Ny barnehage- og skolestruktur i Grue Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny barnehage- og skolestruktur i Grue Kommune"

Transkript

1 Rapport fra BARSK prosjektet Ny barnehage- og skolestruktur i Grue Kommune Vedtatt i styringsgruppa

2 Rapporten er utarbeidet av: Anne Berit Gullikstad, leder i enhet for utvikling (Prosjektleder) Henvendelse Grue kommune Illustrasjoner/ bilder: Figurer: Tore Hansen Foto: Grue barne- og ungdomsskole Gromungen barnehage 2

3 Innhold Forord Innledning Bakgrunn og historikk Bakgrunn Økonomisk og organisatorisk omstilling Kunnskapsløftet Barnehageløftet KS - vedtak i tida som har hatt betydning for rammer og framdrift i Barsk- prosjektet Prosjektorganisering Oppgaver og mandat for BARSK- prosjektet (fra prosjektplanen) Organisering Organisasjonskart Ansvar og roller Endringer vedrørende ansvar og roller i løpet av prosjektperioden Samarbeid og koordinering Styringsgruppas arbeid Representanter i styringsgruppa Styringsgruppas arbeid og rolle i ulike faser, drøftingstema og beslutninger Skolebygg Barnehagebygg Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper skole (S 1 10) Arbeidsgrupper som ikke er igangsatt: S1: Pedagogisk plattform S 2: Skolebygget S3: Uteområdet S4: Skoleskyss S5: Ledelse og administrasjon S7: Avvikling av Grinder, Refset og Namnå skoler med SFO S9: IKT Utsmykning av skolen Arbeidsgrupper barnehage B1: Pedagogisk plattform B2: Barnehagebygg og uteområdet B 3: Ledelse og administrasjon B4: Bemanning B5: Avvikling av Grinder, Hukusjøen barnehager B6 Endring av vedtekter/samordning av opptak B7: IKT i barnehagen Styringsgruppens anbefaling for evaluering av prosjektet Vedlegg Referanser/ tilleggslitteratur...44 VEDLEGG

4 Forord Barsk t prosjekt i Grue Grue delte skjebne med flere Glåmdalkommuner i årene ved å havne på Robeklista. Kommunen hadde opparbeidet gjeld på bakgrunn av negative tall i regnskapet over flere år. For Grue kommune betydde dette en tilbakebetaling på 30 mill over 3 år gjennom et økonomisk og organisatorisk omstillingsprosjekt, slik at vi skulle klare å nedbetale gjelda og få en bærekraftig økonomi for framtida. Delprosjekt 7: Barnehage- og skolestruktur (Forprosjektfasen) Som ett av 8 delprosjekt i omstillingsprosjektet ble grunnlaget for en ny barnehage- og skolestruktur lagt gjennom delprosjekt 7. Skolesjef Anita Goplen var prosjektleder for delprosjektet med representanter fra kommunestyret, tillitsvalgte, ledere og ansatte i barnehage- og skolesektoren. Forprosjektfasen pågikk i tida juni til desember Gruppen utredet ulike modeller for en ny barnehage- og skolestruktur og foretok analyser bl a på bakgrunn av elevtallsprognoser, pedagogiske hensyn, grendehensyn, skyssbehov, ledelse, restaurerings- og ombyggingsbehov. På dette tidspunktet var det 5 barnetrinnsskoler, 1 ungdomsskole, 5 kommunale og 1 privat barnehage. Prosjektgruppen arrangerte åpne møter i alle grendene hvor analyser og prognoser ble lagt fram. Disse møtene ble godt besøkt, og alle alternative forslag til ny organisering ble presentert og diskutert. Prosjektgruppen ga sin anbefaling til styringsgruppen for omstillingsprosjektet som videre ble lagt fram til behandling i kommunestyret sammen med anbefalinger fra de andre delprosjektene. Alternativ B fra prosjektgruppen ble den 19. desember 2005 vedtatt for framtidig barnehage- og skolestruktur: Delprosjektets beregninger for innsparingsmuligheter lå på 3,6 mill i årlige driftsutgifter og innebar følgende for ny barnehage- og skolestruktur, basert på en kostnadsberegning av hele prosjektet til kr 58 mill: Barne- og ungdomsskole med SFO på Kirkenær ( trinn) Oppvekstsenter på Svullrya (1. 4. trinn + SFO + barnehage) Solungen barnehage Namnå barnehage Musikk og kulturskolen samordnes med skolen på Kirkenær Forslaget innebærer at følgende skoler og barnehager blir nedlagt: Grinder skole, Refset skole, Namnå skole, Hukusjøen barnehage, Grinder barnehage og Grue opplæringssenter Enhet for oppvekst vil bestå av dagens tjenester inntil framtidig barnehage- og skolestruktur er gjennomført. Delprosjekt 9 BARSK (Hovedprosjektfasen) Prosjektet ble definert som et delprosjekt under Strategier for Grue kommunes økonomiske og organisatoriske omstilling Prosjektet ble lansert som BARSK prosjektet som en forkortelse av de første bokstavene i Barnehage- og skole. 4

5 Gjennom et skisseprosjekt våren 2006 utført av Bjørnstad Prosjektering, ble kostnadene for ombygging og tilbygg for ny barne- og ungdomsskole beregnet til 88 mill. På denne bakgrunnen ble det innhentet tilbud fra arkitekter til å tegne en ny skole. Arkitekt Espen Aursand fikk anbudet og startet opp sitt arbeid høsten 2006 i tett dialog med prosjektledelsen og styringsgruppen. Det var på det tidspunktet oppnevnt en styringsgruppe for Barsk prosjektet hvor det var representanter fra prosjekteier, administrasjon, ansatte, foreldre og politikere. Det ble tilsatt 2 prosjektledere i 50 % stilling; Nina Keiseraas Foss som prosjektleder for bygg og uteområde, og Anne Berit Gullikstad for resten av organisasjonsprosjektet. (Skoleprosjektet med 8 delprosjekt: Pedagogisk plattform, IKT, skoleskyss, ledelse og administrasjon, avvikling og flytting fra grendeskolene, samt barnehageprosjektet med 7 delprosjekt over parallelle problemstillinger som i skoleprosjektet) Vedtaksfasen for bygget I mars 2007 forelå et ferdig forprosjekt fra Espen Aursand Arkitekter AS til en sum på 105 mill inkludert bl a barnehageprosjektet, flyttekostnader og utsmykninger. Det ble lagt fram en sak i kommunestyret 16. april hvor enkelte reduksjoner i prosjektet ble foreslått som alternativ for gjennomføring av bygging. Et knapt flertall gikk inn for en kostnadsramme på 105 millioner inkludert renovering av basseng, auditorium, og andre spesialrom. Etter en anbudsrunde i juli/ august 2007, ble summen atskillig høyere enn arkitektens anslag, og det var behov for en ny runde i kommunestyret på bakgrunn av at anbudet oversteg de tidligere vedtatte kostnadsrammene. 1. oktober 2007 behandlet kommunestyret en ny sak om kostnadsrammer og finansiering. Byggeprosjektet ble vedtatt innenfor en ramme på 127,4 mill for det totale Barsk prosjektet. Da var blant annet basseng, auditorium og andre spesialrom tatt ut av skolebygget. Per Anders Bakke ble engasjert gjennom Bjørnstad Prosjektering som prosjektleder for byggeprosjektet. Glåma bygg AS ble etter anbudsrunden valgt som hovedentreprenør med byggestart 15. oktober 2007 Ny skole handler om mer enn hus BARSK prosjektet handlet om å endre noe grunnleggende kjent og trygt ved grendene, nemlig at her var barnehagen og skolen plassert med alle de stolte tradisjonene som dette rommer. Denne kraftige omstillingen har skapt debatt med engasjement i alle generasjoner. Det har allikevel vært mye positive signaler og svært få negative reaksjoner i presse/ media. Denne omstillingen handler om å planlegge for mange tiår fram i tid. Det har vært sentralt i Barsk- prosjektet å benytte den kompetansen og velviljen som er i de ulike involvert grupper, elever, foreldre, ansatte og kommuneadministrasjonen. Tilslutt gjenstår det bare å takke for den formidable innsatsen som er gjort for at dette prosjektet har kommet vel i havn, og dessuten ønske hele bygda lykke til med en flott skolebygning og ny barnehage og ett unikt prosjekt! Anne Berit Gullikstad prosjektleder 5

6 1. Innledning Kommunestyret i Grue fattet den 19.desember 2005 et vedtak om ny barnehage- og skolestruktur som er bakgrunn for det som ble navngitt som BARSK prosjektet. Prosjektet har hatt stor kompleksitet med mange involvert. Det er notert til sammen 3400 arbeidstimer for avholdt møtetid, planleggingsdager og personalmøter knyttet til prosjektet i denne perioden. Kommunestyrets vedtak i 2005 betydde store endringer for hele Gruesamfunnet. Prosjektet har engasjert bredt innad i kommunen og i Glåmdalsdistriktet gjennom media. Prosjektet har også gitt gjenlyd utenfor regionen, da mange kommuner har like utfordringer, men møter stor motstand og bølger i befolkningen når diskusjon om nedlegging av grendeskoler blir reist. Denne rapporten vil ikke omhandle prosessen som førte fra til vedtaket i 2005, men bygger på dette ved de rapporter som er gitt i etterkant av delprosjektene i forprosjekt- og hovedprosjektfasen i Grue kommunes omstillingsprogram ( ) Dette vil bli referert til (kapittel 2: Bakgrunn og historikk). Byggeprosjektene har vært skilt ut som egen prosjekt med prosjektledelse som har rapportert direkte til rådmannen og vil ikke bli omfattet av denne rapporten. Barsk prosjektets mandat danner utgangspunktet for hva som rapporteres i denne sammenheng, men deler av mandatet er overført til byggekomité for skoleutbygging og barnehagebygg. De ulike fasene blir redegjort for i kapittel 2. I kapittel 3-5 redegjøres for prosjektets organisering, samarbeid og koordinering, og styringsgruppens sammensetning, mandat og arbeid i de ulike fasene Rapporten gir videre et bilde av organisasjonsprosjektet som berører alle de menneskelige og materielle endringer som den store omstillingen har krevd, med unntak av bygg og investeringer. Arbeidet har vært gjennomført i ulike arbeidsgrupper med egne mandat og rapportert til styringsgruppen. I kapittel 6 redegjøres for arbeidsgruppenes resultater/ konklusjoner. Siste kapittel redegjør for styringsgruppas vurderinger og innstilling i forhold til eventuell framtidig evaluering av prosjektet. Vedlegg: Som vedlegg til rapporten ligger pedagogisk plattform for barnehagene og skolen, dessuten en oversikt over tidligere rapporter som vedrører prosjektet. 6

7 2. Bakgrunn og historikk 2.1 Bakgrunn Økonomisk og organisatorisk omstilling Grue kommune hadde i fra en svært anstrengt økonomi. Pr hadde kommunen et økonomisk omstillingsbehov på 30 millioner kroner. Kortsiktige tiltak ville ikke lenger løse kommunens økonomiske utfordringer. Det var derfor nødvendig å legge en langsiktig strategi for kommunens omstillingsarbeid. Høsten 2005 ble det gjennomført et forprosjekt i Grue kommune med 8 delprosjekter. Et delprosjekt hadde temaområde skole - og barnehagestruktur. Målet for dette prosjektet var å fremme forslag om en framtidig struktur og organisering innenfor en kostnadsramme som reduserer netto driftskostnad med minimum 4,5 millioner kroner innen utgangen av I forprosjektet gjorde delprosjektgruppe 7 et arbeid som innebar å identifisere aktuelle faktorer, prioriterte viktigheten av disse, og beregnet kostnadene innen ulike modellforslag for en ny skole og barnehagestruktur. På grunnlag av forprosjektet, og styringsgruppas tilråding, gjorde Kommunestyret følgende vedtak i den : Alternativ B fra prosjektgruppa ble vedtatt som framtidig skole- og barnehagestruktur. Dette innebærer: Barne- og ungdomsskole med SFO på Kirkenær ( trinn) Oppvekstsenter på Svullrya (1.-4. trinn + SFO + barnehage) Solungen Barnehage Namnå Barnehage Musikk og kulturskolen samordnes med skolen på Kirkenær Forslaget innebærer at følgende skoler og barnehager blir nedlagt: Grinder skole, Refset skole, Namnå skole, Hukusjøen barnehage, Grinder barnehage og Grue opplæringssenter Enhet for oppvekst vil bestå av dagens tjenester inntil framtidig barnehage- og skolestruktur er gjennomført. Prosjektet er definert som et delprosjekt under Strategi for Grue kommunes økonomiske og organisatoriske omstilling Hovedprosjektet (Grue kommune) Økonomisk og organisatorisk omstilling ble gjennomført i våren 2006 med 10 delprosjekt. Delprosjekt 9: Barnehage- og skolestruktur ble da kalt BARSK prosjektet.. Prosjektet hadde ansvar for å konkretisere planer for gjennomføringen av en ny barnehage- og skolestruktur som i hovedsak besto av å gjennomføre første fase i planlegging (Skissefasen) av byggeprosjektet ved Grue barne- og ungdomsskole og planlegging av organisasjonsutviklingsdelen av prosjektet. For planlegging av byggeprosjektet er det i denne fase hentet rådgiverbistand fra Bjørnstad Prosjektering AS. Rapport fra delprosjektet avlegges i juni 2006, som denne rapporten bygger på 7

8 2.1.2 Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet er en reform som stilte store krav til skolen i forhold til å styrke og kvaliteten på opplæringen og elevenes læringsutbytte. Med reformen er det gitt ressurser til kompetanseutvikling. Innføringen av reformen med nye læreplaner, ny fag- og timefordeling og videreutvikling av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet har foregått parallelt med BARSK prosjektet. Krav til gjennomføring av kunnskapsløftet var en sentral faktor for beslutningen som ble tatt for organisering av skolen i Grue, samtidig som det har vært en parallell prosess i omstillingsfasen lokalt Barnehageløftet Ny barnehagelov og ny rammeplan ble iverksatt fra 1. jan Endringer i følge loven har vært viktig å ta hensyn til i vårt omstillingsarbeid. Lokalt er det også vedtatt barnehagegaranti fra KS - vedtak i tida som har hatt betydning for rammer og framdrift i Barsk- prosjektet Prosjektets opprinnelige framdriftsplan tilsa en prosjektavslutning i oktober Denne ble i praksis forlenget med ca 10 måneder, da blant annet vedtaksfasen og etablering av finansiering tok lenger tid en antatt. Skolen var i utgangspunktet planlagt klar til drift ved skolestart høsten På bakgrunn av skissefasen var rammen for prosjektet beregnet til kr 82 mill. Arkitektens forprosjekt (mars 2007) konkluderte med en økonomisk ramme på kr 105 mill. Etter anbudsrunden (aug 2007) ble sluttsummen 137 mill for å finansiere prosjektet. Dette tilsa flere behandlinger i kommunestyret om hvorvidt prosjektet skulle realiseres. Framdriften av barnehageprosjektet var avhengig av framdrift i skoleprosjektet, og fikk derfor en noe seinere start enn det som var stipulert i prosjektplanen. Kommunestyret fattet også vedtak i budsjettprosessen for 2009 (KS ) som innebar justeringer av den vedtatte barnehagestrukturen ved å opprettholde barnehagedrift på Grinder ved etablering av Grinder Friluftsbarnehage. Dette har endret mange forutsetninger med tanke på barnehageopptak, vedtekter, økonomi, organisering, ledelse og bemanning. Følgende hendelser har hatt betydning for framdrift og rammer i prosjektet: Høst 2005 KS- vedtaket om ny barnehage- og skolestruktur Forprosjektets foreløpige ramme for prosjektet kostnadsberegnet til kr 58 mill. Høsten 2006 I kommunestyrets behandling av hovedprosjektets sluttrapport var ikke kostnadsoversikt og finansieringsplan fra delprosjekt 9 om gjennomføring av BARSK prosjektet ferdig. Denne delen av vedtaket ble derfor utsatt til formannskapsbehandling og kommunestyremøte i august. 8

9 Formannskapet behandlet finansiering og gjennomføring i sak 59/06 den og som sak 084/ og la fram innstilling for Kommunestyret som i sak 044/06 den fattet følgende vedtak: Arkitektfirma engasjeres for detaljprosjektering. Når dette er klart, legges saken fram for endelig beslutning. Rammen på 82 mill. inklusiv infrastruktur må overholdes. Finansiering av prosjekteringen ble fremmet i formannskapet den i sak PS 109/06 med følgende vedtak: Det bevilges kr ,- av tidligere ubrukte lånemidler til finansiering av detaljprosjektering BARSK i Det bevilges ytterligere kr ,- av ubrukte lånemidler samt at det tas opp et nytt lån på resten på kr ,- til finansiering av detaljprosjekteringen i Låneopptaket må godkjennes av Fylkesmannen. Vår og høst 2007 På bakgrunn av forprosjekt levert av Espen Aursand Arkitekter AS var det nødvendig med en ny politisk behandling, da sluttsummen oversteg rammen på 82 mill (KS ) Reviderte kostnader ny barnehage- og skolestruktur i Grue ble behandlet i kommunestyret med følgende vedtak: 1. Rammen for prosjektet ny barnehage- og skolestruktur (BARSK) i Grue settes til 105 mill. kroner. 2. Inntekter ved salg av eiendommer (bygninger, tomter etc) i perioden til og med går i sin helhet til å redusere låneopptaket. Salg av eiendommer som blir til overs etter at Barsk er realisert, skal nyttes til å redusere låneopptaket. Etter anbudsrunden juli august 2007 ble det på nytt behov for en behandling i Kommunestyret, da anbudene beløp seg til 137 mill. Den ble kostnadsrammen og finansiering av prosjektet på nytt behandlet. Bygging ble vedtatt og den økonomiske rammen for prosjektet fastsatt til 127,4 mill. Dette innebar noen reduksjoner i prosjektet. Dette betydde at basseng, auditoriet, treningshybel og Blackbox- rommet ikke skulle realiseres. Vedtak KS BARSK-prosjektet realiseres med en ramme på kr. 127,4 mill. 2. Prosjektet finansieres på følgende måte: - HEAS-midler 14 mill. kr. - momskomp. 4 mill. kr. - salg av kommunal eiendom 2,4 mill. kr. - lån 107 mill. kr. Sum 127,4 mill. kr. Høst 2008 Kommunestyret Under behandling av budsjett 2009 ble spørsmålet om videre barnehagedrift på Grinder behandlet. Følgende vedtak ble fattet: 9

10 1.b Det avsettes kr fra budsjettet til Svullrya skole. Åpen barnehage i sin nåværende form avvikles. Dette vil til sammen utgjøre ca kr som øremerkes eventuell friluftsbarnehage på Grinder. Vår 2009 Våren 2009 var det en dialog mellom kommunen og Grinder grendelag i forhold til etablering av friluftsbarnehage i samfunnssalen. Dette under forutsetning av at Grendelaget eide, istandsatte lokalene som skulle leies ut til drift av en kommunal barnehageavdeling under Namnå barnehage. Den økonomiske rammen var gitt i vedtak Vedtak i: KS-026/09 1. Det etableres friluftsbarnehage med 18 plasser i samfunnssalen Grinder skole for barni alderen 1 6 år, barn 3-6 år prioriteres. 2. Samfunnssalen og omliggende område selges for kr 1,- til Grinder grendelag SA underforutsetning av: a. Lokalene istandsettes slik at det ihht gjeldende regelverk kan gis barnehagetilbud til 18 barn i alderen 1 6 år b. Det inngås leieavtale på maksimum 5 år og innenfor en forsvarlig økonomisk ramme (2009/2010) ihht vedtatt bevilgning til drift av friluftsbarnehagetilbud 3. Grinder grendelag SA oppfordres til å etablere privat barnehagedrift i lokalene fra og med barnehageåret Rådmannen får fullmakt til å inngå nødvendige avtaler ift salg og leieavtale. 5. Hvis det ikke er mulig å komme til enighet i hht punkt 1 velges alternativ 1 i saksutredningen Høst 2009 Ved regnskapsavslutning når skolebygget var ferdigstilt var prosjektkostnadene ca 10 mill under rammen på 127,4. Kommunestyret vedtok en omdisponering av dette overskuddet med bl a økte midler til inventar og utstyr ved både skolen og barnehagen. Fra elevkantinene: Maleri Lars Teigum 10

11 3. Prosjektorganisering 3.1 Oppgaver og mandat for BARSK- prosjektet (fra prosjektplanen) Ved avslutning av hovedprosjektet (Økonomisk og organisatorisk omstilling ) ble rapporten for delprosjekt 9 lagt fram for styringsgruppen sammen med prosjektplan for Barskprosjektet. Prosjektplanen ble vedtatt i juni 2006 med følgende oppgaver, forutsetninger og mandat: Prosjektplan for arbeid med ny skole og barnehagestruktur : BARSK prosjektet. Prosjektplanen har følgende oppgaver: Vise organisering, mandat og deltakere i prosjektet Vise tidsplan og aktiviteter Klargjøre frister og ansvarsforhold Peke på viktige forutsetninger for å lykkes Gjennomføring av planen forutsetter: Hardt arbeid og positiv innstilling Målrettet styring og koordinering At stramme tidsfrister blir holdt At prosjektets tiltak blir prioritert i politisk og administrativ organisasjon God informasjon, dialog og aktiv deltakelse Fleksibilitet hos politikere, ledere, tilsatte og arbeidstakerorganisasjonene Mandat Denne rapporten omhandler de kulepunktene som er uthevet, med unntak av vurderinger som er gjort av byggekomiteen og kommunestyret innunder punktet) På grunnlag av kommunestyrets vedtak i møte om ny barnehage- og skolestruktur, skal prosjektgruppa arbeide videre med å konkretisere hvordan vedtaket kan gjennomføres i praksis. Som ledd i arbeidet skal det utarbeides tids- og aktivitetsplan for gjennomføringen. Prosjektgruppa skal gjennomføre et forprosjekt for rehabilitering/påbygging av skolebygget for Grue barne og ungdomsskole, herunder hensyntaking av lokalisering av musikk og kulturskolen, et evt. framtidig kombinasjonsbibliotek, utvidet bruk av Gruehallen som gymsal og utforming av uteareal. Prosjektgruppa skal gjennomføre en arbeidsprosess med ansatte i barnehager og skole for å etablere felles pedagogisk plattform og felles kultur. Gjennomføre en prosess som går på videre bruk av skole- og barnehagebygg etter nedleggelse. Gjennomføre et prosjekt som går på tilrettelegging og ombygging av ny barnehage. Utrede ledelsesstrukturen som skal gjelde etter omstrukturering av enhet for oppvekst på resultatenhetsnivå og kommunenivå, slik at den harmoniseres med organisasjonen for øvrig. Iverksette kommunestyrets vedtak om gjennomføring av rehabilitering/påbygging av skolen og ombyggingstiltak for barnehagene. 11

12 3.2 Organisering Prosjektplanen beskriver i utgangspunktet en organisering hvor BARSK prosjektet består av en styringsgruppe som rapporterer til Kommunestyret via rådmannen. Prosjektledelse ved rektor på Grue barne- og ungdomsskole og arbeidsgrupper for hvert av tiltakene som beskrives i følgende: (For oppfølging av byggeprosjektet ved GBUS opprettes en byggekomité som består av: Rektor/prosjektleder, verneombud, ansvarlig ved bygg og eiendomsavdelingen) 3.3 Organisasjonskart Skoleprosjektet: Styringsgruppe Prosjektledelse Pedagogisk plattform Skolebygg Skoleskyss Uteområde Ledelse Avvikling av skolene Bemanningsplaner Etablering av felles kultur Planer for bygg etter utflytting IKT 12

13 Barnehageprosjektet: S ty rin g s g ru p p e P ro s je k tle d e ls e P e d a g o g is k p la ttfo rm B a rn e h a g e b y g g m e d u te o m rå d e L e d e ls e A v v ik lin g a v b a rn e h a g e n e B e m a n n in g s p la n e r E ta b le rin g a v fe lle s k u ltu r P la n e r fo r b y g g e tte r u tfly ttin g IK T 3.4 Ansvar og roller Prosjektplanen beskrev de ulike rollene i prosjektet slik: Enhetsleder oppvekst var prosjektansvarlig og styringsgruppa hadde ansvaret for å oppfylle prosjektets mandat, herunder også løpende avklare hvilke oppgaver i prosjektet som skulle følge den ordinære linjeorganisasjonen. Prosjektleders rolle var å ha ansvar for at prosjektet gikk etter planen og koordinere ressurs og tidsplaner, samt samarbeide nært med prosjektansvarlig. Prosjektleders rolle var også å sikre at resultatet vil fungere på en tilfredsstillende måte når prosjektet avsluttes. De ansattes representanter hadde ansvaret for medvirkning og drøftinger slik det er forutsatt i avtaleverket. 3.5 Endringer vedrørende ansvar og roller i løpet av prosjektperioden I løpet av perioden som prosjektet har pågått, er mange forutsetninger endret når det gjelder prosjekteier, prosjektansvarlig og andre roller i prosjektet. Følgende faktorer har på ulike måter hatt betydning for gjennomføringen med tanke på at forutsetninger som var lagt, er endret underveis: Fra blir det delt prosjektledelse for Barsk. Nina Keiseraas Foss (50 %) med ansvar for koordinering og framdrift for 2 delprosjekt: S2: Skolebygget og S3: Uteområdet. Anne Berit Gullikstad (50 %) med ansvar for koordinering og framdrift av resterende prosjektgrupper. (Se organisasjonskartet) Langtidssykemelding for enhetsleder oppvekst( ) Prosjektleder Anne Berit Gullikstad blir konstituert som enhetsleder oppvekst (vikariat) fra kombinert med prosjektlederrollen 13

14 Ny Rådmann (Grethe Fossum slutter, Kari Andreassen tiltrer) På bakgrunn av Kommunevalget september 2007 overtar Arbeiderpartiet og SV flertallet og Herdis Bragelien blir ordfører fra ca november Prosjektleder Anne Berit Gullikstad blir fra 5.11 overflyttet til stab; Personal og organisasjon. November 2007: Byggelder Per Anders Bakke overtar prosjektlederansvaret for byggeprosjektet og all økonomi i Barsk- prosjektet. Bakke rapporterer fra da av direkte til rådmann med formannskapet som styringsgruppe. Styringsgruppen for BARSK har ikke lenger ansvar for bygg og økonomi i prosjektet. Det opprettes en brukergruppe for skoleprosjektet under byggekomiteen. Camilla Woll ledet denne gruppen sammensatt av representanter fra ansatte innenfor de ulike ansattgrupper ved skolen. Nina Keiseraas Foss blir konstituert som enhetsleder oppvekst (vikariat) i tillegg til å være rektor ved Grue barne- og ungdomsskole fra Rammen for prosjektledelse er ikke en definert stillingsstørrelse fra november Rollen innehas fortsatt av Anne Berit Gullikstad som en del av oppgavene i stillingen som konsulent i stab. Nina Keiseraas Foss slutter i Grue kommune Paul Inge Tønseth tiltrer som rektor ved Grue barne- og ungdomsskole. I tillegg har han rollen som skolefaglig rådgiver hos rådmannen og inngår i rådmannens ledergruppe. Det tilsettes ikke en ny enhetsleder oppvekst, og rådmann har direkte ansvar for barnehageområdet (det som ikke ligger til skolefaglig rådgiver). Aug 2009: Skoledrift på Svullrya opprettholdes og barnehage, skole og SFO driftes under navnet Finnskogen oppvekstsenter som en avdeling under rektor ved Grue barne- og ungdomsskole Ny administrativ organisering i Grue kommune fra Oppvekst og kultur blir et felles strategisk område, hvor enhetsledere har økonomisk, faglig og personalmessig ansvar. Dette betyr at hver barnehage, skole og kulturskolen utgjør en enhet i den nye organisasjonen. 4. Samarbeid og koordinering Prosjektarbeidet har foregått over en lang tidshorisont, med mange ulike personer som har innehatt de sentrale roller i løpet av denne tiden. Styringsgruppa har også hatt store utskiftninger i løpet av perioden. I den første fasen av arbeidet hvor utforming av skolebygg og finansiering var tema var det et tett samarbeid mellom prosjektledelse, prosjektansvarlig og prosjekteier (KS v/rådmann). Når byggeprosjektet og økonomi ble tatt ut av styringsgruppas ansvarsområder fikk vi ett nytt organisasjonskart. Dette medførte også endringer for samordning og koordinering. 14

15 Organisasjonskart etter november 2008 Innhold/ organisering: Bygg: Formannskap Styringsgruppe BARSK Prosjekt - leder Rådmann B 1 S1 og S 8 Byggekomité B 2 B 3 B 4 S3 S 4 Brukergruppe Prosjekteringsgruppe Prosjektleder/ byggeleder Entreprenør S 5 B 5 S 6 B 6 S7 B 7 S 9 B 8 og S 10 Kartet viser et todelt prosjekt hvor Formannskapet er styringsgruppe for byggekomiteen arbeid, og 2 prosjektledere som ikke var knyttet sammen i formelle linjer. Brukergruppa svarte til prosjektleder for bygg. Prosjektleder for Barsk har vært representant i byggekomiteen, slik at informasjonsflyten og koordinering har på et vis fungert gjennom denne linken fra Barsk- prosjektet til byggeprosjekt. Rollen som prosjektansvarlig har som tidligere nevnt vært fordelt på 4 personer som også har hatt rolle som prosjektleder, rektor, skolefaglig ansvarlig. Dette har medført lite kontinuitet i rollen som ansvarlig for prosjektet. Det har etter juni 2008 vært lite koordineringsmøter 15

16 mellom prosjektleder og prosjektansvarlig. Prosjektleder har heller ikke i denne tiden møtt fast på ledermøter i enhet for oppvekst. 5. Styringsgruppas arbeid Prosjektplanen la føringer for styringsgruppens sammensetning slik at prosjektansvarlig, prosjekteier, ansattes representanter, nøkkelpersonell og vernetjenesten var representert. Fra prosjektplanen: BARSK prosjektet består av en styringsgruppe som rapporterer til Kommunestyret via rådmannen. Styringsgruppa består av enhetsleder Anita Sæthre Goplen, økonomikonsulent Inger Sletten, leder for bygg og eiendom Øyvind Melvold, verneombud Per Christian Damhaug, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet Sigrid Holmen, repr. for FAU, Charlotte Holmen, politiker Berit Hanestad, repr. for felleslista. I tillegg utvides gruppa med en politisk representant, en tillitsvalgt og rådmannen eller den hun utpeker. Rektor ved Grue barne- og ungdomsskole er engasjert som prosjektleder i prosjekteringsperioden og anbefales derfor ikke som medlem i styringsgruppa. Styringsgruppa konstitueres med valg av leder ved første møte. For gjennomføring av tiltak som vedrører barnehagene vil medlemmer i styringsgruppa som er tilknyttet skolene bli byttet med representanter for barnehagene. Det er bare 2 av representantene som har vært med fast i styringsgruppa fra start til avslutning. Det er Inger Sletten økonomikonsulent og Liv Nøkleberg tillitsvalgt for Fagforbundet. Prosjektlederne har møtt i styringsgruppa uten stemmerett 16

17 5.1 Representanter i styringsgruppa Navn Rolle i styringsgruppa Representerer Periode Anita Goplen Leder Enhetsleder oppvekst prosjektansvarlig Aug 2006 mars 2007 Inger Sletten Sekretær Økonomikonsulent enhet Aug > for oppvekst Berit Hanestad Pol. repr Felleslista Aug 2006 des 2006 Nils Vanebo Pol. repr Felleslista Jan 2007 sept 2007 Kari Rudi Pol. repr Arbeiderpartiet Aug 2006 sept 2007 Herdis Bragelien Pol. repr Arbeiderpartiet Nov > Øyvind Melvold Avd.l bygg og eiendom Enhet for landbruk og teknikk Aug 2006 des 2006 Bjarne Korbøl Rådmannens repr Leder i enhet for administrasjon Aug 2006 juni 2007 Ivar Solberg Enhetsleder Enhet for landbruk og Jan > teknikk Turid Bjerkestrand Økonomileder/ Rådmann Aug > stabsleder Charlotte Holmen Foreldrerepresentant Foreldreutvalg ved alle Aug > skoler Carina Kullerud Foreldrerepresentant Foreldreutvalgene ved > Martinsen barnehagene alle barnehager Liv Nøkleberg Tillitsvalgt Fagforbundet Aug > Camilla Woll Tillitsvalgt Utdanningsforbundet Aug 2006 Aug > Mona Hordvik Tillitsvalgt Utdanningsforbundet Jan 2008 juni 2009 Maren Myhrum Tillitsvalgt Utdanningsforbundet Aug 2008 aug 2009 Per Christian Damhaug Verneombud Vernetjenesten skole Aug 2006 juni 2007 Nina Keiseraas Foss Prosjektet Prosjektansvarlig Prosjektleder Konstituert enhetsleder oppvekst Aug Nov 2007 aug 2008 Anne Berit Gullikstad Prosjektleder Konstituert enhetsleder oppvekst Prosjektet Prosjektansvarlig Aug 2006 > Mars 2007 nov

18 5.2 Styringsgruppas arbeid og rolle i ulike faser, drøftingstema og beslutninger Styringsgruppens ansvarsområde har hatt stor kompleksitet, og det har vært mange avgjørelser med stor betydning for utforming av oppvekst i Grue. Dette gjelder både mennesker og materiell. Den brede representasjonen har vært viktig for å belyse alle interessenters perspektiv. Det har vært mange store og viktige diskusjonstema, men de fleste vedtak har vært enstemmige. Representantene har forholdt seg lojalt til kommunestyrets vedtak i 2005 om ny barnehage- og skolestruktur. Styringsgruppa hadde i den første fasen ansvar for framdriften og at prosjektet holdt de gitte økonomiske rammer til enhver tid. Derfor har det vært nødvendig med flere behandlinger i kommunestyret for å begrunne behovene og utvide de økonomiske rammene i forberedelsesfasen (Beskrevet i kap 2) I byggefasen av skolebygget (etter anbudsrunde og vedtak i KS ) ble byggeprosjektet skilt ut fra styringsgruppens ansvarsområde til byggekomiteen. Likens hadde styringsgruppa ansvar for framdrift av prosjekteringen av barnehagebygg inntil byggekomiteen overtok ansvaret i mars I følgende avsnitt beskrives hovedelementene av de viktigste drøftingstema og beslutninger for styringsgruppas arbeid Skolebygg I rapporten fra skissefasen (juni 2006) formuleres følgende prinsipper for skolebygget: Prinsipper som er grunnlag for utforming av bygget Basearealer for hvert trinn med plass for elever. En base inneholder foruten undervisningsarealene inngang, garderobe og toaletter. Kompakt skolebygg med rene innearealer. Det vektlegges å unngå trafikk gjennom basearealer Tilgjengelighet for funksjonshemmede Desentraliserte arbeidsrom for lærere Sentralt beliggende administrasjon Sambruk av spesialrom Musikk- og kulturskolen i egnede lokaler Færrest mulig heisanlegg Ingen undervisningsarealer i kjellerrom Nyoppussede arealer forandres ikke Alle rom skal være mest mulig i bruk Tydelig hovedinngang Gruehallen brukes som gymsal Alderstilpassede utearealer Disse prinsippene har vært grunnlaget for alt arbeid med utforming av skolen. I skisseprosjektet hadde Bjørnstas prosjektering skissert en løsning for bygget som betydde en utbygging fra barneskolen og vestover og at hovedinngang og administrasjonslokalene skulle knytte nybygg, barneskolen og ungdomskolen sammen. 18

19 Arkitekt Aursand som vant anbudet i hovedprosjektfasen, hadde sin første befaring i Grue 10. oktober Han så for seg en løsning med utbygging østover, samt utbygging av ungdomsskolebygget langs vegg mot nord. Styringsgruppa ble forelagt en skisse i november som ble anbefalt å gå videre på med dette som utgangspunkt. Arkitekten og de prosjekterende arbeidet så videre med dette som hovedform på huset, og detaljer i løsninger baserte seg på de beskrevne prinsipper. Framdriftsplanen tilsa at arkitekten og de prosjekterende skulle være klare med sitt forprosjekt i februar På grunn av uforutsette problemstillinger ble forprosjektet levert ca en måned senere. I utformingsfasen (oktober 2006 mars 2007) var det tett dialog med prosjektledelse og mange drøftinger i styringsgruppa. I denne fasen var det arbeidsgruppen S2 som drev fram arbeidet under ledelse av Nina Keiseraas Foss. Hun møtte i denne perioden representanter for alle interessentgrupper og presenterte tegninger/ løsninger. Dette gjaldt alle lærere (grendeskolene), foreldre, elevråd og kommunelegen. Ikke minst kommunelegen hadde innspill i forhold til universelle løsninger. Spesialrom Spesialrommene har utgangspunkt i pedagogiske og sosiale behov ved en stor skole. Naturfag, musikk, mat og helse og kunst og håndverk er i hovedsak de fagene som krever spesiell utforming. I tillegg har det hele tiden vært ønske om å realisere gode lokaler for Musikk- og kulturskolens ulike behov. Blakbox-rommet var et sterkt ønske, men dette rommet ble ikke realisert og falt ut av prosjektet i siste fase. Sosial- og spesialpedagogiske behov Når det gjelder sosial- og spesialpedagogiske behov var det ønskelig å realisere en trenigshybel og treningsrom. Dette ble en av de elementene som ble prioritert bort i siste fase når prosjektet måtte redusere kostnadene. Styringsgruppa så at behovet delvis kunne dekkes ved bruk av personalrommet med tilstøtende kjøkken i det tidligere barneskolebygget. Kantine For å styrke det sosiale miljøet ved skolen var det ønskelig å bygge en kantine. I arkitektens ulike utkast har dette rommet vært beskrevet som husets hjerte. I siste fase ble det vurdert å kutte dette, men styringsgruppa valgte å anbefale at kantinen ble realisert. Auditorium Arkitekten utformet bygget med å lage auditoriet og musikk/ drama- lokaler i en kombinert løsning i den tidligere gymsalen. Under prioriteringsdiskusjonen i siste fase, ble innredning av auditoriet tatt ut av prosjektet. Under byggefasen kunne man allikevel realisere dette rommet med stoler og audiovisuelt utstyr som prosjektert, takket være en svært raus gave fra Grue Sparebank. Basseng Ungdomskolebygget var i utgangspunktet utstyrt med et basseng (12,5 m). Styringsgruppa ønsket gjennom hele forprosjektfasen å beholde dette og oppruste bassenget til lovkrav fra Dette betydde store omkostninger i prosjektet. På grunn av funn med sterk svekkelse av betongelementer og stål i omliggende vegger og tak, måtte det store omkostninger til som fordyret prosjektet dersom bassenget skulle bestå. Prosjekteringen av dette førte også til forsinkelsen i arkitektens forprosjekt. Etter anbudsrunden hvor man så at kostnadene gikk langt ut over rammen, ble bassenget tatt ut av prosjektet. Dette betydde også at det aldri kunne nyttes som basseng mer, da man valgte å kutte ut de ekstra forsterkningene i vegger og tak som dette ville kreve. 19

20 Bibliotek Skolebygget er ikke utformet med egne lokaler for skolebibliotek. Styringsgruppens innstilling var å ha spredte og tilpassede boksamlinger på de ulike basene (alderstilpasset). Det store rommet i hovedinngangspartiet ble i tegningen kalt for mediatek, og var tiltenkt boksamlinger og informasjonsteknologi. Tidlig i prosjekteringsfasen ba kommunestyret om en utredning av mulighetene for å knytte et kombinasjonsbibliotek til skolebygget. Grue folkebibliotek leier lokaler og dette gir kommunen kostnader. I samarbeid med leder av Folkebiblioteket ble det lagt forutsetninger for et eventuelt kombinasjonsbibliotek. På bakgrunn av ytterligere kostnader og manglende finansiering, ble dette lagt på is. Imidlertid så man muligheter for å kunne realisere denne løsningen seinere ved å avsette areal i tilknytning til hovedinngangen til skolen. Seinere i byggefasen kom på nytt tanken om kombinasjonsbibliotek opp, men denne gang som en løsning i det tidligere bassengarealet. Arkitekten utformet løsninger og saken ble utredet og anbefalt til rådmannen. Rådmannens innstilling var å ikke bygge bibliotek. På dette tidspunktet var så man ennå ikke at det kunne gå mot et overskudd i byggeprosjektet Utsmykning Det ble tidlig i prosjekteringen lagt inn kr til utsmykning av skolen. KORO (Kunst i offentlige rom) ga etter vår søknad i april 2007 et tilsagn på kr samt engasjement av kunstnerisk konsulent. Byggekomiteen besluttet imidlertid i januar 2008 å si fra seg dette tilsagnet, da økonomien i bygeprosjektet fortsatt var noe uklar på grunn så tidlig i byggefasen. Tilsagnet forpliktet oss til å benytte avsatt sum. Byggekomiteen ville ikke på det tidspunktet forplikte seg. Det ble derfor opprettet en lokal kunstkomité. Denne komiteen rapporterte til byggekomiteen, og styringsgruppa ble orientert om arbeidet underveis. Arbeidet refereres i kapittel 6 (6.1.9: Utsmykning) Arbeidsgruppene: På alle møter i styringsgruppa har arbeidsgruppene rapportert fra arbeidet sitt og styringsgruppa har gitt tilbakemeldinger. Alle mandatpunktene er blitt avrapportert i styringsgruppa, og dokumenter som arbeidsgruppene har utformet er behandlet og vedtatt i styringsgruppa Barnehagebygg I forarbeidene før Barsk- prosjektet var det ikke lagt noen prinsipper for utforming av barnehagebygget. Det var avsatt 3 mill til barnehagedelen av prosjektet. Rådmannen forutsatte at av dette skulle gå til utbedringer på Solungen barnehage. Utgangspunktet ved oppstart av barnehageprosjektet var en kostnadsramme på kr 2,5 mill og at Namnå skole skulle bygges om til barnhage. Denne skolen var ombygget og renovert i 2004 til en moderne skole med baselokaler i 2 avdelinger. Pedagogiske prinsipper for utforming av bygg Arbeidsgruppene startet opp sitt arbeid høsten Det var B1 og B2 som i samarbeid la forutsetninger for de diskusjoner og prosesser som foregikk i barnehagevirksomhetene. Styringsgruppa fikk gruppenes anbefalinger til diskusjon fortløpende, og har fattet vedtak som er oversendt enhetene med utføringsansvar. (Enhet for oppvekst og enhet for landbruk og teknikk) Sentrale tema i dette arbeidet beskrives i kapittel 5 under oppsummeringen av de ulike arbeidsgruppenes arbeid. 20

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 04.05.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel (forlot møtet

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka ksak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

FORPROSJEKTPLAN: Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Forprosjekt

FORPROSJEKTPLAN: Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Forprosjekt FORPROSJEKTPLAN: Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra 2018. Forprosjekt 17. februar 2017-22. juni 2017 VEDTATT AV UTREDNINGSUTVALGET 17.02.2017 STEINAR BACH, LEDER UTVALGET INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad

Planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad Planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad Prosjekteringsfasen fram til byggestart 25.01.2016 Bakgrunn På bakgrunn av gjennomførte forhandlinger med Forsvarsbygg om erstatning for Hårberg skole,

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

OU Sluttrapport Tema:

OU Sluttrapport Tema: OU 21012 Sluttrapport Tema: Delprosjekt 3 Helse/rehab Barn og familie Deltakere: Anne Kari Haugdal, prosjektleder Marit Elisabeth Aksnes, leder BAFA Tore Fjerdingen, leder HeRe Karl Martin Haugen, avdelingsleder

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Torsdag 10.06.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til Møteinnkalling Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 26.10.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for GJENBRUK AV BYGG OG INFRASTRUKTUR SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for GJENBRUK AV BYGG OG INFRASTRUKTUR SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for GJENBRUK AV BYGG OG INFRASTRUKTUR SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Kommunestyret 01.03.2017 007/17 Saksbehandler: Tøndel, Ann-Lisbeth Arkiv: FE - 031, FA - H12 Arkivsaknr: 16/1575-13 Forprosjekt -

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL H Morten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1961-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Forprosjekt helsehus 2015-2016 Rådmannens

Detaljer

Før behandlingen av sakene blir det en gjennomgang av prosjektmetodikken som benyttes (PLP) ved ass rådmann Ingvar Rolstad. Levanger, 4.

Før behandlingen av sakene blir det en gjennomgang av prosjektmetodikken som benyttes (PLP) ved ass rådmann Ingvar Rolstad. Levanger, 4. MØTEINNKALLING Utvalg: Styringsgruppa Forny 2006 Møtested: Formannskapssalen (rom 3008 i rådhuset) Dato: 05.04.2006 Tid: kl: 13:00 (etter formannskapets ordinære sakliste) Faste medlemmer er Faste medlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/1489-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.09.203 098/3 ODV Administrasjonsutvalget 30.09.203 03/3 PEU Arbeidsmiljøutvalget 30.09.203 024/3 PEU Kommunestyret

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Skolestruktur i Porsgrunn. Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet.

Skolestruktur i Porsgrunn. Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet. Skolestruktur i Porsgrunn Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet. Bystyrets vedtak 11.12.2008 Det foretas en gjennomgang av skolestrukturen med formål å

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/258-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/258-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-doknr: 11/258-3 Utbygging Tanem oppvekstsenter Rådmannens innstilling 1 Utbygging av Tanem oppvekstsenter legges ut på anbud i tråd med rådmannens

Detaljer

FORPROSJEKT NY BARNESKOLE MED KULTURDEL, FLERBRUKSHALL OG SVØMMEHALL ORGANISERING OG FRAMDRIFT POLITISK MEDVIRKNING.

FORPROSJEKT NY BARNESKOLE MED KULTURDEL, FLERBRUKSHALL OG SVØMMEHALL ORGANISERING OG FRAMDRIFT POLITISK MEDVIRKNING. FORPROSJEKT NY BARNESKOLE MED KULTURDEL, FLERBRUKSHALL OG SVØMMEHALL ORGANISERING OG FRAMDRIFT POLITISK MEDVIRKNING. Arkiv: 614 A20 &40 Arkivsaksnr.: 14/874-4 Saksbehandler: Erling Straalberg... Sett inn

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Prosjektplan. Framtidas grunnskole i Alvdal. utredningsprosjekt

Prosjektplan. Framtidas grunnskole i Alvdal. utredningsprosjekt Prosjektplan Framtidas grunnskole i Alvdal utredningsprosjekt Prosjekteier: Alvdal kommune Prosjekt start: April 2013 Prosjekt slutt: April 2014 2 Forutsetninger: I økonomiplanen 2013-2020 er det lagt

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessdelplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessdelplan

Detaljer

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen UTREDNING AV NEDLEGGELSE AV ENGJOM SKULE... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg: 1. Arbeidsdokument med

Detaljer

Konsekvensutredning. Mulige strukturelle tiltak - fra to til èn? Rollag kommune

Konsekvensutredning. Mulige strukturelle tiltak - fra to til èn? Rollag kommune Prosjektbeskrivelse Konsekvensutredning Mulige strukturelle tiltak - fra to til èn? Rollag kommune August 2008 INNHOLD: 1 Mål og rammer... 1.1 Bakgrunn... 1.2 Mål... 1.3 Rammer... 2 Omfang... 2.1 Oppgaveomfang

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2008/5069 - / Saksordfører:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Sluttrapport OU Levanger,

Levanger kommune rådmannen. Sluttrapport OU Levanger, Levanger kommune rådmannen Sluttrapport OU 2012 Levanger, 03.10.12 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT... 3 1.1 BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.2 MANDAT FOR DETTE FORPROSJEKTET... 3 2. GJENNOMFØRING...

Detaljer

Én skole - én barnehage!

Én skole - én barnehage! Én skole - én barnehage! Kortfattet prosjektinformasjon. Oppdateres etter hver styringsgruppemøte. Sist oppdatert 29.november 2017. Innhold Kommunestyre- og Formannskapsvedtak Ønsket mål berørte parter

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til Fra KHMs styre Museumsdirektør Sakstype: Ordinær sak Møtedato: 16.06.2017 Notatdato: Saksbehandler: 07.06.2017 HR-sjef Stina Mosling S 18/17 Evaluering av funksjonsanalysen

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 17.

Møtebok. Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 17. Møtebok Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 17.02.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 Følgende medlemmer møtte: Roy Holseter Ivar Lingaas Berit Hanestad Gunn

Detaljer

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen.

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen. Hvaler kommune Saksnr 2012/2554 - Skoleutredning - Bruksplan for barnehage og skole. - Doknr 14 Arkivkode B40 Saksbehandler Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 18.05.2009 Tidspunkt: Kl. 18.30 22.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 18.05.2009 Tidspunkt: Kl. 18.30 22. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 18.05.2009 Tidspunkt: Kl. 18.30 22.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbell Odd Holen Per

Detaljer

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. STOKKE KOMMUNE Formannskap Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: Fra 1015 til 1200 Til stede på møtet: Medlemmer: Nils Ingar Aabol Kristin S. Kihle Clas J. Hirsch Elisabeth

Detaljer

Ref. prosjektstyrets møte 12.12.11

Ref. prosjektstyrets møte 12.12.11 Prosjekt Nye Rygge Ungdomsskole Prosjektstyret Ref. prosjektstyrets 12.12.11 Til stede: Ivar Nævra, Karin Johnsen, Lars Gjemmestad, Stein-Harald Lorentzen. Forfall: Gorm Gullberg. Til orientering: Møtelogg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE Lese for livet En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune Dagsorden Prosessen fram til ferdig plan Presentasjon av Lese for livetplanen Resultat av evaluering/ brukerundersøkelse

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Revidering av skolebruksplan. Orientering DK

Revidering av skolebruksplan. Orientering DK Revidering av skolebruksplan Orientering DK 060509 Vedtak DK VEDTAK: 1) Rådmannen gis mandat til å igangsette et prosjekt som skal revidere skolebruksplanen med tanke på perioden 2009-2015. 2) Driftskomiteen

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE

ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 06/00929 ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE 1. Skolene i Båtsfjord slås sammen til en virksomhet med en virksomhetsleder.

Detaljer

En skole i livet. Skolen er ikke livet og livet innretter seg ikke etter skolen. Det er skolen som må innrette seg etter livet.

En skole i livet. Skolen er ikke livet og livet innretter seg ikke etter skolen. Det er skolen som må innrette seg etter livet. Skolen er ikke livet og livet innretter seg ikke etter skolen. Det er skolen som må innrette seg etter livet. Karen Blixen Dersom Froland kommune skal kunne bestå som selvstendig enhet i fremtiden, må

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune FORELØPIG UTKAST PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune 1. OPPDRAGET I arbeidet med reformen har den enkelte kommunene fått ansvar for å utrede egen kommune for eventuell vurdering av sammenslåing med

Detaljer

16/13 Formannskapet /13 Administrasjonsutvalget /13 Kommunestyret

16/13 Formannskapet /13 Administrasjonsutvalget /13 Kommunestyret Lesja kommune Arkivsak: 2013/380-1 Arkiv: Saksbehandler: Kai Ove Riise Dato: 25.04.2013 Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/13 Formannskapet 02.05.2013 5/13 Administrasjonsutvalget 22.05.2013 43/13

Detaljer

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen FOLKEMØTE FOLLAFOSS 14. OKTOBER 2010 BAKGRUNN FOR VEDTAK OM VURDERING AV FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I VERRAN. INFORMASJON OG FAKTAGRUNNLAG DIALOG Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen 1. Hel renovering av bestående

Detaljer

Samarbeidsutvalg med utvidet mandat

Samarbeidsutvalg med utvidet mandat Historisk innledning Våren 2005 åpnet bystyret for at skoler som ønsket det kunne innføre driftstyrer i stedet for samarbeidsutvalg som en prøveordning i 2 år Ref sak 39/05 (26. april 2005) Våren 2007

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

Mandat delprosjekt - Organisering psykisk helse

Mandat delprosjekt - Organisering psykisk helse Omstillingsprosjektet Mandat delprosjekt - Organisering psykisk helse Mandat og oppgaver Hovedmål for arbeidsgruppa: Utarbeide forslag til en hensiktsmessig organisering av Rus- og psykiatritjenesten,

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: B00 Arkivsaksnr.: 17/363-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: B00 Arkivsaksnr.: 17/363-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: B00 Arkivsaksnr.: 17/363-6 KOMMUNEREFORM OG OVERFØRING AV ELEVER FRA SNILLFJORD KOMMUNE TIL HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter:

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 17.3.2017 Styresak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 Formål

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Sak 48/14 - Optimalisering av ungdomsskoledrift Sak 49/14 - Oppheving av kretsgrenseordningen 1.Kommunestyret tar utredning

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer