PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken"

Transkript

1 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap pr i år. Overskuddet etter tap, men før skatt er på 318 mill kroner og tilsvarer 2,09 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. For SpareBank 1 Nord-Norge er dette det beste resultat noensinne, tilsvarende tall for i fjor var henholdsvis 229 mill kroner og 1,73 %, m.a.o. en resultatforbedring på 89 mill kroner. Hovedårsaken til det gode resultatet er netto økning i verdipapirinntekter på 119 mill kroner i forhold til samme periode i fjor. Resultatet for 1. halvår i år 2000 viser god ordinær bankdrift og ekstraordinære inntekter på salg av verdipapirer. Det er også god utlåns- og innskuddsvekst, lave tap og kontrollert mislighold og en utvikling i kostnadene som er i samsvar med bankens mål. Alle ansatte eier nå grunnfondsbevis i banken Forvaltningskapital, egenkapitalavkastning, skatt Forvaltningskapitalen er på mill kroner pr For de siste 12 måneders drift er dette en økning på mill kroner, eller 16,9 %. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er på 22,56 % og overskudd pr. grunnfondsbevis er på kr 33,17 omregnet på årsbasis. Skattekostnader er for første halvår beregnet til 98 mill kroner. Valuta og verdipapirer Netto tap i handelsporteføljen for valuta og verdipapirer er på 18 mill kroner pr. 2. kvartal i år. Salget av SpareBank 1 Nord-Norges aksjer (9,44 %) i Fellesdata AS, har gitt banken en nettogevinst på 222 mill kroner. Sammenlignet med resultat for samme periode i fjor har banken en netto økning i inntektene fra valuta og verdipapirer på 119 mill kroner. Banken har en merverdi i øvrig omløpsportefølje på 143 mill kroner pr I tillegg har banken et konvertibelt ansvarlig lån i Nordlandsbanken ASA som har en merverdi pr på 51 mill kroner. Utlån og innskudd Konsernets brutto utlån til kunder er mill kroner pr Sammenlignet med tilsvarende periode i 1999 er det en økning på mill kroner som gir en vekst på 18,5%. Konsernets innskudd fra kunder er mill kroner pr Økningen siste 12 måneder er på mill kroner eller 12,4%.

2 Tap og mislighold Bankens netto tap for 1. halvår i år er på 40 mill kroner, eller 0,29 % av brutto utlån. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 41 mill kroner og 0,35 %. Konsernets misligholdte lån og garantier er pr på 356 mill kroner. Kostnader De ordinære driftskostnadene hittil i år er i samsvar med forutsetningene for en effektiv drift. Banken hadde i tillegg en engangskostnad på 69 mill kroner. Av dette er 44 mill kroner bankens andel i forbindelse med SpareBank 1Gruppens overgang til felles teknologisk plattform. Ny driftsavtale med EDB Fellesdata AS innebærer at vår andel av konverterings- kostnadene vil være inntjent i løpet av ca 2 år i form av reduksjon i de årlige drifts- kostnadene. De øvrige 25 mill kroner er kostnadsføring av merverdi ved kjøp av VÅR Bank og Forsikrings virksomhet i Nord-Norge. Ansatte grunnfondsbeviseiere i banken Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken. I forbindelse med en rettet emisjon mot ansatte, ble tidligere avsatte midler til ansattefond benyttet til kjøp av grunnfondsbevis til alle ansatte. Rating (kredittvurdering) av banken Sparebanken Nord-Norge har fått rating (dvs. kredittvurdering) fra de internasjonale ratingbyråene Moody s og Fitch IBCA. Den oppnådde langsiktige rating er henholdsvis A3 og A-, mens den kortsiktige rating er henholdsvis P2 og F2. Banken er meget tilfreds med den oppnådde ratingen som ytterligere vil forbedre bankens innlånsmuligheter i det internasjonale markedet. Oppsummering Hovedstyret er svært fornøyd med resultatutviklingen hittil i år. Banken har hatt en god vekst i både utlån og innskudd og inntektene fra salg av fonds- og forsikringsprodukter er økt vesentlig. Banken er etter styrets vurdering godt posisjonert for å ta aktiv del i landsdelens utvikling både i personmarkedet og næringslivsmarkedet. Styret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil. For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte tallmateriale. Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf Tromsø, 2. august 2000 SpareBank 1 Nord-Norge Kjell Kolbeinsen informasjonssjef

3 SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET * Rekordresultat på 318 mill kroner før skatt (229 mill kroner pr. 2. kvartal 1999) * Gevinster i verdipapirmarkedet er økt med 119 mill kroner * Engangskostnader bokført med 69 mill kroner i 2. kvartal * Økning i provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester * Lave tap og kontrollert mislighold * God utlånsvekst, god innskuddsvekst * Meget tilfredsstillende rating oppnådd fra Moody s og Fitch IBCA * Alle ansatte er blitt eiere av grunnfondsbevis i banken Resultatutvikling Sparebanken Nord-Norge hadde et ordinært driftsresultat etter tap, men før skatt pr på 318 mill. kroner. Dette tilsvarer 2,09% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Tilsvarende tall for samme periode i fjor var henholdsvis 229 mill. kroner og 1,73%. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er på 22,56% og overskudd pr. grunnfondsbevis på kr. 33,17 omregnet på årsbasis. Skattekostnaden er beregnet til 98 mill. kroner. Rentemargin Konsernets netto renteinntekter har økt med 43 mill kroner i forhold til samme periode i fjor, og utgjør 449 mill kroner pr I forhold til GFK utgjorde dette 2,95%, en reduksjon på 0,10%-enheter de siste 12 måneder. Netto inntekter fra banktjenester Netto andre inntekter, eksklusiv inntekter fra valuta og verdipapirer, utgjorde 106 mill kroner pr 2. kvartal I beløpet inngår netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester, samt andre driftsinntekter. Fortsatt er det inntekter fra betalingsformidlingen som utgjør den største andelen av provisjonsinntektene. Inntekter fra salg av forsikringsprodukter og alternative spareprodukter viser en positiv utvikling. Inntekter fra valuta og verdipapirer Netto tap fra valuta og verdipapirer handelsportefølje var 18 mill kroner pr Tilsvarende tall for samme periode i fjor var en netto gevinst på 34 mill kroner. I tillegg foretok banken et nedsalg i SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal 1999 som ga en gevinst på 51 mill kroner. Aksjonærene i Fellesdata AS har akseptert tilbudet fra EDB Business Partner ASA om kjøp av alle aksjene i selskapet, og salget har gitt Sparebanken Nord-Norge en regnskapsmessig gevinst på 222 mill kroner i 2. kvartal Netto gevinst av valuta og verdipapirer sammenlignet med samme periode i fjor viser etter dette en samlet økning på 119 mill kroner. Bankens handels-/omløpsportefølje av aksjer og obligasjoner/sertifikater er i henhold til ny regnskapslov bokført til markedsverdi. Banken har en merverdi i øvrig omløpsportefølje på 143 mill kroner pr I tillegg har banken et konvertibelt ansvarlig lån i Nordlandsbanken ASA som har en merverdi pr på 51 mill kroner. Driftskostnader Ordinære driftskostnader: Ordinære driftskostnader pr utgjorde 345 mill kroner, en økning på 24 mill kroner sammenlignet med samme periode i I forhold til GFK utgjorde sum ordinære driftskostnader 2,27%, en reduksjon på 0,14%-enheter sammenlignet med 2. kvartal Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økt innbetaling til SpareBank 1 Gruppen knyttet til utvikling av felles nettbank, økte kostnader til markedsføring og økte ordinære avskrivninger. Utviklingen i de ordinære driftskostnadene hittil i år er i samsvar med bankens forutsetninger for 2000 og bankens langsiktige mål om en mer kostnadseffektiv drift. Konsernet hadde 848 utlønnede årsverk pr Engangskostnader: I tillegg til ordinære driftskostnader har banken bokført 69 mill kroner i engangskostnader i 2. kvartal 2000 knyttet til: Bankens andel av kostnadene ved overgang til felles teknologisk plattform 44 mill kroner SpareBank 1 Gruppens overgang til felles teknologisk plattform er igangsatt, og forhandlinger med EDB Fellesdata AS er gjennomført. Sparebanken Nord-Norge har i 2. kvartal 2000 avsatt sin totale andel av konverteringskostnadene tilsvarende 44 mill kroner. SpareBank 1 Gruppens nye driftsavtale med EDB Fellesdata AS innebærer for banken at vår andel av konverteringskostnadene vil være inntjent i løpet av ca 2 år ved reduksjon i de årlige driftskostnadene. Kostnadsføring av merverdi ved kjøp av VÅR Banks virksomhet i Nord-Norge 25 mill kroner

4 Sparebanken Nord-Norge betalte en merpris ved kjøp av porteføljen fra VÅR Banks virksomhet i Nord-Norge på 45 mill kroner. På grunn av de forhold som oppstod ved overtakelsen har banken valgt å utgiftsføre 25 mill kroner av denne merverdien i 2. kvartal Rest merverdi på 20 mill kroner som i det alt vesentligste kan henføres til utlånsporteføljen, avskrives over 4 år, hvilket tilsvarer porteføljens antatte gjennomsnittlige løpetid. Avskrivningene fremkommer som en reduksjon i renteinntektene med 5 mill kroner i året. Lave tap og kontrollert mislighold Konsernets brutto tap pr var 57 mill kroner, mens inngang på tidligere avskrevne lån var 17 mill kroner. Dette ga et nettotap på 40 mill kroner, eller 0,29% av brutto utlån. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 41 mill kroner og 0,35%. Av ovennevnte netto tap på 40 mill kroner pr utgjør avsetning til uspesifiserte tap 15 mill kroner. SpareBank 1 Nord-Norge har i forbindelse med overtakelsen av utlånsporteføljen fra VÅR Banks virksomhet i Nord-Norge fått overført 20,5 mill kroner i tapsavsetninger, hvorav 14,7 mill kroner er overført i 2. kvartal I tillegg vil banken få overført ca 10 mill kroner i 3. kvartal Netto misligholdte lån og garantier pr var 356 mill kroner, eller 1,27 % av brutto utlån. Dette er en økning på 88 mill kroner fra Konsernets mislighold av lån er fortsatt lavt, og er en indikasjon på at de kontrolltiltak og styringssystemer som benyttes samsvarer med styrets mål om at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil. Forvaltningskapital Konsernets forvaltningskapital var mill kroner pr For de siste 12 månedene representerer dette en vekst på mill kroner, eller 16,9%. Utlån og innskudd Konsernets brutto utlån til kunder var mill kroner pr Sammenlignet med tilsvarende periode i 1999 er det en økning på mill kroner som gir en vekst på 18,5%. Reduksjonen i kapitaldekningen skyldes i all hovedsak økning i beregningsgrunnlaget som følge av generell vekst i utlån og overtakelse av VÅR Banks portefølje i Nord-Norge. Resultatet hittil i år er ikke tillagt kjernekapitalen. Kapitaldekningen tillagt 50% av resultatet etter skatt pr tilsvarer en økning på 0,46 %. I forbindelse med SpareBank 1 Gruppens overtakelse av VÅR Gruppen ASA og forfall av ansvarlig lån, har banken i 2. kvartal 2000 tatt opp 277 mill kroner i nye ansvarlige lån. Bankens grunnfondsbeviseiere Siden årsskiftet er antall grunnfondsbeviseiere økt med 169 til Antall nordnorske grunnfondsbeviseiere er 1363 pr Oversikt over bankens 20 største grunnfondsbeviseiere fremgår av noteopplysninger. Banken har gjennomført en rettet emisjon mot ansatte. Det er tegnet grunnfondsbevis, og bankens grunnfondsbeviskapital vil i den forbindelse øke med 10,4 mill kroner i 3.kvartal Tidligere års avsatte midler til ansattefond er benyttet ved emisjonen, og alle ansatte er dermed blitt eiere av grunnfondsbevis i banken. Rating av Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge har fått rating fra de internasjonale ratingbyråene Moody s og Fitch IBCA. Den oppnådde langsiktige rating er henholdsvis A3 og A-, mens den kortsiktige rating er henholdsvis P2 og F2. Banken er meget tilfreds med den oppnådde ratingen som ytterligere vil forbedre bankens innlånsmuligheter i det internasjonale markedet. Oppsummering Hovedstyret er svært fornøyd med resultatutviklingen hittil i år. Banken har hatt en god vekst i både utlån og innskudd og inntektene fra salg av fonds- og forsikringsprodukter er økt vesentlig. Banken er etter styrets vurdering godt posisjonert for å ta aktiv del i landsdelens utvikling både i personmarkedet og næringslivsmarkedet. Styret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil. Tromsø, 1. august 2000 Hovedstyret i SPAREBANKEN NORD-NORGE Konsernets innskudd fra kunder var mill kroner pr Økningen siste 12 måneder var på mill kroner eller 12,4%. Overtakelsen av VÅR Banks avdeling Nord-Norge og den generelle veksten innebærer at egenfinansieringen er redusert. Dette er kompensert ved opptak av sertifikat- og obligasjonslån. Egenkapital og kapitaldekning Kapitaldekningen var pr ,47% av beregningsgrunnlaget. Ved årsskiftet var kapital- dekningen 10,58 %. Av dette utgjør kjernekapitalen 7,46 % (8,49 %).

5 BALANSE MORBANKEN KONSERN EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger spesifiserte tapsavsetninger uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Minoritetsinteresser Sum gjeld Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Gavefond Utjevningsfond Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

6 RESULTATREGNSKAP (BELØP I MILL. KRONER) (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendring og gevinst/ tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Sum netto inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap og skatter Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

7 MISLIGHOLDTE LÅN, TAPSUTSATTE ENGASJEMENT OG NULLFORRENTEDE LÅN (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN Totalt misligholdte lån og garantier Spesifiserte tapsavsetninger = Netto misligholdte lån og garantier Misligholdte lån hvor inntektsføringen av renter er stoppet TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Konstaterte tap Inngang på tidligere konstaterte tap = Tap på utlån, garantier m.v Konstaterte tap fordeles som følger: Konstaterte tap på engasjement som det tidligere er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for Konstaterte tap på engasjement som det tidligere år ikke er avsatt for =Sum konstaterte tap KAPITALDEKNINGEN (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN Kjernekapital (1) Tilleggskapital utover kjernekapitalen Fradragsposter: Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Kapitaldekningsreserve Goodwill Netto ansvarlig kapital Totalt risikovektet volum ,66% 10,04% 11,22% Kapitaldekning i % 10,47% 10,08% 10,58% (1) Ved kvartalene er ikke årets opparbeidede resultat inkludert i kjernekapitalen.

8 RESULTATANALYSE - konsern % p.a av snitt forvaltn Renteinntekter og lignende inntekter ,63% 8,49% 8,07% Rentekostnader og lignende kostnader ,68% 5,44% 4,94% Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,95% 3,05% 3,13% Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning ,09% 0,13% 0,05% Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,80% 0,71% 0,71% Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester ,20% 0,19% 0,18% Netto gevinst/ tap på valuta og verdipapirer ,12% 0,26% 0,30% Andre driftsinntekter ,09% 0,11% 0,11% Sum driftsinntekter ,66% 1,02% 0,99% Sum netto inntekter ,61% 4,07% 4,12% Lønn og generelle administrasjonskostnader ,70% 1,80% 1,91% Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler ,22% 0,24% 0,24% Andre driftskostnader ,80% 0,37% 0,37% Sum driftskostnader ,72% 2,41% 2,52% Resultat før tap og nedskrivninger ,89% 1,66% 1,60% Tap på utlån, garantier m.v ,26% 0,31% 0,34% Tap/gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler ,46% 0,38% 0,18% Resultat før skattekostnader ,09% 1,73% 1,44% Skatt på ordinært resultat ,64% 0,35% 0,38% Resultat av ordinær drift etter skatt ,45% 1,38% 1,06%

9 NØKKELTALL Morbanken Grunnfondsbevis Overskudd pr. grunnfondsbevis i kroner 33,17 28,79 23,26 Egenkapital pr. grunnfondsbevis i kroner 139,71 132,32 139,71 Kurs grunnfondsbevis Grunnfondsbeviskapital , , ,60 Konsern Rentabilitet/lønnsomhet Kostnader i % av netto inntekter 1 75,27% (62,73%) 59,44% 61,16% Kostnader i % av netto inntekter 2 72,89% (60,74%) 63,44% 65,97% (ekskl. netto kursgevinst) Egenkapitalrentabilitet før skatt 3 32,60% 25,96% 22,75% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 22,56% 20,63% 16,72% Utlånsportefølje og tapsavsetninger Tap på utlån i % av brutto utlån 4 0,29% 0,35% 0,37% Tapsavsetninger i % av brutto utlån 5 1,35% 1,28% 1,29% Spesifiserte tapsavsetninger i % av brutto utlån 0,62% 0,56% 0,53% Uspesifiserte tapsavsetninger i % av brutto utlån 0,73% 0,72% 0,76% Brutto mislighold i % av brutto utlån 6 1,89% 1,76% 1,61% Netto mislighold i % av brutto utlån 7 1,27% 1,20% 1,08% Soliditet Kapitaldekning 8 10,47% 10,08% 10,58% Kjernekapitaldekning 7,46% 7,87% 8,49% Risikovektet beregningsgrunnlag Balanseutvikling Forvaltningskapital Vekst forvaltningskapital siste 12 mnd. 16,90% 7,72% 9,58% Gjennomsnittlig forvaltningskapital Sertifikater, obligasjoner og rentebærende verdipapirer Brutto utlån til kunder Vekst brutto utlån til kunder siste 12 mnd. 18,50% 5,03% 9,80% Tapsavsetninger Innskudd fra kunder Vekst innskudd fra kunder siste 12 mnd. 12,42% 0,87% 1,79% DEFINISJONER 1 Sum kostnader i prosent av sum netto inntekter 2 Sum kostnader i prosent av sum netto inntekter med fratrekk av netto gevinst/tap på verdipapirer og valuta 3 Resultat før ekstraordinære poster i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. 4 Tap i prosent av brutto utlån. 5 Tapsavsetninger (sum spesifiserte og uspesifiserte) i prosent av brutto utlån. 6 Brutto mislighold kunder i prosent av brutto utlån til kunder. 7 Netto mislighold til kunder med fratrekk av spesifiserte og uspesifiserte avsetninger i prosent av brutto utlån. 8 Netto ansvarlig kapital i % av totalt risikovektet beløp 9 Beregnet som snitt av forvaltningskapital for hvert kvartal i de enkelte årene, samt IB.

10 Grunnfondsbevis 200 Kursutvikling grunnfondsbevis 700 Omsetning grunnfondsbevis kroner jan-99 mar-99 mai-99 jul-99 sept-99 nov-99 jan-00 mar-00 mai-00 feb-99 apr-99 jun-99 aug-99 okt-99 des-99 feb-00 apr-00 juni-00 Tusen apr-99 jun-99 aug-99 okt-99 des-99 feb-00 apr-00 juni-00 mai-99 jul-99 sept-99 nov-99 jan-00 mar-00 mai-00 Utbyttepolitikk Sparebanken Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avsetning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. Banken vil foreta avsetninger til og disponere fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter. De 20 største grunnfondsbeviseierne pr De 20 største nordnorske grunnfondsbeviseierne pr EIERE ANTALL (1) ANDEL (2) ANTALL (1) ANDEL (2) Swedbank Markets (klient konto) ,58% Troms Fylkes Dampskibsselskap AS, Tromsø ,35% Folketrygdfondet ,47% Eriksen Eiendom AS, Bardufoss ,68% SpareBank 1 Rogaland ,63% Rasmussen Holding A/S, Napp ,68% Swedbank Markets ,31% Nordlandsbanken AS, Bodø ,51% FRAMO Development AS ,78% Troms Kraft AS, Tromsø ,49% Frank Mohn AS ,77% OVDS ASA, Narvik ,46% SpareBank 1 Midt-Norge ,70% Norges Råfisklag, Tromsø ,44% Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,43% Per Strand AS, Harstad ,39% Wenaasgruppen AS ,36% Tromsø Kullkran AS, Tromsø ,38% Troms Fylkes Dampskibsselskap AS ,35% Bj. Rasch-Tellefsen, Harstad ,36% Tine Pensjonskasse ,23% Asbjørn Hansen, Tromsø ,33% Wenaas Holding AS ,89% Berg Holding AS, Moen ,32% Nordås Invest AS ,86% Stein H. Enoksen, Gryllefjord ,32% Sparebanken NOR ,82% Halfdan Jakobsen, Tromsø ,31% Oslo Kommunale Pensjonskasse ,82% Odd B. Johannessen, Tromsø ,27% Ringerikes Sparebank ,80% Per Grønvoll, Tromsø ,24% Institusjonen Fritt Ord ,77% Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø ,23% Eriksen Eiendom AS ,68% Ludwig Mack AS, Tromsø ,23% Rasmussen Holding AS ,68% Lofoten Trålrederi AS, Stamsund ,23% Fred Olsen & Co's pensjonsfond ,65% Asbjørn Pedersen, Harstad ,18% SUM ,58% SUM ,40% (1) Antall grunnfondsbevis 2) Andel av total grunnfondsbeviskapital EIERE

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL 2000 - ET * God bankdrift, resultat 101 mill kroner før skatt (143 mill kroner pr. 1. kvartal 1999) * Gevinster i verdipapirmarkedet redusert med 92 mill kroner i forhold

Detaljer

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal 2000. Banken har 30.000 aktive nettbankbrukere Fondsavdelingen blir eget ASA SpareBank 1 Nord-Norge legger i

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999 SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap for 1. kvartal i år. Konsernet hadde et ordinært driftsresultat

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE

SPAREBANKEN NORD-NORGE SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 2001 - ET SpareBank 1 Nord-Norge styrker sin posisjon i sparemarkedet Økning av innskudd og fondsplasseringer på 3,5 mrd kroner siste 12 måneder * Resultat før skatt på

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 229 mill kroner før skatt * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige IT-investeringer * Bankens

Detaljer

1,34 % av brutto utlån. Dette er en økning på 46 millioner kroner i forhold til i fjor. Samlede tapsavsetninger utgjør 1,49 % av brutto utlån.

1,34 % av brutto utlån. Dette er en økning på 46 millioner kroner i forhold til i fjor. Samlede tapsavsetninger utgjør 1,49 % av brutto utlån. PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 271 millioner kroner i overskudd pr 3. kvartal 2001 God basisdrift, negativ utvikling i verdipapirmarkedene påvirker resultatet SpareBank1 Nord-Norge legger i dag

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 SpareBank1 Nord-Norge offentliggjør i dag driftsresultatet etter ni måneders drift, dvs pr 3. kvartal 2002. Tallene

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 1. kvartal 2003. Resultatet er påvirket av lavkonjunkturene

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig regnskap for 2000.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig regnskap for 2000. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 504 mill kroner i resultat for 2000 Høy innskuddsvekst Millionbeløp til utdanningsinstitusjoner i Bodø og Tromsø SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2006 Ringerikes Sparebank 30. juni 2006 - Lokal og personlig - Første halvår 2006 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 45,8 mill.

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal 2004 Ringerikes Sparebank 30. september 2004 - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2004 Driftsresultatet Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003 Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003 SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 30.06.03. Konsernet har et overskudd på 128 mill kroner etter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg.

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg. HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapport 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 HALVÅRSRAPPORT 2009 HALVÅRSRAPPORT 2009 3 Halvårsrapport 30.06.2009 DRIFTSRESULTATET Banken oppnådde etter 1. halvår et resultat før

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Morbank Konsern 31.12.99 31.03.99 31.03.00 Resultatregnskap ( i mill kr) 31.03.00 31.03.99 31.12.99 1.915 524 480 Renteinntekter 481 525 1.912 1.148 321 298 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer