Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp"

Transkript

1 Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015

2 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP VARSLINGSKART OVERSIKT OVER TILTAK HER OG NÅ Huskelister... 6 TRINN 1 Strakstiltak... 6 TRINN 2 videre... den første timen... 7 TRINN 3 Det første døgnet TRINN 4 I ettertid - etter det første døgnet HJELPEDOKUMENTER KOMMUNIKASJONSKART KATEGORI / TYPE HENDELSER OPPDATERING AV LISTER MAL FOR LOGG OG RAPPORT Veiledning til malen for situasjons- og statuslogg/-rapport: Dokumentasjon FORSIKRINGER HVA KAN GJØRES PÅ FORHÅND RISIKOANALYSE på egen barnehage Mal for risikoanalyse Risikovurdering av uforutsett hendelser (Eksempel): AVKLARE ROLLER OG ROLLEFORDELING GODE RÅD OM FØRSTEHJELPSUTSTYR ØVELSER / OPPLÆRING / RULLERING AV HÅNDBOKA OPPSLAG KORTVERSJON: Når ulykken er ute EVAKUERINGSPLANER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAG. OG SK

3 FORORD Denne håndboken har som mål å være en veileder til barnehagens personale når en eller flere barn/voksne trenger øyeblikkelig hjelp. Håndboken er inndelt i 3 deler: 1. Her og nå huskelister når ulykken er ute (kap. 1 og 2) 2. Hjelpedokumenter nyttige dokumenter til bruk i prosessen (kap. 3) 3. Hva kan gjøres på forhånd forebyggende arbeid (kap. 4) Håndboken anbefales tilpasset den enkelte barnehage. Dette gjelder særlig kapittel 3 og 4. Kapittel 1 og 2 vil være nyttige når ulykken er ute, - men dette forutsetter at ansatte er godt kjent med håndboken og at rutiner og forberedelser er godt innøvd (- igjen kap. 3 og 4). Håndboken bør bli en del av barnehagens internkontroll på lik linje med brannpermen og lignende. Håndboken inndeler øyeblikkelig hjelp i små -, mellomstore -, og store hendelser. Dette er gjort for å sette behovet for øyeblikkelig hjelp inn i et større perspektiv. Spesielt kommer dette fram i forhold til hvem utenfor barnehagen som skal varsles. Notodden kommune har egen kriseplan og kriseberedskap. Håndboken er tenkt som et supplement til dette. Ved store hendelser og kriser vil kommunal kriseberedskap raskt ta over hovedansvaret. Der barnehagen er involvert i hendelsen må likevel alltid barnehagens beredskap være på plass. Hva er foreløpig ikke tatt med i denne håndboken?: Rutiner ved... brann rusmisbruk hos ansatte og foresatte mistanke om overgrep mot barn datamisbruk kidnapping andre medisinske forhold relatert til fastlegetjenesten Dette er tema det må utarbeides egne rutiner for i barnehagens brannperm og internkontrollsystem. Håndboken er utarbeidet i regi av Notodden kommune i samarbeid med de private barnehagene i kommunen. En arbeidsgruppe har stått for utforming av håndboken: Fra barnehagene: Hilde Nykaas Særsland Tinnesmoen barnehage Inger Lise Wølner Kattekleiv barnehager as Gry Anundskås - Gransherad barnehage Fra Notodden kommune: Aud Stølan Miljøhygienisk avdeling Nina Dubowski Miljøhygienisk avdeling Tore Hagen Miljøhygienisk avdeling/ beredskapskoordinator Margrete H. Lindeland Seksjon for oppvekst / barnehage (redaktør) Håndboken stilles til disposisjon for Notoddenbarnehagene og kan ikke gis/selges videre uten tillatelse fra Notodden kommune. Håndboken bygger på Håndbok for uforutsette hendelser i Kongsberg kommune (2010). En stor takk til Kongsberg for at vi har fått bruke, og bygge videre på deres håndbok! Notodden, september 2012 (Sist revidert april 2015) 2

4 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP 1.1 VARSLINGSKART Varslingskart for barnehagene i Notodden ved behov for øyeblikkelig hjelp Fylkesmannen Psykososialt kriseteam Krise Rådmann Politi Kommunikasjonsrådgiver Nærmeste leder / styrer AMK Du som oppdager hendelsen Hendelse Alarmtelefoner: Ambulanse113 Politi 112 Brann 110 Nærmeste leder/ styrer skal: Ta imot varselet Notere navn, telefonnummer og tidspunkt Notere fakta om hendelsen eller situasjonen Følge varslingskartet Skriv ned det som meldes, og det du som mottaker gjør! 3

5 1.2 VIKTIGE TELEFONNUMMER Navn Telefon Svein Aannestad, rådmann Jan Erik Søhol, seksjonsleder oppvekst / kommunikasjonsrådgiver Mie Jørgensen, kommuneoverlege Tore Hagen, beredskapskoordinator Margrete Haga Lindeland, barnehagemyndighet og virksomhetsleder Anne Grethe Rønningsdalen, helse- og omsorgssjef Ragnar Frøland, Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Linda Haugan, leder psykososialt kriseteamet Ranheid Saga, leder servicetorget / Brannvesenet, utrykkningsleder Teknisk hovedvakt, Notodden kommune Legevakt etter kl Politi Sivilforsvaret Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse NØDNUMMER SATELLITTELEFONER BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Krisen: Beredskap/Liaison Brannvakta:

6 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK HER OG NÅ Huskelister: TRINN 1 Strakstiltak TRINN 2 Den første timen TRINN 3 Det første døgnet TRINN 4 I ettertid - etter 1. døgnet HJELPEDOKUMENTER VARSLINGSKART KOMMUNIKASJONSKART (barnehagens samarbeidspartnere) OPPDATERTE LISTER (navn, tlf etc) LOGG Dokumentasjon FORSIKRINGER PÅ FORHÅND KATEGORI/TYPE HENDELSER AVKLARE ROLLER OG ROLLEFORDELING ØVELSER / OPPLÆRING Dokumentasjon EGEN INFO TIL VIKARER OG NYTILSATTE EVAKUERINGPLANER 5

7 2.1 HER OG NÅ Huskelister TRINN 1 Strakstiltak Hva Hvordan Hvem (Hvilken rolle) Den som oppdager hendelsen er ansvarlig for at det blir gitt førstehjelp / avgrense skaden Strakstiltak: - Få oversikt! - Varsle andre og evt. ring nødnummer 113 hvis nødvendig! - Gi førstehjelp! - Viktig å utpeke flere på huset som har erfaring og føler seg trygg på å gi førstehjelp. - På den måten kan man sikre at opplevelsen blir minst mulig dramatisk for den som må gi førstehjelp og den beste hjelpen blir gitt. - Velg fortrinnsvis noen andre enn styrer, da styrer lettere kan organisere det videre forløpet. 1. Den som oppdager hendelsen Hjelp fra andre Oppnevning av skadestedsleder Tilkalling av hjelp Mottak av utrykningspersonell Foresatte / foreldre som er direkte berørte, varsles Ta vare på de andre rammede barn, søsken og de andre barna og ansatte Velg tiltak som avgrenser skaden. Styrer, pedagogiske ledere eller andre som er ansvarlige for avdelingene tilkalles. De andre barna skjermes, de tas enten inn eller til en annen avdeling. Det må avgjøres raskt hvor mange som skal være på ulykkestedet. Vurder om nødtelefoner skal kontaktes hvis ikke gjort tidligere (110 brann, politi, AMK) Varsle alltid politi ved personskader Utrykningspersonell tas imot ved porten (evt annet sted som er naturlig) Informasjon om den som er skadet hentes/skaffes, slik at utrykningspersonell får dette så raskt som mulig. Styrer ringer Sørg for at de får den hjelpen de trenger Dagen skal fortsette så normalt som mulig 3. Ansvar for de andre barna 4. Skadestedsleder 1. Den som oppdager hendelsen 4. Skadestedsleder 4. Skadestedsleder 3. Ansvar for de andre barna. 6

8 TRINN 2 videre... den første timen Hva Hvordan Hvem (Hvilken rolle) Betjening av telefon / henvendelser Sperr telefonene (dra ut kontaktene) så nær som en. Gi telefonen til en betrodd ansatt. (Telefoner vil komme både fra foreldre og presse) Mediehåndtering Lokal presseansvarlig kontaktes. Denne bruker egen mobiltlf og ALL kontakt med pressen skjer via denne. Personalet gis «munnkurv» både overfor hverandre, foreldre, barn og andre som stikker innom. Disse henvises til leder/presseansvarlig. NB: Kommunale barnehager har en sentralt valgt kommunikasjonsrådgiver (se varslingskart). All presse- og mediekontakt skjer etter samråd med kommunikasjonsrådgiver. Ved store hendelser vil også kommunikasjonsrådgiver ta over all ekstern kontakt. Offentlig instanser varsles Se eget varslingskart Informasjon til andre. Kontakt daglig leder Kontakt SU-leder / foreldrerådsleder (FAU på skolene) Gi noen (bør være avtalt) oppgaven å ringe rundt til foreldre og ansatte Innkalle til møte (foreldre-/personalmøte, åpent hus ol) Skaff et (helst eksternt) sted til å ha møtene. Varsling: (se Varslingskart og Kommuniksjonskart) Sikring av ulykkesstedet og håndtering av vitner Ulykkesstedet sperres av dersom dette er nødvendig. Vitner samles og ivaretas. 5. Lokal presseog medieansvarlig Flere: 6. Ansvarlig for informasjon til andre 4. Skadestedsleder Loggføring Skriv en enkel logg over det som har skjedd, og det du gjør. 4. Skadestedsleder 7

9 TRINN 3 Det første døgnet. Hvem kan hjelpe videre Hva Hvordan Hvem (Hvilken rolle) Ulykker/skader skal meldes Bruk ressursene rundt deg si ja til hjelp, be om hjelp (for eksempel ekstra personale), deleger oppgaver til de som er i stand til å ta dem. Ha tlf.nr til Kriseteam (psykososiale kriseteam) evt. legevakten, bedriftshelsetjeneste m.m. tilgjengelig. Politi (sjekk at de har fått melding) Forsikringsselskap Arbeidstilsynet Oppfølging av de som har vært utsatt for hendelsen Debriefing Tips - Videre arbeid: Se egen liste over de som evt skal kontaktes / meldingen skal gå til (se Kommunikasjonskart) De det gjelder direkte, inklusiv søsken og nær slekt De andre barna Personalet Foresatte/ foreldre SU / Styret / Eier Presse / Nærmiljøet Avtale tid for debriefing med psykososialt kriseteam. Veiledning i hht evt. debriefing/samtaler med barna "Åpent hus" / personal-/ foreldremøte på kveldstid, i bhg. el annet sted. Prate med de andre barna, sørge for oppfølging av reaksjoner Husk: Kriseteam (psykososiale kriseteam for barn og personale Rapport Skrive rapport for det første døgnet (benytt gjerne loggene) 4. Skadestedsleder 8

10 TRINN 4 I ettertid - etter det første døgnet. Hva Hvordan Hvem (Hvilken rolle) Oppfølging i ettertid av de som har vært utsatt for hendelsen Tips - Videre arbeid: Evaluering av hendelsen Langtidsperspektiv Hvem trenger oppfølging i ettertid: De det gjelder direkte og evt. søsken og nære slektninger De andre barna Personalet Foresatte/ foreldre SU / Styret / Eier Presse / Nærmiljøet Styrer / hovedansvarlig / eier Kontakt/samarbeid med hjem og evt. sykehus. Praktiske ting som melding til NAV, forsikring o.l. Tilfredsstillende gjenforening/oppstart etter evt skade. Drøfte evt praktiske tiltak. For eks i forbindelse med begravelse. Videre mediehåndtering Vedlegg: Om sorgreaksjoner, tips til bearbeiding (samling, minnestund, sanger/musikk, litteratur), informasjon til hjemmet, kollegastøtte + +. Gjennomgang av hendelse og tiltak (personalet) Utbedring / Intern revidering av rutiner Noe vi kan lære? Noe vi kan dele med andre? Vurder om hendelsen må følges opp på lang sikt. Samtaler, bearbeidinger, minnemarkeringer etc.. 9

11 3.0 HJELPEDOKUMENTER 3.1 KOMMUNIKASJONSKART Kommunikasjonskartet er tenkt som en barnehagens huskeliste for hvem det kan være nødvendig å kontakte i forbindelse med hendelsen. Kommunikasjonskartet må tilpasses den enkelte barnehage. Navn og telefonnummer anbefales lagt inn. Samarbeidspartnere ved behov for øyeblikkelig hjelp i barnehage Faginstanser Arbeidstilsynet Bedriftshelsetj. Redningsetatene Sykehus Utstyrsleverandører Kriseteam Barnevern Myndigheter Kunnskapsdepartementet Fylket Kommunen Eier NN barnehage Interne samarbeidspartnere Ansatte i virksomheten Virksomhetsleder Oppvekstsjef Rådmann Ordfører Bedriftshelsetjenesten Miljøhygienisk avdeling Kriseteam Barnevern SU/FAU Opprett lokal medieansvarlig Servicetorg Andre aktuelle Fagforeninger Bransjeforeninger (PBL, flere?) Leverandører av utstyr etc. UDI (v. utenl. arb.takere) Grunneiere, naboer o.a. i nærmiljøet Redn.etatene (ressursspm. etc.) Sykehus (ressursspm. etc.) KS Forsikringsselskap Eksterne samarbeidspartnere Redningsetatene Politiet Arbeidstilsynet (ved ansatte) Sykehus Pårørende - søsken Nærmiljø (naboer, skoler, andre bhg, trafikk etc) Medierådgiver (kommunens, PBL el.annen) Tolketjenesten Flyktningetjenesten / Hero 10

12 3.2 KATEGORI / TYPE HENDELSER Små hendelser Fysiske skader på enkeltperson av mindre alvorlig grad, og som må behandles av lege, tannlege etc Mellomstore hendelser Alvorlige (livstruende) fysiske skader på enkeltperson(er), og som trenger øyeblikkelig medisinsk hjelp Store hendelser Omfattende livstruende fysisk/psykisk hendelser som gjelder flere personer eks. gisseltaking, brann, naturkatastrofer For store hendelser har Notodden kommune en egen kriseplan. Ved større kriser eller katastrofer vil krisen i kommunen raskt overta hovedansvaret for beredskapen, men styrer/stedfortreder vil fortsatt være ansvarlig i barnehagen. 11

13 3.3 OPPDATERING AV LISTER Her følger lister (tlf / adr / epost) som oppdateres jevnlig. (Barnehagene må lage egne lister) Ansvar for oppdateringen: Oversikt over lister som trenger oppdatering: AMK Alarmsentralen (112- Politi, Brann) 2. Varslingskartet oppdatert tlf 3. Kommunikasjonskart hvem og tlf.nr. 4. Telefonlister barn/foresatte 5. Telefonlister personal 6. Telefonliste - skoler og andre barnehager 7. Nærmiljøet evt. naboer, institusjoner, lag og foreninger m.m. 8. Giftsentralen 9. Lege 10. Tannlege 11. Prest 12. Kriseteam 13. Legevakt 12

14 3.4 MAL FOR LOGG OG RAPPORT Mal for situasjons- og statuslogg/-rapport 0 Tidspunkt Når rapporten skrives og av hvem. 1 Situasjonsbeskrivelse Når Hva Hvor Hvem Tidsangivelse og Hva som har skjedd, Hvor det har skjedd og Hvem har vært involvert. 2 Medieberedskap og hovedbudskap Hvilket budskap skal vi formidle ut nå? 3 Følgende tiltak er iverksatt vær konkret (med tidsangivelse om mulig) 4 Følgende kontakt/ dialog/ møte er foretatt vær konkret (med tidsangivelse om mulig) 5 Mediebildet Hva er hovedfokus fra media nå (husk tid) 6 Hvilke rutiner finnes ift slike hendelser, når er det gjort sist? 13

15 Veiledning til malen for situasjons- og statuslogg/-rapport: Malen er ment som en hjelp internt og til å orientere fra barnehagen til de i organisasjonen som vil bli berørt. Malen er et hjelpemiddel for å innhente og sortere viktig informasjon. Informasjonen distribueres til kommunikasjonsrådgiver og oppvekstsjef. Med logg menes en enklere situasjonsbeskrivelse som eventuelt gjøres flere ganger etter hvert som situasjonen utvikler. Med rapport menes en mer endelig beskrivelse av hendelsen: o Rapporter kan evt. lages som en oppsummering av loggene, og skrives av flere. o Rapporten skal inneholde kort og presis informasjon om situasjonen. o Rapporten distribueres pr e-post og følges opp med sms til direkte berørte, med henvisning til at rapporten er sendt pr e-post. Malene for logg og rapport bør være like, slik at rapporten kan bygge på loggføringene. Det er viktig å presisere at det som skrives i loggen og rapporten gjelder situasjonen akkurat nå! Situasjonen vil kunne endre seg og da vil man måtte skrive nye logger/rapporter (men ikke erstatte de gamle), - og oppdatere de som rapportmottagerne. 14

16 Dokumentasjon Ansvar for dokumentasjon: Her settes inn logger, rapporter og dokumentasjon på gjennomførte tiltak. 15

17 3.5 FORSIKRINGER Ansvar for oppdateringen: Barnehagens forsikringsselskap og aktuelle data: Hvor finnes alle opplysningene om barnehagens forsikring Forsikringsnummer Tlf. nr til forsikringsselskap Hvilken avdeling skal varsles Nettadresse Skademeldingsskjema Skjema for avviksmelding (kommunen) NAV-skjema for melding om skader etc 16

18 4.0 HVA KAN GJØRES PÅ FORHÅND 4.1 RISIKOANALYSE på egen barnehage Å foreta en risikoanalyse, vil si å identifisere hvilke «risikoer» barnehagen kan bli direkte berørt av. Eksempel: Fysiske skader på barn / voksen Kvelning Drukning Fallskader Klemskader Forbrenninger Barn skader barn Takstein / istapp fall fra tak etc etc. Forgiftninger / Allergier Barn som forsvinner / stikker av Vold / Trusler Gisseltakning Kidnapping Togavsporing (barnehage nær jernbane) Trafikkulykke Flom Ras Eksempel på andre «risikoer» som barnehagen kan bli berørt av, men som ikke omhandles i denne håndboken: Brann / Skogbrann Overgrep mot barn Innbrudd / Tyveri Farlig avfall Datasikkerhet bilder/dokumenter Rusmisbruk Vedlagt ligger en mal for risikoanalyse, rettet spesielt mot hendelser der det kan være snakk om behov for øyeblikkelig hjelp. Malen er tenkt som en hjelp dersom barnehagen ikke allerede har et tilstrekkelig system for risikovurdering og forebygging. 17

19 Mal for risikoanalyse GROVANALYSE RISIKOANALYSE BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP Navn på arbeidssted: Eksempler på type risiko, samt sannsynligheten for at hendelsen skjer: Hendelser Sannsynlig Tiltak Skogbrann Brann Forgiftning/ allergi Barn som blir borte Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Kvelning Sannsynlig Førstehjelpskurs Kutt/brudd/klem/fallskader, div skader Sannsynlig Drukning Lite sannsynlig Livredningskurs Vold / trusler om vold Overgrep mot barn Gisseltaking Innbrudd / Tyveri Togavsporing Ras Dambrudd Lite sannsynlig Sannsynlig Lite sannsynlig Lite sannsynlig Lite sannsynlig Politiattest Barn skader andre barn Mindre sannsynlig Førstehjelpskurs Takstein, istapper kan falle ned fra tak Farlig avfall kastet ute i barnehagen Lite sannsynlig Lite sannsynlig Datasikkerhet bilder / dokumenter Mindre sannsynlig Egne rutiner Trafikkulykker med barn i bil Evt. andre hendelser Mindre sannsynlig Gradering av sannsynligheten inndeles slik: Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig 18

20 Risikovurdering av uforutsett hendelser (Eksempel): Hendelse: Fallulykke Sted: I barnehagen Nr. Konsekvens: (etter hendelsen) Mulig konsekvens: Bruddskade, kvestelse, åpne sår. Stor fare for hode-, nakke- og ryggskader. Beskrivelse av hendelsesforløpet: Barn faller fra stor høyde Eksisterende tiltak for å redusere risikoen for hendelsen: Personer Miljø Materiell-/ øk.verdier Barnesikring av trapper og vinduer Godkjente fallunderlag under leke- og klatrestativ Disponering av personalet. Ufarlig Farlig Kritisk Meget kritisk Katastrofalt X X X Vurdering av SANNSYNLIGHET for at dette skal skje (før hendelsen): Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig x Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Beskrivelse av årsaker: Leik, dytting, snubling etc. Eksisterende tiltak for å hindre at hendelsen oppstår: Regler for sikker leik Forslag til ytterligere risikoreduserende tiltak (forebyggende og/eller skadereduserende): Justering av regler Hyppigere risikovurderinger/vernerunder Ekstra sikkerhetstiltak tilpasses årstider. 19

21 4.3 AVKLARE ROLLER OG ROLLEFORDELING Aktuelle roller og oppgaver: 1. Den som oppdager hendelsen Styrer, eller den som er stedfortreder for styrer 3. Ansvar for de andre barna 4. Skadestedsleder (lokal) 5. Lokal presse- og medieansvarlig Gi 1. hjelp / forsøke å begrense skade og sikre Tilkalle assistanse fra kollega Ringe nødnummer om det trengs Varsle leder (Til deg som er leder for det hele) Behold roen Skaff deg oversikt Følg varslingskartet Fordele roller/oppgaver fra 2 6 (dette arket) og henvis til å bruke tabell 1, 2 og 3. Ha oversikt over hva som gjøres og av hvem Finne fram data om de direkte berørte og gi til hjelpeapparatet (Navn, alder, evt spesielle ting som allergi, sykdom, etc.) Ta kontakt med direkte berørte foresatte og sørge for at disse får den hjelp de trenger Legg en plan for personalsamtalene og foreldremøtet (evt. sammen med Kriseteamet) * Gi akutt samtalehjelp til de som trenger det der og da (personalet) Ha/Ta oversikt over Forsikringsselskap og forsikring Ta kontakt med Arbeidstilsynet om påkrevd. Dersom det er fysisk mulig, bør barnehagedagen fortsette tilnærmelsesvis som normalt. Barna må skjermes fra det som skjer. Ivareta spesielt evt. søsken og nær familie. Har noen av barna sett noe av det som har skjedd må de få lov til å prate om dette med en voksen. De voksne vil få all den infoen som er tilgjengelig på ett senere tidspunkt. De voksne må ikke snakke med hverandre om hendelsen «over hodet på barna». Ta på «den gule vesten» som signaliserer at du er skadestedsleder Ta imot hjelpeapparatet og vise dem til rett sted Gi nødvendige data om person og helseforhold Sikre ulykkessted. Ivareta vitner, hvem og hvordan? Evt. noter navn og tlf.nr. Skrive statusrapporter (se eget skjema) Kommunale barnehager har en sentralt valgt kommunikasjonsrådgiver (se varslingskart). All presse- og mediekontakt skjer etter samråd med kommunikasjonsrådgiver. 20

22 Ved store hendelser vil også kommunikasjonsrådgiver ta over all ekstern kontakt. Lokal presse- og medieansvarlig skal: Holde seg orientert om de faktiske forhold Forsikre deg om at pårørende og foresatte er informert før media får informasjon. Etter samråd med komm.rådgiver: Svare på henvendelser fra presse, stille opp til intervju, sende ut pressemelding Tips: Når opplysninger skal gis, må disse være korrekt. Har du ingen info, si fra dette og be om at du kan komme tilbake med mer opplysninger når du har fått dette. Be i så fall om e-post-adresse. Er det flere media som kontakter barnehage, gi faktaopplysninger som er likelydende gjerne pressemelding. Skal du intervjues via direktekanaler som radio og TV, be om spørsmål på forhånd slik at du kan forberede svar. Får du allikevel spørsmål som du ikke kan svare på, svar da ærlig at du ikke kan svare på dette på det nåværende tidspunkt. Skjerme personalia som navn, adr og telefon til de berørte fra presse. Vil presse ha tak i de berørte på et senere tidspunkt, si at du kan formidle dette ønsket til de det gjelder, så blir det opp til vedkommende selv å ta kontakt tilbake. Gjør avtale som skaffer deg litt tid, dersom mulig. Eks.: Vi sender ut e-post kl Unngå spekulasjoner Loggfør alle du har vært i kontakt med.- bruk mal. Begrens uttalelsene dine til denne hendelsen. OBS: koordiner uttalelsene dine med andre. (Se varslingskart.) 6. Ansvarlig for informasjon til andre og foresatte Vurder om foresatte, alle eller noen, bør få info om hendelsen Sjekk om opplysninger om enkeltbarn er bekreftet og frigitt fra nærmeste foresatte. Kontakt SU-leder (FAU på skolene) Gi noen oppgaven å ringe rundt til foreldre og ansatte som ikke er tilstede for å innkalle til møte (SU representant f.eks) Skaff et eksternt sted å ha foreldremøte og ekstra personalmøte (ved behov for felles info) Varsle Kriseteam (legevakt), prest, barnevern (hvis fosterbarn), Hero (hvis flyktningebarn), Varsle skole og andre barnehage om søsken, nærmiljø, behov Naboer. 21

23 4.4 GODE RÅD OM FØRSTEHJELPSUTSTYR Seks gode råd for førstehjelpsutstyr: Ansvar: Det kan være lurt å velg en eller to ansatte som har hovedansvaret for førstehjelpsutstyret. De skal etterse at utstyret er på rett sted, at det er orden i sakene og at det til enhver tid er fulle kofferter. De bør også etterse at telefonlistene er oppdatert. Plassering fast plass: Førstehjelpsutstyret bør ha faste plasser i barnehagen. Alle må vite hvor dette er. Til hverdagsbruk: Barnehagen skal ha tilstrekkelig førstehjelpsutstyr tilgjengelig til enhver tid. Til tur og utflukter: Barnehagen skal ha nødvendig førstehjelpsutstyr til å ta med på tur og utflukter (Husk telefonlister og samband/telefon). Til kriser: Enhver barnehage skal ha en plombert førstehjelpskoffert lett tilgjengelig for kriser. Fra denne tar man ikke utstyr til daglig bruk. Når plomben er brutt på kofferten fylles på nytt og plomberes. Ved allergier og kroniske lidelser: Der det er barn med kjente allergier og kriser bør førstehjelpsutstyret ha det nødvendigste utstyret for å kunne imøtegå eventuelle hendelser hos disse barna. NB: Denne håndboken gir ingen vurdering av hva barnehagen bør ha av førstehjelpsutstyr. Forslag til utstyr og lister vil være tilgjengelige i flere sammenhenger, bl.a. på nett, hos førstehjelpsorganisasjoner, fra apotek eller ulike utstyrsleverandører. 22

24 4.5 ØVELSER / OPPLÆRING / RULLERING AV HÅNDBOKA Legges inn i internkontrollsystemet. Øvelser og opplæring Forslag til kurs og opplæring: Førstehjelpskurs Livredningskurs Realistiske øvelser personskade. Lag caser (Skrivebordsøvelser). Brannøvelser Andre aktuelle kurs Mål for øvelser og opplæring: Barnehagen må ha en forpliktende målsetting om hvilke øvelser og kurs barnehagen skal ha og hvor ofte disse skal gjennomføres. For eksempel følgende målsetting: Alle ansatte skal ha et grunnkurs i førstehjelp (5 timer) hvert 3. år og et repetisjonskurs hvert år (i årene mellom førstehjelpskurset). Rullering av håndboka Håndboka skal gjennomgås på personalmøter/planleggingsdager, minimum 1 gang pr. år. Alle ansatte skal ha kjennskap til innholdet i håndboken og kvittere for dette. Barnehagen skal gjennomgå håndboken årlig og oppdatere de nødvendige lister og planer. Barnehagemyndigheten i samarbeid med beredskapsleder har ansvar for å oppdatere håndboka og sammenholde denne med øvrige planer og rutiner i kommunen - fortløpende. Dokumentasjon Her settes inn logger, møtereferater og dokumentasjon på gjennomførte øvelser / opplæring (del av internkontrollsystemet). 23

25 4.5 OPPSLAG KORTVERSJON: Når ulykken er ute... (eget skriv til oppslag) Ved nyansettelser og vikarinntak gi info om hvordan forholde seg i nødssituasjoner. I tillegg kan en «kortversjon» i stikkordsform deles ut. Eksempel NÅR ULYKKEN ER UTE... DEN SOM OPPDAGER ULYKKEN, ER ANSVARLIG FOR AT DET BLIR GITT FØRSTEHJELP. ANDRE VOKSNE TILKALLES Fordel ansvar RING NØDNUMMER HVIS NØDVENDIG - TLF. 110/112/113 RING FORELDRE/FORESATTE TA VARE PÅ DE ANDRE BARNA ULYKKER SKAL MELDES 24

26 4.6 EVAKUERINGSPLANER Barnehagen må ha egne planer for evakuering. Evakueringsplaner må være forskjellig i forhold til type hendelse. Eks.: o o Brann evakueres ut av barnehagen til ett samlingssted. Gisseltaking evakuering spredt ut av barnehagen for så å samles på et trykt sted. Eks.: Eksplosjonsfare / Tog / Vei / Elv / Ras o Tenk gjennom potensielle farer rundt egen barnehage (se risikoanalyse). Ha et samarbeid med et sted det kan evakueres til. Nøkkel til stedet. Evakueringsplanene må koordineres med kommunens planer 4.7 FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap - Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. - Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. - Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever. 15. Førstehjelp - Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende standard. - Utstyret skal være forsvarlig plassert. - Virksomhetens eier skal sørge for at alle ansatte er kjent med hvor utstyret oppbevares og hvordan førstehjelp ytes. 25

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer