Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 32/12 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 33/12 VALG AV MEDLEMMER TIL FORLIKSRÅD 2011/834 PS 34/12 PS 35/12 VALG AV NYE MEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAP I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET MIDT- NORGE (KONSEK) OG I REVISJON MIDT-NORGE IKS NÆRING OG UTVIKLING - DISPONERINGER I 2012 PS 36/12 SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRÅKKEMASKIN - STUGUDAL FJELL PS 37/12 NY AVTALE FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM VÆRNESREGIONEN LEGEVAKT. 2011/ / / /290 PS 38/12 ÅRSMELDING 2011 FOR KONTROLLUTVALGET 2012/372 PS 39/12 PS 40/12 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2011 FOR TKE KF ÅRSMELDING 2011 FOR RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE. 2012/ /139 PS 41/12 ÅRSMELDING TYDAL KOMMUNE 2012/31 PS 42/12 ÅRSREGNSKAP TYDAL KOMMUNE 2012/172

3 PS32/12Referater RS19/12MøteprotokollK-styret RS20/12MøteprotokollFormannskapet

4 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 33/ Valg av medlemmer til forliksråd Vedlegg: Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2012 Saksopplysninger I hver kommune skal det være et forliksråd. Valg av forliksrådet skal foregå innen 15.oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder fra 1.januar det påfølgende år (2013). Det er kommunestyret selv som velger medlemmene til forliksrådet. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og tre varamedlemmer. Blant medlemmene skal det være både kvinner og menn. Først velges de tre forliksrådsmedlemmene med varamedlemmer. Deretter foretas det særskilt valg av formann blant de tre forliksrådsmedlemmene som er valgt. Rekkefølgen medlemmer og varamedlemmer er valgt i har betydning for hvem som skal fungere ved formanns eller andre medlemmers fravær. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølgen de er valgt. Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes rekkefølgen er fastslått, skal valget innberettes til fylkesmannen som avgjør om valget er foretatt korrekt etter reglene i domstolloven og kommuneloven. Det vises til vedlegg for mer informasjon vedrørende valg av forliksrådsmedlemmer. Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger. Kommunen skal oppnevne medlemmer til dette utvalget. Møtefullmektige er i tillegg til medlemmer til forliksrådet. I sak K0049/06 ble oppnevning av møtefullmektige delegert til administrasjonen. Dersom kommunestyret ikke ønsker å foreta oppnevningen selv, er vedtaket fra 2006 gjeldene.

5 Rådmannens innstilling Saken fremmes uten innstilling.

6 M TTATT JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT 30 OES kommul i Kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene Deres ref. Vår ref. Dato / Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2012 Etter høstens kommunevalg skal det avholdes valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og jordskiftedommere. Domstoladministrasjonen forestår utsendelse av informasjon om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere ved de alminnelige domstoler. Vedlagt følger en redegjørelse for reglene om valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer som gjelder for kommende valg, og nærmere om oppgavene til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene i den forbindelse. En oversikt over domstolenes ønsker med hensyn til antall skjønnsmedlemmer for kommende periode følger også vedlagt. Enkelte tingretter har skjønnsmedlemmer fra to fylker, og dette er anmerket ved de aktuelle tingretter. Vi gjør også oppmerksom på at Fredrikstad tingrett ønsker en økning i antall skjønnsmedlemmer, mens Sør-Gudbrandsdal tingrett, Kristiansand tingrett og Indre Finnmark tingrett ønsker en reduksjon i antall skjønnsmedlemmer. Det understrekes for øvrig at fylkeskommunen skal angi hvilket fag det enkelte skjønnsmedlem er kyndig i når opplysninger om de valgte skjønnsmedlemmer sendes inn. 7 ed hilsen one Celius avdelingsdirektør id Iren Hauge ud senionådgiver Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Gullhang Torg 4a Oslo Org. nr.: Telefaks Saksbehandler Heid Iren Haugerud

7 Kopi: Forliksrådene, Politidirektoratet, Samarbeidsutvaiget for forliksråd og narnsmenn, Domstoladministrasjonen, Kommunal- og regionaldepartementet Side 2

8 INNHOLDSFORTEGNEISE 1. VALG AV FORLIKSRADSMEDLEMMER Forliksrådets sammensetning mm Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem Fremgangsmåten ved valget Om valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer etter kommunestyrevalget i Valg av formann rekkefølgen for de valgte medlemmer Fylkesmannens oppnevning av de valgte forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer Suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer og midlertidig oppnevning 9 2. VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER Oppnevning til skjønnsmedlernsutvalgene Innledning skjønnsprosessloven Vilkår for å kunne velges Innledende behandling domstolenes og kommunenes oppgaver Fylkestingets oppnevning av utvalgene Ajourføring og sletting i valgperioden ny oppnevning Vandelskontroll 12

9 1. VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 1.1 Forliksrådets sammensetning mm Om sammensetningen av forliksrådene bestemmer domstolloven 27 første til syvende ledd: "I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. Med sanu5kke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal ha to eller flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene formannen velges som leder for domstolen. Den andre formannen, eller de andre formennene i den rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som leder for domstolen. Arbeids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene fastsettes i samsvar med forskrift gitt av Kongen. For bestemte kommuner kan departementet fastsette at formannen og i tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et midlertidig tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven. I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet. I namsfogddistrikter er namsfogden sekretariat. I politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er politistasjonen sekretariat. Kongen kan ved forskri ft gi regler om forholdet mellom forliksrådet og sekretariatet. Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer beslutte å ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om kvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at det blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter 57." 1.2 Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven 53 gjelder derfor også for dem: forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere menn eller kvinner som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.

10 I tillegg oppstiller domstolloven 56 visse vi1kår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: Vedkommende må ha fylt 25 år Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. 70 nr. 1 Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg. Etter domstolloven 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven 71 til 74 tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet. Domstolloven 71 lyder: "Utelukket på grunn av stilling er: 1. Stortingets representanter og vararepresentanter 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor 3. hlkesmenn og assisterende filkesmenn 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet, kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 8. praktiserende advokater og advoka«ullmektiger 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget." Merknad:

11 71 nr. 9 utelukker fra valg i den kommunen vedkommende er ansatt i, ikke fra tilsvarende valg i andre kommuner. Uttrykket "tar direkte del i" gjelder alle typer arbeid, også utførelse av teknisk pregede oppgaver. Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, går frem av domstolloven 72: "Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år 2, den som er idømt forvaring eller scerreaksjoner etter straffeloven 39-39e 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig 4. den som er idømt betinget fengselsstraff og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraffor et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter toven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidicere fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes kver del for seg etter første ledd." Merknad: Bestemmelsen innebærer at ikke bare straffens art, men også straffens lengde er av betydning for hvor lenge en person er utelukket fra valg som forliksrådsmedlem. Etter domstolloven 73 er det kommunen som skal kontrollere at ingen velges i strid med 71 og 72. I praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene legge vekt på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å avklare om personen er valgbar etter 72. Etter 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to perioder tidligere.

12 For øvrig er det ingen fot melle begrensninger for hvem som kan velges som forliksrådsmedlem. Det er således adgang til å velge jurister utover de begrensningene som følger av 71. Ansatte ved komtntmeadministrasjonen som ikke tar direkte del forberedelsen eller gjennomføringen av valget kan også velges. Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettergangsordning har en viktig og krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for vervet. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta på kurs som arrangeres for forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å ivareta forliksrådets oppgaver på en god måte. Slike kurs arrangeres årlig av Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn. Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang. 1.3 Fremgangsmåten ved valget Om valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer etter kommunestyrevalget i 2011 Etter domstolloven 57 første ledd skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelde fra 1. januar det påfølgende år. Paragraf 57 lyder: "Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende dr. For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kapittel 6 med de avvik som følger av paragrafen her og av 27, Ved fiertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene bestemmes etter deres stemmetall, elter ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med mindre kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen. Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å opffille kravet i 27 om at det blant medlemmene skal være både kvinner og menn, ogopprykketter kommuneloven 37 nr. 3 innen den enkelte liste er utelukket, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har fått færrest stemmer. Det samme gielder dersom det er nødvendig for å opptlle kravet om at det også blant varamedlemmene skal være både

13 kvinner og menn. Dersom det har vcert opprykk etter første punktum påden listen som har fått fcerrest stemmer, skjer opprykket for varamedlemmenepåden listen som har fått nest fcerrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekningpåhvilken liste opprykk skal skje." Etter kommuneloven kapittel 6 er det fastsatt generelle bestemmelser for valg til kommunale nemnder mv. Disse reglene gjelder også for valg av forliksråd, med de avvik som følger av domstolloven 27 og 57. Valget skal således holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. Bestemmelsen i kommuneloven 37 nr. 4 om antall varamedlemmer kommer imidlertid ikke til anvendelse, fordi domstolloven 27 uttrykkelig bestemmer at det skal være tre varamedlemmer. Særregelen i domstolloven 57 tredje ledd om at kommunestyret enstemmig kan fastsette rekkefølgen for forliksrådsmedlemmer, har bakgrunn i at forliksrådet til tider gjenvelges uten at en ønsker å endre rekkefølgen. Rekkefølgen har betydning ved forfall til forliksrådets møter. Ved avtalevalg gir kommuneloven 38 nr. 3 tilfredsstillende svar på hvordan en valgteknisk skal oppfylle kravet i domstolloven 27 om at det både blant medlemmene og blant varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Ved forholdsvalg gir imidlertid kommuneloven ingen valgteknisk løsning på hvordan kravet om kjønnsfordeling skal oppfylles dersom tre grupperinger i kommunestyret velger hvert sitt medlem og disse er av samme kjønn. Særregler om dette er derfor inntatt i domstolloven Valg av formann rekkefolgen for de valgte medlemmer Om valg av formann i forliksrådet bestemmer domstolloven 27 at kommunestyret velger én av forliksrådsmedlemmene til formann. Denne bestemmelsen er slik å forstå at kommunestyret først velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, uten at det avgjøres hvem som skal være formann. Deretter foretas særskilt valg av formann blant de tre forliksrådsmedlemmer som er valgt. Ved valget må en gå frem etter de alminnelige regler i kommuneloven kapittel 6. Valget av forliksrådsmedlemmer avgjør den innbyrdes rekkefølgen av de valgte medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen har betydning for hvem som skal fungere ved formannens eller andre medlemmers fravær, jf. domstolloven 27 tredje ledd. Den vil bestemmes noe forskjellig etter som de er valgt ved forholdstallsvalg eller ved avtalevalg.

14 Er valget holdt som forholdstallsvalg bestemmes rekkefølgen i henhold til kommuneloven 37. Avtalevalg følger reglene i kommuneloven 38 a. 1.4 Fylkesmannens oppnevning av de valgte forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes rekkefølgen fastslått, sendes innberetning om valget til fylkesmannen. Om fylkesmannens oppnevning av forliksrådet og tilsyn med dette, er det bestemt i domstolloven 58: "Valget innberettes til hlkesmannen. Finner han valget lovlig, u«erdiger han oppnevnelse for de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget. Ellers påbyr han at det i fornøden utstrekning skal holdes nytt valg. Fylkesmannen fører tilsyn med forliksrådets virksomhet." Merknad: Finner fylkesmannen at valget er foretatt korrekt etter reglene i domstolloven og kommuneloven, utferdiger han oppnevnelse for de som er valgt, etter den rekkefølge som ble bestemt ved valget. 1.5 Suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer og midlertidig oppnevning I visse tilfelle er det adgang til å foreta suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer. Reglene om dette er fastsatt i domstolloven 59: "Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem dør eller flytter fra kommunen, eller når det opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som er nevnt i 53 eller 56 første ledd, eller vedkommende ellers blir varig forhindret fra å gjøre tjeneste, foretar kommunestyret nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid som er igjen. Valget foretas som ilertallsvalg. Kommunestyret kan tillate et medlem eller varamedlem å fratre sin stilling før tiden og foretar i så fall nytt valg etter reglene i første ledd. Har noen foafall så forliksrådet ikke kan holde beslutningsdyktig møte, kan tlkesmannen oppnevne stedfortredere for den enkelte sak eller for inntil tre måneder. Er det ikke tid til å innhente filkesmannens bestemmelse, kan to forrettende forliksrådsmedlemmer midlertidig tilkalle en stedfortreder når partene samkker.

15 Den som oppnevnes som medlem eller varamedlem etter denne paragraf, kommer i rekkefølge etter dem som er oppnevnt tidligere. Dersom det holdes valgpå nytt medlem fordi formannen har fratrådt ei., kan kommunestyret velge ny formann uavhengig av første punktum." Merknad: Det er ikke gitt nærmere bestemmelser om hvordan stedfortredere skal velges. Behovet for stedfortredere oppstår ofte i hastesituasjoner, og da kan det være lite hensiktsmessig at kommunestyret foretar valget. I slike situasjoner vil fylkesmannen kunne oppnevne stedfortredere etter forslag fra de gjenværende medlemmer i forliksrådet. I praksis kan det gjerne skje ved en telefonhenvendelse til fylkesmannen. Forutsetningen er at den eller de stedfortredere som oppnevnes er valgbare, dvs, at de oppfyller vilkårene i domstolloven 53 og 56. Begrunnelsen for 59 fierde ledd er at flere fylkesmenn og kommuner har påpekt at det ved suppleringsvalg bør være anledning til å velge fonnann uavhengig av den rekkefølge som medlemmene er oppnevnt i. Domstolloven 27 forstås slik at kommunestyret ved det ordinære valg av forliksråd skal velge formann uten hensyn til den rekkefølge som ellers ville gjelde, jf. foran under pkt Det samme bør også gjelde ved suppleringsvalg, slik at en lettere linner løsninger som både forliksrådet og det enkelte medlem er tjent med. Formannen har ofte en større arbeidsbyrde og et større ansvar enn de øvrige medlemmer, og formannens evne til å lede forliks- og domsforhandlinger er dessuten av stor betydning. Kommunestyret bør innhente forliksrådets syn før forslag fremsettes. 2. VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 2.1 Oppnevning til skjønnsmedlemsutvalgene Innledning skjønnsprosessloven 14 Om oppnevning av skjønnsmedlemmer (tidligere kalt skjønnsmenn) er det gitt bestemmelser i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven) 14, som lyder: "I hvert ffike skal det vcere et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av filkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet.

16 Ved oppnevningen skal det tas sikte påat utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som oppnevnes har kyndighetpået eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i domstolsloven 70, unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense, og gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak pågrunn av Wort tjeneste etter domstolloven, 90 første ledd annet punktum. Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende oppgave over alle skjønnsmedlemmer i det hlkesvise utvalg til tingrettene og jordskifterettene i ffiket og til vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til arbeidssted og privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig Merknad: Det er fortsatt fylkestinget som skal velge skjønnsmedlemmer. Fylkestingets kompetanse til å oppnevne skjønnsmedlemmer etter skjønnsprosessloven 14 kan delegeres til fylkesutvalget. Kompetansen kan imidlertid ikke delegeres til kommunene. Fortegnelsen fylkesrådmannen skal sende tingrettene, skal inneholde de samme opplysninger om de valgte medlemmene som en har bedt om i forbindelse med forslagene. Kravet om angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, peker for det første på en mer generell inndeling innen utvalgene, dernest på vedkommendes særskilte kvalifikasjoner dersom dette ikke fremgår tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen. For eksempel kan opplysning om spesiell fagutdanning være nyttig Vilkår for å kunne velges Henvisningene i skjønnsprosessloven 14 annet ledd innebærer at det, i tillegg til de krav til faglige kvalifikasjoner som følger av skjønnsprosessloven, i hovedsak skal gjelde de samme krav til personlige forutsetninger og formelle forhold for skjønnsmedlemmer som for lagrettemedlemmer og meddommere. Den øvre aldersgrensen etter domstolloven 70 annet 1edd nr. 1 skal imidlertid ikke gjelde for skjønnsmedlemmer. Siden det er fylkeskommunene som oppnevner de fylkesvise utvalgene av skjønnsmedlemmer, skal henvisninger til "kommunen", "kommunestyret og liknende forstås som henvisninger til de tilsvarende instanser i fylkeskommunen. Det understrekes at det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av utvalget. Det må særlig påses at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk. Domstolene er i sin virksomhet avhengig av erfarne og velkvalifiserte skjønnsmedlemmer, og dette hensyn bør tillegges betydelig vekt ved valget.

17 2.1.3 Inniedende behandling - domstolenes og kommunenes oppgaver Oppgave over antall skjønnsmedlemmer i de forskjellige fylker og domssogn følger vedlagt. Tingrettene må i god tid sende sitt forslag til fylkeskommunen, med gjenpart til kommunene i domssognet. Fordelingen av antall skjønnsmedlemmer på den enkelte kommune i domssognet bestemmes etter folketallet i kommunene. Det har vært noe usikkerhet om domstolen selv skal utarbeide denne fordelingen. Departementet mener det mest praktiske er at fyikeskommunen, som i siste omgang er ansvarlig for valget, på forhånd fastsetter denne, og gir domstolene og kommunene meddelelse. (Som legges til grunn i den grad det ikke, etter forslag fra enkelte domstoler, har vært aktuelt med justeringer av antallet fra departementets side). Kommunestyret bør avgi forslag om kandidater i god tid, slik at det igjen kan behandles av fylkestinget i henhold til de frister som gjelder, jf. pkt Det samlete forslag bør inneholde ca 20 % flere navn enn det antall som skal velges. Om ønskelig kan forslagene begrunnes. Det gjelder ellers ingen særskilte regler for uttakingen av kommunestyrene (det er intet til hinder for at dette skjer ved forholdsvalg dersom det kreves). Fortegnelsene over skjønnsmedlemmer skal inneholde opplysninger om de foreslåttes navn, adresse, fødselsnummer, yrke og stilling, eventuelt telefonnummer til arbeidsted og privat, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, i den grad dette ikke dekkes av yrkesbetegnelsen, jf. pkt Fylkestingets oppnevning av utvalgene Det mest hensiktsmessige vil være at valget foretas samtidig med valg av lagrettemedlemmer, meddommere og forliksrådsmedlemmer. Valget vil i så fall foretas av det nye fylkestinget. Fylkesrådmannen bør sette frist overfor domstolene og kommunene for innberetning av forslagene. Ved oppnevningen i fylkestinget henvises til de alminnelige saksbehandlings- og avstemmingsregler som gjelder for fylkestinget forøvrig. Ellers bør det som er sagt i brevet her gjelde så langt det passer. 2.2 Ajourføring og sletting i valgperioden - ny oppnevning Dette er omhandlet i skjønnsprosessloven 15, som lyder:

18 "Sletting av skjønnsmedlemmer fra utvalget, jf. 14, foretas av hlkesrådmannen når et skjønnsmedlem flytter fra ffiket eller for øvrig vilkårene for sletting foreligger etter reglene i domstolsloven 81. Før avgjørelse treffes, skal vedkommende skjønnsmedlem så vidt mulig få høve til å uttale seg, og han skal om mulig gis meddelelse om resultatet. Reglene i domstolsioven 82 om klage over urettelig føring mm ifortegnelsen gjelder tilsvarende. Klagen går til lagmannsretten. Istedenfor et skjønnsmedlem som er slettet, oppnevner ftlkesrådmannen en annen. Bestutning om endringer i skjønnsmedlemsutvalget meddeles tingrettene og jordskifterettene i filket og vedkommende lagmannsrett." Merknad: Av hensyn til at medlemmene av skjønnsmedlemsutvalget ofte kan være aktuelle for oppnevning ved flere domstoler, bør melding om adresseendfinger og slettelsesgrunner fra vedkommende (eller fra pårørende) som regel gis direkte til fylkesrådmannen. Dersom vedkommende domstol har mottatt opplysning om flytting eller slettelsesgrunner, bør det straks videreformidles til fylkesrådmannen. Fylkesrklmannen skal informere de som velges om at de skal gi melding om alle endringer av betydning. 2.3 Vandelskontroll Om vandelskontroll for valg av skjønnsmedlemmer gjelder de samme lovregler som for valg av meddommere og forliksrådsmedlemmer. Vi viser derfor til pkt. 1.2 ovenfor. Det vil da være fylkeskommunen som bør foreta undersøkelse av foreslåtte kandidater eller valgte medlemmer av utvalget mot strafferegisteret.

19 Fylke Domstol Antall medl nå Ønsket ant medl Østfold Fredrikstad tingrett Østfold Halden tingrett 24 Østfold Heggen ag Frøland tingrett 42 Østfold Moss tingrett Østfold Sarpsborg tingrett Akershus Asker og Bærum tingrett Akershus Follo tingrett. 60 Akershus Nedre Romerike tingrett Akershus Øvre Romerike tingrett 58 Oslo Osto tingrett 32 Hedmark Glåmdal tingrett Hedmark Hedmarken tingrett Hedmark Nord-Østerdal tingrett 38 Hedmark Sør-Østerdal tingrett 58 Oppland Gjøvik tingrett 70 Oppland Nord-Gudbrandsdal tingrett 23 Oppland Sør-Gudbrandsdal tingrett Oppland Valdres tingrett 30 Buskerud Drammen tingrett Buskerud Eiker, Modum og Sigdal tingrett 23 Buskerud Hallingdal tingrett 71 Buskerud Kongsberg tingrett 32 Buskerud Ringerike tingrett 37 Vestfold Larvik tingrett 22 Vestfold Nordre Vestfold tingrett 33 Vestfold Sandefjord tingrett 26 Vestfold Tønsberg tingrett Telemark Aust-Telemark tingrett 51 Telemark Nedre Telemark tingrett 86 Telemark Vest-Telemark tingrett Aust-Agder Aust-Agder tingrett Vest-Agder Kristiansand tingrett Vest-Agder Lister tingrett 94 Rogaland Dalane tingrett Rogaland Haugaland tingrett 114 Rogaland Jasren tingrett Rogaland Stavanger tingrett 73 Hordaland Bergen tingrett Hordaland Hardanger tingrett 41 Hordaland Nordhordland tingrett 137 Hordaland Sunnhordland tingrett 51 Sogn og Fjordane Fjordane tingrett Sogn og Fjordane Sogn tingrett 50 Møre og Romsdai Nordmøre tingrett Møre og Romsdal Romsdal tingrett Møre og Romsdal Sunnmøre tingrett 99 Møre og Romsdal Søre Sunnmøre tingrett 52 Sør-Trøndelag Fosen tingrett 43 Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag tingrett 143 Nord-Trøndelag Inntrøndelag tingrett 97 Nord-Trøndelag Namdal tingrett 33 Nordland Alstadhaug tingrett 33 Nordland Brønnøy tingrett Nordland Lofoten tingrett 15

20 Nordland Ofoten tingrett 54 Nordland Rana tingrett 32 Nordland Saiten tingrett 81 Nordland Vesterålen tingrett 28 Troms Nord-Troms tingrett Troms Senja tingrett Troms Trondenes tingrett 38 Finnmark Alta tingrett 27 Finnmark Hammerfest tingrett 18 Finnmark indre Finnmark tingrett Finnmark est-ffrtnrnark tingnstt 37 37

21 MOrkhader. Buskerud 63 Vestfold 12 Oppland 7 Buskerud 30 Aust-Agder 26 Vest-Agder 74 Samtlige fra Rogaland Rogaland 110 Hordaland 4 Hordaland 130 Sogn og Fjordane 7

22 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 34/ Valg av nye medlemmer til representantskap i Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge (KonSek) og i Revisjon Midt-Norge IKS Saksopplysninger I sak 42/11 ble følgende valgt til representantskap: Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (KonSek) Medlem Inge Svelmo Varamedlem Per Horven Revisjon Midt-Norge IKS Medlem Lars Græsli Varamedlem Ketil Nilsen Det er ønskelig at de samme medlemmene skal sitte i representantskap for Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS (KonSek) og Revisjon Midt-Norge IKS. Det bør derfor velges nye medlemmer til begge. Rådmannens innstilling Saken fremmes uten innstilling.

23 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/231-1 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 38/ Kommunestyret 35/ Næring og utvikling - disponeringer i 2012 Vedlegg: Prosjekt Tydalshallen - søknad om tilleggsbevilling Revidert budsjett pr Saksopplysninger I budsjettbehandlingen for 2012 ble det vedtatt å øke satsningen på nærings- og utviklingsoppgaver for perioden For å lykkes med dette, vil det være helt nødvendig med et høyere ambisjonsnivå og en mer tydelig prioritering vedrørende virkemiddelbruk i perioden. Økt befolkningsvekst vil i mange sammenhenger henge sammen med en spisset satsning på næring og utvikling, det er ikke nok å bare være god på drift. Det har i tidligere perioder vært for lite fokus på nettopp dette. For å oppnå et høyere nivå på nærings- og utviklingsarbeidet må vi frigjøre midler, og det er nødvendig å justere årsbudsjett 2012 og økonomiplan for dette. Denne saken omfatter flere moment som samlet danner et helhetsbilde av prioriteringer og satsningsområder. De ulike momentene kan vurderes hver for seg, men som følge av forholdene beskrevet er disse valgt presentert samlet i én sak.

24 Vurdering Næringsfondet Dersom vi skal klare å legge til rette for større tiltak i løpet av året, er det nødvendig å øke bruken av virkemidler. For 2012 er det allerede innvilget mer fra næringsfondet enn det i årets vedtatte rammer vil tilføres. Det er av nevnte forhold nødvendig med en styrking av næringsfondet i Det foreslås å bevilge midler fra disposisjonsfondet, 1 million kroner. Bemanning og organisering - næring, landbruk og kultur Organisering og bemanning for næring, landbruk og kultur ble vedtatt i sak KS20/12. Det ble her vedtatt å opprette to nye stillinger; kulturkonsulent og kommuneplanlegger. I tillegg ble det vedtatt å opprettholde stillingen som landbrukskonsulent som ble foreslått inndratt i budsjettbehandlingen for Når det gjelder vedtak vedrørende bemanning er det i avsatt midler til følgende tiltak: Ansvar Planarbeid Kjøp tjenester Selbu Museum/kulturplan Totalt Budsjett for bemanning som vedtatt i sak KS20/12, for : Ansvar Kommuneplanlegger Landbrukskonsulent Kulturkonsulent Totalt Budsjettet kan delvis finansieres gjennom allerede vedtatte tiltak over (som i tabell, midlene på ansvar 4140 overføres til 4101). Resterende finansieres ved å redusere avsetningen til disposisjonsfondet i perioden. Tydalshallen Budsjettet for Tydalshallen ble vedtatt med en kostnadsramme på 30 millioner i Byggekomiteen har i sin søknad av bedt om en tilleggsbevilgning på kr Av dette er ca. kr mva, og faktisk tilleggsbevilgning vil være kr (ekls. mva). Økt bevilgning til finansiering av Tydalshallen foreslås finansiert med låneopptak. Som nevnt tidligere, vil nærings- og utviklingsarbeid kreve økt virkemiddelbruk. I budsjettet for 2012 er det vedtatt å bruke fra disposisjonsfondet til finansiering av Tydalshallen. For å styrke disposisjonsfondet i denne prosessen, foreslås det å øke lånefinansiering av Tydalshallen. Det foreslås i denne sammenheng å øke bruken av lånemidler med , og

25 redusere bruk av disposisjonsfondet med Totalt vil ekstra bruk av lånemidler i 2012 bli Dette gir økte rente- og avdragsutgifter som vist i tabellen under (beregnet med 5 % rente, 30 års nedbetaling). Ansvar Økte utgifter, låneopptak Avdragsutgifter Renteutgifter Utgiftene i forbindelse med økt låneopptak foreslås bevilget fra disposisjonsfondet. Ekstern gjeld Kommunens totale gjeld var ved slutten av forrige år 55 millioner. Netto lånegjeld 1 i prosent av brutto driftsinntekter utgjorde i % (Tall fra SSB). Til sammenligning ligger landsgjennomsnittet (utenom Oslo) på 65 %. For små kommuner som er sammenlignbare med Tydal, ligger nivået noe under landsgjennomsnittet, 51 %. Sammenlignet med andre ligger Tydal på et relativt lavt nivå når det gjelder gjeldsgrad, og det anses forsvarlig med en omdisponering vedrørende finansieringen av Tydalshallen. Totalt låneopptak i 2012: kr Det er i økonomiplanen tatt høyde for en nedbetalingsplan som tilsier at vi i 2015 skal ha en restgjeld på 67 millioner kroner (inkludert nytt låneopptak som beskrevet). I 2012 vil total gjeld etter nytt låneopptak ligge i overkant av 81 millioner kroner. Basert på de beregningene som er lagt til grunn for budsjettet 2012, vil netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter i 2012 være 56 %. Dette tallet avhenger av at de forutsetningene som ligger i budsjettberegningene ikke endres. Se forøvrig nedbetalingsplan: Ekstern gjeld Restgjeld 2012 Restgjeld 2013 Restgjeld 2014 Restgjeld 2015 Vedtatt i budsjettbehandlingen for 2012 Husbanken Kommunalbanken Kommunalbanken (investeringer 2011) Kommunalbaken (Tydalshallen) KLP Banken Nytt lån 2012 (Tydalshallen) Nytt lån Totalt Nytt lån 2012 (p.g.a endret finansiering Tydalshall) Totalt Nedbetalingsplanen viser at det er tatt høyde for at kommunens gjeld skal nedbetales uten avdragsfrihet (unntatt er allerede vedtatte lån på Tydalshallen, som har ett års avdragsfrihet). Gjelden nedbetales i et forholdsvis raskt tempo. 1 Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelsen) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler.

26 Disposisjonsfondet Disposisjonsfondet er kommunens økonomiske buffer, og det er kommunestyret som fullt og helt bestemmer bruk av - og avsetning til disposisjonsfondet. Bruk av disposisjonsfondet bør holdes på et fornuftig og forsvarlig nivå, og sikres med fast avsetning hvert år. Disposisjonsfondet gir også kommunen handlefrihet. Mindreforbruk i regnskapet over flere år, har bidratt til at størrelsen på disposisjonsfondet har vært/er relativt høyt. Det er samtidig viktig å bemerke at dersom det nå skal satses på nærings- og utviklingsarbeid vil det medføre økt bruk av disposisjonsfondet. Dette tåles i en periode med økt satsning, men det er ikke å anbefale over lengre tid. Samtidig bør prioriteringene være mer tydelig i en slik satsningsperiode. Tiltak som innebærer årlig driftskostnader, samt kommunenes inntektssituasjon, tilsier at det kan være behov for å vurdere den totale ressursbruken i kommunen ved neste økonomiplanbehandling. Det er lite som tilsier at inntektene våre vil øke i perioden, og sett i forhold til lønns- og prisutviklingen vil de i realiteten gå ned. I tillegg vil kommunens pensjonsforpliktelser og innbetalinger til KLP øke i årene som kommer. Saldo på disposisjonsfondet etter justeringer og bevilgninger i 2012: 2012 Saldo disposisjonsfond Bruk Investering (Tydalshall) 0 -Neatun Overført næringsfondet Brannbil (sak AMT 22/12) Finansielle utgifter Avsetning Mindreforbruk 2011 * Beregnet saldo disposisjonsfond * Ikke vedtatt disponering Av midlene på disposisjonsfondet er kr er «bundet». Under kommunestyrebehandlingen av regnskapet for 2008, ble det gjort følgende vedtak: Driftsregnskapets mindreforbruk påkr ,37 avsettes på følgende måte: a. Kr ,37 til disposisjonsfond. b. Kr øremerkes til ekstraordinære tiltak i 2009 for å fremskynde tilrettelegging for boligbygging ihht. boligpolitisk plan. c. Kr øremerkes til ekstraordinære rekrutteringstiltak i 2009 for Tydal kommune Midlene i punkt b og c skal fortrinnsvis benyttes til innleie av eksterne ressurser. Når det gjelder oppfølging av boligpolitisk plan, er dette arbeidet allerede i gang. Vi har ressurser til arbeidet og det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal vurdere planen. Rekruttering til ledige stillinger de siste årene, tilsier at det ikke lenger er nødvendig med midler til ekstraordinære rekrutteringstiltak. Vedtaket foreslås nå opphevet slik at midlene på 1 million kroner kan disponeres fritt.

27 Rådmannens innstilling 1. Næringsfondet styrkes med kr i Beløpet bevilges fra disposisjonsfondet. 2. Bemanning og organisering næring, landbruk og kultur: Budsjettet 2012 og økonomiplan justeres i henhold til ovenstående liste. Avsetning til disposisjonsfondet reduseres med kr i 2012, og med kr hvert år i årene Bruk av disposisjonsfond til investeringer reduseres med i Bruk av lånemidler økes med Totalt settes rammen for opptak av lån i 2012 til Rente- og avdragsutgifter som følge av økt bruk av lånemidler bevilges fra disposisjonsfondet. 5. Deler av mindreforbruket fra 2008 som er «bundet» på disposisjonsfondet, omgjøres til frie midler. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Næringsfondet styrkes med kr i Beløpet bevilges fra disposisjonsfondet. 7. Bemanning og organisering næring, landbruk og kultur: Budsjettet 2012 og økonomiplan justeres i henhold til ovenstående liste. Avsetning til disposisjonsfondet reduseres med kr i 2012, og med kr hvert år i årene Bruk av disposisjonsfond til investeringer reduseres med i Bruk av lånemidler økes med Totalt settes rammen for opptak av lån i 2012 til Rente- og avdragsutgifter som følge av økt bruk av lånemidler bevilges fra disposisjonsfondet.

28 10. Deler av mindreforbruket fra 2008 som er «bundet» på disposisjonsfondet, omgjøres til frie midler.

29 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Tydal kommune, rådmannen Deres ref. Vår ref. 2009/ /2012 Saksbehandler Knut Selboe Dato Tlf Prosjekt Tydalshallen - søknad om tilleggsbevilgning I forbindelse med behandling av budsjett og økonomibehandlingen i desember 2010 ble det vedtatt å bygge idrettshall og ny svømmehall på Kløfta innenfor en kostnadsramme på kr Prosjektet er under gjennomføring i samsvar med vedtatt fremdriftsplanen og skal ferdigstilles den Rammen for selve bygningen holder, men vi fikk en overraskelse når det gjelder grunnforholdene i byggetomten. Det har derfor påløpt en del ekstra kostnader med utskifting av masser i selve byggetomten. I forkant av anbudsrunden ble det gjennomført grunnundersøkelser, men disse var ikke tilstrekkelige for å kartlegge grunnforholdene godt nok. Kostnaden ved grunnundersøkelsen utgjorde ca. kr Det viste seg under utgraving av tomten at grunnforholdene var noe annerledes enn undersøkelsene viste. Lommer med myr og stubber ble avdekket. Før terrenget ble planert til parkeringsplass ved utbygging av Kløfta idrettsanlegg var det noe kupert. Planeringen av parkeringsplassen ble utført på en slik måte at vegetasjonslaget ikke ble fjernet, men benyttet som fyllmasse i de laveste partiene på arealet som i dag benyttes som byggetomt for hallen. De gjennomførte grunnundersøkelsene avdekket beklageligvis ikke disse forholdene. Det ble derfor nødvendig å skifte ut ca m 3 masse mer enn beregnet. Kostnaden for utskifting av de ekstra massene utgjorde kr inkl. avgift. Vi har nå fått klarlagt at disse ekstra kostnadene ikke kan dekkes av posten i byggebudsjettet som er avsatt til ekstraordinære og uforutsatte utgifter. I prosjektet er det ikke tatt med utgifter til gulvvaskemaskin, sakselift og en del annet teknisk utstyr som er helt nødvendige tekniske hjelpemidler for å gjennomføre nødvendige drifts- og servicearbeider i hallen. Kostnadene for slikt utstyr er beregnet til kr inkl. avgift. Det er også foreslått at det i hallen skal anskaffes stoler og bord for møblering til større arrangement. Forslaget omfatter innkjøp av 250 stoler og 75 sammenleggbare bord til en samlet kostnad av kr inkl. avgift. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (+ 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

30 , saksnr. 2009/ Samlet mener byggekomiteen at det vil være nødvendig å etterbevilge kr for å dekke disse utgiftene. Med en slik tilleggsfinansiering vil det være mulig å gjennomføre byggeprosjektet innenfor budsjettets ramme. Ekstraordinære arbeider i grunnen pluss tilleggsutstyr medfører en økning av byggebudsjettet med 2,55 %. Byggekomiteen betrakter dette som en beskjeden tilleggskostnad tatt i betraktning av at kr omfatter nødvendig tilleggsutstyr for drift, vedlikehold og møblering for større arrangement. Byggekomiteen mener at det er behov for å kunne møblere hallen for et større antall mennesker og at det bør finnes utstyr for dette. Det er tilstrekkelig med lagerplass i hallen for teknisk utstyr og møbler. Oppsummert vil tilleggsbevilgningen omfatte følgende: 1. Grunnforholdene masseutskifting kr Driftsteknisk utstyr lift, renholdsmaskin mm kr Bord og stoler for større arrangement kr Til sammen kr Mva kr Totalt kr I tillegg til prosjektkostnaden som er beregnet til kr inkl. avgift vil dette medføre et behov for en ekstra bevilgning som utgjør kr inkl. avgift. Momskompensasjon som disse tilleggskostnadene vil medføre utgjøre ca. kr Vi håper at en tilleggsbevilgning til Tydalshallen kan innvilges som søknaden viser. Med hilsen Ingjald Græsli Leder i byggekomiteen Knut Selboe fagsjef Vedlegg: Revidert budsjett pr Side 2 av 2

31 Sum inkl rnva Kommentar Ekskl varmedurnee Grunnyann-vann varrnepurnpe Overfores til annen investeringsbudsjert IRverfores til annen investeengsbudsjett pr utskrift pr utskrift pr utskrift pr utskrift o pr utskrift pr utskrift pr utskrift Inkl entreprisekostnad (1-7)8 515 (Aslag far 61transportering til Reset inngår i (1-7)4 Inngår i 8A 0 Inngår i (1-7)9 Varse nr, 2 fra Reset Varse nr. 3 fre Roset Varse nr. 4 fra Roset Varse nr. 5 fra Roset Var51 nr, 5 fra Reset Varse nr. 7 fra Reset Varse nr. 8 fra Roset varee nr. 9 fra Reset varse nr. 10 fra Reset Varse nr. 11 fra Reset Varse nr. 12 fra Roset Varse nr. 13 fra Roset Varse nr. 14 fra Reset 34 E171 VarSe nr. 15 fra Resel Varse nr. 16 fra Reset tilbud av fra Roset dibud av 27.01,12 fra Roset tilbud av fra Roset tilbud av fra Roset Ayyiksrnelding yentes Tilbud av bud av Varsel nr. 1 fra Roset Ikke rnedtatt i investeringsbudsjett ticiligere Ikke medtatt 1 investeringsbudsjett tidligere

32 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Olav Harry Østby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 36/ Søknad om tilskudd til tråkkemaskin - Stugudal Fjell Vedlegg: Tråkkemaskin på Stugudal Særutskrift - Søknad om tilskudd til anskaffelse av tråkkemaskin - Stugudal Fjell Stugudal Fjell - Søknad om investeringsmidler til anskaffelse av tråkkemaskin Kart Saksopplysninger Saken ble behandlet i FS , og i KS Vedtak i KS: «1. Tydal kommune stiller seg positiv til initiativet om forbedring av løypetilbudet i Stugudal. 2. Stugudal Fjell oppfordres til å se på eventuelle samarbeidsformer med Tydal skisenter AS og Tydal Løypepreparering BA om felles bruk av maskiner og mannskap. 3. Løypetraseene klargjøres i løpet av sommeren 2012.» Administrasjonen i kommunen fikk i mandat å samordne og se på mulige samarbeidsformer for de tre aktørene det her er snakk om.

33 Vurdering Tydal kommune innkalte til et samordningsmøte den 5.mars Følgende deltok. Tydal Skisenter AS: Jostein Hagen og Leith Einar Aas Stugudal Fjell: Anne Britt Skjetne og Kristin Grytbakk Tydal Løypepreparering BA: Bjørn Kløften Tydal kommune: Olav Harry Østby Bakgrunnen for møtet var vedtaket i KS den Antall tråkkemaskiner. Det første som ble diskutert var antallet maskiner i Tydal totalt. Kunne det være nok med en eller to, eller burde det være tre maskiner som det nå kan bli? Alle tre aktørene mente at reiselivsbygda Tydal burde ha tre maskiner. Fordi avstandene delvis forsvarer dette, og et snøfall som regel rammer alle tre områdene samtidig. I enkelte perioder ville det med færre enn tre maskiner, måtte være noen som ikke fikk tråkket sine løyper tilfredsstillende nok for sine brukere. Og slettes ikke til det tidspunkt som var forventet. Dermed ble konklusjonen rimelig enkel - 3 maskiner. Samarbeid. Alle de tre aktørene var svært opptatt av at samarbeid om det totale løypenettet i kommunen er helt påkrevet. Et viktig moment som ble diskutert var prising av tjenester ved innleie fra andre. Det ble konkludert med at en reell markedspris for maskin med sjåfør ligger i størrelsesorden 1200 til 1300 kr for timen. Dette bekrefter også de tre aktørene via sine delregnskaper. Ved reparasjoner utført for hverandre defineres prisen til kr 700 for en time. Partene mente det ikke var nødvendig å operere med en skriftlig avtale om samarbeidet. Alle forstår hva dette innebærer. Organisering. Et felles driftsselskap der alle maskiner inngår ble diskutert, men møtet konkluderte ganske raskt med at dagens situasjon gir hver enkelt det enkleste driftskonseptet. Et felles selskap med ansatte ville medført personalkostnader som partene ikke ville kunne forsvart, uten betydelig bidrag fra Tydal kommune. Det ble dermed aksept for at kommunen heller bidrar i investeringsprosessen, ved anskaffelser eller ved innbytter. De tre partene har på nåværende tidspunkt ulike forutsetninger og driftsopplegg, som er vanskelig å forene. Noen har all kjøring på dugnad, mens andre godtgjør til en viss grad. Dette gjør det også litt vanskelig når regnskap og budsjetter skal sammenlignes. Økonomi. Tydal Løypepreparering og Tydal skisenter har erfaringstall. Tydal Løypepreparering opererer med en årlig utgift på kr , basert på 300 driftstimer. Tydal skisenter opererer med en utgift på , med bakgrunn i 200 driftstimer. Eldre maskin med større driftsvedlikehold og større årlig verditap, er forklaringen. Stugudal Fjell har en intensjon om å danne et aksjeselskap, som står for drift.(se vedlegg) Konklusjon Møtet var positivt, og ga en klar indikasjon på at alle tre partene i saken var svært innstilt på samarbeid, der dette er praktisk gjennomførbart til en akseptabel pris. Vedlagt ligger også et støtteskriv fra bedrifter på Stugudalen.

34 Rådmannens innstilling 1. Stugudal Fjell innvilges kr til kjøp av tråkkemaskin samt nødvendig utstyr. 2. Tilskuddet tas fra disposisjonsfondet. 3. Utbetaling mot dokumenterte utgifter. 4. Konklusjoner etter samarbeidsmøtet den tas til etterretning.

35 Til Ordføreren i Tydal Kommune MOTTATT 'r L I TRÅKKEMASKIN PÅ STUGUDAL Vi er kjent med at Stugudal Fjell arbeider med anskaffelse av tråkkernaskin til Stugudalsområdet parallelt med opparbeidelse av barmarkstrase, og vil uttrykke vår støtte til disse prosjektene. Turistbedriftene på Stugudal har pr i dag:. Aktør Overnattin s lasser Caravan lasser Plasser serverin møte Væktarstua Hotell 12_ (2, i, -C.) ci, Patrusli Gaard "- C.) 70 Stugudal Camping /0 Flaten Gård / Viken Camping Moheim Camping Stugudalshester UL Vellblink, --, I Totalt G Vi tror at ikke bare representerer dette et godt tilbud til tilreisende skiturister, treningsgrupper og hyttefolk, men vi mener også at de prosjekter Stugudal Fjell nå arbeider med vil gjøre det lettere å fylle denne kapasiteten i perioder da belegget ellers ligger under det ønskelige. En forbedring av løypenettet som dette medfører tror vi i tillegg til å skaffe nye kundegrupper til overnattingsbedriftene, også vil øke bruksfrekvensen på hyttene i området. Begge deler legger til rette for økt omsetning på handels- og servicebedriftene, ikke bare på Stugudal, men også videre nedover dalføret. Videre er vi også overbevist om at et bedret leypetilbud øker verdien av såvel eksisterende hytter som hyttetomter og hytter under planlegging/bygging og således også vil komme grunneierene til gode. Vi vil til slutt understreke viktighetene av å se sammenhengen melom SF"s prosjekter og utviklingsprosjekter hos de enkelte aktørene, slik at man ved en kommunal behandling ikke setter de ulike tiltakene opp mot hverandre, men forsøker å finne rom for nødvendig støtte også til andre aktuelle aktører. Stugudal, den tat c(itit,c)g f Sfp4L. GR(% UL~ /64Q da ubak- eytkr"wit Ik.:>&._ b-ru() CH pov Krik. s,å WTE:ft

36 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Olav Harry Østby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/ Søknad om tilskudd til anskaffelse av tråkkemaskin - Stugudal Fjell Vedlegg: Søknad om tilskudd - Prosjekt "Stugudal Løypetrasé" Prosjektbeskrivelse Stugudal Løypetrasé kartrundtrase[5] Stugudal Fjell_barmarkstrase_liggende A4_ [5] Søknad om tilskudd - Prosjekt "Stugudal Løypetrasé" Saksopplysninger Stugudal Fjell har utarbeidet en prosjektplan som består av tre hoveddeler. 1. Investere i en ny tråkkemaskin 2. Foreta opparbeidelse av løypetraseer 3. Gjennomføre løypepreparering Planen tar for seg hoveddelene ned til detaljnivå, med en konkret beskrivelse av formål, gjennomføring, tidsplan og ressursbruk. Hvorfor? Reiseliv er beskrevet som definert satsingsområde i strategisk næringsplan for kommunen. Grunnpilaren for reiselivet vinters tid er skiaktiviteter basert på et omfattende løypenett i området Stugudalen. Med den betydelige utbyggingen av fritidshus og hytter i området, er tilbudene innenfor ski helt avgjørende for destinasjonen.

37 Økonomi Total investeringsramme er på 1.4 millioner kroner. Av dette utgjør løypemaskina 1.2 mill. Øvrige kostnader knyttes til prepareringsutstyr, tavler og merking. Det søkes Tydal kommune om kroner i tilskudd. Vurdering Prosjektet Stugudal løypetrase har som mål å løfte kvaliteten på sporkjøring og løypenett vesentlig. Det kan sees på som et strategisk infrastrukturtiltak, med den klare hensikt å sette skikommunen Tydal ettertrykkelig på kartet. Det er snakk om store investeringer, og derigjennom forpliktelser for et lite selskap som Stugudal Fjell tross alt er. Det er prisverdig at aktører har klare mål og strategier om hvordan det best mulig skal legges til rette for satsing på reiseliv i kommunen. Øvrige reiselivsbedrifter vil kunne nyte godt av tiltaket, også i markedsføringssammenheng. Næringsgrunnlaget for bedriftene på Stugudalen vil bli styrket. Lengre sesong som følge av bedre traseer og bedre sporutstyr vil føre til at tilreisende og hytteeiere bruker tilbudene lenger. Svært interessant også dette med en tilrettelagt tidligtrase ved Væktarstua. Markedet her er i realiteten stort. Se bare på den tilstrømminga som Ramundberget og Bruksvallarna på svensk side har, i de siste ukene før jul. Den store satsinga som skjer i Stugudalen nå, er i tråd med de retningslinjer og føringer som strategisk næringsplan skisserer. Felles forståelse av at dette er viktig for turistdestinasjonen Stugudal, må ligge til grunn. De næringsdrivende må støtte opp om tiltaket, og promotere det i alle sammenhenger. Organisering Det bør utredes svært nøye om mulighetene for samarbeid blant absolutt alle som benytter løype- eller tråkkemaskiner i kommunen. Dette gjelder både i den daglige driften, og ved større arrangement der behovet for tråkking kan være relativt stort i en begrenset periode. Dette for å sikre at alle tilgjengelige ressurser kan settes inn for at resultatet skal bli optimalt. Summen av dette blir at Tydal får et ry som en seriøs og attraktiv arrangør, noe som igjen vil være positivt for alle som søker og tar på seg arrangement. Konklusjon Dette er et stort og viktig tilretteleggingstiltak for turiststedet Stugudal og turistkommunen Tydal. Tydal kommune ser meget positivt på denne type prosjekter, der man gjør noe som vil gagne alle næringsdrivende i området.

38 Rådmannens innstilling 1. Stugudal Fjell innvilges kr i tilskudd til anskaffelse av ny tråkkemaskin samt nødvendig utstyr i den forbindelse. 2. Tilskuddet tas fra disposisjonsfondet. 3. Utbetales mot dokumenterte utgifter. 4. Alle muligheter for samarbeid vedrørende tråkking og sporkjøring utredes til det beste for alle som har interesser innenfor vinteraktivitetene. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Stugudal Fjell innvilges kr i tilskudd til anskaffelse av ny tråkkemaskin samt nødvendig utstyr i den forbindelse. 2. Tilskuddet tas fra disposisjonsfondet. 3. Utbetales mot dokumenterte utgifter. 4. Alle muligheter for samarbeid vedrørende tråkking og sporkjøring utredes til det beste for alle som har interesser innenfor vinteraktivitetene. Behandling i Kommunestyret Forslag fra Ingjald Græsli (V/SP): 1. Tydal kommune stiller seg positivt til initiativet om forbedring av løypetilbudet i Stugudalen. 2. Stugudal Fjell oppfordres til å se på eventuelle samarbeidsformer med Tydal skisenter og Tydal løypepreparering om felles bruk av maskiner og mannskap. 3. Løypetraseene klargjøres i løpet av sommeren Votering: 14 stemte for forslaget til I. Græsli (L.Græsli, M.M.Lian, H.Braaten,E.K.Kirkvold,P.Horven, J.V.Hilmo, I.Svelmo, J.O.Dyrhaug, A.Rotvold, A-L.G.Risan, K.Slungård, I.Græsli, K.Nilsen, J.Paulsby) 3 stemte for formannskapets innstilling (J.I.Sørensen, K.Haarstad, B.Ø.Kåsen) Vedtak i Kommunestyret Tydal kommune stiller seg positivt til initiativet om forbedring av løypetilbudet i Stugudalen. 2. Stugudal Fjell oppfordres til å se på eventuelle samarbeidsformer med Tydal skisenter og Tydal løypepreparering om felles bruk av maskiner og mannskap. 3. Løypetraseene klargjøres i løpet av sommeren 2012.

39 r- STUGUDAL FJELL Tydal kommune, Tydal Ordfører John L. Paulsby Rådmann Gunnbjørn Berggård TYDAL STUGUDAL FJELL - SØKNAD OM INVESTERINGSMIDLER TIL ANSKAFFELSE AV TRÅKKEMASKIN. Viser til vedtak i kommunestyremøte Styret i Stugudal Fjell ønsker å orientere den politiske og administrative ledelse i kommunen hva som er gjort i forhold til løypeprosjektet etter at vedtaket ble fattet. En tar også inn opplysninger som ikke er relatert til vedtaket, men som framkom som spørsmål og uklarheter under debatten om saken. Stugudal Fjel1er glad for at Tydal Kommune stiller seg positivt til initiativet om forbedring av løypetilbudet i Stugudal. Det er avholdt to møter med styret i Tydal Skisenter. Et separat møte mellom styret i Stugudal Fjell og Tydal Skisenter, og et felles møte med styrerepresentanter fra Tydal Skisenter og Stugudal Fjell og en representant fra Tydal Idrettslag/Tydal Løypepreparering angående et eventuelt drilissamarbeid Tydal Kommune var representert i møtet.det ble i møtet avklart at et driftssamarbeid dreier seg om personell, administrativt og operativt, og at teknisk utstyr som den enkelte benytter kan være en reserve for den andre hvis noe svikter. Det er ikke praktisk mulig å dele på tråkkemaskin. De tre partene har i etterkant estimert et ressursbehov som er rapportert inn til kommunens representant. Fra Stugudal Fjell sin side er vi positive til å gå inn i et drifts- samarbeid såfremt det er praktisk mulig og økonomisk tjenlig. Stugudal Fjell arbeider med å få opp en driftsorganisasjon for løypekjøringa. Dette skal behandles på årsmøtet sist i mai d.å. Vi ønsker driftsorganisasjonen organisert som et aksjeselskap. Grunneiere og hytteeiere i Stugudal/Moen samt næringsdrivende i Tydal vil bli invitert til å tegne aksjer. 1.h.h.t. prosjektplanen har en et mål om en egenkapital på Tidligtraseen på ca. 6 km er klarert med grunneier. Det var tillyst dugnad på denne 28 april da rydding av skog og kvist skulle starte. Snøforholdene gjorde at dugnaden måtte utsettes. Planen nå er at dugnaden gjennomføres når sneen er

40 borte. En fagperson fra Sør Trøndelag Fylke vi1 bli hentet inn for å bidra med råd omkring den terrengmessige bearbeidingen. Teknisk sjef i kommunen er kontaktet angående reguleringsmessige krav til en tidligtiase. I det møtet ble også behov for parkeringsplass like ved traseen tatt opp. Prosjektgruppa som arbeider med traseene har satt opp en arbeidsplan for arbeidet, og en har som mål at klargjøring av traseene skal være gjennomført når neste skisesong starter. Den planlagte traseen rundt sjøen må legges om da det ikke har lyktes å inngå avtale med en av grunneierne. Løypekjøreme har nå planlagt en alternativ trase. Slik den framstår nå, så kan store deler av den opprinnelige traseen beholdes bortsett fra den delen som ligger på den aktuelle gnmneiers eiendom. Det er allerede foretatt mye rydding i rundløypa, det som står igjen vil være legging av rør i noen bekker og noe rydding av trær og kvist. Det er inngått skriftlige avtaler med alle de andre berørte grunneierne bortsett fra en som en har muntlig avtale med. Vedkommende har bidratt på rydding og planering på sin eiendom for å tilrettelegge for tråkkemaskin. Finansieringsplanen for løypeprosjektet er ikke endret, jfr. prosjektrapporten som lå ved søknaden som ble behandlet To av bidragsyterne har fattet positivt vedtak om tilskudd, en vil avvente kommunetyrets endelige vedtak, en har vi ikke mottatt svar fra og en har søknadsfrist senere på året. Vi har gjennomført fysiske møter med alle, og det er grunn til å være optimistisk på at en får bevilget det omsøkte tilskudd. Etter kommunestyrets vedtak ble alle kontaktet og informert orn vedtaket. Til slutt er det grunn til å minne om at den viktigste motivasjon for hele løypeprosjektet fra Stugudal Fjell sin side, er at en anser dette som et viktig infrastrukturtiltak som ska1 bidra til å styrke reiselivsnæring og annen næring i hele Tydal kommune.økt bruk av hyttene vil føre til mer salg av varer og tjenester som kommer mange av de privat næringsdrivende i Tydal til gode. Et godt løypenett og en lang skisesong vil føre til at det kommer fiere brukere av overnattingssteder, varehandel og andre servicetjenester i Tydal.Å legge til rette for aktiviteter viser seg å være en redning for reiselivsnæringer i fjellet. For styret i Stugudal Fjell Anne-Brit Skjetne Styreleder

41 ..,... - N,..1'. i-,'..ti. _ C. :., ',..., -.., r:..,, i'. Ilrfen, 't.., =4 ''...1.,;.;1. ø -; ",,..,......, ' F..., ,:::i.i...,.1r.;...y i ør Stugudal Fjell Løypetraseer lo.11 Menw Blå løype - prepareres lørdag og søndag morgen (+ferier) så sant været tillater del. Rød tøype mer værutsatt, men prepareres når vterforhaldene tililer det. ' I. r ;,.... ',....., :. - :..4 '--., Grønn laype - prepareres i vinterferte og e& frømt fht I..4ia Pr nfi nii '''.,.!4 - & ,:"---..,..,,...,,,,, z,......n.**1._"- 11).4"s*. oft?"2"..18-'r4:iii4a'.;:> l'.:,,,g' ';'-''':' :::-' )-1-1(:'.; f ik'..1.ul:ni rt~ ' t..,\,.. g,,.,,, ' - i ",....e ;,....,,,,b.. ''.3.'".s-'.,ti 2 '.. k ' ''1' 1..-: ' -4. '''' 1 : 1 : lit '. ' - /.--;,...,,...., r. - -,....,...,..._,,.:3,,,...s.,..,.-,,,, -,..._-../r.,. ' Q, :-, :...P.'"W'...,,.. :,...Fr ,,,,,.,-...,-,J..,-,,... k.r...:.:,4,,., '.i5.,,,.-...,.,..,-kwi''-, , -,..: 1.1 ' 7 -, ";,.-..,:::- -, :4,;- -,--,..- _-4,,,Ji,,.,.-. i.,, r -,, , 'd E \.....i-.,...,.,,.. : ' ''','.,-,..1-r..,,Iråle>,.. " = )s.. : '.. A, ? \,,..., - ',. J.).' - 1 -;..,:.,. ' J..,.,.....1,,,- I f, g I 'I,,..._k'.,,,,,..;',. ', ).',.y......`, < -... r +3, ik. ' -.. ' i ;, ''l...'l..- -, -,-.,.,,,t-,.-r-- :;. 7.:? ' 2,8-Iliciti ".,;., rim' t- :.?..".t.. -=-:-.. "..'" r- i,--, , 's'y s,.. ' I ',.. t,. - '.,1. i' i'''. <, w. :, ''' i,".... -,,. 0,6,4i,...,.... -, -...L ` ,7- ' -, '... '...1., -, - -,-... t:.:..._.f'-!...,- ^7 7;...; -.' u J.:.=,'.r....?. -..." :""" 4 r:".-.,....,4...». -'-. -':.-' ,V.,. -, i',...,..:.,,... 1, :''':' ':.. 2 '. - :-.^-.. _.,,,.."'`." -..,. '..';.''''--41. " ' - '... 6 kr -,--..',...,-..»-,, -.,. -,.., '.;',...)4;: ^... ø f'..-- '...,,, ',, ' ' SA.,,,,. ' r;.,!.-', ' ,2.,t ', '-:', T...5 -f.{' "-.5' 14". --_,.,.,, '...,. A y icm

42 , ) ) 4,e4,,,,,.),--r-----,._----- vn 1 \\ 117,-/...--,..-- v v..., \ ; \ 4 ; i -`---- 7f I

43 TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/290-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 15/ Formannskapet 43/ Kommunestyret 37/ Ny avtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen legevakt. Vedlegg: Samarbeidsavtale Værnesregionen legevakt 6.februar Saksopplysninger Værnesregionen Legevakt er den interkommunale legevakten for kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal. Driften av denne tjenesten er basert på en avtale om interkommunalt samarbeid mellom kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal. Nåværende samarbeidsavtale har løpt ut, og det er derfor utarbeidet et utkast til ny samarbeidsavtale. Den nye samarbeidsavtalen er basert på vedtak i alle kommunene om at det interkommunale samarbeidet skal organiseres etter kommuneloven 28 c vertskommune med felles folkevalgt nemnd. Utkastet til ny samarbeidsavtale for den interkommunale legevakten legges med dette frem til politisk behandling. Vurdering Utkastet til ny samarbeidsavtale legger ikke opp til at den interkommunale legevakten skal endres i forhold til antall årsverk, organisering eller arbeidsmetodikk.

44 De endringene som er foreslått i den nye samarbeidsavtalen er basert på politisk vedtak i kommunene om at organiseringen av det interkommunale samarbeidet skal baseres på vertskommunemodellen med felles folkevalgt nemnd. Slik organisering er hjemlet i kommuneloven 28 c. Den nye avtalen datert 6.februar 2012 er endret på følgende punkter i forhold til tidligere avtale: Politisk styring Her beskrives sammensetning og arbeidsmetode for den felles folkevalgte nemnda. Den felles folkevalgte nemnda vil ha følgende sammensetning: Tydal kommune Selbu kommune Stjørdal kommune Meråker kommune 2 representanter 2 representanter 5 representanter 2 representanter Dette er et nytt punkt i forhold til tidligere avtale. Den folkevalgte nemndas myndighet og oppgaver Under dette punktet beskrives hvilken myndighet og oppgaver de enkelte kommunene må delegere til den folkevalgte nemnda. Denne myndigheten må nemnda delegere videre til rådmann i vertskommunen med unntak av følgende punkt: Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, Budsjett, tertialrapporter og årsmelding i tillegg til saker av prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller som legges frem av rådmannen i vertskommunen. Dette er et nytt punkt i forhold til tidligere avtale. Begrensninger i den folkevalgte nemndas myndighet Den folkevalgte nemnda vil ikke ha myndighet til å ta ut søksmål eller inngå forlik i forbindelse med eventuell rettstvist knyttet til myndighet eller oppgaver som ligger til nemnda. Nemnda vil heller ikke ha myndighet til å utøve instruksjonsrett knyttet til arbeidsgiverrollen. Dette er et nytt punkt i forhold til tidligere avtale. Vertskommunens ansvar Under dette punktet er det satt opp hva som er vertskommunens ansvar. Hovedpunktet her er å drifte interkommunal legevakt basert på delegasjoner fra folkevalgt nemnd. Skal vertskommunen kunne ivareta sitt ansvar må den folkevalgte nemnda delegere sin myndighet til rådmann i vertskommunen. Dette er derfor inntatt i forslaget til vedtak i denne saken.

45 Det er ellers ingen vesentlige endinger i dette punktet. Oppgaver som faller utenfor vertskommunens ansvar I dette punktet presiseres det hvilket ansvar de enkelte deltakerkommunene har for at leger har nødvendig autorisasjon og at de er oppdatert på rutiner som gjelder i forhold til den interkommunale legevakten. Det presiseres også den enkelte deltakerkommunes arbeidsgiveransvar i forhold til de enkelte legene, og ikke minst veiledningsansvaret for leger i turnustjeneste. Dette er et nytt punkt i forhold til tidligere avtale. Hva samarbeidet omfatter I dette punktet gis det en beskrivelse av hva det interkommunale samarbeidet omfatter og innholdet i enkelte tjenestene. Dette er et nytt punkt i forhold til tidligere avtale. Legenes ansvar I dette punktet gis det en beskrivelse av legenes ansvar i den interkommunale legevakten. Det beskriver også administrative rutiner knyttet til dette. Dette punktet er noe utdypet i forhold til tidligere avtale. Turnusleger I dette punktet gis det en beskrivelse plikter for leger i turnustjeneste og deres veiledere. Dette punktet er noe utdypet i forhold til tidligere avtale. Koordinering i Værnesregionen Flere interkommunale enheter som skal samarbeide med 3 forskjellige helseforetak og fire ulike kommuner krever koordinering. I dette punktet beskrives det hvordan koordineringen av de interkommunale enhetene skal foregå. Dette er et nytt punkt i forhold til tidligere avtale. Organisering av den interkommunale legevakten Under dette punktet beskrives organiseringen av den interkommunale legevakten. Tjenesten organiseres som en tjeneste under en enhetsleder. Denne delegeres fullmakt fra Rådmannen i vertskommunen via en prosjektleder. Denne organiseringen vil kunne bli endret i løpet av 2012.

46 Dette punktet er noe utdypet i forhold til tidligere avtale. Rapportering Den interkommunale legevakten rapporterer til rådmannen i vertskommunen. Rådmannen rapporterer over virksomheten inkludert regnskap til felles folkevalgt nemnd pr. tertial og avlegger årsrapport. Det nye i dette punktet er at det rapporteres til folkevalgt nemnd. Finansiering I avtalens pkt. 13, er det foreslått at vertskommunens utgifter til lønn og driftskostnader (kurs/ kompetanseheving/ IKT) fordeles mellom kommunene. Det er videre foreslått at fordeling av utgiftene på de enkelte kommunene utredes og vedtas i egen saksutredning for alle samarbeidsprosjekt samlet. Det nye i dette punktet er at en foreslår at fordeling av utgiftene utredes og vedtas i en egen saksutredning for alle samarbeidsprosjekt samlet. Klageinstans. Under dette punktet har en beskrevet saksgangen for klager. Det opprettes en interkommunal klagenemnd oppnevnt av kommunestyrene i deltakerkommunene. Det oppnevnes 1 person fra hver deltakerkommune til denne klagenemnden. Klagebehandlingen ellers skal skje i henhold til gjeldende lovverk. Dette innebærer at hvis klagen ikke etterkommes til gunst for brukeren skal klagesaken sendes til Fylkesmannen i det fylket pasienten er bosatt. Det nye i dette punktet er at det foreslås at det etableres en interkommunal klagenemnd. Evaluering. Dagens ordning med interkommunal legevakt er nylig evaluert. Det foreslås derfor at det foretas en ny evaluering i Konklusjon: Værnesregionen Legevakt har fungert i et par år. Tjenesten er tidligere blitt evaluert og justert på bakgrunn av resultatet av denne evalueringen. Selv om samarbeidet gir økt reiseavstand til legevakt for kommunens innbyggere, er det i hovedsak positive erfaringer med legevaktsamarbeidet. Kvaliteten på tjenesten er god, og den har gjort det lettere å rekruttere kommunelege og turnusleger i Tydal. God legetilgjengelighet på dagtid, og ambulansetjeneste stasjonert i kommunen, er forutsetninger for at legevaktsamarbeidet skal være et fullverdig tilbud til kommunens innbyggere.

47 Den nye samarbeidsavtalen er utformet med tanke på at tjenesten skal beholde dagens organisering og arbeidsmetodikk. De endringene som er foreslått er tatt inn i avtalen for å tilpasse avtalen til vedtatt overordnet organisering i Værnesregionen. Vedlagte samarbeidsavtale datert 6.februar 2012 vil legge et godt grunnlag for videre interkommunalt samarbeid om legevakten og utvikling av denne tjenesten. På bakgrunn av dette foreslås at vedlagte samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen legevakt datert 6.februar 2012 vedtas og legges til grunn for videreføring av det interkommunale samarbeidet. Rådmannens innstilling A. Vedlagte samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen legevakt datert 6.februar 2012 godkjennes og legges til grunn for videreføring av samarbeidet. B. Tydal kommune delegerer følgende myndighet og oppgaver til den felles politiske nemnden: 1. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ledd gjennom å sørge for at personer som oppholder seg i regionen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. 2. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 3 gjennom å yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: a. legevakt, b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og c. medisinsk nødmeldetjeneste 3. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 4 Utredning, diagnostisering og behandling 4. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5, 1. ledd: kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp. 5. Myndighet til å tildele tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5, 3. ledd: kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 6. Myndighet til å kreve vederlag av pasient for mottatt hjelp fra den interkommunale legevakten hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Myndighet til å treffe beslutninger som underinstans i klagesaker som ikke er av prinsipiell betydning og klagesaker hvor tjenesten er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-1.1, 3-2.pkt 3,3-2.pkt 4 og og 3 ledd og 11-2.

48 8. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til statens helsetilsyn og fylkesmannen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, Budsjett, tertialrapporter og årsmelding i tillegg til saker av prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller som legges frem av rådmannen i vertskommunen. Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet med unntak av myndighet anvist i pkt 9 videre til rådmannen i vertskommunen. Dette inkludert myndighet til å ta stilling til og behandle klager som underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning. c. Det etableres en klagenemnd med en representant fra hver deltakende kommune. d. Fra Tydal kommune oppnevnes.. til klagenemnden. e. Rapportering skjer i henhold til bestemmelser i samarbeidsavtalen. Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.. Innstilling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur A. Vedlagte samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen legevakt datert 6.februar 2012 godkjennes og legges til grunn for videreføring av samarbeidet. B. Tydal kommune delegerer følgende myndighet og oppgaver til den felles politiske nemnden: 1. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ledd gjennom å sørge for at personer som oppholder seg i regionen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. 2. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 3 gjennom å yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:

49 a. legevakt, b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og c. medisinsk nødmeldetjeneste 3. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 4 Utredning, diagnostisering og behandling 4. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5, 1. ledd: kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp. 5. Myndighet til å tildele tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5, 3. ledd: kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 6. Myndighet til å kreve vederlag av pasient for mottatt hjelp fra den interkommunale legevakten hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Myndighet til å treffe beslutninger som underinstans i klagesaker som ikke er av prinsipiell betydning og klagesaker hvor tjenesten er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-1.1, 3-2.pkt 3,3-2.pkt 4 og og 3 ledd og Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til statens helsetilsyn og fylkesmannen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, Budsjett, tertialrapporter og årsmelding i tillegg til saker av prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller som legges frem av rådmannen i vertskommunen. Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet med unntak av myndighet anvist i pkt 9 videre til rådmannen i vertskommunen. Dette inkludert myndighet til å ta stilling til og behandle klager som underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

50 c. Det etableres en klagenemnd med en representant fra hver deltakende kommune. d. Fra Tydal kommune oppnevnes.. til klagenemnden. e. Rapportering skjer i henhold til bestemmelser i samarbeidsavtalen. Behandling i Formannskapet Innstilling i utvalg for helse, oppvekst og kultur enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet A. Vedlagte samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen legevakt datert 6.februar 2012 godkjennes og legges til grunn for videreføring av samarbeidet. B. Tydal kommune delegerer følgende myndighet og oppgaver til den felles politiske nemnden: 1. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ledd gjennom å sørge for at personer som oppholder seg i regionen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. 2. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 3 gjennom å yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: a. legevakt, b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og c. medisinsk nødmeldetjeneste 3. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 4 Utredning, diagnostisering og behandling

51 4. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5, 1. ledd: kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp. 5. Myndighet til å tildele tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5, 3. ledd: kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 6. Myndighet til å kreve vederlag av pasient for mottatt hjelp fra den interkommunale legevakten hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Myndighet til å treffe beslutninger som underinstans i klagesaker som ikke er av prinsipiell betydning og klagesaker hvor tjenesten er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-1.1, 3-2.pkt 3,3-2.pkt 4 og og 3 ledd og Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til statens helsetilsyn og fylkesmannen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, Budsjett, tertialrapporter og årsmelding i tillegg til saker av prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller som legges frem av rådmannen i vertskommunen. Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet med unntak av myndighet anvist i pkt 9 videre til rådmannen i vertskommunen. Dette inkludert myndighet til å ta stilling til og behandle klager som underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning. c. Det etableres en klagenemnd med en representant fra hver deltakende kommune. d. Fra Tydal kommune oppnevnes.. til klagenemnden. e. Rapportering skjer i henhold til bestemmelser i samarbeidsavtalen.

52

53 Vertskommuneavtale (KL s 28 c felles folkevalgt nemnd) om Værnesregionen Legevakt mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal kommune.2012 Selbu kommune.2012 Meråker kommune.2012 Stjørdal kommune Februar

54 Innhold: 1. FORMÅL 3 2. POLITISK STYRING DEN FOLKEVALGTE NEMNDAS MYNDIGHET OG OPPGAVER 4 4. BEGRENSNINGER I DEN FOLKEVALGTE NEMNDAS MYNDIGHET 5 5. VERTSKOMMUNENS ANSVAR 5 6. OPPGAVER SOM FALLER UTENFOR VERTSKOMMUNENS ANSVAR: 6 7. HVA SAMARBEIDET OMFATTER LEGENES ANSVAR SPESIELT OM TURNUSLEGER KOORDINERING I VÆRNESREGIONEN ORGANISERING AV LEGEVAKTA RAPPORTERING FINANSIERING KLAGEINSTANS EVALUERING OPPSIGELSE ENDRING AV AVTALEN MISLIGHOLD TVISTER IKRAFTTREDELSE OG VARIGHET KOMMUNESTYRETS GODKJENNING 11

55 Samarbeidsavtale Værnesregionen Legevakt 1. Formål Kommunene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålagt ansvar for å sørge for at personer som bor eller oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester. For på best mulig måte å ivareta de oppgaver og den myndighet som kommunene er gitt, inngås avtale om vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 28 c for drift av interkommunal legevakt. Formålet med avtalen er og: Legge forholdene til rette for en kostnadseffektiv og nyskapende legevakt. Legge forholdene til rette for et likeverdig samarbeid mellom deltakerkommunene. Formålet med å etablere en interkommunal legevakt gjennom inngåelse av denne avtalen er: 1.1. Etablere en god legevakt for alle som bor og oppholder seg i de aktuelle kommunene. Dette skal oppnås gjennom: Yte nødvendig akutt helehjelp innenfor hele det geografiske området som inngår. Tilby faglig forsvarlig hjelp i alle situasjoner. Ha et effektivt og godt samarbeid med eksterne virksomheter som aktuelle sykehus, ambulansetjeneste, politi, brann og redningstjeneste med mer. Ha et godt kjennskap til og nødvendig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere i samarbeidskommunene Værnesregionen Legevakt skal være en del av legetjenesten i samarbeidskommunene. Legevakta skal tilby vaktordninger som bidrar til at fastlegehjemlene i området er attraktive for legene. Legevakta skal slik bidra til stabilitet i fastlegeordningen i alle samarbeidskommunene Legevakte skal være en god og trygg arbeidsplass for leger og sykepleiere. 2. Politisk styring. Det opprettes en folkevalgt nemnd i vertskommunen. Nemnda opprettes med følgende sammensetning: Tydal kommune 2 representanter Selbu kommune 2 representanter Stjørdal kommune 5 representanter 3

56 Samarbeidsavtale Værnesregionen Legevakt Meråker kommune 2 representanter Medlemmene velges for fire år med en funksjonstid som følger valgperioden. Nemnda velger selv leder og nestleder. Leder og nestleder har samme funksjonstid som valgperioden. Nemnda behandler saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for lovpålagte oppgaver. Dette vil for eksempel være virksomhetsplan, Budsjett, tertialrapporter, årsmelding i tillegg til saker av prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller som legges frem av rådmannen i vertskommunen. Vertskommunens rådmann er sekretær for nemnda og har møte- og talerett i nemnda. Saker som rådmannen i vertskommunen skal fremme for behandling i folkevalgt nemnd skal først sendes til arbeidsutvalget AU i Værnesregionen til orientering/uttalelse før rådmannen legger saken frem for nemnda. Vertskommunen organiserer arbeidet selv ut fra de oppgaver den etter avtalen skal løse. 3. Den folkevalgte nemndas myndighet og oppgaver Kommunene delegerer følgende myndighet og oppgaver til den folkevalgte nemnda: 1. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ledd gjennom å sørge for at personer som oppholder seg i regionen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. 2. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 3 gjennom å yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: a. legevakt, b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og c. medisinsk nødmeldetjeneste 3. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 4 Utredning, diagnostisering og behandling 4. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5, 1. ledd: kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp. 5. Myndighet til å tildele tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5, 3. ledd: kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 4

57 Samarbeidsavtale Værnesregionen Legevakt 6. Myndighet til å kreve vederlag av pasient for mottatt hjelp fra den interkommunale legevakten hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Myndighet til å treffe beslutninger som underinstans i klagesaker som ikke er av prinsipiell betydning og klagesaker hvor tjenesten er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-1.1, 3-2.pkt 3,3-2.pkt 4 og og 3 ledd og Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til statens helsetilsyn og fylkesmannen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, Budsjett, tertialrapporter og årsmelding i tillegg til saker av prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller som legges frem av rådmannen i vertskommunen. Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet med unntak av myndighet anvist i pkt 9 videre til rådmannen i vertskommunen. Dette inkludert myndighet til å ta stilling til og behandle klager som underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Stjørdal kommune er vertskommunen. 4. Begrensninger i den folkevalgte nemndas myndighet Det ligger utenfor den folkevalgte nemndas kompetanse å ta ut søksmål eller inngå forlik i forbindelse med eventuell rettstvist knyttet til myndighet eller oppgaver som ligger til nemnda. Nemnda har ikke kompetanse til å utøve instruksjonsrett knyttet til arbeidsgiverrollen. Det er videre vertskommunen som eier og treffer beslutninger knyttet til den alminnelige løpende forvaltningen av bygningsmasse og utstyr. 5. Vertskommunens ansvar Vertskommunen ved rådmannen skal: Være arbeidsgiver for ansatte, bortsett fra fastleger, turnusleger og evt vikarer for disse i Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune. Stille til disposisjon bygg og utstyr for den interkommunale legevakten. Stille til disposisjon nødvendige støttefunksjoner for drift av legevakta. 5

58 Samarbeidsavtale Værnesregionen Legevakt Utarbeide regnskap for drift av den interkommunale legevakta. Regnskapet føres som eget regnskap i vertskommunens driftsregnskap. Være partsrepresentant ved eventuelle rettssaker og tvister som knytter seg til oppgaver som ligger til nemnda og hvor Stjørdal kommune er rett saksøker/saksøkt. Utarbeide en virksomhetsplan med mål og resultatkrav. Planen skal beskrive de tiltak som planlegges for å få en god måloppnåelse, herunder forventet ressursinnsats. Inngå nødvendige kontrakter /avtaler for drift av legevakta på vegne av deltakerkommunene. Ha arkivansvar for den interkommunale legevakten. For øvrig foregår arkivering i henhold til arkivloven. Organisere kunde- og publikumskontakt for alle kommuner i forbindelse med de oppgaver som er lagt til vertskommunen, herunder veiledning, utarbeide relevant informasjonsmateriale m.m. Annet arbeid som står i naturlig sammenheng med avtalens virkeområde, herunder innkjøp av utstyr, konsulenttjenester m.m. 6. Oppgaver som faller utenfor vertskommunens ansvar: Deltakerkommunene ivaretar selv følgende oppgaver: Hver kommune skal til enhver tid holde leder ved Værnesregionen Legevakt orientert om hvem som er deres kontaktperson og hvilke fullmakter denne har. Hver kommune må sørge for at de leger de gjør avtale med eller ansetter har gyldig turnuslisens eller autorisasjon som lege, oppholdstillatelse og politiattest. Hver kommune må i god tid selv skrive IKT- melding for fastleger, vikarer og turnusleger. På meldingen må det framgå at lege skal ha tilgang til det journalsystemet som til enhver tid benyttes ved legevakta Hver kommune har ansvar for turnuslegens bakvaktsordning. Hver kommune må straks gi leder ved Legevakta beskjed om nyansettelser av leger, oppsigelser, sykemeldinger, permisjoner og annet avtalt fravær, vikarer, nye turnusleger med mer. Hver kommune håndterer søknader om vaktfritak etter rådføring og uttalelse fra vertskommunen. Vaktfritak skal håndteres strengt. Leger som arbeider full arbeidsuke kan normalt ikke regne med å få innvilget vaktfritak. 6

59 Samarbeidsavtale Værnesregionen Legevakt Hver kommune må sørge for at opplysninger om legevaktas nettside er korrekte og oppdaterte. Hver kommune har ansvar for lege i beredskap i egen kommune fra kl alle hverdager Legekontorene i samarbeidskommunene tilstreber lik åpningstid hverdagene i jul og påske. Legekontorene holder åpent også julaften og nyttårsaften formiddag. Informasjon om åpningstider formidles til leder for legevakt i god tid. 7. Hva samarbeidet omfatter. Legevaktsamarbeidet skal ta seg av akutt sykdom, skader og forverring av sykdom hos pasienter der det er faglig uforsvarlig å utsette undersøkelse og behandling til neste ordinære arbeidsdag. Legevakt og legevaktsentral for kommunene lokaliseres i Stjørdal. Legevakta betjener legevaktstelefon for alle kommunene hele døgnet. Sykepleiere ved legevakta gir råd og veiledning til publikum og prioriterer henvendelser i henhold til Norsk Medisinsk Indeks og Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), eventuelt andre standard oppslagsverk. Legevakta skal arbeide for et godt faglig samarbeid mellom legene og kan arrangere kurs. Journalnotater overføres til pasientenes fastlege fortrinnsvis ved bruk av helsenett. Journalnotater skal også i nødvendig utstrekning overføres til omsorgstjenesten i kommunene. Legevakta arrangerer felles opplæring for nye turnusleger. Legevakta sørger for at legene har sambandsradio og personsøker. Det ansettes lege i deltidsstilling som har det øverste medisinske ansvaret for legevakta. Lønns og arbeidsforhold reguleres av Sentral Forbundsvis Særavtale SFS 2305 mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten, evt avtale som måtte komme til erstatning for denne. 8. Legenes ansvar. Legevakt er en del av fastlegenes avtale med egen kommune. 7

60 Samarbeidsavtale Værnesregionen Legevakt Fastlegene, også de som ikke deltar i legevakt, skal holde legevakta orientert om sine fastlegelister minst hver 3.måned. Vakthavende lege melder seg 10 min før vakten begynner til vakthavende sykepleier ved legevakta. Melding skjer normalt over radio. Avtroppende lege har vaktansvar inntil ny lege har meldt seg. Sambandsradio og personsøker brukes aktivt hele vakten. Sykdom må dokumenteres ved egenmelding eller sykmelding. Vakthavende lege må befinne seg i en radius på maks 15 minutters reisetid fra legevaktsentralen ved vaktens start og slutt. Den interkommunale legevakten skal ha inntekt av legens utførte arbeid på natt mellom kl og da lege mottar fast lønn fra legevakta i dette tidsrommet, jfr. Tariffavtale. Legen har ansvar for at regning for dette arbeidet utformes korrekt. 9. Spesielt om turnusleger. Turnuslegenes deltakelse i vaktordningen er vesentlig for at de skal få fullt utbytte av tjenesten, og også for å redusere fastlegenes vaktbelastning. Turnusleger skal ha tilgang på egen veileder per telefon når de har vakt. Turnuslegens veileder skal sørge for at vedkommende har fått brukernavn og passord til e-post og legevaktsprogram. 10. Koordinering i Værnesregionen I påvente av endelig organisering av helse og omsorgsarbeidet i Værnes regionen er det opprettet en stilling som prosjektleder for de ulike samarbeidsområdene i helse og omsorgssamarbeidet. Prosjektlederen er ansvarlig for og skal samordne de tiltak som det samarbeides om og rapportere på disse til rådmannen i vertskommunen. Prosjektleder delegeres ansvar for fag, personal og økonomi samla for samarbeidsområdene. Prosjektleder kan delegere videre ansvar for fag, økonomi og personal til enhetsleder for de virksomhetene som har enhetsleder i Funksjonen til prosjektleder er: Samordne tjenestetilbudet fra de interkommunale enhetene i helse og omsorgsarbeidet. Ha den formelle kontakten med rådmannen i vertskommunen. Være bindeleddet mellom helse og omsorgsarbeidet i Værnesregionen og helse og omsorgsledelsen i den enkelte 8

61 Samarbeidsavtale Værnesregionen Legevakt deltakerkommune med ansvar for å informere og involvere om både drift og utvikling. Ha ansvar sammen med enhetsledere for å ivareta brukermedvirkning ift. Samarbeidsområdene. Ha ansvar sammen med enhetsledere for å involvere tillitsvalgte og vernetjenesten ift. Samarbeidsområdene. Være overordna kontaktledd mellom Værnesregionen og tilhørende helseforetak (inklusive oppfølging av særavtaler med helseforetakene). Ledelse og oppfølging av enhetsledere for de interkommunale samarbeidsområdene på vegne av rådmannen i vertskommunen. Det oppnevnes et fagråd innenfor helse og omsorg i Værnesregionen. Dette fagrådet består av deltakerkommunenes leder av helse og omsorgstjenestene. Fagrådet kan knytte til seg øvrig kompetanse etter behov. Prosjektleder er sekretær for fagrådet. Fagrådets funksjon: Koordinerende og rådgivende organ. Fagrådet har ikke beslutningsmyndighet, men uttalerett i spørsmål av særlig betydning som berører alle kommuner i daglig drift og utvikling av de felles interkommunale samarbeidsområdene, herunder fastsettelse av budsjett. Saker som krever politisk behandling forberedes av enhetsleder og legges fram via rådmannen i vertskommunen. Medlemmene av fagrådet har ansvar for å melde inn saker. Medlemmene av fagrådet har ansvar for både å innhente informasjon og å bringe ut informasjon til fagmiljøene/enhetene i egen kommune. Det skal avholdes samarbeidsmøte for legevakta minst årlig, eller når en av kommunene ber om det. Kommuneoverlegene og tillitsvalgte for legene inviteres til dette møtet. 11. Organisering av legevakta. Værnesregionen legevakt organiseres som en tjeneste under prosjektleder og ledes av en enhetsleder som delegeres ansvar for drift, personal og økonomi. Vertskommunen har ansvar for tilsettinger i tråd med vanlige prosedyrer. Organiseringa kan bli endra som en følge av en samla gjennomgang og organisering av samarbeidsprosjekt i Værnesregionen som skal gjennomføres i løpet av

62 Samarbeidsavtale Værnesregionen Legevakt 12. Rapportering. Værnesregionen Legevakt rapporterer til rådmannen i vertskommunen. Rådmannen rapporterer over virksomheten inkludert regnskap til politisk nemnd pr. tertial og avlegger årsrapport. 13. Finansiering. Vertskommunens utgifter til tjenesten vedr. lønn, opplæring, veiledning, kurs, kontorutgifter finansieres gjennom innbetaling fra deltakerkommunene. Fordeling av ugiftene på de enkelte kommunene utredes og vedtas i egen saksutredning for alle samarbeidsprosjekt samlet. Betaling skjer ved a-kontobeløp pr og Avregning foretas innen utgangen av januar påfølgende år. 14. Klageinstans Det opprettes en klagenemnd som blir klageinstans. Klagenemnden oppnevnes av kommunestyrene i deltakerkommunene jfr. kommuneloven 28 g. Klage på lovpålagte tjeneste skal mottas og behandles av Værnesregionen legevakt. Hvis klagen ikke etterkommes til gunst for brukeren sendes klagen videre til Fylkesmannen i Nord eller Sør Trøndelag for behandling avhengig av pasientens bosted. 15. Evaluering Med bakgrunn i målsettingen i denne avtalen skal det legges opp til en gjennomgang og drøftelse av fellestjenesten i løpet av Oppsigelse Dersom deltagerne er enige om det kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning, jf. KL s 28 i. Den enkelte kommune kan med 2 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i vertskommunesamarbeidet. Ved uttreden eller oppløsning vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de oppgaver som omfattes av samarbeidsordningen. Ved uttreden av avtalen bortfaller kommunens forpliktelse til å betale utgiftsdekning regnet fra 1. januar påfølgende år etter uttreden har skjedd. 10

63 Samarbeidsavtale Værnesregionen Legevakt 17. Endring av avtalen Denne avtalen kan endres dersom minst en av kommunene i samarbeidet fremsetter krav om det. Endringer krever enighet. 18. Mislighold Dersom en av kommunene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, kan de øvrige kommunene ved enstemmighet beslutte at kommunen skal utelukkes fra samarbeidet. De øvrige kommunene kan da kreve sitt økonomiske tap dekket av den kommunen som misligholder avtalen. Dersom vertskommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser, opphører samarbeidet med øyeblikkelig virkning. 19. Tvister Eventuell uenigheter mellom partene for den del av avtalen som er rettslig forpliktende skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstolene. Verneting i slike saker skal være vertskommunens verneting. 20. Ikrafttredelse og varighet Avtalen trer i kraft fra undertegnelse. 21. Kommunestyrets godkjenning Avtalens gyldighet forutsetter godkjennelse av kommunestyret selv i den enkelte kommune, jfr. KL s 28 e. Avtalen er ikke gyldig før samtlige kommuner har akseptert avtalen. Denne avtalen er utstedt og undertegnet i 4 fire- eksemplarer, hvorav partene beholder 1 ett eksemplar hver. Tydal kommune Dato, sted: Ordfører Selbu kommune Dato, sted:.. Ordfører Meråker kommune Dato, sted: Ordfører Stjørdal kommune Dato, sted:.. Ordfører 11

64 TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/290-2 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for eldre og funksjonshemmede 10/ Ny avtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen legevaktuttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede. Vedlegg: Ny avtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen legevakt. Samarbeidsavtale Værnesregionen legevakt 6.februar Saksopplysninger Værnesregionen Legevakt er den interkommunale legevakten for kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal. Driften av denne tjenesten er basert på en avtale om interkommunalt samarbeid mellom kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal. Nåværende samarbeidsavtale har løpt ut, og det er derfor utarbeidet et utkast til ny samarbeidsavtale. Den nye samarbeidsavtalen er basert på vedtak i alle kommunene om at det interkommunale samarbeidet skal organiseres etter kommuneloven 28 c vertskommune med felles folkevalgt nemnd. Utkastet til ny samarbeidsavtale for den interkommunale legevakten skal nå legges fram for politisk behandling. Saken legges først fram for råd for eldre og funksjonshemmede til uttalelse. Vurdering Værnesregionen Legevakt har fungert i et par år. Tjenesten er tidligere blitt evaluert og justert på bakgrunn av resultatet av denne evalueringen. Selv om samarbeidet gir økt reiseavstand til

65 legevakt for kommunens innbyggere, er det i hovedsak positive erfaringer med legevaktsamarbeidet. Kvaliteten på tjenesten er god, og den har gjort det lettere å rekruttere kommunelege og turnusleger i Tydal. God legetilgjengelighet på dagtid, og ambulansetjeneste stasjonert i kommunen, er forutsetninger for at legevaktsamarbeidet skal være et fullverdig tilbud til kommunens innbyggere. Den nye samarbeidsavtalen er utformet med tanke på at tjenesten skal beholde dagens organisering og arbeidsmetodikk. De endringene som er foreslått er tatt inn i avtalen for å tilpasse avtalen til vedtatt overordnet organisering i Værnesregionen. Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Behandling i Råd for eldre og funksjonshemmede Forslag fra råd for eldre og funksjonshemmede: Råd for eldre og funksjonshemmede stiller seg positiv til ny samarbeidsavtale for Værnesregionen Legevakt, men på grunn av lang avstand til legevakt er det svært viktig at det opprettholdes en ambulansetjeneste med god kompetanse i kommunen. Rådets forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemmede Råd for eldre og funksjonshemmede stiller seg positiv til ny samarbeidsavtale for Værnesregionen Legevakt, men på grunn av lang avstand til legevakt er det svært viktig at det opprettholdes en ambulansetjeneste med god kompetanse i kommunen.

66 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/372-1 Saksbehandler: Arvid Hanssen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 38/ Årsmelding 2011 for kontrollutvalget Vedlegg: Årsmelding 2011 for kontrollutvalget - utkast Saksutredning Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Tydal kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i På bakgrunn av gjennomgangen i kontrollutvalgets møte den , legges den endelige årsmeldingen frem for kommunestyret. Det nye kommunestyret fikk i november fremlagt en relativt omfattende rapport om kontrollutvalgets virksomhet i forrige valgperiode frem til september Rapporten beskriver også kontrollutvalgets oppgaver og ansvar relativt detaljert. Kommunestyret fikk i tillegg en orientering om tilsyn og kontroll på folkevalgtopplæringen høsten Sekretariatet har derfor denne gang lagt opp til at det presenteres en kort årsmelding fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget rapporterer løpende til kommunestyret, ved at protokoller fra møtene er tilgjengelig som referatsaker i kommunestyret. Saksfremlegg og protokoller fra kontrollutvalgets møter ligger også på KonSek sine hjemmesider Kommunestyret har til enhver tid, men kanskje særlig i tilknytning til behandlingen av årsmeldingen, anledning til å komme med synspunkter knyttet til kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med kommunestyret, administrasjonen, revisjonen og sekretariatet. Utvalget kan derigjennom bidra til en velfungerende forvaltning og tillit til kommunen. Ordfører og rådmann har deltatt i flere av

67 kontrollutvalgets møter. Utvalget har derigjennom fått nyttig informasjon og kunnskap, som er positiv i forhold til kontrollvirksomheten. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon På bakgrunn av administrativt utkast utarbeider kontrollutvalget sin endelige årsmelding for virksomheten i 2011 i sitt møte den Sekretariatet foreslår at årsmeldingen legges frem for kommunestyret med innstilling fra kontrollutvalget om at den tas til orientering. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering. Protokoll kontrollutvalget Kontrollutvalget var enig i å legge frem en kort årsmelding for 2011, da det nye kommunestyret hadde behandlet en rapport for kontrollutvalgets virksomhet i forrige valgperiode, frem til september Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

68

69

70

71 TYDAL KOMMUNE Arkiv: X64 Arkivsaksnr: 2012/248-4 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 39/ Kommunestyret 39/ ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2011 FOR TKE KF Vedlegg: 1. TKE sak Styrets årsberetning Årsregnskap Revisjonsberetning 2011 Saksopplysninger Styret for TKE godkjente i sitt møte årsberetning og årsregnskap 2011 for TKE. Kontrollutvalget behandlet årsberetning og årsregnskap for TKE 10.mai Behandlingen ettersendes. Kommunestyret skal godkjenne årsberetning og årsregnskap for TKE innen 31.juni Dokumentene fremmes for godkjenning i samme sak. Samlet viser regnskapet et underskudd på kr Resultatet på de ulike avdelingene er som følger: Distribusjonsnett: kr Kraftomsetning: kr Installasjon: kr Butikk: kr Bredbåndsnett: kr

72 Vurdering Styret foreslår at underskuddet på kr i sin helhet belastes foretakets frie egenkapital. Se for øvrig Styrets årsberetning for Hverken kontrollutvalg eller revisor har bemerkninger til det avlagte regnskapet, utover at det er avlagt etter fristen 15. februar. Rådmannens innstilling 1. Årsberetning og årsregnskap 2011 for TKE godkjennes. 2. Underskuddet på belastes foretakets frie egenkapital. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Årsberetning og årsregnskap 2011 for TKE godkjennes. 4. Underskuddet på belastes foretakets frie egenkapital.

73 TYDAL KOMM. ENERGIVERK 7590 TYDAL Styrets årsberetning og årsregnskap 2011 Sak nr.: Utvalg Møtedato TKE STYRET I TYDAL KOMM. ENERGIVERK Saksbeh.: Eirik Einum/John Evjen Arkivnr.: Dokumenter vedlagt: - Årsberetning Årsregnskap 2011 Saksutredning: DAGLIG LEDERS INNSTILLING: Styret godkjenner framlagt årsberetning og årsregnskap. STYRETS VEDTAK: Styret godkjenner framlagt årsberetning og årsregnskap med de endringer i tekst som ble gjennomgått på møtet.

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/139-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for eldre og funksjonshemmede 11/ Kommunestyret 40/ Årsmelding 2011 for råd for eldre og funksjonshemmede. I følge lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for mennesker med nedsett funksjonsevne med mer skal det utarbeides en årsmelding som skal behandles av kommunestyret. Sammensetning Følgende har vært medlem av rådet i 2010: Nils Slungård ( leder) Magnar Stuesjø ( nestleder) Einar Storhaug Lilly Gunbjørg Kåsen Annbjørg Paulsby Roger Gullikstad Bergliot L.Rotvold I kommunestyremøte ble følgende valgt: Magnhild Opphaug ( leder) Einar Storhaug ( nestleder) Annbjørg Paulsby Joralf Østby Bergljot L. Rotvold Ingebrigt Kirkvold Klara Rønning Sekretær for rådet har vært Ragnhild Wesche Kvål.

92 Behandlede saker i 2011 Rådet har hatt 8 møter og behandlet 20 saker. Følgende saker er behandlet: 1.Referat i råd for eldre og funksjonshemmede Høring-ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny lov om folkehelse. 3.Referat i råd for eldre og funksjonshemmede Årsmelding 2010 for råd for eldre og funksjonshemmede. 5.Oppnevning av person til kransnedleggelse 17.mai. 6.Referat i råd for eldre og funksjonshemmede Årsmelding 2010 for Tydal kommune- uttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede. 8.Forslag til framtidig struktur for organisasjon og ledelse innen helse- og omsorgstjenestene i Værnesregionen- uttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede. 9.Referat i råd for eldre og funksjonshemmede Forslag til framtidig struktur for organisasjon og ledelse innen helse- og omsorgstjenestene i Værnesregionen- uttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede(2). 11.Helse- og omsorgsplan for Tydal kommune- uttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede. 12.Referat i råd for eldre og funksjonshemmede Signaler til budsjettkonferansen 2011 fra råd for eldre og funksjonshemmede. 14.Referat i råd for eldre og funksjonshemmede Markering av eldres dag- gjennomføring og økonomi 16.Referat i råd for eldre og funksjonshemmede Økonomiplan/ handlingsprogram og årsbudsjett 2012 for Tydal kommuneuttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede. 18.Referat i råd for eldre og funksjonshemmede. 19. Økonomiplan/ handlingsprogram og årsbudsjett 2012 for Tydal kommuneuttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede ( 2). 20.Høring kulturplan for Tydal kommune-uttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede. Økonomi Rådet har egne midler avsatt i budsjettet. Regnskapet viser et forbruk på kr Budsjettet var på kr Tydal kommune ble i 2010 tildelt kr fra den kulturelle spaserstokken til bruk i Rådet disponerte disse midlene i henhold til søknad og vedtatt plan. Tildelingen forutsatte kommunal medfinansiering. Rådet har delfinansiert arrangementene i forbindelse med den kulturelle spaserstokken. Dette utgjør kr. Rådet har gitt 7000 kr i støtte til Tydal Sanitetsforening for å arrangere eldres dag. I de fleste kommuner i landet er dette et samarbeid mellom råd for eldre og lag og organisasjoner. Rådet har gitt støtte til Tydal pensjonistforening til julebord avholdt i Dette er gitt fra fondet i forbindelse med jubileumsgaven fra Selbu Sparebank som rådet disponerer. Julebordet

93 regnes som en del av eldres miniuke jfr.vedtak i Formannskapet sak 100/09. Pr.årsskiftet var saldo på dette fondet kr Aktiviteter Rådet var representert med flere medlemmer på felles møte for eldreråd og råd for funksjonshemmede i Værnesregionen i Selbu Dette var et møte som kom i stand på initiativ fra rådet i Tydal. Rådets leder deltok på fellesmøte for brukerorganisasjonene i Lokstallen på Stjørdal 11.april. Dette gjaldt forslaget til ny organisasjon og ledelse innen helse og omsorg i Værnesregionen. Rådets leder deltok på nasjonal seniorkonferanse på Levanger 7. og 8.september, og har ellers representert rådet på interne og eksterne møter der rådet har blitt bedt om å delta. Rådet var representert i gruppe som søkte om og fikk midler fra den kulturelle spaserstokken. Rådets representant stod for planlegging og organisering av arrangementene. Dette var 4 arrangement: 1.Sang og musikk-kveld i Idrettshuset Tydal Tur til Trøndelag teater -forestillingen Knutsen og Ludvigsen Tur til Røros -forestillingen Elden Teaterforestilling Tydal sykehjem- Folkeakademiet Arrangementene fikk god oppslutning og bra tilbakemeldinger. Sluttrapport med regnskap er sendt Kulturdepartementet. Rådets leder har vært medlem av styret for Kafe Posten. Rådmannens innstilling Årsmelding for råd for eldre og funksjonshemmede for 2011 godkjennes som framlagt. Behandling i Råd for eldre og funksjonshemmede Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Råd for eldre og funksjonshemmede Årsmelding for råd for eldre og funksjonshemmede for 2011 godkjennes som framlagt.

94 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 004 Arkivsaksnr: 2012/31-11 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 40/ Kommunestyret 41/ Årsmelding Tydal kommune Vedlegg: Tydal kommune årsmelding 2011 (utsendt tidligere) Tydal kommune årsregnskap 2011 ( utsendt tidligere) Tydal kommune vedlegg til årsmelding 2011 (utsendt tidligere) Særutskrift - Årsmelding for 2011 for Tydal kommune - ansvarsområde 5 teknikk og miljø Særutskrift - Årsmelding 2011 for Tydal kommune-ansvarsområde 1 NAV og ansvarsområde 2,3 og 4- kulturdelen. Særutskrift - Årsmelding 2011 for Tydal kommune- uttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede. Særutskrift - Skolens forslag til årsmelding Tydal barne- og ungdomsskole - ansvar 2101 Saksopplysninger I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning, samt økonomireglement, skal kommunestyret behandle og vedta årsmelding etter innstilling fra formannskapet.

95 Årsmeldingene fra samarbeidsområdene i Værnesregionen er vedlagt årsmeldingen. Samlet saksfremlegg fra behandling i HOK, AMT, eldreråd og ungdomsråd ettersendes. Rådmannens innstilling Årsmeldingen 2011 for Tydal kommune godkjennes som fremlagt. Behandling i Formannskapet Mona M. Lien stiller spørsmål om sin habilitet. Erklæres ikke inhabil i saken. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Årsmeldingen 2011 for Tydal kommune godkjennes som fremlagt.

96 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 004 Arkivsaksnr: 2012/31-12 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/ Årsmelding for 2011 for Tydal kommune - ansvarsområde 5 teknikk og miljø Vedlegg: 1. Årsmelding 2011 for Tydal kommune (utsendt tidligere) 2. Regnskap 2011 for Tydal kommune (utsendt tidligere) 3. Vedlegg til årsmeldingen for Værnesregionen (utsendt tidligere) Saksopplysninger Årsmeldingen skal informere om virksomheten i året som gikk. Den skal være et grunnlag for å evaluere og danne grunnlag for revisjon av virksomheten. I tillegg skal den være et grunnlag for politisk styring. Vurdering AMT-utvalget skal ansvarsområde 5 teknikk og miljø gjennomgås. I årsmeldingen er driften og prosjektene kommentert. Større avvik er særskilt kommentert. Som det fremgår av kommentarene har året vært preget av lengre frostperioder og flom. Rådmannens innstilling Årsmelding og regnskap for 2011 for ansvarsområde 5 - teknikk og miljø godkjennes som fremlagt. Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Tilleggsforslag til rådmannens innstilling fra Henning Braaten: Ansvarsområde 5132 kommunale bygg, anlegg og eiendommer deles f.o.m 2013 i to nye områder. Ett for kommunale utleiebygg og ett for øvrige kommunale bygg, for å synliggjøre forhold mellom utgifter og inntekter for utleiebygg.

97 Votering: Forslaget fra Henning Braaten ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Årsmelding og regnskap for 2011 for ansvarsområde 5 - teknikk og miljø godkjennes som fremlagt, med følgende tillegg: Ansvarsområde 5132 kommunale bygg, anlegg og eiendommer deles f.o.m 2013 i to nye områder. Ett for kommunale utleiebygg og ett for øvrige kommunale bygg, for å synliggjøre forhold mellom utgifter og inntekter for utleiebygg.

98 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 004 Arkivsaksnr: 2012/31-10 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 13/ Årsmelding 2011 for Tydal kommune-ansvarsområde 1 NAV og ansvarsområde 2,3 og 4- kulturdelen. Vedlegg: 1. Årsmelding 2011Tydal kommune (utsendt tidligere). 2. Regnskap 2011Tydal kommune (utsendt tidligere) 3. Vedlegg til årsmeldingen (Værnesregionen)(utsendt tidligere Saksopplysninger Årsmeldingen skal informere om virksomheten i året som gikk. Den skal være et grunnlag for evaluering og revisjon av virksomheten. I tillegg skal den være et grunnlag for politisk styring. Vurdering For HOK utvalget vil fagområdene være knyttet til ansvarsområde1- NAV, 2- barnehage og skole, ansvarsområde 3- helse, sosial og omsorg og ansvarsområde 4 -kultur. I årsmeldinga er driften gjennom året kommentert. Ansvarsområder med større avvik i forhold til budsjettet er kommentert spesielt. Kommentarene er stort sett gjort av tjenesteledere og avdelingsledere på de ulike områdene, eller i samarbeid med disse. Rådmannens innstilling Årsmelding og regnskap 2011for tjenesteområdeneansvarsområde1- NAV, ansvarsområde 2- barnehage og skole, ansvarsområde 3 -helse, sosial og omsorg og ansvarsområde 4 -kultur godkjennes som framlagt.

99 Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur Årsmelding og regnskap 2011for tjenesteområdene ansvarsområde1- NAV, ansvarsområde 2- barnehage og skole, ansvarsområde 3 -helse, sosial og omsorg og ansvarsområde 4 -kultur godkjennes som framlagt.

100 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 004 Arkivsaksnr: 2012/31-9 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for eldre og funksjonshemmede 12/ Årsmelding 2011 for Tydal kommune- uttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede. Vedlegg: 1. Årsmelding 2011Tydal kommune (utsendt tidligere) 2. Regnskap 2011Tydal kommune (utsendt tidligere) 3. Vedlegg til årsmeldingen (Værnesregionen)( utsendt tidligere) Saksopplysninger Årsmeldingen skal informere om virksomheten i året som gikk. Den skal være et grunnlag for evaluering og revisjon av virksomheten. I tillegg skal den være et grunnlag for politisk styring. Rådet kan uttale seg om hele eller deler av årsmeldingen. Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Behandling i Råd for eldre og funksjonshemmede Forslag fra råd for eldre og funksjonshemmede: Årsmelding 2011 for Tydal kommune tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemmede Årsmelding 2011 for Tydal kommune tas til orientering.

101 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 004 Arkivsaksnr: 2012/31-2 Saksbehandler: Merle Svare Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Samarbeidsutvalgetskole 3/ Skolens forslag til årsmelding Tydal barne- og ungdomsskole - ansvar 2101 Vedlegg: Årsmelding 2011 Tydal barne- og ungdomsskole - ansvar 2101 Saksopplysninger Skolen har utarbeidet sitt forslag til årsmelding for 2011 med bakgrunn i skolens egne plandokumenter og vedtatte rammer. Endelig årsmelding for hele kommunen vil bli utarbeidet når alle avdelinger har levert sitt bidrag. Forslaget til årsmelding som legges fram gjelder bare grunnskoleområdet ansvarsområde Årsmelding for SFO og kulturskolen er ikke ferdigstilt, men rektor vil orientere om status for begge områdene. Vurdering Årsmeldinga gir et godt bilde av aktiviteten og dokumenterte avvik for 2011 ved skolen. Årsmeldinga vil senere bli behandlet i HOK, og vedtatt i kommunestyret. Rådmannens innstilling Samarbeidsutvalget skole anbefaler HOK å godkjenne skolens årsmelding for Behandling i Samarbeidsutvalget skole Samarbeidsutvalget skole anbefaler HOK å godkjenne skolens årsmelding for Enstemmig vedtatt. Vedtak i Samarbeidsutvalget skole Samarbeidsutvalget skole anbefaler HOK å godkjenne skolens årsmelding for 2011.

102 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2012/172-2 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 41/ Kommunestyret 42/ Årsregnskap Tydal kommune Vedlegg: Nummerert brev til KU Revisjonsberetning 2011 Oversendelse av kontrollutvalgets uttalelse om regnskap 2011 Kontrollutvalgets uttalelse om Tydal kommunes årsregnskap for 2011 Møteprotokoll KonSek Saksopplysninger I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning, skal årsregnskapet legges frem for kommunestyret samtidig med at årsmelding behandles. Kommunestyret behandler og vedtar årsregnskap etter innstilling fra formannskapet. Kontrollutvalget behandlet årsregnskapet 10.mai Vurdering Regnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Revisor har en presisering til regnskapet, da det ble levert for sent i forhold til fristen 15.februar (se vedlegg: nummerert brev til kontrollutvalget). At regnskapet først ble levert 3.mars har sammenheng med ressursmangel på tjenestesenteret for lønn/regnskap (Værnesregionen).

66/16 Formannskapet Kommunestyret

66/16 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Majken Røsnes Skjelbred Saksmappe: 2016/203-26825/2016 Arkiv: 033 Valg av forliksråd for perioden 01.01.2017-31.12.2020 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/16 Formannskapet 07.09.2016

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk Deres ref.: Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 2015/7741 Arkivnr.: 752 Kommunene i Rogaland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52

Detaljer

SAKSDOKUMENT VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER

SAKSDOKUMENT VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER Arkivsaknr.: 16/02692-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler Bjørn Stokvold SAKSDOKUMENT Saksgang Møtedato Kommunestyret 26.09.2016 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 2017-2020 SAMMENDRAG: Det skal velges forliksrådsmedlemmer

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31.

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-14 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt

Detaljer

Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2012

Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2012 DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene Deres ref. Vår ref. Dato 201107198- /HIH 15.12.2011 Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2012 Etter høstens

Detaljer

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016 MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 26.04.2012 kl. 13:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 1/12

Detaljer

1. VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER Forliksrådets sammensetning mm Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem 3

1. VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER Forliksrådets sammensetning mm Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 3 1.1 Forliksrådets sammensetning mm 3 1.2 Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem 3 1.3 Fremgangsmåten ved valget 6 1.3.1 Om valg av forliksrådsmedlemmer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013-31. DESEMBER 2016

FAUSKE KOMMUNE VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013-31. DESEMBER 2016 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/1478 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2825 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 079/12 FORMANNSKAP Dato: 23.04.2012

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har

Detaljer

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 FELLES VEDLEGG til saker om valg av meddommere perioden 2013 2016: Valg til Lagmannsrett, jnr.

Detaljer

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere Overskriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 Overskriften endres

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.09.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Lov om domstolene (domstolloven).

Lov om domstolene (domstolloven). LOV-1915-08-13-5 Domstolloven - dl. Lov om domstolene (domstolloven). Side 1 av 6 Lov om domstolene (domstolloven). 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 0 Overskriften endret ved lover

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.06.2012 Tid: 10:30.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/504 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2016 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 09.06.2016. VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Valgnemda Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

l b) fíl r l b _; ]5m

l b) fíl r l b _; ]5m E E Dokid: 16000198 (16/49-1) E VÅLG AV -- FGRLIKSIIADSMEDLEMMER OG.. - SKJ:=NwsmEnLeMn.Ien 2017 DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene l b) fíl r l b

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Rådmannen - servicetorget

Rådmannen - servicetorget Rådmannen - servicetorget Knut Hauge, Hafslo Svein Arve Ruud, Solvorn Tordis Rauboti, Solvorn 22.11.2012 Arkivsak: 11/2720 Løpenr.: 12/13879 Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud - Melding om politisk behandling

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

SAK 1/12 MØTE I VALGNEMNDA I GRAN KOMMUNE

SAK 1/12 MØTE I VALGNEMNDA I GRAN KOMMUNE VEDLEGG SAK 1/12 MØTE I VALGNEMNDA I GRAN KOMMUNE 29.03.12 Samtlige kommuner Longyearbyen lokalstyre Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201000351-33 Terje Karterud 73 56 70 52 07.11.2011 Valg av lagrettemedlemmer

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-022 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-022 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Valnemnd 16.01.2008 007/08 KAWV Kvam heradsstyre 05.02.2008 017/08 KAWV Avgjerd av: Heradsstyret Saksh.: Sigrid Laupsa

Detaljer

Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler

Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler Alle landets kommuner Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 200700389-5 Terje Karterud 73 56 70 52 22.06.2007 Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 10:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 10:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 08.03.2012 kl. 10:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/12 Eiendomsskatt valg takstnemnd og overtakstnemnd 2011-2015 PS 2/12 Forslag

Detaljer

Saksframlegg. Til Forliksråd for perioden 1.mai 2008 1.januar 2013 oppnevner bystyret følgende 3 medlemmer m/varamedlemmer:

Saksframlegg. Til Forliksråd for perioden 1.mai 2008 1.januar 2013 oppnevner bystyret følgende 3 medlemmer m/varamedlemmer: VALG AV DIV. STYRER, RÅD OG UTVALG. Arkivsaksnr.: 07/32589 Saksframlegg Forslag til innstilling: Til Forliksråd for perioden 1.mai 2008 1.januar 2013 oppnevner bystyret følgende 3 medlemmer m/varamedlemmer:

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN NOTAT Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere. Innledning Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette antallet mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes tlf eller på e-post Lillehammer kommune Valgnemnd 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnd 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.08.2014 Tid: 17.50-18.00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes tlf. 90798900

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 X45 &15 Arkivsaksnr.: 16/3647. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 X45 &15 Arkivsaksnr.: 16/3647. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 X45 &15 Arkivsaksnr.: 16/3647 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.10.2016 Kommunestyret 31.10.2016 SUPPLERINGSVALG - LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

VEDLEGG TIL SAKENE BEHANDLING KOMMUNESTYRET

VEDLEGG TIL SAKENE BEHANDLING KOMMUNESTYRET VEDLEGG TIL SAKENE BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 31.03.2016 132500 04.03.2016 f \ \ \ M \.xf7'lai: (3 +3?

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 27.05.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01239 SAKSKART Side Saker til behandling 3/16 15/008071 Valg av legatstyrer perioden 2015 2019 2 4/16 15/013997 Valg

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& For Gratangen kommune velges

Detaljer

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Samtlige kommuner Longyearbyen lokalstyre Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201000351-33 Terje Karterud 73 56 70 52 07.11.2011 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgnemnd for politiske råd og utvalg 10/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgnemnd for politiske råd og utvalg 10/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/539-4 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgnemnd for politiske råd og utvalg 10/16 09.06.2016 Halsa kommunestyre Valg

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 17.06.2015 Møtested: Harstad Rådhus 1A Formannskapssalen Tidspunkt: 14:15 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 8859/16 Ark.: Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: 1. Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/1469 Sakstittel: VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/1469 Sakstittel: VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/1469 Sakstittel: VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune velger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Det velges følgende mann;, og

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Det velges følgende mann;, og Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/8794-6 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg, meddommere til Namdal Tingrett og utvalg for jordskiftesaker,

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 11347/16 Ark.: 033 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 11:00 (MERK: Klokkelsett)

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 11:00 (MERK: Klokkelsett) Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 11:00 (MERK: Klokkelsett) Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 15/1814 SUPPLERINGSVALG - POLITISK VARAMEDLEM TIL ELDRERÅDET UT VALGPERIODEN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 15/1814 SUPPLERINGSVALG - POLITISK VARAMEDLEM TIL ELDRERÅDET UT VALGPERIODEN Rådmannen Utvalg: Valgnemnda Møtested: Bystyresalen Møtedato: 06.12.2016 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011 MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.03.2008 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 15.04.2016 2015/1822-5156/2016 Arkivkode: 033 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722036 Offentlig

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN Høringsnotat Justering av bestemmelsene i domstolloven kapittel 4 om utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere samt kapittel 5 om uttaking av lagrettemedlemmer, meddommere og rettsvitner

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.08.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 DOMSTOL ADMINISTRASJONEN Saksbehandler:Terje Direkte tlf.:73567052 Karterud Dato:17.11.2015 Saksnr.:15/1315-36 Arknikode:DOMSTOL 306 Deres ref.: Samtlige kommuner Longyearbyen lokalstyre Samtlige fylkeskommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.08 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Interntjenesten Vår dato Vår referanse 01.06.2012 2010/809-5912/2012 Arkivkode: 033 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722036 Interntjenesten

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 07.04.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00-16:30. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00-16:30. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.02.2017 Tid: 16:00-16:30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKLISTE 1/17 16/443 Suppleringsval

Detaljer

Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til:

Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til: VALG AV MEDDOMMERE Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til: tingretten lagmannsretten - jordskifteretten for kommende periode 01.01.2013-31.12.2016. DomstoUoven

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Valg av meddommere til Alstahaug tingrett for perioden 01.januar desember 2020

Hattfjelldal kommune. Valg av meddommere til Alstahaug tingrett for perioden 01.januar desember 2020 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-033 16/245 16/2270 Mona V. Larsen 08.03.2016 Valg av meddommere til Alstahaug tingrett for perioden 01.januar 2017-31. desember

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden 2015-2019 Møtedato: 08.10.2015 Møtested: Eidsberg ungdomsskole, Aulaen Møtetid: 16.00-17.00 Fotografering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Møtetid: kl.19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf., sms til eller per epost til Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 17.00

Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 17.00 DRAMMEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2004 Tid: 17.00 Forfall må meldes til partiene. Partiene gir beskjed

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 23.05.2013 Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra valgnemnd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra valgnemnd

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra valgnemnd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra valgnemnd HITRA KOMMUNE Fillan den: 13.05.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Hitra valgnemnd 2015-2019 Innkalling til møte i Hitra valgnemnd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Ordførers

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Valgnemnda. Rådhuset, Kommunestyresalen 16:00 18.04.2016. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Valgnemnda. Rådhuset, Kommunestyresalen 16:00 18.04.2016. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 18.04.2016 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 16:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos valgkomite. Sakliste. Utvalg: Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Namsos valgkomite. Sakliste. Utvalg: Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgkomite Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 30.08.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgkomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgkomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgkomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 30.04.2012 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Møteinnkalling for Valgnemnd

Møteinnkalling for Valgnemnd Lardal kommune Møteinnkalling for Valgnemnd Møtedato: 24.05.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall, m/gyldig forfallsgrunn, meldes til ordfører, tlf.: 33 15 52 03 / 92 20 01 80. Politisk

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller postmottak@volda.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller postmottak@volda.kommune.no. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: Austefjorden, 1. etg., rådhuset Dato: 16.06.2016 Tid: 13:30 MØTEINNKALLING Medlemer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Valgnemnd. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Valgnemnd. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Valgnemnd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 17.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgkomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgkomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgkomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.01.2011 Tid: 18:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven.

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1039-2 17.03.2017 Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Innledning Endring og fastsetting

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 13.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer