Melding til leseren:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding til leseren:"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 TGS

2 Å r s r a p p o r t

3 Innhold Nøkkeltall 4 Styrets Beretning 6 Regnskap TGS Konsern 12 Noter til Konsernregnskapet 16 Regnskap Morselskap 37 Noter til Morselskapets Regnskap 42 Revisjonsberetning 50 Eierstyring og Selskapsledelse 51 Kontakt oss 59 Melding til leseren: TGS ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at den engelske utgaven av denne årsrapporten inneholder Brev til aksjonærene og en Investor Relation seksjon som ikke er gjengitt i den norske utgaven. 3

4 N ø k k e l t a l l Nøkkeltall (Alle beløp i USD 1000 unntatt resultat per aksje) Netto driftsinntekter 477, , , , ,352 Driftsresultat 210, , , ,311 95,995 Resultat før skatt 219, , , ,523 97,217 Resultat etter skatt 162, , , ,890 65,139 Driftsresultat 210, , , ,311 95,995 Driftsresultat margin 44% 46% 49% 56% 40% Resultatgrad 34% 20% 30% 38% 27% Gjennomsnittlig avkastning på anvendt kapital 27% 41% 39% 50% 29% Resultat pr aksje Resultat pr aksje, fullt utvannet Sum eiendeler 1,144, , , , ,522 Sum egenkapital 839, , , , ,768 Egenkapitalandel 73% 69% 67% 71% 69% Multiklientbiblioteket Inngående balanse 334, , , , ,473 Multiklient data kjøpt av tredje part - 1,100 1,640 4,519 1,625 Investeringer i nye prosjekter 265, , , , ,832 Amortisering (176,695) (169,326) (116,193) (101,655) (94,122) Bokført verdi 424, , , , ,809 Forhåndsfinansiering i % av investeringer i nye prosjekter 47% 50% 63% 57% 40% 4

5 N ø k k e l t a l l 600, , ,000 $ USD tusen 250, , , ,000 50,000 $ USD tusen 400, , , , Investeringer i nye prosjekter Netto driftsinntekter Forhåndsfinansiering Driftsresultat Multiklient data kjøpt av tredje part 1,200, ,000, ,000 $ $ USD tusen 600, , , Resultat pr aksje Sum eiendeler Resultat pr aksje, fullt utvannet Sum egenkapital 5

6 S t y r e t s B e r e t n i n g Styrets Beretning TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) er en ledende global tilbyder av geovitenskapelige produkter og tjenester til olje og gass industrien. Netto driftsinntekter % Kontrakt 46% Østlige halvkule Netto driftsinntekter % Forhåndsfinansiert 67% Bibliotekssalg 54% Vestlige halvkule Vårt hovedforretningsområde er generering, styring og salg av ikkeeksklusive (eller multiklient) seismiske undersøkelser over hele verden og vi leverer avansert seismiske prosesseringsprodukter og programvare. Vi eier i tillegg verdens største online brønndatabase og tilbyr tolkningsprodukter på multiklientbasis, forvaltning av brønndata og andre konsulenttjenester til industrien. Selskapet har aktiviteter i Nordog Sør-Amerika, i Europa, Afrika, Asia og i Australia. Morselskapet holder til Asker i Norge. Konsernets største datterselskap ligger i Houston, Texas, USA, og vi har regionale kontorer i England, Australia, Russland og i Dever, Colorado i USA. Regnskapene i denne årsrapporten presenteres ut i fra en fortsatt drift forutsetning, og styret bekrefter at det er styrets oppfatning at forutsetningene for fortsatt drift absolutt er tilstede. Styret kjenner ikke til hendelser etter 31. desember 2009 som ikke er nevnt i denne rapporten som skulle medføre endringer i regnskapet slik det er presentert for Forretningsinformasjon For første gang i selskapets historie, guidet ledelsen i februar 2009 at de forventet en reduksjon i konsernets inntekter for året 2009 sammenlignet med 2008 som et resultat av den globale resesjonen i oljeserviceindustrien. På tross av et utfordrende år, maktet selskapet å innfri samtlige av de kommuniserte forventningene som ble gitt for TGS databibliotek er ett av de største og mest varierte multiklient biblioteker i industrien, og inneholder et vidt spekter av geofysiske, geologiske, gravimetriske, magnetiske og bathymetriske data. Følgende tabell oppsummerer datalageret vårt ved årsslutt: Kilometer Kilometer 2 Bilder Geofysiske produkter 2D seismikk 2,493,870 3D seismikk 155,545 Wide-azimuth (WAZ) 20,555 Gravimetrisk og Magnetiske Data Innsamlet av skip 1,145,828 27,995 Innsamlet med fly 795,179 CSEM Bathymetriske data Multi-beam sea seep 402,286 Geologiske data Digitale brønnloggdata 1 5,800,806 1) Fra 2,443,246 brønner 6

7 S t y r e t s B e r e t n i n g TGS hovedforretningsområde er generering, styring og salg av ikke-eksklusive (eller multiklient) geovitenskapelige data. Denne aktiviteten utgjorde 93% av konsernets virksomhet i Forhåndsfinansiering fra kunder av nye prosjekter reduserer konsernets eksponering, mens biblioteksalg (Late Sales) fra biblioteket utgjør brorparten av inntektene. Brutto bibliotekssalg (Late Sales) økte 6% i forhold til 2008 og utgjorde USD millioner, mens netto bibliotekssalg etter inntektsdeling ble redusert med 5% i forhold til Forhåndsfinansiering av nye prosjekter dekket 47% av de operasjonelle investeringene i multiklientdata sammenlignet med 50% for Kontraktsinntekter ble redusert med 61% og representerte kun 7% av totale nettoinntekter. Nettoinntektene fra den østlige halvkule ble redusert med 25% i 2009, mens nettoinntektene fra den vestlige halvkule ble redusert med 5%. TGS fortsatte å generere multiklient inntekter fra en godt balansert miks av produkter. I 2009 gikk 2D seismiske multiklientinntekter ned med 17% fra Seismiske multiklient 3D inntekter ble redusert med 14%, og multiklientinntekter fra geologiske produkter gikk ned 16%. Multiklientbiblioteket Konsernets største aktiva er biblioteket av multiklient seismikk, brønndata og integrerte produkter. Bokført verdi utgjorde 37% av totale aktiva. Seismikken, som utgjør ca 88% av bibliotekets bokførte verdi, amortiseres pr. enkeltprosjekt som en funksjon av salget. Minimumsamortiseringskriterier anvendes hvis salget ikke møter forventningene, slik at alle prosjekter er fullt amortisert innen en fireårsperiode etter ferdigstillelse. På grunn av konsernets sterke track record i å oppnå salg er biblioteket blitt amortisert mye raskere enn minimumskriteriene forlanger. Resultatet av dette er at den største andelen av den nåværende bokførte verdien av biblioteket består av de nyeste og mest moderne prosjektene. Brønnloggene avskrives lineært over 7 år. Netto multiklientinntekter % Geologiske produkter 35% 2D 54% 3D Skipsforpliktelser og Opsjoner TGS leier inn all seismisk innsamlingskapasitet fra eksterne tilbydere. Pr. 31 desember 2009 hadde vi leieforpliktelser til tre 3D operasjoner og to 2D skip for løpende og fremtidig bruk. Fire av disse leiekontraktene utløper i 2010, og den gjenværende kontrakten utløper i Totale leieforpliktelser for 2010 er USD millioner, for 2011 USD 4.9 millioner, og for 2012 USD 0.7 millioner. En av kontraktene har opsjoner for forlengelse med utløp i 2010 og i TGS har i tillegg en opsjon til å leie inntil 24 måneders ledig 3D skipskapasitet fra Wavefield-Inseis frem til slutten av TGS har ikke benyttet seg av denne opsjonen ved utgangen av $ USD tusen Totale seismiske investeringer per årgang og bokført verdi per årgang Prosent Multi-klient netto inntekter og bokført verdi per årgang i % av total 61% 43% WIP Totale investeringer Bokført verdi % 22% 16% 10% 6% 6% 3% 3% 4% 0% Før VIA Netto inntekter i % av totale Bokført verdi i % av total 7

8 S t y r e t s B e r e t n i n g Resultat fra driften TGS nettoinntekter gikk i 2009, som var et veldig utfordrende år for vår bransje, ned med 18% til USD millioner fra USD millioner i Konsernets driftsresultat (EBIT) var på USD millioner som var ned 22% fra USD millioner i Som en konsekvens av konsernets fleksible forretningsmodell og fokus på kostnadskontroll, har TGS opprettholdt en veldig god driftsmargin på 44%, på tross av et lavere inntektsnivå som beskrevet ovenfor. Driftsmarginen gikk ned fra 46% i Våre driftsresultater oppfylte alle TGS kommuniserte forventninger for 2009, selv etter forverringen i forretningsbetingelser gjennom året. Igjen forlenget vi vårt renommé som ledere i industrien på nøkkeltall som påvirker aksjonærverdier: Nøkkeltall / Aksjonærverdier Netto salgsinntekter 477, ,431 Driftsmargin (EBIT-margin): 44% 46% Multiklient netto inntekter / Gjennomsnitt bokført verdi på biblioteket: Avkastning på gjennomsnittlig anvendt kapital (ROCE) før skatt: 27% 41% Operasjonell kontantstrøm etter investeringer i multiklientbiblioteket: 87,651 64,874 Egenkapital i % av totale eiendeler 73% 69% Fusjon og Oppkjøp TGS var ikke involvert i vesentlige oppkjøp eller fusjoner med eksterne selskaper i Investeringer, Kapital og Finansiering TGS er notert på OBX-listen på Oslo Børs og er blant de 25 mest likvide aksjene på børsen. Det ble ikke hentet inn ny egenkapital i markedet i løpet av Styret forutser ikke nye emisjoner i 2010 bortsett fra utstedelse av aksjer i forbindelse med aksjeopsjoner til ansatte eller for å finansiere oppkjøp av et annet selskap eller en stor forretningsmulighet. I løpet av 2009 investerte konsernet USD millioner i multiklientbiblioteket og i tillegg til USD 10.0 millioner i anleggsinvesteringer. Vi klassifiserer vår beholdning av Auction Rate Securities (ARS) i balansen som kortsiktige finansielle investeringer tilgjengelig for salg. Markedet for disse verdipapirene er fremdeles ubalansert. Ettersom vi ikke har behov for å selge disse verdipapirene i nær fremtid til rabatterte priser, har vi verdsatt disse ved årsslutt til fair value basert på en tredjepartsvurdering som tok utgangspunkt i virkelige handler i markedet og dessuten neddiskontert kontantstrøm. Se Note 14 til det konsoliderte regnskapet for en mer detaljert diskusjon om ARS. Selskapets kontantbeholdning pr. 31. desember 2009 var på USD millioner, sammenlignet med USD pr 31 desember TGS utstedte et fem års obligasjonslån i 2004 på NOK 300 millioner. Obligasjonslånet forfalt og ble tilbakebetalt i mai TGS har nå ingen rentebærende gjeld. TGS har tilstrekkelige likvide midler og finansiell kapasitet til å finansiere driften og operasjonelle investeringer og til å dekke andre kjente mulige forpliktelser. Styret foreslår for generalforsamlingen i juni 2010 å utbetale et utbytte på NOK 4 per utestående aksje. Av dette er NOK 2 per aksje å betrakte som en engangsutbetaling. 8

9 S t y r e t s B e r e t n i n g Styret s intensjon er å benytte inntil USD 30 millioner totalt på å kjøpe tilbake egne aksjer i løpet av Per 23. mars 2010 har selskapet kjøpt tilbake TGS aksjer for USD 7.2 millioner. Risikostyring og Intern Kontroll Aktivitetsnivået til konsernets kunder, oljeselskapene, vil kunne endre seg som konsekvens av prisfluktuasjoner i råvaremarkedet eller forventinger om fluktuasjoner. Dette påvirker TGS aktivitetsnivå og lønnsomhet. Se Note 13 til konsernregnskapet vedrørende risikostyring. TGS arbeider løpende med å opprettholde og forbedre internkontrollen. Konsernets hovedfokus er å bygge opp TGS viktigste eiendel som er multiklient biblioteket. Dette skjer ved å gjennomføre omfattende investeringer i nye data for salg til kunder. Spesielt utviklede investeringsbeslutnings- og rapporteringsverktøy er utviklet og anvendes til å analysere og overvåke disse investeringene. Organisasjon, Arbeidsmiljø og Like Muligheter Morselskapet hadde 33 ansatte pr. 31. desember Konsernet hadde 483 ansatte i USA, 47 ansatte i Norge, 87 ansatte i Storbritannia, 9 ansatte i Australia og 6 ansatte i Russland, totalt 632 ansatte. Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av 2009 var 644. Styret anser arbeidsmiljøet i konsernet for å være meget godt. Styret og ledelsen mener at ansatte av forskjellig kjønn, rase og nasjonalitet har like muligheter og er gjenstand for rettferdig behandling innen konsernet, og har ikke sett det nødvendig å iverksette spesielle tiltak i dette henseende. Helse, Miljø og Sikkerhet Konsernet påvirker det ytre miljø gjennom innsamling av seismikk, gravimetriske- og magnetiske data og gjennom drift av skip og fly. Konsernet fortsetter å arbeide aktivt med tiltak som kan redusere miljøpåvirkningen og sikre en trygg og god arbeidsplass for ansatte og kontraktører ved hjelp av aktiv implementering av av omfattende rutiner. TGS oppfyller ikke bare lovpålagte krav og reguleringer, men vi arbeider også nært med bransjeforeninger i et forsøk på å finne måter å redusere påvirkeningen av seismiske operasjoner på marin fauna. TGS opplevde fire Lost Time Injuries i løpet av 4,522,809 arbeidstimer i løpet av 2009, noe som gir en Lost Time Incident Frequency på 0.9 pr million arbeidstimer. I 2009 skjedde det en arbeidsrelatert hendelse med dødelig utgang under et samarbeidsprosjekt, der TGS ikke var driftsansvarlig. TGS jobber mot sine underleverandører for å bygge bro mellom egne HMS-systemer og leverandørenes respektive styringssystemer. På de fleste feltoperasjonene overvåker TGS-ledede observatører HMS aktivitetene til de respektive underleverandørene. Styrets Sammensetning og Eierstyring og Selskapsledelse Styret består av fem medlemmer, alle valgt for ett år av gangen. Styrets komiteer: dvs. Revisjonsog Kompensasjonskomitéen består utelukkende av uavhengige styremedlemmer. Det er ikke skjedd noen vesentlige transaksjoner mellom selskapet og ledelsen, styremedlemmene eller aksjonærer. 9

10 S t y r e t s B e r e t n i n g Den uavhengige valgkomitéen, gjenvalgt av aksjonærene for to år på selskapets generalforsamling den 4. juni 2009 består av følgende medlemmer: Nils B. Gulnes(*), Jarl Ulvin og Tor Himberg Larsen (*) Formann Selskapet vektlegger uavhengighet og integritet i alle sammenhenger mellom styret, ledelse og aksjonærer. Det er styrets oppfatning at selskapet forholder seg til den norske anbefalingen for Eierstyring og Selskapsledelse utgitt 21. oktober Styret stiller seg fullt bak avsnittet Eierstyring og Selskapsledelse på side 51 i denne årsrapport. Lønn og Annen Kompensasjon TGS kompenserer sine ansatte ihht markedsbetingelser som vurderes årlig av Kompensasjonskomiteen. Kompensasjon inkluderer fast lønn, forsikring og pensjonsprogrammer, en bonusplan basert på resultater og i enkelte tilfeller en aksjeopsjonsplan. For mer informasjon om dette vennligst se avsnittet Lønn og annen kompensasjon i punkt 12 i avsnittet Eierstyring og Selskapsledelse og note 7 til konsernregnskapet. Styremedlemmene deltar ikke i noen bonus eller overskuddsdelingsordning. Styrets leder, i kraft av sin tidligere stilling i selskapet, deltar fortsatt i aksjeopsjonsplanen. De øvrige styremedlemmene deltar ikke i opsjonsplanen. Utsikter for 2010 TGS utsikter for 2010 er lysere enn de var for ett år siden. Konsensus blant analytikerne indikerer økte E&P budsjetter. Selskapets forbedrede bibliotekssalg i 4. kvartal 2009 vitnet om at oljeselskapene igjen er begynt å investere i seismiske data i arbeidet med å søke etter nye reserver. TGS er også veldig godt posisjonert med moderne dataprodukter i regioner der det er annonsert viktige konsesjonsrunder i Konsesjonsrunder som skal avholdes på Grønland, i Norge, Storbritannia, Indonesia og i Mexicogulfen er forventet å gi god interesse for TGS produkter. TGS fortsetter å dra nytte av høy fleksibilitet i kostnadsstrukturen som en følge av den unike forretningsmodellen. Vi forventer at den globale flåten av tilgjengelige 3D seismikkfartøyer vil øke betraktelig i Denne økningen sammen med allerede inngåtte opsjoner på fartøyer, gjør at selskapet er godt rustet til å dra fordeler av nye prosjektmuligheter innenfor kontrollerte kostnadsnivåer i investeringssammenheng. TGS ledelses forventninger til året 2010 er som følger: Investeringer i multiklientbiblioteket på USD millioner, gjennomsnittlig forhåndsfinansiering i intervallet 50-60% av investeringene, en gjennomsnittlig annualisert multiklient amortiseringsrate i intervallet 37-43% av netto salgsinntekter, netto salgsinntekter i intervallet USD millioner og kontraktsinntekter tilsvarende om lag 5% av totale netto salgsinntekter. Konsernet vil fortsette med å vurdere mulighetene for å øke multiklientinvesteringene og øke markedsandelen gjennom året basert på interesse fra klienter og andre økonomiske indikatorer. 10

11 S t y r e t s B e r e t n i n g Disponering av resultat i morselskap Styret foreslår at morselskapets resultat etter skatt disponeres på følgende måte: Til utbytte USD 72.1 millioner Til annen egenkapital USD 36.0 millioner Sum disponert USD millioner Per 31. desember 2009 utgjorde morselskapets frie egenkapital NOK 1,182.6 millioner (USD millioner) etter avsetning for utbytte. Som en del av konsernets skatteplanlegging, foreslår også styret at morselskapet yter konsernbidrag til enkelte heleide datterselskaper på USD 5.6 millioner. Uttalelse om ansvar Vi bekrefter etter beste overbevisning at de finansielle regnskapene for perioden 1. januar til 31. desember 2009 er blitt satt opp i henhold til gjeldende relevante regnskapsprinsipper og at de for morselskapet og for konsernet som helhet gir et korrekt og objektivt bilde av eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Vi bekrefter videre at styrets beretning gir utrykk for en korrekt og objektivt beskrivelse av utviklingen og resultatene for forretningsvirksomhetene og for selskapets og konsernets possisjon, sammen med en beskrivelse av de viktigste risikofaktorer og usikkerheter som angår selskapet og konsernet. 23. mars 2010 Hank Hamilton Styreformann Arne-Kristian Maeland Styrets nestformann Colette Lewiner Styremedlem Mark S. Leonard Styremedlem Elisabeth Harstad Styremedlem Robert Hobbs Administrerende direktør (CEO) 11

12 R e g n s k a p T G S K o n s e r n Konsolidert oppstilling over totalresultatet (Alle beløp i USD 1000 unntatt resultat per aksje) TGS Konsern Note Netto salgsinntekt 3,23 477, ,788 Annen inntekt 3,23-16,643 Netto salgsinntekt og annen inntekt 477, ,431 Varekostnad 1 8,389 36,228 Amortisering av multiklientbibliotektet 3,5 176, ,326 Personalkostnad 3,7 48,657 57,826 Aksjeopsjonskostnad 3,7,8 3,018 2,610 Annen driftskostnad 3,7 22,011 36,816 Avskrivning og amortisering 3,4,5 8,697 10,644 Sum driftskostnader 267, ,450 Driftsresultat 210, ,981 Finansinntekt 24 6,063 6,213 Finanskostnad 24 (662) (16,327) Valutagevinster/-tap 24 4,114 27,769 Tap på aksjebeholdning til virkelig verdi 24 - (75,059) Nedskrivning av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 24 (542) (8,378) Sum finansposter 8,973 (65,782) Ordinært resultat før skattekostnad 219, ,200 Skattekostnad på ordinært resultat 25 56,732 89,408 Årsresultat 162, ,792 Resultat per aksje (USD) Utvannet resultat per aksje (USD) Utvidet resultat: Omregningsdifferanser 2,292 (11,626) Netto (tap)/gevinst på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg (197) 699 Utvidet resultat etter skatt 2,096 (10,927) Årets totalresultat 1 164, ,866 1) Tilordnes aksjonærene i morselskapet 12

13 R e g n s k a p T G S K o n s e r n Konsolidert Balanse 31. desember (Alle beløp i USD 1000) TGS Konsern Note Eiendeler Anleggsmidler Goodwill 5,6 45,495 45,493 Multiklientbibliotek 3,5 424, ,998 Andre immaterielle eiendeler 5,6 34,682 44,249 Utsatt skattefordel 25 8,158 8,373 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 1, Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 4 20,111 21,812 Langsiktige fordringer og forskuddsbetalinger ,033 Sum anleggsmidler 533, ,839 Omløpsmidler Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet 19-28,102 Finansielle investeringer tilgjengelig for salg 14 27,201 51,098 Kundefordringer , ,491 Andre fordringer 15 12,704 34,107 Bankinnskudd og kontanter , ,306 Eiendeler holdt for salg - 1, mars 2010 Hank Hamilton Styreformann Arne-Kristian Maeland Styrets nestformann Colette Lewiner Styremedlem Sum omløpsmidler 610, ,478 Sum eiendeler 1,144, ,317 egenkapital og gjeld Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 10 3,737 3,855 Egne aksjer 10 (37) (181) Overkursfond 36,657 29,467 Annen innskutt egenkapital 15,798 12,780 Sum innskutt egenkapital 56,155 45,921 Annen egenkapital 783, ,142 Mark S. Leonard Styremedlem Elisabeth Harstad Styremedlem Sum egenkapital 839, ,063 Gjeld Langsiktig gjeld Finansiell leasingforpliktelse 18-6 Utsatt skatt 25 72,790 55,729 Sum langsiktig gjeld 72,790 55,735 Robert Hobbs Administrerende direktør (CEO) Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld ,249 92,011 Betalbar skatt 25 41,452 46,300 Kortsiktige lån 17-42,864 Annen kortsiktig gjeld 16 51,932 56,344 Sum kortsiktig gjeld 231, ,519 Sum gjeld 304, ,254 Sum egenkapital og gjeld 1,144, ,317 13

14 R e g n s k a p T G S K o n s e r n Konsolidert oppstilling over endringer i egenkapitalen 31. desember (Alle beløp i USD 1000) TGS Konsern Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Tilgjengelig for salg reserve Aksjekapital Overkursfond Valutaomregningsreserve Opptjent egenkapital 1 Sum egenkapital Balanse 1. januar ,855 (181) 32,248 12, (10,518) 622, ,062 Årsresultat , ,471 Utvidet resultat (197) 2,292-2,096 Totalresultat (197) 2, , ,566 Innskutt egenkapital gjennom utøvelse av opsjoner 24-4, ,433 Salg av egne aksjer Kansellering av egne aksjer (142) Aksjeopsjonskostnad , ,018 Skattefradrag relatert til aksjeopsjoner for årene ,743 5,743 Utsatt skattefordel relatert til aksjeopsjoner Balanse 31. desember ,737 (37) 36,657 15, (8,226) 791, ,856 1) Basert p å resultatet fpr 2009, vil styret fore slå et utbytte på NOK 4 per utestående aksje for generalforsamlingen i juni Av dette utb yttet er NOK 2 per aksje en ikke-gjentakende utdeling. Det ble ikke utbetalt utbytte i Annen innskutt egenkapital Tilgjengelig for salg reserve Egne Overkursfond Opptjent Sum Aksjekapital aksjer egenkapital 1 egenkapital Balanse 1. januar ,833 (113) 30,094 10,170-1, , ,833 Valutaomregningsreserve Årsresultat , ,792 Utvidet resultat (11,626) - (10,927) Totalresultat (11,626) 113, ,866 Innskutt egenkapital gjennom utøvelse av opsjoner 21-2, ,175 Kjøp av egne aksjer - (70) (14,937) (15,007) Salg av egne aksjer Aksjeopsjonskostnad , ,610 Balanse 31. desember ,854 (181) 32,248 12, (10,518) 622, ,062 14

15 R e g n s k a p T G S K o n s e r n Konsolidert kontantstrømoppstilling (Alle tall i USD 1000) TGS Konsern Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling fra salg 443, ,364 Utbetaling til ansatte, pensjon, arb.g.avg., skattetrekk m.m. (49,539) (58,401) Andre driftskostnader (28,329) (69,044) Netto gevinst/(tap) av valutasvingninger 4,182 - Betalte skatter (44,081) (60,077) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 326, ,842 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler - 1,245 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler (9,611) (3,573) Investeringer i multiklientbibliotektet (238,470) (285,968) Investering ved fusjoner og oppkjøp (850) (4,494) Netto endring i kortsiktige finansielle investeringer 54,327 32,375 Renteinntekter 3,175 6,213 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (191,429) (254,202) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i kortsiktig gjeld (44,091) 42,864 Endring i langsiktig gjeld - (55,734) Rentekostnader (567) (4,671) Kjøp av egne aksjer - (15,007) Innbetalt ny egenkapital 5,153 2,262 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (39,505) (30,286) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 95,187 66,355 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 148,306 81,951 Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 243, ,306 1) Avstemming Resultat før skattekostnad 219, ,200 Avskrivning / amortisering 185, ,970 Urealisert tap på kortsiktige finansielle investeringer - 83,437 Endringer i kundefordringer (92,616) (21,174) Endringer i andre fordringer 18,342 (6,896) Endringer i andre balanseposter 39,883 (27,618) Betalte skatter (44,081) (60,077) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 326, ,842 15

16 N o t e r t i l K o n s e r n r e g n s k a p e t Noter til konsernregnskapet (Alle beløp i USD 1000 dersom ikke annet er definert) Note 1: Grunnleggende regnskapsprinsipper Generelle opplysninger TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (Selskapet) er et allmennaksjeselskap stiftet 21. august Selskapets registrerte hovedkontor er Hagaløkkveien 13, 1383 Asker. Selskapet er notert på OBX listen på Oslo Børs. Konsernregnskapet ble godkjent av styret 23. mars Grunnleggende prinsipper Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med International Financial Reporting Standards ( IFRS ) slik de er vedtatt av den Europeiske Union ( EU ) pr. 31. desember 2009, og består av utvidet konsolidert oppstilling over totalresultatet, balanse, kontantstrømoppstilling, oppstilling over endringer i egenkapital og noteopplysninger. Konsernregnskapet er basert på prinsippet om historisk kost, bortsett fra for finansielle instrumenter, finansielle eiendeler med verdiendring over resultatregnskapet og finansielle investeringer tilgjengelig for salg, som er oppført til virkelig verdi. Datterselskapenes regnskaper er avlagt for samme rapporteringsår som morselskapet med konsistente regnskapsprinsipper. Alle konserninterne balanser, balansetransaksjoner og transaksjoner fra resultatregnskap er eliminert i sin helhet. Ved anvendelsen av de grunnleggende regnskapsprinsipper og ved presentasjonen av transaksjoner og andre forhold er synet substance over form anvendt. Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse anses, i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50% av den stemmeberettigede kapital. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Selskap som eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. Nyervervede datterselskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås, og avhendede datterselskap konsolideres frem til avhendelsestidspunktet. Avhendede materielle datterselskaper presenteres som avviklet virksomhet eller som avhendingsgrupper holdt for salg fra den dagen det er stor sannsynlighet for at transaksjonen vil bli gjennomført. Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges virkelig verdi av eiendeler og gjeld på tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Datterselskap med annen funksjonell valuta enn USD Ved omregning av datterselskap med annen funksjonell valuta enn USD, er balanseposter omregnet til dagskurs ved årsslutt og resultatposter omregnes til gjeldende valutakurs på transaksjonsdatoene. Den differansen som oppstår ved at konsernets inngående egenkapital og årets resultat er omregnet til annen kurs enn utgående egenkapital føres som en del av utvidet resultat. Variasjoner i balanseverdier fra periode til periode på grunn av endringer i valutakurs mot funksjonell valuta føres i den konsoliderte oppstillingen over totalresultatet under finansielle poster. Presentasjonsvaluta TGS rapporterer konsernregnskapet i amerikanske dollar (USD). Nesten 100% av konsernets inntekter og majoriteten av kostnadene er i USD og USD er den funksjonelle valutaen til de fleste selskapene i TGS konsernet, inkludert morselskapet. Årsregnskapet til morselskapet er presentert separat i denne årsrapporten. Transaksjoner i utenlansk valuta og balanseposter Transaksjoner i andre valutaer enn funksjonell valuta er omregnet til funksjonell valuta ved bruk av valutakurs på dato for transaksjonen. Monetære eiendeler og gjeld i valuta måles i funksjonell valuta til balansedagens kurs. Valutagevinster og tap fra slik konvertering føres over den konsoliderte oppstillingen over totalresultatet. Valutadifferanser som oppstår fra driftsposter er inkludert i driftsresultatet, og de differansene som oppstår i forbindelse med finansielle eiendeler og gjeld er inkludert netto som en finansiell post. Viktige regnskapsvurderinger, estimater og antakelser I prosessen med å anvende TGS konsernets regnskapsprinsipper må ledelsen gjøre estimater, vurderinger og antakelser som påvirker beløpene rapportert i konsernregnskapet og tilhørende noter. Ledelsen baserer estimatene og vurderingene på historisk erfaring og flere andre faktorer som antas fornuftige etter forholdene. Resultatet av dette utgjør basisen for vurderingen av balanseført verdi av eiendeler og gjeld hvor andre kilder ikke er tilgjengelige. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske endelige tall. De viktigste kilder for vurdering og estimering av usikkerhet på balansedagen som har en signifikant risiko for å forårsake en vesentlig justering av balanseverdiene av eiendeler og gjeld i løpet av det neste året diskuteres nedenfor. Salgsprognoser fremover som basis for amortisering av multiklientbiblioteket. TGS konsernet beregner amortiseringskostnaden av multiklientbiblioteket ut ifra forholdet mellom balanseført verdi og estimert fremtidig inntekt for hvert individuelt prosjekt. De underliggende estimater som utgjør salgsprognosene avhenger av variabler så som antall oljeselskaper som er aktive i området som måtte være interessert i dataene, forventninger vedrørende hydrokarboner i sektoren, hvorvidt det finnes lisenser til utforskning i sektoren eller vil bli gitt i fremtiden osv. Endringer i disse estimatene vil potensielt kunne påvirke vesentlig den estimerte størrelse av fremtidig salg og derved amortiseringsraten brukt. Nedskrivning av goodwill og andre immaterielle eiendeler TGS konsernet vurderer minst en gang i året hvorvidt goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid bør nedskrives, eller vurdering gjøres når det foreligger indikatorer på at balanseført verdi ikke er høyere enn gjenvinnbart beløp. Dette krever en estimering av gjenvinnbart beløp for de kontantgenererende enheter som goodwillen er allokert til. Estimeringen av gjenvinnbart beløp krever at ledelsen gjør et estimat av forventede fremtidige kontantstrømmer fra den kontantgenererende enheten og også velger en passende diskonteringsrate for å kunne beregne nåverdien av disse kontantstrømmene. Utsatt skattefordel Utsatte skattefordeler regnskapsføres for skattereduserende midlertidige forskjeller og alle fremtidige fremførbare ubenyttede skattemessig underskudd i den grad det er sannsynlig at fremtidige skattemessige overskudd gjør at man kan dra nytte av disse. Ledelsen må foreta en vurdering for å fastslå om skattefordelene kan benyttes, ut ifra sannsynlig tidsaspekt og størrelse på fremtidige skattemessige overskudd sammen med fremtidige skattemessige strategier. Oppkjøp av datterselskaper Eiendeler og gjeld ervervet ved oppkjøp skal ifølge IFRS 3 regnskapsføres ihht til virkelig verdi på transaksjonstidspunktet. Dette medfører estimering av virkelig verdi på de forskjellige eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser i oppkjøpet, inklusive estimering av fremtidig kontantstøm fra de forskjellige inntektsgenererende eiendeler og en passende diskonteringsrente for å kunne beregne nåverdien av disse kontantstrømmene. Aksjebasert avlønning TGS konsernet måler kostnaden av aksjeopsjonsordninger for ansatte ut ifra virkelig verdi (fair value) på aksjene på tildelingsdagen. For å kunne estimere virkelig verdi, trenger man en egnet verdsettelsesmodell. Verdien avhenger av priser og betingelser i tildelingen. Dette krever også fastsettelse av riktig input til verdsettelsesmodellen så som den forventede levetid for opsjonen, volatilitet og utbyttebetalinger og antakelser om disse 16

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer