Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond"

Transkript

1 Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA enn tidligere. I annet halvår slo imidlertid subprime isen inn for fullt, med langt svakere vekstutsikter som følge. Subprime, som er boliglån til låntakere med dårlig betalingsevne, har gitt store tap og høye finansieringskostnader for bankene. Sentralbanken i USA satte i løpet av høsten ned signalrenten tre ganger, med totalt ett prosentpoeng, til 4,25 prosent. I tillegg tilførte den og andre sentralbanker betydelig likviditet i markedet for å motvirke en likviditetsise. 27 var preget av hyppige, men små, rentehevninger fra Norges Bank. Hele syv ganger ble styringsrentene hevet, hver gang med,25 prosentpoeng. Ved utgangen av året var foliorenten 5,25 prosent. Den siste rentehevningen i desember begrunnet Norges Bank med stigende inflasjon og sterkere vekst i norsk økonomi og i husholdningenes konsum enn ventet. I tillegg ble det pekt på at etterspørselen etter arbeidsaft stiger raskt til tross for internasjonal finansuro. s rentefond lå gjennomgående med kortere durasjon (løpetid) enn referanseindeksene i 27 dette som en følge av forventninger om økte renter. I første halvår steg både korte og lange markedsrenter i Norge noe som bidro positivt til avkastningen. I annet halvår falt imidlertid lange markedsrenter noe tilbake, som følge av den internasjonale finansuroen. Dette trakk avkastningen i fondene ned. De korte pengemarkedsfondene, Pengemarked og Sparebank 1 Pengemarked, endte begge opp 4,3 prosent i 27, mens de lengre obligasjonsfondene, Obligasjon og Kort Obligasjon, endte opp hhv. 2,8 og 3,7 prosent. Forvaltningen av rentefondene er utkontraktert til ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, som foretar investeringsbeslutningene basert på sitt rentesyn og sine analyser. Leif Ola Rød Administrerende direktør Forvaltning AS Korte amerikanske renter lå flatt i første halvår 27, men falt deretter betydelig. I den lange enden hadde vi stigende renter det første halvåret, mens de falt aftig i annet halvår, og var ned for året sett som helhet. I Euro-sonen falt den lange enden i annet halvår, men ikke mer enn at de lange rentene var opp over året som helhet. De korte rentene var opp gjennom hele året. Aktiviteten i Norge er fortsatt sterk, men vi ser flere indikasjoner på at vi nå har passert konjunkturtoppen. Norges Bank satte opp renten syv ganger i løpet av 27, med,25 prosentpoeng hver gang. Signalrenten ligger nå på 5,25 prosent. Enkelte tror vi kan få ytterligere én renteøkning fra Norges Bank, mens mange tror vi nå har sett rentetoppen. Veksten i Norge ble sterkere enn forventet i 27 først og fremst takket være et fleksibelt arbeidsmarked. Arbeidsledigheten falt fra allerede lave 2,3 prosent, til 1,6 prosent gjennom året. Nedgangen i arbeidsledigheten kan imidlertid ikke fortsette i samme skala. Et stramt arbeidsmarked og høyere renter, i tillegg til svakere vekst internasjonalt, vil føre til en lavere aktivitet fremover i Norge. Industriproduksjonen viser fremdeles en sterk trend, men PMI-indeksen (norsk konjunkturindeks) for industrien peker nå nedover. SSB tror også på en viss avmating for norsk økonomi, men de ser for seg at høykonjunkturen fortstetter. Inflasjonen ligger fortsatt lavt i Norge, men den har kommet noe opp gjennom året. Ved inngangen til 27 lå kjerneinflasjonen på 1, prosent (årlig rate), mens desembertallet kom inn på 1,8 prosent. Kredittveksten lå på et høyt nivå gjennom hele 27. Lån til husholdningene ble noe redusert, mens lån til bedriftene og til kommunene økte. Det private forbruket er høyt, men ventes å vise en avtakende trend. Også boligprisene har pekt nedover de siste månedene. Både korte og lange norske renter steg i 27 som helhet, men lange renter falt i annet halvår i takt med utviklingen internasjonalt. Den internasjonale situasjonen fremover, og dermed også utviklingen for lange norske renter, er svært usikker. For korte renter forventer vi ikke flere renteøkninger fra Norges Bank vi tror dermed pengemarkedsrentene vil bevege seg sidelengs i første halvår 28. Vi fikk en positiv absoluttavkastning i alle rentefondene, med en høyere avkastning i de korte fondene enn i de lange. Obligasjon Obligasjon oppnådde en avkastning på 2,8 prosent i 27. Fondet har en indeks med en referansedurasjon på tre år. Vi ventet en stigende rente og lå derfor med en durasjon noe kortere enn referansedurasjonen i 27. Dette ga et betydelig positivt bidrag i første halvår, mens det ga et negativt bidrag i forhold til referanseindeksen i annet halvår. Som følge av den internasjonale edittisen, kom både edittspreadene og forskjellen mellom stats- og swaprenter aftig ut i annet halvår. Dette trakk fondets avkastning ned, og vi fikk en mindreavkastning i forhold til fondets referanseindeks. Kort Obligasjon Kort Obligasjon oppnådde en avkastning på 3,7 prosent i 27. Fondets indeks har en referansedurasjon på ett år. Vi ventet en stigende rente og lå derfor med en durasjon noe kortere enn referansedurasjonen i 27. Dette ga et betydelig positivt bidrag i første halvår, mens det ga et negativt bidrag i forhold til referanseindeksen i annet halvår. Som følge av den internasjonale edittisen, kom både edittspreadene og forskjellen mellom stats- og swaprenter aftig ut i annet halvår. Dette trakk fondets avkastning ned, og vi fikk en mindreavkastning i forhold til fondets referanseindeks Foliorenter USA EU NO Source: Reuters EcoWin Korte renter USA EU NO Source: Reuters EcoWin 1-årsrenter NO USA EU Source: Reuters EcoWin

2 Pengemarked Pengemarked oppnådde i 27 en avkastning på 4,3 prosent. Fondets indeks har en referansedurasjon på,25 år. Fondet lå med en durasjon noe kortere enn referansedurasjonen. Dette ga et positivt bidrag til avkastningen. Som følge av den internasjonale edittisen, kom både edittspreadene og forskjellen mellom stats- og swaprenter aftig ut i annet halvår. Dette trakk fondets avkastning ned, og vi fikk en mindreavkastning i forhold til fondets referanseindeks. Sparebank 1 Pengemarked Sparebank 1 Pengemarked oppnådde i 27 en avkastning på 4,3 prosent. Fondets indeks har en referansedurasjon på,25 år. Fondet lå med en durasjon noe kortere enn referansedurasjonen i 27. Dette ga et positivt bidrag til avkastningen. Som følge av den internasjonale edittise, kom både edittspreadene og forskjellen mellom stats- og swaprenter aftig ut i annet halvår. Dette trakk fondets avkastning ned, og vi fikk en mindreavkastning i forhold til fondets referanseindeks. Styrets årsberetning Forvaltning har utkontraktert enkelte funksjoner knyttet til forvaltningen av rentefondene til ABN AMRO Kapitalforvaltning AS. Slik utkontraktering er hjemlet i forsift av 8. juli 22 nr. 798 om forvaltningsselskaper for verdipapirfonds bruk av oppdragstaker (utkontraktering). Forvaltning AS har i henhold til nevnte forsift sendt melding om avtalen om utkontraktering til Kredittilsynet. Utkontrakteringen omfatter følgende funksjoner: Investeringsbeslutninger, herunder kjøp og salg av finansielle instrumenter i henhold til fondenes vedtekter og mandat og i henhold til lovpålagte rammer i verdipapirfondloven. Oppgjør av handel med finansielle instrumenter. Daglig verdifastsettelse av fondenes kurs pr. andel. SpareBank 1 Pengemarked er et pengemarkedsfond som investerer i korte rentebærende finansielle instrumenter, det vil si pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner med mindre enn 1 års rentebindingstid, utstedt eller garantert av norsk stat, norske fylkeskommuner og kommuner samt norske finansinstitusjoner. Pengemarked er et pengemarkedsfond som investerer i rentebærende finansielle instrumenter, det vil si pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner med mindre enn 1 års rentebindingstid, utstedt eller garantert av norsk stat, norske fylkeskommuner og kommuner samt norske finansinstitusjoner og utvalgte industribedrifter. Fondet har i dag ingen verdipapirer utstedt av industribedrifter. Fondet vil til enhver tid være plassert med minimum 5 prosent i verdipapirer med risikovekt maksimum 2 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Kort Obligasjon er et obligasjonsfond som investerer i obligasjoner utstedt eller garantert av stat, norske fylkeskommuner og kommuner samt norske finansinstitusjoner. Fondet vil kun plassere i obligasjoner med risikovekt maksimum 2 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Obligasjon er et obligasjonsfond som investerer i obligasjoner utstedt eller garantert av stat, norske fylkeskomuner og kommuner samt norske finansinstitusjoner. Obligasjon vil kun plassere i obligasjoner med maksimum 2 prosent risikovekt ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Alle fondene nevnt ovenfor har særskilt adgang til å investere inntil 1 prosent av fondenes midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat, fylkeskommuner eller kommuner. Finansiell risiko og risikostyring Modifisert durasjon er et uttrykk for den prosentvise endringen i fondenes verdi som følge av 1 prosent endring i markedsrentene. Høyere durasjon betyr høyere risiko for svingninger i fondenes verdi og avkastning. Gjennom året har fondenes durasjon vært: Laveste nivå Høyeste nivå Gjennom snitt SpareBank 1 Pengemarked,15,25,19,23 Pengemarked,14,35,19,28 Kort Obligasjon,59,93,75,88 Obligasjon 1,83 2,86 2,48 2,72 Forvalterne holder løpende tilsyn med porteføljenes durasjon med henblikk på å utnytte endringer i de ulike markedsrentene. Kort Obligasjon og Obligasjon vil plassere i verdipapirer som vurderes å ha lav edittrisiko og god omsettelighet. Pengemarked kan ha høyere edittrisiko ettersom fondet kan investere i rentebærende verdipapirer utstedt av industribedrifter. Kredittrisikoen vurderes gjennom løpende analyse av utstederne. Daglige rapporter til administrasjonen og forvalter overvåker at porteføljene overholder interne og eksterne rammer. Fondene har i henhold til vedtektene ikke adgang til å inngå avtaler om derivater eller investere med lånte midler. SpareBank 1 Pengemarked Fondet skal ha en modifisert durasjon som er under,33 (gjennomsnittlig rentebindingstid under 12 dager). Porteføljens korte rentebindingstid medfører at endringer i markedsrentene vil gi begrensede verdiendringer i porteføljen. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med,25 års durasjon (ST1X). Fondet oppfyller avene som Verdipapirfondenes Forening setter for å kunne klassifiseres som pengemarkedsfond med lav edittrisiko, ved at mindre enn 25 prosent av porteføljen er plassert i flytende renteobligasjoner med løpetid mellom ett og tre år, og at det ikke investeres i flytende renteobligasjoner med løpetid over tre år. Det er en målsetting å ha lav edittrisiko. Endringer i edittverdighet i fondets investeringer, kan påvirke fondets avkastning. nært referanseindeksen - Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med,25 års durasjon (ST1X). Kort Obligasjon Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet -2 år. Endringer i edittverdighet på rentebærende verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner kan påvirke fondets avkastning. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen - Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 1 års durasjon (ST3X). Obligasjon Fondet har ingen begrensninger med hensyn til durasjon. Endringer i edittverdighet på rentebærende verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner kan påvirke fondets avkastning. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen - Oslo Børs Statsobligasjosindeks med 3 års durasjon (ST4X). Innløsninger i perioden Fondene har ikke mottatt ekstraordinært store innløsninger som har påvirket andelenes verdi under året. Selskapets rutiner for tegning og innløsning sier andelseierne likebehandling. Største innløsning i 27 utgjorde: Fond % SpareBank 1 Pengemarked 11,17% Pengemarked 16,19% Kort Obligasjon 1,47% Obligasjon 23,93% Fortsatt drift Forvaltning AS er ansvarlig for all aktivitet i fondene, og fondene har ingen ansatte. Regnskapene for fondene er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forvaltningsselskapet Forvaltning AS er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Verdiutvikling Fondene har gjennom året hatt ulik sammensetning, edittrisiko og durasjon enn den porteføljen som utgjør referanseindeksen. Fondenes avkastning avviker derfor fra avkastningen til referanseindeksen. Ved utgangen av 27 forvaltet Forvaltning AS: NOK Fond 49 mill. SpareBank 1 Pengemarked 266 mill. Pengemarked 236 mill. Kort Obligasjon 466 mill. Obligasjon Nordea Bank Norge ASA er depotmottaker for fondene. Pengemarked Fondet skal ha en modifisert durasjon som er under,33 (gjennomsnittlig rentebindingstid under 12 dager). Porteføljens korte rentebindingstid medfører at endringer i markedsrentene vil gi begrensede verdiendringer i porteføljen. Endringer i edittverdighet på rentebærende verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og industribedrifter kan påvirke fondets avkastning. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge I I FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27

3 Verdiutvikling Sparebank 1 Pengemarked Referanseindeks Differanse Siden start Siden start (p.a)*) Årlig avkastning: Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon,25 (ST1X) *) Omregnet til årlig rente Siden start Siden start (p.a)*) Årlig avkastning: ,75% 15,6% -,84% 2,9% 3,6% -,16% 4,32% 4,42% -,11% 2,51% 2,75% -,24% 1,76% 2,1% -,25% 1,7% 1,95% -,25% Pengemarked Referanseindeks Differanse 51,57% 85,4% -33,83% 3,21% 4,8% -1,59% 4,29% 4,42% -,14% 2,53% 2,75% -,22% 1,78% 2,1% -,23% 1,71% 1,95% -,25% -2,38% 4,79% -7,17% -2,95% 6,85% -9,8% 4,13% 7,36% -3,23% 6,78% 6,32%,46% 6,71% 6,42%,29% 4,53% 4,67% -,14% 3,56% 3,85% -,29% 5,1% 5,19% -,9% 5,79% 5,56%,23% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon,25 (ST1X) *) Omregnet til årlig rente Siden start Siden start (p.a)*) Årlig avkastning: Kort Obligasjon Referanseindeks Differanse 99,64% 12,89% -3,26% 5,39% 5,52% -,13% 3,73% 4,36% -,63% 2,18% 2,38% -,2% 1,86% 2,2% -,16% 2,54% 2,75% -,2% 6,18% 6,87% -,69% 6,73% 6,87% -,14% 7,87% 7,68%,19% 5,5% 5,61% -,11% 6,12% 5,92%,2% 3,1% 3,56% -,46% 4,59% 4,85% -,26% 5,79% 7,21% -1,42% 12,34% 1,46% 1,88% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon 1 (ST3X) *) Omregnet til årlig rente Siden start Siden start (p.a)*) Årlig avkastning: Obligasjon Referanseindeks Differanse 75,71 % 89,84 % -14,13 % 4,91 % 5,6 % -,69 % 2,82 % 3,9 % -1,8 %,68%,92% -,24% 2,11% 2,49% -,38% 5,25% 5,55% -,29% 1,9% 1,85% -,76% 7,34% 8,13% -,79% 6,9% 7,53% -,63% 5,43% 4,89%,54% 3,52% 4,46% -,94% 2,81% 3,2% -,39% 5,37% 6,83% -1,46% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon 3 (ST3X) *) Omregnet til årlig rente Porteføljedata Årsresultat og disponering PORTEFØLJEDATA SpareBank 1 Pengemarked Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield *) Yield *),23,2 5,62% 4,51% Referanseindeks Fond Differanse Pengemarkedsfond: SpareBank 1 Pengemarked 4,32% 4,42% -,11% Pengemarked 4,29% 4,42% -,14% PORTEFØLJEDATA SpareBank 1 Pengemarked hadde et årsoverskudd på som ble disponert på følgende måte: Utdeling til andelseierne: Overført fra egenkapital: Sum disponert: PORTEFØLJEDATA Pengemarked Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield *) Yield *) PORTEFØLJEDATA Kort Obligasjon Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield *) Yield *),28,18 5,62% 4,47%,88,79 5,76% 5,1% Obligasjonsfond: Kort Obligasjon 3,73% 4,36% -,63% Obligasjon 2,82% 3,9% -1,8% Informasjon vedrørende referanseindekser er inkludert på den respektive fondsoversikt PORTEFØLJEDATA Pengemarked hadde et årsoverskudd på som ble disponert på følgende måte: Utdeling til andelseierne: Økning i egenkapital: Sum disponert: PORTEFØLJEDATA Kort Obligasjon hadde et årsoverskudd på som ble disponert på følgende måte: Utdeling til andelseierne: Økning i egenkapital: Sum disponert: PORTEFØLJEDATA Obligasjon Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield *) Yield *) 2,72 2,65 5,18 % 5,16 % PORTEFØLJEDATA Obligasjon hadde et årsoverskudd på som ble disponert på følgende måte: Utdeling til andelseierne: Overført fra egenkapital: Sum disponert: *) Yield: beregnet forventet avkastning på fondets portefølje, fratrukket forvaltningshonorar, forutsatt uendret rentenivå og markedsforhold forøvrig. Faktisk avkastning kan bli både høyere og lavere enn yielden. Oslo, 24. januar 28 Styret i Forvaltning AS Eldar Mathisen styreleder Harald Elgaaen Tore Haarberg Marianne Johnsen Magnus Magnussen Rita Lekang Leif Ola Rød adm. dir. FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27 I 3 I

4 Uttrykk og definisjoner Forvaltningskapital Sum av eiendeler og gjeld. Basiskurs Fondenes dividert med antall andeler. Tegningskurs*) Prisen (basiskurs pluss tegningsprovisjon) en kunde må betale for å kjøpe en fondsandel. Innløsningskurs*) Prisen (basiskurs minus innløsningsprovisjon) en kunde får ved å selge en fondsandel. Differanse Forskjellen mellom fondets avkastning og benchmarkavkastning. Rentefølsomhet Uttrykk for hvor mye fondets verdi endres som følge av 1% endring av markedsrentene. Høyere rentefølsomhet betyr høyere risiko før svingninger i fondets verdi og avkastning. Forventet avkastning (Yield) Matematisk estimert avkastning fremover gitt uendrede markedsrenter. Oppgis alltid som årlig rente slik at man kan sammenligne med andre fond og rente på bankkonto. *) Gjelder ikke pengemarkedsfondene. Siden fondene ikke har tegnings- eller innløsningsprovisjon er alle kurser lik basiskurs. Risikoklasser Verdipapirer er inndelt i 5 risikoklasser etter deres edittrisiko. Klasse 1 har lavest edittrisiko og klasse 5 har høyest edittrisiko. Risikoklasse 1: Stat og statsgaranterte Risikoklasse 2: Statsforetak Risikoklasse 3: Fylker og kommuner Risikoklasse 4: Bank og finansinstitusjoner Risikoklasse 5: Industri og ansvarlige lån Noteopplysninger Note 1 - Prinsippnotene - Finansielle instrumenter Alle finansielle instrumenter, som omfatter obligasjoner, sertifikater og derivater, vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). - Fastsettelse av virkelig verdi Virkelige verdier for verdipapirer i fondets portefølje fastsettes på basis av observerbare omsetningskurser på Reuters klokken 16. hver børsdag. For verdipapirer som ikke omsettes kontinuerlig, beregner forvaltningsselskapet daglig verdier, basert på verdipapirets forhold til likvide markedspriser og renter. Denne verdifastsettelse baseres på forvalternes erfaring og beste skjønn. - Behandling av transaksjonskostnader Transaksjonskostnader for kjøp av verdipapirer er inkludert i verdipapirenes kostpris. - Utdeling til andelseiere Skattbare inntekter og utgifter i fondene (realiserte kursgevinster og kurstap på verdipapirer, renteinntekter og utgifter, og forvaltningshonorar) beregnes pr og deles ut umiddelbart i form av nye andeler i fondene med mindre annet er instruert av andelseier. Utdeling ved økning av andeler bokføres på fondenes egenkapital og utbetalinger til andelseier bokføres som gjeld i regnskapet. - Tilordning anskaffelseskost Ved salg av verdipapirer i fondene beregnes kursgevinster/-tap basert på gjennomsnittlig kostpris på de solgte verdipapirer. Note 2 - Finansielle derivater Fondene har ikke hatt beholdninger av finansielle derivater gjennom året eller ved årsslutt Note 3 - Finansiell markedsrisiko Balansen i fondenes årsregnskap gjenspeiler fondenes markedsverdi pr. siste børsdag i året i norske oner. Fondene er rentefond og er gjennom sine virksomheter eksponert for renteog edittrisiko. Styring av rente- og edittrisiki er omtalt i årsberetningen. Det vises til denne for nærmere omtale. Note 4: Omløpshastighet Fondenes omløpshastighet er et mål på omfanget av fondenes kjøp og salg av verdipapirer i løpet av en periode. En lav omløpshastighet viser mindre kjøp/ salg aktivitet (trading) enn en høy omløpshastighet. Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av verdipapirer dividert med 2 deretter dividert med gjennomsnittlig i regnskapsåret. Fondenes omløpshastighet for 27 er: Fond SpareBank 1 Pengemarked 1,2 Pengemarked 1,4 Kort Obligasjon,8 Obligasjon,8 Note 5/6 - Provisjonsinntekter/Kostnader Fondene har inntekter knyttet til store nettotegninger/ innløsninger. Note 7: Forvaltningshonorar Forvaltningshonorarene beregnes daglig basert på fondenes etter dagens prising av fondenes aktiva. Honorarene utbetales månedlig til forvaltningsselskapet. Fondenes forvaltningshonorar er: Fond SpareBank 1 Pengemarked Pengemarked Kort Obligasjon Obligasjon Forvaltningshonorar,4% pr. år,4% pr. år,5% pr. år,5% pr. år Note 8: Andre kostnader Andre kostnader viser leveringskostnader for verdipapirer, fakturert av depotbank. I 4 I FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27

5 Sparebank 1 Pengemarked Note 11: Fondets portefølje pr NOK pålydende pålydende NOK 1 Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO Askim Sparebank 5/8 FRN 5,79 1 1,7% 99,99% 1 12,21% 14.jan.8 14.apr.8 NO Bank 1 Oslo 4/9 FRN 6,16 1 1,229% 1,6% 142 2,5% 1.mar.8 1.jun.9 NO Bank 1 Oslo 5.8% 4/2/8 5,8 5 1,% 99,99% 5 7 1,3% - 4.feb.8 NO14178 DnB NOR 6.4% 26/11/8 6,4 1 99,991% 99,95% 153 2,5% - 26.nov.8 NO Eiendomseditt 3/8 FRN 6,43 1 1,338% 1,21% 146 2,5% 17.mar.8 15.sep.8 NO Eiendomseditt 5/1 FRN 6, ,82% 99,74% 3,61% 17.mar.8 15.sep.1 NO Eiendomseditt 5.28% 11/2/8 5, ,842% 99,92% 2 4,42% - 11.feb.8 NO Fana Spb 4/8 FRN 5,85 8 1,161% 1,2% ,66% 7.jan.8 7.apr.8 NO Fana Spb 3,25% 5/8 3, ,315% 98,54% ,45% - 1.jul.8 NO Gjensidige 7/8 FRN 5, ,98% 99,99% ,33% 28.feb.8 28.feb.8 NO Halden Spb 4/8 FRN 6,15 5 1,351% 1,5% ,3% 25.feb.8 24.nov.8 NO12829 Helgeland Spb 5/8 FRN 6,1 5 1,18% 1,3% ,3% 3.mar.8 1.sep.8 NO Holla og LundeSparebank 6/9 FRN 5,8 7 99,993% 99,79% ,44% 13.feb.8 13.feb.9 NO Indre Sogn Sparebank 5/9 FRN 5,9 4 1,15% 99,99% 4 34,82% 11.feb.8 9.feb.9 NO13539 Indre Sogn Sparebank 7/1 FRN 5, ,947% 99,5% 2 9,41% 4.feb.8 2.feb.1 NO Jernbanepers. Sparebank 5/8 FRN 5,84 3 1,% 99,95% 3 29,62% 29.jan.8 29.apr.8 NO Jernbanepers. Sparebank 7/1 FRN 5,8 3 99,594% 99,33% 3 1,61% 28.jan.8 27.apr.1 NO Kragerø Spb 5.29% 3/5/8 5,29 5 1,% 99,58% ,5% - 3.mai.8 NO Landeditt 5.7% 98/8 5,7 6 99,983% 99,92% ,25% - 13.feb.8 NO Lom og Skjåk Spb 6/8 FRN 5, ,745% 99,78% ,3% 11.feb.8 1.nov.8 NO Marker Spb 7/1 FRN 5,82 5 1,% 99,44% 5 1 1,2% 14.feb.8 14.mai.1 NO Melhus Sparebank 6/9 FRN 6,24 7 1,% 99,78% 7 2 1,43% 17.mar.8 13.mar.9 NO Modum Spb 6/9 FRN 5, ,775% 99,8% ,64% 7.mar.8 7.sep.9 NO Nes Prestegjelds Spb 5/8 FRN 6,25 7 1,59% 99,93% ,43% 17.mar.8 15.sep.8 NO Nordlandsbanken 5,85% 98/8 5, ,132% 99,92% ,4% - 5.mar.8 NO OBOS 5.78% 21/2/8 5, ,% 99,98% ,8% - 21.feb.8 NO Orkdal Sparebank 6/9 FRN 5, ,97% 1,% ,3% 28.jan.8 27.jan.9 NO Romsdals Fellesbank 5.15% 3/8 5, ,455% 99,5% 2 48,42% - 1.jun.8 NO Rygge-Vaaler Spb 5/8 FRN 6,1 5 1,% 99,92% ,2% 25.mar.8 22.sep.8 NO Sandnes Spb 4/8 FRN 6,8 5 1,136% 1,1% ,2% 1.mar.8 1.mar.8 NO Sandnes Spb 7/8 FRN 6,4 1 99,892% 99,87% ,4% 25.mar.8 24.sep.8 NO14149 Sandnes Spb 6.12% 3/12/8 6,12 5 1,% 99,98% ,3% - 3.des.8 NO Selbu Spb 5/8 FRN 5,87 2 1,1% 1,% 2 27,41% 1.jan.8 1.jan.8 NO Spb 1 Hallingdal 6/1 FRN 5,88 4 1,43% 99,52% 3 99,81% 17.mar.8 17.mar.1 No Spb Grenland 5/8 FRN 5, ,996% 99,99% ,24% 14.jan.8 14.jan.8 NO Spb Hedmark 5.7% 3/8 5,7 5 99,918% 99,94% ,7% - 14.feb.8 NO Spb Midt Norge 5.45% 3/3/8 5, ,838% 99,91% ,45% - 3.mar.8 NO Spb Møre 5.11% 9/5/8 5, ,546% 99,62% ,1% - 9.mai.8 NO Spb Nord-Norge 4.6% 6/8 4,6 8 99,139% 99,24% ,66% - 18.jun.8 NO Spb Nord-Norge 5.55% 12/3/8 5, ,915% 99,91% ,4% - 12.mar.8 NO Spb Nord-Norge 5.55% 22/5/8 5,55 1 1,% 99,77% ,8% - 22.mai.8 NO Spb Pluss 5.5% 3/8 5, ,358% 99,44% ,61% - 18.jun.8 NO Spb Rogaland 4/8 FRN 6,4 4 1,93% 1,% 4 14,82% 1.mar.8 1.mar.8 NO Spb Rogaland 6/8 FRN 5, ,994% 99,99% ,51% 17.jan.8 17.jan.8 NO Spb Rogaland 3.75% 4/8 3, ,21% 98,32% 1 986,41% - 26.sep.8 NO Spb Sogn & Fjordane 4/9 FRN 6,9 5 1,22% 1,4% ,3% 27.feb.8 27.feb.9 NO12294 Spb Sør 4/8 FRN 5, ,118% 1,% ,55% 22.jan.8 22.okt.8 NO Spb Sør 6/9 FRN 6,5 3 1,% 1,44% 3 38,62% 15.feb.8 15.nov.9 NO14372 Spb Sør 7/9 FRN 6,37 1 1,% 1,11% 141 2,5% 16.jun.8 14.des.9 NO Spb Vest 4/8 FRN 6,18 8 1,11% 1,6% ,64% 18.jun.8 17.des.8 NO Spb Vest 3/8 FRN 5,92 1 1,88% 99,99% 191 2,6% 5.feb.8 5.feb.8 NO Spb Vest 5.69% 2/8/8 5,69 5 1,1% 99,71% ,4% - 2.aug.8 NO Spb Vest 5.95% 18/6/8 5, ,993% 99,91% ,7% - 18.jun.8 NO Spb Vest 6.% 3/8 6, 5 1,35% 99,93% ,7% - 12.mar.8 NO Spb Vestfold 4/8 FRN 6,31 3 1,195% 99,9% 3 4,61% 17.mar.8 17.mar.8 NO Spb Vestfold 7/9 FRN 6, ,93% 99,95% 3 5,61% 21.mar.8 19.jun.9 NO Spb Øst 4/8 FRN 5, ,155% 1,3% ,26% 12.feb.8 13.mai.8 NO Spb Øst 4.78% 26/2/8 4, ,945% 99,8% ,6% - 26.feb.8 NO Spb. Sogn & Fj. 5.% 3/8 5, 15 99,752% 99,89% ,2% - 5.feb.8 NO Storebrand Bank 3/8 FRN 6,31 2 1,485% 1,3% 2 15,41% 5.mar.8 5.des.8 NO Storebrand Bank 5/8 FRN 6,4 1 1,55% 99,94% 11 2,4% 25.mar.8 23.jun.8 NO Storebrand Bank 5/9 FRN 6,1 4 1,38% 99,92% 4 15,82% 3.mar.8 2.sep.9 NO Storebrand Bank 7/8 FRN 6,1 5 99,99% 99,8% 5 1,2% 19.mar.8 19.mar.8 NO Storebrand Bank 5.92% 2/5/8 5,92 5 1,2% 99,94% ,3% - 2.mai.8 NO Svenska Handelsbanken 5.91% 17/9 5,91 1 1,1% 99,85% ,7% - 17.sep.8 NO Terra Boligeditt 6/9 FRN 5,98 1 1,% 99,78% ,4% 25.mar.8 23.jun.9 NO Terra Boligeditt 4.84% 22/2/8 4, ,687% 99,82% ,27% - 2.feb.8 Resultatregnskap og Balanse Tall Tall i i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. Fondets verdipapirportefølje 1. Obligasjoner 2. Sertifikater II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE , Total portefølje ,48% Gjelder kun obligasjoner med flytende rente Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. 4 Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 27 Innløsninger i 27 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt før utdeling Andeler utstedt etter utdeling Basiskurs før utdeling av utbytte Basiskurs etter utdeling av utbytte Innløsningskurs før utdeling av utbytte Innløsningskurs etter utdeling av utbytte Pr Pr Pr , , , , , , ,7 1 25, ,28 1,71 1,1 1, ,7 1 25, ,28 1,71 1,1 1, Med basiskurs menes fondenes dividert med antall utstedte andeler. I forhold til basiskurser, er innløsningskurser redusert med,5% for innløsningsprovisjon. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. Fondet har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året SPAREBANK 1 PENGEMARKED (etablert ) OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS.5 (ST1X) Pengemarked Note 11: Fondets portefølje pr NOK pålydende pålydende NOK 1 Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO13132 Askim Sparebank 6/9 FRN 6,2 2 1,% 99,88% 2 9,75% 27.feb.8 27.feb.9 NO Aurskog Sparebank 6/9 FRN 5, ,873% 99,72% 999,38% 25.mar.8 19.jun.9 NO Bank 1 Oslo 4/9 FRN 6, ,953% 1,6% ,89% 1.mar.8 1.jun.9 NO BN BANK 6/8 FRN 6,1 3 99,986% 1,% 3 1 1,13% 11.mar.8 11.jun.8 NO DnB NOR 5/8 FRN 5, ,951% 99,97% ,14% 4.feb.8 4.feb.8 NO DnB NOR 5/8 FRN cap 5,25% 5, ,855% 99,4% ,88% 25.feb.8 25.aug.8 NO14178 DnB NOR 6.4% 26/11/8 6,4 5 99,991% 99,95% ,89% - 26.nov.8 NO Eiendomseditt 5/1 FRN 6, ,82% 99,74% 2,75% 17.mar.8 15.sep.1 NO Eiendomseditt 5.28% 11/2/8 5, ,842% 99,92% ,68% - 11.feb.8 NO Fana Spb 4/8 FRN 5,85 1 1,148% 1,2% 1 14,38% 7.jan.8 7.apr.8 NO Fana Spb 3,25% 5/8 3, ,315% 98,54% ,1% - 1.jul.8 NO Fron Spb 5/1 FRN 6,1 3 1,169% 99,35% ,13% 25.feb.8 25.mai.1 NO Gjensidige 7/8 FRN 5, ,98% 99,99% 2 513,94% 28.feb.8 28.feb.8 NO Holla og LundeSparebank 6/9 FRN 5,8 3 99,97% 99,79% ,13% 13.feb.8 13.feb.9 NO Hønefoss Spb 5/8 FRN 5, ,183% 1,2% 2 526,95% 29.jan.8 29.jul.8 NO13539 Indre Sogn Sparebank 7/1 FRN 5, ,947% 99,5% 1 5,38% 4.feb.8 2.feb.1 NO Jernbanepers. Sparebank 5/8 FRN 5,84 4 1,1% 99,95% ,52% 29.jan.8 29.apr.8 NO Kragerø Spb 5.29% 3/5/8 5,29 4 1,% 99,58% ,54% - 3.mai.8 NO Landeditt 3% 5/8 3, 2 98,7% 98,29% 1 993,75% - 18.jul.8 NO Landeditt 5.% 3/8 5, 6 98,865% 99,2% ,25% - 1.nov.8 NO Marker Spb 7/1 FRN 5,82 3 1,% 99,44% 3 6 1,13% 14.feb.8 14.mai.1 NO Melhus Sparebank 5/8 FRN 5,87 2 1,36% 99,98% 2 2,76% 29.jan.8 29.apr.8 NO12425 Narvik Sparebank 3.65% 4/8 3, ,84% 98,1% 99,37% - 6.okt.8 NO Nes Prestegjelds Spb 5/8 FRN 6, ,97% 99,93% 1 2,38% 17.mar.8 15.sep.8 NO OBOS 5.78% 21/2/8 5, ,929% 99,98% 161 3,78% - 21.feb.8 NO Orkdal Sparebank 6/9 FRN 5, ,97% 1,% ,14% 28.jan.8 27.jan.9 NO Ringerikes Spb 5/8 FRN 5,8 2 1,18% 99,95% 2 14,76% 15.feb.8 15.feb.8 NO Romsdals Fellesbank 5.15% 3/8 5, ,472% 99,5% ,69% - 1.jun.8 NO Sandnes Spb 4/9 FRN 5,94 3 1,32% 1,% 3 2 1,13% 21.feb.8 22.mai.9 NO Sandnes Spb 7/8 FRN 6,4 7 99,869% 99,87% ,63% 25.mar.8 24.sep.8 NO Spb 1 Hallingdal 6/1 FRN 5,88 2 1,43% 99,52% 1 995,75% 17.mar.8 17.mar.1 No Spb Grenland 5/8 FRN 5, ,996% 99,99% ,52% 14.jan.8 14.jan.8 NO Spb Hedmark 3.15% 5/8 3, ,461% 98,57% 5 1 1,88% - 24.jun.8 NO Spb Midt Norge 5.45% 3/3/8 5, ,838% 99,91% ,15% - 3.mar.8 NO11852 Spb Midt-Norge 3/8 FRN 6,11 4 1,167% 1,% ,51% 4.mar.8 4.mar.8 NO Spb Midt-Norge 4/9 FRN 5, ,81% 99,85% ,13% 15.feb.8 16.nov.9 NO Spb Midt-Norge 5/8 FRN 5,99 4 1,165% 1,% ,51% 1.mar.8 1.jun.8 NO Spb Møre 4/9 FRN 5,91 3 1,24% 1,5% ,14% 2.feb.8 2.feb.9 NO Spb Møre 5.6% 11/4/8 5,6 2 99,676% 99,69% 2 67,78% - 11.apr.8 NO Spb Møre 5.11% 9/5/8 5, ,529% 99,62% ,16% - 9.mai.8 NO Spb Møre 5.4% 15/2/8 5,4 3 99,879% 99,93% ,15% - 15.feb.8 NO Spb Møre 6% 1/9/8 6, 4 1,% 99,94% ,51% - 1.sep.8 NO Spb Nord-Norge 6/8 FRN 5, ,975% 99,92% ,89% 18.feb.8 18.aug.8 NO Spb Nord-Norge 5.55% 22/5/8 5,55 8 1,% 99,77% ,6% - 22.mai.8 NO Spb Pluss 5/9 FRN 5, ,97% 99,84% 3 9 1,13% 3.mar.8 2.mar.9 NO Spb Pluss 5.5% 3/8 5, ,386% 99,44% ,18% - 18.jun.8 NO Spb Rana 4/8 FRN 6,12 4 1,259% 1,5% ,51% 1.mar.8 1.mar.8 NO Spb Rogaland 3/8 FRN 5,88 6 1,216% 1,% ,28% 22.jan.8 22.jan.8 NO Spb Rogaland 4/8 FRN 6,4 1 1,93% 1,% 1 4,38% 1.mar.8 1.mar.8 NO Spb Rogaland 4.35% 6/8 4, ,7% 99,24% 5 9 1,91% - 3.mai.8 NO Spb Sogn & Fjordane 4/9 FRN 6,9 3 1,22% 1,4% ,13% 27.feb.8 27.feb.9 NO Spb Sør 4.87% 7/3/8 4, ,611% 99,77% ,95% - 7.mar.8 NO Spb Sør 7.% 2/8 7, 5 1,18% 1,12% ,98% - 19.mar.8 NO Spb Vest 4/8 FRN 6,18 5 1,65% 1,6% ,88% 18.jun.8 17.des.8 NO Spb Vest 5.69% 2/8/8 5, ,634% 99,71% 2 36,76% - 2.aug.8 NO Spb Vest 5.95% 18/6/8 5, ,993% 99,91% ,67% - 18.jun.8 NO Spb Vestfold 4/8 FRN 6,31 2 1,195% 99,9% 2 3,75% 17.mar.8 17.mar.8 NO Spb Vestfold 7/9 FRN 6, ,93% 99,95% 2 3,75% 21.mar.8 19.jun.9 Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. Fondets verdipapirportefølje 1. Obligasjoner 2. Sertifikater II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Forts. neste side FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27 I 5 I

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

FIRST ASSET MANAGEMENT AS

FIRST ASSET MANAGEMENT AS ÅRSRAPPRT 2013 FIRST ASSET P.. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no MANAGEMENT AS N-0115 slo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 rg.no: N 994 832107 ÅRSRAPPRT FRA FIRST FNDENE 2013 Kjære fondskunde!

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1996 Carnegie Fondsforvaltning AS I N N H O L D Til våre andelseiere...3 Carnegie Gruppen...4 Kommentarer til markedet...5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked...7 Carnegie Likviditet...8

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Årsrapport 2013. Verdipapirfond

Årsrapport 2013. Verdipapirfond Årsrapport 2013 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2013... 3 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1997 Carnegie Fondsforvaltning AS INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet... 8

Detaljer

Folketrygdfondet 40 år

Folketrygdfondet 40 år Årsrapport 2006 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet 40 år Innholdsfortegnelse Formål og virksomhet 3 Nøkkeltall og viktige begivenheter 4 Ny tid for Folketrygdfondet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer