Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår Oslo, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 Oppdrag: Oppdragsnavn Referanse: "sett inn referanse" Dato: "sett inn dato" Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, Utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og Katrine Pettersen Sanila

2 Forord% MyndighetenehargjennomBygg21invitertbyggenæringentiletlangsiktigogbredtsamarbeidforåutvikleen kunnskapsbasertbyggenæringogforåøkekompetansenoggjennomføringsevnenialleledd. Bygg21skalnåutvikletrestrategier: 1.FoUoginnovasjon 2.Utdanningogrekruttering 3.Formidling. Bygg21eropptattavåskapeenfellesplattformforstrategiene,enfellesvirkelighetsforståelseogbredforankringi næringen. Våren2013innhentetFAVEObransjensinnspilltilhvaBygg21børtataki.Detteergjortgjennomniinteressanteog spennendearbeidsmøtergjennomførtrundtomkringilandet.bygg21viltakkefaveoforetgodtgjennomført oppdrag,ogviviltakkeinformantene,desomsvartepåspørreundersøkelsenogdesomdeltokpåarbeidsmøtene somfremforaltgavverdifulleinnspill. GjennomdennerapportenharBygg21fåttetgodtgrunnlagforåbearbeideinnspillenevidereistrategiarbeidet. Styretharikketattstillingtilallesynspunkteroganbefalingersomframkommerirapporten,mentarmedseg innspilleneidenviderestrategiprosessen. Oslo,9.september2013 Medhilsen MaritStøreMValen ProsjektlederBygg21 Direktoratetforbyggkvalitet

3 Innhold% 1. Oppsummering Innledning Arbeidsform/metodikk Intervjuene Spørreundersøkelse Gjennomføringavarbeidsmøtene Resultaterfraarbeidsmøtene Anbefalingviderearbeid Vedlegg

4 4 Sluttrapport 1. Oppsummering% Bygg21eretlangsiktigogbredtanlagtsamarbeidsprogrammellombyggenæringen,statligemyndigheterogandre sentraleaktørerforåutvikleenkunnskapsbasertbyggenæringogøkekompetansenoggjennomføringsevnenialle leddinæringen.bygg21skalværeenpådriverforåskapeforståelseogfellesbransjekulturforbærekraftigeog kontinuerligeforbedringsprosesseribyggesektoren.bygg21skaliløpetav2013lagebransjensstrategierfor 1. FoUoginnovasjon 2. Utdanningogkompetanseutvikling 3. Formidlingavkunnskapogerfaringer. FaveoharpåoppdragfraDirektoratetforbyggkvalitetledetprosessenmedmålomåsamleinnspillfrabransjentil strategiene.oppdragetblegjennomførtframarstiljuliogblegjennomførtvedintervjuer,spørreundersøkelserog arbeidsmøter.denlogiskerekkefølgenpåhovedaktiviteteneioppdragetbledefinertslikatdennesteaktiviteten bygdeviderepåresultatenefradenforrige: Figur&1(&Arbeidsprosess& RapportenpresentererdesentralefunnenefraniarbeidsmøteroggirenvidereanbefalingtilBygg21. Representanterfrabådeoffentligeogprivateaktørerdeltok,fraallemarkedssegmenter,bransjeorganisasjoner, utdanningsmogforskningsinstitusjoner. «Stimulerende&rammebetingelser&som&legger&til&rette&for&en&effektiv&byggeprosess».&& «Fokus&på&at&kompetanse&sikrer&kvalitet&og&lønnsomhet».& Utifraarbeidsmøteneoppsummererdissetosetningeneikorthetønskesituasjonentilbransjen.Detvar utviklingsområderogfokussomsikreteffektivbyggeprosesssomtydeligstbleprioritert.alleinnspillenetilbygg21 omønsketutviklingbyggeroppunderdettemålbildet.dettesamsvarergodtmedfokusetpåbyggeprosessenogsåi stortingsmeldingen. Innspillenefraarbeidsmøtenepresenteressomenordskysattsammenavdeviktigsteutviklingsområdenefor Bygg21.Skriftstørrelsenervektetiforholdtilhvormangebesvarelsersomliggerbakhvertmålbilde. & & &&&&&&&&&&&&& & & & & & & & Analyse Intervjuer Analyse SpørreM undersøkelse Analyse ArbeidsM møter

5 & Figur&1&(&Ordsky& Ordskyen&er&satt&sammen&av&de&viktigste&utviklingsområdene&for&Bygg21&ut&i&fra&arbeidsmøtene.&Skriftstørrelsen&er&vektet&i&forhold&til& hvor&mange&besvarelser&som&ligger&bak&hvert&målbilde.& Resultatenefremstårsomentydige.DettegirklareinnspilltilhvabransjenmenerBygg21strategienebørfokusere ogprioritere.deltagerneimøtenemøttemedstortengasjementgjennomheledagen.tilbakemeldingenevar gjennomgåendepositivetilbådeformogfokusettermøtene.dettehargittverdifullforankringavbygg21i bransjen. Underveisiprosessenbledetgjennomførtenspørreundersøkelse.Deinvitertetilarbeidsmøteneblebedtomåta stillingtilpåstanderdeskulleværeenigeelleruenigei.påstandenevarbasertpåutsagnfranøkkelpersonenei bransjensomviintervjuettidligioppdraget.undersøkelsenunderbyggerhovedresultatenefraarbeidsmøtene. Elementersomharstorbetydningforhvorgodtviprestererer:& Prosjekteringførbygging Godplanlegging Samspillmellomaktøreneigodeprosjekt Ambisiøseprosjekt Standardmåleparametere Godfagutdanning Profesjonellutnyttingavutenlandskarbeidskraft Spesialisering Bestillerkompetanse ForstyretsviderearbeidmedBygg21strategienevilvitrekkefremtoviktigepunkter.Viforeslåratstyret konkretiserermålbildetsombygg21skaljobbemotogidentifiseresmed.itilleggerdetviktigåplanleggeog gjennomføredenviderestrategiprosessenpåenstrukturertogmetodiskmåte. Åoppnåønsketendringogutviklingibyggenæringendreiersegom: «Ågjøredetingenevialleveternødvendig» «Åtatakderviikkehargreidåskapeplanlagtendringfør» % 5

6 2. Innledning% Bygg21eretlangsiktigogbredtanlagtsamarbeidsprogrammellombyggenæringen,statligemyndigheterogandre sentraleaktørerforåutvikleenkunnskapsbasertbyggenæringogøkekompetansenoggjennomføringsevnenialle leddinæringen. Bygg21skalværeenpådriverforåskapeforståelseogfellesbransjekulturforbærekraftigeogkontinuerlige forbedringsprosesseribyggesektoren. ArbeidetiBygg21skalbidratilånåhovedmåleneibygningspolitikken: Godtutformede,sikre,energieffektiveogsunnebygg Bedreogmereffektivebyggeprosesser Bygg21eropprettetavKommunalMogregionaldepartementetmedbakgrunnistortingsmeldingenom bygningspolitikk(meld.st.28(2011m2012)godebyggforeitbetresamfunn).programmetledesavetstyre beståendeavnæringen.dendagligeledelsenavprogrammetogsekretariatettilbygg21liggerhosdirektoratetfor byggkvalitet. InærtsamarbeidmednæringenskalBygg21medio2014leggefremnasjonalestrategierfor: 1.FoUoginnovasjon 2.Utdanningogkompetanseutvikling 3.Formidlingavkunnskapogerfaringer Strategieneskalfavnenæringensutfordringer,menprioriteremålogtiltakslikatdeviktigstesamfunnsmessige utfordringeneoppnårtilstrekkeligfokusmogendringkanskapes. EttermønsteravMaritim21startetstrategiprosessenmeddybdeintervjuerogarbeidsmøtermednæringenforåfå innspilltilstrategiene. Om#oppdraget# Direktoratetforbyggkvalitetlystevinteren2013utenkonkurranseombistandtiloppstartavstrategiarbeideti Bygg21. Oppdragetbestodi: Planleggingavstrategiprosessenfradatainnsamlingtilferdigprodukt. Deltagelseica.20dybdeintervjuermedenkeltpersonerogdokumentasjonavdisse. Utviklingavarbeidsmalforregionalemøtermedbyggenæringen,samtdeltagelseogdokumentasjonfra dissemøtene. Basertpåinnspillfradybdeintervjuer,arbeidsmøterogpågåendelitteraturstudieiregiavBygg21,utvikle etsamlendedokumentsomgrunnlagforspissingavdenendeligestrategi. Faveostartetoppvårtarbeidimars2013itettsamarbeidmedPetterEikenogGroMarenMogstadKarlsenfra direktoratet. % 6

7 7 Sluttrapport 3. Arbeidsform/metodikk% Arbeidetblegjennomførtetterkjenteprinsipperforgodprosjektstyring.Innledningsvis,isamarbeidmellom Bygg21/DiBKogFaveobleoppgaveforståelseogforventningertilsluttleveranseavstemt.Formåletmedoppdraget varåledeprosessenogsamleinnspillfrabransjentildetrestrategienehovedmåletforprosessenvarå gjennomførearbeidsmøtenemedenbredforankringinæringen.deinnledendeintervjueneog spørreundersøkelseniforkantavarbeidsmøteneskulleogsågiinnsiktoginnspill,menprimærtsikreetgodt underlagogdermedkvalitetpåresultatenefraarbeidsmøtene. InteressentMogusikkerhetsanalyseblegjennomførtførplanerforallefaseravarbeidetbleutarbeidet.Spesielt prosessenmedmangearbeidsmøterrundtomilandetpåkorttid,krevdeetrobustogeffektivtopplegg. Denlogiskerekkefølgenpåhovedaktiviteteneioppdragetbledefinertslikatdennesteaktivitetenbygdeviderepå resultatenefradenforrige: Figur&2(&Arbeidsprosess& Intervjuene# Temaiintervjueneskullehovedsakeligværeutviklingsbehovetibransjen,sortertprstrategi.Åpnespørsmålble stiltomhvasomvarviktigstogmestkritiskforåoppnåønsketforbedringogutvikling.detbleogsåbedtomde gode/besteeksemplenefraseneretid.noenalleredeutvikledehypoteserbasertpåstortingsmeldingenogpåden løpendebransjedebattenbletattinn. Intervjuenebleavtaltvedåtadirektekontaktmedhverenkelt.Responsenvarutelukkendegod.Alleprioritertetid tilgjennomføringiløpetavdenærmeste2ukeretterforespørsel.engasjementetrundtbransjeutviklingvartydelig hosalle. Spørreundersøkelsen# Essenseniintervjuenebletrukketutienanalyseogbrukttilåutarbeidetydeligepåstanderoghypotesertil spørreundersøkelsen.alleinvitertetilarbeidsmøteneblebedtomåsvare2m4dageriforkantavdette. Responsenpåspørreundersøkelsenvar344av722(48%) Arbeidsmøtene# Bransjeforeningene(desammesomutgjørBAEMrådet)itilleggtilFellesforbundet,Tekna,NitoogElogITforbundet, bleutfordrettilånomineredeltagerepåarbeidsmøtene.foråsikrerepresentativitetogetbalansertutfallbledet sattoppveiledendedeltagerantallforhveraktørgruppeogkategori.detblelagtvektpåatbådeoffentligeogprivate aktørerskullemed,samtatallemarkedssegmenteritilleggtilutdanningsmogforskningssektorenvarrepresentert. NoenenkeltpersonersomhaddevistinitiativogengasjementoverforBygg21bledessuteninviterteitillegg.Dette påvirketikkerepresentativitetenimøtene,mendetbidroubetingettilengasjementogkvalitet. Møteplan,kjøreplanformøtene,materialeogrollefordelingigjennomføringenblebesluttetiplanleggingsfasen.For åbedreeffektivitetogsenkeendeltagerbarriereblede7sistemøtenegjennomførtpå4timer,mot6timerpådeto førstemøtene.innhold,prosessogforventningertilresultatbleikkeendret.gjennomføringenblebarekomprimert. Analyse Intervjuer Analyse SpørreM undersøkelse Analyse ArbeidsM møter

8 Somendelavinnledningentilhvertmøtebleresultaterfraspørreundersøkelsenogforeløpiganalysepresentert. Resultatenefragruppeoppgave1og2erhverforseganalysertogredegjortforisluttrapportenforoppdraget. # # Sluttrapport# SluttrapportenfraoppdrageterutarbeidetetterdiskusjonomstrukturogprioriteringermellomFaveoog Bygg21/DiBK.Resultaterergjengittfaktabasertogvedlagtrapportenfinnesfullstendigdokumentasjonfraalle aktivitetergjennomførtiprosessen.fokusetirapporteneråpresentereetgodtunderlagfordenvidere strategiprosessenibygg21. % 8

9 4. Intervjuene%% Gjennomføring,og,resultater, & Målsetting#med#intervjuene# Innhentesynspunkterpåbransjensutviklingsbehovfranoenavdemestsentraleogmeningsbærende aktørene/lederneibyggenæringen Skapeetoperativtforankretogstrategiskfokusertgrunnlagfordeetterfølgendearbeidsmøtene. Itilleggtilintervjuerblemøter/diskusjonermedandreviktigeaktørerisammeperiodebrukttilåsamle supplerendeinnspill.eksemplererdeltagelsepåarrangementersombyggedagene,møtemedledelsenisaint Gobain,møtemedstyreogledereavbransjeorganisasjonene:Virke,Norskteknologi,BNL,EBA,Arkitektbedriftene, RIFsamtNITOogBAErådet Gjennomføring#av#intervjuene# Representanterforutbygger/byggherrebleprioritertiintervjuene.Dettefordikrevendeogutviklingsorienterte kunderharspesieltstorinnflytelsepåbransjeutviklingenipraksis.detsometterspørresvilleveresogover tiddannenystandard.utoveroffentligeogprivateoppdragsgivere,fraallehovedsegmenterimarkedet,ble enrepresentantfrahveraktørgrupperingvalgtut.totaltble13personerintervjuet. Ivalgetmellomslaviskåfølgeintervjuguidenogdetålanøkkelpersonenefåutdypesineviktigstepoenger, prioritertevidetsiste.allehardermedikkementnoeomabsoluttallespørsmål,menviersikrepåatallehar formidlethvadesynserallerviktigstforvidereutviklingavbyggenæringen. Utbytte#fra#intervjuene# Innspilleneviharfåttgjennomintervjueneerbruktidenvidereprosessenpåtremåter: 1. Tydeligepåstander,meningeroghypoteserfradissenøkkelpersoneneerbruktispørreundersøkelseni forkantavarbeidsmøtene.dettegjøratviharfåttverifisertbransjenssamlendemeningompåstandene. Resultatenefraspørreundersøkelsenerdermedviktigereennenkeltpersonensuttalelser 2. Detbleutarbeidet«inspirasjonsskriv»forhveravdetrestrategienesombledeltutsomarbeidsgrunnlag forgruppearbeidenepåarbeidsmøtene.inspirasjonsskrivenebleutformetforåstimulereenåpen diskusjongjennomåstillehjelpespørsmålfremforåkommemedløsningsforslag. 3. Rådogerfaringerfraintervjuobjekterharinfluertvinklingenpågruppeoppgavenepåarbeidsmøtene.& Vedlagtrapportenfinnsanonymisertereferatfraintervjueneoginspirasjonsskrivenebruktigruppeoppgavene. # # Måloppnåelse# Flerekommenterteetterintervjuettilfredshetmedåfåbidra.Alle,ogsåsjeferforstoreorganisasjoner,setterprispå åblihørt.åpenhetenvarstorogsamtligevarpositivetilatmeningerogutsagnkunnebrukessomgrunnlagforde etterfølgendearbeidsmøtene.intervjueneopplevdesdermedsværteffektiveognyttigeforprosessenvidere. 9

10 5. Spørreundersøkelse% Gjennomføring,og,resultater, Målsetting#med#spørreundersøkelsen# Tameddetviktigstefraintervjueneavnøkkelpersonersominnspilltilarbeidsmøtene «Varmeopp»deltagernetildiskusjonombransjeutviklingpåeneffektivmåte Gjennomføreenenhetligundersøkelsesomkansinoeomsamstemthetellergeografiskvariasjonisynetpå bransjensutviklingsbehov Påstandeneiundersøkelsenerutsagnhentetfraintervjuenemednøkkelpersonersomblegjennomførtiforkantav arbeidsmøtene.deflesteerrenesitaterfraenkeltpersoner.deøvrigerepresenterermeningerflereav intervjuobjektenelavektpåsomviktigogsomogsåeradressertistortingsmeldingen. Undersøkelsenblegjennomført2M4dagerførarbeidsmøte.Alleinvitertebleprmailbedtomåsvaregjennomå benyttelinktilundersøkelsenimailen.344av722invitertebesvarteundersøkelsen.dettegirensvarprosentpå 48%,noesommåseespåsomengodrespons.Resultateneerdermedgyldigeogkanbenyttessomrepresentative forbransjensmening. # # 10

11 Resultatene:# & NR PÅSTAND BRANSJENS SVAR 1# Effektivitetengårvesentligopphvisviprosjektererferdigførbyggestart Enig 2# Samarbeidetiverdikjeden(byggherre,arkitekt,rådgivere,utførendeogprodusent)fungerer ideflesteprosjekteneveldigbra Delte meninger 3# Næringenplanleggergodtnokførbyggestartogfølgerplanenedisiplinertigjennomføringen Uenig 4# Godtsamspillpåbyggeplasserdenvanligsteforskjellenpågodeogdårligeprosjekt Enig 5# Samspillentrepriserrepresentererfremtiden Enig 6# Prosjektersomharspesieltambisiøseelementerisegdrivesgenereltbedreenn"ordinære" prosjekter 7# I2018erdetmuligåbyggepassivhusrimeligereenndagensboliger Delte meninger 8# Etterutdanningeretbedriftsansvarogikkeetbransjeansvar Delte meninger 9# Vioppnåreffektiviseringogbedrekvalitetvedaktivbrukavstandardmåleparameterei prosjekt Enig 10# Fagutdanningbørblienmerbruktkarriereveimotingeniør/siv.ing. Enig 11# Mer"profesjonell"brukavutenlandskarbeidskraftviløkeproduktivitetogkvalitetvesentlig (sertifisering,språkopplæringetc.) 12# Byggenæringens"bestepraksis"representererprosjektgjennomføringiverdensklasse Delte meninger 13# Forettypisknorskbyggeprosjekterdetlangtopptilverdensklasse Delte meninger 14# Spesialiserteaktørervilfremoverbidravesentligtilåsettenystandardfor prosjektgjennomføring Enig 15# Mangelpåbestillerkompetanseibyggherrerolleneroftegrunntildårlig Enig prosjektgjennomføring Tabell&1&(&Resultat&på&spørreundersøkelsen& Bransjesvar&«Enig»&eller&«Uenig»&betyr&at&mer&enn&65&%&har&svart&dette.&Øvrige&er&kategorisert&som&«Delte&meninger».& Svareneiundersøkelsenerentydige.Bransjenssvarerdetsammeentenviserpåsamletbesvarelse(alle344 respondenter)ellerviserpåenogengeografiskgruppe(20m80respondenterfordeltpåhvertarbeidsmøte). Noenutsagnblepåmøtenediskutertiforholdtilåværeuklartellerdårligformulert.Dettevarførstpåstandnr.5 «Samspillentrepriserepresentererfremtiden».Påfleremøterbledetspurtogdiskuterthvasommenesmed Samspillentrepriseogomsamspillmodellellersamspillbasertgjennomføringvilleværtbedreformuleringer.Alle diskusjonervedrørendepåstandenkonkludertemedatbransjenserforsegmeresamspillbasert prosjektgjennomføringfremover. Påstandnr.6«Prosjektersomharspesieltambisiøseelementerisegdrivesgenereltbedreenn"ordinære" prosjekter».tilbakemeldingenepåmøteneknyttettildennepåstandentilsierat«verken/eller»prosentenisvarene antageligviserhøyereennnødvendigfordimangeikkeforstohvasomlåibegrepet«ambisiøseelementer». Vedrørendepåstandnr.10bledetdiskuterthvorvidtdetmenesatdeterviktigeremedingeniører/sivilingeniører ennfagarbeidere.fellesforallediskusjoneneeratdettrengsmerdyktigefagfolkenndetutdannesidagavalle kategorier.detsenerefokusetpåenattraktivbransjeunderstrekerat«jatakk,beggedeler»erdeteneste saliggjørendeogdetsomsvarerpåbransjenbehov. Påstandenenr.12og13omhandletnorskeprosjektersammenlignetmed«verdensklasse»,Herfikkvistoreandeler «vetikke»og«verkeneller»svar.dettetyderpåmangelpåenhetligeogstandardisertekpi eroglitefokuspå Enig Enig 11

12 målingeravproduktivitetogkvalitet.diskusjonenesomfulgteimøtenestøtterenslikantagelseogbehovetformer målingogdokumentasjonvartydelig. Allepåstandeneblebeholduforandretgjennomheleundersøkelsenforåsikrekonsistens.Diskusjonenerundt påstandenekonkludertepåallepunkteneatsvarenevilleblittdesamme,menusikkerhetenogandelen«vetikke» eller«verkeneller»villeværtmindremedtydeligereformuleringer. & & Måloppnåelse# Presentasjonenavresultatenefraspørreundersøkelsenfungertegodtsomdelavinnledningentilhvertenkelt arbeidsmøte.. Spørreundersøkelsengirverdifulleinnspillpåhvordanbransjenbørutviklesegfremovermedbakgrunniatalle aktørgrupperiverdikjeden/byggeprosessenhargittsinebesvarelser % % % 12

13 6. Gjennomføring%av%arbeidsmøtene% & Målsetting#med#arbeidsmøtene:## Innhenteinnspillfrabransjen,rundtomilandet,omprioritertinnholdiBygg21strategiene ForankreBygg21strategienbredtibransjen # # Planlegging#av#møtene# Møtestederogtidspunktbletidligfastlagtutifrarammeneioppdraget.ÅstarteiNordogfølgekystensørovergaen effektivplanleggingoggjennomføring.møtesteder: Nr# Sted# Dato# 1# Tromsø Tirsdag14.mai 2# Trondheim Onsdag22.mai 3# Ålesund* Tirsdag28.mai 4# Bergen Torsdag30.mai 5# Stavanger Tirsdag4.juni 6# Kristiansand Torsdag6.juni 7# Drammen Tirsdag11.Juni 8# Romerike Tirsdag13.juni 9# Moss Tirsdag18.juni 10# Oslo Torsdag20.juni *)ArbeidsmøteiÅlesund28.junibleikkegjennomførtpga.forlitendeltagelse. # Invitasjon#og#påmelding# Totalt722personerblepersonliginviterttilde9møtene.229meldtesegpåogdeltok(32%).Blantdepåmeldte vardetsværtliteforfall.flestdeltagerevardetitrondheimmed45,mensdetvarfærrestitromsømed15 deltagere.bestoppmøteiforholdtilinvitertevardetioslomed43%(43deltagere),dårligstibergenmed26% (22deltagere) Jobbenmedåsamledeltagereblemyestørreennvihaddeforventet.Detblebruktmyemertidpååfinnegode kandidaterogoppfordre/inspireredissetilådelta,ennplanlagt.noekunnemuligensværegjortsmartere,menvi trordetistørregraderetbildeavhvorfragmentertbransjeneroghvorlitekjentbygg21erpridag.detteeretter vårmeningpremissgivendefordenviderestrategiprosessenibygg21. # Gjennomføring# Møteneblegjennomførtsomplanlagtiegnedelokalerallesteder.FaveovedPerOlaUlsethogKathrinePettersen Sanilaledetmøtene.DiBKvedGroMarenMogstadKarlsenutarbeidetiforkantavallemøtergruppefordelingav deltagereoggjennomførtespørreundersøkelsen,samtsammenstilteresultateneferdigtilbrukiinnledningen. PetterEiken,ellerenannenrepresentantfraBygg21styretihansfravær,innledetogønsketvelkommentilalle møtermedunntakavosloderperolaulsethgjordedette.representanterfrastyretdeltokaktivtogbidroi fasiliteringogdokumentasjonavgruppearbeidenepåallemøter.styremøtenr.2varlagtitilknytningtildetførste møteitromsø14.mai.detbleeneffektivoppstartsmogforankringsøvelseforstyret.detvarutelukkendepositiv responsogeffektavstyretsinvolveringiarbeidsmøtene. Vedlagtrapportenfinneskjøreplanenforarbeidsmøtene,presentasjonsmaterialetbruktiinnledningenog gruppeoppgavenesomblebesvartavdeltagerne. 13

14 # Gruppeoppgavene# Gruppeoppgave1utfordretdeltakernetilåfinnemålbilderforhvasomkjennetegnerbyggenæringeni2020når ønsketutviklingharskjedd.resultatenefradettepresenteresikapittel7. & Andredelavarbeidsmøteneblebrukttilådiskutereogforeslåtiltakinnenfordeprioritertefokusområdene/ målbildenefraoppgave1.deforeslåttetiltakeneerikkegjengittirapporten,menfinnesifullstendigformivedlegg. Detertohovedgrunnertilatvifokusererpågruppeoppgave1,ogpådettetidspunktleggermindrevektpå gruppeoppgave2ogtiltakene.fordetførsteertiltakenesterktknyttettildeformuleringenehverenkeltgruppe haddepåsinemålbilder(oppgave1).nårdisseergeneralisertogsammenfattettilethovedresultat,erikkelenger listenavtiltaklikelettåknyttetilmålbildene.fordetandrevildetværefornuftigåtrekkefremdemesteffektive tiltakeneetteratbygg21styretharkonkretisertdemålsettingenedeviljobbemot. Måloppnåelse# Resultatenefraarbeidsmøteneersværtentydigeogsammenfallende.Dettegirklareinnspilltilhvabransjenmener Bygg21strategienebørfokusereogprioritere.Deltagerneimøtenemøttemedstortengasjementogvistestor entusiasmegjennomheledagen.tilbakemeldingenevargjennomgåendepositivetilbådeformifokusettermøtene. Deltagelsenbådeiantallogandelavdeinvitertehargjennomgåendeværtlavereennforventet.Engasjementetog samstemtheteniresultatenegjørlikevelatinnholdsmessigharmøtenegittstrategiskeinnspillitrådmed forventningene.vitrorikkestørredeltagelsevilleendretresultatenenevneverdig.forankringenavbygg21hos møtedeltagernevarogsåvellykket.deltagerneerettermøtenegodeambassadørerforbygg21isitt«hjemmemiljø». DevetogforstårnåmyemeromhvaBygg21er,kommentertemange. ArbeidsmøteneharbaredelvisgittønsketforankringavBygg21ibransjensomhelhetp.g.a.denlavedeltagelsen. ForankringibransjeorganisasjoneneogikkeminsteierskaptilprosesseniBygg21styretblederimotsværtgod gjennomperioden.altialtgodmåloppnåelsehvagjelderinputtilstrategiene,menforankringsarbeideterstørreog tyngreennantattienfragmentertnæring. & & 14

15 7. Resultater%fra%arbeidsmøtene% & «Stimulerende&rammebetingelser&som&legger&til&rette&for&en&effektiv&byggeprosess».& «&Fokus&på&at&kompetanse&sikrer&kvalitet&og&lønnsomhet».&& Utifraarbeidsmøteneoppsummererdissetosetningeneikorthetønskesituasjonentilbransjen.Detvar utviklingsområderogfokussomsikreteffektivbyggeprosesssomtydeligstbleprioritert.alleinnspillenetilbygg21 omønsketutviklingbyggeroppunderdettemålbildet.dettesamsvarergodtmedfokusetpåbyggeprosessenogsåi stortingsmeldingen.& Innspillenefraarbeidsmøteneerihovedtrekksammenfallendeframøtetilmøte.Bransjenharetentydigsynpå hvilkenutviklingsomerønskelig/nødvendig.tiltrossforopplevdeulikheteribransjekulturogprefererte prosjektmodellermellomlandsdelersåerbesvarelsenelike.deterdessutenistorgraddesamme utviklingsbehovenesomtrekkesfremforalledetrestrategiene.deteroftesammemålbildesomvilstyrkebåde innovasjon,kompetanseutviklingogformidling.deteristorgradkjenteutfordringersomblirsattøverstpålisten overviktige/kritiskeforbedringsområder.hvorforgjørviikkedetviveternødvendig?mbliretbetimeligspørsmål. Mangereflekterteåpentoverdetteietterkantavarbeidsmøtene. Dissebetraktningenegjøratvikansepåfelleskjennetegnvedenfremtidigønsketsituasjonforallestrategiene.Det forenklerbildetytterligereogdetblirtydeligatdeterstorenighetomhvilkemålbilderdetmåjobbesmot: Detviktigsteresultatetfraarbeidsmøteneersvarenefragruppeoppgave1ommålbildeforBygg21.Deforteller innenhvilkeområderdeterviktigatbransjenutviklerseg.hvakjennetegnerenpositivtvidereutvikletbransje, noenårfram,nårbygg21harskaptønskedeendringer?ergoerdetpådisseområdenebygg21måsetteinnstøtet Figur&3&(&Ordsky& Ordskyen&er&satt&sammen&av&de&viktigste&utviklingsområdene&for&Bygg21&ut&i&fra&arbeidsmøtene.&Skriftstørrelsen&er&vektet&i&forhold&til& hvor&mange&besvarelser&som&ligger&bak&hvert&målbilde.& Refleksjoner#til#hvert#enkelt#målbilde## M basert'på'diskusjonene'i'møtene'og'gruppebesvarelsene' Ambisiøse&prosjekter& Detteerviktigbådeforåstyrkeinnovasjonogforåformidlekunnskap.Ambisiøseprosjekterstillerkravom utnyttingavkunnskapforågjennomførekrevende,komplekseellerinnovativearbeider.ambisiøseprosjekter eies/drivesofteavkrevendekunderogfårdermedenoppdragendevirkningpåbransjen.leverandørenemå «skjerpeseg»foråleverepåkrevendeprosjekter.skjerpingbetyråinnhenteogutnyttetilgjengeligkunnskapellerå værekreativoginnovativ. 15

16 Høy&kompetanse& Kravtilkompetanseogverdienavkompetanseblirtrukketframsomviktigforalletrestrategier.Kompetanseom Innovasjonognytenkendeprosessererviktigforåstyrkeutviklingen.Kompetansekravblirtrukketframavmange somnødvendigforåsikregodeprosjekterogønsketbransjeutvikling.detvilstimulereutdanningogstyrke kompetanseutviklingen.etsterkerefokuspåkompetanseialleleddvildessutenføretilnysgjerrighet,etterspørsel etterkunnskapogdermeddrivefremstyrketformidlingsmsystemerogkultureribransjen. Attraktiv&bransje& Enattraktivbransjeblirtrukketframsometviktigmålbildeforbyggenæringen.Enattraktivbransjetiltrekkerseg spennendemenneskerogkompetanse.dissebidrartilspennendeutvikling.visnakkeromåkommeinnienpositiv utviklingssirkel.bransjenmåselvtaansvarogjobbemedomdømmebygging.mangepåpekteatdetteerikontrasttil dagenssituasjonsomfokusererpå«hvorilledetstårtil».denne«ondesirkelen»skremmerspennendemennesker bortfrabransjenogfagenevåre.åværeaktivesamfunnsaktørerblirogsåtrukketframsomviktigforåskape attraktivitet.byggebransjenerviktigforsamfunnsutviklingenogmåderforbidraaktivtidenne.detgirsynlighetog attraktivitet. Samspill& Samspillmellomaktøreriallefaseravbyggeprosessen/verdikjedenerviktig.Samtidigertverrfagligsamspillviktig ienstadigmerutfordrendeverdenavkomplekseprosjekter.byggenæringenersværtfragmentert.detmangleren grunnleggende«infrastruktur»ogtilhørende«kultur»foråsprekunnskapgjennomsamarbeid.«ingen»snakker medandre,hverkeni«undergrupper»somutdanningsinstitusjoner,iaktørgruppersomentreprenøreneellerpå tversavdissegruppene.godpraksisfinns,somhederligeunntak,mendeterlitentradisjonforålæreavdisse. Utdanning&som&pådriver& Mangeetterlyserutdanningsinstitusjoner,forskningsmiljøerogøvrigskolesystemsomtydeligerenavogdermed pådrivereforutviklingavkunnskapogkompetanseibransjen.utdanningogskolevesensomfokusererbransjens behovvilblidetnavetvisavnerforformidlingavkunnskap.foråkommeditkrevesforutensamspillogsåtydelige kravtilbådeinnholdogsystempåutdanningene. Byggeprosess&og&lønnsomhet& Nyeogmereffektivebyggeprosesserbliravmangetrukketfremsomsentraltutviklingsområde.Noengangerbasert påutnyttingavbimognyteknologi,andregangergjennomleantenkningforåreduseresløsingogikkeproduktiv tid.foråleggetilretteformerverdiskapendeinnovasjonkrevesbedreplanlegging.vimåblimerforutsigbareivår prosjektgjennomføring.dakanvitauteffekterviidagikkeklarerf.eks.gjennomindustrialisering. Felles&verktøy&for&måling&og&deling& Myeermuligidaggjennomsmartbrukavteknologi.Bådesystemerforåsamleogdelekunnskapogverktøyforå måleproduktivitetogkvalitetfinnsellerkanutviklesspesieltforbyggenæringen.utfordringeneråenesomfelles infrastruktur,tydeligeogikkeminststandardisertekpi erogklarrollefordelingmellomnæringsaktører,akademia, myndigheterogorganisasjoner.medetsliktfundamentvildetendeligblimuligåbenchmarkeprestasjonsnivåetog deretterhevedet. Resultatene#fra#arbeidsmøtene## M prioriterte'fokusområder/'målbilde'per'bransjestrategi' FoU&og&Innovasjon& Attraktivbransje;Mspennendeoginnovativ Ambisiøseprosjekter;Mskaperinnovasjon Høykompetanse;Mominnovasjon Produktivitetoglønnsomhet Kompetanseutvikling&og&utdanning& Attraktivbransje;Mlettårekruttere Samspill;Mstyrketkompetanseoverføring 16

17 Samspill;MtetterebåndutdanningMnæring Høykompetanse;Mtydeligekravtilaktørene Utdanningsomstyrkerbransjen;Mtydeligekravtilinnholdog system Formidling&av&kunnskap&og&erfaring& Attraktivbransje;Mentydeligsamfunnsaktør Samspill;Mstyrketkunnskapsdeling Ambisiøseprosjekter;Mutnyttertilgjengeligkunnskap Høykompetanse,Mialleledd Utdanningsomstyrkerbransjen;Mfokusererbransjensbehov Fellesverktøyformålingogdeling FAVEO#sine#supplerende#refleksjoner# M viktige'tema'som'vil'være'premissgivende,'basert'på'diskusjonene'i'arbeidsmøtene& En&fragmentert&næring Detervanskeligånåuttilalle.Ingenfelleskommunikasjonskanaler,selvikkeinnenfordeulikebransjenei næringen.utdanningpekersegutsomspesieltvanskelig.deandrebransjenekantildelsnåesvia bransjeorganisasjonene,menhererdetmangesmåogmellomstorebedriftersomfallerutenom. Globalisering& Utenlandsk&arbeidskraftMViharobservertatutfordringenmedutenlandskarbeidskraftofteeret unnvikendetema.våroppfatningfraarbeidsmøteneogintervjueneerat«allevetatdetliggermange utfordringerher,meningentøråfrontedet»vårerfaringtilsierattemasomliggerslikog«ulmer»er viktigeåtatakiforåkommevidereiprosessen. Internasjonalisering Skoleogutdanningssystemsåvelsomleverandørmarkedeneblirstadigmer internasjonalisert.idagsynesdetsombyggenæringenløperetterutviklingenogprøveråhengemedog tilpasseseg.hvaersannsynlighetenforatsterkeutenlandske(f.eks.kinesiske)interesserserpådet norskemarkedetsomen«honningkrukke»ogderforentrerarenaen?hvaerkonsekvenseneavetslikt scenario? Miljø&og&energi& Imangediskusjoner,spesieltomInnovasjon,harmiljøogenergiværtetsentralttema.Denraskeutbredelsenav BREEAMeretgodteksempelpåmarkedsdrevetendringsevneibransjensommangemenererforbilledlig.Miljøog energiblirtrukketfremsomviktigefagområderforinnovasjonogsåfremover.detteskaperdaogsåbehovfor kompetanseutviklingogstadigmerformidlingavnykunnskap. Framsnakking Detkommertydeligfrematmangeønskerenkulturendringinnadinæringenforåøkestatusentilspesielt håndverkere,menogsånæringengenereltforåøkerekrutteringen.deulikebransjeneinæringenmåframsnakke segselvistedetforkunåfokuserepådetnegative.mediebildetavnæringeneristorgradnegativvinkletogkan væremedvirkendetildenmanglendeattraktiviteten. % 17

18 8. Anbefaling%videre%arbeid% ÅplanleggeellergirådomveienvidereforstrategiprosesseniBygg21erutenforFaveosmandat.Viharallikevel tattmednoentankeromhvavimenererviktigfordetviderearbeidet. Detoviktigstepunkteneforstyretidetviderearbeidet: 1. KonkretiseremålbildetsomBygg21skaljobbemotogidentifiseresmed 2. Planleggeoggjennomføredenviderestrategiprosessenpåenstrukturertogmetodiskmåte Konkretiseringavmålinnenfordetematiskefokusområdeneerviktig.Måldefinisjonen(e)måStyretutarbeideog eie.videremåhelebygg21prosessenidentifiseresmeddisseogmåloppnåelsenavdem.detblirenviktigdelav informasjonsmogforankringsjobbenvidere. KonkretisertemålvilvisehvordanBygg21tenkeråstimulereønsketbransjeutvikling.Hvakjennetegnerambisiøse prosjekter?hvordanvilbygg21kunnestøtteslike?hvakjennetegnerentydeligbransjeiforholdtilrekruttering, spennendeinnovasjonogsynlighetisamfunnsdebattog utvikling?hvakjennetegnerbyggeprosessenenår næringensamspillergodtiallefaseravprosjektgjennomføringen?listenoverforeslåttetiltakfraarbeidsmøteneer langoginnholdsrik.nårkonkretemålersatterdetmuligåplukkeutdetiltakenesomermesthensiktsmessigslik Bygg21prioritereråsatse.Detteblirutfordringennårdetrestrategieneskalutarbeidesvidere. Enviderestrategiprosessmåværestrukturertogmetodisklogiskforåsikreforankring,kvalitetogsenere måloppnåelse.råd,arbeidsgrupperogbredtsammensattearbeidsmøterkanogmåutnyttesforåsikreinvolvering ogeffektivbrukavkompetanse.samtidigerdetviktigatstrategiarbeidetblirenhelhetligprosesssomlarsegstyre ogikkeminstkommunisere. Åoppnåønsketendringogutviklingibyggenæringendreiersegom: «Ågjøredetingenesomvialleveternødvendig» «Åtatakderviikkehargreidåskapeplanlagtendringfør» % 18

19 9. Vedlegg% 1. Intervjuguide 2. Listeoverinformanter 3. Intervjuene(13stk.) 4. Innledningtilarbeidsmøter 5. Oppleggogkjøreplanforarbeidsmøtene 6. Ordskyerfrahvertmøte 7. Spørreundersøkelseresultaterogavvik 8. NotatfraarbeidsmøtetiTromsø 9. NotatfraarbeidsmøtetiTrondheim 10. NotatfraarbeidsmøtetiBergen 11. NotatfraarbeidsmøtetiStavanger 12. NotatfraarbeidsmøtetiKristiansand 13. NotatfraarbeidsmøtetiDrammen 14. NotatfraarbeidsmøtetiRomerike 15. NotatfraarbeidsmøtetiMoss 16. NotatfraarbeidsmøtetiOslo 17. Analyseavarbeidsmøteneprioritertefokusområder(gruppeoppgave1)ogforslagtiltiltak (gruppeoppgave2) 19

20 9. Vedlegg 1. Intervjuguide 2. Liste over informanter 3. Intervjuene (13 stk.) 4. Innledning til arbeidsmøter 5. Opplegg og kjøreplan for arbeidsmøtene 6. Ordskyer fra hvert møte 7. Spørreundersøkelse resultater og avvik 8. Notat fra arbeidsmøtet i Tromsø 9. Notat fra arbeidsmøtet i Trondheim 10. Notat fra arbeidsmøtet i Bergen 11. Notat fra arbeidsmøtet i Stavanger 12. Notat fra arbeidsmøtet i Kristiansand 13. Notat fra arbeidsmøtet i Drammen 14. Notat fra arbeidsmøtet i Romerike 15. Notat fra arbeidsmøtet i Moss 16. Notat fra arbeidsmøtet i Oslo 17. Analyse av arbeidsmøtene prioriterte fokusområder (gruppeoppgave 1) og forslag til tiltak (gruppeoppgave 2)

Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013

Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 20.08.13 Oppdrag: Utarbeidet Oppdragsnavn av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og Katrine Pettersen Sanila Referanse: "sett inn referanse"

Detaljer

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp?

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Ingrid Dahl Hovland 07.01.2014 Bakgrunn Økt kompetanse > kritisk faktor for heve næringa og møte utfordringene Bygg21 > samarbeidsplattform for forsking

Detaljer

Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»?

Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»? Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»? PETTER EIKEN 08.01.2013 2 Hva er Bygg21? 3 Mål Resultatmål Utdanning og kunnskapsformidling skal gi dyktigere aktører i byggsektoren FoU skal heve

Detaljer

Hva kan Bygg 21 bidra med? MARIT STØRE-VALEN 07.01.2014 Fremtidens byggenæring- Produktiv og effektiv byggeprosess?

Hva kan Bygg 21 bidra med? MARIT STØRE-VALEN 07.01.2014 Fremtidens byggenæring- Produktiv og effektiv byggeprosess? Hva kan Bygg 21 bidra med? MARIT STØRE-VALEN 07.01.2014 Fremtidens byggenæring- Produktiv og effektiv byggeprosess? Bygg21 - En kunnskapsbasert byggenæring med bedre gjennomføring og kompetanse i alle

Detaljer

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Hvordan kan vi utvikle vår bransje til å bli verdensledende? Myndighetene inviterer byggenæringen og andre sentrale aktører, til et bredt samarbeid, for å

Detaljer

BA 2015 - En norsk BAE næring i verdensklasse

BA 2015 - En norsk BAE næring i verdensklasse BA 2015 - En norsk BAE næring i verdensklasse B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E MISJON: «Hensikten med BAE 2015 er å målbart forbedre leveringsevnen innen bygg og anlegg»

Detaljer

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden 1 Jon Sandnes BNL Jan Willy Amundsen Regjeringen Marius Tunstad Skanska Sverre Tiltnes Bygg21 Jan Tore Sanner Regjeringen Egil Skavang Ark. Bedr Tore Standskog Norsk Teknologi Liv Kari Hansteen RIF Thor

Detaljer

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk?

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Innlegg ved kursdagene NTNU januar 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg Stikkord for videre spinning

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Bygg21 samhandling mellom stat og næring. PETTER EIKEN 8.4.2014 Byggedagene, Oslo

Bygg21 samhandling mellom stat og næring. PETTER EIKEN 8.4.2014 Byggedagene, Oslo Bygg21 samhandling mellom stat og næring PETTER EIKEN 8.4.2014 Byggedagene, Oslo Hvem er vi? Bygg21 er pådriveren for morgendagens byggenæring I dag sier næringen Vi har er et stort potensial for forbedring,

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Miljøledelse Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige Bedre byrom der mennesker møtes Rom Eiendom i tall: Eiendommer 2200 Bygg

Detaljer

Smartere bygging. Byggenavet 11. juni 2013 Ingvill Kvernmo Daglig leder av EBA Trøndelag

Smartere bygging. Byggenavet 11. juni 2013 Ingvill Kvernmo Daglig leder av EBA Trøndelag Smartere bygging Byggenavet 11. juni 2013 Ingvill Kvernmo Daglig leder av EBA Trøndelag En av Norges viktigste næringer Byggenæringen er Norges største næring i antall bedrifter Byggenæringen er Norges

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet!

Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet! 16. oktober 2014 Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet! Innledning til SINTEF Seminar "Hvordan få fart på byggenæringen?" ved Jan Alexander Langlo, forskningsleder, Teknologiledelse SINTEF Teknologi

Detaljer

Smartere Bygging. Presentasjon frokostmøte 24.04.13

Smartere Bygging. Presentasjon frokostmøte 24.04.13 Smartere Bygging Presentasjon frokostmøte 24.04.13 EBA Trøndelag EBA Trøndelag EBA Trøndelag er en av 9 lokalforeninger. Vi har 26 medlemmer i Nord- og Sør Trøndelag. EBA Trøndelag representerer bedrifter

Detaljer

Bygg21& &invitasjon&0l&et&kompetanselø7&i& byggenæringen&

Bygg21& &invitasjon&0l&et&kompetanselø7&i& byggenæringen& Bygg21& &invitasjon&0l&et&kompetanselø7&i& byggenæringen& ARBEIDSMØTER&MAI& &JUNI&2013& Tromsø,(Trondheim,(Bergen,(Stavanger,(Kris5ansand,(Drammen,(Lillestrøm,(Moss,(Oslo( Hva&er&Bygg21?& ( ( > Invitasjon(5l(et(bredt(

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

Status Bygg21. med innlagt benstrekk. Sverre Tiltnes

Status Bygg21. med innlagt benstrekk. Sverre Tiltnes Status Bygg21 med innlagt benstrekk Sverre Tiltnes 2 30.10.2015 Bærekraft er integrert Globalt har de fleste eiere ESG (Environmental, social and corporate governance) ledelse. De rapporter, og har etablert

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist Til BAE-rådets medlemmer Forslag til REFERAT FRA MØTE NR 1-2012 I BAE-RÅDET Dato: Torsdag 8. mars 2012 Tid: Kl 1400 1600 Sted: Næringslivets Hus Tilstede: Trond Johannesen (TJ) MEF Arne Skjelle (AS) BNL

Detaljer

Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen"

Prosjektforslag Produktivitetsmåling i byggenæringen Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen" Forfattere: Jan Alexander Langlo, Ole Jørgen Karud, Bjørn Andersen, Siri M. Bakken, Rannveig Landet Hensikten med dokumentet Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer

Detaljer

varmesystemer i bygg forretningsområder Teknisk Vinteruke 09, Operativ drift av bygninger 12. Mars

varmesystemer i bygg forretningsområder Teknisk Vinteruke 09, Operativ drift av bygninger 12. Mars Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Teknisk Vinteruke 09, Operativ drift av bygninger 12. Mars Stig Jarstein, Multiconsult AS MULTICONSULT opererer innen seks forretningsområder Bygg og eiendom

Detaljer

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Hvordan kan vi utvikle vår bransje ;l å bli verdensledende? Myndighetene inviterer byggenæringen og andre sentrale aktører, ;l et bredt samarbeid, for å utvikle

Detaljer

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning BIM og handel Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning Skal vi tro på at BIM vil påvirke handelen? Markedet krever at vi må bygge smartere og mer kostnadseffektivt Økt konkurranse i Norge med fri flyt av

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

Fagkonferansen 2012, NKRF. Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008. Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS

Fagkonferansen 2012, NKRF. Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008. Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS Fagkonferansen 2012, NKRF Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008 Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS Tema Bakgrunn for evalueringen, anbudsprosess, kriterier for valg av utfører

Detaljer

Innovasjon i byggebransjen. - Ikke bare nok en rapport

Innovasjon i byggebransjen. - Ikke bare nok en rapport Innovasjon i byggebransjen - Ikke bare nok en rapport Hvem er vi? Eksperter i Team - Landsby Smart Bygging Gruppemedlemmene: - Tor: Sivilingeniørstudent innen energi og miljø - Silje: Sivilingeniørstudent

Detaljer

Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets. Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet

Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets. Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov - EBLE Det er ikke foretatt større systematiske undersøkelser av hvordan

Detaljer

Sammen bygger vi fremtiden nasjonale strategier for byggenæringen. PROGRAMDIREKTØR BYGG21 SVERRE TILTNES 06.11.14 Molde Næringsforening

Sammen bygger vi fremtiden nasjonale strategier for byggenæringen. PROGRAMDIREKTØR BYGG21 SVERRE TILTNES 06.11.14 Molde Næringsforening Sammen bygger vi fremtiden nasjonale strategier for byggenæringen PROGRAMDIREKTØR BYGG21 SVERRE TILTNES 06.11.14 Molde Næringsforening 8.5.14 Bygg.no Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom 2 Jon Sandnes BNL Jan

Detaljer

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen HVA VI SKAL SNAKKE OM: Statsbygg Utvikling av prosjektfaget Hva

Detaljer

Bygninger med sikringsbehov

Bygninger med sikringsbehov Masteroppgave i Eiendomsutvikling og forvaltning, NTNU, Vår 2015 Bygninger med sikringsbehov Presentasjon av masteroppgave Julie Indrelid, Rådgiver, Senter for risikoreduserende design, COWI 22 november

Detaljer

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen «Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen OPS et innovativt valg? - Gardermoen 10-11 Februar 2015 12.02.2015 Gjennomføring

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 2016. Oslo, 06.02.2014

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 2016. Oslo, 06.02.2014 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 2016 Oslo, 06.02.2014 Eirik Rudi Wærner Arbeidgiver: Hjellnesconsult AS Representerer: Rådgivende ingeniørers Forening Er også styreleder i

Detaljer

ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21. ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen

ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21. ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21 ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen Rolle og oppgaver: fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet Er rådgivende

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

Næringsforeningen i Trondheim

Næringsforeningen i Trondheim Næringsforeningen i Trondheim Morten Christensen Medeier Trebetong AS Leder Fagråd Bygg og Anlegg Næringsforeningen i Trondheim Styreverv BNL og EBA NTNU Eksperter i Team Smart Bygging Styreverv 1902-bygget

Detaljer

En kunnskapsbasert bygg-, anlegg og eiendomsnæring

En kunnskapsbasert bygg-, anlegg og eiendomsnæring En kunnskapsbasert bygg-, anlegg og eiendomsnæring Et forskningsprosjekt ved Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Lena E. Bygballe Disposisjon Bakgrunn BAE-næringens rolle i et

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Veidekke - verdiskapning og verdidrivere Veidekke med 76 år uten tap på bunnlinja Gjennom 30 år næringens

Detaljer

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne EBA gjennom 2012 Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne En frisk 103-åring 220 medlemsbedrifter med 25 000 ansatte Omsetter for 60 mrd i året Utgjør ca 40 % av

Detaljer

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP 1 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen BAKGRUNN Forslag om prosjekt innenfor tema prosjekteringsprosess

Detaljer

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering?

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? NBEF 13 mars 2008 Dr. Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, BI Bakgrunn Senter for byggenæringen på BI Opprettet 01.01.05 på initiativ

Detaljer

Hva utmerker prosjekter med miljø og innovasjon?

Hva utmerker prosjekter med miljø og innovasjon? 1 Hva utmerker prosjekter med miljø og innovasjon? Ambisiøse aktører Langsiktig tenking Fokus på samhandling Kompetanse og ryddige prosesser 2 Bakgrunn Offentlige innkjøp (mill. kr), 2011 3 604 5 856 A1.1.

Detaljer

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015 Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Program Del 1 (faglig del) Del 2 (sosial del) kl. 18.00 Herr Nilsen, C. J. Hambros plass 5 Caledonia

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø Tema for formidlingen ByggNett Litt om bakgrunn forankring Litt om DIBK sin

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Build Up Skills Norge. Guro Hauge Lavenergiprogrammet

Build Up Skills Norge. Guro Hauge Lavenergiprogrammet Build Up Skills Norge Guro Hauge Lavenergiprogrammet BuildUp Skills prosjekt Status quo analysis Handlingsplan Gjennomføringsplan INorge Koordinator: Direktoratet for byggkvalitet Prosjektleder: Lavenergiprogrammet

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer

NTNU Byggenæringens Prosjektskole

NTNU Byggenæringens Prosjektskole NTNU Byggenæringens Prosjektskole www.prosjektledelse.ntnu.no NTNU Byggenæringens Prosjektskole NTNU Byggenæringens Prosjektskole har som hovedmålsetting å bidra til bedre og mer effektiv gjennomføring

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Bygg- og eiendomsnæringens bidrag til å løse nasjonale vekst og miljøutfordringer hvem skal dra lasset og hvordan? B y g g e n æ r i n g e n

Detaljer

NBBL. Bygg21- et løft for bransjen eller bare nok en utredning? Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 26 November 2014. Bedre byrom der mennesker møtes

NBBL. Bygg21- et løft for bransjen eller bare nok en utredning? Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 26 November 2014. Bedre byrom der mennesker møtes NBBL Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 26 November 2014 Bygg21- et løft for bransjen eller bare nok en utredning? Bedre byrom der mennesker møtes Rom Eiendom i tall: Eiendommer 2200 Bygg Stasjoner 970

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN ARBEIDSPLAN 2015 Visjon, misjon og verdier: Gode bygg for et godt samfunn Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Kvalifisert for bygging?

Kvalifisert for bygging? Finn Ørstavik 27.10.2011 Kvalifisert for bygging? Resultater fra forskning om kunnskapsprosesser i bygging Nasjonal fagmiljøsamling i Oslo for byggingeniørutdanningene (bachelor) Hva jeg skal snakke om:

Detaljer

Møte mellom byggenæringen og Ringsaker kommune 3. september 2013 Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag

Møte mellom byggenæringen og Ringsaker kommune 3. september 2013 Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag Møte mellom byggenæringen og Ringsaker kommune 3. september 2013 Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag Ved Rannveig Ravnanger Landet Dir. for miljø- og energipolitikk Byggenæringens Landsforening,

Detaljer

Forprosjektet Yrkeshøyskolen Øst

Forprosjektet Yrkeshøyskolen Øst Hovedutvalg Oppland 6.mai 2015 Forprosjektet Yrkeshøyskolen Øst - et samarbeidsprosjekt mellom de 6 offentlige fagskolene på Østlandet som til sammen har 2967 studenter. Dagens situasjon Fagskolene kan

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no NTNU Kursdagene Trondheim 07.01.15 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR?

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? Arne Giske Konsernsjef, Veidekke «Entreprenørens drøm» By Jørgen W. Porsmyr ANBUDSÅPNING PÅ SANDVIKA WØYEN 25. SEPTEMBER ANBUDSÅPNING PÅ

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

BA 2015 Oscar - 28.11

BA 2015 Oscar - 28.11 BA 2015 Oscar - 28.11 Alexander Smidt Olsen alexander.smidt.olsen@metier.no MISJON: «Hensikten med BA 2015 er å målbart forbedre leveringsevnen innen bygg og anlegg» BA 2015 er et program innenfor bygg

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Samkjøring av offentlige registre som virkemiddel for å stoppe kriminell ekspansjon i vår næring. BAE Nyttårsjazz 22.01.2015

Samkjøring av offentlige registre som virkemiddel for å stoppe kriminell ekspansjon i vår næring. BAE Nyttårsjazz 22.01.2015 Samkjøring av offentlige registre som virkemiddel for å stoppe kriminell ekspansjon i vår næring BAE Nyttårsjazz 22.01.2015 Tjeneste direktivet i 2009 åpner det norske arbeidsmarkedet mot EU Stortingets

Detaljer

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse 1 Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse Johan Einar Hustad, prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner, NTNU I samarbeid med SINTEF/HiST Stjørdal 07.12.12

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Byggekostnader invitasjon til samarbeid med byggenæringen

Byggekostnader invitasjon til samarbeid med byggenæringen Statsråden invitasjon til samarbeid med byggenæringen Møte med byggenæringen 30. juni 2004 Møtets agenda Arbeidet med byggekostnader - Bakgrunnsfakta - Hvorfor politisk fokus på byggekostnadene? - Satsingsområder

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING GRØNN MOBILITET FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON Side 4 31. mars 2011 Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Vedtatt av Akademikernes styre 8. desember 2009. Hovedpunkter i Akademikernes næringspolitikk

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

En veileder om Lean Kai Haakon Kristensen

En veileder om Lean Kai Haakon Kristensen En veileder om Lean Kai Haakon Kristensen B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Veilederens formål Leseren: - Den som ønsker en rask innføring i hva Lean er, hvordan Lean er

Detaljer

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Eidsvoll NÆRINGSNETTVERK EIDSVOLL NÆRINGSLIVSFORUM OG «EIDSVOLL NÆRINGSRÅD» Innovasjon Gardermoen Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen Mål: Økt lønnsomhet og vekst

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Kursdagene 07 Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Mitt tema: Hvordan påvirke strategisk nivå Kommunikasjon mellom taktisk/operativt og strategisk nivå - Arealportefølje - Samarbeid -

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen Fafo 2006 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet gjort en kartlegging av andelen kvinnelige

Detaljer

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå Teknologiutdanninger

Detaljer

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO Frokostseminar, Næringslivets Hus Tirsdag 01.12.2015 Thale Kvernberg Andersen, SINTEF Teknologiledelse 1 Bakgrunn Flere av NHOs bransjeorganisasjoner

Detaljer