MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen AP Per Nils Andersen AP Ellen Johansen KrF Reidar Holmgren KOBL Tor Arvid Myrseth KSL Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Randi S. Pedersen (sign.) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/580 REFERAT LANDBRUK/NÆRING 23/07 07/118 SØKNAD OM OMDISPONERING AV MIDLER - ARCTIC NATURE 24/07 07/296 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV GARNHALER KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK PEDER HANSEN 25/07 07/376 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD - KJØP AV SNØFRES TIL TRAKTOR - ANKE PÅ AVSLAG OM INVESTERINGS TILSKUDD SKAIDI HANDEL 26/07 07/339 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REISEMÅLSUTVIKLING OG PRODUKTUTVIKLING/ KONSEPTUERING HAMMERFEST TURIST 27/07 07/299 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PRODUKSJON AV MARKEDSMATERIELL HAMMERFEST OG KVALSUND SØKER: HAMMERFEST TURIST 28/07 07/476 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REISEMÅLSUTVIKLING - "SEILAND NASJONALPARK" SØKER: HAMMERFEST TURIST 29/07 07/328 REFERATSAKER PLAN OG UTVIKLING 30/07 06/965 GNR. 8, BNR SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM I NEVERFJORD 31/07 06/960 GNR. 17, BNR. 7 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

3 32/07 06/430 GNR. 24, BNR SØKNAD OM DELING AV GRUNN- EIENDOM "BJERKE" I REPPARFJORD 33/07 07/331 GNR. 8, BNR. 3 / SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL/BOLIGTOMT 34/07 06/678 BEBYGGELSESPLAN GNR. 21, BNR. 13 I KOKELV 35/07 06/225 OPPRETTELSE AV HAVNEDISTRIKT I KVALSUND KOMMUNE 36/07 05/1322 REGULERINGSPLAN FOR KVALSUND HAVN - 1. GANGS BEHANDLING 37/07 05/604 UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT - ØVRE SKAIDILIA 1. GANGS BEHANDLING 38/07 04/726 SKAIDI HYTTEFELT - BEBYGGELSESPLAN - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING 39/07 07/363 SØKNAD OM INDUSTRI/BOLIGTOMT MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

4 Sak 22/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/580 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/07 Utviklingsutvalget REFERAT LANDBRUK/NÆRING Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

5 Sak 22/07 SAKSGRUNNLAG: 1. Sametinget JORDBRUK I SAMISKE OMRÅDER REVIDERING AV JORDBRUKSPLANEN 2. Dispensasjonsutvalget MØTEBOK - DISPENSASJONSUTVALGET Vest-Finnmark Fuglehundklubb SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BÅNDTVANGSBESTEMMELSEN 4. Finnmarkseiendommen OVERSENDING AV BESTANDSPLAN FOR ELG TIL BEHANDLING ANMODNING OM TILDELING AV FELLINGSKVOTE FOR PLANPERIODEN Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelingen, Vadsø NÆRINGSSTRATEGI FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING I FINNMARK 6. Finnmarkseiendommen RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV SMÅVILTJAKTA I FINNMARK Fiskeridirektoratet KONSESJONSDOKUMENT FOR OPPDRETT AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET TIL MAINSTREAM NORWAY AS 8. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Vadsø ENDRING AV FORSKRIFT OM FREDNINGSSONER FOR ANADROME LAKSEFISK 9. A-reklame, Hammerfest SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT FRITIDS- OG HYTTEGUIDEN FOR KVALSUND OG HAMMERFEST 10. Pilens Massasje og Renhold, Dal SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL ETABLERING AV BEDRIFT I KVALSUND 11. Direktoratet for naturforvaltning VEDTAK OM UTTAK AV JERV INNENFOR ALTA/KVALSUND KOMMUNER Referatsakene tas til orientering. Rådmannens tilråding:

6 Geir Nesse rådmann Sak 22/07

7 Sak 23/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/118 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/07 Utviklingsutvalget /07 Utviklingsutvalget SØKNAD OM OMDISPONERING AV MIDLER ARCTIC NATURE Leders innstilling: Kommunen aksepterer at de bevilgde midler på kr ,- kan omdisponere til oppgradeing av fotoutstyr og markedsføringstiltak.

8 Sak 23/07 SAKSGRUNNLAG: Arctic Nature søker i brev av om støtte til kvalifiseringsprogram ble Arctic Nature innvilget kr ,- av Utviklingsutvalget I brev av søker Arctic Nature om omdisponering av innvilgede midler. SAKSOPPLYSNINGER: Arctic Nature søker i brev av om støtte til kvalifiseringsprogram. Søknaden blir behandlet med det resultat at Utviklingsutvalget inviler kr ,- i tilskudd. Dette skjedde imidlertid over to måneder etter at søknaden var sendt, uten at søker fikk melding om at søknaden var mottatt, eller melding om når søknaden ville bli behandlet. Før søkanden ble behandlet, var kurset, i følge søker allerede startet opp, og i mangel på svar fra kommunen, fant søker det ikke formålstjenelig å starte opp. I brev av søkes det primært om å omdisponere innvilgede midler (kr ,-) til å dekke sertifiseringsgebyr, som i perioden 2006 til 2007 er økt fra kr ,- til kr ,-. Sekundært søkes det om å omdisponere innvilget beløp til oppgradeing av fotoutstyr, og markedsføringstiltak i SAKSVURDERING: Innledningsvis vil vi beklage at søknaden ikke er behandlet i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Når det gjelder søknaden om omdisponering av bevilgede midler, er vi av den oppfatning at oppgradeling av fotoutstyr og markedsføringstiltak vil være med på å opprettholde sysselsettingen ved bedriften, og ligger av den innenfor rammene av det kommunen kan bevilge midler til. Rådmannens tilråding: Kommunen aksepterer at de bevilgde midler på kr ,- kan omdisponere til oppgradeing av fotoutstyr og markedsføringstiltak. Geir Nesse rådmann

9 Sak 23/07

10 Sak 24/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/296 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/07 Utviklingsutvalget /07 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV GARNHALER KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK PEDER HANSEN Leders innstilling: Kvalsund kommune tar Peder Hansens klage til følge og innvilger kr ,- (eller 20 %) av kjøpesummen til kjøp av nye garnhaler. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag i henhold til vilkår fra næringsfondet.

11 Sak 24/07 SAKSGRUNNLAG: Søknad av om tilskudd til kjøp av garnhaler Vedlegg til søknad av fra Båt og motor a/s (tilbud microhaler datert )) Melding om administrativt vedtak av Klage på administrativt vedtak datert SAKSOPPLYSNINGER: Peder Hansen søker i brev av 8. februar 2007 tilskudd på kr ,- til kjøp av nye garnhaler. Han begrunner søknaden med at han trodde det gamle garnspillet han hadde fra den gamle båten kunne brukes, men som senere viste seg ikke å være brukbar. Kvalsund kommune avslår Hansens søknad i brev av 16. mars Avslaget begrunnes med at vi ut fra en total vurdering ikke kan se at kjøp av garnhaler vil ha avgjørende betydning for hans virksomhet slik det fremkommer i søknaden. Kommunen presiserer også at en vurdering av behovet for garnhaler burde fra hans side være foretatt på et tidligere stadium, og helst i forbindelse med kjøp av plastbåt. I sin klage av 9. april 2007 påpeker Hansen at det å skaffe seg garnhaler absolutt er av betydning for hans virksomhet all den tid han stort sett driver med garnfiske, og litt juksafiske. Dessuten påpeker han at han vurderte behov for garnhaler da han kjøpte båten, men siden han hadde dekkspill og garnstopper fra den gamle båten, som med en del reperasjoner ville kunne brukes, trodde han at det ikke var nødvendig å investere i nye garnhaler. Det viste seg i ettertid at dekkspillet var for stort og tok for mye plass i den nye båten. Det ble rett og slett ikke plass til å arbeide om bord. Det gamle spillet var med andre ord ikke brukbar. SAKSVURDERING: Vår begrunnelse for avslaget var at kjøp av garnhaler ikke var av avgjørende betydning for hans virksomhet slik det fremgikk av søknaden. En vurdering av behov burde vært foretatt på et tidligere stadium, og helst i forbindelse med kjøp av plastbåt. En nærmere klargjøring av dette innebærer at det i tidligere søknad (av 2. mars 2007) ikke blir dokumentert behov, verken for garnhaler eller annet utstyr. På en annen sider sides det i klagen av 9. april 2007 at behov for garnhaler var vurdert, men at dette ikke ble ansett som nødvendig. Når det i ettertid viser seg at nye vurderinger tilsier behov for garnhaler, så er vår oppfatning at den vurdering (av behov) som ble gjort i forkant av kjøp av plastbåt må sies å ha vært noe mangelfull.

12 Sak 24/07 Til tross for det er Kvalsund kommune villig til å akseptere de nye vurderingene som nye momenter i saken, og således ta klagen til følge med å innvilge kr ,- (eller 20 %) av kjøpesummen til kjøp av nye garnhaler. Rådmannens tilråding: Kvalsund kommune tar Peder Hansens klage til følge og innvilger kr ,- (eller 20 %) av kjøpesummen til kjøp av nye garnhaler. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag i henhold til vilkår fra næringsfondet. Geir Nesse rådmann

13 Sak 25/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/376 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/07 Utviklingsutvalget SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD - KJØP AV SNØFRES TIL TRAKTOR - ANKE PÅ AVSLAG OM INVESTERINGSTILSKUDD SKAIDI HANDEL Leders innstilling: Kvalsund kommune tar klagen fra Skaidi handel til følge og innvilger kr ,- (eller inntil 20 %) av kjøpesummen til kjøp av ny snøfreser til traktor. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag i henhold til vilkår fra næringsfondet.

14 Sak 25/07 SAKSGRUNNLAG: Skaidi handel søker i brev av om investeringstilskudd tilk kjøp av snøfres til traktor. Kvalsund kommune avslår søknaden i brev av Skaidi handel anker saken i brev av SAKSOPPLYSNINGER: Skaidi handel v/bjørn Kristiansen begrunnet sin søknad av med at han driver dagligvare/bensinhandel, kombinert med vedproduksjon som samlet gir en jevn sysselsetting på ca. 2 årsverk. Han begrunnet videre sin søknad med den positive veksten som har vært på Skaidiområdet knyttet til hyttebygging/økt bruk av hytter. Med bakgrunni denne veksten er etterspørselen etter brøyteoppdrag vokst. Han sier videre at for å utnytte markedet og gjøre oppdrag rasjonelt, vil det være behov for større snøfres. Investeringen vil være på kr ,- (eks. mva) hvorav kr ,- er tenkt finansiert med tilskudd fra Kvalsund kommune, kr ,- fra Samisk utviklingsfond og resten med lån fra Sparebanken Nord Norge. Kvalsund kommunes avslag begrunnes med at tilskudd først og fremst bør gis som støtte og stimuleringstiltak til fremme av nye virksomheter som vil bidra til å styrke sysselsettingen i kommunen. I sin anke påpeker Skaidi handel at det også står i retningslinjene at det kan gis tilskudd til eksisterende bedrifter som vil utvide driften, legge om, eller på annen måte øke omsetningen for å sikre driften. Videre påpekes at bedriften den siste tiden har økt omsetningen både på brøyting, butikk og vedsalg. Med økende brøyting vil dette kunne gi 2,5 til 3 årsverk. Skaidi handel har med innkjøp av nytt utstyr økt vedsalget. På samme måte vil han med bedre og riktig utstyr kunne øke omsetningen også innen brøyting. SAKSVURDERING: Plan- og utviklingsavdelingen har vurdert anken og registrerer at det fremkommer nye opplysninger av betydning. Det ene er at bedriften har økt omsetningen, ikke bare for brøyting, men også for butikk- og vedsalg. Vedsalget økte som følge av innkjøp av større og bedre utstyr. For det andre kan, slik vi ser det, innkjøp av større og bedre brøyteutstyr medføre at antall årsverk totalt sett vil øke muligens til 2,5 eller 3 årsverk. I så tilfelle vil dette være med på å konsolidere bedriften.

15 Sak 25/07 Vi er derfor av den oppfatning at Skaidi handel bør få et tilskudd på kr ,- (eller inntil 20 %) av kjøpesummen til kjøp av snøfreser. Rådmannens tilråding: Kvalsund kommune tar klagen fra Skaidi handel til følge og innvilger kr ,- (eller inntil 20 %) av kjøpesummen til kjøp av ny snøfreser til traktor. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag i henhold til vilkår fra næringsfondet. Geir Nesse rådmann

16 Sak 26/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/339 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/07 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL REISEMÅLSUTVIKLING OG PRODUKTUTVIKLING/KONSEPTUERING HAMMERFEST TURIST Leders innstilling: Hammerfest turist innvilges et tilskudd på kr ,- til reisemålsutvikling og produktutvikling/konseptuering. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag i henhold til Vilkår fra næringsforndet.

17 Sak 26/07 SAKSGRUNNLAG: Søknad av 13. mars SAKSOPPLYSNINGER: Hammerfest turist a/s søker om kr ,- til: 1. konseptuering av fem salgbare temaprodukter. Mer konkret betyr det at for fremtidige baseferie- og oppholdsturister i Hammerfest og Kvalsund bør utvikles og pakkes minimum fem salgbare temaprodukter, som logistikkmessig fremstår som forståelig og enkelt for markedet, samtidig som det legges til rette for å dekke den enkelte kundes behov. Fiskeri, nordlysturisme, technoturisme, rorbuferie, natursafari og nasjonalparkturisme er noen av de mest aktuelle temaproduktene. 2. konseptuering av fem salgbare vinterprodukter. Mer konkret betyr det at vinteren er en vanskelig sesong i Hammerfest og Kvalsund med tanke på ferie- og fritidsmarkedet. Vi har naturgitte forutsetninger for å tilby opplevelser og aktiviterer med basis i is, snø, kulde, mørketid og nordlys. Målgruppene her er først og fremst gruppemarkedet, både innen ferie- og fritidssegmentet og bedriftssegmentet. Mål og aktiviteter. Målet er å gjøre både sommer og vintermarkedet mer attraktive og tilgjengelige i et nasjonalt og internasjonalt markedet. Dette innebærer både å konsptuere, pakke og kvalitetssikre ut produktene mot aktuelle målgrupper, i tillegg til å videreutvikle eksisterende produkter. De operative mål vil være å gjennomføre 10 prosjekter innen konseptuering, pakking, distribusjon og salg av aktiviteter. Aktivitenene vil være å iverksette 10 prosjekter innen både sommer- og vinterturismekonsept, med nasjonal og internasjonal attraksjonskraft som skal gjøres salgbare og testes i markedet. Konseptene skal utvikles sammen med lokale opplevelsesbedrifter/produsenter, aktuelle overnattingsbedrifter og det lokale reisebyrået i Hammerfest. Kostnadene er beregnet til kr ,- og er tenkt finansiert på følgende måte: Hammerfest og Kvalsund kommuen 50 % Deltakende aktører 25 % Hammerfest turist 25 % SAKSVURDERING:

18 Sak 26/07 Vi anser baseferie og oppholdsturisme som viktige satsingsområder for Kvalsund kommune. De nevnte temaproduktene (fiskeri, nordlysturisme, technoturisme, rorbuferie, natursafari og nasjonalparkturisme) er interessante og Kvalsund kommune ser positivt på at Hammerfest turist satser på denne type produktutvikling. Deltakelse i vinterprosjektet til Finnmark reiseliv har ikke gitt forventet uttelling i vårt område. Hammerfest turist er i ferd med å utvikle et nytt konsept som tar utgangspunkt områdets naturgitte forutsetninger for å tilby opplevelser og aktiviteter med basis i is, snø, kulde mørketid og nordlys. Utviklingen andre steder i Finnmark viser at et slikt konsept kan være mulig. Av den grunn ser vi det som positivt at Hammerfest satser på denne type produktutvikling. Rådmannens tilråding: Hammerfest turist innvilges et tilskudd på kr ,- til reisemålsutvikling og produktutvikling/konseptuering. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag i henhold til Vilkår fra næringsforndet. Geir Nesse rådmann

19 Sak 27/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/299 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/07 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL PRODUKSJON AV MARKEDSMATERIELL HAMMERFEST OG KVALSUND - SØKER: HAMMERFEST TURIST Leders innstilling: Hammerfest turist innvilges et tilskudd på kr ,- til produksjon av markedsmateriell. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag i henhold til vilkår fra næringsfondet.

20 Sak 27/07 SAKSGRUNNLAG: Søknad av 6. mars 2007 fra Hammerfest turist a/s om tilskudd til produksjon av markedsmateriell 2007 Hammerfest og Kvaslund kommune. SAKSOPPLYSNINGER: Hammerfest turist a/s ønsker at Hammerfest og Kvalsund kommune blir mer synlige ute i markedet. Som et ledd i arbeidet med å markedsføre kommunene, og det de har å by på, har de tatt initiativ til å utarbeide følgende markedsprodukter: Reiselivsguide. Reiselivsguiden vil være gjestenes og turoperatørenes planleggingsverktøy. Den vil gi inngående kjennskap om reiselivsproduktet Hammerfest og Kvalsund og vil inneholde faktainformasjonen om blant annet attraksjoner, aktiviteter, sightingturer, guideservice, spisesteder, transport- og overnattingsmuligheter. Guiden vil bli på ca 48 sider, og ha et opplag på ca Den vil produseres for 2 år av gangen i norsk, tysk, og engelskspråkelig utgave og utgis i juli Profilbrosjyre. Brosjyren vil profilere Hammerfest og Kvalsund kommune som reisemål gjennom tekst og bilder. Sentrale elementer her vil være bilder av by, fjord, fjell, kyst og viddeområder. Brosjyren vil bli på ca. 12 sider, og ha et opplag på ca Den vil produseres for 2 år av gangen i norsk, tysk, og engelskspråkelig utgave og utgis i juli Hammerfest og Kvalsund kart. På den ene siden av kartet presenteres et detaljert kart over over Hammerfest sentrum. På den andre siden gis en oversikt over Hammerfest og Kvalsund kommune. Sentrale attraksjoner, aktiviteter, spisesteder, butikker, og transport- og overnattingsmuligheter vil være merket av på kartet. Kartet vil produseres for 1 år av gangen i norsk, tysk, og engelskspråkelig utgave i et opplag på og utgis i Januar Budsjett og finansieringsplan: Budsjett er på kr ,- og er tenkt finansiert på følgende måte: Hammerfest kommune kr ,- Kvalsund kommune kr ,- Annonser kr ,- Egne midler/eget arbeid kr ,- SAKSVURDERING: Vi håper at fortsatt satsing på markedsføring av Kvalsund kommune vil gi resultater, både på kort og lang sikt. Kvalsund kommune anser derfor produksjon av

21 Sak 27/07 markedsmateriell å være av vesentlig betydning i vårt arbeid med å synliggjøre kommune og dens attraksjoner. Rådmannens tilråding: Hammerfest turist innvilges et tilskudd på kr ,- til produksjon av markedsmateriell. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag i henhold til vilkår fra næringsfondet. Geir Nesse rådmann

22 Sak 28/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/476 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/07 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL REISEMÅLSUTVIKLING - "SEILAND NASJONALPARK" - SØKER: HAMMERFEST TURIST Leders innstilling: Hammerfest turist innvilges et tilskudd på kr ,- til reisemålsutvikling Seiland nasjonalpark. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag i henhold til Vilkår fra næringsfondet.

23 Sak 28/07 SAKSGRUNNLAG: Hammerfest turist søker i brev av om tilskudd til reisemålsutvikling seiland nasjonalpark. SAKSOPPLYSNINGER: I sin søknad viser Hammerfest turist til deres arbeid med reisemålsutvikling i Seiland nasjonalpark, samt vedlagte prosjektbeskrivelse vedrørende et forprosjekt på reisemålsutvikling i Seiland nasjonalpark. Hovedmålet er å utnytte det store potensialet som ligger i å utnytte det kvalitetsstemplet en nasjonalpark gir for lønnsom næringsutvikling i regionen, og spesielt for de som i dag bor og henter sitt utkomme i parken. Det søkes altså om tilskudd til gjennomføring av forprosjekt, hvor målsettingen er ytterligere å øke bredden og deltakelsen i prosjektet, samt drøfte og definere realistiske tiltak innenfor de 4 satsingsområdene som er utpekt i forstudien, jfr. Lønnsom næringsutvikling i Seiland nasjonalpark. Budsjett for forprosjektet: Kostnader Kr. Prosjektansvarlig ,- Prosjektledelse ,- Faglig innsats, idedugnad, studietur, ,- Samarbeidsavtaler, etc. Utarbeidelse av rapport, inkl. beskrivelse av ,- hovedprosjekt Totalt ,- Prosjektet søkes finansiert på følgende måte: Finansiering Kr. Finnmarkseiendommen ,- Hammerfest kommune ,- Kvalsund kommune ,- Eget arbeid ,- Totalt ,- SAKSVURDERING: Målsettingen med dette prosjektet er ytterligere å øke bredden og deltakelsen i prosjektet, samt drøfte og definere realistiske tiltak innenfor de 4 satsingsområdeneutpekt i forstudien, i henhold til en lønnsom næringsutvikling i Seiland nasjonalpark. Prosjektet er en videreføring av forstudien som ble gjort i 2005 om reisemålsutvikling i Seiland nasjonalpark, og Kvalsund kommune anser det som viktig at det i nær

24 Sak 28/07 fremtid blir vurdert konkrete, realistiske tiltak innenfor de fire satsingsområdene. Med bakgrunn i det er Kvalsund kommune villig til å yte tilskudd i prosjektet. Rådmannens tilråding: Hammerfest turist innvilges et tilskudd på kr ,- til reisemålsutvikling Seiland nasjonalpark. Tilskuddet belastes post og utbetales etter bilag i henhold til Vilkår fra næringsfondet. Geir Nesse rådmann

25 Sak 29/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/328 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/07 Utviklingsutvalget /07 Utviklingsutvalget REFERATSAKER PLAN OG UTVIKLING Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

26 Sak 29/07 SAKSGRUNNLAG: 1. Nyboloftet Entreprenør gis tillatelse til ombygging av fritidsbolig Gnr 26, Bnr 9 2. Paulsen RI AS gis tillatelse til ombygging av Kvalsund Sykehjem. 3. Tom Holmgren gis tillatelse til deling av eiendommen Gnr 10, Bnr Alf Stenersen får tilbud om kjøp av eiendommen Gnr 8, Bnr Bloch Entreprenør gis tillatelse til oppføring av enebolig på Gnr 8, Bnr Lea M Arnesen gis tillatelse til deling av eiendommen Gnr 23, Bnr Johan Eliassen gis tillatelse til deling/grensejustering av Gnr 21, Bnr 21,24 8. Magnar Aksberg gis tillatelse til grensejustering av Gnr 8, Bnr Finnmarkseiendommen gis tillatelse til etablering av punkfeste for gjeterhytte. 10. Kenneth Eilertsen gis tillatelse til oppføring av grillhus på Gnr 10, Bnr Erik Solvang gis tillatelse til oppføring av redskapsbod på Gnr 9, Bnr Asbjørn Arnesen gis tillatelse til utbedring av sjå på Gnr 24, Bnr Arne B. Moe gis tillatelse til oppføring av anneks på Gnr 4, Bnr 1, Fnr Øyvind Svendsen gis avslag på søknad om fritidsbolig på Gnr 7, Bnr Svend I. Larsen gis avslag på melding om tiltak naust, Gnr 14, Bnr Lars Simonsen gis tillatelse til tilbygg på hytte, Gnr 21, Bnr 1, Fnr Magna A. Olsen gis tillatelse til tilbygg på Gnr 17, Bnr Jurij Nazarenko gis tillatelse til oppføring av garasje på Gnr 8, Bnr Byggsentret Finnmark AS gis tillatelses til tiltak på Gnr 8, Bnr Ester Olsen gis avslag på bruksendring Gnr 8, Bnr 58, Fnr Kokelv Sjøhus gis tillatelse til etablering av platting på Gnr 22, Bnr Harald Kristiansen gis tillatelse til utvidelse av bolig på Gnr 9, Bnr FoodCon AS får godkjent brannsikringstiltak for Artic Stockfish, Grøtnes 24. Nøytral Byggeadministrasjon gis rammetillatelse for bolig på Gnr 8, Bnr FoodCon AS gis igangsettingstillatelse for resterende arbeider Artic Stockfish 26. Kurt Kvivesen gis tillatelse til oppføring av garasje på Gnr 23, Bnr Odd Hugo Iversen gis tillatelse til ombygging av uthus Gnr 7, Bnr Karl Borch gis tillatelse til oppføring av grillstue på Gnr 24, Bnr 1, Fnr Karin Jakobsen gis tillatelse til oppføring av vedskjul på Gnr 8, Bnr Øyvind Svendsen gis tillatelse til oppføring av hytte på Gnr 7, Bnr Kokelv Båtforening gis avslag på oppføring av redskapsbu, Kokelv Havn 32. Inger Nilsen gis avslag på søknad om utslippstillatelse på Gnr 4, Bnr 1, Fnr Kvalsund Maskin & Transport gis avslag på søknad om utslippstillatelse på Gnr 4, Bnr 1, Fnr Knut Øien gis tillatelse til påbygg på Gnr 4, Bnr 1, Fnr Terje Trondsen gis ny frist for fjerning av ulovlig etablert septikanlegg på Gnr 4, Bnr 1, Fnr Kvalsundlia Borettslag gis avslag på søknad om oppføring av grillhus 37. Bjørn Ostad gis ny frist for fjerning av ulovlig etablert septikanlegg på Gnr 4, Bnr 1, Fnr Rørlegger Berntsen AS gis avslag på søknad om utslippstillatelse Gnr 26, Bnr 1, Fnr Bygg og takkonsulenten gis tillatelse til oppføring av friidsbygg Gnr 1, Bnr 1, Fnr 1

27 Sak 29/ Gunn E. Paulsen gis tillatelse til etabl. Av dreneringsgrøft Gnr 4, Bnr 1, Fnr Oddvar Svendsen gis ny frist for fjerning av ulovlig etablert septikanlegg på Gnr 4, Bnr 1, Fnr Maiken Mathisen gis tillatelse til tilbygg på Gnr 14, Bnr Johnny Holmen gis ny frist for fjerning av ulovlig etablert septikanlegg på Gnr 24, Bnr 1, Fnr Kai Hugo Knutsen gis tillatelse til utvidelse av bolig Gnr 24, Bnr Nøytral Byggeadministrasjon gis rammetillatelse til bolig på Gnr 8, Bnr Agnar Nilsen gis tillatelse til oppføring av garasje Gnr 22, Bnr Einar Næss gis midlertidig utslippstillatelse Gnr 24, Bnr Torbjørn Næss gis midlertidig utslippstillatelse Gnr 24, Bnr Paul Risvåg gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig på Gnr 10, Bnr Fylkesmannen endelig vedtak reguleringsplan Repparfjord Golfbane. 51. Fylkesmannen klagesak/fornyet behandling reguleringsplan Skaidi Fjellstue. Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Geir Nesse rådmann

28 Sak 30/07 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: G/B 8/36 Arkivsaksnr.: 06/965 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/ /07 Utviklingsutvalget GNR. 8, BNR SØKNAD OM DELING AV GRUNN- EIENDOM I NEVERFJORD Leders innstilling: Ut i fra en samlet saksvurdering tas klagene ikke til følge og Utviklingutvalget gir ikke dispensasjon fra pbl 20-6 og 93, til deling av grunneiendom på gnr 8 bnr 36. Administrativt vedtak av opprettholdes.

29 Sak 30/07 SAKSGRUNNLAG: - Arealplan med bestemmelser vedtatt den Søknad om deling av grunneiendom 8/36, den Administrativt vedtak av Ankebrev på adm. Vedtak den Med søknad om disp. - Anmodning om uttalelse, til berørte sektormyndigheter den Svar fra Statensvegvesen den Svar fra Hammerfest energi nett as den Svar fra Naturforvaltningsutvalget den Svar fra Landbruksmyndigheten i Kvalsund den Svar fra Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, den Svar fra Fylkesmannen i Finnmark, miljøvern avd. den (NB! Dokument ikke kommet til saksbehandlers mappe, pr ) SAKSOPPLYSNINGER: Eier : Alfred Svendsen dødsbo v/ Hjørdis Svendsen Dalvn 13, 9620 Kvalsund. Erverver : Astrid Svendsen Dørmænen Tangenvn 29, 9912 Hesseng og Frode Svendsen Høyden 2b, 9600 Hammerfest. Formål : Det søkes om fradeling av i to parseller på ca 3000m2/parsell, med formål Fritidsbolig. Planstatus : Arealplan området LNF 127, lokalisering av spredt bebyggelse skal skje i nær tilknytning til allerede eksisterende bebyggelse. Konkret lokalisering innenfor LNF områdene med tillatelse til spredt bebyggelse, skal gjøres etter samtykke med berørte sektormyndigheter. Innefor LNF sone 127 er det gitt tillatelse til etablering av 3 stk nye fritidsenheter. Disse er tildelt ved tidligere søknader. Beliggenhet : Omsøkt område ligger sentralt i tettstedet Neverfjord, som ligger langs med Fv134. Bestemmelser etter pbl : Søknadene ble avslått administrativt den og vedtaket ble påklaget den Det ble i anke/påklage brevet søkt om dispensasjon slik at søknaden må behandles etter pbl 7 dispensasjon og arealplanbestemmelsen 9.2 Planutvalgets dispensasjonsmyndighet. Det ble den sendt ut anmodning om uttalelse for vurdering om dispensasjon kan innvilges jfr bestemmelsene i pbl og arealplan. Det er innkommet følgende uttalelser fra berørte myndigheter: Statensvegvesen aksepterer omsøkt deling på vilkår om at eksisterende avkjørsel skal benyttes til begge tomtene. Og av byggegrense fra fylkesvei er 15m fra vegmidten.

30 Sak 30/07 Hammerfest energi nett as, gjør oppmerksom på at det er høyspent i område som har ei byggeforbudsone på 8.5m på hver side av linja. Naturforvaltningsutvalget ser positivt på søknaden da det er arvinger som ønsker fradeling. Landbruksmyndigheten i Kvalsund anbefaler ikke at det gis tillatelse til deling av 2 parseller. Med begrunnelse, tap av beiteareal, strider mot arealplan bestemmelser om at antall nye etableringer av fritidsboliger er allerede tildelt og ønsker ikke flere fritidsboliger i gjeldende LNF sone. Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark. Område styret går i mot søknad om deling av gnr 8 bnr 36 i Neverfjord, med følgende begrunnelse: I forbindelse med høstsamlingen har distrikt 20, gjerdetrase som strekker seg fra Neverfjord til Kvalsund. Under dette oppholdet er det vokterleir på vær ende av gjerdet for å hindre at rein vandrer ut av gjerdet etter veien. Vokterleiren i Neverfjord er ca 400m lengere inn i fjorden hvor fradelingen søkes. Mellom krysset opp til Kvitnesfjellet og vokterleiren er dette et åpent område hvor dyr kan gå fritt. Det åpne arealet fungerer som et holdepunkt for rein, hvor de stopper opp og beiter. For at ikke reinens trekkrute under Kvitnesfjellet ikke skal hindres og at oppholdsplassen blir forstyrret går reinbeitedristrikt 20 i mot søknaden om deling av grunneiendom gnr 8 bnr 36 i Neverfjord. Fylkesmannen i Finnmark, miljøvern avd. (Dokument ikke kommet til saksbehandlers mappe, pr ). SAKSVURDERING: I brevet den ble det administrativet vedtaket påklaget uten sælige begrunnelse, men klagen støtter seg til arv og barndomshjem. I påklagebrevet søkes det om dispensasjon med begrunnelse om at tidligere tildelinger er lokalisert i sør enden av LNF sonen, mens deres søknad er lenger nord. I svaren fra sektormyndighetene er det fagmyndighetene som berøres direkte av LNF sonen (Landbruk og reindrift) som har gått i mot søknaden. For øvrig er det omsøkte området berammet av restriksjoner fra både vegmyndigheten og Energimyndigheten. Det antas at Fylkesmannes vurdering av restriksjoner jfr strandsonelovgivningen ville kunne veie no tungt i denne sak, da avstanden fra vei og ned til strandlinjen og fra strandlinjen og opp til restriksjons områder for høyspentlinjen er veldig kort. Ut i fra dette uten å vite Fylkesmannes vurdering av saken, vurderes søknaden og påklagebrevet å ikke tilfredstille kravene om sælig grunn for å gi/innvilge dispensasjon. Omsøkt område virker å være veldig uhensiktsmessig for etablering av tiltak. Dette da området er berørt av tette høydekurver, restreksjoner fra vei og energi myndigheter. Og da fagmyndighetene for LNF områder ikke ønsker flere tiltak i sonen, anbefales det utviklingsutvalget å ikke gi dispensasjon.

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 8/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 13.11.2008 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 08.03.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 30.01.2014 klokka 18:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 29.07.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

39/09 Styret for miljø og utvikling 25.08.2009. http://www.statnett.no/no/prosjekter/balsfjord-hammerfest/

39/09 Styret for miljø og utvikling 25.08.2009. http://www.statnett.no/no/prosjekter/balsfjord-hammerfest/ Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 09:00 obs møtetiden er endret. Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 15.05.2008 kl. 15.30 på Skaidi hotel. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer