INutec. I x Fri Distribusjon (J I I. Rapport nr: Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: P Rapportens tittel: Kontrollert av: (2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INutec. I x Fri Distribusjon (J I I. Rapport nr: 11-95 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 02.05.95 P21043. Rapportens tittel: Kontrollert av: (2"

Transkript

1 Rapport nr: Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: Kontrollert av: (2 7 TESTPROGRAMNER FOR DYKKERES PUSTEUTSTYR E. Thorsen P21043 Postbokz 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) Telex: nascc n. Telefax: (05) NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Un abiiig til1i.d fr. NIYIBC a rpcfl ig i irn Irlirt I x Fri Distribusjon Antall Sider: 27 + app. (J I I Fortrolig ERKLÆRiNG VED FORDELING: Graderingen gjelder til: 5.96j ISBN: Emneord på engelsk: Emneord på norsk: Breathing Apparatus Pusteutstyr Verification Verifikasjon Standard Standard Test Test ODs veiledning. Det er bl.a. også anbefalt å gjenta systemverifikasjonstester hvert 5. år. utstyr. Det anbefales også å følge opp initiativ fra EDTC for å få frem Europeiske Standarder for arbeidsdykkerutstyr basert på enhets- og systemverifikasjonstester beskrevet, både for de forskjellige undervannspusteutstyr og pusteutstyr til tørr bruk For flere utstyr i bruk er det ikke gjort et tilfredsstillende typetestprogram og pustekarakteristikk synes svært forskjellig for Forskjellige typer tester av pusteutstyr for dykkere er beskrevet. Særlig er hva som kan være omfang og innhold i type-, forskjellige enheter av samme type. Det anbefales å sette i gang et program med enhetstester av de mest brukte typer av under trykk (BIBS og Sveisemaske). Sammendrag: --r Kåre Segadal og Alf ScbØnhardt (Nutec) og Trond Elverum (Stolt Comex) K. Segada... Arbeidet utført av: Rapportskrivers signatur: Omega (Statoil, Norsk Hydro, Saga, OD) Morten Magnussen, Statoil Klient/oppdragsgiver: Klients/kontaktpersons referanse: B. K. Kambestad Godkjent av: INutec

2 NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utsLtestprgr rev.1 Kåre Segadal, Alf H. Schønhardt og Trond Elverum TESTPROGRAMMER FOR DYKKERES PUSTEUTSTYR

3 3.5 Systemverifikasjonstest 13 2 STANDARDER OG REGELVERK Utviklingstester Enhetstest av individuelt utstyr Generelt Typetester 10 3 TESTfYPER 9 INNLEDNING. 7 NLJTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev BIBS maske Åpen utånding Lukket utånding( overboard dump ) Primær system RØmningsapparater Lukket, overfiatebasert Nødpusteapparat, lungedrevet Åpen slangeforsyning Lukket, klokkebasert Overfiateforsynt Halvlukket, dykkerbåret Sveisemaskeforsyning Sveisemaske Generelt 18 6 UNDERVANNS-PUSTEGASSFORSYNINGS-SYSTEMER Generelt BIBS system 24 7 FORSYNINGSSYSTEM FOR TØRRE FORHOLD Klokkeforsynt Reservesystem 23 5 PUSTEUTSTYR FOR TØRRE, HYPERBARE FORHOLD Halvlukket Åpent, selvforsynt (SCUBA) Lukket, selvforsynt Primært undervanns pusteapparat Åpent Lukket Åpent, selvforsynt (SCUBA) Generelt 15 4 UNDERVANNS-PUSTEUTSTYR Generelt Sekundær(nød)-pusteapparat Generelt Generelt Åpent, slangeforsynt Lukket, overfiatebasert Lukket,, klokkebasert Halviukket, selvforsynt Reservedykkers pusteapparat Åpent, slangeforsynt 17 INNHOLD

4 Personlig vemeutstyrs-forskrift og EN-standarder Vedlegg 1: Oversikt over EN-standarder for pusteutstyr Vedlegg 2: Referanser til tester i OD/DoE-veiledning, Arbeidstilsynets 9 REFERANSER 26 C EC, 2. m 1995 /:P21M3:P.ut.s rev.1 8 STATUS OG ANBEFALINGER 25

5 dette bli en industristandard og danne grunnlag for en AODC retningslinje. henge sammen med selskapenes vedlikeholdsprogram. Forhåpentligvis kan minimumsprogram for forskjellige typer tester, og vist hvordan dette kan fra industrien. Gruppen har gjennom samarbeid kommet opp med et omforent Vi har i samarbeid med AODC-Norge, teknisk komite, satt sammen en gruppe NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 Forord

6 Forkortelser A(X)C Assosiation of Diving Contractors BIBS Built in Breathing System CE merke som viser at PVU er i samsvar med forskriftskrav CEN Organisation Commune Europ&nne de Normalisation (Den felles europeiske standardiserinsorganisasjonen) CX) Carbonmonoksid (kullos) Carbondioksid (kullsyre) DoE Department of Energy EDTC European Diving Technology Commite EN Europeäische norm (europeisk standard) FMEA Feilmodi og feileffektanalyse Vann HAZOP Hazard and Operability NSF Norges Standardiseringsforbund W Oljedirektoratet 02 Oksygen P0 Partialtrykk av oksygen PVU Personlig verneutstyr CO2 H20 2 NUTEC. 2. mai 1995 /:P21O43:P.utst.testpigr rev.1

7 fysiologiske krav for ikke å hindre dykkeren i arbeidet eller nødsituasjoner, Funksjonen av pusteutstyret er svært kritisk for dykkeren. Det må tilfredsstille utsette ham for sikkerhetsrisiko eller helsefare. I lang tid har det derfor vært utført tester av pusteutstyr, og resultatene har vært vurdert mot krav som i stor grad har vært basert på fysiologiske vurderinger [1, 2, 3]. Mekaniske INNLEDNING NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 Siden 1986 har det vært i bruk forenklede pustesimulatorer for å verifisere forskrifter/retningslinjer kom i 1991 fikk dette Øket aktualitet [5,6]. NUTEC og typer utstyr i forbindelse med vedlikeholdsprogram. andre har i flere sammenhenger kommet med innspil til når og hvordan pustesimulator-tester bør utføres. Men det råder fortsatt stor usikkerhet når det gjelder nødvendig hyppighet av forskjeffige tester av forskjellige systemer og fuiiksjon av pusteutstyr ombord i dykkefartøy [4]. Etter at nye avhengig av produksjonskvalitet, modifikasjoner, oppkopling mot det kunne være stor variasjon av pustekarakteristikk for samme type utstyr, en type utstyr hadde gjennomgått et testprogram. Man var ikke så opptatt av at gjennomgått bemannet testing. Tidligere var man oftest fornøyd når en enhet av forsynings systemer og vedlikehold. pustesimulatorer har vært brukt i ubemannede tester av utstyr før det har 7

8 pusteutstyr. For åndedrettsvern til bruk ved normalt atinosfæretrykk finnes det flere europeiske standarder (EN), se vedlegg 1. Det er også nylig utgitt en ENstandard for SCUBA beregnet for luft ned til 50 m dyp. For utstyr til bruk ved Det er arbeidet frem flere standarder for testing og kriterier for forskjellige slags 2 STANDARDER OG REGELVERK c NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.Lestprgr rev.1 tilfredsstille en rekke krav, hvorav noen betinger testing utover det som har vært leverandør om at alt PVU som omsettes etter skal være CE-merket. etterkontroll av PVU. forskrift og er CE-merket. Arbeidsgiver skal videre sørge for vedlikehold og sørge for at PVU som tas i bruk etter oppfyller kravene i ovennevnte krevet før. I henhold til forskrift om bruk av PVU [8] plikter arbeidsgiver Åndedrettsvern/dykkerutstyr faller under strengeste kategori (*8 nr. 1), og skal personlig verneutstyr (PVU) [7] stiller krav til produsent, importør og Arbeidstilsynets forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av dykkeforskrift kan oppfylles. I forskriften kreves det testing under fabrikasjon ikke er dekket av OD-veiledningen er det fortrinnsvis lagt til grunn EN ble utgitt i 1991 [6]. Denne gir utfyllende råd om hvordan bestemmelse i OD s og DoE utgitt en felles retningslinje som har vært ganske enerådende siden den og bruk. EDTC har nylig anbefalt EU-kommisjonen at OD/DoE-veiledningen legges til grunn ved utarbeidelse av standard for arbeidsdykkerutstyr. Her vil vi standarder for annet pusteutstyr. arbeidsdykking finnes det ingen EN-standard. For dykking i Nordsjøen har OD basere oss på denne og referere til denne hvor det er naturlig. For aspekter som 8

9 Det er en rekke forskjeffige tester som bør utføres for pusteutstyr, til forskjeffige tider og faser, hver med forskjellig innhold, omfang og med forskjeffige formål. 3.1 Generelt 3 TESTTYPER c NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 ferdigutviklete produkter, helst etter vellykket typetest med en feilesbetegnelse kalles de ofte verifikasjonstester. Hensikten er å forsikre seg om at pusteutstyret pustefunksjonen. For noen av de andre faktorene kan det også godt tenkes at det verifikasjonstestingen opp i de tester som skal bedømme hvordan installeringen er i henhold til gjeldende kriterier. Det antas vanligvis at faktorer slik som temperaturregulering er tilfredsstillende vurdert i forbindelse med typetesting. er behov for veriflkasjonstesting. Vi har her funnet det hensiktsmessig å dele Verifikasjonstestingen befatter seg derfor ofte kun med den mekaniske I denne rapporten vil det bli lagt mest vekt på testene som gjøres på slik det brukes under aktuelle betingelser (herunder installasjon og vedlikehold) dødrom, hydrostatisk ubalanse, fuktighetsregulering, sikkerhetsventiler og typetest kan karakteriseres som en prototypetest som utløser nok en typetest ettei er vellykket, dvs i samsvar med oppsatte kriterier. En eventuell mislykket serieprodusert utstyr og representerer oftest avslutningen av utviklingen hvis de nødvendige modifikasjoner. eller modell av pusteutstyr. Prototypetester representerer overgangen til typetester. Med typetester menes tester som gjøres på ferdigutviklet, Med utviklingstester mener vi tester som gjøres under utviklingen av en type or&t test da det er så innarbeidet i den bransjen vi henvender oss til. en test enn å tro at det er ens oppfatning av hva som menes. I Norsk Standards el]cr flere av egenskapene til et visst produkt, en viss metode eller tjeneste ifølge av tester representerer. Det er bedre å bruke noen ord for mye i beskrivelsen av en spesifisert fremgangsmåte. Vi har i denne rapporten likevel valgt å bruke Det bør derfor utvises forsiktighet med hva man tror de forskjeffige betegnelser oversettelser av standarder brukes betegnelsen prøving som oversettelse for Betegnelsen på de forskjellige tester er ikke fast etablert og ganske varierende. engelsk test, defmert som: teknisk operasjon som består i å bestemme en 9

10 høyest ventilasjon, største og eventuelt minste dyp). baseline test på engelsk). Verifikasjonstester må utføres under forhold hvor utstyret og systemet er under maksimal mulig belastning (flest antall dykkere, pusteapparatene, her kalt enhetstest av individuelt utstyr (ofte benevnt 10 G NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 Som nevnt ovenfor eksisterer det ikke vedtatte internasjonale standarder for typegodkjennelse. OD s veiledning angir tester som hovedsakelig skal verifisere for typegodkjenning inkluderer de relevante testene som er angitt i veiledningen, kan det derfor også kreves støytester (f.eks ifig NUTEC rapport [9]), sjøvannsbestandighet), toksikologi- og avgassingstester, temperaturbestandighet (inklusiv flammehemming og oksygenkompatibilitet), hygiene-, rengjørings- og avgassingstester, bemannet (praktisk) testing (inkl. ergonomi), lekkasje/tetthets og synsfelt-tester. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at når (komponenttester ifig MIL-standard), materialkompatibilitet (f.eks hygiene, sikkerhetsanalyse, totalt forsyningssystem, bemannet testing, forsyningstrykkvariasjoner, samt termiske forhold og CO2. I tillegg krever veiledningen at en del andre angitte forhold (støy, pålitelighet, vedlikehold, hydrostatisk ubalanse, maksimale over- og undertrykk, krav. Dette inkluderer pustemekaniske forhold, inklusive pustearbeid, oksygenkontrolitest hvis relevant, stress- ( standardisert juling, bend- og at et pusteutstyr har en tilfredsstillende yteevne med hensyn på fysiologiske pusteutstyr til bruk under arbeidsdykking, og det har heller ikke vært praktisert kvalitetssikring og oksygeninnhold) skal vurderes. I tillegg til at et testprogram strekkbelastning), destruksjons-, vibrasjons-, varighets- og utholdenhetstester 3.3 Typetester bruker. Prototypetester, komponenttester osv er oftest ikke spesielt interessante for 3.2 Utviklingstester systemveriflkasjonstester, og de som skal bedømme status til de individuelle og oppkoplingen mot annet utstyr (forsyningssystemer), her kalt

11 denne utløse ekstratester. Tester for å kontrollere anbefalt vedlikeholdsprogram gjøres som del av typetestprogram. I vedlegg 2 er det vist en matrise som viser hvor eksempler på de forskjellige testene kan finnes. Avhengig av resultat av sikkerhets-analyser (FMEA og HAZOP-studie) kan (inkludert bruk av anbefalt rengjørings- og desinfeksjons-midler) bør også undersøkes, så bør både statisk (stabilt nivå) og dynamisk ( drop ) testes. veiledningen krever at følsomhet for variasjoner i forsyningstrykk skal c NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 av slike standarder. åndedrettsvern. Videre er det en egen standard for rømningsutstyr basert på Hvis dette prinsippet skal følges for pusteutstyr til dykking, vil det bli svært Som nevnt innledningsvis har EDTC anbefalt at det utarbeides en EN-standard for arbeidsdykkerutstyr basert på OD/DoE-veiledningen. Det må antas at aktuell pusteutstyr. Disse er utformet svært spesifikt når det gjelder både bruksområd komprimert oksygen forskjeffig fra standarden for utstyr basert på pressiuft osv. erfaring fra testing av utstyr for dykking i Nordsjøen blir inkludert i utforming rømning, forskjellig fra selvforsynte pressluftapparat til annen form for mange standarder å forholde seg til. Det vil kanskje være bedre om det lages en designprinsipp kan så dekkes ved tilleggsstandarder. Det vil være svært viktig at forhøyet omgivelsestrykk (i kammer). Spesielle former for bruk og standard for pusteutstyr til arbeidsdykking i vann og en til tørr bruk ved og prinsipp/design. Det er en egen standard for pressluftapparat beregnet på CEN-komit vil Ønske å gi denne en form som ligner andre EN-standarder for å få gjennomført et tilfredsstillende testpmgram. typetestprogrammet ikke på langt nær tilfredsstillende gjennomføa Det bør være et felles mål for leverandører (produsenter) og brukere (dykkeselskaper) på sikt arbeidsdykking, særlig for spesialutstyr beregnet på store dyp, er enheter. Ofte foreligger det bare tester av prototypeutgaver. Dette bør kjøper ve spesielt oppmerksom på. For mye av det pusteutstyr som er tilgjengelig for Det er viktig at kjøper forsikrer seg om at randbetingelser (grensesnitt) er representative for hans aktuelle bruksområde (forsyningsirykk, slange- og rørdimensjoner mm). Det må kreves at typetester utføres på serieproduserte 11

12 Enhetstester har som formål å bekrefte at hvert enkelt individuelt pusteutstyr har som referanse hvis det samme individuelle utstyr etterpå skal brukes i en en akseptabel status (pustekarakteristika i henhold til kriterier), og kan også tjene 3.4 Enhetstest av individuelt utstyr c NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 kontinuerlig å kontrollere produktkontrollsystemet. Det må være naturlig å kreve kravene) kan det være naturlig å kreve at hver 5. enhet testes, til 15 enheter totalt godkjent resultat. Avhengig av resultatene (spredning i forhold til margin til dette ikke er tilfelle for mange av de utstyr som markedsføres for dypdykking i hensyn på pustemekanikk med pustesimulator til maksimalt operasjonsdyp med dokumentert at minst 5 enheter av den aktuelle produksjonssene er testet med forskriftene kreves det at produsenten velger et teknisk kontrollorgan for dag. Det er også kjent at produksjonskvaliteten er svært variabel. Etter de nye burde være utført i forbindelse med typetesting og godkjenning. Realiteten er at For nytt utstyr skulle det egentlig ikke være påkrevd å utføre enhetstester da det og 62,5 1/min for BIBS). hvor kriterier skal oppfylles (15, 75 og 90 1/min for primærpustesystem7,5 40 Tester bør utføres både ved minimum og maksimum av det ventilasjonsområde dimensjoner må være realistiske. forsyningstrykkregulatorer med stor kapasitet, men både denne og umbilical i henhold til produsentens spesifikasjoner. Det kan brukes Forsyningsforholdene under enhetstester skal være ideelle, men realistiske og resiltater ved høye ventilasjoner bør velges for systemverifikasjonstest. overhales, repareres eller kasseres. Et utstyr med så vidt akseptable, men dårlige in4ividuelle utstyr som har dårligere karakteristikk enn tillatt toleranse, må resultatene må det avgjøres hvor stor spredning som skal tolereres. De ugunstig modifikasjon eller mangelfulit vedlikehold. Hvis det er stor variasjon i produksjonsprosess (for dårlig kvalitetssikring), skade eller slitasje under bruk, som er oppgitt basert på typetester, kan dette skyldes variasjoner i opprinnelig 41,42 og 43 i OD s dykkeforskrifter. Hvis resultatene er dårligere enn kriterier systemverifikasjonstest. Enhetstester utføres for å gi samsvar med 16, 17, 37, 12

13 lenge produksjonslinjen og modellen ikke endres. Hvis det finnes enheter som underkastes nøye visuell inspeksjon som inkluderer merking (serienr. på viktige komponenter). ikke er i henhold til kriterier, må korrektive tiltak settes inn i er testet. Etter dette kan det være tilstrekkelig at hver 20. nye enhet testes så produksjonsprosessen og nytt testprogram igangsettes. Alle nye enheter må NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 Systemverifikasjonstest utføres for å finne ut om det systemet de individuelle skyldes restriksjoner pga innsnevringer i gasspassasjer, for stor veggfriksjon, Riggingen av utstyret må være så realistisk og nært den reelle brukssituasjon utstyrene blir koplet opp mot påfører uakseptabel reduksjon i ytelsen. Dette kan filtre, regulatorer og tanker. Der hvor det er nødvendig med et avvik fra reell brukssituasjon bør den være slik at det antas å gi heller litt dårligere resultat enn bedre. Hvis systemet er beregnet å forsyne flere individuelle pusteutstyr som mulig f.eks når det gjelder tverrsnitt og lengder av rør og slanger, paneler, dårlig trykkregulering, for små buffervolum eller dårlig pumpekapasitet. 3.5 Systemverifikasjonstest destruksjontest av utvalgte deler, avgassing osv). Dette testprogrammet må fortsettes til maksimal levetid er oppnådd. Hvis resultatene tilsier det, må hensyn på pustekarakteristikken. Selv om slikt deleskifte ikke er gjennomført dette inntrer før. Ved de sist angitte tidsintervaller må det i tillegg utføres tester md pustesimulator til maksimalt operasjonsdyp hver gang det har vært godkjenning. I praksis bør testprogram gjennomføres som et samarbeid mellom skal det uansett gjennomføres test hvert 5. år eller etter 2000 brukstimer hvis testprogrammet utvides med flere enheter. dokumentasjon til en viss grad burde foreligge i forbindelse med type-test og gjennomført vedlikehold som har medført skifte av deler som er kritiske med Drifts- eller vedlikeholdstester vil i like stor grad være en test av leverandør og en eller flere brukere. For minimum 5 enheter i hver vedlikeholdsprogrammet som av selve enhetene. Igjen kan en si at pnduksjonsserie må det gjennomføres tester med hensyn på pustemekanikk etter vurdering for å vurdere utstyrets holdbarhet generelt (vibrasjon, 13

14 samtidig, skal testen utføres slik at effekten av dette undersøkes. Hvis det er vanskelig å la hver bruker sixnuleres av en pustesimulator, kan dette kan gjøres konirollert siruping. Tester utføres under de aktuelle betingelser som antas med De maksimale ventilasjoner som kreves for aktuell type utstyr må inkluderes. størst sannsynlighet å gi resultater som er ikke-akseptable i henhold til kriterier. indirekte ved at andre brukere simuleres ved en bypass-flow eller en produsentens tillatte variasjoner i forsyningsttykk (dynamisk og statisk) som bør man tester. Beregningene kan også være til stor hjelp når det gjelder å forutsi ventilasjonbelastning (flere brukere). Det vil være gunstig at det før systemverifikasjonstesting er utført en numerisk betydningen av nødvendige modifikasjoner i forbindelse med testutførelse, være kjent fra typetester, kan man da avgjøre om ombygninger bør gjøres før andre gassblandinger, endringer av trykk i systemet (f.eks banker) og total beregning av forventete trykkfall i systemet. Ved sammenligning mot ved behov for større dybdeområde og minst hvert 5. år. Nye systemverifikasjonstester bør gjennomføres etter eventuelle ombygninger, Hyppige inspeksjoner av filtre er viktig da disse kan gi vesentlige trykkfall ved nedsmussing. Ved årlig inspeksjon av slanger bør det gjøres tester med pigger løsnet. - for å sjekke at det ikke bar oppstått forsnevringer ved at f.eks innerlaget har Hvis systemet er oppgitt å kunne fukte pustegassen, må kapasiteten testes. Vlg av individuelt utstyr må baseres på resultater av enhetstester slik at hver pusteutstyr som skal installeres på et pustegassforsyningssystem. Etter nærmere vurdering kan det sløyfes hvis resultatene med en annet type utstyr godtgjør det. karakteristikk enn de 10% med drligst karakteristikk i kritiske dybdeområder. Generelt må systemverifikasjonstest utføres for hver type nytt individuelt enhet som skal benyttes, med mer enn 90% sannsynlighet ikke har bedre Største og minste bruksdyp, minimum gassforråds trykk og høyeste mulige gasstetthet (Po 2) skal benyttes. 14 NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utsLtestprgr rev.1

15 15 4 UNDERVANNS-PUSTEUTSTYR 4.1 Generelt Inntil det foreligger en EN-standard som dekker andre former for pusteutstyr enn SCUBA vil det være vanskelig å få et system med typegodkjenning. Foreløpig anbefales det å forholde seg til OD/DoE veiledningen og inidudere relevante tilleggstester som nevnt ovenfor. Alt pusteutstyr som brukes i vann må gjennomgå nøye ettersyn og enkelt testprogram (minimum testbenk) etter maksimum 15 bruksdager og større ettersyn hvert år. Inntil verifikasjon av vedlikeholdsprogram foreligger, må det utføres pustesimulatortester som angitt under enhetstester i foregående kapittel. 4.2 Primært undervanns pusteapparat Generelt OD/DoE veiledning er først og fremst myntet på primært undervannspusteutstyr og må få full anvendelse for disse Åpent selvforsynt (SCUBA) EN-250 Standard gjelder for SCUBA beregnet for luft til 50 m dyp. Den har noe svakere krav til pustearbeid ventilasjonssammenheng enn OD/DoE veiledning, men krever omtrent det samme omfanget av ubemannet testing. I de tilfeller hvor SCUBA skulle fmne anvendelse til arbeidsdykking, anbefales det å teste i de ventilasjonsområder som veiledningen krever. I tillegg kreves tester for mekanisk styrke, temperaturbestandighet, desinfeksjon, synsfelt og praktisk, bemannet testing Åpent, slangeforsynt Forsyningsystemet må evalueres (se under dette). NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1

16 forsyningssystemer) Lukket, klokkebasert retursystemets innvirkning på funksjonen må evalueres (se under I tillegg til vanlige tester etter veiledning vil det være påkrevd med spesielle tester av regenereringsfunksjon (rensing av CO2, CO mm). Forsynings- og Lukket, overfiatebasert C NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 funksjonstestes minst hvert 5. dykk. Vedlikehold og funksjonstester bør utføres minst hver 3. måned. Det må være de samme krav til ventilasjonsområdet som forlanges. derfor testes at de termiske forhold er akseptable for den varigheten som for primærsystemet. Systemet skal fungere når all tilførsel er brutt. Det må Nødpusteutstyr er ikke normalt i bruk. Spesielt krav er derfor at det Generelt 4.3 Sekundær(nød)-pusteapparat Som over Halviukket, selvforsynt rensingskapasitet testes under forskjellige forhold og med dedikert kalktype som også må kvalitetsikres. Tster av O2-reguleringsfunksjon er essensielle. I tillegg må CO Lukket, selvforsynt Som over 16

17 4.3.2 Åpent Det er viktig at sammensetning av hver type sekundærsystem med hvert aktuelt pustemekaniske funksjon. sekundærforsyningen kan gi uakseptabel funksjon av primærapparatets primærsystem underkastes typetestprogram, særlig fordi restriksjon i NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 Tester bør være som for primærsystemet Åpent, slangeforsynt Tester bør være som for primærsystemet Åpent, selvforsynt (SCUBA) Disse må sjekkes hvert klokkeløp Generelt 4.4 Reservedykkers pusteapparat Som over Lukket hypigere tester enn åpne system. rensekapasitet (kravene kan dog renonseres), tilsvarende primærutgaveapparat. Egenkontroll må utføres på hvert dykk. Vedlikeholdsystemet vil naturlig kreve Samme som over. I tillegg vil det kreves test av 02-reguleringsfunksjon og CO Halviukket 17

18 omgivende gass. Krav til tetthet er derfor ekstra nøye, i tråd med forskrift om Disse utstyrenes primære funksjon er å hindre at dykkeren inhalerer den PVUs Tester for dette må derfor gjennomføres etter at utstyret er 5.1 Generelt 5 PUSTEUTSTYR FOR TØRRE, HYPERBARE FORHOLD NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 merking Krav, prøving og merking. NS-EN 140 Åndedrettsvern NS-EN 402 Åndedrettsvern for rømning - Selvforsynt puste-apparat, åpen krets med komprimert luft og hel-maske eller munnstykke - halvmasker og kvartmasker, krav, prøving og pren 137 Åndedrettsvern komprimert luft, krav, prøving og merking Selvforsynt pusteapparat, åpen krets med Det er viktigere at det konkretiseres krav til andre funksjoner. Her kan det hentes standanier mye nyttig fra følgende europeiske standarder som også er vedtatt som norske Pustemekaniske målinger foretas til 62,5 1/min. Det må utføres tester som ventilasjoner. Vi vil foreslå at kravene renonseres ved ventilasjon over 40 1/min. tilsvarer de spesielle typer gasser som er aktuelle (høy Po). foreslås. Det vil oftest ikke være så strenge krav til pustekarakteristikk ved høye Det er spesielt at disse må fungere også ved lave ventilasjoner, 7,5 1/min 5.2 BIBS maske 137 for selvforsynt åpent pusteapparat angir noen tester som er relevante. strålevarmetest. EN-136 som gjelder helmasker, EN-140 for halvmasker og EN- Testene gjentas som del av vedlikeholdstestprogrammet. For de utstyr som kan tenkes brukt ved brann eller høy strålevarme, bør det utføres flammetest eller provosert med desinfeksjonsmidler, ekstreme temperaturer etc. Praktiske tetthetstester bør utføres på (10) personer med forskjellige ansiktsformer. 18

19 Funksjonstest -30 til 60C (6.3 i EN-137). overhaling med testing hvert år. Inntil verifikasjon av vedlikeholdsprogram Rengjøring og funksjonstesting (enkel testrigg) må utføres hver 3. måned. Full Strålingsvarme (EN ) Fla.mmetest (5.5 i EN-137 og 6.3 i EN-136) NUTEC. 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.testprgr rev.1 Pustemekaniske målinger foretas til 62,51/min. Også her foreslås det at kravene renonseres ved ventilasjon over 40 1/min. 5.4 Rømningsapparater stråling. Det bør utføres tester for å fastslå at det gis beskyttelse mot varme og UV Pustemekaniske målinger foretas til 62,5 I/min. Også her foreslås det at kravene renonseres ved ventilasjon over 40 1/miii 5.3 Sveisemaske forutsatt når sugeirykket blir lite. Det må legges inn tester for å se at utåndingsventilene fungerer så grunt som Lukket utånding( overboard dump ) Som over Åpen utånding foregående kapittel. foreligger må. det utføres pustesimulatortester som angitt under enhetstester i 19

20 6. måned test og skifte av kalk, visuell inspeksjon. Overhaling hvert 2. år ventilasjon over 44) 1/min. Pustemekaniske målinger foretas til 62,5 1/min. Hver som også må kvalitetsikres. Også her foreslås det at kravene renonseres ved O2-rensingskapasitet testes under forskjellige forhold og med dedikert kalktype 5.5 Nødpusteapparat, lungedrevet 20 NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utsLtestprgr rev.1

21 kan vannet ha den tilfeldige omgivelsestemperatur som måtte fremkomme. De utvalgte personlige pusteutstyr plasseres på simulator under vann. Medmindre det aktuelle utstyrets funksjonsdyktighet er følsomt for temperatur, 6.1 Generelt 6 UNDERVANNS-PUSTEGASSFORSYNINGS-SYSTEMER Det henvises til det som er sagt om systemverifikasjonstester ovenfor. NUTEC, 2. mai 1995 /:P21043:P.utst.wstprgr rev.1 Nye slanger bør være testet for avgassing, helst i form av typetestresukat fra gjøres test for å fastslå at det ikke er innsnevringer ( pigger ). hydrokarboner. I forbindelse med årlig trykkprøvings-inspeksjon bør det også systemet. Som et minimum skal det analyseres for CO2, CO,H2O og produsent. Minst hvert år må det gjøres analyser av pustegasskvaliteten levert fra dyp i forhold til klokke simuleres etter vurdering. med 2 simulatorer på 75 I/min. Registreringer trenger kun utføres for den ene. Det må undersøkes hvordan de to dykkernes faseforskyvning påvirker resultatet. Dette kan enten gjøres ved å la dykker nr. 2 puste 2,5 liter x 30 bpm og studere på samme forsyning kan simuleres med 15 1/min. Hvis ikke 3 pustesimulatorer Forsyningssystemer som skal kunne forsyne 2 dykkere i vannet samtidig, testes er tilgjengelig, kan denne simuleres med bypass-flow eller tilsvarende svingningene eller gjøre tester i og ut av fase. En eventuell 3. dykker i vannet simulert trykktap ved struping. Mulige ugunstige kombinasjoner av dykkeres bacrt på typetestresultater. separat test. Produsenten skal kunne fremlegge krav til flow og temperatur Hvis temperaturforholdene ikke simuleres i systemverifikasjonstesten, vil det ofte være påkrevet å teste at varmtvannsforsyningskapasiteten er tilstrekkelig i 21

22 6.2.2 Lukket, overfiatebasert Dette vil nesten alltid være forsyning fra overflate av og til via klokke, men som oftest direkte fra et panel (luftdykkesystem). 6.2 Primær system Åpen slangeforsyning NUTEC, 2. mai 1995 f:p21043:p.utst.testprgr rev.1 Ikke i bruk Halviukket, dykkerbåret Ikke i bruk Lukket, klokkebasert tester av forskjeffige komponenter må utføres i henhold til vedlikeholdsprogram. Bakteriologitester fra kritiske steder, f eks gass-bag, bør tas halvårlig. Andre CO2 skal være testet i typetestprogram. Antakelig vil en årlig test av dette være tilstrekkelig, forutsatt at det kjøres under operasjon. Erfanngsdata for dette foreligger bare i svært beskjeden grad. Renseeffekten for forskjellige forurensinger testes best under normal bemannet forhold som stresser rensekapasiteten maksimalt. Maksimal rensekapasitet for del spesielt utstyr i klokken. Alt utstyret må være inkorporert i testoppsettet så likt reell operasjon som mulig. Dette innbefatter et ganske komplisert reprosesseringsanlegg på overflaten og en 22

23 bankene. Testene utføres ved minimumstrykk (basis for forrådsberegningene) p Klokkeforsynt 6.3 Reservesystem C. NEC, 2. mai 1995 rev.1 bankene. Testene utføres ved minimumstrykk (basis for forrådsberegningene) på Overfiateforsynt oksygeninnhold bør gjennomføres ca. hver 14. dag når klokken er i bruk. Ombordflaskene på klokken kontrolleres minst hvert annet år. Analyse av 23

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel:

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postbob 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nntec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95

Detaljer

Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S

Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 341600. Telex: 42892 nutec fl Rapport nr.: 2 5-90 Rapportens tittel: Dato: Prosjekt nr.: 26.02.91 10850 Godkjer

Detaljer

Nutec I I. Rapport nr: 23-94 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 14.12.94 P21036.1. Rapportens tittel:

Nutec I I. Rapport nr: 23-94 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 14.12.94 P21036.1. Rapportens tittel: Kjemisk Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nulec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 23-94 Revisjon nr: 0 Dato: %m Prosjekt

Detaljer

133 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN

133 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN 133 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN Original versjon Nr.: 133 Etablert: 19.09.2011 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Forord Denne retningslinjen er utarbeidet

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011 NORSOK STANDARD U-103N Utgave 1, april 2011 Petroleumsrelaterte bemannede undervannsoperasjoner inshore Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

EGENKONTROLL- VEILEDER

EGENKONTROLL- VEILEDER FISKERIDIREKTORATET KONTORET FOR KVALITET OG MILJØ EGENKONTROLL- VEILEDER TIL BRUK I VIRKSOMHETER SOM PRODUSERER FISK OG FISKEVARER Bergen, juni 1999 1 INNLEDNING... 3 1.1 Historikk... 3 1.2 Målsetning

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Risiko for forlenget bremsevei

Risiko for forlenget bremsevei Risiko for forlenget bremsevei Rapport nr. 21.406.003/R1 Dato 1. november 2002 Kunde Statens Jernbanetilsyn Risiko for forlenget bremsevei Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN, OPPDRAG OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

FORFATTER(E) Asbjørn Følstad OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03808-1 403318.

FORFATTER(E) Asbjørn Følstad OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03808-1 403318. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Forskningsveien 1 Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Prosedyre for evaluering

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

NORVAR-rapport. Veiledning for oljeutskilleranlegg. prosjekt

NORVAR-rapport. Veiledning for oljeutskilleranlegg. prosjekt NORVAR-rapport 156 2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg prosjekt NORVAR-rapporter Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige NORVAR-rapportene. Dette kan være: Rapportering

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk STF50 A06035 Åpen RAPPORT Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt Terje Giæver, Børge Bang, Anders Straume SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk Mars 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer