ØF-Rapport nr. 09/2000 FRA PLØYE TIL PLEIE. Hedmark fra landbruk til tjenesteproduksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØF-Rapport nr. 09/2000 FRA PLØYE TIL PLEIE. Hedmark fra landbruk til tjenesteproduksjon"

Transkript

1 ØF-Rapport nr. 09/2000 FRA PLØYE TIL PLEIE Hedmark fra landbruk til tjenesteproduksjon av Hugo Birkelund, Morten Ørbeck og Kristian Lein REVIDERT UTGAVE

2 Forord I denne rapporten drøftes struktur og utfordringer for næringsliv og befolkning i Hedmark. Rapporten inneholder også beregninger og sammenligninger av de viktigste pengestrømmer mellom staten og regionene i Hedmark. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Sparebanken Hedmark og Hedmark fylkeskommune, som sammen har finansiert prosjektarbeidet. På vanlig måte har en imidlertid i prosjektet trukket betydelige veksler på andre arbeider, både ved Østlandsforskning og andre FoU-institusjoner. For å lette tilgjengeligheten er det utarbeidet et relativt fyldig sammendrag som inngår i kapittel 1. Mange lesere vil derfor finne det tilstrekkelig å lese kapittel 1, slik at kapittelet er trykket opp separat og gitt en bredere distribusjon enn selve rapporten. Rapporten for øvrig består av fire hoveddeler som danner basis for hovedkonklusjonene som er gjengitt i sammendraget. De enkelte delene av rapporten kan leses uavhengig av hverandre. Prosjektet har vært ledet av Hugo Birkelund. De ulike delene er skrevet i fellesskap. Men hovedansvaret for del I og III har Morten Ørbeck hatt, mens del II og IV er skrevet av Hugo Birkelund og Kristian Lein. Lillehammer, Svein Erik Hagen Forskningsleder Hugo Birkelund Prosjektleder

3 2

4 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING, BAKGRUNN OG SAMMENDRAG MÅLSETNING OG PROBLEMSTILLING RAPPORTENS INNHOLD NÆRINGSSTRUKTUR I HEDMARK BEFOLKNINGEN I HEDMARK ARBEIDSMARKED OG PENDLING I HEDMARK HVA LEVER SÅ HEDMARKINGEN AV? OVERFØRINGER KAN EN SÅ SI NOE OM FREMTIDEN?...22 DEL I HVA LEVER HEDMARKINGEN AV VERDISKAPING OG INNTEKTER I HEDMARK HVORDAN DEFINERER OG MÅLER VI VERDISKAPING OG INNTEKTER NIVÅ OG SAMMENSETNING PÅ VERDISKAPNING OG INNTEKT...30 DEL II NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING I HEDMARK GENERELT OM NÆRINGSSTRUKTUREN I HEDMARK INNLEDNING NÆRINGSSTRUKTUREN PÅ FYLKESNIVÅ REGIONALE FORSKJELLER JORDBRUKET I HEDMARK INNLEDNING ARBEIDSPLASSER I JORDBRUKET I HEDMARK SYSSELSETTING OG INNTEKTSDANNELSE FOR BRUKERNE UTFORDRINGER FOR JORDBRUKET I HEDMARK NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN I HEDMARK OMGIVELSESFAKTORER NÆRINGSMIDDELINDUSTRI ENS UTVIKLING OG BET YDNING I HEDMARK SKOGBRUK OG SKOGINDUSTRI INNLEDNING SKOGBRUK OG SKOGINDUSTRIENS OMFANG OG BETYDNING NOEN UTVIKLINGSTREKK UTFORDRINGER OG MULIGHETER FREMOVER INDUSTRIEN OG BYGG/ANLEGG INDUSTRIENS UTVIKLING OG REGIONALE FORDELING ØVRIG INDUSTRI BYGG OG ANLEGG

5 8 TJENESTESEKTOREN OVERSIKT OVER TJENEST ESEKTOREN HUSHOLDNINGSRETTEDE TJENESTER PRODUKSJONSRETTEDE TJENESTER KIFT-NÆRINGENE DEL III OVERFØRINGER TIL HEDMARK INNTEKTSFORHOLD I HEDMARK OG STATENS ROLLE INNLEDNING STATSBUDSJETTET OG HVILKE OVERFØRINGER VI HAR SETT PÅ OMFANG OG FORDELING AV DE STATLIGE OVERFØRINGER I STATENS ROLLE I KOMMUNEØKONOMIEN STATEN OG FYLKESKOMMUNEN OG FYLKESKOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER STATENS ROLLE FOR PERSONERS DISPONIBLE INNTEKT OG SKATTEGRUNNLAG STATLIG AVHENGIGHET OG SÅRBARHET DEL IV ARBEIDSMARKED OG BEFOLKNING BEFOLKNINGEN I HEDMARK, SAMMENSETNING OG UTVIKLING INNLEDNING UTVIKLING I BEFOLKNINGENS STØRRELSE DE SISTE 10 ÅR NIVÅ OG ENDRING I BEFOLKNINGEN SISTE 10 ÅR MULIG FRAMTIDIG BEFOLKNINGSUTVIKLING BEFOLKNING OG OVERFØRINGER BEFOLKNING, OVERFØRINGER OG INNTEKT ARBEIDSMARKED, YRKESDELTAGELSE OG PENDLING KLARERING AV ARBEIDSMARKEDET MOBILITET I DE REGIONALE ARBEIDSMARKEDENE REFERANSER VEDLEGG VEDLEGG TIL DEL I VEDLEGG TIL DEL II VEDLEGG TIL DEL III VEDLEGG TIL DEL IV

6 5

7 6

8 1 Innledning, bakgrunn og sammendrag 1.1 Målsetning og problemstilling Målet med prosjektet er å fremskaffe og dokumentere faktaunderlag om næringsmessige forhold i Hedmark, samt analyser til underlag for offentlige og private beslutningstagere. En av hovedmålsetningene i den norske distriktspolitikken (i vid forstand) har i flere ti-år vært å jevne ut regionale forskjeller på en rekke områder. I stor grad har politikken lyktes i å frikople utvikling i sysselsetting, inntekt og velferd fra struktur og utvikling i det lokale private næringsliv. Sagt på en annen måte, det er ikke bare gevinsten fra regionenes egen økonomiske utvikling som har skapt det realøkonomiske fundamentet for velferdsnivået i regionene. Minst like viktig er på den ene siden statens skattlegging som trekker midler ut av regionen, og på den annen side overføringer fra staten som tilfører regionen midler. I tillegg kommer statens egen virksomhet samt inngrep og regulering, bl.a. av den internasjonale handelen med jordbruksvarer. På denne bakgrunn kan heller ikke næringsutviklingen i regionene ses uavhengig av handlingene fra staten. Resultatet, i form av den næringsstruktur som følger av det dynamiske samspillet mellom den privatøkomiske sfære og statens inngrep i denne, er derfor helt forskjellig fra det den ville ha vært uten statens inngrep. De regionale overføringene utløses av ulike geografiske, næringsmessige og demografiske forhold. Det er derfor store regionale forskjeller mht. i hvilken grad regionens velferd hviler på statlig inngrep av den typen vi har beskrevet over. Ved en eventuell stagnasjon i offentlig sektor og nedbygging av overføringene til jordbruket, vil mange regioner stå overfor en rekke utfordringer. I denne rapporten fokuserer vi på Hedmark og analyserer i hvilken grad ulike regioner i fylket hviler på statlige overføringer og støtteordninger. Rapporten studerer sammensetningen av Hedmarks inntekter, både fra næringsaktivitet og fra statlige overføringer. Med dette perspektivet får en innsikt i statens rolle i den lokale økonomien (kommunene/regionene) og den sårbarhet som potensielt følger av dette for Hedmark. 7

9 1.2 Rapportens innhold Når inntekts- og velferdsmessige utfordringer for en region har vært beskrevet og analysert har det tradisjonelt vært fokusert på det lokale næringslivet. I denne rapporten bryter vi med denne disposisjonen ved å starte med å stille spørsmålet: Hva lever hedmarkingen av? Det er nemlig slik at lokale inntekter (i vid forstand) ikke bare genereres i lokale arbeidsplasser gjennom produksjon av varer og tjenester, men i stor grad også bestemmes av næringsaktivitet utenfor fylket, både direkte gjennom at hedmarkingen jobber utenfor fylket og indirekte gjennom statlige overføringer til fylket. Rapporten er delt i 4 deler. I del I ser vi på hva hedmarkingen lever av. Her forsøkes det svart på spørsmål av typen: Hvor mye tjener hedmarkingen sammenliknet med folk i andre fylker? Hvor stammer inntektene fra? Hvilke næringsgrener arbeider hedmarkingen innenfor? Hvilke pensjoner og trygder mottar fylkets borgere? I del II studeres næringsstrukturen i Hedmark. Del II starter med et innledningskapittel som ser på fylket i fugleperspektiv ved hjelp av aggregerte data for fylkets og regionenes næringsliv. Deretter følger underkapitler med mer detaljert beskrivelse av ulike næringer. I denne rapporten har tjenestesektoren fått en bredere presentasjon enn vanlig. Det er og gitt plass til en drøfting av et mye omtalt område innenfor tjenesteyting som går under betegnelsen KunnskapsIntensiv Forretingsmessig Tjenesteyting, KIFT. I del III går rapporten detaljert inn i de statlige overføringsordningene. Poenget med dette er å vise hvordan de viktigste statlige pengestrømmer inn i området avhenger av, og vil endres gjennom endringer i, statlig politikk og befolkningens omfang og sammensetning. I tillegg settes de statlige overføringene inn i en lokaløkonomisk sammenheng. Store deler av inntektsgrunnlaget viser seg å stamme fra personavhengige overføringer. I del IV presenteres derfor demografiske forhold i Hedmark. Poenget er å gi bakgrunnsinformasjon for del III mht. hvordan demografiske forhold påvirker inntektsforhold i fylket. I del IV ser vi også på arbeidsmarkedet i Hedmark. Vi håper med disposisjonen av rapporten å oppnå en pedagogisk effekt, nemlig at leseren først får et oversiktsbilde av hva hedmarkingene lever av, både gjennom lønnsinntekt innenfor fylkets eget arbeidsliv, utenfor fylket gjennom utpendling og gjennom overføringer. I de følgende kapitlene gis det deretter detaljer om hva som bygger opp inntekten til Hedmark. 8

10 1.3 Næringsstruktur i Hedmark Utvikling og status i Hedmark Gjennom analyser av utviklingen i sysselsettingen for Norge på 80-tallet og første halvdel av 90-tallet, har det blitt nærmest opplest og vedtatt at de primærnæringsdominerte regionene i Innlandet er å anse som Sør-Norges fremste distriktsproblem. Fravær av større byer og dynamiske næringer fører til nedgang i sysselsettingen kan være et typisk utsagn. I noen sammenhenger ser en derfor at Hedmark sies å ha et strukturelt problem knyttet til jord og skog. Er det riktig? Ser en på figuren til høyre, som viser utviklingen i arbeidsplasser i fylket på 90-tallet, tyder mye på at Hedmark har et problem. Hedmark fortsatte tilbakegangen i sysselsetting etter at konjunkturene hadde snudd til det bedre for landet som helhet mot slutten av Når oppgangen endelig kommer i fylket i 1995, gjentar historien fra 80-tallet seg. Hedmark Indeks Landet Hedmark vokser markant svakere enn landet for øvrig. Først ved utgangen av 1997 hadde sysselsettingen i fylket hentet seg tilbake til nivået det var på ved inngangen på tiåret Sysselsettingsmessig har Hedmark fortsatt en overrepresentasjon av primærnæringene og deres foredlingsindustri i forhold til landet for øvrig, jf. figuren til høyre, selv om disse næringenes andel av sysselsettingen har falt siden inngangen på 90-tallet. Figuren til høyre viser videre at fylkets næringsliv er sterkt underrepresentert mht. sysselsetting i det som kalles produksjonsrettede tjenester (alle former for tjenester rettet mot inn mot næringsliv og forvalting) samt innnen annen Ressursbasert næringer Produksjonsrettede tjenester Personrettede tjenester Annen industri Landet Hedmark 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % industri (øvrig industri og bygg og anlegg). Det eneste området der fylket er noenlunde på linje med landet for øvrig er innen det vi kaller personrettede tjenester, altså ulike private og offentlige tjenester rettet mot personer/husholdninger. 9

11 Hedmark har altså ved inngangen til det nye årtusenet hovedtyngden av sine arbeidsplassene innen personrettet tjensteyting selv om fylket fortsatt har forholdsvis mye jord- og skogbruksbasert virksomhet sammenliknet med landet for øvrig. Samtidig har ikke fylket hatt samme positive arbeidsplassutvikling som resten av landet på 90-tallet. Men kunne en ventet noe annet? Rapporten viser at den oppleste og vedtatte sannheten om at Hedmark har et strukturelt problem ikke er så entydig som en noen ganger kan få inntrykk av. Bruk av såkalt shift-share-analyse i kapittel 3 viser riktignok at den lave veksten i Hedmark i noen grad skyldes at fylket hadde en uheldig næringsstruktur med tungt innslag av næringer i tilbakegang eller med svak vekst, og lite av næringer med sterk vekst. Likevel var den viktigste årsaken til den svakere veksten i Hedmark at fylket tapte markedsandeler innen mange næringer, både de i tilbakegang og de i vekst. Rapporten tallfester hvordan næringsstrukturen har påvirket utviklingen i antall arbeidsplasser. I første halvdel av 90-tallet var strukturkomponenten sterkest negativ pga fylkets høye eksponering innenfor jord- og skogbruksbaserte aktiviteter, samt for lite produksjonsrettede tjenester. I siste halvdel av 90-har den lave beholdningen av produksjonsrettede tjenester tatt over som fylkets fremste strukturelle problem (slik det defineres over). At næringsstruktur betyr forholdsvis lite, og ikke minst at beregnet strukturell fordel og ulempe kan endres raskt, er muligens noe overraskende. Næringsstruktur, i betydning hva et fylke har relativt mye og lite av, endrer seg erfaringsmessig forholdsvis langsomt. Men om en spesiell næringsstruktur er en ulempe eller fordel (slik det er omtalt) avhenger av veksten i de samme næringene utenfor Hedmark. Og det er nettopp veksten, og sammensettingen av veksten, utenfor Hedmark som har endret seg mellom første og siste halvdel av 1990-tallet, og som har gitt de utslagene vi har sett. Hedmarks næringsstruktur ser ut som den gjør i dag fordi Hedmarks komparative fortrinn historisk har vært innenfor primærproduksjon og foredling av jord- og skogbruksprodukter. At de tekniske og økonomiske ramme- og omgivelsesvilkårene senere har utviklet seg slik at en har fått en sysselsettingsmessig tilbakegang i landbruket er hevet over enhver tvil. Men det betyr ikke automatisk at næringsveien, som tidligere tiders rasjonelle tilpasning ledet til, kan oppfattes som en ulempe for Hedmark i dag. For at det skal være noe hold i en slik forestilling må det nemlig finnes mekanismer som gjør at ressurser som i vid forstand er nødvendig for økonomisk omstilling, ikke i tilstrekkelig grad eller raskt nok ble frigjort fra disse næringene da nedturen kom. Ut fra den drøfting vi foretar i rapporten mener vi det ikke finnes særlig belegg for den grunnleggende forutsetningen en slik forestilling må bygges på, nemlig at immobile ressurser knyttet til landbruket i særlig grad har bremset fremveksten i andre næringer i Hedmark. 10

12 1.3.2 Utvikling og status i regionene i Hedmark Figuren til høyre illustrerer at planregionene i Hedmark er veldig forskjellig mht. antall arbeidsplasser. Størst er Arbeidsplasser Ressursbasert virksomhet Hamarregionen som har vel 47 Produksjonsrettede tjenester prosent av arbeidsplassene i Industri m.v. fylket. Dernest grovt sett halveres Husholdsrettede tjenester andelene for hver region og en finner Nord-Østerdalen i det andre ytterpunktet med litt over prosent av arbeidsplassene i fylket ved inngangen til Hamarregionen Glåmdalen Sør-Østerdalen Nord-Østerdalen Den neste figuren viser hvordan fylkets næringsstruktur (firedelt) avviker fra landsgjennomsnittet i de fire regionene i Hedmark. Det fremgår at alle regioner viser avvik i samme retning fra landsgjennomsnittet som fylket samlet. Forskjellen går på hvor mye forskjellig fra landet de er. Innenfor fylket finner vi i den ene enden relativt store regioner (og kommuner) med et for Hedmark variert næringsliv. De viktigste eksemplene på slike kommuner er Hamar, Tynset, Ressursbasert næringer Produksjonsrettede tjenester Personrettede tjenester Annen industri Nord-Østerdalen Sør-Østerdalen Hamarregionen Glåmdalen -50-0,7 % dvs. Ingen +100%, dvs. 0,0 0,7 halvparten forskjell dobbelt å mye Elverum og Kongsvinger. I disse kommunene finner man - både absolutt og relativt - hovedtyngden av varehandelen samt den private- og statlige tjenesteytingen i fylket. Utenfor regionsentrene er hovedtyngden av den private næringsvirksomheten knyttet opp mot primærnæringene og deres tilknyttede foredlingsindustri. Jordbruket og dets betydning for lokalsamfunnet varierer sterkt i Hedmark. Hovedtyngden av produksjonen og inntektene er lokalisert i Hamar- og Glåmdalsregionen. Selv om jordbruket genererer betydelige inntekter i disse to regionene er ikke næringen i den grad viktig i lokaløkonomien slik den er i Østerdalen. Jordbruksbasert næringsmiddelindustri har størst betydning i Ringsaker, Tolga og Sør-Odal. Rapporten viser at en negativ utvikling i sysselsettingen i landbruket nå trolig vil ha en vesentlig svakere effekt på inntektsutviklingen i fylket enn tidligere. Dette både fordi det har blitt færre som driver med landbruk (og det er vanskelig å tenke seg at landbruket forsvinner helt i Hedmark), og fordi mange av brukene etter hvert får forholdsvis liten del av sin husholdningsinntekt fra landbruket, jf. figuren under som viser regionale forskjeller i nivået på og sammensetning av gjennomsnittsinntekten blant jordbrukshusholdningene. 11

13 Det er imidlertid store regionale forskjeller. I Østerdalen utgjør jordbrukshusholdningene fortsatt en betydelig del av Jord, skog Annen næringsinntekt og fiske Lønnsinntekt kundegrunnlaget for øvrig Nord-Østerdalen næringsaktivitet. Svekkelse Sør-Østerdalen her vil redusere kjøpekraften Glåmdalen i lokaløkonomiene sterkere Hamarregionen enn i f.eks, Hamarregionen. Det er også store forskjeller Hedmark mellom brukerne. For enkelte brukere, særlig 1144 brukere 794 brukere 1638 brukere 2268 brukere 5844 brukere Tusen kroner /år heltidsbrukere med svake muligheter for alternativ sysselsetting, er rammevilkårene for jordbruket svært bestemmende deres eget og husholdningenes inntektsnivå. Sør-Østerdalen og Glåmdalen er de viktigste skogbruksområdene, mens hovedtyngden av den skogbaserte industrien er lokalisert i Hamar- og Glåmdalsregionen. Størst relativ betydning for sysselsettingen har de skogbaserte næringene i Glåmdalen og Sør- Østerdalen. Hotell og restaurantbransjen er konsentrert til noen få områder. Målt i arbeidsplasser er næringen størst i Hamarregionen, mens næringen er relativt viktigst i Trysil. Ser vi bort i fra regionsentrene er næringsstrukturen i Hedmark fortsatt relativt ensidig, med hovedvekt på jordbruk og skogbruk og deres tilknyttede foredlingsindustri samt offentlig sektor. Ellers er varehandel og bygg og anlegg viktige næringer. I tillegg finner man i grisgrendte områder andre typer enkeltbedrifter som har stor betydning for lokalsamfunnet, både gjennom de direkte og de økonomiske og kulturelle ringvirkningene slike hjørnesteinsbedrifter skaper i lokalsamfunnet. Dette bildet er ikke uvanlig for utkantkommuner i Norge. En naturlig forklaring er at bedrifter av særlig omfang vil dominere og fortrenge annen næringsvirksomhet innenfor relativt små område, for eksempel småkommuner. Men dette kan ikke forklare ensidigheten for relativt store områder. Det uheldige for Hedmarks del i forhold til ensidig næringsliv er kombinasjonen av lite diversifisert næringsliv og forholdsvis sterk konsentrasjon innenfor jordbruk og næringsmiddelindustri som det er knyttet store overføringer og skjermingsstøtte til. I tillegg er avhengigheten av offentlige arbeidsplasser også stor, spesielt i mindre landkommuner. Mye av utviklingen i jordbruksbasert virksomhet kan sannsynligvis forklares som et resultat av myndighetenes virkemiddelbruk. Innenfor dette feltet har virkemiddelbruken opp til i dag generelt bidratt til å opprettholde et småskala distriktsrettet jordbruk. En effekt av virkemiddelbruken har vært en strukturell spesialisering innenfor landbruket 12

14 som for Hedmarks del - grovt sagt - har medført en konsentrasjon av melk og kjøtt i Østerdalen og korn og potet på flatere områder. Den skjerpede konkurransesituasjonen innenfor jordbruket og dets nærmest tilknyttede industri har imidlertid skapt tilstrekkelig press til at konsentrasjonen innenfor disse næringene har tiltatt i de senere år. Dette er en utvikling en forventer vil fortsette også i de kommende årene. I forhold til vekst er det ingen av regionene som skiller seg veldig sterkt ut fra det bildet vi tegnet for hele fylket som helhet. Teller en antall arbeidsplasser, har de største regionene Hamar og Glåmdalen selvfølgelig sterkest tilbakegang fra 1990 til 1995, mens de har størst fremgang i siste periode. Figuren under viser relativ endring for alle de fire regionene for 1. og 2. halvdel av 90-tallet, fordelt på de ulike næringssektorene. Som i tabellen over har vi splittet opp perioden vi har data for i to, fra 1990 til 1995 og fra 1995 til Trekantene viser den relative veksten for de ulike næringer i de ulike regioner i den første perioden, mens firkantene viser relativ vekst for den siste perioden. Figuren viser at Glåmdalen med 7 prosent hadde den sterkeste (relative) tilbakegangen i Glåmdalen Hamar sysselsettingen fra 1990 til N-Østerdalen S-Østerdalen 30 % 95 til % Dernest følger Nord- 10 % Østerdalen med 4 prosents 0 % tilbakegang. Nord-Østerdalen -10 % -20 % var for øvrig den eneste 90 til % regionen med fremgang i de produksjonsrettede tjenestene i denne perioden. Sysselsettingen i de husholdningsrettede tjenestene var nesten uendret i første halvdel av 90-tallet i alle regioner, mens det var en økning på slutten av 90-tallet. Hus.tjen. Industri m.v. Prod.tjen. Res.bas. Totalt Hus.tjen. Industri m.v. Prod.tjen. Res.bas. Totalt Hus.tjen. Industri m.v. Prod.tjen. Res.bas. Totalt Hus.tjen. Industri m.v. Prod.tjen. Res.bas. Totalt Omslaget til økt sysselsetting (vises ikke i figuren) kom først i Hamar-regionen, der særlig virksomheter innenfor husholdsrettede og produksjonsrettede tjenester bidro til veksten fra 1995 til Også i de andre regionene kom veksten særlig innenfor disse næringene. Hamarregionen og Nord-Østerdalen hadde til forskjell fra de andre regionene markant vekst innenfor industri m.v i denne perioden. 13

15 1.4 Befolkningen i Hedmark Figuren til høyre illustrerer for så vidt et kjent poeng. Hedmark har en forholdsvis gammel befolking. Hvor skjev alderssammensetningen er illustrert i figuren der vi har beregnet hvor mange personer fylket skulle ha hatt i ulike aldersgrupper dersom fylkets aldersstruktur var som landets. Med denne betraktningsmåten skulle fylket hatt vel flere innbyggere mellom 0 4 år. I befolkningsgruppen, år mangler fylket Avvik fra landsgjennomsnittet nesten innbyggere. På den annen side har Hedmark om lag "for mange" over 64 år. Det er store regionale forskjeller. Glåmdalen og Sør-Østerdalen har, sammenlignet med de to andre regionene i fylket, forholdsvis få under 16 år. Disse regionene viser også det vanlige bildet med forholdsvis mange eldre. Nord-Østerdalen er litt spesiell ved at regionen har en aldersstruktur nesten lik Norges for grupper frem til 19 år. Deretter har regionen veldig få åringer. Dette oppveies av forholdsvis mange eldre over 67 år. Også Hamarregionen viser nesten samme mønster, men med mindre utslag enn Nord- Østerdalen. I figuren til høyre er befolkningen brutt ned i ulike ervervsgrupper. Hvordan disse gruppene avviker fra 0-19 studenter Arb. Styrke Uføre A.pensjonister landsgjennomsnittet er så 2500 beregnet for ulike grupper Fylket har en lav 1000 ledighetsprosent og det har også en forholdsvis liten arbeidsstyrke, definert som personer i arbeid pluss registrerte ledige. Noe av underrepresentasjonen her skyldes en forholdsvis høy alder på befolkningen, noe som tyter ut i forholdsvis mange alderspensjonister. Hamarregionen Glåmdalen Sør-Østerdalen Nord-Østerdalen Vet en noe om befolkingsutviklingen fremover? Med den aldersstruktur Hedmark har i dag, er det realistisk sett bare stor netto innflytting som kan opprettholde folketallet i fylket de kommende tjue år. Selv med stor netto innflytting må det forventes at folketallet vil gå ned i mange av kommunene i fylket. 14

16 Når det gjelder hvem som flytter og hvor de flytter er de viktigste forholdene oppsummert i den blå boksen til høyre. Antall nykommere (personer som bor i en annen kommune enn sin oppvekstkommune) varierer sterkt fra kommune til kommune, og det er kommuner med stort antall nykommere som mest sannsynlig vil oppleve en positiv befolkningsutvikling. I diskusjoner om befolkningsutviklingen i distriktene fokuseres det ofte på at * Ungdom flytter i stor grad ut i alle kommune * Forholdsvis få kommer tilbake i alle kommuner * Antall nykommere varierer sterkt fra kommune til kommune * Nykommerne søker spesielt sentrale tjenesteytende kommuner. * Tilbakevendere flytter ikke tilbake til hjemkommunen men først og fremst til en mer sentral kommune nær hjemkommunen. * For både nykommere og tilbakevendere er det mest slik at Kvinner søker hovedsakelig offentlige stillinger, også i utkantkommuner Mannlige nykommere søker seg inn i privat tjenesteytenede sektor i regionsentrene. en må holde på ungdommen og/eller at en må få ungdommen til å flytte tilbake. I de fleste sammenhenger sikter en til ungdom som er vokst opp i distriktet. Tallene som kommer fram gjennom livsløpsanalyser som rapporten refererer til, tyder på at en burde legge mer vekt på nykommerne. Dette har trolig stor betydning for hvilke virkemidler som er relevante, og om en i det hele tatt kan nå målet om å hindre ytterligere befolkningstilbakegang. 15

17 1.5 Arbeidsmarked og pendling i Hedmark Fylket har vesentlig flere sysselsatte enn arbeidsplasser, jf. figuren til høyre som viser utviklingen i og fordelingen av arbeidsstyrken i Hedmark. Dette innebærer bl.a. at utviklingen i lokale arbeidsplasser og næringsvirksomheter bare delvis sier noe om uviklingen i lønnsinntektsforholdene i fylket. Arbeidsplasser Netto utpendling Ledige Hvordan utviklet antall yrkesaktive seg? Som figuren viser økte antallet lokale arbeidsplasser i perioden 1994 til 1999, med vel Antall yrkesaktive i Hedmark økte imidlertid enda raskere som følge av en kraftig økning i netto utpendling fra fylket. Netto utpendlingen økte med vel personer tilsvarerende 55 prosent fra 1994 til Mens antall arbeidsplasser i Hedmark i 1999 var det samme som ti år før, økte antall sysselsatte hedmarkinger med vel personer når en ser tiårs perioden under ett. Tilgangen på arbeidsplasser utenfor fylket kompenserer altså noe for svak utvikling i fylkets næringsliv. Det var imidlertid på langt nær nok til å matche den sterke veksten i Nord- Østerdalen sysselsetting på 13 prosent som landet har vist i perioden. Når Sør- Østerdalen Ledige Nettoutpendling det gjelder omfang av Glåmdalen nettoutpendling er det store regionale forskjeller, varierende Hamarregionen fra 6 prosent av Hamarregionens arbeidsstyrke til nesten 18 prosent i Glåmdalsregionen. 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 16

18 1.6 Hva lever så hedmarkingen av? I rapporten brukes tre ulike begreper for verdiskapning, og hvordan verdiskapning i form av inntekt fordeler seg, for å svare på dette spørsmålet. De tre begrepene er angitt i boksen til høyre. -Bruttoregionprodukt (BRP) som sier noe om de verdier som skapes gjennom produksjonsaktiviteter innenfor fylkets grenser (i prinsippet uavhengig av hvem som skaper og mottar verdiene). Hedmarks BRP var i 1995 på 23,3 mrd. kroner eller kr/innbygger. -Bruttoinntekt fra selvangivelsen. Dette beskriver inntektene til bosatte i Hedmark, både i form av lønns-, nærings og kapitalinntekter, uavhengig av hvor disse stammer fra, samt i form av pensjoner fra offentlige eller private ordninger. Hedmarks BRI var i 1998 på 26,6 mrd. kroner, eller nesten kr/innbygger Alle fylker Østfold Oslo/Akershus -Disponibel inntekt som er lik bruttoinntekt (altså begrepet over) korrigert for skattefrie overføringer og innbetalt skatt. Disponibel inntekt er grovt sett et mål på befolkningens materielle velferd og for lokal kjøpekraft. Er for 1998 beregnet til 22 mrd. kroner, eller kr/innbygger i Hedmark. Uansett hvilket av de tre målene vi bruker ligger Hedmark under landsgjennomsnittet. Verst er det med verdiskaping/brp per innbygger hvor Hedmarksnivået bare er tre firedeler av landsgjennomsnittet. Inntrykket av situasjonen for Hedmark bedres imidlertid når en går over fra å se på BRP til bruttoinntekt og disponibel inntekt, hvor fylket ligger hhv. 12 og 9 prosent under landsgjennomsnittet. Dette skyldes at bruttoinntekten på et vis korrigerer verdiskapningstallene (målt ved bruttoprodukt) for nettoutpendling og pensjoner. Videre reflekterer disponibel inntekt at skattesystemet, inklusive de skattefrie overføringene, jevner ut regionale forskjeller i Norge. Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland BRP/innbygger Bruttoinntekt/innbygger Disponibel inntekt/innbygger Sogn & F. Møre & R. S-Trøndelag N-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Noe av det uheldige inntrykket av forholdet mellom Hedmark og landsgjennomsnittet skyldes det høye nivå på verdiskaping og inntekter i Oslo/Akershus, som i stor grad drar opp landsgjennomsnittet. Likevel er det en kjensgjerning at Hedmark ligger i bunnsjiktet blant landets fylker ved alle disse sammenlikningene. Hvorfor ligger så Hedmark dårlig an? Årsaken til dette er sammensatt, men kan grovt sett deles i en demografisk komponent og en komponent som går på næringsstruktur. Sterkest innflytelse vurderes den demografiske komponenten har ha. Hedmark har en høyere andel alderspensjonister enn noe annet norsk fylke og pensjonister har gjennomgående lavere inntekt enn yrkesaktive. Når det 17

19 gjelder næringsstruktur må en trekke frem at mye av arbeidsplassene i Hedmark finnes innenfor lavinntektsyrker, og at kapitalinntektene er lavere i Hedmark enn på landsbasis. Hvordan er så inntektsforholdene internt i Hedmark? Gjennomsnittlig bruttoinntekt og disponibel inntekt per innbygger er lavere enn landsgjennomsnittet for alle Hedmarksregionene Bruttoinntekt Heller ingen 94 Disponibel inntekt enkeltkommuner matcher landgjennomsnittet for bruttoinntekt, mens Hamar kommune så vidt holder landsgjennomsnittet for disponibel inntekt. Tolga har lavest gjennomsnittsinntekt blant Hedmarkskommunene. Hamarreg. Glåmdal S-Østerdal N-Østerdal Hedmark Alle fylker Hvor stammer så inntektene fra? 73 prosent av Hedmarkingenes gjennomsnittsinntekt kommer fra lønns- og næringsinntekt, over 17 prosent fra offentlige pensjoner og resten fra tjenestepensjoner, kapitalinntekter m.m. Mens vi ofte snakker om Hedmark og mange Hedmarkskommuner som jordbruk- og skogbruksbaserte, er faktum at næringsinntektene fra primærnæringene kun utgjør 3,8 prosent av bruttoinntekten i Hedmark. Det er bare i Tolga, Os og Folldal at inntektene fra primærnæringene er over 10 prosent. Hvordan har så verdiskaping og inntekter utviklet seg i Hedmark? Analyser i rapportens del I viser at verdiskapningen målt ved bruttoregionproduktet økte med 7,1 prosent i nominell verdi mellom 1992 og 1995 (som er siste år med fylkestall fra nasjonalregnskapet). Dette er en meget svak vekst som bare så vidt holdt følge med den generelle prisveksten i perioden. Veksten i Hedmark er under halvparten av veksten på landsbasis. Analysen viser at underveksten i Hedmark bare i mindre grad skyldes at fylket hadde et strukturproblem, dvs. en overrepresentasjon av næringer med tilbakegang eller svak vekst på landsbasis og lite av vekstkraftige næringer. Hovedforklaringen er at fylket tapte markedsandeler, dvs. hadde svakere vekst enn landet ellers innenfor de enkelte næringer. Ser vi på bruttoinntektens utvikling i perioden blir bildet lysere. Her var den prosentvise veksten i Hedmark som på landsbasis når vi regner per innbygger, dvs. korrigerer for at Hedmark i perioden hadde en svak befolkningsnedgang, mens befolkningen vokste på landsbasis. 18

Statlig budsjettpolitikk og regional utvikling En kvantitativ analyse for Effektutvalget

Statlig budsjettpolitikk og regional utvikling En kvantitativ analyse for Effektutvalget ØF-rapport nr. 15/2002 Statlig budsjettpolitikk og regional utvikling En kvantitativ analyse for Effektutvalget av Morten Ørbeck Tittel: Forfattere: Statlig budsjettpolitikk og regional utvikling. Morten

Detaljer

Hamars rolle som regionsenter

Hamars rolle som regionsenter ØF-rapport nr. 02/2010 Hamars rolle som regionsenter av Morten Ørbeck Atle Hauge Per Kristian Alnes Svein Erik Hagen Asgeir Skålholt 1 ØF-rapport nr. 02/2010 Hamars rolle som regionsenter av Morten Ørbeck,

Detaljer

Notater. Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl. Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak

Notater. Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl. Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak 2003/31 Notater 2003 Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl Notater Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak Forskningsavdelingen Emnegruppe: 09.90

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar

Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar ØF-rapport nr. 09/2009 Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar av Per Kristian Alnes, Svein Erik Hagen, Arne Vasaasen, Morten Ørbeck ØF-rapport nr. 09/2009 Befolkning, næringsliv og attraktivitet

Detaljer

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning ØF-rapport nr. 10/2008 Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning av Tor Selstad og Per Kristian Alnes 1 Tittel: Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten Ørbeck Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten

Detaljer

Pendling, flytting og bolyst i Hedmark

Pendling, flytting og bolyst i Hedmark ØF-rapport nr. 11/2003 Pendling, flytting og bolyst i Hedmark av Espen Køhn, Pelle Engesæter og Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Foto: Glomfjord Industripark Mars 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1. Innledning...

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av en ventetransitt Etablering av en ventetransitt på Evje

Ringvirkningsanalyse av en ventetransitt Etablering av en ventetransitt på Evje Prosjektrapport nr. 28/2002 Ringvirkningsanalyse av en ventetransitt Etablering av en ventetransitt på Evje Liv Bente Hannevik Friestad, Rune Jamt og Nina Jentoft Tittel Forfattere Ringvirkningsanalyse

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz Arbeidsnotat 2008-005 Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz* Sammendrag Mulighetene

Detaljer

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier MENON publikasjon Nr. 5/2007 Alderdom og spesialisering Norsk næringsstruktur i 2025 i lys av eldrebølge og globalisering Leo A. Grünfeld Jørgen Heibø Modalsli Rolf Røtnes ENON AS kompetansenettverk for

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr.

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr. Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Vestlandsforsking-rapport nr. 8/2011 Lars E. Eide, Johannes Idsø, Erik W Jakobsen, Ingjerd Skogseid, Morten Simonsen side 2 Vestlandsforsking

Detaljer

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN RAPPORT 4/2015 ISBN 978-82-7492-298-3 ISSN 1890-5226 ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN [ Google maps] AV TORIL RINGHOLM, EIRIK MIKKELSEN, PER KRISTIAN ALNES, ATLE HAUGE, IVAR LIE,

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler?

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine B. Solbu ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine

Detaljer

Grenseindeksen. En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor

Grenseindeksen. En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor Grenseindeksen En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor EUs Mål 3 Territorielt samarbeid 2007-2013 Sverige-Norge-programmet Steinkjer

Detaljer