NR AGENTER I KIRKA!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 1 2011 AGENTER I KIRKA!"

Transkript

1 NR AGENTER I KIRKA! (FOTO: BERNHARD HIENERWADEL)

2 Endelig! AV OLAV GUNNAR BALLO Det er med barnlig glede og nysgjerrighet jeg går den nye gangveien inn mot Alta Sentrum. Der, midt i mot meg, er et nytt bygg i ferd med å ta form. Nordlyskatedralen stiger stadig høyere til værs. Jeg har deltatt flere ganger under barnedåp og begravelser i Alta kirke. Det har skjedd mellom fullsatte trebenker, uten noe sted å skifte bleier på spebarna, ikke noe stellerom, ingen toaletter. På vinteren er det kaldt på bakrommet, der foreldrene kler av barna for å ta dem med inn i kirkerommet i dåpskjolene. Da en av mine tidligere klassekamerater døde, var kirkerommet i Alta kirke så fullt at mange ikke fikk plass inne i kirken. De harde kirkebenkene tilfredstiller ikke de kravene vi i dag har til et forsamlingslokale, verken når det gjelder kirkelige handlinger, konserter eller undervisning. Utviklingen i Alta fra siste kirkebygg ble reist i 1964 (Elvebakken kirke) har vært enorm. Nye kinolokaler er kommet til (to ganger!) og ny kultursal er bygd. Vi har fått skoler i Gakori, Komsa, Kaiskuru og Saga. To ganger er det bygd nye 25 meters basseng, og både Korsfjord og Talvik har fått egne badeanlegg. Alta videregående skole er nå en av de største og mest moderne i landet, og Høyskolen rommer et vell av aktiviteter som samler flere tusen til daglige gjøremål. Barnehager eksisterte knapt i Nå er de så tallrike at plassen her ikke tillater noen oversikt. Samtidig har kirkebyggene i det vesentlige bestått slik de var i De har riktig nok blitt vedlikeholdt. Men bortsett fra elektrisk oppvarming og lys er det ikke store forskjellen på Alta kirke slik den framstår i dag og slik den var da den ble bygd for over 150 år siden. Vurdert opp mot andre behov som har blitt ivaretatt i tur og orden i Alta, har det vært noe smålig med den motstanden som har vært mot et nytt kirkebygg. Argumenter om at kirkene står tomme har vært brukt, selv om besøk i julen, ved dåp, konfirmasjon og begravelser gang på gang viser at disse utsagnene ikke er sanne. Også klasserom står tomme i helgene, uten at dette blir et argument mot bygging av nye skoler. 2 Olav Gunnar Ballo (54) er fra Alta hvor han i mange år har jobbet som lege. I 12 år var han Stortingsrepresentant fra Finnmark. Med Nordlyskatedralen får Alta endelig et tidsriktig kirkebygg både for vår tid, og for kirkelige behov langt inn i det nye årtusenet. Det er også et arkitektonisk praktbygg som vil bidra til å gi Alta sentrum et løft, slik St Pauls Cathedral løftet London etter 1666, og Nidarosdomen har blitt Trondheims viktigste kulturbygg. Kanskje er det nettopp dette som provoserer noen, at kirken synliggjøres som en vesentlig del av lokalsamfunnet. Men hvorfor skal dette skyves under teppet? Fortsatt er over tre fjerdedeler av befolkningen medlemmer av statskirken. Bør vi ikke være stolte av vår egen kulturarv, slik vi som tolerante mennesker har krevd fri religionsutøvelse i Sovjet-republikkene, i Kina, eller Nord-Korea? Jeg er stolt over at Alta er en by med plass til mangfold. Jeg er stolt over hver ny barnehage, skole, hvert et kulturbygg, og over statuer og minnesmerker over vår nære historie. Men også Nordlyskatedralen gjør meg stolt. For den viser at Alta evner å ivareta også det åndelige mangfoldet i en tid der behovet for ettertanke kanskje er vel så stort som da de første kirkebyggene ble reist. Jeg ønsker Nordlyskatedralen hjertelig velkommen! Postboks 1172, 9504 Alta Bankgiro Redaksjon: Bernhard Hienerwadel, Randi Mjøen Carlsen, og Solveig Andersen. Kasserer: kirkekontoret Hjemmeside: alta.kirken.no e-post: Trykk: Fagtrykk Idé as - Alta

3 Biskopens påskeandakt AV BISKOP PER OSKAR KJØLAAS Vi skal feire påske. Påsken er ikke en viktig hendelse langt tilbake i tiden. I faste- og påsketiden skjer hele påskedramaet om igjen. Jesus vandrer nå langs våre blå fjorder og vide vidder, og våre menigheter går i hans fotspor. Han bærer sitt kors gjennom vårt bispedømme NÅ. Han bærer det der du er, kjære leser. Vi kan dele med hverandre beretningene om Jesu lidelse, hans kamp mot det onde og hans seier. Men det handler ikke bare om Jesu liv. Det handler like mye om våre liv i dag. Fasten og påsken har fra kirkens første tid vært en undervisningstid. Vi skulle møtes i denne tiden, om så bare to eller tre, for å snakke med hverandre om hva det betyr å følge Jesus i vår tid. Begynn ikke med å klage på kirken, på prestene, på dårlig tid og på TV. Klag på deg selv. Utfordre deg selv. Om den kristne tro bare blir historie, noe som har skjedd, kan vi like godt gjøre våre kirker til museer. Da er vi ferdig med den kristne epoken i Nord-Hålogaland. Da kan vi gi lysestakene på alteret til land og kirker der troens flamme ennå brenner. Våre kirkeklokker kan vi smelte om til minnesmerker over våre mødres og fedres store trøst. Jeg fryser når jeg skriver slik. Den kristne tro er en stafettpinne som bæres videre av troen, håpet og kjærligheten hos levende mennesker i dag. Om en generasjon mister den, eller to, kan den da finnes igjen? Levende tro er alltid nå. Den gjelder meg. Når vi leser om det som hendte med Jesus i Jerusalem i påsken, skjer det om igjen mens vi leser: Den tredje Biskop Per Oskar Kjølaas i årets Iskapell i Sorrisniva. Foto: Bernhard Hienerwadel timen, den niende. Det er nå. Alt er nå. Det fjerne er nærværende i alle som vil følge Jesus inn i Jerusalem i påsketiden og se hva som skjer der. Da skal du tenke: «Dette er nå, dette er til meg!» Den historiske lesningen gir veldig lite. Istedet skal du tenke nåtid. La oss kalle den en guddommelig nåtid. Den skjer i kirken påskenatt når presten synger ved det tente påskelyset: «Dette er den natt da du førte våre fedre, Israels barn, ut av Egypt og lot dem gå tørrskodd gennom Det røde hav. Dette er den natt da Kristus brøt dødens lenker og seirende stod opp fra dødsriket...» Dette skjer NÅ. Det er et evig, guddommelig nå, og da eksisterer ikke ett eller to tusen år. La oss gå inn i Jerusalem sammen med Jesus. La oss følge ham til korset på bergknausen som kalles Hodeskallen Golgata. La oss sammen med hans venner ta Jesu kropp ned fra korset, svøpe ham og bære ham inn i den mørke gravhulen. Og la oss se forvandlingen! Lyset over graven! Da Hodeskallen blir til Paradis. La så denne faste- og påsketiden dufte av et håp så sterkt at det kan bære oss gjennom dagene som kommer! 3

4 Anita Veiseth: Jeg tror på det åndelige, det sosiale og det skapende mennesket. Dette er uttrykk for den høyere bevissthet vi mennesker har til felles. Hvordan vi velger å uttrykke disse egenskapene har alltid variert og vil fortsette å gjøre det. I en tid med kaos og mange forventninger til oss og de fellesskap vi er en del av, er det vanskelig å vite hva en skal prioritere. Vi har sett konturene av dette i finanskrisen i USA, hvor ulike ideologier og historiske forutsetninger gir motstridende tolkninger av hvordan en skal håndtere en vanskelig situasjon. Aldous Huxleys beskriver i sin roman Vidunderlige Nye Verden fra 1937 en verden hvor all menneskelig lidelse er utryddet, men hvor også bl.a familie, kunst og religion er forlatt for å kunne oppnå enighet uten motsetninger. En annen konsekvens var at viktig informasjon gikk tapt i mylderet av kommunikasjon, noe vi kanskje kan kjenne oss igjen i? fellesskap bærer på historier hvor mennesker har blitt påført lidelser de ikke fortjente. I arbeidet som landskapsarkitekt ser jeg likevel daglig at rommene vi omgir oss med er bærere av verdier og gir ulike forutsetninger for menneskelig utfoldelse. Å gi både barn og voksne de riktige impulsene og troen på en felles framtid kan høres ut som tomme ord, men betyr egentlig hardt arbeid for oss alle. Kommer du til å bruke kirka? En kirke er for meg et rom for ettertanke og meditasjon, et symbolsterkt sted som gir et løft utover det trivielle. Jeg er en sterk tilhenger av kulturen som et uttrykk for det skapende mennesket; en konsert, et teaterstykke, en kunstutstilling kan lære oss noe om oss selv og den verden vi lever i men jeg trenger et sted for en lengsel utover det jordiske her og nå. Jeg har forsøkt å se for meg et sentrum uten Nordlyskatedralen; prosjektet møter på stadige problemer av politisk eller økonomisk karakter. Betyr det at det ikke skal være plass til religionen som et uttrykk for det åndelige mennesket i det som skal være kjernen av stedet Alta? Jan H. Pettersen: Alta menighet har gjennom svært mange år arbeidet for å få bygget ei ny hovedkirke. Det har vært drøftet ulike alternativ for plassering. Etter hvert kom saken til Hovedutvalget for kultur, og noe av det første man gjorde, var å fatte vedtak om navnet på kirka Nordlyskatedralen. Ikke alle i det lutheranske miljøet var like begeistret for navnevalget, men jeg er glad for at en i alle fall i markedsføringssammenheng hele tiden har brukt navnet «Nordlyskatedralen». Jeg har ønsket at det skulle være mulig å realisere ei monumental kirke, plassert i Alta sentrum. Nå er vi i full gang med dette. Jeg er stolt over å ha fått være med i en prosess for å realisere prosjektet. Det er viktig for Alta å kunne samle menighetens aktiviteter i ett sentralt plassert kirkebygg. Det er gjort et grundig forarbeid for Vanligvis bruker jeg søndagene ute i naturen, men jeg synger i Alta Motettkor og husker spesielt godt jubileumsgudstjenesten da Alta kirkes første 150 år ble feiret. Det var flott å delta med korsang, og i selskap med kaffe, kaker og taler etterpå. Slik flere sa er det fellesskapet og de rommene vi har inne i oss som teller og egentlig betyr noe. Å skape en inkluderende kirke hvor alle kan føle seg velkommen og ivaretatt, er slik jeg ser det kirkens største utfordring i dag. De fleste 4 Nordlyskatedralen er et gedigent spleiselag Kommunestyrets vedtak om bygging av Nordlyskatedralen innebærer blant annet at Alta kirkelige fellesråd må bidra med 20 millioner kroner. Sålangt er 12 millioner kroner samlet inn. Halvparten av dette er forpliktende tilsagn fra næringslivet om konkrete gjenstander/utstyr. Den andre halvparten er inntekter gjennom mange år fra arrangement, kollekt/offer, enkeltgaver og fastgiverordningen. Fastgiverordning vil si at enkeltpersoner inngår en avtale med Alta kirkelige fellesråd om å bli trukket et fast, valgfritt, månedlig beløp via «Avtalegiro». Per i dag har ca. 110 personer blitt med i fastgiverordningen for Nordlyskatedralen, og i gjennomsnitt gir hver av dem ca. 255 kroner per måned. BANKKONTO TIL NYKIRKA ER:

5 derfor støtter vi Nykirka å legge til rette for alle aktiviteter i menigheten, aktiviteter som favnet både unge og eldre. Det blir en fint kirkerom, kontorer, møterom, opplæringsrom for dåpsopplæring og mulighet for organisasjoners aktiviteter både på dag- og kveldstid. Det blir opp til menigheten å fylle rommene med aktiviteter og vi har alle et ansvar for å bidra. Jeg vil gjerne slutte meg til det biskop Rosemarie Köhn sa en gang: Kirka skal ha lav terskel, brei dør og det skal være høyt under taket det skal være plass til alle! Kommer du til å bruke kirka? Ja, det gjør jeg nok. Samtidig er jeg opptatt av at vi også må sørge for å ta vare på dagens Alta kirke og også ha kirkelige aktiviteter og handlinger der. Til slutt vil jeg gjerne komme med en oppfordring: Alta menighet må også ved ferdigstillelsen av Nordlyskatedralen bidra økonomisk. Min oppfordring til alle er å være med i givertjenesten for å skaffe økonomi til Nykirka. Stort eller lite fast månedlig bidrag er verdifullt. Jeg minner om ordtaket «mange bekker små» Erik Karlstrøm: Jeg støtter bygginga av Nykirka med mine egne penger av enkle årsaker. Krigen ødela den historiske bygningsmassen av tre som danner en myk innramming av sentrum i andre byer på samma størrelse sør for Finnmark. I tiårene etter krigen gjorde betongen sitt inntog. Store deler av Alta er dekket av en bygningsmasse som naturlig nok er minimalisert ut fra den næringsmessige funksjonen den er bygget for. Betongelementer som ble prefabrikert i Alta har kunnet konkurrere på pris i en slik grad at de på byggetidspunktet var den eneste materialløsningen som ga et økonomisk grunnlag for byggestart. Samlet gir denne utviklingen et inntrykk av knapphet i sentrale deler av Alta. Alta trenger et bygg med generøsitet og glede som kan inspirere og løfte blikket mot himmelen. Alta trenger et signaturbygg som kan danne motiv for fremtidige postkort, og gi byen en identitet. Jeg tror at Nykirka kan bli så vellykket at jeg kanskje vil besøke den på tross av min mangel på entusiasme for gudstjenester på søndag formiddag. Dersom dette gjelder for andre enn meg må vel byggets berettigelse kunne sies å være oppfylt. Mål: 20 mill kr mellom mange gode krefter. Bli med, du også! For å bli fast giver: Ta kontakt med Kirkekontoret (tlf ; Du kan også kontakte medlemmer av økonomikomitéen som arbeider med innsamling av penger fra privatpersoner: Geir Landmark (leder), Nils Toft, Bernhard Hienerwadel, Ottar Grimstad og Gunnar Tangvik. For å gi en enkeltgave, kan du helt enkelt bruke Alta menighet sin konto nummer For gaver (enkeltgaver eller via fastgiverordningen) mellom kr 500 og kr per år er det mulig å få skattefradrag. Nærmere informasjon om dette kan fås ved å kontakte Kirkekontoret. Sum hittil: 11,9 mill kr inkl. tilsagn og gaver fra næringslivet Sum hittil: 5,9 mill kr (Gaver, faste givere, Kirketorget og andre arrangement) BANKKONTO TIL NYKIRKA ER:

6 HEMMELIGE AGENTER Ett av de virkelig vanskelige oppdragene agentene måtte utføre, var å tyde inskripsjonen på klokka høyt opp i kirketårnet. To i lag på stigen i mørket, og kun i skinnet av lommelykta, var dette i vanskeligste laget. Disse to toppagentene greide det imidlertid, men røpte selvsagt ikke «koden» for Menighetsbladets undersøkende journalist. «Vi har sett Guds sønns kirkeklokke. Det var dritkuult. Ut over dét har vi ingen kommentar!» Bibler til Kina TEKST OG FOTO: SOLVEIG ANDERSEN På bibeldagen 20. februar var temaet: Bibler til Kina. Et fellesarrangement på Alta Bedehus i Bakkeveien ga informasjon om dette temaet. I Alta er det en dyktig kinesisk sanger, Demi Feng, hun sang på norsk og kinesisk og ga et eksempel på kinesisk sangtradisjon. Høyskolelektor Kristen Albert Ellingsen fortalte om den nye bibeloversettelsen som kommer på norsk 19. oktober i år. Han er med i teamet som skal markedsføre den nye bibeloversettelsen. Prost Øystein Skille talte og Betesdamusikken fra Tverrelvdalen sang og spilte. 6 Demi Feng synger I pottemakerens TEKST OG FOTO: SOLVEIG ANDERSEN Fellesmøtene mellom menighetene i Alta ble arrangert i Alta Frikirke februar. Årets taler var Rita Aasen som er keramiker og taler. Hun har også gitt ut flere bøker med dikt og bilder. Både talene og sangene ga møtene et nært og sterkt vitnesbyrd om Guds kraft midt iblant oss. Deltakerne uttrykte tilfredshet med arrangementet og med anledningen for kristenfolket i Alta til å møtes på tvers av trosretningene.

7 I ELVEBAKKEN KIRKE Det har i flere år florert rykter om at Elvebakken kirke er objekt for spionasje. Gjennom systematisk og nitidig spaning i hele vinter lyktes Menighetsbladet endelig å avsløre flere såkalte tårnagenter i januar. TEKST OG FOTO: BERNHARD HIENERWADEL Tårnagenter er et opplegg utarbeidet av Norsk Søndagsskoleforbund. NRK barne-tv sendte for en tid tilbake en liten serie om det samme. Opplegget er beregnet på 8-åringer, og i Elvebakken kirke fant det sted en helg i januar. Tårnagenter er ett av flere tiltak i menighetens trosopplæring blant barn og ungdom. Antallet interesserte var betydelig større enn det maksimale antallet plasser, og menighetspedagog Berit Michaelsen måtte med tungt hjerte sette strek for påmeldingen da opplegget var fulltegnet. På den andre siden gledet hun seg stort over at riktig mange foresatte meldte seg til tjeneste som «englevakter», det vil si medhjelpere på aktivitetspostene og på kjøkkenet. Verdt å nevne er også at gutter som ofte er underrepresentert i aktiviteter i regi av menigheten, var rimelig godt representert blant tårnagentene! ENGLEVAKTER: (Fra venstre:) Vibeke Nytrøen, Mette Nystad og Heidi Myklebust Soleng hjalp til under tårnagenthelga. Flott at man her blander opplevelse, aktivitet og trosformidling, var alle tre enige om. hender Misjonsaksjonen 2011: Prosjekt Misjonsarbeid i Mali AV SOLVEIG ANDERSEN Den tradisjonelle misjonsaksjonen samlet tilhørere på Alta Bedehus februar. Rita Aasen taler Misjonær Therese Glendrange fortalte og viste bilder fra Mali, både fra misjonsarbeidet og det pulserende samfunnslivet i landet. Misjonsaksjonen innbrakte kr og netto kr Arrangementskomiteen sammen med misjonæren. F.v. misjonær Therese Glendrange, Berta Heitmann, Solveig Andersen, Tone Nordvang Øygard og Elizabeth Roseveare. Foto: Øystein Skille. 7

8 Takk!!! I forbindelse med at jeg 1. mars gikk av som prost, lot jeg noen få vite at det jeg ønsket at eventuelle gaver måtte gå til Lisas barnemisjon på Madagaskar. For ganske små midler (vurdert etter vår målestokk), så klarer noen ildsjeler på Madagaskar å drive et ganske omfattende arbeid med å hjelpe barn og unge til en bedre morgendag, Fra menighetene i prostiet, bispedømmerådet og noen enkeltpersoner har det kommet inn omtrent tretti tusen kroner. Beløpet er litt i overkant av det som årlig er budsjettert i støtte fra norske venner. Til alle som har vært med å gi en gave gjennom en gave i offerskåla, en bevilgning eller en giro til Lisas misjon så sier jeg varmt takk! Det er svært trivelig å få formidle hjelp på denne måten, og som vi så ofte opplever: når vi legger sammen, så kan dråper bli til ei stor elv. Og det er stor kraft i ei elv. Alene ville jeg bare hatt mulighet til å gi en bitte liten del av dette. Men fordi mange venner ga en gave, så ser vi at det monner. Enda en gang: TAKK! Hilsen fra en takknemlig Øystein Skille FRILUFTS- OG SPORTSGUDSTJEN PALMESØNDAG, 17. APRIL, KL PÅ TYRISTUA OVENFOR TALVIK: LANGFREDAG, 22. APRIL, KL PÅ GARGIA FJELLSTUE: Friluftsgudstjeneste med kirkekaffe Dette er blitt et tradisjonsrikt samarbeidsprosjekt mellom Talvik menighet, Distriktspsykiatrisk Senter Vest-Finnmark/Post Jansnes, og Talvik Brass Band. Jansnes inviterer til sin praktfullt beliggende hytte «Tyristua». Ta av fra E6 midt i Talvik rett ved brua og kjør til veien slutter (ved Erdal) og skuterløype nr. 3 (Talvikløypa) starter. Derfra kjører du skuter eller går på ski (det siste tar ca. en halv time). Jansnes organiserer også skuterskyss, og dersom løypa er hard, kan en spasere på føttene til Tyristua. Gudstjenesten foregår utenfor hytta med fantastisk utsikt over bygda, fjellene og fjorden. Talvik Brass Band setter en spiss på opplevelsen ved å spille under gudstjenesten. Kapellan Jan E. Hanssen forretter, og etterpå serveres det kirkekaffe i regi av den enestående dugnadsgjengen fra Jansnes. Sportsgudstjeneste med kirkekaffe Gudstjenesten holdes inne på fjellstua, og det er kapellan Jan E. Hanssen som forretter. Denne gudstjenesten har vært holdt hvert eneste år på langfredag siden 1988 og da oftest av, nettopp, Jan E. Hanssen som må finne seg i rollen som initiativtaker og tradisjonsbærer, når det gjelder gudstjenesten på Gargia! Etterpå er det kirkekaffe i fjellstua. Sportsgudstjeneste vil si at den utmerket lar seg kombinere med en tur på ski, hundespann eller skuter rett etterpå. Det flotte med Gargia er at hvis det er dårlig vær oppe på Bæskades, så er det gjerne lunt og fint nede i skogen i dalen hvor fjellstuas folk tråkker spor slik at det skal være fint å gå på ski, der også. Og hvorfor ikke avslutte turen med middag på fjellstua? 8

9 SEPTEMBER 2011 ØYSTEIN SKILLE Født juni 1946 i Båtsfjord. Oppvokst i Vadsø. Ordinert til prest juni Gift med Rigmor, har 2 sønner og 5 barnebarn. Kom til Alta 1991 som sokneprest og prost. Seniorprest i Alta fra mars Prost utnevnes i statsråd og nå venter vi på ny utnevning. Engasjert i Samisk bibelarbeid de siste 30 år. Aktiv speider fra guttedagene AV OMMUND HEGGHEIM, LEDER I NOMINASJONSKOMITEEN I ALTA Demokratiprosessen i Den norske kirke ruller videre. 11. og 12. september 2011 er det valg på nytt menighetsråd i Alta og Talvik menigheter. Valget avvikles samtidig Som kommunevalget. I menighetsrådene skal vi velge 8 faste medlemmer og 5 vararepresentanter. Valgperioden er 4 år. Årets valg er viktig. Her skal vi kort nevne noen saker som kommer i fokus: - I den kommende valgperiode skal vi ta i bruk ny kirke, Nordlyskatedralen. Det blir viktig å fylle dette praktbygget med et innhold som favner og interesserer våre menighetsmedlemmer og Alta sin befolkning. - Menigheten står ansvarlig for å finansiere nærmere 20 mill i kapital for å reise og drifte dette bygget. Menighetsrådet vil være en viktig aktør for å få koordinert dette og få det på plass. - I denne perioden skal ny gudstjenesteliturgi og ny salmebok på plass. - Vi skal videreføre arbeidet med trosopplæring for aldersgruppen 0 18 år Vi trenger engasjerte menighetsråd som ønsker å lede arbeidet i menighetene. Vi vil presentere kandidatene som står på valglistene i juninummeret av menighetsbladet. ESTER I PÅSKEN PÅSKEAFTEN, 23. APRIL, KL PÅ SARVES, CAMPINGVOGN-OPPSTILLINGSPLASSEN VED NIPI-VANNET: Friluftsgudstjeneste med kirkekaffe for 10. gang! Denne friluftsgudstjenesten er det sokneprest Olav Øygard som holder, midt imellom campingvognene familien hans har hatt vogna si stående på Sarves/Nipi i mange år. I 2002 tok Øygard utfordringen fra sine campingvogn-naboer på strak arm og holdt gudstjeneste på stedet påskeaften, noe det deretter har blitt en fast tradisjon av! Norsk Caravan Club avd. Alta besørger det praktiske, blant annet bygging av prekestol i snø og servering av kirkekaffe etterpå! Selvsagt er denne gudstjenesten, som alle gudstjenester, åpen for absolutt alle. Her er man midt i Altas kanskje aller flotteste turterreng vinterstid, noe som gjør det mulig å kombinere påskens budskap med en flott dag i Guds natur. I 2007 var ikke været i Talvik spesielt fint på Palmesøndag. Korpsmusikken og bevertninga derimot var upåklagelig, som alltid. Foto: Øystein Skille. AV BERNHARD HIENERWADEL SKJÆRTORSDAG, 21. APRIL, KL PÅ KVANNDALSVANNET: Friluftsgudstjeneste I år er det kapellan Jan E. Hanssen som holder påskens desidert barskeste gudstjeneste så å si midt i skuterløypa! Frem med kartet nr III. Kvanndalsvannet ligger vest for Leirbotnvannet. Dit kjører du enten med skuter på skuterløype nr. 17 fra Kviby, eller du går på ski. I sistnevnte tilfelle bør du ta et annet utgangspunkt: Ta av E6 ved Leirbotnvann, kjør noen hundre meter mot Kviby og parkér så på den store parkeringsplassen til venstre, akkurat der veien begynner å gå nedover mot Kviby. Så går du oppover på skrå gjennom skogen (mot nordvest). I starten er det noe bratt og ulendt terreng, men det blir bedre etter hvert. Distansen er 2 2½ km, og du bør beregne tre kvarter. Stedet for gudstjenesten ligger ved nordvestre enden av vannet. NB! Husk mat, drikke og god bekledning!! Med forbehold om vær og føre. 9

10 «SEVEN» PÅ ALTA-VISITT Jentegruppa «Seven» holdt korhelg for og sammen med Nordlys barnegospel (Alta) og Hammerfest barnegospel i Elvebakken kirke i januar. Arrangementet var åpent også for andre barn i Alta. Bildet er tatt under en av øvelsene jentene fra «SEVEN» står rett foran alterringen. Lørdag kveld ble det konsert og søndag deltakelse i gudstjenesten. «SEVEN» er et Rogalandsbasert jentekor som består av faste medlemmer samt aspiranter i alderen Nesten hver helg reiser koret ut og besøker menigheter og organisasjoner, for å holde kurs, konserter, familiegudstjenester eller fester. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 12. april Foto: Bernhard Hienerwadel Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet ved for eksempel å støtte lokale spare-,låne- og mikrokredittgrupper. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Alta menighet arrangerer aksjon tirsdag 12. april og trenger bøssebærere. Ta kontakt med kirkekontoret dersom du vil være med. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Støtt aksjonen direkte ved å Benytte kontonummer Ringe givertelefon (200 kroner) Sende en sms <KN100> til 2090 (100 kroner) 10 Fartsfylt aktivitetsleir i Bodø Ingen planer for sommeren ennå? Her kommer et tips til deg som er glad i å være i aktivitet sammen med jevnaldrede ungdommer. I sommer arrangerer Kristen idrettskontakt (KRIK) leiren Action Nord i Bodø. Det er en aktivitetsleir for ungdommer fra år. En typisk dag på Action Nord innebærer møter med sang og andakt, aktiviteter der du får oppfølging fra dyktige instruktører, frivillige seminarer, turneringer og artige konkurranser og leker. En av fjorårets deltakere var Åsa Pauline Rykkelid fra Engavågen. Jeg ble med på leiren fordi jeg syntes det hørtes ut som en bra leir, og det var det! Det skal mye til for å hindre meg i å dra på Action Nord, sier hun. Påmelding og mer informasjon om leiren finner du på

11 GUDSTJENESTER ALTA SOKN ALTA KIRKE: Søndag 10. april kl : Familiegudstjeneste v/prestevikar Oddhild Klevberg Skjærtorsdag 21. april kl : Nattverdsgudstjeneste v/sokneprest Anne Skoglund Langfredag 22. april kl : Pasjonsgudstjeneste v/seniorprest Øystein Skille Påskeaften 23. april kl : Påskenattsgudstjeneste v/prestevikar Oddhild Klevberg Nattverd Påskedag 24. april kl : Høytidsgudstjeneste v/fung. prost Olav Øygard. Dåp Torsdag 28. april kl : Liturgisk kveldsbønn v/sokneprest Anne Skoglund Søndag 01. mai kl : Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen. Dåp. Nattverd Lørdag 07. mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/prestevikar Oddhild Klevberg Søndag 08. mai kl og 13.00: Høymesse med konfirmasjon v/prestevikar Oddhild Klevberg Lørdag 14. mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/prestevikar Oddhild Klevberg Søndag 15. mai kl og 13.00: Høymesse med konfirmasjon v/prestevikar Oddhild Klevberg Tirsdag 17. mai kl : Familiegudstjeneste v/seniorprest Øystein Skille Torsdag 26. mai kl : Liturgisk kveldsbønn v/kallskapellan Jan Hanssen Søndag 29. mai kl : Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen. Dåp Onsdag 01. juni kl Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/sokneprest Anne Skoglund Kristi Himmelfartsdag 02. juni kl og 13.00: Høymesse med konfirmasjon v/sokneprest Anne Skoglund Pinsedag 12. juni kl : Høytidsgudstjeneste v/fung. prost Olav Øygard. Dåp Søndag 26. juni kl : Høymesse ELVEBAKKEN KIRKE: Søndag 03. april kl : Høymesse v/seniorprest Øystein Skille Søndag 17. april kl : Familiegudstjeneste v/prestevikar Oddhild Klevberg. Dåp Skjærtorsdag 21. april kl : Høymesse v/prostiprest Ole Dahle Nattverd liturgi Påskedag 24. april kl : Høytidsgudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle. Dåp Lørdag 07. mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/prostiprest Ole Dahle Søndag 08. mai kl og 13.00: Høymesse med konfirmasjon v/prostiprest Ole Dahle Lørdag 14. mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/fung. prost Olav Øygard Søndag 15. mai kl og 13.00: Høymesse med konfirmasjon v/fung. prost Olav Øygard Lørdag 21. mai kl : Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/prostiprest Ole Dahle Søndag 22. mai kl : Høymesse med konfirmasjon v/prostiprest Ole Dahle Søndag 05. juni kl : Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen. Dåp 2. pinsedag 13. juni kl : Høytidsgudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle. Dåp Søndag 19. juni kl : Høymesse v/prostiprest Ole Dahle KÅFJORD KIRKE: 2. påskedag 25. april kl : Høymesse v/prostiprest Ole Dahle Tirsdag 17. mai kl : Familiegudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle 11

12 Søndag 22. mai kl : Høymesse med konfirmasjon v/prestevikar Oddhild Klevberg 2. pinsedag 13. juni kl : Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen RAFSBOTN KAPELL: Skjærtorsdag 21. april kl : Nattverdsgudstjeneste Sarves: Friluftsgudstjeneste v/fung. prost Olav Øygard Langfredag 22. april kl : Gargia Fjellstue: Gudstjeneste v/kallskapellan Jan Hanssen TALVIK SOKN: TALVIK KIRKE: Fredag 15. april kl : Skolegudstjeneste Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen Søndag 08. mai kl : Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen Søndag 29. mai kl : Høymesse med konfirmasjon v/fung. prost Olav Øygard KOMAGFJORD KIRKE: Skjærtorsdag 21. april kl : Nattverdsgudstjeneste v/seniorprest Øystein Skille Lørdag 21. mai kl : Samtalegudstjeneste m/konfirmanter v/fung. prost Olav Øygard Søndag 22. mai kl : Høymesse med konfirmasjon v/fung.prost Olav Øygard TVERRELVDALEN BEDEHUS: 2. påskedag 25. april kl : v/sokneprest Anne Skoglund Påskedag 24. april kl : Høytidsgudstjeneste v/sokneprest Anne Skoglund Tirsdag 17. mai kl : Familiegudstjeneste v/prostiprest Ole Dahle Søndag 05. juni kl : Høymesse med konfirmasjon v/sokneprest Anne Skoglund LANGFJORD KIRKE: 2. påskedag 25. april kl : v/fung. prost Olav Øygard Søndag 15. mai kl : Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen ROGNSUND KIRKE: Søndag 26. juni kl.11.00: Høymesse Høymesse v/prestevikar Oddhild Klevberg Søndag 29.mai kl : Høymesse v/prestevikar Oddhild Klevberg Søndag 19. juni kl : Høymesse v/kallskapellan Jan Hanssen ANDRE GUDSTJENESTER I ALTA SOKN Påskeaften 23. april kl : Høymesse v/seniorprest Øystein Skille Pinsedag 12. juni kl : Høymesse v/prostiprest Ole Dahle. Eldres kirkesøndag LEIRBOTN KIRKE: Søndag 03. april kl : 12

13 STOREKORSNES KAPELL Søndag 10. april kl : Høymesse v/fung. prost Olav Øygard Søndag 19. juni kl : Høymesse v/seniorprest Øystein Skille ANDRE GUDSTJENESTER I TALVIK SOKN Palmesøndag 17. april kl : Tyristua: Friluftsgudstjeneste v/kallskapellan Jan Hanssen Skjærtorsdag 21. april kl : Kvanndalsvannet Friluftsgudstjeneste v/kallskapellan Jan Hanssen. Værforbehold Søndag 02. juni kl.11.00: St. Lerresfjord bedehus: Gudstjeneste v/kallskapellan Jan Hanssen DØPTE: Håvar Johansen Bakken (døpt i Kirkenes kirke) Trym Johansen Bakken (døpt i Kirkenes kirke) Sofie Stokvik (døpt i Arnøy kirke) Torjus Kristiansen Romsdal Magnus Medlie Jonas Pryneid Mella Mie Johanna Hågensen Marlene Gamst Lindseth (døpt i Dolstad kirke) Patrik Olsen Henriksen (døpt i Sørvær kirke) Fanni Marlene Rasmussen (døpt i Finland) Julian Bjørnfeld Linus Stenersen Rødberg (døpt i Hammerfest kirke) Nora Isabell Andersen Elida Johanne Wilhelmsen Michael Vicente Simensen Ida Katarina Skarstein Audun Olsen Simen Johannessen Solvold Magnus Johnsen Mathea Helgesen Johanna Emine Johansen Johannes Arnesen Brage Knutsen Kristiansen Rakel Maria Svebak Grimstad Andreas Muotkajärvi Krane Karen Else-Marie Pedersen Hanna Wang Hillestrøm Oliver Hågensen Jørgen Røst Adam Johansen Synnøve Kristine Olsen (døpt i Hop kirke) Milla Lindi-Martinsen Saga Marie Mathisen Jonas Emilie Fredriksen Even Ingebrigtsen Arnt Leo Johanson Igeland Mats Henrik Johanson Igeland Elias Rydningen Ernstsen Thea Isaksen Siri Nilsen Keiseraas Ivar Bjørkli Pettersen Odin Nilsen Emma Caroline Granshagen Sara Alvilde Posti Tårnesvik Simen Moe Arild Sebastian Carlsen Pedersen (døpt i Elverhøy kirke) Sienna Marie Lund Olsen Arthur Pedersen Tobias Thomassen Oskarsson Ada Kjølås-Andersen Sunniva Hoel Andersen Edvinas Cibulskis Kevin Reitan Pedersen Emma Therese Stabrun Camilla Ellila Henriksen Nikolai Johan Olsen-Thomassen VIGDE: Ruth Cecilie Thomassen og Daniel Jakobsen Cathrine Mari Olsen og Tommy Bjørnfeld Ingunn Mella og Geir-Ove Alexandersen Stine Opgård og Fredrik Giselsson Mannsverk Jorunn Anette Sætermo og Ole Stian Sjursen 13

14 VIGDE I ISKAPELLET Linsey Rose Wooding og Allan Henry Read Ann Cathrin Vik og Bjørnar Torjussen Anne Lise Guldberg og Marius Fugelli Ruth Elisabeth Arnesen og Haldor Tømmervik Holien DØDE: Berit Nilsen f Siv Birgitta Eriksen f Elna Gunnbjørg Andersen f Kjell-Ivar Mikalsen f Nelly Nilsen f Elsa Kristiansen f Geir Yngve Larsson f Terje Thomassen f (gravlagt i Beiarn) Kurt Wirkola f Ingebjørg Sætermo f Magnus Marensius Nilsen f Eli Haugvik Hanssen f (gravlagt i Kvinesdal) Berthe Nikoline Mortensen f Oddvar Vilhelm Ongamo f Elise Marie Petrine Benjaminsen f Sverre Heggeli f DØPTE: Gard-Andrè Flatvoll Knutsen Linnea Nango Knutsen Esther Mikalsen f Helga Ragnhild Nilsen f Agnar Kalle Martin Fjellheim f Morten Buum f (gravlagt i Melhus) Nanna Berntine Sigurdsen f Kjell Odin Hammari f Åge Strøm f Anny Rasmussen f DØDE: Sverre Mikal Småvik f Arnfred Kjærstad f Arne-Torbjørg Rønning f Sprell levende kirkedager AV RANDI MJØEN CARLSEN Det har vært arrangert hyggelige sammenkomster for barn og voksne, både i Talvik, Langfjord og Komagfjord i løpet av februar. Dette som en følge av at det er bestemt at det skal være kirkedager fire ganger, både vår og høst, i Talvik sokn. Leirbotn var ikke med denne gang, men blir med til høsten. For 14 barna har det vært et samarbeid mellom kirken og skolen, i skoletida. Det har gått ut på symboljakt i kirken med forskjellige oppgaver som elevene skulle løse eller tegne. De har fått komme opp i tårnet for å se utover bygda, og fått høre kirketjeneren fortelle historie. Det kan jo være både spennende og nifst! Elevene ble honorert med tårnagentbevis og «bøff» etter spennende oppdrag i kirka på symboljakten. Boller og saft fikk ungene etterpå. De voksne har hatt trivelige samvær med mye sang, både salmer og kjente sanger som er tatt frem fra glemselen. Det har vært en andakt, og servering etterpå. Sprell levende storfamiliesamling, det var søndag. Da skjedde det mye, søndagskole først med bibelfortelling og lek. Familiegudstjeneste var det også, og etterpå hyggesamvær og god prat. Foto: Kristin Østby

15 Vi bygger NORDLYS- KATEDRALEN Stål- og ventilasjonsentreprenør Myggveien 6, 9514 Alta. Telefon Jens Jensen AS, tlf / Trekanten 2, Elvebakken, postboks 208, 9507 Alta NORDENS LEDENDE RÅDGIVER INNEN PLAN, DESIGN OG TEKNIKK Avdeling Alta, Kongleveien 45 T , Løkkeveien 4A Postboks 1010, 9503 Alta Telefon Telefax

16 Kirkeverge: Gunnar Tangvik... Seniorprest: Øystein Skille... Sokneprest: Olav Øygard... Sokneprest: Anne Skoglund... Kallskapellan: Jan Hanssen... Prostiprest: Ole Dahle... Prestevikar: Oddhild Klevberg... Kateketvikar: Kristin Østby... Organist: Ingeborg Organist: Kirsti Oudenstad Berg... Klokker/menighetssekr.: Solveig Andersen... Kontorfullmektig: Liv Olsen... Menighetspedagog: Berit Michaelsen... Menighetspedagog: Niels Westphal... Byggforvalter: Per-Erik Kirketjenere: Alta/Elvebakken kirke: Klemet Gaup Kåfjord kirke: Ranveig Pedersen, Kåfjord Rafsbotn kapell: Nils A. Mella, Rafsbotn Langfjord kirke: Gerd Karlstrøm, Langfjordbotn Talvik kirke: Viggo Kjellmann, Talvik Altneset/Rognsund kirke: Petra Steffensen, Hakkstabben Komagfjord kirke: Bernt Erling Thomassen, Komagfjord Leirbotn kirke: Grete Karlsen, Kviby Leder av Alta menighetsråd: Ottar Grimstad, Kongleveien Leder av Talvik menighetsråd: Laila E. Kjellmann, Talvik Leder av fellesrådet: Else Aas Andersen, Korsfjorden Sokneprestkontoret: Løkkev. 2, 9510 Alta, Postboks 1172, 9504 Alta. Telefon Telefax Kontortid: Man. fredag kl Tirsdag fra kl E-post: ALT I TRELAST OG BYGGEVARER Kjosveien 2 (ved Alta bru) 9515 Alta Telefon Telefaks

17 Alta Begravelsesbyrå Etablert 1947 Gravferd slik pårørende ønsker det VERDIGHET OMTANKE Samisktalende Tlf E-post: TLF DØGNVAKT Breidablikk 7, 9511 Alta Aronnesveien 45, 9514 Alta. Tlf Faks Totalentreprenør innen: Trearbeid Betongarbeid Murerarbeid Asbestsanering Betongsaging Betongkaibygging RIB inord as Rådgivende ingeniør i byggeteknikk Sorenskriverveien 11, 9511 ALTA Telefon / Priser og informasjon: Telefon Telefax Strandveien 62. Postboks 113, 9501 ALTA Riktig IT-løsning gir din bedrift konkurransefortrinn. Eltele forenkler hverdagen. Telefon

18 Blomsterleverandør: Altaveien 281, 9515 Alta Telefon Hos oss er gode råd gratis! Din leverandør av bilgummi Nordlys Gløgg deilig hele året. SibirGressløk Olje suveren til salat. Økologisk, selvfølgelig! Markveien Alta. Tlf Vår erfaring din trygghet! > Farlig-/spesialavfall Tlf.: Fax: > Container, slam, gjenvinning og renovasjon Tlf.: Fax: Postboks 2178, 9508 Alta. Spar strøm, miljø og penger! Vi har som mål å hjelpe deg å redusere ditt strømforbruk. Se ishavskraft.no for sparetips. Det kraftselskapet som ønsker mest å selge minst til egne kunder La boligdrømmen oppfylles! Myggveien 16, 9514 Alta. Tlf Faks AMFI Alta, Markedsgata 21 25, 9505 Alta Telefon Fax E-post: 18

19 Telefon Telefax Betongveien 1, 9515 Alta Tlf Faks Lås og beslag Innramming Glass og fasader Solskjerming Tlf Faks Skoleveien 9, 9509 Alta Altaveien Alta. Telefon Nordre Ringv. 29 Pb. 1004, 9503 Alta Tlf Faks STRIKKE- OG HEKLEGARN BRODERIER OG SYTILBEHØR Tlf E-post: 19

20 Se, vi går opp til Jerusalem Se, vi går opp til Jerusalem I hellige fastetider Og ser hvordan Jesus, Guds egen Sønn, I stedet for syndere lider. Se, vi går opp til Jerusalem Til Frelserens kors og pine, Til Lammet som ofres for verdens skyld, For syndene dine og mine. Se, vi går opp til Jerusalem. Hvem deler vår Herres smerte? Hvem våker med Jesus i verdens natt Og bærer hans sorg i sitt hjerte? Se, vi går opp til Jerusalem, Til byen med glans og ære, For Frelseren sa oss at der han er, Skal vi ved hans nåde få være. NORSK SALMEBOK NR. 128 TEKSTEN OVERSATT AV EYVIND SKEIE 1980 IKON LAGET AV KJELLAUG NORDSJÖ

NR. 4 2010. Gledelig Jul. Akvarell av Tor Wilthill.

NR. 4 2010. Gledelig Jul. Akvarell av Tor Wilthill. NR. 4 2010 Gledelig Jul Akvarell av Tor Wilthill. «Kommer det ikke en hilsen fra biskopen snart?» Telefonen fra menighetsbladene i bispedømmet begynner å ringe i god tid før jul. Jeg sitter i bilen og

Detaljer

NR. 4 2013. Foto: Gunn-Karin S. Larsen

NR. 4 2013. Foto: Gunn-Karin S. Larsen NR. 4 2013 Foto: Gunn-Karin S. Larsen 1 Et møte som forandret liv AV MARIANNE HAUGVIK HANSSEN På en gudstjeneste i Uganda i januar 2010 prekte presten om at 2010 skulle bli miraklenes år. Jeg husker at

Detaljer

Messehakel, tegnet av Olav Ryan, sydd av Ingrid Birkelund. Foto: Solveig Andersen. NR. 1 2014

Messehakel, tegnet av Olav Ryan, sydd av Ingrid Birkelund. Foto: Solveig Andersen. NR. 1 2014 Messehakel, tegnet av Olav Ryan, sydd av Ingrid Birkelund. Foto: Solveig Andersen. NR. 1 2014 Har sett lyset AV TORE ERIKSEN «I Østen stiger solen opp, den spreder gull på sky, går over hav og bergetopp,

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Sportsgudstjeneste. se side 5

Sportsgudstjeneste. se side 5 Påskemåltidet -frihetsfest i hjemmet Sportsgudstjeneste se side 4 se side 5 Konfirmantmusikal se side 5 MENIGHETSBLAD FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2009 55. ÅRGANG Skjærtorsdag Langfredag

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23

senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23 nr. 2-2010 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24.

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Mars 2008 68. årgang Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Av innholdet: God Påske! Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Da Randsfjorden

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Tårnagentene inntok Enebakk kirke

Tårnagentene inntok Enebakk kirke Menighetsblad Nr 2, 54 årgang 15. mai 2012 for Enebakk og Mari Tårnagentene inntok Enebakk kirke Det vrimlet av skumle agenter i og utenfor Enebakk kirke lørdag 14. april! Noen så ut som detektiver, men

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Lars Anders Mathisen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13 kirke Nr 1 2009 mars 40. årgang L o k a l b l a d for kirken på Nesodden Utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter Utgitt første gang juni 1969 dette er på gang... side 3 I Speilet: tryggve

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland Askim Nr 1. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle G O D P Å S K E Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai Side 12 og 13 Askim menighets

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer