PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken"

Transkript

1 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap pr i år. Overskuddet etter tap, men før skatt er på 318 mill kroner og tilsvarer 2,09 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. For SpareBank 1 Nord-Norge er dette det beste resultat noensinne, tilsvarende tall for i fjor var henholdsvis 229 mill kroner og 1,73 %, m.a.o. en resultatforbedring på 89 mill kroner. Hovedårsaken til det gode resultatet er netto økning i verdipapirinntekter på 119 mill kroner i forhold til samme periode i fjor. Resultatet for 1. halvår i år 2000 viser god ordinær bankdrift og ekstraordinære inntekter på salg av verdipapirer. Det er også god utlåns- og innskuddsvekst, lave tap og kontrollert mislighold og en utvikling i kostnadene som er i samsvar med bankens mål. Alle ansatte eier nå grunnfondsbevis i banken Forvaltningskapital, egenkapitalavkastning, skatt Forvaltningskapitalen er på mill kroner pr For de siste 12 måneders drift er dette en økning på mill kroner, eller 16,9 %. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er på 22,56 % og overskudd pr. grunnfondsbevis er på kr 33,17 omregnet på årsbasis. Skattekostnader er for første halvår beregnet til 98 mill kroner. Valuta og verdipapirer Netto tap i handelsporteføljen for valuta og verdipapirer er på 18 mill kroner pr. 2. kvartal i år. Salget av SpareBank 1 Nord-Norges aksjer (9,44 %) i Fellesdata AS, har gitt banken en nettogevinst på 222 mill kroner. Sammenlignet med resultat for samme periode i fjor har banken en netto økning i inntektene fra valuta og verdipapirer på 119 mill kroner. Banken har en merverdi i øvrig omløpsportefølje på 143 mill kroner pr I tillegg har banken et konvertibelt ansvarlig lån i Nordlandsbanken ASA som har en merverdi pr på 51 mill kroner. Utlån og innskudd Konsernets brutto utlån til kunder er mill kroner pr Sammenlignet med tilsvarende periode i 1999 er det en økning på mill kroner som gir en vekst på 18,5%. Konsernets innskudd fra kunder er mill kroner pr Økningen siste 12 måneder er på mill kroner eller 12,4%.

2 Tap og mislighold Bankens netto tap for 1. halvår i år er på 40 mill kroner, eller 0,29 % av brutto utlån. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 41 mill kroner og 0,35 %. Konsernets misligholdte lån og garantier er pr på 356 mill kroner. Kostnader De ordinære driftskostnadene hittil i år er i samsvar med forutsetningene for en effektiv drift. Banken hadde i tillegg en engangskostnad på 69 mill kroner. Av dette er 44 mill kroner bankens andel i forbindelse med SpareBank 1Gruppens overgang til felles teknologisk plattform. Ny driftsavtale med EDB Fellesdata AS innebærer at vår andel av konverterings- kostnadene vil være inntjent i løpet av ca 2 år i form av reduksjon i de årlige drifts- kostnadene. De øvrige 25 mill kroner er kostnadsføring av merverdi ved kjøp av VÅR Bank og Forsikrings virksomhet i Nord-Norge. Ansatte grunnfondsbeviseiere i banken Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken. I forbindelse med en rettet emisjon mot ansatte, ble tidligere avsatte midler til ansattefond benyttet til kjøp av grunnfondsbevis til alle ansatte. Rating (kredittvurdering) av banken Sparebanken Nord-Norge har fått rating (dvs. kredittvurdering) fra de internasjonale ratingbyråene Moody s og Fitch IBCA. Den oppnådde langsiktige rating er henholdsvis A3 og A-, mens den kortsiktige rating er henholdsvis P2 og F2. Banken er meget tilfreds med den oppnådde ratingen som ytterligere vil forbedre bankens innlånsmuligheter i det internasjonale markedet. Oppsummering Hovedstyret er svært fornøyd med resultatutviklingen hittil i år. Banken har hatt en god vekst i både utlån og innskudd og inntektene fra salg av fonds- og forsikringsprodukter er økt vesentlig. Banken er etter styrets vurdering godt posisjonert for å ta aktiv del i landsdelens utvikling både i personmarkedet og næringslivsmarkedet. Styret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil. For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte tallmateriale. Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf Tromsø, 2. august 2000 SpareBank 1 Nord-Norge Kjell Kolbeinsen informasjonssjef

3 SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET * Rekordresultat på 318 mill kroner før skatt (229 mill kroner pr. 2. kvartal 1999) * Gevinster i verdipapirmarkedet er økt med 119 mill kroner * Engangskostnader bokført med 69 mill kroner i 2. kvartal * Økning i provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester * Lave tap og kontrollert mislighold * God utlånsvekst, god innskuddsvekst * Meget tilfredsstillende rating oppnådd fra Moody s og Fitch IBCA * Alle ansatte er blitt eiere av grunnfondsbevis i banken Resultatutvikling Sparebanken Nord-Norge hadde et ordinært driftsresultat etter tap, men før skatt pr på 318 mill. kroner. Dette tilsvarer 2,09% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Tilsvarende tall for samme periode i fjor var henholdsvis 229 mill. kroner og 1,73%. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er på 22,56% og overskudd pr. grunnfondsbevis på kr. 33,17 omregnet på årsbasis. Skattekostnaden er beregnet til 98 mill. kroner. Rentemargin Konsernets netto renteinntekter har økt med 43 mill kroner i forhold til samme periode i fjor, og utgjør 449 mill kroner pr I forhold til GFK utgjorde dette 2,95%, en reduksjon på 0,10%-enheter de siste 12 måneder. Netto inntekter fra banktjenester Netto andre inntekter, eksklusiv inntekter fra valuta og verdipapirer, utgjorde 106 mill kroner pr 2. kvartal I beløpet inngår netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester, samt andre driftsinntekter. Fortsatt er det inntekter fra betalingsformidlingen som utgjør den største andelen av provisjonsinntektene. Inntekter fra salg av forsikringsprodukter og alternative spareprodukter viser en positiv utvikling. Inntekter fra valuta og verdipapirer Netto tap fra valuta og verdipapirer handelsportefølje var 18 mill kroner pr Tilsvarende tall for samme periode i fjor var en netto gevinst på 34 mill kroner. I tillegg foretok banken et nedsalg i SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal 1999 som ga en gevinst på 51 mill kroner. Aksjonærene i Fellesdata AS har akseptert tilbudet fra EDB Business Partner ASA om kjøp av alle aksjene i selskapet, og salget har gitt Sparebanken Nord-Norge en regnskapsmessig gevinst på 222 mill kroner i 2. kvartal Netto gevinst av valuta og verdipapirer sammenlignet med samme periode i fjor viser etter dette en samlet økning på 119 mill kroner. Bankens handels-/omløpsportefølje av aksjer og obligasjoner/sertifikater er i henhold til ny regnskapslov bokført til markedsverdi. Banken har en merverdi i øvrig omløpsportefølje på 143 mill kroner pr I tillegg har banken et konvertibelt ansvarlig lån i Nordlandsbanken ASA som har en merverdi pr på 51 mill kroner. Driftskostnader Ordinære driftskostnader: Ordinære driftskostnader pr utgjorde 345 mill kroner, en økning på 24 mill kroner sammenlignet med samme periode i I forhold til GFK utgjorde sum ordinære driftskostnader 2,27%, en reduksjon på 0,14%-enheter sammenlignet med 2. kvartal Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økt innbetaling til SpareBank 1 Gruppen knyttet til utvikling av felles nettbank, økte kostnader til markedsføring og økte ordinære avskrivninger. Utviklingen i de ordinære driftskostnadene hittil i år er i samsvar med bankens forutsetninger for 2000 og bankens langsiktige mål om en mer kostnadseffektiv drift. Konsernet hadde 848 utlønnede årsverk pr Engangskostnader: I tillegg til ordinære driftskostnader har banken bokført 69 mill kroner i engangskostnader i 2. kvartal 2000 knyttet til: Bankens andel av kostnadene ved overgang til felles teknologisk plattform 44 mill kroner SpareBank 1 Gruppens overgang til felles teknologisk plattform er igangsatt, og forhandlinger med EDB Fellesdata AS er gjennomført. Sparebanken Nord-Norge har i 2. kvartal 2000 avsatt sin totale andel av konverteringskostnadene tilsvarende 44 mill kroner. SpareBank 1 Gruppens nye driftsavtale med EDB Fellesdata AS innebærer for banken at vår andel av konverteringskostnadene vil være inntjent i løpet av ca 2 år ved reduksjon i de årlige driftskostnadene. Kostnadsføring av merverdi ved kjøp av VÅR Banks virksomhet i Nord-Norge 25 mill kroner

4 Sparebanken Nord-Norge betalte en merpris ved kjøp av porteføljen fra VÅR Banks virksomhet i Nord-Norge på 45 mill kroner. På grunn av de forhold som oppstod ved overtakelsen har banken valgt å utgiftsføre 25 mill kroner av denne merverdien i 2. kvartal Rest merverdi på 20 mill kroner som i det alt vesentligste kan henføres til utlånsporteføljen, avskrives over 4 år, hvilket tilsvarer porteføljens antatte gjennomsnittlige løpetid. Avskrivningene fremkommer som en reduksjon i renteinntektene med 5 mill kroner i året. Lave tap og kontrollert mislighold Konsernets brutto tap pr var 57 mill kroner, mens inngang på tidligere avskrevne lån var 17 mill kroner. Dette ga et nettotap på 40 mill kroner, eller 0,29% av brutto utlån. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 41 mill kroner og 0,35%. Av ovennevnte netto tap på 40 mill kroner pr utgjør avsetning til uspesifiserte tap 15 mill kroner. SpareBank 1 Nord-Norge har i forbindelse med overtakelsen av utlånsporteføljen fra VÅR Banks virksomhet i Nord-Norge fått overført 20,5 mill kroner i tapsavsetninger, hvorav 14,7 mill kroner er overført i 2. kvartal I tillegg vil banken få overført ca 10 mill kroner i 3. kvartal Netto misligholdte lån og garantier pr var 356 mill kroner, eller 1,27 % av brutto utlån. Dette er en økning på 88 mill kroner fra Konsernets mislighold av lån er fortsatt lavt, og er en indikasjon på at de kontrolltiltak og styringssystemer som benyttes samsvarer med styrets mål om at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil. Forvaltningskapital Konsernets forvaltningskapital var mill kroner pr For de siste 12 månedene representerer dette en vekst på mill kroner, eller 16,9%. Utlån og innskudd Konsernets brutto utlån til kunder var mill kroner pr Sammenlignet med tilsvarende periode i 1999 er det en økning på mill kroner som gir en vekst på 18,5%. Reduksjonen i kapitaldekningen skyldes i all hovedsak økning i beregningsgrunnlaget som følge av generell vekst i utlån og overtakelse av VÅR Banks portefølje i Nord-Norge. Resultatet hittil i år er ikke tillagt kjernekapitalen. Kapitaldekningen tillagt 50% av resultatet etter skatt pr tilsvarer en økning på 0,46 %. I forbindelse med SpareBank 1 Gruppens overtakelse av VÅR Gruppen ASA og forfall av ansvarlig lån, har banken i 2. kvartal 2000 tatt opp 277 mill kroner i nye ansvarlige lån. Bankens grunnfondsbeviseiere Siden årsskiftet er antall grunnfondsbeviseiere økt med 169 til Antall nordnorske grunnfondsbeviseiere er 1363 pr Oversikt over bankens 20 største grunnfondsbeviseiere fremgår av noteopplysninger. Banken har gjennomført en rettet emisjon mot ansatte. Det er tegnet grunnfondsbevis, og bankens grunnfondsbeviskapital vil i den forbindelse øke med 10,4 mill kroner i 3.kvartal Tidligere års avsatte midler til ansattefond er benyttet ved emisjonen, og alle ansatte er dermed blitt eiere av grunnfondsbevis i banken. Rating av Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge har fått rating fra de internasjonale ratingbyråene Moody s og Fitch IBCA. Den oppnådde langsiktige rating er henholdsvis A3 og A-, mens den kortsiktige rating er henholdsvis P2 og F2. Banken er meget tilfreds med den oppnådde ratingen som ytterligere vil forbedre bankens innlånsmuligheter i det internasjonale markedet. Oppsummering Hovedstyret er svært fornøyd med resultatutviklingen hittil i år. Banken har hatt en god vekst i både utlån og innskudd og inntektene fra salg av fonds- og forsikringsprodukter er økt vesentlig. Banken er etter styrets vurdering godt posisjonert for å ta aktiv del i landsdelens utvikling både i personmarkedet og næringslivsmarkedet. Styret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil. Tromsø, 1. august 2000 Hovedstyret i SPAREBANKEN NORD-NORGE Konsernets innskudd fra kunder var mill kroner pr Økningen siste 12 måneder var på mill kroner eller 12,4%. Overtakelsen av VÅR Banks avdeling Nord-Norge og den generelle veksten innebærer at egenfinansieringen er redusert. Dette er kompensert ved opptak av sertifikat- og obligasjonslån. Egenkapital og kapitaldekning Kapitaldekningen var pr ,47% av beregningsgrunnlaget. Ved årsskiftet var kapital- dekningen 10,58 %. Av dette utgjør kjernekapitalen 7,46 % (8,49 %).

5 BALANSE MORBANKEN KONSERN EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger spesifiserte tapsavsetninger uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Minoritetsinteresser Sum gjeld Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Gavefond Utjevningsfond Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

6 RESULTATREGNSKAP (BELØP I MILL. KRONER) (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendring og gevinst/ tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Sum netto inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap og skatter Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

7 MISLIGHOLDTE LÅN, TAPSUTSATTE ENGASJEMENT OG NULLFORRENTEDE LÅN (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN Totalt misligholdte lån og garantier Spesifiserte tapsavsetninger = Netto misligholdte lån og garantier Misligholdte lån hvor inntektsføringen av renter er stoppet TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Konstaterte tap Inngang på tidligere konstaterte tap = Tap på utlån, garantier m.v Konstaterte tap fordeles som følger: Konstaterte tap på engasjement som det tidligere er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for Konstaterte tap på engasjement som det tidligere år ikke er avsatt for =Sum konstaterte tap KAPITALDEKNINGEN (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN Kjernekapital (1) Tilleggskapital utover kjernekapitalen Fradragsposter: Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Kapitaldekningsreserve Goodwill Netto ansvarlig kapital Totalt risikovektet volum ,66% 10,04% 11,22% Kapitaldekning i % 10,47% 10,08% 10,58% (1) Ved kvartalene er ikke årets opparbeidede resultat inkludert i kjernekapitalen.

8 RESULTATANALYSE - konsern % p.a av snitt forvaltn Renteinntekter og lignende inntekter ,63% 8,49% 8,07% Rentekostnader og lignende kostnader ,68% 5,44% 4,94% Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,95% 3,05% 3,13% Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning ,09% 0,13% 0,05% Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,80% 0,71% 0,71% Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester ,20% 0,19% 0,18% Netto gevinst/ tap på valuta og verdipapirer ,12% 0,26% 0,30% Andre driftsinntekter ,09% 0,11% 0,11% Sum driftsinntekter ,66% 1,02% 0,99% Sum netto inntekter ,61% 4,07% 4,12% Lønn og generelle administrasjonskostnader ,70% 1,80% 1,91% Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler ,22% 0,24% 0,24% Andre driftskostnader ,80% 0,37% 0,37% Sum driftskostnader ,72% 2,41% 2,52% Resultat før tap og nedskrivninger ,89% 1,66% 1,60% Tap på utlån, garantier m.v ,26% 0,31% 0,34% Tap/gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler ,46% 0,38% 0,18% Resultat før skattekostnader ,09% 1,73% 1,44% Skatt på ordinært resultat ,64% 0,35% 0,38% Resultat av ordinær drift etter skatt ,45% 1,38% 1,06%

9 NØKKELTALL Morbanken Grunnfondsbevis Overskudd pr. grunnfondsbevis i kroner 33,17 28,79 23,26 Egenkapital pr. grunnfondsbevis i kroner 139,71 132,32 139,71 Kurs grunnfondsbevis Grunnfondsbeviskapital , , ,60 Konsern Rentabilitet/lønnsomhet Kostnader i % av netto inntekter 1 75,27% (62,73%) 59,44% 61,16% Kostnader i % av netto inntekter 2 72,89% (60,74%) 63,44% 65,97% (ekskl. netto kursgevinst) Egenkapitalrentabilitet før skatt 3 32,60% 25,96% 22,75% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 22,56% 20,63% 16,72% Utlånsportefølje og tapsavsetninger Tap på utlån i % av brutto utlån 4 0,29% 0,35% 0,37% Tapsavsetninger i % av brutto utlån 5 1,35% 1,28% 1,29% Spesifiserte tapsavsetninger i % av brutto utlån 0,62% 0,56% 0,53% Uspesifiserte tapsavsetninger i % av brutto utlån 0,73% 0,72% 0,76% Brutto mislighold i % av brutto utlån 6 1,89% 1,76% 1,61% Netto mislighold i % av brutto utlån 7 1,27% 1,20% 1,08% Soliditet Kapitaldekning 8 10,47% 10,08% 10,58% Kjernekapitaldekning 7,46% 7,87% 8,49% Risikovektet beregningsgrunnlag Balanseutvikling Forvaltningskapital Vekst forvaltningskapital siste 12 mnd. 16,90% 7,72% 9,58% Gjennomsnittlig forvaltningskapital Sertifikater, obligasjoner og rentebærende verdipapirer Brutto utlån til kunder Vekst brutto utlån til kunder siste 12 mnd. 18,50% 5,03% 9,80% Tapsavsetninger Innskudd fra kunder Vekst innskudd fra kunder siste 12 mnd. 12,42% 0,87% 1,79% DEFINISJONER 1 Sum kostnader i prosent av sum netto inntekter 2 Sum kostnader i prosent av sum netto inntekter med fratrekk av netto gevinst/tap på verdipapirer og valuta 3 Resultat før ekstraordinære poster i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. 4 Tap i prosent av brutto utlån. 5 Tapsavsetninger (sum spesifiserte og uspesifiserte) i prosent av brutto utlån. 6 Brutto mislighold kunder i prosent av brutto utlån til kunder. 7 Netto mislighold til kunder med fratrekk av spesifiserte og uspesifiserte avsetninger i prosent av brutto utlån. 8 Netto ansvarlig kapital i % av totalt risikovektet beløp 9 Beregnet som snitt av forvaltningskapital for hvert kvartal i de enkelte årene, samt IB.

10 Grunnfondsbevis 200 Kursutvikling grunnfondsbevis 700 Omsetning grunnfondsbevis kroner jan-99 mar-99 mai-99 jul-99 sept-99 nov-99 jan-00 mar-00 mai-00 feb-99 apr-99 jun-99 aug-99 okt-99 des-99 feb-00 apr-00 juni-00 Tusen apr-99 jun-99 aug-99 okt-99 des-99 feb-00 apr-00 juni-00 mai-99 jul-99 sept-99 nov-99 jan-00 mar-00 mai-00 Utbyttepolitikk Sparebanken Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avsetning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. Banken vil foreta avsetninger til og disponere fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter. De 20 største grunnfondsbeviseierne pr De 20 største nordnorske grunnfondsbeviseierne pr EIERE ANTALL (1) ANDEL (2) ANTALL (1) ANDEL (2) Swedbank Markets (klient konto) ,58% Troms Fylkes Dampskibsselskap AS, Tromsø ,35% Folketrygdfondet ,47% Eriksen Eiendom AS, Bardufoss ,68% SpareBank 1 Rogaland ,63% Rasmussen Holding A/S, Napp ,68% Swedbank Markets ,31% Nordlandsbanken AS, Bodø ,51% FRAMO Development AS ,78% Troms Kraft AS, Tromsø ,49% Frank Mohn AS ,77% OVDS ASA, Narvik ,46% SpareBank 1 Midt-Norge ,70% Norges Råfisklag, Tromsø ,44% Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,43% Per Strand AS, Harstad ,39% Wenaasgruppen AS ,36% Tromsø Kullkran AS, Tromsø ,38% Troms Fylkes Dampskibsselskap AS ,35% Bj. Rasch-Tellefsen, Harstad ,36% Tine Pensjonskasse ,23% Asbjørn Hansen, Tromsø ,33% Wenaas Holding AS ,89% Berg Holding AS, Moen ,32% Nordås Invest AS ,86% Stein H. Enoksen, Gryllefjord ,32% Sparebanken NOR ,82% Halfdan Jakobsen, Tromsø ,31% Oslo Kommunale Pensjonskasse ,82% Odd B. Johannessen, Tromsø ,27% Ringerikes Sparebank ,80% Per Grønvoll, Tromsø ,24% Institusjonen Fritt Ord ,77% Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø ,23% Eriksen Eiendom AS ,68% Ludwig Mack AS, Tromsø ,23% Rasmussen Holding AS ,68% Lofoten Trålrederi AS, Stamsund ,23% Fred Olsen & Co's pensjonsfond ,65% Asbjørn Pedersen, Harstad ,18% SUM ,58% SUM ,40% (1) Antall grunnfondsbevis 2) Andel av total grunnfondsbeviskapital EIERE

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.snn.no

ÅRSRAPPORT. www.snn.no ÅRSRAPPORT 2 0 0 1 www.snn.no I N N H O L D Sammendrag 1 Nøkkeltall 4 Årsberetning 2001 5 Resultatregnskap 16 Balanse eiendeler, gjeld og egenkapital 17 Kontantstrømanalyse 18 Noter 19 Resultatanalyse

Detaljer

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 165. driftsår kvartalsrapport 20 Kvartalsrapport 3. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer