Nr. 1 - Februar Årgang !!"#$%"&'(#%)'*%+,'--%( ."/(.-.'#-0#1"2*"3(%.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 - Februar 2005-2. Årgang !!"#$%"&'(#%)'*%+,'--%( ."/(.-.'#-0#1"2*"3(%."

Transkript

1 Nr. 1 - Februar Årgang!!"#$%"&'(#%)'*%+,'--%(."/(.-.'#-0#1"2*"3(%. Stall Bjerkås, gårds- og friluftsbarnehage blir et av de nye og spennende barnehagetilbudene i Kristiansund og Frei. Foto: Stall Bjerkås I jubileumsåret 2005 vil det i Kristiansund og Frei bli etablert i alt 88 nye heltidsplasser i barnehagene. I Kristiansund blir det i alt 60 nye plasser ved påbygging av barnehagene Stella Maris, Røsslyngveien og Dale. I Omsundet på Frei er en familiebarnehage samt en gårds- og friftsbarnehage under etablering. Alle de nye barnehageplassene skal etter planen tas i bruk ved oppstart av nytt barnehageår i august. Plassene tildeles i forbindelse med det samordnede opptaket som gjennomføres i mars måned. Dette er svært gledelig, sier Petter Ingeberg, ansvarlig for opptak av barnehageplasser i begge kommunene. /45+%("6.(70-"8"9%,9":!"#"$%&'$()*+),- Kristiansund og Frei har gått inn forhandlinger om å kjøpe cirkusteltet til Cirkus Zorba. Dette til bruk ved ulike kulturarrnagement. Første bruk vil i så fall bli ved markeringen av Frei 2005 ved Frei skole. ;%")<%="-2="*>( /0,90(=5#-9(.#* A%-"+>"<>(%"#%99-.1%(B CCCD7(.-9.'#-0#1D#2 CCCD?(%.D#2 EFD"40,."*>("G2(1=5(%"."<'##%9H $IJAIGJKLMIN;OIPKJ >+#%(DD

2 A.99"2="'79.<.9%9%#%"."/(.-9.'#-0#1"2*"3(%. Friluftslivets År 2005 blir et satsingsområde for Frei og Kristiansund. Utviklingsenheten i Frei står for selve gjennomføringen. Kulturkonsulent Anders A. Vik, leder en arbeidsgruppe som er satt ned for å organisere en rekke arrangement i løpet av året. Det er valgt ut ti turmål som kommunene ønsker at flest mulig skal besøke flest mulig ganger. Fylkesmannen har utlovd en pengepremie på kr til den kommunen som får flest mulig turgåere til å besøke sine 10 turmål i tiden 1. mai tom 30. september De 10 turmålene er: 1. Freikollen 2. Lågfjellet 3. Freivatnet 4. Bolgavtnet 5. Rensvikvatnet / Hoelområdet 6. Breilia 7. Drabo 8. Kvalvik Fort 9. Viken Gard 10. Kvernberget Alle turmålene har turbøker ved målet. Konkurransen går ut på at alle som besøker turmålene må skrive seg inn i turbøkene, store og små, to beinte og firbente. Vi ønsker at flest mulig skal komme seg ut av godstolen og ut i guds frie natur. Offisiell åpning av Friluftslivets År i Frei og Kristiansund vil skje søndag 1. mai ved Rensvikvatnet / Hoelområdet. Der blir det en rekke aktiviteter tilpasset alle! Mer informasjon om dette blir lagt ut på kommunenes nettsider samt at turkart og arrangementskalender vil komme i neste nummer av Kommunen Vår. Tre av turmålene er tilrettelagt for bevegelseshemmede og tre av turmålene er tilpasset småbarnsfamilier. I#1%(-" ID" N.7 M'##%" J%#**(%# /0,"/0,90("=%1"='#*% 9.,&01"."-2==%(H Planleggingen av Kul Kultur til sommeren er allerede i full gang. Mange av aktivitetene som er under planlegging har enten friluftsliv eller fysisk aktivitet som rød tråd. Det vil nok bli aktiviteter for både aktive og passive, men vi ønsker å motivere til friluftliv og bevegelse, sier Hanne Tenggren og Anders A. Vik i kor. Følg med på våre hjemmesider om de tilbud som vil bli gjennomført. Like etter 17. mai vil informasjon bli sendt ut gjennom skolene "+>?$-.-7" '79.<.9%9 - et nasjonalt satsingsområde. Hovedområder for barn og unge i Kristiansund og Frei: 1. Fysisk aktivitet 2. Kosthold 3. Rusforebyggende arbeid, inkl. tobakk. 4. Psykiatrien Kommunelege I i Frei, Hanne Tenggren, sier at kommunene i løpet av våren vil ansette en folkehelsekoordinator og at det er disse områdene som er hovedsatsingsområdene. Kristiansund og Frei har inngått et partnerskapsavtale med Møre og Romsdal Fylke om å ansette koordinator med statlige tilskudd i en 10 års periode. Mange av de aktivitetene som planlegges i Friluftslivets År i Kristiansund og Frei går rett inn i dette arbeidet. Vi vil også på våre turarrangement legge fokus på sunt kosthold. Skolene og barnehagene vil også bli invitert til å delta i «vår» kampanje, avslutter Tenggren til Kommmunen Vår. KGPLK;KJ"OK;Q/;RSLP Åpner for publikum i april. Besøksgården tar imot grupper, barnehager og skoler. Ring for avtale på telefon Endreset Besøksgård ved Ellen Inger Enge ønsker velkommen til en trivelig dag på gården. Kristiansund kommune har et flott tilbud til sine innbyggere. Tirsdagstrimmen er et populært tilbud til de som har passert seksti. Hver tirsdag kl møtes ca. hundre trimglade menn og kvinner i idrettshallen ved Atlanten idrettspark. Første post på programmet er felles gymnastikk under ledelse av Turid Gimnæs. Deretter fortsetter damene med mer gymnastikk og linedance, mens herrene boltrer seg på fotballbanen og benytter apparatene i trimrommet. Her får de veiledning av instruktør. Tirsdagstrimmen avsluttes med hyggelig sosialt samvær med kaffe og kaker. Alle innbyggere over seksti i Kristiansund og Frei er hjertelig velkommen! Ta kontakt med Karl Gundersen på telefon J.(-1'*-9(.==%# Glimt fra tirsdagstrimmens juleavslutning Foto:

3 R219"=299'99H Utgiver: Kristansund kommune og Frei kommune Sekreteriat: Frei kommune Utviklingsenheten 6520 Frei (telefon) (fax) Ansvarlig redaktører: Karl Kjetil Skuseth Utviklingssjef i Frei Just Ingebrigtsen Kommunalsjef i Kristiansund En fornøyd redaksjon i Kommunen Vår, fv. Anders A. Vik, Rigmor Holten, Just Ingebrigtsen, Annette Gundersen og Karl Kjetil Skuseth. Foto: Vi vil takke for alle positive tilbakemeldinger fra innbyggere i Frei og Kristiansund til den første utgaven av vårt felles informasjonsblad. Det var hyggelig å registrere at bladet fattet interesse også utenfor kommunenes grenser og at vi har fått flere forespørsler fra personer som ønsker å abonnere på bladet. Takk også til dyktige medarbeidere som bidrar med spennende stoff til bladet. Sammenslåingsprosessen mellom de to kommunene er godt i gang på flere områder. Etter hvert vil det bli opprettet flere arbeidsgrupper med representanter fra tjenestene og tillitsvalgte som skal legge tilrette for sammenslåing av enhetene. Vi har alle et mål om at sammenslåingen skal bli til glede og nytte både for kommunenes innbyggere og ansatte. Kommunalministeren ga ved sitt besøk i forkant av folkeavstemningen lovnad om ekstra midler til infrastrukturtiltak i kommunene dersom vi valgte å slå oss sammen. Det valget er nå gjort og søknaden er sendt. I tillegg arbeides det nå med søknad om tilskudd til dekning av engangskostnader i forbindelse med sammenslåingen. Vi har ambisjoner om hele tiden å bli bedre både som tjenesteytere og i vår informasjon til kommunens innbyggere. Forslag og ønsker for hvordan vi skal oppnå dette mottas med takk. Just Ingebrigtsen kommunalsjef Kristiansund kommune Med vennlig hilsen T2(1=2("2*->"."3(%. Karl Kjetil Skuseth utviklingssjef Frei kommune Kristiansund og Frei har startet samarbeid om jordmortjeneste. Johanna Farran er ansatt i 75% stilling og skal jobbe i begge kommunene. Nå vil gravide i Frei få tilbud om svangerskapskontroll hos jordmor. Jordmor samarbeider nært med primærlegen. Det vil regelmessig bli arrangert foreldreforberedene kurs. For timebestilling og påmelding til foreldreforberedende kurs kan du ringe hverdager fra (15.00 i sommeråret) tlf Trykk: Holm Grafiske AS Kristiansund Distribusjon: Norpost Kristiansund Distribueres til alle husstander i Kristiansund og Frei. Layout og montasje samt koordinering av Kommunen Vår: Anders A. Vik, Utviklingenheten i Frei Tlf.: / Redaksjon: Karl Kjetil Skuseth Just Ingebrigtsen Annette Gundersen Rigmor Holten Anders A. Vik Utgivelser i 2005 (eksakt utgivelsesplan kunngjøres på våre nettsider) Nr. 1 / 2005 Nr. 2 / 2005 Nr. 3 / 2005 Nr. 4 / 2005 Nr. 5 / 2005 Februar April Juni September November Se våre nettsider: Nytt design av magasinhode: ramvikdesign.no

4 /4U(%".##&$**%(H 2005 vil bli et merkeår i vår historie, hvor vi vil få vedtak av Kongen i Statsråd om sammenslåing av våre to kommuner. Det betyr at det politiske arbeidet med å få på plass en fremtidsrettet organisasjon, både administrativt og politisk, kan begynne. Vi skal velge en fellesnemnd av politikere som skal representere den nye kommunen og sørge for at brikkene faller på plass til beste for våre innbyggere og hele regionen. Den nye kommunen skal bli et lokomotiv for utviklingen av Nordmøre og vi skal stå på for å finne de beste fellesløsninger for regionen. Vi vil også få fremheve det usedvanlig gode samarbeid som allerede er etablert mellom administrasjon og politikere i Frei og Kristiansund.Å legge merke til entusiasmen og ståpå-viljen er en fryd. Det borger for en smertefri overgang til èn kommune den 1.januar Året 2005 stiller seg også inn i rekken av jubileumsår her ute på øyene, det er 1050 år siden slaget på Rastarkalv, 200 år siden den første opera ble framført i Kristiansund, 100 år siden frigjøringen fra Sverige og 60 år siden 2. verdenskrig sluttet. Gjennom forskjellige markeringer og arrangement skal alle disse begivenhetene feires i våre to kommuner. Vår felles jubileumskomite har, sammen med lag, foreninger og enkeltpersoner, arbeidet fram et variert og spennende program for hele året, her vil nok alle finne noe for sin smak festen har allerede startet, Operafestukene 2005 er godt i gang og de har hittil vært en stor suksess. Vi håper dette bare er starten på suksessen og at det vil fortsette slik gjennom hele året! Vi ønsker alle våre innbyggerer et riktig GODT JUBILEUMSÅR og håper dere vil delta aktivt i arrangementene rundt om i den nye kommunen i løpet av året det fortjener alle våre frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner som gjør det hele mulig! Godt år! Dagfinn Ripnes ordfører i Kristiansund N. Nora K. Wårle ordfører i Frei /2==0#',%"92=9%("."/(.-9.'#-0#1-2="09,%**%-"?2("-',*"<>(%#"VWWX Sommero Myran på Dale, med 25 tomter i flotte omgivelser. Prosjekter i privat regi med boliger for salg : Det gjennomføres flere prosjekter med basis i private reguleringsplaner på Kirkelandet, Nordlandet, Gomalandet og Innlandet. Her nevnes for eksempel boliger i tiknytning til Marcussundet og Storkaia, Stortua og Karihola/Brunsvika. Totalt utgjør dette ca. 125 boenheter. Status for reguleringsplaner finnes for øvrig utlagt på Kristiansund servicekontor. N%9"10"2="#2%# -2=".77%"?>( /2==0#%#"N>(: ("../0&0$12'$3-*+$4,3#',5/&'&3 6',##$#,+$*++&$7/33#*04&'$, (',3#,*03/04$"8$!'&,9 :*$&)#9$-"0#*-#$.&4 ;"'$%"3#$(',3#,*03/04 J,?DB"YE"XZ"ZY"WW Kartet viser aktuelle områder og er ikke utfyllende. A%1.*%"92=9%("."3(%. Jørihaugen boligfelt begynner å fylles opp, det skal i gang et bygg med 7 leiligheter (terrassebolig) våren Halslihaugen boligfelt (Storbakken) har ledige enebolig tomter 17 stk, Utbygging Møre AS. Det skal også oppføres tomannsboliger på dette feltet. Buvikhøgda (Møst) og Harpskaret. (Kvalvåg) boligfelt har byggeklare ledige tomter (3-4 stk) selges via Nylander eiendomsselskap. Freistranda har 5 byggeklarte tomter for eneboliger (Hveding AS Edwin Bakken AS), samt bruksendring av gamle Frei skole til boligformål (leiligheter for salg).

5 ;92(7'.' ["'(&%.1%#%"+>*>("?2("?0,,9 Arbeidene i Storkaiaområdet er godt i gang. Her kommer ny kai, havn for fiskeog rekebåter, attraktivt publikumsområde med planer om serveringssted og uteservering, et av Nordmøres største kjøpesenter, leiligheter, parkeringshus m.m. Kort sagt en byfornyelse Kristiansund ikke har opplevd siden etterkrigsårene. Det nye anlegget vil styrke opp under Kristiansund som havneby og havna som en aktiv del i bybildet. Også gledelig,- arbeidene gjennomføres på kort tid og det meste vil stå ferdig allerede i slutten av Arbeidene omfatter to typer kaianlegg. Service- og avlastningskai for supplyskip, cruiseskip og eventuelt hurtigrute, og fiskerihavn med muligheter for salg. På grunn av estetiske og miljømessige hensyn og ikke minst sikkerhetskrav, anlegges en vannkanal mellom veibanen og selve kaianlegget som vil stå på pæler ute i sjøen. Tre ramper med mulighet for stenging vil forbinde veidelen og kaia utenfor. Kaia vil være tilgjengelig for gående, unntatt når den må avstenges på grunn av båtanløp. Steinmassene som skal brukes til fylling i den nye kaia er beregnet til ca m³. Om lag m³ av dette fraktes inn på lekter og ca m³ vil bli tilkjørt med lastebil. Massene hentes fra Mekviks anlegg på Husøya i Frei. Den nye fiskerihavna som vil ligge rett sør for piren, vil bli en stor hovedattraksjon i havnebildet. Utformet som en poll eller kil omkranset av publikumsområder på tre sider, liggende rett i front av det nye kjøpesenteret, vil denne danne kjernen i et hyggelig og pulserende miljø. Her er tenkt plass for fiske- og rekebåter. På området like syd for fiskerihavna, er det avsatt et større publikumsområde. Her planlegges serveringssted med muligheter for uteservering. Det vil således bli mulighet til å ta seg en kaffekopp, samtidig som man sitter på kaikanten og beskuer livet i havnebassenget m 2 bygningsmasse vil reise seg på Storkaia i løpet av året. Det er lagt vekt på å holde den nye bebyggelsen i samme arkitektur, det vil si gjenreisningsstilen med høye kaibygg og lave mellomliggende bygg, som dagens bygningsmasse. Fasaden fra den eldste delen av meieriet vil bli bevart og integrert i det nye senteret, og framstå som et spennende spor av byens førkrigsbebyggelse. Det nye kjøpesenteret vil omfatte m 2 butikklokaler, og ha inngang fra flere sider, blant annet fra Kaibakken og Storkaia. For de som lurer på hvor de skal parkere, vil det foruten langsgående gateparkering, bygges et parkeringshus med 100 parkeringsplasser der hvor meieriet stod. I tillegg planlegges et nytt bygg med tre parkeringsetasjer (ca 100 plasser) på den ledige tomten helt sør i Storkaiaområdet (ved Lysalmenningen). For de som ønsker mer informasjon om Storkaia, kan denne internettadressen besøkes;

6 JLI3]//;]//KLMKJ;ILOK]P I Kristiansund har en de senere årene hatt en målrettet satsing på å gjennomføre fysiske trafikksikkerhetstiltak i det kommunale gatenettet. Kommunen har utnyttet den fylkeskommunale tilskuddsordningen «Trafikktryggingstiltak med kommunetilskott» (tidligere Aksjon skoleveg) relativt aktivt, og trafikksikkerhetsplana i kommunen har siden 2001 vært grunnlaget for prioriteringen av slike prosjekt. Denne ordningen var fram til 2001 svært gunstig for kommunene, ved at de fikk 80 % tilskudd til gjennomføring av fysiske tiltak for å bedre trafikksikkerheten langs det kommunale og fylkeskommunale vegnettet. Fra og med 2002 ble tilskuddsandelen redusert til 50 %, og dette reduserte selvfølgelig muligheten for kommunal innsats noe. Men allikevel har vi i Kristiansund gjennomført mange gode små og større tiltak de seneste årene, der fokus bl.a. har vært å trygge forholdene for barn som sykler og går til/fra skolene i kommunen. I 2004 gjennomførte vi tilsammen 6 prosjekter i Kristiansund, med en samlet kostnadsramme på kroner. I tillegg gjennomførte vi dette året også tiltak rettet mot rullestolbrukere i trafikken for ca kroner, der tilskuddet fra fylket er 100 %. For inneværende år (2005) har vi søkt om tilskudd til 5 ts - tiltak, som er kostnadsregnet til ca kroner. Dette er følgende prosjekter: Trafikksikkerhetstiltak (ts - tiltak) ved Allanengen skole Ny busslomme i Gløsvågveien, ved oppkjøring til Dale boligfelt Div. ts tiltak på Nordlandet (30 sone i boligområde, fartsdempere) Div. ts-tiltak på Gomalandet (30 soner i boligområde, fartsdempere) Røssern boligfelt. Innføring av 30 sone og fartsdempere Også i år har vi søkt tilskudd til framkommelighetstiltak for funksjonshemmede, der vi ønsker å bedre forholdene for rullestolbrukere i Kaibakken. Dette er kostnadsregnet til ca kroner. Søknadsfristen for disse prosjektene var satt til 7. januar Vi har ennå ikke fått svar på denne søknaden, men håper at vegvesenet også dette året følger opp den store velviljen de i mange år har vist for trafikksikkerhetsarbeid i Kristiansund kommune. Terje Fugelsnes Trafikkingeniør i Kristiansund G$"9('? %()%9-+,'# 09"+>")5(.#*"."3(%. Frei kommune legger i disse dager ut en helt ny trafikksikkerhetsplan for Frei. Denne planen er utarbeidet av Miljø- og tekniske tjenester i samarbeid med Folkehelseopplysningsutvalget. Utvalget fungerer også som trafikksikkerhetsutvalg. Planen vil bli lagt ut til offentlig høring før politikerne skal vedta planen. Planen inneholder en tekstdel og en del med tiltak og handlingsplan. Enhetsleder, Tor Inge Ulvund, oppfordrer både velforeninger og andre til å se nærmere på planen for så å komme med forslag til endringer, tilføyelser i innholdet. Trafikksikkerhet angår oss alle, sier Tor Inge Ulvund. Handlingsplan er delt inn i tiltak fra barnehagen, via grunnskolen og videre med generelle tiltak for alle innbyggerne. Frei kommune vedtok i 2004 at alle barn fra 3 år skal få gratis medlemsskap i Barnas Trafikk-klubb. Dette medlemsskapet varer til de begynner på skolen. Leder i Trygg Trafikk i Møre og Romsdal, Erik Hartmann, berømmer Frei kommune for at de er en av flere kommune i fylket som har gått inn for denne ordningen. Trygg Trafikk har mye informasjon om trafikksikkerhet på sine hjemmesider: Trafikksikkerhetsplanen for Frei vil bli lagt ut på kommunens hjemmsider så snart den er klar for høringsuttalelser. Se -> se under Kommunale planer. OIO\"8/]G^H DET BLIR BABYKINO ANNENHVER TORDAG Kl TORSDAG KLOKKA Filmen som vises er : 37, 5! Torsdag, 3. mars 2005, kl Filmen: Sviger er aller verst. Redusert lyd og litt lys i salen. Ta med termos, mat.. hva du vil, SALEN ER VÅR :) Litt babyskriking hva gjør vel det?

7 Operabyen Kristiansund I Operafestukene 2005 gjennomføres over 45 arrangement hvorav en verdenspremiere av den norske operaen Rose og Ravn samt en norgespremiere av Lady Be Good i tillegg til operettegalla, konserter, opera i puber og kafeer mm. På mange måter er Operafestukene i Kristiansund et uvanlig fenomen. En stor folkefest omkring en smal kulturell uttrykksform. I en liten by helt ute i havgapet, i årets vinterligste måned. Operafestukene i Kristiansund arrangeres over to uker i februar hvert år. Her spilles fullskala operaer, lettere operetter og musikaler. Her er musikk og musikkdramatikk på ulike arrangementer over hele byen, over 50 ulike forestillinger til sammen sett og opplevd av opp mot besøkende hvert år. Kristiansund mønstrer eget symfoniorkester med en god blanding av betalte og ikke-betalte musikere. Videre et av landets ytterst få faste operakor, med svært høyt musikalsk nivå. Her er et av landets største dansemiljøer, med sammenhengende tradisjoner over tiår. Her er et meget profesjonelt teknisk produksjonsmiljø fokusert nettopp på musikkdramatikk. Fra en av prøvene til Rose og Ravn. Boligtilskudd til kjøp av egen bolig Boligtilskudd skal bidra til at grupper med svak økonomi blant funksjonshemmede, særlig vanskeligstilte og unge førstegangsetablerende skal kunne skaffe seg en nøktern og hensiktsmessig bolig. Det forutsettes at boligen er nøktern i forhold til husstandens behov. Dette gjelder både kostnader, størrelse og standard. Tilskuddet kan brukes til kjøp av selveid bolig eller bolig i borettslag. Boligtilskudd kan ikke brukes til refinansiering. Hvem kan få tilskudd? Boligtilskuddet til etablering er sterkt behovsprøvd, og husstandens samlede situasjon og økonomi er avgjørende. Det legges vekt på om den vanskelige situasjonen er av mer varig karakter, både når det gjelder fysiske, psykiske eller sosiale problemer, og når det gjelder økonomi. Hvor stort tilskudd? Tilskuddet tilpasses slik at husstanden får boutgifter de kan leve med. Normalt overstiger ikke tilskuddet 30% av kostnadene. Følgende kostnader legges til grunn ved beregning av boligtilskudd: - godkjent kjøpesum inkl. omkostninger ved kjøp av selveid bolig - innskuddet/kjøpesummen inkl. omkostninger og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld ved kjøp av leilighet i borettslag. Inntekt og formue Veiledende øvre inntektsgrense for enslige er ca til kroner. Grensen økes med ca til kroner for hvert husstandsmedlem. Slik søker du Søknad om boligtilskudd sendes til kommunen sammen med søknad om lån. Prioritering I perioder er etterspørselen etter boligtilskudd langt større enn midlene som er til rådighet. Det kan derfor bli nødvendigå foreta en prioritering blant søkere som i utgangspunktet er kvalifisert til boligtilskudd. Særlig vanskeligstilte husstander med akutt boligbehov vil bli prioritert. Krav om tilbakebetaling Tilskudd over kroner kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt hvis boligen disponeres i strid med forutsetningene som lå til grunn for utbetaling av boligtilskuddet. Tilbakebetaling kan bare kreves i de første 10 årene etter utbetaling. Prosjekteringstilskudd Eldre og funksjonshemmede som har behov for spesiell tilpasning av boligen kan få tilskudd fra Husbanken til å dekke inntil 15 timers arkitektbistand til prosjektering.

8 _QJK/IAKGPKL ^<%(-.79"2<%("=59%("."/(.-9.'#-0#1"2*"3(%.D 8"ED")',<>("VWWX"8 KRISTIANSUND: Driftsutvalget har møter følgende tirsdager kl Bystyret har møter følgende tirsdager kl Utviklingsvalget har møter følgende tirsdager kl Oversikt over møter i formannskap og kommunestyre i FREI: Formannskapet har møter følgende tirsdager kl : Kommunestyret har møter følgende tirsdager kl : Se oppdatert oversikt over alle møter på kommunenes nettsider. <06"'.*3="03.>#&'$ )&4'9 <$6"'5,04&+3&$.&4$7")&4'/++&',08$*)$-"../0&4&+?+*0 B&#$5+,'$*''*08&'#$&#$4*8.>#&$6"'$3-"+&'A$5*'0&7*8&'$.96+9$"8 &#$ -)&+43.>#&$ 6"'$ /+,-&$,0#&'&33&"'8*0,3*3="0&'$ 3*.#$ *-#>'&' 3"3.$ &'$ 5&'>'#$ *)$ -"../0&03$ 02)C'&04&$ "8$ 6'&.#,4,8& 6',+/6#3".'24&'9$:&.*D$!',+/6#3+,)9 J.(-1'*"ED"='(-"VWWX B*8.>#&$6"'$3-"+&'$"8$5*'0&7*8&'A$-+9$EF$G$HI ()&+43.>#&$6"'$+*8$"8$6"'&0,08&'A$-+9$HJ$G$IH O%**%"=59%#%"*4%##2=?5(%-". 72==0#%-9$(%-',%#"."3(%."L>1)0-D I(('#*5(B" /0,90('1=.#.-9('-42#%#%"." /(.-9.'#-0#1" 2*" 3(%. ;7(.<%70(-?2("0#*12= Kristiansund folkebibliotek arrangerer skrivekurs med forfatteren Stein Erik Lunde torsdag 17. mars kl. 18. Tilbudet gjelder alle elever på ungdomstrinnet i Frei og Kristiansund. Informasjon vil bli sendt til ungdomsskolene. Har du lyst til å vite mer om skrivekurset ring oss på tlf , send en SMS (skriv KFB melding og send til 1980) eller send en e- post til: Sammen om leselyst og leseglede et leseprosjekt på 7. trinn i Kristiansund Ideen bak prosjektet er å bruke rollemodeller som forteller om sine leseopplevelser og lesegleder. Dette tiltaket var ment spesielt for å skape leselyst og interesse for litteratur hos gutter. I planleggingsfasen hadde vi kontakt med flere rollemodeller, bl.a. Todd Johnson, volleyballspiller i Kristiansund Volleyballklubb og Arild Stavrum, inntil nylig fotballspiller i Molde Fotballklubb. Prosjektet startet med en tegnekonkurranse i uke 45, grunnskolens uke. Elevene skulle tegne forslag til motiv på t-skjorte og bokmerke. Vi mottok mange fine tegninger med mange morsomme slagord. Det ble trukket ut 2 tegninger som er trykt på en t- skjorte og et bokmerke. Vinnerne av tegnekonkurransen fikk hver sin boksjekk på kr 500,- fra den Todd Johnson, lesehest, David Vinje Ludvigsen og Britt Rovik, bibliotekar lokale bokhandleren, Ark Sverdrup. I løpet av november fikk vi besøk av lesehesten Todd Johnson. Arild Stavrum måtte dessverre melde forfall. Todd var en inspirerende rollemodell, og ett av høydepunktene var da han leste et kapittel fra den engelske utgaven av Løven, heksa og klesskapet. Det samme kapitlet fra den norske oversettelsen, ble lest av læreren. Under besøket fikk hver gruppe/klasse en bokkasse, som markerte starten på lesekonkurransen som avsluttes i slutten av januar/begynnelsen av februar. Den gruppa (eller klassen) som har lest flest sider pr. elev, blir kåret til vinner! Vinnergruppa vil få pizza, brus og en flott diplom. Kanskje vanker det flere premier, men det er en hemmelighet foreløpig! Mer info om prosjektet vårt kan dere finne på våre hjemmeside:

9 Tømmekalender 2005 Re sta vfa ll Re sta vfa ll Papp,papir Uke 1 Uke 31 Uke 2 Uke 3 Uke 32 Uke 6 Uke 5 Uke 33 Uke 10 Uke 7 Uke 34 Uke 14 Uke 9 Uke 35 Uke 18 Uke 11 Uke 37 Uke 22 Uke 13 Uke 39 Uke 26 Uke 15 Uke 41 Uke 30 J5==%7',%#1%(" VWWX /(.-9.'#-0#1 Tømminga av restavfall i Kristiansund skjer annenhver uke. Tømminga av papp/papi skjer også annenhver uke. Se på våre nettsider når det er tømming på din adresse, eller ring vårt Servicekontor på telefon: Uke 17 Uke 43 Uke 34 Uke 19 Uke 45 Uke 38 Uke 21 Uke 47 Uke 42 Uke 23 Uke 49 Uke 46 Uke 24 Uke 51 Uke 50 Uke 25 Uke 26 Uke 27 Uke 28 Uke 29 /,.++"09DD"7,.++"09DD Uke 30 Tømmerutiner ved helligdager: Påska 2005: Tømming som etter ruten skal skje mandag 28. mars blir utført på tirsdag 29. mars Mai 2005: Tømming som etter planen skal skje torsdag 5. mai blir utført på fredag 6. mai Ved vanskelige vær- og føreforhold må det påregnes visse endringer i tømme tidspunktene. M0-7"<>("_.,45-9'-42#"<%1"L%#-<.7 ;'=?0##-)0-D""K+*33$"8$.&#*++*)6*++9 I<?',,-,%<%(.#*"+>"M'*%,.# Nytt i 2005 er prisene for levering på selvsorteringsstasjonen. Fra og med skal det betales etter vekt. For avfall opp til 100 kg. er prisen 50 kr. (mva inkludert). For mengder over 100 kg er prisen 1,20 pr. kg. (+ mva). På selvsorteringsstasjonen skal avfallet sorteres i følgende fraksjoner: Rent treverk Papp og papir Metall Restavfall (tomme malingsspann, gulvtepper, tapet, ødelagte møbler, større plastgjenstander som akebrett etc.) Åpningstider: Man, tirs og onsd Kl Torsdag Kl Fredag Kl Følgende fraksjoner kan leveres gratis (gjelder kun private) J5==%7',%#1%(?2( 3(%. P(.?9-,%1%(`" " a>," M'(-9'1`" L%#)2,1-<%(7%9."/(.-9.'#-0#1"72==0#%D 3292B"N%-9"N.#1"_%1.'`"I<%(5$ Alt av spesialavfall (maling, bilbatteri, PCB-holdige isolerglassruter mm.) Alt elektrisk avfall Glass- og metallemballasje Klær (til Fretex) Alt annet avfall skal det betales gebyr for! Avfall under 100 kg Kr. 50,- (maks 100 kg) Avfall over 100 kg Kr. 1200,- pr. tonn Fyllmasse Kr. 50,- pr. tonn Asbestholdig avfall Kr. 1500,- pr. tonn Prisene er ikke inkludert mva. For firma gjelder Norsk Gjenvinnings priser. Hagelin gjenbrukshall Renholdsverket har etablert en gjenbrukshall på Hagelin. Her kan du levere ting gratis til gjenbruk i stedet for å kaste dem. Du kan også få kjøpt møbler, bygningsartikler, pyntegjenstander med mer for en billig penge. Vi tar i mot gjenstander i mottaksanleggets åpningstid. For salg har vi følgende åpningstider: Mandag Stengt for salg Tirsdag Kl Onsdag Kl Torsdag Kl Fredag Stengt for salg Gjenbrukshallen har helt klart svart til forventningene. I fjor ble det solgt varer for hele kr. Dette er en økning på nesten (godt over 20 %) i forhold til 2003! Innsamling av glass: Vi har i dag, inngått ny avtale med Norsk Glassgjenvinning. Denne avtalen går ut på at vi ikke trenger å sortere glasset i en blank og en farget fraksjon lenger! Norsk Glassgjenvinning har investert i en ny maskin, som optisk skiller klart og farget glass fra hverandre!

10 N%(1%#-+(%=.%(% +>"#$"=%9',82+%(' G$"-0#1&>9"9.,"/(.-9.'#-0#1 Hva skjer når thrash-metal bandet Pica Fierce, sammen med Operaens Sinfonietta, solister og kor skal formidle historien om Faust? Fire rockere bevæpnet med vreng-gitarer og doble basstrommer forent med klassisk skolerte musikere. Vi lover en eksplosiv forestilling helt utenom det vanlige. Den over hundre år gamle operaen Faust av Charles Gounod har blitt grundig metallisert og modernisert av Pica Fierce og regissør Ronald Rørvik. Noe original musikk er beholdt og bearbeidet, resten er nyskrevet av Pica Fierce og arrangert for metal-band og sinfonietta av Håvard Sveås. O%(%1-7'+-8.#?2(='-42# Ambulanse 113 Brann 110 Politi 112 Brøyting Renovasjon Vann og avløp Feier Renovasjon For øvrige tjenester se intenettsidene til kommunen : eller ring kommunens døgnåpne sentralbord telefon Den nye sundbåten Angvik er nå ferdig bygget ved verftet i Polen. Båten ligger nå ved verkstedet i Polen for å innstallere ballast og for å utbedre anmerkninger etter prøveturen. Når dette er utført blir båten satt på en fraktebåt og transportert til Kristiansund. Her vil det bli en høytidelig dåpsseremoni før båten settes inn i ordinær trafikk i havnebassenget. Det er ventet at Barnehageopptaket 2005 er nå startet og ledige barnehageplasser fra høsten 2005 er lyst ut med søknadsfrist 15. februar. Søknad om plass skal sendes til servicekontorene i de respektive kommuner. I 2005 er Frei opptaksområde for innbyggere bosatt i Frei, og Kristiansund opptaksområde for innbyggere bosatt i Kristiansund. Fra 2006 kan det bli aktuelt å gjøre Frei og Kristiansund til ett felles opptaksområde. Opptaksmøtene avholdes i begynnelsen av mars og alle søkere vil båten kommer til Kristiansund i løpet av februar og at den settes inn i rutetrafikk i løpet av februar/mars måned. Sundbåten Nordsund, bygd i 1965 ved Storvik mekaniske verksted vil bli tatt ut av drift og lagt ut for salg. Sundbåten Rapp skal bevares og blant annet være reservesundbåt. G$%"&'(#%)'*%+,'--%(". /(.-9.'#-0#1"2*"."3(%. etter planen få skriftlig svar innen 15. mars. Se ytterligere opplysninger på og For bedre å dekke etterspørselen vil det innen midten av august 2005 bli etablert 60 nye barnehageplasser i Kristiansund og 28 nye plasser i Frei. Plassene er for barn i alderen 1-5 år. I Kristiansund skjer utvidelsen ved påbygging av barnehagene Heinsa, Røsslyngveien og Dale. I Frei skal det etableres 2 nye private barnehager i Omsundet. Dette er Kvalvika familiebarnehage og Stall Bjerkås, gårds- og friluftsbarnehage.

11 O227.#*" '< N.7%#"R'(1 P%#"-92(% +(.-1'*%#."3%-9.<.9%9%#`",5(1'*"EZD"'+(.,"VWWX Servicekontoret i Frei tar nå imot bestillinger av storbåtnaustet og utstyr ved Viken Gard for inneværende sesong. Ring Servicekontoret på telefon: og spør etter bookingsjef, Ingrid Tranø. For å bestille dager på Viken Gard med aktiviteter i klatrejungelen eller kajakkpadling for grupper, ta kontakt med kulturkonsulent, Anders A. Vik. Send gjerne din forespørsel på mail: Mer informasjon om aktiviteter som er tilgjengelige på Viken Gard se Frei kommune sitt nettsted: Priser pr dag: Leie av storbåtnaustet Kr 800,- Leie av kajakker, pr stk Kr 100,- Spesialpriser til skoler og barnehager i Kristiansund og Frei. Eksempler på aktiviteter på Viken Gard: Kajakkpadling - Kanopadling - Natursti - Klatrejungel - Badestrand - Storbåtnaust - Sosiale arrangement med servering - Spesialitet: Helstekt lammelår tilberedt i kokegrop, på steinaldervis. Teambuilding. Glimt fra prisutdelingen i (Foto: I 2004 ble det for første gang arrangert en felles prisutdelingsdag i Kristiansund. Arrangementet ble en suksess til gjentakelse. I 2005 er prisutdelingsdagen satt til lørdag 16. april med et høytidelig arrangement i Festiviteten i Kristiansund. Under arrangementet vil blant annet følgende priser bli utdelt: Ungdommens pris, årets operautstiller, årets servicebedrift i Kristiansund, årets idrettsutøver på nordmøre, norgesmestre i 2004, ren by-prisen, operapris, seniorprisen, Kristiansundsprisen, Nordeas kulturpris, hedersprisen, byggeskikkprisen (ny), Kulturprisen for Frei. For noen av prisene er det en jury som plukker ut og nominerer aktuelle kandidater. For andre priser ber man om forslag på kandidater fra publikum. Dette vil bli nærmere kunngjort i annonse i lokalpressen. /0,90(9., *8$"8$6"'&0,08&'$,$(',3#,*03/04$"8$!'&,9 B&#$#,+4&+&3$#,+3-/44$,$#"$-*#&8"',&'9 :,+3-/44$,4'&##36"'.2+9 :,+3-/44$-/+#/'6"'.2+9 ;57#'1-?(.-9%#"%("-'99"9.,"ED"='(-"VWWXD L>-0*433-=&.*$&'$+*8#$/#$?2$)2'&$0&##3,4&'$&++&'$623$)&4 7&04)&04&+3&$ #,+$ &##$ *)$ )2'&$ #"$ L&'),M&-"0#"'9 /(.-9.'#-0#1"72==0#% L&'),M&-"0#"'&# :+69D$NH$OJ$PE$EE CCCD7(.-9.'#-0#1D#2 3(%."72==0#% L&'),M&-"0#"'&# :+69D$NH$OI$FO$EE CCCD?(%.D#2 O'(#"9(%*#%("1%*H Q$!',#,43*)+*3#&' Q$ R&3>-37=&. Q$!"3#&'7=&. /2#9'79B 3(%."72==0#% :+69D$NH$OI$FO$EE /(.-9.'#-0#1"72==0#% :+69DNH$OJ$PS$EE

12 @#*12=DDD M<%="*>("<.1%(% 9.," 3$,7%-=5#-9(.#*' 3(.9.1-7,0&&%( 3(.9.1-7,0&&%(."3(%.B."/(.-9.'#-0#1B Kulturhuset Fritidsklubb Rensvik (Tidligere Ghetto n / gamle helsehuset) Åpent hver mandag og onsdag: Fra kl Internettkafé - Kiosk - Spill - Kafé. Discotek for mellomtrinnet, annenhver fredag fra kl Dragsuget Fritidsklubb Ørnvika Annenhver mandag fra kl Frei Fritidsklubb Frei skole Discotek, annenhver fredag. Fra 4. tom 8. klasse. Omsundet Fritidsklubb Omsundet Ungdomshus Under restarting. Trenger flere voksne! 5, 6, 7- Fritidsklubb Frei Bedehus Annenhver torsdag fra kl , 9, 10 - Fritidsklubb Frei Bedehus Annenhver torsdag fra kl Møst Fritidsklubb Møst Ungdomshus Hver tirsdag fra kl Bolga Fritidsklubb Bolghaugstua Hver torsdag fra kl Ordfører Nora G. Korsnes Wårle overleverer blomster ved åpningen av Kulturhuset Fritidsklubb på Rensvik til Vegar Morch. Foto: AAV Åpen Dør i Braatthallen Idrettsaktiviteter for uorganisert ungdom i alderen år, hver fredag kveld. Misjonskirkens kulturverksted Treffsted/åpen nattkafe. Aldersgruppe år. Hver fredag og lørdag kl F IL Nordlandet Fritidsklubb for barn/ungdom i nærmiljøet. Hver torsdag kl i idrettslagets lokaler. Diskotek, spill, data. Goma Genesis Dataklubb Kafe/treffsted for bydelens ungdom, åpent tre kvelder i uka. Klubben har ansvaret for tilrettelegging/gjennomføring av aktiviteter for funksjonshemmede hver onsdag kveld. Kr. sund MC Entusiast klubb Klubbhuset på Dale har åpen kafe for ungdom tre kvelder i uka. Aldersgruppe år. Et sted å være, data, spill og musikk. Ynglingen Klubben ungdomsklubb fritidsklubb for ungdom i alderen år. Hver lørdag kl Dahle idrettslags foreldreforening Diskotek/aktivitetskvelder for barn i barneskolealderen. Hver tredje uke, på fredager i Dahle idrettslags lokaler. Navlen Café - et sted for deg mellom 13 og 18 år Torsdagscafé Dramagruppe Vi setter i gang egen dramagruppe på Navlen Café. Gruppa møtes hver torsdag med Sølvi Normann som instruktør. Påmelding tlf.: (Maria) Hver torsdag kl. 1930! Torsdager er cafékveld med salg av kaker, hjemmelaget pizza, kakao ol. Musikk og utlån av blader. Velkommen til cafékveld på Navlen! Gå inn på våre hjemmesider for å se hvem som har gått videre til Fylkesmønstringen av UKM. Fylkesmønstringen blir arrangert i Braatthallen første helga i april. Da kommer over 400 ungdommer fra hele fylket til Kristiansund. Dette blir en megahelg for de som er interessert i å se, høre og oppleve ungdomskultur innen musikk, dans, film og kunst. Sett av helga! Aktiviteter: Pc/internett Biljard og bordtennis Airhockey Playstation 2 Singstar og Eye Toy 2 Tv/video krok Kiosk (brus, sjokolade og potetgull) Filmkveld m storskjerm UM i diskodans (uttak 3. feb./finale 10. feb.) Arrangement og turneringer Helsesøster er her torsdager kl Juniorkvelder annenhver mandag for 4. til 7. klasse. Åpningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Storgt. 34 (over Rema 1000) Tlf: Arr: Kristiansund kommune og Stiftelsen Bedre føre var

13 /I38-'='(&%.1%9 Det begynte i det små med samtaler mellom barnevernlederne og har utviklet seg videre til årlige fellessamlinger, miniprosjekter og kurs. Fra årsskiftet er det ansatt prosjektleder for å videreføre samarbeidet, samt å utrede ulike samarbeidsmodeller for barneverntjenestene i Kristiansund, Averøy og Frei. Prosjektet er todelt. For det første skal arbeidet med organisasjonsutvikling, kvalitetssikring og kompetanseheving videreføres. I dette ligger bl.a. at det blir ny fellestur for alle barnevernsarbeiderne i mai, at det blir flere miniprosjekter, og at man vil fortsette samarbeidet med andre virksomheter/tjenester og med Bufetat (regionkontoret for det statlige barnevernet). Videre skal ulike interkommunale samarbeidsmodeller utredes. Utredningen vil ende i en sak til politikerne om hvordan barnevernet i de tre kommunene bør organiseres. - Barnevernsarbeid blir stadig mer komplisert og krevende. Derfor er det viktig å legge til rette slik at vi får robuste, stabile og kompetente barneverntjenester. Særlig i mindre kommuner kan dette by på utfordringer. Et viktig virkemiddel for å avhjelpe dette, kan være interkommunalt samarbeid. Gjennom slikt samarbeid får man også muligheter til å utvikle og igangsette et bredere spekter av tiltak, noe som kommer de mest utsatte barna til gode, sier prosjektleder Berit Roll Elgsaas. /(.-9.'#-0#1"A0?9)'<#"/<%(#&%(*%9 ["#$%"-.77%()%9-7('<"7(%<%("09<.1%,-% Flyplassens rullebane og sikkerhetsområder tilfredsstiller dagens praksis satt av Luftsfartstilsynet. Gjeldende forskrift fra år 2000 om utforming av store flyplasser, stiller imidlertid strengere krav til lengde og bredde på sikkerhetsområdene. I forslag til revisjon av denne forskriften er kravene ytterligere skjerpet. Luftsfarttilsynet skal godkjenne Kristiansund Lufthavn i Da må kravene imøtekommes. Det antas at tilsynet vil sette frister for gjennomføring av tiltakene. Kristiansund kommune skal i samarbeid med Avinor i mars/april 2005 starte arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for å imøtekomme de nye sikkerhetskravene. På dette tidspunkt blir planarbeidet kunngjort formelt oppstartet. I reguleringsplanen tas det sikte på at rullebanens lengde kan økes fra 1800 til 2000 meter. Som kjent er eneste mulighet for utvidelse av flyplassen rullebane, østover. Dette medfører imidlertid store masseoppfyllinger av terrenget. Grusveien som går igjennom Gløsvågen, og forbinder Dale med byskogen, vil blant annet bli fylt over. Det er beregnet at ca 2 mill m 3 steinmasser må fylles for løfte terrenget opp til rullebanens nivå. Massene vil bli tatt fra nærområdet. Høydedraget nord for Lufthavnens Dette er en arbeidstegning, det gult/grønne viser utvidelsesområdet/fyllingsområdet, og at det blå viser masseuttaksområdet. terminalbygg og eventuelt mindre koller som ligger nær rullebanen, vil dekke dette massebehovet. Det er også behov for å skaffe ytterligere areal for utvidelse av terminalbygg og anlegg. Spesielt er det terminal for helikoptertrafikken samt trafikkformål, parkering, flyfrakt som treger mer plass. Sikkerhetskrav gjør det ønskelig å flytte RV 681 Flyplassveien lengre unna rullebanen.. Som en følge av dette vil planarbeidet også omfatte vurdering av kryss for RV for 681 Flyplassveien og RV 70 Nordmørsveien (hovedveien inn mot byen). Planarbeidet skal også avklare mulighet for en forbindelse mellom Løkkemyrområdet og RV 681 Flyplassveien. Som en følge av at den gamle veien gjennom Gløsvågen vil bli stengt av utfyllingen, ser kommunen i dette planarbeidet også på muligheten for veiframføring fra Flyplassveien over Kvennbergmyran, og mot Dale. Dette vil gi en ringforbindelse rundt Nordlandet. Reguleringsplanarbeidet er svært omfattende og planen vil være den største i arealutstrekning noen gang innefor kommunens grenser. Det legges opp til en konsekvensutredning der alle miljøforhold skal utredes. Sentralt her blir vurderinger av fyllingenes landskapstilpasninger, forholdet til naturvernområdet i Gløsvågen og annen flora og fauna i planområdet, støy, avrenningsproblematikk, arkeologiske forhold m.m. 29 ulike firma har meldt sin interesse for å bistå kommunen i dette planarbeidet. Anbudsbefaring er allerede foretatt. Valg av konsulentfirma vil skje rundt 1. mars. Planarbeidet er forventet ferdig sommeren 2006.

14 N.--9%"10"'9B 2. mars 1955: Frei bondelag og Frei mjølkeprodusentlag held årsmøte på Frei ungdomshus. _'(-"VWWX Mars 03. Håndball CHK-Tingvoll i idrettshallen 04. Gapskrattkveld på Rensvik Samfunnshus. Lokale historie- fortellere krydret med gjester. Servering. Her får du en helaften der lattermusklene blir trimmet, også muligheter for «noko» attåt. 05. Dansegalla i Braatthallen Stor dansefest i Braatthallen, Dænsebandet og Ingemars. Konfransier: Tore Strømøy. Dørene åpnes kl. 19 og billetter kan kjøpes hos Billettservice eller Narvesen på Futura og Knutepunktet kiosk på Rutebilstasjonen. Dette 13. gang på rad Håndballhelg i Idrettshallen 11. Felles konsert mellom Fredøens basarensemble og Fosnafolk - Rensvik samfunnshus. 12. Årsmøte i Nordmøre historielag Volleyball elite KVBK sluttspillkamper i Idrettshallen EngaCup 2005 fotballturnering i Bratthallen. Cupen arrangeres for 20. gang og kan vel godt si er blitt en tradisjon i Kristiansund. For mer info: 13. Håndball CHK-Tingvoll i idrettshallen. Grand Hotell var pyntet til fest under kongebesøket i Kilde: Nordmøre Museum. ;+.,,%=.11%,-57#'1%(?('"/(.-9.'#-0#1"2*"3(%. Ildsjel Knut Stai ved byggingen av Ponte di Fortuna. Broa er ved Freivatnet like ved Storbakken. Foto: Begge kulturadministrasjonene i Kristiansund og Frei har sendt inn søknader om tilskudd fra spillemidlene. Hvert år er en «kamp» om å få tildelt spillemidler fra fellespotten til Møre og Romsdal. Både Frei og Kristiansund er flinke søkere, men får ikke alle sine søknader innvilget. Dette skyldes for mange prosjekt i forhold til mengden tilskudd som tildeles fra fylket. Kristiansund søker om tilskudd til følgende anlegg: 1. Atlanterhavsbadet 2. IL Nordlandet, kunstgressbane 3. Dahle IL, kunstgressbane 4. Atlanten Kunstisbane. 5. Fosna Skytterlag, skytebane 6. Rehabilitering av turveiene i Folke parken. Frei søker om tilksudd til følgende anlegg: 1. Frei Fotballklubb, kunstgressbane 2. Bjerkelund skole, ballbinge. 3. Frei skole, ballbinge 4. Rensvik skole, ballslette 5. Kvalvik Fort, toalett til tursti

15 N.--9%"10"'9B I 1844 kom en lov som sa at det norske og svenske flagget skulle ha unionsmerket i den øverste firkanten. I+(.,"VWWX Byens søte damer i hvitt antrekk venter spent på kongeparet i Kilde: Nordmøre Museum April Ungdommens kulturmønstring, fylkesmønstring i Braatthallen. Her samles over 400 ungdommer fra hele fylkes til en massemønstring innen musikk, dans, film og kunst. Åpent for publikum. 03. Byvandring i gjenreisningsbyen 02. Friidrettens dag i Idrettshallen Volleyball elite sluttspillkamper i Idrettshallen Volleyball elite sluttspillkamper i Idrettshallen Innebandyturnering i Braatthallen 16. Den store prisdagen prisutdeling i Festiviteten Volleyball elite sluttspillkamper i Idrettshallen Caravan båt fritidsmesse i Braatthallen, Norsk Caravanklubb avd. Kristiansund og omegn i samarbeid med Braatthallen. 20. Premiere på elevoperaen «Borte godt men hjemme flott» skrevet, komponert og framført av elever ved Dale skole. 5. trinnets Operakompani på Dale Barneskole. Forestillinger for barnehager og barneskoler Shell Cup 2005 håndballturnering i Braatthallen Barnas festuker (forts i mai) 23. Nordmørsstaffetten løpsstevne på Atlanten 23. KBK-Bryn på gressbanen 24. Bekransning i Rensvikbakken, guidet vandring fra Rensvikbakken via gamle Omsund bru og til Byskogen. 60 år etter at Omsundbroa ble tatt i bruk vil den få sin offisielle åpning. Stort arrangement midt mellom begge kommuner! 27. Trond Viggo uten skjerm en standpunktkonsert for de voksne barna» en aften med Trond Viggo Torgersen i Festiviteten 28. Arrangement i forbindelse med bybrannen 28. april Nordmøre historielag. 28. Barnemusikalen: Hotel De Tusen Stjerner med Barne- og Microgospel og koret. Kirklandet kirke Barnas Festuker Mange spennende aktiviteter for både liten og stor. Arrangeres av kulturavelinga i Kristiansund i samarbeid med Operaen i Kristiansund. For mer informasjon om programmet: P',%"&'(#%-72,% =%1"2+%(' Premiere på elevoperaen «Borte godt men hjemme flott» skrevet, komponert og framført av elever ved Dale skole. 5. trinnets Operakompani på Dale Barneskole.

16 N.--9%"10"'9B 11. juni 1955: 1000-års-stemne på Rastarkalv 19.juni kl _'."VWWX Dronningen blir rodd til «Heimdal» i en av skipenes sjalupper. Båten til høyre. Kilde: Nordmøre Museum Mai mai arrangement i Kr.sund sentrum 1. Åpning av Friluftslivets År for Frei og Kr.sund. Rensvikvatnet / Hoelområdet på Frei Barnas festuke 7. KBK-Midsund på Gressbanen 8. Frigjøringsdagen - markering ved minnesmerker Helgen 25. og 26 juni inviterers SKRUK til hundereårsmarkeringen i Frei. Det vil bli to konserter i Frei. Denne gangen presenterer et av landets mest profilerte kor en typisk SKRUK konsert med variert program. SKRUK vil servere musikk fra hele sin 31 årige historie. I typisk SKRUK a capella stil serveres musikk fra Norge, sydstatene, Aserbaijan, nye versjoner av det litt eldre SKRUK repertoaret, og selvsagt smakebiter fra flere av SKRUK sine mange innspillinger. I tretti år har koret SKRUK stått under ledelse av Per Oddvar Hildre. For det trofaste SKRUK publikumet vil dette bli et møte med den velkjente SKRUK-klangen. Det vil bli to konserter på Frei, den første i Frei kirke og den 8. Utendørs fredskonsert i Vanndamman med Tempo 14. Konsert Fosnafolk og INTI (søramerikanske musikere) mai arrangement samarbeid Frei-Kristiansund 22. Friluftslivets År, Bli med Barnas Turlag til Lågfjellet på Frei Petroteket 2005 olje- og energimesse i Braatthallen andre i sirkusteltet ved Frei skole. Primus motor for Frei 2005, Jan K. Sveggen, regner med rift om billettene og fullsatte konsertlokaler. Informasjon om når billetter legges ut for salg kommer senere. Følg med på Frei kommune sine nettsider. 26. Tinestafetten 2005 løpsstevne for barn og ungdom på Atlanten Norwegian Rock Festival 28. Åpen dag/vandring på Vestbase 28. Vårbrus 2005 konsert med Kristiansund operakor Gymfestivalen 2005 fylkesturnstevne i Bratthallen

17 N.--9%"10"'9B 15.april kg. melk innveid ved Nordmøre Meieri påskeaften. T0#."VWWX Skuronn på Kveldro, Trastbygda i Frei i 1916/1917 På bildet ser vi skreddermester Christen Birkelund og hustru Sina med noen av sine barn som deltar i onnearbeidet (det ble dyrket havre eller bygg). Legg merke til damenes arbeidsantrekk. (Bildet er utlånt av Jan K. Sveggen). Juni 6. Freikollens dag. Arrangement i forbindelse med Friluftslivets År. 7. Kristiansundsløpet løpsstevne på Atlanten 7. Nasjonal festkonsert Kristiansund symfoniorkester og musikk-korpsene Tempo og Ynglingen i Festiviteten 12. Har en drøm danseshow i Festiviteten med elever fra midt norsk ballett- og dansesenter 12. Turmasj. Tema: Herskapsboliger Frei 14. Konsert i Kirkelandet kirke St Olaf Choir 14. Noroddlekene -friidrettsstevne på Atlanten Frei Trafikksikkerhetsdag ved Frei Skole Musikkstemne Frei Frei Hornmusikk. 18. Kvalvik Fort, Fortets Dag. 18. Brann i blått og Lisa Børud Konsert. Telt ved Frei Skole 19. Fellesavsluttning barneskolenepå Frei. Frei Skole og telt ved skolen. 20. Sommerfest for alle barnehagene i Kr-sund og Frei. telt ved Frei Skole 21. Avsluttning Frei Kulturskole. Telt ved Frei Skole Kystfesten arrangeres av Kristiansund Sentrum, Tivoli i byen, mange arrangementer i Kristiasnund Sentrum. 23. St. Hansaften Flatset Småbåtlag, Vikaneset, Vågen og i Byskogen Rastarkalvspelet ved Frei Kirke 22. Humor-kveld v/ Tore Skoglund, med flere. Telt ved Frei Skole Martnad Frei Skole Båtmesse. Flatset Småbåtlag 25. Bacalao de Kristiansund Klippfiskbrygga 25. SKRUK konsert v/ Frei Kirke 25. Sjøsikkerhetsdag Flatset Småbåtlag 25. Midtsommerdans Telt ved Frei Skole 26. KBK-Elnesvågen på Gressbanen 26. SKRUK konsert v/ Telt ved Frei Skole 26. Ta sjansen Musikkkorpset Tempo Tahitifestivalen inkl barnefestival Innlandet i Kristiansund. G$"0#*12=--72,%"."/(.-9.'#-0#1H Som en av de store begivenhetene i 2005 vil ny ungdomsskole åpnes i Kristiansund. Her ser vi en skisse over det nye skoleanlegget ved Atlanten stadion og Atlanten vg skole.

18 N.--9%"10"'9B 2. juli 1955 Arnados med sitt cirkus til Kristiansund, tirsdag med tre kjempe-elefanter og flotte artister. T0,."VWWX Juli 28. juni - 3. juli Tahitifestivalen inkl barnefestival. Et fantastisk program venter publikum på årets Tahitifestival., enda bredere festival.. Mye nytt med kultur som motor. KULTURFESTIVAL! 03. Bautaens dag Internasjonal katteutstilling i Braatthallen Nordenfjeldske seileruke Åpning av Atlanterhavsbadet. Fra Kroningsreisen, de kongelige ankommer Kristiansund i P%9"7($11%"'<?2,7"."?42(H O,.("1%9"%#1'"?,%(%".">(: S+#.#*"'< I9,'#9%()'<-&'1%9"."40,.H Atlanterhavsbadet i Kristiansund vil etter planen åpne dørene onsdag 13. juli Leder for Atlanterhavsbadet og Idrettshallen, Torgeir Haukebø, sier til Kommunen Vår at alt er i rute så langt. Entreprenøren, Brødr. Røsand, sier at alt ligger an til storstilt åpning med brask og bram i juli. Gavekortetene som ble solgt til jul ble veldig godt mottatt, sier Torgeir Haukebø. For å følge fremdriften av Atlanterhavsbadet, se våre nettsider, seir Haukebø. Gjennom hele festivalen i fjor var det meget god oppslutning. De fleste konsertene var utsolgt. Tahitifestivalen antar det var ca mennesker på besøk disse 5 dagene i Lørdagen var nok litt spesiell. Først en flott konsert med Asgeir - rettet mot barna - deretter ble kvelden dominert av the Dubliners og vel fremmøtte. Det kan se ut for at det var noe trangt, men publikum følte ikke det. De stortrivdes og Tahitifestivalen tror de vil se de fleste igjen til årets festival. Til Kommunen Vår sier Frode Alnæs at alle er hjertelig velkommen tilbake til -Skjønne Tahiti-. Årets festival vil bli meget spennende når det gjelder både innslag og artister, avslutter Frode Alnæs til Kommunen Vår..

19 N.--9%"10"'9B 9. juni Et gjenreist Kristiansund hilser fylkestinget velkommen. I0*0-9"VWWX Kong Haakon i Kristiansund i August Dato: Ikke bestemt ennå. Åpning av ny kultur- og ungdomsskole i Kristiansund. Langveien ungdomsskole og Kulturskolen flytter inn i nytt bygg ved Atlanten.. Sambruk skal være med å danne grunnlag for Kristiansund som regionalt kultursenter. Samarbeid med Kulturskolen og musikklinja ved Atlanten vg skole vil skape et bredt grunnlag for musikk, dans og drama Kristiansundcup - undervannsjakt. 14. Tur til Freivatnet i forbindelse med Friluftslivets År. Start fra Frei skole Under planlegging: Oasen kulturfestival 2005 i Vågen N.--9%"10"'9B 1. juli 1955: Rastholmen i Bolgvatnet. Politimester Krabby fikk bygd hytte her ca For sportsfiskere og friluftsmennesker fantes den gang intet bedre sted for avkobling i byens umiddelbare nærhet. N."=.##%("2=">+%#9.#?2(='-42#-=59%?2(",'*"2*"?2(%#.#*%(". /(.-9.'#-0#1"2*"3(%. (/+#/'*4.,0,3#'*3="0&0&$,$(',3#,*30/04$"8$!'&,$,0),#&'&' +*8$"8$6"'&0,08&'$,$(',3#,*03/04$"8$!'&,$#,+$2?0&0,06"'.*3="03.>#&9 :&.*D Q Q V/+,8&$#,+-3/443"'40,08&' W',&0#&',08$".$*-#,),#&#&'$,$6"'5,04&+3&.&4$T/04'&2'3.*'-&',08&0$,$IEEO9 J2(-1'*`"EYD"?%&(0'("VWWX /,0&&'"b5<%(-9%"%9'-4%c"."d'(2,.#%"/.#2 /,D"E!DWW"8"EeDFW /0,90('1=.#.-9('-42#%#%."3(%."2*"/(.-9.'#-0#1 :+69D$NH$OI$FO$EE$$$"8$$$NH$OJ$PE$EE _'(7%(.#*%("VWWX J.,-7011"9.,",'*"2*"?2(%#.#*%(". /(.-9.'#-0#1"2*"3(%. <$IEEO$),+$4&#$5+,$/+,-&$.*'-&',08&'$,$(',3#,*03/04$"8$!'&,A 4&##&$,$6"'5,04&+3&$.&4$T/04'&2'3.*'-&',08&0$*) U0,"03"??+>30,08&0$,$HFEO9 R24&$(',3#,*03/04$"8$!'&,$),+$.*'-&'&$4&##&$?2$/+,-&.2#&'$.&4$&0$'&--&$*''*08&.&0#&'9 +*8$"8$"'8*0,3*3="0&'$,$5&88&$-"../0&'9 ]#?2(='-42#"2*"%*%9"-57#'1--74%='"<.,"&,.",'*9"09 +>"72==0#%#-"#%99-9%1"%,,%("9'"72#9'79"=%1 ;%(<.6%72#92(%9"."/(.-9.'#-0#1`"9,?DB"YE"X!"ZW"WWD ;57#'1-?(.-9%#"%("-'99"9.,"ED"='(-"VWWXD L>-0*436',3#&0$6"'$"'4,0C'&$-/+#/'#,+3/44$&'$"832$3*##$#,+ H9$.*'3$IEEO9

20 N.--9%"10"'9B 7. mars 1955: Øyboerne ved Møstavågen i fare for å bli helt isolert. EWWW">(-"40&.,%%9"<%1 L'-9'(7',<"."EeXX «Bildet er hentet fra 1000-årsjubileet ved Rastarkalv på Frei den 19. juni Bildet er utlånt av Nils Frey senior via Freiøya Historielag. Historielaget gir i juni ut en interaktiv CD med både bilder, avisklipp, dokumenter, lydopptak fra begivenheten som i 1955 trakk over mennesker til Frei. ;72,%(09'"?2("VWWX"f"VWWZ TEKST M ÅNED August Første skoledag: Torsdag 18. September Oktober Høstferie: Uke 41, m andag 10. fredag 14. November Desember Siste skoledag før jul: Onsdag 21. Januar Første skoledag: Tirsdag 3. Februar Vinterferie: Uke 8, mandag 20. fredag 24. Mars April Påskeferie: M andag 10. mandag 17. M ai Elevfri dag: Fredag 26. Juni Siste skoledag: Tirsdag 20. Sum EYD"='. -'='(&%.1 /(.-9.'#-0#1"2*"3(%. 17. mai komiteene i begge kommuner har nå hatt sine første fellesmøter. Det er lederne i komiteene som har sett på ulike samarbeidsprosjekt i løpet av Markeringen av unionsoipplørningen vil også bli et samarbeidsprosjekt. Konkrete oppgaver som vil bli samkjørt er å gi ut felles 17. mai program for begge kommuner. Det arbeides også med å få til en konkurranse mellom skolene der klasser kan kle seg ut med lær fra gamle dager. Dette som en markering av hundereårsmarkeringen. Beste skoleklasse vil da vinne en action og aktivitetsdag på Viken Gard på Frei. Foto: Fraett av de første møtetene med lederne i de to 17. mai komiteene. F.h. Einar Torvik, leder i Kristiansund, Jan K. Sveggen, koordinator for Frei 2005, og Dormod Bjerkestrand, leder i 17. mai komiteen i Frei. (Foto:

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 1 - Februar - 2006-3. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 1 - Februar - 2006-3. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 1 - Februar - 2006-3. årgang 7. trinn presenterer Frei skole. Fellesnemndas medlemmer I Kommunen vår i 2006 vil vi gi en kort presentasjon

Detaljer

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang God sommer! Til for byens befolkning ikke bare for trærne og blomstene Av servicemedarbeider Kristin Schrøder Vi

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang I dette nummer kan du lese om: Barnehager i vekst Andebudagene Historisk på Store Dal Avduking av vennskapstrappa

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014 God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Dugnad i Sansehagen! Tirsdag 6 mai blir det dugnad i Sansehagen på Bygdeheimen.

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang FULLDISTRIBUSJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang I dette nummer kan du lese om: Miljørettet helsevern Miljøundervisning i praksis Kreativ forestilling Det grønne

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Bæringen. Halvparten av landets kommuner gikk i fjor med underskudd.

Bæringen. Halvparten av landets kommuner gikk i fjor med underskudd. Bæringen FREDAG 20. MARS 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 4 ÅRGANG 21 Gikk med overskudd Våraksjon på Isi Et sikkert vårtegn er at Isi utvider åpningstidene etter påske. Våraksjonen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne.

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. Nr. 1/2013, 25. februar JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. NÅ 1/2 Pris For daglig overskudd SPAR Spektro multivitamin m/u jern 100 kapsler, før 237,- 48,- 189,-

Detaljer

Bæringen. Alt klart for isfiske

Bæringen. Alt klart for isfiske Bæringen TORSdag 14. februar 2013 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 2 Årgang 25 Alt klart for isfiske Teppet opp for Annie Førti barn og unge fra Bærmuda mini gleder seg til premieren

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Bæringen. - Vi trenger valgmedarbeidere

Bæringen. - Vi trenger valgmedarbeidere Bæringen TORSDAG 14. APRIL 2011 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 4 ÅRGANG 23 Aktivitet gir høyere trivsel 10 skoler og nærmere 500 skolebarn har fått opplæring i rollen som trivselsledere.

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Bæringen. Fredag 28. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 19

Bæringen. Fredag 28. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 19 Bæringen INFORMASJON Fredag 28. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 19 Nytt kommunestyre Se side 3 Høst i Bærum Se side 9 Bli bøssebærer TV-aksjonen søndag 21.

Detaljer

KIL posten. Utgave nr. 1-2008

KIL posten. Utgave nr. 1-2008 KIL posten Utgave nr. 1-2008 w w w. k o l b o t n i l. n o KIL posten w w w. k o l b o t n i l. n o Lederen har ordet Utgiver Kolbotn Idrettslag Sofiemyr stadion, Pb. 134, 1417 SOFIEMYR Besøksadr.: Kongev.

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer