Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond"

Transkript

1 Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA enn tidligere. I annet halvår slo imidlertid subprime isen inn for fullt, med langt svakere vekstutsikter som følge. Subprime, som er boliglån til låntakere med dårlig betalingsevne, har gitt store tap og høye finansieringskostnader for bankene. Sentralbanken i USA satte i løpet av høsten ned signalrenten tre ganger, med totalt ett prosentpoeng, til 4,25 prosent. I tillegg tilførte den og andre sentralbanker betydelig likviditet i markedet for å motvirke en likviditetsise. 27 var preget av hyppige, men små, rentehevninger fra Norges Bank. Hele syv ganger ble styringsrentene hevet, hver gang med,25 prosentpoeng. Ved utgangen av året var foliorenten 5,25 prosent. Den siste rentehevningen i desember begrunnet Norges Bank med stigende inflasjon og sterkere vekst i norsk økonomi og i husholdningenes konsum enn ventet. I tillegg ble det pekt på at etterspørselen etter arbeidsaft stiger raskt til tross for internasjonal finansuro. s rentefond lå gjennomgående med kortere durasjon (løpetid) enn referanseindeksene i 27 dette som en følge av forventninger om økte renter. I første halvår steg både korte og lange markedsrenter i Norge noe som bidro positivt til avkastningen. I annet halvår falt imidlertid lange markedsrenter noe tilbake, som følge av den internasjonale finansuroen. Dette trakk avkastningen i fondene ned. De korte pengemarkedsfondene, Pengemarked og Sparebank 1 Pengemarked, endte begge opp 4,3 prosent i 27, mens de lengre obligasjonsfondene, Obligasjon og Kort Obligasjon, endte opp hhv. 2,8 og 3,7 prosent. Forvaltningen av rentefondene er utkontraktert til ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, som foretar investeringsbeslutningene basert på sitt rentesyn og sine analyser. Leif Ola Rød Administrerende direktør Forvaltning AS Korte amerikanske renter lå flatt i første halvår 27, men falt deretter betydelig. I den lange enden hadde vi stigende renter det første halvåret, mens de falt aftig i annet halvår, og var ned for året sett som helhet. I Euro-sonen falt den lange enden i annet halvår, men ikke mer enn at de lange rentene var opp over året som helhet. De korte rentene var opp gjennom hele året. Aktiviteten i Norge er fortsatt sterk, men vi ser flere indikasjoner på at vi nå har passert konjunkturtoppen. Norges Bank satte opp renten syv ganger i løpet av 27, med,25 prosentpoeng hver gang. Signalrenten ligger nå på 5,25 prosent. Enkelte tror vi kan få ytterligere én renteøkning fra Norges Bank, mens mange tror vi nå har sett rentetoppen. Veksten i Norge ble sterkere enn forventet i 27 først og fremst takket være et fleksibelt arbeidsmarked. Arbeidsledigheten falt fra allerede lave 2,3 prosent, til 1,6 prosent gjennom året. Nedgangen i arbeidsledigheten kan imidlertid ikke fortsette i samme skala. Et stramt arbeidsmarked og høyere renter, i tillegg til svakere vekst internasjonalt, vil føre til en lavere aktivitet fremover i Norge. Industriproduksjonen viser fremdeles en sterk trend, men PMI-indeksen (norsk konjunkturindeks) for industrien peker nå nedover. SSB tror også på en viss avmating for norsk økonomi, men de ser for seg at høykonjunkturen fortstetter. Inflasjonen ligger fortsatt lavt i Norge, men den har kommet noe opp gjennom året. Ved inngangen til 27 lå kjerneinflasjonen på 1, prosent (årlig rate), mens desembertallet kom inn på 1,8 prosent. Kredittveksten lå på et høyt nivå gjennom hele 27. Lån til husholdningene ble noe redusert, mens lån til bedriftene og til kommunene økte. Det private forbruket er høyt, men ventes å vise en avtakende trend. Også boligprisene har pekt nedover de siste månedene. Både korte og lange norske renter steg i 27 som helhet, men lange renter falt i annet halvår i takt med utviklingen internasjonalt. Den internasjonale situasjonen fremover, og dermed også utviklingen for lange norske renter, er svært usikker. For korte renter forventer vi ikke flere renteøkninger fra Norges Bank vi tror dermed pengemarkedsrentene vil bevege seg sidelengs i første halvår 28. Vi fikk en positiv absoluttavkastning i alle rentefondene, med en høyere avkastning i de korte fondene enn i de lange. Obligasjon Obligasjon oppnådde en avkastning på 2,8 prosent i 27. Fondet har en indeks med en referansedurasjon på tre år. Vi ventet en stigende rente og lå derfor med en durasjon noe kortere enn referansedurasjonen i 27. Dette ga et betydelig positivt bidrag i første halvår, mens det ga et negativt bidrag i forhold til referanseindeksen i annet halvår. Som følge av den internasjonale edittisen, kom både edittspreadene og forskjellen mellom stats- og swaprenter aftig ut i annet halvår. Dette trakk fondets avkastning ned, og vi fikk en mindreavkastning i forhold til fondets referanseindeks. Kort Obligasjon Kort Obligasjon oppnådde en avkastning på 3,7 prosent i 27. Fondets indeks har en referansedurasjon på ett år. Vi ventet en stigende rente og lå derfor med en durasjon noe kortere enn referansedurasjonen i 27. Dette ga et betydelig positivt bidrag i første halvår, mens det ga et negativt bidrag i forhold til referanseindeksen i annet halvår. Som følge av den internasjonale edittisen, kom både edittspreadene og forskjellen mellom stats- og swaprenter aftig ut i annet halvår. Dette trakk fondets avkastning ned, og vi fikk en mindreavkastning i forhold til fondets referanseindeks Foliorenter USA EU NO Source: Reuters EcoWin Korte renter USA EU NO Source: Reuters EcoWin 1-årsrenter NO USA EU Source: Reuters EcoWin

2 Pengemarked Pengemarked oppnådde i 27 en avkastning på 4,3 prosent. Fondets indeks har en referansedurasjon på,25 år. Fondet lå med en durasjon noe kortere enn referansedurasjonen. Dette ga et positivt bidrag til avkastningen. Som følge av den internasjonale edittisen, kom både edittspreadene og forskjellen mellom stats- og swaprenter aftig ut i annet halvår. Dette trakk fondets avkastning ned, og vi fikk en mindreavkastning i forhold til fondets referanseindeks. Sparebank 1 Pengemarked Sparebank 1 Pengemarked oppnådde i 27 en avkastning på 4,3 prosent. Fondets indeks har en referansedurasjon på,25 år. Fondet lå med en durasjon noe kortere enn referansedurasjonen i 27. Dette ga et positivt bidrag til avkastningen. Som følge av den internasjonale edittise, kom både edittspreadene og forskjellen mellom stats- og swaprenter aftig ut i annet halvår. Dette trakk fondets avkastning ned, og vi fikk en mindreavkastning i forhold til fondets referanseindeks. Styrets årsberetning Forvaltning har utkontraktert enkelte funksjoner knyttet til forvaltningen av rentefondene til ABN AMRO Kapitalforvaltning AS. Slik utkontraktering er hjemlet i forsift av 8. juli 22 nr. 798 om forvaltningsselskaper for verdipapirfonds bruk av oppdragstaker (utkontraktering). Forvaltning AS har i henhold til nevnte forsift sendt melding om avtalen om utkontraktering til Kredittilsynet. Utkontrakteringen omfatter følgende funksjoner: Investeringsbeslutninger, herunder kjøp og salg av finansielle instrumenter i henhold til fondenes vedtekter og mandat og i henhold til lovpålagte rammer i verdipapirfondloven. Oppgjør av handel med finansielle instrumenter. Daglig verdifastsettelse av fondenes kurs pr. andel. SpareBank 1 Pengemarked er et pengemarkedsfond som investerer i korte rentebærende finansielle instrumenter, det vil si pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner med mindre enn 1 års rentebindingstid, utstedt eller garantert av norsk stat, norske fylkeskommuner og kommuner samt norske finansinstitusjoner. Pengemarked er et pengemarkedsfond som investerer i rentebærende finansielle instrumenter, det vil si pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner med mindre enn 1 års rentebindingstid, utstedt eller garantert av norsk stat, norske fylkeskommuner og kommuner samt norske finansinstitusjoner og utvalgte industribedrifter. Fondet har i dag ingen verdipapirer utstedt av industribedrifter. Fondet vil til enhver tid være plassert med minimum 5 prosent i verdipapirer med risikovekt maksimum 2 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Kort Obligasjon er et obligasjonsfond som investerer i obligasjoner utstedt eller garantert av stat, norske fylkeskommuner og kommuner samt norske finansinstitusjoner. Fondet vil kun plassere i obligasjoner med risikovekt maksimum 2 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Obligasjon er et obligasjonsfond som investerer i obligasjoner utstedt eller garantert av stat, norske fylkeskomuner og kommuner samt norske finansinstitusjoner. Obligasjon vil kun plassere i obligasjoner med maksimum 2 prosent risikovekt ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Alle fondene nevnt ovenfor har særskilt adgang til å investere inntil 1 prosent av fondenes midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat, fylkeskommuner eller kommuner. Finansiell risiko og risikostyring Modifisert durasjon er et uttrykk for den prosentvise endringen i fondenes verdi som følge av 1 prosent endring i markedsrentene. Høyere durasjon betyr høyere risiko for svingninger i fondenes verdi og avkastning. Gjennom året har fondenes durasjon vært: Laveste nivå Høyeste nivå Gjennom snitt SpareBank 1 Pengemarked,15,25,19,23 Pengemarked,14,35,19,28 Kort Obligasjon,59,93,75,88 Obligasjon 1,83 2,86 2,48 2,72 Forvalterne holder løpende tilsyn med porteføljenes durasjon med henblikk på å utnytte endringer i de ulike markedsrentene. Kort Obligasjon og Obligasjon vil plassere i verdipapirer som vurderes å ha lav edittrisiko og god omsettelighet. Pengemarked kan ha høyere edittrisiko ettersom fondet kan investere i rentebærende verdipapirer utstedt av industribedrifter. Kredittrisikoen vurderes gjennom løpende analyse av utstederne. Daglige rapporter til administrasjonen og forvalter overvåker at porteføljene overholder interne og eksterne rammer. Fondene har i henhold til vedtektene ikke adgang til å inngå avtaler om derivater eller investere med lånte midler. SpareBank 1 Pengemarked Fondet skal ha en modifisert durasjon som er under,33 (gjennomsnittlig rentebindingstid under 12 dager). Porteføljens korte rentebindingstid medfører at endringer i markedsrentene vil gi begrensede verdiendringer i porteføljen. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med,25 års durasjon (ST1X). Fondet oppfyller avene som Verdipapirfondenes Forening setter for å kunne klassifiseres som pengemarkedsfond med lav edittrisiko, ved at mindre enn 25 prosent av porteføljen er plassert i flytende renteobligasjoner med løpetid mellom ett og tre år, og at det ikke investeres i flytende renteobligasjoner med løpetid over tre år. Det er en målsetting å ha lav edittrisiko. Endringer i edittverdighet i fondets investeringer, kan påvirke fondets avkastning. nært referanseindeksen - Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med,25 års durasjon (ST1X). Kort Obligasjon Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet -2 år. Endringer i edittverdighet på rentebærende verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner kan påvirke fondets avkastning. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen - Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 1 års durasjon (ST3X). Obligasjon Fondet har ingen begrensninger med hensyn til durasjon. Endringer i edittverdighet på rentebærende verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner kan påvirke fondets avkastning. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen - Oslo Børs Statsobligasjosindeks med 3 års durasjon (ST4X). Innløsninger i perioden Fondene har ikke mottatt ekstraordinært store innløsninger som har påvirket andelenes verdi under året. Selskapets rutiner for tegning og innløsning sier andelseierne likebehandling. Største innløsning i 27 utgjorde: Fond % SpareBank 1 Pengemarked 11,17% Pengemarked 16,19% Kort Obligasjon 1,47% Obligasjon 23,93% Fortsatt drift Forvaltning AS er ansvarlig for all aktivitet i fondene, og fondene har ingen ansatte. Regnskapene for fondene er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forvaltningsselskapet Forvaltning AS er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Verdiutvikling Fondene har gjennom året hatt ulik sammensetning, edittrisiko og durasjon enn den porteføljen som utgjør referanseindeksen. Fondenes avkastning avviker derfor fra avkastningen til referanseindeksen. Ved utgangen av 27 forvaltet Forvaltning AS: NOK Fond 49 mill. SpareBank 1 Pengemarked 266 mill. Pengemarked 236 mill. Kort Obligasjon 466 mill. Obligasjon Nordea Bank Norge ASA er depotmottaker for fondene. Pengemarked Fondet skal ha en modifisert durasjon som er under,33 (gjennomsnittlig rentebindingstid under 12 dager). Porteføljens korte rentebindingstid medfører at endringer i markedsrentene vil gi begrensede verdiendringer i porteføljen. Endringer i edittverdighet på rentebærende verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og industribedrifter kan påvirke fondets avkastning. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge I I FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27

3 Verdiutvikling Sparebank 1 Pengemarked Referanseindeks Differanse Siden start Siden start (p.a)*) Årlig avkastning: Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon,25 (ST1X) *) Omregnet til årlig rente Siden start Siden start (p.a)*) Årlig avkastning: ,75% 15,6% -,84% 2,9% 3,6% -,16% 4,32% 4,42% -,11% 2,51% 2,75% -,24% 1,76% 2,1% -,25% 1,7% 1,95% -,25% Pengemarked Referanseindeks Differanse 51,57% 85,4% -33,83% 3,21% 4,8% -1,59% 4,29% 4,42% -,14% 2,53% 2,75% -,22% 1,78% 2,1% -,23% 1,71% 1,95% -,25% -2,38% 4,79% -7,17% -2,95% 6,85% -9,8% 4,13% 7,36% -3,23% 6,78% 6,32%,46% 6,71% 6,42%,29% 4,53% 4,67% -,14% 3,56% 3,85% -,29% 5,1% 5,19% -,9% 5,79% 5,56%,23% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon,25 (ST1X) *) Omregnet til årlig rente Siden start Siden start (p.a)*) Årlig avkastning: Kort Obligasjon Referanseindeks Differanse 99,64% 12,89% -3,26% 5,39% 5,52% -,13% 3,73% 4,36% -,63% 2,18% 2,38% -,2% 1,86% 2,2% -,16% 2,54% 2,75% -,2% 6,18% 6,87% -,69% 6,73% 6,87% -,14% 7,87% 7,68%,19% 5,5% 5,61% -,11% 6,12% 5,92%,2% 3,1% 3,56% -,46% 4,59% 4,85% -,26% 5,79% 7,21% -1,42% 12,34% 1,46% 1,88% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon 1 (ST3X) *) Omregnet til årlig rente Siden start Siden start (p.a)*) Årlig avkastning: Obligasjon Referanseindeks Differanse 75,71 % 89,84 % -14,13 % 4,91 % 5,6 % -,69 % 2,82 % 3,9 % -1,8 %,68%,92% -,24% 2,11% 2,49% -,38% 5,25% 5,55% -,29% 1,9% 1,85% -,76% 7,34% 8,13% -,79% 6,9% 7,53% -,63% 5,43% 4,89%,54% 3,52% 4,46% -,94% 2,81% 3,2% -,39% 5,37% 6,83% -1,46% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon 3 (ST3X) *) Omregnet til årlig rente Porteføljedata Årsresultat og disponering PORTEFØLJEDATA SpareBank 1 Pengemarked Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield *) Yield *),23,2 5,62% 4,51% Referanseindeks Fond Differanse Pengemarkedsfond: SpareBank 1 Pengemarked 4,32% 4,42% -,11% Pengemarked 4,29% 4,42% -,14% PORTEFØLJEDATA SpareBank 1 Pengemarked hadde et årsoverskudd på som ble disponert på følgende måte: Utdeling til andelseierne: Overført fra egenkapital: Sum disponert: PORTEFØLJEDATA Pengemarked Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield *) Yield *) PORTEFØLJEDATA Kort Obligasjon Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield *) Yield *),28,18 5,62% 4,47%,88,79 5,76% 5,1% Obligasjonsfond: Kort Obligasjon 3,73% 4,36% -,63% Obligasjon 2,82% 3,9% -1,8% Informasjon vedrørende referanseindekser er inkludert på den respektive fondsoversikt PORTEFØLJEDATA Pengemarked hadde et årsoverskudd på som ble disponert på følgende måte: Utdeling til andelseierne: Økning i egenkapital: Sum disponert: PORTEFØLJEDATA Kort Obligasjon hadde et årsoverskudd på som ble disponert på følgende måte: Utdeling til andelseierne: Økning i egenkapital: Sum disponert: PORTEFØLJEDATA Obligasjon Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield *) Yield *) 2,72 2,65 5,18 % 5,16 % PORTEFØLJEDATA Obligasjon hadde et årsoverskudd på som ble disponert på følgende måte: Utdeling til andelseierne: Overført fra egenkapital: Sum disponert: *) Yield: beregnet forventet avkastning på fondets portefølje, fratrukket forvaltningshonorar, forutsatt uendret rentenivå og markedsforhold forøvrig. Faktisk avkastning kan bli både høyere og lavere enn yielden. Oslo, 24. januar 28 Styret i Forvaltning AS Eldar Mathisen styreleder Harald Elgaaen Tore Haarberg Marianne Johnsen Magnus Magnussen Rita Lekang Leif Ola Rød adm. dir. FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27 I 3 I

4 Uttrykk og definisjoner Forvaltningskapital Sum av eiendeler og gjeld. Basiskurs Fondenes dividert med antall andeler. Tegningskurs*) Prisen (basiskurs pluss tegningsprovisjon) en kunde må betale for å kjøpe en fondsandel. Innløsningskurs*) Prisen (basiskurs minus innløsningsprovisjon) en kunde får ved å selge en fondsandel. Differanse Forskjellen mellom fondets avkastning og benchmarkavkastning. Rentefølsomhet Uttrykk for hvor mye fondets verdi endres som følge av 1% endring av markedsrentene. Høyere rentefølsomhet betyr høyere risiko før svingninger i fondets verdi og avkastning. Forventet avkastning (Yield) Matematisk estimert avkastning fremover gitt uendrede markedsrenter. Oppgis alltid som årlig rente slik at man kan sammenligne med andre fond og rente på bankkonto. *) Gjelder ikke pengemarkedsfondene. Siden fondene ikke har tegnings- eller innløsningsprovisjon er alle kurser lik basiskurs. Risikoklasser Verdipapirer er inndelt i 5 risikoklasser etter deres edittrisiko. Klasse 1 har lavest edittrisiko og klasse 5 har høyest edittrisiko. Risikoklasse 1: Stat og statsgaranterte Risikoklasse 2: Statsforetak Risikoklasse 3: Fylker og kommuner Risikoklasse 4: Bank og finansinstitusjoner Risikoklasse 5: Industri og ansvarlige lån Noteopplysninger Note 1 - Prinsippnotene - Finansielle instrumenter Alle finansielle instrumenter, som omfatter obligasjoner, sertifikater og derivater, vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). - Fastsettelse av virkelig verdi Virkelige verdier for verdipapirer i fondets portefølje fastsettes på basis av observerbare omsetningskurser på Reuters klokken 16. hver børsdag. For verdipapirer som ikke omsettes kontinuerlig, beregner forvaltningsselskapet daglig verdier, basert på verdipapirets forhold til likvide markedspriser og renter. Denne verdifastsettelse baseres på forvalternes erfaring og beste skjønn. - Behandling av transaksjonskostnader Transaksjonskostnader for kjøp av verdipapirer er inkludert i verdipapirenes kostpris. - Utdeling til andelseiere Skattbare inntekter og utgifter i fondene (realiserte kursgevinster og kurstap på verdipapirer, renteinntekter og utgifter, og forvaltningshonorar) beregnes pr og deles ut umiddelbart i form av nye andeler i fondene med mindre annet er instruert av andelseier. Utdeling ved økning av andeler bokføres på fondenes egenkapital og utbetalinger til andelseier bokføres som gjeld i regnskapet. - Tilordning anskaffelseskost Ved salg av verdipapirer i fondene beregnes kursgevinster/-tap basert på gjennomsnittlig kostpris på de solgte verdipapirer. Note 2 - Finansielle derivater Fondene har ikke hatt beholdninger av finansielle derivater gjennom året eller ved årsslutt Note 3 - Finansiell markedsrisiko Balansen i fondenes årsregnskap gjenspeiler fondenes markedsverdi pr. siste børsdag i året i norske oner. Fondene er rentefond og er gjennom sine virksomheter eksponert for renteog edittrisiko. Styring av rente- og edittrisiki er omtalt i årsberetningen. Det vises til denne for nærmere omtale. Note 4: Omløpshastighet Fondenes omløpshastighet er et mål på omfanget av fondenes kjøp og salg av verdipapirer i løpet av en periode. En lav omløpshastighet viser mindre kjøp/ salg aktivitet (trading) enn en høy omløpshastighet. Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av verdipapirer dividert med 2 deretter dividert med gjennomsnittlig i regnskapsåret. Fondenes omløpshastighet for 27 er: Fond SpareBank 1 Pengemarked 1,2 Pengemarked 1,4 Kort Obligasjon,8 Obligasjon,8 Note 5/6 - Provisjonsinntekter/Kostnader Fondene har inntekter knyttet til store nettotegninger/ innløsninger. Note 7: Forvaltningshonorar Forvaltningshonorarene beregnes daglig basert på fondenes etter dagens prising av fondenes aktiva. Honorarene utbetales månedlig til forvaltningsselskapet. Fondenes forvaltningshonorar er: Fond SpareBank 1 Pengemarked Pengemarked Kort Obligasjon Obligasjon Forvaltningshonorar,4% pr. år,4% pr. år,5% pr. år,5% pr. år Note 8: Andre kostnader Andre kostnader viser leveringskostnader for verdipapirer, fakturert av depotbank. I 4 I FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27

5 Sparebank 1 Pengemarked Note 11: Fondets portefølje pr NOK pålydende pålydende NOK 1 Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO Askim Sparebank 5/8 FRN 5,79 1 1,7% 99,99% 1 12,21% 14.jan.8 14.apr.8 NO Bank 1 Oslo 4/9 FRN 6,16 1 1,229% 1,6% 142 2,5% 1.mar.8 1.jun.9 NO Bank 1 Oslo 5.8% 4/2/8 5,8 5 1,% 99,99% 5 7 1,3% - 4.feb.8 NO14178 DnB NOR 6.4% 26/11/8 6,4 1 99,991% 99,95% 153 2,5% - 26.nov.8 NO Eiendomseditt 3/8 FRN 6,43 1 1,338% 1,21% 146 2,5% 17.mar.8 15.sep.8 NO Eiendomseditt 5/1 FRN 6, ,82% 99,74% 3,61% 17.mar.8 15.sep.1 NO Eiendomseditt 5.28% 11/2/8 5, ,842% 99,92% 2 4,42% - 11.feb.8 NO Fana Spb 4/8 FRN 5,85 8 1,161% 1,2% ,66% 7.jan.8 7.apr.8 NO Fana Spb 3,25% 5/8 3, ,315% 98,54% ,45% - 1.jul.8 NO Gjensidige 7/8 FRN 5, ,98% 99,99% ,33% 28.feb.8 28.feb.8 NO Halden Spb 4/8 FRN 6,15 5 1,351% 1,5% ,3% 25.feb.8 24.nov.8 NO12829 Helgeland Spb 5/8 FRN 6,1 5 1,18% 1,3% ,3% 3.mar.8 1.sep.8 NO Holla og LundeSparebank 6/9 FRN 5,8 7 99,993% 99,79% ,44% 13.feb.8 13.feb.9 NO Indre Sogn Sparebank 5/9 FRN 5,9 4 1,15% 99,99% 4 34,82% 11.feb.8 9.feb.9 NO13539 Indre Sogn Sparebank 7/1 FRN 5, ,947% 99,5% 2 9,41% 4.feb.8 2.feb.1 NO Jernbanepers. Sparebank 5/8 FRN 5,84 3 1,% 99,95% 3 29,62% 29.jan.8 29.apr.8 NO Jernbanepers. Sparebank 7/1 FRN 5,8 3 99,594% 99,33% 3 1,61% 28.jan.8 27.apr.1 NO Kragerø Spb 5.29% 3/5/8 5,29 5 1,% 99,58% ,5% - 3.mai.8 NO Landeditt 5.7% 98/8 5,7 6 99,983% 99,92% ,25% - 13.feb.8 NO Lom og Skjåk Spb 6/8 FRN 5, ,745% 99,78% ,3% 11.feb.8 1.nov.8 NO Marker Spb 7/1 FRN 5,82 5 1,% 99,44% 5 1 1,2% 14.feb.8 14.mai.1 NO Melhus Sparebank 6/9 FRN 6,24 7 1,% 99,78% 7 2 1,43% 17.mar.8 13.mar.9 NO Modum Spb 6/9 FRN 5, ,775% 99,8% ,64% 7.mar.8 7.sep.9 NO Nes Prestegjelds Spb 5/8 FRN 6,25 7 1,59% 99,93% ,43% 17.mar.8 15.sep.8 NO Nordlandsbanken 5,85% 98/8 5, ,132% 99,92% ,4% - 5.mar.8 NO OBOS 5.78% 21/2/8 5, ,% 99,98% ,8% - 21.feb.8 NO Orkdal Sparebank 6/9 FRN 5, ,97% 1,% ,3% 28.jan.8 27.jan.9 NO Romsdals Fellesbank 5.15% 3/8 5, ,455% 99,5% 2 48,42% - 1.jun.8 NO Rygge-Vaaler Spb 5/8 FRN 6,1 5 1,% 99,92% ,2% 25.mar.8 22.sep.8 NO Sandnes Spb 4/8 FRN 6,8 5 1,136% 1,1% ,2% 1.mar.8 1.mar.8 NO Sandnes Spb 7/8 FRN 6,4 1 99,892% 99,87% ,4% 25.mar.8 24.sep.8 NO14149 Sandnes Spb 6.12% 3/12/8 6,12 5 1,% 99,98% ,3% - 3.des.8 NO Selbu Spb 5/8 FRN 5,87 2 1,1% 1,% 2 27,41% 1.jan.8 1.jan.8 NO Spb 1 Hallingdal 6/1 FRN 5,88 4 1,43% 99,52% 3 99,81% 17.mar.8 17.mar.1 No Spb Grenland 5/8 FRN 5, ,996% 99,99% ,24% 14.jan.8 14.jan.8 NO Spb Hedmark 5.7% 3/8 5,7 5 99,918% 99,94% ,7% - 14.feb.8 NO Spb Midt Norge 5.45% 3/3/8 5, ,838% 99,91% ,45% - 3.mar.8 NO Spb Møre 5.11% 9/5/8 5, ,546% 99,62% ,1% - 9.mai.8 NO Spb Nord-Norge 4.6% 6/8 4,6 8 99,139% 99,24% ,66% - 18.jun.8 NO Spb Nord-Norge 5.55% 12/3/8 5, ,915% 99,91% ,4% - 12.mar.8 NO Spb Nord-Norge 5.55% 22/5/8 5,55 1 1,% 99,77% ,8% - 22.mai.8 NO Spb Pluss 5.5% 3/8 5, ,358% 99,44% ,61% - 18.jun.8 NO Spb Rogaland 4/8 FRN 6,4 4 1,93% 1,% 4 14,82% 1.mar.8 1.mar.8 NO Spb Rogaland 6/8 FRN 5, ,994% 99,99% ,51% 17.jan.8 17.jan.8 NO Spb Rogaland 3.75% 4/8 3, ,21% 98,32% 1 986,41% - 26.sep.8 NO Spb Sogn & Fjordane 4/9 FRN 6,9 5 1,22% 1,4% ,3% 27.feb.8 27.feb.9 NO12294 Spb Sør 4/8 FRN 5, ,118% 1,% ,55% 22.jan.8 22.okt.8 NO Spb Sør 6/9 FRN 6,5 3 1,% 1,44% 3 38,62% 15.feb.8 15.nov.9 NO14372 Spb Sør 7/9 FRN 6,37 1 1,% 1,11% 141 2,5% 16.jun.8 14.des.9 NO Spb Vest 4/8 FRN 6,18 8 1,11% 1,6% ,64% 18.jun.8 17.des.8 NO Spb Vest 3/8 FRN 5,92 1 1,88% 99,99% 191 2,6% 5.feb.8 5.feb.8 NO Spb Vest 5.69% 2/8/8 5,69 5 1,1% 99,71% ,4% - 2.aug.8 NO Spb Vest 5.95% 18/6/8 5, ,993% 99,91% ,7% - 18.jun.8 NO Spb Vest 6.% 3/8 6, 5 1,35% 99,93% ,7% - 12.mar.8 NO Spb Vestfold 4/8 FRN 6,31 3 1,195% 99,9% 3 4,61% 17.mar.8 17.mar.8 NO Spb Vestfold 7/9 FRN 6, ,93% 99,95% 3 5,61% 21.mar.8 19.jun.9 NO Spb Øst 4/8 FRN 5, ,155% 1,3% ,26% 12.feb.8 13.mai.8 NO Spb Øst 4.78% 26/2/8 4, ,945% 99,8% ,6% - 26.feb.8 NO Spb. Sogn & Fj. 5.% 3/8 5, 15 99,752% 99,89% ,2% - 5.feb.8 NO Storebrand Bank 3/8 FRN 6,31 2 1,485% 1,3% 2 15,41% 5.mar.8 5.des.8 NO Storebrand Bank 5/8 FRN 6,4 1 1,55% 99,94% 11 2,4% 25.mar.8 23.jun.8 NO Storebrand Bank 5/9 FRN 6,1 4 1,38% 99,92% 4 15,82% 3.mar.8 2.sep.9 NO Storebrand Bank 7/8 FRN 6,1 5 99,99% 99,8% 5 1,2% 19.mar.8 19.mar.8 NO Storebrand Bank 5.92% 2/5/8 5,92 5 1,2% 99,94% ,3% - 2.mai.8 NO Svenska Handelsbanken 5.91% 17/9 5,91 1 1,1% 99,85% ,7% - 17.sep.8 NO Terra Boligeditt 6/9 FRN 5,98 1 1,% 99,78% ,4% 25.mar.8 23.jun.9 NO Terra Boligeditt 4.84% 22/2/8 4, ,687% 99,82% ,27% - 2.feb.8 Resultatregnskap og Balanse Tall Tall i i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. Fondets verdipapirportefølje 1. Obligasjoner 2. Sertifikater II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE , Total portefølje ,48% Gjelder kun obligasjoner med flytende rente Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. 4 Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 27 Innløsninger i 27 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt før utdeling Andeler utstedt etter utdeling Basiskurs før utdeling av utbytte Basiskurs etter utdeling av utbytte Innløsningskurs før utdeling av utbytte Innløsningskurs etter utdeling av utbytte Pr Pr Pr , , , , , , ,7 1 25, ,28 1,71 1,1 1, ,7 1 25, ,28 1,71 1,1 1, Med basiskurs menes fondenes dividert med antall utstedte andeler. I forhold til basiskurser, er innløsningskurser redusert med,5% for innløsningsprovisjon. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. Fondet har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året SPAREBANK 1 PENGEMARKED (etablert ) OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS.5 (ST1X) Pengemarked Note 11: Fondets portefølje pr NOK pålydende pålydende NOK 1 Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO13132 Askim Sparebank 6/9 FRN 6,2 2 1,% 99,88% 2 9,75% 27.feb.8 27.feb.9 NO Aurskog Sparebank 6/9 FRN 5, ,873% 99,72% 999,38% 25.mar.8 19.jun.9 NO Bank 1 Oslo 4/9 FRN 6, ,953% 1,6% ,89% 1.mar.8 1.jun.9 NO BN BANK 6/8 FRN 6,1 3 99,986% 1,% 3 1 1,13% 11.mar.8 11.jun.8 NO DnB NOR 5/8 FRN 5, ,951% 99,97% ,14% 4.feb.8 4.feb.8 NO DnB NOR 5/8 FRN cap 5,25% 5, ,855% 99,4% ,88% 25.feb.8 25.aug.8 NO14178 DnB NOR 6.4% 26/11/8 6,4 5 99,991% 99,95% ,89% - 26.nov.8 NO Eiendomseditt 5/1 FRN 6, ,82% 99,74% 2,75% 17.mar.8 15.sep.1 NO Eiendomseditt 5.28% 11/2/8 5, ,842% 99,92% ,68% - 11.feb.8 NO Fana Spb 4/8 FRN 5,85 1 1,148% 1,2% 1 14,38% 7.jan.8 7.apr.8 NO Fana Spb 3,25% 5/8 3, ,315% 98,54% ,1% - 1.jul.8 NO Fron Spb 5/1 FRN 6,1 3 1,169% 99,35% ,13% 25.feb.8 25.mai.1 NO Gjensidige 7/8 FRN 5, ,98% 99,99% 2 513,94% 28.feb.8 28.feb.8 NO Holla og LundeSparebank 6/9 FRN 5,8 3 99,97% 99,79% ,13% 13.feb.8 13.feb.9 NO Hønefoss Spb 5/8 FRN 5, ,183% 1,2% 2 526,95% 29.jan.8 29.jul.8 NO13539 Indre Sogn Sparebank 7/1 FRN 5, ,947% 99,5% 1 5,38% 4.feb.8 2.feb.1 NO Jernbanepers. Sparebank 5/8 FRN 5,84 4 1,1% 99,95% ,52% 29.jan.8 29.apr.8 NO Kragerø Spb 5.29% 3/5/8 5,29 4 1,% 99,58% ,54% - 3.mai.8 NO Landeditt 3% 5/8 3, 2 98,7% 98,29% 1 993,75% - 18.jul.8 NO Landeditt 5.% 3/8 5, 6 98,865% 99,2% ,25% - 1.nov.8 NO Marker Spb 7/1 FRN 5,82 3 1,% 99,44% 3 6 1,13% 14.feb.8 14.mai.1 NO Melhus Sparebank 5/8 FRN 5,87 2 1,36% 99,98% 2 2,76% 29.jan.8 29.apr.8 NO12425 Narvik Sparebank 3.65% 4/8 3, ,84% 98,1% 99,37% - 6.okt.8 NO Nes Prestegjelds Spb 5/8 FRN 6, ,97% 99,93% 1 2,38% 17.mar.8 15.sep.8 NO OBOS 5.78% 21/2/8 5, ,929% 99,98% 161 3,78% - 21.feb.8 NO Orkdal Sparebank 6/9 FRN 5, ,97% 1,% ,14% 28.jan.8 27.jan.9 NO Ringerikes Spb 5/8 FRN 5,8 2 1,18% 99,95% 2 14,76% 15.feb.8 15.feb.8 NO Romsdals Fellesbank 5.15% 3/8 5, ,472% 99,5% ,69% - 1.jun.8 NO Sandnes Spb 4/9 FRN 5,94 3 1,32% 1,% 3 2 1,13% 21.feb.8 22.mai.9 NO Sandnes Spb 7/8 FRN 6,4 7 99,869% 99,87% ,63% 25.mar.8 24.sep.8 NO Spb 1 Hallingdal 6/1 FRN 5,88 2 1,43% 99,52% 1 995,75% 17.mar.8 17.mar.1 No Spb Grenland 5/8 FRN 5, ,996% 99,99% ,52% 14.jan.8 14.jan.8 NO Spb Hedmark 3.15% 5/8 3, ,461% 98,57% 5 1 1,88% - 24.jun.8 NO Spb Midt Norge 5.45% 3/3/8 5, ,838% 99,91% ,15% - 3.mar.8 NO11852 Spb Midt-Norge 3/8 FRN 6,11 4 1,167% 1,% ,51% 4.mar.8 4.mar.8 NO Spb Midt-Norge 4/9 FRN 5, ,81% 99,85% ,13% 15.feb.8 16.nov.9 NO Spb Midt-Norge 5/8 FRN 5,99 4 1,165% 1,% ,51% 1.mar.8 1.jun.8 NO Spb Møre 4/9 FRN 5,91 3 1,24% 1,5% ,14% 2.feb.8 2.feb.9 NO Spb Møre 5.6% 11/4/8 5,6 2 99,676% 99,69% 2 67,78% - 11.apr.8 NO Spb Møre 5.11% 9/5/8 5, ,529% 99,62% ,16% - 9.mai.8 NO Spb Møre 5.4% 15/2/8 5,4 3 99,879% 99,93% ,15% - 15.feb.8 NO Spb Møre 6% 1/9/8 6, 4 1,% 99,94% ,51% - 1.sep.8 NO Spb Nord-Norge 6/8 FRN 5, ,975% 99,92% ,89% 18.feb.8 18.aug.8 NO Spb Nord-Norge 5.55% 22/5/8 5,55 8 1,% 99,77% ,6% - 22.mai.8 NO Spb Pluss 5/9 FRN 5, ,97% 99,84% 3 9 1,13% 3.mar.8 2.mar.9 NO Spb Pluss 5.5% 3/8 5, ,386% 99,44% ,18% - 18.jun.8 NO Spb Rana 4/8 FRN 6,12 4 1,259% 1,5% ,51% 1.mar.8 1.mar.8 NO Spb Rogaland 3/8 FRN 5,88 6 1,216% 1,% ,28% 22.jan.8 22.jan.8 NO Spb Rogaland 4/8 FRN 6,4 1 1,93% 1,% 1 4,38% 1.mar.8 1.mar.8 NO Spb Rogaland 4.35% 6/8 4, ,7% 99,24% 5 9 1,91% - 3.mai.8 NO Spb Sogn & Fjordane 4/9 FRN 6,9 3 1,22% 1,4% ,13% 27.feb.8 27.feb.9 NO Spb Sør 4.87% 7/3/8 4, ,611% 99,77% ,95% - 7.mar.8 NO Spb Sør 7.% 2/8 7, 5 1,18% 1,12% ,98% - 19.mar.8 NO Spb Vest 4/8 FRN 6,18 5 1,65% 1,6% ,88% 18.jun.8 17.des.8 NO Spb Vest 5.69% 2/8/8 5, ,634% 99,71% 2 36,76% - 2.aug.8 NO Spb Vest 5.95% 18/6/8 5, ,993% 99,91% ,67% - 18.jun.8 NO Spb Vestfold 4/8 FRN 6,31 2 1,195% 99,9% 2 3,75% 17.mar.8 17.mar.8 NO Spb Vestfold 7/9 FRN 6, ,93% 99,95% 2 3,75% 21.mar.8 19.jun.9 Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. Fondets verdipapirportefølje 1. Obligasjoner 2. Sertifikater II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Forts. neste side FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27 I 5 I

Årsrapport fra ODIN. Markedskommentar. Den økonomiske gjeninnhentingen i. Informasjon og markedsoppdateringer 2010 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN. Markedskommentar. Den økonomiske gjeninnhentingen i. Informasjon og markedsoppdateringer 2010 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer I Rentefond SpareBank Pengemarked Pengemarked Kort Obligasjon Obligasjon Januar Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning AS ble nok et år med

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs rentefond. Februar 2013

Årsrapport 2012. ODINs rentefond. Februar 2013 Årsrapport 212 ODINs rentefond Februar 213 Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 7-1 Styrets årsberetning -12 Noteopplysninger 13-15 ODIN Rente

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016 Nøkkeltall pr 29. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,18 % 0,02 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd. 1,52

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente November

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2008

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II)

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon 1 år Organisasjonsnummer: 879518342 Type fond: UCITS Klassifisering

Detaljer

DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Fondets filosofi Fondet plasser sine midler i rentebærende papirer og passer godt som alternativ til plasseringer på bankkonto. obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,15 % 0,06 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,16 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Juni SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i juni SKAGEN Høyrente Institusjon 0,51% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene å rsrappor t 2015 for KLPfondene Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og Ansvarlig KLP inviterte i 2015 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Pengemarked Organisasjonsnummer: 979518218 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Pengemarkedsfond Stiftelsesdato:

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2016 Nøkkeltall pr 29. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,25 % -0,01 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd. 1,44 % 0,84 % 1,17 % 3 mnd.

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon Organisasjonsnummer: 993511668 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Obligasjonsfond

Detaljer