Budsjett Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014"

Transkript

1 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

2 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering Investeringsbudsjett Driftsbudsjett Betalingssatser Skattesatser Statstilskudd til investeringsprosjekt Statstilskudd til driftstiltak Nye stillinger Låneopptak Tilskudd til lag og organisasjoner Merknader Ansvar... 55

3 2 Innledning tar utgangspunkt i Økonomiplan , som ble vedtatt i sak 36/14 den 17. juni viser en reduksjon i driftsnivået fra Det er funnet rom for få nye driftstiltak i Utskriving av eiendomsskatt 2015 gir en anslått inntekt på kr ,-, med videreføring av samme promillesats, noe som gjør det mulig å videreføre ønsket driftsnivå. Kommunens handlefrihet er under sterkt press og nivået på netto driftsresultat er ikke tilfredsstillende. Vedtatt utvidelse av Siljan sykehjem er innarbeidet, men finansutgiftene er ikke innarbeidet i budsjett En realøkning i rammetilskuddet på 0,3 % i statsbudsjettet var som forventet og medfører en videreføring av dagens inntektsnivå. Skatteveksten i kommunesektoren er i ferd med å flate ut. Det er derfor lagt til grunn en beskjeden skattevekst. Budsjettet balanserer med kr ,- hvorav drift er kr ,- og investeringer kr Rådmannen legger frem et budsjett med et negativt netto driftsresultat på kr ,-. Korrigert for negativt premieavvik ligger resultatet om lag i balanse. En befolkningsnedgang på 3 % de siste årene gir mindre rammetilskudd. Det resulterer i at det ikke er handlingsrom for uforutsette utgifter og det planlagte netto driftsresultatet fra økonomiplanen for 2015 er disponert. Investeringsnivået er høyt også i 2015 særlig på grunn av prosjektet «Utbygging av Siljan sykehjem». Store deler av investeringene i 2015 finansieres med lånemidler. Vedtatte investeringer i 2014 som ikke er påbegynt eller ferdigstilt forventes overført til budsjettet for Styrking av bemanningen innen fysioterapi er innarbeidet, mens ledige stillinger på NAV og på avdeling for Samfunn holdes vakante. Prognosene for lønnsveksten i 2014 er 3,3 %, og det er tatt høyde for en slik utvikling av lønnsnivået. Det er ikke kompensert for øvrige økte utgifter som følge av prisøkninger. VAR-avgiftene vil få noen justeringer i Det samme gjeler barnehage og SFO. Byggesaksgebyrer økes for å tilpasses nivået i de øvrige Grenlandskommunene. Øvrige betalingssatser justeres kun for prisvekst. Budsjettet er utarbeidet etter forskrifter for årsbudsjett fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i kommuneloven, og tilfredsstiller de formalkrav som stilles. Siljan den 3. november 2014 Jan Sæthre Rådmann Hanne Winberg Økonomisjef

4 3 Investering Investeringer i anleggsmidler er lagt inn med kr ,-. Prioriterte prosjekter i økonomiplanen er innarbeidet. Investeringsprosjektene er finansiert i tråd med vedtatt økonomiplan. Det er innarbeidet finansutgifter for lånefinansierte prosjekter i Informasjonsteknologi Det er lagt inn midler til investeringer hos IKT drift i Skien i samband med innføring av felles AD med Skien og Bamble kommuner. I tillegg er det lagt inn noen midler til å følge opp tiltak i e-siljan, herunder nettbrett til nye politikere Administrasjonslokaler Det er lagt inn kr ,- til å ferdigstille oppgradering av branntekniske anlegg på kommunale bygg Pensjon Det er lagt inn midler til egenkapitaltilskudd til KLP IKT i grunnskolen Det er lagt inn kr ,- til å videreutvikle informasjons- og kommunikasjonsteknologien i barnehagen og grunnskolen i medhold til handlingsplanen for IKT i grunnskolen Skolelokaler Det det lagt inn kr ,- til opprusting og anskaffelse av nytt inventar i gymsalen ved Siljan ungdomsskole. I tillegg er prosjektet Ventilasjonsanlegg ved Midtbygda skole lagt inn med kr , Sykehjem Det er innarbeidet midler til utvidelse av sykehjemmet på kr ,-. 50 % prosjektlederstilling er også lagt inn her. Kommunen forutsetter investeringstilskudd fra staten på mellom % av investeringsutgiftene Boliger til utleie Det er lagt inn kr ,- til kjøp av flyktningeboliger Drift av kommunale veier Det er lagt inn kr til opprusting av kommunale veger Siljan sentrum Det er lagt inn kr ,- til prosjektet Siljan sentrum Kulturaktiviteter Det er lagt inn kr ,- til utskifting av utstyr på lekeplasser 2830 Startlån Det legges ikke inn opptak av nye startlån i Kommunen har ubrukte lånemidler stående. For ytterligere kommentarer og beskrivelser av prosjektene vises det til økonomiplan

5 4 Drift Brutto driftsutgifter (uten finanskostnader) øker med 2,8 % til kr ,- fra opprinnelig budsjett Dersom vi sammenlikner utgiftsnivået med regnskap 2013 ligger det på samme nivå. Økning i lønnsutgifter er hovedårsaken til at utgiftene øker. Driftsnivået er redusert i 2015 ved at enkeltstillinger er tatt ut og andre stillinger er holdt vakante. Pensjonsutgiftene går noe ned i Som følge av endret amortiseringstid på pensjonskostnadene forventes det også at premieavviket ikke vil variere så mye fra år til år fremover. Negativt premieavvik i 2015 er dekket opp ved bruk av disposisjonsfond. Det er lagt til grunn et fortsatt lavt rentenivå på gjennomsnittlig 2,5 % i budsjettet for Det er lagt inn finansutgifter på nye låneopptak fra 2014 med et nettobeløp. Finansutgifter for låneopptak 2015 er ikke innarbeidet. For å kunne videreføre et akseptabelt driftsnivået fra 2014 har det ikke vært mulig å opprettholde kommunens handlefrihet på ønsket nivå. Netto driftsresultat er negativ, Korrigert for negativt premieavvik ligger resultat omkring null. Dette vil si at budsjettet ikke inneholder noen buffer for uforutsette utgifter gjennom året. Regjeringens forslag til statsbudsjett er i tråd med det som ble varsel i kommuneproposisjonen i mai. For Siljan kommune gir kommuneopplegget for 2015 en videreføring av inntektsnivået for 2014 med en realøkning på 0,3 % i rammetilskuddet. Kommunen får ikke del i økte frie inntekter på 1,4 % da vi har hatt en befolkningsnedgang som slår sterkt ut i inntektssystemet. Denne virkningen utgjør isolert dette en nedgang på kr ,-.Regjeringens forventede skatteøkning og dermed inntektsutjevning er lagt til grunn i budsjettforslaget. Avdelingenes rammer er ytterligere nedjustert i 2015 ved at ledige stillinger er holdt vakante i tillegg til de reduksjonene i ressurser som ble vedtatt i økonomiplanen. Dette medfører at større uforutsette hendelser gjennom året vanskelig kan dekkes innenfor eget budsjett, og presset på de ansatte øker. Dekningsgraden for de kommunale avgiftene er 100 %. Prisnivået endres noe i Slamavgiften øker med 50 % mens vann og avløpsgebyret øker med 4 %. Renovasjonsgebyret øker med 15 % til «gammelt» nivå. Når det gjelder de ulike byggesaksgebyrene vil disse øke til samme nivå som i de øvrige Grenlandskommunene, se eget gebyrregulativ. Skattøret for 2015 er redusert til 11,25 %. Siljan kommunes skatteanslag for 2015 er økt med 1,6 % som ligger noe under det varslede nivået i statsbudsjettet. Satsen for eiendomsskatt på verker og bruk og næring er foreslått til 7 mens satsen for boliger og fritidseiendommer foreslås til 4. Brutto finansutgifter utgjør kr ,-. Netto finansutgifter er kr ,-, og innebærer en økning på kr ,- fra opprinnelig budsjett 2014, dette som følge av nye låneopptak.

6 5 Administrasjon Alle kjente driftsutgifter til kommunens sentrale IT-driftssystemer er budsjettert. Det gjøres oppmerksom på at drift av lønn, personal og faktureringssystem ikke ligger inne da vi fortsatt er i prosjekt i samband med nye systemer også i Midler til kompetanseheving er foreslått videreført uten endringer. Det er flere, relativt kostbare utdanningsløp iverksatt. Det er derfor behov for midlene, som i hovedsak kommer tjenesteområdene til gode. Kr ,- til omstillingsmidler i samband med sykefraværsarbeid i organisasjonen er videreført i budsjettforslaget. Det foreslås en kommunale rammeoverføringer på kr til Siljan kirkelige fellesråd for Dette er i tråd med økonomiplanen men kr ,- lavere enn forslaget fra fellesrådet. NAV Det er gjort noen endringer i budsjett 2015 i forhold til budsjett Introduksjonsstønad må økes med kr ,- pga mange voksne flyktninger med rett på introduksjonsstønad. Vernede bedrifter må økes med kr ,- pga en «tung» bruker med såkalt «dobbeltplass». Økonomisk hjelp til flyktninger må holdes på dagens nivå pga innføring av «flyktningestipend». Ledig kommunal stilling på NAV Siljan holdes vakant i Oppvekst Det er gjort noen større endringer i budsjett 2015 i forhold til Disse følger i all hovedsak føringene lagt i økonomiplan , og er følgende: Barnehagen Helårseffekt av reduksjon 1 pedagog 3 fagarbeidere Barnehage kr ,- (fordelt på lønn, KLP og AGA) Reduksjon i betaling til private barnehage i andre kommuner kr ,- Grunnskolen Helårseffekt reduksjon 50 % pedagog SUS kr ,- (fordelt på lønn, KLP og AGA) Helårseffekt av styrking med 1,3 pedagogstilling på Midtbygda lagt inn som økning med kr ,- (fordelt på lønn, KLP og AGA) Avvikle ordningen med leirskole barneskole. Reduksjon på kr ,- SFO Økning i inntekter i SFO er lagt inn på kr ,- Felles grunnskole og forebyggende arbeid Redusere 100 % administrativ stilling med 8/12 virkning i 2015, kr ,- (fordelt på lønn, KLP og AGA) Legge ned SLT/jentegruppene. Reduksjon på kr ,- Endringer i forslag til budsjett 2015 som ikke kommer fram i økonomiplan Det er lagt inn en økning på til sammen kr ,- på Grunnskole. Dette er delvis økning i kontingenter så som MOT og et resultat av generelt økte priser på undervisningsmateriell o.l. Dette er det ikke funnet rom for i rådmannens salderte budsjettforslag. Det er lagt inn en økning på kr ,- på funksjon PP-tjenesten. Dette er til innkjøp av Wisc IV en oppgradering av testverktøy og til økning i lisenser og opplæring av ansatte i fagsystem. Dette er det ikke funnet rom for i rådmannens salderte budsjettforslag.

7 6 Det er lagt inn en økning på kr ,- på Voksenopplæringa. Kr ,- er til kopimaskin. Kr ,- er lønn og sosial utgifter til 50 % stillingsøkning. VO har nå så mange deltakere på så mange ulike nivå at det er behov for både økt administrasjonstid til leder(20 %) og økt undervisningspersonale (30 %). Det er det ikke funnet rom for stillingsøkning i rådmannens salderte budsjettforslag. Det er lagt inn en økning på kr ,- på SFO. Barnetallet i SFO har økt fra 66 til 89. Det er allerede satt inn en 25 % ekstra ressurs i SFO uten budsjettdekning for Det er behov for å videreføre denne 25 % ressursen. Dette er det ikke funnet rom for i rådmannens salderte budsjettforslag. Arten omsorgslønn under Habilitering er styrket med kr ,- Dette er gjort ved budsjettjusteringer innen funksjonen og ved å overføre kr ,- fra Barnevern. Dette vil dette allerede kjente tiltak for omsorgslønn. Dette er etter den justeringen som ble gjort etter kommunestyrevedtak, hvor alle mottakere har fått redusert tilbud med fra 8 til 4 timer i uken. Det er lagt inn kr ,- i ekstra lønnsmidler på Barnevern. Dette er overføringer fra staten til økt stilling. Beløpet synes og i inntektssiden på samme funksjon. Det er lagt inn kr ,- i økning på Saga 15. Dette med bakgrunn i økt behov for avlastning etter søknad og vedtak o Det er behov for % økning i stillingsressurs i den nye turnusen. o Det er behov for 17 % økning i administrasjonsressurs. Samlet tid til administrasjon 25 % o Det er lagt inn noe økning i vikarbudsjettet for avvikling av ferie Det er det ikke funnet rom for økt administrasjonsressurs i rådmannens salderte budsjettforslag. Det jobbes med å finne en alternativ organisering av denne virksomheten. Det er lagt inn kr ekstra på inntektssiden på Kulturskolen. Annet Det er ikke lagt inn en økning i vikarutgifter i barnehagen. Belastningen blir stor og kan føre til økt sykefravær. Det forslås økte betalingssatser i SFO. Det foreslås økt matbetaling i barnehagen. Fra kr 300,- per mnd. til kr. 400,- per mnd. Som følge av endring av makssatsen for barnehagebetaling øker egenbetalingssatsen til kr 2.580,- pr mnd og samlede inntekter fra brukerbetaling er dermed økt. Helse Avdelingens budsjettforslag tar mål av seg til å møte de faglige utfordringer regjeringen lanserer i sitt budsjettforslag. Samtlige føringer i økonomiplan er fulgt opp. I henhold til denne har avdelingen måttet redusert sitt driftsnivå betydelig sett i forhold til 2014 budsjettet. Dette vil gi spesielt sykehjemmet og bofelleskapet driftsmessig større utfordringer å løse. I tråd med samhandlingsreformen intensjoner forventes det mer aktiv forebyggende pasientbehandling i kommunen og i enkelte interkommunale tiltak. Likeså vil resultatet av den pågående gjennomgang av sykehusstrukturen i Telemark være en viktig premissleverandør for kommende kommunale behandlingstilbud. Et utviklingstrekk er at tjenester som sykehuset gir, eksempelvis innenfor kols og palliasjon nå i større grad vektes over til kommunene med en økonomisk finansieringskostnad. Avdelingen har derfor initiert og igangsatt flere fagspesifikke tilbud/ kurs og undervisning, blant annet innen kols og diabetesfagområdet, hverdagsrehabilitering, styrke og balansetrening, fallforebygging, inn på tunet for hjemmeboende demente. Som et prøveprosjekt i samarbeid med den frivillige organisasjonen Lions deles

8 7 det ut gratis strøsand til alle eldre i kommunen som et konkret fallforebyggende tiltak. Dette er gode forebyggende tiltak en ønsker å videreføre og som på sikt vil kunne gi mindre press på tjenestene. Det er i budsjettfremlegget lagt inn forslag om 60 % stillingsøkning fysioterapi og 20 % økning driftstilskudd for psykomotorisk fysioterapi. En riktig dimensjonert fysioterapitjeneste er helt avgjørende for å kunne motta og behandle ferdigbehandlede pasienter fra sykehus og drive aktiv forbyggende arbeid. Kostnaden ved kommunal medfinansiering for innleggelse av pasienter i sykehus er falt bort fra og med budsjettåret Samtidig er kommunens tildelte samhandlingsmidler tatt bort fra rammetilskuddet. Kostnad for eventuell overliggere fra sykehus som kommunen ikke kan ta imot vil fremdeles bli kostnadsbelagt. Fra 2015 blir det lovpålagt for kommunen å ha tilbud om brukerstyrt personlig assisten kalt BPA. Dette er et tilbud til personer under 67 år som har langvarig og stort behov for personlig assistanse. Nytt rundskriv om BPA vil bli utarbeidet med formålet om å gjøre lovbestemmelsene om BPA mer tilgjengelige for brukerne, kommunene og andre som skal anvende regelverket, og bidra til å gi økt rettssikkerhet og god praksis. Da denne tjenesten først er lovpålagt fra 2015 må en først erfare eventuelt behov og dimensjonere dette tiltaket i løpet av budsjettåret. Kommunen står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene knyttet til et økende antall eldre med sammensatte omsorgsbehov. Kommunen er godt i gang med planlegging av ny sykehjemsavdeling dimensjonert for kommende behov både på kort og lang sikt. Bygget vil detaljprosjekters i løpet av året og forventet byggestart vil være 2015/2016. Samfunn I forbindelse med forslag til økonomiplan ble det lagt fram en oversikt med kostnader over planlagt nødvendig vedlikehold på de kommunale byggene. Dersom en legger vedlikeholdsplanen til grunn vil de årlige behovene variere fra år til år, med et gjennomsnitt på kr ,-. Total ramme for 2015 vil da være kr , og i henhold til vedlikeholdsplanen vil vi i snitt da mangle kr ,- til å gjennomføre planlagte aktiviteter. Siden mange vedlikeholdsoppgaver har vært forsømt over tid er det oppstått et etterslep. Dette etterslepet er delvis lagt inn i vedlikeholdsplanen for Administrasjonslokaler Administrasjonslokalene trenger sårt til innvendig opprusting. Alle fellesarealer burde hatt en kraftig oppjustering, og ikke minst fremstår kommunestyresalen som noe langt annet enn kommunens storstue. Det er ikke foreslått noe beløp til dette, men det er nå på høy tid at dette blir satt på dagsordenen. Det er avsatt midler til noe nødvendig utvendig vedlikehold. Helse og sosialsenteret Her er det lagt inn en økning på kr ,- til maling av gulv og vegger i kjeller iht. vedlikeholdsplan Kommunale barnehager De eldste avdelingene på Loppedåpan barnehage er fra 1987 og 89. Disse avdelingene begynner nå å bli modne for en hovedopprusting. I 2015 er det lagt inn midler til overflatebehandling på innvendige vegger og noe utskifting av dører. Det er et ønske fra brukerne om å få solavskjerming på den nyeste avdelingen. Skogloppa som nå er i bruk som eget barnehagebygg trenger sårt opprusting. Hytta som er bygd som en slags innebygd gapahuk bærer nå preg av slitasje og elde. Hytta er bygd direkte på skogbunn å begynner nå å råtne og taket lekker. Hvor mye midler en skal legge i dette byggverket for å opprettholde akseptabel standard er usikkert. Pga. lekkasje i taket, spesielt ved snøsmelting, legges det presenning over utsatte deler i vinter. Det er lagt nytt gulv i tørkerommet.

9 8 Pris på tekking av taket med finer og papp vil beløpe seg til kr ,-. Personalet har et ønske om at toalettbygget blir varmet opp permanent. Framføring av strøm til toalettene hele døgnet er estimert til en kostnad på ,-. Disse ekstratiltakene er lagt inn i forslag til budsjett. Skolelokaler Vedlikeholdsplanen for 2015 legger opp til å male/lakke opp gangene, noen kontorer, vinduer og dører på Midtbygda skole. Hovedinngangsdør er planlagt skiftet. I investeringsbudsjettet er det satt av kr ,- til utskifting av det eldste ventilasjonsanlegget på Midtbygda skole. Serviceboliger Boligene på mølleåsen har i løpet av 2014 fått nytt tak. Det vil i tiden fremover være behov for å pusse opp boligene innvendig for å gjøre de mer attraktive for utleie. Det har det siste året vært 2 leiligheter som har stått for det meste tomme, og som har resultert i mindre leieinntekter. Avdeling helse melder om at disse leilighetene ikke er særlig aktuelle for utleie. Bruken av disse leilighetene bør utredes i Boliger til utleie I økonomiplanen er det satt av kr ,- til økt vedlikeholdsbehov, og disse er innarbeidet i vedlikeholdsposten. Omsorgsboliger Omsorgsboligene må males utvendig og vedlikeholdsposten er derfor økt med kr ,- Kulturbygg Det er behov for en vurdering av hva skal gjøre med forholdene som voksenopplæringen jobber under. Byggets 2 etasje er ikke egnet til formålet slik som det står i dag. Det er innhentet priser på utbedringer som bør gjøres hvis voksenopplæringen fortsatt skal være i 2 etasje noen år fremover. I inneværende år er nålefiltgulvet i klasserommet byttet til vinylbelegg. Det er innarbeidet kr til vinduer og overflatebehandling innvendig i tråd med vedtak i økonomiplanen. Videre er det et behov for å installere ventilasjonsanlegg i bygningen. Dette vil bli innarbeidet i neste års økonomiplan. Kommunale veier Det er innarbeidet kr ,- til nye Gatelysarmaturer i budsjettforslaget. Snøbrøyting er økt til et noe mer realistisk nivå. Kultur Handlingsdelen i kulturplanen legger opp til en stor aktivitetsøkning i tiden framover. Det fleste av tiltakene er ikke kostnadsberegnet og må derfor utredes nærmere. Kulturplanen legger blant annet opp til at det skal være et årlig lokalt arrangement, gjerne med fysisk aktivitet i sentrum. Det er derfor lagt inn en økning på kr ,- til kulturarrangement. Avløpsrensing, kloakknett og septiktømming Det igangsatt arbeid med en opprustning av slambehandlingen, sanering av avløpsledninger og tiltak for å redusere luktulempene fra renseanlegget. Noen av tiltakene vil bli gjennomført i inneværende år, mens de resterende vil bli utført i Fra og med høsten 2015 vil slammet fra renseanlegget bli fraktet til behandling på biogassanlegget som blir oppført i Tønsberg. De fulle økonomiske konsekvensene når det gjelder frakt og behandling er ikke endelig avklart, men dette vil føre til økte totale kostnader. Fra og med midten av 2015 vil det ikke bli lagret slam fra renseanlegget på slambehandlingsanlegget på Sandbrekkene. Behandlingsanlegget vil etter denne tid kun bli benyttet til avvanning, og behandling av avløpslam fra septiktømming. Ferdig avvannet septikslam har vist seg å være vanskelig å benytte til

10 9 jordforbedring blant annet på grunn av forurensinger i slammet. Det arbeides derfor med å utrede andre former for behandling av dette slammet. Kommunen innhenter tilbud på alternative behandlingsformer fra nabokommuner, og utredning om dette vil bli lagt fram som egen sak. Alternative behandlingsformer er behandling på Lillevik renseanlegg i Larvik (Likt med Lardal kommune), eller levering til renseanlegg i Skien eller Porsgrunn. Tiltakene på renseanlegget og ny slambehandling vil medføre at gebyrene vil øke framover. Renovasjon På grunn av beregningen av kostnadsfordelingen mellom kommunene i RIG IKS, vil kostnadene for Siljan kommune øke. Det forventes derfor at renovasjonsavgiften i Siljan vil bli lik avgiften i de andre eierkommunene.

11 10 Driftsbudsjettet (Budsjettskjema 1A) Tekst Art Budsjett 2014 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnsk. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjett TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk = Budsjettskjema 1B Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV Sum drift fordelt på rammeområde

12 11 Investeringsbudsjettet (Budsjettskjema 2A) Tekst Art Budsjett 2014 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer og andeler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 8 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Merverdiavgiftskompensasjon Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING Udekket/udisponert = Budsjettskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV Sum investeringer i anleggsmidler fordelt på rammeomr

13 12 Økonomisk oversikt - Drift (Budsjettskjema 3) Tekst Art Budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter B Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 690+( ) Sum driftsutgifter C BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter E Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Sosial- og næringslån Sum eksterne finansutgifter F Resultat eksterne finanstransaksj. G=E-F Motpost avskrivninger Res. før int.fin.transaksjoner I NETTO DRIFTSRESULTAT

14 13 Interne finanstransaksjoner Bruk tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger J Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekn. tidl. års merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger K Regnsk. merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K Udekket/udisponert

15 14 Økonomisk oversikt - Investering (Budsjettskjema 4) Tekst Art Budsjett 2014 Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav om motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER L Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter 690+( ) SUM UTGIFTER M Finansieringstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finanstransaksjoner/ut N FINANSIERINGSBEHOV O=M+N-L Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Merverdiavgiftskompensasjon SUM FINANSIERING R Udekket/udisponert S=O-R 0 0 0

16 15 Investeringsbudsjett Art Funksj Kontotekst Justert Budsjett 2014 Regnskap Folkevalgte organ, Funksjonens nettosum Servicekontoret, Funksjonens nettosum Fellesfunksjoner, Prosjekt 1500 IT-Felles Prosjekt 1501 e-siljan, Oppfølging Prosjekt 102 Sak & Arkiv Prosjekt 1402 Lønn-, personal- og faktureringssy Funksjonens nettosum Administrasjonslokaler, Prosjekt 1403, Oppgradering. /brannsikring kom Funksjonens nettosum Pensjon, Prosjekt 1502 Kjøp av aksjer og andeler Funksjonens nettosum Felles grunnskole, Prosjekt 1503 IT-Grunnskole og barneh., Funksjonens nettosum Barnehagelokaler, Prosjekt 1406 SD anlegg Loppedåpan barnehage Funksjonens nettosum Skolelokaler, Prosjekt 1407 Gymsal SUS Prosjekt 007 SUS Prosjekt 1504, Ventilasjonsanl. Midtbygda sk Funksjonens nettosum Drift av sykehjemslokaler, Prosjekt 1309, lønn Prosjekt 1309, personlig tillegg Prosjekt 1309, pensjon Prosjekt 1309, aga Prosjekt 1309, Utvidelse av sykehjem Prosjekt 1309, Investeringstilskudd Funksjonens nettosum Boliger til utleie, Prosjekt 1505, Kjøp av flyktningeboliger Funksjonens nettosum Startlån, Husbanken, startlån, avdrag Startlån Husbanken (Startlån) Avdrag på utlånt startlån Funksjonens nettosum

17 Utbyggingsområder for boliger, Prosjekt 107, Bredbånd Kh-Loppedåpan Prosjekt 1215, Heiveien Prosjekt 1415, Infrielse av festetomter Funksjonens nettosum Kommunale veier, Prosjekt 1409 Asfaltering Prosjekt 1416, Snuplass Prosjekt 1418, Utbedring demning Prosjekt 1419, Aksjer bypakka Prosjekt 1506 Gatelys Furuveien Statstilskudd Fylkeskommunalt tilskudd Funksjonens nettosum Samfunnsutvikling, Prosjekt 112, Sentrumsprosjekt, lønn Prosjekt 112, Sentrumsprosjekt, pensjon Prosjekt 112, Sentrumsprosjekt, aga Prosjekt 112, Sentrumsprosjekt Funksjonens nettosum Produksjon av vann, Funksjonens nettosum Avløpsrening, Prosjekt 1411 Luktred. tiltak avløpsanlegg Prosjekt 1412 Sanering ledningsnett Funksjonens nettosum Kloakknett, Funksjonens nettosum Slam, Prosjekt 1410 Slamsentrifuge og container Prosjekt 113 Slamdeponi Funksjonens nettosum Pensjon, Prosjekt 1417 Kapitaltilskudd Funksjonens nettosum Avfallsbehandling, Funksjonens nettosum Naturforvaltning, Prosjekt 1413 Kjøp av minigraver Funksjonens nettosum Kommunale idrettsanlegg, Prosjekt 1414 Kjøp av Skjeldalsfres Funksjonens nettosum Kulturaktiviteter, Prosjekt 1507, Tilskudd utstyr lekeplasser Funksjonens nettosum Kompensasjon for merverdiavgift, 80

18 Refusjon moms påløpt i investeringsregnsk Funksjonens nettosum Eksterne finansieringstransaksjoner, Bruk av lån, Prosjekt Bruk av lån, Prosjekt Bruk av lån, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Bruk av lån, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Bruk av lån, Prosjekt Bruk av lån, Prosjekt Bruk av lån, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Bruk av lån, Prosjekt Bruk av lån, Prosjekt Bruk av lån, Prosjekt Bruk av lån, Prosjekt Bruk av lån, Prosjekt Funksjonens nettosum Interne finansieringstransaksjoner, Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundet invest.fond Bruk av bundet invest.fond Overføring fra driftsregnskapet Funksjonens nettosum

19 18 Driftsbudsjett Art Funksj Kontotekst Opprinnelig Budsjett 2014 Regnskap Folkevalgte organer, Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Bevertning Tjenestefrikjøp Gaver ved representasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Kontingenter/Lisenser Moms generell kompensasjonsordning Tilskudd til politiske partier Organisasjonstilskudd Tilleggsbevilgninger Lønnsbevilgninger Funksjonens nettosum Ordfører, Godtgj. heltidspol Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Bevertning Fasttelefon Bruk av internett Mobiltrafikk Gaver ved representasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Inventar og utstyr Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Valg, Lønn ekstrahjelp Godtgj. folkevalgte Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Informasjon Serviceavtaler for IT Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum

20 Revisjon, Kontingenter/Lisenser Diverse interkommunalt samarbeid Kjøp fra IKS Refusjon fra andre Funksjonens nettosum Rådmannskontor, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Fasttelefon Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Juridisk bistand Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Servicekontor, Lønn Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Mobiltrafikk Linjeleie Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm IT-lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Konsulentbistand Kjøp fra IKS Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Budsjett 2014. Kommunestyrets vedtak 17. desember 2013

Budsjett 2014. Kommunestyrets vedtak 17. desember 2013 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 17. desember 2013 Budsjett 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 8 Investeringsbudsjett... 13 Driftsbudsjett... 16 Betalingssatser...

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2009. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008

Budsjett 2009. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008 Budsjett 2009 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 8 Betalingssatser... 41 Skattesatser... 42 Statstilskudd til investeringsprosjekt...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2010. Rådmannens utkast 10. november 2009

Budsjett 2010. Rådmannens utkast 10. november 2009 Budsjett 2010 Rådmannens utkast 10. november 2009 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd til investeringsprosjekt...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer