Organ for Samfunnsviternes fagforening Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt?"

Transkript

1 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt?

2 Igjen nærmar det seg jul. Det betyr blant anna at kalendrane fyllast opp av juleavslutning på skule, og i barnehage, av pepperkakelaging med naboen og julegrantenning med gløgg. I tillegg er det julebord med jobben, tradisjonen med venninnene Gunn Kvalsvik, redaktør som treffast til ein avslappa kveld med vin og mat. Og så er det sjølvsagt julegåvekjøpetid. Trur eg noterte om lag 25 ulike personar på lista dette året. Det er nokre ettermiddagar som går med til det. Då det tikka inn ei tekstmelding i går kveld om forslag til den årlige desemberpinnekjøttkvelden med gode venner var det umogeleg. Opningane eg fann, gjekk ikkje i andre enden og omvendt. Opp i alt dette er det fullt køyr på jobben. Fullt køyr! Det tyder minst sju og ein halv time oppbooka fem dagar i veka. Når eg går gjennom avtaleboka med alt som skal gjerast, legg til arbeidstida og dei tilmålte åtte timane med søvn, er der ikkje meir tid att. Det vil seie at eg går i minus fleire dagar. Den fine desembermånaden med levande lys, kvalitetstid med vener og born, ser ut som eit lappeteppe av innskrivne avtaler skrive med pennar av ulik slag. Er det verkeleg mogleg? Kvar kan eg kutte? Arbeidstida? Sidan 1919 har vi i Noreg hatt lovfesta at alle skal jobbe sju og ein halv timars arbeidsdag. I periodar har ulike regjeringar drøfta moglegheita for å gjere noko med arbeidstida. Særleg gjeld dette på venstresida. Debattane har gjerne gått i fleire retningar og modellar, men ein raud tråd har vore at ein kunne prøve ut sekstimars dagen på einskilde grupper. Ein snakkar gjerne om arbeid i eit livslaup. At vi for eksempel i einskilde periodar av livet treng meir tid på heimefronten mens vi i andre har overskotstid. Særleg har småbornsforeldre og seniorar vorte omsnakka som grupper som kanskje kunne nytte godt av fleksibel og eller redusert arbeidstid. 6, 7 eller 8 timar Den nye regjeringa har gått lenger enn nokon andre i både debatten rundt ein annan arbeidstidsmodell. Dei har attpåtil satt av nokre millionar for å prøve ut sekstimers dagen. Spørsmålet dei skal prøve å svare på er om det reint samfunnsøkonomisk er bra å redusere arbeidstida. Derfor har dei valt å starte med ei lita gruppe seniorar med målsetjing om få fleire til å ville jobbe utover pensjonsalderen. Det fyrste forsøket med redusert arbeidstid handlar om å motivere eldre til å jobbe lenger slik at bedrifter får fylt utbytte av deira kompetanse fortalte Grande Røys, då eg snakka med ho i samband med eit intervju lenger bak i magasinet. Avhengig av resultatet frå denne prøveordninga, vil regjeringa eventuelt prøve ut ordninga på fleire grupper. Også småbornsforeldre. Eg forstår at redusert eller fleksible arbeidstid ikkje vil kome meg til gode i desember, og inst inne ser eg at ei eventuell endring i arbeidstid for småbornsforeldre aldri vil kome meg til gode. Kanskje eg vil kome inn i seniorprogrammet? Fram til då står arbeidstida på sju og ein halv som fast variabel, men om den kjem til å vere så innmari effektiv i desember gjenstår å sjå. Samfunnsviteren er et organ for Samfunnsviternes fagforening Redaktør: Gunn Kvalsvik Redaksjonsråd: Gunn Kvalsvik, Kjersti Morvik, Odd Jenvin og Silje Opheim Grafisk utforming: Gunn Kvalsvik Opplag: 6000 Ansvarlig utgiver: Samfunnsviternes fagforening. Trykk: Kampen Grafiske Forsidefoto: Amal Wahab Utgave - materiellfrist - distribusjon 01/ februar - uke 10 (mars) 02/ mai - uke 23 (juni) 03/ august - uke 36 (september) 04/07-13 november - uke 48 (desember) Annonseformat og priser: Format - Pris (farger/sort-hvitt) 1/1 side: (260 x 180 mm) 6500,-/5000,- 1/2 side: (130 x 180 mm) 4500,-/3000,- 1/4 side: (130 x 90 mm) 3500,-/2500,- Henvendelser om annonsering og Samfunnsviteren for øvrig rettes sekretariatet, tlf / Samfunnsviternes fagforening, Tollbugt. 35, 0157 Oslo Telefon: Telefaks: www. samfunnsviterne.no

3 innhold H ÅPET KAN REDDE VERDEN H ISTORIELØST AV FOSSEN NAV- REFORMEN DEN USYN- LIGE les side 5 Erling Fossen stiller et interessant spørsmål i siste nummer av Samfunnsviteren: Hva bidrar samfunnsvitere med i økonomien? Svaret hans er ganske enkelt: Ingenting! Samfunnsvitere har alltid bare vært opptatt av å fortolke verden, i motsetning til naturvitere, ingeniører, bedriftsøkonomer og designere, som faktisk får ting gjort. Fossens fremstilling er historieløs, i tillegg til at den bygger på en gal analyse av nåtiden og sannsynligvis også fremtiden. side 8 Som en del av NAV-prosessen, ble 15 kommuner med i et prøveprosjekt for å se hvordan en samlokalisering mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten ville fungere. Prosjektet ble avsluttet i 2005, og deretter evaluert av Telemarksforskning. side juli 2006 trådde trinn en av arbeids- og velferdsreformen i verk. Konkret betyr det at rundt 1000 person fra Arbeidsdirektoratet og Rikstrygdeverket ble omorganisert til en ny enhet. I dag jobber ca 280 i NAV-direktoratet og ca 750 i NAV-drift. Vi har spurt vår tillitsvalgte i direktoratet hvordan det går. side 12 Med sfinksen og pyramidene som bakgrunn og med Bentein Bårdson som regissør, var oppføringen av Peer Gynt i Giza en unik opplevelse. Det ble et verdig møte mellom historiens to sfinkser. side 14 Mange samfunnsvitere ser på seg selv som mer enn gjennomsnittlig politisk interesserte og samfunnsengasjerte. Vi mener vi har lært oss noen analytiske tenkemåter og vet å stille gode spørsmål. Dette gjenspeiles ikke i de offentlige debattene, og bare unntaksvis drister vi oss til å komme med løsninger i viktige spørsmål. side 18 Etter eit år i ministerstolen er Heidi Grande Røys, Fornyings og administrasjonsministeren, framleis eit framand namn for dei fleste. Sjølv synast ho det er heilt greitt. side 21 "Arbeidsgivers styringsrett" er et begrep mange av Samfunnsviternes medlemmer har møtt, enten som ansatt, tillitsvalgt eller arbeidsgiver representant. Stryringsretten blir gjerne definert som "arbeidsgivers rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, herunder å foreta ansettelser og å gå til oppsigelser." side 22 Hovedstyret har vært i Kirkenes. Utgangspunktet for turen var en invitasjon fra vår avdeling i Finnmark om å holde et innlegg om identitet, nettverk og tillitsvalgtsarbeid.

4 styret Til tross for en rekke tiltak for å motvirke diskriminering i arbeidslivet, er det liten tvil om at det i Norge i dag eksisterer forskjellsbehandling av arbeidstakere på bakgrunn av kjønn, nasjonal og etnisk opprinnelse, seksuell orientering, funksjonshemming og alder. Det finnes flere eksempler på dette: Den lave kvinneandelen blant næringslivsledere og i styrerommene bekrefter at målet om likestilling mellom kjønnene ikke er nådd på viktige områder av arbeidslivet. Det er også grundig dokumentert at nordmenn med ikke-vestlig bakgrunn har større vanskeligheter enn etniske nordmenn med å finne arbeid hvor de kan bruke sin kompetanse. Som fagforeningsleder finner jeg det oppsiktsvekkende at norsk lovverk fortsatt åpner for diskriminering av homofile ved ansettelse i statskirken. Og det er liten grunn til å tvile på at funksjonshemmede stenges ute fra en rekke arbeidsplasser bl.a. på grunnlag av den fysiske utformingen av arbeidsmiljøet. En rekke forhold bidrar til at enkelte arbeidstakergrupper støtes ut av arbeidslivet. Noen grupper er antakeligvis mer utsatt for diskriminering innen arbeidslivet, som innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn og funksjonshemmede. Og utstøtelsesmekanismene kan variere mellom sektorene, fra sektor til sektor. Odd Jenvin leder Hva er det som gjør at enkelte grupper av arbeidstakere forskjellsbehandles på arbeidsmarkedet? Jeg tror det er en rekke forhold som ligger til grunn. Fysisk utforming av arbeidsmiljø hindrer mennesker med redusert funksjonsevne til å ta del i arbeidslivet på lik linje med andre. Man har gjentatte ganger sett at nye kontorbygg ikke tilpasses bevegelseshemmede. Dette er et problem som berører både etniske nordmenn med utdanning fra utlandet og nordmenn med innvandrerbakgrunn opplever at arbeidsgiver ikke kjenner til utenlandske grader og utdanningssystemer og derfor velger å ansette søkere med norsk utdanning. Den kulturelle kompetansen som både norske studenter i utlandet og innvandrere kan bidra med, verdsettes ofte i festtaler. Men mange opplever at denne kompetansen har begrenset verdi når man søker jobb. Det er åpenbart at svært mange arbeidsgivere på denne måten har gått glipp av viktig kompetanse i et globalt arbeidsmarked hvor språk og kulturkunnskap stadig blir viktigere. Mange høyt utdannede mennesker med grader fra utenlandske universiteter opplever dessverre at deres kompetanse blir nedvurdert i forhold til tilsvarende norske utdanninger. Norske myndigheter har her et særlig ansvar for å legge til rette for at utdanning fra utlandet anerkjennes på lik linje med tilsvarende utdanning fra norske universiteter og høgskoler. Odd Jenvin: telefon , e-post: Samtidig er det bred enighet om at alle former for diskriminering er uakseptabel og må bekjempes. I dette arbeidet må offentlig sektor være førende. Målet må være et inkluderende og integrerende arbeidsmarked hvor alle, også nordmenn med innvandrerbakgrunn, opplever at det er bruk for dem og deres kompetanse. Et slikt arbeidsmarked kommer ikke av seg selv. Den rødgrønne regjeringen bør her ta de nødvendige grep for å sikre at kompetansen til nordmenn med innvandrerbakgrunn tas i bruk. Det er godt for den enkelte, og det er bra for samfunnet. Samfunnsviterne har vært en pådriver innenfor Akademikerne når det gjelder å jobbe mot diskriminering innenfor arbeidslivet. Dette vil Samfunnsviterne jobbe videre med, bl.a. er en plan for arbeidet med integrering av minoriteter i arbeidslivet under forberedelse.

5 SKRÅTT BLIKK Av Balder Hasvoll, Rett Øst Historieløs framstilling av samfunnsvitere Erling Fossen stiller et interessant spørsmål i siste nummer av Samfunnsviteren: Hva bidrar samfunnsvitere med i økonomien? Svaret hans er ganske enkelt: Ingenting! Samfunnsvitere har alltid bare vært opptatt av å fortolke verden, i motsetning til naturvitere, ingeniører, bedriftsøkonomer og designere, som faktisk får ting gjort. Fossens fremstilling er historieløs, i tillegg til at den bygger på en gal analyse av nåtiden og sannsynligvis også fremtiden. Både det offentlige og det private næringslivet er stadig mer opptatt av såkalte myke faktorer, skriver samfunnsviter og gründer Balder Hasvoll. Bildet er fra fjellet i Romania. Jeg tar historien først. I likhet med naturvitenskapene, ble samfunnsvitenskapene dyrket fram med tanke på sin instrumentelle nytteverdi. Samfunnsfagene vokste fram som viktige disipliner under den industrielle revolusjon, noe som ikke er tilfeldig. Den moderne statsvitenskapen var opptatt av de nye politiske institusjonene i Amerika og Vest-Europa, og dens uttalte mål var å utforske måter disse kunne etableres for å gi den moderne staten et stabilt fundament. Sosiologien studerte det komplekse industrisamfunnet med sin endrede klassestruktur. De tidlige sosiologene rettferdiggjorde sitt fag med at det skulle være systematisk og vitenskapelig i sine metodologier og nettopp kunne anvendes i praktisk handling for å komme samfunnet til gode. Mens statsvitere og sosialøkonomer studerte sentrum ; henholdsvis politiske institusjoner og lover og anvendelsen av økonomiske resonnementer i praktisk økonomisk politikk, var målet for sosiologiske studier ofte industrisamfunnets periferi og dets nye underklasser: de fattige, avvikerne, de tilbakestående og de kriminelle. Samfunnsvitenskap kunne ofte ha form av sosialt arbeid. Pionerene innen fattigdomsarbeid i USA på slutten av 1800-tallet jobbet tett med sosiologer fra Universitetet i Chicago. Antropologien satte seg også fore å analysere en periferi, den i de nye koloniene, og var opprinnelig et instrument for makthaverne. Den var et produkt av imperialismen, og de britiske og franske antropologenes uttalte mandat var å kartlegge de innfødtes organisasjoner og livsverdener, slik at de mer effektivt kunne kontrolleres og administreres av koloniherrene. I det hele ble de nye vitenskapelige disiplinene i høy grad anvendt som redskaper for ulike politiske og økonomiske mål. I Norge var den instrumentelle samfunnsvitenskapen mindre synlig fram til andre halvdel av 1900-tallet. Det var ingeniører, naturvitere og jurister som var den unge nasjonens viktigste byggmestre. Ikke minst juristene var viktige for å bygge opp en statsadministrasjon og et rettsystem. I de lykkelige 50-årene, som Fossen refererer til, fikk samfunnsvitenskapen for alvor vind i seilene. Man tok ikke lenger bare mål av seg til å bygge en stat bygd på demokrati og rettssikkerhet, i tillegg skulle man lage en velferdsstat, basert på vitenskapelig samfunnsplanlegging. Fokuset på vekst, velstand og effektiv styring gjorde statsvitere, sosialøkonomer og sosiologer til attraktive kandidater for statsadministrasjonen, ofte på bekostning av jurister. Institutt for samfunnsforskning, grunnlagt i 1950, ble en sentral institusjon, og drev i stor grad med kvantitativ forskning, som blant annet skulle fungere som et styringsredskap for myndighetene. Inspirasjonen og mye av pengene var hentet fra USA. Fra 1960-tallet begynte man for alvor å stille spørsmålstegn ved det instrumentelle synet på samfunnsvitenskapens rolle. Kritikerne ga samfunnsvitenskapen pepper for sin positivisme og teknokratiske tankegang. Erkjennelsen økte for de grunnleggende forskjellene mellom naturvitenskapens og samfunnsvitenskapens vesen, og det problematiske ved

6 SKRÅTT BLIKK et snevert nyttebegrep på samfunnsvitenskapen. I tillegg ble ideen om samfunnsforskeren som en intellektuell, med et spesielt etisk ansvar, sterkere. Man skulle ikke lenger nøye seg med å være ekspert i et teknokratisk samfunn, men tale de svakes sak, ikke bare observere, men også delta i de svakes kamp. Fossens beskrivelse kunne kanskje til en viss grad være dekkende for 70- og 80-tallet. Endel samfunnvitere engasjerte seg i offentlige debatter, men avstanden mellom samfunnsvitenskapen og næringslivet var stor. De siste ti årene har både politikere og forskere selv i økende grad vært opptatt av at forskningen skal bli mer næringsretttet. Kvalitetsreformen var et uttrykk for dette. Det blir stadig klarere at det kreves kunnskap for å viderutvikle og bevare velferdssamfunnet, og for å ha et konkurransedyktig næringsliv, kreves et stadig høyere kunnskapsnivå. I tillegg til ny og bedre teknologi, må teknologien fungere godt for menneskene som bruker dem, og de sosiale strukturene som den inngår i. De selskapene som gjør det best i dag, er veldig ofte de som har utviklet gode metoder for å tilegne seg, bearbeide og distribuere ulik type kunnskap, også den som har med psykologi, mellommenneskelige relasjoner og kulturforskjeller å gjøre. Denne erkjennelsen gjenspeiles også i økonomi-, markedsførings- og lederutdanninger, der disse områdene har fått en langt større plass på pensum de siste årene. Dette har skjedd parallelt med en eksplosjonsartet økning i antall studenter ved humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. En forskerstilling er uoppnåelig for det store flertallet av disse studentene, de fleste nyutdannede samfunnsvitere finner jobber innen offentlig administrasjon, frivillige organisasjoner og næringsliv, noe som forsterker fokuset på hvordan samfunnsvitenskapen kan anvendes utenfor akademia. Jeg tilhører selv denne yngre generasjonen samfunnsvitere, og har etter fullført hovedfag i sosialantropologi fått forsøke meg som samfunnsviter i arbeidslivet, både som byråkrat og i næringslivet. Jeg jobbet to år som saksbehandler i Aetat, og er nå inne i mitt tredje år som partner i rådgivningsfirmaet RettØst, som bistår norsk næringsliv og organisasjoner i Øst- og Sentral-Europa. I motsetning til slik Fossen fremstiller det, og i motsetning til det jeg selv forventet, er ikke næringslivet mer avvisende til samfunnsvitenskapelig kunnskap enn det offentlige. Tvert i mot er næringslivet stadig mer opptatt av såkalte myke faktorer : hvordan forebygge og løse interne og eksterne konklikter, hvordan tilpasse sin profil og virksomhet til lokale forhold, hvordan jobbe mer effektivt i flerkulturelle team, hvordan sørge for bedre kompetanseoverføring i selskapet, og så videre. I tillegg har mange forstått at dette ikke er spørsmål som det finnes enkle svar på og som kan formidles gjennom en halvtimes foredrag. Derfor erfarer vi at vår antropologiske kunnskap og våre måter å jobbe på har gode forutsetninger i næringslivet. I stedet for å gi løsninger med to streker under svaret, gir vi folk praktisk trening i å løse kulturelle utfordringer. Mange av teknikkene som antropologer bruker på feltarbeid har stor verdi for forretningsmenn som navigerer i ukjente kulturelle farvann. Derfor er det nyttigere å lære disse metodene enn å få servert sjekklister og ferdigtygde strategier. På min tidligere arbeidsplass i Aetat var forutsetningene for å få bruke sine samfunnsvitenskapelige kunnskaper dårligere, selv om det krydde av kolleger med bakgrunn i ulike humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag. Mange hadde også ideer da de begynte i jobben om å få bruke fagkunnskapene for å kunne bidra med utviklingen av sin egen arbeidsplass. Jeg var en av dem, men ble raskt jekket ned. De tunge, hierarkiske, statlige institusjonene er ikke fleksible nok til å kunne utnytte den kompetansen som finnes i egne rekker. Akademikerjyplinger langt nede i systemet kunne oppfattes som kverulanter og rusk i maskineriet hvis de plaget omgivelsene med for mange faglige innspill. Samtidig er det ingen tvil om at behovet for samfunnsvitenskapelig kunnskap er like stor innen det offentlige som i næringslivet. Også her er det store forskjeller i verdier, verdensbilder og kulturelle praksiser mellom ledere, medarbeidere og brukere. Etatene gjennomgår stadige omorganiseringer, som oppfattes på vidt forskjellige måter av de involverte gruppene, noe som igjen uunngåelig fører til konflikter. Det er tydelig at institusjonene svekkes av sin manglende evne og vilje til å møte slike utfordringer. Det virker likevel som om tregheten er mye størrre i de statlige institusjonene enn i næringslivet. De plages av konflikter, ineffektivitet og sykmeldte medarbeidere, men i motsetning til private selskaper, trues de ikke av konkurs. For noen uker siden deltok jeg i en konferanse for antropologer utenfor akademia. Formålet med konferansen var at antropologer skulle skape bedre nettverk og sammen jobbe fram ideer om hvordan kunnskapen deres kunne brukes utenfor akademia. Jeg møtte mange som hadde fått det til; antropologer som hadde gjort det bra som fredsmeglere, gründere eller fått lederstillinger i oljebransjen. På tross av en del skjær i sjøen, virket det som om mange antropologer fikk bidratt med fagkunnskapene sine. Unntaket var de mange deltakerne fra arbeid- og velferdsetaten (NAV). De var frustrerte over forholdene på arbeidsplassene sine, brukte mye av vår felles tid på å uttrykke denne frustrasjonen, og dannet etterhvert sin egen diskusjonsgruppe. Mye tyder på at det kommer til å bli stadig større behov for samfunnsvitere i det såkalte kunnskapssamfunnet. Bare man styrer unna saksbehandlerstillinger i NAV. Hva er RettØst RettØst består av samfunnsvitere som bistår norsk næringsliv internasjonalt. De tilbyr blant annet: - Praktisk etableringshjelp i Øst- og Sentral-Europa - Markedsundersøkelser og andre forundersøkelser i Øst- og Sentral-Europa - Kompetanseutvikling i internasonale bedrifter - Kvalitetssikring av internasjonal satsing

7 HALLO SAMFUNNSVITER Navn: Irfan Qaiser (31) Utdannelse: Master i statsvitenskap Aktuell fordi: Han har hatt et to års-engasjement i Leger uten Grenser. Samfunnsviternes fagforening har gjennom årets TV-aksjon bevilget kroner til organisasjonens arbeid. Irfan Qaiser utdannet seg til samfunnsviter fordi han vil gjøre noe som kan skape endring i verden. I to år jobbet han for Leger Uten Grenser.. - Hvorfor ble du samfunnsviter? - Jeg har alltid vært opptatt av kunnskap og forståelse for verden og har alltid tenkt at jeg ville gjøre noe som skaper en forskjell i verden. Begynte tidlig å jobbe frivillig i organisasjoner, først med rus og prostitusjonsproblematikk, så mer mot musikk og senere innenfor asylmottak. - Når ble du utdannet? - Jeg var ferdig i 2001, og fikk da jobb i UDI. Veldig spennende. Her tok jeg en videreutdanning i flyktningrett. På dette kurset fikk jeg kontakt med en som jobbet i Leger Uten Grenser. Da det i 2004 ble søkt etter feltarbeidere var jeg klar. Veldig klar. - Trenger Leger Uten Grenser Samfunnsvitere? - Ja, det er flere ikke-medisinere enn medisinere i organisasjonen. Da snakker jeg selvsagt om vestlige arbeidende. Grunnen til det er at de trenger mange folk for å få gjort primærjobben som er helsetjenester. Der er en del samfunnsvitere som jobber i Leger Uten Grenser. Særlig antropologer. Inngangsbilletten, i tillegg til utdanning, er utenlandserfaring. Jeg tok et frivillig tomåneders oppdrag i Ghana, et AIDSprosjekt. Det var nok nøkkelen til at jeg kom gjennom nåløyet. - Hvor jobbet du? - Jeg var stasjonert i Khartoum, Sudan, og jobbet med katastrofen i Darfur. Tittelen var Administrativ Koordinator, og mitt ansvar var å koordinere arbeidet i Nord-Sudan. Altså en stor og ansvarsfull jobb. Det var mange involverte, mange på lønningslisten og jeg fikk ansvar for millioner av Euro. - Hvilke konkrete arbeidsoppgaver hadde du? - Mye av dagene gikk til å forhandle pass og arbeidstillatelse for de som skulle gjøre enn jobb. I tillegg måtte jeg ha oversikt over tolker, varer og utstyr for de som skulle inn i området. - Trivdes du i jobben? - Det var kjempekrevende og et enormt stressnivå med arbeid ofte sju dager i uken, men det var givende på alle måter. Vi var fire på kontoret og arbeidsdagen var veldig variert med selvstendige arbeidsoppgaver. Ekstra moro synes jeg det var å jobbe for en organisasjon som i så stor grad er idealistisk og selvstendig. Som feltarbeider får du omtrent det som skal til for å dekke dine kostnader. Altså mye mindre enn det som de andre internasjonale organisasjonene betaler. Det gav en ekstra stolthet til arbeidet vi utførte. - Har du noen råd til andre som kunne tenke seg å jobbe for Leger Uten Grenser? - Jeg tror det i tillegg til utdanning, er viktig å vise engasjement i studietiden, og så er det nesten avgjørende å ha utenlandserfaring. Det siste er litt vanskelig men jeg løste dette med mine frivillige to måneder i Ghana. Erfaringen derfra mener jeg også gav meg enormt nyttige erfaringer som jeg tok med meg til Sudan. - Hvor lenge var du ute? - Jeg var i Sudan i litt over ett år. Det er ganske lenge. Leger Uten Grensers oppdrag kan varierer fra måneder til år, alt etter behov. Hva gjør du nå? - Jeg tar pedagogikk og har lyst til å undervise. Å være lærer er nemlig også en del av mitt prosjekt for å kunne gjøre noe for å endre verden. - Kommer du til å reise ut igjen? - Ja! Samfunnsviterne støttet TV-aksjonen 2006 Leger uten grenser med kr

8 Etter NAV reformen blir gjennomført i 2010 har denne mannen ansvar for 1/3 av Norges statsbudsjett. Han er leder for Arbeids- og velferdsdepartementet og heter Tor Sagli.

9 NAV samlokalisering i praksis Som en del av NAV reformen, ble 15 kommuner med i et prøveprosjekt for å se hvordan en samlokalisering mellom A-etat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten ville fungere. Prosjektet ble avsluttet i 2005, og deretter evaluert av Telemarksforskning. Nå er rapporten klar. tekst: Gunn Kvalsvik Tor Sagli er Direktør i Arbeids og velferdsforvaltningen. Det er mange utfordringer som venter. Foto: NAV Den 170 sider lange rapporten har et tredelt fokus. Den ser på tilfredsstillelsen blant de ansatte, brukernes fornøydhet og hvorvidt forsøkene reflekterer politiske mål som økt sysselsetting blant langtidsledige og økt effektivitet i organisasjonene. Ifølge rapporten bestod fellesorganiseringen både i etablering av felles mottak (altså at brukerne skulle møte en felles skranke) og en samkjøring av fagland (flyt av kunnskap og informasjon). Prosjektet følgte fire forskjellige modeller, med grader av samorganisering. Dette for å kunne måle resultat etter flere ulike modeller. Rapporten stilte følgende spørsmål: a. Hvordan har etableringsprosessen forløpt b. Om forsøkene har oppnådd resultater i forhold til noen sentrale virksomhets og resultatindikatorer c. I hvilken grad brukerne har vært fornøyde med de samordnende tjenestene d. Om og eventuelt etablering av fellesmottak har bidratt til mer brukervennlig og effektiv tjenesteproduksjon e. Om forsøkene har utviklet effektive samordnede løsninger i faglandet Etableringsprosessen og resultatoppnåelse Et av fokusene i prosjektet er å se på etableringsprosessen. Dette er en prosess som i snitt har tatt 17 måneder, med store variasjoner mellom kommunene. - Vi snakker om ulike faser i sammensyingen, forteller Geir Møller, statsviter og ansvarlig for rapporten. Rent praktisk har vi delt inn prosessen i faser; mobiliseringsfasen, justeringsfasen og konsolideringsfasen. Særlig ser vi at overgangen mellom mobiliseringsfasen og justeringsfasen kan være komplisert. Det handler om at medarbeiderne må bevege seg fra en fase der fokuset har vært å mobilisere og markedsføre utad, til en fase som omhandler mer kritisk refleksjon og læring. Når det gjaldt å se på resultatoppnåelse, som var det andre spørsmålet i rapporten, bruker forskerne blant annet jobbmatchindikatoren og virksomhetsindikatoren. Her ser en variasjon mellom kommunene, men at en gjennomgående har suksess når det gjelder langtidsledige, mens andre grupper er uforandret eller kommer dårligere ut. Møller mener at grunnen til dette, i stor grad skylles at langtidsledige var særlig i fokus i prosjektet og en økt arbeidssatsing på dette feltet høyst sannsynlig har svekket andre grupper. Brukertilfredshet For å si noe om folks fornøydhet, har forskerne gjennomført brukerundersøkelser i både forsøkskommunene og i sammenlikningskommuner. Med det materialet kunne de se normalitet opp mot forsøk. - Vi ser ingen store forskjeller mellom de to gruppene, understreker Møller. Tvert imot fant vi at brukerne i mindre grad var fornøyde på enkelte områder etter omleggingen.

10 NAV Særlig gjaldt det saksbehandling. Om vi går mer detaljert inn i tallene ser vi at brukere som ungdom eller andre som har mer behov for samordnende tjenester, er mer positive. I tillegg ser vi at A-etatsbrukere er mer positive til skrankebehandlingen, men mindre med oppfølgingen. Sosialtjenestens brukere gir uttrykk for å være fornøyde med å finne alle tilbudene på ett sted, men mindre fornøyd med ventetid og at en ikke får mulighet til å snakke uforstyrret med en saksbehandler. Også på brukertilfredshet varierer tallene fra kommune til kommune. - Saupstad kommune er der det fungerte best. I alle fall gikk mange brukere i demonstrasjonstog når forsøket skulle avvikles. Det er ikke så ofte slikt skjer i offentlig forvaltning, ler Møller. Bakgrunnen for at brukerne ikke uttrykker større grad av tilfredstillelse forklarer rapporten med flere årsakssammenhenger. Blant annet tror de det spesielle fokuset på en gruppe, har påvirket tilfredsstillelsen til de andre gruppene. I tillegg kan en ikke se bort ifra at grupper som tidligere har gått passive, opplever et visst ubehag ved å få et særlig fokus. Det pekes også på at forventningene til forsøkskontorene har påvirket evalueringen og gjort sammenligningsgrunnlaget skeivt. Felles publikumsmottak Formålet med fellesmottak har vært å bedre tilgjengeligheten for brukerne, styrke samarbeidet og effektivisere tjenesteproduksjonen. Geir Møller mener at de fleste forsøkene har oppnådd sine målsettinger på dette feltet. Den fysiske nærheten har ført til at det er lettere å utveksle informasjon om brukerne. Problemet har vært å ivareta brukernes personvern. Mange forsøkskommuner har derfor redesignet i løpet av perioden for å skjerme enkeltpersoner, med å etablere et andreledd. Særlig Trygdeetaten har tjent på å flytte mottaket til fellesmottaket, her melder for eksempel Rissa og Skien kommune om at restansene er betydelig redusert i perioden. Et annet element som har vært særlig fokusert i prosjektet er grad og kvalitet av samarbeid mellom etatsgrensene. Møller forteller at erfaringene er blandet: - Det er mange grunner til at det oppstår barrierer mellom etater, forteller Møller. - For eksempel har de ansatte ikke hatt tilgang til hverandres datasystemer, og dels har det med at kompetanse på andres områder er begrenset. Mine konklusjoner er at full integrasjon først og fremst er et kompetansespørsmål. Læring på tvers av etater og faggrupper. Samhandling i faglandet I spørsmål rundt samhandling i faglandet referer rapporten om positive ringvirkninger og positive erfaringer av å fysisk jobbe sammen. Det betyr likevel ikke at en blir mer effektiv i samarbeidet. - Vi mener at for at et slikt samarbeid skal bli effektivt, så må en ha mer tid, sier Møller. - Ting tar tid. For eksempel ser vi at uklare ansvarsforhold har vært et problem. I tillegg må det inn flere ressurser i en overgangsfase. Her ser vi også at de fire ulike grunnmodellene, der kommunene var mer eller mindre samorganiserte spiller en rolle. Erfaringene og konklusjonen på dette spørsmålet er at alle modellene har fordeler og ulemper. Godværsledelse Prosjektledelsen har blitt utformet på ulik måte i forsøkene. Mens en i noen forsøk har hatt en felles prosjektleder, har en andre steder hatt tre ledere (tidligere etatsledere). Erfaringene viser at felles prosjektleder fungerer best, konkluderer Møller: - Det er klart at ledelse er viktig i en så stor og omfattende organisasjon. I prosjektet ser vi at modellen med en leder fungerer bedre enn flere, spesielt fordi det ser ut til at beslutningene ble tatt mer effektivt i disse kommunene. Selv om enhetsledelsen ser ut til å ha fungert bedre enn flere ledere, har prosjektlederne i forsøkskommunen vært avhengig av å få delegert uformelt ansvar fra etatslederne. Altså har sammarbeidet mellom disse nivåene vært tett. Dette kaller rapporten for godværsledelse. - Våre erfaringer med ledelseproblematikk mener vi bør overføres til de fremtidige kontorene, understreker Møller. Modellen med godværsledelse og koordinering av ansvar har vi flere modeller for, som både flagger negative og positive sider. Kompetanse som grunnstruktur En av de store utfordringene i den fremtidige samlokaliseringen er ulike organisasjoner og kulturer. Graden av problem dette skapte varierte fra kommune til kommune. Det rapporten understreker er at det også kan være vanskelig å definere grad av problem siden det er et overgangsproblem. - Det vi kan si noe om er metoder som ble brukt for å bygge bro mellom kulturer. Det var to metoder som gjerne gikk igjen. Den ene gikk i å etablere felles mål, visjoner og strategier. Den andre var fellesarrangement som samlinger og seminarer. Begge var positive, men vi ser at den viktigste metoden i brobyggingen kom som et resultat av læringsprosessen som foregikk i samarbeidet mellom saksbehandlere. Et annet erfaringselement Møller trekker frem er rettet mot lederen: - Å utarbeide en tydelig felles organisasjon er nødvendig. Langsiktig og grundig gjennomarbeidelse av felles og solid struktur er en av nøklene for at dette skal fungere. Det vi ser er at en svakere og utydelig organisering ofte skaper uformelle strukturer, som igjen går sine egne veier. En god organisering bør bruke kompetansestrukturene som utgangspunkt. For at NAV skal lykkes må det settes fokus på kunnskap og kompetanse. Det er nøkkelen. Rapporten i sin helhet kan lastes ned på Telemarksforsknings hjemmesider: www. tmforskbo.no 10

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE NR 3-2008 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK August

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LIKESTILLING OG LIKEVERD

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Dagsrevyen durar i bakgrunnen. Eg sit i godstolen og fyl halvvegs med. Skummer avisoverskrifter og annonser

Detaljer

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen!

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Gunn Kvalsvik, redaktør I laupet av det siste halve året har eg reist ein del. Blant anna

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Makt over statistikken 1 Det er 2004 og resten av Europa går inn i EU. Resten tyder at også dei fattige delane av det som heiter Europa har

Detaljer

Jeg + privat næringsliv= sant!

Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2012 SAMFUNNSVITEREN Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik JObber også i privat næringsliv For

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Gunn Kvalsvik, redaktør Torp, Sandefjord, byrjinga av juli 2007: Min familie, to barn og to vaksne (eg er ein av

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Sumaren er her. Snart. Vi kryssar fingrane, håper på varme dagar og venter på svale kveldar,

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LEIING, LEIING OG LEIING - Det er ein ting eg har

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003 Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør av og til særleg måndagane

Detaljer

Tema: Sikkerhet og personvern

Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik SIKKERHET OG PERSONVERN Klokka ringer

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviterkonferanse i TROMSØ - Kva med å lese oss gjennom tenkingas historie? Eg kjenner at eg har så store hull i så mykje grunnleggjande

Detaljer

Tema: Embetsverkets posisjon og makt. - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge

Tema: Embetsverkets posisjon og makt. - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2009 SAMFUNNSVITEREN Tema: Embetsverkets posisjon og makt - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2013 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Identitet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2013 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2013 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Identitet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2013 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2013 SAMFUNNSVITEREN Tema: Identitet TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2013 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik IDENTITET Innan eit par månader teller Samfunnsviterne

Detaljer

Samfunnsviteren. Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003

Samfunnsviteren. Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003 Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør bestemor mi var ein sentral

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003 Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! 1 Gunn Kvalsvik, redaktør Ei vanleg reklameoverskrift i desse juletider er: Gåveidé til

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005 Valdagen nærmar seg med stormsteg. Og fortvila sappar eg rundt på ulike tv-kanalar og radiostasjonar som sender valinformasjon. Argumenta går

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer