MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) STYRINGSGRUPPE FOR GRAN SENTRUM Det innkalles til møte i Styringsgruppe for Gran sentrum fra kl Når dette er gjennomført starter ordinært formannskapsmøte. Orientering om videre prosess og status og vegen framover SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET og /06 * REFERATSAKER - MØTET /06 * RESULTATRAPPORTERING 2. TERTIAL /06 * HOVEDBUDSJETTJUSTERING 2006 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV ENDREDE BUDSJETTFORUTSETNINGER 0118/06 * TILLEGGSBEVILGNINGER TIL PLEIE- OG OMSORG /06 * BUDSJETTJUSTERING VIRKSOMHET HELSE 0120/06 * KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG /06 STØTTE TIL TV-AKSJONEN "LEGER UTEN GRENSER" 0122/06 * VALG AV NYTT MEDLEM I ELDRERÅDET 0123/06 * KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: FORSLAG TIL PLANPROGRAM - OFFENTLIG HØRING 0124/06 * HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - GRAN KOMMUNES KJØP AV SKOLEANLEGG I BRANDBU SAMMEN MED SALG AV TOMT Side 1

2 Sak 0115/ /06 * HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - SAMSPILL MED GRAN IDRETTSLAG 0126/06 * HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - SAMSPILL OM KULTURSAL OG BIBLIOTEK 0127/06 * AVTALER OM FORVALTNING OG DRIFT AV BRANDBU TORG OG GRAN TORG. 0128/06 FORESPØRSEL OM REGULERINGSPLANARBEID BRANDBU SENTRUM - GNR. 65 BNR. 104 M.FL. 0129/06 FORESPØRSEL OM PRIVAT REGULERINGSPLANARBEID - HAGEN, GNR. 94 BNR. 6 MOEN 0130/06 KOMMUNEDELPLAN FOR LYGNA - STATUS OG VIDERE ARBEID 0131/06 * FORESPØRSEL OM PLANARBEID - TOMTEHAUGEN, BRANDBU 0132/06 FORESPØRSLER OM PLANARBEID - 3 FORSLAG OM IGANGSETTING AV REGULERINGSPLANARBEID FOR MINDRE BOLIGOMRÅDER 0133/06 BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER VARSEL OM OPPSTART 0134/06 * PROSJEKT - GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING OG OPPMÅLINGSARBEIDER 0135/06 PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR GULLABAKKEN - GNR. 69 BNR. 3 OG 7 BJØRKLI - OFFENTLIG ETTERSYN 0136/06 GNR. 302 BNR. 1 - NYBYGG AV HYTTE ODDVAR STAXRUD, VESTRE HVINDENVEGEN 41, 3522 BJONEROA 0137/06 GNR. 273 BNR. 2 - KLAGE PÅ AVSLAG OM FRADELING AV HYTTETOMT ANNE GUNVOR FYKSEN, FRAMSTADVN. 1, 2750 GRAN 0138/06 * LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG 0139/06 KLAGE - SØKNAD OM NÆRINGSSTIPEND FRA GRAN KOMMUNE Rådmanns- og ordførersekretariatet, for Ordfører Eli Stigen Konsulent Side 2 av 58

3 Sak 0115/06 REFERATSAKER - MØTET Saksbehandler: Anne Marie Blekkerud Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 06/00105 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0115/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Saken tas til orientering Saksdokumenter: Møteprotokoll for Regionrådet for Hadeland, fra møtet Pressemelding fra Tegneseriemuseet, datert Pressemelding fra KS om opprettelse av registre over folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser, datert Vedlagt: Side 3 av 58

4 Sak 0116/06 RESULTATRAPPORTERING 2. TERTIAL 2006 Saksbehandler: Maj Kristin Sæther Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 06/01024 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0067/06 Formannskapet PS 0032/06 Kommunestyret PS 0116/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Resultatrapport for 2. tertial 2006 tas til etteretning Saksdokumenter: Resultatrapport 2. tertial 2006 Vedlagt: Saksopplysninger: Vedlagt følger resultatrapport for 2. tertial Rapporten er administrasjonens tilbakemelding til kommunestyret om måloppnåelse så langt, den økonomiske situasjonen, fremdrift i vedtatte saker og hva som er utført av investeringsprosjekter. For nærmere vurderinger vises det til den vedlagte rapporten. Side 4

5 Sak 0117/06 HOVEDBUDSJETTJUSTERING 2006 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV ENDREDE BUDSJETTFORUTSETNINGER Saksbehandler: Maj Kristin Sæther Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/01736 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0117/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Det tilleggsbevilges kr til opprettholdelse av driftnivå, dekning av egenkapitalinnskudd i KLP og nedjustering av inntekter. Bevilgningen finansieres slik det fremgår av saksutredningen. Saksdokumenter: Budsjett 2006 Revidert nasjonalbudsjett Sosial- og helsedirketoratet; Tilskudd til toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere Vedlagt: Nei Nei Nei Saksopplysninger: I samsvar med tidligere praksis legger rådmannen frem en sak om tilleggsbevilgninger som skal ivareta utgiftsbehov som følge av endrede budjsettforutsetninger. Budsjettet er vedtatt med et netto beløp fordelt på virksomhetsområder og det er derfor en høy terskel for å be om tilleggsbevilgninger til enkelttiltak. Samtidig er driftsrammene utarbeidet for å gi et politisk bestemt driftsnivå og når det skjer vesentlige avvik, er det rimelig å vurdere tilleggsbevilgninger. To virksomhetsområder har rapportert forholdsvis store avvik på driftsnivået og for å få en grundigere gjennomgang legges det frem egne saker. Dette gjelder pleie og omsorg og helsetjenesten. ENDRINGER I VIRKSOMHETSOMRÅDENES BUDSJETTET I de siste års budsjetter har det vært vedtak om en innsparing på kr ved å legge om kjøkkendriften knyttet til de kommunale alders- og sykehjemmene. Det har vært arbeidet med flere alternativer og det er nå vedtatt å konkurranseutsette kjøkkendriften. Prosjektet har vært vanskelig å gjennomføre og det foreslås derfor at inntrukket beløp for 2006 på kr tilbakeføres virksomhetsområde 3.7 Pleie og omsorg. Omlegging av finansieringen av Norsk Pasientskadeerstatnings reguleringsfond fra statlig til kommunalt ansvar ble vedtatt i Statsbudsjettet for 2006 og lagt inn i kommunenes rammetilskudd. Beløpet var vanskleig å beregne og er derfor ikke innarbeidet i budsjettet. Gran kommunes økte andel er kr , som foreslås tilleggsbevilget til virksomhetsområde 3.2 Helsetjenester. Beløpet bør også innarbeides i økonomiplanen for Side 5

6 Sak 0117/06 Bruk av beregningsmodell for tildeling av ressurser i grunnskolen (Aalerud-modell) gir en økning i driftsrammen for 2006 på kr Økningen skyldes i hovedsak at budsjettet for 2006 ble lagt ut i fra en prognose som viste en nedgang på 15 elever, mens utviklingen har vist stabilt elevtall. På bakgrunn av forventet nedgang, ble det i ved budsjettutarbeidelsen lagt inn et trekk i driftsrammen på kr ENDRINGER PÅ FELLESOMRÅDER OG INNTEKTSBORTFALL Krav om egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse på kr utgiftsføres via investeringsregnskap. Innskuddet må ses på som en del av pensjonskostnadene og foreslås finansiert ved bruk av avsatte midler til pensjon i drift. Beregning av av tilskudd til ressurskrevende brukere er noe lagt om i 2006, i tillegg til at to brukere er falt ut av ordningen. Tilskuddsutmålingen skjer enkelt forklart - på bakgrunn av regnskapstall forgående år ut ifra en gitt timepris, fratrukket en egenandel per bruker, samt en egenandel per innbygger og deretter beregnes en kompensasjonsgrad på 70 % på landsbasis. I tillegg til å ha to færre brukere enn fjoråret, slår tilskuddsutmålingen svært uheldig ut for Gran. Vi mottar i 2006 kr , det vil si 45 % kompensasjonsgrad. Tilskuddet for 2005 var på 5,4 mill. kr og en kompensasjonsgrad på 80 %. Budsjetterte beløp for 2006 er 4,6 mill. kr og må nedjusteres med kr Momskompensasjon knyttet til investeringer er budsjettert med 6,5 mill. kr. Så langt i år er det inntektsført kun 1,8 mill. kr. Flere store investeringsprosjekt er utsatt, bl.a. skoleutbygging og det kan ikke forventes at budsjetterte inntekter nås. Det foreslås derfor å nedjustere inntekten med 1,5 mill. kr. Økt nivå på Startlån (formidlet Husbanklån) gir en midlertidig utgiftsøkning fordi kommunens opplåning i Husbanken ikke samsvarer med utlånstakten. De avdrag kommunen betaler til Husbanken og de avdrag som mottas fra den som gis Startlån regnskapsføres som investeringstransaksjoner. For 2006 må det overføres kr til delvis dekning av avdrag på lån. Eventuelle tilleggsbevilgninger som følge av endrede priser i kraftmarkedet må fremmes i egen sak når konsekvensene er nærmere beregnet. FINANSIERING Tildelt vertskommunetilskudd er kr , kr mer enn budsjettert. Utsatte låneopptak, bedre likviditet enn forutsatt og noe høyere avkastning på kapital enn forutsatt gir rom for å nedjustere netto finanskostnader med 1,5 mill. kr. Avsatte midler til pensjon reduseres med kr til dekning av egenkapitalinnskudd i KLP. I tillegg viser opplysninger om pensjonskostnadene at det skal foreligge en ytterligere reserve på ca 2 mill. kr. Det er mottatt ubudsjettert beløp på kr i konsesjonsinntekter for hjemfallsrettigheter gjennom eierandel i Viul. Budsjettert avsetning til disposisjosfond kr omdisponeres til drift. I forslag til Statbudsjett er skatteanslaget på landsbasis oppjustert til en vekst på 8,8 %. For Gran kommune vil dette utgjøre en forventning om økt skatteinntekt og skatteutjevningsmidler på til sammen 5,9 mill. kr. Endringer i budsjettet blir slik; Virksomhetsområde Tiltak Beløp 3.7 Pleie og omsorg Tilbakeføring til dekning av ikke Side 6 av 58

7 Sak 0117/06 gjennomførte innsparingstiltak kjøkken Kr Helsetjenester Tilleggsbevilgning til dekning av endret finansiering av tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatnings reguleringsfond Kr Grunnskole Tilleggsbevilgning som følge av elevtallsvekst (Aalerud-modell) Kr Avsetninger, overføring til investering m.m. Overføring av driftsmidler til dekning av egenkapitalinnskudd KLP Kr Rammetilskudd Redusert tilskudd særlig ressurskrevende brukere Kr Renter, avdrag m.m Nedjustering av budsjettert momskompensasjon Kr Avsetninger, overføring til investering m.m. Overføring av driftsmidler til dekning av avdrag knyttet til Startlån Kr Skatteinntekter og Forutsatt skattevekst på 8,8 % for landet Kr rammetilskudd (totalt 5,9 mill. kr) 8.2 Rammetilskudd Merinntekter vertskommunetilskudd Kr Renter, avdrag m.m Totale finansutgifter reduseres Kr Fellesfunksjoner og 8.3 Renter, avdrag m.m. 1.3 Egne, andre selskap, tilskudd m.m. 8.4 Avsetninger, overføring til investering Deler av budsjettert pensjonspremie overføres investeringsregnskap. Kr Forventet lavere pensjonskostnad Kr Ubudsjetterte konsesjonsinntekter Kr Redusert avsetning til disposisjonsfond. Kr Side 7 av 58

8 Sak 0118/06 TILLEGGSBEVILGNINGER TIL PLEIE- OG OMSORG 2006 Saksbehandler: Gitte Christine Korvann Arkiv: 153 F Arkivsaksnr.: 06/01737 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0118/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Det bevilges kr til virksomhetsområde 3.7 pleie- og omsorg for budsjettåret Bevilgningen finansieres ved å øke budsjetterete skatteinntekter og skatteutjevningsmidler i rammetilskuddet med kr Agendamodellen gjennomgås og justeres i egen politisk sak basert på driftåret Saksdokumenter: Tertialrapport Vedlagt: nei Saksopplysninger: I en middels stor kommune som Gran, vil det alltid være noen som gjenkjenner brukerne som blir beskrevet, selv om disse er anonymisert. Virksomheten ber om forståelse for dette og at informasjonen som blir gitt benyttes med varsomhet. Overordnet lovhjemmel Virksomheten yter tjenester etter Lov om helsetjenesten i kommunene, (Khl) og Lov om sosiale tjenester, (Stjl). Tjenestene til den enkelte bruker blir vurdert av kvalifisert personale i pleie- og omsorg. Det er retten til nødvendig helsehjelp i Khl. 1-1 og kravet i Stjl. 4-3 om hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv, som hjemler enkeltvedtakene virksomheten fatter i det enkelte tilfelle. Virksomheten er dermed pliktig til å yte tjenesten til den enkelte som tilfredsstiller kravene. Hjemmeboende med tilleggsytelser Virksomheten prøver til enhver tid å hjelpe den enkelte på den lavest effektive mulige omsorgsnivå, (LEON prinsippet). Første trinn i denne trappen er hjemmetjenester og virksomheten prøver så langt det er mulig å sette inn hjemmesykepleie og hjemmehjelp for å hindre innleggelse på sykehjem. Dette er i tillegg den rimeligste tjenesten virksomheten kan yte. Viktigheten av gode avlastningsmuligheter for omsorgsbidragsyterne hjemme blir da stor. Likeledes blir tilbud om dagsenter og eventuelt omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) viktig for at dette skal la seg gjøre. Virksomheten har dette året hatt en økning av antall som får omsorgslønn for å ta seg av sine egne og en økning på BPA. Kriteriene for BPA er nå endret til også å gjelde barn, slik at vi i år har 2 små barn som har denne ordningen. Bruk av støttekontaktordning bidrar også til at brukere kan bo lengre hjemme med et meningsfylt liv. Side 8

9 Sak 0118/06 Merutgift for omsorgslønn anslås til kr ,- Merutgift BPA anslås til kr ,- Merutgift avlastning og støttekontakt anslås til kr ,- Nye brukere med store pleie- og omsorgsbehov Pleie- og omsorg har dette året hatt en pågang av nye brukere med store pleie- og omsorgsbehov. I tillegg er det brukere av pleie- og omsorgstjenester som må ha et større omfang av tjenester enn tidligere år. Dette er alle brukere som har krav om tjenester etter lovverket. Som et eksempel kan beskrives en ung bruker som har behov for en egen tilrettelagt bolig. Personale som tidligere har jobbet med vedkommende følger med. I tillegg må det ansettes flere i tiltaket rundt brukeren og turnusen krever 6 hele stillinger. Utover sommeren og høsten forverrer tilstanden seg og i perioder må det være 10 hele stillinger til å ta seg av én bruker. Virksomheten har søkt støtte hos psykiatritjenesten i Oppland, hos Fylkeslegen og Habiliteringstjenesten for voksne. Brukeren er søkt overflyttet til en psykiatrisk institusjon via Kommunelegen, men ventetiden er ca. 6 måneder. Det finnes dermed ikke i dag et godt tilbud til brukeren og kommunen er pliktig til å yte tjenester om nødvendig helsehjelp. Boligen brukeren flyttet ut av er nå bebodd av en ny bruker med omfattende heldøgns pleieog omsorgsbehov, slik at det ikke har vært mulig å spare noe på bemanningen her. Sykehjemmene har pr. i dag 4 unge ressurskrevende beboere. Det har vært nødvendig å øke bemanningen på de sonene/avdelingene disse tilhører. Merutgift for brukere i avdeling tilrettelagte tjenester (ATT) anslås til kr ,- Merutgift for beboere på sykehjem anslås til kr ,- Ny trend Trenden i Gran kommune er den samme som vises i hele landet hvor yngre bruker legger beslag på en større andel av pleie- og omsorgs sitt budsjett. Jfr. Omsorgsmeldingen som ble lagt frem i september. Gran kommune er likevel i en særstilling når Kostra-tallene legges til grunn. Kostra-tallene for 2005 viser at Gran kommunes andel av personer under 67 år som bor på institusjon er 5,8 mens det i Oppland ligger på 3,8 og i landet ellers på 4,8. Andel mottakere av hjemmetjenester for brukere under 67 år er i Gran kommune 47,9. I Oppland er det 30,7 og i landet for øvrig 30,9. Andel innbyggere i Garn under 67 år som mottar hjemmetjenester er da 2,4, mens det i Oppland er 1,6 og i landet forøvrig 1,3. Vurdering: Virksomheten har etter ny organisering i 2005, en bedret kontroll over regnskapet. Det ble derfor varslet allerede i 1. tertial om forventet overskridelser av det opprinnelige budsjett. Kostnadskrevende for virksomheten har utenom nye brukere, vært MRSA utbruddet ved Gran sykehjem. I tillegg er det økte bredbåndskostnader og økte strømpriser. Virksomheten har dette året hatt en bedre inntjening på sykepenger og svangerskapsrefusjon enn budsjettert. Dette er tatt med i kalkuleringen over fremskrevet regnskap som viser at virksomheten vil gå mot et underskudd på ca 4. millioner kroner. En økning av driftsrammen til virksomhet pleie- og omsorg bør tas opp til vurdering i forbindelse med budsjett- og økonomiplanen for Side 9 av 58

10 Sak 0118/06 Rådmannens tilleggsvurdering: Virksomhetsområdet pleie og omsorg er i sitt vesen en virksomhet som skal mestre uforutsette forhold, det være seg store pleiebehov, alvorlig sykdom blant innbyggere som blir sendt hjem fra sykehus osv. Innbyggertallet i Gran er så høyt, og dermed behovene blant befolkningen så varierende, at noen enkelttilfeller av innbyggere med særlige behov normalt må kunne forventes å bli taklet innenfor virksomhetens økonomiske ramme. Agendamodellen ble for få år siden utviklet nettopp for å kunne framskrive en normalfordeling av pleie og omsorgsbehov i Gran kommunes befolkning ut i fra antall og alderssammensetning. Selv med dette utgangspunktet kan det skje at et akseptabelt tjenestenivå ikke lar seg gjennomføre innenfor de gitte rammene. Rådmannen er for framtida svært skeptisk til å knytte denne vurderingen opp mot enkelttilfeller, det vil både være en uetisk måte å budsjettere på og vil skape behov for å vurdere forhold rundt alle som, av ulike årsaker, ikke representerer pleiebehov lenger (flytting, dødsfall osv.). For å avklare om pleiebehov for de ulike aldersgruppene har endret seg i forhold til ved etableringstidspunktet, mener rådmannen at Agendamodellen må etterregnes i forhold til året 2006 og evt. justeres. Dette betyr at modellen først kan justeres i Justeringen vil på dette tidspunkt få med seg de nye utviklingstrekkene som måtte ha kommet i løpet av I høstens tertialsamtale var det varslet et overforbruk på ca 4 millioner. Rådmannen signaliserte at det var behov for å dekke deler av dette innenfor virksomhetens egne rammer. Når det i tertialrapporten vises kr 4 mill. i justeringsbehov, representerer denne summen kr i interne overføringer for husleie Gran rådhus og kr som kompensasjon for forsinket gjennomføring av kjøkkenprosjekt.. I justeringen er det derfor lagt inn kr som generell rammeøkning til pleie og omsorg. Dette er noe høyere justering enn rådmannens signal ved tertialsamtalen. Pleie og omsorgsleders konklusjon i denne saken vil bety en samlet justering for pleie og omsorg på kr og ligger høyere enn forutsatt i tertialsamtalen. Rådmannen mener det skal være en svært høy terskel for å få tildelt ekstramidler i løpet av driftsåret. En tilleggsbevilgning på kr vil representere et innsparingsbehov på kr , dvs. ca 0,25 % av driftsrammen, i forhold til det behov virksomheten signaliserer. Konklusjonen er at rådmannen innstiller på en tilleggsbevilgning på kr , en innstilling pleie og omsorgsleder har forståelse for, selv om hun skulle ønsket den større. Et økende sykefravær vil kunne være en ekstra utfordring som virksomheten bl.a. må arbeide nøye med de siste månedene for å holde den justerte rammen. Rådmannen er enig i at en økning av driftsrammen til virksomhet pleie- og omsorg bør tas opp til vurdering i forbindelse med budsjett- og økonomiplanen for Side 10 av 58

11 Sak 0119/06 BUDSJETTJUSTERING VIRKSOMHET HELSE Saksbehandler: Astrid Bilden Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/01738 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0119/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Det bevilges kr til virksomhetsområde 3200 legetjenesten for budsjettåret Beløpet finansieres ved å øke skatteanslaget tilsvarende. Saksdokumenter: Tertialrapportering 2006 Vedlagt: nei Saksopplysninger: ren legesenter: I forhandlinger ved inngåelse av fastlegeavtale med ny lege ved ren legesenter, har det vært nødvendig å vurdere kommunens forpliktelser i forhold til legesenteret. Ledig fasthjemmelliste var kun på 200 pasienter ved overtagelse. Ny lege trenger tid til å opparbeide en tilstrekkelig pasientliste for å kunne klare sin andel av de økonomiske forpliktelsene ved legesenteret. I praksis vil dette si at kommunens økonomiske forpliktelser overfor ren legesenter forlenges ut året og opphører i sin helhet fra Ved denne avtaleinngåelsen har Gran kommune full fastlegedekning etter dagens ordning. Merutgift anslås til kr Legevakt/legevaktformidling: Virksomhetsområde helse fikk i K-sak 53/02 kr til kjøp av legevaktsformidling ved AMK-sentralen på Gjøvik. Denne tjenesten koster kommunen i dag kr Virksomhetsområde helse fikk i K-sak 43/04 kr til å dekke økte utgifter i forbindelse med overgang til nattlegevakt ved Interkommunal legevaktsentral på Gjøvik. Legevaktsutgiftene var stipulert til kr , men forutsetningene den gang var at kr skulle spares inn på den daværende interkommunale nattlegevaktordningen med Lunner som dermed opphørte. Denne økonomiske forutsetningen er ikke innfridd. Kommunen har i lengre tid slitt med få leger til å delta i den kommunale legevaktordningen på ettermiddag/i helg. For å få dekket alle vaktene, må kommunen leie inn leger til å ta de ledige vaktene. Det er til tider svært vanskelig å få leger til å ta slike vakter, og honorarene blir derfor ofte svært store. Det er vanskelig å forutsi hvor store disse utgiftene vil bli, da det avhenger av hvem som kan ta på seg legevaktsoppdragene, om de skal skaffes bopel og/eller hvor stort honorar de krever. Merutgift for den samlede legevaktsordningen anslås til kr Side 11

12 Sak 0119/06 Veiledning for nyutdannede leger: Rundskriv 18/2005 inneholder informasjon om endring i legedirektivet.(19 des. 2005). Det er nå krav om veiledet tjeneste for nyutdannede leger for å få adgang til å praktisere selvstendig som allmennlege med rett til trygderefusjon. (ett år etter fullført turnustjeneste) Utgifter til dette er ikke medberegnet i budsjettet for Bakvakt for turnuskandidat. Turnuskandidat som utfører legevakttjenester må ha en bakvaktordning. Utgifter til bakvakt ble ikke tatt med i betraktningen ved beregningen av utgifter for turnuskandidaten, og ble derfor ikke medregnet i budsjettet for Merutgift anslås til kr Vurdering: Samlet merutgift for de forhold som belyses i denne saken er kr Kommunestyret har behandlet sak om Felles bemannet legevaktordning for Gran og Lunner i juni I henhold til vedtak i saken, går det nå ut en tilbudsinnbydelse til alle legesentrene på Gran og Lunner om leie av legevaktskontor for etablering av ordningen. Ved en bemannet legevaktsordning antas det at flere leger kan delta i legevaktsordningen og behovet for ekstravakter vil bli vesentlig mindre. Utgiftene vil dermed bli mer forutsigbare. Driftsrammene for virksomhetsområdet helse bør uansett tas opp til vurdering i forbindelse med budsjett og økonomiplan Side 12 av 58

13 Sak 0120/06 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2007 Saksbehandler: Anne Marie Blekkerud Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 06/00756 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0120/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: I Gran kommune avholdes kommunestyre- og fylkesvalg både søndag 9. september og mandag 10. september Saksdokumenter: Skriv fra Kommunal- og regionaldepartementet av Vedlagt: Saksopplysninger: Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er fastsatt til mandag 10. september Hver enkel kommune kan med hjemmel i valglovens 9-2 (2) vedta at det også skal holdes valg søndag 9. september Side 13

14 Sak 0121/06 STØTTE TIL TV-AKSJONEN "LEGER UTEN GRENSER" Saksbehandler: Anne Marie Blekkerud Arkiv: X03 Arkivsaksnr.: 06/00749 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0065/06 Formannskapet PS 0121/06 Formannskapet Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0065/06 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Disse hadde ordet i saken: Therese Alm (AP): Foreslo Wenche Strand Leif Kr Alm (SP): Foreslo Thore Desserud Einar Ellefsrud (FRP): Foreslo Einar Eellefsrud Steinar Aannerud (SV) Foreslo Allan Andersson Anne Lise Bleie (H): Forslag at ordfører får fullmakt til supplere komiteen samt utpeke leder. Ved voteringen ble forslagene enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Som medlemmer av kommunekomiteen for TV-askjonen 2006 oppnevnes: Wenche Strand, Thore Desserud, Einar Eellefsrud, og Allan Andersson. 2. Ordfører gis fullmakt til supplere komiteen samt utpeke leder. Saksdokumenter: Brev fra Fylkesmannen i Oppland av 4. september 2006 Vedlagt: Saksopplysninger: Årets TV-aksjon er tildelt LEGER UTEN GRENSER sammen skal vi redde liv som ellers ville gått tapt. De innsamlede midlene skal brukes til medisinske nødhjelpsprosjekter i land herjet av kriser og konflikter, som for eksempel Uganda, Somalia, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi og Haiti. Leger uten grensers arbeid retter seg mot mennesker som lever i humanitære kriser, konflikter og naturkatastrofer. Side 14

15 Sak 0121/06 Gran kommune har tradisjon for å støtte TV-aksjonene, og har i de siste 4-5 årene bevilget årlig kr ,- til aksjonene. Kommunestyret opprettet i møte 3. mai en kommunekomité for årets TV-aksjon. På vegne av TV-aksjonen 2006 søker komitéen om bevilgning på samme måte som ved tidligere anledninger. Fylkesmannen, på vegne av fylkeskomitéen, har også sendt ut en oppfordring til alle kommunene i Oppland om støtte til årets innsamling, jfr. ovennevnte brev. Side 15 av 58

16 Sak 0122/06 VALG AV NYTT MEDLEM I ELDRERÅDET Saksbehandler: Anne Marie Blekkerud Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/00425 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0122/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Saken fremmes uten forslag til innstilling. Saksdokumenter: Kommunens representanter til Eldrerådet Vedlagt: Saksopplysninger: Fast medlem i Eldrerådet, Hans Westhagen, har meldt flytting ut av Gran kommune. Hans Westhagen må derfor fritas fra sitt verv som medlem i Eldrerådet, jfr Kommuneloven kap. 2, 15 pkt 1 Uttreden. - Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. Kommunelovens kap.2, 16 pkt. 3 omhandler opprykk og nyvalg. Til kommunestyret og formannskapet gjelder opprykk, mens til annet folkevalgt organ velges nytt medlem/varamedlem. Gran kommunestyre oppnevnte Hans Westhagen som fast medlem i Gran Eldreråd for perioden , i møte under sak 40/03. Gran kommunestyre må derfor utnevne nytt medlem til Eldrerådet. Side 16

17 Sak 0123/06 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: FORSLAG TIL PLANPROGRAM - OFFENTLIG HØRING Saksbehandler: Anders Paulsen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 06/00457 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0038/06 Formannskapet PS 0019/06 Kommunestyret PS 0001/06 Styringsgruppe kommuneplan PS 0123/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Foreliggende Forslag til Planprogram for Kommuneplan for Gran kommune, Samfunnsdelen, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til bestemmelsene i Plan- og bygningsloven og i samsvar med kravene i Forskrift om konsekvensutredninger. Høringsfristen settes til 10. januar Forslaget sendes samtidig på høring til Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, nabokommuner og aktuelle statlige fagmyndigheter. Saksdokumenter: Forslag til Planprogram for Kommuneplan for Gran kommune, Samfunnsdelen, Vedlagt: Saksopplysninger: Alle norske kommuner pålegges gjennom Plan- og bygningsloven å «utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder». I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan med en langsiktig del som omfatter: «mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser». Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan, med bred samfunnsmessig tilnærming, som skal trekke opp visjoner og konkretisere politikske mål for Gran kommune både som samfunn, som myndighet og som tjenesteyter. Den bør vise til samfunnstrender og konsekvenser av alternative utviklingsveger, peke på behov på forskjellige samfunnsområder og hvordan behovene kan dekkes, og den må skissere strategier og legge grunnlag for viktige prioriteringer og bruk av virkemidler. Forberedelser Arbeidet med revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel startet våren Forarbeidene til kommuneplanarbeidet har bestått av: forberedende arbeid i administrasjonen drøfting i formannskapets arbeidsmøte hvor det ble drøftet en foreløpig skisse til framdriftsplan og pekt noen viktige tema og forslag til organisering av arbeidet Side 17

18 Sak 0123/06 planseminar for kommunestyret sammen med eldrerådet og ungdomsrådet med idedugnad og videre bearbeiding ev en del av forslagene fra idedugnaden utarbeidelse av planprogram for planarbeidet Formannskapet utvidet med gruppeleder for Kristelig folkeparti er oppnevnt som styringsgruppe for arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. (Vedtak i formannskapet sak 0038/06 og kommunestyret sak 0019/06) Det er en målsetting at ny samfunnsdel av kommuneplanen skal vedtas av kommunestyret i september Planprogram Planprogrammet skal fortelle hvilke spørsmål vi ønsker å finne svar på gjennom arbeidet med kommuneplanen, det skal angi en tidsplan for planarbeidet, og det skal fortelle hvordan det legges til rette for medvirkning så innbyggerne i kommunen kan delta i arbeidet. Planprogrammet er tilpasset omfanget av og nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. Planprogrammet skal fastsettes av Gran kommune som planmyndighet. Fastsatt planprogram skal legges til grunn for selve planarbeidet og for utredninger som skal integreres i planforslaget. Medvirkning Levende lokalsamfunn er avhengig av engasjement blant befolkningen, og et levende demokrati er avhengig av medvirkning fra innbyggerne. I arbeidet med kommuneplanen er det derfor viktig at det legges til rette for at innbyggerne i kommunen kan delta i prosessen og være med på å legge premisser for hvordan kommunen skal løse viktige oppgaver i årene som kommer. Planprogrammet legges ut på høring i drøyt to måneder høsten 2006 slik at det er god tid til å komme med innspill og tilbakemeldinger på programmet for innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre myndigheter. I høringsperioden arrangeres det åpne møter om kommuneplanarbeidet. Vurdering: Foreliggende forslag til Planprogram for Kommuneplan for Gran kommune, Samfunnsdelen, , angir en rekke vesentlige spørsmålsstillinger og skisserer et opplegg for videre arbeid med kommuneplanen som sikrer bred mulighet for medvirkning. I høringsfasen blir det viktig få innspill til planarbeidet og eventuelt justere og korrigere planprogrammet før det fastsettes endelig. Høringsfristen er foreslått satt til 10. januar Rådmannens forslag til innstilling: 1. Foreliggende Forslag til Planprogram for Kommuneplan for Gran kommune, Samfunnsdelen, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til bestemmelsene i Plan- og bygningsloven og i samsvar med kravene i Forskrift om konsekvensutredninger. Høringsfristen settes til 10. januar Side 18 av 58

19 Sak 0123/06 2. Forslaget sendes samtidig på høring til Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, nabokommune og aktuelle statlige fagmyndigheter. Side 19 av 58

20 Sak 0124/06 HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - GRAN KOMMUNES KJØP AV SKOLEANLEGG I BRANDBU SAMMEN MED SALG AV TOMT Saksbehandler: Ellen Stokstad Arkiv: A40 &40 Arkivsaksnr.: 06/00481 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0003/06 Styringsgruppe for Gran sentrum PS 0092/06 Formannskapet PS 0113/06 Formannskapet PS 0048/06 Kommunestyret PS 0114/06 Formannskapet PS 0124/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Gran kommune slutter seg til hovedkonklusjonene vedrørende kjøp og salg i statusnotatets pkt 2.1 Gran kommunes kjøp av skoleanlegget i Brandbu som pakke sammen med salg av kommunens tomt i Gran sentrum til Oppland fylkeskommune. 2. Gran kommune tar statusnotatets Forutsetning 1 (samspill med idretten) Oppland fylkeskommune kompenserer Gran idrettslag (under notatets pkt 2.1.B Salg av tomt) til orientering. Saksdokumenter: Statusnotat til formannskapet Unntatt offentlighet, offentlighetslovens 6, 2.a. Vedlagt: til fsk/kst Saksopplysninger: Oppland fylkeskommune har sendt Gran kommune tilbud om kjøp av skoleanleggene Gran videregående skole og Brandbu videregående skole med svarfrist 1. oktober Samtidig har kommunen på Hadeland mottatt forhandlingsutspill ang. samspill om funksjoner i nytt læringssenter. Fylkeskommunen planlegger parallelt med dette tomteavklaring og selve utbyggingen av nytt læringssenter. Det er mange avhengigheter og forutsetninger som skal falle på plass før Oppland fylkeskommune kan regne tomtespørsmålet for helt avklart. Fylkeskommunen (prosjektorganisasjonen) møtte Gran idrettslag og Gran kommune til avklaringer om status, roller, avklaringsbehov, oppgavefordeling og framdrift for de nærmeste kritiske beslutningspunktene. (Se vedlagte statusnotat.) Saken er en direkte oppfølging av avklaringsbehov som kom fram i dette møtet. Vurdering: Vurderingene vedrørende den forhandlingsmessige og økonomiske siden av saken framgår av notat som følger saken (unntatt off.) Side 20

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.10.2006 Tid: 10.00 15.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.10.2006 Tid: 10.00 15.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.10.2006 Tid: 10.00 15.00 Forfall: Therese Alm (Ap) Varamedlemmer: Peter Oscar Saugstad (Ap) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Ellen Stokstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 25.10.2006 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget.

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00 Forfall: Einar Ellefsrud (Frp) Gry Haugsbakken (Ap) Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Tid: 12.00 13.30 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.09.2005 Tid: 0900-1100 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Varamedlemmer: Wenche Strand (Ap) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0073/05 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - KLAGEBEHANDLING 0074/05 REGULERINGSPLAN FOR BESSMORJORDET - UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE

PROTOKOLL SAKSLISTE 0073/05 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - KLAGEBEHANDLING 0074/05 REGULERINGSPLAN FOR BESSMORJORDET - UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.05.2005 Tid: 0900-1130 Fra administrasjonen møtte: Rådmann Ellen Stokstad Kommunalsjef Berit Halvorsen Leder Teknisk drift Erik Trehjørningen Saksbehandler

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.09.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager TILLEGGSSAKSLISTE Kommunestyret Dato: 17.02.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE 16/11 11/00879 1 17/11 11/00913 1 Ny finansieringsordning

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 01.02.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Kristine Kvam (Sv)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.10.2007 Tid: 15.00 17.00 Forfall: Svein Tingvold (Ap) Anne Kathrine Raassum (Ap) Helge Midttun (Sv) Varamedlemmer: Sverre J. Antonsen (Ap) Anne Lise Fredrikstad

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 30.01.2008 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlem: Kristin Madsen (GBL) leder Møtet ble ledet av nestleder for fast utvalg for plansaker Atle Liaklev

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.03.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/4946-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel Rådmannens

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1 Onsdag 15.06.2016 kl. 09:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

PROTOKOLL. Peter O. Saugstad (Ap): Hvordan er status i forhold til utbygging av Bessmorjordet? Rådmannen besvarte spørsmålet.

PROTOKOLL. Peter O. Saugstad (Ap): Hvordan er status i forhold til utbygging av Bessmorjordet? Rådmannen besvarte spørsmålet. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.04.2005 Tid: 1700-2200 Forfall: Gry Haugsbakken (Ap) Therese Alm (Ap) Svein Tingvold (Ap) Tor Kittelsrud (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Ikke møtt:

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.11.2012 kl 0900 1220 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM 18/12 Planutvalget 04.05.2012 Ark.: L12 201108 Lnr.: 4365/12 Arkivsaksnr.: 11/1407-18 Saksbehandler: Gudmund Forseth REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Lekatun Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.09.2016 Fra kl. 09.30 Møtested: Spåtind Sport Hotell Fra saknr.: 96/16 Til saknr.: 101/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram

Saksframlegg. Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram Saksframlegg Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bente Sand GBNR - 10/1/1, GBNR - 10/13, GBNR - 11/2, GBNR -

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.01.2017 Tidspunkt: 10:30 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015 Arkivsaksnr.: 14/1398-1 Arkivnr.: Saksbehandler: controller, Rosenberg Maria Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roy Josefsen Asta

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS 18.03.2015 015/15 Kommunestyret PS 24.03.2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-140, K3 - &13 13/1996 Kommuneplanens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.01.2017 Arkiv: : FE - 140 Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer