ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP Nutri Pharma ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1

2 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet Eierstyring og selskapsledelse Revisjonsberetning

3 Årsberetning Ved utgangen av 2009 bestod Nutri Pharma ASA av en forretningsenhet med hovedkontor i Oslo. Virksomhetens art Nutri Pharmas hovedvirksomhet er salg av selskapets soyabaserte helse- og vektkontrollerende produkt Nutrilett gjennom en lisensavtale med Axellus (Orkla) i det nordiske markedet, hvor det har vært markedsledende i mer enn 20 år. Nutri Pharmas produkt rettet mot kvinnehelse, Nutri5, ble ble i mai 2009 lansert i 17 europeiske land gjennom direktesalgsselskapet Nikken. Distribusjons- og leveranseavtalen med Nikken ble i August 2009 utvidet til å gjelde Russland og det tidligere sovjetiske samveldet. Denne utvidelsen innbefatter også distribusjon av NutriPro, den russiske versjonen av Nutrilett, som tidligere ble distribuert gjennom Nutri Pharmas heleide datterselskap Meridian Group International (MIG). Den gjenværende forretningsdriften i MIG ble solgt til et amerikansk multi-level marketing selskap ved utgangen av 3. kvartal Distribusjons- og leveranseavtale med Delpharmea Nutraceuticals AS i Tsjekkia, signert august 2008, opphørte i 2009 etter at selskapet la ned sin virksomhet som følge av urolighetene i verdens finansmarkeder. Avtalen har således ikke levd opp til de forventninger selskapet hadde. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekreftes det at regnskapene er avlagt under forutsetningen om at fortsatt drift er til stede. Forutsetningen bygger på den forventede utviklingen for selskapets ulike forretningsområder i 2010, og gruppens strategiske planer. For å understøtte selskapets strategiske planer hentet selskapet i februar MNOK 100 i en rettet kontantemisjon. Eierstyring og selskapsledelse Nutri Pharma er styrt etter prinsipper som skal sikre åpenhet, integritet og likebehandling av aksjonærene. Selskapet har kun en aksjeklasse og hver aksje har en stemme ved generalsforsamlingen. Alle aksjene har like rettigheter og kan omsettes uten restriksjoner. Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse utarbeidet av selskapets styre er presentert i et eget avsnitt i årsrapporten. Omtale av årsregnskapet Betydelig selskapshendelser har funnet sted etter endt rapporteringsperiode. Den 11. januar, 2010 inngikk selskapet en transaksjonsavtale for overtagelsen av alle utestående aksjer og warrants i vaksineutvikleren Bionor Immuno AS. Den 14. januar, 2010 framsatte selskapet et Frivillig Tilbud til alle aksjonærer og holdere av warrants i Bionor. Tilbudsperioden varte til 20, januar Den 14. februar hadde 98 % av aksjonærene og 82 % av warrant holderne akseptert det Frivillige Tilbudet. Tvangsinnløsning av de resterende aksjonærene ble iverksatt i mars Bakgrunnen for det Frivillige Tilbudet er Bionors forskning og utviklingsarbeid innen felter som Nutri Pharma oppfatter som svært interessante og viktige. Som et børsnotert selskap med kommersiell drift vil Nutri Pharma bidra med finansiering av forsknings og utviklingsarbeidet 3

4 frem mot en kommersialisering av selskapets intellektuelle rettigheter og således sikre en betydelig økning i aksjonærverdier. Bionor emisjonen Den 12. februar 2010 vedtok Selskapets generalforsamling å utstede 43,889,262 aksjer for å gjennomføre en rettet emisjon mot aksjonærene i Bionor. Videre vedtok selskapets generalforsamling å utstede ytterligere 6,353,333 warrants rettet mot warrantsholdere i Bionor. Den rettede emisjonen Den 1. februar, 2010 foreslo Styret å utstede totalt 50,000,000 nye aksjer for å gjennomføre en rettet emisjon med tegningskurs NOK 2.00 per aksje, for til sammen NOK 100 mill. Med hjemmel i vedtaket fra Selskapets ekstraordinære generalforsamling, 12 februar 2010, vedtok Styret den 18. Februar 2010 å øke selskapets aksjekapital tilsvarende behovet til den rettede emisjonen og påfølgende reparasjonsemisjon. Provenyet fra emisjonene vil bli benyttet til å finansiere Bionor Immunos vaksineutviklingsprogram. Det er forventet at provenyet vil finansiere utviklingen frem til andre halvdel Den påfølgende emisjonen Med hjemmel i vedtaket fra Selskapets ekstraordinære generalforsamling12 februar 2010 vedtok Styret den 8. mars 2010 å utstede ytterligere 100,457 reparasjonsaksjer for til sammen NOK 200,914. Resultatregnskapet Etter salget av MIG rapporterer ikke Nutri Pharma konsoliderte tall, men alle tidligere tall fra MIG vil bli rapportert på en egen linje som gevinst/tap fra avhendet virksomhet i resultatregnskapet tallene er omarbeidet slik at alle tall vedrørende MIG i 2008 vil komme på denne linjen. Nutri Pharmas resultat for 2009 ble et overskudd på MNOK 5.3 (2008 MNOK -0.7). Driftsresultatet før finans og gevinst/tap fra avhendet 4 virksomhet (EBIT) i 2009 er MNOK 2.3 ( ). Totale inntekter i Nutri Pharma i 2009 er MNOK 20.7 sammenlignet med MNOK 10.7 i Royaltyinntektene fra virksomheten i Norden er MNOK 7.6, en økning på 18 % sammenlignet med Driftsinntekter relatert til salg av Nutri5 er MNOK Totale driftskostnader økte fra MNOK 17.3 i 2008 til MNOK 18.3 i 2009, en økning på 6 %. Avskrivninger av royaltyrettighetene er i 2009 er kostnadsført med MNOK 0.3, det samme som i Netto finansinntekter er MNOK 0 i 2009, sammenlignet med MNOK 0.5 i Resultat fra avhendet virksomhet i 2009 ble MNOK 3.0, sammenlignet med MNOK 5.4 i Terminering og salg av MIG i 2009 gav en total negativ resultateffekt i Nutri Pharma ASA på MNOK 39.6 Balanse Terminering og salg av MIG i september 2009 vil påvirke balansen vesentlig sammenlignet med Nutri Pharmas konsernets langsiktige gjeld har blitt redusert fra MNOK 19.7 i 2008 til MNOK 0 ved slutten av Den vesentligste årsaken til denne reduksjonen er at tidligere lån fra Lars Høie til MIG ble ettergitt i forbindelse med salget, og er dermed ute av balansen. Totale anleggsmidler er pr MNOK 4.1 sammenlignet med MNOK 14.1 på slutten av Egenkapitalen i morselskapet er redusert fra MNOK 55.2 pr til MNOK 18.5 ved utgangen av Nutri Pharma hadde pr. 31. desember 2009 en total egenkapital på MNOK 18.5 tilsvarende ca 94 % av totale eiendeler. Pr. 31 Desember 2009 hadde Nutri Pharma immaterielle eiendeler knyttet til patenter med en verdi på MNOK 3.5. Disse immaterielle eiendelene representer kostnaden av patentrettigheter for Nutrilett utenfor Norden

5 og royalty-rettigheter for Nutrilett i Norden. Eiendelene blir avskrevet med ca MNOK 0.3 per år. Morselskapet Nutri Pharma ASA hadde et årsresultat på - MNOK 36.7 i Styret foreslår at MNOK 12.4 av underskuddet dekkes av Annen Egenkapital og at MNOK 24.3 fremføres som udekket underskudd. Kontantstrøm og likviditet I 2009 var selskapets kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter i Nutri Pharma ASA positiv med MNOK 2.1. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var MNOK 7.0 og kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter var MNOK 0.0. Avviket mellom driftsresultat og operasjonell kontantstrøm stammer i all hovedsak fra regnskapsmessige tap i forbindelse med salget av MIG. Kontanter og andre likvide eiendeler var MNOK 11.9 per 31 Desember 2009, sammenlignet med MNOK 11.6 per 31 Desember Finansiell risiko Selskapets finansielle instrumenter er i hovedsak bankinnskudd, kundefordringer og leverandørgjeld. Hovedformålet med de finansielle instrumentene er å finansiere selskapets drift. Markedsrisiko Selskapets markedsrisiko anses å være begrenset ved at 50 % av salget til Nikken er forhåndsbetalt før det distribueres til kunde. valutakursene, men styret vil til enhver tid vurdere dette når selskapet ekspanderer videre internasjonalt. Likviditetsrisiko Selskapets målsetning er å opprettholde balansen mellom kontuinitet og fleksibilitet i finansieringen. Selskapet begrenser sin risiko ved å ha god likviditetsstyring og god tilgang til nødvendig likviditet. Arbeidsmiljø, likestilling og påvirkning av det ytre miljø Ved utgangen av 2009 hadde Nutri Pharma 4 ansatte Det interne arbeidsmiljøet er å betrakte som godt i Nutri Pharma. Morselskapet, Nutri Pharma ASA, hadde 21 dager med sykefravær som utgjør ca 2.4 % av normal arbeidstid. Det har ikke vært noen arbeidsulykker gjennom året. Selskapet har ikke funnet det nødvendig å iverksette særskilte tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. Selskapets aktiviteter forurenser ikke eller har annen negativ innvirkning på det ytre miljø utover hva som må anses som normalt for denne type virksomhet utifra dets lokalisering og nødvendig reiseaktivitet. Av Nutri Pharmas 4 ansatte pr er 2 kvinner. Styret legger vekt på like muligheter og bestreber seg på en kjønnsmessig balanse og gjennom personalpolitikken like muligheter med hensyn til lønn, karriere og rekruttering. Det overordnede er dog å ha den best kvalifiserte i alle stillinger. Det var pr. 31 desember 2009 to kvinner i selskapets styre (40 %). Valutarisiko Selskapet er eksponert for endringer i valutakurs mellom NOK og EUR, disse endringene kan påvirke fremtidige resultater og balanse. Selskapet benytter idag ikke terminkontrakter eller liknende for å beskytte seg mot endringer i 5

6 FOU og intellektuell eiendom Nutri Pharma har, basert på 20 års FoU og 28 kliniske og prekliniske studier, utviklet patenterte produkter og prosessteknologier for soyabaserte produkter til bruk ved vektkontroll og funksjonelle matvarer. Nutri Pharmas intellektuelle eiendomsposisjon internasjonalt er basert på en bred patentportefølje bestående av patenter som dekker sammensetninger av soyaingredienser, forbedrede soyaproteiner, prosessteknologier og metodekrav. Det foregikk ikke FoU i Etter en lengre rettslig strid rundt patenter anket Solae i 2008 avgjørelsen om gyldigheten av Nutri Pharma`s europeiske patent. Ankesaken ble avholdt som en høring i München i juni 2008 hvor Nutri Pharma mistet sitt europeiske patent om å kombinere Soya Proteiner og Soya Fibre. Nutri Pharma anser ikke at denne avgjørelsen vil få konsekvenser for dagens eller fremtidens forretningsmessige utvikling for selskapet. Utsikter og fremtidige utfordringer Styret understreker at det er knyttet usikkerhet til beskrivelsen av utsikter og fremtidige utfordringer. vaksinekandidater hver med et salgspotensial på over USD 1 milliard per år. Utvikling og godkjenning av et nytt legemiddel er en tidskrevende prosess som involverer betydelig risiko. Selskapet vil søke å inngå en avtale med et stor farmasøytisk selskap med den hensikt å redusere risikoen og kostnadene involvert i og nå en kommersiell fase. I forbindelse med ervervelsen av Bionor gjennomførte selskapet en rettet kontantemisjon på NOK 100 mill. Det er anslått at provenyet vil finansiere utviklingsprogrammet inn i andre halvdel Det er en hovedprioritet for selskapet å oppnå en avtale før finansieringen er brukt opp. Styret forventer at resultatet fra de soyarelaterte aktivitene vil forbedres sammenlignet med 2009, da avtalen med Nikken vil ha full effekt. Aksjekapital, utbytte og fri egenkapital Selskapet ønsker en utbyttepolitikk basert på den økonomiske utviklingen. Økningen i aksjekursen bør dog over tid utgjøre den største delen av avkastningen for aksjonærene. Selskapet er ikke i utbytteposisjon for året Morselskapets frie egenkapital pr var MNOK 0 I løpet av de 3 siste årene har Nutri Pharma vurdert alternative distribusjonskanaler der selskapet vil kunne utvide sin andel av verdikjeden og oppnå en bredere distribusjon av sine produkter. Dette arbeidet kulminerte i en avtale med direktesalgsselskapet Nikken. Eksisterende royaltyavtale med Axellus (Orkla) gir selskapet en stabil inntekt. I tiden fremover vil et av hovedmålet være å utøke avtalen med Nikken gjennom å øke volum og geografisk tilstedeværelse. Arbeidet med å sikre ytterligere distribusjons- og markedsføringsavtaler pågår. Etter rapporteringsperiodens slutt har selskapet ervervet vaksineutvikleren Bionor Immuno AS. Bionor Immuno AS holder på å utvikle en betydelig forskningsportefølje av 6

7 7

8 Regnskap Oppstiling av totalresultat 1. jan 31. des Beløp i NOK'000 DRIFTSINNTEKTER Nutri Pharma ASA Konsern Note Inntekt fra salg av varer Royalty inntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Personalkostnader Ordinære avskrivninger 4, Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Resultateffekt ved salg av datterselskap Netto finansposter RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD FOR VIDEREFØRT VIRKSOMHET Skattekostnad RESULTAT ETTER SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET Resultat fra avviklet virksomhet TOTALRESULTAT

9 Totalresultat for videreført virksomhet Resultat etter skatt fra videreført virksomhet fordeler seg som følger: Majoritetsinteresse Totalresultatet fordeler seg som følger: Majoritetsinteresse Resultat per aksje videreført virksomhet 18 0,03-0,07 Utvannet resultat pr. aksje videreført virksomhet 18 0,03-0,07 Resultat per aksje avviklet virksomhet 18 0,03 0,06 Utvannet resultat pr. aksje avviklet virksomhet 18 0,03 0,06 9

10 Oppstilling av finansiell stilling Eiendeler 31. desember Beløp i NOK'000 ANLEGGSMIDLER Nutri Pharma ASA Konsern Note Immaterielle eiendeler Patenter og Royalty Software plattform Distributørlister Sum immaterielle eiendeler Eiendom anlegg og utstyr Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Varelager Finansielle omløpsmidler Pengemarkedsfond - obligasjoner 8, Sum finansielle omløpsmidler Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

11 Oppstilling av finansiell stilling Egenkapital og forpliktelser 31. desember Beløp i NOK'000 EGENKAPITAL Nutri Pharma ASA Konsern Note Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital FORPLIKTELSER Langsiktige forpliktelser Rentebærende gjeld Sum langsiktige forpliktelser Kortsiktige forpliktelser Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kassekreditt Forskuddsbetalt inntekt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktige forpliktelser Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

12 Kontantstrømoppstilling 1. jan 31. des Nutri Pharma ASA Konsern Beløp i NOK ' Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Totalresultat Ordinære avskrivninger og verdifall Tap ifm salg av datterselskap Resultat ved salg av pengemarkedsfond Netto fiansposter Endring i varelager 0 Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringer Salg av obligasjoner og sertifikat Salg av datter, netto etter kontanter -250 Endring i langsiktige fordringer Tap og gevinst ved salg av pengemarkedsfond Mottatte renter Investering i immaterielle eiendeler Kjøp av eiendom, anlegg og utstyr Netto kontantstrøm fra investeringer Kontantstrøm fra finansiering: Betalte renter -3-3 Netto kontantstrøm fra finansiering Netto kontantstrøm gjennom året fra videreført virksomhet Netto kontantstrøm gjennom året fra avviklet virksomhet Kursdifferanser på kontanter og kontantekvivalenter 0 Netto kontantstrøm gjennom året Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Netto kontanter og kontantekvivalenter

13 Konsolidert oppstilling over endringer i egenkapital Beløp i NOK 1000 Aksjekapital Overkurs fond Annen egenkapital Omregnings differanser Sum 2009 Egenkapital pr : Omregningsdifferanser Sum årets inntekter og kostnader innregnet direkte mot egenkapitalen Årets resultat Årets inntekter og kostnader Egenkapital pr Egenkapital pr : Omregningsdifferanser Sum årets inntekter og kostnader innregnet direkte mot egenkapitalen Årets resultat Årets inntekter og kostnader Egenkapital pr Oppstilling over endringer i egenkapital i Nutri Pharma ASA Beløp i NOK 1000 Aksjekapital Overkurs fond Annen egenkapital Sum 2009 Egenkapital pr : Årets resultat Sum årets inntekter og kostnader Egenkapital pr Egenkapital pr : Årets resultat Sum årets inntekter og kostnader Egenkapital pr

14 Noter Note 1 SELSKAPSINFORMASJON Årsregnskapet til Nutri Pharma ASA for året som ble avsluttet 31. Desember 2009 ble godkjent av selskapets styre den 28. april 2010 og kan offentliggjøres fra 28. april Nutri Pharma ASA er et allmennaksjeselskap som er stiftet og registrert i Norge hvis aksjer blir omsatt på Oslo Børs. Selskapets eiere har rett til å endre årsregnskapet etter offentliggjøring. Note 2 SAMMENDRAG AV VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER 2.1 Grunnlag for utarbeidelsen Selskapsregnskapet til Nutri Pharma er avlagt i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger godkjent av EU pr. 31. desember 2009, samt regnskapsloven.. Regnskapet er utarbeidet etter historisk kost unntak for investeringer i obligasjoner som måles til virkelig verdi og andre forpliktelser som verdsettes til amortisert kost. Regnskapet presenteres i NOK og alle tall er vist i hele tusen med mindre annet er angitt. 2.2 Kritiske vurderinger, estimater og forutsetninger Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IFRS (International Reporting Financial Standards). Dette innebærer at selskapets ledelse har benyttet estimater og forutsetninger som påvirker verdsettelsen av eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og betingede forpliktelser. Dette gjelder særlig vurderingen av distributørlister (solgt i 2009), utsatt skatt eiendel og avskrivning av varige driftsmidler. Fremtidige hendelser kan innebære at disse estimatene blir endret. Eventuelle endringer vil bli innregnet når nye estimater kan bli fastsatt med rimelig sikkerhet. Andre immaterielle eiendeler Kjøpte immaterielle eiendeler blir estimert separat ved førstegangs innregning. Anskaffelseskost på immaterielle eiendeler kjøpt i forbindelse med virksomhets sammenslutning er virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Fastsettelsen av utnyttbar levetid krever betydelig ledelse estimater. Distributørlisterhadde en utnyttbar levetid på 5 år. Ved hver rapportering vurderer ledelsen om det er indikasjoner på at eiendeler har verdifall. Hvis slike indikasjoner foreligger, estimeres gjenvinnbart beløp. Se også note 5 Immaterielle eiendeler. Utsatt skatt eiendel Utsatt skatt eiendel innregnes for skattemessig underskudd som ikke er benyttet hvis det foreligger objektive bevis på at skattemessig overskudd vil bli tilgjengelig for å kunne nyttiggjøre seg av det skattemessige underskuddet. Det kreves betydelig bruk av skjønn fra ledelsen for å kunne fastsette balanseført utsatt skatt eiendel. Skjønnet er basert på periode og nivå for fremtidig skattemessig overskudd sammen med fremtidig strategi på skatteplanleggingen. Pr. 31. desember 2009 var det ikke innregnet noe utsatt skatt eiendel grunnet usikkerhet knyttet til fremtidig inntjening. 14

15 2.3 Omregning av utenlandsk valuta Selskapet presenterer årsregnskapet i NOK. Dette er også selskapets funksjonelle valuta. Transaksjoner i utenlandsk valuta blir ved førstegangs innregning omregnet til kursen på den funksjonelle valutaen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter, både eiendeler og forpliktelser, i utenlandsk valuta blir omregnet til den funksjonelle valutaen til balansedagens kurs. Alle valutadifferanser blir innregnet over resultatet. Eiendeler og forpliktelse som ikke er pengeposter blir vurdert til historisk kost i omregningen ved å benytte valutakursen på dato for transaksjonen. På tidspunkt for rapportering blir alle eiendeler og forpliktelser til datterselskap med annen funksjonell valuta, omregnet til balansedagens kurs, og resultatposter til gjennomsnittkurs for kvartalet. Omregningsdifferanser innregnes i totalresultatet/egenkapitalen. Ved avhendelse av investering i utenlandske datterselskaper, blir akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til datterselskapet resultatført. 2.4 Prinsipper for konsolidering Oppstilling over finansiell stilling i konsernet per består av Nutri Pharma ASA. Oppstilling over totalresultat i konsernet per inkluderer Nutri Pharma ASA samt det solgte datterselskapet Meridian International Group (MIG). Resultat for MIG frem til 30. september 2009 samt tapet ved salget av MIG ligger presentert på en egen linje i oppstilling av totalresultat i konsernet, benevnt Resultat fra avviklet virksomhet. MIG ble solgt 30. september Et datterselskap blir konsolidert i konsernregnskapet når morselskapet har kontroll over datter. Kontroll oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve kontroll over selskapet. Alle konsernmellomværende og konserninterne transaksjoner, inntekter, kostnader og gevinster og tap som er regnskapsført blir fullt ut eliminert. Datterselskap blir konsolidert fra oppkjøpstidspunktet som er det tidspunkt selskapet oppnår kontroll og inntil dato for slik kontroll opphører. Årsregnskapet til datterselskapet er utarbeidet i samme regnskapsår som morselskapet og prinsippanvendelsen er konsistent i konsernet. Kjøp av datterselskaper som er virksomhet blir regnskapsført etter oppkjøpsmetoden. Anskaffelseskost av virksomheten er verdsatt til virkelig verdi (på tidspunkt for oppgjør) av mottatte eiendeler, påløpte eller forventede forpliktelser og egenkapitalinstrumenter i bytte for kontroll over det oppkjøpte selskap, samt kostnader som er direkte henførbar til virksomhetssammenslutningen. Det oppkjøpte selskaps identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser, som tilfredsstiller kriteriene for innregning etter IFRS 3 Virksomhetssammenslutning, er innregnet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Goodwill som oppstår ved oppkjøp er innregnet som en eiendel og ved førstegangs innregning verdsatt til kost som er den merverdien som overstiger anskaffelseskost for virksomhetssammenslutningen utover konsernets andel av virkelig verdi på det oppkjøpte selskaps identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser. Hvis netto virkelig verdi av det oppkjøpte selskaps identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betinget forpliktelser overstiger anskaffelseskost for virksomhetssammenslutningen etter en ny vurdering, blir det overstigende innregnet umiddelbart over resultatet. Minoritetens andel i det oppkjøpte selskap blir initielt målt til minoritetens andel av netto virkelig verdi av eiendelene, forpliktelser og betingede forpliktelser innregnet. 15

16 2.5 Eiendom, anlegg og utstyr All eiendom, anlegg og utstyr er innregnet til anskaffelseskost, fratrukket etterfølgende akkumulerte avskrivninger og verdifall. Anskaffelseskost inkluderer kostnader som er direkte henførbare til kjøpet av driftsmidlene. Etterfølgende kostnader er inkludert i eiendelens anskaffelseskost eller balanseført som en separat eiendel kun i de tilfeller hvor det er sannsynlig at en fremtidig økonomisk fordel vil oppnås og når denne fordelen kan måles pålitelig. Vedlikehold og reparasjoner blir kostnadsført løpende. Dersom nye deler/elementer balanseføres fraregnes de som er erstattet og gjenværende balanseført verdi resultatføres. Avskrivning er gjennomført ved bruk av lineær metode basert på en vurdering av gjenværende levetid. Eiendelenes gjenværende verdi og utnyttbar levetid blir vurdert og om nødvendig justert ved avslutningen av hver regnskapsperiode. Selskapet vurderer for hver rapporteringsperiode om det foreligger indikasjoner på verdifall. Hvis slike indikasjoner foreligger, beregner selskapet eiendelens gjenvinnbare beløp. Det foreligger et verdifall hvis eiendelens balanseførte verdi er større enn gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdi og netto salgsverdi. Gevinst og tap ved avhendelser beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi. Denne blir innregnet over resultatregnskapet. 2.6 Leieavtaler Operasjonell leieavtaler Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er hos utleier klassifiseres som operasjonelle. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. 2.7 Immaterielle eiendeler (a) Patent og royalty rettigheter Kjøpte patent og royalty rettigheter er balanseført til anskaffelseskost. De har en begrenset utnyttbar levetid og måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og verdifall. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode for å allokere anskaffelseskost over varemerkene og lisensenes levetid (9-20 år). (b) Forskning og utvikling Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter (relatert til design og testing av nye eller forbedrede produkter) blir balanseført som immateriell eiendel bare hvis selskapet kan demonstrere teknisk mulighet til å ferdigstille den immaterielle eiendelen slik at den kan brukes eller selges, hvordan eiendelen vil generere fremtidige økonomiske fordeler, tilgjengeligheten av ressurser for å ferdigstille eiendelen og pålitelig måling av utgiftene. Utviklingsutgifter som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Balanseførte utviklingskostnader innregnes i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte amortiseringer og verdifall. Utviklingskostnader som har begrenset utnyttbar levetid og som har blitt balanseført, amortiseres lineært over eiendelens estimerte brukstid i fra det tidspunkt prosjektet kommersialiseres. Amortiseringstiden er maksimalt fem år. 16

17 (c) Goodwill Merverdien ved oppkjøp av virksomhet som ikke kan allokeres til spesifikke eiendeler eller gjeld på transaksjonsdatoen klassifiseres i balansen som goodwill. (d) Anskaffelseskost til en immateriell eiendel som er kjøpt i forbindelse med virksomhetssammenslutning er verdsatt til virkelig verdi. Software plattform Software platform amortiseres lineært over 5 år. I 2007 ble den kjøpte software plattformen erstattet og som et resultat av dette ble eiendelen nedskrevet til 0. Distributørlister Distributørlister amortiseres lineært over 5 år. Distributørlister ble solgt i 2009 Selskapet vurderer for hver rapporteringsperiode om det er indikasjoner på verdifall på immaterielle eiendeler. Hvis slike indikasjoner foreligger eller når årlig test for verdifall er påkrevd, beregner selskapet et estimat på eiendelens gjenvinnbare beløp. Det foreligger et verdifall hvis eiendelens balanseførte verdi er større enn gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdi og netto salgsverdi. 2.8 Finansielle eiendeler og forpliktelser Finansielle eiendeler og forpliktelser er klassifisert i følgende kategorier; til virkelig verdi over resultatet, lån og fordringer og andre forpliktelser. Klassifiseringen er basert på type instrument og formål per første gangs balanseføring. Finansielle eiendeler og gjeld balanseføres når selskapet innehar rettigheter og forpliktelser knyttet til instrumentet (definert som oppgjørsdato). Andre forpliktelser Andre forpliktelser måles ved første gangs innregning til mottatt beløp med fradrag for transaksjonskostnader. Andre finansielle forpliktelser er i etterfølgende perioder målt til amortisert kost ved å bruke effektiv rentemetode. Den effektive rentemetoden er en metode som beregner amortisert kost av en finansiell forpliktelse og en allokering av en rentekostnad over gjeldende periode. Den effektive rentesatsen er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte fremtidig kontantstrømmer over forventet levetid av den finansielle forpliktelsen eller over en kortere periode der det er hensiktsmessig. 2.9 Kundefordringer Kundefordringer er ved første gangs innregning målt til virkelig verdi som normalt er nominell verdi. Avsetning for verdifall på kundefordringer er gjennomført når det foreligger objektive bevis på at selskapet ikke vil være i stand til å inndrive alle beløpene i henhold til fordringenes opprinnelige betingelser. Verdien på avsetningen er forskjellen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm diskontert med en effektiv rentesats. Avsetningen er innregnet over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontanter med et kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3 måneder, samt kassekreditter. 17

18 2.11 Egenkapital (I) Egenkapital og gjeld Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realiteten. (II) Egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres aksjens pålydende til reduksjon av innskutt egenkapital. Kjøpspris utover pålydende føres mot annen egenkapital. Tilsvarende føres salgspris utover nominell verdi som økning av annen egenkapital. (III) Utgifter ved egenkapitaltransaksjoner Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt. Kun utgifter direkte henførbare til egenkapitaltransaksjonen blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen. (IV) Annen egenkapital Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske enheter. Ved avhendelse av utenlandsk enhet reverseres og resultatføres akkumulert omregningsdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller tapet ved avhendelsen er regnskapsført. (V) Egne aksjer reserve Kjøpspris utover pålydende føres mot annen egenkapital. Tilsvarende føres salgspris utover nominell verdi som økning av annen egenkapital Skatt Periode skatt Eiendeler ved periode skatt og forpliktelser ved periode skatt for inneværende og foregående periode er beregnet til det beløp som forventes mottatt fra eller betalt til skattemyndighetene. Skatteprosenten og skatteregler som benyttes for å beregne beløpet er de som er gjeldende på balansedagen. Utsatt skatt Utsatt skatt fremkommer ved å bruke forpliktelse metoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi på balansedagen. Utsatt skatt forpliktelse er innregnet for alle midlertidige forskjeller med unntak av; forskjeller ved første gangs innregning av goodwill eller er en eiendel eller forpliktelse i en transaksjon som ikke er virksomhetssammenslutning og eller på tidspunkt for en transaksjon som ikke påvirker regnskapsmessig resultat eller skattemessig resultat; og forskjeller relatert til investeringer i datterselskaper, tilknyttede selskaper eller felleskontrollert virksomhet når selskapet kontrollerer når de midlertidige forskjellene vil bli reversert, og dette ikke er antatt å skje i overskuelig fremtid. Utsatt skatt eiendel er innregnet for alle skattereduserende forskjeller, ubenyttet fremførbar skattekreditt og fremførbart underskudd når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre de ulike skattereduserende forskjellene. Balanseført verdi av utsatt skatt 18

19 eiendel blir revurdert på dato for balansedagen og reduseres den grad selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av hele eller deler av eiendelen ved utsatt skatt. Utsatt skatt eiendel som ikke er innregnet blir revurdert ved hver balansedag og innregnes i den grad at det er sannsynlig at fremtidig skatteinntekt vil tillate utsatt skatt eiendelen å bli reversert. Utsatt skatt eiendel og utsatt skatt forpliktelse er beregnet med de skatteprosentene som forventes å være gjeldende det året når eiendelen blir realisert eller forpliktelsen oppgjort basert på skatte prosent (skatteregler) som er gjeldende på tidspunkt for balansedagen. Utsatt skatt eiendel og utsatt skatt forpliktelse er motregnet når det er juridisk krav som eksisterer for å kunne motregne kortsiktig skattefordring mot betalbar skatt og utsatt skatt eiendel og utsatt skatt forpliktelse relaterer seg til den samme skattemyndighet Ansatteytelser Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning. Den innskuddsbaserte pensjonsordning betaler selskapet til en offentlig eller privat administrert pensjonsforsikring plan som er obligatorisk, kontraktmessig, eller på frivillig basis. Selskapet har ikke ytterligere forpliktelser når innskuddet har blitt betalt. Tilskuddet er innregnet som pensjonskostnad når det forfaller. Forskuddsbetalt innskudd er en eiendel så lenge det kan tilbakebetales eller reduserer fremtidig innskuddsbetalinger Betingede forpliktelser og eiendeler Betingede forpliktelser er definert som: (I) mulige forpliktelser som har sitt utgangspunkt i tidligere hendelser hvis utfall avhenger av fremtidige hendelser. (II) forpliktelser som ikke er resultatført da det ikke er sannsynlig at de vil resultere i en ressursbruk. (III) forpliktelser som ikke kan måles med tilstrekkelig pålitelighet. Betingede forpliktelser er ikke resultatført i årsregnskapet med unntak av betingede forpliktelser som er ervervet gjennom kjøp av en virksomhet. Vesentlige betingede forpliktelser er opplyst om i note til årsregnskapet, med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for at forpliktelsen skal materialisere seg er lav Prinsipper for inntektsføring Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet, og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. I Norden har Nutri Pharma en lisensavtale som gir selskapet rett til royalties beregnet som prosent av relatert produktsalg. Inntekter knyttet til salg av Nutri 5 regnskapsføres ved levering av varen til kunde. Produktsalg gjennom det tidligere datterselskapet er utført gjennom distributørene som er uavhengige virksomheter. Salgsinntektene blir innregnet ved levering av produktene til de uavhengige distributørene. Inntekten måles til virkelig verdi av den solgte vare og tjeneste med fradrag for merverdiavgift, rabatter og andre prisavslag. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter og etter internt salg er eliminert. 19

20 2.17 Hendelse etter balansedagen Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig Varelager Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris etter avsetning for ukurant varelager. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til å gjennomføre salget. Anskaffelseskost er beregnet ved å benytte et vektet gjennomsnitt av anskaffelseskostnadene. Ukurans i varelageret er innregnet som verdifall av lageret Segmenter For ledelsesformål er selskapet organisert i to ulike rapporterbare segmenter, etablerte royalty inntekter og direkte salg gjennom Nikken. I tillegg rapporterer selskapet på de geografiske segmentene Europa og Russland + tidligere sovjetrepublikker. Disse virksomhetsområdene utgjør basis for primær segmentrapporteringen. Finansiell informasjon vedrørende segmenter og geografisk fordeling er presentert i note Vedtatte IFRS-er og IFRIC-er med framtidig ikrafttredelsestidspunkt Ingen av de følgende, med unntak av IFRS 3R, forventes å påvirke foretaket vesentlig grad. Endring til IFRS 2 Aksjebasert betaling Group Cash-settled Share-based Payment Transactions Endringene i IFRS 2 medfører mer veiledning knyttet til aksjebasert betaling gjort opp i kontanter. Også definisjonen av aksje basert betaling er noe endret. Veiledningen i IFRIC 8 Virkeområdet for IFRS 2 og IFRIC 11 IFRS 2 Transaksjoner med Selskapets aksjer og egne aksjer innarbeides i standarden og IFRIC 8 og 11 trekkes tilbake. Ikrafttredelsestidspunkt for endringen er satt til 1. januar 2010, men den er fortsatt ikke godkjent av EU. Selskapet forventer å anvende endringen fra og med 1. januar IFRS 3 (revidert) Virksomhetssammenslutninger I forhold til gjeldende IFRS 3 medfører den reviderte standarden enkelte endringer og presiseringer som gjelder anvendelsen av oppkjøpsmetoden. Konkrete forhold som berøres er blant annet goodwill ved trinnvise oppkjøp, minoritetsinteresser og betingede vederlag. Oppkjøpsutgifter ut over emisjons- og låneopptaksutgifter skal kostnadsføres etter hvert som de pådras. Ikrafttredelsestidspunktet for revidert IFRS 3 er satt til 1. juli Selskapet planlegger å anvende IFRS 3 (R) fra og med 1. januar 2010, på oppkjøpet av Bionor Immuno AS. IFRS 9 Financial instruments IFRS 9 erstatter klassifikasjons- og målereglene i IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling for finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler som inneholder vanlige lånevilkår regnskapsføres til amortisert kost, med mindre en velger å føre dem til virkelig verdi, mens andre finansielle eiendeler skal regnskapsføres til virkelig verdi. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 9 er satt til 1. januar 2013, men standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. Selskapet forventer å anvende standarden fra og med 1. januar

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2008. Photocure ASA

Årsrapport 2008. Photocure ASA Årsrapport 2008 Photocure ASA Årsberetning 2008 2 Photocure ASA Photocure ASA ( Photocure eller selskapet ) er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen fotodynamisk

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet NattoPharma ASA utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har en samarbeidsavtale

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer