Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy"

Transkript

1 Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009

2 2

3 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet... 5 Prosessen... 6 Grunnlagsmateriale... 6 Bakgrunn... 6 Lærertetthet... 8 Spesialundervisning Kompetanse Registrert kompetanse Anvendt kompetanse Resultater Endringer høsten Vurdering Gjennomførte tiltak De faktiske behov Konklusjon Vedlegg Uttalelse fra Utdanningforbundet Uttalelse fra FAU

4 Innledning I forbindelse med den politiske behandlingen av budsjett 2009 og økonomiplan vedtok kommunestyret i møte den i sak 60/08 følgende: Med bakgrunn i endring av skolestrukturen ber kommunestyret rådmannen evaluere de gjennomførte tiltak med formål å få fram om lærerressursene er tilpasset de faktiske behov. Evalueringen forventes ferdig innen 1. april Når det gjelder forslaget om reduksjon av stillinger, ca 130 %, vil kommunestyret komme tilbake til saken når evalueringen er ferdig. Avklaring av oppdraget Oppdraget fra kommunestyret inneholder to begrep som må avklares for å avgrense rapporten. Kommunestyret ber rådmannen evaluere de gjennomførte tiltak, og få fram om lærerressursene er tilpasset de faktiske behov. Gjennomførte tiltak Skolesektoren i Herøy har vært i en omstrukturerings- og nedbemanningssituasjon helt siden Vi velger derfor å se hele perioden under ett i evalueringen av de gjennomførte tiltak Faktiske behov Hva er de faktiske behov når det gjelder lærerressurser i skolen? Her velger vi å ta utgangspunkt i skolens samfunnsmandat. Skolen i Herøy skal drive i samsvar med lover og forskrifter. Dette vil si at skolen skal gi elevene det antall timer undervisning de har rett til i henhold til vedtatt timefordelingsplan, og at innholdet skal være tilpasset den enkelte elev jamfør 1-3 i opplæringsloven og for elever som har rett til spesialundervisning etter kap. 5 i opplæringsloven. I tillegg skal skolen ivareta statlige og kommunale styringssignaler og pålegg slik de fremkommer i Læreplan for kunnskapsløftet og stortingsmeldinger. I tillegg kommer kommunale satsingsområder som er vedtatt i økonomiplanen og annet kommunalt planverk. De faktiske behov i skolen er ikke en konkret målbar parameter, men vil alltid være gjenstand for en skjønnvurdering. 8-2 i opplæringsloven beskriver hvordan organiseringen av elever i grupper skal skje: 8-2. Organisering av elevane i grupper Elevane kan delast i grupper etter behov. Gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Organiseringa skal vareta elevane sitt behov for sosialt tilhør. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld eleven, mellom anna kontakten med heimen. 4

5 De faktiske behov er da dekket når skolen er i stand til å dele elevene inn i grupper som har en størrelse som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. En annen side av de faktiske behov som må vurderes er om skolen har den kompetansen som er nødvendig for å kunne ivareta sitt samfunnsmandat. Herøy kommune har i dag ingen lærere tilsatt i skoleverket som ikke oppfyller kompetansekravene slik de fremkommer i forskriften til opplæringsloven. Men i fra høsten 2008 ble kompetansekravene til nytilsatte lærere skjerpet. Dette gjelder spesielt for lærere i norsk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet. Vi har ingen lærere som er tilsatt etter august 2008 slik at de nye kompetansekravene gjelder i utgangspunktet ikke for våre lærere. I st.meld.nr. 11 ( ) læreren - rollen og utdanningen legges det likevel vekt på at alle lærere ideelt sett burde ha formell kompetanse i de fagene de underviser i. Kvalitetsbegrepet I en diskusjon om konsekvenser av endring av lærerressurser i skolen dukker kvalitetsbegrepet raskt opp. Endringer vil kunne få konsekvenser for kvaliteten i skolen. Men hva er egentlig kvalitet i skolen? St. meld.nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen, sier at kvalitet i grunnopplæringen kjennetegnes av i hvilken grad de ulike målene i samfunnsmandatet for grunnopplæringen virkeliggjøres. Dette konkretiseres gjennom den generelle delen av læreplanen samt kompetansemålene i de enkelte fag. Stortingsmeldingen nevner også tidlig innsats og kompetanse som viktige stikkord. Regjeringen har satt opp noen konkrete mål for kvaliteten i grunnopplæringen: 1. Alle elever som går i grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. 2. Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet. 3. Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Kvaliteten ligger da i graden av måloppnåelse. Dette er vanskelig å vurdere, men det finnes indikatorer som kan gi oss en pekepinn om kvaliteten i skolen i Herøy. I denne rapporten har vi valgt å se på følgende tre indikatorer: Lærertetthet Lærerkompetanse Elevresultater 5

6 Prosessen Evalueringsprosessen som har vært gjennomført har vært delt i to faser. 1. Dialog mellom rådmannsnivået og enhetsleder for skole. Det har vært gjennomført en rekke møter i perioden januar til mars der målet har vært å avklare og avgrense oppdraget og samle grunnlagsdata for evalueringsprosessen. 2. Grunnlagsdata har vært presentert for representanter for utdanningsforbundet og FAU, som har dannet grunnlag for en diskusjon om konsekvenser av en reduksjon av lærerstillingene ved Herøy sentralskole og hvordan dette vil påvirke skolen. Det ble gjennomført to møter i månedsskifte mars/april. Vi ble enige om at Utdanningsforbundet og FAU skulle utarbeide egne uttalelser som vil ligge som vedlegg til dette dokumentet, slik at kommunestyret vil kunne se de ulike synsvinklene som er i saken. Grunnlagsmateriale I denne delen av rapporten vil vi presentere grunnlagsmaterialet som ligger til grunn for de vurderinger som administrasjonen gjør. Vi tar også utgangspunkt i data som beskriver endringene som har skjedd i skoleverket i Herøy i perioden Bakgrunn Skolesektoren i Herøy har vært i en omstrukturerings- og nedbemanningssituasjon helt siden Hovedårsaken til dette har vært synkende elevtall, og behovet for å ha en hensiktmessig drift i forhold til skolebygg og ressurser. I perioden foregikk nedbemanning i hovedsak ved naturlig avgang og permisjoner, med unntak av 1 lærer, som ble oppsagt fra Nord-Herøy skole ble nedlagt og elevene overført til Herøy sentralskole høsten I perioden ble antall årsverk til undervisning i Herøy redusert fra 31,71 til 22,16. Den største omleggingen i forhold til skolestruktur ble iverksatt høsten 2008 da de tre siste grendeskolene ble nedlagt og samtlige elever i Herøy ble overført til Herøy sentralskole. I forbindelse med omstruktureringen gikk Herøy kommune inn i en nedbemanningsprosess som fremdeles ikke er avsluttet og som er en direkte årsak til denne evalueringen. I budsjettvedtaket for 2009 har kommunestyret vedtatt at Herøy sentralskole skal redusere den pedagogiske bemanningen med 1,3 årsverk fra I perioden har antall årsverk til undervisning gått ned med 11,48 årsverk, noe som tilsvarer en reduksjon på 36,2 %. 6

7 Elevtallsutvikling Antall elever / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /09 Skoleår Figur 1: Oversikt over elevtallsutviklingen i Herøyi perioden I perioden har elevtallet i Herøy gått dramatisk ned fra i underkant av 320 elever til 190. Dette er en nedgang i elevtallet på 40 % på 24 år. Disse tallene er hentet fra GSI (Grunnskolens Informasjonssystem). Hvis vi ser fremover er det stor sannsynlighet for at elevtallet i Herøy skal ytterligere ned. Skoleåret Sum 2008/ / / / / / Figur 2: Elevtallsprognose i Herøy for perioden bygd på kjente fødselstall fra folkeregisteret per Denne prognosen er bygd på kjente elev- og fødselstall per , og viser at elevtallet skal ned med rundt 20 elever til. I tre av de siste seks årene er fødselstallet 15 eller lavere. Dette øker også sannsynligheten for at elevtallet vil nærme seg 150 i tiden etter

8 Herøy (Nordl.) Figur 3: Fremskrevne fødselstall hentet fra SSB sin prognose bygd på middels nasjonal vekst for perioden Fremskrevne fødselstall fra SSB, med alternativ middels nasjonal vekst viser en prognose der fødselstallene skal ytterligere ned. Dette kan vi verste fall bety at elevtallet skal ned mot 120 frem mot Lærertetthet Vi har sett på hvordan elevtallet har endret seg, og vil endre seg, men hvordan har dette påvirket lærerressursene? Som nevnt tidligere, har antallet undervisningsstillinger i Herøy også blitt redusert i perioden fra 2000 og fram til i dag. Følgende graf er laget med bakgrunn i tall hentet fra GSI, og viser endringen i antall årsverk til undervisningsstillinger i Herøy i perioden 2000 til Undervisningsstillinger i Herøy Å rsverk 15 Årsverk undervisningspersonale totalt - HS Årsverk undervisningspersonale totalt År Figur 4: Oversikt over endringer i antall årsverk til undervisningspersonalet for Herøy kommune sammenlignet med antall årsverk til undervisningspersonale på Herøy sentralskole i perioden Tallene er hentet fra GSI. Vi kan også se endringene i skolestrukturen ved at tallene for Herøy sentralskole er sammenholdt med tall for hele kommunen. Fra høsten 2008 er samtlige 8

9 undervisningsstillinger plassert ved Herøy sentralskole. Til tross for den relativt store nedgangen i årsverk til undervisning har ikke lærertettheten endret seg vesentlig i perioden. I KOSTRA-tallene er det særlig tre indikatorer som kan fortelle oss noe om endringene i forholdet mellom elevtall og antall undervisningsstillinger. Og det er: Elever per undervisningsrelatert årsverk som viser forholdet mellom elevtall og antall årsverk til undervisning. (Teller er antall elever i vanlig grunnskole og nevner er antall årsverk undervisningspersonale) Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 7. årstrinn Indikatoren viser beregnet gjennomsnittlig gruppestørrelse ved å se på forholdet elevtimer/lærertimer. (Teller fremkommer ved å multiplisere antall elever med timetallet på hvert trinn, og summere dette på kommunenivå. Nevner er det samlede antall timer lærerne underviser(med unntak av finsk og morsmålsopplæring)) Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til 10. årstrinn Beregnes som indikatoren over. Vi har valgt å sammenligne oss med Kommunegruppe 06, som er et gjennomsnitt av kommunene i gruppen der Herøy er plassert, og Alstahaug og Leirfjord. Alstahaug er valgt da vi har hatt en stor sentralisering av skoledriften i kommunen, og vil derfor kunne være sammenlignbar med en liten bykommune. Leirfjord er et annet ytterpunkt med en relativt desentralisert skolestruktur. Elever per undervisningsrelatert årsverk Herøy Elever /undervisningsrelatert årsverk KG06 Elever /undervisningsrelatert årsverk Alstahaug Elever /undervisningsrelatert årsverk Leirfjord Elever /undervisningsrelatert årsverk Figur 5: Oversikt over utviklingen av elever per undervisningsrelatert årsverk. Dette er en standard indikator fra KOSTRA-statistikken til SSB. Indikatoren viser at elevtallet per undervisningsrelatert årsverk har variert mellom 10,5 og 8,3 i perioden. Høsten 2008 ligger elevtallet per undervisningsrelatert årsverk (10,0) i underkant av nivået i Herøy kommune har i hele perioden hatt flere elever per årsverk enn gjennomsnittet i KG06, med unntak av 2006, da Herøy bare lå 0,3 over. 9

10 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. til 7. trinn Herøy gr 1-7 KG06 gr 1-7 Alstahaug gr 1-7 Leirfjord gr Figur 6: Oversikt over utviklingen av gjennomsnittlig gruppestørrelse i trinn (barnetrinnet) for Herøy kommune. Dette er en standard indikator fra KOSTRA-statistikken til SSB. Det siste fallet i elevtallet i Herøy kommune satte i gang for alvor fra høsten I perioden gikk gruppestørrelsen på barnetrinnet ned med nesten 3 elever. Høsten 2008 er virkningene av endringene i skolestrukturen blitt synlige og gruppestørrelsen på barnetrinnet øker med i overkant av 2 elever per gruppe, som er noe under 2003-nivå. Gjennomsnittet for Herøy (9,18) for hele perioden er så å si identisk med gjennomsnittet i KG06 (9,22). 10

11 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8. til 10. trinn Herøy Gr 8-10 KG06 Gr 8-10 Alstahaug Gr 8-10 Leirfjord Gr Figur 7: : Oversikt over utviklingen av gjennomsnittlig gruppestørrelse i trinn (barnetrinnet) for Herøy kommune. Dette er en standard indikator fra KOSTRA-statistikken til SSB. Skolestrukturen på ungdomstrinnet har vært sentralisert i Herøy i lang tid. Endringer i skolestrukturen har derfor ikke hatt noen innvirkning på gruppestørrelsen på ungdomstrinnet. Gruppestørrelsen har variert mellom 13,6 (2005) og 12 (2006) i perioden. Endringene er påvirket av endringer i elevtallet og endringer i undervisningsstillinger. Herøy kommune har gjennomsnittlig hatt større grupper på ungdomstrinnet per lærer i hele perioden enn KG06. Gjennomsnittet for perioden for Herøy er 13,02 og for KG06 er den 9,67. Endringene i perioden 2003 til 2008 har ikke ført til endringer i lærertettheten som avviker fra det som har vært gjennomført tidligere. Spesialundervisning I juridiske termer er spesialundervisning å anse som en rasjonert ytelse. Det vil si en rett som påvirkes av tilgangen på ressurser sett opp mot en elevs rett etter 5 i opplæringsloven. Endringer i ressurstilgang og skolestruktur vil derfor også kunne påvirke hvordan spesialundervisningen blir tildelt. Dette er en del av den undervisningsressursen som blir lagt ut på skolen og er med å påvirke blant annet lærertetthet. Vi har sett på to ulike indikatorer, forholdet mellom andel av undervisningstimer som gis som spesialundervisning og andelen av elever som får spesialundervisning. Vi mener at det også kan være interessant å se på hvordan den gjennomsnittlige tildelingen av timer per elev har utviklet seg i perioden. Tallmaterialet er hentet fra GSI. 11

12 Spesialundervisning % 8 6 Andel undervisningstimer til spesialundervisning Andel elever som har spesialundervisning År Figur 8: Oversikt over endringer i andelen elever som får spesialundervisning i Herøy i perioden sett opp mot andelen av undervisningstimene som går til spesialundervisning. Tallene er hentet fra KOSTRAstatistikken til SSB. Det ser ut som om variasjonene i andelen elever som får spesialundervisning og andelen av undervisningsressursene som brukes til spesialundervisning i stor grad følger behovene til elevene, da endringene i tallene ikke følger noen trend. Andelen elever som får spesialundervisning har variert mellom 6 8,7 % og andelen av undervisningstimer som går til spesialundervisning har variert mellom 7,5-13 %. 12

13 Gjennomsnittlig tildeling av timer til spesialundervisning 4,5 4 3,5 Undervisningstime/uke 3 2,5 2 1,5 1 0, År Figur 9: Grafen viser endringer i antallet timer til spesialundervisning per uke per elev i perioden Tallene er bygd på data hentet fra GSI. Oversikten over gjennomsnittlig tildeling av spesialundervisningstimer per uke per elev viser en villet og ønsket politikk. Det har vært arbeidet helt siden 2003 med å få en klarere profil på spesialundervisningen, og et klarere skille mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Dette har ført til at antallet elever som har spesialundervising har falt noe, og den gjennomsnittlige tildelingen har økt fra ca. 2,5 undervisningstimer per uke til i underkant av 4 undervisningstimer per uke. Vår vurdering er at ressursene til spesialundervisning i liten grad har blitt berørt av de strukturendringer som har vært gjennomført i kommunen. Kompetanse I St.meld.nr. 11 ( ) Læreren rollen og utdanningen står følgende føringer i forhold til lærere og kompetanse: Solid faglig kompetanse gir både trygghet og stolthet, og er nødvendig for å kunne differensiere opplæringen på en god måte. Faglig trygghet gir godt grunnlag for å vurdere elevenes faglige nivå og utvikling i forhold til kompetansemålene for faget. Faglig trygghet åpner også for en friere tilnærming til faget og et grunnlag for improvisasjon når det er nødvendig, slik at undervisningen kan varieres gjennom bruk av ulike arbeidsmåter og et bredt repertoar av læremidler. Solid fagkompetanse motiverer ofte for fortsatt faglig utvikling i yrket. For å sikre høy faglig kompetanse for å kunne tilsettes for undervisning i prioriterte fag i grunnskolen har departementet endret forskrift til opplæringsloven. Ideelt bør alle lærere ha formell kompetanse i de fagene de underviser i. 13

14 I skolen er læreren den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring, og langt viktigere enn for eksempel klassestørrelse og nivåspredning. Kompetanse er altså en svært viktig faktor i kvalitetsbegrepet i skolen. Det er viktig å se på hvilken kompetanse skoleverket i Herøy har tilgjengelig og ikke minst hvordan den blir brukt. Vi tar for oss registrert kompetanse i Herøy i inneværende skoleår og høsten 2009, og anvendt kompetanse slik den kommer frem i planene som er lagt så langt for neste skoleår. Registrert kompetanse Følgende oversikt viser antall lærere i Herøy som har studiepoeng og 60 eller flere studiepoeng i et undervisningsfag. Dette er kompetanse som skolen har til rådighet, men som ikke nødvendigvis blir brukt. Tallene i parentes er antatte endringer høsten 2009 ut fra de videreutdanningsløpene som lærere i Herøy tar stp stp. RLE 1 2 Norsk 1(2) 9(8) Matematikk 0(1) 9(8) Naturfag 2 1 Engelsk 0 5(7) Annet fremmedspråk 1 0(1) Samfunnsfag 6 2 Kunst og håndverk 2 5 Musikk 2 2 Mat og helse 0 4 Kroppsøving 1 1 Figur 10: Tabellen viser en oversikt over antallet lærere som har en utdanning i undervisningsfagene i skolen som tilsvarer studiepoeng og antallet lærere som har en utdanning på 60 studiepoeng eller mer. 14

15 Anvendt kompetanse Normal sett vil planene for neste skoleår være klare i månedsskifte mai/juni, men på grunn av ekstraordinære omstendigheter grunnet nedbemanning og evaluering av lærerressursene har dette arbeidet blitt forsert. Det er likevel ikke mulig å kunne få på plass et komplett bilde av hvilke lærere som skal ha hvilke fag på hvilke trinn, på grunn av uavklarte ting slik som permisjonssøknader, resultater fra eksamener osv. Følgende oversikt er derfor veiledende for hvilken kompetanse som blir brukt på det enkelte trinn. Høsten 2008 ble kompetansekravene for lærere i grunnskolen endret, men dette gjaldt bare nytilsatte lærere. De som er tilsatt i Herøy er tilsatt ut fra gamle forskrifter og oppfyller disse. Likevel bør vi ta hensyn til at Kunnskapsdepartementet mener at ideelt sett bør alle lærere har utdanning i de fagene de underviser i ved anvendelse av kompetanse og i arbeidet med kompetanseplaner for personalet i skolen RLE Norsk???? Matematikk Naturfag?? Engelsk Annet fremmespråk Samfunnsfag Kunst og håndverk? Musikk???? Mat og helse Kroppsøving? 0 29 studiepoeng studiepoeng 60 + studiepoeng Ikke avklart enda Trinnet har ikke faget Figur 11: Figuren viser nivået på formalkompetansen til lærere som skal undervise i det enkelte fag, slik forslaget til timeplan for skoleåret 2009/10 foreligger per april På grunn av uavklarte spørsmål rundt nedbemanning, permisjoner og annet er det ikke mulig å ha dette klart i alle fag. Der dette enda ikke er avklart er faget merket med blått. Tabellen bygger på kjent kompetanse per 1. mars 2009 og foreløpig undervisningsplan for Herøy sentralskole for skoleåret 2009/10. En viktig mangel ved oppsettet over er at realkompetanse ikke kommer frem. Det har betydning om en lærer har praktisert i faget over tid. Det er forskjell på om en lærer har tatt 60 studiepoeng i et fag for 20 år siden og aldri praktisert og om en lærer har tatt 15 studiepoeng for 20 år siden og har 20 års praksis i å undervise i faget. Dette er og faktorer som vil ha betydning for kvaliteten i kompetanse og undervisning. 15

16 Resultater En indikator på kvalitet i skolen som har vært mye omtalt i media er resultatene til elevene. Dette har vært debattert gjennom de nasjonale resultatene på undersøkelser som PISA og TIMMS. Når det gjelder lokale forhold har vi først og fremst resultatene fra eksamen og nasjonale prøver. Dette er i utgangspunktet resultater det er vanskelig å si noe om. Det første problemet i en analyse av resultater er det lave antallet elever i Herøy, som gjør at vi ikke kan få et stort nok elevtall til å få et representativt utvalg. Årlige variasjoner blir for store til å kunne tolke resultatene. I tillegg er ikke eksamensresultatene bare en vurdering av elevene, de avhenger også av kvaliteten på eksamensoppgavene og på sensorene, som kan variere fra år til år. Her følger en oversikt over resultatene i de skriftlige eksamenene i norsk, matematikk og engelsk i perioden Eksamensresultater i norsk ,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 Herøy Norsk Nordland Norsk Nasjonalt Norsk 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2001/ / / / / / /08 Figur 12: Oversikt over de skriftlige eksamensresultatene for Herøy i norsk sammenlignet med nivået nasjonalt og i Nordland fylkeskommune i perioden Dataene er hentet fra Utdanningsdirektoratet. 16

17 Eksamensresultater i matematikk ,5 3 2,5 2 Herøy Matematikk Nordland Matematikk Nasjonalt Matematikk 1,5 1 0, / / / / / / /08 Figur 13: Oversikt over de skriftlige eksamensresultatene for Herøy i matematikk sammenlignet med nivået nasjonalt og i Nordland fylkeskommune i perioden Dataene er hentet fra Utdanningsdirektoratet. 17

18 Eksamensresultater i engelsk ,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 Herøy Engelsk Nordland Engelsk Nasjonalt Engelsk 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2001/ / / / / / /08 Figur 14: Oversikt over de skriftlige eksamensresultatene for Herøy i norsk sammenlignet med nivået nasjonalt og i Nordland fylkeskommune i perioden Dataene er hentet fra Utdanningsdirektoratet. Eksamensresultatene i norsk har variert relativt mye i perioden, men i to av tre eksamener ligger Herøy på landsgjennomsnittet. I matematikk har ikke Herøy noen gode resultater å vise til, men det har vært en liten økning i perioden. Om dette skyldes tilfeldigheter eller målrettet arbeid er umulig å fastslå. Engelskfaget har kanskje de største variasjonene i perioden fra 0,2 over landsgjennomsnittet til 0,4 under. Nasjonale prøver har vært gjennomført to år på rad, men det var først høsten 2008 at de fikk sin endelige form. Resultatene fra år 1 og 2 er derfor ikke sammenlignbare. Vi velger derfor å se bort fra disse resultatene. Fra og med 2008 ble det innført en ny indikator i KOSTRA-tallene med gjennomsnittlige grunnskolepoeng. Dette er i praksis den gjennomsnittkarakteren elevene får i alle fag. Siden indikatoren er ny har vi ikke historiske data å sammenligne oss med, men Tom Wennemo har laget en interessant sammenstillinger som viser resultatene for kommunene i Nordland, og hvordan dette fordeler seg mellom kjønnene. 18

19 Grunnskolepoeng i gjennomsnitt for kommuner i Nordland 2008 Begge kjønn Gutter Jenter 50 Poeng Evenes - 26 Rødøy - 29 Vågan Flakstad - 14 Hadsel Gildeskål - 22 Værøy - 12 Hemnes - 68 Sørfold - 36 Nesna - 30 Bindal - 10 Bodø Meløy - 95 Beiarn - 17 Hamarøy - 22 Tjeldsund - 17 Brønnøy Vega - 19 Vestvågøy Dønna - 23 Grane - 25 Narvik Tysfjord - 33 Lurøy - 21 Vefsn Leirfjord - 32 Sømna - 46 Steigen - 42 Saltdal - 70 Rana Herøy - 26 Andøy - 61 Lødingen - 32 Sortland Hattfjelldal - 22 Ballangen - 44 Fauske Alstahaug Øksnes - 59 Bø - 35 Moskenes - 9 Røst - 18 Træna - 5 Vevelstad - 6 Kommune og antall elever i 10. trinn 1. oktober 2007 Figur 15: Oversikt over fordelingen av grunnskolepoeng for kommunene i Nordland per oktober 2007 utarbeidet av Tom Wennemo. Grunnlagsdataene er hentet fra KOSTRA-statistikken til SSB. Oversikten viser at Herøy kom på en 31. plass i Nordland, og at vi har et relativt stort sprik i karakterene mellom kjønnene. Endringer høsten 2009 Til syvende og sist handler denne rapporten om konsekvensene av endringene av lærerressursene ved Herøy sentralskole fra høsten Da er det viktig å kunne slå fast hvilke endringer som faktisk vil komme til å skje. Det er også viktig å se dette opp mot endringer i elevtall som er den viktigste forutsetningen for ressursinnsatsen i skolen. Følgende tabell viser fordelingen av lærerressursene ved Herøy sentralskole fra høsten 2005 til høsten Tallene er årsverk der 100 er lik ett årsverk. Utr og btr viser årsverk til undervisning inkludert delingstimer. Spesped. Btr og utr viser årsverk til spesialundervisning ved henholdsvis barnetrinnet og ungdomstrinnet. Oppf. Spu er undervisningsressurser til oppfølging av spesialundervisning uten elever. Elevr/kl.råd. er ressurser som settes av til elevråds- og klasserådsarbeid. Kontl. Er årsverk som går til kontaktlærerfunksjonen Senior er ressurser som settes av i forhold til seniortiltak som ligger i tariffavtalen. Trinnl. Er ressurs som brukes til administrasjonstid for trinnledere Adm. Består av funksjonene som er listet opp i rubrikken Adm. Under. 19

20 Annet er en sekkepost der ting som ikke er dekket av de andre funksjonene. I rubrikken Annet under vises noen av tiltakene denne ressursen har blitt brukt til i perioden. Skoleår elevtall Utr Btr Spesp. btr Spesp. utr Oppf. spu Elevr. /kl.råd Kontl. Senior Trinnl. Adm Annet Sum 05/ / / / / Adm: Annet: Rektor Skolebibliotek Undervisningsinspektør Ammetid Rådgiver Hovedtillitsvalgt s-team Frikjøp klubbleder Sosiallærer Fast vikar IKT No-2 Leksehjelp Prosjektstilling Den kulturelle skolesekken Figur 16: Oversikt over endringene i årsverk til undervisningsstillinger ved Herøy sentralskole i perioden kategorisert i undergrupper. Dataene er hentet fra arbeidstidsavtalene til den enkelte lærer ved Herøy sentralskole i perioden. Beskrivelsene av kategoriene adm. Og annet er bygd på arbeidsoppgaver og annet som har vært innarbeidet i arbeidsavtaler i perioden. Herøy sentralskole vi gi elevene det samme timetallet skoleåret 2009/10 som det som ble gitt skoleåret 2008/09. Likevel vil stillingsressursen til barnetrinnet reduseres med ca. 30 %. Dette går utover delingstimer på trinnet, men kompenseres noe ved at 1. trinn styrkes med en ekstra lærer. Ressursene som har vært brukt til klasseråd som ikke er lovpålagt tas bort. Sosiallærerfunksjonen blir lagt inn i stillingen til rådgiver og går ut som egen funksjon. Leksehjelpfunksjonen slik den er organisert i dag forsvinner, men i stedet settes det av fem minutter av hver undervisningstime som skal brukes til elevveiledning, arbeidstimer, leksehjelp og lignende. I henhold til avtaleverket skal arbeidsgiver sette av tid til å drive fagforeningsarbeid. Dette har vært gjort ved at hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet har fått en ressurs tilvarende en 10 % stilling. Dette tas bort, i stedet setter arbeidsgiver inn vikar når det er behov når tillitsvalgte må være borte. Vurdering Jamfør arbeidsordren fra kommunestyret skal vi evaluere de gjennomførte tiltak med formål å få fram om lærerressursene er tilpasset de faktiske behov Gjennomførte tiltak I perioden 2001 til 2009 er det i utgangspunktet to ulike kategorier tiltak som er gjennomført. Det ene er endringer i stillingshjemlene i skolen, der antall årsverk til undervisning er redusert med bakgrunn i synkende elevtall, og kommer frem via de vedtatte budsjetter. Hovedårsaken til disse endringene er å ha en rasjonell drift og en hensiktsmessig utnyttelse av ressursene. 20

21 Den andre kategorien tiltak som er gjennomført er større strukturelle endringer som har medført at skoler har blitt lagt ned. Ut fra de fakta som foreligger mener vi at det ikke er mulig å si noe konkret om hvilke innvirkning endringstiltakene har hatt på kvaliteten av undervisningen i skolen. Det som i hvert fall kan slås fast er at Herøy kommune har en meget rasjonell drift innen skoleverket der det ikke er mulig å sentralisere driften ytterligere. Vi mener også at det etter de vedtatte kutt fra høsten 2009 ikke er mulig å rasjonalisere driften ytterligere med samme elevtall uten at det vil gå ut over kvaliteten på undervisningsarbeidet. En viktig faktor som påvirker kvaliteten i undrevisningen er de marginale vikarressursene i skolen. Dette fører til at det i de fleste sammenhenger ikke settes inn vikar for lærer nummer to i klasserommet. Fra høsten 2009 vil Herøy sentralskole ha økte utfordringer på det spesialpedagogiske området. Dette fører til at assistentressurser som i dag er knyttet opp mot gruppedeling i praktisk-estetiske fag, i stedet vil bli prioritert til å dekke et omsorgstilbud for elever med spesielle behov. Dette vil føre til en lavere voksentetthet i de praktisk-estetiske fagene fra høsten De faktiske behov Hva er så skolens faktiske behov for skoleåret 2009/10? Dette er et svært vanskelig spørsmål å besvare, og vil i alle tilfeller bygge sterkt på en skjønnsvurdering. En måte å forenkle vurderingen på er å anta at skolen har ressurser som dekker de faktiske behov i inneværende skoleår. Dersom denne antakelsen er korrekt trenger vi bare å vurdere konsekvensene av endringene i bemanningen for høsten 2009 og se på hvordan de påvirker driften i skolen. Ut fra dialog med skolen og kjente nasjonale føringer kan vi si at skolen har følgende nye utfordringer til høsten: Skolen vil få inn nye elever med kjente behov for spesialundervisning Staten legger opp til at begynneropplæringen skal styrkes ved økt lærertetthet. Elevtallet ved skolen endres ikke vesentlig Det er et større fokus på lærerens formelle kompetanse Ut fra den foreløpige timeplanen for neste skoleår vil en reduksjon i bemanningen få konsekvenser for: Undervisningsressursene ved barnetrinnet som går ned med ca. 3 % Ressursene til spesialundervisning ved barnetrinnet reduseres med ca. 3 % Ressursene til spesialundervisning ved ungdomstrinnet som går ned ca. 10 % Organiseringen av elevrådsarbeidet som endres Den administrative organiseringen ved skolen, der funksjonene som sosiallærer og rådgiver slås sammen Organiseringen av tilbudet om leksehjelp 21

22 Disse utfordringene vil skole møte ved å: Endre organiseringen av skoledagen. Det settes av en pott på 5 minutter av hver undervisningstime, som skal brukes til individuell elevveiledning, leksehjelp, planarbeid med mer. Prioritere assistentressursene ved skolen i sterkere grad mot omsorg og spesielle behov enn tidligere. En tydeligere dreining av innsatsen inne spesialpedagogikk mot tidlig innsats og et tydeligere skille mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Utarbeide en klarere profil på bruken av ressurser til videre og etterutdanning i skolens plan for kompetanseutvikling. Konklusjon Ut fra de kjente behov skolen har og de løsninger skolen har skissert på utfordringene fra høsten, mener vi at skolen har tilstrekkelige rammebetingelser for å ha en god og forsvarlig drift i budsjettåret En reduksjon av undervisningsstillingene i skolen vil likevel kunne påvirke graden av kvalitet i undervisningsarbeidet i skolen, avhengig av i hvilken grad skolen klarer å tilpasse seg en ny situasjon gjennom gode utviklingsprosjekter og endring av praksis. Det er viktig at skolen lykkes i læreplanens pålegg om å være en lærende organisasjon. Dette bør og kan skje gjennom en sterkere satsing på kompetanse både hos ledelsen og den enkelte lærer ved Herøy sentralskole. Dersom det skulle bli mulig å tildele skolen mer ressurser anbefaler vi at disse brukes til å styrke spesialundervisningen og lærertettheten på trinnene. Dersom det er mulig bør også vikarressursen styrkes. 22

23 Vedlegg Uttalelser fra Utdanningsforbundet og FAU er vedlagt dette dokumentet. 23

24 Uttalelse fra Utdanningforbundet Utdanningsforbundet Herøy v/åge Johansen 8850 Herøy UTTALELSE EVALUERING LÆRERRESSURSER. Bakgrunn for evalueringen er kommunestyrevedtak fra desember 2008: Med bakgrunn i endringer av skolestrukturen ber kommunestyret rådmannen evaluere de gjennomførte tiltak med formål å få fram om lærerressursene er tilpasset de faktiske behov. Evalueringen forventes ferdig innen 1. april Når det gjelder reduksjon av stillinger, ca 130%, vil kommunestyret komme tilbake til saken når evalueringen er ferdig. Fra skoleåret 2008/2009 til 2009/2010 vil det ikke være stor endringer i elevtallet ved skolen. Klassetallet vil være det samme, og vi vil få en økning i spesialundervisning. Vi har en del tunge kasus som er svært ressurskrevende. I de siste årene er timetallet på barnetrinnet i flere omganger økt, og skole har også blitt pålagt en del nye oppgaver. I tillegg kan det se ut til at forsterket opplæring i norsk og matematikk på trinn vil bli lovfestet. På bakgrunn av disse fakta, vil vi peke på følgende: Innenfor dagens ressurser greier vi å ha det vi mener er: 1. En forsvarlig størrelse på elevgruppene. 2. En tilfredsstillende kvalitet på spesialundervisning og tilpasset undervisning. 3. Et godt tilbud om leksehjelp til mellomtrinn og ungdomstrinn. 4. Et godt faglig tilbud til elevene. 5. Vi kan til en viss grad bruke assistenter til å avhjelpe adferdsmessige og sosiale problem inne i den enkelte klasse. Det som vi mener er negativt innefor dagens ressurser er: 1. Etter hvert som vi blir færre og færre lærere innsnevres mangfoldet. 2. Et lavt vikarbudsjett gjør at tilbudet til elevene ved fravær blir dårligere. 3. Færre tolærere gir en mindre fleksibel organisasjon. 4. Noen organisatoriske grep innefor spesialundervisningen er ikke heldig. Behov framover: 1. Et antall timer til leksehjelp. Dette er ikke lovpålagt, men en viktig faktor for å utjevne sosiale ulikheter. 2. Fra høsten vil det begynne ca 20 elever i første klasse. Dette krever to pedagoger. 3. En økning av spesialundervisning. 4. Flere tunge kasus som krever mye ressurser. 24

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012 Tall fra GSI 2012/13 Fylkesmannen i Telemark Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 &13 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 &13 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 &13 Arkivsaksnr.: 11/13022-3 Dato: 21.10.2011 HØRINGSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OM INNFØRING AV NASJONALE BESTEMMELSER OM LÆRERTETTHET

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2012/3754-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall Fosnes 2012-2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp Kick-off VUVF - Ungdata 26. august 2015 Sita Grepp Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver

Detaljer

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Høstkonferansen 2017 Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Nytt kapittel 9a i opplæringslova Et trygt og godt læringsmiljø Formålet er: Styrke rettighetene til elever

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

GSI , endelige tall

GSI , endelige tall GSI 2010-11, endelige tall Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall og lærertetthet... 2 Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter... 2 Spesialundervisning... 2 Fremmedspråk...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/3068-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Skolenes årstimer 2014/2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Fordeling av strandsoneareal i Nordland

Fordeling av strandsoneareal i Nordland Fordeling av strandsoneareal i Nordland Selv om Nordland har en lang kystlinje, er det bare deler av strandsonen langs sjøen som er tilgjengelig for friluftsliv og ferdsel. Det er imidlertid også disse

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger

Detaljer

Formannskap

Formannskap LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Bjørn Henriksen Møtedato Formannskap 15.05.14 Saknr. Tittel: Saknr. Tittel: 38/14 Rammetimetallstildeling - skoleåret 2014/2015.

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3502-1 Dato: 22.04.15 KRAV OM HØYERE LÆRERTETTHET I DRAMMENSSKOLEN â INNSTILLING TILBYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Detaljer

Første tildeling skjønnsmidler 2014

Første tildeling skjønnsmidler 2014 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 25.09.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland Klimaskogprosjektet Planting for klima på nye arealer i Nordland Kommunekonferanse om dialog og samarbeid innen landbruk og reindrift 14/4-2016 Prosjektleder Asgeir Jordbru Bakgrunn Regjeringen vil: Øke

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2014 Foto: Fotolia Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 3 Årsverk til

Detaljer

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato:

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato: Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune 2016 Saksnr. 16/3900 Journalnr. 15340/16 Arkiv A20 Dato: 27.10.2016 Sammendrag Rakkestadskolen har hatt stor vekst fra 2009 til 2015. Andel årsverk har økt fra

Detaljer

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Kjennetegn på mange kommuner Små «alle kjenner alle» Befolkningsnedgang Liten kapasitet Plankompetanse mangler til dels Ønsker å bevare optimismen planlegger

Detaljer

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune Ungdata: Resultater fra Meløy kommune 22.05.2015 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Meløy Deltakelse: Tidspunkt: Uke 12-13 Klassetrinn: 8.-10. Antall elever deltok: 226 = Svarprosent: 87 Viser resultater

Detaljer

Byrådssak 165/15. Svar på innbyggerforslag - Krav til norm for gruppestørrelse i skolen ESARK

Byrådssak 165/15. Svar på innbyggerforslag - Krav til norm for gruppestørrelse i skolen ESARK Byrådssak 165/15 Svar på innbyggerforslag - Krav til norm for gruppestørrelse i skolen LIGA ESARK-0183-201434236-10 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har 05.01.15 mottatt innbyggerforslaget «Krav til

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

Foreløpige GSI-tall 2009

Foreløpige GSI-tall 2009 Foreløpige GSI-tall 2009 Sammendrag Innledning Foreløpige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 11.12.09. Tallene er foreløpige og må derfor brukes med forsiktighet.

Detaljer

3. fordeling skjønnsmidler 2013

3. fordeling skjønnsmidler 2013 Fylkesmannen i t~ NORDLAND - L4~-~t 4/~. ~/jj~/~ ~ Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: frnnojmy@fylkesmannen.no TIf: Vår ref: 2012/4225 Deres ref: Vår dato: 21.06.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger:

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger: Vedlegg 1. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Født 02 03 04 05 06 07 Sulitjelma 4 5 5 7 7 2 Finneid 14 21 13 16 13 22 Hauan ( 1 ) 14 ( 1 ) 13 ( 2 ) 14 (2) 16 15 ( 3) 15 Vestmyra(sentrum)

Detaljer

Omstillingsutvalget. Bjørn Erik Olsen

Omstillingsutvalget. Bjørn Erik Olsen Omstillingsutvalget Foto: Foto: Thor-Wiggo Bjørn Erik Olsen Skille Bakgrunn for omstillingsutvalget Som følge av elevtallsreduksjon og tiltak i økonomiplan 2015-2018 vil det måtte skje omstillinger i utdanningssektoren

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-3 Dato:07.01.2015 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Ingen. Sammendrag: Denne saken inneholder

Detaljer

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi Trond Hjelmervik Hansen, Bodø 26.10.16 Hovedpunkter Kommuneøkonomi og demografikostnader Kostnadsnøklene Herunder effekt av gradert basis/strukturkriteriet

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato 29.05.12 Referanse Vår saksbehandler Bjørn H. Henriksen Unntatt offentlighet.: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Presentasjon på Kommuneøkonomikonferansen i Nordland 12.6.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk

Detaljer

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016 Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene Bodø, 1. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Behandling i Komite Levekår

Behandling i Komite Levekår Behandling i Komite Levekår - 30.11.2011 Ole Andreas Aftret (H) foreslo: Alternativt forslag til rådmannens pkt. 2: At departementet sentralt ser at størrelse på elevgrupper i skolen er blitt større enn

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

OPPFØLGING AV INNBYGGERFORSLAG KRAV TIL NORM FOR GRUPPESTØRRELSE I ASKØYSKOLEN

OPPFØLGING AV INNBYGGERFORSLAG KRAV TIL NORM FOR GRUPPESTØRRELSE I ASKØYSKOLEN OPPFØLGING AV INNBYGGERFORSLAG KRAV TIL NORM FOR GRUPPESTØRRELSE I ASKØYSKOLEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 20.05.2015 Kommunestyret 18.06.2015 Saksbehandler:

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Framskriving er en framskriving (beregning) gjort på bakgrunn av statistiske data for en periode (historiske trender). Framskrivingen forutsetter at

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2016/4014-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Skolenes årstimer 2016/2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Bodø den 3. oktober 2013 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter Organisering

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Lærertetthet i grunnskolen

Lærertetthet i grunnskolen Temanotat 2005/2: Lærertetthet i grunnskolen Utarbeidet av avdeling for utredning i Utdanningsforbundet Temanotat 2005/2 Lærertetthet i grunnskolen Utarbeidet i avdeling for utredning Saksansvarlige: Paul

Detaljer

Saksframlegg. NY LOVFESTET PLIKT TIL TIDLIG INNSATS I NORSK ELLER SAMISK OG MATEMATIKK PÅ TRINN I GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.

Saksframlegg. NY LOVFESTET PLIKT TIL TIDLIG INNSATS I NORSK ELLER SAMISK OG MATEMATIKK PÅ TRINN I GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr. Saksframlegg NY LOVFESTET PLIKT TIL TIDLIG INNSATS I NORSK ELLER SAMISK OG MATEMATIKK PÅ 1. - 4. TRINN I GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 09/46445 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Detaljer

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Kompetansekrav for lærerstillinger Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Rettsgrunnlag 1 Opplæringslova 10-1; Kompetansekrav for undervisningspersonell Opplæringslova

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra 01.08.2007 A.1 Omfang, varighet og oppsigelsesfrist Parter: Tingvoll kommune og Utdanningsforbundet. Avtalen er inngått

Detaljer

Saksfremlegg. 2. Forslag om å lovfeste plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på årstrinn

Saksfremlegg. 2. Forslag om å lovfeste plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på årstrinn Saksfremlegg Saksnr.: 08/3153-2 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVE OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN Planlagt behandling:

Detaljer

Uttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven - nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen

Uttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven - nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9114-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Uttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven - nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/3177-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall 2011-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling Grunnskolene

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 Byggingen av nye Solberg skole er godt i gang. Innflytting mars 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A20 Saksmappe: 2008/2791-0 Saksbehandler: Ivar Vereide Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i Molde kommune 2012 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Drift-

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 085/11 Kommunestyret 14.12.2011 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post A00, &00 Guro Harboe Ur 08/175 11/22756 HØRINGSUTTALELSE ANG LÆRERTETTHET I GRUNNSKOLEN

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Generell utfordring og status - En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? - Hvordan måle effekten av spesialundervisning? Orkdal/Øy-regionen,

Detaljer

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune.

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trine Fåkvam Tlf: 75 10 12 03 Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 09/2802-1 HELDAGSSKOLE Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. Begrunnelse:

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. GSI 2009/2010, endelige tall Sammendrag Innledning Endelige tall fra grunnskolenes informasjonssystem er nå klare. Tallene er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 28.04.10. Alle tall og beregninger i dette

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer