Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår Oslo, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 Oppdrag: Oppdragsnavn Referanse: "sett inn referanse" Dato: "sett inn dato" Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, Utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og Katrine Pettersen Sanila

2 Forord% MyndighetenehargjennomBygg21invitertbyggenæringentiletlangsiktigogbredtsamarbeidforåutvikleen kunnskapsbasertbyggenæringogforåøkekompetansenoggjennomføringsevnenialleledd. Bygg21skalnåutvikletrestrategier: 1.FoUoginnovasjon 2.Utdanningogrekruttering 3.Formidling. Bygg21eropptattavåskapeenfellesplattformforstrategiene,enfellesvirkelighetsforståelseogbredforankringi næringen. Våren2013innhentetFAVEObransjensinnspilltilhvaBygg21børtataki.Detteergjortgjennomniinteressanteog spennendearbeidsmøtergjennomførtrundtomkringilandet.bygg21viltakkefaveoforetgodtgjennomført oppdrag,ogviviltakkeinformantene,desomsvartepåspørreundersøkelsenogdesomdeltokpåarbeidsmøtene somfremforaltgavverdifulleinnspill. GjennomdennerapportenharBygg21fåttetgodtgrunnlagforåbearbeideinnspillenevidereistrategiarbeidet. Styretharikketattstillingtilallesynspunkteroganbefalingersomframkommerirapporten,mentarmedseg innspilleneidenviderestrategiprosessen. Oslo,9.september2013 Medhilsen MaritStøreMValen ProsjektlederBygg21 Direktoratetforbyggkvalitet

3 Innhold% 1. Oppsummering Innledning Arbeidsform/metodikk Intervjuene Spørreundersøkelse Gjennomføringavarbeidsmøtene Resultaterfraarbeidsmøtene Anbefalingviderearbeid Vedlegg

4 4 Sluttrapport 1. Oppsummering% Bygg21eretlangsiktigogbredtanlagtsamarbeidsprogrammellombyggenæringen,statligemyndigheterogandre sentraleaktørerforåutvikleenkunnskapsbasertbyggenæringogøkekompetansenoggjennomføringsevnenialle leddinæringen.bygg21skalværeenpådriverforåskapeforståelseogfellesbransjekulturforbærekraftigeog kontinuerligeforbedringsprosesseribyggesektoren.bygg21skaliløpetav2013lagebransjensstrategierfor 1. FoUoginnovasjon 2. Utdanningogkompetanseutvikling 3. Formidlingavkunnskapogerfaringer. FaveoharpåoppdragfraDirektoratetforbyggkvalitetledetprosessenmedmålomåsamleinnspillfrabransjentil strategiene.oppdragetblegjennomførtframarstiljuliogblegjennomførtvedintervjuer,spørreundersøkelserog arbeidsmøter.denlogiskerekkefølgenpåhovedaktiviteteneioppdragetbledefinertslikatdennesteaktiviteten bygdeviderepåresultatenefradenforrige: Figur&1(&Arbeidsprosess& RapportenpresentererdesentralefunnenefraniarbeidsmøteroggirenvidereanbefalingtilBygg21. Representanterfrabådeoffentligeogprivateaktørerdeltok,fraallemarkedssegmenter,bransjeorganisasjoner, utdanningsmogforskningsinstitusjoner. «Stimulerende&rammebetingelser&som&legger&til&rette&for&en&effektiv&byggeprosess».&& «Fokus&på&at&kompetanse&sikrer&kvalitet&og&lønnsomhet».& Utifraarbeidsmøteneoppsummererdissetosetningeneikorthetønskesituasjonentilbransjen.Detvar utviklingsområderogfokussomsikreteffektivbyggeprosesssomtydeligstbleprioritert.alleinnspillenetilbygg21 omønsketutviklingbyggeroppunderdettemålbildet.dettesamsvarergodtmedfokusetpåbyggeprosessenogsåi stortingsmeldingen. Innspillenefraarbeidsmøtenepresenteressomenordskysattsammenavdeviktigsteutviklingsområdenefor Bygg21.Skriftstørrelsenervektetiforholdtilhvormangebesvarelsersomliggerbakhvertmålbilde. & & &&&&&&&&&&&&& & & & & & & & Analyse Intervjuer Analyse SpørreM undersøkelse Analyse ArbeidsM møter

5 & Figur&1&(&Ordsky& Ordskyen&er&satt&sammen&av&de&viktigste&utviklingsområdene&for&Bygg21&ut&i&fra&arbeidsmøtene.&Skriftstørrelsen&er&vektet&i&forhold&til& hvor&mange&besvarelser&som&ligger&bak&hvert&målbilde.& Resultatenefremstårsomentydige.DettegirklareinnspilltilhvabransjenmenerBygg21strategienebørfokusere ogprioritere.deltagerneimøtenemøttemedstortengasjementgjennomheledagen.tilbakemeldingenevar gjennomgåendepositivetilbådeformogfokusettermøtene.dettehargittverdifullforankringavbygg21i bransjen. Underveisiprosessenbledetgjennomførtenspørreundersøkelse.Deinvitertetilarbeidsmøteneblebedtomåta stillingtilpåstanderdeskulleværeenigeelleruenigei.påstandenevarbasertpåutsagnfranøkkelpersonenei bransjensomviintervjuettidligioppdraget.undersøkelsenunderbyggerhovedresultatenefraarbeidsmøtene. Elementersomharstorbetydningforhvorgodtviprestererer:& Prosjekteringførbygging Godplanlegging Samspillmellomaktøreneigodeprosjekt Ambisiøseprosjekt Standardmåleparametere Godfagutdanning Profesjonellutnyttingavutenlandskarbeidskraft Spesialisering Bestillerkompetanse ForstyretsviderearbeidmedBygg21strategienevilvitrekkefremtoviktigepunkter.Viforeslåratstyret konkretiserermålbildetsombygg21skaljobbemotogidentifiseresmed.itilleggerdetviktigåplanleggeog gjennomføredenviderestrategiprosessenpåenstrukturertogmetodiskmåte. Åoppnåønsketendringogutviklingibyggenæringendreiersegom: «Ågjøredetingenevialleveternødvendig» «Åtatakderviikkehargreidåskapeplanlagtendringfør» % 5

6 2. Innledning% Bygg21eretlangsiktigogbredtanlagtsamarbeidsprogrammellombyggenæringen,statligemyndigheterogandre sentraleaktørerforåutvikleenkunnskapsbasertbyggenæringogøkekompetansenoggjennomføringsevnenialle leddinæringen. Bygg21skalværeenpådriverforåskapeforståelseogfellesbransjekulturforbærekraftigeogkontinuerlige forbedringsprosesseribyggesektoren. ArbeidetiBygg21skalbidratilånåhovedmåleneibygningspolitikken: Godtutformede,sikre,energieffektiveogsunnebygg Bedreogmereffektivebyggeprosesser Bygg21eropprettetavKommunalMogregionaldepartementetmedbakgrunnistortingsmeldingenom bygningspolitikk(meld.st.28(2011m2012)godebyggforeitbetresamfunn).programmetledesavetstyre beståendeavnæringen.dendagligeledelsenavprogrammetogsekretariatettilbygg21liggerhosdirektoratetfor byggkvalitet. InærtsamarbeidmednæringenskalBygg21medio2014leggefremnasjonalestrategierfor: 1.FoUoginnovasjon 2.Utdanningogkompetanseutvikling 3.Formidlingavkunnskapogerfaringer Strategieneskalfavnenæringensutfordringer,menprioriteremålogtiltakslikatdeviktigstesamfunnsmessige utfordringeneoppnårtilstrekkeligfokusmogendringkanskapes. EttermønsteravMaritim21startetstrategiprosessenmeddybdeintervjuerogarbeidsmøtermednæringenforåfå innspilltilstrategiene. Om#oppdraget# Direktoratetforbyggkvalitetlystevinteren2013utenkonkurranseombistandtiloppstartavstrategiarbeideti Bygg21. Oppdragetbestodi: Planleggingavstrategiprosessenfradatainnsamlingtilferdigprodukt. Deltagelseica.20dybdeintervjuermedenkeltpersonerogdokumentasjonavdisse. Utviklingavarbeidsmalforregionalemøtermedbyggenæringen,samtdeltagelseogdokumentasjonfra dissemøtene. Basertpåinnspillfradybdeintervjuer,arbeidsmøterogpågåendelitteraturstudieiregiavBygg21,utvikle etsamlendedokumentsomgrunnlagforspissingavdenendeligestrategi. Faveostartetoppvårtarbeidimars2013itettsamarbeidmedPetterEikenogGroMarenMogstadKarlsenfra direktoratet. % 6

7 7 Sluttrapport 3. Arbeidsform/metodikk% Arbeidetblegjennomførtetterkjenteprinsipperforgodprosjektstyring.Innledningsvis,isamarbeidmellom Bygg21/DiBKogFaveobleoppgaveforståelseogforventningertilsluttleveranseavstemt.Formåletmedoppdraget varåledeprosessenogsamleinnspillfrabransjentildetrestrategienehovedmåletforprosessenvarå gjennomførearbeidsmøtenemedenbredforankringinæringen.deinnledendeintervjueneog spørreundersøkelseniforkantavarbeidsmøteneskulleogsågiinnsiktoginnspill,menprimærtsikreetgodt underlagogdermedkvalitetpåresultatenefraarbeidsmøtene. InteressentMogusikkerhetsanalyseblegjennomførtførplanerforallefaseravarbeidetbleutarbeidet.Spesielt prosessenmedmangearbeidsmøterrundtomilandetpåkorttid,krevdeetrobustogeffektivtopplegg. Denlogiskerekkefølgenpåhovedaktiviteteneioppdragetbledefinertslikatdennesteaktivitetenbygdeviderepå resultatenefradenforrige: Figur&2(&Arbeidsprosess& Intervjuene# Temaiintervjueneskullehovedsakeligværeutviklingsbehovetibransjen,sortertprstrategi.Åpnespørsmålble stiltomhvasomvarviktigstogmestkritiskforåoppnåønsketforbedringogutvikling.detbleogsåbedtomde gode/besteeksemplenefraseneretid.noenalleredeutvikledehypoteserbasertpåstortingsmeldingenogpåden løpendebransjedebattenbletattinn. Intervjuenebleavtaltvedåtadirektekontaktmedhverenkelt.Responsenvarutelukkendegod.Alleprioritertetid tilgjennomføringiløpetavdenærmeste2ukeretterforespørsel.engasjementetrundtbransjeutviklingvartydelig hosalle. Spørreundersøkelsen# Essenseniintervjuenebletrukketutienanalyseogbrukttilåutarbeidetydeligepåstanderoghypotesertil spørreundersøkelsen.alleinvitertetilarbeidsmøteneblebedtomåsvare2m4dageriforkantavdette. Responsenpåspørreundersøkelsenvar344av722(48%) Arbeidsmøtene# Bransjeforeningene(desammesomutgjørBAEMrådet)itilleggtilFellesforbundet,Tekna,NitoogElogITforbundet, bleutfordrettilånomineredeltagerepåarbeidsmøtene.foråsikrerepresentativitetogetbalansertutfallbledet sattoppveiledendedeltagerantallforhveraktørgruppeogkategori.detblelagtvektpåatbådeoffentligeogprivate aktørerskullemed,samtatallemarkedssegmenteritilleggtilutdanningsmogforskningssektorenvarrepresentert. NoenenkeltpersonersomhaddevistinitiativogengasjementoverforBygg21bledessuteninviterteitillegg.Dette påvirketikkerepresentativitetenimøtene,mendetbidroubetingettilengasjementogkvalitet. Møteplan,kjøreplanformøtene,materialeogrollefordelingigjennomføringenblebesluttetiplanleggingsfasen.For åbedreeffektivitetogsenkeendeltagerbarriereblede7sistemøtenegjennomførtpå4timer,mot6timerpådeto førstemøtene.innhold,prosessogforventningertilresultatbleikkeendret.gjennomføringenblebarekomprimert. Analyse Intervjuer Analyse SpørreM undersøkelse Analyse ArbeidsM møter

8 Somendelavinnledningentilhvertmøtebleresultaterfraspørreundersøkelsenogforeløpiganalysepresentert. Resultatenefragruppeoppgave1og2erhverforseganalysertogredegjortforisluttrapportenforoppdraget. # # Sluttrapport# SluttrapportenfraoppdrageterutarbeidetetterdiskusjonomstrukturogprioriteringermellomFaveoog Bygg21/DiBK.Resultaterergjengittfaktabasertogvedlagtrapportenfinnesfullstendigdokumentasjonfraalle aktivitetergjennomførtiprosessen.fokusetirapporteneråpresentereetgodtunderlagfordenvidere strategiprosessenibygg21. % 8

9 4. Intervjuene%% Gjennomføring,og,resultater, & Målsetting#med#intervjuene# Innhentesynspunkterpåbransjensutviklingsbehovfranoenavdemestsentraleogmeningsbærende aktørene/lederneibyggenæringen Skapeetoperativtforankretogstrategiskfokusertgrunnlagfordeetterfølgendearbeidsmøtene. Itilleggtilintervjuerblemøter/diskusjonermedandreviktigeaktørerisammeperiodebrukttilåsamle supplerendeinnspill.eksemplererdeltagelsepåarrangementersombyggedagene,møtemedledelsenisaint Gobain,møtemedstyreogledereavbransjeorganisasjonene:Virke,Norskteknologi,BNL,EBA,Arkitektbedriftene, RIFsamtNITOogBAErådet Gjennomføring#av#intervjuene# Representanterforutbygger/byggherrebleprioritertiintervjuene.Dettefordikrevendeogutviklingsorienterte kunderharspesieltstorinnflytelsepåbransjeutviklingenipraksis.detsometterspørresvilleveresogover tiddannenystandard.utoveroffentligeogprivateoppdragsgivere,fraallehovedsegmenterimarkedet,ble enrepresentantfrahveraktørgrupperingvalgtut.totaltble13personerintervjuet. Ivalgetmellomslaviskåfølgeintervjuguidenogdetålanøkkelpersonenefåutdypesineviktigstepoenger, prioritertevidetsiste.allehardermedikkementnoeomabsoluttallespørsmål,menviersikrepåatallehar formidlethvadesynserallerviktigstforvidereutviklingavbyggenæringen. Utbytte#fra#intervjuene# Innspilleneviharfåttgjennomintervjueneerbruktidenvidereprosessenpåtremåter: 1. Tydeligepåstander,meningeroghypoteserfradissenøkkelpersoneneerbruktispørreundersøkelseni forkantavarbeidsmøtene.dettegjøratviharfåttverifisertbransjenssamlendemeningompåstandene. Resultatenefraspørreundersøkelsenerdermedviktigereennenkeltpersonensuttalelser 2. Detbleutarbeidet«inspirasjonsskriv»forhveravdetrestrategienesombledeltutsomarbeidsgrunnlag forgruppearbeidenepåarbeidsmøtene.inspirasjonsskrivenebleutformetforåstimulereenåpen diskusjongjennomåstillehjelpespørsmålfremforåkommemedløsningsforslag. 3. Rådogerfaringerfraintervjuobjekterharinfluertvinklingenpågruppeoppgavenepåarbeidsmøtene.& Vedlagtrapportenfinnsanonymisertereferatfraintervjueneoginspirasjonsskrivenebruktigruppeoppgavene. # # Måloppnåelse# Flerekommenterteetterintervjuettilfredshetmedåfåbidra.Alle,ogsåsjeferforstoreorganisasjoner,setterprispå åblihørt.åpenhetenvarstorogsamtligevarpositivetilatmeningerogutsagnkunnebrukessomgrunnlagforde etterfølgendearbeidsmøtene.intervjueneopplevdesdermedsværteffektiveognyttigeforprosessenvidere. 9

10 5. Spørreundersøkelse% Gjennomføring,og,resultater, Målsetting#med#spørreundersøkelsen# Tameddetviktigstefraintervjueneavnøkkelpersonersominnspilltilarbeidsmøtene «Varmeopp»deltagernetildiskusjonombransjeutviklingpåeneffektivmåte Gjennomføreenenhetligundersøkelsesomkansinoeomsamstemthetellergeografiskvariasjonisynetpå bransjensutviklingsbehov Påstandeneiundersøkelsenerutsagnhentetfraintervjuenemednøkkelpersonersomblegjennomførtiforkantav arbeidsmøtene.deflesteerrenesitaterfraenkeltpersoner.deøvrigerepresenterermeningerflereav intervjuobjektenelavektpåsomviktigogsomogsåeradressertistortingsmeldingen. Undersøkelsenblegjennomført2M4dagerførarbeidsmøte.Alleinvitertebleprmailbedtomåsvaregjennomå benyttelinktilundersøkelsenimailen.344av722invitertebesvarteundersøkelsen.dettegirensvarprosentpå 48%,noesommåseespåsomengodrespons.Resultateneerdermedgyldigeogkanbenyttessomrepresentative forbransjensmening. # # 10

11 Resultatene:# & NR PÅSTAND BRANSJENS SVAR 1# Effektivitetengårvesentligopphvisviprosjektererferdigførbyggestart Enig 2# Samarbeidetiverdikjeden(byggherre,arkitekt,rådgivere,utførendeogprodusent)fungerer ideflesteprosjekteneveldigbra Delte meninger 3# Næringenplanleggergodtnokførbyggestartogfølgerplanenedisiplinertigjennomføringen Uenig 4# Godtsamspillpåbyggeplasserdenvanligsteforskjellenpågodeogdårligeprosjekt Enig 5# Samspillentrepriserrepresentererfremtiden Enig 6# Prosjektersomharspesieltambisiøseelementerisegdrivesgenereltbedreenn"ordinære" prosjekter 7# I2018erdetmuligåbyggepassivhusrimeligereenndagensboliger Delte meninger 8# Etterutdanningeretbedriftsansvarogikkeetbransjeansvar Delte meninger 9# Vioppnåreffektiviseringogbedrekvalitetvedaktivbrukavstandardmåleparameterei prosjekt Enig 10# Fagutdanningbørblienmerbruktkarriereveimotingeniør/siv.ing. Enig 11# Mer"profesjonell"brukavutenlandskarbeidskraftviløkeproduktivitetogkvalitetvesentlig (sertifisering,språkopplæringetc.) 12# Byggenæringens"bestepraksis"representererprosjektgjennomføringiverdensklasse Delte meninger 13# Forettypisknorskbyggeprosjekterdetlangtopptilverdensklasse Delte meninger 14# Spesialiserteaktørervilfremoverbidravesentligtilåsettenystandardfor prosjektgjennomføring Enig 15# Mangelpåbestillerkompetanseibyggherrerolleneroftegrunntildårlig Enig prosjektgjennomføring Tabell&1&(&Resultat&på&spørreundersøkelsen& Bransjesvar&«Enig»&eller&«Uenig»&betyr&at&mer&enn&65&%&har&svart&dette.&Øvrige&er&kategorisert&som&«Delte&meninger».& Svareneiundersøkelsenerentydige.Bransjenssvarerdetsammeentenviserpåsamletbesvarelse(alle344 respondenter)ellerviserpåenogengeografiskgruppe(20m80respondenterfordeltpåhvertarbeidsmøte). Noenutsagnblepåmøtenediskutertiforholdtilåværeuklartellerdårligformulert.Dettevarførstpåstandnr.5 «Samspillentrepriserepresentererfremtiden».Påfleremøterbledetspurtogdiskuterthvasommenesmed Samspillentrepriseogomsamspillmodellellersamspillbasertgjennomføringvilleværtbedreformuleringer.Alle diskusjonervedrørendepåstandenkonkludertemedatbransjenserforsegmeresamspillbasert prosjektgjennomføringfremover. Påstandnr.6«Prosjektersomharspesieltambisiøseelementerisegdrivesgenereltbedreenn"ordinære" prosjekter».tilbakemeldingenepåmøteneknyttettildennepåstandentilsierat«verken/eller»prosentenisvarene antageligviserhøyereennnødvendigfordimangeikkeforstohvasomlåibegrepet«ambisiøseelementer». Vedrørendepåstandnr.10bledetdiskuterthvorvidtdetmenesatdeterviktigeremedingeniører/sivilingeniører ennfagarbeidere.fellesforallediskusjoneneeratdettrengsmerdyktigefagfolkenndetutdannesidagavalle kategorier.detsenerefokusetpåenattraktivbransjeunderstrekerat«jatakk,beggedeler»erdeteneste saliggjørendeogdetsomsvarerpåbransjenbehov. Påstandenenr.12og13omhandletnorskeprosjektersammenlignetmed«verdensklasse»,Herfikkvistoreandeler «vetikke»og«verkeneller»svar.dettetyderpåmangelpåenhetligeogstandardisertekpi eroglitefokuspå Enig Enig 11

12 målingeravproduktivitetogkvalitet.diskusjonenesomfulgteimøtenestøtterenslikantagelseogbehovetformer målingogdokumentasjonvartydelig. Allepåstandeneblebeholduforandretgjennomheleundersøkelsenforåsikrekonsistens.Diskusjonenerundt påstandenekonkludertepåallepunkteneatsvarenevilleblittdesamme,menusikkerhetenogandelen«vetikke» eller«verkeneller»villeværtmindremedtydeligereformuleringer. & & Måloppnåelse# Presentasjonenavresultatenefraspørreundersøkelsenfungertegodtsomdelavinnledningentilhvertenkelt arbeidsmøte.. Spørreundersøkelsengirverdifulleinnspillpåhvordanbransjenbørutviklesegfremovermedbakgrunniatalle aktørgrupperiverdikjeden/byggeprosessenhargittsinebesvarelser % % % 12

13 6. Gjennomføring%av%arbeidsmøtene% & Målsetting#med#arbeidsmøtene:## Innhenteinnspillfrabransjen,rundtomilandet,omprioritertinnholdiBygg21strategiene ForankreBygg21strategienbredtibransjen # # Planlegging#av#møtene# Møtestederogtidspunktbletidligfastlagtutifrarammeneioppdraget.ÅstarteiNordogfølgekystensørovergaen effektivplanleggingoggjennomføring.møtesteder: Nr# Sted# Dato# 1# Tromsø Tirsdag14.mai 2# Trondheim Onsdag22.mai 3# Ålesund* Tirsdag28.mai 4# Bergen Torsdag30.mai 5# Stavanger Tirsdag4.juni 6# Kristiansand Torsdag6.juni 7# Drammen Tirsdag11.Juni 8# Romerike Tirsdag13.juni 9# Moss Tirsdag18.juni 10# Oslo Torsdag20.juni *)ArbeidsmøteiÅlesund28.junibleikkegjennomførtpga.forlitendeltagelse. # Invitasjon#og#påmelding# Totalt722personerblepersonliginviterttilde9møtene.229meldtesegpåogdeltok(32%).Blantdepåmeldte vardetsværtliteforfall.flestdeltagerevardetitrondheimmed45,mensdetvarfærrestitromsømed15 deltagere.bestoppmøteiforholdtilinvitertevardetioslomed43%(43deltagere),dårligstibergenmed26% (22deltagere) Jobbenmedåsamledeltagereblemyestørreennvihaddeforventet.Detblebruktmyemertidpååfinnegode kandidaterogoppfordre/inspireredissetilådelta,ennplanlagt.noekunnemuligensværegjortsmartere,menvi trordetistørregraderetbildeavhvorfragmentertbransjeneroghvorlitekjentbygg21erpridag.detteeretter vårmeningpremissgivendefordenviderestrategiprosessenibygg21. # Gjennomføring# Møteneblegjennomførtsomplanlagtiegnedelokalerallesteder.FaveovedPerOlaUlsethogKathrinePettersen Sanilaledetmøtene.DiBKvedGroMarenMogstadKarlsenutarbeidetiforkantavallemøtergruppefordelingav deltagereoggjennomførtespørreundersøkelsen,samtsammenstilteresultateneferdigtilbrukiinnledningen. PetterEiken,ellerenannenrepresentantfraBygg21styretihansfravær,innledetogønsketvelkommentilalle møtermedunntakavosloderperolaulsethgjordedette.representanterfrastyretdeltokaktivtogbidroi fasiliteringogdokumentasjonavgruppearbeidenepåallemøter.styremøtenr.2varlagtitilknytningtildetførste møteitromsø14.mai.detbleeneffektivoppstartsmogforankringsøvelseforstyret.detvarutelukkendepositiv responsogeffektavstyretsinvolveringiarbeidsmøtene. Vedlagtrapportenfinneskjøreplanenforarbeidsmøtene,presentasjonsmaterialetbruktiinnledningenog gruppeoppgavenesomblebesvartavdeltagerne. 13

14 # Gruppeoppgavene# Gruppeoppgave1utfordretdeltakernetilåfinnemålbilderforhvasomkjennetegnerbyggenæringeni2020når ønsketutviklingharskjedd.resultatenefradettepresenteresikapittel7. & Andredelavarbeidsmøteneblebrukttilådiskutereogforeslåtiltakinnenfordeprioritertefokusområdene/ målbildenefraoppgave1.deforeslåttetiltakeneerikkegjengittirapporten,menfinnesifullstendigformivedlegg. Detertohovedgrunnertilatvifokusererpågruppeoppgave1,ogpådettetidspunktleggermindrevektpå gruppeoppgave2ogtiltakene.fordetførsteertiltakenesterktknyttettildeformuleringenehverenkeltgruppe haddepåsinemålbilder(oppgave1).nårdisseergeneralisertogsammenfattettilethovedresultat,erikkelenger listenavtiltaklikelettåknyttetilmålbildene.fordetandrevildetværefornuftigåtrekkefremdemesteffektive tiltakeneetteratbygg21styretharkonkretisertdemålsettingenedeviljobbemot. Måloppnåelse# Resultatenefraarbeidsmøteneersværtentydigeogsammenfallende.Dettegirklareinnspilltilhvabransjenmener Bygg21strategienebørfokusereogprioritere.Deltagerneimøtenemøttemedstortengasjementogvistestor entusiasmegjennomheledagen.tilbakemeldingenevargjennomgåendepositivetilbådeformifokusettermøtene. Deltagelsenbådeiantallogandelavdeinvitertehargjennomgåendeværtlavereennforventet.Engasjementetog samstemtheteniresultatenegjørlikevelatinnholdsmessigharmøtenegittstrategiskeinnspillitrådmed forventningene.vitrorikkestørredeltagelsevilleendretresultatenenevneverdig.forankringenavbygg21hos møtedeltagernevarogsåvellykket.deltagerneerettermøtenegodeambassadørerforbygg21isitt«hjemmemiljø». DevetogforstårnåmyemeromhvaBygg21er,kommentertemange. ArbeidsmøteneharbaredelvisgittønsketforankringavBygg21ibransjensomhelhetp.g.a.denlavedeltagelsen. ForankringibransjeorganisasjoneneogikkeminsteierskaptilprosesseniBygg21styretblederimotsværtgod gjennomperioden.altialtgodmåloppnåelsehvagjelderinputtilstrategiene,menforankringsarbeideterstørreog tyngreennantattienfragmentertnæring. & & 14

15 7. Resultater%fra%arbeidsmøtene% & «Stimulerende&rammebetingelser&som&legger&til&rette&for&en&effektiv&byggeprosess».& «&Fokus&på&at&kompetanse&sikrer&kvalitet&og&lønnsomhet».&& Utifraarbeidsmøteneoppsummererdissetosetningeneikorthetønskesituasjonentilbransjen.Detvar utviklingsområderogfokussomsikreteffektivbyggeprosesssomtydeligstbleprioritert.alleinnspillenetilbygg21 omønsketutviklingbyggeroppunderdettemålbildet.dettesamsvarergodtmedfokusetpåbyggeprosessenogsåi stortingsmeldingen.& Innspillenefraarbeidsmøteneerihovedtrekksammenfallendeframøtetilmøte.Bransjenharetentydigsynpå hvilkenutviklingsomerønskelig/nødvendig.tiltrossforopplevdeulikheteribransjekulturogprefererte prosjektmodellermellomlandsdelersåerbesvarelsenelike.deterdessutenistorgraddesamme utviklingsbehovenesomtrekkesfremforalledetrestrategiene.deteroftesammemålbildesomvilstyrkebåde innovasjon,kompetanseutviklingogformidling.deteristorgradkjenteutfordringersomblirsattøverstpålisten overviktige/kritiskeforbedringsområder.hvorforgjørviikkedetviveternødvendig?mbliretbetimeligspørsmål. Mangereflekterteåpentoverdetteietterkantavarbeidsmøtene. Dissebetraktningenegjøratvikansepåfelleskjennetegnvedenfremtidigønsketsituasjonforallestrategiene.Det forenklerbildetytterligereogdetblirtydeligatdeterstorenighetomhvilkemålbilderdetmåjobbesmot: Detviktigsteresultatetfraarbeidsmøteneersvarenefragruppeoppgave1ommålbildeforBygg21.Deforteller innenhvilkeområderdeterviktigatbransjenutviklerseg.hvakjennetegnerenpositivtvidereutvikletbransje, noenårfram,nårbygg21harskaptønskedeendringer?ergoerdetpådisseområdenebygg21måsetteinnstøtet Figur&3&(&Ordsky& Ordskyen&er&satt&sammen&av&de&viktigste&utviklingsområdene&for&Bygg21&ut&i&fra&arbeidsmøtene.&Skriftstørrelsen&er&vektet&i&forhold&til& hvor&mange&besvarelser&som&ligger&bak&hvert&målbilde.& Refleksjoner#til#hvert#enkelt#målbilde## M basert'på'diskusjonene'i'møtene'og'gruppebesvarelsene' Ambisiøse&prosjekter& Detteerviktigbådeforåstyrkeinnovasjonogforåformidlekunnskap.Ambisiøseprosjekterstillerkravom utnyttingavkunnskapforågjennomførekrevende,komplekseellerinnovativearbeider.ambisiøseprosjekter eies/drivesofteavkrevendekunderogfårdermedenoppdragendevirkningpåbransjen.leverandørenemå «skjerpeseg»foråleverepåkrevendeprosjekter.skjerpingbetyråinnhenteogutnyttetilgjengeligkunnskapellerå værekreativoginnovativ. 15

16 Høy&kompetanse& Kravtilkompetanseogverdienavkompetanseblirtrukketframsomviktigforalletrestrategier.Kompetanseom Innovasjonognytenkendeprosessererviktigforåstyrkeutviklingen.Kompetansekravblirtrukketframavmange somnødvendigforåsikregodeprosjekterogønsketbransjeutvikling.detvilstimulereutdanningogstyrke kompetanseutviklingen.etsterkerefokuspåkompetanseialleleddvildessutenføretilnysgjerrighet,etterspørsel etterkunnskapogdermeddrivefremstyrketformidlingsmsystemerogkultureribransjen. Attraktiv&bransje& Enattraktivbransjeblirtrukketframsometviktigmålbildeforbyggenæringen.Enattraktivbransjetiltrekkerseg spennendemenneskerogkompetanse.dissebidrartilspennendeutvikling.visnakkeromåkommeinnienpositiv utviklingssirkel.bransjenmåselvtaansvarogjobbemedomdømmebygging.mangepåpekteatdetteerikontrasttil dagenssituasjonsomfokusererpå«hvorilledetstårtil».denne«ondesirkelen»skremmerspennendemennesker bortfrabransjenogfagenevåre.åværeaktivesamfunnsaktørerblirogsåtrukketframsomviktigforåskape attraktivitet.byggebransjenerviktigforsamfunnsutviklingenogmåderforbidraaktivtidenne.detgirsynlighetog attraktivitet. Samspill& Samspillmellomaktøreriallefaseravbyggeprosessen/verdikjedenerviktig.Samtidigertverrfagligsamspillviktig ienstadigmerutfordrendeverdenavkomplekseprosjekter.byggenæringenersværtfragmentert.detmangleren grunnleggende«infrastruktur»ogtilhørende«kultur»foråsprekunnskapgjennomsamarbeid.«ingen»snakker medandre,hverkeni«undergrupper»somutdanningsinstitusjoner,iaktørgruppersomentreprenøreneellerpå tversavdissegruppene.godpraksisfinns,somhederligeunntak,mendeterlitentradisjonforålæreavdisse. Utdanning&som&pådriver& Mangeetterlyserutdanningsinstitusjoner,forskningsmiljøerogøvrigskolesystemsomtydeligerenavogdermed pådrivereforutviklingavkunnskapogkompetanseibransjen.utdanningogskolevesensomfokusererbransjens behovvilblidetnavetvisavnerforformidlingavkunnskap.foråkommeditkrevesforutensamspillogsåtydelige kravtilbådeinnholdogsystempåutdanningene. Byggeprosess&og&lønnsomhet& Nyeogmereffektivebyggeprosesserbliravmangetrukketfremsomsentraltutviklingsområde.Noengangerbasert påutnyttingavbimognyteknologi,andregangergjennomleantenkningforåreduseresløsingogikkeproduktiv tid.foråleggetilretteformerverdiskapendeinnovasjonkrevesbedreplanlegging.vimåblimerforutsigbareivår prosjektgjennomføring.dakanvitauteffekterviidagikkeklarerf.eks.gjennomindustrialisering. Felles&verktøy&for&måling&og&deling& Myeermuligidaggjennomsmartbrukavteknologi.Bådesystemerforåsamleogdelekunnskapogverktøyforå måleproduktivitetogkvalitetfinnsellerkanutviklesspesieltforbyggenæringen.utfordringeneråenesomfelles infrastruktur,tydeligeogikkeminststandardisertekpi erogklarrollefordelingmellomnæringsaktører,akademia, myndigheterogorganisasjoner.medetsliktfundamentvildetendeligblimuligåbenchmarkeprestasjonsnivåetog deretterhevedet. Resultatene#fra#arbeidsmøtene## M prioriterte'fokusområder/'målbilde'per'bransjestrategi' FoU&og&Innovasjon& Attraktivbransje;Mspennendeoginnovativ Ambisiøseprosjekter;Mskaperinnovasjon Høykompetanse;Mominnovasjon Produktivitetoglønnsomhet Kompetanseutvikling&og&utdanning& Attraktivbransje;Mlettårekruttere Samspill;Mstyrketkompetanseoverføring 16

17 Samspill;MtetterebåndutdanningMnæring Høykompetanse;Mtydeligekravtilaktørene Utdanningsomstyrkerbransjen;Mtydeligekravtilinnholdog system Formidling&av&kunnskap&og&erfaring& Attraktivbransje;Mentydeligsamfunnsaktør Samspill;Mstyrketkunnskapsdeling Ambisiøseprosjekter;Mutnyttertilgjengeligkunnskap Høykompetanse,Mialleledd Utdanningsomstyrkerbransjen;Mfokusererbransjensbehov Fellesverktøyformålingogdeling FAVEO#sine#supplerende#refleksjoner# M viktige'tema'som'vil'være'premissgivende,'basert'på'diskusjonene'i'arbeidsmøtene& En&fragmentert&næring Detervanskeligånåuttilalle.Ingenfelleskommunikasjonskanaler,selvikkeinnenfordeulikebransjenei næringen.utdanningpekersegutsomspesieltvanskelig.deandrebransjenekantildelsnåesvia bransjeorganisasjonene,menhererdetmangesmåogmellomstorebedriftersomfallerutenom. Globalisering& Utenlandsk&arbeidskraftMViharobservertatutfordringenmedutenlandskarbeidskraftofteeret unnvikendetema.våroppfatningfraarbeidsmøteneogintervjueneerat«allevetatdetliggermange utfordringerher,meningentøråfrontedet»vårerfaringtilsierattemasomliggerslikog«ulmer»er viktigeåtatakiforåkommevidereiprosessen. Internasjonalisering Skoleogutdanningssystemsåvelsomleverandørmarkedeneblirstadigmer internasjonalisert.idagsynesdetsombyggenæringenløperetterutviklingenogprøveråhengemedog tilpasseseg.hvaersannsynlighetenforatsterkeutenlandske(f.eks.kinesiske)interesserserpådet norskemarkedetsomen«honningkrukke»ogderforentrerarenaen?hvaerkonsekvenseneavetslikt scenario? Miljø&og&energi& Imangediskusjoner,spesieltomInnovasjon,harmiljøogenergiværtetsentralttema.Denraskeutbredelsenav BREEAMeretgodteksempelpåmarkedsdrevetendringsevneibransjensommangemenererforbilledlig.Miljøog energiblirtrukketfremsomviktigefagområderforinnovasjonogsåfremover.detteskaperdaogsåbehovfor kompetanseutviklingogstadigmerformidlingavnykunnskap. Framsnakking Detkommertydeligfrematmangeønskerenkulturendringinnadinæringenforåøkestatusentilspesielt håndverkere,menogsånæringengenereltforåøkerekrutteringen.deulikebransjeneinæringenmåframsnakke segselvistedetforkunåfokuserepådetnegative.mediebildetavnæringeneristorgradnegativvinkletogkan væremedvirkendetildenmanglendeattraktiviteten. % 17

18 8. Anbefaling%videre%arbeid% ÅplanleggeellergirådomveienvidereforstrategiprosesseniBygg21erutenforFaveosmandat.Viharallikevel tattmednoentankeromhvavimenererviktigfordetviderearbeidet. Detoviktigstepunkteneforstyretidetviderearbeidet: 1. KonkretiseremålbildetsomBygg21skaljobbemotogidentifiseresmed 2. Planleggeoggjennomføredenviderestrategiprosessenpåenstrukturertogmetodiskmåte Konkretiseringavmålinnenfordetematiskefokusområdeneerviktig.Måldefinisjonen(e)måStyretutarbeideog eie.videremåhelebygg21prosessenidentifiseresmeddisseogmåloppnåelsenavdem.detblirenviktigdelav informasjonsmogforankringsjobbenvidere. KonkretisertemålvilvisehvordanBygg21tenkeråstimulereønsketbransjeutvikling.Hvakjennetegnerambisiøse prosjekter?hvordanvilbygg21kunnestøtteslike?hvakjennetegnerentydeligbransjeiforholdtilrekruttering, spennendeinnovasjonogsynlighetisamfunnsdebattog utvikling?hvakjennetegnerbyggeprosessenenår næringensamspillergodtiallefaseravprosjektgjennomføringen?listenoverforeslåttetiltakfraarbeidsmøteneer langoginnholdsrik.nårkonkretemålersatterdetmuligåplukkeutdetiltakenesomermesthensiktsmessigslik Bygg21prioritereråsatse.Detteblirutfordringennårdetrestrategieneskalutarbeidesvidere. Enviderestrategiprosessmåværestrukturertogmetodisklogiskforåsikreforankring,kvalitetogsenere måloppnåelse.råd,arbeidsgrupperogbredtsammensattearbeidsmøterkanogmåutnyttesforåsikreinvolvering ogeffektivbrukavkompetanse.samtidigerdetviktigatstrategiarbeidetblirenhelhetligprosesssomlarsegstyre ogikkeminstkommunisere. Åoppnåønsketendringogutviklingibyggenæringendreiersegom: «Ågjøredetingenesomvialleveternødvendig» «Åtatakderviikkehargreidåskapeplanlagtendringfør» % 18

19 9. Vedlegg% 1. Intervjuguide 2. Listeoverinformanter 3. Intervjuene(13stk.) 4. Innledningtilarbeidsmøter 5. Oppleggogkjøreplanforarbeidsmøtene 6. Ordskyerfrahvertmøte 7. Spørreundersøkelseresultaterogavvik 8. NotatfraarbeidsmøtetiTromsø 9. NotatfraarbeidsmøtetiTrondheim 10. NotatfraarbeidsmøtetiBergen 11. NotatfraarbeidsmøtetiStavanger 12. NotatfraarbeidsmøtetiKristiansand 13. NotatfraarbeidsmøtetiDrammen 14. NotatfraarbeidsmøtetiRomerike 15. NotatfraarbeidsmøtetiMoss 16. NotatfraarbeidsmøtetiOslo 17. Analyseavarbeidsmøteneprioritertefokusområder(gruppeoppgave1)ogforslagtiltiltak (gruppeoppgave2) 19

20 9. Vedlegg 1. Intervjuguide 2. Liste over informanter 3. Intervjuene (13 stk.) 4. Innledning til arbeidsmøter 5. Opplegg og kjøreplan for arbeidsmøtene 6. Ordskyer fra hvert møte 7. Spørreundersøkelse resultater og avvik 8. Notat fra arbeidsmøtet i Tromsø 9. Notat fra arbeidsmøtet i Trondheim 10. Notat fra arbeidsmøtet i Bergen 11. Notat fra arbeidsmøtet i Stavanger 12. Notat fra arbeidsmøtet i Kristiansand 13. Notat fra arbeidsmøtet i Drammen 14. Notat fra arbeidsmøtet i Romerike 15. Notat fra arbeidsmøtet i Moss 16. Notat fra arbeidsmøtet i Oslo 17. Analyse av arbeidsmøtene prioriterte fokusområder (gruppeoppgave 1) og forslag til tiltak (gruppeoppgave 2)

Bygg21 Status PETTER EIKEN

Bygg21 Status PETTER EIKEN Bygg21 Status PETTER EIKEN 21.03.2013 Det handler egentlig om helter.. Vi har ikke råd til ikke å ha tid 2 Hva er Bygg21? > Invitasjon til et bredt samarbeid med næringen om forskning og innovasjon, utdanning

Detaljer

Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013

Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 20.08.13 Oppdrag: Utarbeidet Oppdragsnavn av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og Katrine Pettersen Sanila Referanse: "sett inn referanse"

Detaljer

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp?

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Ingrid Dahl Hovland 07.01.2014 Bakgrunn Økt kompetanse > kritisk faktor for heve næringa og møte utfordringene Bygg21 > samarbeidsplattform for forsking

Detaljer

Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»?

Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»? Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»? PETTER EIKEN 08.01.2013 2 Hva er Bygg21? 3 Mål Resultatmål Utdanning og kunnskapsformidling skal gi dyktigere aktører i byggsektoren FoU skal heve

Detaljer

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Hvordan kan vi utvikle vår bransje til å bli verdensledende? Myndighetene inviterer byggenæringen og andre sentrale aktører, til et bredt samarbeid, for å

Detaljer

Hva kan Bygg 21 bidra med? MARIT STØRE-VALEN 07.01.2014 Fremtidens byggenæring- Produktiv og effektiv byggeprosess?

Hva kan Bygg 21 bidra med? MARIT STØRE-VALEN 07.01.2014 Fremtidens byggenæring- Produktiv og effektiv byggeprosess? Hva kan Bygg 21 bidra med? MARIT STØRE-VALEN 07.01.2014 Fremtidens byggenæring- Produktiv og effektiv byggeprosess? Bygg21 - En kunnskapsbasert byggenæring med bedre gjennomføring og kompetanse i alle

Detaljer

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Bjørn Erik Selnes 23. Oktober 2012 Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet

Detaljer

BA 2015 - En norsk BAE næring i verdensklasse

BA 2015 - En norsk BAE næring i verdensklasse BA 2015 - En norsk BAE næring i verdensklasse B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E MISJON: «Hensikten med BAE 2015 er å målbart forbedre leveringsevnen innen bygg og anlegg»

Detaljer

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk?

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Innlegg ved kursdagene NTNU januar 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg Stikkord for videre spinning

Detaljer

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden 1 Jon Sandnes BNL Jan Willy Amundsen Regjeringen Marius Tunstad Skanska Sverre Tiltnes Bygg21 Jan Tore Sanner Regjeringen Egil Skavang Ark. Bedr Tore Standskog Norsk Teknologi Liv Kari Hansteen RIF Thor

Detaljer

Digitalt Veikart for BAE-næringen

Digitalt Veikart for BAE-næringen Digitalt Veikart for BAE-næringen Jøns Sjøgren, Markedssjef Boligprodusentenes Forening 23. mai 2017 - Standard Morgen: Digitalisering og tjenesteutvikling Utfordringer og muligheter Digitaliseringen redefinerer

Detaljer

Bygg21 samhandling mellom stat og næring. PETTER EIKEN 8.4.2014 Byggedagene, Oslo

Bygg21 samhandling mellom stat og næring. PETTER EIKEN 8.4.2014 Byggedagene, Oslo Bygg21 samhandling mellom stat og næring PETTER EIKEN 8.4.2014 Byggedagene, Oslo Hvem er vi? Bygg21 er pådriveren for morgendagens byggenæring I dag sier næringen Vi har er et stort potensial for forbedring,

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Bygg21 et program for samarbeid mellom stat og næring. INGRID DAHL HOVLAND Teknisk fagdag

Bygg21 et program for samarbeid mellom stat og næring. INGRID DAHL HOVLAND Teknisk fagdag Bygg21 et program for samarbeid mellom stat og næring INGRID DAHL HOVLAND Teknisk fagdag 02.09.14 1. Utfordringer som lå til grunn for Bygg21s mandat Byggenæringen har store utfordringer i forhold til

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Miljøledelse Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige Bedre byrom der mennesker møtes Rom Eiendom i tall: Eiendommer 2200 Bygg

Detaljer

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING BEHOV FOR ET DIGITALT LØFT Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer.

Detaljer

Bygg21& &invitasjon&0l&et&kompetanselø7&i& byggenæringen&

Bygg21& &invitasjon&0l&et&kompetanselø7&i& byggenæringen& Bygg21& &invitasjon&0l&et&kompetanselø7&i& byggenæringen& ARBEIDSMØTER&MAI& &JUNI&2013& Tromsø,(Trondheim,(Bergen,(Stavanger,(Kris5ansand,(Drammen,(Lillestrøm,(Moss,(Oslo( Hva&er&Bygg21?& ( ( > Invitasjon(5l(et(bredt(

Detaljer

Smartere bygging. Byggenavet 11. juni 2013 Ingvill Kvernmo Daglig leder av EBA Trøndelag

Smartere bygging. Byggenavet 11. juni 2013 Ingvill Kvernmo Daglig leder av EBA Trøndelag Smartere bygging Byggenavet 11. juni 2013 Ingvill Kvernmo Daglig leder av EBA Trøndelag En av Norges viktigste næringer Byggenæringen er Norges største næring i antall bedrifter Byggenæringen er Norges

Detaljer

Betraktninger rundt samhandling og suksessfaktorer

Betraktninger rundt samhandling og suksessfaktorer Betraktninger rundt samhandling og suksessfaktorer Kristina Nevstad NTNU kristina.nevstad@ntnu.no Page 1 Kort om meg Kristina Nevstad PhD stipendiat, ved institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU

Detaljer

Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet!

Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet! 16. oktober 2014 Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet! Innledning til SINTEF Seminar "Hvordan få fart på byggenæringen?" ved Jan Alexander Langlo, forskningsleder, Teknologiledelse SINTEF Teknologi

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Tekna Industrialisering og digitalisering hva gjør Bygg21? Oslo, 24. mai 2017 Seniorrådgiver Arne Malonæs

Tekna Industrialisering og digitalisering hva gjør Bygg21? Oslo, 24. mai 2017 Seniorrådgiver Arne Malonæs Tekna Industrialisering og digitalisering hva gjør Bygg21? Oslo, 24. mai 2017 Seniorrådgiver Arne Malonæs Bakgrunn Utfordring Det er et betydelig potensial for lavere kostnader og høyere produktivitet

Detaljer

Anvendelse av digitale muligheter til produktsøk og logistikk Presentasjon av pilotprosjekt HDA 12. mai 2016

Anvendelse av digitale muligheter til produktsøk og logistikk Presentasjon av pilotprosjekt HDA 12. mai 2016 Presentasjon av pilotprosjekt HDA 12. mai 2016 Bygg21 Formål Bygg21 er et langsiktig og bredt anlagt samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter, som bygger på strategien Sammen bygger vi fremtiden.

Detaljer

Læring og samarbeid i byggenæringen

Læring og samarbeid i byggenæringen Læring og samarbeid i byggenæringen Prosjekt i regi Senter for byggenæringen om læring og samarbeid på tvers av aktører og prosjekter i byggenæringen Gjennomført i perioden 2007-2009 med støtte fra blant

Detaljer

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Hvordan kan vi utvikle vår bransje ;l å bli verdensledende? Myndighetene inviterer byggenæringen og andre sentrale aktører, ;l et bredt samarbeid, for å utvikle

Detaljer

BRANSJETREFF SVV ENHETLIG BYGGHERRE. Hilde Nordskogen Direktør Samferdsel og byutvikling Rambøll Norge

BRANSJETREFF SVV ENHETLIG BYGGHERRE. Hilde Nordskogen Direktør Samferdsel og byutvikling Rambøll Norge BRANSJETREFF SVV ENHETLIG BYGGHERRE Hilde Nordskogen Direktør Samferdsel og byutvikling Rambøll Norge RAMBØLL - SAMFUNNSRÅDGIVEREN BYGG & ARKITEKTUR SAMFERDSEL & BYUTVIKLING VANN, MILJØ & HELSE PROSJEKT-

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

FoU i kontrakter. Er vi en innovativ bransje? Kjell Inge Davik Regionvegsjef

FoU i kontrakter. Er vi en innovativ bransje? Kjell Inge Davik Regionvegsjef FoU i kontrakter Er vi en innovativ bransje? Kjell Inge Davik Regionvegsjef Forskningsdagene 9. oktober 2012 Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim Temaer Min bakgrunn for å mene noe Viktig for entreprenør/konsulenter/leverandører

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET HVA INNEBÆRER DET FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN? DET GRØNNE SKIFTET I BYGGEBRANSJEN 2017/02/08

DET GRØNNE SKIFTET HVA INNEBÆRER DET FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN? DET GRØNNE SKIFTET I BYGGEBRANSJEN 2017/02/08 DET GRØNNE SKIFTET HVA INNEBÆRER DET FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN? RAMBØLL GLOBALT OG I NORGE RAMBØLL-GRUPPEN I DAG RAMBØLL NORGE KONTORER Lokale kontorer Over 300 kontorer i 35 land 13 000 eksperter globalt

Detaljer

Fagkonferansen 2012, NKRF. Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008. Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS

Fagkonferansen 2012, NKRF. Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008. Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS Fagkonferansen 2012, NKRF Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008 Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS Tema Bakgrunn for evalueringen, anbudsprosess, kriterier for valg av utfører

Detaljer

Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen"

Prosjektforslag Produktivitetsmåling i byggenæringen Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen" Forfattere: Jan Alexander Langlo, Ole Jørgen Karud, Bjørn Andersen, Siri M. Bakken, Rannveig Landet Hensikten med dokumentet Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Status Bygg21. med innlagt benstrekk. Sverre Tiltnes

Status Bygg21. med innlagt benstrekk. Sverre Tiltnes Status Bygg21 med innlagt benstrekk Sverre Tiltnes 2 30.10.2015 Bærekraft er integrert Globalt har de fleste eiere ESG (Environmental, social and corporate governance) ledelse. De rapporter, og har etablert

Detaljer

Smartere Bygging. Presentasjon frokostmøte 24.04.13

Smartere Bygging. Presentasjon frokostmøte 24.04.13 Smartere Bygging Presentasjon frokostmøte 24.04.13 EBA Trøndelag EBA Trøndelag EBA Trøndelag er en av 9 lokalforeninger. Vi har 26 medlemmer i Nord- og Sør Trøndelag. EBA Trøndelag representerer bedrifter

Detaljer

Videre arbeid - utviklingsprosjekt veg og bane (?)

Videre arbeid - utviklingsprosjekt veg og bane (?) Videre arbeid - utviklingsprosjekt veg og bane (?) Policygruppe bransjekontakt 31. Januar 2014 Bjørn Erik Selnes Visjon og mandat policygruppe Utgangspunktet for gruppas arbeid er å skape forutsetninger

Detaljer

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer

Detaljer

Oppsummering fra CoP digitalisering

Oppsummering fra CoP digitalisering 30.03 - Oppsummering fra CoP digitalisering 31 mars, 2017 Møtet avholdt hos Skanska 30.03.17 kl. 09-12 Deltakere: Jan Myhre og John R Moen - Statsbygg, Sten Ruben Strandheim - Telenor, Bjørn Møllerbråten

Detaljer

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen HVA VI SKAL SNAKKE OM: Statsbygg Utvikling av prosjektfaget Hva

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge Møte 09.05.2017 Heidi Svensen SEW-Eurodrive Hans Bjørn Paulsrud VIKEN Hvorfor Hva Hvordan Innsats 09.05.2017 Side 1 Gevinster VIKEN Teknologinettverks

Detaljer

Policygruppe for bransjekontakt

Policygruppe for bransjekontakt Policygruppe for bransjekontakt BAKGRUNN OG STATUS november 2013 Bjørn Erik Selnes Visjon og mandat Ambisiøs målsetting Forpliktende samarbeid Markant og målbar forbedring Har etablert en samarbeidsplattform

Detaljer

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist Til BAE-rådets medlemmer Forslag til REFERAT FRA MØTE NR 1-2012 I BAE-RÅDET Dato: Torsdag 8. mars 2012 Tid: Kl 1400 1600 Sted: Næringslivets Hus Tilstede: Trond Johannesen (TJ) MEF Arne Skjelle (AS) BNL

Detaljer

Prosjekt PIDB «Produsent i digitalisert byggeri»

Prosjekt PIDB «Produsent i digitalisert byggeri» Prosjekt PIDB «Produsent i digitalisert byggeri» Hva vil en mer digitalisert næring kunne bety for industrien? Vi intervjuer nøkkelpersoner i næringen om hva de mener! Medlemsmøte 31. mai 2017, Oslo Einar

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

varmesystemer i bygg forretningsområder Teknisk Vinteruke 09, Operativ drift av bygninger 12. Mars

varmesystemer i bygg forretningsområder Teknisk Vinteruke 09, Operativ drift av bygninger 12. Mars Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Teknisk Vinteruke 09, Operativ drift av bygninger 12. Mars Stig Jarstein, Multiconsult AS MULTICONSULT opererer innen seks forretningsområder Bygg og eiendom

Detaljer

Innovasjon i byggebransjen. - Ikke bare nok en rapport

Innovasjon i byggebransjen. - Ikke bare nok en rapport Innovasjon i byggebransjen - Ikke bare nok en rapport Hvem er vi? Eksperter i Team - Landsby Smart Bygging Gruppemedlemmene: - Tor: Sivilingeniørstudent innen energi og miljø - Silje: Sivilingeniørstudent

Detaljer

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Digitalisering av BAE-næringen Trender Befolkningsendringer/Urbanisering Globalisering Digitalisering Grønt

Detaljer

Sammen bygger vi fremtiden nasjonale strategier for byggenæringen. PROGRAMDIREKTØR BYGG21 SVERRE TILTNES 06.11.14 Molde Næringsforening

Sammen bygger vi fremtiden nasjonale strategier for byggenæringen. PROGRAMDIREKTØR BYGG21 SVERRE TILTNES 06.11.14 Molde Næringsforening Sammen bygger vi fremtiden nasjonale strategier for byggenæringen PROGRAMDIREKTØR BYGG21 SVERRE TILTNES 06.11.14 Molde Næringsforening 8.5.14 Bygg.no Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom 2 Jon Sandnes BNL Jan

Detaljer

Innhold. Prosjektet Bygg ned barrierene! - formål - hovedfunn. Hva betyr dette? - Siri Hustad, Norconsult

Innhold. Prosjektet Bygg ned barrierene! - formål - hovedfunn. Hva betyr dette? - Siri Hustad, Norconsult 1 Innhold Prosjektet Bygg ned barrierene! - formål - hovedfunn Hva betyr dette? - Siri Hustad, Norconsult 2 Bygg ned barrierene! Prosjektets målsetning: bidra til en reduksjon av byggekostnadene gjennom

Detaljer

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen «Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen OPS et innovativt valg? - Gardermoen 10-11 Februar 2015 12.02.2015 Gjennomføring

Detaljer

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Veidekke - verdiskapning og verdidrivere Veidekke med 76 år uten tap på bunnlinja Gjennom 30 år næringens

Detaljer

ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21. ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen

ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21. ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21 ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen Rolle og oppgaver: fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet Er rådgivende

Detaljer

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP 1 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen BAKGRUNN Forslag om prosjekt innenfor tema prosjekteringsprosess

Detaljer

En konkurransedyktig, Bærekraftig og seriøs næring

En konkurransedyktig, Bærekraftig og seriøs næring BNLs strategi frem til 2020: En konkurransedyktig, Bærekraftig og seriøs næring Innledning BNL er en paraplyorganisasjon med over 4100 bedrifter fordelt på 15 ulike bransjer i bygg-, anlegg, industri -

Detaljer

Bygninger med sikringsbehov

Bygninger med sikringsbehov Masteroppgave i Eiendomsutvikling og forvaltning, NTNU, Vår 2015 Bygninger med sikringsbehov Presentasjon av masteroppgave Julie Indrelid, Rådgiver, Senter for risikoreduserende design, COWI 22 november

Detaljer

Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets. Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet

Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets. Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov - EBLE Det er ikke foretatt større systematiske undersøkelser av hvordan

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Kvalifisert for bygging?

Kvalifisert for bygging? Finn Ørstavik 27.10.2011 Kvalifisert for bygging? Resultater fra forskning om kunnskapsprosesser i bygging Nasjonal fagmiljøsamling i Oslo for byggingeniørutdanningene (bachelor) Hva jeg skal snakke om:

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning BIM og handel Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning Skal vi tro på at BIM vil påvirke handelen? Markedet krever at vi må bygge smartere og mer kostnadseffektivt Økt konkurranse i Norge med fri flyt av

Detaljer

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering?

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? NBEF 13 mars 2008 Dr. Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, BI Bakgrunn Senter for byggenæringen på BI Opprettet 01.01.05 på initiativ

Detaljer

Innhold. Prosjektet Bygg ned barrierene! - formål - hovedfunn. Hva betyr dette?

Innhold. Prosjektet Bygg ned barrierene! - formål - hovedfunn. Hva betyr dette? 1 Innhold Prosjektet Bygg ned barrierene! - formål - hovedfunn Hva betyr dette? 2 Bygg ned barrierene! Prosjektets målsetning: bidra til en reduksjon av byggekostnadene gjennom reduksjon av samhandlingskostnadene

Detaljer

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Forstudierapport Ole Jørgen Levy & Emma Marie Skjærstad Fremdriftsplanlegging

Detaljer

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D, Teknikk og konsept, divisjon Utbygging i Bane NOR Innhold 1. Strategi modellbasert

Detaljer

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Lean fra A til Å Problemet i Norsk Byggenæring Noen grunner til å velge Lean i prosjekt Noen forutsetninger

Detaljer

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015 Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Program Del 1 (faglig del) Del 2 (sosial del) kl. 18.00 Herr Nilsen, C. J. Hambros plass 5 Caledonia

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 2016. Oslo, 06.02.2014

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 2016. Oslo, 06.02.2014 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 2016 Oslo, 06.02.2014 Eirik Rudi Wærner Arbeidgiver: Hjellnesconsult AS Representerer: Rådgivende ingeniørers Forening Er også styreleder i

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Utkast til arbeidsgruppa

Utkast til arbeidsgruppa Gjelder: Forprosjekt - Bedre byggkvalitet gjennom samordnet bruk av virkemiddelapparatet. Fra: Øivind Rooth Til: Ketil Krogstad Dato: 04.02.1015 Ref.: [Ref.] Utkast til arbeidsgruppa Innledning Notater

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Drift og vedlikeholdskontrakter som arena for utvikling

Drift og vedlikeholdskontrakter som arena for utvikling Drift og vedlikeholdskontrakter som arena for utvikling Innlegg på KDV seminar om Utvikling av utstyr og metoder for drift og vedlikehold 12. oktober 2010 Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen

Detaljer

SIBA Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen

SIBA Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen SIBA Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen Fag og temadag for RVO, 8. februar 2016 Quality Airport Hotel Gardermoen 1 Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF Ranveig.K.Tinmannsvik@sintef.no SIBA bidrag

Detaljer

Skanska har tre konkrete innspill til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan :

Skanska har tre konkrete innspill til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan : Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 30. juni 2016 11:27 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/485 - Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse: 16/485 Høring: Høring

Detaljer

NESTE STEG I KORTE TREKK

NESTE STEG I KORTE TREKK NESTE STEG I KORTE TREKK orges bygg- og eiendomsbransje er Nfragmentert, med mange ulike parter som samarbeider i hvert prosjekt. Hver aktør jobber hver for seg, og gjerne på egne premisser. Produktiviteten

Detaljer

En kunnskapsbasert bygg-, anlegg og eiendomsnæring

En kunnskapsbasert bygg-, anlegg og eiendomsnæring En kunnskapsbasert bygg-, anlegg og eiendomsnæring Et forskningsprosjekt ved Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Lena E. Bygballe Disposisjon Bakgrunn BAE-næringens rolle i et

Detaljer

Presentasjon på VRIs U&H-samling 24. mai Magnus Gulbrandsen Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO

Presentasjon på VRIs U&H-samling 24. mai Magnus Gulbrandsen Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO Presentasjon på VRIs U&H-samling 24. mai 2011 Magnus Gulbrandsen Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Skal se på hva vi vet fra litteratur og norske studier om

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Bygg & Anlegg veien videre Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Virke totalt: 17 200 medlemmer 11 000 av disse er handel Virke samler handelen i Virke Bygg & Anlegg Byggevarehandel, faghandel

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Bygg- og eiendomsnæringens bidrag til å løse nasjonale vekst og miljøutfordringer hvem skal dra lasset og hvordan? B y g g e n æ r i n g e n

Detaljer

Samhandling? Kruse-Smith konferansen 2017

Samhandling? Kruse-Smith konferansen 2017 Samhandling? Kruse-Smith konferansen 2017 Innhold 1. Fra «galt til verre»? 2. Konfliktløsning og samarbeid? 3. Digitalisering som drivkraft? «Fra galt til verre» Status i Bygge- og Anleggsbransjen en utvikling

Detaljer

NBBL. Bygg21- et løft for bransjen eller bare nok en utredning? Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 26 November 2014. Bedre byrom der mennesker møtes

NBBL. Bygg21- et løft for bransjen eller bare nok en utredning? Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 26 November 2014. Bedre byrom der mennesker møtes NBBL Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 26 November 2014 Bygg21- et løft for bransjen eller bare nok en utredning? Bedre byrom der mennesker møtes Rom Eiendom i tall: Eiendommer 2200 Bygg Stasjoner 970

Detaljer

Næringsforeningen i Trondheim

Næringsforeningen i Trondheim Næringsforeningen i Trondheim Morten Christensen Medeier Trebetong AS Leder Fagråd Bygg og Anlegg Næringsforeningen i Trondheim Styreverv BNL og EBA NTNU Eksperter i Team Smart Bygging Styreverv 1902-bygget

Detaljer

Build Up Skills Norge. Guro Hauge Lavenergiprogrammet

Build Up Skills Norge. Guro Hauge Lavenergiprogrammet Build Up Skills Norge Guro Hauge Lavenergiprogrammet BuildUp Skills prosjekt Status quo analysis Handlingsplan Gjennomføringsplan INorge Koordinator: Direktoratet for byggkvalitet Prosjektleder: Lavenergiprogrammet

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen Fafo 2006 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet gjort en kartlegging av andelen kvinnelige

Detaljer

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning 2009 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet

Detaljer

HurtigErfa Vedlegg 2

HurtigErfa Vedlegg 2 HurtigErfa Vedlegg 2 Detaljer fra spørreundersøkelsen i BAE-næringen MULTICONSULT AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: 21 58 50 00 Fax: 21 58 50 01 www.multiconsult.no 1. HurtigErfa- spørreundersøkelse

Detaljer

Standard Vegmodell. Kjetil Gjesdal 29. april 2009

Standard Vegmodell. Kjetil Gjesdal 29. april 2009 Standard Vegmodell Kjetil Gjesdal 29. april 2009 Powels rolle Powel leverer programvare til entreprenører som bygger veger for Statens vegvesen og andre Statens vegvesen er største landbaserte utbygger

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer