Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS"

Transkript

1 1 Dæhlenengen Byggeselskap AS Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Dæhlenengen Byggeselskap AS det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Dæhlenengen Byggeselskap AS Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Dæhlenengen Byggeselskap AS avholdes mandag 4. mai 2015 kl i Reaktorskolens lokaler, Dæhlenenggata 26. Registrering mellom kl Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en møtedeltaker som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Se vedlegg på side BUDSJETT INNKOMNE FORSLAG A) Hagedesigngruppe B) Endring av vedtektenes 4 C) Endring av husordensreglene Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg fra side VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 1 år C) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Valgkomiteens innstilling ligger vedlagt på side 32 Oslo Styret i Dæhlenengen Byggeselskap AS Heidi Wendel Vejling /s/ Trine Grønn /s/ Ronny Solibakke /s/

3 3 Dæhlenengen Byggeselskap AS ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har aksjeselskapets tillitsvalgte vært: Styret Leder Heidi Wendel Vejling Oskar Braatens Plass 2 Styremedlem Trine Grønn Stockholmgata 33 Styremedlem Ronny Solibakke Dælenenggata 21 B Varamedlem Jørgen Bentzen Rieck Christian Michelsens Gt 30 Varamedlem Eivind Skjervum Stockholmgata 27 Valgkomiteen Åsgeir Holstad Dælenenggata 21 D Daniel Johansson Christian Michelsens Gt 34 Ester Maria Skaug Mæland Dælenenggata 21 B Styrets medlemmer består i dag av 1 mann og 2 kvinner. Aksjeselskapet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Dæhlenengen Byggeselskap AS Aksjeselskapet består av 285 leiligheter knyttet til aksjer. I tillegg eier boligselskapet 3 lokaler som leies ut. Dæhlenengen Byggeselskap AS er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 2 Grunerløkka i Oslo kommune med følgende adresse: Chr Michelsens Gt 17 Chr Michelsens Gt Stockholmsgata Dælenenggata Fjellgata Gårds- og bruksnummer :

4 4 Dæhlenengen Byggeselskap AS Aksjeselskapets formål er å gi aksjonærene enerett til bruk av egen bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Aksjeselskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Aksjeselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Dæhlenengen Byggeselskap AS har en ansatt. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Aksjeselskapets revisor er EY.

5 5 Dæhlenengen Byggeselskap AS Styrets arbeid Kort historikk om rehabilitering/oppgradering i Selskapet siste 10 år: Skiftende styrer for Dæhlenengen Byggeselskap AS (Selskapet) har over de siste ti årene forestått store rehabiliterings- og oppgraderingsarbeider på felleseiendommen. De viktigste er: : Baderoms rehabilitering. Da ble også alle innvendige rør byttet ut, og nye varmtvannstanker montert i kjellerne. Varmtvann inngår fra da av i felleskostnadene. Baderoms garantien gjaldt fram til mars 2015, så den er nå gått ut : Utskifting av tak på hele bygningsmassen : Renovering/utskifting av samtlige piper og pipeløp. Utskifting av ildsteder i et stort antall leiligheter, og kontrollert og godkjent i 2010, i forbindelse med ferdigstilling av piperehabiliteringen. Dette var prosjekter som måtte gjøres, og Selskapet tok opp nødvendige lån for å klare kostnadene. Husleien ble justert opp grunnet økte lån : Etter godkjenning fra byantikvar og Oslo kommune, fikk over 90 leiligheter montert balkonger med tilhørende nytt vindu og balkongdør. Dette ble dekket med et eget balkonglån som nedbetales over husleien til dem som fikk balkong. Se egen sak om individuell nedbetaling av dette lånet : Nytt system for avfallshåndtering, med to stasjoner med til sammen 7 delvis nedgravde brønner for restavfall og papir. Beplantning rundt. Dette var den løsningen som ble valgt etter år med klager fra frustrert beboere og merarbeid for vaktmester på grunn av kronisk forsøpling og kaos i de to søppelhusene i bakgården. Kostnadene for prosjektet ble dekket uten låneopptak eller husleieøkning : Sikring av tilgangen til bygninger utenfra, og avskjerming av eiendommen. Grunnet plager med innbrudd i kjellere, hærverk og forsøpling i bakgårdene og generelt mye støy i indre gård på grunn av stor gjennomgangstrafikk til alle døgnets tider, fikk styret godkjenning fra ekstraordinær generalforsamling i november 2012 til å iverksette diverse tiltak for å skjerme og beskytte eiendommen og bomiljøet. Elementer som inngikk i dette store prosjektet: - skifte til ståldører, alle ytre kjellerinnganger - nytt låssystem og nytt porttelefonsystem, da det gamle var nedslitt og utdatert, og låssystemet ikke lenger patentbeskyttet - spesiallaget to lave porter mot Dælenenggata - planting av hekk langs Dælenenggata - spesiallaget to portalporter med kode, mot øst og vest : Rørrehabilitering: rehabilitering av taknedløp og strømperehabilitering av rørsystemet på strekningen langs Chr. Michelsensgate, med påfølgende istandsetting av grøntområdene langs husrekken der gravearbeidene var gjort. Ettersom rapporten fra Reinertsen ikke påviste andre akutt kritiske områder for rørrehabilitering, har ikke dette styret prioritert å gå videre på dette, ettersom det er flere større prosjekter i gang som må sluttføres før det er kapasitet og økonomi til å starte opp et større rørrehabiliteringsprosjekt : Nytt lysarmatur utendørs. Oppussing av portalene : Fornyet og forbedret avtale med Canal Digital: installering av fibernett (Fiber to home), og nye og bedre tv- og internettløsninger : Grunnlag for ny løsning for deponering av sortert avfall for Chr Michelsensgate 17a: Forlik med Oslo kommune i tvist om grunn der Chr. Michelsensgate 17a og 17b hadde søppel hus i bakkant av eiendommen. Dette er nå fastslått å være kommunens

6 6 Dæhlenengen Byggeselskap AS grunn, og skal disponeres til nye formål. Søppelhuset der oppe er nå stengt. Forliket ble at Chr Michelsensgate 17a og 17b har mottatt kroner fra kommunen, som er øremerket ny avfallsløsning for de to adressene. 2014: Pengene står fortsatt på konto hos Dæhlenengen Byggeselskap AS, og overføres til styret for Chr. Michelsensgate 17b når de er klar for å realisere en ny avfallsløsning som dekker behovet for våre beboere i CM 17a. De to styrene er i kontakt for å få fortgang i arbeidet med en varig løsning. Her redegjøres for styrets arbeid i perioden fra forrige generalforsamling i juni 2014, til april 2015 Om styret sammensetning og arbeidsform Styret har i bestått formelt av 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Vi hadde en tredje vara som måtte trekke seg rett over sommeren pga flytting/salg. Styret valgte å fortsette med de resterende fem personer. Det har vært noe tyngre arbeidsbelastning enn året før, men det har fungert nokså greit. Styret vil likevel anbefale å velge 3 vararepresentanter som alle er innstilt på å ta ansvar for løpende oppgaver og prosjekter, da det har vært en del arbeidspress på de resterende medlemmene. Seks personer til sammen, gitt at alle følger opp en god ansvars- og arbeidsfordeling i styret, gir en jevnere arbeidsbelastning. Det gir trygghet og trivsel i styret at man er sammen om alle saker. Vaktmester Jan Schjelderup har jobbet for Selskapet siden 2005 og kjenner anlegget godt, fra loft til kjeller og alle uteområder. Dette er av stor verdi for styret, da Jan kan bistå et nytt styre med historikken for Selskapet og bidra til å avklare hva som er de riktige sakene å prioritere for hver styreperiode. Vaktmester deltar på de fleste styremøtene, og følger opp og rapporterer på saker som delegeres til ham, innenfor rammen av jobbeskrivelsen for vaktmesterstillingen. For dette styret har overgangen til OBOS som ny forretningsfører, vært en vekker. Det har blitt mye tydeligere at styret har ansvaret for den daglig ledelse av Selskapet, med juridisk ansvar for tett oppfølging av budsjett og regnskap, og et omfattende og viktig HMS-ansvar. For å få oversikt og innsikt i det ansvaret et styre som vårt har for HMSarbeid, bestilte styret en full HMS-gjennomgang av hele anlegget og bomiljøet på høsten Gjennomgangen viste at nåværende og kommende styrer må legge vesentlig vekt på HMS-tiltak på flere områder. Som det vil framgå av punktene lenger ned, har dette styret prioritert HMS-arbeid og beslutninger i den sammenheng, svært høyt. I perioden juni april 2015 har det vært holdt 8 styremøter, samt et ekstraordinært møte. Mellom styremøtene har styremedlemmene og vaktmester jobbet hver for seg og sammen med gjennomføring av vedtatte prosjekter og diverse løpende oppgaver.

7 7 Dæhlenengen Byggeselskap AS HOVEDAKTIVITETER I STYREPERIODEN Informasjonsarbeid: Eposter: Vaktmester og styremedlemmer besvarer jevnlig et stort antall eposter med fra beboere om små og stor saker. I tillegg til de vanlige henvendelsene om smått og stort, har vaktmester nå også ansvar for endringer i porttelefonoppføringer og for å skaffe navneskilt til postkasser, noe som øker antall eposter som skal besvares av ham betraktelig. Fra e-postene til styret: De fleste angår spørsmål om oppussing og ombygging av leiligheten, luftekanalsystemet, stigeledninger/strømtilførsel, vindusutskifting/vedlikehold, utleie, dyrehold, peis/ovner/fyring og Canal Digital. Nettsider: Nettsiden og Facebook-siden https://www.facebook.com/selskapet er under utvikling som viktige kanaler for informasjonsutveksling mellom styre og aksjonærer og mellom alle som bor her. I dag følges FB-siden av 174 personer som mottar nyheter som legges ut fra styret. Her er det også mulig å legge inn spørsmål og kommentarer til styret, og flere kan melde seg på i dialogen rundt aktuelle tema for beboere og styre. Styret følger opp FB-siden jevnlig og vil sørge for at det kommer svar på spørsmål, og at vi bruker siden på en konstruktiv og informativ måte. Styret har fordelt ansvaret for oppdatering av nyheter og videreutvikling av disse sidene. Styret sikter mot å utvikle informasjon på nettsiden som dekker nødvendig informasjon som er gyldig over noe tid, mens FB-siden kan utvikles til å være mer av en her-og-nåkommunikasjonsarena for aktuelle nyheter og hendelser. Styret registrerer og svarer på innspill som kommer via nettsidene, men det er ikke aktuelt å bruke åpne nettsider til å behandle kompliserte saker. Oppspill kan gjerne komme via nettsidene, men styret velger arbeidsform fra sak til sak og skal sørge for at sakene arkiveres på en forsvarlig måte. Styret kan ikke gå ut fra at alle beboere bruker internett eller har koplet seg på selskapet.com eller FB-siden vår. For å være sikker på at vi når alle som bor her, har styret de siste par årene levert ut nyhetsbrev i postkassene 2 ganger i året. Siste nyhetsbrev kom i desember Styret har også brukt oppslagstavlene i oppgangene noen ganger, når det er viktig at alle får med seg at noe skal skje i nær framtid. Det nye porttelefonsystemet har åpnet muligheter for en mer dynamisk og nyttig beboeroversikt, ettersom systemet er basert på navn, telefonnummer og epost-info til dem som til enhver tid eier og bor i leilighetene. Det er derfor lettere enn før også å bruke epostlister og smsmeldinger for å spre informasjon, enten den gjelder alle, noen oppganger eller enkeltpersoner. Til nå har styret valgt å være svært tilbakeholden med å bruke epost og sms som kanaler for alle-informasjon, dette gjøres kun når det er viktig, for å spare styret for tidkrevende produksjon og spredning av oppslag til oppgangene. På litt lengre sikt kan det også tenkes at kommende styrer vil vurdere installering av elektronisk oppslagstavle i hver oppgang. Dette ble vurdert i forbindelse med installering av nytt porttelefonsystem våren 2013, da slike tavler vil kunne koples rett på samme system som porttelefonene. Styret fant løsningen for dyr på det tidspunkt, men muligheten til å gå for dette senere er altså til stede.

8 8 Dæhlenengen Byggeselskap AS Befaringer, vurderinger av anbud, oppfølging og kvalitetssikring: Hver gang Selskapet skal ha en større jobb gjort, er det aktuelt å innhente anbud fra minst to aktører. Av det følger å sette av tid til befaringer, vurdere anbud og følge opp saken til styret kan ta stilling til leverandør, og inngå en skriftlig avtale. Deretter må arbeidet følges opp til det er fullført i tråd med avtalen på en tilfredsstillende måte. For de større prosjektene kan dette bety mye arbeid for styremedlemmene gjennom en periode. Systematisering og arkivering av saksarbeidet i styret: Selskapet bruker nettportalen til OBOS, styrerommet.net. Her er det mulig å bygge opp et godt arkiv og et system for arkivering, slik at kommende styrer lett skal kunne gjenfinning saker og se hva som er gjort eller ikke gjort. Etter overgangen til OBOS som ny forretningsfører fra , fikk OBOS og styret overført et stort til dels usortert materiale om driften av Selskapet som strekker seg mange ti-år tilbake. Det er startet et arbeid med å sortere, systematisere og digitalisere historikken i gamle og nye saker, men dette arbeidet må videreføres i et nytt styre. Det er også en fin måte å bli kjent med Selskapets historie og tidligere styrers arbeid. Ferdigstilling av avskjerming av eiendommen og utforming av nytt rekreasjonsområde på nedre plen. Styret har ferdigstilt nødvendig inngjerding fra lav port ved Dælenenggata 21, rundt søppelstasjon sør og langs Dælenenggata til lav port øst for nedre plen. Vi har også fått satt opp skinner til barnevogn og sykler i den ene trappeoppgangen ned fra midtparken. Sikring av eiendommen, med portalporter, nytt låssystem og inngjerding, har vært store, til dels kompliserte og dyre tiltak, men helt nødvendige. Til sammen har tiltakene gitt svært god effekt, i tråd med intensjonene. Målet er at de skjermete områdene skal kunne utvikles videre, til glede for beboerne. Særlig nedre plen mot Dælenenggata gir muligheter for utplassering av sittegrupper og lekeområde for barn, når avskjermingen her er fullført. Forslag til måter å gjøre dette på har vært lansert tidligere, men dette styret har ikke gått videre med disse planene, da det er vurdert som viktig at området først er tilstrekkelig skjermet ved at hekken har fått vokse til en viss høyde. Styret vurdere å legge fram et forslag til utnyttelse av nedre plen på generalforsamlingen med budsjett, slik at nytt styre kan gå videre og realisere planene, om de blir vedtatt. Evt. blir dette en sak som neste styre følger opp. Ny lekeplass for de minste i østre bakgård Bestilt HMS-inspeksjon av lekeplassen i østre bakgård høsten 2014 viste at flere av apparatene, og sklieapparatet spesielt, ikke var i forsvarlig stand. Det førte til at sklia ble revet umiddelbart. Nye lekeapparater til østre bakgård er i bestilling, og vil komme på plass så raskt som mulig våren Utskiftning av lofts- og kjellerdører samt vaskeridører, til godkjente branndører Etter en brannfaglig HMS-befaring av alle dører og branndører til loft, kjellere og vaskerier, var konklusjonen at samtlige må byttes ut av HMS-hensyn: Ingen av disse dørene er av godkjent type og standard, og om det skjer en storbrann i bygningsmassen, vil Selskapets styre stå ansvarlig for manglende HMS-tiltak. Det som til nå er prioritert og gjort: Alle vaskerier har fått nye branndører Det er satt inn nye branndører der slike manglet mellom kjellerarealene til flere oppganger

9 9 Dæhlenengen Byggeselskap AS På anbefaling fra brannteknisk hold, er det nå utskifting av loftsdørene som er mest kritisk med tanke på brannforebyggende tiltak. Avtaler om utskifting av loftsdører er bestilt, og arbeidet gjennomføres i april/mai. Reforhandling av lån, samt av forsikrings- og strømavtaler: Etter overgangen til OBOS har styret arbeidet med å få bedre betingelser på eksisterende lån og andre typer avtaler, som forsikring, strøm og andre store kostnadsområder for Selskapet. Styret har flyttet boliglånet sitt over til OBOS Bank, som medfører en innsparing på ca kr pga lavere rente. Styret har også forhandlet fram ny og rimeligere avtale på borettslagsforsikring med Gjensidige, årlig premie redusert med kr. Til slutt har styret forhandlet fram ny og bedre strømpris fra Gudbrandsdal Energi, som medfører en betydelig innsparing ift gammel avtale med Hafslund. Ny vaskeavtale: Kvaliteten på arbeidet vaskebyrået gjorde var ikke god nok, så styret innhentet nye tilbud på vaskeavtale. Styret besluttet å inngå avtale med Absolutt Rent AS, noe som også ga oss en prisreduksjon på ca kr i året. Utskifting og vedlikehold av vinduer: Både utvending og innvendig vedlikehold og evt. utskifting av vinduer, er den enkelte aksjonærs ansvar i Dæhlenengen Byggeselskap AS. Styret bidrar til nødvendig oppgradering ved å legge til rette for en samlet ordre fra flere, slik at prisen per vindu går ned for alle. Som i tidligere runder, var det Vindusentreprenøren AS som stod for utskifting av bestilte vindu oppunder jul Noen aksjonærer ønsket også installering av fransk balkong, som det ble gjort et par steder i anlegget i Styret undersøkte muligheten for dette med arkitektfirmaet Rodeo arkitekter, som stod for prosjekteringen i 2009/2010. Svaret er at det kun er bestemte steder i boligmassens første etasje at det er mulig å søke om installering av fransk balkong, og om det skulle være mange som ønsker dette, må det på ny søkes tillatelse fra Oslo kommune og byantikvaren altså til dels samme prosess som i Det er et problem for fellesskapet at så få aksjonærer tar vedlikeholdsansvar for utvendige karmer og vaskebrett på sine vinduer: Jevnt over ser vinduer som ikke er skiftet ut de siste årene, skikkelig shabby ut noe som drar ned inntrykket av en velholdt boligmasse. Styret har flere ganger oppfordret beboere og aksjonærer til å skrape og male vinduene sine utvendig, og gitt beskjed om at riktig maling kan fås hos vaktmester. Men lite skjer. Så dette er en sak som dette styret mener neste styre må diskutere: Hvordan sørge for at det skjer ytre vedlikehold, særlig av gamle vinduer? Er det aktuelt å gjøre utvendig vedlikehold av gamle vinduer til et fellesanliggende, evt også utskifting til nye vinduer? I så fall må det også komme på plass en kompensasjonsordning for dem som har dekket kostnadene til slik utskifting selv de siste årene. IN-ordning: Generalforsamlingen 2014 vedtok at Selskapet ønsker en IN-ordning (individuell nedbetalingsordning) med de innledende kostnader det innebærer. Styret har samlet inn informasjon OBOS etterspør for å kunne etablere en IN-ordning for Selskapet, og styret regner med at denne ordningen kommer på plass i løpet av våren Det betyr at det vil bli mulig for den enkelte å betale ned på sin andel av felleslånet, og av balkonglånet

10 10 Dæhlenengen Byggeselskap AS for dem som har det, noe som da vil redusere de månedlige felleskostnadene for den enkelte. Hobbyrommet i østre bakgård: Styret har besørget utstyr til hobbyrommet, og slik at det er egnet til å stelle med ski om vinteren og syker med mer om sommeren. Det er også de som bruker hobbyrommet for sliping og maling av møbler. Styret har ønsket at rommet får en allsidig bruk, og så langt ser det lovende ut. Men det forutsetter at brukerne holder orden og rydder opp etter seg for hver gang de bruker stedet, slik at andre kan komme til. Utskiftning av postkasser i alle oppganger: Vi har postkasser som daterer tilbake til 1980-tallet. Nøkkellåsene er ikke lenger reparerbare for Posten, og de oppleves som trange og upraktiske ut fra dagens type post. Styret har derfor innhentet anbud på nye postkasser i alle oppganger, og nye og moderne postkasser vil bli installert i alle oppganger i april/mai. Postkassene vil bli merket med leilighetsnummer per oppgang, og disse vil starte øverst fra venstre i postkasserekken per oppgang. Så mange vil få sin postkasse et annet sted i rekken enn de har i dag. Postkassene vil også få nye og like navneskilt, samsvarende med de navn som stod på postkassen per 1. mai Skjer det skifte i hvilke navn som skal stå på en postkasse, ordnes det enkelt ved å bestille nytt skilt på nettsiden til postkasseleverandøren. Gartner-avtale Styret arbeider med å få på plass en fast avtale med et gartnerfirma. Det er store grøntområder som tilhører Selskapet, og vaktmester har verken kapasitet eller kompetanse til å stelle hele dette området med trær. busker og planter, slik det bør gjøres. Styret ønsker derfor en avtale som sikrer at de riktige tingene blir gjort til riktig tid hvert år, og som er tydelig på hvilke oppgaver som kan delegeres til vaktmester, og hvilke som må tas av gartnerfirmaets folk. Bysykkelstasjon i Chr. Michelsensgate? Kommunen eier grunnen der det er en asfaltert plass foran CM Området er ikke regulert på noe vis, noe som har ført til økende frustrasjon over tildels kaotisk parkering på asfalt og plen. Styret er i kontakt med Oslo kommune for å få en avklaring på bruken av arealet, og det er dialog om mulig omgjøring av området til en bysykkelstasjon. Nye front-vinduer i restaurant Monsun Selskapet har ansvaret for standard og vedlikehold av hovedstrukturer ute og inne i de tre lokalene som leies ut. De store vinduene mot sør i restaurant Monsun, langs Dælenenggata, er fra lenge før Monsun AS ble leietaker. De er punktert for mange år siden og derfor svært vanskelige å holde rene. Skitne vinduer i front er ikke et pluss for en restaurant, så Monsun AS tok dette opp med styret høsten Styret innhentet da anbud fra Vindusentreprenøren for utskifting av disse vinduene, men ville se an driftssituasjonen etter nok et eierskifte for restauranten. Det ser nå ut til at driften av Monsun stabiliserer seg og at eierne satser videre: Det er nå åpnet for regulær restaurantdrift igjen, i tillegg til take away og catering. Styret har derfor kontaktet Vindusentreprenøren igjen for å få iverksatt utskifting av disse vinduene snarest mulig.

11 11 Dæhlenengen Byggeselskap AS Ymse-saker: Parsellhagegruppen: Hagegruppen inviterte sensommeren 2013 interesserte til til etablering av parsellkasser bak uthusene i østre og vestre bakgård. Åtte slike parsellkasser er etablert, et morsomt tilskudd til livet i bakgården. Hagegruppen ønsker flere aktive medlemmer med grønne fingre som kan tenke seg å gjøre litt ekstra gjennom året for og med grøntområdene våre, så interesserte kan gjerne ta kontakt med styret. Sykkelbodene: Styret har ryddet alle sykkelboder for å få til en bedre utnytting av plassen til sykler. Lofts- og kjellerboder: Alle leiligheter skal ha bod på loft og i kjeller, og styret skal kunne identifisere eier av bod, av flere grunner. Styret har derfor bedt alle beboere merke sin loft- og kjellerbod med sitt unike leilighetsnummer. Her er det mange som ikke har merket sine boder, så her må neste styre følge opp, slik at styret har oversikt og alle har den bodplass de har rett på. Containermandagene: Styret har opprettholdt denne ordningen fra 2013, med utplassering av container annen hver måned, første mandag i måneden. Informasjon om tid og sted legges ut på hjemmesiden selskapet.com og på FB-siden. Balkongkasser: Styret har fortsatt et antall balkongkasser som selges til innkjøpspris, kr 150,-. Når beløpet er innbetalt til driftskonto, tar man med en enkel utskrift og avtaler henting av det antall kasser man har betalt for ved å ta kontakt med vaktmester på dagtid, eller med noen i styret. Vi gjør oppmerksom på at det er vedtatt av det ikke er anledning til å ha andre typer blomsterkasser enn disse. Fellesaktiviteter Dugnad høsten Stemningsfull juletretenning første søndag i advent, med nisseorkester fra Sofienberg Musikkorps, pepperkaker og brus. Dugnad 28. og 29. april mai: Bakgårdssalg i midtparken. 17. mai: Flaggheising til tonene fra musikkorpset Sommerfest i midtparken i juni?

12 12 Dæhlenengen Byggeselskap AS Viktige saker kommende styrer må ta tak i: - Strømtilførsel: Det skjer en rask og stor endring i måten leilighetene i Selskapet pusses opp og brukes på. Yngre, mer urbane aksjonærer forventer å kunne gå for moderne løsninger på bad og kjøkken særlig, men også i gulv og tak. Dette er en utfordring for strømforbruket i Selskapet, og vi nærmer oss trolig grensen for hva det er mulig å ta ut hos hver enkelt noe som går ut over fellesforbruket. Og det er ikke tillatt for den enkelte aksjonær på egen hånd å starte installering av ny stigeledning gjennom flere etasjer for å dekke sitt behov. Dette betyr at Selskapet trolig rimelig snart bør få utredet status når det gjelder strømtilførsel, og hva det vil innebære å modernisere strømanlegget i hele gården. Det vil i så fall være et meget stort prosjekt. - Kloakkrør: Vi har nye soilrør oppover i oppgangene. Spørsmålet er om vi har det fra oppgangene og ut til det kommunale anlegget. Hvis ikke, bør dette prioriteres, evt med strømpe i eksisterende rør. Det kan også komme pålegg fra kommunen innen få år om et helt nytt røropplegg som skiller kloakk og spillvann. - Ventilasjonssystemet i hele gården: Gården er fra 1932 og ventilasjonssystemet er basert på naturlig avtrekk gjennom riktig retning på trykket i leilighetene, noe som forutsetter at leilighetene er godt ventilerte til enhver tid. Over årene har mange bygget inn eller stengt disse ventilene, og evt også installert altfor tette vinduer uten luftespalter oppe. Noen har også tatt seg til rette og lagt inn avtrekksvifter i luftekanalene på kjøkken og bad, noe som er absolutt forbudt, jfr vedtektene. Resultatet er dårlig trekk ikke bare i egen leilighet, men i hele oppgangen man bor i og man risikerer å trekke inn røyk og matos fra naboer. Dette er en kilde til mye frustrasjon og mange klager til styret. Problemet er at det ikke er mye styret kan gjøre, annet enn å informere igjen og igjen, ta kontakt med enkeltbeboere og be dem gjøre ting riktig, osv. For det er, så vidt styret har brakt på det rene, knapt mulig å legge opp et helt nytt ventilasjonssystem i en gammel murgård, og om det er mulig vil kostnadene bli svært store. Så det er å håpe at informasjon og oppfølging vil bidra til at alle tar hensyn til det spesielle med denne gamle bygården. - Innvendige kjellerdører må byttes til godkjente branndører (HMS tiltak).

13 13 Dæhlenengen Byggeselskap AS - Betongplatene nederst i begge indre bakgårder: Ifølge Reinertsenrapporten fra , må det gjøres noe med skadene forårsaket av vedvarende utvasking under betongen i bakgårdene innen Det er foreslått hvordan dette kan gjøres som en kombinasjon av nye nedløp for spillvann og nytt dekke der betongen nå er ødelagt. - Lysarmaturen i alle oppgangene må byttes asap. De gamle lampene og pærene har gått ut på dato for lenge siden, og vaktmester Jan har problemer med å finne riktige kupler og pærer. Lyset i alle oppganger står på mange timer i døgnet (så lenge det er mørkt nok), og bidrar godt til at strømregningen som dekkes av fellesskapet er svært høy. En investering i moderne LED-lys og lyssensorer vil raskt være tjent inn igjen. Dette styret har begynt arbeidet med å se på løsninger og priser, men overlater til nytt styre å ta saken videre. - Når lysarmaturen i oppgangene skiftes, bør styret også ha utredet oppussing av oppgangene, dvs reparasjon av småskader på murpuss og maling av vegger og tak, og utskifting av sklilister på trinnene. I den sammenheng kan det komme opp igjen spørsmål også om barnesikring av trappeløpene, fordi det er for stor avstand mellom sprinklene i hht dagens krav. Dette ble utredet et stykke på vei av dette styret, men saken ble lagt til side: Man fant det for kostbart å endre gelenderutformingen fra Senere styrer og GF kan komme til en annen konklusjon. Til slutt en viktig refleksjon: Dette styret har sett hvor store, kompliserte og viktige mange saker er i et så stort byggeselskap som dette. Vedlikeholds- og rehabiliteringssakene står i kø. Man kan lukke øynene og håpe det går bra noen år til, men dette styret har valgt å ta fatt i utfordringene og da særlig i lys av HMS-gjennomgangen. Men det er arbeidskrevende og komplisert å utvikle og gjennomføre mange små og store prosjekter. Det kan også oppstå konflikter og situasjoner som krever juridisk avklaring. Budsjettet er stort og tallene store, og man skal ha god innsikt i regnskap for å se hvilket handlingsrom styret har, og hvordan man kan lage og følge en langtidsplan som sikrer en sunn økonomi i Selskapet, samtidig som man får gjort de riktige tingene på den riktig måten. I sum er det et stort ansvar å stå for den daglige driften og oppfølgingen av saker, prosesser og prosjekter. Styret har også arbeidsgiveransvar for vaktmester, og utleieransvar for tre lokaler mot Dælengenggata. Ser man på dette i lys av det faktum at Generalforsamlingen velger nytt styre hvert år uten at det stilles spesielle krav til kvalifikasjoner, annet enn at man er villig til å gjøre en formidabel innsats for fellesskapet, uten nevneverdig honorering sett i forhold til hvor mye arbeid som legges ned. Så dette styret har så vidt drøftet ideen om at tiden kan være inne for å vurdere å tilsette en kvalifisert, daglig leder i for eksempel 40% stilling. Daglig leder er da nettopp det, og styremedlemmene bidrar med sine kvalifikasjoner i de forskjellige sakene som kjøres gjennom en styreperiode.

14 14 Dæhlenengen Byggeselskap AS Fast byggteknisk konsulent Styret opplever en stor økning i antall byggesaker, altså at beboere ønsker å gjøre byggetekniske endringer i leilighetene sine. Mange av disse sakene er svært kompliserte og styret har sett seg nødt til å dra inn ekstra konsulenthjelp på mye. Vi opplever at mange beboere tar veldig lett på disse søknadene og vi har ingen gode, faste rutiner på dette. Vi vet også at det er flere som ikke søker styret, men velger å gjøre endringer uten godkjenning. Om man gjør store ombygginger uten å ha søkt styret i tråd med vedtektene, eller ikke har brukt kvalifiserte fagfolk, er lov og regelverk nå slik at dette vil bli avslørt ved senere salg av leiligheten, og vil gå ut over verdifastsettelsen av leiligheten. Styret anbefaler derfor neste styre å utarbeide bedre prosedyrer og et eget søknadsskjema for slike saker, med klare krav til dokumentasjon, vedlegg osv. Det bør også inngås en formell avtale om tid og honorarsatser med en byggteknisk konsulent/ et firma som vurderer alle søknader etter kjente kriterier, og som gir svar som arkiveres på leiligheten det angår, hos forretningsfører.

15 15 Dæhlenengen Byggeselskap AS KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av aksjeselskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om aksjeselskapets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til aksjeselskapets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til aksjeselskapets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

16 16 Dæhlenengen Byggeselskap AS KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Lån Dæhlenengen Byggeselskap AS har lån i DnB. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester aksjeselskapet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på økning av felleskostnadene med 5% fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Dæhlenengen Byggeselskap AS Heidi Wendel Vejling /s/ Trine Grønn /s/ Ronny Solibakke /s/

17

18

19 19 Dæhlenengen Byggeselskap AS DRIFTSINNTEKTER: RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./- KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

20 20 Dæhlenengen Byggeselskap AS BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOSbanken Sparekonto i OBOSbanken Innestående i andre banker SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

1 Dæhlenengen Byggeselskap AS

1 Dæhlenengen Byggeselskap AS 1 Dæhlenengen Byggeselskap AS Protokoll fra ordinær generalforsamling i Dæhlenengen Byggeselskap AS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer