STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005"

Transkript

1 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 Norsk økonomi 2005 ble et godt år for norsk økonomi, og veksten i økonomien fortsatte. Norges Bank hevet sin styringsrente 2 ganger med til sammen 0,5 % til 2,25 %, som den var ved utgangen av året. Det var sterk vekst i finansmarkedet. Innenlandsk kreditt økte med 12 %, og innskuddsveksten var forbausende høy. Husholdningenes innskudd økte med 9 %, mens innskudd fra foretak økte med nærmere 20 %. Norsk økonomi passerte en konjunkturbunn første halvår 2003 og har siden vært i markert oppgang. Dette var også tilfelle for Husholdningenes stilling var god. Lav prisvekst og skattelettelser bidro til at husholdningenes disponible realinntekter økte. Det private konsumet viste solid vekst. Sysselsettingen økte også i Fremtidsbildet 2006 ser ut til å bli et godt nytt år for norsk økonomi. Rentenivået ventes å øke moderat, men pengepolitikken vil trolig virke ekspansivt på økonomien i En økt rente kan bidra til å dempe veksten i det private konsumet og prisveksten på boliger. Nærmiljøet Boligbyggingen har fortsatt i høyt tempo flere steder i kommunen. Særlig har Lillestrøm og Strømmen fått merke dette, men også kommuner som Rælingen og Lørenskog har gjennomført betydelig utbygging. Dette har bidratt til økt tilflytting til vår region. Folkets Hus byggeprosjekt, Strømmen Torg, sto ferdig våren Strømmen Sparebank bidro i sterk grad til å etablere torvet mellom de to bygningene. Torget blir et møtested for Strømmens beboere og besøkende. Det er i året som har gått, gjennomført flere aktiviteter på torvet, som barnas dag, sommermarked, julemarked og konsert. I samarbeid med det nye hovedbiblioteket arrangerte også banken juleverksted etter at en del av barna hadde deltatt på lesestund i biblioteket. Seniorklubben for våre kunder over 60 år ble etablert for flere år siden, og har utviklet seg meget positivt til et attraktivt møtested for våre seniorkunder. Dette gjelder både våre faste medlemsmøter, og våre turer, både dagsturer og ukesturer til forskjellige reisemål. Medlemstallet er stadig økende. Banken arrangerte 2 kundeturer i året som gikk, en flott uketur til Tunisia, og en 3 dagers tur til Praha like før jul. Begge arrangementene ble meget vellykket. Strømmen Sparebank vil fortsette å utvikle sitt samarbeide med Lillestrøm kultursenter. Senteret er i full gang med utvidelse og første byggetrinn står ferdig våren Resten er beregnet ferdigstilt høsten samme år. Banken mener dette blir en svært viktig arena for hele regionen vår og hvor det er viktig for Strømmen Sparebank å være synlig og deltagende. Lillestrøm kultursenter har bevist at de står for en kvalitet og en seriøsitet som vi ønsker å identifisere oss med. Lillestrøm kultursenter er ikke et senter bare for Lillestrøm, men for hele Romerike. I 2005 etablerte banken sitt nye barneprodukt. Våre barne- og ungdomsprodukter er nå: Spiro 0-12 år Spiro år Spiro år 1

2 Banken byttet adm. banksjef i juni måned, og Tom Storsveen ble ansatt i stillingen fra Funding Banken var også i 2005 avhengig av innlån i tillegg til innskudd fra allmennheten. Imidlertid ble innskuddsveksten også i 2005 langt høyere enn forventet, slik at fundingbehovet ble betydelig redusert gjennom året. Dette skyldtes samtidig en noe svakere utlånsvekst enn forventet. Bankens positive omdømme i kredittmarkedet bidro til at det heller ikke i 2005 var noe problem å skaffe nødvendig kapital til en fornuftig pris. Terra Boligkreditt AS Høsten 2003 vedtok generalforsamlingen i Terra-Gruppen AS å etablere Terra Boligkreditt AS. Selskapet har blitt et nyttig verktøy innenfor bankenes fundingbehov. Strømmen Sparebank har imidlertid hatt en så god likviditetssituasjon gjennom året, slik at behovet for bruk av Terra Boligkreditt AS så langt ikke har vært nødvendig. Vi forventer imidlertid at samarbeidet med Aktiv Eiendomsmegling på Lørenskog skal gi oss en ny og verdifull vekst i Dette kan bidra til at behovet for å kanalisere lån til Terra Boligkreditt AS vil komme i sterkere grad enn tidligere. SDC ny datasentral. Terra bankene vedtok skifte av datasentral fra EDB Business Partner (tidligere Fellesdata) til danske SDC i København. Oppdaterte systemer og forventning om langt lavere driftsutgifter gjorde at bankene til slutt valgte dette alternativet. I løpet av 2004 ble organisasjonen for konvertering etablert, og pilotbankene kom i gang i august 2005, et halvt år senere enn planlagt. Strømmen Sparebank konverterte sine data til SDC helgen Det ble nedlagt et betydelig arbeid av bankens ansatte i dette prosjektet, og uten denne innsatsen ville en slik gjennomføring ikke vært mulig. Konverteringen gikk bra, men vi har slitt med manglende funksjonalitet og ustabil drift i ettertid. Dette har dessverre også i noen grad rammet en del av våre kunder, noe vi beklager på det sterkeste. Vi vil takke våre ansatte for en formidabel innsats og våre kunder for stor grad av tålmodighet i denne sammenheng. Vi har godt håp om at løsningene blir gode både for våre kunder og våre medarbeidere. Strømmen Sparebank 2005 Bankens vedtatte strategi og visjon ble ført videre i ble på flere måter et spesielt år for Strømmen Sparebank. Kostnadene ble høyere enn forventet først og fremst p.g.a. overskridelser i forbindelse med bytte av datasentral, men også på grunn av skifte av adm. banksjef. Vi mener likevel at vi har klart å beholde vår markedsposisjon og videreført en rekke aktiviteter i forbindelse med kundepleie, synliggjøring og markering av banken i vårt lokalmiljø. Vi har også pleiet vårt forhold til en rekke viktige samarbeidspartnere. Vi klarte i 2005 å bygge videre på et godt grunnlag fra tidligere år, og vi opprettholdt et bra aktivitetsnivå. Hos oss er alle kunder store Banken fortsatte fokuseringen på sitt slagord og vil fortsette å intensivere dette gjennom

3 Strømmen Sparebank har en solid egenkapital, en sunn utlånsportefølje og begrenset plassering i fond og aksjer. SPAREBANKENS DRIFT I 2005 Forvaltningskapitalen Pr er forvaltningskapitalen mill. kr. mot mill. kr. pr Dette er en økning på 180 mill. kr. eller 13,9 %. Utvikling forvaltningskapital Innskudd fra kunder De samlede innskudd fra kunder er mill. kr. pr Dette er en økning fra fjoråret på 124 mill. kr. eller 13,6 %. De samlede innskudd fra kunder utgjør nå 70 % av forvaltningskapitalen. Innskuddene fra kunder fordeler seg på følgende kontotyper: Avtalte vilkår 39 % Brukskonti 23 % Spareinnskudd 22 % Høyrentekonti 10 % Honnørkonti 5 % Boligsparing 1 % Utlån til kunder De samlede utlån er mill. kr. inkl. ansvarlig lån. Dette er en økning fra fjoråret på 69 mill. kr. eller 6 %. De samlede utlån utgjør nå 82,8 % av forvaltningskapitalen. Det ble i 2005 behandlet ca.1320 lånesøknader. Bankens utlån til kunder er fordelt på personkunder og bedriftskunder med henholdsvis 1.071mill. kr. og 151mill. kr. Lån til bedriftskunder er fordelt på følgende bransjer: Eiendomsdrift 59 % Tjenesteyting 6 % Handel 18 % Industri 15 % Andre 3 % 3

4 Bankens utlån fordelt på geografiske områder: Skedsmo 48 % Lørenskog 16 % Rælingen 10 % Ullensaker 3 % Fet 2 % Oslo 9 % Andre 12 % Beholdning av obligasjoner Bankens obligasjonsbeholdning er pr på 111,3 mill. kr. Det er en økning med 21,9 mill. kr. fra siste år. Gjennomsnittlig løpetid på porteføljen er 9 måneder. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør 31,7 mill. kr. pr eller 2,27 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2004 var tallene henholdsvis 32,1 mill. kr. eller 2,52 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er en nedgang på 0,26 prosentpoeng. Kurstap og gevinst på verdipapirer Bankens handel med verdipapirer ga i 2005 en gevinst på 2 mill. kr. Videre utviklet vår beholdning av aksjefond seg positivt og av tidligere års nedskrivning på 0,384 mill. kr. er 0,337 mill. kr. reversert. Andre driftskostnader De samlede driftskostnader utgjør 29,5 mill. kr eller 2,12 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Sammenlignbare tall for 2004 ville ha vært 26,8 mill. kr. eller 2,10 %. Lønn og andre personalkostnader utgjør nå 16,7 mill. kr. eller 1,2 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2004 var tallene henholdsvis 16 mill. kr. og 1,25 %. Av årets lønnskostnader utgjør bonus til ansatte 0,23 mill. kr. inkl. arbeidsgiveravgift. Årets reelle pensjonspremiekostnad er belastet bankens drift, og er inkludert i ovennevnte tall. Tap på utlån Tap på utlån utgjør 0,32 mill. kr. For mer detaljer henvises til note 1 i regnskapet. Resultat Resultat før skatt er på. 9,6 mill kr. I 2004 var dette på 11,7 mill. kr. Resultatet etter skatt er på 7,1 mill. kr mot 9,1 mill. kr i Årets skattekostnad er på 2,4 mill. kr. mot 2,6 mill. kr. i Årets resultat på kr. disponeres som følger: Gaver kr. Bankens fond kr. 4

5 Egenkapital Egenkapitalen inkl. årets resultat er ved årsskiftet på 121,5 mill. kr. Sum egenkapital i % av forvaltningskapitalen utgjør ved årsskiftet 8,2 %. Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet, har banken en kapitaldekning på 13,76 %. Myndighetene har fastsatt dette kravet til 8%, som er satt i forhold til risikoveiet beregningsgrunnlag. Strømmen Sparebank oppfyller dette kravet med god margin. Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift og denne forutsetning er fortsatt til stede. Bankens finansielle risikoområder Renterisiko: Renterisikoen for innskudd og utlån ansees som liten, da renten vil bli endret dersom det skjer endringer i det generelle rentenivået. Vi har obligasjonslån etablert i juni 2003, mars 2004 og mai 2005 alle med 3 års løpetid. Renteregulering skjer hver 3. måned og utgjør liten renterisiko. Kursrisiko: Banken har i år lagt opp til en større aktivitet på trading med verdipapirer, og har opparbeidet en handelsportefølje. Banken kan maksimalt ha aksjer, grunnfondsbevis og aksjefond for inntil 2 % av bankens forvaltningskapital. Kursrisikoen som følge av plasseringer i verdipapirer er begrenset. Det er lagt opp til månedlig rapportering på verdipapirene. Forventet tap på kreditt: Utlån og kreditter inneholder risiko for mislighold og tap. Kredittrisikoen overvåkes gjennom utviklingen i risikoklassifiseringsmodulen og mislighold av alle større næringsog personlån. Tapsavsetningene er foretatt i henhold til Kredittilsynets forskrifter og bankens historiske data vedrørende tap. Banken har en sunn utlånsportefølje, og det forventes minimale tap i årene fremover. Likviditetsrisiko: Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke har likviditet til å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen betraktes som begrenset pr Kortsiktige likviditetssvingninger blir dekket gjennom etablerte trekkrettigheter. På grunn av den solide innskuddsveksten er bankens likviditetssituasjon god. Det ble likevel tatt opp nytt obligasjonslån tidlig i 2005 på kr. 50 mill., da likviditetssituasjonen på dette tidspunktet var noe svakere. Totalt obligasjonslån pr er kr. 300 mill. Ved en eventuell underdekning av likviditet ansees denne risiko å være tilstrekkelig ivaretatt med hensyn til bankens generelt gode likviditet samt våre lånerammer og gode kredittkanaler i Terra systemet. Styret har kontroll over og overvåker de finansielle risikoområder gjennom bankens internkontrollopplegg, som er etablert i samsvar med Kredittilsynets internkontroll-forskrift. Personal, arbeidsmiljø og sikkerhet Strømmen Sparebank hadde ved årsskiftet 25 hel- og deltidsansatte som tilsvarer 24,4 årsverk. Av disse er 18 kvinner og 7 menn. I ledergruppa er fordelingen mellom kvinner og menn 50/50 og 2 av 3 avdelingssjefer er kvinner. I bankens styre var det ved årsskifte 4 menn og 2 kvinner. 5

6 Banken har egen bedriftslegeordning for de ansatte. En fysioterapeut har vært innleid for behandling av ansatte som ønsker dette. Årlig HMS gjennomgang er gjennomført. Banken gjennomførte også ranskurs for alle ansatte. Helsetilstanden til de ansatte må karakteriseres som god. Fortsatt er fraværet lavt selv om vi fikk enkelte lengre sykefravær også i Vi er fortsatt medlem av inkluderende arbeidsliv. Styrets oppfatning er at arbeidsforhold, trivsel og miljø i banken er godt, selv om det til tider har vært stort arbeidspress og stor belastning på staben som følge av bytte av datasentral. Virksomheten har ingen kjente negative påvirkninger på det ytre miljø. Bankens fremtidige utvikling Vi ser lyst på fremtiden p.g.a. bankens gode økonomi, gode omdømme i lokalmiljøet og en bemanning som er innstilt på å yte solid innsats for banken. Vi er forberedt på at renten både kan øke og synke uten at vi tar høyde for dette i budsjettet for Vi må fortsette å styrke fokuseringen på både inntekter og ikke minst utgifter i Bytte av datasentral medførte ekstra store kostnader i 2005, og disse ble betydelig større enn antatt. Dette vil likevel gi oss en gevinst og betydelig lavere driftskostnader på datadrift i fremtiden. Oppfølgingen av bankens næringslivsengasjement har vært meget god også i 2005, noe som vil fortsette også i Strømmen Sparebank anser det viktig å være i forkant på det datateknologiske området (IKT), et område som det også var fokus på i Vi har store forventninger både til funksjonalitet og kostnadsbesparelser etter hvert som våre nye datasystemer blir innkjørt og tilpasset vår hverdag. Banken føler dette godt ivaretatt gjennom sitt medlemskap i Terra-Gruppen AS. Terra-Gruppen A/S vil i 2005 kunne vise til det beste resultatet som gruppen har hatt. Dette betyr mye for eierbankene. Terra-Gruppen A/S markerte seg godt i media også i 2005, ikke minst i forbindelse med at vi ble hovedsponsor for skøytelandslagene både for kvinner og menn. Denne profileringen fortsetter i 2006, inkludert fokus på viktigheten og fordelen med lokale selvstendige sparebanker. Strømmen Sparebank vil fortsette sitt aktive arbeid overfor lokalmiljøet i Strømmen og i Skedsmo kommune for øvrig, gjennom å fremstå som en positiv og betydelig aktør innenfor utvikling, kultur og samarbeid på flere plan. Bankens ledelse og styre vil fortsette å arbeide aktivt for et godt miljø for bankens ansatte, som igjen skal bidra til god og riktig service overfor våre kunder. God og tilstrekkelig kompetanse vil også stå i fokus i Banken ligger i et geografisk område med høy aktivitet og økende tilflytting. Dette er også positivt for fremtidig utvikling. 6

7 Til tross for enda hardere konkurranse og store utfordringer i 2006, ser vi positivt på fremtiden og har stor tro på bankens selvstendighet og uavhengighet til beste for bankens kunder, lokalmiljøetog ansatte. Styret takker alle ansatte og tillitsvalgte for godt samarbeid i året som har gått. Vi retter også en takk til bankens kunder for god oppslutning om banken gjennom året. Strømmen, 1. mars 2006 d: SI I ~en spare~,. ~~ttpti 8 R ger Sannes Svein Pettersen Formann Nestformann ~. Juu/ ~~ Kari Lund Bråthen ~G~'~ Adm. banksjef 7

8 Resultatregnskap forretningsår Beløp oppgitt i hele Note nr Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lign. inntekter av utlån til og fordr. på kredittinst Renter og lignende inntekter av utlån til og fordr. på kunder Renter og lignende inntekter av sertif., obligasjoner o.l Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostn. på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostn. på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostn. på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (13) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer Netto gevinst/-tap på sertifikater, oblig. og andre renteb. verdipapirer Netto gevinst/-tap aksjer og andre verdip. med variabel avkastning Netto gevinst/-tap på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst/ (-) tap av verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Lønn mv Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger varige driftsmidler (5) Andre driftskostnader Tap på utlån og garantier (1) Reversering av nedskrivning og gevinst/tap på anleggsaksjer Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat (12) Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Gaver Sparebankens fond Sum disponert

9 Balanse pr Beløp oppgitt i hele Note nr EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse/drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte tapsavsetninger (1) Spesifiserte tapsavsetninger (1) Uspesifiserte tapsavsetninger (1) Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (3) Aksjer, andeler og andre verdip. m/variabel avkastning (2) Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel (12) Andre immaterielle eiendeler (5) Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler (5) Andre eiendeler Forskuddsbet. ikke pål. kostn. og opptj. ikke mottatte inntekter Opptjente ikke-bet. inntekter og forsk.bet. ikke-påløpte kostn Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonskostnader (11) Sum forskuddsbet. ikke pål. kostn. og opptj. ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

10 Balanse pr Beløp oppgitt i hele Note nr GJELD GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid (8) Sum innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid (8) Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet vlutstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet vlutstedelse av verdipapirer Annen gjeld Finansielle derivater Annen gjeld Sum annen gjeld Påløp ne kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpne kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for påløpne kostnader og forpliktelser SUM GJELD (6) (Il) (12) EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Sparebankensfond SUM GJELD OG EGENKAPITAL (7) I Betingede forpliktelser Garantier Garanti SparebankenesSikringsfond Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for pantegjeld 0.1i Norges Bank Forpliktelsg, finansielle derivater (9) L annes (formann) Strømmen, 31. desember Ol. mars t(euijmd~~ (/jfitmf/$. ~rwjm~ Ka~råthe~ Ma~'W~id lrigrrgustafson ~to~~"'ksjef) ~';:OOOmiSjef) 10

11 STRØMMEN SPAREBANK KONTANTSTRØMSOPPSTILLING (beløp i 1000 kr) Kontantstrøm fra drift Resultat av ordinær drift Ordinære avskrivninger Endring i avsetning til tap på utlån og garantier +/ Tilbakeførte kursreguleringer Gaver Skattekostnad =Tilført fra årets virksomhet Endring utlån, økning-/nedgang Endring innskudd, økning+/nedgang Endring i øvrige fordringer og gjeld +/ A Netto likviditet fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringer Investert i varige driftsmidler Salg varige driftsmidler Endring i beholdning av obligasjoner og sertifikater Økning-/nedgang Endring i beholdning av aksjer og grunnfondsbevis Økning-/nedgang B Netto likviditetsendring investeringer Kontantstrøm fra langsiktig finansiering Endring i innskudd fra banker Økning+/nedgang Endring i obligasjonsgjeld,økning+/nedgang C Netto likviditetsendring finansiering A +B +C Netto endring likviditet i året +/ Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr

12 NOTER Regnskapsprinsipper Generelt Årsoppgjøret er avlagt i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for sparebanker og god regnskapsskikk. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra foregående år. Hvis ikke annet er opplyst, er alle tall i hele tusen. 1) Utlån - mislighold tapsavsetninger Definisjoner Engasjement defineres som garantier og utlån/rammekreditter inkludert opptjente, ikke betalte renter, provisjon. Misligholdte og tapsutsatte engasjement Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i bankens oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon gjør det sannsynlig at tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, klassifiseres som tapsutsatte. Spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger er avsetning til dekning av påregnelig tap på engasjement som er identifisert som tapsutsatte på balansedagen. Uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger skal dekke tap som ut fra forhold som foreligger på balansedagen må antas å komme i tillegg til tap som er identifisert og beregnet på enkeltkunder. Slike tapsavsetninger beregnes basert på porteføljevurderinger, erfaringer og generelle utviklingstrekk. Endring i størrelsen på utlånsporteføljen hensyntas. Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Overtatte eiendeler Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier, overtar banken i en del tilfeller eiendeler som har vært stillet som sikkerhet for slike engasjementer. Ved overtakelse verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelle tap/gevinster ved avhendelse eller revurdering av verdi på slike eiendeler føres som tap/reduksjon i tap på utlån. 12

13 Utlån verdsettelse Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Alle bedriftsengasjementer over kr 0,3 mill blir gjennomgått halvårlig for å vurdere nødvendigheten av tapsavsetning. Alle misligholdte engasjementer og øvrige tapsutsatte engasjementer blir vurdert særskilt med hensyn til tapsavsetning. Det foretas tapsavsetning når det må påregnes at kunden ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser og det heller ikke kan forventes at pant/annen sikkerhet vil dekke lånet ved en eventuell realisasjon. Utlån risikovurdering og - klassifisering Banken bruker risikoklassifisering for overvåkning av risiko i utlånsmassen. Bankens risikoklassifiseringssystem er en integrert del av kreditt-vurderingsprosessen. Formålet er å skaffe oversikt over kredittrisiko i utlånsmassen som grunnlag for tapsavsetninger og kontroll av bankens kredittpolicy. Risikoklassifisering innebærer at det foretas en vurdering av den enkelte låntagers tilbakebetalingsevne på bakgrunn av økonomi og verdi av sikkerhet som er stillet. Basert på dette får banken en indikasjon på gjeldsbetjeningsevnen i porteføljen. Risikoklassifiseringssystemet inndeler utlån og garantier i ulike risikogrupper, fra A til E, hvor A er best, både for økonomi og sikkerhet. Dette danner grunnlag for 3 risikoklasser; lav, normal og høy risiko. Prising av utlån skjer normalt på bakgrunn beregnet risiko og vil derfor gjenspeile risikobildet i kredittgivningen. Lån med høyest risiko har høyest rente. Således er det normalt en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising på lånene. Utlån inntektsføring/tilbakeføring renter på tapsutsatte utlån Det foretas ikke inntektsføring av renter, provisjoner og gebyrer på misligholdte engasjementer. På tidspunktet for mislighold tilbakeføres tidligere inntektsførte, ikke betalte renter, provisjoner og gebyrer for inneværende år. Friskmelding av tidligere tapsavsatte engasjementer skjer når gjeldende betalingsplan er fulgt, og engasjementet ikke lenger er tapsutsatte. Avgjørende for friskmeldingen er forventningen om at kunden fremover vil følge den avtalte betalingsplan. Når tidligere tapsavsetning blir tilbakeført i sin helhet, blir også tidligere ikke inntektsførte renter registrert som renteinntekter. 2) Aksjer, andeler, grunnfondsbevis Aksjer, andeler og grunnfondsbevis deles i to hovedgrupper, handelsportefølje og anleggsmidler. Handelsporteføljen består av aksjer og grunnfondsbevis som er omløpsmidler, hvor intensjonen er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg gjennom et aktivt og likvid marked. Handelsporteføljen blir vurdert til virkelig verdi. Anleggsmidler, det vil si aksjer m.m. som er beregnet til varig eie er vurdert til anskaffelseskost. Nedskrivning blir foretatt når de virkelige verdiene er lavere enn anskaffelseskost. Nedskrivningene reverseres når grunnlaget for dem ikke lenger vurderes å være til stede. Virkelig verdi/markedsverdi av aksjer m.m. defineres som børskurs pr 31/12. Virkelig verdi for de av aksjene m.m. som ikke noteres på børs, anslås av bankens meglerforbindelse. Usikkerheten i anslagene over virkelig verdi anses å være minimal. Dersom virkelig verdi ikke kan fastsettes med rimelig sikkerhet, er det unnlatt å gi opplysninger om antatt virkelig verdi. 3) Obligasjoner Obligasjoner og sertifikater består av en gruppe, øvrige omløpsobligasjoner. Øvrige omløpsobligasjoner er ordinær bankportefølje hvor intensjonene om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende. Obligasjonene blir verdsatt til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Virkelig verdi (markedsverdi) av børsnoterte obligasjoner og sertifikater defineres som børskurs pr 31/12. Virkelig verdi for de av obligasjonene som ikke er børsnotert, anslås av bankens meglerforbindelse. Usikkerheten i anslagene over virkelig verdi anses å være minimal. 13

14 4) Utenombalanseposter Sikringsforretning Avtaler som er inngått for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning av balanseposter, er definert som sikringsforretning. Den del av bytteavtalen som er inngått for å sikre utbetaling av børsavkastning på inngåtte innskuddsavtaler, er en sikringsforretning, og den verdsettes etter samme prinsipp som den sikrede post. Beregnet merverdi på sikringsforretning har tilsvarende beregnet merverdi på bankinnskuddet og er bokført som fordring og gjeld med samme beløp. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. De renter som er betalt på den del av bytteavtalen som refererer til bankinnskudd med børsavkastning, er utgiftsført som renter av bankinnskudd. Klassifikasjon Transaksjonene har langsiktig karakter og er derfor klassifisert som anleggsmiddel. Banken har ingen handelsportefølje i derivater. Risikofaktorer Kursrisikoen er knyttet til verdiutviklingen på definerte aksjeindekser på utenlandske børser. Bankens kredittrisiko i forbindelse med bytteavtalen vurderes som ubetydelig. Virkelig verdi - markedsverdi Verdievalueringen er basert på indikativ gjennomsnittspris (av kjøp og salg) og forutsetter at bytteavtalen løper fram til forfall. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. 5) Varige driftsmidler - avskrivninger Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken benytter følgende avskrivningssatser : Maskiner/Edb utstyr % Inventar/innredninger % Transportmidler % Bankbygg/fast eiendom 0-1 % 6) Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som de opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Banken har for tiden ingen gebyrer i forbindelse med etablering av lån som er så store at det kreves periodisering i henhold til retningslinjer fra Kredittilsynet. 14

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Årsberetning 2008 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Generelt I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i høst da de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae ble satt

Detaljer

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK Årsberetning 2012 Strømmen SPAREBANK STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2012 ble et meget bra år for banken. Bankens

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 createurene.no Foto: Rino Larsen/Studio Oscar/Terra-Gruppen Årsrapport 2004 Banken der du treffer mennesker Å bygge en

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no. Org. nr: NO 937 885 911

LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no. Org. nr: NO 937 885 911 LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no Org. nr: NO 937 885 911 createurene.no Foto: Studio Oscar/Terra-Gruppen LillestrømBanken er en

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2005

Noter til årsregnskapet 2005 Noter til årsregnskapet 2005 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler Tap på utlån og garantier 2.b Verdsettelse beskrivelse

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2002 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2004

Noter til årsregnskapet 2004 Noter til årsregnskapet 2004 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler. Tap på utlån og garantier 2.a Verdsettelse

Detaljer

2006 Årsberetning og regnskap

2006 Årsberetning og regnskap 2006 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2006 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand kommune. Banken er leverandør av tjenester innenfor finansiering, sparing, plassering,

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank. Årsmelding for 2003

Hjartdal og Gransherad Sparebank. Årsmelding for 2003 105. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2003 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby et bredt spekter av gode finansielle

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering.

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering. ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2009... 3 Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2009... 4 Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2005 107. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2005 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 2008 1 ÅRSRAPPORT - 2008 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2009 En bank med selvstendighet og uavhengighet. God inntjening og soliditet viktig En bank med lokal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter Årsrapport 2008 Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,95 % 2,11 % 1,98 % 2,30 % 2,51 % Driftsinntekter 0,47 % 0,42 % 0,58 % 0,70 % 0,49 % Driftskostnader 1,55

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 109. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2007 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby et

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer