5 sier at «i årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.» Lovens krav anses oppfylt i den årsmeldingen som legges fram. KomRev har noen merknader i forhold til hvordan årsmeldingen er oppbygd og hva den inneholder, men de anser den for å oppfylle lovkravet. Revisjonsmeldingen er vedlagt sak som omhandler regnskapet for Arbeidet med kommunens årsmelding må fortsatt videreutvikles, og arbeidet med årsplaner for fagområdene må utvikles i samsvar med de prioriteringer som er vedtatt. Konklusjon / tilråding: Leka kommunes årsmelding for 2013 godkjennes som framlagt. Formannskapets behandling i møte : Formannskapet behandler saken i møte 03.06, evt endret innstilling legges ut på kommunens hjemmeside og legges fram i møtet. e-post: Telefaks

42 Årsmelding Leka kommune Tove Kvaløy Hewlett-Packard Company 1 Hondøyron e-post: Telefaks

43 Innhold Forord... 2 Organisasjonskart... Feil! Bokmerke er ikke definert. Økonomi... Feil! Bokmerke er ikke definert. Politisk... 2 Stab/støtte... 2 Utviklingsavdelingen... 2 Oppvekst... 2 Helse og sosial... 2 Pleie og omsorg... 2 Teknisk avdeling og IT... 2 Økonomisk resultat alle avdelinger... Feil! Bokmerke er ikke definert. e-post: Telefaks

44 Forord Ved konstituert rådmann Tove Kvaløy Årsmeldingen er rådmannens melding til kommunestyret om det som har skjedd i foregående kalenderår. Den skal behandles sammen med årsregnskapet. Årsmeldingen er et viktig politisk verktøy. Ikke minst i forhold til arbeid med budsjett og økonomiplan/handlingsprogram. Informasjonen i årsmeldingen er derfor i første rekke myntet på å nå politisk nivå. Så langt det lar seg gjøre skal årsmeldingen synliggjøre hva som har skjedd i 2013, og besvare om de mål, retninger og føringer som ble gitt i budsjettet for 2013 er gjennomført DRIFT: Netto driftsresultat for 2013 er 0,34 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat, inklusiv avskrivninger minus summen av netto renteutgifter og netto gjeldsavdrag. En ledetråd i forhold til økonomistyring i kommunal sektor utarbeidet av Teknisk beregningsutvalg er at et netto driftsresultat over tid bør ligge på ca. 3 %. I så måte er det økonomiske resultatet for Leka kommune i 2013 for svakt. Leka er en kommune med liten økonomisk handlefrihet, og med en foreløpig liten buffer til å takle både svingninger og uforutsette ting. Bruken av fond bør unngås. I 2013 hadde vi besøk av fylkesmannen og bedriftskompetanse for å se på kommunene som helhet og hjelpe oss å finne løsninger. Oppfølgingsmøtet etter dette møte har ikke vært ennå i skrivende stund. Selv om man ser noen overskridelser på enkelte områder anser rådmannen at økonomistyring i Leka kommune er rimelig god. Det er tett oppfølging av virksomhetene både gjennom møter og rapporteringer. Med tanke på sårbarheten vil denne oppfølgingen ble innskjerpet ytterligere der det er behov. Når det gjelder resultatene for de enkelte virksomhetene fremgår dette under presentasjonen av disse. Ligger ved som vedlegg. Budsjett 2014 og økonomiplan/handlingsprogram vil ha stor fokus på minske sårbarheten og minke bruk av fond for å kunne minske nettopp denne sårbarhet og skaffe et større handlingsrom. Dessverre må det brukes fond for få økonomiplan i balanse. Det som blir viktig fremover er å se på om det er mulig å redusere drift ytterligere uten å spare oss til «fant» eller om vi må finne nye inntektskilder. Samtidig må vi se på om det finnes andre måter å løse tjenestene på. BRUKERE OG TJENESTER: Leka kommune har et tjenestetilbud som både i kvalitet og kvantitet må anses som bra. KOSTRA-tallene og analysen til bedriftskompetanse viser at Leka i all hovedsak drives med noenlunde lave kostnader i forhold til kommuner det er reelt å sammenligne seg med. Det er naturlig at for noen områder og tjenester vil den for Leka kommune fremstå som høy på grunn av det er få å dele dem på. For tjenesteproduksjon vises det til beskrivelsen av det enkelte virksomhetsområde. e-post: Telefaks

45 ADMINISRATIV ORGANISERING: Leka kommune drives etter en tilnærmet to-nivåmodell. Det innebærer at virksomhetslederne er delegert ansvar for personell, økonomi og fag på sine områder. Videre innebærer det at rådmannen er helse og sosialsjef, barnehagesjef, plansjef. Samtidig som han/hun har personalansvar for stab/støtte, utviklingsavdeling samt helsesøster og leger. I 2010 ble det opprettet en egen stilling som skolefaglig ansvarlig i tillegg til rådmannen. Leka har i 2013 hatt fem virksomhetsområder med egne ledere, økonomileder, sykepleiesjef, teknisk leder, leder i barnehage og skolefaglig ansvarlig. I rådmannens stab og støtte inngår; økonomi/lønn, personal, IKT, servicetorget og utvikling. LEDELSE: I ledelse i Leka kommune inngår følgende: rådmann, økonomisjef, sykepleiesjef, leder i barnehagen, skolefaglig ansvarlig og leder på teknisk. Vi har pr i dag ingen assisterende rådmann eller stedfortreder. Lederne i Leka kommune har et stor og viktig ansvar både i forhold til tjenesteproduksjon, utvikling og de ansattes ve og vel. Deler av 2013 har blitt brukt til å sette fokus på «VI» følelsen. Vi jobber alle i Leka kommune og er avhengig av hverandre. Ledergruppen og utvidet ledergruppe har hatt en god del møter for å gjøre alle bevisste på hva vi jobber for og sette felles mål. Likhetsprinsippet på alle områdene er viktig. Samtidig har vi jobbet en god del med hvordan vi kan dra nytte av hverandres kompetanse har vært ett turbulent år med en del skifte av ledergruppen grunnet permisjoner og sykdom. BEMANNING/REKRUTTERING: Personalsituasjonen i Leka kommune er noenlunde stabil. Kommunen har noen utfordringer i forhold til rekruttering. MEDARBEIDERE I LEKA KOMMUNE: Mangfold og likeverd er viktig for å skape gode tjenester og trivsel på arbeidsplassen. Leka 24-7: Leka kommune leverer tjenester til sine innbyggere 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Den viktigste ressursen organisasjonen har for å yte disse tjenestene er de ansatte. Leka kommune har som mål at medarbeiderne skal trives for å yte sitt beste til alle som Har behov for kommunale tjenester i kommunen vår. KOMPETANSEUTVIKLING: På grunn av begrenset økonomisk handlefrihet har det vært satt av svært lite penger til kompetanseheving i Leka kommune for Ett krav til kursing på deltidsansatte brannmenn brukte nesten hele potten. e-post: Telefaks

46 NÆRVÆR OG TRIVSEL: Leka kommune er IA-bedrift, og det forplikter kommunen til å jobbe aktivt for å øke nærværet i organisasjonen. Årsverk Sykefravær (dagsverk): Egenmelding: (egen og barn), sykemelding, syke barn Prosent Permisjoner (dagsverk): Lønnede og ulønnede Prosent ,83 % 577 3,58 % ,83 % 536 3,13 % ,06 % 569 3,16 % Tendens: Permisjoner og egenmeldinger er stabile, men høy sykemeldingsgrad i 2012 og (IAbedrift har avtale om inntil 24 e.m.dager per år. I 2013 var snittet på 1,62 %, noe som tilsvarer 4 dager per person.) Det er ikke gjennomført noen medarbeiderundersøkelse i Men det er satt som mål for 2014, innen februar at alle ansatte skal ha ett tilbud om medarbeidersamtale ETISK STANDARD: Leka kommunes etiske retningslinjer må gjennomgås og sees på om de på revideres. Nye retningslinjer gjeldende både for ansatte og folkevalgte bør inn i kommunens personalhåndbok som også er til revidering. Det er et lederansvar å sørge for at retningslinjene blir gjort kjent og etterlevd i forhold til sine ansatte. LIKESTILLING/DISKRIMINERING: I Leka kommune har vi ingen egen plan som sier noe om diskriminering og likestilling. Viser til personalpolitiske retningslinjer. ARBEIDSMILJØ: Arbeidsgiver hadde lederansvaret i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Utvalget har hatt 2 møter. AMU er i løpet av året ikke forelagt rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker, eller tilløp til ulykker, jvf. 7-2 i Arbeidsmiljøloven. SAMARBEID MED TILLITSVALGTE: Tillitsvalgte har en plass i utvidet lederforum. Den personen de tillitsvalgte har valgt som sin representant har plass i utvidet lederforum. I 2013 har det vært 3 utvidet lederforum samt 1 tillitsvalgtforum. INTERKOMMUNALT SAMARBEID: Leka kommune inngår i en rekke både formelle og uformelle interkommunale samarbeid. Både det å inngå i og det å søke samarbeid er for en kommune av Leka størrelse en dyd av nødvendighet. Dette både i forhold å levere tilfredsstillende kvalitet i tjenesten, det å kunne ha store nok fagmiljøer, og for i det hele tatt på noen områder kunne rekruttere kompetanse. Det er sagt tidligere at samarbeid også byr på utfordringer. Disse er dels av både styringsmessig, faglig, økonomisk og demokratisk karakter. De viktigste interkommunale samarbeidene for Leka kommune kan sies å være innen PPT, barnevern, jordmor, brann og IKT. Årsmelding fra barnevern er vedlagt som vedlegg til denne årsmeldingen. e-post: Telefaks

47 SAMFUNNSUTVIKLING: En kommunes fremste rolle som samfunnsutvikler er i forhold til å være både en pådriver og tilrettelegger. Leka har gjennom mange år vært en aktiv aktør i forhold til å utvikle Leka som samfunn. Leka kommune er et lite samfunn og det er ikke til å stikke under en stol at det ikke blir for mange å spille på lag med i forhold til denne oppgaven. Det næringslivet som finnes har stort sett nok med å ha fokus på sine kjerneoppgaver. Det hevdes ofte at det er mangel på tilgang på kapital, men finnes de gode initiativ, evnen og viljen finner man som regler også midler. I 2013 har det i kommunen vært fokus på utvikling av reiseliv. Vi har fått midler fra fylkeskommunen og ansatt en egen person som jobber med reiseliv og setter Leka på kartet. STATLIGE STYRINGSSINGNALER I 2013 hadde vi ett regjeringsskifte. Solbergregjeringen varslet allerede i september en ny kommunereform. Hovedinnholdet er å få til mer robuste kommuner gjennom kommunesammenslåing. Foreløpig er det lite konkret å jobbe med. For Leka kommune sin del så kan det by på utfordringer om vi skal bli sammenslått med noen andre i og med at vi er ett øysamfunn og avstand til nærmeste kommunesenter er lang. KONKLUSJONER/UTFORDRINGER: Leka kommune levere gode resultater. Organisasjonen har veldig mange flinke og dyktige medarbeidere, som også både er fornøyde og stolte av arbeidsplassen sin. En liste over landets mest bærekraftige kommuner i 2013 synliggjør at Leka kommune har klatret flere plasser i landet de siste fem årene 2. Det viser at Leka er en livskraftig kommune. Det er viktig å gripe fatt og følge opp en slik positiv utvikling. Det innebærer også at man økonomisk må ut av den sårbarheten som i dag er gjeldende. Det må skapes en bedre balanse mellom utgifter og inntekter. Det må skapes et handlingsrom for å ta utforutsette ting, og for å kunne prioritere en satsing som gir fortsatt økt bærekraft. Det synes som det er stor vilje politisk til å ta tak i dette framover. Satsingen på økt boligbygging er viktig for Leka. Bolig er en forutsetning for vekst i folketall og det å fremstå som attraktiv. Kommunen står i oppstarten av samfunnsdelen i kommuneplan. Den vil peke retning for Leka-samfunnet de neste ti årene. Det å velge de rett mål og satsinger her blir derfor særdeles viktig. Leka kommune satser framover strategisk på folkehelse. Det handler om å skape og utvikle et bærekraftig lokalsamfunn. Et samfunn som har plass til alle og der alle på et eller annet nivå er en ressurs og har noe å bidra med. Leka, februar / mars 2014 Tove Kvaløy Konstituert rådmann Reidun Helmersen Konstituert rådmann 2 https://legacyweb.nho.no/getfile.php/offentlig%20sektor/filer/naeringsnm2013.pdf e-post: Telefaks

48 e-post: Telefaks

49 Fellesinntekter/fellesutgifter - Ansv./tj. 132 (økonomiavdelinga) Avvik på fellesinntekter og fellesutgifter: Tekst End. Budsjett Regnskap Avvik Inntekter Rammetilskudd inkl skjønn Skatteinntekter Eiendomsskatt Sum frie inntekter Inntektsrenter Inv.tilsk skole/sykestue/kirke Motpost avskrivinger/kalk. rente Premieavvik, amort tidl. år inkl aga Bruk av fonds Sum inntekter Utg. fordelt på områdene Utgifter Div. fellesutgifter til fordeling Leka sokn og andre trossamf Avsatt til fonds Ikke fordelte fellesutg. Oversk renteinnt. fond Delsum Rente- og avdragsutgifter Overføring til kapitalregnskapet 0 0 Sum utgifter Totaler Momskompensasjon på investeringer har blitt brukt 100% til finansiering av investeringen. Rammetilskuddet budsjettert er det inkl. skjønnstilskudd på kr ,- til reiselivsutvikling, dette er ikke utbetalt i Det skyldes at ikke er brukt av de midlene vi mottok i Rammetilskuddet er kr lavere enn budsjettert, men kr høyere enn i I tillegg har vi fått kr i ekstra skjønnsmidler fra fylkesmannen i forbindelse med innleie av Bedriftskompetanse AS som skulle se på økonomien til Leka kommune. e-post: Telefaks

50 Skatteinntekter har en positiv utvikling. Det er kommet inn kr mer enn budsjettert og kr mer enn i 2012 og kr mer enn i Inntektsrenter ble lavere enn budsjettert. Dette skyldes lav rente men også at vi har mindre på konto. Investeringstilskudd skole/sykestue/kirke kr ,- mindre enn beregnet på grunn av lavere rentenivå og lavere restsaldo enn beregnet. Motpost avskrivninger og kalkulatorisk rente er inntektsført med kr ,- mer enn budsjettert. Dette har ingen innvirkning på regnskapsresultatet da tilsvarende utgifter er ført på områdene. Bruk av fonds budsjettert bruk av fond er ført direkte på de områdene de var vedtatt å brukes. Det var budsjettert med kr til bruk i drift. Premieavvik er postert i henhold til forskriftenes 13. En ikke reell inntekt. Det ble i 2013 et merforbruk på kr , så i stedet for at det ble en inntektspost ble det en utgiftspost for kommunen. Til senere fordeling fellesutgifter som ikke er fordelt er som følger: kto tap på fordringer kr ,- kto ansvarsreformen kr ,- Kto fordeling kurs, reiser kr ,- Ikke budsjetterte fellesutgifter som er fordelt er premieavvik og bruk av premiefond til å betale premie til KLP, elevforsikringer og kollektiv ulykke- og gruppeliv. Leka sokn og andre kirkelige formål har et mindreforbruk på kr ,-, dette skyldes tjenesteyting og at det ikke er betalt ut tilskudd til andre religiøse formål i Sykepengerefusjon. Leka kommune har mottatt totalt kr i sykepengerefusjon i I 2012 var refusjonen kr og i 2011 mottok vi kr i sykepengerefusjon. Sykepengestatistikken viser at legemeldt sykefravær er redusert i forhold til Oversikt over legemeldt sykefravær (hentet fra NAV): kvartal 9,5 7,0 2,0 7,6 13,0 2.kvartal 11,3 7,4 5,2 14,3 4,9 3.kvartal 16,6 10,1 5,6 15,2 7,2 4.kvartal 9,7 4,3 4,2 9,3-4. kvartal 2013 er ikke kommet enda. Det blir ikke alltid leid inn vikarer ved langtidsykefravær, men det har vært brukt innleie i større grad i 2013 enn i 2012, selv om det ikke er de store forskjellene. Innleie i 2013 ca. 81 % og i 2012 ca 78 %. Likviditet. Kommunen har vesentlig dårligere likviditet ved slutten av 2013 enn ved slutten av Saldo på driftskontoen var kr pr , mens den var kr pr Totalt innestående i bank pr er kr e-post: Telefaks

51 Årsaken til den dårlige likviditeten ved årsskiftet er at vi bruker av fond i drift, premieavviket, samt at vi forskutterer en del refusjoner som vi har krav på fra staten og andre kommuner. I tillegg får vi ikke utbetalt rammetilskudd i desember, noe som også gjør at likviditeten blir dårligere ved årsskiftet. Sammensetning av inntekter. Av sum driftsinntekter ekskl. renter utgjør Skatteinntekter 14,42 % Rammetilskudd 53,05 % Brukerbetalinger 3,49 % Salgs- og leieinntekter 5,39 % Andre driftsinntekter 23,65 % Havneavgiften som ble innført i 2012 er inkludert i tallet for salgs- og leieinntekter. Andre inntekter er inntekter som refusjoner fra andre kommuner, fylkeskommunen, staten, refusjoner fra NAV, m.m Oversikten viser at inntekter som i hovedsak er basert på innbyggertall er de bærende elementer i kommunens økonomi. Det er derfor viktig å ha fokus på å bevare og om mulig øke antall innbyggere i kommunen for å kunne fortsette å ha en forsvarlig økonomisk drift i årene framover. INNTEKTSUTVIKLING I LEKA KOMMUNE ÅR SKATTER (NETTO) RAMMETILSK. (NETTO) BRUKERBETALINGER SALGS- OG LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DR.INNT. EKSKL. RENTER INNTEKTSUTVIKLING SKATTER (NETTO) RAMMETILSK. (NETTO) BRUKERBETALINGER SALGS- OG LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT ÅR BTO.DR.RES e-post: Telefaks

52 BELØP I HELE TUSEN BELØP I HELE TUSEN UTVIKLINGEN I BRUTTO DRIFTSRESULTAT Brutto driftsresultat viser hvor mye kommunen har til overs etter at de har betalt de rene driftsutgiftene som lønn, utstyrsanskaffelser, vedlikehold, avskrivninger og diverse materiell. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere års bruk. NETTO DRIFTSRESULTAT ÅR NTO. DR. RES UTVIKLINGEN I NETTO DRIFTSRESULTAT (2 000) Netto driftsresultat viser kommunens evne til å framskaffe midler til investeringer og avsetninger. Nøkkeltallet beregnes som brutto driftsresultat med fratrekk av netto rente- og avdragsutgifter og med tillegg av motpost avskrivninger. REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK Tall i hele tusen ÅR Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk e-post: Telefaks

53 Helt siden 2005 har kommunens regnskap vist et regnskapsmessig mindreforbruk overskudd. Dette har gitt en mulighet til å bygge opp disposisjonsfond på til sammen kr ,- pr Dette er redusert til kr pr INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke årsuavhengig. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå. Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale (med giver), regnes alle midler i prinsippet som frie. All tilgang på frie midler i investeringsregnskapet vil således måtte anses som felles finansiering av investeringsporteføljen dersom dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig samlet finansiell dekning for årets investeringsregnskap. Leka kommune har investert for totalt kr i Dette er finansiert med momskomp lik kr , lån kr , tilskudd kr , fond kr og avdrag formidlingslån kr Viser for øvrig til note 11 i regnskapet. Gjeldsutvikling (Tall i 1000kr) ÅR Lånegjeld Lånegjeld pr innbygger Renter og avdrag e-post: Telefaks

54 Politisk Ved formannskapssekretær Beathe Mårvik Ordfører Per Helge Johansen Varaordfører Trond C. Hiller Leka kommunestyre har følgende sammensetning: SP 9 representanter AP 4 representanter SV 1 representant V 1 representant Leka formannskap har følgende sammensetning: SP 3 representanter AP 2 representanter I 2013 var det stortingsvalg, der alle kommuner tok i bruk statens nye samordnede valgadministrasjonssystem EVA. Tidligere har ulike kommuner brukt ulike systemer for valggjennomføringen i tillegg til SSBs rapporteringssystemer. Valget ble gjennomført i hht fastsatte frister og regelverk, og valgresultatet fra Leka ble godkjent. Aktivitet i de politiske utvalgene: Antall møter i 2012 Antall saker i 2012 Antall møter i 2013 Formannskap Kommunestyret Kystgruppen Kontrollutvalget Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalg Råd for funksjonshemmede Eldreråd Ungdomsråd Antall saker i 2013 Formannskap og kommunestyre har i all hovedsak avholdt møter i hht vedtatt møteplan. I eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd har det vært liten eller ingen aktivitet i e-post: Telefaks

55 Stab/støtte Ved formannskapssekretær Beathe Mårvik Stab/støtte består av områdene økonomi, personal, merkantil, og formannskapssekretær, med en stillingsramme på 600 % fordelt slik: Personal 50 % Skatteoppkrever 50 % Ekspedisjon/sentralbord, Lekaposten 100 % Fakturering/arkiv 50 % Budsjett/regnskap/lønn/remittering 250 % Formannskapssekretær 100 % Stab/støtte betjener fellesfunksjoner for alle områdene i tillegg til å betjene kommunens innbyggere, fylkeskommunale og statlige instanser, privat næringsliv og interkommunale samarbeidsparter. Stab/støtte utgir også informasjonsavisa Lekaposten som deles ut annenhver fredag til samtlige husstander, og legges ut på kommunens hjemmeside. I tillegg sendes den til våre nabokommuner og videregående skoler og til rundt 40 betalende utenbygds abonnenter. Tilbakemeldingene viser at Lekaposten blir lest og fungerer godt som det informasjonsbladet det er tenkt å være. Status: Stab/støtte fikk ny medarbeider i ekspedisjonen i september. Området har god og fleksibel kompetanse, kunnskap utnyttes på tvers av arbeidsområdene. Vi har jevnlig gjennomgang av arbeidsoppgaver som medfører endring på fordeling av oppgavene innen stab/støtte, alt etter hvor arbeidsmengden er størst til enhver tid. Området har hatt tilstrekkelig med midler til daglig drift. Områdets hovedmål for 2014 er å oppdatert og få bedre utnyttelse av alle mulighetene som ligger i våre it-systemer. Og videreutvikle fellesskapet med våre nabokommuner på dette området slik at oppgaver kan utføres på tvers av kommunegrenser. e-post: Telefaks

56 Utviklingsavdelingen Ved Annette T. Pettersen, Kristin Floa, Tove I. Rørmark, og Venke Strat Thorsen Utviklingsavdelingen Hovedmål for utviklingsavdelingen: Innenfor vedtatte rammer yte Leka kommunes befolkning fullgod service og kvalitet i de tjenester som etaten utfører, herunder også tjenester som er regulert gjennom lovverk med tilhørende forskrifter. Området består av teknisk byggesak, landbruk, vilt, kultur, næring og reisemålsutvikling. Sammen skal vi bidra til en positiv utvikling i kommunen innfor de politiske rammer som er gitt. Vi skal sammen se muligheter og skape et godt omdømme av kommunen. Yte kvalitetsmessig service til befolkningen med få eller ingen avvik. Hva har vi fått til i 2013; Det blitt laget flere flotte filmer over Leka Adresseringen er gjennomført i Leka kommune Bidratt til en positiv utvikling innen mat og matservering Gjennomført Leka festivalen Gjennomført UKM i samarbeid med ungdomsrådet Felles kinotur til Horsfjord for barn og unge- vi var over 60 stykker. Nord-Trøndelag teater kom med forestillingen 39 steps, kjempepopulært. Skeisnesset UKL har også i år bidratt til positiv sysselsetting. I skeisnesset UKL er store områder ryddet og det gamle kulturlandskapet er kommet mer til syne. Reguleringsplanen for Kvaløy småbåthavn ble ferdig og vedtatt Gjennomført offentlig bading fra oktober til mars Belysning ved parkering på Leka Barne og ungdomsskole. Det er gitt skjenkebevillinger til 3 reiselivsbedrifter Gjennom ulike prosjekter e-post: Telefaks

57 Kong Herlaugssti ble ferdigstilt Gjennomført kurs i; Opplevelsedesign Workshop Trollfjell Geopark Etablert prosjektplan for reismålsutvikling og utarbeidet tiltaksplan for prosjektet Startet vandreprosjektet Oppstart med Trollfjell Geopark Repersentert på den globale geoparkkonferansen Skapt sommerjobb for ungdom- rydding av søppel Det er innhentet 1,5 millioner i eksterne midler til ulike prosjekter; Gutvik Grendehus, Gutvik Skytterhus, Turløypemerking i Leka kommune, ulike tiltak i jordbrukets landskap og Utvalgte naturtyper. e-post: Telefaks

58 Oppvekst Ved skolefaglig ansvarlig Bjørn Henriksen og leder i barnehagen Silje Fjellseth Tidligere statsråd Kristin Clemet: En ansvarsbevisst og god skoleeier er en forutsetning for at skoler lykkes i sitt arbeid. Et ansvar for Leka Kommunestyre. Skolen hadde høsten grunnskoleelever (+ 1 ved Kjella Friskole), 3 fremmedspråklige på særskilt norsk-/samfunnskunnskapsopplæring. Skolen overtok ansvaret for SFO fra Skolefritidsordningen hadde høsten påmeldte barn. Grunnskoleundervisning. Stabilt med en liten økning fra høsten Særskilt norsk og samfunnskunnskapsundervisning for fremmedspråklige. Spesialundervisning for voksne. Innenfor musikk- og kulturskolen er det fra en fast tilsatt kulturskolelærer i delstilling, fra skolestart høsten 2013 var det 42 påmeldte elever, 38 fikk plass og 4 på venteliste. Status på ressurser i driften Personell / arbeidskapasitet Administrativ ressurs på kommunenivået (skolefaglig ansv i Leka kommune): 40 %, derav 20 % som finansieres av voksenopplæringen for administrering av norskopplæring av fremmedspråklige. Administrativ ressurs ved Leka skole pr : rektor: 60 %, fra : 70 %.(resten av stillingen undervisning). Daglig leder SFO (fra ): 40 %, derav 20 % adm. e-post: Telefaks

59 Lærerressurser til grunnskoleundervisning: 621 % + 32 % til spes.uv. og 50 % til særskilt norskopplæring, jf. opplæringsloven 2-8, per Sum årsverk; Undervisningspersonale 816 % i grunnskolen; Rådgiver: 9 % Elev-/SFO-assistent og leksehjelp: 60 % + 20 %. Musikk- og kulturskolen: 40 % stilling + engasjement på 11 % høsten 13 p.g.a. stor påmelding. Voksenopplæring; Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring: 40 % undervisningsstilling. Jfr. GSI-rapport pr Det er behov for timeressurser til å iverksette styrkings- og/eller hjelpetiltak/kurs for enkeltelever/grupper (ikke spesialundervisning). Det er også vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer ved sykemeldinger og permisjoner, det bør derfor vurderes å lyse ut og tilsette kvalifisert fastvikar. Tidsressursen til administrativ-, pedagogisk- og personalledelse ved skolen er liten i forhold til omfanget av oppgaver og betydelig mindre enn ved sammenlignbare skoler i andre kommuner. Skolen mangler også kontorteknisk personale. Penger til drift Leka kommune brukte i 2012 (SSB) 14,7 % av samlede netto driftsutgifter i kommunen til grunnskoleundervisning (KOSTRA 202), dette er en nedgang på 2,0 % fra året før. Til sammenligning kan nevnes at Nærøy kommune brukte 20,1 %, Vikna kommune 19,2 %, Fosnes kommune 15,1 % og Levanger kommune 22,1 %. Netto driftsutgifter grunnskolesektor (KOSTRA 202, 214, 215, 222 og 223) av kommunens samlede netto driftsutgifter utgjør for Leka kommune (2012) 21, 3 % (også her en nedgang på 2,0 %), Nærøy kommune 28,8 %, Vikna kommune 23,7 %, Fosnes kommune 20,6 % og Levanger kommune 27,2 %. Tallene indikerer at skoleeiers satsing på grunnskolen i Leka kommune i 2012 var noe lavere enn i sammenlignbare kommuner. Kompetanse Alle lærere ved skolen har grunnutdanning som førskolelærer, allmennlærer eller universitet, men i forhold til nye kompetansekrav for tilsetting/undervisning i norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet (60 stp) mangler skolen godkjent kompetanse i matematikk. Det er også fra dep. signalisert nye kompetansekrav for undervisning i kjernefagene på mellomtrinnet (30 stp.) fra Dette er en utfordring for Leka kommune. Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Skolen har etterslep på læremidler og utstyr innenfor flere fagområder, spesielt naturfag. IKTutstyret må fornyes gradvis hvert år. Nye tavler på klasserommene har stått på investeringsplanen i mange år, denne investeringen kan ikke utsettes lenger. Annet Leike- og aktivitetsområdet ute og utstyret/apparater trenger fornying, vedlikehold og oppgradering, bl.a. med tanke på sikkerhet. Mål og tiltak som videreføres i Hovedsatsingsområdene fra 2013 videreføres i 2014 med spesielt fokus på følgende: Forsterket opplæring de fire første skoleårene for at elevene tidlig skal få gode grunnleggende ferdigheter, jfr. ekstra tilførte midler til kommunene for å øke lærertettheten på disse trinnene. e-post: Telefaks

60 Nasjonal satsing på ungdomstrinnet; «Ny Giv», timetallsøkning og krav om minimum to valgfag. Fysisk aktivitet og måltider i skolen. Yrkes- og utdanningsveiledning. Styrking av rådgiverressursen og kompetansen. Styrking av kompetansen hos undervisningspersonalet, spesielt i realfagene og IKT, jfr. vedtatte kompetanseplan for grunnskolen i Leka kommune. Økt fokus på elevenes læringsmiljø og klasseledelse PALS - GNIST. Satsing på å motarbeide mobbing / digital mobbing og krenkende atferd ved tiltak som kurs for elever, foreldre og ansatte ved bruk av ekstern kursholder innenfor digital kompetanse. Kompetanseoppbygging i forhold til innføring av nye valgfag på ungdomstrinnet. Flere av kommunens lærere nærmer seg raskt pensjonsalder samtidig som gjennomsnittsalderen begynner å bli «anstendig» (53,8 år) rekruttering må være et annet viktig satsingsområde framover. Barnehagen Det er i dag fullt barnetall i barnehagen. Vi vil få flere søkere etter hvert i 2014, da det er født 5 stk i Søknader om barn som kommer flyttende vil også komme. Vi er pr dato overbemannet på onsdager. Da ikke alle barn har 100 %. Våre brukergrupper er barn fra 1-6 år og deres foreldre/foresatte. Vi har foreldreråd og samarbeidsutvalg, da foreldrene er en viktig samarbeidspart i utviklingen av barnehagens kvalitet og innhold. Personell / arbeidskapasitet Vi har en stabil og voksen arbeidsstokk på 5 stk med god erfaring. Vi har fortsatt fokus på forebygging av belastningsskader. Da det er et fysisk tungt arbeid med løfting av små barn med mer. Arbeidskapasiteten kan til tider kjennes stor for noen i personellet i barnehagen, dette avhenger mye av årstid og personalets helse. På grunn av helsemessige årsaker kan ikke alle i personalgruppen delta i uteleik, på turer, påkledning og stell bestandig. Dette har vi fortsatt fokus på. Barnetallet er 14(18, da fire under tre år regnes som to), og dermed er det fullt i barnehagen. Penger til drift Bemanning i barnehagen ble redusert i 2012, en 50 % stilling. Naturlig avgang, og barnetallet var stabilt, derfor hadde vi ikke behov for å sette inn noen andre i den stillingen. Men det var også sykmeldinger blant ansatte som gjorde at vikarforbruk økte. I 2013 hadde styrer (100 %) fødselspermisjon, og stedsfortreder ble ansatt i 75 %, dermed passet det ift bemanning. Styrer startet i jobb i jan 2014, og da er vi overbemannet på onsdager. Vi har snakket med foreldre, og noen vil øke plassen til deres barn. Til høsten 2014 har vi en utfordring. Da ett barn går over til skole, og vi har allerede to søknader på vent. Flere søknader vil komme inn etter hvert. Og dette gjør at vi må øke bemanning, samt at en av ansatte skal gå av i juli- naturlig avgang. En godkjenning av barnehagen må også på plass, for å kunne drive forsvarlig i samsvar med lover, forskrifter og regler. e-post: Telefaks

61 Kompetanse Styrer går studie internasjonal lederutdanning for barnehagestyrere på DMMH i Trondheim. Pedagogisk leder på storbarnsavdeling har førskolelærerutdanning med tilleggsutdanning innen veiledning. Vi har en ufaglært som nå går barne- og ungdomsarbeider på Ynvs, som da vil få fagbrev. Ellers har vi to ufaglærte, men med en lang jobberfaring. Kvalitet og kompetanse går hånd i hånd, derfor er det viktig at vi som jobber med barn får oppdatering ift vår kompetanse. Kvaliteten vil være deretter. Pedagogisk leder og styrer har meldt seg på pedagogisk utviklingsarbeid ved Hint. Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Innemiljø: Barnehagen er over 30 år gammel og dette merkes. Kjøkkeninnredning er slitt og 30 år gammelt, trengs derfor å skiftes. Gulvbeleggene i den gamle delen er de samme som da barnehagen ble bygd, de er vanskelig å vaske og bone da de er utslitte. Dette med tanke på de som vasker samt en forutsetning for at barna skal komme til en ren og frisk barnehage. Selve bygget er gammelt, og det er vanskelig å holde varmen både i det nye og gamle bygget. Det er lagt fliser der de minste barna oppholder seg mye av dagen(1-3 år), det gjelder da at de er stødige nok slik at ikke hode skal smelle i flisene. Ikke helt gunstig. Det er heller ikke solskjerming, i oppholdsrom til de minste, da det kan bli veldig varmt om sommeren. På vinter trekker den gamle døra på baksiden, der de minste barna er mye på gulvet og det må fikses. Ytterdør i gammeldel er tung og vanskelig å åpne, dette ift om brann skulle oppstå. Pr i dag har vi garderobe for ansatte sammen med stellerom til barn, dette er ikke holdbart. Og garderobe til barn, brukes som vanlig lekeareal. Det trenges sårt større areal til garderobe til barn og voksne i barnehagen. Toalett på stellerom fungerer ikke! Foreldet godkjenning MÅ oppdateres. Utemiljø: Utebua må ferdigstilles. Dette har vi tatt opp flere ganger. Hver vår bør vi å få ny sand til sandkassen. Ellers vokser ugresset, og dette må tas om våren. En båt vi har i barnehagen, som ble flyttet av stormen Hilde, er ennå ikke flyttet tilbake. Det er sendt avviksmeldig, samt tatt opp på ledermøte. Bibliotek Biblioteket er bemannet med 30 % stilling. På skolebiblioteket er det er kjøpt inn 3 klassesett i 2013, barnehagen låner ca 30 bøker som skiftes ut hver 3 måned. I adventstiden er det høytlesing for klasse + ca fire ganger i året. Alle som hadde fått barn ble invitert til sangstund og fikk utdelt den første boka mi. Skoleelever er den største brukergruppen, i tillegg en aktiv voksen brukergruppe på stk. Biblioteket er oppdatert, og fornyes stadig, skolebiblioteket har et løp med oppjustering. Budsjett er ok, det er ønskelig å kunne ha sommeråpent, men det er ikke midler til vikar. e-post: Telefaks

62 Helse og sosial Ved sykepleier Aina Hege Haug og konst. rådmann Tove Kvaløy Legekontoret Legekontoret er bemannet med lege i 125 % og sekretær i 80 % stilling. Målsetningen om å drive etter lover og normer som gjelder for virksomheten er oppfylt. Brukergrupper har vært alle kommunens innbyggere, samt alle tilfeldige som søker vår tjeneste. Sommertid merker vi av at det er mange pårørende og turister som kommer til Leka. Alderssammensetningen er høy og dermed mer resurskrevende. Legekontoret har tilfredsstillende lokaliteter og medisinsk utstyr er godt. Helsesøster Helsestasjonen er bemannet med 50 % stilling. Helsesøster ble innvilget permisjon i ett år fra sommeren Stillingen ble utlyst og nytilsatt vikar startet 1. august, men jobbet bare ut oktober da hun fikk tilbud om annen jobb. Helsesøsterstillingen sto vakant resten av året. Sosial Kommunal andel på NAV utgjør 50 % stilling. Denne har stått vakant i deler av året, tidligere ansatt ble engasjert i 40 % stilling i perioden februar-april. Kommunalt ansatt ved utviklingsavdelingen ble engasjert i 10 % stilling fra 1. juli og ut året for å ivareta oppgaver som ligger under Husbanken. Andre oppgaver som ligger til kommunal stilling er løst ved bruk av personell fra Nærøy. e-post: Telefaks

63 Pleie og omsorg Ved sykepleiesjef Sandra Kvernø Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Jmf Kommunal lov om helse og omsorgstjenester. Det vi ser innen dette området er at vi vet ikke helt hvordan ett år vil blir. Spesielt ser vi at sommeren kan by på utfordringer. Fram til nå har det gått greit å dekke opp hjelpen til besøkende som kommer til kommunen. Det er politisk vedtatt en bemanning for bruk av 10 rom på sykestua. Hele året har det vært høyt belegg. Det er en del overbelegg i perioder. Vi jobber målrettet mot å gi beboerne og Lekas befolkning en trygg plass å være når behovet er der. Hva morgendagen bringer vet ingen. Vi er fleksible og stiller opp der vi får det til. I 2013 var det ingen på venteliste for korttidsplass, rehabilitering eller langtidsplass. På avlastningsplass måtte vi sette opp en plan slik at alle fikk den avlastningen de trengte. Men stort sett tror vi at beboere og pårørende og andre brukere fikk dekket sine behov. Tendensen er at brukerne av tjenesten skal få være hjemme så lenge som mulig, helt til slutt hvis de ønsker det. Sykestua, hjemmesykepleien og psykiatrien har ett nært samarbeid og vi klarer å løse de fleste sakene som dukker opp. Status på ressurser i driften Det er ikke bestandig antall beboere, pasienter som er avgjørende for om det er mye å gjøre eller ikke. Det kan være 5 pasienter å masse å gjøre og det kan være 12 pasienter og forholdsvis rolig. I perioder har vi valgt å sette inn ekstrapersonell, for å ivareta beboernes/pasientenes behov. Det er 2009,8 % stilling i hele pleie og omsorg, inkludert leder. Dette skal dekke opp drift 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 52 uker i året for alle beboerne på sykestua samt hjemmeboende. Det mangler merkantil personale. Det er flere vakanse stillinger som ikke er besatt. Dette er en belastning på alle ansatte og dette medfører i flere sykemeldinger Samhandlingsreformen kan bli en utfordring. Det skal underskrives flere avtaler i 2014 med samarbeid på tvers i kommunene. I 2013 hadde vi rundt 70 pasienter innom pleie og omsorg. Og det ble behandlet 55 søknader på forskjellige tjenester, alt fra Langtidsopphold til støttesamtaler, se for øvrig søknadskjema om kommunale tjenester i PLO for å se alle tjenestene vi har. Vi brukte opp omtrent alle de kommunale plassene vi har på Namdal rehabilitering. Nå etter samhandlingsreformen har kommet i gang ser vi en økende tendens til at rehabilitering som tidligere var spesialisthelsetjeneste nå er kommunalhelsetjeneste. Det som vi kunne tenke oss er at politikerne er med på å tilrettelegge for et dagsenter/ aktivitetssenter som beboerne kan benytte. Dette for å gi hverdagen litt mer variasjon. e-post: Telefaks

64 Personell / arbeidskapasitet /Kompetanse Pleie og omsorg 772,8 % er utdannet sykepleiere, 4 med videreutdanning 95 % omsorgsarbeider, med videreutdanning 655 % hjelpepleier, 1 med videreutdanning 100 % vernepleier 287 % assistent 100% kokk Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Vi er opptatt av å jobbe forebyggende, for å unngå slitasje har vi innimellom møter og snakker om hva som skal til for å lette arbeidstyngden. Det er også søkt til NAV om støtte til utstyr. Leka sykestue kan trenge en oppmaling snarlig. Samt at taket må prioriteres. Vi ser også at en del vinduer bør skiftes ut. Vi ser nå etter besøk av mattilsynet at hovedkjøkkenet på sykestua på rehabiliteres. e-post: Telefaks

65 Teknisk avdeling og IT Ved teknisk leder og IT ansvarlig Flaviu Borlea IT Brukergrupper og utvikling i disse. Kommunalt administrasjon, Legekontor, helsesøster, PLO, Lærere, barnehagen, biblioteket, Elever, barnevern, Diverse brukere/gjester. Lokasjoner: Administrasjonsbygg; Legekontor, Sykestua, Skole, barnehagen, biblioteket. Dagens infrastruktur. Fiber til alle kommunale lokasjoner, delvis eiet av kommunen og delvis av NTE. Server/nettverksrom på Lekatun og felles med NTE i gamle NTE bygg. To internettilkoblinger á 50 Mbps (via fiber over fjorden og NTE) og QinQ tilkobling til Nærøy kommune til felles serverpark. Reservetilkobling via radio fra Ordberget på 20 Mbps. Egen e-post og filserver, felles servere i Vikna og Nærøy innen økonomi, ephorte, PLO, barnevern, MinVakt. IP-telefonsentral over datanettverk. En liten reserve-server og enkelte reservekomponenter for nettverk er på lager cirka 10 timer oppsetts-tid ved brudd eller havari; Status på ressurser i driften. Personell / arbeidskapasitet Ressursen er på en 1/2 stilling. Dette skal drifte lokalt server og nettverk, beredskap og eksterne avtaler på felles servere. I tillegg kommer administrering av ITS-learning plattform for elever og lærere pluss oppsett, reparering og brukerstøtte for alle 145 kommunale datamaskiner. I det daglige går dette greit, men kritisk faktor er beredskapskapasitet i stor havarifall eller lynnedslag. Stillingsbrøken kan være uforandret ved foreslått utvikling men beredskapskapasiteten ønskes sikret med eksterne avtaler/leverandører fra Namsos og eventuelt Steinkjer. Kompetanse Bra. Normalt har vi på plass 1-2 instruerte personer som kan utføre minimale handlinger etter telefonanvisninger fra ikt-ingeniør eller ikt-personal fra nabokommunene/leverandører. Det er meget viktig for å minske sårbarheten når IKT-ingeniøren ikke er på øya. Beredskap, rutiner og prosedyrer for internettleveransen er kvalitetssikret i den nye NTE-avtalen. e-post: Telefaks

66 Vei Drifts og investeringsplan - ikke noe nevneverdige avvik. Ingen vesentlig forandringer i brukergrupper. Personell og arbeidskapasitet er grei, kompetanse er ok. Penger til drift står i forhold til bemanning, kompetansen er bra, arbeidsverktøy er ok. Overforbruk på cirka 9 % skyldes økte utgifter pga. brøyting og litt mer materialforbruk. Avløp Drifts- og investeringsplan- ikke noe nevneverdige avvik. Ingen vesentlig endringer i brukergrupper. Personell og arbeidskapasitet er grei. Kompetanse er bra, arbeidsverktøy er ok. Miljø Drifts og investeringsplan - ikke noe nevneverdige avvik. Ingen vesentlig forandringer i brukergrupper. Personell og arbeidskapasitet er grei, det er nødvendig med en del kurs og seminar. Penger til drift står i forhold til bemanning. e-post: Telefaks

67 FORBRUK Økonomisk BUDSJETTRAMMER resultat alle 2013 avdelinger Budsjettår Budsjett Rev.budsj. Regnskap Avvik Politisk virksomhet , Revisjon , Ungdomsråd , Administrativ ledelse , Kommuneplan , Kirke , Stab/støtte , Lekaposten , IKT , Skole -kommunenivå , Barne og ungdomsskole , SFO , Musikk- og kulturskole , Barnehage , Bibliotek , Legekontor , Samhandlingsreformen , Helsesøster , Fysioterapeut , Sosialtjenesten , Barnevern , Hjemmesykepleie , Hjemmehjelp , Psykisk helsevern , Miljøtiltak , Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling , Sykestua - kjøkken , Sykestua - vaskeri , Styrket kjøkkentjeneste , Tiltak Namsos , e-post: Telefaks

68 FORBRUK BUDSJETTRAMMER 2013 Budsjettår Budsjett Rev.budsj. Regnskap Avvik Faste eiendommer og lokaler , Teknisk område adm , Oppmåling , Samferdsel , Branntjeneste , Avløp, slam, renovasjon , Miljø - adm , Landbruk - adm , Veterinærvakttjeneste , Viltforvaltning , Reiselivsutvikling , Næring , Næring , Kultur , Diverse fellesutgifter: - Tap fordr/premief/forsikr , Opplæringstiltak Samhandlingsreformen renter selvkostfond , renteinnt. Avsatt b. fond , Sum fordelt ansv./tj. Områder , Vedlegg: Årsmelding fra områdene Politisk virksomhet Sykestue avdeling Administrativ ledelse Sykestue kjøkken Økonomi Sykestue vaskeri Stab/støtte, Lekaposten Skolelunsj Barnehagen Teknisk oppmåling Bibliotek Teknisk samferdsel Legekontoret Landbruk Barnevern Veterinærtjeneste Hjemmesykepleien Viltforvaltning Hjemmehjelp Reisemålsutvikling Psykiatri Næring og kultur Ansvarsreformen Brukerstyrt personlig assistanse e-post: Telefaks

69 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Saknr. Tittel: 34/14 Regnskap for Leka kommune 2013 drift og investering Rådmannens forslag og formannskapets innstilling til VEDTAK: Driftsregnskap Kommunestyret fastsetter det framlagte årsregnskap for 2013 med et mindreforbruk på Kr ,42. Beløpet avsettes i sin helhet til disposisjonsfond konto Investeringsregnskap Kommunestyret fastsetter det framlagte årsregnskap for 2013 i balanse. LEKA KOMMUNE Helge Thorsen Rådmann e-post: Telefaks

70 Vedlagte dokumenter: Noter, balansetall og økonomiske oversikter fra regnskap 2013 Revisjonsberetning 2013 Regnskapsanalyse Andre dokumenter ikke vedlagt: Kontrollutvalgets uttalelse blir framlagt på møtet pga at de har møte Detaljregnskap drift og investering sendes ut på forespørsel. Hjemmel for vedtak: KL 48. Saksutredning: Regnskapet legges fram for formannskap/kommunestyre uten uttalelse fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget har møte og regnskapet vil bli behandlet der. Ifølge Forskrift om årsregnskap og årsberetning 10, er det krav om at regnskapet skal være avlagt innen 15.februar påfølgende år. Kommunelovens 48 pkt 3: Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. I forskrift til årsregnskap og årsberetning heter det at regnskapstall skal vises på samme detaljeringsnivå som kommunestyret har vedtatt budsjettet som er netto ramme pr. ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384. Teknisk: områdene 410/413/414/415. Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435. Landbruk: områdene 450/451/454. Kultur: områdene 471/472/473/491 Skole: områdene 211/221 Rapportering av regnskapet til SSB ble foretatt den , etter en del mindre korrigeringer ble fullstendig regnskap med noter avlagt den Vi har mottatt positiv revisjonsberetning av Denne ligger vedlagt. DRIFTSREGNSKAP Årsregnskapet viser en netto ramme fordelt til drift på kr ,13 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,42. Dette skyldes i hovedsak ekstraordinære inntekter jfr. note 14 samt bruk av fond. Foreslår derfor å overføre mindreforbruket til disposisjonsfond , for å tilbakeføre noen av midlene som er brukt for å få budsjettet i balanse. Det er premieavvik pensjon som har hatt det største avviket mellom regnskapet og budsjett. Det ble budsjettert med inntekt på kr , men regnskapet viser en utgift lik kr Budsjetterte tall er basert på tidligere års erfaring. Det beste er å unngå å bruke disse inntektene i budsjettet, på grunn av at de er vanskelig å beregne samt at de ikke representerer noen likvide e-post: Telefaks

71 midler. På grunn av trang økonomi og at utgiftsnivået ikke har blitt redusert har det vært nødvendig å budsjettere med disse inntektene for å få budsjettet i balanse. Prosjekttilskudd vi har mottatt, er midler vi har fått fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å leie inn Bedriftskompetanse AS. Fordeling på områdene vises i regnskapsskjema 1B og detaljregnskapet. Når det gjelder utvikling av inntekter og brutto- og netto driftsresultat vises til årsmelding økonomi. Oversikt over regnskapsmessig mer-/mindreforbruk følger nedenfor. Denne er satt opp på samme måte som vedtatte budsjett. Oversikt over områder med høyere forbruk enn budsjettert er markert med rødt og med mindre forbruk i svart. Viser også til årsmeldinger for de enkelte områdene. e-post: Telefaks

72 FORBRUK BUDSJETTRAMMER 2013 Budsjettår Budsjett Rev.budsj. Regnskap Avvik Politisk virksomhet , Revisjon , Ungdomsråd , Administrativ ledelse , Kommuneplan , Kirke , Stab/støtte , Lekaposten , IKT , Skole -kommunenivå , Barne og ungdomsskole , SFO , Musikk- og kulturskole , Barnehage , Bibliotek , Legekontor , Samhandlingsreformen , Helsesøster , Fysioterapeut , Sosialtjenesten , Barnevern , Hjemmesykepleie , Hjemmehjelp , Psykisk helsevern , Miljøtiltak , Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling , Sykestua - kjøkken , Sykestua - vaskeri , Styrket kjøkkentjeneste , Tiltak Namsos , Faste eiendommer og lokaler , Teknisk område adm , Oppmåling , Samferdsel , Branntjeneste , Avløp, slam, renovasjon , Miljø - adm , Landbruk - adm , Veterinærvakttjeneste , Viltforvaltning , Reiselivsutvikling , Næring , Næring , Kultur , Diverse fellesutgifter: - Leka Tap kommune, fordr/premief/forsikr Leknesveien 67, Leka Telefon , e-post: Opplæringstiltak Telefaks Samhandlingsreformen

73 Diverse fellesutgifter: - Tap fordr/premief/forsikr , Opplæringstiltak Samhandlingsreformen renter selvkostfond , renteinnt. Avsatt b. fond , Sum fordelt ansv./tj. Områder , e-post: Telefaks

74 INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING Budsjett Reg. budsjett Regnskap Innbyggertall 1.7.året før 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd ,00 Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling - Utenfor overgangsordn. - Namdalstilskudd ,00 Distriktstilskudd / småkommune ,00 Skjønnsmidler ,00 Esktraordinært tilskudd ,00 Prosjekttilskudd reiseliv/omstill ,00 Systemomlegging inntektssystemet - Inntektsgarantitilskudd - Bykletrekket - Barnehagetilskudd - RNB-økt innbyggertilskudd - Netto inntektsutjevning ,00 Sum rammetilskudd , SKATT , Eiendomsskatt , Sum frie inntekter , TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT - Inntektsrenter , Kompensasjonstilskudd sykehjem , Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh , Komp. grunnskolereformen , Rentekompensasjon kirkebygg , Utgiftsrenter , Avdrag på lån , Motpost avskrivininger , Kalkulatoriske renter avløp , Premieavvik pensjon , Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap - Bruk av disposisjonsfond ,00 - Sum transaksjoner , Sum til fordeling drift ,28 Overskudd: ,05 e-post: Telefaks

75 INVESTERINGSREGNSKAP Investeringsregnskapet for 2013 hadde til sammen en vedtatt kostnadsramme på kr fordelt på 5 prosjekter. Reelt ble det gjennomført investeringer med totale kostnader på til sammen kr fordelt på 6 prosjekt. 100 % momskompensasjon på investeringer er brukt for å finansiere investeringer. Totalt kr i momskompensasjon er mottatt. For ytterligere informasjon om de enkelte prosjektene som ble gjennomført, vises til note 12 i regnskapet. Investeringsregnskapet er lagt fram i balanse. Opprinnelig budsjett i k-sak 08/13 viste en investering på kr fordelt på 6 prosjekt. Dette er start på boligbygging omsorgsbolig, skole smartboard og digitalt utstyr, avløp Skei/Husby, tilrettelegging reiseliv vedr. kikkert/toalett samt egenkapitalinnskudd KLP. Det var kun egenkapitalinnskuddet KLP som ble gjennomført. Dette skyldes i hovedsak at Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og behovet for nøye vurdering i forhold til hvilke investeringer som er nødvendig. REGNSKAPSANALYSE Vedlagt følger også en regnskapanalyse/-oversikt som viser brutto driftsinntekt, driftsutgifter, driftsresultat, finansielle nøkkeltall med forklaring, økonomisk resultat pr. sektor og gjeldsutviklingen. I årsmeldingen, kapitlet for økonomi følger det også en del økonomiske oversikter. Tilråding: Driftsregnskap Kommunestyret fastsetter det framlagte årsregnskap for 2013 med et mindreforbruk på kr ,42. Beløpet avsettes i sin helhet til disposisjonsfond konto Investeringsregnskap Kommunestyret fastsetter det framlagte årsregnskap for 2013 i balanse. Formannskapets behandling i møte : Formannskapet behandler saken i møte , evt endret innstilling legges ut på kommunens hjemmeside og legges fram i møtet. e-post: Telefaks

76 e-post: Telefaks

77 e-post: Telefaks

78 e-post: Telefaks

79 e-post: Telefaks

80 e-post: Telefaks

81 e-post: Telefaks

82 e-post: Telefaks

83 e-post: Telefaks

84 e-post: Telefaks

85 e-post: Telefaks

86 e-post: Telefaks

87 e-post: Telefaks

88 e-post: Telefaks

89 e-post: Telefaks

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan dat. 08.06.2011. for GANGSTØA HYTTE- OG BOLIGOMRÅDE. del av gnr 17 / bnr 22 i Leka kommune Revidert 01.03.

PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan dat. 08.06.2011. for GANGSTØA HYTTE- OG BOLIGOMRÅDE. del av gnr 17 / bnr 22 i Leka kommune Revidert 01.03. 1 PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan dat. 08.06.2011 for GANGSTØA HYTTE- OG BOLIGOMRÅDE Bakgrunn del av gnr 17 / bnr 22 i Leka kommune Revidert 01.03.2014 Planbeskrivelsen gjelder reguleringsendring for

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Kommunestyresal Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: 59/12 Reguleringsplan Hodalen Else M. Nordaune Garnes fratrådte under behandlingen ihht forvaltningslovens 6a.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun

FORMANNSKAP Lekatun LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 15.01.13 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13

FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13 Saknr: Tittel: 70/13 Økonomimelding 2. tertial 2013 Rådmannens

Detaljer

Planutvalg Saknr Tittel:

Planutvalg Saknr Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: Planutvalg 14.09.11 Saknr Tittel: 17/11 Reguleringsplanen for Gangstø utlegging til offentlig ettersyn Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Detaljer

MØTEBOK. Møtested: Dato: Tid: Lekatun Saker behandlet: NR: SAKSTITTEL:

MØTEBOK. Møtested: Dato: Tid: Lekatun Saker behandlet: NR: SAKSTITTEL: LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 05.06.14 1030 1430 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 24.09.13 0900-1115 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand Forfall: Møtende vara:

Detaljer

Formannskapet 11.02.14 Kommunestyret 27.11.14. 02/14 Reguleringsplanen for Frøvika og Frøvikøya behandling av innspill og godkjenning av plan.

Formannskapet 11.02.14 Kommunestyret 27.11.14. 02/14 Reguleringsplanen for Frøvika og Frøvikøya behandling av innspill og godkjenning av plan. LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato:06.01.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato Formannskapet 11.02.14 Kommunestyret 27.11.14 Saknr. Tittel: 02/14 Reguleringsplanen

Detaljer

Havneavgift 2014 Leka kommune. Budsjettendring budsjett 2013 drift. Budsjettendring budsjett 2013 investering. Tilsetting av rådmann

Havneavgift 2014 Leka kommune. Budsjettendring budsjett 2013 drift. Budsjettendring budsjett 2013 investering. Tilsetting av rådmann LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 12.12.13 1030-1240 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Leif Rune Jensen,

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 25.10.12 1030. 92/12 Tilleggsbevilgning parkering og adgang til hurtigbåtbrygga

FORMANNSKAP Lekatun 25.10.12 1030. 92/12 Tilleggsbevilgning parkering og adgang til hurtigbåtbrygga LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 25.10.12 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Unntatt offentlighet: PLANUTVALG KOMMUNESTYRE

Unntatt offentlighet: PLANUTVALG KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato:06. 08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 21.08.12 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 10:30 11:15 Følgende faste medlemmer møtte til behandling av sak 47-49 Navn Funksjon Representerer Per Helge

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 15.05.14 1030

FORMANNSKAP Lekatun 15.05.14 1030 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 15.05.14 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGSPLAN LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 09/13 Økonomiplan 2013-2016, drift og investering Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/14 16.09.2014 Kommunestyret 48/14 25.09.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/14 16.09.2014 Kommunestyret 48/14 25.09.2014 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2014/226-1 Saksbehandler: Reidun Helmersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/14 16.09.2014 Kommunestyret 48/14 25.09.2014 Økonomimelding

Detaljer

PLANUTVALG Lekatun 21.08.12 1130

PLANUTVALG Lekatun 21.08.12 1130 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: PLANUTVALG Lekatun 21.08.12 1130 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. (Eventuelt forfall meldes hit straks). Varamedlemmer møter

Detaljer

Pedagogisk veiledningstjeneste skoleåret 2011/2012. Etterisolering og tetting av Leka svømmehall. Økonomimelding 1. tertial 2011

Pedagogisk veiledningstjeneste skoleåret 2011/2012. Etterisolering og tetting av Leka svømmehall. Økonomimelding 1. tertial 2011 MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 03.05.11 1200-1410 Til stede: Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Arnfinn Holand Forfall: Karen E. H. Jakobsen Møtende vara: Forfall vara: Andre: Anne

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Aina Hege Haug Medlem AP Arnfinn Holand Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Aina Hege Haug Medlem AP Arnfinn Holand Medlem AP Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Lekatun Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 10:45 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Aina Hege

Detaljer

Kjetil Bjørnstad, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. Valg av nytt kontrollutvalg. Egenkapitalinnskudd KLP 2013

Kjetil Bjørnstad, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. Valg av nytt kontrollutvalg. Egenkapitalinnskudd KLP 2013 LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 27.08.13 1030-1520 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 26.04.12 1100 1530 Til stede: Per Helge Johansen, Sindre Helmersen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Tore Hagen, Karen

Detaljer

Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand

Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 16.08.11 19.08.11 1030 1530 0900 1115 Til stede: Forfall: Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand Møtende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Sindre Helmersen Trond C. Hiller, Bjørn Arne Laugen, Aina Hege Haug

Sindre Helmersen Trond C. Hiller, Bjørn Arne Laugen, Aina Hege Haug LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 30.08.12 1030-1500 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune

Detaljer

KOMMUNESTYRE MØTEBOK LEKA KOMMUNE. Møtested: Dato: Tid: Lekatun Til stede: Forfall: Forfall vara:

KOMMUNESTYRE MØTEBOK LEKA KOMMUNE. Møtested: Dato: Tid: Lekatun Til stede: Forfall: Forfall vara: LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 13.12.12 1130-1500 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 15.01.12 1030-1420 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen Forfall: Aina Hege Haug Møtende

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING KOMMUNESTYRE Lekatun 31.03.14 1030 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT Planident: 201704 Utarbeidet dato: 10.02.2017 Revidert dato: 30.05.2017 Vedtatt i kommunestyret: 31.08.2017 REGULERINGSENDRING I EIDE KOMMUNE DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT Planident: Utarbeidet dato: 08.12.2010 Revidert dato: 24.03.2011 Vedtatt i kommunestyret: REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN PÅ GID 1543/61/42 OG TILHØRENDE EIENDOMMER I VIKAHAMMER HYTTEFELT PÅ BUGGE I

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Trond C. Hiller Sindre Helmersen. Leder Nestleder Medlem

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Trond C. Hiller Sindre Helmersen. Leder Nestleder Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Trond C. Hiller

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Dato: 14.10.2013 Saksnr/løpenr: 2010/48-33817/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Forslagsstiller:

Detaljer

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 11.09.12 1030-1510 Til stede: Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Forfall: Trond C. Hiller, Bjørn Arne Laugen Møtende

Detaljer

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 22.02.17 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for

Detaljer

Endring av rutetider Lekaferga AS. 27 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Møtebok godkjent, Leka /

Endring av rutetider Lekaferga AS. 27 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 29.04.14 1030 1530 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Leif Rune Jensen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE Dato: 7.10.2015 Saksnr/løpenr: 2014/7706-32194/2015 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 23.9.2015 Forslagsstiller: Føllingstua

Detaljer

FORMANNSKAP Kommunestyret

FORMANNSKAP Kommunestyret LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Reidun Helmersen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 16.09.14 Kommunestyret 25.09.14 Saknr: Tittel: 67/14 Økonomimelding 2. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Arve Haug, Trond Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand. Låneopptak i Husbanken. Trainee saken ble trukket. Skattekontoret Leka kommune

Arve Haug, Trond Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand. Låneopptak i Husbanken. Trainee saken ble trukket. Skattekontoret Leka kommune MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 05.04.11 1350-1525 Til stede: Arve Haug, Trond Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand Forfall: Linda Hansen Møtende vara: Ole Kr. Holand Forfall vara:

Detaljer

Leka kommune Møteprotokoll

Leka kommune Møteprotokoll Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lekatun Dato: 29.06.2017 Tidspunkt: 10:30 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Ole Kristian

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 11.09.12 1030

FORMANNSKAP Lekatun 11.09.12 1030 INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 11.09.12 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand

Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 08.02.11 1030-1515 Til stede: Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand Forfall: Møtende vara: Ole Kr. Holand, vara i

Detaljer

SP SP Aina Hege Haug Medlem AP Arnfinn Holand Medlem AP Tove Kvaløy Vivian Laugen. Medlem Medlem. Medlem Medlem

SP SP Aina Hege Haug Medlem AP Arnfinn Holand Medlem AP Tove Kvaløy Vivian Laugen. Medlem Medlem. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 10:30 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for Tømmervika hytteområde, plankart datert 20.09.2010. Området er etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense.

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune BESTEMMELSER Reguleringsplanen er datert: 07.04.2016 Siste revisjon av bestemmelsene: 07.04.2016 Vedtatt av Planutvalget i sak xx.xx.xxxx 1. Generelt 1.1. Reguleringsformål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Sakstittel: PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 Gåsnes KVÆNANGEN KOMMUNE. Dato: 31.10.2008 Dato Endret: 10.05.11 (jmf FSK vedtak 06.04.2011) BESTEMMELSER Hjemmel for bestemmelsene

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedtatt kommunestyret: Revidert: I henhold til PUK vedtak 19.01.05 Sist revidert: 17.01.06 I. GENERELT a) Det regulerte området

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen Planbestemmelser Reguleringsplan for Myllakollen Referanse: 07/1229-29 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 BESTEMMELSER

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kvaløy Vivian Laugen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kvaløy Vivian Laugen. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:30 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Trond

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vivian Laugen Tore Hagen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vivian Laugen Tore Hagen. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 25.2.215 Tidspunkt: 9: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Trond C. Hiller Nestleder

Detaljer

Regulering gnr. 60 bnr. 76 til fritidsbebyggelse 1. gangsbehandling

Regulering gnr. 60 bnr. 76 til fritidsbebyggelse 1. gangsbehandling Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 27.01.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-60/76 Arkivsaksnr.: 07/3394 Journalpostløpenr.: 08/18672 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: BAMBLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: 03.09.2015 Kommunestyrets godkjenning: 1 GENERELT Disse reguleringsbestemmelsene gjelder

Detaljer

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING:

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: DETALJPLAN, PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FORSELL HYTTEFELT INDERØY KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT. FORSLAGSSTILLER:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt kommunestyret: Revidert: Sist revidert: I. GENERELT a) Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MORK II HYTTEFELT NAMDALSEID KOMMUNE. Berørte eiendommer: Eier: Gnr. 178 Bnr. 1 Jostein Mork. 06. mars 2007 Rev. 07.05.

REGULERINGSPLAN FOR MORK II HYTTEFELT NAMDALSEID KOMMUNE. Berørte eiendommer: Eier: Gnr. 178 Bnr. 1 Jostein Mork. 06. mars 2007 Rev. 07.05. REGULERINGSPLAN FOR MORK II HYTTEFELT NAMDALSEID KOMMUNE Berørte eiendommer: Eier: Gnr. 178 Bnr. 1 Jostein Mork 06. mars 2007 Rev. 07.05.07 LPB Landsem Plan & Bygg STJERNAV. 9 7790 MALM TLF 741 57 192

Detaljer

MELDING OM VEDTAK HYTTEREGULERINGSPLAN VÅG UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

MELDING OM VEDTAK HYTTEREGULERINGSPLAN VÅG UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Side 1 av 5 MELDING OM VEDTAK Arkivsak: 09/55 HYTTEREGULERINGSPLAN VÅG UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Gunnar Svalbjørg Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 62/09 Plan- og ressursutvalget

Detaljer

Planbestemmelser 5019 Ytre Røyksund

Planbestemmelser 5019 Ytre Røyksund Planbestemmelser 5019 Ytre Røyksund Arkivsak: 09/2125 Arkivkode: PLANR 5019 Sakstittel: PLAN 5019 - REGULERINGSPLAN FOR YTRE RØYKSUND (RAMSVIK)- GNR/BNR 120/123 Godkjent i Karmøy kommunestyre 13.06.13

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Revidert: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 og 11.10.17. Endret i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtatt i kommunestyret: 26.10.17. 1. Generelle

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål REGULERINGSBESTEMMELSER 1 av 5 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde: Spesialområde:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 PLAN NR. Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser. Utarbeidet av: Dato: 19.

Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser. Utarbeidet av: Dato: 19. Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 19. mars 2015 Reguleringsbestemmelser Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 5 19.

Detaljer

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner:

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner: 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 10.08.2011 og sist revidert

Detaljer

Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET. 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er:

Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET. 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: Molde kommune Plan ID: 1502201110 Plan: DETALJREGULERING FOR HAUGNESET PLANBESTEMMELSER Plan dato: 18.01.2012 Dato sist rev.: 01.03.2017 Dato vedtak: 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende

Detaljer