l :'Å ri i, 'r l*. tllq

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "l :'Å ri i, 'r l*. tllq"

Transkript

1 ,i l :'Å ri i, 'r l*. tllq i

2 ei ^,'.li;.lllh Xffi \: w$ r* :il;trtr t æ,t **då6ixå}r.-$., -...i-;!;...,,.r - 3frnlq.6ql ffi mwffi. ffi 4**'---*-""--"_j8S il *-u:$_ :*, _:: r8 ** f, trh "- - q g: tr' tr'!'&i $ " $t?;'s hffi $.K 1!

3

4 KA tl : l-!l * + d'^ 'ta :':*:*-<- n k QX "t 3,.=?-=,

5

6 AK5JEBREV i qryt ØV-HAR5TAD FER qesel5kap har valgt h støtte arbeidet med åbevare M/S GRYTØY ved åbifua med Fem hundre kroner vil Venneforcninga Grytøy-Harstad Fergeselskap takke for det viktige bidraget. Pengegaven er en verdifull støffe fil foreningas formå. På vegne av Veruteforcninga GHF

7 .ragtttttttr.. ig.h.'', i'.. F.,'i tttaaraaaaat' Vedtekter for 1. 1n8a Fonnål. Venneforeninga Grytøy-{arstad Fergeselskap er en ft'itt* ståendc qg upolilisk foreniug sour ved frivillig furnsats arbeicler for å overta, l{ vure på, besørgc resturu'ert og drifle iotalbåten M/S GR\'"'Ø\', qgsp larlt Grytlandsferga. ]åten skal tilbakeføres ettel nntikvaliske prirxipper til den stand den vsr i siste året den gikk i passasjertralikk i Hnrststdonrådet. silt arbeid skal foreninga søke snmarbcid rrrcd offentlige instauser, ulike irrstitusjoner', filnraer og privatpersoner; sarnt bcslektede foreninger. 2.Medlemskap. lnkeltpersoner over 14 år'og fimracr kan opptas sont medlemmerl Medlemskapet ergddig førxt når årskontingenten er imrbetnlt Kontingeutens størrelse fastsettes hvert år nv ihsmotet, qg er enstrrtetjbl alle medleurmer'. Ulntelcl' else rnå skje skriftlig. Medlenuner som står lil rest med kontingent for nrer emr et rhi blir autdrratisk slettel av medlemsregisleref elter åu purr,ing. 3. Årsmølel er foreningas høyeste myndighet. Ordirtær't årsmøte avholdes hvert år'innerr utgangerl av mnrs. lnnkal. lingen skal skje rned mirrst 14 d4gers varsel, vedl:l3i irsmclcling, reguskap og fiorslqg til budsjelt frrr komrnende irr: Ale rncdlemrner lmr adgrurg til årsurøtet rned talc- qg stenunertft'. Det er ikke tiunlt å stemnre rnecl ftillmnkt. Forslag til vedtektsendrirrger rnå være stp:et i hende senest ^Arsmøtet q skal vecllegges irurkallingen salrunen med stytets innstilling. Vedtektsendrirger laever tilslntrring frn rnilst 2/3 av cie fi'annnøtte sorn har stenunerett.' Øvrige saker sorn orrskes behandlet av å$ruøteto skal være styret i hurde senest en uke før årsnrøtet. År'smølct sk'll: lskap Grytøy5. Fortlaltuiag. r.gitrt*p skal foreligge i reviclert stand til det ordinitle årsmøtet. Regnskapsiuet følger knleudelaret. Gjenstanilel kan foræres til Venneforenirga Grytrøy-Halstnd Avslultct t'ergeselskap, rnerl man lral også anledrriug til å deponere ting i szunlingen. ellwert filfelle skal det gis en sklifflig meldirg om dette med }vittedlg i to eksemplar. Krever eier forsikring, nri forcuirrga bctale dettc. Det skrtl qgså for:eligge ajonrførl liste over nlle gien.stnrder soln eies nv foreningir eller er i deru valetekt, nred opplysruinger om hvor gienstandeue stammel fra. Alle slike opplysninger skal oppbevarcs samlnen med år'smeldinger, regnskap, moteleieraler qg annet skriftlig urateriale i tbrenigas zu'kiv. Styrets sekletær hnr aruvaret lor at slike lister blil ført qg oppdatert. 6. Rcprcsentasjon. Styret skal sørge for regelmessig informasjon til medleururene, og avhrclde dugnadei'og arbeidsnroler ured tanke på restaurering vedlikeholcl av M/S GRYTØY. Det er også stln'ets nnsvar ri informere publikum our M/S GR\nØYs historic og tbreningas virksomhet. Derr daglige represenf:rsjon foreståes riv styret ved ledererr, eller utnevnt stedforheder. Medlemmer for ovtig nrå ikke uoppfordret handle i eller benyttc sg av lbr:en.irlgas nnvu. futisbruk av foleningas tillit knn fore fil utelukirelse fi'a tillitsverv i eu perir:de. \red grnv eller gientatt forseelse kan slike forhold fore til eksklusjon. Dette må r'ecltns av {lrsraotet etter: irurstilling fra slyret. q fire uker før årsrnotet, 7. Ekshaordinært årsmøfe, Ekstraoldiurert årsrrrøte avholdes etter styrever-ltak ellel etter klav fra rninsl li rne.dleurnter'. Dette avholdes senest tre rrråneder etler at lovlig kruv er innkommet, og inr*nlles ured l4 dagcrs skliftlis, varscl. På el slikl rirsnrølc behnndles kun rgodkjemre itrsoppgiøret (arsmeiding/r'egrskap) +fastsette budsjett etter inustilling fia styret snker som er årsak til innk*llirgeu. r fastsel te alskon tingertterr 8. Sa$ og oppløsning. Sak qg avhending av enkeltgienstnnder i rnindre. utstlehring kan fore.tas av styret ettel vedtak med 2/3 flertall. Opplosning nv foreninga kau kun foretas pa el:sh'aordiuært årsmote rned tilslutning av Z/3 nv de ft'amrrrøtte ured stenunerett. tilfelle oppløsning skal privnte eiendeler tilbakeleveres lil eielen mol foranuevnte kvitferiug (pkt. 5) hvis detle ønskes av eier:cn. Venneforrcrringo Grytoy--anstad Fergeselskap sine eiendeler hklndelt fartøy tillirller vcd oppløsuirrg Grytøy Dygderun, 9420 Luudeues. oforetn valg av formflrul, styre qg varcrmedlernrner til stylet ofor:eta valg av tevisor med vararepresentanl for denne rendle vedteklene dersom det foreliggel forslag om dette serresi 4 uker fiar'år'snrøtel 4. Stlne. Årsrnøtet velger hvert år'blsnt mcdlernucne et sty'e beslående av leder, sekretær, kasserer, to slyrernedlerulner, s&rnl to varnntedleuuner'. FolurArrnett velgcs særskilt, resletr av styret korutilueler seg selr'.'lb av styrets rnedlemrner rnå ha vært med qgsiå i det fåregaende styret. Årsrnotet velger: qgså en valgkomite på lre rnedlermner soln skal legge fi'am tbrslrtg til nylt sly'e på neste årsnrøle. Stytet leder foreniugru virksomhet og er beslutuingsdyktig merl minst file ruredlerruner til stede. æderen har dobbeltstemme ved steurnrelikhet. Styrrt innkalles av iederen, eller uår'millst to sv styrcts ntedlernrner forlarrger det. Sekretæren sksl føre protokoll fia nrøtene, solrr legges frarn på det etterfølgende nløte. Vedtull Ve ru t e fo ren h på stiflelsesmølet rga G ry øy - H a rs lad tlru'stacl, 15. ttugust 2O +{^å i fergeseb*ap. Sgnrv'øtl (leaer)

8

9 Fergeselskap - Boks? Harstad.1t / Bankonto: Swift / Bic; DNBANOKK. Eposr Vclkommen til nettavisen "Grytlandsferga". Her yil vi publisere Dyhcter omkring Nt/S Grytøy sadrt historien til båten og rederiet. lar du noe å tridra med av bilder, historisk infomasjon ellcr vil du være med å ta vare på l\{/s Grytøv? Kontakt osii dag! Vemeforairya Gryey-HaFlad Vellykket flytting fra Vollen i Asker til Sjøfartsmuseet på Bygdøy Fi:"#& ffi.ffi*_æg ffi.#ffi KWffirr-ffi 5s*æ#ffiw Til alle patrioter Sjoåtumseet skal M/S Gry&y ligge i opplas på "Svilens" kaipl6s til d t s mulig å få til stippseftiug på slipfr til oslo hawwesq på Sjusoya. Nå! dete blir avhenstr av Ved og entusiaster! Som du sikken hu lesr i lokålprese bæn på A/S Grltry-HaEtad F esehhp srn ongdale aksjebrcv. er d.d mete &omcr om å å MS Disse s pålyddde 5m.- L000.cnb;lbake xk6bd os øder og kons og km,i -:-:kiøes ved i&betålins dl forminscns,-',:',-- -:'. vilkelgbel. kjqg Nt/S Gryloy 30. au$st 20ll og jobber nå-oed å å båm på dipp U"*itooto lz:o og Dordovq. kldgjon for tuen ui For åt den skål gå i ord q er vj avhetrgig av hjelp Åa både privaæ, pmsjektet og r yil utfordre andre bidraesltere detu gjors i Eeldh$felt t på giro6 elltr i nenbden - eler ved å benyte eostadressen ke sæft positiv til gt ws Gqtoy ståtus av vemevqdig skip. Bålen oppfylls alle kav lil offdtlig sbn dl iibrdsetiig og tilbåkefding dik ts crrløy vd siste tret hm gikk i pereontåfikk i Hdstad. lts Gryby skal bli e. smykke for byen og er:ss. beløp vit fere gåugs i uka oppdalen her på nensiedet v&t vae!ilsjerseli8 or aile. forsre ongane må vi skåffe : kons til slippsetling, sil*erhebutst,r og repmsjors. Vi lilbf derfor konmllinltadhdlfcrqd no Du kæ også ringe SteiM Wcdeiås på telefon TåkL for u&isr fmtåelse og sbtu for prosjekret. d,'/s Gryby hjemne isjen - til gl d for påtsiocr og snsist r, til glede for uge og $mle, for hele Elrstådregiotes! Hi ]:ek Ya neh reninga Johs. Sot,oil, leder -cryoy kapleh Glem PeneFen. er Mg og slqet gikl( fnt. Å blk*re cry1oy båq metr det ikke noe l.we gåt stillc vær probld for Stodblu. mye rækcre, md åv hsf til Groy valgte vi å fde ftåm lis iorsikiglttaiu Penersen dl g4llildsferga.no Gryø)a vd ug å ha i sidq cå 80 tou men vi hs daffift i mssevis til å utfie dete. Vi gikk ned rodi 5 knops fd im til Oslo og bmkte ca 2 tiber på slepcr. Vi clem PeneEen er selv trordl ndins ka Slmu4 og gledsseg ovs Gq&y-prosjekæt åå:: WS Grytøy 1"..1-:..i Om du be&ifter os mfdigherere Rjksntikvtretr f hrf,lå iffiånl de bidl r og Dånid slippen he ndighet til å b imot oss. Slryet ble foreht av tus Stomhull med v{ en vr - kort historikk Levd av Vegled Båtbyggsi ts, 5583 Vågland so6 byggflum r 46 til Grltry-Harsbd Fergeselskåp AS, Ledoes. 1954: SedifFcn tor 90 peeoner Tomsje: 84 bn, 47 ueto. H. dim.: Loa Lpp x B rd = 21,7 / 19,4 x 5,18 x 2,92 m. H. mtor: stk 2 syl. Brovoll elsdehod motor ytelse 100 hk. rsat i nelkfltetalik nellom Harståd og crrroy. Serue unid t med fd på / Bjtrlryiledene. 1960r l$sn!y Wicbmm 1964: S$ehE fomyet 1973: Solgl / ovedd åv di selnoroq t}?e SACA 300 btlk. Trm Fylkes Dmp*ibsselshp, Troso G HF {: KvæEord. Ut av elsbtet av fsge. Overfon dl fan i 1982: Solgt til Olav Bsg, leksa for h ,- uten lavn sifte. Rep. av m dfølgetrde ptegg oh skitu nv tunduenlbots på gm av galvmisk uing utfon i (ristisud lc ,Bmyliet som avlosnbåt for Fosed tafiktlag i ilr! SistsdåøFeklieL Dessute i bruk som Sjøh inevm-skø)te i Trcndelåg og som Nis$åt med utgrtrgsputrkr i KongeNvo[. Sdifisd for 50 penonq. FSoNåde kodse iltq. r9e: salotrg (40 pereoner) dllmlugar og 3 stk 2-ro hder dekk ob$ot til.y:i stk 4 lugæs ved Kirksætersrens Skibsvaft. 1986: Cikk på ved Skobkjs lykt mlon Gjsinge! Macedvær Miadre ståde. 1988: Avdutlet oppdrag for Sjsheimevemer. og ht N tu skt. opplåe. 1989: Solgttii Oiil SkheiE, Ristr for k ,-uten!åvneskifte og sas im i tuis$tefd mellon oslo og kistidsnd. Påsåi KYSTRUTEN, 1994: &datr 1995: Obsfld 1996: Obs.Rs i av finatrlreditorer i Moss om Oslo og uthgl for salg. someren som husbår oo solmere4 i bruli som tubåt på oslo6orden. til Cånilla lor 500.m0,- lconer. 2003: Solgt Saga Uldka Johæson og Mady Detrhm 2011: Besluner Nugssolgt rv Aker og Bm lirgeil Kjopt på Tvatrgsa*sjon i Asker forliksråds lokåter detr 30. augst av Yemeforeningå crytoy-harstad fergeselskåp for lx ,Fllnet ftå VoeD slipp til kaia ved Sjofac-museet 14. septembtr, påvente åv slipps tting.?7. l,ti t 981 i BWe hto Eelg suttu i nn øe i Foto Ed6ød ndød.

10 Vijobber for åbevare M/S GRYTØY Postboks 23 3, Tlf i''g.h.ti if.,j Venneforeni nga Gr ytøy-h arstad Epost : 483 Harstad / Bankkonto 47 3O.l a5 Oryanisasjonsnr Fe rgeselskap Til alle patrioter og entusiasterl qom du sikkert har lest i lokalpressa er den gamle drømmen tjom å få M/S Grytøy tilbake til Harstad qg øyriket rundt byen i ferd med å bli virkelighet. Venneforeninga kjøpte M/S Grytøy 30. august 2Oll ry jobber nå med åfhbåtenpå slipp og klaryiort for turen nordover. aor at dette skal gå i orden, er vi avhengig av hjelp tuabåde pfivate, bedrifter qg myndghetene. Riksantikvaren er svært positiv til prosjektet og gir M/S Grytøy status av verneverdig skip. Båten oppfyller alle krav til offentlig støfte til istandsetting qg tilbakefwing slik M/S Grytøy var siste året hun gikk i persontrafikk i Harstad. M/S Grytøy skal bli et smykke for byen qg vaere tilgiengelig for alle. A<sJEBREV QRY øy,} åstad FE RQ!EEL!(AP turtdrcbd qg reparasjoner. Vi tilbyr derfor dekorative 1første omgangmå vi skaffe SOO.OOO kroner til slippsetting, sikkerhetsutstyr lgavebrev basert ph A/S Grytøy-Harstad Fergeselskap sitt originale aksjebrev. Disse er påiydende 5OO,- 1.OOO,- 2.5OOr- og 5.000,- kroner %kan $øpes ved bruk av denne giroblankeften. nnsamlabeløp vil flere ganger i uka bli oppdateft påt nettstedet Om du vil uffordre andrebidragsytere kan dette gjøres i meldirgsfeltet på giroen eller i nettbari<en - eller ved å sende epost til adressen oppgltt oppe til høyre. akk for utvist forståelse q støtte for prosjektet. Snart er M/S Grytøy hjemme rgien til glede for patrioter qg entusiaster, til glede for unge q gamle, for hele Harstådregionenl z lrl <' E Hilsen venneforeninga GHF -fsnrwl /-ø ' Sørvoll,leder Kvittering lnnbetalt til 1ohs. konto Beløp Betalerens kontonummer 652? Betalingsinformasion Kjøp av gave/ GRO -j:;;*,,* aksjebrev 6r bevanngav M/S Blankettnummer oirerino ""d -1 Beratings- T rrist L J Underskrift ved girering l-- Grytøy L -1 T Betatt -l -l tit -l Venneforen inga Gry tøy -H ar stad Fergesels kap v/johs. Sørvoll, Postboks 233 L 9483 HARSTAD J Belast konto Kvittering tilbakc Kundeidentif ikasion (KlD) Blankettnummer ?å5 l^'*' s 2 1 >

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Arsmøte 2012. Ordinært årsmøte i Lærdal Båteigarlag for driftsåret2011, avholdes: Dato:

Arsmøte 2012. Ordinært årsmøte i Lærdal Båteigarlag for driftsåret2011, avholdes: Dato: Medlemmene i Lærdal Båteigarlag kalles med dette inn til. Arsmøte 2012. Ordinært årsmøte i Lærdal Båteigarlag for driftsåret2011, avholdes: Dato: Tirsdag 13. mars 2O12 Tld: kl. 18:00 Sted: Klubbhuset til

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA BAKGRUNN Nedstående vedtekter for Sameiet Margarita foreslås å erstatte dagens vedtekter. Det vil si at det foreslås at nedstående vedtekter i sin helhet erstatter: «Vedtekter Kulturforeningen Margarita»

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen)

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) Vedtekter (Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) 1 Formålsparagraf Val Eyja jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

LB s formål er å tilby sine medlemmer tilgang til båtliv gjennom andelseierskap til båtplasser samt samle båtinteresserte i arbeidet for å:

LB s formål er å tilby sine medlemmer tilgang til båtliv gjennom andelseierskap til båtplasser samt samle båtinteresserte i arbeidet for å: LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer