Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår Oslo, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 Oppdrag: Oppdragsnavn Referanse: "sett inn referanse" Dato: "sett inn dato" Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, Utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og Katrine Pettersen Sanila

2 Forord% MyndighetenehargjennomBygg21invitertbyggenæringentiletlangsiktigogbredtsamarbeidforåutvikleen kunnskapsbasertbyggenæringogforåøkekompetansenoggjennomføringsevnenialleledd. Bygg21skalnåutvikletrestrategier: 1.FoUoginnovasjon 2.Utdanningogrekruttering 3.Formidling. Bygg21eropptattavåskapeenfellesplattformforstrategiene,enfellesvirkelighetsforståelseogbredforankringi næringen. Våren2013innhentetFAVEObransjensinnspilltilhvaBygg21børtataki.Detteergjortgjennomniinteressanteog spennendearbeidsmøtergjennomførtrundtomkringilandet.bygg21viltakkefaveoforetgodtgjennomført oppdrag,ogviviltakkeinformantene,desomsvartepåspørreundersøkelsenogdesomdeltokpåarbeidsmøtene somfremforaltgavverdifulleinnspill. GjennomdennerapportenharBygg21fåttetgodtgrunnlagforåbearbeideinnspillenevidereistrategiarbeidet. Styretharikketattstillingtilallesynspunkteroganbefalingersomframkommerirapporten,mentarmedseg innspilleneidenviderestrategiprosessen. Oslo,9.september2013 Medhilsen MaritStøreMValen ProsjektlederBygg21 Direktoratetforbyggkvalitet

3 Innhold% 1. Oppsummering Innledning Arbeidsform/metodikk Intervjuene Spørreundersøkelse Gjennomføringavarbeidsmøtene Resultaterfraarbeidsmøtene Anbefalingviderearbeid Vedlegg

4 4 Sluttrapport 1. Oppsummering% Bygg21eretlangsiktigogbredtanlagtsamarbeidsprogrammellombyggenæringen,statligemyndigheterogandre sentraleaktørerforåutvikleenkunnskapsbasertbyggenæringogøkekompetansenoggjennomføringsevnenialle leddinæringen.bygg21skalværeenpådriverforåskapeforståelseogfellesbransjekulturforbærekraftigeog kontinuerligeforbedringsprosesseribyggesektoren.bygg21skaliløpetav2013lagebransjensstrategierfor 1. FoUoginnovasjon 2. Utdanningogkompetanseutvikling 3. Formidlingavkunnskapogerfaringer. FaveoharpåoppdragfraDirektoratetforbyggkvalitetledetprosessenmedmålomåsamleinnspillfrabransjentil strategiene.oppdragetblegjennomførtframarstiljuliogblegjennomførtvedintervjuer,spørreundersøkelserog arbeidsmøter.denlogiskerekkefølgenpåhovedaktiviteteneioppdragetbledefinertslikatdennesteaktiviteten bygdeviderepåresultatenefradenforrige: Figur&1(&Arbeidsprosess& RapportenpresentererdesentralefunnenefraniarbeidsmøteroggirenvidereanbefalingtilBygg21. Representanterfrabådeoffentligeogprivateaktørerdeltok,fraallemarkedssegmenter,bransjeorganisasjoner, utdanningsmogforskningsinstitusjoner. «Stimulerende&rammebetingelser&som&legger&til&rette&for&en&effektiv&byggeprosess».&& «Fokus&på&at&kompetanse&sikrer&kvalitet&og&lønnsomhet».& Utifraarbeidsmøteneoppsummererdissetosetningeneikorthetønskesituasjonentilbransjen.Detvar utviklingsområderogfokussomsikreteffektivbyggeprosesssomtydeligstbleprioritert.alleinnspillenetilbygg21 omønsketutviklingbyggeroppunderdettemålbildet.dettesamsvarergodtmedfokusetpåbyggeprosessenogsåi stortingsmeldingen. Innspillenefraarbeidsmøtenepresenteressomenordskysattsammenavdeviktigsteutviklingsområdenefor Bygg21.Skriftstørrelsenervektetiforholdtilhvormangebesvarelsersomliggerbakhvertmålbilde. & & &&&&&&&&&&&&& & & & & & & & Analyse Intervjuer Analyse SpørreM undersøkelse Analyse ArbeidsM møter

5 & Figur&1&(&Ordsky& Ordskyen&er&satt&sammen&av&de&viktigste&utviklingsområdene&for&Bygg21&ut&i&fra&arbeidsmøtene.&Skriftstørrelsen&er&vektet&i&forhold&til& hvor&mange&besvarelser&som&ligger&bak&hvert&målbilde.& Resultatenefremstårsomentydige.DettegirklareinnspilltilhvabransjenmenerBygg21strategienebørfokusere ogprioritere.deltagerneimøtenemøttemedstortengasjementgjennomheledagen.tilbakemeldingenevar gjennomgåendepositivetilbådeformogfokusettermøtene.dettehargittverdifullforankringavbygg21i bransjen. Underveisiprosessenbledetgjennomførtenspørreundersøkelse.Deinvitertetilarbeidsmøteneblebedtomåta stillingtilpåstanderdeskulleværeenigeelleruenigei.påstandenevarbasertpåutsagnfranøkkelpersonenei bransjensomviintervjuettidligioppdraget.undersøkelsenunderbyggerhovedresultatenefraarbeidsmøtene. Elementersomharstorbetydningforhvorgodtviprestererer:& Prosjekteringførbygging Godplanlegging Samspillmellomaktøreneigodeprosjekt Ambisiøseprosjekt Standardmåleparametere Godfagutdanning Profesjonellutnyttingavutenlandskarbeidskraft Spesialisering Bestillerkompetanse ForstyretsviderearbeidmedBygg21strategienevilvitrekkefremtoviktigepunkter.Viforeslåratstyret konkretiserermålbildetsombygg21skaljobbemotogidentifiseresmed.itilleggerdetviktigåplanleggeog gjennomføredenviderestrategiprosessenpåenstrukturertogmetodiskmåte. Åoppnåønsketendringogutviklingibyggenæringendreiersegom: «Ågjøredetingenevialleveternødvendig» «Åtatakderviikkehargreidåskapeplanlagtendringfør» % 5

6 2. Innledning% Bygg21eretlangsiktigogbredtanlagtsamarbeidsprogrammellombyggenæringen,statligemyndigheterogandre sentraleaktørerforåutvikleenkunnskapsbasertbyggenæringogøkekompetansenoggjennomføringsevnenialle leddinæringen. Bygg21skalværeenpådriverforåskapeforståelseogfellesbransjekulturforbærekraftigeogkontinuerlige forbedringsprosesseribyggesektoren. ArbeidetiBygg21skalbidratilånåhovedmåleneibygningspolitikken: Godtutformede,sikre,energieffektiveogsunnebygg Bedreogmereffektivebyggeprosesser Bygg21eropprettetavKommunalMogregionaldepartementetmedbakgrunnistortingsmeldingenom bygningspolitikk(meld.st.28(2011m2012)godebyggforeitbetresamfunn).programmetledesavetstyre beståendeavnæringen.dendagligeledelsenavprogrammetogsekretariatettilbygg21liggerhosdirektoratetfor byggkvalitet. InærtsamarbeidmednæringenskalBygg21medio2014leggefremnasjonalestrategierfor: 1.FoUoginnovasjon 2.Utdanningogkompetanseutvikling 3.Formidlingavkunnskapogerfaringer Strategieneskalfavnenæringensutfordringer,menprioriteremålogtiltakslikatdeviktigstesamfunnsmessige utfordringeneoppnårtilstrekkeligfokusmogendringkanskapes. EttermønsteravMaritim21startetstrategiprosessenmeddybdeintervjuerogarbeidsmøtermednæringenforåfå innspilltilstrategiene. Om#oppdraget# Direktoratetforbyggkvalitetlystevinteren2013utenkonkurranseombistandtiloppstartavstrategiarbeideti Bygg21. Oppdragetbestodi: Planleggingavstrategiprosessenfradatainnsamlingtilferdigprodukt. Deltagelseica.20dybdeintervjuermedenkeltpersonerogdokumentasjonavdisse. Utviklingavarbeidsmalforregionalemøtermedbyggenæringen,samtdeltagelseogdokumentasjonfra dissemøtene. Basertpåinnspillfradybdeintervjuer,arbeidsmøterogpågåendelitteraturstudieiregiavBygg21,utvikle etsamlendedokumentsomgrunnlagforspissingavdenendeligestrategi. Faveostartetoppvårtarbeidimars2013itettsamarbeidmedPetterEikenogGroMarenMogstadKarlsenfra direktoratet. % 6

7 7 Sluttrapport 3. Arbeidsform/metodikk% Arbeidetblegjennomførtetterkjenteprinsipperforgodprosjektstyring.Innledningsvis,isamarbeidmellom Bygg21/DiBKogFaveobleoppgaveforståelseogforventningertilsluttleveranseavstemt.Formåletmedoppdraget varåledeprosessenogsamleinnspillfrabransjentildetrestrategienehovedmåletforprosessenvarå gjennomførearbeidsmøtenemedenbredforankringinæringen.deinnledendeintervjueneog spørreundersøkelseniforkantavarbeidsmøteneskulleogsågiinnsiktoginnspill,menprimærtsikreetgodt underlagogdermedkvalitetpåresultatenefraarbeidsmøtene. InteressentMogusikkerhetsanalyseblegjennomførtførplanerforallefaseravarbeidetbleutarbeidet.Spesielt prosessenmedmangearbeidsmøterrundtomilandetpåkorttid,krevdeetrobustogeffektivtopplegg. Denlogiskerekkefølgenpåhovedaktiviteteneioppdragetbledefinertslikatdennesteaktivitetenbygdeviderepå resultatenefradenforrige: Figur&2(&Arbeidsprosess& Intervjuene# Temaiintervjueneskullehovedsakeligværeutviklingsbehovetibransjen,sortertprstrategi.Åpnespørsmålble stiltomhvasomvarviktigstogmestkritiskforåoppnåønsketforbedringogutvikling.detbleogsåbedtomde gode/besteeksemplenefraseneretid.noenalleredeutvikledehypoteserbasertpåstortingsmeldingenogpåden løpendebransjedebattenbletattinn. Intervjuenebleavtaltvedåtadirektekontaktmedhverenkelt.Responsenvarutelukkendegod.Alleprioritertetid tilgjennomføringiløpetavdenærmeste2ukeretterforespørsel.engasjementetrundtbransjeutviklingvartydelig hosalle. Spørreundersøkelsen# Essenseniintervjuenebletrukketutienanalyseogbrukttilåutarbeidetydeligepåstanderoghypotesertil spørreundersøkelsen.alleinvitertetilarbeidsmøteneblebedtomåsvare2m4dageriforkantavdette. Responsenpåspørreundersøkelsenvar344av722(48%) Arbeidsmøtene# Bransjeforeningene(desammesomutgjørBAEMrådet)itilleggtilFellesforbundet,Tekna,NitoogElogITforbundet, bleutfordrettilånomineredeltagerepåarbeidsmøtene.foråsikrerepresentativitetogetbalansertutfallbledet sattoppveiledendedeltagerantallforhveraktørgruppeogkategori.detblelagtvektpåatbådeoffentligeogprivate aktørerskullemed,samtatallemarkedssegmenteritilleggtilutdanningsmogforskningssektorenvarrepresentert. NoenenkeltpersonersomhaddevistinitiativogengasjementoverforBygg21bledessuteninviterteitillegg.Dette påvirketikkerepresentativitetenimøtene,mendetbidroubetingettilengasjementogkvalitet. Møteplan,kjøreplanformøtene,materialeogrollefordelingigjennomføringenblebesluttetiplanleggingsfasen.For åbedreeffektivitetogsenkeendeltagerbarriereblede7sistemøtenegjennomførtpå4timer,mot6timerpådeto førstemøtene.innhold,prosessogforventningertilresultatbleikkeendret.gjennomføringenblebarekomprimert. Analyse Intervjuer Analyse SpørreM undersøkelse Analyse ArbeidsM møter

8 Somendelavinnledningentilhvertmøtebleresultaterfraspørreundersøkelsenogforeløpiganalysepresentert. Resultatenefragruppeoppgave1og2erhverforseganalysertogredegjortforisluttrapportenforoppdraget. # # Sluttrapport# SluttrapportenfraoppdrageterutarbeidetetterdiskusjonomstrukturogprioriteringermellomFaveoog Bygg21/DiBK.Resultaterergjengittfaktabasertogvedlagtrapportenfinnesfullstendigdokumentasjonfraalle aktivitetergjennomførtiprosessen.fokusetirapporteneråpresentereetgodtunderlagfordenvidere strategiprosessenibygg21. % 8

9 4. Intervjuene%% Gjennomføring,og,resultater, & Målsetting#med#intervjuene# Innhentesynspunkterpåbransjensutviklingsbehovfranoenavdemestsentraleogmeningsbærende aktørene/lederneibyggenæringen Skapeetoperativtforankretogstrategiskfokusertgrunnlagfordeetterfølgendearbeidsmøtene. Itilleggtilintervjuerblemøter/diskusjonermedandreviktigeaktørerisammeperiodebrukttilåsamle supplerendeinnspill.eksemplererdeltagelsepåarrangementersombyggedagene,møtemedledelsenisaint Gobain,møtemedstyreogledereavbransjeorganisasjonene:Virke,Norskteknologi,BNL,EBA,Arkitektbedriftene, RIFsamtNITOogBAErådet Gjennomføring#av#intervjuene# Representanterforutbygger/byggherrebleprioritertiintervjuene.Dettefordikrevendeogutviklingsorienterte kunderharspesieltstorinnflytelsepåbransjeutviklingenipraksis.detsometterspørresvilleveresogover tiddannenystandard.utoveroffentligeogprivateoppdragsgivere,fraallehovedsegmenterimarkedet,ble enrepresentantfrahveraktørgrupperingvalgtut.totaltble13personerintervjuet. Ivalgetmellomslaviskåfølgeintervjuguidenogdetålanøkkelpersonenefåutdypesineviktigstepoenger, prioritertevidetsiste.allehardermedikkementnoeomabsoluttallespørsmål,menviersikrepåatallehar formidlethvadesynserallerviktigstforvidereutviklingavbyggenæringen. Utbytte#fra#intervjuene# Innspilleneviharfåttgjennomintervjueneerbruktidenvidereprosessenpåtremåter: 1. Tydeligepåstander,meningeroghypoteserfradissenøkkelpersoneneerbruktispørreundersøkelseni forkantavarbeidsmøtene.dettegjøratviharfåttverifisertbransjenssamlendemeningompåstandene. Resultatenefraspørreundersøkelsenerdermedviktigereennenkeltpersonensuttalelser 2. Detbleutarbeidet«inspirasjonsskriv»forhveravdetrestrategienesombledeltutsomarbeidsgrunnlag forgruppearbeidenepåarbeidsmøtene.inspirasjonsskrivenebleutformetforåstimulereenåpen diskusjongjennomåstillehjelpespørsmålfremforåkommemedløsningsforslag. 3. Rådogerfaringerfraintervjuobjekterharinfluertvinklingenpågruppeoppgavenepåarbeidsmøtene.& Vedlagtrapportenfinnsanonymisertereferatfraintervjueneoginspirasjonsskrivenebruktigruppeoppgavene. # # Måloppnåelse# Flerekommenterteetterintervjuettilfredshetmedåfåbidra.Alle,ogsåsjeferforstoreorganisasjoner,setterprispå åblihørt.åpenhetenvarstorogsamtligevarpositivetilatmeningerogutsagnkunnebrukessomgrunnlagforde etterfølgendearbeidsmøtene.intervjueneopplevdesdermedsværteffektiveognyttigeforprosessenvidere. 9

10 5. Spørreundersøkelse% Gjennomføring,og,resultater, Målsetting#med#spørreundersøkelsen# Tameddetviktigstefraintervjueneavnøkkelpersonersominnspilltilarbeidsmøtene «Varmeopp»deltagernetildiskusjonombransjeutviklingpåeneffektivmåte Gjennomføreenenhetligundersøkelsesomkansinoeomsamstemthetellergeografiskvariasjonisynetpå bransjensutviklingsbehov Påstandeneiundersøkelsenerutsagnhentetfraintervjuenemednøkkelpersonersomblegjennomførtiforkantav arbeidsmøtene.deflesteerrenesitaterfraenkeltpersoner.deøvrigerepresenterermeningerflereav intervjuobjektenelavektpåsomviktigogsomogsåeradressertistortingsmeldingen. Undersøkelsenblegjennomført2M4dagerførarbeidsmøte.Alleinvitertebleprmailbedtomåsvaregjennomå benyttelinktilundersøkelsenimailen.344av722invitertebesvarteundersøkelsen.dettegirensvarprosentpå 48%,noesommåseespåsomengodrespons.Resultateneerdermedgyldigeogkanbenyttessomrepresentative forbransjensmening. # # 10

11 Resultatene:# & NR PÅSTAND BRANSJENS SVAR 1# Effektivitetengårvesentligopphvisviprosjektererferdigførbyggestart Enig 2# Samarbeidetiverdikjeden(byggherre,arkitekt,rådgivere,utførendeogprodusent)fungerer ideflesteprosjekteneveldigbra Delte meninger 3# Næringenplanleggergodtnokførbyggestartogfølgerplanenedisiplinertigjennomføringen Uenig 4# Godtsamspillpåbyggeplasserdenvanligsteforskjellenpågodeogdårligeprosjekt Enig 5# Samspillentrepriserrepresentererfremtiden Enig 6# Prosjektersomharspesieltambisiøseelementerisegdrivesgenereltbedreenn"ordinære" prosjekter 7# I2018erdetmuligåbyggepassivhusrimeligereenndagensboliger Delte meninger 8# Etterutdanningeretbedriftsansvarogikkeetbransjeansvar Delte meninger 9# Vioppnåreffektiviseringogbedrekvalitetvedaktivbrukavstandardmåleparameterei prosjekt Enig 10# Fagutdanningbørblienmerbruktkarriereveimotingeniør/siv.ing. Enig 11# Mer"profesjonell"brukavutenlandskarbeidskraftviløkeproduktivitetogkvalitetvesentlig (sertifisering,språkopplæringetc.) 12# Byggenæringens"bestepraksis"representererprosjektgjennomføringiverdensklasse Delte meninger 13# Forettypisknorskbyggeprosjekterdetlangtopptilverdensklasse Delte meninger 14# Spesialiserteaktørervilfremoverbidravesentligtilåsettenystandardfor prosjektgjennomføring Enig 15# Mangelpåbestillerkompetanseibyggherrerolleneroftegrunntildårlig Enig prosjektgjennomføring Tabell&1&(&Resultat&på&spørreundersøkelsen& Bransjesvar&«Enig»&eller&«Uenig»&betyr&at&mer&enn&65&%&har&svart&dette.&Øvrige&er&kategorisert&som&«Delte&meninger».& Svareneiundersøkelsenerentydige.Bransjenssvarerdetsammeentenviserpåsamletbesvarelse(alle344 respondenter)ellerviserpåenogengeografiskgruppe(20m80respondenterfordeltpåhvertarbeidsmøte). Noenutsagnblepåmøtenediskutertiforholdtilåværeuklartellerdårligformulert.Dettevarførstpåstandnr.5 «Samspillentrepriserepresentererfremtiden».Påfleremøterbledetspurtogdiskuterthvasommenesmed Samspillentrepriseogomsamspillmodellellersamspillbasertgjennomføringvilleværtbedreformuleringer.Alle diskusjonervedrørendepåstandenkonkludertemedatbransjenserforsegmeresamspillbasert prosjektgjennomføringfremover. Påstandnr.6«Prosjektersomharspesieltambisiøseelementerisegdrivesgenereltbedreenn"ordinære" prosjekter».tilbakemeldingenepåmøteneknyttettildennepåstandentilsierat«verken/eller»prosentenisvarene antageligviserhøyereennnødvendigfordimangeikkeforstohvasomlåibegrepet«ambisiøseelementer». Vedrørendepåstandnr.10bledetdiskuterthvorvidtdetmenesatdeterviktigeremedingeniører/sivilingeniører ennfagarbeidere.fellesforallediskusjoneneeratdettrengsmerdyktigefagfolkenndetutdannesidagavalle kategorier.detsenerefokusetpåenattraktivbransjeunderstrekerat«jatakk,beggedeler»erdeteneste saliggjørendeogdetsomsvarerpåbransjenbehov. Påstandenenr.12og13omhandletnorskeprosjektersammenlignetmed«verdensklasse»,Herfikkvistoreandeler «vetikke»og«verkeneller»svar.dettetyderpåmangelpåenhetligeogstandardisertekpi eroglitefokuspå Enig Enig 11

12 målingeravproduktivitetogkvalitet.diskusjonenesomfulgteimøtenestøtterenslikantagelseogbehovetformer målingogdokumentasjonvartydelig. Allepåstandeneblebeholduforandretgjennomheleundersøkelsenforåsikrekonsistens.Diskusjonenerundt påstandenekonkludertepåallepunkteneatsvarenevilleblittdesamme,menusikkerhetenogandelen«vetikke» eller«verkeneller»villeværtmindremedtydeligereformuleringer. & & Måloppnåelse# Presentasjonenavresultatenefraspørreundersøkelsenfungertegodtsomdelavinnledningentilhvertenkelt arbeidsmøte.. Spørreundersøkelsengirverdifulleinnspillpåhvordanbransjenbørutviklesegfremovermedbakgrunniatalle aktørgrupperiverdikjeden/byggeprosessenhargittsinebesvarelser % % % 12

13 6. Gjennomføring%av%arbeidsmøtene% & Målsetting#med#arbeidsmøtene:## Innhenteinnspillfrabransjen,rundtomilandet,omprioritertinnholdiBygg21strategiene ForankreBygg21strategienbredtibransjen # # Planlegging#av#møtene# Møtestederogtidspunktbletidligfastlagtutifrarammeneioppdraget.ÅstarteiNordogfølgekystensørovergaen effektivplanleggingoggjennomføring.møtesteder: Nr# Sted# Dato# 1# Tromsø Tirsdag14.mai 2# Trondheim Onsdag22.mai 3# Ålesund* Tirsdag28.mai 4# Bergen Torsdag30.mai 5# Stavanger Tirsdag4.juni 6# Kristiansand Torsdag6.juni 7# Drammen Tirsdag11.Juni 8# Romerike Tirsdag13.juni 9# Moss Tirsdag18.juni 10# Oslo Torsdag20.juni *)ArbeidsmøteiÅlesund28.junibleikkegjennomførtpga.forlitendeltagelse. # Invitasjon#og#påmelding# Totalt722personerblepersonliginviterttilde9møtene.229meldtesegpåogdeltok(32%).Blantdepåmeldte vardetsværtliteforfall.flestdeltagerevardetitrondheimmed45,mensdetvarfærrestitromsømed15 deltagere.bestoppmøteiforholdtilinvitertevardetioslomed43%(43deltagere),dårligstibergenmed26% (22deltagere) Jobbenmedåsamledeltagereblemyestørreennvihaddeforventet.Detblebruktmyemertidpååfinnegode kandidaterogoppfordre/inspireredissetilådelta,ennplanlagt.noekunnemuligensværegjortsmartere,menvi trordetistørregraderetbildeavhvorfragmentertbransjeneroghvorlitekjentbygg21erpridag.detteeretter vårmeningpremissgivendefordenviderestrategiprosessenibygg21. # Gjennomføring# Møteneblegjennomførtsomplanlagtiegnedelokalerallesteder.FaveovedPerOlaUlsethogKathrinePettersen Sanilaledetmøtene.DiBKvedGroMarenMogstadKarlsenutarbeidetiforkantavallemøtergruppefordelingav deltagereoggjennomførtespørreundersøkelsen,samtsammenstilteresultateneferdigtilbrukiinnledningen. PetterEiken,ellerenannenrepresentantfraBygg21styretihansfravær,innledetogønsketvelkommentilalle møtermedunntakavosloderperolaulsethgjordedette.representanterfrastyretdeltokaktivtogbidroi fasiliteringogdokumentasjonavgruppearbeidenepåallemøter.styremøtenr.2varlagtitilknytningtildetførste møteitromsø14.mai.detbleeneffektivoppstartsmogforankringsøvelseforstyret.detvarutelukkendepositiv responsogeffektavstyretsinvolveringiarbeidsmøtene. Vedlagtrapportenfinneskjøreplanenforarbeidsmøtene,presentasjonsmaterialetbruktiinnledningenog gruppeoppgavenesomblebesvartavdeltagerne. 13

14 # Gruppeoppgavene# Gruppeoppgave1utfordretdeltakernetilåfinnemålbilderforhvasomkjennetegnerbyggenæringeni2020når ønsketutviklingharskjedd.resultatenefradettepresenteresikapittel7. & Andredelavarbeidsmøteneblebrukttilådiskutereogforeslåtiltakinnenfordeprioritertefokusområdene/ målbildenefraoppgave1.deforeslåttetiltakeneerikkegjengittirapporten,menfinnesifullstendigformivedlegg. Detertohovedgrunnertilatvifokusererpågruppeoppgave1,ogpådettetidspunktleggermindrevektpå gruppeoppgave2ogtiltakene.fordetførsteertiltakenesterktknyttettildeformuleringenehverenkeltgruppe haddepåsinemålbilder(oppgave1).nårdisseergeneralisertogsammenfattettilethovedresultat,erikkelenger listenavtiltaklikelettåknyttetilmålbildene.fordetandrevildetværefornuftigåtrekkefremdemesteffektive tiltakeneetteratbygg21styretharkonkretisertdemålsettingenedeviljobbemot. Måloppnåelse# Resultatenefraarbeidsmøteneersværtentydigeogsammenfallende.Dettegirklareinnspilltilhvabransjenmener Bygg21strategienebørfokusereogprioritere.Deltagerneimøtenemøttemedstortengasjementogvistestor entusiasmegjennomheledagen.tilbakemeldingenevargjennomgåendepositivetilbådeformifokusettermøtene. Deltagelsenbådeiantallogandelavdeinvitertehargjennomgåendeværtlavereennforventet.Engasjementetog samstemtheteniresultatenegjørlikevelatinnholdsmessigharmøtenegittstrategiskeinnspillitrådmed forventningene.vitrorikkestørredeltagelsevilleendretresultatenenevneverdig.forankringenavbygg21hos møtedeltagernevarogsåvellykket.deltagerneerettermøtenegodeambassadørerforbygg21isitt«hjemmemiljø». DevetogforstårnåmyemeromhvaBygg21er,kommentertemange. ArbeidsmøteneharbaredelvisgittønsketforankringavBygg21ibransjensomhelhetp.g.a.denlavedeltagelsen. ForankringibransjeorganisasjoneneogikkeminsteierskaptilprosesseniBygg21styretblederimotsværtgod gjennomperioden.altialtgodmåloppnåelsehvagjelderinputtilstrategiene,menforankringsarbeideterstørreog tyngreennantattienfragmentertnæring. & & 14

15 7. Resultater%fra%arbeidsmøtene% & «Stimulerende&rammebetingelser&som&legger&til&rette&for&en&effektiv&byggeprosess».& «&Fokus&på&at&kompetanse&sikrer&kvalitet&og&lønnsomhet».&& Utifraarbeidsmøteneoppsummererdissetosetningeneikorthetønskesituasjonentilbransjen.Detvar utviklingsområderogfokussomsikreteffektivbyggeprosesssomtydeligstbleprioritert.alleinnspillenetilbygg21 omønsketutviklingbyggeroppunderdettemålbildet.dettesamsvarergodtmedfokusetpåbyggeprosessenogsåi stortingsmeldingen.& Innspillenefraarbeidsmøteneerihovedtrekksammenfallendeframøtetilmøte.Bransjenharetentydigsynpå hvilkenutviklingsomerønskelig/nødvendig.tiltrossforopplevdeulikheteribransjekulturogprefererte prosjektmodellermellomlandsdelersåerbesvarelsenelike.deterdessutenistorgraddesamme utviklingsbehovenesomtrekkesfremforalledetrestrategiene.deteroftesammemålbildesomvilstyrkebåde innovasjon,kompetanseutviklingogformidling.deteristorgradkjenteutfordringersomblirsattøverstpålisten overviktige/kritiskeforbedringsområder.hvorforgjørviikkedetviveternødvendig?mbliretbetimeligspørsmål. Mangereflekterteåpentoverdetteietterkantavarbeidsmøtene. Dissebetraktningenegjøratvikansepåfelleskjennetegnvedenfremtidigønsketsituasjonforallestrategiene.Det forenklerbildetytterligereogdetblirtydeligatdeterstorenighetomhvilkemålbilderdetmåjobbesmot: Detviktigsteresultatetfraarbeidsmøteneersvarenefragruppeoppgave1ommålbildeforBygg21.Deforteller innenhvilkeområderdeterviktigatbransjenutviklerseg.hvakjennetegnerenpositivtvidereutvikletbransje, noenårfram,nårbygg21harskaptønskedeendringer?ergoerdetpådisseområdenebygg21måsetteinnstøtet Figur&3&(&Ordsky& Ordskyen&er&satt&sammen&av&de&viktigste&utviklingsområdene&for&Bygg21&ut&i&fra&arbeidsmøtene.&Skriftstørrelsen&er&vektet&i&forhold&til& hvor&mange&besvarelser&som&ligger&bak&hvert&målbilde.& Refleksjoner#til#hvert#enkelt#målbilde## M basert'på'diskusjonene'i'møtene'og'gruppebesvarelsene' Ambisiøse&prosjekter& Detteerviktigbådeforåstyrkeinnovasjonogforåformidlekunnskap.Ambisiøseprosjekterstillerkravom utnyttingavkunnskapforågjennomførekrevende,komplekseellerinnovativearbeider.ambisiøseprosjekter eies/drivesofteavkrevendekunderogfårdermedenoppdragendevirkningpåbransjen.leverandørenemå «skjerpeseg»foråleverepåkrevendeprosjekter.skjerpingbetyråinnhenteogutnyttetilgjengeligkunnskapellerå værekreativoginnovativ. 15

16 Høy&kompetanse& Kravtilkompetanseogverdienavkompetanseblirtrukketframsomviktigforalletrestrategier.Kompetanseom Innovasjonognytenkendeprosessererviktigforåstyrkeutviklingen.Kompetansekravblirtrukketframavmange somnødvendigforåsikregodeprosjekterogønsketbransjeutvikling.detvilstimulereutdanningogstyrke kompetanseutviklingen.etsterkerefokuspåkompetanseialleleddvildessutenføretilnysgjerrighet,etterspørsel etterkunnskapogdermeddrivefremstyrketformidlingsmsystemerogkultureribransjen. Attraktiv&bransje& Enattraktivbransjeblirtrukketframsometviktigmålbildeforbyggenæringen.Enattraktivbransjetiltrekkerseg spennendemenneskerogkompetanse.dissebidrartilspennendeutvikling.visnakkeromåkommeinnienpositiv utviklingssirkel.bransjenmåselvtaansvarogjobbemedomdømmebygging.mangepåpekteatdetteerikontrasttil dagenssituasjonsomfokusererpå«hvorilledetstårtil».denne«ondesirkelen»skremmerspennendemennesker bortfrabransjenogfagenevåre.åværeaktivesamfunnsaktørerblirogsåtrukketframsomviktigforåskape attraktivitet.byggebransjenerviktigforsamfunnsutviklingenogmåderforbidraaktivtidenne.detgirsynlighetog attraktivitet. Samspill& Samspillmellomaktøreriallefaseravbyggeprosessen/verdikjedenerviktig.Samtidigertverrfagligsamspillviktig ienstadigmerutfordrendeverdenavkomplekseprosjekter.byggenæringenersværtfragmentert.detmangleren grunnleggende«infrastruktur»ogtilhørende«kultur»foråsprekunnskapgjennomsamarbeid.«ingen»snakker medandre,hverkeni«undergrupper»somutdanningsinstitusjoner,iaktørgruppersomentreprenøreneellerpå tversavdissegruppene.godpraksisfinns,somhederligeunntak,mendeterlitentradisjonforålæreavdisse. Utdanning&som&pådriver& Mangeetterlyserutdanningsinstitusjoner,forskningsmiljøerogøvrigskolesystemsomtydeligerenavogdermed pådrivereforutviklingavkunnskapogkompetanseibransjen.utdanningogskolevesensomfokusererbransjens behovvilblidetnavetvisavnerforformidlingavkunnskap.foråkommeditkrevesforutensamspillogsåtydelige kravtilbådeinnholdogsystempåutdanningene. Byggeprosess&og&lønnsomhet& Nyeogmereffektivebyggeprosesserbliravmangetrukketfremsomsentraltutviklingsområde.Noengangerbasert påutnyttingavbimognyteknologi,andregangergjennomleantenkningforåreduseresløsingogikkeproduktiv tid.foråleggetilretteformerverdiskapendeinnovasjonkrevesbedreplanlegging.vimåblimerforutsigbareivår prosjektgjennomføring.dakanvitauteffekterviidagikkeklarerf.eks.gjennomindustrialisering. Felles&verktøy&for&måling&og&deling& Myeermuligidaggjennomsmartbrukavteknologi.Bådesystemerforåsamleogdelekunnskapogverktøyforå måleproduktivitetogkvalitetfinnsellerkanutviklesspesieltforbyggenæringen.utfordringeneråenesomfelles infrastruktur,tydeligeogikkeminststandardisertekpi erogklarrollefordelingmellomnæringsaktører,akademia, myndigheterogorganisasjoner.medetsliktfundamentvildetendeligblimuligåbenchmarkeprestasjonsnivåetog deretterhevedet. Resultatene#fra#arbeidsmøtene## M prioriterte'fokusområder/'målbilde'per'bransjestrategi' FoU&og&Innovasjon& Attraktivbransje;Mspennendeoginnovativ Ambisiøseprosjekter;Mskaperinnovasjon Høykompetanse;Mominnovasjon Produktivitetoglønnsomhet Kompetanseutvikling&og&utdanning& Attraktivbransje;Mlettårekruttere Samspill;Mstyrketkompetanseoverføring 16

17 Samspill;MtetterebåndutdanningMnæring Høykompetanse;Mtydeligekravtilaktørene Utdanningsomstyrkerbransjen;Mtydeligekravtilinnholdog system Formidling&av&kunnskap&og&erfaring& Attraktivbransje;Mentydeligsamfunnsaktør Samspill;Mstyrketkunnskapsdeling Ambisiøseprosjekter;Mutnyttertilgjengeligkunnskap Høykompetanse,Mialleledd Utdanningsomstyrkerbransjen;Mfokusererbransjensbehov Fellesverktøyformålingogdeling FAVEO#sine#supplerende#refleksjoner# M viktige'tema'som'vil'være'premissgivende,'basert'på'diskusjonene'i'arbeidsmøtene& En&fragmentert&næring Detervanskeligånåuttilalle.Ingenfelleskommunikasjonskanaler,selvikkeinnenfordeulikebransjenei næringen.utdanningpekersegutsomspesieltvanskelig.deandrebransjenekantildelsnåesvia bransjeorganisasjonene,menhererdetmangesmåogmellomstorebedriftersomfallerutenom. Globalisering& Utenlandsk&arbeidskraftMViharobservertatutfordringenmedutenlandskarbeidskraftofteeret unnvikendetema.våroppfatningfraarbeidsmøteneogintervjueneerat«allevetatdetliggermange utfordringerher,meningentøråfrontedet»vårerfaringtilsierattemasomliggerslikog«ulmer»er viktigeåtatakiforåkommevidereiprosessen. Internasjonalisering Skoleogutdanningssystemsåvelsomleverandørmarkedeneblirstadigmer internasjonalisert.idagsynesdetsombyggenæringenløperetterutviklingenogprøveråhengemedog tilpasseseg.hvaersannsynlighetenforatsterkeutenlandske(f.eks.kinesiske)interesserserpådet norskemarkedetsomen«honningkrukke»ogderforentrerarenaen?hvaerkonsekvenseneavetslikt scenario? Miljø&og&energi& Imangediskusjoner,spesieltomInnovasjon,harmiljøogenergiværtetsentralttema.Denraskeutbredelsenav BREEAMeretgodteksempelpåmarkedsdrevetendringsevneibransjensommangemenererforbilledlig.Miljøog energiblirtrukketfremsomviktigefagområderforinnovasjonogsåfremover.detteskaperdaogsåbehovfor kompetanseutviklingogstadigmerformidlingavnykunnskap. Framsnakking Detkommertydeligfrematmangeønskerenkulturendringinnadinæringenforåøkestatusentilspesielt håndverkere,menogsånæringengenereltforåøkerekrutteringen.deulikebransjeneinæringenmåframsnakke segselvistedetforkunåfokuserepådetnegative.mediebildetavnæringeneristorgradnegativvinkletogkan væremedvirkendetildenmanglendeattraktiviteten. % 17

18 8. Anbefaling%videre%arbeid% ÅplanleggeellergirådomveienvidereforstrategiprosesseniBygg21erutenforFaveosmandat.Viharallikevel tattmednoentankeromhvavimenererviktigfordetviderearbeidet. Detoviktigstepunkteneforstyretidetviderearbeidet: 1. KonkretiseremålbildetsomBygg21skaljobbemotogidentifiseresmed 2. Planleggeoggjennomføredenviderestrategiprosessenpåenstrukturertogmetodiskmåte Konkretiseringavmålinnenfordetematiskefokusområdeneerviktig.Måldefinisjonen(e)måStyretutarbeideog eie.videremåhelebygg21prosessenidentifiseresmeddisseogmåloppnåelsenavdem.detblirenviktigdelav informasjonsmogforankringsjobbenvidere. KonkretisertemålvilvisehvordanBygg21tenkeråstimulereønsketbransjeutvikling.Hvakjennetegnerambisiøse prosjekter?hvordanvilbygg21kunnestøtteslike?hvakjennetegnerentydeligbransjeiforholdtilrekruttering, spennendeinnovasjonogsynlighetisamfunnsdebattog utvikling?hvakjennetegnerbyggeprosessenenår næringensamspillergodtiallefaseravprosjektgjennomføringen?listenoverforeslåttetiltakfraarbeidsmøteneer langoginnholdsrik.nårkonkretemålersatterdetmuligåplukkeutdetiltakenesomermesthensiktsmessigslik Bygg21prioritereråsatse.Detteblirutfordringennårdetrestrategieneskalutarbeidesvidere. Enviderestrategiprosessmåværestrukturertogmetodisklogiskforåsikreforankring,kvalitetogsenere måloppnåelse.råd,arbeidsgrupperogbredtsammensattearbeidsmøterkanogmåutnyttesforåsikreinvolvering ogeffektivbrukavkompetanse.samtidigerdetviktigatstrategiarbeidetblirenhelhetligprosesssomlarsegstyre ogikkeminstkommunisere. Åoppnåønsketendringogutviklingibyggenæringendreiersegom: «Ågjøredetingenesomvialleveternødvendig» «Åtatakderviikkehargreidåskapeplanlagtendringfør» % 18

19 9. Vedlegg% 1. Intervjuguide 2. Listeoverinformanter 3. Intervjuene(13stk.) 4. Innledningtilarbeidsmøter 5. Oppleggogkjøreplanforarbeidsmøtene 6. Ordskyerfrahvertmøte 7. Spørreundersøkelseresultaterogavvik 8. NotatfraarbeidsmøtetiTromsø 9. NotatfraarbeidsmøtetiTrondheim 10. NotatfraarbeidsmøtetiBergen 11. NotatfraarbeidsmøtetiStavanger 12. NotatfraarbeidsmøtetiKristiansand 13. NotatfraarbeidsmøtetiDrammen 14. NotatfraarbeidsmøtetiRomerike 15. NotatfraarbeidsmøtetiMoss 16. NotatfraarbeidsmøtetiOslo 17. Analyseavarbeidsmøteneprioritertefokusområder(gruppeoppgave1)ogforslagtiltiltak (gruppeoppgave2) 19

20 9. Vedlegg 1. Intervjuguide 2. Liste over informanter 3. Intervjuene (13 stk.) 4. Innledning til arbeidsmøter 5. Opplegg og kjøreplan for arbeidsmøtene 6. Ordskyer fra hvert møte 7. Spørreundersøkelse resultater og avvik 8. Notat fra arbeidsmøtet i Tromsø 9. Notat fra arbeidsmøtet i Trondheim 10. Notat fra arbeidsmøtet i Bergen 11. Notat fra arbeidsmøtet i Stavanger 12. Notat fra arbeidsmøtet i Kristiansand 13. Notat fra arbeidsmøtet i Drammen 14. Notat fra arbeidsmøtet i Romerike 15. Notat fra arbeidsmøtet i Moss 16. Notat fra arbeidsmøtet i Oslo 17. Analyse av arbeidsmøtene prioriterte fokusområder (gruppeoppgave 1) og forslag til tiltak (gruppeoppgave 2)

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner

Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner Inger Marie Hagen Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien Saman om ein betre

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven 27.08.14 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 1 av 30 Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven Sak 139/2012 i Fylkesutvalget. Prosjektets varighet: Sept. 12 juni 13. Kartlegging

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter

Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter Delprosjekt under prosjektet Plain Building Plain Sailing? Jorunn

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer