Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen"

Transkript

1 Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen Jørgen Svartebekk Hovedproblemstilling I hvilken utstrekning får en tredjemann rettigheter under forsikringen? Hovedspørsmål: Hvilke tredjemenn er tillagt rettigheter? Hvilke rettigheter? Hjemmel: lov eller avtale Ulike regelsett Skadeforsikring Personforsikring 2 1

2 Del 1: Skadeforsikring Medforsikring Skadelidtes vern i ansvarsforsikring 3 PARTSFORHOLDET I SKADEFORSIKRING Forsikringsselskap Inngår forsikrings avtale Rett til erstatning Rett til erstatning i tillegg til sikrede Direkte krav Forsikringstaker Sikrede Medforsikrede Skadelidte 4 2

3 5. Medforsikring oversikt 5.1 Kretsen av medforsikrede 5.2 Medforsikredes rettigheter 5.3 Gjennomføringen av forsikringsoppgjøret 5.4 Indirekte ansvarsdekning 5.5 Avtalt medforsikring 5 Rettigheter for andre tredjemenn Medforsikret Forsikrings selskap Rett til Erstatning Forsikringsavtale Forsikringstaker Sikrede 6 3

4 5.1 Kretsen av medforsikrede Hvilke tredjemenn har stilling som automatisk medforsikrede under en skadeforsikring? Privatforsikring Forsikring av fast eiendom og løsøre Eierskifte Fravikelighet Privatforsikring, 7 1(1) Anvendelsesområde Kun forbrukerforsikringer Alle forsikringstyper (eks. ansvar, rettshjelp) Hvem er MF? Ektefelle Medforsikret også om ektefellene ikke bor sammen Opphør først ved skilsmisse, ikke separasjon Medlem av forsikringstakerens faste husstand Samme faste bolig Felles husholdning 8 4

5 FSN 1622 Forsikringstakerens kamerat blir frastjålet sykkelen sin. Husstandsmedlem? Har bodd sammen i et par år og i denne perioden har kameraten hatt samme adresse som forsikringstakeren i folkeregisteret. Deler stue, kjøkken, bad, innbo og løsøre, og matutgifter og andre løpende utgifter. Begge utførte renhold. FSN: Ja (dissens) Forsikring av fast eiendom og løsøre, 7 1(2) og (3) Anvendelsesområde HR: MF omfatter kun tingsskadedekningen Men andre løsninger kan følge av en tolking av vilkårene Hvem er MF? Eiere Panthavere og innehavere av andre sikkerhetsretter Krav til tinglysning/registrering Fast eiendom, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager Særlig om løsørebegrepet Praksis 10 5

6 Praksis I FSN 1919: Flere søsken eide en landbrukseiendom sammen. Tvist mellom sameierne og en leietaker. Var sameierne medforsikret ved rettshjelpsdekningen under landbruksforsikringen leietakeren hadde tegnet og betalt? FSN: Nei FSN 4837: Sikrede oppdaget mangler etter kjøp av leilighet. Krevde dekning av utgifter til juridisk bistand under boligsameiets bygningsforsikring. Tolking av forsikringsvilkårene. Gjaldt sameierens medforsikring i den kombinerte forsikringen også rettshjelpsdekningen? FSN: Ja, basert på avtaletolking (dissens) 11 Praksis II FSN 2353: Hyttebrann der forsikringstakerens far ble dømt til fengsel for å ha fått noen til å starte brannen. Faren var reell eier, mens sønnen var proformaeier. Gjelder forsikringen for proformaeier? FSN: Nei. FSN 3365: En diamantring sikrede hadde mottatt som håndpant for et lån til eieren ble stjålet under et innbrudd. Det forelå ingen skriftlig avtale mellom sikrede og eieren. Var ringen omfattet av sikredes forsikring? FSN: Nei. Forsikringen dekker bare skade på ting som sikrede eier eller har risikoen for etter lov eller skiftlig avtale. Ved håndpant har eieren risikoen for innbrudd etter pantel

7 5.1.3 Eierskifte, 7 2 HR: Ny eier blir medforsikret ved eierskifte Anvendelsesområde Alle forsikringstyper Fast eiendom og løsøre av alle slag Særlig regel i avhl. 2 4(3) Rt s Ikke krav om tinglysning/registrering Unntak: Ny eier mister statusen hvis han selv har tegnet egen forsikring Husdyrforsikring 13 Rt s Ny eiers stilling ved salg av fast eiendom, 7 2. Det preseptoriske vernets start og opphørstidspunkt Kjøp av enebolig og verkstedbygning med overtagelse Selger forpliktet seg til å fullverdiforsikre. Verkstedbygningen gikk tapt i brann (før overtakelse). Kjøper bygger opp igjen Var den nye eieren medforsikret, med rett til å få utbetalt gjenoppføringsutgiftene? HR: Ja (enstemmig) Men: Dissens mht. begrunnelse (3 2) 14 7

8 5.1.4 Kan reglene fravikes? HR: Ja, 7 1(4) og 7 2(1)1 Unntak: Eierskifte, 7 2(1) Medforsikredes rettigheter Mens forsikringen løper Ved forsikringstilfellets inntreden 16 8

9 5.2.1 Mens forsikringsforholdet løper Vernebehov Beskyttelse mot endring, oppsigelse eller annet bortfall, 7 4(1) Hvem: MF i fast eiendom og løsøre, 7 1(2) og (3) Omfang: Krav på særskilt varsel med en måneds frist Varslingsplikt med hjemmel i avtale 17 FSN 3394 Skade på kran som en bank leaset til et kranfirma. Kranfirmaet hadde tegnet forsikring med banken som medforsikret. Selskapet hevdet at forsikringen var opphørt pga manglende premiebetaling. Banken motsatte seg dette. De hadde blitt varslet om opphør, men fikk deretter forelagt kvitteringer for betalt premiekrav fra forsikringstakeren. Kvitteringen viste seg bare å gjelde korttidspremie for en tidligere forsikringsperiode, og selskapet hadde ikke satt forsikringen i kraft med fremtidig virkning, slik de hadde gjort ved tidligere mislighold fra forsikringstakerens side. Hadde selskapet overholdt sin varslingsplikt overfor banken? FSN: Ja. (Banken hadde stolt på kvitteringen uten å undersøke om forsikringen igjen var trådt i kraft.) 18 9

10 5.2.2 Ved forsikringstilfellets inntreden Retten til forsikringserstatningen Ikke uttrykkelig regulert i FAL, men klart forutsatt at medforsikrede har rett til erstatningen Selskapets forpliktelser endres ikke Konkurranseforhold Behov for regler om fordeling og fortrinnsrett (prioritet) Det underliggende rettsforholdet er normalt avgjørende Konkurranseforholdet påvirker ikke selskapets rettsstilling Ved forsikringstilfellets inntreden Retten til forsikringserstatningen (forts.) Omfordelingsspørsmål Prioritetsspørsmål Fordelingsspørsmål Krav om rettsvern for at MF skal ha et direktekrav mot selskapet? HR: Nei Unntak: FAL 7 1 (2) og (3) Ift hovedsikredes kreditorer og konkurrerende omsetningserververe: krav om rettsvern der forsikringstilfellet inntrer etter konkurs (men ikke før) 20 10

11 5.2.2 Ved forsikringstilfellets inntreden Medforsikredes innsigelsesvern, 7 3 HR: Absolutt og preseptorisk innsigelsesvern Gjelder i forhold til opplysnings og omsorgspliktene i kap. 4 og 8 1, ikke forsikringens objektive dekningsfelt. Gjelder handlinger mv. fra forsikringstakeren, andre medforsikrede og ved identifikasjon Ved forsikringstilfellets inntreden Medforsikredes innsigelsesvern (forts.) Unntak: Ektefelle og husstandsmedlem, 7 3(2) jf. 4 11(2) Ektefelleidentifikasjon Ansvarlig for forsikringsgjenstanden identifikasjon Løsøreforsikring, jf. 7 3(3) Avtalt medforsikring, jf

12 IDENTIFIKASJONPROBLEMER: Medforsikrede Utgangspunkt: erstatning Identifikasjon regulert i 7-3 Bryter en forutsetning Hovedsikrede 23 IDENTIFIKASJONPROBLEMER: Sikrede Full erstatning Forsikringsselskapet Forsikringsselskapet Ikke identifikasjon Bryter opplysningsplikt Forsikringstaker 24 12

13 5.3 Gjennomføringen av forsikringsoppgjøret HR: Medforsikrede etter 7 1 (2) og (3) skal ha kontroll med oppgjør og utbetaling, jf. 7 4(2) Unntak: Skaden er utbedret FT har stilt betryggende sikkerhet for utbedring Innbetaling i bank Ektefelle/husstandsmedlem og ny eier dersom disse har meldt seg til selskapet, jf. (3) Selskapets motregningsrett, 8 3(2) Frister, 8 5 og Indirekte ansvarsdekning Medforsikringen virker som en indirekte ansvarsdekning: Ikke regulert i FAL Regressbeskyttelse S kan ikke gjøre regresskrav gjeldende mot MF der forsikringstilfellet skyldes ansvarsbetingende forhold fra MFs side og S har dekket FTs/andre MFs krav Klart forutsatt i forarbeidene Ansvarsdekning MF skadevolder kan kreve dekning av S for ansvar som følge av at skadelidt har holdt seg til han stedet for S Begrensning: Ikke beskyttet mot regress der han har overtrådt omsorgspliktene i kap

14 5.5 Avtalt medforsikring MF kan hjemles direkte i forsikringsavtalen mellom S og FT Avtale om status og eventuelt om rettigheter FALs regulering av rettigheter er subsidiær, jf Skadelidtes vern i ansvarsforsikring oversikt 6.1 En lovfestet og preseptorisk rett 6.2 Skadelidtes direktekrav 6.3 Direktekravets innhold 6.4 Gjennomføring av direktekravet 6.5 Avvikende avtaleløsninger 6.6 Flere skadelidte 6.7 Selskapets regress mot sikrede 28 14

15 Rettigheter for andre tredjemenn Forsikrings selskap Direkte krav Skadelidte tredjemann Forsikringsavtale (Forsikrings -forhold) Ansvar (Erstatningsforhold) Forsikringstaker Skadevolder/ Sikrede En lovfestet og preseptorisk rett Problemstillinger: Har skadelidte adgang til å holde seg direkte til selskapet for sitt krav mot skadevolder? (direktekrav) Hva er i så fall kravets nærmere innhold? Påvirkes kravet av: Erstatningsforholdet (mellom skadevolder og skadelidte) og/eller Forsikringsforholdet (mellom skadevolder og selskapet)? 30 15

16 6.1 En lovfestet og preseptorisk rett Utgangspunktet, 7 6 De alminnelige reglene om skadelidtevern Tvungen ansvarsforsikring, 7 7 Vernet styrkes Stor næringsforsikring, 7 8 Vernet svekkes Skadelidtes direktekrav Ubetinget direktekrav, 7 6(1)1 Generell rett, uten betingelser Rett, ikke plikt Alle typer ansvarsforsikringer Begrensende forsikringsvilkår ugyldige Rt s Skadelidtes krav dekket av egen forsikring (skl. 4 2 nr.1 ) Opplysningsplikt, 7 6(1)2 Pliktsubjekt: sikrede og selskapet Innhold og omfang om det foreligger ansvarsforsikring på forespørsel 32 16

17 6.3 Direktekravets innhold Erstatningsrettslige innsigelser: S kan fullt ut gjøre gjeldende skadevolders innsigelser mot skadelidte, 7 6(4)1: Ikke noe krav Bare delvis ansvar Ansvarsbortfall Direktekravets innhold Forsikringsrettslige innsigelser, 7 6(4)2 HR: Selskapet kan fullt ut gjøre gjeldende sine innsigelser mot sikrede Ingen forsikringsdekning overhodet Ansvaret ikke omfattet av forsikringen helt eller delvis Brudd på opplysnings og omsorgsplikter Egenandel 34 17

18 6.3 Direktekravets innhold Unntak 1: Innsigelser knyttet til sikredes forhold etter at forsikringstilfellet har inntrådt, 7 6(4)2 Manglende avvergning eller varsling Manglende melding av kravet, jf. FAL 8 5 (1) Uriktige opplysninger ved skadeoppgjør Unntak 2: Tvungen ansvarsforsikring, 7 7(2) Beskyttelse mot motregning, 8 3(2) Beskyttelse mot foreldelse, 8 6(2) 35 Rt s. 7 Sikrede var dømt til å betale skadelidte erstatning på NOK i 1994, men betalte ikke. Skadelidte gikk på Vesta, sikredes ansvarsforsikringsselskap, i Vesta var ikke varslet av sikrede om kravet innen ettårs fristen i 8 5, og skadelidte hadde ikke tatt skritt mot Vesta for å avbryte foreldelsesfristen. Problemstilling: Måtte skadelidtes avbrytelse av foreldelsesfristen overfor sikrede også få betydning for spørsmålet om kravet mot selskapet var foreldet? HR: Nei. Spørsmålet var etter HR syn ikke regulert av 8 6(2), støttet av uttalelser i forarbeidene og reelle hensyn

19 6.4 Gjennomføring av direktekravet Beskyttelse av skadevolder/sikrede Hensyn bak Underretningsplikt for selskapet, 7 6(2)1 Selskapets innrømmelser binder ikke sikrede, 7 6(2)2 Beskyttelse av selskapet Hensyn bak Sikrede skal saksøkes i samme sak, 7 6(3) Søksmål i Norge, 7 6(5) Avvikende avtaleløsninger Utgangspunktet: Preseptorisk vern Unntak: Avtale mellom næringsdrivende, 7 6(6) Stor næringsforsikring, 7 8 MEN: Uten virkning ved insolvens 38 19

20 6.6 Flere skadelidte 6.7 Selskapets regress mot sikrede Flere skadelidte Utgangspunktet: Ikke regulert i FAL Men forarbeidene forutsetter forholdsmessig fordeling Evnt. forholdsmessig motregning, 8 3(2)3 Selskapets regress mot sikrede Ikke regulert i FAL Bakgrunnsretten må løse spørsmålet Beskyttelsesreglene i FAL kap 4/ 8 1 får anvendelse 39 Del II: Personforsikring 7.1 Reguleringen i FAL 7.2 FALs normalløsninger 7.3 Begunstigelse 7.4 Overdragelse 7.5 Pantsettelse 7.6 Retten til forsikringserstatningen og innsigelsesvernet 7.7 Bortfall av retten ved uverdighet 40 20

21 Rettigheter for andre Forsikrings selskap Forsikringsavtale Rett til erstatning Forsikringstaker Oppnevner Begunstigede 41 PARTSFORHOLDET I PERSONFORSIKRING Forsikringsselskap Inngår forsikrings avtale Den person forsikringen er knyttet til Rett til erstatning i personforsikring Forsikringstaker Forsikrede Begunstigede Oppnevnt 42 21

22 7.1 Reguleringen i FAL FT bygger på et disposisjonsprinsipp, men oppstiller en normalløsning Hvem har krav på forsikringssummen? FAL 15 1 Forsikringssummen forfaller ved forsikringstakers død = FALs arvetavle (prioriterer ektefellen) Forsikringssummen forfaller ved annen begivenhet = forsikringstakeren selv Reguleringen i FAL Lovens normalløsning kan fravikes gjennom: Begunstigelse Overdragelse Pantsettelse Forsikringstakeren har en vid omgjøringsadgang 44 22

23 7.2 FALs normalløsninger Forsikringstakers død Andre forfall Kollektiv forsikring Forsikringstakers død Ektefelle, 1. prioritet, 15 1(2) Ektefellebegrepet De arverettslige pliktdelsreglene gjelder ikke forsikringserstatningen Forholdet til avdødes arvinger (skifte/uskifte) Arvinger etter lov/testament, 2. prioritet, 15 1(3) Anvendelsesområde Alminnelige arverettslige regler får anvendelse Begrepet arvinger etter testament Særregler Barnetillegg, 15 1(4) Tolivsforsikring, 15 1(5) 46 23

24 Rt s. 92 Dødsrisikoforsikring med tilknyttet sparedel Var oppsparte midler på sparekontoen å anse som en forsikringssum som tilfalt avdødes ektefelle etter 15 1(2)? HR: Ja. Først og fremst på grunn av markerte begrensninger i disposisjonsadgangen som førte til at sparedelen ikke kunne sies å være helt sammenlignbar med et bankinnskudd Andre forfall Forsikringssummen tilfaller forsikringstakeren, 15 1(6) Eksempler: Forsikringstakeren når bestemt alder eller pådrar seg ervervsmessig uførhet under en livsforsikring Et ulykkestilfelle har påført forsikringstakeren medisinsk invaliditet under en ulykkesforsikring Forsikring på fremmed liv 48 24

25 7.2.3 Kollektive forsikringer 19 11(3): 15 1 (2) til (4) gjelder tilsvarende i forhold til medlemmets etterlatte 15 1 (6) får ikke anvendelse selv om kollektive forsikringer kan fremstå som forsikring på fremmed liv Begunstigelse FAL 15 2 til 15 6 Begunstigelse = FT har fastsatt en fordeling som avviker fra lovens løsning Oppnevnelse av begunstiget Formkrav Tilbakekall av begunstigelse Forholdet mens forsikringen løper Omgjøring av begunstigelse etter krav fra forsørgede 50 25

26 7.3.1 Oppnevnelse av begunstigelse Individuell forsikring, 15 2, 1 HR: FT kan disponere fritt over forsikringen gjennom begunstigelser Hele eller deler av forsikringen En eller flere begunstigede Tolkningsregler i 15 4 Presumpsjonsregler Forsikringstakers mening (RG 1997 s. 1641) Al. 66 Ektefelle begrepet 51 RG 1997 s Spørsmål om ordlyden i en standard begunstigelsesklausul måtte fravikes. Moren til avdøde hevdet at det hadde vært avdødes mening å tilgodese henne alene, ikke både henne og adoptivfaren. Lagmannsretten er ikke enig med byretten i at arveloven 65 kan anvendes analogisk på standardbegunstigelsesklausuler. Denne bestemmelsen gjelder en situasjon der hensynet til testator er enerådende, noe som ikke er tilfelle ved begunstigelser etter livspoliser. Det er særlig hensynet til medkontrahenten livsforsikringsselskapet som tilsier at man ikke kan stille seg så fritt i forhold til klausulens ordlyd som ved testamenter. Selskapet må i utgangspunktet kunne forholde seg til det som objektivt fremgår av klausulen [ ]. Selskapets behov for klarhet er likevel ikke så tungtveiende som hensynet til en avtalepart som etter den omtvistede ordlyd har krav på en ytelse. Det vil derfor være plass for et sterkere innslag av subjektiv tolking av begunstigelsesklausuler enn ved slike andre avtaler

27 7.3.1 Oppnevnelse av begunstigelse Særregler kollektiv forsikring Forsikringstakerens styringsrett, Generelt vanskeligere å fravike lovens ordning Kan betinge seg rett til forsikringserstatningen hvis forsikringen ikke tjener forsørgelsesformål, jf 1. ledd Generell hjemmel til å fravike normalordningen i 2. ledd Medlemmets styringsrett, Tilslutningsforsikringer: generell adgang Andre kollektive forsikringer: rett med mindre noe annet følger av forsikringsavtalen Formkrav Melding til selskapet, 15 3, 1 Testament, 15 3, 2 Arvelovens krav til testamentsformen må være oppfylt Det må være disponert særskilt over forsikringen Andre fremgangsmåter ikke mulig, 15 3, 3 Varsel til ektefelle er ikke et gyldighetskrav Men: ektefellen bør underrettes og manglende underretnings kan vektlegges i omgjøringsvurderinger, jf 15 2, 1, 2 og

28 7.3.3 Tilbakekall HR: Fri omgjøringsrett, 15 2, 2 Formelle krav til omgjøring, 15 3 De samme som ved oppnevnelse Unntak: Ugjenkallelig begunstigelse, 15 2(2) Ingen formkrav Ikke krav om at selskapet underrettes 55 FTs råderett Forholdet mens forsikringen løper HR: Ingen innskrenkninger, 15 5, 1 Unntak: Ugjenkallelig begunstigelse Ikke tiltak til skade for den begunstigede, 15 5, 2 Begunstigede: Ingen råderett, 15 5,

29 7.3.5 Omgjøring etter krav fra forsørgede Bakgrunn Vilkår for omgjøring, 15 6 (1) Ektefelle eller livsarving (FSN 3718) Forsørget eller rett til forsørgelse Ellers krav på forsikringssummen Klart urimelig ut fra motiv, behov, manglende varsel, begunstigelse til fordel for ugift samboer (rimelighetsskjønn) Gjenkallelig/ugjenkallelig uten betydning Omgjøring etter krav fra forsørgede Kollektiv forsikring Omgjøring for livsarving overfor ektefelle, (2) Gjennomføring av omgjøring, (3) og (4) Helt eller delvis (skjønnsmessig fordeling) Kort frist for krav Begrensninger i tilbakebetalingsplikt 58 29

30 7.4 Overdragelse HR: Personforsikringer kan overdras, 15 7 Virkning av overdragelse: Alle rettigheter går over på erververen Blir en forsikring på fremmed liv Erververen får forsikringstaker status (rett til forsikringssummen og disposisjonsrett) Ingen omgjøringsadgang for overdrageren Ingen formkrav Kollektiv forsikring, Pantsettelse Kapitalforsikringer kan pantsettes, 15 8 Neppe antitetisk tolking Virkning av pantsettelse ved forfall Panthaver har krav på forsikringssummen, jf. 1. ledd Dekning både av forfalte og uforfalte krav Forholdet dødsboet/den ellers berettigede Virkning av pantsettelse mens forsikringen løper Pantekravet må være forfalt Kan kreve gjenkjøpsverdien utbetalt så langt det er nødvendig til å dekke pantekravet Særlige realisasjonsregler, 3. ledd Kollektiv forsikring,

31 7.6 Retten til forsikringserstatningen og innsigelsesvernet Hvilke innsigelser fra forsikringsforholdet kan selskapet gjøre gjeldende mot den berettigede? HR: De berettigede står fullt og helt i forsikringstakerens sko Gjelder alle typer av berettigede Gjelder alle innsigelser 61 IDENTIFIKASJONPROBLEMER: Begunstigede Utgangspunkt: erstatning Forsikringsselskapet Full identifikasjon Bryter en forutsetning Forsikringstaker 62 31

32 7.7 Bortfall av retten til å kreve forsikringssummen ved uverdighet 15 9 gir al. 73 tilsvarende anvendelse. Situasjonen i al. 73 (1) og (2): Den berettigede forårsaker forsikringstakerens eller en annen berettigets død ved en straffbar handling Vilkår: Den straffbare handlingen må ha medført døden (eller invaliditet) ubetinget fengsel Virkning: Retten til forsikringssummen kan falle bort helt eller delvis Al. 73, 4: Eventuelle livsarvinger trer inn i retten til den som fradømmes erstatningsretten 63 Rt s En kvinne var dømt til fengsel i fem år for grov legemsskade med dødsfølge. Ble fradømt retten til arv, retten til å sitte i uskifte (jf. al. 73) og retten til forsikringsytelse (jf. FAL 15 9). Utøvelsen av kan skjønnet i al. 73. Flertallet siterte uttalelser i forarbeidene om momenter av betydning i vurderingen 64 32

33 Rt s Tilsvarende anvendelse for fradømmelse av retten til forsikringsytelser jf (pkt. 16): Vurderingen etter de to bestemmelsene kan likevel tenkes å falle forskjellig ut, avhengig av de konkrete omstendighetene. For eksempel kan det ved forbrytelse mot ektefellen ligge slik an at fradømmelse av retten til arv og uskifte vil innebære at den domfelte også etter å ha sont fengselsstraffen får vesentlig dårligere levekår enn før. Fradømmelse av retten til forsikringsytelser innebærer derimot tap av en pengesum som dem domfelte ikke ville fått hvis det ikke hadde vært for forbrytelsen. 65 Teorioppgaver H02: Gjør rede for reglene i FAL om begunstigelse i personforsikring. V04 A: Gi en oversikt over reglene om medforsikring i FAL kapittel 7. V05 1: Redegjør for hvem som har status som sikrede under en skadeforsikring. V06 2b: Reglene i FAL om skadelidtes vern i ansvarsforsikring

Hans Jacob Bull Innledning

Hans Jacob Bull Innledning Hans Jacob Bull Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen 7.1. Innledning 7.11. Utgangspunktet: Forsikringsavtalen en avtale mellom to parter forsikringstager og selskapet 7.12. Problemstilling: i hvilken

Detaljer

Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen. Jørgen Svartebekk

Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen. Jørgen Svartebekk Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen Jørgen Svartebekk Hovedproblemstilling I hvilken utstrekning får en tredjemann rettigheter under forsikringen? Hovedspørsmål: Hvilke tredjemenn er tillagt rettigheter?

Detaljer

Ansvarsforsikring. Jørgen Svartebekk. Frivillig ansvarsforsikring, FAL 7-6. Selskap. Forsikringsrett + erstatningsrett, jf.

Ansvarsforsikring. Jørgen Svartebekk. Frivillig ansvarsforsikring, FAL 7-6. Selskap. Forsikringsrett + erstatningsrett, jf. Ansvarsforsikring Jørgen Svartebekk Frivillig ansvarsforsikring, FAL 7-6 Selskap Forsikringsrett Forsikringsrett + erstatningsrett, jf. FAL 7-6 (4) Skadevolder/ sikrede Erstatningsrett Skadelidt 1 Tvungen

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

3. Forsikringsavtalen

3. Forsikringsavtalen 3. Forsikringsavtalen o Avtalestruktur o Forsikringsavtalen, FAL og FVL o Anvendelsesområdet for FAL o FAL er tvingende o Partene o Selskapets informasjonsplikt o Tolkning av forsikringsavtaler 01.02.2013

Detaljer

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse 1.0.0 Selskapet 1.0.1 Tilslutning 1.0.2 Forsikringstaker 1.0.3 Forsikrede 1.0.4 Sikrede

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Kriminalitetsforsikring for medlemmer av NARF

Kriminalitetsforsikring for medlemmer av NARF Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2010 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

2. FORSIKRINGSAVTALEN

2. FORSIKRINGSAVTALEN 2. FORSIKRINGSAVTALEN 2.1 Innledning 2.2 FALs anvendelsesområde 2.3 FALs preseptoriske karakter 2.4 Partene 2.5 Selskapenes informasjonsplikt 2.6 Tolkning av forsikringsavtaler 2 1 2.1 Innledning Hensyn

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring Erstatter 01.01. 2011 1. Innledning 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hva forsikringen ikke omfatter

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782### NORCONSULT AS Trondheim, 18. juli 2016 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~962392687~18.07.2016~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

REDNINGSOMKOSTNINGER

REDNINGSOMKOSTNINGER REDNINGSOMKOSTNINGER Oversikt 10.1 Innledning 10.2 Vilkår 10.3 Erstatningsoppgjøret 10.4 Redningsomkostninger i sjøforsikring Kaja de Vibe Malling 2 10.1 Innledning 10.1.1 Problemstilling og hjemmel 10.1.2

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen.

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen. Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Publisert 1.januar, 2012. Avtalenr.: GRP0043794 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Vilkår for NITO Personforsikring

Vilkår for NITO Personforsikring Vilkår for NITO Personforsikring Gjelder fra 1.1.2015 Vilkårsnr. N76-003 Disse vilkår erstatter vilkår for NITO Personforsikring av 1.1.2014. Den enkeltes forsikringssum og ytelse framgår av forsikringsbeviset

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Gruppelivsforsikring for bedrifter Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

ARVERETT. Forelesninger vår 2009. Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO

ARVERETT. Forelesninger vår 2009. Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO ARVERETT Forelesninger vår 2009 Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO 1. Innledning 1.1 Forelesningenes funksjon, slik jeg ser det 1.2 Læringskravene hovedlitteratur

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Styreansvar Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017 Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror mv.... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Forelesninger i forsikringsrett

Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Stipendiat Kaja Malling Nordisk Institutt for Sjørett Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 17.02 14.15-16.00 2. 24.02 14.15-16.00 3. 03.03

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0###

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale Personalforsikring DNB ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale mellom SAIPEM DRILLING NORWAY AS Org nr.998277418 og DNB Avtalenummer:

Detaljer

Vilkår for NITO Personforsikring

Vilkår for NITO Personforsikring Vilkår for NITO Personforsikring Gjelder fra 1.1.2016 Vilkårsnr. N76-003 Disse vilkår erstatter vilkår for NITO Personforsikring av 1.1.2015 Den enkeltes forsikringssum og ytelse framgår av forsikringsbeviset

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3 Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene

Detaljer

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. juli 2016. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2015. Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR Profesjonsansvarsforsikring for verger av

FORSIKRINGSVILKÅR Profesjonsansvarsforsikring for verger av FORSIKRINGSVILKÅR Profesjonsansvarsforsikring for verger av 15.11.2016 1. GENERELLE FORHOLD... 3 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)... 4 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Vardia Insurance Group AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2014 TKL 12/2013 Side 1 av 13 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer