Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen"

Transkript

1 Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen Jørgen Svartebekk Hovedproblemstilling I hvilken utstrekning får en tredjemann rettigheter under forsikringen? Hovedspørsmål: Hvilke tredjemenn er tillagt rettigheter? Hvilke rettigheter? Hjemmel: lov eller avtale Ulike regelsett Skadeforsikring Personforsikring 2 1

2 Del 1: Skadeforsikring Medforsikring Skadelidtes vern i ansvarsforsikring 3 PARTSFORHOLDET I SKADEFORSIKRING Forsikringsselskap Inngår forsikrings avtale Rett til erstatning Rett til erstatning i tillegg til sikrede Direkte krav Forsikringstaker Sikrede Medforsikrede Skadelidte 4 2

3 5. Medforsikring oversikt 5.1 Kretsen av medforsikrede 5.2 Medforsikredes rettigheter 5.3 Gjennomføringen av forsikringsoppgjøret 5.4 Indirekte ansvarsdekning 5.5 Avtalt medforsikring 5 Rettigheter for andre tredjemenn Medforsikret Forsikrings selskap Rett til Erstatning Forsikringsavtale Forsikringstaker Sikrede 6 3

4 5.1 Kretsen av medforsikrede Hvilke tredjemenn har stilling som automatisk medforsikrede under en skadeforsikring? Privatforsikring Forsikring av fast eiendom og løsøre Eierskifte Fravikelighet Privatforsikring, 7 1(1) Anvendelsesområde Kun forbrukerforsikringer Alle forsikringstyper (eks. ansvar, rettshjelp) Hvem er MF? Ektefelle Medforsikret også om ektefellene ikke bor sammen Opphør først ved skilsmisse, ikke separasjon Medlem av forsikringstakerens faste husstand Samme faste bolig Felles husholdning 8 4

5 FSN 1622 Forsikringstakerens kamerat blir frastjålet sykkelen sin. Husstandsmedlem? Har bodd sammen i et par år og i denne perioden har kameraten hatt samme adresse som forsikringstakeren i folkeregisteret. Deler stue, kjøkken, bad, innbo og løsøre, og matutgifter og andre løpende utgifter. Begge utførte renhold. FSN: Ja (dissens) Forsikring av fast eiendom og løsøre, 7 1(2) og (3) Anvendelsesområde HR: MF omfatter kun tingsskadedekningen Men andre løsninger kan følge av en tolking av vilkårene Hvem er MF? Eiere Panthavere og innehavere av andre sikkerhetsretter Krav til tinglysning/registrering Fast eiendom, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager Særlig om løsørebegrepet Praksis 10 5

6 Praksis I FSN 1919: Flere søsken eide en landbrukseiendom sammen. Tvist mellom sameierne og en leietaker. Var sameierne medforsikret ved rettshjelpsdekningen under landbruksforsikringen leietakeren hadde tegnet og betalt? FSN: Nei FSN 4837: Sikrede oppdaget mangler etter kjøp av leilighet. Krevde dekning av utgifter til juridisk bistand under boligsameiets bygningsforsikring. Tolking av forsikringsvilkårene. Gjaldt sameierens medforsikring i den kombinerte forsikringen også rettshjelpsdekningen? FSN: Ja, basert på avtaletolking (dissens) 11 Praksis II FSN 2353: Hyttebrann der forsikringstakerens far ble dømt til fengsel for å ha fått noen til å starte brannen. Faren var reell eier, mens sønnen var proformaeier. Gjelder forsikringen for proformaeier? FSN: Nei. FSN 3365: En diamantring sikrede hadde mottatt som håndpant for et lån til eieren ble stjålet under et innbrudd. Det forelå ingen skriftlig avtale mellom sikrede og eieren. Var ringen omfattet av sikredes forsikring? FSN: Nei. Forsikringen dekker bare skade på ting som sikrede eier eller har risikoen for etter lov eller skiftlig avtale. Ved håndpant har eieren risikoen for innbrudd etter pantel

7 5.1.3 Eierskifte, 7 2 HR: Ny eier blir medforsikret ved eierskifte Anvendelsesområde Alle forsikringstyper Fast eiendom og løsøre av alle slag Særlig regel i avhl. 2 4(3) Rt s Ikke krav om tinglysning/registrering Unntak: Ny eier mister statusen hvis han selv har tegnet egen forsikring Husdyrforsikring 13 Rt s Ny eiers stilling ved salg av fast eiendom, 7 2. Det preseptoriske vernets start og opphørstidspunkt Kjøp av enebolig og verkstedbygning med overtagelse Selger forpliktet seg til å fullverdiforsikre. Verkstedbygningen gikk tapt i brann (før overtakelse). Kjøper bygger opp igjen Var den nye eieren medforsikret, med rett til å få utbetalt gjenoppføringsutgiftene? HR: Ja (enstemmig) Men: Dissens mht. begrunnelse (3 2) 14 7

8 5.1.4 Kan reglene fravikes? HR: Ja, 7 1(4) og 7 2(1)1 Unntak: Eierskifte, 7 2(1) Medforsikredes rettigheter Mens forsikringen løper Ved forsikringstilfellets inntreden 16 8

9 5.2.1 Mens forsikringsforholdet løper Vernebehov Beskyttelse mot endring, oppsigelse eller annet bortfall, 7 4(1) Hvem: MF i fast eiendom og løsøre, 7 1(2) og (3) Omfang: Krav på særskilt varsel med en måneds frist Varslingsplikt med hjemmel i avtale 17 FSN 3394 Skade på kran som en bank leaset til et kranfirma. Kranfirmaet hadde tegnet forsikring med banken som medforsikret. Selskapet hevdet at forsikringen var opphørt pga manglende premiebetaling. Banken motsatte seg dette. De hadde blitt varslet om opphør, men fikk deretter forelagt kvitteringer for betalt premiekrav fra forsikringstakeren. Kvitteringen viste seg bare å gjelde korttidspremie for en tidligere forsikringsperiode, og selskapet hadde ikke satt forsikringen i kraft med fremtidig virkning, slik de hadde gjort ved tidligere mislighold fra forsikringstakerens side. Hadde selskapet overholdt sin varslingsplikt overfor banken? FSN: Ja. (Banken hadde stolt på kvitteringen uten å undersøke om forsikringen igjen var trådt i kraft.) 18 9

10 5.2.2 Ved forsikringstilfellets inntreden Retten til forsikringserstatningen Ikke uttrykkelig regulert i FAL, men klart forutsatt at medforsikrede har rett til erstatningen Selskapets forpliktelser endres ikke Konkurranseforhold Behov for regler om fordeling og fortrinnsrett (prioritet) Det underliggende rettsforholdet er normalt avgjørende Konkurranseforholdet påvirker ikke selskapets rettsstilling Ved forsikringstilfellets inntreden Retten til forsikringserstatningen (forts.) Omfordelingsspørsmål Prioritetsspørsmål Fordelingsspørsmål Krav om rettsvern for at MF skal ha et direktekrav mot selskapet? HR: Nei Unntak: FAL 7 1 (2) og (3) Ift hovedsikredes kreditorer og konkurrerende omsetningserververe: krav om rettsvern der forsikringstilfellet inntrer etter konkurs (men ikke før) 20 10

11 5.2.2 Ved forsikringstilfellets inntreden Medforsikredes innsigelsesvern, 7 3 HR: Absolutt og preseptorisk innsigelsesvern Gjelder i forhold til opplysnings og omsorgspliktene i kap. 4 og 8 1, ikke forsikringens objektive dekningsfelt. Gjelder handlinger mv. fra forsikringstakeren, andre medforsikrede og ved identifikasjon Ved forsikringstilfellets inntreden Medforsikredes innsigelsesvern (forts.) Unntak: Ektefelle og husstandsmedlem, 7 3(2) jf. 4 11(2) Ektefelleidentifikasjon Ansvarlig for forsikringsgjenstanden identifikasjon Løsøreforsikring, jf. 7 3(3) Avtalt medforsikring, jf

12 IDENTIFIKASJONPROBLEMER: Medforsikrede Utgangspunkt: erstatning Identifikasjon regulert i 7-3 Bryter en forutsetning Hovedsikrede 23 IDENTIFIKASJONPROBLEMER: Sikrede Full erstatning Forsikringsselskapet Forsikringsselskapet Ikke identifikasjon Bryter opplysningsplikt Forsikringstaker 24 12

13 5.3 Gjennomføringen av forsikringsoppgjøret HR: Medforsikrede etter 7 1 (2) og (3) skal ha kontroll med oppgjør og utbetaling, jf. 7 4(2) Unntak: Skaden er utbedret FT har stilt betryggende sikkerhet for utbedring Innbetaling i bank Ektefelle/husstandsmedlem og ny eier dersom disse har meldt seg til selskapet, jf. (3) Selskapets motregningsrett, 8 3(2) Frister, 8 5 og Indirekte ansvarsdekning Medforsikringen virker som en indirekte ansvarsdekning: Ikke regulert i FAL Regressbeskyttelse S kan ikke gjøre regresskrav gjeldende mot MF der forsikringstilfellet skyldes ansvarsbetingende forhold fra MFs side og S har dekket FTs/andre MFs krav Klart forutsatt i forarbeidene Ansvarsdekning MF skadevolder kan kreve dekning av S for ansvar som følge av at skadelidt har holdt seg til han stedet for S Begrensning: Ikke beskyttet mot regress der han har overtrådt omsorgspliktene i kap

14 5.5 Avtalt medforsikring MF kan hjemles direkte i forsikringsavtalen mellom S og FT Avtale om status og eventuelt om rettigheter FALs regulering av rettigheter er subsidiær, jf Skadelidtes vern i ansvarsforsikring oversikt 6.1 En lovfestet og preseptorisk rett 6.2 Skadelidtes direktekrav 6.3 Direktekravets innhold 6.4 Gjennomføring av direktekravet 6.5 Avvikende avtaleløsninger 6.6 Flere skadelidte 6.7 Selskapets regress mot sikrede 28 14

15 Rettigheter for andre tredjemenn Forsikrings selskap Direkte krav Skadelidte tredjemann Forsikringsavtale (Forsikrings -forhold) Ansvar (Erstatningsforhold) Forsikringstaker Skadevolder/ Sikrede En lovfestet og preseptorisk rett Problemstillinger: Har skadelidte adgang til å holde seg direkte til selskapet for sitt krav mot skadevolder? (direktekrav) Hva er i så fall kravets nærmere innhold? Påvirkes kravet av: Erstatningsforholdet (mellom skadevolder og skadelidte) og/eller Forsikringsforholdet (mellom skadevolder og selskapet)? 30 15

16 6.1 En lovfestet og preseptorisk rett Utgangspunktet, 7 6 De alminnelige reglene om skadelidtevern Tvungen ansvarsforsikring, 7 7 Vernet styrkes Stor næringsforsikring, 7 8 Vernet svekkes Skadelidtes direktekrav Ubetinget direktekrav, 7 6(1)1 Generell rett, uten betingelser Rett, ikke plikt Alle typer ansvarsforsikringer Begrensende forsikringsvilkår ugyldige Rt s Skadelidtes krav dekket av egen forsikring (skl. 4 2 nr.1 ) Opplysningsplikt, 7 6(1)2 Pliktsubjekt: sikrede og selskapet Innhold og omfang om det foreligger ansvarsforsikring på forespørsel 32 16

17 6.3 Direktekravets innhold Erstatningsrettslige innsigelser: S kan fullt ut gjøre gjeldende skadevolders innsigelser mot skadelidte, 7 6(4)1: Ikke noe krav Bare delvis ansvar Ansvarsbortfall Direktekravets innhold Forsikringsrettslige innsigelser, 7 6(4)2 HR: Selskapet kan fullt ut gjøre gjeldende sine innsigelser mot sikrede Ingen forsikringsdekning overhodet Ansvaret ikke omfattet av forsikringen helt eller delvis Brudd på opplysnings og omsorgsplikter Egenandel 34 17

18 6.3 Direktekravets innhold Unntak 1: Innsigelser knyttet til sikredes forhold etter at forsikringstilfellet har inntrådt, 7 6(4)2 Manglende avvergning eller varsling Manglende melding av kravet, jf. FAL 8 5 (1) Uriktige opplysninger ved skadeoppgjør Unntak 2: Tvungen ansvarsforsikring, 7 7(2) Beskyttelse mot motregning, 8 3(2) Beskyttelse mot foreldelse, 8 6(2) 35 Rt s. 7 Sikrede var dømt til å betale skadelidte erstatning på NOK i 1994, men betalte ikke. Skadelidte gikk på Vesta, sikredes ansvarsforsikringsselskap, i Vesta var ikke varslet av sikrede om kravet innen ettårs fristen i 8 5, og skadelidte hadde ikke tatt skritt mot Vesta for å avbryte foreldelsesfristen. Problemstilling: Måtte skadelidtes avbrytelse av foreldelsesfristen overfor sikrede også få betydning for spørsmålet om kravet mot selskapet var foreldet? HR: Nei. Spørsmålet var etter HR syn ikke regulert av 8 6(2), støttet av uttalelser i forarbeidene og reelle hensyn

19 6.4 Gjennomføring av direktekravet Beskyttelse av skadevolder/sikrede Hensyn bak Underretningsplikt for selskapet, 7 6(2)1 Selskapets innrømmelser binder ikke sikrede, 7 6(2)2 Beskyttelse av selskapet Hensyn bak Sikrede skal saksøkes i samme sak, 7 6(3) Søksmål i Norge, 7 6(5) Avvikende avtaleløsninger Utgangspunktet: Preseptorisk vern Unntak: Avtale mellom næringsdrivende, 7 6(6) Stor næringsforsikring, 7 8 MEN: Uten virkning ved insolvens 38 19

20 6.6 Flere skadelidte 6.7 Selskapets regress mot sikrede Flere skadelidte Utgangspunktet: Ikke regulert i FAL Men forarbeidene forutsetter forholdsmessig fordeling Evnt. forholdsmessig motregning, 8 3(2)3 Selskapets regress mot sikrede Ikke regulert i FAL Bakgrunnsretten må løse spørsmålet Beskyttelsesreglene i FAL kap 4/ 8 1 får anvendelse 39 Del II: Personforsikring 7.1 Reguleringen i FAL 7.2 FALs normalløsninger 7.3 Begunstigelse 7.4 Overdragelse 7.5 Pantsettelse 7.6 Retten til forsikringserstatningen og innsigelsesvernet 7.7 Bortfall av retten ved uverdighet 40 20

21 Rettigheter for andre Forsikrings selskap Forsikringsavtale Rett til erstatning Forsikringstaker Oppnevner Begunstigede 41 PARTSFORHOLDET I PERSONFORSIKRING Forsikringsselskap Inngår forsikrings avtale Den person forsikringen er knyttet til Rett til erstatning i personforsikring Forsikringstaker Forsikrede Begunstigede Oppnevnt 42 21

22 7.1 Reguleringen i FAL FT bygger på et disposisjonsprinsipp, men oppstiller en normalløsning Hvem har krav på forsikringssummen? FAL 15 1 Forsikringssummen forfaller ved forsikringstakers død = FALs arvetavle (prioriterer ektefellen) Forsikringssummen forfaller ved annen begivenhet = forsikringstakeren selv Reguleringen i FAL Lovens normalløsning kan fravikes gjennom: Begunstigelse Overdragelse Pantsettelse Forsikringstakeren har en vid omgjøringsadgang 44 22

23 7.2 FALs normalløsninger Forsikringstakers død Andre forfall Kollektiv forsikring Forsikringstakers død Ektefelle, 1. prioritet, 15 1(2) Ektefellebegrepet De arverettslige pliktdelsreglene gjelder ikke forsikringserstatningen Forholdet til avdødes arvinger (skifte/uskifte) Arvinger etter lov/testament, 2. prioritet, 15 1(3) Anvendelsesområde Alminnelige arverettslige regler får anvendelse Begrepet arvinger etter testament Særregler Barnetillegg, 15 1(4) Tolivsforsikring, 15 1(5) 46 23

24 Rt s. 92 Dødsrisikoforsikring med tilknyttet sparedel Var oppsparte midler på sparekontoen å anse som en forsikringssum som tilfalt avdødes ektefelle etter 15 1(2)? HR: Ja. Først og fremst på grunn av markerte begrensninger i disposisjonsadgangen som førte til at sparedelen ikke kunne sies å være helt sammenlignbar med et bankinnskudd Andre forfall Forsikringssummen tilfaller forsikringstakeren, 15 1(6) Eksempler: Forsikringstakeren når bestemt alder eller pådrar seg ervervsmessig uførhet under en livsforsikring Et ulykkestilfelle har påført forsikringstakeren medisinsk invaliditet under en ulykkesforsikring Forsikring på fremmed liv 48 24

25 7.2.3 Kollektive forsikringer 19 11(3): 15 1 (2) til (4) gjelder tilsvarende i forhold til medlemmets etterlatte 15 1 (6) får ikke anvendelse selv om kollektive forsikringer kan fremstå som forsikring på fremmed liv Begunstigelse FAL 15 2 til 15 6 Begunstigelse = FT har fastsatt en fordeling som avviker fra lovens løsning Oppnevnelse av begunstiget Formkrav Tilbakekall av begunstigelse Forholdet mens forsikringen løper Omgjøring av begunstigelse etter krav fra forsørgede 50 25

26 7.3.1 Oppnevnelse av begunstigelse Individuell forsikring, 15 2, 1 HR: FT kan disponere fritt over forsikringen gjennom begunstigelser Hele eller deler av forsikringen En eller flere begunstigede Tolkningsregler i 15 4 Presumpsjonsregler Forsikringstakers mening (RG 1997 s. 1641) Al. 66 Ektefelle begrepet 51 RG 1997 s Spørsmål om ordlyden i en standard begunstigelsesklausul måtte fravikes. Moren til avdøde hevdet at det hadde vært avdødes mening å tilgodese henne alene, ikke både henne og adoptivfaren. Lagmannsretten er ikke enig med byretten i at arveloven 65 kan anvendes analogisk på standardbegunstigelsesklausuler. Denne bestemmelsen gjelder en situasjon der hensynet til testator er enerådende, noe som ikke er tilfelle ved begunstigelser etter livspoliser. Det er særlig hensynet til medkontrahenten livsforsikringsselskapet som tilsier at man ikke kan stille seg så fritt i forhold til klausulens ordlyd som ved testamenter. Selskapet må i utgangspunktet kunne forholde seg til det som objektivt fremgår av klausulen [ ]. Selskapets behov for klarhet er likevel ikke så tungtveiende som hensynet til en avtalepart som etter den omtvistede ordlyd har krav på en ytelse. Det vil derfor være plass for et sterkere innslag av subjektiv tolking av begunstigelsesklausuler enn ved slike andre avtaler

27 7.3.1 Oppnevnelse av begunstigelse Særregler kollektiv forsikring Forsikringstakerens styringsrett, Generelt vanskeligere å fravike lovens ordning Kan betinge seg rett til forsikringserstatningen hvis forsikringen ikke tjener forsørgelsesformål, jf 1. ledd Generell hjemmel til å fravike normalordningen i 2. ledd Medlemmets styringsrett, Tilslutningsforsikringer: generell adgang Andre kollektive forsikringer: rett med mindre noe annet følger av forsikringsavtalen Formkrav Melding til selskapet, 15 3, 1 Testament, 15 3, 2 Arvelovens krav til testamentsformen må være oppfylt Det må være disponert særskilt over forsikringen Andre fremgangsmåter ikke mulig, 15 3, 3 Varsel til ektefelle er ikke et gyldighetskrav Men: ektefellen bør underrettes og manglende underretnings kan vektlegges i omgjøringsvurderinger, jf 15 2, 1, 2 og

28 7.3.3 Tilbakekall HR: Fri omgjøringsrett, 15 2, 2 Formelle krav til omgjøring, 15 3 De samme som ved oppnevnelse Unntak: Ugjenkallelig begunstigelse, 15 2(2) Ingen formkrav Ikke krav om at selskapet underrettes 55 FTs råderett Forholdet mens forsikringen løper HR: Ingen innskrenkninger, 15 5, 1 Unntak: Ugjenkallelig begunstigelse Ikke tiltak til skade for den begunstigede, 15 5, 2 Begunstigede: Ingen råderett, 15 5,

29 7.3.5 Omgjøring etter krav fra forsørgede Bakgrunn Vilkår for omgjøring, 15 6 (1) Ektefelle eller livsarving (FSN 3718) Forsørget eller rett til forsørgelse Ellers krav på forsikringssummen Klart urimelig ut fra motiv, behov, manglende varsel, begunstigelse til fordel for ugift samboer (rimelighetsskjønn) Gjenkallelig/ugjenkallelig uten betydning Omgjøring etter krav fra forsørgede Kollektiv forsikring Omgjøring for livsarving overfor ektefelle, (2) Gjennomføring av omgjøring, (3) og (4) Helt eller delvis (skjønnsmessig fordeling) Kort frist for krav Begrensninger i tilbakebetalingsplikt 58 29

30 7.4 Overdragelse HR: Personforsikringer kan overdras, 15 7 Virkning av overdragelse: Alle rettigheter går over på erververen Blir en forsikring på fremmed liv Erververen får forsikringstaker status (rett til forsikringssummen og disposisjonsrett) Ingen omgjøringsadgang for overdrageren Ingen formkrav Kollektiv forsikring, Pantsettelse Kapitalforsikringer kan pantsettes, 15 8 Neppe antitetisk tolking Virkning av pantsettelse ved forfall Panthaver har krav på forsikringssummen, jf. 1. ledd Dekning både av forfalte og uforfalte krav Forholdet dødsboet/den ellers berettigede Virkning av pantsettelse mens forsikringen løper Pantekravet må være forfalt Kan kreve gjenkjøpsverdien utbetalt så langt det er nødvendig til å dekke pantekravet Særlige realisasjonsregler, 3. ledd Kollektiv forsikring,

31 7.6 Retten til forsikringserstatningen og innsigelsesvernet Hvilke innsigelser fra forsikringsforholdet kan selskapet gjøre gjeldende mot den berettigede? HR: De berettigede står fullt og helt i forsikringstakerens sko Gjelder alle typer av berettigede Gjelder alle innsigelser 61 IDENTIFIKASJONPROBLEMER: Begunstigede Utgangspunkt: erstatning Forsikringsselskapet Full identifikasjon Bryter en forutsetning Forsikringstaker 62 31

32 7.7 Bortfall av retten til å kreve forsikringssummen ved uverdighet 15 9 gir al. 73 tilsvarende anvendelse. Situasjonen i al. 73 (1) og (2): Den berettigede forårsaker forsikringstakerens eller en annen berettigets død ved en straffbar handling Vilkår: Den straffbare handlingen må ha medført døden (eller invaliditet) ubetinget fengsel Virkning: Retten til forsikringssummen kan falle bort helt eller delvis Al. 73, 4: Eventuelle livsarvinger trer inn i retten til den som fradømmes erstatningsretten 63 Rt s En kvinne var dømt til fengsel i fem år for grov legemsskade med dødsfølge. Ble fradømt retten til arv, retten til å sitte i uskifte (jf. al. 73) og retten til forsikringsytelse (jf. FAL 15 9). Utøvelsen av kan skjønnet i al. 73. Flertallet siterte uttalelser i forarbeidene om momenter av betydning i vurderingen 64 32

33 Rt s Tilsvarende anvendelse for fradømmelse av retten til forsikringsytelser jf (pkt. 16): Vurderingen etter de to bestemmelsene kan likevel tenkes å falle forskjellig ut, avhengig av de konkrete omstendighetene. For eksempel kan det ved forbrytelse mot ektefellen ligge slik an at fradømmelse av retten til arv og uskifte vil innebære at den domfelte også etter å ha sont fengselsstraffen får vesentlig dårligere levekår enn før. Fradømmelse av retten til forsikringsytelser innebærer derimot tap av en pengesum som dem domfelte ikke ville fått hvis det ikke hadde vært for forbrytelsen. 65 Teorioppgaver H02: Gjør rede for reglene i FAL om begunstigelse i personforsikring. V04 A: Gi en oversikt over reglene om medforsikring i FAL kapittel 7. V05 1: Redegjør for hvem som har status som sikrede under en skadeforsikring. V06 2b: Reglene i FAL om skadelidtes vern i ansvarsforsikring

Identifikasjon i forsikringsretten

Identifikasjon i forsikringsretten Identifikasjon NFT i forsikringsretten 3/2002 Det Danske Selskab for Forsikringsret afholdt 3-4 juni et nordisk AIDAkollokvium i København. Fire hovedtemaer blev behandlet. Her publiceres Identifikasjon

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 51446445 Side 1 av 14 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår av 1. januar 2004 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innhold Foreningsgruppeliv 1. Innledende bestemmelser side

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen.

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2012. En del av livsforsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Bestemmelser i forbindelse med etablering

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet av professor dr. juris Knut S. Selmer Norske myndigheter reviderte i slutten av åttiårene lovverket i forbindelse med forsikring. I 1988

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring kode B på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring kode B på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP0073289 Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og død

Detaljer

Skadelidtes krav på renter

Skadelidtes krav på renter Skadelidtes krav på renter Utbetaling av yrkesskadeforsikring og uførekapital NFT 4/1996 av cand. jur. Jan Arhaug Rentebestemmelsene innenfor yrkesskadeforsikring er uklare, og etter forfatterens mening

Detaljer

Forsikringsoversikt Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt Næringslivsforsikring 209201002967001009 Org.nr. NO-938 741 700 Sauda Idrettslag Boks 152 4201 Sauda Forsikringsoversikt Næringslivsforsikring Fornyelse Forsikringsnumm er 79112645 Gjelder fra 01.06.2010 Hovedforfall 01.06

Detaljer

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0046524 Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom EL & IT Forbundet og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Utskriftsdato: Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Vedlagt følger

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Forsikrings selskap Forsikrings periode Avtalenr Dekning Personell Antall/ årsverk Snittpremie Premie 2012 Gjensidige 1.1.2012 31.12.2012 79332016

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer