Budsjett Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014"

Transkript

1 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

2 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering Investeringsbudsjett Driftsbudsjett Betalingssatser Skattesatser Statstilskudd til investeringsprosjekt Statstilskudd til driftstiltak Nye stillinger Låneopptak Tilskudd til lag og organisasjoner Merknader Ansvar... 55

3 2 Innledning tar utgangspunkt i Økonomiplan , som ble vedtatt i sak 36/14 den 17. juni viser en reduksjon i driftsnivået fra Det er funnet rom for få nye driftstiltak i Utskriving av eiendomsskatt 2015 gir en anslått inntekt på kr ,-, med videreføring av samme promillesats, noe som gjør det mulig å videreføre ønsket driftsnivå. Kommunens handlefrihet er under sterkt press og nivået på netto driftsresultat er ikke tilfredsstillende. Vedtatt utvidelse av Siljan sykehjem er innarbeidet, men finansutgiftene er ikke innarbeidet i budsjett En realøkning i rammetilskuddet på 0,3 % i statsbudsjettet var som forventet og medfører en videreføring av dagens inntektsnivå. Skatteveksten i kommunesektoren er i ferd med å flate ut. Det er derfor lagt til grunn en beskjeden skattevekst. Budsjettet balanserer med kr ,- hvorav drift er kr ,- og investeringer kr Rådmannen legger frem et budsjett med et negativt netto driftsresultat på kr ,-. Korrigert for negativt premieavvik ligger resultatet om lag i balanse. En befolkningsnedgang på 3 % de siste årene gir mindre rammetilskudd. Det resulterer i at det ikke er handlingsrom for uforutsette utgifter og det planlagte netto driftsresultatet fra økonomiplanen for 2015 er disponert. Investeringsnivået er høyt også i 2015 særlig på grunn av prosjektet «Utbygging av Siljan sykehjem». Store deler av investeringene i 2015 finansieres med lånemidler. Vedtatte investeringer i 2014 som ikke er påbegynt eller ferdigstilt forventes overført til budsjettet for Styrking av bemanningen innen fysioterapi er innarbeidet, mens ledige stillinger på NAV og på avdeling for Samfunn holdes vakante. Prognosene for lønnsveksten i 2014 er 3,3 %, og det er tatt høyde for en slik utvikling av lønnsnivået. Det er ikke kompensert for øvrige økte utgifter som følge av prisøkninger. VAR-avgiftene vil få noen justeringer i Det samme gjeler barnehage og SFO. Byggesaksgebyrer økes for å tilpasses nivået i de øvrige Grenlandskommunene. Øvrige betalingssatser justeres kun for prisvekst. Budsjettet er utarbeidet etter forskrifter for årsbudsjett fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i kommuneloven, og tilfredsstiller de formalkrav som stilles. Siljan den 3. november 2014 Jan Sæthre Rådmann Hanne Winberg Økonomisjef

4 3 Investering Investeringer i anleggsmidler er lagt inn med kr ,-. Prioriterte prosjekter i økonomiplanen er innarbeidet. Investeringsprosjektene er finansiert i tråd med vedtatt økonomiplan. Det er innarbeidet finansutgifter for lånefinansierte prosjekter i Informasjonsteknologi Det er lagt inn midler til investeringer hos IKT drift i Skien i samband med innføring av felles AD med Skien og Bamble kommuner. I tillegg er det lagt inn noen midler til å følge opp tiltak i e-siljan, herunder nettbrett til nye politikere Administrasjonslokaler Det er lagt inn kr ,- til å ferdigstille oppgradering av branntekniske anlegg på kommunale bygg Pensjon Det er lagt inn midler til egenkapitaltilskudd til KLP IKT i grunnskolen Det er lagt inn kr ,- til å videreutvikle informasjons- og kommunikasjonsteknologien i barnehagen og grunnskolen i medhold til handlingsplanen for IKT i grunnskolen Skolelokaler Det det lagt inn kr ,- til opprusting og anskaffelse av nytt inventar i gymsalen ved Siljan ungdomsskole. I tillegg er prosjektet Ventilasjonsanlegg ved Midtbygda skole lagt inn med kr , Sykehjem Det er innarbeidet midler til utvidelse av sykehjemmet på kr ,-. 50 % prosjektlederstilling er også lagt inn her. Kommunen forutsetter investeringstilskudd fra staten på mellom % av investeringsutgiftene Boliger til utleie Det er lagt inn kr ,- til kjøp av flyktningeboliger Drift av kommunale veier Det er lagt inn kr til opprusting av kommunale veger Siljan sentrum Det er lagt inn kr ,- til prosjektet Siljan sentrum Kulturaktiviteter Det er lagt inn kr ,- til utskifting av utstyr på lekeplasser 2830 Startlån Det legges ikke inn opptak av nye startlån i Kommunen har ubrukte lånemidler stående. For ytterligere kommentarer og beskrivelser av prosjektene vises det til økonomiplan

5 4 Drift Brutto driftsutgifter (uten finanskostnader) øker med 2,8 % til kr ,- fra opprinnelig budsjett Dersom vi sammenlikner utgiftsnivået med regnskap 2013 ligger det på samme nivå. Økning i lønnsutgifter er hovedårsaken til at utgiftene øker. Driftsnivået er redusert i 2015 ved at enkeltstillinger er tatt ut og andre stillinger er holdt vakante. Pensjonsutgiftene går noe ned i Som følge av endret amortiseringstid på pensjonskostnadene forventes det også at premieavviket ikke vil variere så mye fra år til år fremover. Negativt premieavvik i 2015 er dekket opp ved bruk av disposisjonsfond. Det er lagt til grunn et fortsatt lavt rentenivå på gjennomsnittlig 2,5 % i budsjettet for Det er lagt inn finansutgifter på nye låneopptak fra 2014 med et nettobeløp. Finansutgifter for låneopptak 2015 er ikke innarbeidet. For å kunne videreføre et akseptabelt driftsnivået fra 2014 har det ikke vært mulig å opprettholde kommunens handlefrihet på ønsket nivå. Netto driftsresultat er negativ, Korrigert for negativt premieavvik ligger resultat omkring null. Dette vil si at budsjettet ikke inneholder noen buffer for uforutsette utgifter gjennom året. Regjeringens forslag til statsbudsjett er i tråd med det som ble varsel i kommuneproposisjonen i mai. For Siljan kommune gir kommuneopplegget for 2015 en videreføring av inntektsnivået for 2014 med en realøkning på 0,3 % i rammetilskuddet. Kommunen får ikke del i økte frie inntekter på 1,4 % da vi har hatt en befolkningsnedgang som slår sterkt ut i inntektssystemet. Denne virkningen utgjør isolert dette en nedgang på kr ,-.Regjeringens forventede skatteøkning og dermed inntektsutjevning er lagt til grunn i budsjettforslaget. Avdelingenes rammer er ytterligere nedjustert i 2015 ved at ledige stillinger er holdt vakante i tillegg til de reduksjonene i ressurser som ble vedtatt i økonomiplanen. Dette medfører at større uforutsette hendelser gjennom året vanskelig kan dekkes innenfor eget budsjett, og presset på de ansatte øker. Dekningsgraden for de kommunale avgiftene er 100 %. Prisnivået endres noe i Slamavgiften øker med 50 % mens vann og avløpsgebyret øker med 4 %. Renovasjonsgebyret øker med 15 % til «gammelt» nivå. Når det gjelder de ulike byggesaksgebyrene vil disse øke til samme nivå som i de øvrige Grenlandskommunene, se eget gebyrregulativ. Skattøret for 2015 er redusert til 11,25 %. Siljan kommunes skatteanslag for 2015 er økt med 1,6 % som ligger noe under det varslede nivået i statsbudsjettet. Satsen for eiendomsskatt på verker og bruk og næring er foreslått til 7 mens satsen for boliger og fritidseiendommer foreslås til 4. Brutto finansutgifter utgjør kr ,-. Netto finansutgifter er kr ,-, og innebærer en økning på kr ,- fra opprinnelig budsjett 2014, dette som følge av nye låneopptak.

6 5 Administrasjon Alle kjente driftsutgifter til kommunens sentrale IT-driftssystemer er budsjettert. Det gjøres oppmerksom på at drift av lønn, personal og faktureringssystem ikke ligger inne da vi fortsatt er i prosjekt i samband med nye systemer også i Midler til kompetanseheving er foreslått videreført uten endringer. Det er flere, relativt kostbare utdanningsløp iverksatt. Det er derfor behov for midlene, som i hovedsak kommer tjenesteområdene til gode. Kr ,- til omstillingsmidler i samband med sykefraværsarbeid i organisasjonen er videreført i budsjettforslaget. Det foreslås en kommunale rammeoverføringer på kr til Siljan kirkelige fellesråd for Dette er i tråd med økonomiplanen men kr ,- lavere enn forslaget fra fellesrådet. NAV Det er gjort noen endringer i budsjett 2015 i forhold til budsjett Introduksjonsstønad må økes med kr ,- pga mange voksne flyktninger med rett på introduksjonsstønad. Vernede bedrifter må økes med kr ,- pga en «tung» bruker med såkalt «dobbeltplass». Økonomisk hjelp til flyktninger må holdes på dagens nivå pga innføring av «flyktningestipend». Ledig kommunal stilling på NAV Siljan holdes vakant i Oppvekst Det er gjort noen større endringer i budsjett 2015 i forhold til Disse følger i all hovedsak føringene lagt i økonomiplan , og er følgende: Barnehagen Helårseffekt av reduksjon 1 pedagog 3 fagarbeidere Barnehage kr ,- (fordelt på lønn, KLP og AGA) Reduksjon i betaling til private barnehage i andre kommuner kr ,- Grunnskolen Helårseffekt reduksjon 50 % pedagog SUS kr ,- (fordelt på lønn, KLP og AGA) Helårseffekt av styrking med 1,3 pedagogstilling på Midtbygda lagt inn som økning med kr ,- (fordelt på lønn, KLP og AGA) Avvikle ordningen med leirskole barneskole. Reduksjon på kr ,- SFO Økning i inntekter i SFO er lagt inn på kr ,- Felles grunnskole og forebyggende arbeid Redusere 100 % administrativ stilling med 8/12 virkning i 2015, kr ,- (fordelt på lønn, KLP og AGA) Legge ned SLT/jentegruppene. Reduksjon på kr ,- Endringer i forslag til budsjett 2015 som ikke kommer fram i økonomiplan Det er lagt inn en økning på til sammen kr ,- på Grunnskole. Dette er delvis økning i kontingenter så som MOT og et resultat av generelt økte priser på undervisningsmateriell o.l. Dette er det ikke funnet rom for i rådmannens salderte budsjettforslag. Det er lagt inn en økning på kr ,- på funksjon PP-tjenesten. Dette er til innkjøp av Wisc IV en oppgradering av testverktøy og til økning i lisenser og opplæring av ansatte i fagsystem. Dette er det ikke funnet rom for i rådmannens salderte budsjettforslag.

7 6 Det er lagt inn en økning på kr ,- på Voksenopplæringa. Kr ,- er til kopimaskin. Kr ,- er lønn og sosial utgifter til 50 % stillingsøkning. VO har nå så mange deltakere på så mange ulike nivå at det er behov for både økt administrasjonstid til leder(20 %) og økt undervisningspersonale (30 %). Det er det ikke funnet rom for stillingsøkning i rådmannens salderte budsjettforslag. Det er lagt inn en økning på kr ,- på SFO. Barnetallet i SFO har økt fra 66 til 89. Det er allerede satt inn en 25 % ekstra ressurs i SFO uten budsjettdekning for Det er behov for å videreføre denne 25 % ressursen. Dette er det ikke funnet rom for i rådmannens salderte budsjettforslag. Arten omsorgslønn under Habilitering er styrket med kr ,- Dette er gjort ved budsjettjusteringer innen funksjonen og ved å overføre kr ,- fra Barnevern. Dette vil dette allerede kjente tiltak for omsorgslønn. Dette er etter den justeringen som ble gjort etter kommunestyrevedtak, hvor alle mottakere har fått redusert tilbud med fra 8 til 4 timer i uken. Det er lagt inn kr ,- i ekstra lønnsmidler på Barnevern. Dette er overføringer fra staten til økt stilling. Beløpet synes og i inntektssiden på samme funksjon. Det er lagt inn kr ,- i økning på Saga 15. Dette med bakgrunn i økt behov for avlastning etter søknad og vedtak o Det er behov for % økning i stillingsressurs i den nye turnusen. o Det er behov for 17 % økning i administrasjonsressurs. Samlet tid til administrasjon 25 % o Det er lagt inn noe økning i vikarbudsjettet for avvikling av ferie Det er det ikke funnet rom for økt administrasjonsressurs i rådmannens salderte budsjettforslag. Det jobbes med å finne en alternativ organisering av denne virksomheten. Det er lagt inn kr ekstra på inntektssiden på Kulturskolen. Annet Det er ikke lagt inn en økning i vikarutgifter i barnehagen. Belastningen blir stor og kan føre til økt sykefravær. Det forslås økte betalingssatser i SFO. Det foreslås økt matbetaling i barnehagen. Fra kr 300,- per mnd. til kr. 400,- per mnd. Som følge av endring av makssatsen for barnehagebetaling øker egenbetalingssatsen til kr 2.580,- pr mnd og samlede inntekter fra brukerbetaling er dermed økt. Helse Avdelingens budsjettforslag tar mål av seg til å møte de faglige utfordringer regjeringen lanserer i sitt budsjettforslag. Samtlige føringer i økonomiplan er fulgt opp. I henhold til denne har avdelingen måttet redusert sitt driftsnivå betydelig sett i forhold til 2014 budsjettet. Dette vil gi spesielt sykehjemmet og bofelleskapet driftsmessig større utfordringer å løse. I tråd med samhandlingsreformen intensjoner forventes det mer aktiv forebyggende pasientbehandling i kommunen og i enkelte interkommunale tiltak. Likeså vil resultatet av den pågående gjennomgang av sykehusstrukturen i Telemark være en viktig premissleverandør for kommende kommunale behandlingstilbud. Et utviklingstrekk er at tjenester som sykehuset gir, eksempelvis innenfor kols og palliasjon nå i større grad vektes over til kommunene med en økonomisk finansieringskostnad. Avdelingen har derfor initiert og igangsatt flere fagspesifikke tilbud/ kurs og undervisning, blant annet innen kols og diabetesfagområdet, hverdagsrehabilitering, styrke og balansetrening, fallforebygging, inn på tunet for hjemmeboende demente. Som et prøveprosjekt i samarbeid med den frivillige organisasjonen Lions deles

8 7 det ut gratis strøsand til alle eldre i kommunen som et konkret fallforebyggende tiltak. Dette er gode forebyggende tiltak en ønsker å videreføre og som på sikt vil kunne gi mindre press på tjenestene. Det er i budsjettfremlegget lagt inn forslag om 60 % stillingsøkning fysioterapi og 20 % økning driftstilskudd for psykomotorisk fysioterapi. En riktig dimensjonert fysioterapitjeneste er helt avgjørende for å kunne motta og behandle ferdigbehandlede pasienter fra sykehus og drive aktiv forbyggende arbeid. Kostnaden ved kommunal medfinansiering for innleggelse av pasienter i sykehus er falt bort fra og med budsjettåret Samtidig er kommunens tildelte samhandlingsmidler tatt bort fra rammetilskuddet. Kostnad for eventuell overliggere fra sykehus som kommunen ikke kan ta imot vil fremdeles bli kostnadsbelagt. Fra 2015 blir det lovpålagt for kommunen å ha tilbud om brukerstyrt personlig assisten kalt BPA. Dette er et tilbud til personer under 67 år som har langvarig og stort behov for personlig assistanse. Nytt rundskriv om BPA vil bli utarbeidet med formålet om å gjøre lovbestemmelsene om BPA mer tilgjengelige for brukerne, kommunene og andre som skal anvende regelverket, og bidra til å gi økt rettssikkerhet og god praksis. Da denne tjenesten først er lovpålagt fra 2015 må en først erfare eventuelt behov og dimensjonere dette tiltaket i løpet av budsjettåret. Kommunen står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene knyttet til et økende antall eldre med sammensatte omsorgsbehov. Kommunen er godt i gang med planlegging av ny sykehjemsavdeling dimensjonert for kommende behov både på kort og lang sikt. Bygget vil detaljprosjekters i løpet av året og forventet byggestart vil være 2015/2016. Samfunn I forbindelse med forslag til økonomiplan ble det lagt fram en oversikt med kostnader over planlagt nødvendig vedlikehold på de kommunale byggene. Dersom en legger vedlikeholdsplanen til grunn vil de årlige behovene variere fra år til år, med et gjennomsnitt på kr ,-. Total ramme for 2015 vil da være kr , og i henhold til vedlikeholdsplanen vil vi i snitt da mangle kr ,- til å gjennomføre planlagte aktiviteter. Siden mange vedlikeholdsoppgaver har vært forsømt over tid er det oppstått et etterslep. Dette etterslepet er delvis lagt inn i vedlikeholdsplanen for Administrasjonslokaler Administrasjonslokalene trenger sårt til innvendig opprusting. Alle fellesarealer burde hatt en kraftig oppjustering, og ikke minst fremstår kommunestyresalen som noe langt annet enn kommunens storstue. Det er ikke foreslått noe beløp til dette, men det er nå på høy tid at dette blir satt på dagsordenen. Det er avsatt midler til noe nødvendig utvendig vedlikehold. Helse og sosialsenteret Her er det lagt inn en økning på kr ,- til maling av gulv og vegger i kjeller iht. vedlikeholdsplan Kommunale barnehager De eldste avdelingene på Loppedåpan barnehage er fra 1987 og 89. Disse avdelingene begynner nå å bli modne for en hovedopprusting. I 2015 er det lagt inn midler til overflatebehandling på innvendige vegger og noe utskifting av dører. Det er et ønske fra brukerne om å få solavskjerming på den nyeste avdelingen. Skogloppa som nå er i bruk som eget barnehagebygg trenger sårt opprusting. Hytta som er bygd som en slags innebygd gapahuk bærer nå preg av slitasje og elde. Hytta er bygd direkte på skogbunn å begynner nå å råtne og taket lekker. Hvor mye midler en skal legge i dette byggverket for å opprettholde akseptabel standard er usikkert. Pga. lekkasje i taket, spesielt ved snøsmelting, legges det presenning over utsatte deler i vinter. Det er lagt nytt gulv i tørkerommet.

9 8 Pris på tekking av taket med finer og papp vil beløpe seg til kr ,-. Personalet har et ønske om at toalettbygget blir varmet opp permanent. Framføring av strøm til toalettene hele døgnet er estimert til en kostnad på ,-. Disse ekstratiltakene er lagt inn i forslag til budsjett. Skolelokaler Vedlikeholdsplanen for 2015 legger opp til å male/lakke opp gangene, noen kontorer, vinduer og dører på Midtbygda skole. Hovedinngangsdør er planlagt skiftet. I investeringsbudsjettet er det satt av kr ,- til utskifting av det eldste ventilasjonsanlegget på Midtbygda skole. Serviceboliger Boligene på mølleåsen har i løpet av 2014 fått nytt tak. Det vil i tiden fremover være behov for å pusse opp boligene innvendig for å gjøre de mer attraktive for utleie. Det har det siste året vært 2 leiligheter som har stått for det meste tomme, og som har resultert i mindre leieinntekter. Avdeling helse melder om at disse leilighetene ikke er særlig aktuelle for utleie. Bruken av disse leilighetene bør utredes i Boliger til utleie I økonomiplanen er det satt av kr ,- til økt vedlikeholdsbehov, og disse er innarbeidet i vedlikeholdsposten. Omsorgsboliger Omsorgsboligene må males utvendig og vedlikeholdsposten er derfor økt med kr ,- Kulturbygg Det er behov for en vurdering av hva skal gjøre med forholdene som voksenopplæringen jobber under. Byggets 2 etasje er ikke egnet til formålet slik som det står i dag. Det er innhentet priser på utbedringer som bør gjøres hvis voksenopplæringen fortsatt skal være i 2 etasje noen år fremover. I inneværende år er nålefiltgulvet i klasserommet byttet til vinylbelegg. Det er innarbeidet kr til vinduer og overflatebehandling innvendig i tråd med vedtak i økonomiplanen. Videre er det et behov for å installere ventilasjonsanlegg i bygningen. Dette vil bli innarbeidet i neste års økonomiplan. Kommunale veier Det er innarbeidet kr ,- til nye Gatelysarmaturer i budsjettforslaget. Snøbrøyting er økt til et noe mer realistisk nivå. Kultur Handlingsdelen i kulturplanen legger opp til en stor aktivitetsøkning i tiden framover. Det fleste av tiltakene er ikke kostnadsberegnet og må derfor utredes nærmere. Kulturplanen legger blant annet opp til at det skal være et årlig lokalt arrangement, gjerne med fysisk aktivitet i sentrum. Det er derfor lagt inn en økning på kr ,- til kulturarrangement. Avløpsrensing, kloakknett og septiktømming Det igangsatt arbeid med en opprustning av slambehandlingen, sanering av avløpsledninger og tiltak for å redusere luktulempene fra renseanlegget. Noen av tiltakene vil bli gjennomført i inneværende år, mens de resterende vil bli utført i Fra og med høsten 2015 vil slammet fra renseanlegget bli fraktet til behandling på biogassanlegget som blir oppført i Tønsberg. De fulle økonomiske konsekvensene når det gjelder frakt og behandling er ikke endelig avklart, men dette vil føre til økte totale kostnader. Fra og med midten av 2015 vil det ikke bli lagret slam fra renseanlegget på slambehandlingsanlegget på Sandbrekkene. Behandlingsanlegget vil etter denne tid kun bli benyttet til avvanning, og behandling av avløpslam fra septiktømming. Ferdig avvannet septikslam har vist seg å være vanskelig å benytte til

10 9 jordforbedring blant annet på grunn av forurensinger i slammet. Det arbeides derfor med å utrede andre former for behandling av dette slammet. Kommunen innhenter tilbud på alternative behandlingsformer fra nabokommuner, og utredning om dette vil bli lagt fram som egen sak. Alternative behandlingsformer er behandling på Lillevik renseanlegg i Larvik (Likt med Lardal kommune), eller levering til renseanlegg i Skien eller Porsgrunn. Tiltakene på renseanlegget og ny slambehandling vil medføre at gebyrene vil øke framover. Renovasjon På grunn av beregningen av kostnadsfordelingen mellom kommunene i RIG IKS, vil kostnadene for Siljan kommune øke. Det forventes derfor at renovasjonsavgiften i Siljan vil bli lik avgiften i de andre eierkommunene.

11 10 Driftsbudsjettet (Budsjettskjema 1A) Tekst Art Budsjett 2014 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnsk. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjett TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk = Budsjettskjema 1B Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV Sum drift fordelt på rammeområde

12 11 Investeringsbudsjettet (Budsjettskjema 2A) Tekst Art Budsjett 2014 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer og andeler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 8 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Merverdiavgiftskompensasjon Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING Udekket/udisponert = Budsjettskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV Sum investeringer i anleggsmidler fordelt på rammeomr

13 12 Økonomisk oversikt - Drift (Budsjettskjema 3) Tekst Art Budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter B Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 690+( ) Sum driftsutgifter C BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter E Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Sosial- og næringslån Sum eksterne finansutgifter F Resultat eksterne finanstransaksj. G=E-F Motpost avskrivninger Res. før int.fin.transaksjoner I NETTO DRIFTSRESULTAT

14 13 Interne finanstransaksjoner Bruk tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger J Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekn. tidl. års merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger K Regnsk. merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K Udekket/udisponert

15 14 Økonomisk oversikt - Investering (Budsjettskjema 4) Tekst Art Budsjett 2014 Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav om motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER L Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter 690+( ) SUM UTGIFTER M Finansieringstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finanstransaksjoner/ut N FINANSIERINGSBEHOV O=M+N-L Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Merverdiavgiftskompensasjon SUM FINANSIERING R Udekket/udisponert S=O-R 0 0 0

16 15 Investeringsbudsjett Art Funksj Kontotekst Justert Budsjett 2014 Regnskap Folkevalgte organ, Funksjonens nettosum Servicekontoret, Funksjonens nettosum Fellesfunksjoner, Prosjekt 1500 IT-Felles Prosjekt 1501 e-siljan, Oppfølging Prosjekt 102 Sak & Arkiv Prosjekt 1402 Lønn-, personal- og faktureringssy Funksjonens nettosum Administrasjonslokaler, Prosjekt 1403, Oppgradering. /brannsikring kom Funksjonens nettosum Pensjon, Prosjekt 1502 Kjøp av aksjer og andeler Funksjonens nettosum Felles grunnskole, Prosjekt 1503 IT-Grunnskole og barneh., Funksjonens nettosum Barnehagelokaler, Prosjekt 1406 SD anlegg Loppedåpan barnehage Funksjonens nettosum Skolelokaler, Prosjekt 1407 Gymsal SUS Prosjekt 007 SUS Prosjekt 1504, Ventilasjonsanl. Midtbygda sk Funksjonens nettosum Drift av sykehjemslokaler, Prosjekt 1309, lønn Prosjekt 1309, personlig tillegg Prosjekt 1309, pensjon Prosjekt 1309, aga Prosjekt 1309, Utvidelse av sykehjem Prosjekt 1309, Investeringstilskudd Funksjonens nettosum Boliger til utleie, Prosjekt 1505, Kjøp av flyktningeboliger Funksjonens nettosum Startlån, Husbanken, startlån, avdrag Startlån Husbanken (Startlån) Avdrag på utlånt startlån Funksjonens nettosum

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14 til Budsjett 2015 for Tinn kommune K-sak 112/14 Vedtatt i Tinn kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. 4 2. Hovedoversikter kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015 7 3. Rådmannens

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013. Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 17. desember 2009, KO-sak 90/09

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013. Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 17. desember 2009, KO-sak 90/09 Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013 Tekstdel Vedtatt i kommunestyret 17. desember 2009, KO-sak 90/09 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 10 KOSTRA NØKKELTALL 2008...

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Innhold Vedtak... 3 Innledning... 4 Skatt og rammetilskudd 2012-2015... 5 Innbyggertilskudd... 5 Utgiftsutjevning... 5 Saker med særskilt tildeling...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg ~ kommune Fylkesmannen i Troms BUDSJETT 2013 Vår ref. 12/580-30/RES Arkiv kode 151 Deres ref. Dato 15.01.2013

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann FORORD I det følgende presenteres Vadsø kommunes Styringsdokument 2004 strategi og handlingsplan 2005 07. Dette dokument er rådmannens tilrådning for kommunens drifts- og investeringsbudsjett kommende

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Årsbudsjett 2006 Økonomiplan for perioden 2006 2009

Årsbudsjett 2006 Økonomiplan for perioden 2006 2009 Økonomiplan for perioden 2006 2009 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 20.12.2005 i k.sak 140/05 Innholdsfortegnelse I Grunnlag for budsjettforslaget... 2 OVERSIKT OVER RÅDMANNENS NEDSKJÆRINGER... 5 II

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer