Handlingsprogram/ økonomiplan og Årsbudsjett Justering av strategiske valg i kommunedelplanene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015. Justering av strategiske valg i kommunedelplanene"

Transkript

1 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan og Årsbudsjett 2015 Justering av strategiske valg i kommunedelplanene «Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Arkivsak 14/ Side 1

2 Handlingsprogram/Økonomiplan Justering av strategiske valg i kommunedelplanene INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING SAMFUNNSUTVIKLING ENDRINGER/TILLEGG TIL STRATEGIER KOMMUNEORGANISASJON ENDRINGER/TILLEGG TIL STRATEGIER KULTUR TILLEGG/ENDRINGER MÅL OG STRATEGIER OPPVEKST TILLEGG/ENDRINGER STRATEGIER OMSORG TILLEGG/ENDRINGER STRATEGIER TEKNISK TILLEGG/ENDRINGER STRATEGIER INVESTERING GENERELT OM INVESTERINGER TILTAK INVESTERINGER LÅNEOPPTAK VEKTET GJENNOMSNITTLIG AVDRAGSTID FOR BUDSJETTERTE LÅNEOPPTAK I LÅNEOPPTAK I

3 Handlingsprogram/Økonomiplan Justering av strategiske valg i kommunedelplanene 1 RÅDMAN NENS INNLEDNING Gjennom rapporteringen per 1. tertial i år ble det tydelig at Lunner kommune ville få et underskudd ved årets slutt anslått til å være ca 13 mill. kroner. Kommunestyret vedtok 12. juni i år en rekke justeringer av budsjettet med lavere forventet skatteinnt ekt og lavere nivå på tjenestetilbudet for ProsessenVarig balanse 1 ble gjennomført, slik at prognosen ble bedret. Tiltakene skal være varige, og vil derfor bidra til å bringe driftsbudsjettet i balanse for Likevel byr 2015 på ytterligere utf ordringer i form av inndekning av antatt resterende underskudd i 2014, samt midler til å dekke vedtatte investeringer. Formannskapet ga i møtet 5. juni 2014 rådmannen føringer om at det skulle utarbeide s et budsjett for 2015 ytterli gere nedjustert med 12 mill. kroner. Dissetiltakene legger formannskapet ut på egen høring den 19. september. Høringsbehandling og vedtak av disse tiltakene er planlagt i formannskapet den 9. oktober og kommunestyret tilsvarende den 16. oktober. Varig Balanse, del 1, fase 1 (2014), fase 2 (2015) og del 2 (2015) kan beskrives i følgende figur: Lunner kommune har i 2014 gjort en omfattende gjennomgang av en rekke av kommunens tjenester, kjent som Tjenesteoptimalisering. Viktige deler av dette omstilling sarbeidet har skjedd gjennom et trepartssamarbeid. Det er rådmannens opplevelse at dette har gitt klokere valg, bedre løsninger og større gjennomføringsevne. Både i del 1 og 2 av Varig Balansehar det vært nødvendig med nedbemanninger, også i form av oppsigelser. Dette er krevende prosesserog endringer for de berørte. Lunner kommune vil gjøre sitt beste for at kommunen også i dette skal være en god arbeidsgiver. Arbeidet med Varig balanse har medført en omfattende jakt på andre kommuners bedre praksis. Det gir at reduserte budsjettrammer vil kreve en vurdering av å endre strategi (retning) versus omfang (tjenestetilbud). Det er rådmannens intensjon at Lunner kommune skal klare å gå i samme retning med noe lavere nivå på tjenestetilbudet. Arbeidet med Varig balanse del I og II skal sikre at kommunen har et forsvarlig driftsnivå, som samsvarer med kommunens reelle inntektsnivå. Arbeidet har som målsetning at endringer og nedtak skal gi varige effekter, slik at det er mulig å videreutvikle driften og investere for fremtiden. Det er viktig at oppbyggingen av tjenester og tjenestenivå skal skje på rett tid, det vil si når behovet er der, ikke for tidlig, og ikke for sent. 3

4 Samtidig må vi evne å være innovative i forhold til hva vi har lært av kommuner med mindre økonomiske rammer enn Lunner, og som samtidig leverer gode tjenester. Varig Balanse gjennomføres for å sikre en robust økonomi i Lunner over flere år. Selv om statsbudsjettet per i dag ikke er kjent i forhold til å bedre kommunens økonomi, er omstillingen nødvendig slik at man både skal unngå tilsvarende prosesser hvert år og har rom for å gjøre planlagte og nødvendige investeringer. Med bakgrunn i Varig Balanses effekt på tjenesteytingen i Lunner kommune vil det i løpet av høsten bli gjennomført ulike utredninger: Det pågår et arbeid med barnehageutredning parallelt med plan og budsjettarbeidet. Utredningen vil gjennom sitt mandat peke på forhold knyttet til organisering, ressursfordeling og bemanning. Målsetningen er å harmonisere anbefalinger og konklusjoner i utredningen med sluttføring av budsjettet senhøsten Rådmannen vil se på en skolebruksplan, med hovedfokus på Harestua grunnet demografiutviklingen i kommunen. Det finnes flere måter å organisere en kommune. I løpet av høsten vil dagens organisering bli evaluert. Jakten på bedre praksis i andre kommuner kan medføre flere utredninger. Dette dokumentet synliggjør derfor nødvendige justeringer i de strategiske valgene i de seks kommunedelplanene slik at de samsvarer med de økonomiske rammene og handlingsrommet som finnes etter at tiltakene i Varig Balanse er gjennomført. Du anbefales derfor å se rulleringen av kommuneplanene i sammenheng med tiltakene i Varig Balanse. Lunner, september 2014 Rådmann 4

5 2 SAMFUNNSUTVIKLING 2.1 Endringer/tillegg til strategier I dette kapittelet er endringer/tillegg foreslått for følgende punkter: 2.4 Klima og energi Følgende strategi utgår som følge av at avtalene vedrørende Energikanalen/Energiportalen ikke forlenges: Det skal legges til rette for at husholdninger har tilgang til relevant informasjon og veiledning, samt økonomiske støtteordninger som kan utløse energieffektivisering og energiomlegging som ellers ikke ville blitt gjort. 2.7 Annen næring Følgende strategi utgår som følge av at støtte til næringslivet er redusert (kr ,-): Lunner kommune skal drive aktiv markedsføring og omdømmeprofilering o Utvikle en visuell identitet. Profil/logo o Utvikle en attraktiv hjemmeside med egen fane om næringslivet o Utvikle en «skrytebrosjyre» o Stå på stands og drive utadrettet tiltak o Bruke og støtte Regionrådets kommunikasjonsstrategi o Annonsering i tidsskrifter og på websider 5

6 3 KOMMUNEORGANISASJON 3.1 Endringer/tillegg til strategier I dette kapittelet er endringer/tillegg foreslått for følgende punkter: Inkluderende arbeidsliv Endres fra: Røykeforbud i alle kommunale bygg. Røyking på anviste plasser på kommunens utearealer. Holdningsskapende, forebyggende og ivaretagende tiltak for enkeltindividet og mennesker i mellom. Endres til: Røykeforbud i arbeidstiden for alle kommunens ansatte. Endres alternativt til: Røykeforbud i alle kommunale bygg, utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter og kommunale kjøretøyer og på skolenes og barnehagenes uteområder. Røyking kun tillatt på anviste plasser på kommunens utearealer. Holdningsskapende, forebyggende og ivaretagende tiltak for enkeltindividet og mennesker i mellom. Utvikle et overordnet system for skolene for forebygging av vold og aggressiv adferd i skolen. Systemet skal være en del av kommunens HMS-system. 6

7 4 KULTUR 4.1 Tillegg/endringer mål og strategier I dette kapittelet er endringer/tillegg foreslått for følgende punkter: 2.3 Kulturskolen Som følge av redusert bevilgning til kulturskolen tas følgende målsetting ut: Målsetting Ambisjon Målemetode Øke kapasiteten slik at flere elever får tilbud i kulturskolen Bevilgningen økes med 20% i løpet av 4-årsperioden KOSTRA Følgende strategi tas ut som følge av at det er utarbeidet forslag til Virksomhetsplan for Kulturskolen: Det utarbeides en utviklingsplan for kulturskolen i Lunner. Dette for å sikre ønsket utvikling og nødvendige vedtak og bevilgninger. Virksomhetsplanen for Kulturskolen blir lagt fram for politisk behandling høsten

8 5 OPPVEKST 5.1 Tillegg/endringer strategier I dette kapittelet er endringer/tillegg foreslått for følgende punkter: 2.3 Pedagogisk psykologisk tjeneste Følgende strategi går ut: Bemanningen styrkes, særlig i forhold til å kunne ivareta de kompetanse- og utviklingsrettede oppgavene i forhold til skoler og barnehager. Økt antall saker binder PPT opp i utredningsarbeid. En styrking av tjenesten gir muligheter for veiledning og utvikling av skoler og barnehager og setter de i stand til, på egen hånd, å sette inn innsats tidlig. Utvikle et godt faglig nettverkssamarbeid med de andre PPT-kontorene på Hadeland. Opphør av interkommunalt samarbeid medfører behov for å sikre et godt faglig fellesskap gjennom nettverk med de andre PPT på Hadeland. 2.4 Barnehager Følgende strategi går ut: Bemanningen i barnehagene prioriteres økt i forhold til dagens nivå. Øke ressursen til styrerfunksjonen i de store barnehagene. Muligheter for økning av øvrig bemanning i Lunners barnehager vurderes fortløpende med tanke på rom for å øke voksentetthet, og videreføre opplegget knyttet til barn som har behov for spesialpedagogiske tiltak. Det må jobbes aktivt med å rekruttere og beholde kvalifisert personale spesielt pedagoger. Være aktiv pådriver i å legge til rette for fortsatt desentralisert utdanning. Nye strategier: Kommunen deltar i satsingen «Trafikksikker kommune». Det utvikles felles tiltak innenfor dette området på barnehagesektoren. Satsing på språkpedagog til minoritetsspråklige som et lavterskeltilbud. Endre organisering for støtteassistenter og spesialpedagogisk hjelp i barnehagene for å få en bedre ressursutnyttelse. 2.5 Skole Redaksjonelle endringer Deltakelse i «Ungdomstrinn i utvikling» (tidligere GNIST) nasjonalt utviklingsprogram for ungdomstrinnet Gjennom et skolebasert utviklingsprogram som starter på Hadeland høsten 2014, skal ungdomstrinnet utvikle sin undervisning slik at elevenes grunnleggende ferdigheter innen lesing, regning og skriving styrkes. Samtidig vil fokus på klasseledelse bli videreført fra Læringsmiljø Hadeland Skolene aktiviseres på en positiv måte i natur-, klima- og energiarbeid 8

9 Det settes i gang systematisk holdningsarbeid om temaene gjennom egnede programmer og aktiviteter. Den naturlige skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om natur og samfunn, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnopplæringen. Programmet vurderes innført i skolene i Lunner.(Naturlig skolesekk og klima/energi slås sammen) Nye strategier: Kommunen deltar i satsingen «Trafikksikker kommune». Det utvikles felles tiltak innenfor dette området på skolesektoren. 2.8 Flyktningetjenesten Antall flyktninger som bosettes i Lunner kommune skal sees i sammenheng med kommunens tjenestetilbud og nivå på disse. 9

10 6 OMSORG 6.1 Tillegg/endringer strategier I dette kapittelet er endringer/tillegg foreslått for følgende punkter: 2.1 Omsorg i institusjon Følgende strategier endres fra: «Det etableres nytt sykehjem med tilhørende bemannede omsorgsboliger og base for hjemmetjenesten nord i kommunen.» til: Det etableres nytt sykehjem med tilhørende bemannede omsorgsboliger og base for hjemmetjenesten. Følgende strategier endres fra: «På Harestua skal det etableres dagaktivitetssenter og omsorgsboliger som bemannes fra tilhørende base for hjemmetjenester.» til: Det etableres dagaktivitetssenter og omsorgsboliger som bemannes fra tilhørende base for hjemmetjenester. Antall langtidsplasser i institusjon reduseres og inntakskriteriene for institusjonsopphold revideres. 2.3 Hjemmebaserte tjenester Kommunen deltar i Nasjonalt læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i kommunene. Prosjekt hverdagsrehabilitering gjennomføres for å redusere og/eller utsette behovet for omfattende omsorgstjenester. 2.4 Omsorg i bolig Redaksjonelle endringer: «Omsorg i bolig (TT)» endres til «Omsorg i bolig» Utrede muligheten for etablering av bemannede omsorgsboliger på Bergo. 2.5 Psykisk helse Endring av 1. kulepunkt fra: «Utvidelse av dagens kontor for psykisk helse til et bo- og veiledningsteam/miljøarbeidertjeneste med utvidete åpningstider..» til: «Utvikle dagens kontor for psykisk helse til også å omfatte et bo- og veiledningsteam.» Utvidede åpningstider strykes fra teksten. 10

11 2.6 Differensierte dagtilbud Følgende strategi utgår, som konsekvens av at Bergosenteret nedlegges Dagtilbudet for eldre og uføre ved Bergosenteret ses i sammenheng med dagaktivitetstilbud på Los og på Harestua, og det utredes om Bergosenteret kan være et dagsenter for eldre på vedtak. Et dagtilbud er et godt forebyggende tiltak som bidrar til en meningsfull hverdag og utsetter behovet for mer omfattende omsorgstjenester. Etablere økt antall vedtaksbaserte dagaktivitetsplasser på Lunner omsorgssenter. 11

12 7 TEKNISK 7.1 Tillegg/endringer strategier 2.6 Trafikksikkerhet Som følge av at Lunner kommune deltar i ordningen «Trafikksikker kommune», innebærer dette at følgende kriterier skal være implementert innen 15. november 2015: Følgende strategi utgår, da dette fanges opp innenfor «Trafikksikker kommune»: 12

13 Handlingsplan / Økonomiplan Kommunen skal, i samarbeid med andre relevante instanser, gjennomføre informasjonskampanje i forbindelse med skolestart. Det skal alltid vurderes holdningsskapende tiltak i stedet for eller i tillegg til fysiske tiltak. Trafikksikkerhetstiltak i prioritert rekkefølge: Pri Veg Tiltak ÅDT Estimat kostnader Merknad Fortau Solvang- Oulie, Mangler 250m fortau for å få sammenhengende gang- og 1 Fylkesveg 5 ca 200 m sykkelnett mellom Lunner sentrum og Lunner barneskole. Det er 1170 Inne i HP fylkesveger gangavstand mellom Lunner sentrum og Lunner barneskole, 1, km. Strekningen er definert som særlig trafikkfarlig skoleveg. Etter 2 Fylkesveg 16 Fortau, Grua sentrum, ca 100 m Brudd i sammenhengende fortau. Strekningen har et kaotisk trafikkbilde. G/s-veg/fortau fra Kalvsjø dagligvare til Folkets hus, Dette er særlig trafikkfarlig skoleveg. Strekningen er definert som særlig trafikkfarlig for elver trinn. Tiltaket vil medføre at elever langs fylkesveg 13 Oppenvegen kan gå til Lunner 3 Fylkesveg m 785 barneskole. Oppland fylkeskommune har påbegynt arbeidet med reguleringsplan. Inne i HP fylkesveger 2015 Strekningen har fartsgrense RV 35 (E16) Avkjøringer til Lunner, Som et minimum bør krysset ved Kalvsjø få belysning og både oppe ved Kalvsjø og vurdering av sikt. ved Berge 5 Fylkesveg 16, arm til Roa st 6 Fylkesveg 3 7 Fylkesveg 12 8 Fv 16 9 Fv Fv Kommunal veg 12 Riksveg 4 Fortau, 1 km Prosjektet påbegynnes i 2013 G/sveg/fortau Melbykrysset - Heimly - avkjøring Lunner barneskole Fortau fra x fv 13 til Schiongsvingen, ca 200 m Inne i HP fylkesveger 2017 G/s-veg fra Skolevegen til innkjøring til Viubråtan, 1,4 km G/s-veg/fortau Volla- Lunner sentrum, 1 km G/s-veg Grua idrettsplass- Grua Auto, 1 km Kryssløsning Lunnerlinna Lunnerkollen Korsrudlinna G/s-veg fra Roa mot Gran grense Det er tidvis stor trafikk på strekningen opp til stasjonen. Høg fart inn mot avgangstider for tog. Vegen er delvis svingete og uoversiktlig. Det er mangelfull påstigningsplass for skoleelever til Lunner barneskole på vegstrekningen. I området er det to barnehager. Nedre del av strekningen er sentrumsområde med et kaotisk trafikkbilde. Midlertidig avtale om gangforbindelse til Lunner barneskole erstattes med permanent løsning langsfylkesvegen Brudd i sammenhengende fortau/gang- og sykkelveg. Strekningen er skoleveg for ca. 50 elever. Fv 12 har ÅDT 2570 og Fv 13 har ÅDT Fartsgrense er 50. Det er gatebelysning. Fra Skolevegen til Haneknemoen ligger deler av traseen klar som Gamle kongeveg. Fra Haneknemoen til innkjøring til Viubråtan er vegen grovplanert i fb med VA-anlegg. Prosjektet innebærer asfaltering av hele strekningen og gatelys på strekningen Skolevegen - Observatorievegen. Dette er særlig trafikkfarlig skoleveg. Vegen er både smal og svingete. Strekningen har fartsgrense 50. Strekningen er betraktet som særlig trafikkfarlig for elever til og med 4. trinn hele året og for 5. 7 trinn i vinterhalvåret. Strekningen har fartsgrense 60. Forutsettes gjennomført gjennom utbyggingsavtaler Hadelandsparken. Dette prosjektet bør sees i sammenheng med utbygging av Liåker Sees i sammenheng med reguleringsplan ny RV4 13 Fv 16 G/s-veg fra Bøhrentangen til Harestua senter Ikke kostnadsberegnet. Tiltaket vil ligge innenfor Marka-grensa. 13

14 2.8 Bygningsmessig vedlikehold inkl. renhold og vaktmestertjenester Handlingsplan / Økonomiplan Ved revisjon av Kommunedelplan Teknisk skjedde det en feil mellom at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn og at den ble vedtatt endelig i kommunestyret. To strategiske valg som var vedtatt i høringsforslaget falt ut i endelig forslag. Følgende strategier foreslås derfor lagt inn ved rullering av planen for : Ved vedtak av nye investeringer på eiendom skal framtidige vedlikeholdskostnader inngå i samme vedtak (P3-vedtaket). Budsjetterte vedlikeholdskostnader skal avsettes til bundet driftsfond. Kommunens håndverkerlag må bemanningsmessig tilpasses de investeringsprosjekter kommunen til enhver tid skal gjennomføre i egen regi. Kommunens vaktmestertjeneste organiseres hovedsakelig som ambulerende tjeneste. Tjenestestedene må melde inn oppdrag gjennom Facilit. 14

15 8 INVESTERING 8.1 Generelt om investeringer Investeringer i planperioden har en ramme på 104,235 mill. kroner. Prioriterte tiltak til investeringer innebærer låneopptak på til sammen 61,177 mill. kroner totalt i 4- årsperioden hvorav 3,1 mill. kroner er selvfinansierende. Det vil si at låneopptak utover selvfinansierende er 58,077 mill. kroner hvorav kr 11,8 mill. kroner i I tillegg kommer vedtak fra 2014 som det ikke er gjort låneopptak for, jf. tabell i kapittel 9.1. Det vises til arbeidet med å skape varig balanse i kommunens driftsøkonomi. I den forbindelse er det viktig at det gjøres en avveining mellom nødvendig økning i finanskostnader og de kutt i driftsbudsjettet dette vil måtte medføre. Med selvfinansierende lån menes her lån innen vann- og avløpssektoren, hvor selvkostberegninger kommer til anvendelse. Investeringsbudsjettet er utarbeidet iht. veileder for Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Dette innebærer at flerårige prosjekter fordeles over årene iht. forventet fremdriftsplan for prosjektet. Finansiering for prosjekter som strekker seg over mer enn ett budsjettår vil således vedtas årlig og ikke 100% i år 1 slik som tidligere. Rutinen for budsjettering av investeringer innebærer bl.a. følgende: Kostnadsramme for prosjektet er et separat årsuavhengig vedtak som setter den økonomiske rammen for prosjektet og gir grunnlag for økonomiplanlegging. Økonomiplan investering er et separat planvedtak og har som formål å planlegge kommunens fremtidige virksomhet. Årsbudsjett investering er et separat bevilgningsvedtak med finansiering for budsjettåret. Finansiering skjer ikke per prosjekt, men for investeringsbudsjettet som helhet. Dette med grunnlag i at alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen unntatt øremerket finansiering fra andre. I dette dokumentet ligger årets nye investeringer inne. Før endelig behandling i desember vil vi imidlertid inkludere rebudsjettering av gjenstående arbeid på påbegynte ikke ferdige prosjekter. Den endelige rebudsjetteringen kan ikke skje før etter årsavslutning for 2014 med endelige tall. Dette vil ikke påvirke låneopptaket. 15

16 8.2 Tiltak investeringer Beløp i hele 1000-kroner Tiltak Kode Plan Prio plan Prio tot KOMMENTAR Dette gjelder allerede etablerte lån og er Formidlingslån F TE differansen mellom nedbetaling av lån og utlån. Idrettshall, basishall og bordtennis Klemma V KU K-sak 86/14 gir prosjektet en kostnadsramme på 130,8 mnok. Tidligere vedtatt HPØ ,9 mnok, hvorav 62,34 mnok i Foreløpig vurdering av kostnader pr funksjon som følger: Idrett 75,8 mnok, barnehage 45 mnok og utomhus (i teknisk plan) 10 mnok. Fordelingen pr funksjon vil endres etter detaljprosjektering og anbud- og meldes opp til nytt P4-b vedtak. Harestua skole kultursal V KU 540 Budsjettert sammen med idrettshall i P Barnehage Klemmaparken V OP K-sak 86/14 gir prosjektet en kostnadsramme på 130,8 mnok. Tidligere vedtatt 111,9 mnok. Foreløpig vurdering av kostnader pr funksjon som følger: Idrett 75,8 mnok, barnehage 45 mnok og utomhus (i teknisk plan) 10 mnok. Fordelingen pr funksjon vil endres etter detaljprosjektering og anbud- og meldes opp til nytt P4-b vedtak. Egenkapitaltilskudd KLP V OR Finansieres med driftsmidler. Legger inn en økning hvert år. Ettersom lønnskostnadene vår øker noe fra år til år, vil også denne utgiften øke noe. Bidrag etablering av Klemmaparken V TE 515 Jf. utbyggingsavtale med Lunner Almenning. Uteområde inkl. aktivitetspark Klemma V TE K-sak 86/14 gir prosjektet en kostnadsramme på 130,8 mnok. Tidligere vedtatt 111,9 mnok. Foreløpig vurdering av kostnader pr funksjon som følger: Idrett 75,8 mnok, barnehage 45 mnok og utomhus (i teknisk plan) 10 mnok. Fordelingen pr funksjon vil endres etter detaljprosjektering og anbud- og meldes opp til nytt P4-b vedtak. E&I felles maskiner driftsteknisk S TE Utstyr knyttet til driftsbasen Volla. IKT - årlige investeringer O OR Generelt. IKT - årlige investeringer O OR Gjelder IT-investeringer i skolesektoren. Trafikksikkerhetstiltak O TE Til arbeid med prioriterte tiltak i trafikksikkerhetsplan. I 2015 og 2016 delfinansieres prosjektet med kr i bruk av fond. I 2017 delfinansieres prosjektet med kr i bruk av fond. Resten 600 finansieres ved momskomp. og lån. Rehabiliteringsprosjekter Kirken KU Diverse tiltak i Lunner kirke, Grua kirke og Oppdalen kapell. Man kan søke 400 rentekompensasjon for hele prosjektet. Grøa vannverk S TE 500 Det må legges ny vannledning fra skjeldbreia til Grøa for å ha tilstrekkelig vannforsyning når Gran kobles til for fullt. Lunner kommunes andel av prosjekteringsutgifter er kr (kr faktureres Gran). Kostemaskin TE 200 Gammel kostemaskin fra 1984 kollapset i vår. Lastebil Volla TE Behov for ny lastebil. Rema 1000 Grua tilknytning vann/avløp ca 120 m til det komm. systemet S TE 700 Rehabilitering VA anlegg S TE Rema 1000 har tidligere betalt kr som står på fond og dekker deler av investeringen. Det trengs midler til rehabilitering av gamle anlegg. Det er vedtatt i teknisk plan at det skal rehabiliteres 1 % av anlegget hvert år. Dette gjelder vann /avløp. (tabellen fortsetter på neste side). 16

17 Tiltak investeringer forts. Beløp i hele 1000-kroner Prio Prio Tiltak Kode Plan plan tot KOMMENTAR Ventilasjon klasserom Harestua skole TE Tiltak for reduksjon av radon og ventilasjon i de klasserom som ikke har ventilasjon i dag. Lunner Barneskole sannere asbest / eternitt tak på 2 paviljonger TE 800 Sanere asbest og eternitt tak slik at man ved evt. lekkasjer o.l. kan utbedre uten å stoppes av eternitt tekking. Lunner Barneskole -Utvidelse av 1 paviljong F (den med eks. heis) TE Fjerne pipe midt i eks. klasserom og utvide til 60 m2 klasserom. Lunner Barneskole - ny renholdssentral ca 15 m2 + utstyr TE 600 Dette vil avhjelpe dagens situasjon med lange avstander med tunge våte mopper, særlig på vinterstid. Grua skole - nytt skolekjøkken 112 m2 (skadedyr og utslitt) TE Hele rommet må renoveres, inkl. vinduer og alle overflater, samt innredning og hvitevarer. Grua skole - manglende solskjerming ca. 26 store vindusfelt TE 240 Påpekt i enøk rapport fra NEE og HMS tiltak. Harestua skole - manglende solskjerming ca 26 vinduer TE 250 Påpekt i HMS - rapport i 2012 HMS - øst. Adgangskontroll på rådhuset - ingen utvidelsesmulighet i eksisterende sentral TE 600 Det er behov for utvidelse til fløydører og bedre styring av systemet. Rådhuset - fløy areal/ teknisk/ frivilligsentral- nytt ventilasjonsaggregat (16000 m3) TE 850 Utskifting av vaskemaskiner, Frøystad,Harestua skole,barneskolen,eventyrskogen bh.(er ingen), rådhuset og tørketrommel på rådhuset TE 200 Felles maskiner og utstyr kjøkken LOS OM Felles maskiner og utstyr sykehjem og hjemmetjeneste LOS OM Minibuss LOS OM 400 Digitale nøkler hjemmetjenesten OM Digitalisering av eiendomsarkivet OR 100 Anlegget er underdimensjonert og gammelt. Tiltak for å få ned radonkonsentrasjonen. Dagens maskiner er gamle og det har vært mye reparasjoner på dem, særlig på maskinene på rådhuset. Diverse utstyr til kjøkken på LOS som vurderes som nødvendig for å sikre forsvarlig drift fremover. Dette er en vesentlig økning ift gjeldende HPØ. Diverse utstyr til Sykehjemmet og Hjemmetjenesten, bl.a. senger, madrasser, leselamper og nattbordskap. Nytt tiltak ift gjeldende HPØ. Planen er å kunne stå for kjøring av dagpasienter selv, f.eks. kjøring til tannlege med mer. Målet er å redusere taxiutgifter, anslått innsparing i 2015 er kroner i driftsbudsjettet. Nytt tiltak ift gjeldende HPØ. Vi har manko på nøkler til nøkkelbokser montert hos pas. som får hjemmetjenester. De har blitt borte/mistet samt at vi mangler nok til alle ansatte. Vurderer i samarbeid med Gran å gå til innkjøp av elektroniske nøkler som vil dokumentere tid for når og hvor lenge pas har besøk og av hvem. Pris noe usikker. Nytt tiltak ift gjeldende HPØ. Utrede samarbeide med IKA Opplandene i De er ny tilbyder på området. Sum prioriterte prosjekter Finansiering (beløp i hele 1000 kroner) Overføring fra drift Moms.komp Fond Annet Lån totalt* Sum finansiering

18 9 LÅNEOPPTAK Handlingsplan / Økonomiplan Vektet gjennomsnittlig avdragstid for budsjetterte låneopptak i 2015 Investering Avdrag- Beløp Avdrag Avdrag år 1 tid år 1 v/separate lån Bidrag etablering av Klemmaparken E&I felles maskiner driftsteknisk IKT - årlige investeringer IKT - årlige investeringer Trafikksikkerhetstiltak Rehabiliteringsprosjekter Kirken Grøa vannverk Kostemaskin Lastebil Volla Rema 1000 Grua tilknytning vann/avløp ca 120 m til det komm. systemet Rehabilitering VA anlegg Ventilasjon klasserom Harestua skole Lunner Barneskole sannere asbest / eternitt tak på 2 paviljonger Grua skole - nytt skolekjøkken 112 m2 (skadedyr og utslitt) Grua skole - manglende solskjerming ca. 26 store vindusfelt Harestua skole - manglende solskjerming ca 26 vinduer Utskifting av vaskemaskiner, Frøystad,Harestua skole,barneskolen,eventyrskogen bh.(er ingen), rådhuset og tørketrommel på rådhuset Felles maskiner og utstyr kjøkken LOS Felles maskiner og utstyr sykehjem og hjemmetjeneste LOS Minibuss LOS Digitale nøkler hjemmetjenesten Digitalisering av eiendomsarkivet Lånefinansiering av årets investeringer K-sak 45/14 Utarbeide reguleringsplan for Grua kirkegård K-sak 70/14 Dagsenter Psykiatri - økning i ramme K-sak 84/14 EPC prosjekt Lånefinansiering i Finansiering ved avdrag på utlån Ubrukte lånemidler 0 Låneopptak i

19 9.2 Låneopptak i 2015 Handlingsplan / Økonomiplan Gitt at alle nye tiltak blir vedtatt, må rammen for låneopptak settes til kr i løpet av 2015 med en avdragstid på 34 år. Av dette gjelder kr låneopptak på vedtatte prosjekter i løpet av Startlån er en lånefinansiering for husstander med etableringsproblemer. Dette innebærer at kommunen tar opp lån i Husbanken for videre utlån. Det budsjetteres med låneopptak for videre-utlån som startlån på inntil kr 8 MNOK i 2015 med en avdragstid på 25 år. 19

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag, 04.02.2016 kl. 15:30

Detaljer

Investeringsprosjekt Kode Navn Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst

Investeringsprosjekt Kode Navn Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Investeringsprosjekt 2013 2014 2015 2016 Kode Navn Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Aktivitetspark og utearealer Klemma F2 F3 F4 F5 Trafikksikkerhet F2/F3/F4 Lysstyring Gatelys F2/F3/F5 Vedlikeholdsplanen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 11/ ANG HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE

Deres ref. Vår ref. Dato 11/ ANG HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE LUNNER KOMMUNE Oppland Fylkeskommune Deres ref. Vår ref. Dato 11/2200-10 06.05.2012 ANG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE Det vises til brev fra Oppland fylkeskommune

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING Arkivsaksnr.: 11/2200-15 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2014-2017 - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune ser

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/2262 Lnr.: 2580/17 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 - høring Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/922-15 Arkivnr.: 140 Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON Hjemmel: Plan og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef Bente Rudrud REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TEKNISK. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef Bente Rudrud REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TEKNISK. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/49 Lnr.: 17936/15 Ark.: 143 Saksbehandler: Kommunalsjef Bente Rudrud REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TEKNISK Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 20300/16 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Teknisk. Kommunedelplan. Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram , den sak 145/14

Teknisk. Kommunedelplan. Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram , den sak 145/14 Kommunedelplan Teknisk 2015 2018 Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2015 2018, den 11.12.2014 sak 145/14 Arkiv: 15/49-1 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Mål og strategiske valg... 4

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 09/181-41 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2011-2014 FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2011-2014 FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/226-35 Arkivnr.: 144 G00 &30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2011-2014 FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes. Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/765-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Eiendom-

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.11. 103/11 TJO Kommunestyret 15.12. 168/11 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 11/908 Tertialrapport

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 12/2376-9 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygninsloven

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1.

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1. Arkivsaksnr.: 14/878-18 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Innsikten Onsdag 20.11.2013 kl. 19:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim SKYSSREGLEMENT GJELDENDE FRA Hjemmel: Opplæringsloven

Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim SKYSSREGLEMENT GJELDENDE FRA Hjemmel: Opplæringsloven Arkivsaksnr.: 09/2149-1 Arkivnr.: N06 Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim SKYSSREGLEMENT GJELDENDE FRA 15.08.2010 Hjemmel: Opplæringsloven 7.1 7.6. Rådmannens innstilling: Skyssreglement

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 13/765-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2011-2014 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERING AV PLANEN

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2011-2014 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 08/111-28 Arkivnr.: 146 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2011-2014 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapssalen 23.04.2010 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapssalen 23.04.2010 SAKER TIL BEHANDLING: MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapssalen 23.04.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 2/10 Kommunedelplan Omsorg 2011-2014 Forslag til revisjon av planen

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG FRA POLITISK POSISJONEN I HADSEL KOMMUNE.

BUDSJETTFORSLAG FRA POLITISK POSISJONEN I HADSEL KOMMUNE. BUDSJETTFORSLAG 2017-2020 FRA POLITISK POSISJONEN I HADSEL KOMMUNE. (Endringsforslag til rådmannens forslag) Generell kommentar til budsjettet: Kommunestyret mener orden i kommuneøkonomien er en forutsetning

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2017

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2017 Namsos kommune Servicetorg Namsos Til alminnelig ettersyn: Handlingsprogram med økonomiplan - og Formannskapets innstilling til handlingsprogram med økonomiplan - og legges med dette ut til alminnelig

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/272 Lnr.: 2427/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Rebudsjettering av investeringer fra 2016 til 2017 Budsjettjusteringer drift etter vedtatt statsbudsjett for 2017 Lovhjemmel:

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011.

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Vedtak: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk 2012 2015 godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert

Detaljer

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Arkivsaksnr.: 12/841-30 Arkivnr.: C60 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Hjemmel: Lov om folkebibliotek

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 07.01.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer