Velkommen til Romsdalskonferansen 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Romsdalskonferansen 2014"

Transkript

1 Velkommen til Romsdalskonferansen 2014

2

3

4 Norge om 30 år - hva trenger vi folk til? Ådne Cappelen

5 Norge om 30 år Hva trenger vi folk til? Ådne Cappelen SSB Romsdalskonferansen 25. september

6 30 år er ikke lang tid det skjønner man først når man selv er blitt halvgammel.. La oss starte med å gå 30 år tilbake. Hva har skjedd i arbeidsmarkedet Ville vi ha gjettet på noe av dette skulle skje? 1984 (= ) var starten på yappe-bølgen i Norge. Kredittmarkedet ble deregulert når det gjaldt lånemuligheter, men renten var fortsatt regulert. Skattesystemet ikke tilpasset til dette Oljeprisen halvert vinteren 1985/86. Fall i oljeinvestering og innstramming i budsjetter Det førte galt av sted; «boom og bust». Sju år senere var forretningsbankene konkurs. Norsk økonomi var i dyp krise og ledigheten ble skyhøy 6

7 Noen viktige utviklingstrekk som har påvirket utviklingen Globalisering/internasjonalisering, EØS, WTO Andre verdens fall rundt 1990 (forsvar), Kina (2001) Utvidelsen av EU, EØS avtalen (1994) Teknologisk utvikling drevet av IT-revolusjonen Oljevirksomheten (særnorsk) 2004: Ny utvidelse av EU; Økende migrasjon høy befolkningsvekst i Norge 7

8 Endringer i sysselsetting etter næring i Norge Endring i 1000 personer: Primærnæringer -84 Olje og bergverk +51 Industri -80 Bygg og anlegg +76 Varehandel +61 Bank og forsikring -7 Privat tjenesteyting 480 Off. tjenesteyting 323 Mange trender har fortsatt Trad. Primær, men oppdrett Industri, bygg og anlegg Tjenesteyting (Trysil) Noe er nytt og midlertidig Olje Noen trender har snudd Varehandel Bank og forsikring Forsvar Samlet sysselsetting 820 8

9 Befolkning (16-74 år) etter utdanningsnivå 9

10 Noen viktige utviklingstrekk som påvirker arbeidsmarkedet framover Eldrebølgen store kull fra gir først økte pensjoner og deretter økt behov for pleie og omsorg Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel har nådd toppen, men hvor stor og rask nedgangen blir, er usikkert Vi har sikret bærekraftige statsfinanser en stund framover, men omstilling ut av petroleumsutvinning er uunngåelig Internasjonalisering av produkt- og faktormarkeder tjenesteproduksjon flyttes over landegrensene migrasjon vi trenger folk dersom vi er konkurransedyktige 10

11 Sterk aldring framover særlig fra 2030 (MMMM) 11

12 Petroleumsvirksomhetens etterspørsel er viktig for aktiviteten I norsk økonomi Stor investeringsvekst på tallet, men høy importandel Når er direkte sysselsetting og produktinnsats viktig. Store ringvirkninger av sektoren Det gjør oss sårbare for store og permanente endringer i oljeprisen De store inntektene spares nå. Derfor er statsbudsjettet ikke særlig påvirket av oljeprisen på kort sikt, men pensjonsfondets størrelse påvirkes. Det betyr mye på lang sikt

13 Petroleumsproduksjonen på vei ned

14 Lavere stimulans fra oljesektoren og økte offentlige bidrag fram til 2030, men så Ressursbruken i petro faller når petroleumsreservene gradvis faller Oljeprisen 94 USD per fat fra og med 2015 i faste priser Et stort fall i oljeprisene vil gi en raskere og større endgang Vekst i Statens pensjonsfond (SPU) gir grunnlag for høy vekst i offentlig etterspørsel dersom skattenivået er uendret i årene framover Skattelette nå, vil kreve økte skatter senere (fra ca 2030), eller kutt i ytelser og tjenester

15 Hvor sårbar er norsk økonomi overfor sjokk? I og med innføring av handlingsregel for finanspolitikken, er den løpende budsjettpolitikken mye mindre sårbar for svingninger i oljepris og petroleumsaktivitet (1986 vs 2008) Den langsiktige budsjettsituasjonen knytta til finansiering av en sjenerøs velferdsstat med flere eldre, er bedre enn før Petroleumsvirksomheten har vart lenge. Er nå innvevd i norsk økonomi. Får Norge problemer når aktiviteten på norsk sokkel trappes ned? Svaret avhenger av hvordan nedtrappingen skjer. Gradvis som følge av ressurstømming, eller sjokkartet fordi oljeprisen stuper og blir værende lav lenge? Klimaendringene kan påvirke arbeidsmarkedet framover men foreløpig er det langt fra ord til handling

16 Hva er konsekvensene av en kraftig nedgang i oljeprisen og tilhørende fall i oljeproduksjon? Nedgangen i ressursbruken i oljesektoren har negative ringvirkninger i økonomien Lavere renter, litt strammere finanspolitikk Produksjon og sysselsetting blir lavere arbeidsledighet høyere Det gir lavere lønninger og omstilling mellom næringer: økt K-sektor mindre S-sektor

17 Sysselsettingsendringer mellom næringer Verkstedsindustrien er mest oljeavhengig og må innskrenke på kort sikt På lang sikt vil endringer i konk.evne øke aktiviteten i de fleste K-næringene Skjermede sektorer som varehandel får permanent lavere aktivitet. Det gjelder også off. sektor

18 Sysselsatte med Videregående utdanning: Vekst for alle unntatt øk.adm. og generelle fag 350 Videregående utdanning General programmes Economics and administration Electronics, mechanics work and machinery Buiding and construction Other fields of science, technique and crafts Nursing and caregiving Other fields 18

19 250 Sysselsatte med Høyskoleutdanninger; Vekst for alle unntatt ingeniører Lavere universitetsgrad Humanities and arts (including preliminary examination) Social sciences and law Engineering Nursing and caregiving Other tertiary education Education Economics and administration Other fields of science Other fields of health and social services 19

20 Sysselsatte med universitetsutdanning, Mastergrad Vekst for alle grupper (og sivilingeniører) 60 Høyere universitetsgrad Humanities and arts Education Social sciences Law Economics and administration Graduate engineering Other fields of science Medicine Other tertiary education 20

21 Antall personer som begynner på ingeniørfag og andre realfag, lavere og høyere grad Ingeniørfag, lavere grad Andre realfag, lavere grad Ingeniørfag, høyere grad Andre realfag, høyere grad

22 Antall personer som er i gang med ingeniørfag og andre realfag, lavere og høyere grad Ingeniørfag, lavere grad Andre realfag, lavere grad Ingeniørfag, høyere grad Andre realfag, høyere grad

23 Antall personer som fullfører ingeniørfag og andre realfag, lavere og høyere grad Ingeniørfag, lavere grad Andre realfag, lavere grad Ingeniørfag, høyere grad Andre realfag, høyere grad

24

25 Alt vi har å miste - hva skjer om ingen tar over fagarbeidet? Aslak Sira Myhre

26

27 Fra mulighet til virkelighet - hva er god moral og etikk i talentutvikling? Henrik Syse

28 Fra mulighet til virkelighet Etiske refleksjoner om nyskapning og talentjakt Henrik Syse, forsker og filosof E-post: Romsdalskonferansen Molde, 25. september 2014

29 «Intellectual stupidity» Aristoteles: Intellektuelle og moralske dyder. Kan det intellektuelle dyrkes uavhengig av det moralske? Faren ved den rent teknokratiske forståelse av flinkhet. Vårt samfunn er avhengig av dem som ser det større bildet og som ser hva som tjener menneskene og det felles beste. «Hel ved»

30 Mål, midler og plattform Mål: Dit vi skal nå meningen med det vi gjør. Midler: Det vi skal bruke for å nå dit. Plattform / grunnmur: Det vi bygger på, som basis for både mål og midler. Etikken og verdiene må være tilstede hele veien, men ikke minst i «plattformen».

31 Balansegangen Hvordan kan vi fremme en sterk etisk basis uten å hemme tiltakslyst og fjerne tillit? Bevissthet om de viktigste «dydene» og deres egentlige mening: Måtehold Mot Klokskap Rettferdighet

32 Hva etterspør vi? Hvordan kan vi vise at vi setter pris på etiske kvaliteter? Hvordan kan vi finne et språk for etikken i det daglige? Men er ikke etikken bare subjektiv? Nei, det handler om koordinering, fellesskap og ivaretakelse av menneskelig verdighet.

33

34 Hva kjennetegner de beste - hvordan tenker de? Elisabeth Skarsbø Moen

35 Kva kjenneteiknar dei beste? Romsdalskonferansen Molde 25. september 2014

36 Page 36

37 Page 37 Jeg var 19 og nyansatt lokalavis-redaktør. Vi var strålende fornøyd over å få gjengi hans bok "Heimlandet Barndom" som føljetong i avisen. (Tror også det var uten honorar). Så ringer han meg og og snur hele takknemligheten på hodet - han var strålende fornøyd med at vi ville trykke boken som føljetong. Jeg husker fortsatt hans raushet - ved å snu situasjonen - som noe spesielt. Bente Sollid Storehaug

38 Page 38 Jo Nesbø er ikkje verdens beste forfattar, men han er kanskje den beste roman-dramaturgen som lever no. Bøkene hans inneheld ingen dødpunkt. Handlinga eksploderer. Innleiinga til "Politi" er noko av det mest medrivande eg har lese, men eg er vel litt samd med dei som seier at når du har lese ferdig, tenker du ikkje så mykje meir på det. Det er som ein god fotballkamp. Når dommaren blæs, er det over. Så dukkar kanskje den perfekte scoringa opp igjen på netthinna., men sjela di er ikkje rørt.

39 Budskapsutforming Verdier: Hva føler jeg for det? Sikrer gode offentlige tjenester til de som trenger det Subjektive fordeler Hva betyr det for meg? Gjør det mulig å rekruttere og beholde Funksjonell mening Hva gjør det? Forhandlinger om lønnsøkninger Funksjon Hva er det? Lønnsoppgjøret

40 Page 40

41 Page 41

42 Page 42

43 Page 43

44 Page 44

45 Page 45

46 Karita Bekkemellem: Lederskap mener jeg er å tørre å lede langsiktig, er du ikke enig med meg idag - så må du ha som ambisjon at du skal bli enig med meg om to år! Tror KM var en politiker type som forsto at velgere må vinnes hver eneste dag, og ingen liten møteplass var uviktig. Page 46

47 Page 47

48 Page 48 Jeg husker at hun var den i skolegården som hadde flest klinkekuler, så det betyr nok at hun hadde konkurranseinstinkt og gjerne ville være best. Hun fant ut av hva hun var best til og jobbet hardt på lag med eget talent, Ann-Helen Moen

49 Page 49

50 Page 50 Jeg var 19 og nyansatt lokalavis-redaktør. Vi var strålende fornøyd over å få gjengi hans bok "Heimlandet Barndom" som føljetong i avisen. (Tror også det var uten honorar). Så ringer han meg og og snur hele takknemligheten på hodet - han var strålende fornøyd med at vi ville trykke boken som føljetong. Jeg husker fortsatt hans raushet - ved å snu situasjonen - som noe spesielt. Bente Sollid Storehaug

51 Page 51 Jo Nesbø er ikkje verdens beste forfattar, men han er kanskje den beste roman-dramaturgen som lever no. Bøkene hans inneheld ingen dødpunkt. Handlinga eksploderer. Innleiinga til "Politi" er noko av det mest medrivande eg har lese, men eg er vel litt samd med dei som seier at når du har lese ferdig, tenker du ikkje så mykje meir på det. Det er som ein god fotballkamp. Når dommaren blæs, er det over. Så dukkar kanskje den perfekte scoringa opp igjen på netthinna., men sjela di er ikkje rørt.

52 Page 52

53 Page 53

54 Nei, nøkkelen er det totale engasjementet. Han spelar i band, javel, men det er frtidssyssel no. Han er forfattar når han legg seg og når han står opp, Han gir seg aldri når det gjeld research. Vi veit at det er riktig når han skildrar detaljane. Han blir rik på å skrive, men eg trur ikkje han har har fri frå skrivinga. Han ber det med seg, same kvar han er. Det finst ikkje noko anna som er viktigare. Men han er ikkje monoman. Han gjer det han må gjera og han gjer det heile tida. Derfor er han heime i det han gjer. Han vil ikkje noko anna. Det er livet hans. Og derfor blir han fole flink. Edvard Hoem. Page 54

55

56 Bli en bedre versjon av deg selv Mia Tørnblom

57

58 Vår historie Regionale aktører forteller som sin drivkraft Aas Mekaniske Verksted, Bjørn Magne Aas Anunatak, Heidi Leren Motus Technology, Kjell Hollen

59 AAS MEK. VERKSTED AS Romsdalskonferansen 2014

60 Verftets utvikling gjennom 100 år

61 J. Aas Baadbyggeri Generasjon Johan R. Aas, grunnleggeren av Aas-vervet ( ) Grunnlagt av Johan Rassmus Aas i 1911 under navnet J. Aas Båtbyggeri. I perioden ble det bygget 51 nybygg.

62 11 Mai 1911 blei den første kontrakten signert. 36 fots fiskebåt. Kontrakt sum 1 300kr.

63 Noen eksempler på kontraktstørrelser 1911: Bygg nr. 6, kutter, 36 fot , : Bygg nr. 14, kutter, 38 fot , : Bygg nr. 24, kutter, 41 fot 2 400, : Bygg nr. 30, kutter, 42 fot , : Bygg nr. 37, kutter, 50 fot , : Bygg nr. 40, kutter, 35 fot , : Bygg nr. 42, kutter, 34 fot , : Bygg nr. 45, kutter, 49 fot , : Bygg nr. 49, kutter, 40 fot , : Bygg nr. 52, Slepebåt, 42 fot , : Bygg nr. 53, kutter, 54 fot , : Bygg nr 190, Brønnbåt, 87,65m ,00

64 J. Aas Baadbyggeri 1930

65 J.R. Aas Båtbyggeri Generasjon Hans J. Aas ( ) Brødrene Hans, Karl, Knut, Ragnar, Kristian og Hilmar overtok verftet i I Perioden 1947 til 1972 ble det bygget 46 nybygg, der den største var på 88 fot.

66 Aas Skipsbyggeri A/S Generasjon Johan, Halvard og Olav Aas 1990 utgave I 1972 utløste Hans Aas sine brødre fra verftet. Verftet ble reorganisert som et aksjeselskap. Aksjonærer var Hans og sønnene Johan og Olav. Halvard overtok aksjene til faren i 1980.

67 En epoke er over og en ny begynner.. Den siste trebåten blei levert i Den første stålbåten som vart bygget hos Aas-vervet var Sulaholm Bygg nr 108 i 1978.

68 Shipco Shipping service AS 1974 blei opplag av tankbåter utskilt i eget firma. På det meste var det totalt 17 tankbåter i opplag. Den største var på tonn, 414meter lang, 63meter brei og 36meter dyp.

69 Aas Mek. Verksted AS ble stålhallen forlenget med stålverksted, plasthall for rørverksted, brakkerigg oppsatt og nytt kontor bygget. Kraner ved slipp og kai ble utskiftet til 12 tonns kraner.

70 Aas Mek. Verksted AS /92 ble det bygget ny betong kai og verftet fikk sin første flytedokken. 1993/94 ble det bygget ny rørhall ble det bygget nytt snekkerverksted.

71 Aas Mek. Verksted AS ble det bygget hall over slippen, 1700m 2 og 2 traverskraner, 2x30tonn

72 Aas Mek. Verksted AS ble betongkaia ble utvidet med 20m i lengde og 5m i brede ny å større dokk ny og større kran på betongkaia med kap. 30 tonn nytt rørverksted for stålrør- produksjon Oluf saga blei revet og lagerhall blei montert.

73 Aas Mek. Verksted AS Utfylling av tomteområde i sør med parkering Bygging av brakkerigg Bygging av ny lagerhall.

74 AAS MEK. VERKSTED AS ÅR 2011

75 Aas Mek. Verksted AS Utfylling i nord 2011 Nytt malingslager og egen hall for maling av rør- og komponenter 2011 Utvidelse av betong kaien med 20 m i lengden og 12 m i bredden 2012 Nytt sveise/ verkstedhall 2013 Ny slip med økning av kapasiteten fra til tonn 2014 Ny kantine og utviding av kontoret

76 Aas Mek. Verksted AS 3 & 4. Generasjon Halvard Aas Olav Aas Og slik fremstår det i dag, eller rettere for 2 år siden. Johan Aas Hans Inge Aas Rune Aas Kim Andre Aas Frode J. Aas Bjørn Magne Aas

77 Arbeidsstokken ved Aas Mek. Verksted AS 1920 var arbeidstokken vanligvis rundt 8-10 mann er arbeidsstokken på 50 faste og leiearbeidere

78 AAS MÅSEN Baug merket blei første gang brukt i Den første båten som bar dette merke var snurperen Brusøyskjær. Måsen i baugen har vært uendret, men firma logo er modernisert fra ring til sekskant og tilbake til en mer moderne rundt versjon igjen.

79 Nybyggingsaktiviteten fra Siden 1972 er det blitt levert 89 nybygg fram t.o.m. BN192. Hvorav den største hittil er 87,65m, Ro Fjell Brønnbåt til Rostein AS på Harøya.

80 Tankbåter M/T Fox Luna Bygg nr: 178 Bygge år: 2008 Olje tanker på 79,95m Levert til BRP Shipping M/T Ocean Energy Bygg nr: 167 Bygge år: 2003 Tanker på 53,30m Levert til MT Ocean Breeze Bygg nr: 168 Bygge år: 2004 Produkttanker +LPG på 66,30m Levert til Marine Tankers Services

81 Fiskebåter M/V Stig Willy Bygg nr: 133 Bygge år: 1991 Snurper på 21,10m Levert til Stig Willy A/S M/V Inger Hildur Bygg nr: 152 Bygge år: 1999 Snurper på 54,10m Levert til Inger Hildur A/S, Elnesvågen

82 M/V Kamøyfisk Bygg nr: 156 Bygge år: 2000 Snurper på 27,43m Levert til Kamøyfisk, Honningsvåg Rosvik Bygg nr: 157 Bygge år: 2000 Arktisk tråler på 54,60m Levert til Polar Prawn AS, Harstad.

83 Andre typer fartøy MS Sanco Sky - AAS 2500 TSV Bygg nr: 176 Bygge år: 2007 Chaser - Seismick support vessel 72 m Levert til Sanco Shipping AS, Gursken BF Kragerø Bygg nr: 172 Bygge år: 2005 Ferge på 43,80m Levert til Kragerø Fjordbåtselskap AS M/S Fob Jr. Bygg nr: 171 Bygge år: 2002 Katamaran/ Arbeidsbåt på 14,99m Levert til Fob Shipping AS, Bergen

84 Brønnbåter Namdalingen ble allerede før krigen bygget om til brønnbåt.

85 Skrovabulk Bygg nr: 128 Bygge år: 1988 Brønnbåt på 14,99m og 90 M 3 Levert til Jon Egil Jacobsen, Skrova, Svolvær.

86 M/S Roskjær AAS 145 Bygg nr: 134 Bygge år: 1991 Brønnbåt på 14,99m og 145m3 Levert til Rostein AS, Harøy.

87 M/S Orca Chief AAS 500 Bygg nr: 150 Bygge år: 1998 Brønnbåt på 34,50m på 500m3 Levert til Rostein AS, Harøy.

88 M/S Ronja Commander AAS 902 ST Bygg nr: 165 Bygge år: 2003 Brønnbåt på 54,07m på 902m3 Levert til Sølvtrans AS, Ålesund.

89 Første med diesel elektrisk fremdrift M/S Ronja Superior AAS 1002 STDE Bygg nr: 177 Bygge år: 2007 Brønnbåt på 57,04m på 1000m3 Levert til Sølvtrans AS, Ålesund.

90 M/S Ronja Harvester AAS1803 ST Bygg nr: 180 Bygge år: 2007 Brønnbåt på 68,00m på 1803m3 Levert til Sølvtrans AS, Ålesund.

91 Nytt type forskip M/S Øylaks - AAS 1502 ST Bygg nr: 188 Bygge år: 2012 Brønnbåt på 62,86m og 1500m3 Leveres til Bømlo Brønnbåtservice AS.

92 Verdens største brønnbåt AAS 4502 ST M/S Ro Fjell - AAS 1502 ST Bygg nr: 190 Levering: Mai 2013 Brønnbåt på 86,65m x 17,0 m på 4500m3 Leveres til Rostein AS.

93 Noen av våre største kunder på brønnbåter Det er totalt levert 13 brønnbåter til Bømlo Brønnbåtservice AS Det er totalt levert 11 brønnbåter til Rostein AS Det er totalt levert 11 brønnbåter til Sølvtrans AS I tillegg er det levert 1-5 båter til flere mindre brønnbåtrederi og nye kunder

94 Omsetningsutvikling

95 Entrepreneur of the year 2013

96 Takk for oppmerksomheten

97

98 Motus Technology AS Fole flinke folk Romsdalskonferansen 2014 Kjell Hollen CEO

99 Etablert august 2013 Motus Technology AS Spesialistkompetanse innen offshore- og subseakraner og løfteinnretninger Leverer utstyr og tjenester til olje- og riggselskaper Har gjennom datterselskapet Motus Engineering AS (tidligere Huse Engineering AS) en langsiktig samarbeidsavtale med Rolls-Royce Marine Største eiere er I P Huse AS og MFK Holding AS Kontorer i Moldehallen Ambisjoner om vekst

100 Produkter og tjenester Studier, analyser, oppgraderinger, verifikasjoner og sertifisering av offshore kraner og utstyr for olje-, FPSO- og riggselskaper Utvikle, designe, produsere og levere subsea-, AH- og PSV-kraner i samarbeid med Rolls-Royce Marine

101 Møreaksen.. IPH RRM

102 Historikk Motus Technology AS Juni 2014 Overtar Huse Engineering AS Sept Ansatte Januar 2014 ISO Sertifisert DnV Februar 2014 EOC Sertifisert Q Ideutvikling 1. Mai 2013 Beslutning 1. August Oppstart September 2013 Achilles sertifisert September 2013 Første kontrakt

103 Temaet Britt Flo: «Temaet for konferansen er som dere vet «Fole flinke folk» - med bakteppe; hvilke folk trenger vi fremover, hvorfor er noen flinke til å tiltrekke seg, holde på og utvikle flinke folk? Kampen om de gode hodene er alles kamp, og avgjørende for at vi som region skal utvikle oss videre»

104 Hvem er disse fole flinke folka? Fellesnevner: Alle har spisskompetanse innenfor sitt fagfelt Oddvar Skjegstad Styreleder Max Inge Julbø Fabrikasjon, Logistikk, LEAN Bernt E Sandøy Controls Ole Kristian Varhaugvik Kunderelasjoner, salg Tor Erik Strand Struktur/A1 Åge Carlsen Hydraulikk og Maskineri Kjell Åge Tangen Struktur/Mekanisk Ritha Gaarde Næss HR/HSEQ

105 10 Reasons Your Top Talent Will Leave You You Failed To Unleash Their Passions You Failed To Challenge Their Intellect and Creativity You Failed To Develop Their Skills You Failed To Give Them A Voice You Failed To Care You Failed To Lead You Failed To Recognize Their Contributions You Failed To Increase Their Responsibility You Failed To Keep Your Commitments Mike Myatt, Hacking Leadership

106 Hvilke folk trenger vi fremover? Kunnskap og kompetanse Fagbrev - ph.d Språk & kultur Åpent kritisk kreativt Flinke barn & unge Det vi trenger fremover er en god skole med de beste lærerne! Tid

107

108 Lidenskap, klokskap og galskap eller systematikk og kalkulert risiko? Erik Haugene

109

110 Like barn leker best, men ulike barn finner på de beste lekene Milad Mohammadi

111 Utdeling av Årets I Olav Gjerland, leder av juryen Årets I, styreleder i Molde Næringsforum

112

113 Formålet med prisen er å stimulere til nyskaping og positivisme, samt å belønne initiativ og skaperkraft i Romsdalsregionen Juryen består av styrelederne i Næringsfora i Romsdal

114 Tidligere vinnere: RaumaRock (2006) Kjell Inge Røkke (2007) Fred Kavli (2008) Inge Huse (2009) Arild Hervik (2010) Iver Gjelstenli (2011) Ole Gunnar Solskjær (2012) Kjell Erik Strømskag (2013)

115 Årets vinner er.

116

Med Ådne Cappelen, Aslak Sira Myhre, Henrik Syse, Elisabeth Skarsbø Moen, Mia Tørnblom, Bjørn Magne Aas, Heidi Leren, Kjell Hollen, Erik Haugane og

Med Ådne Cappelen, Aslak Sira Myhre, Henrik Syse, Elisabeth Skarsbø Moen, Mia Tørnblom, Bjørn Magne Aas, Heidi Leren, Kjell Hollen, Erik Haugane og Med Ådne Cappelen, Aslak Sira Myhre, Henrik Syse, Elisabeth Skarsbø Moen, Mia Tørnblom, Bjørn Magne Aas, Heidi Leren, Kjell Hollen, Erik Haugane og Milad Mohammadi. Molde, 25. september 2014 VELKOMMEN

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2014 T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T Vertskapsfylket Møre og Romsdal er vi attraktive? «Lille speil Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Mai 2011 Videre oppgang i 2011 Konjunkturene fortsetter å peke oppover i Rogaland. Nok engang er det olje- og gassektoren som er drivkraften. Mangel på kvalifisert

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2014 Nå også på www.konjunktur.no Les alt på www.konjunktur.no NETT Det kommer fortsatt til å gå godt i Rogaland Bedriftsundersøkelsen bekrefter stor etterspørsel

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked

Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked 1 Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked Utfordringer for høyere økonomisk administrativ utdanning Ådne Cappelen, Forskningsavdelingen, SSB, FIBE/NHH, 8.1.2015 1 To nylig utgitte rapporter jeg bygger

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 EIERSKAP // TEMA Globalisering påvirker eierskap Gode råd ved eierskifter Aktivt eierskap gir suksess www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 www.bergen-chamber.no

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14.

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14. Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag. februar Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med. februar

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat)

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat) 14. okt. Dagsorden 29 Møte mandag den 14. oktober 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 5): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL. Made in Møre og Romsdal

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL. Made in Møre og Romsdal KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2013 Internasjonalisering Branding Robotisering Out- eller backsourcing? Made in Møre og Romsdal Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal Innhald Leiar v redaktør

Detaljer