ÅRSMELDING 2006 WITH ENGLISH SUMMARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2006 WITH ENGLISH SUMMARY"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2006 WITH ENGLISH SUMMARY

2 Virksomheten i Bergen og Omland havn i 2006 Skipsanløp %-vis Bergen og Omland havn: endring Antall skipsanløp totalt ,1 % Bruttotonnasje (BT) totalt ,5 % Gj.sntl. bruttotonnasje ,3 % herav Bergen sentrale havn: Antall skipsanløp i alt ,0 % herav antall fritids-/ lystfartøyer ,1 % Bruttotonnasje (BT) totalt ,6 % Gj.sntl. bruttotonnasje ,5 % Det er registrert en markant økning i antall skipsanløp fra 2005 til 2006, mens den gjennomsnittlige bruttotonnasje som disse skipsanløp representerer, er gått noe tilbake når det gjelder hele havnedistriktet. I Bergen sentrale havn er det derimot en økning i både total og gjennomsnittlig bruttotonnasje. Godstrafikken %-vis Bergen og Omland havn: endring Total godsmengde i tonn ,3 % Antall containere (TEU) ,1 % Det samlede godsomslag i hele havnedistriktet er gått tilbake, men holder seg fortsatt på et meget høyt nivå, også på landsbasis. Nedgangen gjelder våtbulk, dvs. råolje og petroleumsprodukter. Antall containere omregnet i TEU hadde betydelig vekst i Cruiseskip, ferger og passasjerer %-vis Cruisetrafikk endring Antall cruiseskip ,6 % Antall cruisepassasjerer ,2 % Antall cruiseskip og særlig antall cruisepassasjerer økte betydelig Økningen i passasjerantallet skyldes også at størrelsen på cruiseskipene har øket. En aktiv markedsføring med bla. deltagelse på den internasjonale cruisemessen i Miami, er en viktig innsatsfaktor for den positive utviklingen i cruisetrafikken. Gunvald Isaksen havnedirektør Ferjeselskapet Fjord Line (England og Danmark) registrerte som ventet en kraftig nedgang både i antall passasjerer og i antall kjøretøyer i 2006 etter at Englandsruten ble solgt til DFDS og datterselskapet Fjord Line (Danmarkslinjen) overtok ruten til Danmark. Smyril Line (Island og Færøyene) registrerte en betydelig vekst i Color Line som startet sin rute til Danmark 24. april i 2005, fikk som ventet en betydelig økning fra 2005 til DFDS startet ruten til England i november %-vis Innenriks/lokal passasjertrafikk endring Hurtigruten ,1 % Fjord 1 Fylkesbaatane-hurtigbåter ,1 % Tide Sjø hurtigbåter/ Flaggruten ,9 % Askøy-Bergen hurtigbåt ,9 % Antall innenrikspassasjerer totalt ,0 % Etter flere år med tilbakegang, kunne Hurtigruten registrere en markert økning i passasjertallet i Fjord 1 registrerte en meget betydelig økning i hurtigbåttrafikken fra og til Strandkaiterminalen i Bergen, mens Tide Sjø (tidl. HSD) registrerte en kraftig nedgang. Det samme gjelder hurtigbåten mellom Askøy og Bergen. %-vis Utenriksferjer endring Antall passasjerer Fjord Line ,8 % Antall passasjerer Smyril Line ,5 % Antall passasjerer Color Line ,8 % Antall passasjerer DFDS % Antall passasjerer - totalt ,2 % Antall kjøretøyer - Fjord Line ,2 % Antall kjøretøyer - Smyril Line ,7 % Antall kjøretøyer Color Line ,8 % Antall kjøretøyer DFDS % Antall kjøretøyer - totalt ,0 %

3 Personal og HMS Ved utløpet av 2006 var det fortsatt 49 fast ansatte i Bergen og Omland havnevesen. Av disse var 12 personer knyttet til maritim avdeling, 28 til teknisk avdeling, 6 til merkantil avdeling og 3 til havnedirektøren og hans stab. Gunvald Isaksen ble ansatt i stillingen som havnedirektør i mai 2006 etter å ha vært konstituert i stillingen siden høsten Sykefraværet var i 2006 på 9,4 %. Av dette utgjorde andelen av langtidssykemeldte 7,4 %. Bedriften har utarbeidet HMS-håndbok, vedtatt HMS-handlingsplan og inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. I likestillingssammenheng driver Havnevesenet en type virksomhet som tradisjonelt har vært og er mannsdominert. P.t. er det ansatt 8 kvinner i havnevesenet. Ved utlysing av ledige stillinger oppfordres kvinner til å søke, men så langt har det vært liten respons med unntak av stillinger knyttet til kontor og renhold. Det ble foretatt 4 nyansettelser i Økonomiske forhold Årsregnskap for 2006 viser et bokført overskudd på kr 1,1 mill. etter at det er betalt kr. 27,9 mill. i renter og avdrag, utgiftsført kr. 7,3 mill. i kompensasjon for merverdiavgift til Bergen kommune og foretatt avsetninger med tilsammen kr 7,2 mill På denne bakgrunn må årsresultatet kunne karakteriseres som tilfredsstillende. Investeringsprogrammet som startet i 1996 på til sammen over kr 600 mill., vil ventelig bli sluttført i Gunvald Isaksen havnedirektør Bergen og Omland havnestyre Havnestyret har i 2006 hatt følgende sammensetning: Med stemmerett: Kristian Helland, leder (Bergen kommune) Albrigt Sangolt, nestleder (Region Vest Sund, Fjell og Øygarden kommune) Egil J. Eikanger (Bergen kommune) Borghild Lieng (Bergen kommune) Kari Manger (Region Midtre Askøy og Os kommune) Ole Lysø (Region Nordhordland Austrheim, Fedje, Lindås, Meland og Radøy kommune) Leif Arne Strømmen (Havneoperatører m.m. v/logistikk- og transportindustriens Landsforening) Erik A. Paulsen (Rederiorganisasjonene) Annlaug Haugvik (Vareeierne/transportbrukerne) Åsmund Andersen (Forsvaret) Erik Skjæveland (Ansatte i Bergen og Omland havnevesen) Uten stemmerett: Jørn Roald Tetler (Losse- og lastearbeiderne v/norsk Transportarbeiderforbund) Bjarte Sandtorv (Fiskeriorganisasjonene v/norges Fiskarlag/Fiskarlaget Vest) Politimesteren i Hordaland Styret avholdt 7 møter i 2006 og behandlet 55 saker Fra venstre: Erik Skjæveland, Ole Lysø, Kari Manger, Leif Arne Strømmen, Kristian Helland (havnestyrets leder), Gunvald Isaksen (havnedirektør), Borghild Lieng, John Reidar Nilsen (varamedlem for politimesteren i Hordaland), Erik A. Paulsen, Jørn Roald Tetler og Åsmund Andersen. Fraværende: Albrigt Sangolt (nestleder), Egil J. Eikanger, Ragnar Auglænd, Bjarte Sandtorv og Stein Trengereid.

4 Grafer Antall skipsanløp Innenriks Utenriks Totalt 300 Cruise-turistskip anløp pr. år Innenriks Utenriks Totalt Skipsanløp i bruttotonnasje Innenriks Utenriks Totalt Antall cruisepassasjerer Innenriks Utenriks Totalt Godsmengde i tonn Innenriks Utenriks Totalt Antall containere oppgitt i TEU Innenriks Utenriks Totalt

5 Teknisk vedlikehold/rehabiliteringsarbeider Totalt ble det i 2006 investert for kr 45 millioner. Investeringen er i hovedsak benyttet til byggingen av parkeringshus og industrikai på Mongstad På postene vedlikehold og driftsmateriell er det totalt brukt ca. kr 8,2 millioner. De største arbeidene i 2006 var: Asfaltering Vedlikeholdsasfaltering på kaiområdene for ca. kr 1,4 millioner ble utført på entreprise. Steinkaier i Vågen Det ble utført arbeider med å sikre undergraving av steinkaiene på Skolten, Nordre Tollbodkai, Festningskaien og Bryggen. Arbeidene ble utført av innleiet dykkerfirma. Dreggekaien Trekaien ble rehabilitert av egne ansatte. Nøstegaten 32: Arbeid med oppgradering av kontorer og velferdsrom for tekniskavdeling ble påbegynt høsten Ombygging utført av egne ansatte. Tekniske fag er utført av innleide firma. Nøsteboder 19: Det er investert i brannvarslingsanlegg og avløp fra bygget er ført til offentlig kloakk. Restaureringsarbeidene av boden er for øvrig utført av Damsgård kulturhistoriske forening. Skur 23: Oppussingsarbeider fortsatt i 2006 av kontorlokalene og fellesarealer i tilknytning til inngåelse av ny leiekontrakt. Arbeidene utført delvis av egne ansatte og innleiet firma. Anskaffelse av utstyr: Nytt utstyr anskaffet i hht plan. Jekteviksutstikkeren: Avsluttende arbeider med utenomhusanlegg, bl.annet basseng foran Nøsteboder 19, ble ferdigstillet i løpet av høsten Diverse: Havnevesenets egne ansatte har gjort løpende vedlikeholds-/ reparasjonsarbeider samt drifts- og serviceoppgaver innenfor de ulike fagkategorier. Fenderproduksjon var bl.annet en prioritert oppgave. For øvrig prioriteres alltid oppgaver som har med sikkerhet å gjøre. Det var også vært noen vannledningsbrudd i løpet av året. Disse arbeidene er utført med innleiet gravemaskin og mannskap. Rørleggerarbeider ble utført av det firma som har serviceavtalen. Kraner Årlige timer for tungløftkranen: 2003: 460 t 2004: 350 t 2005: 250 t 2006: 316 t

6 Resultatoversikt Årsregnskap Årsbudsjett Årsregnskap Beløp i kr. Note Driftsinntekter 1 Havneavgifter , , ,7 Gebyrer/vederlag , , ,6 Leieinntekter , , ,5 Andre driftsinntekter 1 910, , ,8 Sum driftsinntekter , , ,7 Driftskostnader 1 Lønn, sosiale kostn , , ,2 Inventar og utstyr , , ,5 Vedlikehold , , ,9 Andre driftskostnader , , ,3 Sum driftskostnader , , ,9 Brutto driftsoverskudd , , ,8 Finansinntekter/-utgifter 1 Renteinntekter 1 055,6 100, ,0 Andre finansinntekter , , ,8 Rentekostnader , , ,0 Avdrag lån , , ,7 Netto finanskostnader , , ,7 Netto driftsoverskudd 6 637,6,0 528,1 Investeringsinnt. og -utg. 1 Bruk av avsatte midler , , ,5 Totale investeringer , , ,0 Avsetninger til fond 5 500,0,0,0 Andre finansieringskostnader , , ,5 Netto investeringsutgifter 5 500,0,0,0 Resultat 1 137,6,0 528,1

7 Drifts- og kapitalregnskap Minimumsspesifikasjon Beløp i kr Note Regnskap Budsjett Regnskap Konto Navn Lønn inkl. trygd og pensjon , , , Inventar og utstyr , , , Vedlikehold bygninger og anlegg , , , Andre driftsutgifter , , ,8 33 Overføringer til primærkommuner , , ,6 34 Overføringer til andre , , ,4 Sum driftsutgifter , , , Vanlige salgs- og leieinntekter , , ,7 68 Salg av utstyr 3 5,0,0 210,0 70 Refundert fra trygdeforvaltningen 2 703,4 500,0 824,5 72 Overføringer fra primærkommuner 74 Overføringer fra andre ,6 600, ,6 Sum driftsinntekter , , ,7 Netto driftsinntekter , , ,3 40 Kjøp av grunnarealer Nybygg og nyanlegg , , ,0 Sum investeringsutgifter , , ,0 68 Salg av inventar/utstyr 4,5 80 Salg av fast eiendom ,0 82 Overføringer fra fylkeskommuner 271,3 271,3 271,3 83 Overføringer fra primærkommuner 435,0,0 Sum investeringsinntekter 706,3 271, ,8 Netto investeringsutgifter , , ,8 51 Avdrag på eksterne lån , , ,7 52 Kjøp av aksjer, andeler o.lign. 54 Avsetninger , , ,9 55 Tilb.bet. egne avsetninger 56 Tilbakeføring på lån av fondsmidler 59 Årets regnskapsmessige overskudd ,6,0 528,1 Sum finansieringsutgifter , , ,6 91 Bruk av eksterne lånemidler, , ,5 92 Salg av aksjer 93 Bruk av tidligere års overskudd ,6, ,5 94 Bruk av tidl. overf. bevilgn. 95 Bruk av avsetninger/fond , , ,6 96 Lån av fondsmidler 97 Lån av kontantbeholdning Sum finansieringsinntekter , , ,6 Netto finansieringsinntekter/-utgifter , , ,0

8 Balanseoppstilling Benevnelse Note EIENDELER Kap. 2.2 Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , , Utstyr, maskiner og transportmidler , , Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 (A) Sum anleggsmidler , ,21 Kap. 2.1 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , , Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,34 (B) Sum omløpsmidler , ,60 SUM EIENDELER (A + B) , ,81 EGENKAPITAL Kap. 2.5 Egenkapital Disposisjonsfond 16, , , Bundne investeringsfond , , Regnskapsmessig mindreforbruk , , Kapitalkonto , ,70 (C) Sum egenkapital , ,38 GJELD Kap. 2.4 Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser , , Andre lån , ,00 (D) Sum langsiktig gjeld , ,00 Kap. 2.3 Kortsiktig gjeld Premieavvik , , Annen kortsiktig gjeld , ,43 (D) Sum kortsiktig gjeld , ,43 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,81 MEMORIAKONTI Kap. 2.9 Memoriakonto Ubrukte lånemidler 22 0,00 0, Motkonto for memoriakontiene 22,23 0,00 0,00 Bergen og Omland havnevesen, 31. desember februar 2007 Gunvald Isaksen havnedirektør Kai B. Olsen adm.- og økonomisjef

9 Noter til årsregnskap 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift som er opprettet i medhold av 12 i lov om havner og farvann m.m. av 8. juni 1984 nr. 51 innenfor rammen av 29 i den tidligere kommuneloven av 12. november BOH ble formelt etablert i 1990 med egne vedtekter som er godkjent både av medlemskommunene, Fiskeridepartementet og Fylkesmannen. I den gjeldende kommunelov av 25. september 1992 er bestemmelsen om interkommunalt samarbeid regulert i 27. BOH utarbeider havnekassens budsjett og regnskap etter 6 i forskrift nr. 1672, fastsatt ved kgl.res , om overgangsbestemmelser i medhold av havne- og farvannsloven. Etter denne forskrift skal de kommunale regnskapsforskrifter som gjaldt i 1984, fortsatt benyttes. Ved innføringen av KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) i Bergen kommune fra 1. januar 2001 valgte BOH inntil videre å fortsette med Bergen kommunes økonomisystem med de endringer som fulgte av kap. 8 i kommuneloven og forskrift nr av 15. desember 2000 fra Kommunal- og regionaldepartementet. Det skal her bemerkes at ledelsen i BOH fortsatt betrakter bedriften som et eget rettssubjekt som skal avlegge særregnskap slik praksis har vært hele tiden siden etableringen av det interkommunale samarbeidet. Det vises bla. til dom avsagt i Bergen byrett som ble stadfestet i Gulating lagmannsrett På denne bakgrunn settes derfor resultatregnskapet opp både som en minimusspesifikasjon i medhold av 6 i den ovennevnte gjeldende forskrift nr av og som en resultatoversikt som i stor grad tilfredsstiller bestemmelsene i gjeldende kommunelov. I samsvar med den gjeldende regnskapsforskrift føres det allikevel ikke atskilt drift- og investeringsregnskap og det foretas ikke avskrivninger på varige drifts- og anleggsmidler, men derimot utgiftsføres avdrag på lån. Presentasjonen av balanseregnskapet som ikke omtalt i den gjeldende regnskapsforskrift, fremlegges derimot i henhold til oppstillingen til nasjonal rapportering etter KOSTRA-forskriften. Valg av regnskapsprinsipp og presentasjonsform har også sammenheng med arbeidet med å avklare eiendomsretten til de eiendommer som BOH i dag disponerer og BOH's fremtidige selskapsform, jfr. her også vedtak i Bergen bystyre og i sak om budsjett Når eiendomrett og selskapsform er avklart, skal det bla. settes opp en ny åpningsbalanse. Arbeidet med å tilpasse BOH's vedtekter til ny selskapsform er midlertidig utsatt i påvente av ny havne- og farvannslov. Etter at et utvalg (Havnelovutvalget) nedsatt av Fiskeri- og kystdepartementet avga sin innstilling , fremla departementet høringsforslag til revidert lov om havner og farvann m.v. Høringsfristen er satt til I høringsforslaget legges regnskapslovens bestemmelser til grunn som det bærende regnskapsprinsipp. Note 2 Lønnskostnader Lønn til ansatte , ,9 Honorar til råd og styre 358,3 396,7 Pensjonskostnader 2 691, ,5 Folketrygdavgift 2 984, ,1 Sum , ,2 Refunderte sykepenger fra trygdeetaten 703,4 824,5 Gjennomsnittlig antall ansatte Vedr. pensjonskostnader: Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt ny 13 (med merknader) i forskrift av om årsregnregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Paragrafene gjelder regnskapsføring av pensjoner i kommuneregnskapet. Forskriften innebærer to viktige endringer i regnskapsføringen av pensjoner: 1. Den innbetalte premien til pensjonsleverandøren er ikke lenger å betrakte som årets samlede pensjonsutgift i regnskapet. 2. Det skal føres pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i kommunens balanse. Ad. pkt. 1: Siden den årlige kostnaden nå beregnes ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering, betyr dette at den årlige regnskapsførte pensjonsutgift blir mer stabil enn den årlige premien som betales. Den årlige premien fastsettes av pensjonsleverandøren i henhold til det regelverket som gjelder for disse. Ad.pkt. 2: Den enkelte kommune får ved balanseopplysningene oversikt over netto pensjonsgjeld (pensjonsforpliktelser fratrukket pensjonsmidler). En slik synliggjøring av pensjonsforpliktelsene bidrar til økonomistyringen og tydeliggjør de reelle forpliktelsene. I henhold til 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over 15 år. Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Eventuelt vedtak i henhold til pkt. 2 vil være bindende også for håndtering av senere års avvik. Av oppstillingen nedenfor fremgår det at årets regnskap er godskrevet med til sammen kr i premieavvik. Dette skyldes nye og mer forutsigbare regler for den regnskapsmessige behandling av pensjoner. Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2006 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arb.giveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik

10 Beregningsforutsetninger Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 6,00 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 5,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,19 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,19 % Uttaksandel pr Forutsetninger for turn-over aldresgruppe (F 13-5 bokstav G): i AFP-felles Kom. under 20 år 20% pensjonsordn.: år 8% 62 år 20,00 % år 6% 63 år 30,00 % år 6% - 0,4% pr år over 25 år 64 år 40,00 % år 4% - 0,2% pr år over 30 år 65 år 50,00 % år 1% - 0,1% pr år over 45 år 66 år 60,00 % Over 50 år 0% Estimatavvik Pensjonsmidler Pensjons- Netto forpliktelser Estimert Ny beregning Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert Akkumulert estimatavvik Note 3 Inventar og utstyr Biler og anleggsmaskiner 267,4 838,5 Maskiner, verktøy og annet teknisk utstyr 367,8 609,1 Dataprogrammer og datautstyr 60,3 506,1 Annet kontorinventar og -utstyr 383, ,8 Sum 1 079, ,5 Anskaffelsene er finansiert slik: Bruk av disposisjonsfond 1 074, ,5 Salg av driftsmidler 5,0 210,0 Sum 1 079, ,5 Note 4 Vedlikehold Vedlikehold anlegg 3 397, ,1 Vedlikehold bygg 1 285, ,4 Vedlikehold driftsmidler og utstyr (biler, båter, maskiner m.m.) 3 513, ,4 Sum 8 196, ,9

11 10 Note 5 Andre driftskostnader I resultatoversikten kan posten spesifiseres slik: Merverdiavgiftskompensasjon til Bergen kommune *) 7 331, ,6 ISPS-kostnader 5 004, ,2 Kostnader i forbindelse med avfallsdirektivet 4 400,0 71,3 Kostnader til viderefakturering 3 398, ,8 Konsulenttjenester 2 378, ,9 Kommunale avgifter og gebyrer 2 080, ,4 Avsetning til og tap på fordringer 1 703,8 158,0 Elektrisitet 1 686, ,0 Markedsføring og reklame 1 347,9 920,7 Forsikringer 942,8 771,1 Annet 1 202, , , ,3 *) Det vises i denne sammenheng til note 23 nedenfor. I drifts- og kapitalregnskapet (minimumsspesifikasjonen) er posten ca. 2, 2 mill. lavere pga. ulik gruppering av de enkelte konti. Note 6 Overføringer til andre Kjøp av strøm for salg 600,0 550,0 Kjøp av vann for salg 210,8 101,4 Tap på fordringer 1 703,8 158,0 Renteutgifter m.m , ,0 Sum , ,4 Note 7 Salgs- og leieinntekter Spesifikasjonen av posten fremgår av resultatoversikten. Note 8 Overføringer fra andre Renteinntekter 1 055, ,0 Div. refusjoner, skade- og forsikringsoppgjør 8 365,1 976,4 Purregebyr 13,8 18,2 Sum 9 434, ,6 Note 9 Investeringer Parkeringshus Nøstet , ,8 Mongstad kai og areal ,0 Utbygging Jekteviken/Nøstebukten 6 145, ,4 Ro-ro rampe Jektevikshopen 3 149,7 0,0 Tilpasning til ISPS-koden 1 018, ,5 Oppgradering skur 15 og ,2 865,9 Hurtigruteterminalen 361, ,2 Ubygging kai Vardetangen 11,7 67,6 Taktekking og rehabilitering skur 22 Dokken 0,0 768,6 Sum , ,0 Investeringene er finansiert slik: Bruk av egne fond , ,2 Bruk av tidligere års overskudd (2004) 1 058, ,5 Refusjoner fra fylkeskommuner 271,3 271,3 Refusjoner fra primærkommuner 435,0 0,0 Bruk av lånemidler fra Bergen kommunes lånefond 0, ,5 Salg av andre driftsmidler 0,0 4,5 Sum , ,0 Årets investeringer er alle å betrakte som anlegg under oppførelse, jfr. note 11 nedenfor. Den viste finansiering er derfor av foreløpig karakter. Endelig finansiering vil bli foretatt ved ferdigstillelse av anleggene i henhold til godkjente finansieringsplaner.

12 Note 10 Andre finanskostnader Det angitte beløp for 2006 gjelder avsetningen av årsresultatet for 2004 til finansiering av årets investeringer. Note 11 Faste eiedommer og anlegg Ferdigstilte eiendommer og anlegg pr : Beløp i kr Fiskerihavn/-kai Bontelabo ,60 Bontelabo med fiskerihavn og spor ,00 Bontelabo, parkeringsplass ,61 Havnespor Bontelabo , ,85 Bradbenkskaien med skur ,00 Sandviksboder ,00 Brygge ved Sandviken 85, Ludebryggen ,00 Brygge ved Skutevikstorget ,00 Brygge ved Stormøllen 9 000,00 Bryggen ,00 Makeskifte Møhlenpriskai/ Kristiansholm ,87 Molo ved Kristiansholm ,00 Bygninger Kristiansholm , ,87 Båthavn ved Elsesro ,00 Containerkran ,00 Dokkeboder 1 og ,00 Dokkeskjærskai med skur og spor ,00 Dokkeskjærskai skur ,00 Forlengelse jernbanespor Dokken ,47 Skur 20 Dokkeskjærskaien ,00 Ombygging skur 23 - Dokkeskjærskaien , ,43 Dreggekaien med vareskur ,00 Festningskai ,00 Investeringer pga. Schengen-avtalen ,64 Frieleneskaien 1. byggetrinn ,76 Frieleneskaien 2. byggetrinn ,36 Frieleneskaien 3. byggetrinn ,01 Fryselager Frielenskaien ,60 Tilleggsareal Frieleneset ,00 Vareskur Frieleneskaien , ,08 Holbergskaien med vareskur ,00 Gjenfylling hop Jekteviken ,97 Jekteviken cont.term. utbygging 3. etappe ,03 Jekteviken containerterminal ,88 Jekteviken containerterminal - forlengelse kai ,00 Jekteviken vareskur ,40 Jekteviken/Gassverktomten opparb ,60 Jekteviksutstikkeren, kaiavsnitt A ,44 Jekteviksutstikkeren, kaiavsnitt B , ,28 Kai ved Krohnviken med torv 8 000,00 Kjøp av tomt på Flesland ,00 Munkebryggen med skur ,00 Munkebryggen passasjerterminal ,00 Munkebryggen passasjerterminal - utvidelse , ,00 Møhlenpriskai innkledning paraplyskur ,41 Møhlenpriskai oljeverndepot ,77 Møhlenpriskai/Dokkeskjærskai, kjørbar forbindelse ,00 Møhlenpriskaien ,00 Ro-ro rampe Møhlenpris , ,38 Møhlenpriskai-paraplyskur ,07 Møhlenpriskai-forlengelse ,78 Møhlenpriskai-kaiplan ,29 Møhlenpriskai-forlengelse16m ,00 Møhlenpriskai-Thormøhlensgt.1B og S. Møhlenprisvei 5A ,00 Møhlenpriskai-planering ,43 Møhlenpriskai-skur ,67 Ombygging skur , ,48 Wolffsgt. 12X, tomt ,50 Nordre Nøstekai ,00 Skur nr. 19A og 19B, N. Nøstekai ,07 Rettigheter ved N. Nøstekai , ,07 Nygårdstangen, landarealer ,00 Skur Nordre Nykirkekai ,14 Nykirkekaiene - utvidelse ,94 Nykirkekaiene med hopmur, grunn, fergeleie, skur ,00 Utvidelse skur 16 Søndre Nykirkekai , ,51 Nøsteboder nr ,00 Nybygg etter brann ,93 - Brannerstatning , ,23 Nøstegaten ,00 Verksted og lagerbygg Nøstegt ,69 Tømmermannsverksted , ,73 Kjøp av Nilsen Kassefabrikk ,00 Nøsteutstikkeren ,00 Sukkerhusbryggen ,00 Fjærgrunn mellom Kahrs'boder og Sydnes Sjøbad 4 000,00 Passasjerlandgang Skoltegrunnskaien ,01 Petanebryggen med fergeleie ,00 Rehabilitering skur 1, Skolten ,95 Skur 2-3 passasjerterminal Skoltegrunnskaien ,79 Skoltegrunnskaien med skur, fergeleie og spor ,00 Utvidelse skur 2-3 Skoltegrunnskaien ,25 Ny kjørebro Skolten ,10 Fergeterminal Skolten ,90 Fergeleie Skoltegrunnskai, ombygging , ,00 Strandkaien ,00 Strandkaien pass.term ,28 - Tilskudd Bergen kom , ,28 Damsgårdsvei 105, del av kai ,00 Døshcergården 3 og ,00 Strandlinje ved Lille Damsgård ,00 Strandlinje ved Store Damsgård ,00 Søndre Tollbodkai med skur ,00 S. Tollbodkai Passasjerterminal , ,00 Nordre Tollbodkai med pakkhus ,00 N.Tollbodkai-gjenfylling ,42 Kloakk samt utfylling ved Wulfsgården , ,35 Ombygging skur 18 Tollpakkhuset ,75 Shetland Larsens brygge (tidl.torgutstikkeren) ,00 Zachariasbryggen med torvkai ,00 11

13 12 Vardetangen kai ,22 Årstadkaien ,00 Sum ferdigstilte anlegg ,65 Anlegg under utførelse: Hurtigruteterminalen ,19 Kaiutbygging/arealutvidelse m.m. Jekteviken/Nøstebukten ,17 Parkeringshus Nøstet ,77 Tilpasning til ISPS-koden ,13 Industrikai og areal Mongstad ,44 Ro-ro rampe Jektevikshopen ,63 Rehabilitering skur 22, Dokken ,97 Oppgradering skur ,60 Oppgradering skur ,40 Kloakkanlegg Dokken 5 250,00 Sum anlegg under utførelse ,30 Sum faste eiendommer og anlegg ,95 Note 12 Utstyr, maskiner og transportmidler Posten kan spesifiseres slik: Havneoppsynets inventar ,00 Inventar og materiell v/havneingeniøren ,00 Båter ,40 Sum ,40 Posten har stått relativt uendret i en årrekke, men representerer i sum en forsiktig verdiansettelse av havnevesenets varige driftsmidler som bla. består av 10 kjøretøyer, 3 arbeidsmaskiner og 3 båter. Note 13 Aksjer og andeler Posten kan spesifiseres slik: Egenkapitalinnskudd i Bergen Kommunale Pensjonskasse ,00 Aksjer i Bergen og Omland Fiskerihavn AS ,00 Aksjer i Cruise Norway AS ,00 Sum ,00 Note 14 Kortsiktige fordringer Fylkesskattesjefen 1 301, ,00 Debitorer , ,37 Forskuddsbetalte utgifter , ,58 Etterskuddsbetalte inntekter , ,31 Div. lån ansatte , ,00 Div. interimsposter 2 000, ,00 Sum , ,26 Note 15 Kasse, postgiro, bankinnskudd Kasse 3 973, ,50 Bank , ,84 Sum , ,34 Note 16 Disposisjonsfond Posten gjelder avsetning til investeringer, nyanskaffelser og utskifting av inventar og utstyr. Bevegelsene på disposisjonsfondet kan spesifiseres slik: Inngående balanse Avsetning til nyanskaffelser , ,74 Bruk av fondsmidler , ,68 Utgående balanse Avsetning til nyanskaffelser , ,06 Bundne investeringsfond gjelder avsetning til fremtidige investeringer. Bevegelsene på investeringsfondet kan spesifiseres slik: Inngående balanse ,23 0,00 Salg av Slottsgaten ,00 Brukt til foreløpig finansiering av årets investeringer , ,77 Utgående balanse , ,23 Note 17 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) Årsoverskudd ,00 Årsoverskudd , ,39 Årsoverskudd ,38 Sum , ,39 Etter de gamle regnskapsforskrifter som fortsatt gjelder for BOH (jfr. note 1), skal posten i henhold til vedtatt budsjett, benyttes til kapitalformål 2 år etter det avlagte årsregnskap. Etter de nye regnskapsregler for kommuner og fylkeskommuner er det imidlertid ikke lenger stilt krav til at overskuddet bare skal kunne benyttes til kapitalformål, men disponeringen skal vedtas i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Note 18 Kapitalkonto Inngående balanse , ,50 Kapitalbevegelse: nyinvesteringer/nye anlegg under utførelse , ,52 pensjonsforpliktelser, jfr. note 2 ovenfor , ,00 avgang varige driftsmidler , ,74 avdrag lån , ,67 bruk av lån 0, ,12 påløpne, ikke forfalte renter 0, ,13 Sum kapitalbevegelse , ,20 Utgående balanse , ,70

14 Note 19 Langsiktig gjeld - Andre lån Bergen Kommunes Lånefond: Ny kjørebro Skolten Rehabilitert skur 1, Skolten Jekteviksutstikkeren - fyllmasser Jekteviksutstikkeren - kaiavsnitt A Nordre Nykirkekai - nytt skur Jekteviksutstikkeren - kaiavsnitt B Fiskerihavn Bontelabo Skur 16 Søndre Nykirkekai Skur 2-3 Passasjerterminal Skolten Sum refinansierte lån Fiskerihavn Bontelabo Utbygging Jekteviken/Nøstebukten, opptatt i Nytt investeringslån, opptatt Nytt investeringslån, opptatt Nytt investeringslån, opptatt Bergen kommunes lånefond i alt , ,00 Norges Kommunalbank: Lån til Jekteviken containerterminal 3. etappe lån Lån til Jekteviken containerterminal 3. etappe lån Kommunalbanken i alt Sum andre lån , ,00 De bokførte og betalte renteutgifter for 2006, vist i note 5 ovenfor, utgjorde kr 16,3 mill. over en 12 måneders periode som nødvendigvis ikke vil stemme med regnskapsåret. Påløpne renter utgjorde pr kr 8,1 mill. Note 20 Annen kortsiktig gjeld Interkommunal oljevernberedskap (IUA) , ,67 Leverandørgjeld , ,55 Etterskuddsbetalte utgifter , ,52 Div. interimsposter , ,69 Sum , ,43 Note 21 Lån og sikkerhetsstillelse til bedriftens ledelse BOH har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til havnedirektør, medlemmer i havnestyret eller havnerådet. Note 22 Ubrukte lånemidler BOH har ubenyttet lånetilsagn på 60 mill. fra Bergen kommunes lånefond. Tilsagnet vil ventelig bli benyttet helt eller delvis i Note 23 Kompensasjon for merverdiavgift I vår tilsvarende note for 2005 heter det: "Den grunnleggende uenighet omkring praktiseringen av lov om kompensasjon for merverdiavgift i forholdet mellom kommunekasse og havnekasse, er fremdeles ikke løst. Finansdepartementet har bedt Fiskeri- og Kystdepartementet om en uttalelse om hvorvidt kommunenes tilbakeholdelse av momskompensasjon er i strid med bestemmelsene om havnekassen i havne- og farvannsloven. Norsk Havneforbund har innhentet en betenkning fra Price Waterhouse Coopers om havnekassens rettslige stilling i forhold til momskompensasjonsordningen og enkelte kommuners praktisering av den. I deres betenkning heter det: «Vår konklusjon er at kommunenes krav om å disponere kompensasjonsbeløp som er generert av havnene er i strid med havneloven av 1984's bestemmelser om havnekassen. Videre mener vi at en slik praksis er i strid med kompensasjonsloven og de hensyn og forutsetninger som er lagt til grunn for loven.» Norsk Havneforbund har fulgt opp dette med brev til Finansdepartementet, Finanskomitéen på Stortinget og Finansministeren." Det som her er anført, har fremdeles gyldighet. Jfr. note 5 ovenfor som viser: Merverdiavgiftskompensasjon til Bergen kommune 7 331, ,6 Beløpet for 2006 fremkommer etter at Bergen kommune har tilbakeført kr i momskompensasjon for driften. Bykassen ble derved tilført kr i momskompensasjon fra havnekassens drift. I tillegg er bykassen tilført kr fra havnekassens investeringer. Siden loven om kompensasjon for merverdiavgift ble endret fra er bykassen i alt tilført kr 20,9 mill i momskompensasjon fra havnekassen. Denne overføring fra havnekassen til bykassen vil bortfalle fra etter at Stortinget vedtok endringer i den ordinære merverdiavgiftsloven slik at havneavgifter og vederlag etter havne- og farvannsloven heretter blir belagt med merverdiavgift. Denne endring rokker imidlertid ikke ved vår oppfatning som støttes av det ovennevnte, om at det ovennevnte beløp på kr 20,9 mill. i sin helhet tilhører havnekassen og ikke bykassen. 13

15 Note 24 Endring i arbeidskapital Endring Omløpsmidler , , ,88 Kortsiktig gjeld , , ,56 Arbeidskapital , , ,32 Endringen består av: Salg av driftsmiddel (Slottsgaten 1) 0, , ,00 Årets overskudd og avsetninger , , ,99 Bruk av tidligere års overskudd og avsetninger , , ,04 Netto , , ,03 Endring i arbeidskapital ,32 14 Oversikt over kailengder, arealer etc. Effektiv Areal i m 2 Bredde lengde Grunnfl. Lagerfl. Trafikk- Spor- Lager- = Areal- Annet Total Nr. Kai i meter skur skur areal areal areal lengde 1 Dokkeskjærskaien Skoltegrunnskaien Bontelabo Tollboden Festningskaien Vågen Fjordterminalene N. Nøstekai Møhlenpriskaien Frieleneskaien Jekteviksutstikkeren Sum Kailengder er effektiv lengde for skipstillegg, hertil kommer bunn av hoper, kroker etc. Lagerflate er nettoareal med fradrag for sosiale rom, kjørebaner etc.

16 Revisjonsberetning 15

17 Markedsføringsprosjekt Cargo Port Bergen stiftelsesmøte for prosjektet Følgende aktører er med: Bergen Cargo AS Coast Center Base AS J. Martens AS Mongstadbase AS Nor-Cargo AS Nor-Lines AS Sea-Cargo Agencies Statoil Mongstad + Maritimt Forum representert ved Atle Kvamme Cargo Port Bergen sitt budskap er å profilere Bergen og Omland havnedistrikt generelt, bygge opp forståelse for betydningen av Bergen havndistrikt og å bygge en solid merkevare på det Bergen og Omland havndistrikt kan tilby og den service man kan få. Cargo Port Bergen har fått utarbeidet logo, nettside, www. cargoportbergen.no og brosjyre. Prosjektet skal foreløpig vare i 3 år Cargo Port Bergen/Nor-Cargo på Norway Fish & Aqua april april 2006 deltok Cargo Port Bergen på fellesstand med Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og Fiskeriforum Vest på messen Norway Fish & Aqua. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra det politiske miljøet i Bergen på at vi hadde opprettet Cargo Port Bergen april 2006 Norsk Havneforening avholdt sitt årsmøte i Bergen april. Ca. 100 personer fra havne-norge var tilstede. Pressekonferansen vedr. Cargo Port Bergen. Mars 2006 Bergen og Omland havnevesen representert ved havnedirektøren og markedskoordinator Helen Hovland deltok igjen på verdens største cruisemesse, Seatrade Miami, i mars Vi fikk kontakt med de fleste beslutningstakerne i de store cruiserederiene, og ble oppdatert på fremtidige planer og anløp Markedskoordinator Helen Hovland deltok på årsmøtet til Bergen Reiselivslag. Der er cruisesamarbeidet - Cruise Destination Bergen - en egen seksjon hvor vi evaluerer sesongen som har vært og gir informasjon om kommende sesong. Bergen Reiselivslag er en god støttespiller i sammenhengen cruise, og til god hjelp med informasjon om reiseliv.

18 Bergen og Omland havnevesen hadde gleden av besøk fra fylkeskommunen i Cardiff. De hadde bedt om møte med havnen for å få informasjon om vår cruisesatsing i Bergen samt cruisesatsingen i Norge for øvrig. I England besøkte vi P&O Cruises (Carnival Group UK) som operer følgende skip: Adonia, Arcadia, Artemis, Aurora, Oceana, Oriana. Bergen hadde i anløp av disse skipene. Videre besøkte vi Swan Hellenic, som operer skipet Minerva II som har vært trofast på Bergen havn i mange år, men som nå skal gå i Middelhavscruise. Saga Shipping opererer Saga Rose, Saga Ruby og kommer med Spirit of Adventurer i Bergen hadde til sammen 5 anløp av Saga Rose og Saga Ruby, og vil til neste sesong få 11 anløp av Saga-skipene. Louis (UK) Ltd. London ble også besøkt. De eier 12 skip, bl.a. Calypso som hadde anmeldt 5 anløp til Bergen i 2006, men dessverre fikk brann om bord, derved ble 3 anløp kansellert. Representanter fra Cardiff på omvisning i havnen med "Nordnes" Markedskoordinator Helen Hovland besøkte cruiserederier i England sammen med representanten Bente Saxon fra Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Det er lenge siden Bergen og Omland havnevesen har besøkt cruiserederier ute. I Miami er det hovedsakelig beslutningstakere fra USA, men det er viktig å holde kontakt med øvrige rederier i UK og Europa. Juni hadde Bergen og Omland havnevesen gleden av besøk fra Port of Stockton, California, USA. Gunvald Isaksen og Helen Hovland tok i mot gruppen som fikk generell informasjon om havnen. 17 Port of Stockton på omvisning i havnen med "Nordnes". * * * Bergen har i 2006 hatt 249 cruiseskipsanløp med til sammen passasjerer, noe som er ny rekord i anløp og passasjerantall. * * * I 2006 startet vi opp med registrering av post på kommunens eget BK-sak system. Saker til Bergen og Omland havnestyre, samt Havnerådet for Bergen havn er dermed tilgjengelig på Bergen kommune sin internettside Møte med representanter fra Saga Shipping Company i London, her ansvarlig for landutflukter - Ingrid Maderni.

19 Activities for the Port of Bergen in Ship calls %- Entire port district: change Total no. of ship calls 27,341 25, % Total gross tonnage (GT) 101,921,456 99,481, % Average gross tonnage 3,728 3, % of which Central port of Bergen: Total no. of ships calls 19,649 18, % of which leisure craft 7,992 6, % Total gross tonnage (GT) 40,942,587 38,054, % Average gross tonnage 2,084 2, % There has been a marked increase in the number of ship calls from 2005 to 2006, whereas the average gross tonnage represented by these ship calls has seen a slight decline with regard to the entire port district. In the central port of Bergen on the other hand, there was an increase both in terms of total and average gross tonnage. Cargo handling %- Entire port district: change Total cargo volume in tons 68,144,855 74,274, % No. containers (TEU) 86,346 72, % The total cargo volume for the entire port district has seen a slight reduction, though remaining at a very high level on a nationwide basis. The decline involves wet bulk, i.e. raw oil and petroleum products. The number of containers converted in TEU saw a significant increase in Gunvald Isaksen Port Director Cruise traffic, ferries and passengers %- Cruise traffic change No. cruise ships % No. cruise passengers 218, , % The number of cruise ships and passengers saw a considerable increase in 2006, with the increase in passenger numbers partly due to the increase in size of cruise ships. Active marketing, including participation at an international cruise fair in Miami amongst other things, is an important investment factor for positive development in cruise traffic.

20 %- International ferry traffic change No. passengers Fjord Line 161, , % No. passengers Smyril Line 31,383 22, % No. passengers Color Line 142,612 82, % No. passengers DFDS 6, % No. passengers - total 342, , % No. vehicles Fjord Line 29,255 38, % No. vehicles Smyril Line 4,768 3, % No. vehicles Color Line 23,214 18, % No. vehicles DFDS 1, % No. vehicles - total 58,430 59, % The ferry companies Fjord Line (England and Denmark) saw a marked decline in passenger and vehicle numbers after the sale of the England sailing to DFDS and the transfer of the Denmark sailing to Fjord Line s subsidiary. Smyril Line (Iceland and the Faeroe Islands) recorded a significant growth in Color Line started sailing to Denmark on 24 April 2005 and had a strong increase from 2005 to DFDS started sailing to England in November %- Domestic/local passenger traffic change Hurtigruten (Coastal Steamer) 153, , % Fjord 1 Fylkesbaatane-express boats 207, , % Tide Sjø express boats/ Flaggruten 172, , % Askøy-Bergen express boats 274, , % Total no. domestic passengers 806, , % Hurtigruten recorded its first increase in passenger numbers for several years. Fjord 1 recorded a very significant increase in express boat traffic while Tide Sjø (formerly HSD) saw a marked decline, as did the express boat between Askøy and Bergen. Personnel and HSE At year-end 2006, the Port of Bergen still had 49 permanent employees - 12 in the maritime department, 28 in the technical department, 6 in the mercantile department and 3 representing the Port Director and his staff. Gunvald Isaksen was officially appointed as the port director in May Absence due to sickness in 2006 was 9.4% of which 7.4% was long-term absence. The company has compiled an HSE manual, established an HSE plan of action and entered into cooperation agreements regarding a more inclusive working environment. The Port of Bergen s activities traditionally represent a predominantly male environment, and currently employ 8 women. When advertising vacant posts within the Port of Bergen, females are encouraged to apply. So far, however, this has been met with little response, with the exception of posts related to office work and cleaning. There were 4 new appointments in Financial situation The Port of Bergen annual accounts for 2006 show a book profit of NOK 1.1 million after deduction of NOK 27.9 million in interest and instalments, an expense of NOK 7.3 million in compensation for VAT paid to Bergen municipality and provisions of NOK 7.2 million. In view of this, we would describe the financial results as satisfactory. The investment programme started in 1996 and worth a total of NOK 600 million is expected to be completed in

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2008 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 2008 WITH ENGLISH SUMMARY Et aktivt og spennende år Havn og havneaktivitet er viktig for Bergen og regionen rundt. Samspillet mellom byen som vokser og havnens nødvendige aktivitet bør løses

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland Havnevesen. Styret Den 16. juni 2011 holdt Bergen og Omland havnestyre i "Tårnet" Hurtigruteterminalen Til stede m/stemmerett: Trude Drevland Terje

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i.

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Til stede: Gunnar Bakke Trude H. Drevland Terje Ohnstad Kristin

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport. pr. 30.september 2013

Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport. pr. 30.september 2013 Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport pr. 30.september 2013 3.kvartal 2013 1. Økonomi - driftsregnskap akkumulert per 3. kvartal 2013 Q3 acc 2012 Q3 acc Bud 13Q3 acc Avvik bud Havneavgifter 9850 9368

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2014

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2014 Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 4. kvartal 2014 BOH totalt BOH Hovedtall Driftsinntekter Driftskostnader 45 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2016

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2016 Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 4. kvartal 2016 4. Kvartal og regnskapsåret 2016 kort oppsummert Resultat i 4. kvartal er preget av tilskudd på MNOK 10 til «Miljøpudden» Regnskapsåret 2016 endte

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen - særregnskap Driftsregnskap

Bergen og Omland Havnevesen - særregnskap Driftsregnskap Bergen og Omland Havnevesen - særregnskap 2014 Driftsregnskap Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 3. kvartal 2016

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 3. kvartal 2016 Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 3. kvartal 2016 BOH Hovedtall Resultat per kvartal Resultat per kvartal Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Q3 2016 Q3 2015 Endring Q3 2016 Q3 2016 Avvik Anløpsavgift

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 212 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 212-215 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen (FrP), leder Ragnhild

Detaljer

Bergen havn NØKKELOPPLYSNINGER

Bergen havn NØKKELOPPLYSNINGER Bergen havn Havnedirektør Gunvald Isaksen Bergen og Omland havnevesen Kommuneplankonferansen 2007 Bergen Kongress Senter Tirsdag 23.10.2007 Austrheim Askøy Bergen Fedje Fjell Lindås Meland Os Radøy Sund

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Organisasjonsnr.971348496 Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 40 5783 EIDFJORD Organisasjonsnr.

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2013 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer