ÅRSMELDING 2006 WITH ENGLISH SUMMARY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2006 WITH ENGLISH SUMMARY"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2006 WITH ENGLISH SUMMARY

2 Virksomheten i Bergen og Omland havn i 2006 Skipsanløp %-vis Bergen og Omland havn: endring Antall skipsanløp totalt ,1 % Bruttotonnasje (BT) totalt ,5 % Gj.sntl. bruttotonnasje ,3 % herav Bergen sentrale havn: Antall skipsanløp i alt ,0 % herav antall fritids-/ lystfartøyer ,1 % Bruttotonnasje (BT) totalt ,6 % Gj.sntl. bruttotonnasje ,5 % Det er registrert en markant økning i antall skipsanløp fra 2005 til 2006, mens den gjennomsnittlige bruttotonnasje som disse skipsanløp representerer, er gått noe tilbake når det gjelder hele havnedistriktet. I Bergen sentrale havn er det derimot en økning i både total og gjennomsnittlig bruttotonnasje. Godstrafikken %-vis Bergen og Omland havn: endring Total godsmengde i tonn ,3 % Antall containere (TEU) ,1 % Det samlede godsomslag i hele havnedistriktet er gått tilbake, men holder seg fortsatt på et meget høyt nivå, også på landsbasis. Nedgangen gjelder våtbulk, dvs. råolje og petroleumsprodukter. Antall containere omregnet i TEU hadde betydelig vekst i Cruiseskip, ferger og passasjerer %-vis Cruisetrafikk endring Antall cruiseskip ,6 % Antall cruisepassasjerer ,2 % Antall cruiseskip og særlig antall cruisepassasjerer økte betydelig Økningen i passasjerantallet skyldes også at størrelsen på cruiseskipene har øket. En aktiv markedsføring med bla. deltagelse på den internasjonale cruisemessen i Miami, er en viktig innsatsfaktor for den positive utviklingen i cruisetrafikken. Gunvald Isaksen havnedirektør Ferjeselskapet Fjord Line (England og Danmark) registrerte som ventet en kraftig nedgang både i antall passasjerer og i antall kjøretøyer i 2006 etter at Englandsruten ble solgt til DFDS og datterselskapet Fjord Line (Danmarkslinjen) overtok ruten til Danmark. Smyril Line (Island og Færøyene) registrerte en betydelig vekst i Color Line som startet sin rute til Danmark 24. april i 2005, fikk som ventet en betydelig økning fra 2005 til DFDS startet ruten til England i november %-vis Innenriks/lokal passasjertrafikk endring Hurtigruten ,1 % Fjord 1 Fylkesbaatane-hurtigbåter ,1 % Tide Sjø hurtigbåter/ Flaggruten ,9 % Askøy-Bergen hurtigbåt ,9 % Antall innenrikspassasjerer totalt ,0 % Etter flere år med tilbakegang, kunne Hurtigruten registrere en markert økning i passasjertallet i Fjord 1 registrerte en meget betydelig økning i hurtigbåttrafikken fra og til Strandkaiterminalen i Bergen, mens Tide Sjø (tidl. HSD) registrerte en kraftig nedgang. Det samme gjelder hurtigbåten mellom Askøy og Bergen. %-vis Utenriksferjer endring Antall passasjerer Fjord Line ,8 % Antall passasjerer Smyril Line ,5 % Antall passasjerer Color Line ,8 % Antall passasjerer DFDS % Antall passasjerer - totalt ,2 % Antall kjøretøyer - Fjord Line ,2 % Antall kjøretøyer - Smyril Line ,7 % Antall kjøretøyer Color Line ,8 % Antall kjøretøyer DFDS % Antall kjøretøyer - totalt ,0 %

3 Personal og HMS Ved utløpet av 2006 var det fortsatt 49 fast ansatte i Bergen og Omland havnevesen. Av disse var 12 personer knyttet til maritim avdeling, 28 til teknisk avdeling, 6 til merkantil avdeling og 3 til havnedirektøren og hans stab. Gunvald Isaksen ble ansatt i stillingen som havnedirektør i mai 2006 etter å ha vært konstituert i stillingen siden høsten Sykefraværet var i 2006 på 9,4 %. Av dette utgjorde andelen av langtidssykemeldte 7,4 %. Bedriften har utarbeidet HMS-håndbok, vedtatt HMS-handlingsplan og inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. I likestillingssammenheng driver Havnevesenet en type virksomhet som tradisjonelt har vært og er mannsdominert. P.t. er det ansatt 8 kvinner i havnevesenet. Ved utlysing av ledige stillinger oppfordres kvinner til å søke, men så langt har det vært liten respons med unntak av stillinger knyttet til kontor og renhold. Det ble foretatt 4 nyansettelser i Økonomiske forhold Årsregnskap for 2006 viser et bokført overskudd på kr 1,1 mill. etter at det er betalt kr. 27,9 mill. i renter og avdrag, utgiftsført kr. 7,3 mill. i kompensasjon for merverdiavgift til Bergen kommune og foretatt avsetninger med tilsammen kr 7,2 mill På denne bakgrunn må årsresultatet kunne karakteriseres som tilfredsstillende. Investeringsprogrammet som startet i 1996 på til sammen over kr 600 mill., vil ventelig bli sluttført i Gunvald Isaksen havnedirektør Bergen og Omland havnestyre Havnestyret har i 2006 hatt følgende sammensetning: Med stemmerett: Kristian Helland, leder (Bergen kommune) Albrigt Sangolt, nestleder (Region Vest Sund, Fjell og Øygarden kommune) Egil J. Eikanger (Bergen kommune) Borghild Lieng (Bergen kommune) Kari Manger (Region Midtre Askøy og Os kommune) Ole Lysø (Region Nordhordland Austrheim, Fedje, Lindås, Meland og Radøy kommune) Leif Arne Strømmen (Havneoperatører m.m. v/logistikk- og transportindustriens Landsforening) Erik A. Paulsen (Rederiorganisasjonene) Annlaug Haugvik (Vareeierne/transportbrukerne) Åsmund Andersen (Forsvaret) Erik Skjæveland (Ansatte i Bergen og Omland havnevesen) Uten stemmerett: Jørn Roald Tetler (Losse- og lastearbeiderne v/norsk Transportarbeiderforbund) Bjarte Sandtorv (Fiskeriorganisasjonene v/norges Fiskarlag/Fiskarlaget Vest) Politimesteren i Hordaland Styret avholdt 7 møter i 2006 og behandlet 55 saker Fra venstre: Erik Skjæveland, Ole Lysø, Kari Manger, Leif Arne Strømmen, Kristian Helland (havnestyrets leder), Gunvald Isaksen (havnedirektør), Borghild Lieng, John Reidar Nilsen (varamedlem for politimesteren i Hordaland), Erik A. Paulsen, Jørn Roald Tetler og Åsmund Andersen. Fraværende: Albrigt Sangolt (nestleder), Egil J. Eikanger, Ragnar Auglænd, Bjarte Sandtorv og Stein Trengereid.

4 Grafer Antall skipsanløp Innenriks Utenriks Totalt 300 Cruise-turistskip anløp pr. år Innenriks Utenriks Totalt Skipsanløp i bruttotonnasje Innenriks Utenriks Totalt Antall cruisepassasjerer Innenriks Utenriks Totalt Godsmengde i tonn Innenriks Utenriks Totalt Antall containere oppgitt i TEU Innenriks Utenriks Totalt

5 Teknisk vedlikehold/rehabiliteringsarbeider Totalt ble det i 2006 investert for kr 45 millioner. Investeringen er i hovedsak benyttet til byggingen av parkeringshus og industrikai på Mongstad På postene vedlikehold og driftsmateriell er det totalt brukt ca. kr 8,2 millioner. De største arbeidene i 2006 var: Asfaltering Vedlikeholdsasfaltering på kaiområdene for ca. kr 1,4 millioner ble utført på entreprise. Steinkaier i Vågen Det ble utført arbeider med å sikre undergraving av steinkaiene på Skolten, Nordre Tollbodkai, Festningskaien og Bryggen. Arbeidene ble utført av innleiet dykkerfirma. Dreggekaien Trekaien ble rehabilitert av egne ansatte. Nøstegaten 32: Arbeid med oppgradering av kontorer og velferdsrom for tekniskavdeling ble påbegynt høsten Ombygging utført av egne ansatte. Tekniske fag er utført av innleide firma. Nøsteboder 19: Det er investert i brannvarslingsanlegg og avløp fra bygget er ført til offentlig kloakk. Restaureringsarbeidene av boden er for øvrig utført av Damsgård kulturhistoriske forening. Skur 23: Oppussingsarbeider fortsatt i 2006 av kontorlokalene og fellesarealer i tilknytning til inngåelse av ny leiekontrakt. Arbeidene utført delvis av egne ansatte og innleiet firma. Anskaffelse av utstyr: Nytt utstyr anskaffet i hht plan. Jekteviksutstikkeren: Avsluttende arbeider med utenomhusanlegg, bl.annet basseng foran Nøsteboder 19, ble ferdigstillet i løpet av høsten Diverse: Havnevesenets egne ansatte har gjort løpende vedlikeholds-/ reparasjonsarbeider samt drifts- og serviceoppgaver innenfor de ulike fagkategorier. Fenderproduksjon var bl.annet en prioritert oppgave. For øvrig prioriteres alltid oppgaver som har med sikkerhet å gjøre. Det var også vært noen vannledningsbrudd i løpet av året. Disse arbeidene er utført med innleiet gravemaskin og mannskap. Rørleggerarbeider ble utført av det firma som har serviceavtalen. Kraner Årlige timer for tungløftkranen: 2003: 460 t 2004: 350 t 2005: 250 t 2006: 316 t

6 Resultatoversikt Årsregnskap Årsbudsjett Årsregnskap Beløp i kr. Note Driftsinntekter 1 Havneavgifter , , ,7 Gebyrer/vederlag , , ,6 Leieinntekter , , ,5 Andre driftsinntekter 1 910, , ,8 Sum driftsinntekter , , ,7 Driftskostnader 1 Lønn, sosiale kostn , , ,2 Inventar og utstyr , , ,5 Vedlikehold , , ,9 Andre driftskostnader , , ,3 Sum driftskostnader , , ,9 Brutto driftsoverskudd , , ,8 Finansinntekter/-utgifter 1 Renteinntekter 1 055,6 100, ,0 Andre finansinntekter , , ,8 Rentekostnader , , ,0 Avdrag lån , , ,7 Netto finanskostnader , , ,7 Netto driftsoverskudd 6 637,6,0 528,1 Investeringsinnt. og -utg. 1 Bruk av avsatte midler , , ,5 Totale investeringer , , ,0 Avsetninger til fond 5 500,0,0,0 Andre finansieringskostnader , , ,5 Netto investeringsutgifter 5 500,0,0,0 Resultat 1 137,6,0 528,1

7 Drifts- og kapitalregnskap Minimumsspesifikasjon Beløp i kr Note Regnskap Budsjett Regnskap Konto Navn Lønn inkl. trygd og pensjon , , , Inventar og utstyr , , , Vedlikehold bygninger og anlegg , , , Andre driftsutgifter , , ,8 33 Overføringer til primærkommuner , , ,6 34 Overføringer til andre , , ,4 Sum driftsutgifter , , , Vanlige salgs- og leieinntekter , , ,7 68 Salg av utstyr 3 5,0,0 210,0 70 Refundert fra trygdeforvaltningen 2 703,4 500,0 824,5 72 Overføringer fra primærkommuner 74 Overføringer fra andre ,6 600, ,6 Sum driftsinntekter , , ,7 Netto driftsinntekter , , ,3 40 Kjøp av grunnarealer Nybygg og nyanlegg , , ,0 Sum investeringsutgifter , , ,0 68 Salg av inventar/utstyr 4,5 80 Salg av fast eiendom ,0 82 Overføringer fra fylkeskommuner 271,3 271,3 271,3 83 Overføringer fra primærkommuner 435,0,0 Sum investeringsinntekter 706,3 271, ,8 Netto investeringsutgifter , , ,8 51 Avdrag på eksterne lån , , ,7 52 Kjøp av aksjer, andeler o.lign. 54 Avsetninger , , ,9 55 Tilb.bet. egne avsetninger 56 Tilbakeføring på lån av fondsmidler 59 Årets regnskapsmessige overskudd ,6,0 528,1 Sum finansieringsutgifter , , ,6 91 Bruk av eksterne lånemidler, , ,5 92 Salg av aksjer 93 Bruk av tidligere års overskudd ,6, ,5 94 Bruk av tidl. overf. bevilgn. 95 Bruk av avsetninger/fond , , ,6 96 Lån av fondsmidler 97 Lån av kontantbeholdning Sum finansieringsinntekter , , ,6 Netto finansieringsinntekter/-utgifter , , ,0

8 Balanseoppstilling Benevnelse Note EIENDELER Kap. 2.2 Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , , Utstyr, maskiner og transportmidler , , Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 (A) Sum anleggsmidler , ,21 Kap. 2.1 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , , Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,34 (B) Sum omløpsmidler , ,60 SUM EIENDELER (A + B) , ,81 EGENKAPITAL Kap. 2.5 Egenkapital Disposisjonsfond 16, , , Bundne investeringsfond , , Regnskapsmessig mindreforbruk , , Kapitalkonto , ,70 (C) Sum egenkapital , ,38 GJELD Kap. 2.4 Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser , , Andre lån , ,00 (D) Sum langsiktig gjeld , ,00 Kap. 2.3 Kortsiktig gjeld Premieavvik , , Annen kortsiktig gjeld , ,43 (D) Sum kortsiktig gjeld , ,43 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,81 MEMORIAKONTI Kap. 2.9 Memoriakonto Ubrukte lånemidler 22 0,00 0, Motkonto for memoriakontiene 22,23 0,00 0,00 Bergen og Omland havnevesen, 31. desember februar 2007 Gunvald Isaksen havnedirektør Kai B. Olsen adm.- og økonomisjef

9 Noter til årsregnskap 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift som er opprettet i medhold av 12 i lov om havner og farvann m.m. av 8. juni 1984 nr. 51 innenfor rammen av 29 i den tidligere kommuneloven av 12. november BOH ble formelt etablert i 1990 med egne vedtekter som er godkjent både av medlemskommunene, Fiskeridepartementet og Fylkesmannen. I den gjeldende kommunelov av 25. september 1992 er bestemmelsen om interkommunalt samarbeid regulert i 27. BOH utarbeider havnekassens budsjett og regnskap etter 6 i forskrift nr. 1672, fastsatt ved kgl.res , om overgangsbestemmelser i medhold av havne- og farvannsloven. Etter denne forskrift skal de kommunale regnskapsforskrifter som gjaldt i 1984, fortsatt benyttes. Ved innføringen av KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) i Bergen kommune fra 1. januar 2001 valgte BOH inntil videre å fortsette med Bergen kommunes økonomisystem med de endringer som fulgte av kap. 8 i kommuneloven og forskrift nr av 15. desember 2000 fra Kommunal- og regionaldepartementet. Det skal her bemerkes at ledelsen i BOH fortsatt betrakter bedriften som et eget rettssubjekt som skal avlegge særregnskap slik praksis har vært hele tiden siden etableringen av det interkommunale samarbeidet. Det vises bla. til dom avsagt i Bergen byrett som ble stadfestet i Gulating lagmannsrett På denne bakgrunn settes derfor resultatregnskapet opp både som en minimusspesifikasjon i medhold av 6 i den ovennevnte gjeldende forskrift nr av og som en resultatoversikt som i stor grad tilfredsstiller bestemmelsene i gjeldende kommunelov. I samsvar med den gjeldende regnskapsforskrift føres det allikevel ikke atskilt drift- og investeringsregnskap og det foretas ikke avskrivninger på varige drifts- og anleggsmidler, men derimot utgiftsføres avdrag på lån. Presentasjonen av balanseregnskapet som ikke omtalt i den gjeldende regnskapsforskrift, fremlegges derimot i henhold til oppstillingen til nasjonal rapportering etter KOSTRA-forskriften. Valg av regnskapsprinsipp og presentasjonsform har også sammenheng med arbeidet med å avklare eiendomsretten til de eiendommer som BOH i dag disponerer og BOH's fremtidige selskapsform, jfr. her også vedtak i Bergen bystyre og i sak om budsjett Når eiendomrett og selskapsform er avklart, skal det bla. settes opp en ny åpningsbalanse. Arbeidet med å tilpasse BOH's vedtekter til ny selskapsform er midlertidig utsatt i påvente av ny havne- og farvannslov. Etter at et utvalg (Havnelovutvalget) nedsatt av Fiskeri- og kystdepartementet avga sin innstilling , fremla departementet høringsforslag til revidert lov om havner og farvann m.v. Høringsfristen er satt til I høringsforslaget legges regnskapslovens bestemmelser til grunn som det bærende regnskapsprinsipp. Note 2 Lønnskostnader Lønn til ansatte , ,9 Honorar til råd og styre 358,3 396,7 Pensjonskostnader 2 691, ,5 Folketrygdavgift 2 984, ,1 Sum , ,2 Refunderte sykepenger fra trygdeetaten 703,4 824,5 Gjennomsnittlig antall ansatte Vedr. pensjonskostnader: Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt ny 13 (med merknader) i forskrift av om årsregnregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Paragrafene gjelder regnskapsføring av pensjoner i kommuneregnskapet. Forskriften innebærer to viktige endringer i regnskapsføringen av pensjoner: 1. Den innbetalte premien til pensjonsleverandøren er ikke lenger å betrakte som årets samlede pensjonsutgift i regnskapet. 2. Det skal føres pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i kommunens balanse. Ad. pkt. 1: Siden den årlige kostnaden nå beregnes ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering, betyr dette at den årlige regnskapsførte pensjonsutgift blir mer stabil enn den årlige premien som betales. Den årlige premien fastsettes av pensjonsleverandøren i henhold til det regelverket som gjelder for disse. Ad.pkt. 2: Den enkelte kommune får ved balanseopplysningene oversikt over netto pensjonsgjeld (pensjonsforpliktelser fratrukket pensjonsmidler). En slik synliggjøring av pensjonsforpliktelsene bidrar til økonomistyringen og tydeliggjør de reelle forpliktelsene. I henhold til 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over 15 år. Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Eventuelt vedtak i henhold til pkt. 2 vil være bindende også for håndtering av senere års avvik. Av oppstillingen nedenfor fremgår det at årets regnskap er godskrevet med til sammen kr i premieavvik. Dette skyldes nye og mer forutsigbare regler for den regnskapsmessige behandling av pensjoner. Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2006 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arb.giveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik

10 Beregningsforutsetninger Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 6,00 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 5,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,19 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,19 % Uttaksandel pr Forutsetninger for turn-over aldresgruppe (F 13-5 bokstav G): i AFP-felles Kom. under 20 år 20% pensjonsordn.: år 8% 62 år 20,00 % år 6% 63 år 30,00 % år 6% - 0,4% pr år over 25 år 64 år 40,00 % år 4% - 0,2% pr år over 30 år 65 år 50,00 % år 1% - 0,1% pr år over 45 år 66 år 60,00 % Over 50 år 0% Estimatavvik Pensjonsmidler Pensjons- Netto forpliktelser Estimert Ny beregning Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert Akkumulert estimatavvik Note 3 Inventar og utstyr Biler og anleggsmaskiner 267,4 838,5 Maskiner, verktøy og annet teknisk utstyr 367,8 609,1 Dataprogrammer og datautstyr 60,3 506,1 Annet kontorinventar og -utstyr 383, ,8 Sum 1 079, ,5 Anskaffelsene er finansiert slik: Bruk av disposisjonsfond 1 074, ,5 Salg av driftsmidler 5,0 210,0 Sum 1 079, ,5 Note 4 Vedlikehold Vedlikehold anlegg 3 397, ,1 Vedlikehold bygg 1 285, ,4 Vedlikehold driftsmidler og utstyr (biler, båter, maskiner m.m.) 3 513, ,4 Sum 8 196, ,9

11 10 Note 5 Andre driftskostnader I resultatoversikten kan posten spesifiseres slik: Merverdiavgiftskompensasjon til Bergen kommune *) 7 331, ,6 ISPS-kostnader 5 004, ,2 Kostnader i forbindelse med avfallsdirektivet 4 400,0 71,3 Kostnader til viderefakturering 3 398, ,8 Konsulenttjenester 2 378, ,9 Kommunale avgifter og gebyrer 2 080, ,4 Avsetning til og tap på fordringer 1 703,8 158,0 Elektrisitet 1 686, ,0 Markedsføring og reklame 1 347,9 920,7 Forsikringer 942,8 771,1 Annet 1 202, , , ,3 *) Det vises i denne sammenheng til note 23 nedenfor. I drifts- og kapitalregnskapet (minimumsspesifikasjonen) er posten ca. 2, 2 mill. lavere pga. ulik gruppering av de enkelte konti. Note 6 Overføringer til andre Kjøp av strøm for salg 600,0 550,0 Kjøp av vann for salg 210,8 101,4 Tap på fordringer 1 703,8 158,0 Renteutgifter m.m , ,0 Sum , ,4 Note 7 Salgs- og leieinntekter Spesifikasjonen av posten fremgår av resultatoversikten. Note 8 Overføringer fra andre Renteinntekter 1 055, ,0 Div. refusjoner, skade- og forsikringsoppgjør 8 365,1 976,4 Purregebyr 13,8 18,2 Sum 9 434, ,6 Note 9 Investeringer Parkeringshus Nøstet , ,8 Mongstad kai og areal ,0 Utbygging Jekteviken/Nøstebukten 6 145, ,4 Ro-ro rampe Jektevikshopen 3 149,7 0,0 Tilpasning til ISPS-koden 1 018, ,5 Oppgradering skur 15 og ,2 865,9 Hurtigruteterminalen 361, ,2 Ubygging kai Vardetangen 11,7 67,6 Taktekking og rehabilitering skur 22 Dokken 0,0 768,6 Sum , ,0 Investeringene er finansiert slik: Bruk av egne fond , ,2 Bruk av tidligere års overskudd (2004) 1 058, ,5 Refusjoner fra fylkeskommuner 271,3 271,3 Refusjoner fra primærkommuner 435,0 0,0 Bruk av lånemidler fra Bergen kommunes lånefond 0, ,5 Salg av andre driftsmidler 0,0 4,5 Sum , ,0 Årets investeringer er alle å betrakte som anlegg under oppførelse, jfr. note 11 nedenfor. Den viste finansiering er derfor av foreløpig karakter. Endelig finansiering vil bli foretatt ved ferdigstillelse av anleggene i henhold til godkjente finansieringsplaner.

12 Note 10 Andre finanskostnader Det angitte beløp for 2006 gjelder avsetningen av årsresultatet for 2004 til finansiering av årets investeringer. Note 11 Faste eiedommer og anlegg Ferdigstilte eiendommer og anlegg pr : Beløp i kr Fiskerihavn/-kai Bontelabo ,60 Bontelabo med fiskerihavn og spor ,00 Bontelabo, parkeringsplass ,61 Havnespor Bontelabo , ,85 Bradbenkskaien med skur ,00 Sandviksboder ,00 Brygge ved Sandviken 85, Ludebryggen ,00 Brygge ved Skutevikstorget ,00 Brygge ved Stormøllen 9 000,00 Bryggen ,00 Makeskifte Møhlenpriskai/ Kristiansholm ,87 Molo ved Kristiansholm ,00 Bygninger Kristiansholm , ,87 Båthavn ved Elsesro ,00 Containerkran ,00 Dokkeboder 1 og ,00 Dokkeskjærskai med skur og spor ,00 Dokkeskjærskai skur ,00 Forlengelse jernbanespor Dokken ,47 Skur 20 Dokkeskjærskaien ,00 Ombygging skur 23 - Dokkeskjærskaien , ,43 Dreggekaien med vareskur ,00 Festningskai ,00 Investeringer pga. Schengen-avtalen ,64 Frieleneskaien 1. byggetrinn ,76 Frieleneskaien 2. byggetrinn ,36 Frieleneskaien 3. byggetrinn ,01 Fryselager Frielenskaien ,60 Tilleggsareal Frieleneset ,00 Vareskur Frieleneskaien , ,08 Holbergskaien med vareskur ,00 Gjenfylling hop Jekteviken ,97 Jekteviken cont.term. utbygging 3. etappe ,03 Jekteviken containerterminal ,88 Jekteviken containerterminal - forlengelse kai ,00 Jekteviken vareskur ,40 Jekteviken/Gassverktomten opparb ,60 Jekteviksutstikkeren, kaiavsnitt A ,44 Jekteviksutstikkeren, kaiavsnitt B , ,28 Kai ved Krohnviken med torv 8 000,00 Kjøp av tomt på Flesland ,00 Munkebryggen med skur ,00 Munkebryggen passasjerterminal ,00 Munkebryggen passasjerterminal - utvidelse , ,00 Møhlenpriskai innkledning paraplyskur ,41 Møhlenpriskai oljeverndepot ,77 Møhlenpriskai/Dokkeskjærskai, kjørbar forbindelse ,00 Møhlenpriskaien ,00 Ro-ro rampe Møhlenpris , ,38 Møhlenpriskai-paraplyskur ,07 Møhlenpriskai-forlengelse ,78 Møhlenpriskai-kaiplan ,29 Møhlenpriskai-forlengelse16m ,00 Møhlenpriskai-Thormøhlensgt.1B og S. Møhlenprisvei 5A ,00 Møhlenpriskai-planering ,43 Møhlenpriskai-skur ,67 Ombygging skur , ,48 Wolffsgt. 12X, tomt ,50 Nordre Nøstekai ,00 Skur nr. 19A og 19B, N. Nøstekai ,07 Rettigheter ved N. Nøstekai , ,07 Nygårdstangen, landarealer ,00 Skur Nordre Nykirkekai ,14 Nykirkekaiene - utvidelse ,94 Nykirkekaiene med hopmur, grunn, fergeleie, skur ,00 Utvidelse skur 16 Søndre Nykirkekai , ,51 Nøsteboder nr ,00 Nybygg etter brann ,93 - Brannerstatning , ,23 Nøstegaten ,00 Verksted og lagerbygg Nøstegt ,69 Tømmermannsverksted , ,73 Kjøp av Nilsen Kassefabrikk ,00 Nøsteutstikkeren ,00 Sukkerhusbryggen ,00 Fjærgrunn mellom Kahrs'boder og Sydnes Sjøbad 4 000,00 Passasjerlandgang Skoltegrunnskaien ,01 Petanebryggen med fergeleie ,00 Rehabilitering skur 1, Skolten ,95 Skur 2-3 passasjerterminal Skoltegrunnskaien ,79 Skoltegrunnskaien med skur, fergeleie og spor ,00 Utvidelse skur 2-3 Skoltegrunnskaien ,25 Ny kjørebro Skolten ,10 Fergeterminal Skolten ,90 Fergeleie Skoltegrunnskai, ombygging , ,00 Strandkaien ,00 Strandkaien pass.term ,28 - Tilskudd Bergen kom , ,28 Damsgårdsvei 105, del av kai ,00 Døshcergården 3 og ,00 Strandlinje ved Lille Damsgård ,00 Strandlinje ved Store Damsgård ,00 Søndre Tollbodkai med skur ,00 S. Tollbodkai Passasjerterminal , ,00 Nordre Tollbodkai med pakkhus ,00 N.Tollbodkai-gjenfylling ,42 Kloakk samt utfylling ved Wulfsgården , ,35 Ombygging skur 18 Tollpakkhuset ,75 Shetland Larsens brygge (tidl.torgutstikkeren) ,00 Zachariasbryggen med torvkai ,00 11

13 12 Vardetangen kai ,22 Årstadkaien ,00 Sum ferdigstilte anlegg ,65 Anlegg under utførelse: Hurtigruteterminalen ,19 Kaiutbygging/arealutvidelse m.m. Jekteviken/Nøstebukten ,17 Parkeringshus Nøstet ,77 Tilpasning til ISPS-koden ,13 Industrikai og areal Mongstad ,44 Ro-ro rampe Jektevikshopen ,63 Rehabilitering skur 22, Dokken ,97 Oppgradering skur ,60 Oppgradering skur ,40 Kloakkanlegg Dokken 5 250,00 Sum anlegg under utførelse ,30 Sum faste eiendommer og anlegg ,95 Note 12 Utstyr, maskiner og transportmidler Posten kan spesifiseres slik: Havneoppsynets inventar ,00 Inventar og materiell v/havneingeniøren ,00 Båter ,40 Sum ,40 Posten har stått relativt uendret i en årrekke, men representerer i sum en forsiktig verdiansettelse av havnevesenets varige driftsmidler som bla. består av 10 kjøretøyer, 3 arbeidsmaskiner og 3 båter. Note 13 Aksjer og andeler Posten kan spesifiseres slik: Egenkapitalinnskudd i Bergen Kommunale Pensjonskasse ,00 Aksjer i Bergen og Omland Fiskerihavn AS ,00 Aksjer i Cruise Norway AS ,00 Sum ,00 Note 14 Kortsiktige fordringer Fylkesskattesjefen 1 301, ,00 Debitorer , ,37 Forskuddsbetalte utgifter , ,58 Etterskuddsbetalte inntekter , ,31 Div. lån ansatte , ,00 Div. interimsposter 2 000, ,00 Sum , ,26 Note 15 Kasse, postgiro, bankinnskudd Kasse 3 973, ,50 Bank , ,84 Sum , ,34 Note 16 Disposisjonsfond Posten gjelder avsetning til investeringer, nyanskaffelser og utskifting av inventar og utstyr. Bevegelsene på disposisjonsfondet kan spesifiseres slik: Inngående balanse Avsetning til nyanskaffelser , ,74 Bruk av fondsmidler , ,68 Utgående balanse Avsetning til nyanskaffelser , ,06 Bundne investeringsfond gjelder avsetning til fremtidige investeringer. Bevegelsene på investeringsfondet kan spesifiseres slik: Inngående balanse ,23 0,00 Salg av Slottsgaten ,00 Brukt til foreløpig finansiering av årets investeringer , ,77 Utgående balanse , ,23 Note 17 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) Årsoverskudd ,00 Årsoverskudd , ,39 Årsoverskudd ,38 Sum , ,39 Etter de gamle regnskapsforskrifter som fortsatt gjelder for BOH (jfr. note 1), skal posten i henhold til vedtatt budsjett, benyttes til kapitalformål 2 år etter det avlagte årsregnskap. Etter de nye regnskapsregler for kommuner og fylkeskommuner er det imidlertid ikke lenger stilt krav til at overskuddet bare skal kunne benyttes til kapitalformål, men disponeringen skal vedtas i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Note 18 Kapitalkonto Inngående balanse , ,50 Kapitalbevegelse: nyinvesteringer/nye anlegg under utførelse , ,52 pensjonsforpliktelser, jfr. note 2 ovenfor , ,00 avgang varige driftsmidler , ,74 avdrag lån , ,67 bruk av lån 0, ,12 påløpne, ikke forfalte renter 0, ,13 Sum kapitalbevegelse , ,20 Utgående balanse , ,70

ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 2012-2015 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Anette Strand

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 2012-2015 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Anette Strand

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 212 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 212-215 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen (FrP), leder Ragnhild

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF 2012 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK. www.larvik.havn.no

2012 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF 2012 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK. www.larvik.havn.no 2012 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF 2012 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK www.larvik.havn.no 02 Innhold DETTE ER LARVIK HAVN 04 NØKKELTALL 06 UTVIKLING AV LARVIK HAVN 08 HOVEDVIRKSOMHETER 10 ÅRET 2012 12 SUMMARY

Detaljer

økonomisk oversikt driftsregnskap

økonomisk oversikt driftsregnskap økonomisk oversikt driftsregnskap Tall 1000 kr.ner Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2010 2010 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmelding 1 2 Innhold Generelt.... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrensing... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap.... 9 HMS... 10 Direktørens

Detaljer

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold TONOs årsapport 2013 Virksomhet og fremtidig utvikling 5 Økonomiske forhold 5 TONOs personale 6 TONOs styre, komiteer og utvalg 8 Stipendmidler 9 Utfyllende informasjon om virksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING

ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR. 945 510 552 STYRETS BERETNING FOR 2014 Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt selskap i hht. Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS Organisasjons nr. 989 049 267 ÅRSMELDING - ÅRSREGNSKAP 2013

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS Organisasjons nr. 989 049 267 ÅRSMELDING - ÅRSREGNSKAP 2013 MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS Organisasjons nr. 989 049 267 ÅRSMELDING - ÅRSREGNSKAP 2013 Vedtatt av styret i Molde og Romsdal Havn IKS 02.04.2014 Vedtatt av rådet i Molde og Romsdal Havn IKS 09.04.2014 0

Detaljer

Årsrapport 2013. Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport 2013. Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2013 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR. 945 510 552 STYRETS BERETNING FOR 2013 Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12 2 0 1 2 Årsrapport INNHOLD Havnedirketøren har ordet 3 Dette er Tromsø Havn 4 Vår virksomhet 8 Grøtsund havneavsnitt 9 Sentrumshavna 10 Breivika havneavsnitt 12 Strategi 15 Miljø og samfunn 18 Et blikk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Trondheim Havn. Regnskap 2006 Side 2. Organisasjonsnummer: 945 510 552

ÅRSREGNSKAP. Trondheim Havn. Regnskap 2006 Side 2. Organisasjonsnummer: 945 510 552 IKS ÅRSREGNSKAP 2006 Trondheim Havn Organisasjonsnummer: 945 510 552 Regnskap 2006 Side 2 HAVNESTYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006 Fra 1.1.2006 ble Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (TIH) etablert med

Detaljer

Nøkkeltall. BALANSE (MNOK) Anleggsmidler 1333 1415 Kontanter 81 206 Fordringer 26 42 Sum eiendeler 1441 1663

Nøkkeltall. BALANSE (MNOK) Anleggsmidler 1333 1415 Kontanter 81 206 Fordringer 26 42 Sum eiendeler 1441 1663 Flytogets årsrapport 2002 Nøkkeltall RESULTAT (MNOK) 2002 2001 Driftsinntekter 472 459 Driftskostnader -386-372 Driftsresultat før av- og nedskrivninger 86 87 Av- og nedskrivninger 128 142 Driftsresultat

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

KORT OM RICA. Frem til 01.01.87 foregikk all drift i Rica Hotell- og. Hotell og restaurant i 20 år. Forretningsidé. Målsetting. Rica i dag.

KORT OM RICA. Frem til 01.01.87 foregikk all drift i Rica Hotell- og. Hotell og restaurant i 20 år. Forretningsidé. Målsetting. Rica i dag. KORT OM RICA Hotell og restaurant i 20 år Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA ble etablert i 1975 og kunne i 1995 feire 20 års jubileum. Selskapets første bedrift var Bajazzo i Bygdøy Alle, Oslo. De første

Detaljer

1: Hvilken kommune i Vestfold har flest innbyggere? A: Larvik B: Sandefjord C: Tønsberg (svar s. 10)

1: Hvilken kommune i Vestfold har flest innbyggere? A: Larvik B: Sandefjord C: Tønsberg (svar s. 10) Årsrapport 2003 Nøkkeltall Beløp i millioner kroner: 2003 2002 Driftsinntekter Salgsinntekter 547 602 Resultat Driftsresultat ekskl. avskrivninger (EBITDA) 104 10 Driftsresultat 22 (75) Årsresultat (26)

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORGES VAREMESSE 2013

ÅRSRAPPORT NORGES VAREMESSE 2013 ÅRSRAPPORT NORGES VAREMESSE 213 FORMÅL Norges Varemesse er en selveiende næringsdrivende stiftelse som har til formål: A. Å arrangere messer, utstillinger, kongresser, konserter & events og drive virksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28599/2015 2015/2319 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/40 Bystyret 07.05.2015 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer