Melding til leseren:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding til leseren:"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 TGS

2 Å r s r a p p o r t

3 Innhold Nøkkeltall 4 Styrets Beretning 6 Regnskap TGS Konsern 12 Noter til Konsernregnskapet 16 Regnskap Morselskap 37 Noter til Morselskapets Regnskap 42 Revisjonsberetning 50 Eierstyring og Selskapsledelse 51 Kontakt oss 59 Melding til leseren: TGS ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at den engelske utgaven av denne årsrapporten inneholder Brev til aksjonærene og en Investor Relation seksjon som ikke er gjengitt i den norske utgaven. 3

4 N ø k k e l t a l l Nøkkeltall (Alle beløp i USD 1000 unntatt resultat per aksje) Netto driftsinntekter 477, , , , ,352 Driftsresultat 210, , , ,311 95,995 Resultat før skatt 219, , , ,523 97,217 Resultat etter skatt 162, , , ,890 65,139 Driftsresultat 210, , , ,311 95,995 Driftsresultat margin 44% 46% 49% 56% 40% Resultatgrad 34% 20% 30% 38% 27% Gjennomsnittlig avkastning på anvendt kapital 27% 41% 39% 50% 29% Resultat pr aksje Resultat pr aksje, fullt utvannet Sum eiendeler 1,144, , , , ,522 Sum egenkapital 839, , , , ,768 Egenkapitalandel 73% 69% 67% 71% 69% Multiklientbiblioteket Inngående balanse 334, , , , ,473 Multiklient data kjøpt av tredje part - 1,100 1,640 4,519 1,625 Investeringer i nye prosjekter 265, , , , ,832 Amortisering (176,695) (169,326) (116,193) (101,655) (94,122) Bokført verdi 424, , , , ,809 Forhåndsfinansiering i % av investeringer i nye prosjekter 47% 50% 63% 57% 40% 4

5 N ø k k e l t a l l 600, , ,000 $ USD tusen 250, , , ,000 50,000 $ USD tusen 400, , , , Investeringer i nye prosjekter Netto driftsinntekter Forhåndsfinansiering Driftsresultat Multiklient data kjøpt av tredje part 1,200, ,000, ,000 $ $ USD tusen 600, , , Resultat pr aksje Sum eiendeler Resultat pr aksje, fullt utvannet Sum egenkapital 5

6 S t y r e t s B e r e t n i n g Styrets Beretning TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) er en ledende global tilbyder av geovitenskapelige produkter og tjenester til olje og gass industrien. Netto driftsinntekter % Kontrakt 46% Østlige halvkule Netto driftsinntekter % Forhåndsfinansiert 67% Bibliotekssalg 54% Vestlige halvkule Vårt hovedforretningsområde er generering, styring og salg av ikkeeksklusive (eller multiklient) seismiske undersøkelser over hele verden og vi leverer avansert seismiske prosesseringsprodukter og programvare. Vi eier i tillegg verdens største online brønndatabase og tilbyr tolkningsprodukter på multiklientbasis, forvaltning av brønndata og andre konsulenttjenester til industrien. Selskapet har aktiviteter i Nordog Sør-Amerika, i Europa, Afrika, Asia og i Australia. Morselskapet holder til Asker i Norge. Konsernets største datterselskap ligger i Houston, Texas, USA, og vi har regionale kontorer i England, Australia, Russland og i Dever, Colorado i USA. Regnskapene i denne årsrapporten presenteres ut i fra en fortsatt drift forutsetning, og styret bekrefter at det er styrets oppfatning at forutsetningene for fortsatt drift absolutt er tilstede. Styret kjenner ikke til hendelser etter 31. desember 2009 som ikke er nevnt i denne rapporten som skulle medføre endringer i regnskapet slik det er presentert for Forretningsinformasjon For første gang i selskapets historie, guidet ledelsen i februar 2009 at de forventet en reduksjon i konsernets inntekter for året 2009 sammenlignet med 2008 som et resultat av den globale resesjonen i oljeserviceindustrien. På tross av et utfordrende år, maktet selskapet å innfri samtlige av de kommuniserte forventningene som ble gitt for TGS databibliotek er ett av de største og mest varierte multiklient biblioteker i industrien, og inneholder et vidt spekter av geofysiske, geologiske, gravimetriske, magnetiske og bathymetriske data. Følgende tabell oppsummerer datalageret vårt ved årsslutt: Kilometer Kilometer 2 Bilder Geofysiske produkter 2D seismikk 2,493,870 3D seismikk 155,545 Wide-azimuth (WAZ) 20,555 Gravimetrisk og Magnetiske Data Innsamlet av skip 1,145,828 27,995 Innsamlet med fly 795,179 CSEM Bathymetriske data Multi-beam sea seep 402,286 Geologiske data Digitale brønnloggdata 1 5,800,806 1) Fra 2,443,246 brønner 6

7 S t y r e t s B e r e t n i n g TGS hovedforretningsområde er generering, styring og salg av ikke-eksklusive (eller multiklient) geovitenskapelige data. Denne aktiviteten utgjorde 93% av konsernets virksomhet i Forhåndsfinansiering fra kunder av nye prosjekter reduserer konsernets eksponering, mens biblioteksalg (Late Sales) fra biblioteket utgjør brorparten av inntektene. Brutto bibliotekssalg (Late Sales) økte 6% i forhold til 2008 og utgjorde USD millioner, mens netto bibliotekssalg etter inntektsdeling ble redusert med 5% i forhold til Forhåndsfinansiering av nye prosjekter dekket 47% av de operasjonelle investeringene i multiklientdata sammenlignet med 50% for Kontraktsinntekter ble redusert med 61% og representerte kun 7% av totale nettoinntekter. Nettoinntektene fra den østlige halvkule ble redusert med 25% i 2009, mens nettoinntektene fra den vestlige halvkule ble redusert med 5%. TGS fortsatte å generere multiklient inntekter fra en godt balansert miks av produkter. I 2009 gikk 2D seismiske multiklientinntekter ned med 17% fra Seismiske multiklient 3D inntekter ble redusert med 14%, og multiklientinntekter fra geologiske produkter gikk ned 16%. Multiklientbiblioteket Konsernets største aktiva er biblioteket av multiklient seismikk, brønndata og integrerte produkter. Bokført verdi utgjorde 37% av totale aktiva. Seismikken, som utgjør ca 88% av bibliotekets bokførte verdi, amortiseres pr. enkeltprosjekt som en funksjon av salget. Minimumsamortiseringskriterier anvendes hvis salget ikke møter forventningene, slik at alle prosjekter er fullt amortisert innen en fireårsperiode etter ferdigstillelse. På grunn av konsernets sterke track record i å oppnå salg er biblioteket blitt amortisert mye raskere enn minimumskriteriene forlanger. Resultatet av dette er at den største andelen av den nåværende bokførte verdien av biblioteket består av de nyeste og mest moderne prosjektene. Brønnloggene avskrives lineært over 7 år. Netto multiklientinntekter % Geologiske produkter 35% 2D 54% 3D Skipsforpliktelser og Opsjoner TGS leier inn all seismisk innsamlingskapasitet fra eksterne tilbydere. Pr. 31 desember 2009 hadde vi leieforpliktelser til tre 3D operasjoner og to 2D skip for løpende og fremtidig bruk. Fire av disse leiekontraktene utløper i 2010, og den gjenværende kontrakten utløper i Totale leieforpliktelser for 2010 er USD millioner, for 2011 USD 4.9 millioner, og for 2012 USD 0.7 millioner. En av kontraktene har opsjoner for forlengelse med utløp i 2010 og i TGS har i tillegg en opsjon til å leie inntil 24 måneders ledig 3D skipskapasitet fra Wavefield-Inseis frem til slutten av TGS har ikke benyttet seg av denne opsjonen ved utgangen av $ USD tusen Totale seismiske investeringer per årgang og bokført verdi per årgang Prosent Multi-klient netto inntekter og bokført verdi per årgang i % av total 61% 43% WIP Totale investeringer Bokført verdi % 22% 16% 10% 6% 6% 3% 3% 4% 0% Før VIA Netto inntekter i % av totale Bokført verdi i % av total 7

8 S t y r e t s B e r e t n i n g Resultat fra driften TGS nettoinntekter gikk i 2009, som var et veldig utfordrende år for vår bransje, ned med 18% til USD millioner fra USD millioner i Konsernets driftsresultat (EBIT) var på USD millioner som var ned 22% fra USD millioner i Som en konsekvens av konsernets fleksible forretningsmodell og fokus på kostnadskontroll, har TGS opprettholdt en veldig god driftsmargin på 44%, på tross av et lavere inntektsnivå som beskrevet ovenfor. Driftsmarginen gikk ned fra 46% i Våre driftsresultater oppfylte alle TGS kommuniserte forventninger for 2009, selv etter forverringen i forretningsbetingelser gjennom året. Igjen forlenget vi vårt renommé som ledere i industrien på nøkkeltall som påvirker aksjonærverdier: Nøkkeltall / Aksjonærverdier Netto salgsinntekter 477, ,431 Driftsmargin (EBIT-margin): 44% 46% Multiklient netto inntekter / Gjennomsnitt bokført verdi på biblioteket: Avkastning på gjennomsnittlig anvendt kapital (ROCE) før skatt: 27% 41% Operasjonell kontantstrøm etter investeringer i multiklientbiblioteket: 87,651 64,874 Egenkapital i % av totale eiendeler 73% 69% Fusjon og Oppkjøp TGS var ikke involvert i vesentlige oppkjøp eller fusjoner med eksterne selskaper i Investeringer, Kapital og Finansiering TGS er notert på OBX-listen på Oslo Børs og er blant de 25 mest likvide aksjene på børsen. Det ble ikke hentet inn ny egenkapital i markedet i løpet av Styret forutser ikke nye emisjoner i 2010 bortsett fra utstedelse av aksjer i forbindelse med aksjeopsjoner til ansatte eller for å finansiere oppkjøp av et annet selskap eller en stor forretningsmulighet. I løpet av 2009 investerte konsernet USD millioner i multiklientbiblioteket og i tillegg til USD 10.0 millioner i anleggsinvesteringer. Vi klassifiserer vår beholdning av Auction Rate Securities (ARS) i balansen som kortsiktige finansielle investeringer tilgjengelig for salg. Markedet for disse verdipapirene er fremdeles ubalansert. Ettersom vi ikke har behov for å selge disse verdipapirene i nær fremtid til rabatterte priser, har vi verdsatt disse ved årsslutt til fair value basert på en tredjepartsvurdering som tok utgangspunkt i virkelige handler i markedet og dessuten neddiskontert kontantstrøm. Se Note 14 til det konsoliderte regnskapet for en mer detaljert diskusjon om ARS. Selskapets kontantbeholdning pr. 31. desember 2009 var på USD millioner, sammenlignet med USD pr 31 desember TGS utstedte et fem års obligasjonslån i 2004 på NOK 300 millioner. Obligasjonslånet forfalt og ble tilbakebetalt i mai TGS har nå ingen rentebærende gjeld. TGS har tilstrekkelige likvide midler og finansiell kapasitet til å finansiere driften og operasjonelle investeringer og til å dekke andre kjente mulige forpliktelser. Styret foreslår for generalforsamlingen i juni 2010 å utbetale et utbytte på NOK 4 per utestående aksje. Av dette er NOK 2 per aksje å betrakte som en engangsutbetaling. 8

9 S t y r e t s B e r e t n i n g Styret s intensjon er å benytte inntil USD 30 millioner totalt på å kjøpe tilbake egne aksjer i løpet av Per 23. mars 2010 har selskapet kjøpt tilbake TGS aksjer for USD 7.2 millioner. Risikostyring og Intern Kontroll Aktivitetsnivået til konsernets kunder, oljeselskapene, vil kunne endre seg som konsekvens av prisfluktuasjoner i råvaremarkedet eller forventinger om fluktuasjoner. Dette påvirker TGS aktivitetsnivå og lønnsomhet. Se Note 13 til konsernregnskapet vedrørende risikostyring. TGS arbeider løpende med å opprettholde og forbedre internkontrollen. Konsernets hovedfokus er å bygge opp TGS viktigste eiendel som er multiklient biblioteket. Dette skjer ved å gjennomføre omfattende investeringer i nye data for salg til kunder. Spesielt utviklede investeringsbeslutnings- og rapporteringsverktøy er utviklet og anvendes til å analysere og overvåke disse investeringene. Organisasjon, Arbeidsmiljø og Like Muligheter Morselskapet hadde 33 ansatte pr. 31. desember Konsernet hadde 483 ansatte i USA, 47 ansatte i Norge, 87 ansatte i Storbritannia, 9 ansatte i Australia og 6 ansatte i Russland, totalt 632 ansatte. Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av 2009 var 644. Styret anser arbeidsmiljøet i konsernet for å være meget godt. Styret og ledelsen mener at ansatte av forskjellig kjønn, rase og nasjonalitet har like muligheter og er gjenstand for rettferdig behandling innen konsernet, og har ikke sett det nødvendig å iverksette spesielle tiltak i dette henseende. Helse, Miljø og Sikkerhet Konsernet påvirker det ytre miljø gjennom innsamling av seismikk, gravimetriske- og magnetiske data og gjennom drift av skip og fly. Konsernet fortsetter å arbeide aktivt med tiltak som kan redusere miljøpåvirkningen og sikre en trygg og god arbeidsplass for ansatte og kontraktører ved hjelp av aktiv implementering av av omfattende rutiner. TGS oppfyller ikke bare lovpålagte krav og reguleringer, men vi arbeider også nært med bransjeforeninger i et forsøk på å finne måter å redusere påvirkeningen av seismiske operasjoner på marin fauna. TGS opplevde fire Lost Time Injuries i løpet av 4,522,809 arbeidstimer i løpet av 2009, noe som gir en Lost Time Incident Frequency på 0.9 pr million arbeidstimer. I 2009 skjedde det en arbeidsrelatert hendelse med dødelig utgang under et samarbeidsprosjekt, der TGS ikke var driftsansvarlig. TGS jobber mot sine underleverandører for å bygge bro mellom egne HMS-systemer og leverandørenes respektive styringssystemer. På de fleste feltoperasjonene overvåker TGS-ledede observatører HMS aktivitetene til de respektive underleverandørene. Styrets Sammensetning og Eierstyring og Selskapsledelse Styret består av fem medlemmer, alle valgt for ett år av gangen. Styrets komiteer: dvs. Revisjonsog Kompensasjonskomitéen består utelukkende av uavhengige styremedlemmer. Det er ikke skjedd noen vesentlige transaksjoner mellom selskapet og ledelsen, styremedlemmene eller aksjonærer. 9

10 S t y r e t s B e r e t n i n g Den uavhengige valgkomitéen, gjenvalgt av aksjonærene for to år på selskapets generalforsamling den 4. juni 2009 består av følgende medlemmer: Nils B. Gulnes(*), Jarl Ulvin og Tor Himberg Larsen (*) Formann Selskapet vektlegger uavhengighet og integritet i alle sammenhenger mellom styret, ledelse og aksjonærer. Det er styrets oppfatning at selskapet forholder seg til den norske anbefalingen for Eierstyring og Selskapsledelse utgitt 21. oktober Styret stiller seg fullt bak avsnittet Eierstyring og Selskapsledelse på side 51 i denne årsrapport. Lønn og Annen Kompensasjon TGS kompenserer sine ansatte ihht markedsbetingelser som vurderes årlig av Kompensasjonskomiteen. Kompensasjon inkluderer fast lønn, forsikring og pensjonsprogrammer, en bonusplan basert på resultater og i enkelte tilfeller en aksjeopsjonsplan. For mer informasjon om dette vennligst se avsnittet Lønn og annen kompensasjon i punkt 12 i avsnittet Eierstyring og Selskapsledelse og note 7 til konsernregnskapet. Styremedlemmene deltar ikke i noen bonus eller overskuddsdelingsordning. Styrets leder, i kraft av sin tidligere stilling i selskapet, deltar fortsatt i aksjeopsjonsplanen. De øvrige styremedlemmene deltar ikke i opsjonsplanen. Utsikter for 2010 TGS utsikter for 2010 er lysere enn de var for ett år siden. Konsensus blant analytikerne indikerer økte E&P budsjetter. Selskapets forbedrede bibliotekssalg i 4. kvartal 2009 vitnet om at oljeselskapene igjen er begynt å investere i seismiske data i arbeidet med å søke etter nye reserver. TGS er også veldig godt posisjonert med moderne dataprodukter i regioner der det er annonsert viktige konsesjonsrunder i Konsesjonsrunder som skal avholdes på Grønland, i Norge, Storbritannia, Indonesia og i Mexicogulfen er forventet å gi god interesse for TGS produkter. TGS fortsetter å dra nytte av høy fleksibilitet i kostnadsstrukturen som en følge av den unike forretningsmodellen. Vi forventer at den globale flåten av tilgjengelige 3D seismikkfartøyer vil øke betraktelig i Denne økningen sammen med allerede inngåtte opsjoner på fartøyer, gjør at selskapet er godt rustet til å dra fordeler av nye prosjektmuligheter innenfor kontrollerte kostnadsnivåer i investeringssammenheng. TGS ledelses forventninger til året 2010 er som følger: Investeringer i multiklientbiblioteket på USD millioner, gjennomsnittlig forhåndsfinansiering i intervallet 50-60% av investeringene, en gjennomsnittlig annualisert multiklient amortiseringsrate i intervallet 37-43% av netto salgsinntekter, netto salgsinntekter i intervallet USD millioner og kontraktsinntekter tilsvarende om lag 5% av totale netto salgsinntekter. Konsernet vil fortsette med å vurdere mulighetene for å øke multiklientinvesteringene og øke markedsandelen gjennom året basert på interesse fra klienter og andre økonomiske indikatorer. 10

11 S t y r e t s B e r e t n i n g Disponering av resultat i morselskap Styret foreslår at morselskapets resultat etter skatt disponeres på følgende måte: Til utbytte USD 72.1 millioner Til annen egenkapital USD 36.0 millioner Sum disponert USD millioner Per 31. desember 2009 utgjorde morselskapets frie egenkapital NOK 1,182.6 millioner (USD millioner) etter avsetning for utbytte. Som en del av konsernets skatteplanlegging, foreslår også styret at morselskapet yter konsernbidrag til enkelte heleide datterselskaper på USD 5.6 millioner. Uttalelse om ansvar Vi bekrefter etter beste overbevisning at de finansielle regnskapene for perioden 1. januar til 31. desember 2009 er blitt satt opp i henhold til gjeldende relevante regnskapsprinsipper og at de for morselskapet og for konsernet som helhet gir et korrekt og objektivt bilde av eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Vi bekrefter videre at styrets beretning gir utrykk for en korrekt og objektivt beskrivelse av utviklingen og resultatene for forretningsvirksomhetene og for selskapets og konsernets possisjon, sammen med en beskrivelse av de viktigste risikofaktorer og usikkerheter som angår selskapet og konsernet. 23. mars 2010 Hank Hamilton Styreformann Arne-Kristian Maeland Styrets nestformann Colette Lewiner Styremedlem Mark S. Leonard Styremedlem Elisabeth Harstad Styremedlem Robert Hobbs Administrerende direktør (CEO) 11

12 R e g n s k a p T G S K o n s e r n Konsolidert oppstilling over totalresultatet (Alle beløp i USD 1000 unntatt resultat per aksje) TGS Konsern Note Netto salgsinntekt 3,23 477, ,788 Annen inntekt 3,23-16,643 Netto salgsinntekt og annen inntekt 477, ,431 Varekostnad 1 8,389 36,228 Amortisering av multiklientbibliotektet 3,5 176, ,326 Personalkostnad 3,7 48,657 57,826 Aksjeopsjonskostnad 3,7,8 3,018 2,610 Annen driftskostnad 3,7 22,011 36,816 Avskrivning og amortisering 3,4,5 8,697 10,644 Sum driftskostnader 267, ,450 Driftsresultat 210, ,981 Finansinntekt 24 6,063 6,213 Finanskostnad 24 (662) (16,327) Valutagevinster/-tap 24 4,114 27,769 Tap på aksjebeholdning til virkelig verdi 24 - (75,059) Nedskrivning av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 24 (542) (8,378) Sum finansposter 8,973 (65,782) Ordinært resultat før skattekostnad 219, ,200 Skattekostnad på ordinært resultat 25 56,732 89,408 Årsresultat 162, ,792 Resultat per aksje (USD) Utvannet resultat per aksje (USD) Utvidet resultat: Omregningsdifferanser 2,292 (11,626) Netto (tap)/gevinst på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg (197) 699 Utvidet resultat etter skatt 2,096 (10,927) Årets totalresultat 1 164, ,866 1) Tilordnes aksjonærene i morselskapet 12

13 R e g n s k a p T G S K o n s e r n Konsolidert Balanse 31. desember (Alle beløp i USD 1000) TGS Konsern Note Eiendeler Anleggsmidler Goodwill 5,6 45,495 45,493 Multiklientbibliotek 3,5 424, ,998 Andre immaterielle eiendeler 5,6 34,682 44,249 Utsatt skattefordel 25 8,158 8,373 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 1, Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 4 20,111 21,812 Langsiktige fordringer og forskuddsbetalinger ,033 Sum anleggsmidler 533, ,839 Omløpsmidler Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet 19-28,102 Finansielle investeringer tilgjengelig for salg 14 27,201 51,098 Kundefordringer , ,491 Andre fordringer 15 12,704 34,107 Bankinnskudd og kontanter , ,306 Eiendeler holdt for salg - 1, mars 2010 Hank Hamilton Styreformann Arne-Kristian Maeland Styrets nestformann Colette Lewiner Styremedlem Sum omløpsmidler 610, ,478 Sum eiendeler 1,144, ,317 egenkapital og gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 10 3,737 3,855 Egne aksjer 10 (37) (181) Overkursfond 36,657 29,467 Annen innskutt egenkapital 15,798 12,780 Sum innskutt egenkapital 56,155 45,921 Annen egenkapital 783, ,142 Mark S. Leonard Styremedlem Elisabeth Harstad Styremedlem Sum egenkapital 839, ,063 Gjeld Langsiktig gjeld Finansiell leasingforpliktelse 18-6 Utsatt skatt 25 72,790 55,729 Sum langsiktig gjeld 72,790 55,735 Robert Hobbs Administrerende direktør (CEO) Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld ,249 92,011 Betalbar skatt 25 41,452 46,300 Kortsiktige lån 17-42,864 Annen kortsiktig gjeld 16 51,932 56,344 Sum kortsiktig gjeld 231, ,519 Sum gjeld 304, ,254 Sum egenkapital og gjeld 1,144, ,317 13

14 R e g n s k a p T G S K o n s e r n Konsolidert oppstilling over endringer i egenkapitalen 31. desember (Alle beløp i USD 1000) TGS Konsern Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Tilgjengelig for salg reserve Aksjekapital Overkursfond Valutaomregningsreserve Opptjent egenkapital 1 Sum egenkapital Balanse 1. januar ,855 (181) 32,248 12, (10,518) 622, ,062 Årsresultat , ,471 Utvidet resultat (197) 2,292-2,096 Totalresultat (197) 2, , ,566 Innskutt egenkapital gjennom utøvelse av opsjoner 24-4, ,433 Salg av egne aksjer Kansellering av egne aksjer (142) Aksjeopsjonskostnad , ,018 Skattefradrag relatert til aksjeopsjoner for årene ,743 5,743 Utsatt skattefordel relatert til aksjeopsjoner Balanse 31. desember ,737 (37) 36,657 15, (8,226) 791, ,856 1) Basert p å resultatet fpr 2009, vil styret fore slå et utbytte på NOK 4 per utestående aksje for generalforsamlingen i juni Av dette utb yttet er NOK 2 per aksje en ikke-gjentakende utdeling. Det ble ikke utbetalt utbytte i Annen innskutt egenkapital Tilgjengelig for salg reserve Egne Overkursfond Opptjent Sum Aksjekapital aksjer egenkapital 1 egenkapital Balanse 1. januar ,833 (113) 30,094 10,170-1, , ,833 Valutaomregningsreserve Årsresultat , ,792 Utvidet resultat (11,626) - (10,927) Totalresultat (11,626) 113, ,866 Innskutt egenkapital gjennom utøvelse av opsjoner 21-2, ,175 Kjøp av egne aksjer - (70) (14,937) (15,007) Salg av egne aksjer Aksjeopsjonskostnad , ,610 Balanse 31. desember ,854 (181) 32,248 12, (10,518) 622, ,062 14

15 R e g n s k a p T G S K o n s e r n Konsolidert kontantstrømoppstilling (Alle tall i USD 1000) TGS Konsern Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling fra salg 443, ,364 Utbetaling til ansatte, pensjon, arb.g.avg., skattetrekk m.m. (49,539) (58,401) Andre driftskostnader (28,329) (69,044) Netto gevinst/(tap) av valutasvingninger 4,182 - Betalte skatter (44,081) (60,077) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 326, ,842 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler - 1,245 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler (9,611) (3,573) Investeringer i multiklientbibliotektet (238,470) (285,968) Investering ved fusjoner og oppkjøp (850) (4,494) Netto endring i kortsiktige finansielle investeringer 54,327 32,375 Renteinntekter 3,175 6,213 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (191,429) (254,202) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i kortsiktig gjeld (44,091) 42,864 Endring i langsiktig gjeld - (55,734) Rentekostnader (567) (4,671) Kjøp av egne aksjer - (15,007) Innbetalt ny egenkapital 5,153 2,262 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (39,505) (30,286) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 95,187 66,355 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 148,306 81,951 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 243, ,306 1) Avstemming Resultat før skattekostnad 219, ,200 Avskrivning / amortisering 185, ,970 Urealisert tap på kortsiktige finansielle investeringer - 83,437 Endringer i kundefordringer (92,616) (21,174) Endringer i andre fordringer 18,342 (6,896) Endringer i andre balanseposter 39,883 (27,618) Betalte skatter (44,081) (60,077) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 326, ,842 15

16 N o t e r t i l K o n s e r n r e g n s k a p e t Noter til konsernregnskapet (Alle beløp i USD 1000 dersom ikke annet er definert) Note 1: Grunnleggende regnskapsprinsipper Generelle opplysninger TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (Selskapet) er et allmennaksjeselskap stiftet 21. august Selskapets registrerte hovedkontor er Hagaløkkveien 13, 1383 Asker. Selskapet er notert på OBX listen på Oslo Børs. Konsernregnskapet ble godkjent av styret 23. mars Grunnleggende prinsipper Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med International Financial Reporting Standards ( IFRS ) slik de er vedtatt av den Europeiske Union ( EU ) pr. 31. desember 2009, og består av utvidet konsolidert oppstilling over totalresultatet, balanse, kontantstrømoppstilling, oppstilling over endringer i egenkapital og noteopplysninger. Konsernregnskapet er basert på prinsippet om historisk kost, bortsett fra for finansielle instrumenter, finansielle eiendeler med verdiendring over resultatregnskapet og finansielle investeringer tilgjengelig for salg, som er oppført til virkelig verdi. Datterselskapenes regnskaper er avlagt for samme rapporteringsår som morselskapet med konsistente regnskapsprinsipper. Alle konserninterne balanser, balansetransaksjoner og transaksjoner fra resultatregnskap er eliminert i sin helhet. Ved anvendelsen av de grunnleggende regnskapsprinsipper og ved presentasjonen av transaksjoner og andre forhold er synet substance over form anvendt. Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse anses, i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50% av den stemmeberettigede kapital. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Selskap som eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. Nyervervede datterselskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås, og avhendede datterselskap konsolideres frem til avhendelsestidspunktet. Avhendede materielle datterselskaper presenteres som avviklet virksomhet eller som avhendingsgrupper holdt for salg fra den dagen det er stor sannsynlighet for at transaksjonen vil bli gjennomført. Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges virkelig verdi av eiendeler og gjeld på tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Datterselskap med annen funksjonell valuta enn USD Ved omregning av datterselskap med annen funksjonell valuta enn USD, er balanseposter omregnet til dagskurs ved årsslutt og resultatposter omregnes til gjeldende valutakurs på transaksjonsdatoene. Den differansen som oppstår ved at konsernets inngående egenkapital og årets resultat er omregnet til annen kurs enn utgående egenkapital føres som en del av utvidet resultat. Variasjoner i balanseverdier fra periode til periode på grunn av endringer i valutakurs mot funksjonell valuta føres i den konsoliderte oppstillingen over totalresultatet under finansielle poster. Presentasjonsvaluta TGS rapporterer konsernregnskapet i amerikanske dollar (USD). Nesten 100% av konsernets inntekter og majoriteten av kostnadene er i USD og USD er den funksjonelle valutaen til de fleste selskapene i TGS konsernet, inkludert morselskapet. Årsregnskapet til morselskapet er presentert separat i denne årsrapporten. Transaksjoner i utenlansk valuta og balanseposter Transaksjoner i andre valutaer enn funksjonell valuta er omregnet til funksjonell valuta ved bruk av valutakurs på dato for transaksjonen. Monetære eiendeler og gjeld i valuta måles i funksjonell valuta til balansedagens kurs. Valutagevinster og tap fra slik konvertering føres over den konsoliderte oppstillingen over totalresultatet. Valutadifferanser som oppstår fra driftsposter er inkludert i driftsresultatet, og de differansene som oppstår i forbindelse med finansielle eiendeler og gjeld er inkludert netto som en finansiell post. Viktige regnskapsvurderinger, estimater og antakelser I prosessen med å anvende TGS konsernets regnskapsprinsipper må ledelsen gjøre estimater, vurderinger og antakelser som påvirker beløpene rapportert i konsernregnskapet og tilhørende noter. Ledelsen baserer estimatene og vurderingene på historisk erfaring og flere andre faktorer som antas fornuftige etter forholdene. Resultatet av dette utgjør basisen for vurderingen av balanseført verdi av eiendeler og gjeld hvor andre kilder ikke er tilgjengelige. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske endelige tall. De viktigste kilder for vurdering og estimering av usikkerhet på balansedagen som har en signifikant risiko for å forårsake en vesentlig justering av balanseverdiene av eiendeler og gjeld i løpet av det neste året diskuteres nedenfor. Salgsprognoser fremover som basis for amortisering av multiklientbiblioteket. TGS konsernet beregner amortiseringskostnaden av multiklientbiblioteket ut ifra forholdet mellom balanseført verdi og estimert fremtidig inntekt for hvert individuelt prosjekt. De underliggende estimater som utgjør salgsprognosene avhenger av variabler så som antall oljeselskaper som er aktive i området som måtte være interessert i dataene, forventninger vedrørende hydrokarboner i sektoren, hvorvidt det finnes lisenser til utforskning i sektoren eller vil bli gitt i fremtiden osv. Endringer i disse estimatene vil potensielt kunne påvirke vesentlig den estimerte størrelse av fremtidig salg og derved amortiseringsraten brukt. Nedskrivning av goodwill og andre immaterielle eiendeler TGS konsernet vurderer minst en gang i året hvorvidt goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid bør nedskrives, eller vurdering gjøres når det foreligger indikatorer på at balanseført verdi ikke er høyere enn gjenvinnbart beløp. Dette krever en estimering av gjenvinnbart beløp for de kontantgenererende enheter som goodwillen er allokert til. Estimeringen av gjenvinnbart beløp krever at ledelsen gjør et estimat av forventede fremtidige kontantstrømmer fra den kontantgenererende enheten og også velger en passende diskonteringsrate for å kunne beregne nåverdien av disse kontantstrømmene. Utsatt skattefordel Utsatte skattefordeler regnskapsføres for skattereduserende midlertidige forskjeller og alle fremtidige fremførbare ubenyttede skattemessig underskudd i den grad det er sannsynlig at fremtidige skattemessige overskudd gjør at man kan dra nytte av disse. Ledelsen må foreta en vurdering for å fastslå om skattefordelene kan benyttes, ut ifra sannsynlig tidsaspekt og størrelse på fremtidige skattemessige overskudd sammen med fremtidige skattemessige strategier. Oppkjøp av datterselskaper Eiendeler og gjeld ervervet ved oppkjøp skal ifølge IFRS 3 regnskapsføres ihht til virkelig verdi på transaksjonstidspunktet. Dette medfører estimering av virkelig verdi på de forskjellige eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser i oppkjøpet, inklusive estimering av fremtidig kontantstøm fra de forskjellige inntektsgenererende eiendeler og en passende diskonteringsrente for å kunne beregne nåverdien av disse kontantstrømmene. Aksjebasert avlønning TGS konsernet måler kostnaden av aksjeopsjonsordninger for ansatte ut ifra virkelig verdi (fair value) på aksjene på tildelingsdagen. For å kunne estimere virkelig verdi, trenger man en egnet verdsettelsesmodell. Verdien avhenger av priser og betingelser i tildelingen. Dette krever også fastsettelse av riktig input til verdsettelsesmodellen så som den forventede levetid for opsjonen, volatilitet og utbyttebetalinger og antakelser om disse 16

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 T G S - N O P E C G e o p h y s i c a l C o m p a n y I N N H O L D Nøkkeltall Styrets beretning Konsernregnskap Noter til konsernregnskapet Morselskapets regnskap Noter til

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer