Handlingsprogram/ økonomiplan og Årsbudsjett Justering av strategiske valg i kommunedelplanene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015. Justering av strategiske valg i kommunedelplanene"

Transkript

1 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan og Årsbudsjett 2015 Justering av strategiske valg i kommunedelplanene «Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Arkivsak 14/ Side 1

2 Handlingsprogram/Økonomiplan Justering av strategiske valg i kommunedelplanene INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING SAMFUNNSUTVIKLING ENDRINGER/TILLEGG TIL STRATEGIER KOMMUNEORGANISASJON ENDRINGER/TILLEGG TIL STRATEGIER KULTUR TILLEGG/ENDRINGER MÅL OG STRATEGIER OPPVEKST TILLEGG/ENDRINGER STRATEGIER OMSORG TILLEGG/ENDRINGER STRATEGIER TEKNISK TILLEGG/ENDRINGER STRATEGIER INVESTERING GENERELT OM INVESTERINGER TILTAK INVESTERINGER LÅNEOPPTAK VEKTET GJENNOMSNITTLIG AVDRAGSTID FOR BUDSJETTERTE LÅNEOPPTAK I LÅNEOPPTAK I

3 Handlingsprogram/Økonomiplan Justering av strategiske valg i kommunedelplanene 1 RÅDMAN NENS INNLEDNING Gjennom rapporteringen per 1. tertial i år ble det tydelig at Lunner kommune ville få et underskudd ved årets slutt anslått til å være ca 13 mill. kroner. Kommunestyret vedtok 12. juni i år en rekke justeringer av budsjettet med lavere forventet skatteinnt ekt og lavere nivå på tjenestetilbudet for ProsessenVarig balanse 1 ble gjennomført, slik at prognosen ble bedret. Tiltakene skal være varige, og vil derfor bidra til å bringe driftsbudsjettet i balanse for Likevel byr 2015 på ytterligere utf ordringer i form av inndekning av antatt resterende underskudd i 2014, samt midler til å dekke vedtatte investeringer. Formannskapet ga i møtet 5. juni 2014 rådmannen føringer om at det skulle utarbeide s et budsjett for 2015 ytterli gere nedjustert med 12 mill. kroner. Dissetiltakene legger formannskapet ut på egen høring den 19. september. Høringsbehandling og vedtak av disse tiltakene er planlagt i formannskapet den 9. oktober og kommunestyret tilsvarende den 16. oktober. Varig Balanse, del 1, fase 1 (2014), fase 2 (2015) og del 2 (2015) kan beskrives i følgende figur: Lunner kommune har i 2014 gjort en omfattende gjennomgang av en rekke av kommunens tjenester, kjent som Tjenesteoptimalisering. Viktige deler av dette omstilling sarbeidet har skjedd gjennom et trepartssamarbeid. Det er rådmannens opplevelse at dette har gitt klokere valg, bedre løsninger og større gjennomføringsevne. Både i del 1 og 2 av Varig Balansehar det vært nødvendig med nedbemanninger, også i form av oppsigelser. Dette er krevende prosesserog endringer for de berørte. Lunner kommune vil gjøre sitt beste for at kommunen også i dette skal være en god arbeidsgiver. Arbeidet med Varig balanse har medført en omfattende jakt på andre kommuners bedre praksis. Det gir at reduserte budsjettrammer vil kreve en vurdering av å endre strategi (retning) versus omfang (tjenestetilbud). Det er rådmannens intensjon at Lunner kommune skal klare å gå i samme retning med noe lavere nivå på tjenestetilbudet. Arbeidet med Varig balanse del I og II skal sikre at kommunen har et forsvarlig driftsnivå, som samsvarer med kommunens reelle inntektsnivå. Arbeidet har som målsetning at endringer og nedtak skal gi varige effekter, slik at det er mulig å videreutvikle driften og investere for fremtiden. Det er viktig at oppbyggingen av tjenester og tjenestenivå skal skje på rett tid, det vil si når behovet er der, ikke for tidlig, og ikke for sent. 3

4 Samtidig må vi evne å være innovative i forhold til hva vi har lært av kommuner med mindre økonomiske rammer enn Lunner, og som samtidig leverer gode tjenester. Varig Balanse gjennomføres for å sikre en robust økonomi i Lunner over flere år. Selv om statsbudsjettet per i dag ikke er kjent i forhold til å bedre kommunens økonomi, er omstillingen nødvendig slik at man både skal unngå tilsvarende prosesser hvert år og har rom for å gjøre planlagte og nødvendige investeringer. Med bakgrunn i Varig Balanses effekt på tjenesteytingen i Lunner kommune vil det i løpet av høsten bli gjennomført ulike utredninger: Det pågår et arbeid med barnehageutredning parallelt med plan og budsjettarbeidet. Utredningen vil gjennom sitt mandat peke på forhold knyttet til organisering, ressursfordeling og bemanning. Målsetningen er å harmonisere anbefalinger og konklusjoner i utredningen med sluttføring av budsjettet senhøsten Rådmannen vil se på en skolebruksplan, med hovedfokus på Harestua grunnet demografiutviklingen i kommunen. Det finnes flere måter å organisere en kommune. I løpet av høsten vil dagens organisering bli evaluert. Jakten på bedre praksis i andre kommuner kan medføre flere utredninger. Dette dokumentet synliggjør derfor nødvendige justeringer i de strategiske valgene i de seks kommunedelplanene slik at de samsvarer med de økonomiske rammene og handlingsrommet som finnes etter at tiltakene i Varig Balanse er gjennomført. Du anbefales derfor å se rulleringen av kommuneplanene i sammenheng med tiltakene i Varig Balanse. Lunner, september 2014 Rådmann 4

5 2 SAMFUNNSUTVIKLING 2.1 Endringer/tillegg til strategier I dette kapittelet er endringer/tillegg foreslått for følgende punkter: 2.4 Klima og energi Følgende strategi utgår som følge av at avtalene vedrørende Energikanalen/Energiportalen ikke forlenges: Det skal legges til rette for at husholdninger har tilgang til relevant informasjon og veiledning, samt økonomiske støtteordninger som kan utløse energieffektivisering og energiomlegging som ellers ikke ville blitt gjort. 2.7 Annen næring Følgende strategi utgår som følge av at støtte til næringslivet er redusert (kr ,-): Lunner kommune skal drive aktiv markedsføring og omdømmeprofilering o Utvikle en visuell identitet. Profil/logo o Utvikle en attraktiv hjemmeside med egen fane om næringslivet o Utvikle en «skrytebrosjyre» o Stå på stands og drive utadrettet tiltak o Bruke og støtte Regionrådets kommunikasjonsstrategi o Annonsering i tidsskrifter og på websider 5

6 3 KOMMUNEORGANISASJON 3.1 Endringer/tillegg til strategier I dette kapittelet er endringer/tillegg foreslått for følgende punkter: Inkluderende arbeidsliv Endres fra: Røykeforbud i alle kommunale bygg. Røyking på anviste plasser på kommunens utearealer. Holdningsskapende, forebyggende og ivaretagende tiltak for enkeltindividet og mennesker i mellom. Endres til: Røykeforbud i arbeidstiden for alle kommunens ansatte. Endres alternativt til: Røykeforbud i alle kommunale bygg, utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter og kommunale kjøretøyer og på skolenes og barnehagenes uteområder. Røyking kun tillatt på anviste plasser på kommunens utearealer. Holdningsskapende, forebyggende og ivaretagende tiltak for enkeltindividet og mennesker i mellom. Utvikle et overordnet system for skolene for forebygging av vold og aggressiv adferd i skolen. Systemet skal være en del av kommunens HMS-system. 6

7 4 KULTUR 4.1 Tillegg/endringer mål og strategier I dette kapittelet er endringer/tillegg foreslått for følgende punkter: 2.3 Kulturskolen Som følge av redusert bevilgning til kulturskolen tas følgende målsetting ut: Målsetting Ambisjon Målemetode Øke kapasiteten slik at flere elever får tilbud i kulturskolen Bevilgningen økes med 20% i løpet av 4-årsperioden KOSTRA Følgende strategi tas ut som følge av at det er utarbeidet forslag til Virksomhetsplan for Kulturskolen: Det utarbeides en utviklingsplan for kulturskolen i Lunner. Dette for å sikre ønsket utvikling og nødvendige vedtak og bevilgninger. Virksomhetsplanen for Kulturskolen blir lagt fram for politisk behandling høsten

8 5 OPPVEKST 5.1 Tillegg/endringer strategier I dette kapittelet er endringer/tillegg foreslått for følgende punkter: 2.3 Pedagogisk psykologisk tjeneste Følgende strategi går ut: Bemanningen styrkes, særlig i forhold til å kunne ivareta de kompetanse- og utviklingsrettede oppgavene i forhold til skoler og barnehager. Økt antall saker binder PPT opp i utredningsarbeid. En styrking av tjenesten gir muligheter for veiledning og utvikling av skoler og barnehager og setter de i stand til, på egen hånd, å sette inn innsats tidlig. Utvikle et godt faglig nettverkssamarbeid med de andre PPT-kontorene på Hadeland. Opphør av interkommunalt samarbeid medfører behov for å sikre et godt faglig fellesskap gjennom nettverk med de andre PPT på Hadeland. 2.4 Barnehager Følgende strategi går ut: Bemanningen i barnehagene prioriteres økt i forhold til dagens nivå. Øke ressursen til styrerfunksjonen i de store barnehagene. Muligheter for økning av øvrig bemanning i Lunners barnehager vurderes fortløpende med tanke på rom for å øke voksentetthet, og videreføre opplegget knyttet til barn som har behov for spesialpedagogiske tiltak. Det må jobbes aktivt med å rekruttere og beholde kvalifisert personale spesielt pedagoger. Være aktiv pådriver i å legge til rette for fortsatt desentralisert utdanning. Nye strategier: Kommunen deltar i satsingen «Trafikksikker kommune». Det utvikles felles tiltak innenfor dette området på barnehagesektoren. Satsing på språkpedagog til minoritetsspråklige som et lavterskeltilbud. Endre organisering for støtteassistenter og spesialpedagogisk hjelp i barnehagene for å få en bedre ressursutnyttelse. 2.5 Skole Redaksjonelle endringer Deltakelse i «Ungdomstrinn i utvikling» (tidligere GNIST) nasjonalt utviklingsprogram for ungdomstrinnet Gjennom et skolebasert utviklingsprogram som starter på Hadeland høsten 2014, skal ungdomstrinnet utvikle sin undervisning slik at elevenes grunnleggende ferdigheter innen lesing, regning og skriving styrkes. Samtidig vil fokus på klasseledelse bli videreført fra Læringsmiljø Hadeland Skolene aktiviseres på en positiv måte i natur-, klima- og energiarbeid 8

9 Det settes i gang systematisk holdningsarbeid om temaene gjennom egnede programmer og aktiviteter. Den naturlige skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om natur og samfunn, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnopplæringen. Programmet vurderes innført i skolene i Lunner.(Naturlig skolesekk og klima/energi slås sammen) Nye strategier: Kommunen deltar i satsingen «Trafikksikker kommune». Det utvikles felles tiltak innenfor dette området på skolesektoren. 2.8 Flyktningetjenesten Antall flyktninger som bosettes i Lunner kommune skal sees i sammenheng med kommunens tjenestetilbud og nivå på disse. 9

10 6 OMSORG 6.1 Tillegg/endringer strategier I dette kapittelet er endringer/tillegg foreslått for følgende punkter: 2.1 Omsorg i institusjon Følgende strategier endres fra: «Det etableres nytt sykehjem med tilhørende bemannede omsorgsboliger og base for hjemmetjenesten nord i kommunen.» til: Det etableres nytt sykehjem med tilhørende bemannede omsorgsboliger og base for hjemmetjenesten. Følgende strategier endres fra: «På Harestua skal det etableres dagaktivitetssenter og omsorgsboliger som bemannes fra tilhørende base for hjemmetjenester.» til: Det etableres dagaktivitetssenter og omsorgsboliger som bemannes fra tilhørende base for hjemmetjenester. Antall langtidsplasser i institusjon reduseres og inntakskriteriene for institusjonsopphold revideres. 2.3 Hjemmebaserte tjenester Kommunen deltar i Nasjonalt læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i kommunene. Prosjekt hverdagsrehabilitering gjennomføres for å redusere og/eller utsette behovet for omfattende omsorgstjenester. 2.4 Omsorg i bolig Redaksjonelle endringer: «Omsorg i bolig (TT)» endres til «Omsorg i bolig» Utrede muligheten for etablering av bemannede omsorgsboliger på Bergo. 2.5 Psykisk helse Endring av 1. kulepunkt fra: «Utvidelse av dagens kontor for psykisk helse til et bo- og veiledningsteam/miljøarbeidertjeneste med utvidete åpningstider..» til: «Utvikle dagens kontor for psykisk helse til også å omfatte et bo- og veiledningsteam.» Utvidede åpningstider strykes fra teksten. 10

11 2.6 Differensierte dagtilbud Følgende strategi utgår, som konsekvens av at Bergosenteret nedlegges Dagtilbudet for eldre og uføre ved Bergosenteret ses i sammenheng med dagaktivitetstilbud på Los og på Harestua, og det utredes om Bergosenteret kan være et dagsenter for eldre på vedtak. Et dagtilbud er et godt forebyggende tiltak som bidrar til en meningsfull hverdag og utsetter behovet for mer omfattende omsorgstjenester. Etablere økt antall vedtaksbaserte dagaktivitetsplasser på Lunner omsorgssenter. 11

12 7 TEKNISK 7.1 Tillegg/endringer strategier 2.6 Trafikksikkerhet Som følge av at Lunner kommune deltar i ordningen «Trafikksikker kommune», innebærer dette at følgende kriterier skal være implementert innen 15. november 2015: Følgende strategi utgår, da dette fanges opp innenfor «Trafikksikker kommune»: 12

13 Handlingsplan / Økonomiplan Kommunen skal, i samarbeid med andre relevante instanser, gjennomføre informasjonskampanje i forbindelse med skolestart. Det skal alltid vurderes holdningsskapende tiltak i stedet for eller i tillegg til fysiske tiltak. Trafikksikkerhetstiltak i prioritert rekkefølge: Pri Veg Tiltak ÅDT Estimat kostnader Merknad Fortau Solvang- Oulie, Mangler 250m fortau for å få sammenhengende gang- og 1 Fylkesveg 5 ca 200 m sykkelnett mellom Lunner sentrum og Lunner barneskole. Det er 1170 Inne i HP fylkesveger gangavstand mellom Lunner sentrum og Lunner barneskole, 1, km. Strekningen er definert som særlig trafikkfarlig skoleveg. Etter 2 Fylkesveg 16 Fortau, Grua sentrum, ca 100 m Brudd i sammenhengende fortau. Strekningen har et kaotisk trafikkbilde. G/s-veg/fortau fra Kalvsjø dagligvare til Folkets hus, Dette er særlig trafikkfarlig skoleveg. Strekningen er definert som særlig trafikkfarlig for elver trinn. Tiltaket vil medføre at elever langs fylkesveg 13 Oppenvegen kan gå til Lunner 3 Fylkesveg m 785 barneskole. Oppland fylkeskommune har påbegynt arbeidet med reguleringsplan. Inne i HP fylkesveger 2015 Strekningen har fartsgrense RV 35 (E16) Avkjøringer til Lunner, Som et minimum bør krysset ved Kalvsjø få belysning og både oppe ved Kalvsjø og vurdering av sikt. ved Berge 5 Fylkesveg 16, arm til Roa st 6 Fylkesveg 3 7 Fylkesveg 12 8 Fv 16 9 Fv Fv Kommunal veg 12 Riksveg 4 Fortau, 1 km Prosjektet påbegynnes i 2013 G/sveg/fortau Melbykrysset - Heimly - avkjøring Lunner barneskole Fortau fra x fv 13 til Schiongsvingen, ca 200 m Inne i HP fylkesveger 2017 G/s-veg fra Skolevegen til innkjøring til Viubråtan, 1,4 km G/s-veg/fortau Volla- Lunner sentrum, 1 km G/s-veg Grua idrettsplass- Grua Auto, 1 km Kryssløsning Lunnerlinna Lunnerkollen Korsrudlinna G/s-veg fra Roa mot Gran grense Det er tidvis stor trafikk på strekningen opp til stasjonen. Høg fart inn mot avgangstider for tog. Vegen er delvis svingete og uoversiktlig. Det er mangelfull påstigningsplass for skoleelever til Lunner barneskole på vegstrekningen. I området er det to barnehager. Nedre del av strekningen er sentrumsområde med et kaotisk trafikkbilde. Midlertidig avtale om gangforbindelse til Lunner barneskole erstattes med permanent løsning langsfylkesvegen Brudd i sammenhengende fortau/gang- og sykkelveg. Strekningen er skoleveg for ca. 50 elever. Fv 12 har ÅDT 2570 og Fv 13 har ÅDT Fartsgrense er 50. Det er gatebelysning. Fra Skolevegen til Haneknemoen ligger deler av traseen klar som Gamle kongeveg. Fra Haneknemoen til innkjøring til Viubråtan er vegen grovplanert i fb med VA-anlegg. Prosjektet innebærer asfaltering av hele strekningen og gatelys på strekningen Skolevegen - Observatorievegen. Dette er særlig trafikkfarlig skoleveg. Vegen er både smal og svingete. Strekningen har fartsgrense 50. Strekningen er betraktet som særlig trafikkfarlig for elever til og med 4. trinn hele året og for 5. 7 trinn i vinterhalvåret. Strekningen har fartsgrense 60. Forutsettes gjennomført gjennom utbyggingsavtaler Hadelandsparken. Dette prosjektet bør sees i sammenheng med utbygging av Liåker Sees i sammenheng med reguleringsplan ny RV4 13 Fv 16 G/s-veg fra Bøhrentangen til Harestua senter Ikke kostnadsberegnet. Tiltaket vil ligge innenfor Marka-grensa. 13

14 2.8 Bygningsmessig vedlikehold inkl. renhold og vaktmestertjenester Handlingsplan / Økonomiplan Ved revisjon av Kommunedelplan Teknisk skjedde det en feil mellom at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn og at den ble vedtatt endelig i kommunestyret. To strategiske valg som var vedtatt i høringsforslaget falt ut i endelig forslag. Følgende strategier foreslås derfor lagt inn ved rullering av planen for : Ved vedtak av nye investeringer på eiendom skal framtidige vedlikeholdskostnader inngå i samme vedtak (P3-vedtaket). Budsjetterte vedlikeholdskostnader skal avsettes til bundet driftsfond. Kommunens håndverkerlag må bemanningsmessig tilpasses de investeringsprosjekter kommunen til enhver tid skal gjennomføre i egen regi. Kommunens vaktmestertjeneste organiseres hovedsakelig som ambulerende tjeneste. Tjenestestedene må melde inn oppdrag gjennom Facilit. 14

15 8 INVESTERING 8.1 Generelt om investeringer Investeringer i planperioden har en ramme på 104,235 mill. kroner. Prioriterte tiltak til investeringer innebærer låneopptak på til sammen 61,177 mill. kroner totalt i 4- årsperioden hvorav 3,1 mill. kroner er selvfinansierende. Det vil si at låneopptak utover selvfinansierende er 58,077 mill. kroner hvorav kr 11,8 mill. kroner i I tillegg kommer vedtak fra 2014 som det ikke er gjort låneopptak for, jf. tabell i kapittel 9.1. Det vises til arbeidet med å skape varig balanse i kommunens driftsøkonomi. I den forbindelse er det viktig at det gjøres en avveining mellom nødvendig økning i finanskostnader og de kutt i driftsbudsjettet dette vil måtte medføre. Med selvfinansierende lån menes her lån innen vann- og avløpssektoren, hvor selvkostberegninger kommer til anvendelse. Investeringsbudsjettet er utarbeidet iht. veileder for Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Dette innebærer at flerårige prosjekter fordeles over årene iht. forventet fremdriftsplan for prosjektet. Finansiering for prosjekter som strekker seg over mer enn ett budsjettår vil således vedtas årlig og ikke 100% i år 1 slik som tidligere. Rutinen for budsjettering av investeringer innebærer bl.a. følgende: Kostnadsramme for prosjektet er et separat årsuavhengig vedtak som setter den økonomiske rammen for prosjektet og gir grunnlag for økonomiplanlegging. Økonomiplan investering er et separat planvedtak og har som formål å planlegge kommunens fremtidige virksomhet. Årsbudsjett investering er et separat bevilgningsvedtak med finansiering for budsjettåret. Finansiering skjer ikke per prosjekt, men for investeringsbudsjettet som helhet. Dette med grunnlag i at alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen unntatt øremerket finansiering fra andre. I dette dokumentet ligger årets nye investeringer inne. Før endelig behandling i desember vil vi imidlertid inkludere rebudsjettering av gjenstående arbeid på påbegynte ikke ferdige prosjekter. Den endelige rebudsjetteringen kan ikke skje før etter årsavslutning for 2014 med endelige tall. Dette vil ikke påvirke låneopptaket. 15

16 8.2 Tiltak investeringer Beløp i hele 1000-kroner Tiltak Kode Plan Prio plan Prio tot KOMMENTAR Dette gjelder allerede etablerte lån og er Formidlingslån F TE differansen mellom nedbetaling av lån og utlån. Idrettshall, basishall og bordtennis Klemma V KU K-sak 86/14 gir prosjektet en kostnadsramme på 130,8 mnok. Tidligere vedtatt HPØ ,9 mnok, hvorav 62,34 mnok i Foreløpig vurdering av kostnader pr funksjon som følger: Idrett 75,8 mnok, barnehage 45 mnok og utomhus (i teknisk plan) 10 mnok. Fordelingen pr funksjon vil endres etter detaljprosjektering og anbud- og meldes opp til nytt P4-b vedtak. Harestua skole kultursal V KU 540 Budsjettert sammen med idrettshall i P Barnehage Klemmaparken V OP K-sak 86/14 gir prosjektet en kostnadsramme på 130,8 mnok. Tidligere vedtatt 111,9 mnok. Foreløpig vurdering av kostnader pr funksjon som følger: Idrett 75,8 mnok, barnehage 45 mnok og utomhus (i teknisk plan) 10 mnok. Fordelingen pr funksjon vil endres etter detaljprosjektering og anbud- og meldes opp til nytt P4-b vedtak. Egenkapitaltilskudd KLP V OR Finansieres med driftsmidler. Legger inn en økning hvert år. Ettersom lønnskostnadene vår øker noe fra år til år, vil også denne utgiften øke noe. Bidrag etablering av Klemmaparken V TE 515 Jf. utbyggingsavtale med Lunner Almenning. Uteområde inkl. aktivitetspark Klemma V TE K-sak 86/14 gir prosjektet en kostnadsramme på 130,8 mnok. Tidligere vedtatt 111,9 mnok. Foreløpig vurdering av kostnader pr funksjon som følger: Idrett 75,8 mnok, barnehage 45 mnok og utomhus (i teknisk plan) 10 mnok. Fordelingen pr funksjon vil endres etter detaljprosjektering og anbud- og meldes opp til nytt P4-b vedtak. E&I felles maskiner driftsteknisk S TE Utstyr knyttet til driftsbasen Volla. IKT - årlige investeringer O OR Generelt. IKT - årlige investeringer O OR Gjelder IT-investeringer i skolesektoren. Trafikksikkerhetstiltak O TE Til arbeid med prioriterte tiltak i trafikksikkerhetsplan. I 2015 og 2016 delfinansieres prosjektet med kr i bruk av fond. I 2017 delfinansieres prosjektet med kr i bruk av fond. Resten 600 finansieres ved momskomp. og lån. Rehabiliteringsprosjekter Kirken KU Diverse tiltak i Lunner kirke, Grua kirke og Oppdalen kapell. Man kan søke 400 rentekompensasjon for hele prosjektet. Grøa vannverk S TE 500 Det må legges ny vannledning fra skjeldbreia til Grøa for å ha tilstrekkelig vannforsyning når Gran kobles til for fullt. Lunner kommunes andel av prosjekteringsutgifter er kr (kr faktureres Gran). Kostemaskin TE 200 Gammel kostemaskin fra 1984 kollapset i vår. Lastebil Volla TE Behov for ny lastebil. Rema 1000 Grua tilknytning vann/avløp ca 120 m til det komm. systemet S TE 700 Rehabilitering VA anlegg S TE Rema 1000 har tidligere betalt kr som står på fond og dekker deler av investeringen. Det trengs midler til rehabilitering av gamle anlegg. Det er vedtatt i teknisk plan at det skal rehabiliteres 1 % av anlegget hvert år. Dette gjelder vann /avløp. (tabellen fortsetter på neste side). 16

17 Tiltak investeringer forts. Beløp i hele 1000-kroner Prio Prio Tiltak Kode Plan plan tot KOMMENTAR Ventilasjon klasserom Harestua skole TE Tiltak for reduksjon av radon og ventilasjon i de klasserom som ikke har ventilasjon i dag. Lunner Barneskole sannere asbest / eternitt tak på 2 paviljonger TE 800 Sanere asbest og eternitt tak slik at man ved evt. lekkasjer o.l. kan utbedre uten å stoppes av eternitt tekking. Lunner Barneskole -Utvidelse av 1 paviljong F (den med eks. heis) TE Fjerne pipe midt i eks. klasserom og utvide til 60 m2 klasserom. Lunner Barneskole - ny renholdssentral ca 15 m2 + utstyr TE 600 Dette vil avhjelpe dagens situasjon med lange avstander med tunge våte mopper, særlig på vinterstid. Grua skole - nytt skolekjøkken 112 m2 (skadedyr og utslitt) TE Hele rommet må renoveres, inkl. vinduer og alle overflater, samt innredning og hvitevarer. Grua skole - manglende solskjerming ca. 26 store vindusfelt TE 240 Påpekt i enøk rapport fra NEE og HMS tiltak. Harestua skole - manglende solskjerming ca 26 vinduer TE 250 Påpekt i HMS - rapport i 2012 HMS - øst. Adgangskontroll på rådhuset - ingen utvidelsesmulighet i eksisterende sentral TE 600 Det er behov for utvidelse til fløydører og bedre styring av systemet. Rådhuset - fløy areal/ teknisk/ frivilligsentral- nytt ventilasjonsaggregat (16000 m3) TE 850 Utskifting av vaskemaskiner, Frøystad,Harestua skole,barneskolen,eventyrskogen bh.(er ingen), rådhuset og tørketrommel på rådhuset TE 200 Felles maskiner og utstyr kjøkken LOS OM Felles maskiner og utstyr sykehjem og hjemmetjeneste LOS OM Minibuss LOS OM 400 Digitale nøkler hjemmetjenesten OM Digitalisering av eiendomsarkivet OR 100 Anlegget er underdimensjonert og gammelt. Tiltak for å få ned radonkonsentrasjonen. Dagens maskiner er gamle og det har vært mye reparasjoner på dem, særlig på maskinene på rådhuset. Diverse utstyr til kjøkken på LOS som vurderes som nødvendig for å sikre forsvarlig drift fremover. Dette er en vesentlig økning ift gjeldende HPØ. Diverse utstyr til Sykehjemmet og Hjemmetjenesten, bl.a. senger, madrasser, leselamper og nattbordskap. Nytt tiltak ift gjeldende HPØ. Planen er å kunne stå for kjøring av dagpasienter selv, f.eks. kjøring til tannlege med mer. Målet er å redusere taxiutgifter, anslått innsparing i 2015 er kroner i driftsbudsjettet. Nytt tiltak ift gjeldende HPØ. Vi har manko på nøkler til nøkkelbokser montert hos pas. som får hjemmetjenester. De har blitt borte/mistet samt at vi mangler nok til alle ansatte. Vurderer i samarbeid med Gran å gå til innkjøp av elektroniske nøkler som vil dokumentere tid for når og hvor lenge pas har besøk og av hvem. Pris noe usikker. Nytt tiltak ift gjeldende HPØ. Utrede samarbeide med IKA Opplandene i De er ny tilbyder på området. Sum prioriterte prosjekter Finansiering (beløp i hele 1000 kroner) Overføring fra drift Moms.komp Fond Annet Lån totalt* Sum finansiering

18 9 LÅNEOPPTAK Handlingsplan / Økonomiplan Vektet gjennomsnittlig avdragstid for budsjetterte låneopptak i 2015 Investering Avdrag- Beløp Avdrag Avdrag år 1 tid år 1 v/separate lån Bidrag etablering av Klemmaparken E&I felles maskiner driftsteknisk IKT - årlige investeringer IKT - årlige investeringer Trafikksikkerhetstiltak Rehabiliteringsprosjekter Kirken Grøa vannverk Kostemaskin Lastebil Volla Rema 1000 Grua tilknytning vann/avløp ca 120 m til det komm. systemet Rehabilitering VA anlegg Ventilasjon klasserom Harestua skole Lunner Barneskole sannere asbest / eternitt tak på 2 paviljonger Grua skole - nytt skolekjøkken 112 m2 (skadedyr og utslitt) Grua skole - manglende solskjerming ca. 26 store vindusfelt Harestua skole - manglende solskjerming ca 26 vinduer Utskifting av vaskemaskiner, Frøystad,Harestua skole,barneskolen,eventyrskogen bh.(er ingen), rådhuset og tørketrommel på rådhuset Felles maskiner og utstyr kjøkken LOS Felles maskiner og utstyr sykehjem og hjemmetjeneste LOS Minibuss LOS Digitale nøkler hjemmetjenesten Digitalisering av eiendomsarkivet Lånefinansiering av årets investeringer K-sak 45/14 Utarbeide reguleringsplan for Grua kirkegård K-sak 70/14 Dagsenter Psykiatri - økning i ramme K-sak 84/14 EPC prosjekt Lånefinansiering i Finansiering ved avdrag på utlån Ubrukte lånemidler 0 Låneopptak i

19 9.2 Låneopptak i 2015 Handlingsplan / Økonomiplan Gitt at alle nye tiltak blir vedtatt, må rammen for låneopptak settes til kr i løpet av 2015 med en avdragstid på 34 år. Av dette gjelder kr låneopptak på vedtatte prosjekter i løpet av Startlån er en lånefinansiering for husstander med etableringsproblemer. Dette innebærer at kommunen tar opp lån i Husbanken for videre utlån. Det budsjetteres med låneopptak for videre-utlån som startlån på inntil kr 8 MNOK i 2015 med en avdragstid på 25 år. 19

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/922-15 Arkivnr.: 140 Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON Hjemmel: Plan og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef Bente Rudrud REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TEKNISK. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef Bente Rudrud REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TEKNISK. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/49 Lnr.: 17936/15 Ark.: 143 Saksbehandler: Kommunalsjef Bente Rudrud REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TEKNISK Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 09/181-41 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2011-2014 FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2011-2014 FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/226-35 Arkivnr.: 144 G00 &30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2011-2014 FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1.

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1. Arkivsaksnr.: 14/878-18 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 12/2376-9 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygninsloven

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapssalen 23.04.2010 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapssalen 23.04.2010 SAKER TIL BEHANDLING: MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapssalen 23.04.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 2/10 Kommunedelplan Omsorg 2011-2014 Forslag til revisjon av planen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 13/765-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2011-2014 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERING AV PLANEN

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2011-2014 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 08/111-28 Arkivnr.: 146 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2011-2014 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

LUNNER ELDRERÅD 2015-2019 - VALG AV LEDER OG NESTLEDER

LUNNER ELDRERÅD 2015-2019 - VALG AV LEDER OG NESTLEDER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/2146-2 Ark.: 033 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 20/15 Eldrerådet 24.11.2015 Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder LUNNER ELDRERÅD 2015-2019 - VALG AV LEDER OG NESTLEDER

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Samhandlingsreformen (1)

Samhandlingsreformen (1) Budsjettvers 2012 Ja i 2012 vil vi flytte (eller var det spytte?) grus og mold. Driftsnivå må strammes inn; det blir tungt for sjel og sinn. Vi starter opp med samhandlingsreformen, bedre sneskjermer vil

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 07.01.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Arkivsaksnr.: 12/841-30 Arkivnr.: C60 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Hjemmel: Lov om folkebibliotek

Detaljer

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011.

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Vedtak: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk 2012 2015 godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/374-1 Arkivnr.: L80 Saksbehandler: ingeniør, Atle Hermansen TILLEGGSAVTALE TIL UTBYGGINGSAVTALE MELLOM HARESTUA EIENDOM AS OG LUNNER KOMMUNE. Hjemmel: Plan og bygningsloven kap 17. Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/266 15/3576 Tone Larsen 23.11.2015 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/873-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-17 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER PS 14/40 Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Drift: Budsjettskjema 1 A og 1B vedtas med følgende hovedtall: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2015 2016

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 A-sak.Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget

Detaljer

ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD

ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD Arkivsaksnr.: 10/140-9 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD Hjemmel: Rådmannens innstilling: Jernbanetilsynets

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 23.10.2013 Fra kl. 09.00 Møtested: Spåtind Sport Hotel Fra saknr.: 86/13 Til saknr.: 86/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 08.10.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 12/13 15/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Folder fra Statens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

MØTEBOK. Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Messa i Hovet 18:00 22.30 18.12.2014. Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås

MØTEBOK. Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Messa i Hovet 18:00 22.30 18.12.2014. Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås MØTEBOK Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Messa i Hovet 18:00 22.30 18.12.2014 Møteleder Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende medlemmer Møtende varamedlemmer

Detaljer

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014 INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014 SAK NR.: 82/14 EALUERING AV HANDLINGSDEL I RUS- OG KRIMINALPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014 2017 Behandling i Hovedutvalg for levekår 16.10.2014 Orientering

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

1 Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur

1 Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur 1 Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur I hht. vedtatt planprogram skal det utarbeides en oversikt over hvilke konsekvenser planlagt utvikling har for sosial og teknisk infrastruktur. Det er tatt utgangspunkt

Detaljer