MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) STYRINGSGRUPPE FOR GRAN SENTRUM Det innkalles til møte i Styringsgruppe for Gran sentrum fra kl Når dette er gjennomført starter ordinært formannskapsmøte. Orientering om videre prosess og status og vegen framover SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET og /06 * REFERATSAKER - MØTET /06 * RESULTATRAPPORTERING 2. TERTIAL /06 * HOVEDBUDSJETTJUSTERING 2006 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV ENDREDE BUDSJETTFORUTSETNINGER 0118/06 * TILLEGGSBEVILGNINGER TIL PLEIE- OG OMSORG /06 * BUDSJETTJUSTERING VIRKSOMHET HELSE 0120/06 * KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG /06 STØTTE TIL TV-AKSJONEN "LEGER UTEN GRENSER" 0122/06 * VALG AV NYTT MEDLEM I ELDRERÅDET 0123/06 * KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: FORSLAG TIL PLANPROGRAM - OFFENTLIG HØRING 0124/06 * HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - GRAN KOMMUNES KJØP AV SKOLEANLEGG I BRANDBU SAMMEN MED SALG AV TOMT Side 1

2 Sak 0115/ /06 * HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - SAMSPILL MED GRAN IDRETTSLAG 0126/06 * HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - SAMSPILL OM KULTURSAL OG BIBLIOTEK 0127/06 * AVTALER OM FORVALTNING OG DRIFT AV BRANDBU TORG OG GRAN TORG. 0128/06 FORESPØRSEL OM REGULERINGSPLANARBEID BRANDBU SENTRUM - GNR. 65 BNR. 104 M.FL. 0129/06 FORESPØRSEL OM PRIVAT REGULERINGSPLANARBEID - HAGEN, GNR. 94 BNR. 6 MOEN 0130/06 KOMMUNEDELPLAN FOR LYGNA - STATUS OG VIDERE ARBEID 0131/06 * FORESPØRSEL OM PLANARBEID - TOMTEHAUGEN, BRANDBU 0132/06 FORESPØRSLER OM PLANARBEID - 3 FORSLAG OM IGANGSETTING AV REGULERINGSPLANARBEID FOR MINDRE BOLIGOMRÅDER 0133/06 BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER VARSEL OM OPPSTART 0134/06 * PROSJEKT - GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING OG OPPMÅLINGSARBEIDER 0135/06 PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR GULLABAKKEN - GNR. 69 BNR. 3 OG 7 BJØRKLI - OFFENTLIG ETTERSYN 0136/06 GNR. 302 BNR. 1 - NYBYGG AV HYTTE ODDVAR STAXRUD, VESTRE HVINDENVEGEN 41, 3522 BJONEROA 0137/06 GNR. 273 BNR. 2 - KLAGE PÅ AVSLAG OM FRADELING AV HYTTETOMT ANNE GUNVOR FYKSEN, FRAMSTADVN. 1, 2750 GRAN 0138/06 * LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG 0139/06 KLAGE - SØKNAD OM NÆRINGSSTIPEND FRA GRAN KOMMUNE Rådmanns- og ordførersekretariatet, for Ordfører Eli Stigen Konsulent Side 2 av 58

3 Sak 0115/06 REFERATSAKER - MØTET Saksbehandler: Anne Marie Blekkerud Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 06/00105 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0115/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Saken tas til orientering Saksdokumenter: Møteprotokoll for Regionrådet for Hadeland, fra møtet Pressemelding fra Tegneseriemuseet, datert Pressemelding fra KS om opprettelse av registre over folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser, datert Vedlagt: Side 3 av 58

4 Sak 0116/06 RESULTATRAPPORTERING 2. TERTIAL 2006 Saksbehandler: Maj Kristin Sæther Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 06/01024 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0067/06 Formannskapet PS 0032/06 Kommunestyret PS 0116/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Resultatrapport for 2. tertial 2006 tas til etteretning Saksdokumenter: Resultatrapport 2. tertial 2006 Vedlagt: Saksopplysninger: Vedlagt følger resultatrapport for 2. tertial Rapporten er administrasjonens tilbakemelding til kommunestyret om måloppnåelse så langt, den økonomiske situasjonen, fremdrift i vedtatte saker og hva som er utført av investeringsprosjekter. For nærmere vurderinger vises det til den vedlagte rapporten. Side 4

5 Sak 0117/06 HOVEDBUDSJETTJUSTERING 2006 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV ENDREDE BUDSJETTFORUTSETNINGER Saksbehandler: Maj Kristin Sæther Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/01736 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0117/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Det tilleggsbevilges kr til opprettholdelse av driftnivå, dekning av egenkapitalinnskudd i KLP og nedjustering av inntekter. Bevilgningen finansieres slik det fremgår av saksutredningen. Saksdokumenter: Budsjett 2006 Revidert nasjonalbudsjett Sosial- og helsedirketoratet; Tilskudd til toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere Vedlagt: Nei Nei Nei Saksopplysninger: I samsvar med tidligere praksis legger rådmannen frem en sak om tilleggsbevilgninger som skal ivareta utgiftsbehov som følge av endrede budjsettforutsetninger. Budsjettet er vedtatt med et netto beløp fordelt på virksomhetsområder og det er derfor en høy terskel for å be om tilleggsbevilgninger til enkelttiltak. Samtidig er driftsrammene utarbeidet for å gi et politisk bestemt driftsnivå og når det skjer vesentlige avvik, er det rimelig å vurdere tilleggsbevilgninger. To virksomhetsområder har rapportert forholdsvis store avvik på driftsnivået og for å få en grundigere gjennomgang legges det frem egne saker. Dette gjelder pleie og omsorg og helsetjenesten. ENDRINGER I VIRKSOMHETSOMRÅDENES BUDSJETTET I de siste års budsjetter har det vært vedtak om en innsparing på kr ved å legge om kjøkkendriften knyttet til de kommunale alders- og sykehjemmene. Det har vært arbeidet med flere alternativer og det er nå vedtatt å konkurranseutsette kjøkkendriften. Prosjektet har vært vanskelig å gjennomføre og det foreslås derfor at inntrukket beløp for 2006 på kr tilbakeføres virksomhetsområde 3.7 Pleie og omsorg. Omlegging av finansieringen av Norsk Pasientskadeerstatnings reguleringsfond fra statlig til kommunalt ansvar ble vedtatt i Statsbudsjettet for 2006 og lagt inn i kommunenes rammetilskudd. Beløpet var vanskleig å beregne og er derfor ikke innarbeidet i budsjettet. Gran kommunes økte andel er kr , som foreslås tilleggsbevilget til virksomhetsområde 3.2 Helsetjenester. Beløpet bør også innarbeides i økonomiplanen for Side 5

6 Sak 0117/06 Bruk av beregningsmodell for tildeling av ressurser i grunnskolen (Aalerud-modell) gir en økning i driftsrammen for 2006 på kr Økningen skyldes i hovedsak at budsjettet for 2006 ble lagt ut i fra en prognose som viste en nedgang på 15 elever, mens utviklingen har vist stabilt elevtall. På bakgrunn av forventet nedgang, ble det i ved budsjettutarbeidelsen lagt inn et trekk i driftsrammen på kr ENDRINGER PÅ FELLESOMRÅDER OG INNTEKTSBORTFALL Krav om egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse på kr utgiftsføres via investeringsregnskap. Innskuddet må ses på som en del av pensjonskostnadene og foreslås finansiert ved bruk av avsatte midler til pensjon i drift. Beregning av av tilskudd til ressurskrevende brukere er noe lagt om i 2006, i tillegg til at to brukere er falt ut av ordningen. Tilskuddsutmålingen skjer enkelt forklart - på bakgrunn av regnskapstall forgående år ut ifra en gitt timepris, fratrukket en egenandel per bruker, samt en egenandel per innbygger og deretter beregnes en kompensasjonsgrad på 70 % på landsbasis. I tillegg til å ha to færre brukere enn fjoråret, slår tilskuddsutmålingen svært uheldig ut for Gran. Vi mottar i 2006 kr , det vil si 45 % kompensasjonsgrad. Tilskuddet for 2005 var på 5,4 mill. kr og en kompensasjonsgrad på 80 %. Budsjetterte beløp for 2006 er 4,6 mill. kr og må nedjusteres med kr Momskompensasjon knyttet til investeringer er budsjettert med 6,5 mill. kr. Så langt i år er det inntektsført kun 1,8 mill. kr. Flere store investeringsprosjekt er utsatt, bl.a. skoleutbygging og det kan ikke forventes at budsjetterte inntekter nås. Det foreslås derfor å nedjustere inntekten med 1,5 mill. kr. Økt nivå på Startlån (formidlet Husbanklån) gir en midlertidig utgiftsøkning fordi kommunens opplåning i Husbanken ikke samsvarer med utlånstakten. De avdrag kommunen betaler til Husbanken og de avdrag som mottas fra den som gis Startlån regnskapsføres som investeringstransaksjoner. For 2006 må det overføres kr til delvis dekning av avdrag på lån. Eventuelle tilleggsbevilgninger som følge av endrede priser i kraftmarkedet må fremmes i egen sak når konsekvensene er nærmere beregnet. FINANSIERING Tildelt vertskommunetilskudd er kr , kr mer enn budsjettert. Utsatte låneopptak, bedre likviditet enn forutsatt og noe høyere avkastning på kapital enn forutsatt gir rom for å nedjustere netto finanskostnader med 1,5 mill. kr. Avsatte midler til pensjon reduseres med kr til dekning av egenkapitalinnskudd i KLP. I tillegg viser opplysninger om pensjonskostnadene at det skal foreligge en ytterligere reserve på ca 2 mill. kr. Det er mottatt ubudsjettert beløp på kr i konsesjonsinntekter for hjemfallsrettigheter gjennom eierandel i Viul. Budsjettert avsetning til disposisjosfond kr omdisponeres til drift. I forslag til Statbudsjett er skatteanslaget på landsbasis oppjustert til en vekst på 8,8 %. For Gran kommune vil dette utgjøre en forventning om økt skatteinntekt og skatteutjevningsmidler på til sammen 5,9 mill. kr. Endringer i budsjettet blir slik; Virksomhetsområde Tiltak Beløp 3.7 Pleie og omsorg Tilbakeføring til dekning av ikke Side 6 av 58

7 Sak 0117/06 gjennomførte innsparingstiltak kjøkken Kr Helsetjenester Tilleggsbevilgning til dekning av endret finansiering av tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatnings reguleringsfond Kr Grunnskole Tilleggsbevilgning som følge av elevtallsvekst (Aalerud-modell) Kr Avsetninger, overføring til investering m.m. Overføring av driftsmidler til dekning av egenkapitalinnskudd KLP Kr Rammetilskudd Redusert tilskudd særlig ressurskrevende brukere Kr Renter, avdrag m.m Nedjustering av budsjettert momskompensasjon Kr Avsetninger, overføring til investering m.m. Overføring av driftsmidler til dekning av avdrag knyttet til Startlån Kr Skatteinntekter og Forutsatt skattevekst på 8,8 % for landet Kr rammetilskudd (totalt 5,9 mill. kr) 8.2 Rammetilskudd Merinntekter vertskommunetilskudd Kr Renter, avdrag m.m Totale finansutgifter reduseres Kr Fellesfunksjoner og 8.3 Renter, avdrag m.m. 1.3 Egne, andre selskap, tilskudd m.m. 8.4 Avsetninger, overføring til investering Deler av budsjettert pensjonspremie overføres investeringsregnskap. Kr Forventet lavere pensjonskostnad Kr Ubudsjetterte konsesjonsinntekter Kr Redusert avsetning til disposisjonsfond. Kr Side 7 av 58

8 Sak 0118/06 TILLEGGSBEVILGNINGER TIL PLEIE- OG OMSORG 2006 Saksbehandler: Gitte Christine Korvann Arkiv: 153 F Arkivsaksnr.: 06/01737 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0118/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Det bevilges kr til virksomhetsområde 3.7 pleie- og omsorg for budsjettåret Bevilgningen finansieres ved å øke budsjetterete skatteinntekter og skatteutjevningsmidler i rammetilskuddet med kr Agendamodellen gjennomgås og justeres i egen politisk sak basert på driftåret Saksdokumenter: Tertialrapport Vedlagt: nei Saksopplysninger: I en middels stor kommune som Gran, vil det alltid være noen som gjenkjenner brukerne som blir beskrevet, selv om disse er anonymisert. Virksomheten ber om forståelse for dette og at informasjonen som blir gitt benyttes med varsomhet. Overordnet lovhjemmel Virksomheten yter tjenester etter Lov om helsetjenesten i kommunene, (Khl) og Lov om sosiale tjenester, (Stjl). Tjenestene til den enkelte bruker blir vurdert av kvalifisert personale i pleie- og omsorg. Det er retten til nødvendig helsehjelp i Khl. 1-1 og kravet i Stjl. 4-3 om hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv, som hjemler enkeltvedtakene virksomheten fatter i det enkelte tilfelle. Virksomheten er dermed pliktig til å yte tjenesten til den enkelte som tilfredsstiller kravene. Hjemmeboende med tilleggsytelser Virksomheten prøver til enhver tid å hjelpe den enkelte på den lavest effektive mulige omsorgsnivå, (LEON prinsippet). Første trinn i denne trappen er hjemmetjenester og virksomheten prøver så langt det er mulig å sette inn hjemmesykepleie og hjemmehjelp for å hindre innleggelse på sykehjem. Dette er i tillegg den rimeligste tjenesten virksomheten kan yte. Viktigheten av gode avlastningsmuligheter for omsorgsbidragsyterne hjemme blir da stor. Likeledes blir tilbud om dagsenter og eventuelt omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) viktig for at dette skal la seg gjøre. Virksomheten har dette året hatt en økning av antall som får omsorgslønn for å ta seg av sine egne og en økning på BPA. Kriteriene for BPA er nå endret til også å gjelde barn, slik at vi i år har 2 små barn som har denne ordningen. Bruk av støttekontaktordning bidrar også til at brukere kan bo lengre hjemme med et meningsfylt liv. Side 8

9 Sak 0118/06 Merutgift for omsorgslønn anslås til kr ,- Merutgift BPA anslås til kr ,- Merutgift avlastning og støttekontakt anslås til kr ,- Nye brukere med store pleie- og omsorgsbehov Pleie- og omsorg har dette året hatt en pågang av nye brukere med store pleie- og omsorgsbehov. I tillegg er det brukere av pleie- og omsorgstjenester som må ha et større omfang av tjenester enn tidligere år. Dette er alle brukere som har krav om tjenester etter lovverket. Som et eksempel kan beskrives en ung bruker som har behov for en egen tilrettelagt bolig. Personale som tidligere har jobbet med vedkommende følger med. I tillegg må det ansettes flere i tiltaket rundt brukeren og turnusen krever 6 hele stillinger. Utover sommeren og høsten forverrer tilstanden seg og i perioder må det være 10 hele stillinger til å ta seg av én bruker. Virksomheten har søkt støtte hos psykiatritjenesten i Oppland, hos Fylkeslegen og Habiliteringstjenesten for voksne. Brukeren er søkt overflyttet til en psykiatrisk institusjon via Kommunelegen, men ventetiden er ca. 6 måneder. Det finnes dermed ikke i dag et godt tilbud til brukeren og kommunen er pliktig til å yte tjenester om nødvendig helsehjelp. Boligen brukeren flyttet ut av er nå bebodd av en ny bruker med omfattende heldøgns pleieog omsorgsbehov, slik at det ikke har vært mulig å spare noe på bemanningen her. Sykehjemmene har pr. i dag 4 unge ressurskrevende beboere. Det har vært nødvendig å øke bemanningen på de sonene/avdelingene disse tilhører. Merutgift for brukere i avdeling tilrettelagte tjenester (ATT) anslås til kr ,- Merutgift for beboere på sykehjem anslås til kr ,- Ny trend Trenden i Gran kommune er den samme som vises i hele landet hvor yngre bruker legger beslag på en større andel av pleie- og omsorgs sitt budsjett. Jfr. Omsorgsmeldingen som ble lagt frem i september. Gran kommune er likevel i en særstilling når Kostra-tallene legges til grunn. Kostra-tallene for 2005 viser at Gran kommunes andel av personer under 67 år som bor på institusjon er 5,8 mens det i Oppland ligger på 3,8 og i landet ellers på 4,8. Andel mottakere av hjemmetjenester for brukere under 67 år er i Gran kommune 47,9. I Oppland er det 30,7 og i landet for øvrig 30,9. Andel innbyggere i Garn under 67 år som mottar hjemmetjenester er da 2,4, mens det i Oppland er 1,6 og i landet forøvrig 1,3. Vurdering: Virksomheten har etter ny organisering i 2005, en bedret kontroll over regnskapet. Det ble derfor varslet allerede i 1. tertial om forventet overskridelser av det opprinnelige budsjett. Kostnadskrevende for virksomheten har utenom nye brukere, vært MRSA utbruddet ved Gran sykehjem. I tillegg er det økte bredbåndskostnader og økte strømpriser. Virksomheten har dette året hatt en bedre inntjening på sykepenger og svangerskapsrefusjon enn budsjettert. Dette er tatt med i kalkuleringen over fremskrevet regnskap som viser at virksomheten vil gå mot et underskudd på ca 4. millioner kroner. En økning av driftsrammen til virksomhet pleie- og omsorg bør tas opp til vurdering i forbindelse med budsjett- og økonomiplanen for Side 9 av 58

10 Sak 0118/06 Rådmannens tilleggsvurdering: Virksomhetsområdet pleie og omsorg er i sitt vesen en virksomhet som skal mestre uforutsette forhold, det være seg store pleiebehov, alvorlig sykdom blant innbyggere som blir sendt hjem fra sykehus osv. Innbyggertallet i Gran er så høyt, og dermed behovene blant befolkningen så varierende, at noen enkelttilfeller av innbyggere med særlige behov normalt må kunne forventes å bli taklet innenfor virksomhetens økonomiske ramme. Agendamodellen ble for få år siden utviklet nettopp for å kunne framskrive en normalfordeling av pleie og omsorgsbehov i Gran kommunes befolkning ut i fra antall og alderssammensetning. Selv med dette utgangspunktet kan det skje at et akseptabelt tjenestenivå ikke lar seg gjennomføre innenfor de gitte rammene. Rådmannen er for framtida svært skeptisk til å knytte denne vurderingen opp mot enkelttilfeller, det vil både være en uetisk måte å budsjettere på og vil skape behov for å vurdere forhold rundt alle som, av ulike årsaker, ikke representerer pleiebehov lenger (flytting, dødsfall osv.). For å avklare om pleiebehov for de ulike aldersgruppene har endret seg i forhold til ved etableringstidspunktet, mener rådmannen at Agendamodellen må etterregnes i forhold til året 2006 og evt. justeres. Dette betyr at modellen først kan justeres i Justeringen vil på dette tidspunkt få med seg de nye utviklingstrekkene som måtte ha kommet i løpet av I høstens tertialsamtale var det varslet et overforbruk på ca 4 millioner. Rådmannen signaliserte at det var behov for å dekke deler av dette innenfor virksomhetens egne rammer. Når det i tertialrapporten vises kr 4 mill. i justeringsbehov, representerer denne summen kr i interne overføringer for husleie Gran rådhus og kr som kompensasjon for forsinket gjennomføring av kjøkkenprosjekt.. I justeringen er det derfor lagt inn kr som generell rammeøkning til pleie og omsorg. Dette er noe høyere justering enn rådmannens signal ved tertialsamtalen. Pleie og omsorgsleders konklusjon i denne saken vil bety en samlet justering for pleie og omsorg på kr og ligger høyere enn forutsatt i tertialsamtalen. Rådmannen mener det skal være en svært høy terskel for å få tildelt ekstramidler i løpet av driftsåret. En tilleggsbevilgning på kr vil representere et innsparingsbehov på kr , dvs. ca 0,25 % av driftsrammen, i forhold til det behov virksomheten signaliserer. Konklusjonen er at rådmannen innstiller på en tilleggsbevilgning på kr , en innstilling pleie og omsorgsleder har forståelse for, selv om hun skulle ønsket den større. Et økende sykefravær vil kunne være en ekstra utfordring som virksomheten bl.a. må arbeide nøye med de siste månedene for å holde den justerte rammen. Rådmannen er enig i at en økning av driftsrammen til virksomhet pleie- og omsorg bør tas opp til vurdering i forbindelse med budsjett- og økonomiplanen for Side 10 av 58

11 Sak 0119/06 BUDSJETTJUSTERING VIRKSOMHET HELSE Saksbehandler: Astrid Bilden Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/01738 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0119/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Det bevilges kr til virksomhetsområde 3200 legetjenesten for budsjettåret Beløpet finansieres ved å øke skatteanslaget tilsvarende. Saksdokumenter: Tertialrapportering 2006 Vedlagt: nei Saksopplysninger: ren legesenter: I forhandlinger ved inngåelse av fastlegeavtale med ny lege ved ren legesenter, har det vært nødvendig å vurdere kommunens forpliktelser i forhold til legesenteret. Ledig fasthjemmelliste var kun på 200 pasienter ved overtagelse. Ny lege trenger tid til å opparbeide en tilstrekkelig pasientliste for å kunne klare sin andel av de økonomiske forpliktelsene ved legesenteret. I praksis vil dette si at kommunens økonomiske forpliktelser overfor ren legesenter forlenges ut året og opphører i sin helhet fra Ved denne avtaleinngåelsen har Gran kommune full fastlegedekning etter dagens ordning. Merutgift anslås til kr Legevakt/legevaktformidling: Virksomhetsområde helse fikk i K-sak 53/02 kr til kjøp av legevaktsformidling ved AMK-sentralen på Gjøvik. Denne tjenesten koster kommunen i dag kr Virksomhetsområde helse fikk i K-sak 43/04 kr til å dekke økte utgifter i forbindelse med overgang til nattlegevakt ved Interkommunal legevaktsentral på Gjøvik. Legevaktsutgiftene var stipulert til kr , men forutsetningene den gang var at kr skulle spares inn på den daværende interkommunale nattlegevaktordningen med Lunner som dermed opphørte. Denne økonomiske forutsetningen er ikke innfridd. Kommunen har i lengre tid slitt med få leger til å delta i den kommunale legevaktordningen på ettermiddag/i helg. For å få dekket alle vaktene, må kommunen leie inn leger til å ta de ledige vaktene. Det er til tider svært vanskelig å få leger til å ta slike vakter, og honorarene blir derfor ofte svært store. Det er vanskelig å forutsi hvor store disse utgiftene vil bli, da det avhenger av hvem som kan ta på seg legevaktsoppdragene, om de skal skaffes bopel og/eller hvor stort honorar de krever. Merutgift for den samlede legevaktsordningen anslås til kr Side 11

12 Sak 0119/06 Veiledning for nyutdannede leger: Rundskriv 18/2005 inneholder informasjon om endring i legedirektivet.(19 des. 2005). Det er nå krav om veiledet tjeneste for nyutdannede leger for å få adgang til å praktisere selvstendig som allmennlege med rett til trygderefusjon. (ett år etter fullført turnustjeneste) Utgifter til dette er ikke medberegnet i budsjettet for Bakvakt for turnuskandidat. Turnuskandidat som utfører legevakttjenester må ha en bakvaktordning. Utgifter til bakvakt ble ikke tatt med i betraktningen ved beregningen av utgifter for turnuskandidaten, og ble derfor ikke medregnet i budsjettet for Merutgift anslås til kr Vurdering: Samlet merutgift for de forhold som belyses i denne saken er kr Kommunestyret har behandlet sak om Felles bemannet legevaktordning for Gran og Lunner i juni I henhold til vedtak i saken, går det nå ut en tilbudsinnbydelse til alle legesentrene på Gran og Lunner om leie av legevaktskontor for etablering av ordningen. Ved en bemannet legevaktsordning antas det at flere leger kan delta i legevaktsordningen og behovet for ekstravakter vil bli vesentlig mindre. Utgiftene vil dermed bli mer forutsigbare. Driftsrammene for virksomhetsområdet helse bør uansett tas opp til vurdering i forbindelse med budsjett og økonomiplan Side 12 av 58

13 Sak 0120/06 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2007 Saksbehandler: Anne Marie Blekkerud Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 06/00756 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0120/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: I Gran kommune avholdes kommunestyre- og fylkesvalg både søndag 9. september og mandag 10. september Saksdokumenter: Skriv fra Kommunal- og regionaldepartementet av Vedlagt: Saksopplysninger: Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er fastsatt til mandag 10. september Hver enkel kommune kan med hjemmel i valglovens 9-2 (2) vedta at det også skal holdes valg søndag 9. september Side 13

14 Sak 0121/06 STØTTE TIL TV-AKSJONEN "LEGER UTEN GRENSER" Saksbehandler: Anne Marie Blekkerud Arkiv: X03 Arkivsaksnr.: 06/00749 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0065/06 Formannskapet PS 0121/06 Formannskapet Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0065/06 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Disse hadde ordet i saken: Therese Alm (AP): Foreslo Wenche Strand Leif Kr Alm (SP): Foreslo Thore Desserud Einar Ellefsrud (FRP): Foreslo Einar Eellefsrud Steinar Aannerud (SV) Foreslo Allan Andersson Anne Lise Bleie (H): Forslag at ordfører får fullmakt til supplere komiteen samt utpeke leder. Ved voteringen ble forslagene enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Som medlemmer av kommunekomiteen for TV-askjonen 2006 oppnevnes: Wenche Strand, Thore Desserud, Einar Eellefsrud, og Allan Andersson. 2. Ordfører gis fullmakt til supplere komiteen samt utpeke leder. Saksdokumenter: Brev fra Fylkesmannen i Oppland av 4. september 2006 Vedlagt: Saksopplysninger: Årets TV-aksjon er tildelt LEGER UTEN GRENSER sammen skal vi redde liv som ellers ville gått tapt. De innsamlede midlene skal brukes til medisinske nødhjelpsprosjekter i land herjet av kriser og konflikter, som for eksempel Uganda, Somalia, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi og Haiti. Leger uten grensers arbeid retter seg mot mennesker som lever i humanitære kriser, konflikter og naturkatastrofer. Side 14

15 Sak 0121/06 Gran kommune har tradisjon for å støtte TV-aksjonene, og har i de siste 4-5 årene bevilget årlig kr ,- til aksjonene. Kommunestyret opprettet i møte 3. mai en kommunekomité for årets TV-aksjon. På vegne av TV-aksjonen 2006 søker komitéen om bevilgning på samme måte som ved tidligere anledninger. Fylkesmannen, på vegne av fylkeskomitéen, har også sendt ut en oppfordring til alle kommunene i Oppland om støtte til årets innsamling, jfr. ovennevnte brev. Side 15 av 58

16 Sak 0122/06 VALG AV NYTT MEDLEM I ELDRERÅDET Saksbehandler: Anne Marie Blekkerud Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/00425 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0122/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Saken fremmes uten forslag til innstilling. Saksdokumenter: Kommunens representanter til Eldrerådet Vedlagt: Saksopplysninger: Fast medlem i Eldrerådet, Hans Westhagen, har meldt flytting ut av Gran kommune. Hans Westhagen må derfor fritas fra sitt verv som medlem i Eldrerådet, jfr Kommuneloven kap. 2, 15 pkt 1 Uttreden. - Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. Kommunelovens kap.2, 16 pkt. 3 omhandler opprykk og nyvalg. Til kommunestyret og formannskapet gjelder opprykk, mens til annet folkevalgt organ velges nytt medlem/varamedlem. Gran kommunestyre oppnevnte Hans Westhagen som fast medlem i Gran Eldreråd for perioden , i møte under sak 40/03. Gran kommunestyre må derfor utnevne nytt medlem til Eldrerådet. Side 16

17 Sak 0123/06 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: FORSLAG TIL PLANPROGRAM - OFFENTLIG HØRING Saksbehandler: Anders Paulsen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 06/00457 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0038/06 Formannskapet PS 0019/06 Kommunestyret PS 0001/06 Styringsgruppe kommuneplan PS 0123/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Foreliggende Forslag til Planprogram for Kommuneplan for Gran kommune, Samfunnsdelen, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til bestemmelsene i Plan- og bygningsloven og i samsvar med kravene i Forskrift om konsekvensutredninger. Høringsfristen settes til 10. januar Forslaget sendes samtidig på høring til Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, nabokommuner og aktuelle statlige fagmyndigheter. Saksdokumenter: Forslag til Planprogram for Kommuneplan for Gran kommune, Samfunnsdelen, Vedlagt: Saksopplysninger: Alle norske kommuner pålegges gjennom Plan- og bygningsloven å «utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder». I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan med en langsiktig del som omfatter: «mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser». Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan, med bred samfunnsmessig tilnærming, som skal trekke opp visjoner og konkretisere politikske mål for Gran kommune både som samfunn, som myndighet og som tjenesteyter. Den bør vise til samfunnstrender og konsekvenser av alternative utviklingsveger, peke på behov på forskjellige samfunnsområder og hvordan behovene kan dekkes, og den må skissere strategier og legge grunnlag for viktige prioriteringer og bruk av virkemidler. Forberedelser Arbeidet med revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel startet våren Forarbeidene til kommuneplanarbeidet har bestått av: forberedende arbeid i administrasjonen drøfting i formannskapets arbeidsmøte hvor det ble drøftet en foreløpig skisse til framdriftsplan og pekt noen viktige tema og forslag til organisering av arbeidet Side 17

18 Sak 0123/06 planseminar for kommunestyret sammen med eldrerådet og ungdomsrådet med idedugnad og videre bearbeiding ev en del av forslagene fra idedugnaden utarbeidelse av planprogram for planarbeidet Formannskapet utvidet med gruppeleder for Kristelig folkeparti er oppnevnt som styringsgruppe for arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. (Vedtak i formannskapet sak 0038/06 og kommunestyret sak 0019/06) Det er en målsetting at ny samfunnsdel av kommuneplanen skal vedtas av kommunestyret i september Planprogram Planprogrammet skal fortelle hvilke spørsmål vi ønsker å finne svar på gjennom arbeidet med kommuneplanen, det skal angi en tidsplan for planarbeidet, og det skal fortelle hvordan det legges til rette for medvirkning så innbyggerne i kommunen kan delta i arbeidet. Planprogrammet er tilpasset omfanget av og nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. Planprogrammet skal fastsettes av Gran kommune som planmyndighet. Fastsatt planprogram skal legges til grunn for selve planarbeidet og for utredninger som skal integreres i planforslaget. Medvirkning Levende lokalsamfunn er avhengig av engasjement blant befolkningen, og et levende demokrati er avhengig av medvirkning fra innbyggerne. I arbeidet med kommuneplanen er det derfor viktig at det legges til rette for at innbyggerne i kommunen kan delta i prosessen og være med på å legge premisser for hvordan kommunen skal løse viktige oppgaver i årene som kommer. Planprogrammet legges ut på høring i drøyt to måneder høsten 2006 slik at det er god tid til å komme med innspill og tilbakemeldinger på programmet for innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre myndigheter. I høringsperioden arrangeres det åpne møter om kommuneplanarbeidet. Vurdering: Foreliggende forslag til Planprogram for Kommuneplan for Gran kommune, Samfunnsdelen, , angir en rekke vesentlige spørsmålsstillinger og skisserer et opplegg for videre arbeid med kommuneplanen som sikrer bred mulighet for medvirkning. I høringsfasen blir det viktig få innspill til planarbeidet og eventuelt justere og korrigere planprogrammet før det fastsettes endelig. Høringsfristen er foreslått satt til 10. januar Rådmannens forslag til innstilling: 1. Foreliggende Forslag til Planprogram for Kommuneplan for Gran kommune, Samfunnsdelen, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til bestemmelsene i Plan- og bygningsloven og i samsvar med kravene i Forskrift om konsekvensutredninger. Høringsfristen settes til 10. januar Side 18 av 58

19 Sak 0123/06 2. Forslaget sendes samtidig på høring til Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, nabokommune og aktuelle statlige fagmyndigheter. Side 19 av 58

20 Sak 0124/06 HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - GRAN KOMMUNES KJØP AV SKOLEANLEGG I BRANDBU SAMMEN MED SALG AV TOMT Saksbehandler: Ellen Stokstad Arkiv: A40 &40 Arkivsaksnr.: 06/00481 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0003/06 Styringsgruppe for Gran sentrum PS 0092/06 Formannskapet PS 0113/06 Formannskapet PS 0048/06 Kommunestyret PS 0114/06 Formannskapet PS 0124/06 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Gran kommune slutter seg til hovedkonklusjonene vedrørende kjøp og salg i statusnotatets pkt 2.1 Gran kommunes kjøp av skoleanlegget i Brandbu som pakke sammen med salg av kommunens tomt i Gran sentrum til Oppland fylkeskommune. 2. Gran kommune tar statusnotatets Forutsetning 1 (samspill med idretten) Oppland fylkeskommune kompenserer Gran idrettslag (under notatets pkt 2.1.B Salg av tomt) til orientering. Saksdokumenter: Statusnotat til formannskapet Unntatt offentlighet, offentlighetslovens 6, 2.a. Vedlagt: til fsk/kst Saksopplysninger: Oppland fylkeskommune har sendt Gran kommune tilbud om kjøp av skoleanleggene Gran videregående skole og Brandbu videregående skole med svarfrist 1. oktober Samtidig har kommunen på Hadeland mottatt forhandlingsutspill ang. samspill om funksjoner i nytt læringssenter. Fylkeskommunen planlegger parallelt med dette tomteavklaring og selve utbyggingen av nytt læringssenter. Det er mange avhengigheter og forutsetninger som skal falle på plass før Oppland fylkeskommune kan regne tomtespørsmålet for helt avklart. Fylkeskommunen (prosjektorganisasjonen) møtte Gran idrettslag og Gran kommune til avklaringer om status, roller, avklaringsbehov, oppgavefordeling og framdrift for de nærmeste kritiske beslutningspunktene. (Se vedlagte statusnotat.) Saken er en direkte oppfølging av avklaringsbehov som kom fram i dette møtet. Vurdering: Vurderingene vedrørende den forhandlingsmessige og økonomiske siden av saken framgår av notat som følger saken (unntatt off.) Side 20

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer