STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005"

Transkript

1 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 Norsk økonomi 2005 ble et godt år for norsk økonomi, og veksten i økonomien fortsatte. Norges Bank hevet sin styringsrente 2 ganger med til sammen 0,5 % til 2,25 %, som den var ved utgangen av året. Det var sterk vekst i finansmarkedet. Innenlandsk kreditt økte med 12 %, og innskuddsveksten var forbausende høy. Husholdningenes innskudd økte med 9 %, mens innskudd fra foretak økte med nærmere 20 %. Norsk økonomi passerte en konjunkturbunn første halvår 2003 og har siden vært i markert oppgang. Dette var også tilfelle for Husholdningenes stilling var god. Lav prisvekst og skattelettelser bidro til at husholdningenes disponible realinntekter økte. Det private konsumet viste solid vekst. Sysselsettingen økte også i Fremtidsbildet 2006 ser ut til å bli et godt nytt år for norsk økonomi. Rentenivået ventes å øke moderat, men pengepolitikken vil trolig virke ekspansivt på økonomien i En økt rente kan bidra til å dempe veksten i det private konsumet og prisveksten på boliger. Nærmiljøet Boligbyggingen har fortsatt i høyt tempo flere steder i kommunen. Særlig har Lillestrøm og Strømmen fått merke dette, men også kommuner som Rælingen og Lørenskog har gjennomført betydelig utbygging. Dette har bidratt til økt tilflytting til vår region. Folkets Hus byggeprosjekt, Strømmen Torg, sto ferdig våren Strømmen Sparebank bidro i sterk grad til å etablere torvet mellom de to bygningene. Torget blir et møtested for Strømmens beboere og besøkende. Det er i året som har gått, gjennomført flere aktiviteter på torvet, som barnas dag, sommermarked, julemarked og konsert. I samarbeid med det nye hovedbiblioteket arrangerte også banken juleverksted etter at en del av barna hadde deltatt på lesestund i biblioteket. Seniorklubben for våre kunder over 60 år ble etablert for flere år siden, og har utviklet seg meget positivt til et attraktivt møtested for våre seniorkunder. Dette gjelder både våre faste medlemsmøter, og våre turer, både dagsturer og ukesturer til forskjellige reisemål. Medlemstallet er stadig økende. Banken arrangerte 2 kundeturer i året som gikk, en flott uketur til Tunisia, og en 3 dagers tur til Praha like før jul. Begge arrangementene ble meget vellykket. Strømmen Sparebank vil fortsette å utvikle sitt samarbeide med Lillestrøm kultursenter. Senteret er i full gang med utvidelse og første byggetrinn står ferdig våren Resten er beregnet ferdigstilt høsten samme år. Banken mener dette blir en svært viktig arena for hele regionen vår og hvor det er viktig for Strømmen Sparebank å være synlig og deltagende. Lillestrøm kultursenter har bevist at de står for en kvalitet og en seriøsitet som vi ønsker å identifisere oss med. Lillestrøm kultursenter er ikke et senter bare for Lillestrøm, men for hele Romerike. I 2005 etablerte banken sitt nye barneprodukt. Våre barne- og ungdomsprodukter er nå: Spiro 0-12 år Spiro år Spiro år 1

2 Banken byttet adm. banksjef i juni måned, og Tom Storsveen ble ansatt i stillingen fra Funding Banken var også i 2005 avhengig av innlån i tillegg til innskudd fra allmennheten. Imidlertid ble innskuddsveksten også i 2005 langt høyere enn forventet, slik at fundingbehovet ble betydelig redusert gjennom året. Dette skyldtes samtidig en noe svakere utlånsvekst enn forventet. Bankens positive omdømme i kredittmarkedet bidro til at det heller ikke i 2005 var noe problem å skaffe nødvendig kapital til en fornuftig pris. Terra Boligkreditt AS Høsten 2003 vedtok generalforsamlingen i Terra-Gruppen AS å etablere Terra Boligkreditt AS. Selskapet har blitt et nyttig verktøy innenfor bankenes fundingbehov. Strømmen Sparebank har imidlertid hatt en så god likviditetssituasjon gjennom året, slik at behovet for bruk av Terra Boligkreditt AS så langt ikke har vært nødvendig. Vi forventer imidlertid at samarbeidet med Aktiv Eiendomsmegling på Lørenskog skal gi oss en ny og verdifull vekst i Dette kan bidra til at behovet for å kanalisere lån til Terra Boligkreditt AS vil komme i sterkere grad enn tidligere. SDC ny datasentral. Terra bankene vedtok skifte av datasentral fra EDB Business Partner (tidligere Fellesdata) til danske SDC i København. Oppdaterte systemer og forventning om langt lavere driftsutgifter gjorde at bankene til slutt valgte dette alternativet. I løpet av 2004 ble organisasjonen for konvertering etablert, og pilotbankene kom i gang i august 2005, et halvt år senere enn planlagt. Strømmen Sparebank konverterte sine data til SDC helgen Det ble nedlagt et betydelig arbeid av bankens ansatte i dette prosjektet, og uten denne innsatsen ville en slik gjennomføring ikke vært mulig. Konverteringen gikk bra, men vi har slitt med manglende funksjonalitet og ustabil drift i ettertid. Dette har dessverre også i noen grad rammet en del av våre kunder, noe vi beklager på det sterkeste. Vi vil takke våre ansatte for en formidabel innsats og våre kunder for stor grad av tålmodighet i denne sammenheng. Vi har godt håp om at løsningene blir gode både for våre kunder og våre medarbeidere. Strømmen Sparebank 2005 Bankens vedtatte strategi og visjon ble ført videre i ble på flere måter et spesielt år for Strømmen Sparebank. Kostnadene ble høyere enn forventet først og fremst p.g.a. overskridelser i forbindelse med bytte av datasentral, men også på grunn av skifte av adm. banksjef. Vi mener likevel at vi har klart å beholde vår markedsposisjon og videreført en rekke aktiviteter i forbindelse med kundepleie, synliggjøring og markering av banken i vårt lokalmiljø. Vi har også pleiet vårt forhold til en rekke viktige samarbeidspartnere. Vi klarte i 2005 å bygge videre på et godt grunnlag fra tidligere år, og vi opprettholdt et bra aktivitetsnivå. Hos oss er alle kunder store Banken fortsatte fokuseringen på sitt slagord og vil fortsette å intensivere dette gjennom

3 Strømmen Sparebank har en solid egenkapital, en sunn utlånsportefølje og begrenset plassering i fond og aksjer. SPAREBANKENS DRIFT I 2005 Forvaltningskapitalen Pr er forvaltningskapitalen mill. kr. mot mill. kr. pr Dette er en økning på 180 mill. kr. eller 13,9 %. Utvikling forvaltningskapital Innskudd fra kunder De samlede innskudd fra kunder er mill. kr. pr Dette er en økning fra fjoråret på 124 mill. kr. eller 13,6 %. De samlede innskudd fra kunder utgjør nå 70 % av forvaltningskapitalen. Innskuddene fra kunder fordeler seg på følgende kontotyper: Avtalte vilkår 39 % Brukskonti 23 % Spareinnskudd 22 % Høyrentekonti 10 % Honnørkonti 5 % Boligsparing 1 % Utlån til kunder De samlede utlån er mill. kr. inkl. ansvarlig lån. Dette er en økning fra fjoråret på 69 mill. kr. eller 6 %. De samlede utlån utgjør nå 82,8 % av forvaltningskapitalen. Det ble i 2005 behandlet ca.1320 lånesøknader. Bankens utlån til kunder er fordelt på personkunder og bedriftskunder med henholdsvis 1.071mill. kr. og 151mill. kr. Lån til bedriftskunder er fordelt på følgende bransjer: Eiendomsdrift 59 % Tjenesteyting 6 % Handel 18 % Industri 15 % Andre 3 % 3

4 Bankens utlån fordelt på geografiske områder: Skedsmo 48 % Lørenskog 16 % Rælingen 10 % Ullensaker 3 % Fet 2 % Oslo 9 % Andre 12 % Beholdning av obligasjoner Bankens obligasjonsbeholdning er pr på 111,3 mill. kr. Det er en økning med 21,9 mill. kr. fra siste år. Gjennomsnittlig løpetid på porteføljen er 9 måneder. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør 31,7 mill. kr. pr eller 2,27 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2004 var tallene henholdsvis 32,1 mill. kr. eller 2,52 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er en nedgang på 0,26 prosentpoeng. Kurstap og gevinst på verdipapirer Bankens handel med verdipapirer ga i 2005 en gevinst på 2 mill. kr. Videre utviklet vår beholdning av aksjefond seg positivt og av tidligere års nedskrivning på 0,384 mill. kr. er 0,337 mill. kr. reversert. Andre driftskostnader De samlede driftskostnader utgjør 29,5 mill. kr eller 2,12 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Sammenlignbare tall for 2004 ville ha vært 26,8 mill. kr. eller 2,10 %. Lønn og andre personalkostnader utgjør nå 16,7 mill. kr. eller 1,2 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2004 var tallene henholdsvis 16 mill. kr. og 1,25 %. Av årets lønnskostnader utgjør bonus til ansatte 0,23 mill. kr. inkl. arbeidsgiveravgift. Årets reelle pensjonspremiekostnad er belastet bankens drift, og er inkludert i ovennevnte tall. Tap på utlån Tap på utlån utgjør 0,32 mill. kr. For mer detaljer henvises til note 1 i regnskapet. Resultat Resultat før skatt er på. 9,6 mill kr. I 2004 var dette på 11,7 mill. kr. Resultatet etter skatt er på 7,1 mill. kr mot 9,1 mill. kr i Årets skattekostnad er på 2,4 mill. kr. mot 2,6 mill. kr. i Årets resultat på kr. disponeres som følger: Gaver kr. Bankens fond kr. 4

5 Egenkapital Egenkapitalen inkl. årets resultat er ved årsskiftet på 121,5 mill. kr. Sum egenkapital i % av forvaltningskapitalen utgjør ved årsskiftet 8,2 %. Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet, har banken en kapitaldekning på 13,76 %. Myndighetene har fastsatt dette kravet til 8%, som er satt i forhold til risikoveiet beregningsgrunnlag. Strømmen Sparebank oppfyller dette kravet med god margin. Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift og denne forutsetning er fortsatt til stede. Bankens finansielle risikoområder Renterisiko: Renterisikoen for innskudd og utlån ansees som liten, da renten vil bli endret dersom det skjer endringer i det generelle rentenivået. Vi har obligasjonslån etablert i juni 2003, mars 2004 og mai 2005 alle med 3 års løpetid. Renteregulering skjer hver 3. måned og utgjør liten renterisiko. Kursrisiko: Banken har i år lagt opp til en større aktivitet på trading med verdipapirer, og har opparbeidet en handelsportefølje. Banken kan maksimalt ha aksjer, grunnfondsbevis og aksjefond for inntil 2 % av bankens forvaltningskapital. Kursrisikoen som følge av plasseringer i verdipapirer er begrenset. Det er lagt opp til månedlig rapportering på verdipapirene. Forventet tap på kreditt: Utlån og kreditter inneholder risiko for mislighold og tap. Kredittrisikoen overvåkes gjennom utviklingen i risikoklassifiseringsmodulen og mislighold av alle større næringsog personlån. Tapsavsetningene er foretatt i henhold til Kredittilsynets forskrifter og bankens historiske data vedrørende tap. Banken har en sunn utlånsportefølje, og det forventes minimale tap i årene fremover. Likviditetsrisiko: Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke har likviditet til å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen betraktes som begrenset pr Kortsiktige likviditetssvingninger blir dekket gjennom etablerte trekkrettigheter. På grunn av den solide innskuddsveksten er bankens likviditetssituasjon god. Det ble likevel tatt opp nytt obligasjonslån tidlig i 2005 på kr. 50 mill., da likviditetssituasjonen på dette tidspunktet var noe svakere. Totalt obligasjonslån pr er kr. 300 mill. Ved en eventuell underdekning av likviditet ansees denne risiko å være tilstrekkelig ivaretatt med hensyn til bankens generelt gode likviditet samt våre lånerammer og gode kredittkanaler i Terra systemet. Styret har kontroll over og overvåker de finansielle risikoområder gjennom bankens internkontrollopplegg, som er etablert i samsvar med Kredittilsynets internkontroll-forskrift. Personal, arbeidsmiljø og sikkerhet Strømmen Sparebank hadde ved årsskiftet 25 hel- og deltidsansatte som tilsvarer 24,4 årsverk. Av disse er 18 kvinner og 7 menn. I ledergruppa er fordelingen mellom kvinner og menn 50/50 og 2 av 3 avdelingssjefer er kvinner. I bankens styre var det ved årsskifte 4 menn og 2 kvinner. 5

6 Banken har egen bedriftslegeordning for de ansatte. En fysioterapeut har vært innleid for behandling av ansatte som ønsker dette. Årlig HMS gjennomgang er gjennomført. Banken gjennomførte også ranskurs for alle ansatte. Helsetilstanden til de ansatte må karakteriseres som god. Fortsatt er fraværet lavt selv om vi fikk enkelte lengre sykefravær også i Vi er fortsatt medlem av inkluderende arbeidsliv. Styrets oppfatning er at arbeidsforhold, trivsel og miljø i banken er godt, selv om det til tider har vært stort arbeidspress og stor belastning på staben som følge av bytte av datasentral. Virksomheten har ingen kjente negative påvirkninger på det ytre miljø. Bankens fremtidige utvikling Vi ser lyst på fremtiden p.g.a. bankens gode økonomi, gode omdømme i lokalmiljøet og en bemanning som er innstilt på å yte solid innsats for banken. Vi er forberedt på at renten både kan øke og synke uten at vi tar høyde for dette i budsjettet for Vi må fortsette å styrke fokuseringen på både inntekter og ikke minst utgifter i Bytte av datasentral medførte ekstra store kostnader i 2005, og disse ble betydelig større enn antatt. Dette vil likevel gi oss en gevinst og betydelig lavere driftskostnader på datadrift i fremtiden. Oppfølgingen av bankens næringslivsengasjement har vært meget god også i 2005, noe som vil fortsette også i Strømmen Sparebank anser det viktig å være i forkant på det datateknologiske området (IKT), et område som det også var fokus på i Vi har store forventninger både til funksjonalitet og kostnadsbesparelser etter hvert som våre nye datasystemer blir innkjørt og tilpasset vår hverdag. Banken føler dette godt ivaretatt gjennom sitt medlemskap i Terra-Gruppen AS. Terra-Gruppen A/S vil i 2005 kunne vise til det beste resultatet som gruppen har hatt. Dette betyr mye for eierbankene. Terra-Gruppen A/S markerte seg godt i media også i 2005, ikke minst i forbindelse med at vi ble hovedsponsor for skøytelandslagene både for kvinner og menn. Denne profileringen fortsetter i 2006, inkludert fokus på viktigheten og fordelen med lokale selvstendige sparebanker. Strømmen Sparebank vil fortsette sitt aktive arbeid overfor lokalmiljøet i Strømmen og i Skedsmo kommune for øvrig, gjennom å fremstå som en positiv og betydelig aktør innenfor utvikling, kultur og samarbeid på flere plan. Bankens ledelse og styre vil fortsette å arbeide aktivt for et godt miljø for bankens ansatte, som igjen skal bidra til god og riktig service overfor våre kunder. God og tilstrekkelig kompetanse vil også stå i fokus i Banken ligger i et geografisk område med høy aktivitet og økende tilflytting. Dette er også positivt for fremtidig utvikling. 6

7 Til tross for enda hardere konkurranse og store utfordringer i 2006, ser vi positivt på fremtiden og har stor tro på bankens selvstendighet og uavhengighet til beste for bankens kunder, lokalmiljøetog ansatte. Styret takker alle ansatte og tillitsvalgte for godt samarbeid i året som har gått. Vi retter også en takk til bankens kunder for god oppslutning om banken gjennom året. Strømmen, 1. mars 2006 d: SI I ~en spare~,. ~~ttpti 8 R ger Sannes Svein Pettersen Formann Nestformann ~. Juu/ ~~ Kari Lund Bråthen ~G~'~ Adm. banksjef 7

8 Resultatregnskap forretningsår Beløp oppgitt i hele Note nr Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lign. inntekter av utlån til og fordr. på kredittinst Renter og lignende inntekter av utlån til og fordr. på kunder Renter og lignende inntekter av sertif., obligasjoner o.l Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostn. på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostn. på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostn. på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (13) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer Netto gevinst/-tap på sertifikater, oblig. og andre renteb. verdipapirer Netto gevinst/-tap aksjer og andre verdip. med variabel avkastning Netto gevinst/-tap på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst/ (-) tap av verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Lønn mv Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger varige driftsmidler (5) Andre driftskostnader Tap på utlån og garantier (1) Reversering av nedskrivning og gevinst/tap på anleggsaksjer Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat (12) Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Gaver Sparebankens fond Sum disponert

9 Balanse pr Beløp oppgitt i hele Note nr EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse/drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte tapsavsetninger (1) Spesifiserte tapsavsetninger (1) Uspesifiserte tapsavsetninger (1) Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (3) Aksjer, andeler og andre verdip. m/variabel avkastning (2) Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel (12) Andre immaterielle eiendeler (5) Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler (5) Andre eiendeler Forskuddsbet. ikke pål. kostn. og opptj. ikke mottatte inntekter Opptjente ikke-bet. inntekter og forsk.bet. ikke-påløpte kostn Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonskostnader (11) Sum forskuddsbet. ikke pål. kostn. og opptj. ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

10 Balanse pr Beløp oppgitt i hele Note nr GJELD GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid (8) Sum innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid (8) Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet vlutstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet vlutstedelse av verdipapirer Annen gjeld Finansielle derivater Annen gjeld Sum annen gjeld Påløp ne kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpne kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for påløpne kostnader og forpliktelser SUM GJELD (6) (Il) (12) EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Sparebankensfond SUM GJELD OG EGENKAPITAL (7) I Betingede forpliktelser Garantier Garanti SparebankenesSikringsfond Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for pantegjeld 0.1i Norges Bank Forpliktelsg, finansielle derivater (9) L annes (formann) Strømmen, 31. desember Ol. mars t(euijmd~~ (/jfitmf/$. ~rwjm~ Ka~råthe~ Ma~'W~id lrigrrgustafson ~to~~"'ksjef) ~';:OOOmiSjef) 10

11 STRØMMEN SPAREBANK KONTANTSTRØMSOPPSTILLING (beløp i 1000 kr) Kontantstrøm fra drift Resultat av ordinær drift Ordinære avskrivninger Endring i avsetning til tap på utlån og garantier +/ Tilbakeførte kursreguleringer Gaver Skattekostnad =Tilført fra årets virksomhet Endring utlån, økning-/nedgang Endring innskudd, økning+/nedgang Endring i øvrige fordringer og gjeld +/ A Netto likviditet fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringer Investert i varige driftsmidler Salg varige driftsmidler Endring i beholdning av obligasjoner og sertifikater Økning-/nedgang Endring i beholdning av aksjer og grunnfondsbevis Økning-/nedgang B Netto likviditetsendring investeringer Kontantstrøm fra langsiktig finansiering Endring i innskudd fra banker Økning+/nedgang Endring i obligasjonsgjeld,økning+/nedgang C Netto likviditetsendring finansiering A +B +C Netto endring likviditet i året +/ Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr

12 NOTER Regnskapsprinsipper Generelt Årsoppgjøret er avlagt i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for sparebanker og god regnskapsskikk. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra foregående år. Hvis ikke annet er opplyst, er alle tall i hele tusen. 1) Utlån - mislighold tapsavsetninger Definisjoner Engasjement defineres som garantier og utlån/rammekreditter inkludert opptjente, ikke betalte renter, provisjon. Misligholdte og tapsutsatte engasjement Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i bankens oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon gjør det sannsynlig at tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, klassifiseres som tapsutsatte. Spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger er avsetning til dekning av påregnelig tap på engasjement som er identifisert som tapsutsatte på balansedagen. Uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger skal dekke tap som ut fra forhold som foreligger på balansedagen må antas å komme i tillegg til tap som er identifisert og beregnet på enkeltkunder. Slike tapsavsetninger beregnes basert på porteføljevurderinger, erfaringer og generelle utviklingstrekk. Endring i størrelsen på utlånsporteføljen hensyntas. Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Overtatte eiendeler Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier, overtar banken i en del tilfeller eiendeler som har vært stillet som sikkerhet for slike engasjementer. Ved overtakelse verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelle tap/gevinster ved avhendelse eller revurdering av verdi på slike eiendeler føres som tap/reduksjon i tap på utlån. 12

13 Utlån verdsettelse Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Alle bedriftsengasjementer over kr 0,3 mill blir gjennomgått halvårlig for å vurdere nødvendigheten av tapsavsetning. Alle misligholdte engasjementer og øvrige tapsutsatte engasjementer blir vurdert særskilt med hensyn til tapsavsetning. Det foretas tapsavsetning når det må påregnes at kunden ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser og det heller ikke kan forventes at pant/annen sikkerhet vil dekke lånet ved en eventuell realisasjon. Utlån risikovurdering og - klassifisering Banken bruker risikoklassifisering for overvåkning av risiko i utlånsmassen. Bankens risikoklassifiseringssystem er en integrert del av kreditt-vurderingsprosessen. Formålet er å skaffe oversikt over kredittrisiko i utlånsmassen som grunnlag for tapsavsetninger og kontroll av bankens kredittpolicy. Risikoklassifisering innebærer at det foretas en vurdering av den enkelte låntagers tilbakebetalingsevne på bakgrunn av økonomi og verdi av sikkerhet som er stillet. Basert på dette får banken en indikasjon på gjeldsbetjeningsevnen i porteføljen. Risikoklassifiseringssystemet inndeler utlån og garantier i ulike risikogrupper, fra A til E, hvor A er best, både for økonomi og sikkerhet. Dette danner grunnlag for 3 risikoklasser; lav, normal og høy risiko. Prising av utlån skjer normalt på bakgrunn beregnet risiko og vil derfor gjenspeile risikobildet i kredittgivningen. Lån med høyest risiko har høyest rente. Således er det normalt en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising på lånene. Utlån inntektsføring/tilbakeføring renter på tapsutsatte utlån Det foretas ikke inntektsføring av renter, provisjoner og gebyrer på misligholdte engasjementer. På tidspunktet for mislighold tilbakeføres tidligere inntektsførte, ikke betalte renter, provisjoner og gebyrer for inneværende år. Friskmelding av tidligere tapsavsatte engasjementer skjer når gjeldende betalingsplan er fulgt, og engasjementet ikke lenger er tapsutsatte. Avgjørende for friskmeldingen er forventningen om at kunden fremover vil følge den avtalte betalingsplan. Når tidligere tapsavsetning blir tilbakeført i sin helhet, blir også tidligere ikke inntektsførte renter registrert som renteinntekter. 2) Aksjer, andeler, grunnfondsbevis Aksjer, andeler og grunnfondsbevis deles i to hovedgrupper, handelsportefølje og anleggsmidler. Handelsporteføljen består av aksjer og grunnfondsbevis som er omløpsmidler, hvor intensjonen er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg gjennom et aktivt og likvid marked. Handelsporteføljen blir vurdert til virkelig verdi. Anleggsmidler, det vil si aksjer m.m. som er beregnet til varig eie er vurdert til anskaffelseskost. Nedskrivning blir foretatt når de virkelige verdiene er lavere enn anskaffelseskost. Nedskrivningene reverseres når grunnlaget for dem ikke lenger vurderes å være til stede. Virkelig verdi/markedsverdi av aksjer m.m. defineres som børskurs pr 31/12. Virkelig verdi for de av aksjene m.m. som ikke noteres på børs, anslås av bankens meglerforbindelse. Usikkerheten i anslagene over virkelig verdi anses å være minimal. Dersom virkelig verdi ikke kan fastsettes med rimelig sikkerhet, er det unnlatt å gi opplysninger om antatt virkelig verdi. 3) Obligasjoner Obligasjoner og sertifikater består av en gruppe, øvrige omløpsobligasjoner. Øvrige omløpsobligasjoner er ordinær bankportefølje hvor intensjonene om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende. Obligasjonene blir verdsatt til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Virkelig verdi (markedsverdi) av børsnoterte obligasjoner og sertifikater defineres som børskurs pr 31/12. Virkelig verdi for de av obligasjonene som ikke er børsnotert, anslås av bankens meglerforbindelse. Usikkerheten i anslagene over virkelig verdi anses å være minimal. 13

14 4) Utenombalanseposter Sikringsforretning Avtaler som er inngått for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning av balanseposter, er definert som sikringsforretning. Den del av bytteavtalen som er inngått for å sikre utbetaling av børsavkastning på inngåtte innskuddsavtaler, er en sikringsforretning, og den verdsettes etter samme prinsipp som den sikrede post. Beregnet merverdi på sikringsforretning har tilsvarende beregnet merverdi på bankinnskuddet og er bokført som fordring og gjeld med samme beløp. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. De renter som er betalt på den del av bytteavtalen som refererer til bankinnskudd med børsavkastning, er utgiftsført som renter av bankinnskudd. Klassifikasjon Transaksjonene har langsiktig karakter og er derfor klassifisert som anleggsmiddel. Banken har ingen handelsportefølje i derivater. Risikofaktorer Kursrisikoen er knyttet til verdiutviklingen på definerte aksjeindekser på utenlandske børser. Bankens kredittrisiko i forbindelse med bytteavtalen vurderes som ubetydelig. Virkelig verdi - markedsverdi Verdievalueringen er basert på indikativ gjennomsnittspris (av kjøp og salg) og forutsetter at bytteavtalen løper fram til forfall. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. 5) Varige driftsmidler - avskrivninger Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken benytter følgende avskrivningssatser : Maskiner/Edb utstyr % Inventar/innredninger % Transportmidler % Bankbygg/fast eiendom 0-1 % 6) Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som de opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Banken har for tiden ingen gebyrer i forbindelse med etablering av lån som er så store at det kreves periodisering i henhold til retningslinjer fra Kredittilsynet. 14

15 Note 1 Utlån mislighold tapsvurderinger Utlån og garantier tapsavsetninger fordelt på næringer Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering ved trekkrettigheter Personmarkedet Eiendomsdrift Bygg/anlegg Varehandel Industri Tjenesteyting Primærnæring Diverse Totalt Misligholdte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger utlån og garantier Uspesifiserte tapsavsetninger utlån og garantier Personmarkedet Eiendomsdrift Varehandel Industri Tjenesteyting Diverse Totalt Samlet engasjement for en kunde regnes som misligholdt og tas med i bankens oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Av misligholdte lån utgjør ett engasjement kr ,- som er godt sikret og derfor ikke tapsutsatt. Misligholdte lån og garantier Sum misligholdte lån (før spesifiserte tapsavsetninger) Netto misligholdte lån (etter spesifiserte tapsavsetninger)

16 Tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger utlån Spesifisert tapsavsetning Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt spes. tapsavsetn Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden 0 0 +Nye spesifiserte tapsavsetninger i perioden Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger i perioden 0 0 Spesifisert tapsavsetning pr Uspesifiserte tapsavsetninger utlån Uspesifisert tapsavsetning pr /- Periodens endring i uspesifisert tapsavsetning Uspesifisert tapsavsetning pr Tap på utlån og garantier Kostnadsførte tap i perioden Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konst. tap som det tidligere år er avsatt spes. tapsavsetn. for Periodens konst. tap som det tidligere år ikke er avsatt spes. tapsavs. for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader Endringer i ikke inntektsførte renter på utlån i løpet av året 2005 Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseført utlån pr Periodens inntektsføring av tidligere perioders renter på utlån 0 +Periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på tapsutsatte lån 0 - Påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som har gått ut av balansen 224 =Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseført utlån pr Risikogrupper Potensiell eksponering Spesifiserte Uspesifiserte ved trekk- tapsavsetn. tapsavsetn. Risikoklasser Brto. Garantier fasiliteter utlån + gar. utlån + gar. Utlån Lav Normal Høy Under klassifisering Ikke klassifisert Totalt

17 Klassifisering av utlån og garantier bygger på en kombinasjon av underliggende sikkerhet og kundens økonomi, fordelt på undergrupper for hvert kriterium. Det vesentlige av utlån med høy risikoklassifisering er blancolån hvorav de aller fleste er lån med bevilgning under kr ,- samt 2 næringsengasjement hvorav ett er omtalt tidligere i noten. Risikoklassen "Under klassifisering" er engasjementer som ikke er sluttført i saksbehandlingssystemet, samt engasjementer som er delvis klassifisert. Med delvis klassifisert menes for eksempel nystartet næringsvirksomhet hvor det ikke finnes relevante regnskapsdata som underbygger økonomi, men hvor engasjementets sikkerhet er vurdert. Note 2 Aksjer andeler - grunnfondsbevis Spesifikasjon av aksjer Antall Eierandel Pålydende Bokf. verdi Lign. verdi Virkelig verdi Handelsportefølje Grunnfondsbevis Sandnes Sparebank Aksjer Statoil Birdstep Technology Smedvig Norsk Hydro Tandberg Yara International Revus Energy SeaDrill Sum Anleggsmidler Spama Terra Gruppen Bankenes BetalingsSentral Eiendomsselskapet Tarzan Sum Aksjefond Terra Asia Terra Japan Terra Pengemarked Terra Nord-Amerika Terra Global Terra Europa Sum Nedskrivning -46 Sum Total sum Andel børsnoterte aksjer : Handel 100 % og anlegg 0 % 17

18 Beholdningsendringer anleggsaksjer/grunnfondsbevis/aksjefond Inngående balanse Kjøp 819 Avgang Reklassifiseringer 0 Reversering av nedskrivning 337 Utgående balanse ) Obligasjoner Anskaffelses- Virkelig Balanseført Andel børs- Gj.snitt kost verdi verdi notert rente Øvrige omløpsm % 3,15 Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som et veid gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive rente, basert på markedsverdi og gjenværende løpetid. Debitor sektor Øvrige omløp Finans Industri Offentlig sektor Sum ) Ansvarlig lånekapital i andre selskaper Ansvarlig lånekapital Bokført under utlån til og fordringer på kunder ) Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler - avskrivninger Mask/Inv/Transport Bank/forr. Hytte Tomter bygn. Anskaffelseskost Tilgang Akk av- og nedskrivninger Bokført verdi rdinære avskrivninger for Immateriell eiendel Anskaffelseskost 236 Tilgang Akk av- og nedskrivninger 0 Bokført verdi Immaterielle eiendeler er investeringer i programmer / applikasjoner / systemer vedrørende konvertering til ny datasentral i Av investeringen i immaterielle eiendeler er 94,5 % aktivert og 5,5 % er kostnadsført i Investeringen blir avskrevet over 5 år i perioden

19 6) Likviditet finansiering rentekostnader Likviditet og finansiering opplysninger om vilkår og gjennomsnittsrente på gjeldsposter Gjeld til kredittinstitusjoner Gj.snittlig rentesats Lån/innskudd fra kredittinst. u/avtalt løpetid 2,30 % Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer Obligasjonslån Opptatt år Forfall Nominell rte Gj,snitt Gjeld pr Flytende 2,59 100,00 mill Flytende 2,73 100,00 mill Flytende 2,38 100,00 mill. - periodens underkurs 0,25 mill. Netto obligasjonslån 299,75 mill. Lån fra kredittinstitusjoner har renteregulering hver 3. måned og det er avtalt flytende rente. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig gjeld til kredittinstitusjoner. Innskudd fra og gjeld til kunder Gj.snittlig rentesats Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 1,04 % Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig innskudd fra kunder. 7) Egenkapital /ansvarlig kapital Egenkapitalendring 2005 Sparebankens fond Årets resultat Sparebankens fond Sparebankens fond netto overfinansiering pensjonsforpliktelser immaterielle eiendeler Sum kjernekapital ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon 0 Sum netto ansvarlig kapital

20 Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. I 2005 er kapitaldekningsprosenten beregnet til 13,76 % mot 15,36 % i ). Likviditetsforhold - finansiering Restløpetid for hovedposter i tusen kr. Post i balansen Sum Inntil 1 mnd Kontanter og fordr. på sentralbanker Utlån til og ford på kredittinst. Utlån til og fordringer på kunder mnd 3mnd- 1 år 1-5 år Over 5 år Obligasjoner og sertifikater Eiendeler uten restløpetid Sum eiendelsposter Uten Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld utstedt obligasjon Gjeld uten restløpetid Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Kassekreditt er medtatt under intervall 3 mnd til 1 år. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko kan litt forenklet sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig. I forhold til dette står de trekkrammer banken har i Norges Bank sentralt, sammen med Norges Banks generelle likviditetspolitikk. Norges Bank har gjennom året tilført markedet god likviditet. Strømmen Sparebank har ikke trukket på sine rammer i Norges Bank. Utlån i % av kundeinnskudd var ved utgangen av året 118,2 % mot 126,7 % ved samme tid i fjor. Likviditetssituasjonen for banken er god. 20

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.06 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2006

Rapport for 2. kvartal 2006 Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 3.6.6 Flat innskuddsvekst (,25 % fra 3.6.5) Sterk utlånsvekst (12,67 % fra 3.6.5) Lite tap (-,2 % av brutto utlån) Økt kundetilstrømning Banken har, i første

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer