INutec. I x Fri Distribusjon (J I I. Rapport nr: Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: P Rapportens tittel: Kontrollert av: (2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INutec. I x Fri Distribusjon (J I I. Rapport nr: 11-95 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 02.05.95 P21043. Rapportens tittel: Kontrollert av: (2"

Transkript

1 Rapport nr: Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: Kontrollert av: (2 7 TESTPROGRAMNER FOR DYKKERES PUSTEUTSTYR E. Thorsen P21043 Postbokz 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) Telex: nascc n. Telefax: (05) NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Un abiiig til1i.d fr. NIYIBC a rpcfl ig i irn Irlirt I x Fri Distribusjon Antall Sider: 27 + app. (J I I Fortrolig ERKLÆRiNG VED FORDELING: Graderingen gjelder til: 5.96j ISBN: Emneord på engelsk: Emneord på norsk: Breathing Apparatus Pusteutstyr Verification Verifikasjon Standard Standard Test Test ODs veiledning. Det er bl.a. også anbefalt å gjenta systemverifikasjonstester hvert 5. år. utstyr. Det anbefales også å følge opp initiativ fra EDTC for å få frem Europeiske Standarder for arbeidsdykkerutstyr basert på enhets- og systemverifikasjonstester beskrevet, både for de forskjellige undervannspusteutstyr og pusteutstyr til tørr bruk For flere utstyr i bruk er det ikke gjort et tilfredsstillende typetestprogram og pustekarakteristikk synes svært forskjellig for Forskjellige typer tester av pusteutstyr for dykkere er beskrevet. Særlig er hva som kan være omfang og innhold i type-, forskjellige enheter av samme type. Det anbefales å sette i gang et program med enhetstester av de mest brukte typer av under trykk (BIBS og Sveisemaske). Sammendrag: --r Kåre Segadal og Alf ScbØnhardt (Nutec) og Trond Elverum (Stolt Comex) K. Segada... Arbeidet utført av: Rapportskrivers signatur: Omega (Statoil, Norsk Hydro, Saga, OD) Morten Magnussen, Statoil Klient/oppdragsgiver: Klients/kontaktpersons referanse: B. K. Kambestad Godkjent av: INutec

2 NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utsLtestprgr rev.1 Kåre Segadal, Alf H. Schønhardt og Trond Elverum TESTPROGRAMMER FOR DYKKERES PUSTEUTSTYR

3 3.5 Systemverifikasjonstest 13 2 STANDARDER OG REGELVERK Utviklingstester Enhetstest av individuelt utstyr Generelt Typetester 10 3 TESTfYPER 9 INNLEDNING. 7 NLJTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev BIBS maske Åpen utånding Lukket utånding( overboard dump ) Primær system RØmningsapparater Lukket, overfiatebasert Nødpusteapparat, lungedrevet Åpen slangeforsyning Lukket, klokkebasert Overfiateforsynt Halvlukket, dykkerbåret Sveisemaskeforsyning Sveisemaske Generelt 18 6 UNDERVANNS-PUSTEGASSFORSYNINGS-SYSTEMER Generelt BIBS system 24 7 FORSYNINGSSYSTEM FOR TØRRE FORHOLD Klokkeforsynt Reservesystem 23 5 PUSTEUTSTYR FOR TØRRE, HYPERBARE FORHOLD Halvlukket Åpent, selvforsynt (SCUBA) Lukket, selvforsynt Primært undervanns pusteapparat Åpent Lukket Åpent, selvforsynt (SCUBA) Generelt 15 4 UNDERVANNS-PUSTEUTSTYR Generelt Sekundær(nød)-pusteapparat Generelt Generelt Åpent, slangeforsynt Lukket, overfiatebasert Lukket,, klokkebasert Halviukket, selvforsynt Reservedykkers pusteapparat Åpent, slangeforsynt 17 INNHOLD

4 Personlig vemeutstyrs-forskrift og EN-standarder Vedlegg 1: Oversikt over EN-standarder for pusteutstyr Vedlegg 2: Referanser til tester i OD/DoE-veiledning, Arbeidstilsynets 9 REFERANSER 26 C EC, 2. m 1995 /:P21M3:P.ut.s rev.1 8 STATUS OG ANBEFALINGER 25

5 dette bli en industristandard og danne grunnlag for en AODC retningslinje. henge sammen med selskapenes vedlikeholdsprogram. Forhåpentligvis kan minimumsprogram for forskjellige typer tester, og vist hvordan dette kan fra industrien. Gruppen har gjennom samarbeid kommet opp med et omforent Vi har i samarbeid med AODC-Norge, teknisk komite, satt sammen en gruppe NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 Forord

6 Forkortelser A(X)C Assosiation of Diving Contractors BIBS Built in Breathing System CE merke som viser at PVU er i samsvar med forskriftskrav CEN Organisation Commune Europ&nne de Normalisation (Den felles europeiske standardiserinsorganisasjonen) CX) Carbonmonoksid (kullos) Carbondioksid (kullsyre) DoE Department of Energy EDTC European Diving Technology Commite EN Europeäische norm (europeisk standard) FMEA Feilmodi og feileffektanalyse Vann HAZOP Hazard and Operability NSF Norges Standardiseringsforbund W Oljedirektoratet 02 Oksygen P0 Partialtrykk av oksygen PVU Personlig verneutstyr CO2 H20 2 NUTEC. 2. mai 1995 /:P21O43:P.utst.testpigr rev.1

7 fysiologiske krav for ikke å hindre dykkeren i arbeidet eller nødsituasjoner, Funksjonen av pusteutstyret er svært kritisk for dykkeren. Det må tilfredsstille utsette ham for sikkerhetsrisiko eller helsefare. I lang tid har det derfor vært utført tester av pusteutstyr, og resultatene har vært vurdert mot krav som i stor grad har vært basert på fysiologiske vurderinger [1, 2, 3]. Mekaniske INNLEDNING NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 Siden 1986 har det vært i bruk forenklede pustesimulatorer for å verifisere forskrifter/retningslinjer kom i 1991 fikk dette Øket aktualitet [5,6]. NUTEC og typer utstyr i forbindelse med vedlikeholdsprogram. andre har i flere sammenhenger kommet med innspil til når og hvordan pustesimulator-tester bør utføres. Men det råder fortsatt stor usikkerhet når det gjelder nødvendig hyppighet av forskjeffige tester av forskjellige systemer og fuiiksjon av pusteutstyr ombord i dykkefartøy [4]. Etter at nye avhengig av produksjonskvalitet, modifikasjoner, oppkopling mot det kunne være stor variasjon av pustekarakteristikk for samme type utstyr, en type utstyr hadde gjennomgått et testprogram. Man var ikke så opptatt av at gjennomgått bemannet testing. Tidligere var man oftest fornøyd når en enhet av forsynings systemer og vedlikehold. pustesimulatorer har vært brukt i ubemannede tester av utstyr før det har 7

8 pusteutstyr. For åndedrettsvern til bruk ved normalt atinosfæretrykk finnes det flere europeiske standarder (EN), se vedlegg 1. Det er også nylig utgitt en ENstandard for SCUBA beregnet for luft ned til 50 m dyp. For utstyr til bruk ved Det er arbeidet frem flere standarder for testing og kriterier for forskjellige slags 2 STANDARDER OG REGELVERK c NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.Lestprgr rev.1 tilfredsstille en rekke krav, hvorav noen betinger testing utover det som har vært leverandør om at alt PVU som omsettes etter skal være CE-merket. etterkontroll av PVU. forskrift og er CE-merket. Arbeidsgiver skal videre sørge for vedlikehold og sørge for at PVU som tas i bruk etter oppfyller kravene i ovennevnte krevet før. I henhold til forskrift om bruk av PVU [8] plikter arbeidsgiver Åndedrettsvern/dykkerutstyr faller under strengeste kategori (*8 nr. 1), og skal personlig verneutstyr (PVU) [7] stiller krav til produsent, importør og Arbeidstilsynets forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av dykkeforskrift kan oppfylles. I forskriften kreves det testing under fabrikasjon ikke er dekket av OD-veiledningen er det fortrinnsvis lagt til grunn EN ble utgitt i 1991 [6]. Denne gir utfyllende råd om hvordan bestemmelse i OD s og DoE utgitt en felles retningslinje som har vært ganske enerådende siden den og bruk. EDTC har nylig anbefalt EU-kommisjonen at OD/DoE-veiledningen legges til grunn ved utarbeidelse av standard for arbeidsdykkerutstyr. Her vil vi standarder for annet pusteutstyr. arbeidsdykking finnes det ingen EN-standard. For dykking i Nordsjøen har OD basere oss på denne og referere til denne hvor det er naturlig. For aspekter som 8

9 Det er en rekke forskjeffige tester som bør utføres for pusteutstyr, til forskjeffige tider og faser, hver med forskjellig innhold, omfang og med forskjeffige formål. 3.1 Generelt 3 TESTTYPER c NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 ferdigutviklete produkter, helst etter vellykket typetest med en feilesbetegnelse kalles de ofte verifikasjonstester. Hensikten er å forsikre seg om at pusteutstyret pustefunksjonen. For noen av de andre faktorene kan det også godt tenkes at det verifikasjonstestingen opp i de tester som skal bedømme hvordan installeringen er i henhold til gjeldende kriterier. Det antas vanligvis at faktorer slik som temperaturregulering er tilfredsstillende vurdert i forbindelse med typetesting. er behov for veriflkasjonstesting. Vi har her funnet det hensiktsmessig å dele Verifikasjonstestingen befatter seg derfor ofte kun med den mekaniske I denne rapporten vil det bli lagt mest vekt på testene som gjøres på slik det brukes under aktuelle betingelser (herunder installasjon og vedlikehold) dødrom, hydrostatisk ubalanse, fuktighetsregulering, sikkerhetsventiler og typetest kan karakteriseres som en prototypetest som utløser nok en typetest ettei er vellykket, dvs i samsvar med oppsatte kriterier. En eventuell mislykket serieprodusert utstyr og representerer oftest avslutningen av utviklingen hvis de nødvendige modifikasjoner. eller modell av pusteutstyr. Prototypetester representerer overgangen til typetester. Med typetester menes tester som gjøres på ferdigutviklet, Med utviklingstester mener vi tester som gjøres under utviklingen av en type or&t test da det er så innarbeidet i den bransjen vi henvender oss til. en test enn å tro at det er ens oppfatning av hva som menes. I Norsk Standards el]cr flere av egenskapene til et visst produkt, en viss metode eller tjeneste ifølge av tester representerer. Det er bedre å bruke noen ord for mye i beskrivelsen av en spesifisert fremgangsmåte. Vi har i denne rapporten likevel valgt å bruke Det bør derfor utvises forsiktighet med hva man tror de forskjeffige betegnelser oversettelser av standarder brukes betegnelsen prøving som oversettelse for Betegnelsen på de forskjellige tester er ikke fast etablert og ganske varierende. engelsk test, defmert som: teknisk operasjon som består i å bestemme en 9

10 høyest ventilasjon, største og eventuelt minste dyp). baseline test på engelsk). Verifikasjonstester må utføres under forhold hvor utstyret og systemet er under maksimal mulig belastning (flest antall dykkere, pusteapparatene, her kalt enhetstest av individuelt utstyr (ofte benevnt 10 G NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 Som nevnt ovenfor eksisterer det ikke vedtatte internasjonale standarder for typegodkjennelse. OD s veiledning angir tester som hovedsakelig skal verifisere for typegodkjenning inkluderer de relevante testene som er angitt i veiledningen, kan det derfor også kreves støytester (f.eks ifig NUTEC rapport [9]), sjøvannsbestandighet), toksikologi- og avgassingstester, temperaturbestandighet (inklusiv flammehemming og oksygenkompatibilitet), hygiene-, rengjørings- og avgassingstester, bemannet (praktisk) testing (inkl. ergonomi), lekkasje/tetthets og synsfelt-tester. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at når (komponenttester ifig MIL-standard), materialkompatibilitet (f.eks hygiene, sikkerhetsanalyse, totalt forsyningssystem, bemannet testing, forsyningstrykkvariasjoner, samt termiske forhold og CO2. I tillegg krever veiledningen at en del andre angitte forhold (støy, pålitelighet, vedlikehold, hydrostatisk ubalanse, maksimale over- og undertrykk, krav. Dette inkluderer pustemekaniske forhold, inklusive pustearbeid, oksygenkontrolitest hvis relevant, stress- ( standardisert juling, bend- og at et pusteutstyr har en tilfredsstillende yteevne med hensyn på fysiologiske pusteutstyr til bruk under arbeidsdykking, og det har heller ikke vært praktisert kvalitetssikring og oksygeninnhold) skal vurderes. I tillegg til at et testprogram strekkbelastning), destruksjons-, vibrasjons-, varighets- og utholdenhetstester 3.3 Typetester bruker. Prototypetester, komponenttester osv er oftest ikke spesielt interessante for 3.2 Utviklingstester systemveriflkasjonstester, og de som skal bedømme status til de individuelle og oppkoplingen mot annet utstyr (forsyningssystemer), her kalt

11 denne utløse ekstratester. Tester for å kontrollere anbefalt vedlikeholdsprogram gjøres som del av typetestprogram. I vedlegg 2 er det vist en matrise som viser hvor eksempler på de forskjellige testene kan finnes. Avhengig av resultat av sikkerhets-analyser (FMEA og HAZOP-studie) kan (inkludert bruk av anbefalt rengjørings- og desinfeksjons-midler) bør også undersøkes, så bør både statisk (stabilt nivå) og dynamisk ( drop ) testes. veiledningen krever at følsomhet for variasjoner i forsyningstrykk skal c NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 av slike standarder. åndedrettsvern. Videre er det en egen standard for rømningsutstyr basert på Hvis dette prinsippet skal følges for pusteutstyr til dykking, vil det bli svært Som nevnt innledningsvis har EDTC anbefalt at det utarbeides en EN-standard for arbeidsdykkerutstyr basert på OD/DoE-veiledningen. Det må antas at aktuell pusteutstyr. Disse er utformet svært spesifikt når det gjelder både bruksområd komprimert oksygen forskjeffig fra standarden for utstyr basert på pressiuft osv. erfaring fra testing av utstyr for dykking i Nordsjøen blir inkludert i utforming rømning, forskjellig fra selvforsynte pressluftapparat til annen form for mange standarder å forholde seg til. Det vil kanskje være bedre om det lages en designprinsipp kan så dekkes ved tilleggsstandarder. Det vil være svært viktig at forhøyet omgivelsestrykk (i kammer). Spesielle former for bruk og standard for pusteutstyr til arbeidsdykking i vann og en til tørr bruk ved og prinsipp/design. Det er en egen standard for pressluftapparat beregnet på CEN-komit vil Ønske å gi denne en form som ligner andre EN-standarder for å få gjennomført et tilfredsstillende testpmgram. typetestprogrammet ikke på langt nær tilfredsstillende gjennomføa Det bør være et felles mål for leverandører (produsenter) og brukere (dykkeselskaper) på sikt arbeidsdykking, særlig for spesialutstyr beregnet på store dyp, er enheter. Ofte foreligger det bare tester av prototypeutgaver. Dette bør kjøper ve spesielt oppmerksom på. For mye av det pusteutstyr som er tilgjengelig for Det er viktig at kjøper forsikrer seg om at randbetingelser (grensesnitt) er representative for hans aktuelle bruksområde (forsyningsirykk, slange- og rørdimensjoner mm). Det må kreves at typetester utføres på serieproduserte 11

12 Enhetstester har som formål å bekrefte at hvert enkelt individuelt pusteutstyr har som referanse hvis det samme individuelle utstyr etterpå skal brukes i en en akseptabel status (pustekarakteristika i henhold til kriterier), og kan også tjene 3.4 Enhetstest av individuelt utstyr c NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 kontinuerlig å kontrollere produktkontrollsystemet. Det må være naturlig å kreve kravene) kan det være naturlig å kreve at hver 5. enhet testes, til 15 enheter totalt godkjent resultat. Avhengig av resultatene (spredning i forhold til margin til dette ikke er tilfelle for mange av de utstyr som markedsføres for dypdykking i hensyn på pustemekanikk med pustesimulator til maksimalt operasjonsdyp med dokumentert at minst 5 enheter av den aktuelle produksjonssene er testet med forskriftene kreves det at produsenten velger et teknisk kontrollorgan for dag. Det er også kjent at produksjonskvaliteten er svært variabel. Etter de nye burde være utført i forbindelse med typetesting og godkjenning. Realiteten er at For nytt utstyr skulle det egentlig ikke være påkrevd å utføre enhetstester da det og 62,5 1/min for BIBS). hvor kriterier skal oppfylles (15, 75 og 90 1/min for primærpustesystem7,5 40 Tester bør utføres både ved minimum og maksimum av det ventilasjonsområde dimensjoner må være realistiske. forsyningstrykkregulatorer med stor kapasitet, men både denne og umbilical i henhold til produsentens spesifikasjoner. Det kan brukes Forsyningsforholdene under enhetstester skal være ideelle, men realistiske og resiltater ved høye ventilasjoner bør velges for systemverifikasjonstest. overhales, repareres eller kasseres. Et utstyr med så vidt akseptable, men dårlige in4ividuelle utstyr som har dårligere karakteristikk enn tillatt toleranse, må resultatene må det avgjøres hvor stor spredning som skal tolereres. De ugunstig modifikasjon eller mangelfulit vedlikehold. Hvis det er stor variasjon i produksjonsprosess (for dårlig kvalitetssikring), skade eller slitasje under bruk, som er oppgitt basert på typetester, kan dette skyldes variasjoner i opprinnelig 41,42 og 43 i OD s dykkeforskrifter. Hvis resultatene er dårligere enn kriterier systemverifikasjonstest. Enhetstester utføres for å gi samsvar med 16, 17, 37, 12

13 lenge produksjonslinjen og modellen ikke endres. Hvis det finnes enheter som underkastes nøye visuell inspeksjon som inkluderer merking (serienr. på viktige komponenter). ikke er i henhold til kriterier, må korrektive tiltak settes inn i er testet. Etter dette kan det være tilstrekkelig at hver 20. nye enhet testes så produksjonsprosessen og nytt testprogram igangsettes. Alle nye enheter må NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 Systemverifikasjonstest utføres for å finne ut om det systemet de individuelle skyldes restriksjoner pga innsnevringer i gasspassasjer, for stor veggfriksjon, Riggingen av utstyret må være så realistisk og nært den reelle brukssituasjon utstyrene blir koplet opp mot påfører uakseptabel reduksjon i ytelsen. Dette kan filtre, regulatorer og tanker. Der hvor det er nødvendig med et avvik fra reell brukssituasjon bør den være slik at det antas å gi heller litt dårligere resultat enn bedre. Hvis systemet er beregnet å forsyne flere individuelle pusteutstyr som mulig f.eks når det gjelder tverrsnitt og lengder av rør og slanger, paneler, dårlig trykkregulering, for små buffervolum eller dårlig pumpekapasitet. 3.5 Systemverifikasjonstest destruksjontest av utvalgte deler, avgassing osv). Dette testprogrammet må fortsettes til maksimal levetid er oppnådd. Hvis resultatene tilsier det, må hensyn på pustekarakteristikken. Selv om slikt deleskifte ikke er gjennomført dette inntrer før. Ved de sist angitte tidsintervaller må det i tillegg utføres tester md pustesimulator til maksimalt operasjonsdyp hver gang det har vært godkjenning. I praksis bør testprogram gjennomføres som et samarbeid mellom skal det uansett gjennomføres test hvert 5. år eller etter 2000 brukstimer hvis testprogrammet utvides med flere enheter. dokumentasjon til en viss grad burde foreligge i forbindelse med type-test og gjennomført vedlikehold som har medført skifte av deler som er kritiske med Drifts- eller vedlikeholdstester vil i like stor grad være en test av leverandør og en eller flere brukere. For minimum 5 enheter i hver vedlikeholdsprogrammet som av selve enhetene. Igjen kan en si at pnduksjonsserie må det gjennomføres tester med hensyn på pustemekanikk etter vurdering for å vurdere utstyrets holdbarhet generelt (vibrasjon, 13

14 samtidig, skal testen utføres slik at effekten av dette undersøkes. Hvis det er vanskelig å la hver bruker sixnuleres av en pustesimulator, kan dette kan gjøres konirollert siruping. Tester utføres under de aktuelle betingelser som antas med De maksimale ventilasjoner som kreves for aktuell type utstyr må inkluderes. størst sannsynlighet å gi resultater som er ikke-akseptable i henhold til kriterier. indirekte ved at andre brukere simuleres ved en bypass-flow eller en produsentens tillatte variasjoner i forsyningsttykk (dynamisk og statisk) som bør man tester. Beregningene kan også være til stor hjelp når det gjelder å forutsi ventilasjonbelastning (flere brukere). Det vil være gunstig at det før systemverifikasjonstesting er utført en numerisk betydningen av nødvendige modifikasjoner i forbindelse med testutførelse, være kjent fra typetester, kan man da avgjøre om ombygninger bør gjøres før andre gassblandinger, endringer av trykk i systemet (f.eks banker) og total beregning av forventete trykkfall i systemet. Ved sammenligning mot ved behov for større dybdeområde og minst hvert 5. år. Nye systemverifikasjonstester bør gjennomføres etter eventuelle ombygninger, Hyppige inspeksjoner av filtre er viktig da disse kan gi vesentlige trykkfall ved nedsmussing. Ved årlig inspeksjon av slanger bør det gjøres tester med pigger løsnet. - for å sjekke at det ikke bar oppstått forsnevringer ved at f.eks innerlaget har Hvis systemet er oppgitt å kunne fukte pustegassen, må kapasiteten testes. Vlg av individuelt utstyr må baseres på resultater av enhetstester slik at hver pusteutstyr som skal installeres på et pustegassforsyningssystem. Etter nærmere vurdering kan det sløyfes hvis resultatene med en annet type utstyr godtgjør det. karakteristikk enn de 10% med drligst karakteristikk i kritiske dybdeområder. Generelt må systemverifikasjonstest utføres for hver type nytt individuelt enhet som skal benyttes, med mer enn 90% sannsynlighet ikke har bedre Største og minste bruksdyp, minimum gassforråds trykk og høyeste mulige gasstetthet (Po 2) skal benyttes. 14 NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utsLtestprgr rev.1

15 15 4 UNDERVANNS-PUSTEUTSTYR 4.1 Generelt Inntil det foreligger en EN-standard som dekker andre former for pusteutstyr enn SCUBA vil det være vanskelig å få et system med typegodkjenning. Foreløpig anbefales det å forholde seg til OD/DoE veiledningen og inidudere relevante tilleggstester som nevnt ovenfor. Alt pusteutstyr som brukes i vann må gjennomgå nøye ettersyn og enkelt testprogram (minimum testbenk) etter maksimum 15 bruksdager og større ettersyn hvert år. Inntil verifikasjon av vedlikeholdsprogram foreligger, må det utføres pustesimulatortester som angitt under enhetstester i foregående kapittel. 4.2 Primært undervanns pusteapparat Generelt OD/DoE veiledning er først og fremst myntet på primært undervannspusteutstyr og må få full anvendelse for disse Åpent selvforsynt (SCUBA) EN-250 Standard gjelder for SCUBA beregnet for luft til 50 m dyp. Den har noe svakere krav til pustearbeid ventilasjonssammenheng enn OD/DoE veiledning, men krever omtrent det samme omfanget av ubemannet testing. I de tilfeller hvor SCUBA skulle fmne anvendelse til arbeidsdykking, anbefales det å teste i de ventilasjonsområder som veiledningen krever. I tillegg kreves tester for mekanisk styrke, temperaturbestandighet, desinfeksjon, synsfelt og praktisk, bemannet testing Åpent, slangeforsynt Forsyningsystemet må evalueres (se under dette). NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1

16 forsyningssystemer) Lukket, klokkebasert retursystemets innvirkning på funksjonen må evalueres (se under I tillegg til vanlige tester etter veiledning vil det være påkrevd med spesielle tester av regenereringsfunksjon (rensing av CO2, CO mm). Forsynings- og Lukket, overfiatebasert C NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 funksjonstestes minst hvert 5. dykk. Vedlikehold og funksjonstester bør utføres minst hver 3. måned. Det må være de samme krav til ventilasjonsområdet som forlanges. derfor testes at de termiske forhold er akseptable for den varigheten som for primærsystemet. Systemet skal fungere når all tilførsel er brutt. Det må Nødpusteutstyr er ikke normalt i bruk. Spesielt krav er derfor at det Generelt 4.3 Sekundær(nød)-pusteapparat Som over Halviukket, selvforsynt rensingskapasitet testes under forskjellige forhold og med dedikert kalktype som også må kvalitetsikres. Tster av O2-reguleringsfunksjon er essensielle. I tillegg må CO Lukket, selvforsynt Som over 16

17 4.3.2 Åpent Det er viktig at sammensetning av hver type sekundærsystem med hvert aktuelt pustemekaniske funksjon. sekundærforsyningen kan gi uakseptabel funksjon av primærapparatets primærsystem underkastes typetestprogram, særlig fordi restriksjon i NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 Tester bør være som for primærsystemet Åpent, slangeforsynt Tester bør være som for primærsystemet Åpent, selvforsynt (SCUBA) Disse må sjekkes hvert klokkeløp Generelt 4.4 Reservedykkers pusteapparat Som over Lukket hypigere tester enn åpne system. rensekapasitet (kravene kan dog renonseres), tilsvarende primærutgaveapparat. Egenkontroll må utføres på hvert dykk. Vedlikeholdsystemet vil naturlig kreve Samme som over. I tillegg vil det kreves test av 02-reguleringsfunksjon og CO Halviukket 17

18 omgivende gass. Krav til tetthet er derfor ekstra nøye, i tråd med forskrift om Disse utstyrenes primære funksjon er å hindre at dykkeren inhalerer den PVUs Tester for dette må derfor gjennomføres etter at utstyret er 5.1 Generelt 5 PUSTEUTSTYR FOR TØRRE, HYPERBARE FORHOLD NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 merking Krav, prøving og merking. NS-EN 140 Åndedrettsvern NS-EN 402 Åndedrettsvern for rømning - Selvforsynt puste-apparat, åpen krets med komprimert luft og hel-maske eller munnstykke - halvmasker og kvartmasker, krav, prøving og pren 137 Åndedrettsvern komprimert luft, krav, prøving og merking Selvforsynt pusteapparat, åpen krets med Det er viktigere at det konkretiseres krav til andre funksjoner. Her kan det hentes standanier mye nyttig fra følgende europeiske standarder som også er vedtatt som norske Pustemekaniske målinger foretas til 62,5 1/min. Det må utføres tester som ventilasjoner. Vi vil foreslå at kravene renonseres ved ventilasjon over 40 1/min. tilsvarer de spesielle typer gasser som er aktuelle (høy Po). foreslås. Det vil oftest ikke være så strenge krav til pustekarakteristikk ved høye Det er spesielt at disse må fungere også ved lave ventilasjoner, 7,5 1/min 5.2 BIBS maske 137 for selvforsynt åpent pusteapparat angir noen tester som er relevante. strålevarmetest. EN-136 som gjelder helmasker, EN-140 for halvmasker og EN- Testene gjentas som del av vedlikeholdstestprogrammet. For de utstyr som kan tenkes brukt ved brann eller høy strålevarme, bør det utføres flammetest eller provosert med desinfeksjonsmidler, ekstreme temperaturer etc. Praktiske tetthetstester bør utføres på (10) personer med forskjellige ansiktsformer. 18

19 Funksjonstest -30 til 60C (6.3 i EN-137). overhaling med testing hvert år. Inntil verifikasjon av vedlikeholdsprogram Rengjøring og funksjonstesting (enkel testrigg) må utføres hver 3. måned. Full Strålingsvarme (EN ) Fla.mmetest (5.5 i EN-137 og 6.3 i EN-136) NUTEC. 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 Pustemekaniske målinger foretas til 62,51/min. Også her foreslås det at kravene renonseres ved ventilasjon over 40 1/min. 5.4 Rømningsapparater stråling. Det bør utføres tester for å fastslå at det gis beskyttelse mot varme og UV Pustemekaniske målinger foretas til 62,5 I/min. Også her foreslås det at kravene renonseres ved ventilasjon over 40 1/miii 5.3 Sveisemaske forutsatt når sugeirykket blir lite. Det må legges inn tester for å se at utåndingsventilene fungerer så grunt som Lukket utånding( overboard dump ) Som over Åpen utånding foregående kapittel. foreligger må. det utføres pustesimulatortester som angitt under enhetstester i 19

20 6. måned test og skifte av kalk, visuell inspeksjon. Overhaling hvert 2. år ventilasjon over 44) 1/min. Pustemekaniske målinger foretas til 62,5 1/min. Hver som også må kvalitetsikres. Også her foreslås det at kravene renonseres ved O2-rensingskapasitet testes under forskjellige forhold og med dedikert kalktype 5.5 Nødpusteapparat, lungedrevet 20 NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utsLtestprgr rev.1

21 kan vannet ha den tilfeldige omgivelsestemperatur som måtte fremkomme. De utvalgte personlige pusteutstyr plasseres på simulator under vann. Medmindre det aktuelle utstyrets funksjonsdyktighet er følsomt for temperatur, 6.1 Generelt 6 UNDERVANNS-PUSTEGASSFORSYNINGS-SYSTEMER Det henvises til det som er sagt om systemverifikasjonstester ovenfor. NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.wstprgr rev.1 Nye slanger bør være testet for avgassing, helst i form av typetestresukat fra gjøres test for å fastslå at det ikke er innsnevringer ( pigger ). hydrokarboner. I forbindelse med årlig trykkprøvings-inspeksjon bør det også systemet. Som et minimum skal det analyseres for CO2, CO,H2O og produsent. Minst hvert år må det gjøres analyser av pustegasskvaliteten levert fra dyp i forhold til klokke simuleres etter vurdering. med 2 simulatorer på 75 I/min. Registreringer trenger kun utføres for den ene. Det må undersøkes hvordan de to dykkernes faseforskyvning påvirker resultatet. Dette kan enten gjøres ved å la dykker nr. 2 puste 2,5 liter x 30 bpm og studere på samme forsyning kan simuleres med 15 1/min. Hvis ikke 3 pustesimulatorer Forsyningssystemer som skal kunne forsyne 2 dykkere i vannet samtidig, testes er tilgjengelig, kan denne simuleres med bypass-flow eller tilsvarende svingningene eller gjøre tester i og ut av fase. En eventuell 3. dykker i vannet simulert trykktap ved struping. Mulige ugunstige kombinasjoner av dykkeres bacrt på typetestresultater. separat test. Produsenten skal kunne fremlegge krav til flow og temperatur Hvis temperaturforholdene ikke simuleres i systemverifikasjonstesten, vil det ofte være påkrevet å teste at varmtvannsforsyningskapasiteten er tilstrekkelig i 21

22 6.2.2 Lukket, overfiatebasert Dette vil nesten alltid være forsyning fra overflate av og til via klokke, men som oftest direkte fra et panel (luftdykkesystem). 6.2 Primær system Åpen slangeforsyning NUTEC, 2. mai 1995 f:p21043:p.utst.testprgr rev.1 Ikke i bruk Halviukket, dykkerbåret Ikke i bruk Lukket, klokkebasert tester av forskjeffige komponenter må utføres i henhold til vedlikeholdsprogram. Bakteriologitester fra kritiske steder, f eks gass-bag, bør tas halvårlig. Andre CO2 skal være testet i typetestprogram. Antakelig vil en årlig test av dette være tilstrekkelig, forutsatt at det kjøres under operasjon. Erfanngsdata for dette foreligger bare i svært beskjeden grad. Renseeffekten for forskjellige forurensinger testes best under normal bemannet forhold som stresser rensekapasiteten maksimalt. Maksimal rensekapasitet for del spesielt utstyr i klokken. Alt utstyret må være inkorporert i testoppsettet så likt reell operasjon som mulig. Dette innbefatter et ganske komplisert reprosesseringsanlegg på overflaten og en 22

23 bankene. Testene utføres ved minimumstrykk (basis for forrådsberegningene) p Klokkeforsynt 6.3 Reservesystem C. NEC, 2. mai 1995 rev.1 bankene. Testene utføres ved minimumstrykk (basis for forrådsberegningene) på Overfiateforsynt oksygeninnhold bør gjennomføres ca. hver 14. dag når klokken er i bruk. Ombordflaskene på klokken kontrolleres minst hvert annet år. Analyse av 23

C Arbeidet utført av:

C Arbeidet utført av: NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Poitbob 6, 5034 Ytre Lakev1g. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 25-94 Revisjon nr: i Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-1

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 1, Aug. 1999

NORSOK STANDARD Rev. 1, Aug. 1999 NORSOK STANDARD U-101N Rev. 1, Aug. 1999 Pusteutstyr for dykking Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den

Detaljer

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on STF23 F9515 Gradering: Fortrolig UBA 9-4 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on 1995-3-15 ..y. 11UEL UBA 9-4 - Pilotstudie - Kontroll kontaminasjon av fuktighet/mikrobiologisk

Detaljer

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl ftw NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON AS Postboks 23, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 15/98 Revisjon nr: i Dato: 14.09.98 Prosjekt nr: 8633 Rapportens tittel: Vurdering

Detaljer

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92 .-. Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 46-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert

Detaljer

Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg

Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg Willy Røstum Thelin Seniorforsker,, Vann og Miljø Avløpskonferansen 2016 Ås, 24.05.2016 1 Innhold Hva innebærer CE merking av byggevarer?

Detaljer

NEK EN 50119:2013. Norsk oversettelse av EN 50119:2009 som en del av NEK 900. Lansering 22. mai Bjørn Ivar Olsen - JBV Teknolog Elkraft

NEK EN 50119:2013. Norsk oversettelse av EN 50119:2009 som en del av NEK 900. Lansering 22. mai Bjørn Ivar Olsen - JBV Teknolog Elkraft NEK EN 50119:2013 Norsk oversettelse av EN 50119:2009 som en del av NEK 900 Lansering 22. mai 2014 Bjørn Ivar Olsen - JBV Teknolog Elkraft 1 Målet med standarden er Gjelder for kontaktledningsanlegg ved

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

Validering. Jo-Atle Karlsen Ingeniør. Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus

Validering. Jo-Atle Karlsen Ingeniør. Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus 1 Validering Jo-Atle Karlsen Ingeniør Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus Livssyklus for medisinsk flergangsutstyr 2 Anskaffelse 1. Kjøp

Detaljer

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)?

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Emner Standard Norge Myndighetenes krav til personlig verneutstyr Standarder for personlig verneutstyr www.standard.no

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOKFORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOKforskriften) av

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering SBC NO 068 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utg. juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering NS-EN

Detaljer

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT RT *7 SINTEF UNIMED 1991-02-15 Draft modell fuliskala En ny dykkeklokke: STF23 F91012 OE1Lui Presentasjon av en PPORT stikkord Egenvalgte N - 7034 Gruppe I Gruppe 2 Ekstrakt. 7 vid P he I Draft Antall

Detaljer

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005)

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) SBC NO 063 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Konstruksjoner sammensatt på byggeplass Brannteknisk

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103, RÅDSDIREKTIV av 10. desember 1982 om endring av direktiv 78/170/EØF om ytelse i varmeproduserende enheter som benyttes til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye eller allerede eksisterende bygninger

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 INNHOLD Hvem er Vestteknikk AS Forskrift 542 Farer ved arbeid i vann og avløp Typer verneutstyr og valg av riktig type Målebegreper Typer detektorer Test og kalibreringsrutiner

Detaljer

Klientikontaktperson referanse: 8. A. Lassen, StatoH 0. Pedersen, Norsk Hydro i. A. Ask, CD Arbeidet utført av:

Klientikontaktperson referanse: 8. A. Lassen, StatoH 0. Pedersen, Norsk Hydro i. A. Ask, CD Arbeidet utført av: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 341600. Telex: 42892 nutec n Rapportnr.: 35-90 Rapportenstittel: Dato: Prosjekt nr.: 1712.90 11610.02 Godkjentav:

Detaljer

Hasardidentifikasjon. Hvordan finne ut hva som kan gå GALT FØR det går galt.

Hasardidentifikasjon. Hvordan finne ut hva som kan gå GALT FØR det går galt. Hasardidentifikasjon Hvordan finne ut hva som kan gå GALT FØR det går galt. 1 Hasard (trussel, uønsket hendelse) 2 Hendelse/situasjon som potensielt kan medføre skade på mennesker eller miljø. Bilkollisjon,

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard SBC NO 041 3. utgave juni 2005 (Erstatter 2. utg. januar 2004) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Overflater Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-1

Detaljer

Dekontamineringsdagene 2016

Dekontamineringsdagene 2016 Dekontamineringsdagene 2016 NS-EN 285:2015 Vanndampsterilisator Ny revidert standard Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Dampsterilisering, standarder gjennom tiden 1879 1955

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg SBC NO 085 3. utgave februar 2012,rev.1 (Erstatter 2. utgave april 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene Kristiansund, 04.09.2017 Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene 2.8.1 26-3 Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser Ingen

Detaljer

Testing og godkjenning av stillas og stillaskomponenter

Testing og godkjenning av stillas og stillaskomponenter Testing og godkjenning av stillas og stillaskomponenter Seniorrådgiver Jon Lundesgaard, SINTEF Byggforsk 2011, 22.09.2011 Forskriften ble utgitt i 1989 (Deler av forskriften ble opphevet eller flyttet

Detaljer

NOR/307R T OJ L 335/07, p.10-12

NOR/307R T OJ L 335/07, p.10-12 NOR/307R1516.00T OJ L 335/07, p.10-12 COMMISSION REGULATION (EC) No 1516/2007 of 19 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, standard

Detaljer

STAND006 SYSTEM FOR BESTEMMELSE OG MERKING AV TILLATT TOPPLAST FOR PALLER

STAND006 SYSTEM FOR BESTEMMELSE OG MERKING AV TILLATT TOPPLAST FOR PALLER SYSTEM FOR BESTEMMELSE OG MERKING AV TILLATT TOPPLAST FOR PALLER Dette dokumentet beskriver et system for å bestemme og merke paller med tillatt topplast. Med tillatt topplast skal forstås vekten på den

Detaljer

EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner. Dr. ing. Thore Hagberg

EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner. Dr. ing. Thore Hagberg EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner Dr. ing. Thore Hagberg 1 KONSEPTET FOR EN 1090 EN 1090 består av tre deler, med hovedtittel: Utførelse av

Detaljer

Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften

Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften Spesifisert til Kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk dykking Generelt Ålesund Brannvesen

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk (Fastsatt av Justervesenet 22.10.2004 i medhold av lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt 9 og forskrift 24. august 1999 nr. 964 om justering 23

Detaljer

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier Norsk akkreditering NA Dok 26C: Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk Mandatory/Krav Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: Morten Bjørgen Versjon: 1.01 Gjelder fra: 01.03.2012 Sidenr: 1 av

Detaljer

NA Dok. 26b Dokumentets tittel: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier.

NA Dok. 26b Dokumentets tittel: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier. Side: 1 av 6 Norsk akkreditering NA Dok. 26b: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 03.03.2008 Sidenr:

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Utslippsmåling/Klimakvoteforskriften. Erfaringer fra operatørselskap v/knut Olaussen

Utslippsmåling/Klimakvoteforskriften. Erfaringer fra operatørselskap v/knut Olaussen Classification: Internal Status: Draft Utslippsmåling/Klimakvoteforskriften Erfaringer fra operatørselskap v/knut Olaussen 2 Utfordringer Tidsfrister Søknads skjema Terminologi Tilbakemeldinger fra SFT

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Personlig verneutstyr Europeiske standarder

Personlig verneutstyr Europeiske standarder Personlig verneutstyr Europeiske standarder 10. desember 2014 Avdeling for smittevern Standardiseringssystemet NS... EN... ISO... NS-EN... NS-ISO... NS-EN-ISO... Norsk standard Europeisk norm Internasjonal

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

HAVBRUK Hva har vi sett og hva har vi lært? Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen

HAVBRUK Hva har vi sett og hva har vi lært? Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen HAVBRUK 2010 Hva har vi sett og hva har vi lært? 21.04.2010 Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen HAVBRUK 2010 Hva har vi sett, hva har vi lært, og hva har vi gjort? 21.04.2010 Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen

Detaljer

Hva er status for den europeiske harmoniseringen innenfor Byggevaredirektivet?

Hva er status for den europeiske harmoniseringen innenfor Byggevaredirektivet? Hva er status for den europeiske harmoniseringen innenfor Byggevaredirektivet? Oppbygging av systemet Status og milepæler Svein Baade SINTEF NBL as 1 Byggevaredirektivet Construction Products Directive

Detaljer

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert, umettet polyester

Detaljer

HMS-utfordringer i nordområdene

HMS-utfordringer i nordområdene HMS-utfordringer i nordområdene Utforming av faste installasjoner. Hvordan finne den gode balansen mellom godt arbeidsmiljø og risikoreduksjon www.eninorge.com Innholdet i presentasjonen Goliat feltutbyggingen

Detaljer

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Sikkerhet Personlig verneutstyr, 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN... 4 LUFTFORSYNT ÅNDEDRETTSVERN... 4 VALG AV FILTER TIL ÅNDEDRETTSVERNET... 4

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping SBC NO 094 1. utgave juni 2009 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,

Detaljer

5.4 Beskyttelse for røykdykker

5.4 Beskyttelse for røykdykker 5.4 Beskyttelse for røykdykker Kravene til brannmannsbekledning er beskrevet i standarden EN 469. Det er ulike symboler eller piktogrammer på det innsydde merket som symboliserer hva bekledningen beskytter

Detaljer

Konstruksjons seminar 2008

Konstruksjons seminar 2008 Status: Draft Konstruksjons seminar 2008 Ny NORSOK N-001 og veien videre med NORSOK- og standardene. Narve Oma, Statoil Hydro 27. august 2008 2 NORSOK N- 001 Formål og bruksområde Standarden er et overordnet

Detaljer

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Eli Hunnes, Senioringeniør Molab Vi er en ledende leverandør i Norge av tjenester

Detaljer

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Sammendrag: TØI-rapport 701/2004 Forfatter(e): Per G Karlsen Oslo 2004, 52 sider Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Med hensyn på trafikksikkerhet er det viktig at kjøretøy

Detaljer

FG-krav til aspirasjonsdektor (EN 54-20) og sentralapparat (EN 54-2 og EN 54-4) til bruk i automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier

FG-krav til aspirasjonsdektor (EN 54-20) og sentralapparat (EN 54-2 og EN 54-4) til bruk i automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier FG-krav til aspirasjonsdektor (EN 54-20) og sentralapparat (EN 54-2 og EN 54-4) til bruk i automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier FG-740:3 Gyldig fra 2.1.2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Overtrykksikring av innløp fra brønner og rørledninger - feiloperering av ventiler og kollaps av choker

Overtrykksikring av innløp fra brønner og rørledninger - feiloperering av ventiler og kollaps av choker lassification: Internal Status: Draft Overtrykksikring av innløp fra brønner og rørledninger - feiloperering av ventiler og kollaps av choker Håkon Løvåsen Fagleder Prosessikring, StatoilHydro 2 Feiloperering

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

Hansker og deres anvendelsesområde. Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer

Hansker og deres anvendelsesområde. Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer Hansker og deres anvendelsesområde Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer Mary Brennsund Hansker Emner: - CE merkning av design - EN420 Generelle krav til beskyttelseshansker

Detaljer

FDV-Dokumentasjon. Dokumentasjon. Dusjtermostat M08-LY04. Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway

FDV-Dokumentasjon. Dokumentasjon. Dusjtermostat M08-LY04. Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway FDV-Dokumentasjon Dokumentasjon Dusjtermostat M08-LY04 Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway 2 Dusjbatteri m. termostat i krom Tekniske spesifikasjoner Varmtvannstilkobling :

Detaljer

Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk. 6.mars Byggevareforordningen Konsekvenser for byggenæringen

Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk. 6.mars Byggevareforordningen Konsekvenser for byggenæringen Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk 6.mars 2012 Byggevareforordningen Konsekvenser for byggenæringen Arne Skjelle Byggenæringens Landsforening Construction Products Regulation

Detaljer

Bygg produktforskriften

Bygg produktforskriften Bygg produktforskriften Obligatorisk 1. juli 2013 -merking CE-merking er et pass som gjør at et produkt kan plasseres lovlig på markedet i noen medlemsland. Fra 1. juli 2013 starter CE-merkingen som skal

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering SBC NO 042 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utgave april 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Dokumentasjon. Teknisk dokumentasjon. FDV- Dokumentasjon

Dokumentasjon. Teknisk dokumentasjon. FDV- Dokumentasjon Dokumentasjon Dokumentasjon Teknisk dokumentasjon FDV- Dokumentasjon Dokumentasjon TEK 10 Kap. 4 4-1 Ansvarlig PRO og UTF skal fremlegge nødvendig dokumentasjon for igangsetting, forvaltning, drift og

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 rwa ÅRsRAPP0wr 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 NUI as NORSOK U-100 Manned underwater operations Presentert i Dykkenytt nr.2 1999. NUI as NORSOK U-1O1 Diving Respiratory

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side Sjakler Kapittel 13 1201-08 12 SJAKLER 12.1 Aktuelle typer sjakler for løft Sjakler har mange ulike bruksområder og leveres i forskjellige stålkvaliteter for løft. (Grade 40, 60, 80 ) Den mest vanlige

Detaljer

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Byggevaredagen 2013-04-24 En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Trond Ramstad, Hans Boye Skogstad, Terje Jacobsen 1 Innhold CPR - Construction Products Regulation Byggevareforordningen

Detaljer

Brannteknisk prosjektering og rådgivning

Brannteknisk prosjektering og rådgivning Brannteknisk prosjektering og rådgivning Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER 1 Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet Løpende

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv

Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv 1 CPR i et nøtteskall Construction Products Regulation (Byggevareforordningen på norsk) Regelsett/metode for klassifisering av

Detaljer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Post Occupancy Evaluation -Evaluering av bygninger i bruk -Evaluering av bruken av bygninger Trondheim 20. november 2003 Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Hans Martin Mathisen Energiprosesser

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste?

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Kort om evaluering og testing av It-systemer Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme

Detaljer

KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG

KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG Noralarm har utarbeidet en felles norm for bransjen når det gjelder kontroll, vedlikehold og ettersyn av brannalarmanlegg. Dette for å tilby anleggseiere

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN...

Detaljer

Måletekniske leverandørkrav til rettstrekk og flowconditioner oppstrøms en ultralydsmåler gass

Måletekniske leverandørkrav til rettstrekk og flowconditioner oppstrøms en ultralydsmåler gass Måletekniske leverandørkrav til rettstrekk og flowconditioner oppstrøms en ultralydsmåler gass Ole Kristian Våga Principal Engineer Metering IKM Elekro Metering 15.03.2013 Introduksjon En fullt utviklet

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast SBC NO 020 1. utgave april 2008 (Erstatter Nemko Certification dokument SBC NO 020 2. utg. 1994) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler

Detaljer

TEKNISK SPESIFIKASJON

TEKNISK SPESIFIKASJON JERNBANEVERKET TEKNISK SPESIFIKASJON Elkraft, Kontaktledningsanlegg 003 Innføring/endring av diverse krav 16.02.07 ALR FJ JCS Versjon Versjonen gjelder: Dato Utarb. Kontroll Godkj. Dato 16.02.2007 Utarb.

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Kledninger Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Kledninger Brannteknisk klassifisering SBC NO 040 3. utgave juni 2005 (Erstatter 2. utg. av januar 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Kledninger Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-2

Detaljer

PRØVESPESIFIKASJON FOR

PRØVESPESIFIKASJON FOR 1 av 7 PRØVESPESIFIKASJON FOR AUTOMATISKE BRANNALARMANLEGG FOR GÅRDSBRUK OG GARTNERIER Utgitt av: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. FG November 2003. FG prøvespesifikasjon lanbruk, gjelder fra:

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vegger Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vegger Brannteknisk klassifisering SBC NO 036 4. utgave juni 2005 (Erstatter 3. utg. 2004) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vegger Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-2 Bærende

Detaljer

Nytt i standardisering

Nytt i standardisering November 2012 Nytt i standardisering IIRIS TURUNEN-RINDEL STANDARD NORGE Oversikt 1. GENERELT OM STANDARDER OG SAMMENHENG MED LOVER OG FORSKRIFTER 2. NYE STANDARDER PÅ AKUSTIKK 3. NYE STANDARDER PÅ VIBRASJONER

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Boligkonferansen 2016

Boligkonferansen 2016 Boligkonferansen 2016 Hvordan løse de nye forskriftskravene til rørisolering Løsninger for termisk isolering av rør samt brannbeskyttelse av kanaler Verktøy for kalkulering Henrik Stene Produktsjef Teknisk

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Godkjenning av minirenseanlegg i Norge Norsk Vannforenings fagtreff, UMB på Ås, 23. februar 2009 PRODUKTDOKUMENTASJON En plikt Søren Tybring Haug Rådgiver STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hensikt med krav

Detaljer

KVX. med lav varme. i filteret Avtrekksspjeldet er plassert i avtrekksstussen/-stussene

KVX. med lav varme. i filteret Avtrekksspjeldet er plassert i avtrekksstussen/-stussene KVX med lav varme. Innfelt eller utenpåliggende lysarmatur kan leveres (tilvalg) Om man trenger mer avtrekk fra kjøkkenet, kan en ekstra avtrekksmodul (GE) H i filteret Avtrekksspjeldet er plassert i avtrekksstussen/-stussene

Detaljer

Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 1 Hovedkontoret Hensikt og omfang Utgitt:

Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 1 Hovedkontoret Hensikt og omfang Utgitt: Hovedkontoret Hensikt og omfang Utgitt: 01.04.03 Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Hensikt...2 1.2 Omfang...2 1.2.1 Hva omfattes av dokumentet...2 1.2.2 Hva omfattes ikke av dokumentet...2 1.2.3

Detaljer

Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering

Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO STANDARD 2009 VEDLEGG C Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering Utgitt oktober 2010 Rev. 01, mai 2011 Innhold Forord 1 INNLEDNING

Detaljer

TILSTANDSVURDERING AV 24 KV-ISOLATORER. Av Kristian Thinn Solheim og Steinar Refsnæs, SINTEF Energi AS

TILSTANDSVURDERING AV 24 KV-ISOLATORER. Av Kristian Thinn Solheim og Steinar Refsnæs, SINTEF Energi AS TILSTANDSVURDERING AV 24 KV-ISOLATORER Av Kristian Thinn Solheim og Steinar Refsnæs, SINTEF Energi AS Sammendrag Mellom 1989 og 2005 ble det registrert opptil 1200 årlige hendelser forårsaket av feil på

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Medlemsmøte 23. mars 2006

Medlemsmøte 23. mars 2006 Medlemsmøte 23. mars 2006 Bygningsenergidirektivet Standarder og beregningsverktøy Siv.ing. Thor Lexow 23. mars 2006 Privat og uavhengig medlemsorganisasjon En samling av: Norsk Allmennstandardisering

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

Fagseminar «Brann-redning 2012»

Fagseminar «Brann-redning 2012» Fagseminar «Brann-redning 2012» Revisjon av veiledning røyk/kjem.dykking best.nr. 579 Tor Fjelldal, seniorinspektør Vestlandet Gardermoen, 20.09.2012 20.09.2012 2 AT og 579 post@arbeidstilsynet.no 815

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Vedlegg II. 1) Modul B: EF-typeprøving

Vedlegg II. 1) Modul B: EF-typeprøving Vedlegg II. 1) Modul B: EF-typeprøving 1.Denne modulen beskriver den del av fremgangsmåten som angår hvordan et teknisk kontrollorgan skal vurdere om en eksplosiv vare, som er representativ for den påtenkte

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer