Resultater for DnB-konsernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater for DnB-konsernet"

Transkript

1 Resultater for DnB-konsernet Foreløpige og ureviderte tall for 7. august

2 Resultatene for 1. halvår Driftsresultat før tap og skatt: millioner kroner (2 751) God kostnadskontroll Lave tap kvalitet fremfor vekst med høy risiko Sterk kapitaldekning: 8,1 prosent kjernekapital Samlet forvaltet kapital: 717 milliarder kroner Resultat per aksje før goodwillavskr.: 1,81 kroner (3,73) Egenkapitalavkastning: 9,9 prosent (22,5) 7. august 2

3 Skandia Asset Management oppkjøpet fullført integrasjonen godt i gang Fusjonen med Storebrand skrinlagt Storebrand-investeringen nedskrevet med 281 millioner kroner etter kursfallet på aksjemarkedene i juli Synergimålet for Postbanken-fusjonen er nådd ett år før tiden Euromoney kåret DnB til "Best Bank in Norway" og DnB Markets til "Best Equities House in Norway" Moody's oppgraderte Den norske Bank til Aa3 7. august 3

4 Solid bankdrift Bedriftskunder Betydelig forbedring i driftsresultat Lave tap Tilfredsstillende egenkapitalavkastning Personkunder Forbedret driftsresultat Lave tap Tilfredsstillende egenkapitalavkastning DnB Markets Reduksjon i driftsresultat som skyldes svakere inntekter relatert til aksjemarkedet God egenkapitalavkastning 7. august 4

5 vanskelig aksjemarked Vital Markedsandeler og årlige premieinntekter øker Driftsresultatet er redusert på grunn av svak finansavkastning Tilfredstillende soliditet Ikke tilfredsstillende egenkapitalavkastning DnB Asset Management SAM integrert fra 1. juni Et mindre driftsunderskudd, før integrasjonseffekter Ikke tilfredsstillende egenkapitalavkastning 7. august 5

6 Hovedtall 1. halvår 1. halvår 2001 Driftsresultat før tap og skatt (millioner kroner) Driftsresultat før skatt (millioner kroner) 1) Resultat for perioden (millioner kroner) Resultat per aksje (kroner) 1,71 3,64 Resultat per aksje ekskl. goodwill (kroner) 1,81 3,73 Egenkapitalavkastning (%) 9,9 22,5 Samlet forvaltet kapital ved utgangen av perioden (milliarder kroner) ) Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden, inkl. 50% av resultatet (%) 8,1 8,6 1) Nedskrivning på Storebrand og andre aksjer utgjorde 416 millioner kroner. 2) Egenkapitalavkastning 12 prosent ved 7 prosent kjernekapitaldekning. 7. august 6

7 Resultatregnskap 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Andre kostnader 1) (2) Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. 87 (127) (101) (39) (195) Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (282) (1) (1) (351) 7 (283) 21 Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden ) Restrukturering, avsetning til ansattes fond, samt tap på driftsmidler 7. august 7

8 Resultatregnskap 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Andre kostnader 1) (2) Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. 87 (127) (101) (39) (195) Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (282) (1) (1) (351) 7 (283) 21 Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden ) Restrukturering, avsetning til ansattes fond, samt tap på driftsmidler 7. august 8

9 Endring i netto renteinntekter 2. kv. 2. kv. Beløp i millioner kroner Endringer 2001 Netto renteinntekter Herav: Utlåns- og innskuddsvolum 99 Utlåns- og innskuddsmarginer (91) Egenkapital og hybridkapital (28) Kjøp av Skandia Asset Management (12) Inntektsføring av tidligere reserverte renter 148 Inntekter fra interbankaktiviteter 37 Andre netto renteeffekter august 9

10 Utvikling i gjennomsnittlige marginer Prosent 6,71 7,00 7,03 7,24 7,24 6,89 6,51 6,83 Kortsiktig avregningsrente 5,90 1,51 1,76 1,51 1,31 2,76 2,79 2,71 2,62 2,63 2,68 2,56 2,48 2,53 1,45 1,46 1,40 1,42 1,26 Sum marginer Utlånsmargin 1) 1,25 1,03 1,21 1,31 1,17 1,22 1,16 1,06 1,26 Innskuddsmargin 2. kv kv. 4. kv. 1. kv kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv kv. 1) Samlet gjennomsnittlig renteinntekt for innskudd som plasseres i utlån 7. august 10

11 Utvikling i utlån og innskudd Milliarder kroner Utlån Innskudd juni sept des mars juni sept des mars 30. juni 7. august 11

12 Resultatregnskap 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Andre kostnader 1) (2) Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. 87 (127) (101) (39) (195) Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (282) (1) (1) (351) 7 (283) 21 Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden ) Restrukturering, avsetning til ansattes fond, samt tap på driftsmidler 7. august 12

13 Netto andre driftsinntekter 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Utbytte Andel resultat fra Vital (119) (254) 100 (42) 188 Netto provisjonsinntekter Netto gevinster på valuta og finansielle instrumenter Diverse driftsinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Gev. på anleggsmidler Netto andre driftsinntekter I prosent av samlede inntekter 28,0 35,9 39,6 32,4 42,6 32,0 43,5 Merverdi aksjer ved utgangen av perioden august 13

14 Endring i netto andre driftsinntekter 2. kv. 2. kv. Beløp i millioner kroner Endringer 2001 Netto andre driftsinntekter 834 (623) Herav: Reduserte inntekter vedr. aksjemarkedet: Reduserte inntekter fra Vital (220) Reduserte inntekter fra andre korts. invest. i aksjer (152) Reduserte inntekter annenhåndsomsetning av aksjer (7) (572) Økte inntekter fondsforvaltning 1) 23 Gevinst ved salg av aksjer i Moelven i 2001 (216) Netto gevinster på andre finansielle instrumenter 2) (31) Økte inntekter fra betalingsformidling 18 Andre inntektsposter (38) 1) Kjøp av Skandia Asset Management ga en økning i andre driftsinntekter i juni med 38 millioner kroner. 2) Inntektene må vurderes sammen med renteinntektene fra interbank aktiviteter. Samlet var inntektene fra finansielle instrumenter 5 millioner kroner høyere i enn i august 14

15 Resultatregnskap 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Andre kostnader 1) (2) Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. 87 (127) (101) (39) (195) Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (282) (1) (1) (351) 7 (283) 21 Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden ) Restrukturering, avsetning til ansattes fond, samt tap på driftsmidler 7. august 15

16 Kostnadsgrad før goodwill-avskr., men inklusive MVA Prosent 1998 : 72,3 85, : 62,9 68,8 63,9 62,8 64,5 60,4 62, : 60,1 56,1 61,4 60,4 59, : 59,8 58,1 66,6 56,3 63,7 66,1 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 2. kv. Ordinære driftskostnader i prosent av ordinære driftsinntekter 7. august 16

17 Endring i ordinære driftskostnader fra 2001 til 2. kv. 2. kv. Beløp i millioner kroner Endringer 2001 Sum ordinære driftskostnader (3) Herav: MVA på tjenester 62 Lønnsoppgjør og pensjoner 41 Kostnader vedr. Skandia Asset Management 37 - Driftskostnader 25 - Goodwillavskrivninger 12 Integrasjonseffekter (39) e-aktiviteter og IT (66) (172) Markedsføring og diverse effektiviseringer (67) Økt aktivitet august 17

18 Resultatregnskap 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Andre kostnader 1) (2) Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. 87 (127) (101) (39) (195) Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (282) (1) (1) (351) 7 (283) 21 Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden ) Restrukturering, avsetning til ansattes fond, samt tap på driftsmidler 7. august 18

19 Netto tap/(tilbakeføring av tap) på utlån og garantier 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Personkunder 47 (6) Bedriftskunder 40 (121) (125) (81) (240) DnB-konsernet 87 (127) (101) (39) (195) 7. august 19

20 Problemengasjementer i prosent av utlån Millioner kroner Netto problemengasjementer, millioner kroner I prosent av netto utlån 2,6 2,4 2, , ,5 1,3 1, ,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 1.kv kv. 3. kv. 4. kv. 1.kv kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv kv. 7. august 20

21 Midler til forvaltning 1) Milliarder kroner Fondsforvaltning Vital DnB des des des des des des juni 2) 2) 1) Totalen er fratrukket mellomværende poster 2) Postbanken ble overtatt 1. oktober 1999 og Skandia Asset Management 1. juni 7. august 21

22 Balanser 30. juni 31. mars 31. des. 30. sept. 30. juni Beløp i milliarder kroner Kontanter m.v. og plasseringer i kredittinstitusjoner 34,1 41,3 19,7 25,9 33,3 Netto utlån til og fordringer på kunder 277,9 277,2 275,2 271,1 270,5 Sertifikater, obligasjoner, m.v. 34,6 35,6 38,8 45,5 44,2 Aksjer og andre eierinteresser 7,1 7,6 7,3 7,1 7,8 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 5,9 3,3 3,4 3,7 4,0 Andre eiendeler 17,9 13,7 13,8 15,1 19,6 Sum eiendeler 377,6 378,7 358,2 368,4 379,5 Gjeld til kredittinstitusjoner 40,2 58,7 34,9 47,7 50,1 Innskudd fra kunder 199,7 190,2 191,6 183,1 185,1 Verdipapirgjeld 72,1 72,2 75,9 78,1 80,6 Øvrig gjeld og avsetninger 28,8 19,3 18,2 21,0 24,8 Ansvarlig kapital 36,8 38,3 37,7 38,5 38,7 Sum gjeld og egenkapital 377,6 378,7 358,2 368,4 379,5 Gjennomsnittlig forvaltningskapital hittil i året 376,0 378,1 367,4 365,7 363,3 Innskuddsdekning i prosent 71,8 68,6 69,6 67,6 68,5 7. august 22

23 Virksomhetsområder Driftsresultat før tap og skatt Millioner kroner halvår halvår (7) Bedriftskundeområdet Personkundeområdet DnB Markets Livsforsikring - Vital DnB Asset Management (16) 7. august 23

24 Driftsresultat før tap og skatt per virksomhetsområde Driftsresultat før tap og skatt Justert for engangseffekter 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner ) 2) 2001 Bedriftskundeområdet 1) 2) 3) 4) 5) Personkundeområdet 4) DnB Markets Livsforsikring - Vital DnB Asset Management 2) (16) (7) 4 (7) Annet 2) 5) (481) (122) (453) (239) DnB-konsernet ) 4) 5) 1) Justert for inntektsføring av tidligere reserverte renter. 2) Justert for omstillingskostnader. 3) Justert for virkningen av mottatt forsikringsoppgjør. 4) Justert for virkningen av salget av Postbankens Betalingssentral. 5) Justert for virkningen av salget av Moelven. 7. august 24

25 Bedriftskundeområdet 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner 1) 2) ) Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilbakeføringer) (81) (238) Driftsresultat før skatt Netto utlån til kunder (mrd. kroner) Innskudd fra kunder (mrd. kroner) Kostnadsgrad ekskl. goodwill (%) Innskuddsdekning (%) Egenkapitalavkastning (%) 17,6 19,0 Driftsresultat før tap og skatt økt med 7,9 prosent Fortsatt lave tap Tilfredsstillende egenkapitalavkastning 1) Justert for inntektsføring av tidligere reserverte renter. 2) Justert for omstillingskostnader 3) Justert for virkningen av salgene av Postbankens Betalingssentral og Moelven, og mottatt forsikringsoppgjør. 7. august 25

26 Bedriftskundeområdet Utvikling i kredittkvalitet Milliarder kroner Inndeling i henhold til DnBs risikoklassifisering, hvor 1 er vurdert som lavest risiko og 10 som høyest risiko 7. august 26

27 DnB Markets 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner 2001 Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilbakeføringer) 0 (25) Driftsresultat før skatt Kostnadsgrad ekskl. goodwill (%) Egenkapitalavkastning (%) 52,1 57,3 Godt resultat under krevende markedsforhold Fall i aksjerelaterte inntekter delvis oppveiet av valuta- og renteinntekter, samt investeringsprodukter God egenkapitalavkastning 7. august 27

28 DnB Markets Inntekter fordelt på handledager i august Mer Antall dager Tusen kroner

29 Livsforsikring - Vital 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner 2001 Resultat etter fordeling (1 335) 276 Dekket av tilleggsavsetninger Resultat av annen virksomhet (23) (9) Skatt (63) 32 Resultat til eier i Vital Forsikring Resultat i Vital Link etter skatt (8) 4 Resultat fra Vital Avskrivning goodwill Vital Forsikring Resultat fra Vital i konsernregnskapet (42) Avskrivning goodwill Justering for kapitalallokering, etc Skatt (66) 33 Driftsresultat før skatt for forretningsområdet Forsikringstakerfond ved utgangen av perioden Økte markedsandeler Vanskelige finansmarkeder ga lav finansavkastning Ikke tilfredsstillende egenkapitalavkastning God soliditet og bufferkapital 7. august 29

30 Vital Forsikring - balansesammensetning 19,5 % (18,9 %) 6,2 % (7,3 %) 19,0 % (23,6 %) -herav utenlandsk andel 64,3% (61,2%) Aksjer Omløpsobligasjoner Pengemarked Eiendom Anleggsobligasjoner Annet 11,0 % (10,7 %) 14,9 % (12,6 %) 29,4 % (26,9 %) -herav utenlandsk andel 60,1% (64,0%) (sammenlignbare tall per 31. des i parentes) 7. august 30

31 Utvikling i markedsandel forvaltede kundemidler Vital Forsikring og Vital Link Prosent 19,4 18,9 18,3 17,9 31. des des des mars 1) Tall ikke tilgjengelig for 1) 7. august 31

32 DnB Asset Management 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner 1) 2001 Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt 4 (7) Forvaltede midler (milliarder kroner) Netto kapitaltilførsel (%) 3) 4,6 1,6 Netto driftsmargin (%) 3) (0,02) (0,01) Kostnadsgrad (%) 1) 3) 106,7 102,9 Egenkapitalavkastning (%) 3) (3,8) (2,5) 2) I "gamle" DnB: Netto tilgang på 4,5 milliarder kroner Inntektsreduksjon relativt lav Driftskostnader redusert Integrasjonsplan klar: Årlige kostnadssynergier på 50 millioner kroner fra ) Eksklusive restruktureringskostnader 2) Volum ved utgangen av perioden. 3) Eksklusive Skandia Asset Management 7. august 32

33 DnB Asset Management Positiv netto kapitaltilførsel 1) 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner 1) 2001 Personmarkedsfond Institusjonelle fond Vital Annen diskresjonær forvaltning Total ) Eksklusive Skandia Asset Management 7. august 33

34 Personkundeområdet 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner ) Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tap Driftsresultat før skatt Netto utlån til kunder (NOK mrd.) Innskudd fra kunder (NOK mrd.) Kostnadsgrad ekskl. goodwill (%) Innskuddsdekning (%) Egenkapitalavkastning (%) 17,8 12,6 Sterk økning i driftsresultat Små tapsavsetninger Tilfredsstillende egenkapitalavkastning Kostnadsgraden i PKO inklusive SMB-segmentet var 76 prosent i første halvår 1) Justert for virkningen av salg av Postbankens Betalingssentral. 7. august 34

35 Petter Jansen Konserndirektør for Personkundeområdet (PKO) 7. august 35

36 Utvikling siste 6 kvartaler (PKO) 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Kostnadsgrad ekskl. goodwill (%) Innskuddsdekning Egenkapitalavkastning 19,3 16,3 19,2 17,7 16,6 8,4 7. august 36

37 Resultatforbedrende tiltak (PKO) Stram kostnadsstyring og blant annet satsing på direkte markedsføring gir flate kostnader Hittil har kunder i Postbanken valgt elektronisk kundedialog reduserer portokostnader Omstilling reduksjon med cirka 130 årsverk i Reduserte IT-kostnader som følge av utkontraktering Effektivisering av ekspedisjon andel transaksjoner i "bank i butikk" utgjør 35% av skrankeekspedisjoner Salg av garanterte produkter og lån skaper nye inntekter 7. august 37

38 Solid vekst i aktiv kapital* (PKO) * utlån, innskudd, fond, forsikring, indekserte produkter Mrd kr 300,0 250,0 200,0 150,0 Sum Postbanken Sum DnB inkl DnB Kort 100,0 50,0 - des 98 des 99 des 00 des 01 jun august 38

39 Nye spareprodukter har vært en suksess (PKO) Millioner kroner PB (BMA*) DnB (AiO**) halvår 01 2.halvår 01 1.halvår 02 * BMA, banksparing med aksjeavkastning ** AiO, aksjeindeksobligasjoner 7. august 39

40 Postbanken og DnB størst på nettbank - og øker avstanden til konkurrentene (PKO) Vekst i 1. halvår (10.000) DnB / Postbanken Gjensidige NOR inkl Parat 24 Nordea Skandiabanken (20.000) Kilde: Cicero Informasjon AS 7. august 40

41 Andelen salgsgodtgjørelse av de totale kostnadene til Posten (PKO) Millioner kroner halvår halvår halvår Salgsgodtgjørelse Transaksjonsgodtgjørelse (ekskl IT og funding) 7. august 41

42 DnB: På kundemåling scorer service og kundebehandling høyest (PKO) Generelt, bankkontoret Service, bankkontoret DnB Direkte DnBs nettbank mens det er oppfattet pris som trekker den totale tilfredshet ned Kilde: Norsk Gallup 7. august 42

43 Postbanken: På kundemåling scorer nettbanken og banktilbudet på Posten høyest (PKO) Postbankens nettbank Banktilbudet på postkontoret Postbankens personservice mens det er oppfattet pris som trekker den totale tilfredshet ned Kilde: Norsk Gallup 7. august 43

44 Markedsnyheter høsten (PKO) DnB SAGA Sølv nytt rådgivningsbasert program Utvidet tilbud av garanterte produkter - garantert minimumsavkastning i bindingstiden (eksempel DnB SAGA Verdi) Fjerner årspris på intro-program for ungdom Postbanken Produktkonseptene Leve Låne Spare, enklere bankhverdag for Postbankenkunder Fjerner årspris på nettbank for ungdom 7. august 44

45 DnB skaper aksjonærverdier Egenkapitalavkastning for 1. kvartal Totalavkastning til aksjonær i perioden 1. jan jul. 02 Nordea 9,2-6,3 SEB 12,4 2,8 Danske 13,0 15,2 Swedb. 13,5-6,9 DnB 13,8 15,4 Gj. NOR 15,1 23,4 SHB 15,3 2,9 Kilde: McKinsey, Datastream, selskapsrapporter 7. august 45

46 Langsiktig utvikling i aksjemarkedet august S&P 500 logaritmisk skala desember 1964 til 23. juli OPEC I - 47,0% over 91 uker "Krakket" i ,3% over 9 uker - 47,8% over 121 uker Kilde: Datastream

47 Moody's om DnB: "A consistent and prudent strategy" 2. juli 7. august

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2001

Rapport for 1. kvartal 2001 1984 Rapport for 1. kvartal 2001 Rapport for 1. kvartal 2001 DnB hadde solid resultatfremgang i første kvartal, til tross for den dårlige utviklingen i aksjemarkedene. Ved å tilby andre produkter oppnådde

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 15. august 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 2. kvartal 2001 sammendrag Bokført konsernresultat minus NOK 154 millioner, hovedsaklig som følge av lav

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsresultat 2002 Forbedrede resultater i fjerde kvartal Driftsresultatet opp 12 % Samlede inntekter økte 4 %; høyere netto renteinntekter og provisjonsinntekter

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer