REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 13.09.12"

Transkript

1 REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE Fylkesmannen i Oppland: Vurdering av økonomiplan i Gran kommune, datert Kontrollutvalget: Protokoll fra møte Trygg Trafikk: Protokoll fra landsmøtet KUF fond notat fra ordførermøte FOKSO Årsrapport 2011 Eldrerådet: Innkalling til møte Eldrerådet: Protokoll fra møte Eldrerådet: Innkalling til møte Eldrerådet: Protokoll fra møte Råd for funksjonshemmede: Innkalling til møte Råd for funksjonshemmede: Protokoll fra møte Råd for funksjonshemmede: Innkalling til møte Råd for funksjonshemmede: Protokoll fra møte Ungdomsrådet: Innkalling til møte Ungdomsrådet: Protokoll fra møte

2

3

4 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder Peter Oskar Saugstad (Ap) Heidi Granli Højfeldt (Ap) Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Kari Marie Engnæs (Sp) Som varamedlem møtte: Reidun Ramse Sørensen, 1. vara Ellers møtte: Fra administrasjonen: Rådmann Arne Skogsbakken (sakene 22 og deler av sak 23) og spesialkonsulent plan og utvikling Øyvind Sørlie (deltok under første del av sak 22). Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor (forvaltningsrevisjon) Kristian Lein. Sekretær: Kjetil Solbrækken Møteprotokollen er sendt til: Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og avisa Hadeland. Utvalgsmøtet ble satt kl med Morten Hagen som møteleder. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent med følgende justering: På grunn av feil i saksnummereringen ble første sak på møtet (sak 21) endret til sak 29. Bakgrunnen for dette var at saksnummer 21 var benyttet i forrige møte. Til behandling: SAK NR. 22/2012 ORIENTERING OM SAKSBEHANDLING SØNDRE MORSTADGUTUA OG REGULERING/UTBYGGING SØR I GRAN SENTRUM Fra behandlingen: Under første del av saken redegjorde spesialkonsulent plan og utvikling Øyvind Sørlie om reguleringsplan for Hadeland videregående skole med fokus på: Endringer i reguleringsplanen i forhold til kommunedelplanen Revidering av reguleringsplanen behandlet som mindre vesentlig reguleringsendring 1

5 Rådmannens svar til Tore Solberg på diverse spørsmål (Hadeland, april 2012) Kontrollutvalget ba om særlig redegjørelse omkring beslutningen om endring av formålet på næringsarealene (fra storhandel til forretninger uten begrensning ) og den formelle prosessen omkring beslutningen om økning av utnyttelsesgraden på næringsarealene fra 30 % til 75 %. Under andre del av saken redegjorde rådmann Arne Skogsbakken for saken omkring Søndre Morstadgutua. Det ble bl.a. redegjort for: Kommunedelplanen Felles redningssentral Tomteanskaffelsen Reguleringsplanen OPS-prosjektet (OPS=Offentlig Privat Samarbeid) Ekspropriasjonssaken Sak Tronrud Eiendom Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2. Kontrollutvalget har mottatt kopi av Tore Solbergs brev/e-post av til kommunen, og ber om å få tilsendt kopi av rådmannens svar. SAK NR. 23/2012 OVERORDNET ANALYSE - FORVALTNINGSREVISJON Fra behandlingen: Rådmannen deltok under første del av saken der han var invitert til å komme med synspunkter og innspill til kontrollutvalgets arbeid med ny plan for forvaltningsrevisjon. Vedtak, enstemmig: Innspill i møtet innarbeides i utkast til ny plan for forvaltingsrevisjon SAK NR. 24/2012 Vedtak, enstemmig: RESULTATRAPPORTERING 1. TERTIAL 2012 FOR GRAN KOMMUNE Resultatrapportering 1. tertial 2012 for Gran kommune tas til orientering. SAK NR. 25/2012 OVERORDNET ANALYSE - SELSKAPSKONTROLL Fra behandlingen: Møtende varamedlem Reidun Ramse Sørensen stilte spørsmål egen habilitet p.g.a. at hun er varamedlem for styreleder i Hadeland 2

6 Energi AS/Hadeland Kraft AS. Kontrollutvalget besluttet at Reidun Ramse Sørensen er inhabil under deler av saken, og hun deltok derfor ikke i forbindelse med utvalgets drøfting av prioriteringer av konkrete tema/selskaper for selskapskontroll. Utvalgssekretær orienterte om utvalgets oppgaver og informerte om kommunens prinsipper for eierstyring mv. Det ble avslutningsvis drøftet aktuelle prioriteringer. Vedtak, enstemmig: 1. Informasjon om utvalgets oppgaver med selskapskontroll, kommunens prinsipper for eierstyring og oversikt over kommunens eierskap i selskaper, tas til orientering. 2. Følgende selskaper/tema prioriteres og bes innarbeidet i utkast til ny plan for selskapskontroll: Eierstyring i Gran kommune (oppfølging av vedtatte prinsipper for eierstyring) HRA AS (selvkostberegninger) SAK NR. 26/2012 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Fra behandlingen: Møtende varamedlem Reidun Ramse Sørensen stilte spørsmål egen habilitet p.g.a. at hun er varamedlem for styreleder i Hadeland Energi AS/Hadeland Kraft AS. Kontrollutvalget besluttet at Reidun Ramse Sørensen er inhabil under deler av saken, og hun deltok derfor ikke i forbindelse med utvalgets drøfting av utkast til ny plan for selskapskontroll. Vedtak, enstemmig: Forslag til endelig plan legges frem på neste møte. SAK NR. 27/2012 Vedtak, enstemmig: TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FRA INNLANDET REVISJON IKS 1. Tertialrapport 1/2012 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. 2. Kontrollutvalget oppfordrer selskapet til å kvalitetssikre tertialrapportene mht. summeringer og talloppsett. Det vises for øvrig til innspill til årsrapporteringen fra Innlandet Revisjon IKS, jf. sak ku-sak 03/2012 (møte den ). 3

7 SAK NR. 28/2012 REFERATSAKER Følgende saker ble referert: 1. Kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2011 og kontrollutvalgets årsrapport for Aktuelle saker fra kommuneøkonomiproposisjonen 2013 Kontrollutvalgets møter blir som hovedregel åpne 3. Oversikt over landsomfattende tilsyn 2012 (Fylkesmannen/Helsetilsynet) 4. Møtegodtgjørelse 1. halvår for kontrollutvalget 5. Redegjørelse for saksbehandling (e-post av fra Tore Solberg til Gran kommune) 6. Diverse avisartikler 7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 8. Status og fremdrift for gjennomføring av bestilt selskapskontroll av Hadeland Energi AS/Hadeland Kraft AS. Fra behandlingen: Under ref.sak 1 orienterte utvalgsleder. Under ref.sak 8 orienterte Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein. Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. SAK NR. 29/2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. Gran, 8. juni RETT UTSKRIFT: Gjøvik, 8. juni Morten Hagen utvalgsleder Kjetil Solbrækken utvalgssekretær 4

8 NESTE MØTE Dato: FREDAG 21. SEPTEMBER 2012 Tidspunkt: KL Aktuelle saker: Regnskapsrevisjon: Orientering v/innlandet Revisjon IKS om revisjonsstrategi/-plan for 2012 Nytt økonomireglement i Gran kommune Ny plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Forslag til kontrollutvalgets budsjett for 2013 Status for selskapskontroll i Eidsiva Energi AS og planlegging av fellesmøte Saker til oppfølging senere: Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid (diverse tiltak, jf. vedtak i møte 1/12-11) Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon og selskapskontroll): Selskapskontroll: Div. undersøkelser/spørsmål vedr. Hadeland Energi AS/Hadeland Kraft AS (sluttføres høsten 2012) Møteplan for 2012: o Fredag kl o Fredag kl o Fredag kl flyttet til onsdag kl o Fredag kl flyttet til fredag kl o Fredag kl o Fredag kl

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 FOKSO Årsrapport 2011 FOKSO - Forsikringsordningen for kommunene i Sør- Oppland FOKSO driftsåret

23 Innhold Styringsgruppens kommentar... 3 Forsikringsordningen... 4 Styringsgruppen... 4 Forsikringsgrunnlaget... 4 Forsikringsavtalene... 5 Forsikringspolicy... 5 Anskaffelsesstrategi... 6 Forsikringspremier i Erstatninger i Utbytte / overskuddsdeling... 7 Leverandører... 7 Hovedaktiviteter i Forsikringsavtaler... 7 Kontraktstyring... 8 Omdømmebygging... 8 Kurs og seminarer... 8 Møter i styringsgruppen Fokusområder Forsikringspremiene i Forsikringspremier og erstatninger i 2011 pr kommune Forsikringspremier og erstatninger i 2011 pr produktområde Regnskap for ordningen FOKSO driftsåret

24 Styringsgruppens kommentar Året 2011 var igjen et normalår hva angår forsikringsoppgjør for kommunene i FOKSO. Samlet utgjorde forsikringsoppgjørene ca kr 9,6 mill, omfattende oppgjør under både ting- og personalforsikring. Dette gir en skadeprosent (forhold mellom erstatninger og forsikringspremier) på ca 40%, hvilket er noe lavere enn som ventet på bakgrunn av historikken. Premiene for forsikringene i 2011 var nærmest uendret fra 2010 (Sum 23,7 mill mot 23,8). Kommunene er inne i periode med prisregulerte forsikringsavtaler, men også prisleiet i forsikringsmarkedet generelt virker stabilt, til tross for få aktuelle leverandører. Bidraget fra finansforvaltningen antas å bli mindre enn tidligere for forsikringsbransjen. Dessuten øker kravene til soliditet i bransjen. Det holdes derfor som sannsynlig at utviklingen går i retning av generelt økende premierater i årene som kommer. Skadeforebygging er et viktig område for arbeidet i forsikringsordningen. Til forskjell fra forsikringsanliggende hos private husholdninger er tariffering av forsikringspremie av kommunale aktiva og personell bestemt ut fra forhold og hendelser over flere år, noe som rettferdiggjør fokus på risikoreduserende tiltak som vil gi avkastning på et senere tidspunkt enn det budsjettåret premien er belastet. Spesielt følges utviklingen av selvforsikringsordninger ( captive ) innen kommunesektoren. Det synes som om eiet fremfor leiet risikokapital for mange offentlige virksomheter spesielt i våre naboland - vurderes å være veien til lavere forsikrings- og risikokostnader. En sterkere utnyttelse av mulighetene i fellesskapet krever en trygg forankring av samarbeidet gjennom ordningen i deltakerkommunenes strategi. Styringsgruppen vil derfor i løpet av 2012 søke ordningen ytterligere forankret i den enkelte kommune. FOKSO, juni 2012 Sigmund Egner (s) Gjøvik kommune Lars Haakenstad (s) Jevnaker kommune Ivar Dahl (s) Østre Toten kommune Terje Lindalen (s) Søndre Land kommune Ragnhild Gravem (s) Nordre Land kommune Kirsti Nesbakken (s) Lunner kommune Håkon Lundbye (s) Vestre Toten kommune Morten Gausen(s) Gran kommune Marie Ø. Nordheim (s) Gjøvikregionen, anskaffelser FOKSO driftsåret

25 Forsikringsordningen Kommunene i Gjøvik- regionen og på Hadeland samarbeider om forsikringsforhold gjennom FOKSO (Forsikringsordningen for kommunene i Sør- Oppland). Ordningen er etablert gjennom innkjøpssamarbeidet for kommunene i Gjøvikregionen og på Hadeland. Som styringsgruppe for ordningen sitter representanter fra alle deltakerkommunene. Ordningen er primært et fellesskap for anskaffelser og senere oppfølging av forsikringer samt forsikringsrelaterte tjenester til kommunene. Ordningen har sekundære oppgaver innen opplegg av kurs og risikostyringstiltak, mest i samarbeid med leverandørene. Gjennom felles opptreden ved forsikringskjøp oppnås Volumrabatter (10-20%) Rabatter for egen avtaleforvaltning (3-4%) Storkundetjenester Ordningen tjener også som kommunenes kompetanse- og rådgivningsorgan i sammenheng med risiko- og skadefinansiering. Administrasjon og kontraktsoppfølging ivaretas av innkjøpsenheten for kommunene i Gjøvikregionen. Forsikringsordningen driftes med faglig og praktisk støtte fra rådgivningsfirma Siviling. PK Ubøe AS. Styringsgruppen Ledelsen av samarbeidet gjennom ordningen ivaretas av en styringsgruppe bestående representanter fra hver av deltakerkommunene. Styringsgruppen har i 2011 bestått av: Håkon Lundbye, Rådgiver Vestre Toten kommune Ivar Dahl, Økonomisjef Østre Toten kommune (styreleder) Kirsti Nesbakken, Økonomi- /personalleder Lunner kommune Lars Haakenstad, Eiendomssjef Jevnaker kommune Marie Ødegaard Nordheim, Adm. leder FOKSO Morten Gausen, Økonomisjef Gran kommune Ragnhild Gravem, HR- rådgiver Nordre Land kommune Sigmund Egner, Kommunalsjef Gjøvik kommune Terje Lindalen, Økonomisjef Søndre Land kommune Forsikringsgrunnlaget Grunnlaget for forsikringene som formidles gjennom FOKSO utgjør (ca- tall, alle deltakerkommunene sett under ett): Bygninger og inventar/andre driftsmidler Kjøretøyer Risikogrunnlag ansatte 1 Inntektsbudsjett ca > 13 milliarder NOK > 590 enheter NOK 5,5 milliarder 1 Bare ansatte med rett til forsikring etter HTA FOKSO driftsåret

26 Forsikringsavtalene Personforsikringsavtalene (1) ivaretar kommunens plikter etter loven og tariffavtalene. Skadeforsikringene (2) skal dessuten være med å sikre de økonomiske forutsetningene for stabile leveranser av kommunale tjenester. Forsikringspremien for disse 2 områdene fordeler seg ca 50/50. Forsikringsavtalene kan inndeles i følgende hovedgrupper: Yrkesskadeforsikring (for kommunens ansvar for skader i arbeidsmiljø) Øvrige personalforsikringer (for ansattes tariffestede ytelser og ytelser til definerte grupper) Gruppelivsforsikring (for ansattes rett til livsforsikring etter HTA) Eiendomsforsikring (for kommunens eiendommer og eiendeler) Autoforsikring (for kommunens rullende materiell) Formuesforsikring (for tap gjennom kriminalitet og rettslige krav). FOKSO- kommunenes forsikringer i 2011 etter betalt forsikringspremie: Øvrig personal 14 % Gruppelivs- forsikring 23 % Eiendomsforsikring 23 % Autoforsikring 10 % Yrkesskade- forsikring 24 % Formuesforsikring 6 % Forsikringspolicy Bruken av forsikringsavtaler ( forsikringspolicy ) er opp til den enkelte kommune. Forsikringsordningen søker å stimulere til en kostnadseffektiv forsikringspolicy hos deltakerne i ordningen. Dagens praksis sammenfattes til: Forsikring hos eksterne leverandører ( leiet risikokapital ) Full ivaretakelse av lovmessige og tariff- festede krav til forsikring Unngå forsikring som finansieringskilde i sammenheng med påregnelige driftsutgifter Avgrensning av forsikringene mot risiko med svært lav skadefrekvens Forsikringsprogram i samsvar med alminnelig kommunal praksis FOKSO driftsåret

27 Anskaffelsesstrategi Forsikringsordningen er kommunenes instrument til anskaffelse av etterspurte forsikringsavtaler. Innkjøpskompetanse blir dermed en vesentlig forutsetning for ordningens verdiskaping for medlemskommunene. I ordningens styringsgruppe vektlegges i betydelig grad tilpasning av en anskaffelsesstrategi som tilfredsstiller den enkelte kommunes krav til forsikringstjenester. Dette er krav om Et bredt spekter av kvalitetsprodukter Verdiøkende tjenester Lave og stabile prisbetingelser Løsninger med lave driftskostnader Lov om offentlige anskaffelser legger føringer for hvordan slike anskaffelser kan foretas. Det må derfor legges opp til en forsyningsløsning som ivaretar de innkjøpsfaglige kravene, og samtidig gir kommunene den nødvendige fleksibilitet i sine anskaffelser. Svaret på dette er at det fremforhandles overordnede avtaler (rammeavtaler) gjennom den felles ordningen, som den enkelte kommune senere fritt kan kjøpe under. Prisbetingelser og produktinnhold (dekning) svinger i forsikringsmarkedet. Det legges av den grunn opp til en aktiv forvaltning av porteføljen på produktområder der det er hensiktsmessig og mulig. Hovedtrekkene i strategien er: - Rettidig konkurranseutsetting med vekt på å inngå langsiktige avtaler når markedsbetingelsene er gunstige - Standardisering av produkter og tjenester slik at rammeavtaler kan benyttes - Individuell risikovurdering og prising av forsikringer - Bruk av parallelle rammeavtaler med årlige konkurranser mellom prekvalifiserte leverandører - Fordeling av anskaffelser med kjøp der det er mest fordelaktig - Utnyttelse av fordelene ved felles håndtering av forsikringsforholdene Forsikringspremier i 2011 Forsikringskjøpene under rammeavtalene utgjorde i 2011 kr 23,7 mill. Tilsvarende kjøp for 2010 var kr 23,8 mill. Generelt øker forsikringspremien 5-10% årlig som følge av alminnelig prisøkning og volumøkning av forsikringsgrunnlaget. For deltakerkommunene i FOKSO er denne generelle økningen delvis kompensert gjennom aktiv bruk av forsikringsmarkedet. Oversikt over forsikringspremiene finnes bak i rapporten. Erstatninger i 2011 Erstatningene utgjorde i 2011 kr 9,6 mill (kr 49,9 mill i 2010). Største enkeltskade i 2011 refererer seg til havari av forholdvis ny (2000- modell) brannbil i Søndre Land kommune. Erstatning kr FOKSO driftsåret

28 Utbytte / overskuddsdeling Enkelte leverandører utbetaler utbytte ved overskudd i driftsresultatet sitt. Utbyttet fra Gjensidige for driften 2010 utgjorde ca kr 2,3 mill for kommunene i FOKSO. Beløpet ble fordelt etter forsikringskjøp og utbetalt til hver enkelt kommune. Leverandører Kommunene benytter rammeavtaler med prekvalifiserte leverandører. Rammeavtalene fornyes jevnlig gjennom konkurranse. Kjøp av ettårige forsikringsavtaler (tildeling under rammeavtaler) avgjøres gjennom årlig gjenåpning av konkurransen. Fordelingen av kjøp mellom leverandørene (GJN = Gjensidige, KLP = KLP Forsikring) vil derfor variere fra år til år: kr mill KLPF Gjensidige Hovedaktiviteter i 2011 Forsikringsavtaler Anskaffelsen av forsikringsavtaler for 2011 og 2012 ble gjort på rutinemessig vis gjennom avrop under de løpende rammeavtalene. For uregulerte avtaler gjennomføres minikonkurranse. Avrop gjøres i samsvar med konkurransegrunnlagets forutsetning om det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Underlagene for forsikringsavtalene vedlikeholdes av den enkelte deltaker /kommune i forsikringsordningen og samordnes sentralt gjennom administrasjonsleddet FOKSO. FOKSO driftsåret

29 Kontraktstyring Med kontraktstyring menes identifikasjon og utnyttelse av mulighetene innen leverandørrelasjonen. Det er muligheter som gjerne ligger utenfor de primære leveransene. Eksempler på dette er samarbeid med sikte å utvikling av effektiv datautveksling, serviceorganisering, produkter, rutiner og opplæringstilbud. Leverandørene fremstår gjerne med ulike særtrekk og prioriteringer. Dette kan derfor være områder lite egnet for konkret kravsetting gjennom konkurransegrunnlag. Målsettingen for kontraktstyringen er å kunne utnytte leverandørenes ressurser best mulig og er gjerne til fordel for begge parter i avtaleforholdet. Eksempler på områder det er arbeidet med 2011 er: Tilrettelegging av brannvernkurs i et samarbeide mellom forsikringsordningen, leverandøren Gjensidiges forebyggende fagavdeling og Gjøvik brannvesen Tilpasning av opplæringstilbudet fra Gjensidige innen personalforsikring Samarbeid om informasjonstilbudet til eiendomsforvaltningene Harmonisering av terminologi og struktur for utveksling av forsikringsdata Omdømmebygging For å oppnå sine målsettinger er forsikringssamarbeidet avhengig at et positivt omdømme hos leverandører og andre interessenter. Uten at det brukes store ressurser på dette området gjennomføres regulære aktiviteter på feltet. Eksempler er: Representasjon/medvirkning på leverandørenes fagkonferanser Risikorelaterte fagdager for egen medlemmer og samarbeidspartnere Enkelt julemøte for egne medlemmer og inviterte Jevnlig utsendelse av informasjonsmateriell Kontaktmøter med leverandørene Medvirkning i interkommunalt samarbeid Kurs og seminarer FOKSO satser på kompetanseheving som strategi for reduksjon av risiko og driftskostnader. Det gjennomføres/medvirkes i kurs og seminarer på forskjellige områder: Skadeforebygging innen eiendoms- forvaltningen Sillongen Fagansvar: Gjøvik kommune Oslo Forsikring AS Gjensidige Gjøvik brannvesen FOKSO driftsåret

30 Brannvern for virksomhetsledere Gjøvik Fagansvar: Gjensidige Gjøvik brannvesen Ansvarsrett og ansvarsforsikring Lysaker Fagansvar: Gjensidige Samfunnets krav til regioner og kommuner i 2020 København Fagansvar: Gjensidige DK Kommunal riskhantering Øckerømodellen Gjennomført i samarbeid med BRAH og Valdres- kommunene Øckerø, Sverige Fagansvar: Øckerø kommun FOKSO driftsåret

31 KLP Kundeseminar - Kriminalitet - Uføresituasjon - Kundeskole Praha Fagansvar: KLP Skadeforsikring AS HMS og personalforsikring Lysaker Fagansvar: Gjensidige Effekt på risikokostnader av selvforsikring Årets FOKSO fagdag Ansvarsrett og ansvarsforsikring Ansvarsrett og ansvarsforsikring HMS og Personalforsikring Eiendomsforsikring I samarbeid med FOKHED Torbjørnrud Fagansvar: Molde kommune Storebrand Kommunepartner Anskaffelsesenheten- Fellesenhet for kommunene i Gjøvik regionen Lysaker Fagansvar: Gjensidige Raufoss Fagansvar: Gjensidige fag Raufoss Fagansvar: Gjensidige Moelv Fagansvar: Gjensidige FOKSO driftsåret

32 Møter i styringsgruppen Dato Hovedtema Planen for Fagdagen Årsmøtet Fornyelser Fornyelser Julemøtet, Brusveen gård Fokusområder Følgende oppgaver utenom primæroppgavene 1 ble spesielt fokusert i Klarlegging av deltakerkommunenes forventninger til og perspektiv på forsikringsordningen (spørreundersøkelse) 2. EDB- støtte for avtaleforvaltning gjennom ordningen (avtaleregister med oppfølgingsdata etablert) 3. Sterkere forankring av det regionale samarbeidet gjennom FOKSO (forarbeider innen styringsgruppen) 4. Strategi og tiltak for bedret forsikringsøkonomi (reduserte forsikringsutgifter) 5. Utvidet interkommunalt samarbeid om risikostyring (Asker- initiativet) 1 Anskaffelser, kontraktstyring, avtaleforvaltning og opplæring FOKSO driftsåret

33 Forsikringspremiene i 2011 Gjøvik kommune Auto % Gjøvik kommune Eiendom % Gjøvik kommune Formue % Gjøvik kommune Gruppeliv % Gjøvik kommune YS % Gjøvik kommune Annen ulykke % Sum % (2010: ) Gran kommune Auto % Gran kommune Eiendom % Gran kommune Formue % Gran kommune Gruppeliv % Gran kommune YS % Gran kommune Annen ulykke % Sum % (2010: ) Jevnaker Auto % Jevnaker Eiendom % Jevnaker Formue % Jevnaker Gruppeliv % Jevnaker YS % Jevnaker Annen ulykke % Sum % (2010: ) Lunner Auto % Lunner Eiendom % Lunner Formue % Lunner Gruppeliv % Lunner YS % Lunner Annen ulykke % Sum % (2010: ) Nordre Land Auto % Nordre Land Eiendom % Nordre Land Formue % Nordre Land Gruppeliv % Nordre Land YS % Nordre Land Annen ulykke % Sum % (2010: ) FOKSO driftsåret

34 Søndre land Auto % Søndre land Eiendom % Søndre land Formue % Søndre land Gruppeliv % Søndre land YS % Søndre land Annen ulykke % Sum % (2010: ) Vestre Toten Auto % Vestre Toten Eiendom % Vestre Toten Formue % Vestre Toten Gruppeliv % Vestre Toten YS % Vestre Toten Annen ulykke % Sum % (2010: ) Østre Toten Auto % Østre Toten Eiendom % Østre Toten Formue % Østre Toten Gruppeliv % Østre Toten YS % Østre Toten Annen ulykke % Sum % (2010: ) FOKSO (2010: ) Forsikringspremier og erstatninger i 2011 pr kommune 25,00 20,00 kr mill 15,00 10,00 5,00 0,00 Gjøvik Gran Jevnaker Lunner Nland Sland Vtoten Øtoten TOTAL Premie 6,87 2,84 1,52 1,60 2,08 2,23 2,70 3,83 23,68 Skade 1,19 1,53 1,53 0,86 1,27 2,48 0,60 0,14 9,60 FOKSO driftsåret

35 Forsikringspremier og erstatninger i 2011 pr produktområde 25,00 20,00 kr mill 15,00 10,00 5,00 0,00 Eiendom Auto Formue Yskade Gruppeliv Øvrig ul TOTAL Premie 5,52 2,36 1,33 5,72 5,48 3,27 23,68 Skade 1,58 2,71 0,09 0,85 4,29 0,07 9,60 I produktområdene inngår: Eiendom: Auto: Formue: Yskade: Gruppeliv: Øvrig ul: Bygningsforsikring, inventarforsikring, maskinforsikring Forsikringer for biler og arbeidsmaskiner Ansvarsforsikring, kriminalitetsforsikring Lovbestemt yrkesskadeforsikring Tariffestet gruppelivsforsikring Skolebarnforsikring, barnehagebarnforsikring, fritidsulykkesforsikring, diverse FOKSO driftsåret

36 Regnskap for ordningen 2011 FOKSO Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter Årsmøte Fagdag Julemøte Rådgiver/, ansk. Prosjekt Levr.møter/seminar Møter,adm,kurs Kjøp av tjenster fra Ansk.enheten Utgifter Avsatt fond Balanse Balanse Avsatt Fond Balanse Regnskapet revideres som del av Gjøvik kommunes regnskap. FOKSO driftsåret

37 MØTEINNKALLING Eldrerådet Dato: kl. 12:00 Sted: Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 12/00120 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost eller tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Tema / orienteringer Helseoversikt v/ folkehelsekoordinator Sven Sandvik Orientering om boligbygging i Markadompa v/ kommunalsjef Anne Grethe Hole Stenerud Referat fra vårkonferansen på Honne v/ leder SAKSLISTE 8/12 12/ Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Høring Side 2 9/12 12/ Parkeringsplasser i tettstedene 4 10/12 12/ Leskur ved Gran Rådhus 5 Ordfører og rådmannssekretariatet, Jaren, 21. mai 2012 for ordfører Anne Marie Blekkerud Kommunetorget 1

38 8/12 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Høring Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 143 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Gran ungdomsråd Eldrerådet /12 Råd for funksjonshemmede Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Saksdokumenter Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Høringsdokument Vedlagt Ja Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i K.sak 16/12 oppstart av arbeidet med revisjon av gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. I følge vedtatte framdriftsplan var målsettingen å legge fram høringsdokumentet til behandling i løpet av våren 2012, dette er oppnådd og Kommunestyret vedtok 10. mai å legge høringsdokumentet ut til offentlig ettersyn. Kommunedelplanen skal være et politisk og administrativt verktøy for å styre utviklingen av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Planen skal dessuten tilfredsstille minstekravene fra Kulturdepartementet i forhold til søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og ikke minst skal den legge vekt på tiltak for å opprettholde og øke den fysiske aktiviteten i befolkningen. Kommunedelplanen skal bidra til: Økt fysisk aktivitet i Gran kommune Fremme folkehelsearbeidet i kommunen Samordning og koordinering både innad i kommunen og i forhold til andre aktører som lag/foreninger og ulike offentlige aktører Legge føringer for å sikre arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Avklare oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging, drift og aktiviteter Kommunedelplanen er en tematisk plan uten juridisk binding når det gjelder disponering av arealer. Arealbehov som dokumenteres her må derfor innarbeides i kommuneplanens arealdel. Dessuten er det nødvendig at den økonomiske delen av planen innarbeides i budsjett og økonomiplanene. Planen er utarbeidet i samsvar med Plan og bygningslovens bestemmelser og høringsdokumentet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21. mai 21. august 2012, med endelig vedtak i Kommunestyret i oktober

39 Vurdering: Kommunedelplanen legges fram til behandling i Ungdomsrådet, Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet. Vedlegg til sak Vedtatt høringsdokument Kom 3

40 9/12 Parkeringsplasser i tettstedene Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Astrid Bilden Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /12 Rådmannens innstilling: Vedtak utformes i møtet. Saksdokumenter Kart over tettstedene i Gran og Brandbu Vedlagt Ja Saksopplysninger: Eldrerådet har i flere sammenhenger vær opptatt av manglende og dårlige parkeringsmuligheter for eldre og funksjonshemmede. Eldrerådet ønsker å påpeke hvor utfordringene er størst, og overbringe evt. vedtak i saken til de som eier/drifter parkeringsplassene. 4

41 10/12 Leskur ved Gran Rådhus Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Astrid Bilden Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /12 Rådmannens innstilling: Vedtak utformes i møtet. Saksdokumenter Vedlagt Ingen Saksopplysninger: Eldrerådet har i flere sammenhenger vært opptatt av at det bygges et leskur ved Gran Rådhus på Jaren. Det er viktig at flere og flere velger kollektivtransport, og mange eldre bruker buss. For mange eldre er det vanskelig/ubehagelig å stå ute i all slags vær for å vente på bussen. Eldrerådet ønsker at det bygges et leskur med overbygg ved Gran Rådhus på Jaren slik at en kan ha tak over hodet mens en venter på bussen. 5

42 MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Dato: kl. 12:00 Sted: Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 12/00120 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Kommunalsjef Anne Grethe Hole Stenerud, ingeniør Petter Molden, folkehelsekoordinator Sven Sandvik og kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad Sekretær Astrid Bilden Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE 8/12 12/ Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Høring 9/12 12/ Parkeringsplasser i tettstedene 10/12 12/ Leskur ved Gran Rådhus Tema / orienteringer Helseoversikt orientering v/ folkehelsekoordinator Sven Sandvik Boligbygging i Markadompa orientering v/ kommunalsjef Anne Grethe Hole Stenerud og ingeniør Petter Molden 1

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Onsdag 18. april 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Onsdag 18. april 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Onsdag 18. april 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

FOKHED Årsrapport. Forsikringsordningen for kommunene Ringsaker Hamar Løten Stange - Elverum

FOKHED Årsrapport. Forsikringsordningen for kommunene Ringsaker Hamar Løten Stange - Elverum 2010 FOKHED Årsrapport Forsikringsordningen for kommunene Ringsaker Hamar Løten Stange - Elverum Innhold Styringsgruppens kommentar... 3 Forsikringsordningen... 4 Styringsgruppen... 4 Forsikringsgrunnlaget...

Detaljer

REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE

REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 11.10.12 Kontrollutvalget: Protokoll fra møte 21.09.12 Ungdomsrådet: Innkalling til møte 20.09.12 Ungdomsrådet: Protokoll fra møte 20.09.12 Eldrerådet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 28. november 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 28. november 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 28. november 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1445. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 8. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 7. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 12. april 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 12. april 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 12. april 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1350. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 6. september 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 6. september 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 6. september 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 6. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1510.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 6. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1510. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 6. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1510. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 26. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830-1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 26. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830-1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 26. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830-1445. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 15. desember 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 25. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 25. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Onsdag 25. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1345. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 6. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 6. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 6. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1450. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 20. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Terje Vestby (Ap) Synnøve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl til kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl til kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Thor Lium (innvilget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran kommune, Lunner

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Tirsdag 20. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Tirsdag 20. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Tirsdag 20. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0830 1600. Som medlemmer møtte: Ole-Johan Dyste, leder Johan E.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 5. september 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 5. september 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 5. september 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1445. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 13. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 13. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 13. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Tirsdag 20. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Tirsdag 20. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE Tirsdag 20. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Asgeir Sveen, leder (H) Odd Harry

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 25. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 25. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 25. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 17. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 17. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 17. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1410. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Hege Heiberg (Sp)

Detaljer

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl 2020 2250 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Thor Erik

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 7. april 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 7. april 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 7. april 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1450. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 7. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Kai Roar Dahl, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 10. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1340. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 29. november 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 29. november 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 29. november 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1515. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 4. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 4. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Onsdag 4. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1540. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 26. februar 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1345. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 19. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 19. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 19. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 12. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 12. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 12. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 16. juni 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1400. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Kari Marie Engnæs (Sp) Peter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Kai Roar Dahl, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 14. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 14. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 14. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 1410. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 7. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1550. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 17. februar 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 17. februar 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 17. februar 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1305. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver Øksne, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 16. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 16. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 16. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1430 Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Kjartan Th. Stensvold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 1435. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 22. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 22. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 22. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1430. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 21. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 21. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 21. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 24. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 24. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 24. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 17. september 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 18. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 18. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 18. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1500. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 11. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1345.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1345. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1345. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder (ble innvilget permisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 27. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 27. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 27. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn, leder (SBL) Finn Øksne, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder Ola Tore Dokken,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Mandag 8. februar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Mandag 8. februar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 8. februar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Kai Roar Dahl, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1420. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap) Monica Andersson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Fredag 23. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Fredag 23. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Fredag 23. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1450. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Hans Olav Lahlum (Sv)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Tirsdag 8. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Tirsdag 8. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE Tirsdag 8. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 1520. Som medlemmer møtte: Asgeir Sveen, leder (H) Odd Harry Haugen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Fredag 29. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Fredag 29. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Fredag 29. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1515. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 23. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 23. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 23. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1530. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 24. oktober 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 24. oktober 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 24. oktober 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Steinar Ødegård (Ap)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 3. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 3. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 3. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Anne-Grethe Henriksen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 23. februar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 23. februar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 23. februar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 1440. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 19. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 19. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 19. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna. Fra : Arne Skogsbakken, Trygve Rognstad og Thomas Petersen

Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna. Fra : Arne Skogsbakken, Trygve Rognstad og Thomas Petersen MØTEPROTOKOLL Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Møtende Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna Fra administrasjonen:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 3. februar 2015holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 10. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 9. desember 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 1. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 1. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 1. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 15. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 15. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Onsdag 15. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0830-1445. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Fredag 20. mai 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0900 1330.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Fredag 20. mai 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0900 1330. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Fredag 20. mai 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0900 1330. Som medlemmer møtte: Ole-Johan Dyste, leder Johan E. Dyste,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Mandag 5. oktober 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Mandag 5. oktober 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Mandag 5. oktober 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 29. januar 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1330. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Fredag 15. mars 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Fredag 15. mars 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Fredag 15. mars 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf MØTEINNKALLING Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00-20:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal meldes via epost thomas.petersen@gran.kommune.no eller tlf. 91853704

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder (innvilget permisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 21. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 21. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 21. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1420. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 2. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 8. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1520. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Terje Vestby (Ap) Synnøve

Detaljer