Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009"

Transkript

1 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport

2 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche Solheim, NIVA (red.) Ann Kristin Schartau, NINA Eva Skarbøvik, Bioforsk Marianne Bechmann, Bioforsk Anja Skiple Ibrekk, NVE Are Pedersen, NIVA Einar Dahl, HI Knut Bjørn Stokke, NIBR Carolina Bjørn, NIBR Sissel Hovik, NIBR Gunnhild Riise, UMB Morten Edvardsen, UMB Nils Roar Sælthun, UiO Geofag Tom Andersen, UiO - Biofag Rolf Vogt, UiO-Kjemi Tone Jøran Oredalen, Høgsk. i Telemark Odd Terje Sandlund, NINA Atle Dagestad, NGU Bent Braskerud, NVE CIENS-rapport: Nr ISSN: ISBN: Finanseringskilde: Miljøverndepartementet Prosjektleder: Haakon Thaulow og Anne Lyche Solheim, CIENS - NIVA Kvalitetsansvarlig: Jarle Nygard, NIVA Antall sider: 80 Pris: Dato: 1. Juli 2009 Emneord: Vanndirektivet, kunnskap, FoU, Kompetanse, kapasitet, utdanning, elver, innsjøer, kystvann, grunnvann, forvaltning, landbruk, vannkraft, akvakultur, transport, urbane områder, akvatisk økologi, klimaendringer Sammendrag: Rapporten er bestilt av MD og gir en oversikt over status og behov for kunnskap og kompetanse for gjennomføring av vanndirektivet i Norge. DPSIR-modellen er brukt som basis for oversikten over FoU-behovene, som er gruppert innen følgende tema: Effekter av klimaendringer på belastninger, naturtilstand og terskler (miljømål) Tallfesting av belastninger fra ulike kilder/sektorer Dose-respons-modeller, naturtilstand og klassifisering, validering og videreutvikling Overvåkingsdesign og teknologi Optimalisering av tiltak, kost-nytte, nedbørfeltmodeller, Kombinasjon av tekniske, økonomiske og juridiske virkemidler for gjennomføring av tiltak Vurdering av organisasjonsmodeller for utarbeiding og gjennomføring av forvaltningsplaner Totalt sett er kunnskapsbehovene såpass omfattende at en opptrapping av finansieringen vil være nødvendig, dels gjennom styrking av NFR-programmer, som for eksempel Miljø 2015, Havet og Kysten, NORKLIMA, og dels gjennom FoU midler direkte fra forvaltningen. Tett kontakt mellom forskning og forvaltning er nødvendig for å sikre at gjennomføringen av vanndirektivet blir kunnskapsbasert. Kompetansebehovet for gjennomføring av vanndirektivet de nærmeste årene er anslagsvis 400 MSc og 80 PhD kandidater. Det er også behov for etterutdanning. Utdanningskapasiteten i dag er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet, særlig innen fagområdene limnologi/ferskvannsøkologi og naturforvaltning. Tiltak for å øke utdanningskapasiteten innen disse fagområdene er nødvendig, og bør iverksettes så snart som mulig. Rapporten kan bestilles fra: CIENS, Forskningssenter for miljø og samfunn Gaustadalléen 21, 0349 OSLO Tel: Faks:

3 Title: The Water Framework Directive - Status and needs for knowledge and competence Author(s): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche Solheim, NIVA (red.) Ann Kristin Schartau, NINA Eva Skarbøvik, Bioforsk Marianne Bechmann, Bioforsk Anja Skiple Ibrekk, NVE Are Pedersen, NIVA Einar Dahl, HI Knut Bjørn Stokke, NIBR Carolina Bjørn, NIBR Sissel Hovik, NIBR Gunnhild Riise, UMB Morten Edvardsen, UMB Nils Roar Sælthun, UiO Geofag Tom Andersen, UiO - Biofag Rolf Vogt, UiO-Kjemi Tone Jøran Oredalen, Høgsk. i Telemark Odd Terje Sandlund, NINA Atle Dagestad, NGU Bent Braskerud, NVE CIENS-report: Nr ISSN: ISBN: Financed by: Norwegian Ministry of Environment Project manager: Haakon Thaulow og Anne Lyche Solheim, CIENS - NIVA Quality manager: Jarle Nygard, NIVA Pages: 80 Price: Date: 1. July 2009 Keywords: Water Framework Directive, Research and Development, competence, capacity, education, rivers, lakes, coastal waters, groundwater, water management, agriculture, hydropower, aquaculture, transport, urban areas, aquatic ecology, climate change impacts Abstract: The report is commissioned by the Norwegian Ministry of Environment and provides an overview of the status and needs for knowledge, competence and capacity for the implementation of the Water Framework Directive in Norway. The DPSIR model has been used for the overview of the knowledge needs, which are grouped into the following topics: Impacts of climate change on pressures, reference conditions and thresholds (environmental objectives) Quantification of pressures from different sources and sectors Dose-response models, reference conditions and classification, Monitoring design and technology Optimization of measures, cost-benefit, catchment models Combination of various means for the implementation of measures Comparing and optimizing organisational models relative to user involvement and capacity to implement measures These knowledge needs will require an upscaling of the research funding, which can be achieved partly through a strengthening of the relevant research programmes within the Research Council of Norway and partly through funding directly from the WFD authorities. Further dialogue between science and policy is necessary to ensure a knowledge based WFD implementation. The needs for competence for WFD implementation in the coming years are roughly 400 MSc candidates and 80 PhD candidates, as well as additional training of river basin managers and other experts. The educational capacity is currently not sufficient to cover these needs, especially within the disciplines limnology/ freshwater ecology and water management. Measures to increase the educational capacity are necessary and should be promptly implemented. The report can be ordered from: CIENS, Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Gaustadalléen 21, NO-0349 OSLO, Norway Tel: Faks:

4 Rapporten kan bestilles fra: CIENS, Forskningssenter for miljø og samfunn Gaustadalléen 21, 0349 OSLO Tel: Faks:

5 Vanndirektivet Behov for kunnskap, Kompetanse og Kapasitet Utredning på oppdrag fra Miljøverndepartementet Redigert av Haakon Thaulow og Anne Lyche Solheim, NIVA 1. Juli 2009 Bidragsytere til rapporten: Ann Kristin Schartau, NINA Eva Skarbøvik, Bioforsk Marianne Bechmann, Bioforsk Anja Skiple Ibrekk, NVE Are Pedersen, NIVA Einar Dahl, HI Knut Bjørn Stokke, NIBR Carolina Bjørn, NIBR Sissel Hovik, NIBR Gunnhild Riise, UMB Morten Edvardsen, UMB Nils Roar Sælthun, UiO Geofag Tom Andersen, UiO - Biofag Rolf Vogt, UiO-Kjemi Tone Jøran Oredalen, Høgsk. i Telemark Odd Terje Sandlund, NINA Atle Dagestad, NGU Bent Braskerud, NVE

6 Forord CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn ved NIVA har fått i oppdrag av Miljøverndepartementet å utrede kunnskaps- og kompetansespørsmål knyttet gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge. Oppdraget Sammenstilling av kunnskapsstatus, kunnskapsbehov og innspill til framtidens behov for kompetanse og kapasitet til å gjennomføre vanndirektivet i Norge, ble gitt primo desember Et utkast til denne rapporten utgjorde ett av flere grunnlagsdokumenter for en konferanse Kunnskap for fremtidens vannforvaltning som ble arrangert april 2009 om status og behov for kunnskap og kompetanse for å sikre en helhetlig vannforvaltning etter vanndirektivet. Hensikten med konferansen var å bidra til felles forståelse av kunnskapsbehovene om tilstand, utvikling og tiltak knyttet til gjennomføringen av vanndirektivet i Norge. Ansvarlig for konferansen var sentrale vannforvaltningsinstitusjoner i samarbeid med Norges forskningsråd. På konferansen kom det flere innspill spesielt knyttet til FoU behov, og disse er trukket inn i sluttrapporten. I siste fase av arbeidet er det også innhentet ytterligere opplysninger fra enkelte andre FoU-miljøer, bla UiB, UiTromsø, NTNU og SINTEF. Arbeidet har vært inndelt i to hovedoppgaver; 1) Utredning av kunnskapsstatus og kunnskapsbehov (FoU-delen) og 2) Utredning av behovet for kompetanse og kapasitet (Kompetansedelen). Arbeidsprosessen har vært forskjellig for de to hovedoppgavene. Sentralt i arbeidet har vært 2 FoUseminarer som ble holdt 23. og 24. februar i CIENS. Det første seminaret fokuserte på kompetanse og kapasitet, mens det andre fokuserte på kunnskapsbehov/fou. Følgende personer har bidratt spesielt i arbeidet Ann Kristin Schartau, NINA Odd Terje Sandlund, NINA Eva Skarbøvik, Bioforsk Marianne Bechmann, Bioforsk Anja Skiple Ibrekk, NVE Are Pedersen, NIVA Einar Dahl, HI Knut Bjørn Stokke, NIBR Carolina Bjørn, NIBR Gunnhild Riise, UMB Morten Edvardsen, UMB Tom Andersen, UiO - Biofag Rolf Vogt, UiO-Kjemi Nils Roar Sælthun, UiO Geofag Tone Jøran Oredalen, Høgskolen i Telemark Atle Dagestad, NGU Sissel Hovik, NIBR Bent Braskerud, NVE I sluttfasen av arbeidet har vi også mottatt innspill fra NTNU ( O.K. Berg og A. Killingtveit), UiB (J. R. Erga og P. Larsson) og UiT (P.A. Amundsen og E. Nøst Hegseth), som er innarbeidet i rapporten. Anne Lyche Solheim og Haakon Thaulow fra NIVA har vært prosjektledere i arbeidet og redaktører av rapporten. Representanter for Miljøverndepartementet og Direktoratsgruppa for implementering av Vanndirektivet har fulgt arbeidet underveis og kommentert og gitt innspill. Vi vil rette en særlig takk til Ingrid Nissen fra MD og Jo Hallvard Halleraker fra DN for konstruktive innspill og god dialog. Oslo, 1. juli 2009 Anne Lyche Solheim Haakon Thaulow

7 Innhold Sammendrag 6 Summary 9 1. Bakgrunn prosess i prosjektarbeidet Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Avgrensning og struktur Struktur for inndeling av hovedtema Forholdet til øvrig pågående og planlagt FoU Betydningen av godt samvirke mellom forskning og forvaltning Klimaendringer som ramme for FoU om vanndirektivet Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for valgte hovedtema Hva vet vi om kildene til påvirkning av vannforekomstene i Norge? Hva er sammenhengen mellom påvirkning og tilstand? (doserespons) 28 a) Elver og innsjøer: 28 b) Kystvann: 33 c) Grunnvann: Hva vet vi om dagens økologiske og kjemiske tilstand og utviklingen av denne? 38 a) Elver og innsjøer: 38 b) Kystvann: 42 c) Grunnvann Hva er konsekvenser av påvirkning/tilstand for brukerinteressene? Hva er de beste miljøforbedrende tiltak for vann i Norge? Hvordan får vi våre virkemidler til å virke sammen for et bedre vannmiljø? Konsekvenser for sektorene Tverrgående tema som ikke er med under pkt Oppsummering av særlig relevante FoU oppgaver Hva vet vi om kildene til påvirkning av vannforekomstene i Norge? Hva er sammenhengen mellom påvirkning og tilstand? (Dose- Repons) Hva vet vi om dagens økologiske og kjemiske tilstand og utviklingen av denne? Hva er konsekvenser av påvirkning/tilstand for brukerinteressene? Hva er de beste miljøforbedrende tiltak for vann i Norge? Hvordan får vi våre virkemidler til å virke sammen for et bedre vannmiljø? Konsekvenser for sektorene Tverrgående tema som ikke er med under pkt

8 3. Behov for kompetanse og kapasitet Kartlegging av behov for kompetanse Totalt behov for kompetanse de viktigste kompetansegruppene Dagens utdanningstilbud og -kapasitet: Universitetet i Oslo (UiO) Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), Ås Høgskolen i Telemark (HiT) Universitetet i Bergen (UiB) NTNU Universitetet i Tromsø (UiT) Utdanningskapasitet i forhold til behovet Plan for opprusting av utdanningssektoren inkl. tiltak for rekruttering Forskerskoler og tettere kobling av utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter: Etterutdanningskurs Motivasjonstiltak for å stimulere rekruttering av nye studenter Konklusjoner Avslutning og plan for videre oppfølging 77 Vedlegg A. Adressater for spørreundersøkelsen om kompetansebehov 78

9 Sammendrag Målet med denne rapporten har vært å gi en sammenstilling av kunnskaps-status og -behov, samt utdanningsbehov og kapasitet, som er nødvendig for å sikre en god implementering av Vanndirektivet i Norge. Oppdragsgiver er Miljøverndepartementet som ansvarlig departement for Vanndirektivet. Rapporten er utarbeidet av et fagsekretariat på NIVA støttet av fagmiljøer i og utenfor CIENS fra november 2008 juni I Kap 1 redegjøres for bakgrunn og prosess i arbeidet. Det påpekes at enkelte fagområder som teknologi, helse, jus og kulturminner er svakt eller ikke representert i prosessene i prosjektet. Videre er det en overvekt av naturvitere/naturfag i forhold til samfunnsfag i kjernegruppen og blant seminardeltakere. Dette vil til en viss grad kunne prege forslagene til FoU-oppgaver. På enkelte fagområder er denne skjevheten søkt rettet opp ved å innhente tilleggsopplysninger i sluttfasen. Dette gjelder spesielt fagmiljøene ved NTNU og SINTEF. Vanndirektivet krever et bredt spekter av fagdisipliner for en god kunnskapsbasert gjennomføring: Forskjellige naturfag (akvatisk biologi/økologi, hydrologi, kjemi), teknologi (tiltak) og samfunnsfag (samfunnsøkonomi, jus, statsvitenskap, samfunnsgeografi (planlegging) må benyttes for de forskjellige oppgavene i direktivet og tverrfaglig FoU bør ha en betydelig rolle. Vi har brukt den såkalte DPSIR modellen (D: Drivers, P: Pressures, S: State, I: Impact, R: Response) som overordnet struktur for konkretisering av kunnskaps-status og behov i dette prosjektet. Den har vist seg godt egnet for strukturering av FoU oppgaver, som må være forvaltningsrettede og innrettet mot å fremstille verktøy for praktisk bruk i arbeidet med å gjennomføre vanndirektivet. En tilpasning av DPSIR modellen har gitt grunnlag for å strukturere FoU- oppgavene/behovene som 7 spørsmål og et overgripende tema: 1. Hva vet vi om kildene til påvirkning av vannforekomstene i Norge? 2. Hva er sammenhengen mellom påvirkning og tilstand? (dose-respons) 3. Hva vet vi om dagens økologiske tilstand og utviklingen av denne? 4. Hva er konsekvenser av påvirkning/tilstand for brukerinteressene? 5. Hva er de beste miljøforbedrende tiltak for vann i Norge? 6. Hvordan får vi våre virkemidler til å virke sammen for et bedre vannmiljø? 7. Hvilke konsekvenser vil gjennomføringen av vanndirektivet kunne få for sektorene? 8. Helhetsvurderinger tversgående tema Pågående og planlagt FoU knyttet til vanndirektivet er inkludert i stikkordsform og omfatter prosjekter finansiert bl.a. via aktuelle programmer i Norges forskningsråd og EU (kap. 2.3). Det er viktig med et godt samvirke mellom forskning og forvaltning for å sikre at gjennomføringen av vanndirektivet blir kunnskapsbasert (Kap 2.4). Kontaktflaten bør sikres ved bl.a. årlige konferanser og samlinger på nasjonalt nivå og på vannregion-nivå tilpasset gjennomføringsfaser i direktivet. Konferansen i SFT april er et godt startpunkt i etableringen av et slikt samvirke. Dialog mellom forskning og forvaltning med å designe FoU oppgaver er en særlig viktig oppgave. Det er viktig å finne en god balanse mellom FoU oppgaver som hører hjemme i programmer i forskningsrådet og oppdragsforskning/utredninger som finansieres direkte fra forvaltningen. Som en ramme for gjennomgangen av kunnskapsstatus og kunnskapsbehov gjøres kort rede for klimaendringenes overgripende betydning for tilstand og prosesser i vannforekomstene (kap.2.5). Gjennomgangen av kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for spesifikke tema er strukturert etter de 8 punktene ovenfor.(kap.2.6.). FoU-forslagene dekker et vidt spekter innen og mellom disipliner og 6

10 fagtema og illustrerer spennvidden mellom utredninger, anvendt forskning og grunnforskning. Et meget vidt spekter innen vannforskning er kommet med. FoU- behovene som belyses i denne utredningen er imidlertid ment å knyttes mest mulig opp til implementeringen av vanndirektivet. Således vil både tema, anvendbarhet/brukervennlighet og tidsfaktoren (for eksempel tiltakskonkretiseringen ut fra forvaltningsplanene) ha betydning for tilnærmingen til FoU-behovet. Vi har derfor i kap. 2.7 forsøkt å indikere hvilke FoU oppgaver vi ser som særlig relevante for vanndirektivets gjennomføring, og som det haster mest å få dekket. De viktigste FoU- behovene fra tabellene i Kap 2.7 er angitt i stikkordsform nedenfor. Effekter av klimaendringer Klimaendringers effekter på kilder, belastninger, naturtilstand og terskler (miljømål) Tallfesting av belastninger fra ulike kilder/sektorer Scenarier og trendanalyser som planleggingsverktøy med særlig vekt på urbane områder, energiproduksjon, jordbruk og akvakultur og belastninger fra disse. Kvantitative sammenlikninger av belastninger fra ulike kilder og sektorer i forhold til hvilke påvirkninger de har på vannmiljøet. Dose-respons, naturtilstand og klassifisering Tallfesting av naturlig variasjon av alle kvalitetselementer for å angi presisjon i naturtilstand. Fastsetting av manglende klassegrenser for diverse indekser/parametere, vanntyper og forskjellige belastninger, samt validering av fastsatte klassegrenser med nye datasett/modeller. Fastsetting/ validering av EQS verdier for miljøgifter i sediment og biota under norske forhold Enkle og rimelige dose-respons modeller for fastsetting/validering av miljømål, inkl miljøbasert vannføring i regulerte vassdrag, veisalting og grunnvann. Kvantifisering av tidsforsinkelser i respons på endret/redusert belastning. Effekter av biologiske belastninger (inkl. fremmede arter) på vanlige biologiske indikatorer som brukes for å fastsette økologisk tilstand Overvåking Overvåkingsdesign og -teknologi (ekkolodd, sensorer, fjernmåling, molekylære metoder etc.) Tiltak, effekter og kost-nytte Samfunnsøkonomisk nytteverdi av vannmiljøforbedring generelt og i forhold til sentrale brukerinteresser (drikkevann, friluftsliv m.m.) flermåls nytteanalyser med involvering av brukere. Nedbørfelt-modeller (koblede og tverrfaglige modeller) tilpasset plannivå og problemstilling - som inkluderer tiltak og belyser kosteffektivitet på tvers av sektorene Optimalisering av tiltak i enkeltsektorer, verktøy (modeller, eksperimenter m.m.) om virkninger/respons på tiltak innen landbruk, energiproduksjon/fysiske inngrep/vassdragsreguleringer, akvakultur og urbane områder inkl veitrafikk (salting). Kosteffektive kombinasjoner av tiltak på tvers av sektorer riktig tiltaksmiks Virkemidler og organisering Virkemidler på tvers av sektorene. Riktig orkestrering av virkemidler tekniske, økonomiske, juridiske, informasjon m.m. Sammenligning og optimalisering av organisasjonsmodeller for en vellykket implementering i forhold til medvirkning og kapasitet til å få frem og gjennomføre de riktige tiltakene Følgeforskning av gjennomføringen av vanndirektivet for sammenligninger i Norge og med andre land Totalt sett er kunnskapsbehovene såpass omfattende at en opptrapping av finansieringen vil være nødvendig, dels gjennom styrking av NFR-programmer, som for eksempel Miljø 2015, Havet og Kysten, NORKLIMA, og dels gjennom FoU midler direkte fra forvaltningen. KMB prosjekter (kunnskapsoppbygging med brukermedvirkning) kan også være relevante i denne sammenheng. Også framtidige utlysninger i EUs forskningsprogrammer bør utformes med tanke på å dekke disse kunnskapsbehovene. 7

11 Utdanningsbehov Vanndirektivet har skapt et stort behov for nye fagfolk innen forskjellige fagområder. Behovet er grovt anslått til 400 masterkandidater og 80 PhD kandidater de nærmeste årene. Utdanningskapasiteten i dag er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet, særlig innen fagområdene limnologi/ferskvannsøkologi og naturforvaltning. Det kan også være behov for styrking av utdanningskapasiteten for ingeniører, agronomer og økonomer med vannfaglig innretning. Tiltak for å øke utdanningskapasiteten innen disse fagområdene er nødvendig, og bør iverksettes så snart som mulig. Dette gjelder både styrking av lærerkreftene, som bl.a. kan gjøres ved økt samarbeid med institutt-sektoren, og nyrekruttering av både lærere og studenter innen fagområder som er særlig mangelfullt dekket. Tematikken må få høyere prioritet ved flere universiteter. Forskerskoler og etterutdanning vil også være viktige virkemidler for å dekke kapasitetsbehovet de nærmeste årene. Det foreslås å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra utdannings- og instituttsektoren, for å lage en effektiv rekrutterings- og etterutdanningsplan innen utgangen av

12 Summary Title: Status and needs for knowledge and competence for the implementation of the Water Framework Directive in Norway Year: 2009 Author: Thaulow & Lyche-Solheim et al. Source: CIENS, ISBN No.: ISBN The objective of this report has been to provide an overview of status and needs for knowledge and competence for the implementation of the Water Framework Directive (WFD) in Norway. The report has been compiled by a secretariat at NIVA supported by experts within and outside of Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research (CIENS) from Nov June The implementation of the WFD requires the applications of a wide range of various disciplines within and between natural sciences (aquatic biology/ecology, hydrology, chemistry), technology (esp. concerning planning and implementation of measures) and social research (socio-economy, law, political science, socio-geography (spatial planning)). Cross-disciplinary research is often required. The conceptual DPSIR model (D: Drivers, P: Pressures, S: State, I: Impact, R: Response) has been used in to structure the knowledge status and - needs and to link them to the various WFD tasks. The main knowledge needs should be management oriented and directed towards the development of tools needed for the WFD implementation. The use of the DPSIR approach divides the various knowledge needs into 8 main topics: 1. What are the pressures on water bodies in Norway? 2. What are the pressure/impact relationships? (dose-response) 3. What is the status and trends of ecological and chemical status in different water categories? 4. What are the consequences of the pressures and impacts on user interests? 5. What are the best measures to improve the status of water bodies in Norway? 6. How can we combine various means to reach the WFD objective? (technol., economic, legal) 7. What are the consequences of WFD implementation for different sectors? 8. Overarching issues Ongoing and planned research related to the WFD comprises projects funded by various research programmes in Norway and in the EU (chapter. 2.3). Close interactions between research and policy/management is crucial to ensure a knowledge based implementation of the WFD (chapter 2.4). Concrete measures to ensure these interactions may include annual conferences or seminars at national and regional levels focusing on topics of special importance for the different phases of implementation. The conference at the National Pollution Control Authority in April 2009 is a good starting point for the further development of these interactions. The identication of research needs has been done in dialogue between the scientific community and water managers. The identified major research needs of particular relevance for the WFD are: Impacts of climate change Climate change impacts on pressures, reference conditions and thresholds used to set objective Quantification of pressures from different sources and sectors Scenarios and trend analyses with focus on pressures from urban areas, energy production agricultureand aquaculture Source apportionment of pressures on water bodies from different sectors Magnitude and development of biological pressures (incl. alien species) 9

13 Dose-response relationships, reference conditions and classification Quantification of natural variation of biological quality elements to estimate precision of reference conditions Simple dose-response models for setting and validating the environmental objective, including environmental flow in regulated rivers, road salt and groundwater, including quantification of time-delays in responses to reduced pressures Setting missing class boundaries for various indices, water body types and pressures and validate existing class boundaries with new datasets/models Impacts of biological pressures (incl. alien species) on normal aquatic biota Assessing / validating EQS-values for hazardous substances in sediment and biota for Norwegian conditions Monitoring Monitoring design and -technology (hydroacoustics, sensors, remote sensing, molecular methods etc.) Efficiency and cost-benefit of abatement measures Catchment models (linked and cross-disciplinary), including cost-efficiency Optimizing measures in single sectors (agriculture, urban waster water and surface run-off, aquaculture, transport, industri and hydropower) Cost-effective combinations of measures across sectors Multi-objective benefit-analyses involving multiple users Means for implementation of measures and organisation models for implementation in RBDs Finding the right mix of means for implementation of measures technical, economic, legal Comparing and optimizing organisational models for a successful implementation of the WFD relative to user involvement and capacity to implement measures Comparative research on WFD implementation process in Norway versus other countries These knowledge needs are of such magnitude that an upscaling of the research funding is required. This upscaling can be achieved partly through a strengthening of the relevant research programmes within the Research Council of Norway and partly through funding directly from the WFD authorities. Future calls in the EU framework programmes should be designed to support both applied and more basic-oriented WFD research. Further dialogue between science and policy is necessary to ensure a knowledge based WFD implementation. The WFD has created a great need for competence in different disciplines. The need is roughly estimated to 400 MSc candidates and 80 PhDs within the coming years. The educational capacity is currently not sufficient to cover this need, especially within freshwater biology / limnology and water management. There may also be a need to strengthen the capacity for educating engineers, agronomists and economists with aquatic profiles. Measures to increase the educational capacity within these disciplines are necessary, and should be implemented asap. Strengthening the teaching capacity through enhanced collaboration with the institute sector, and recruitment of new teachers and students in relevant disciplines should be attempted. Aquatic sciences should also get higher priority in several universities. Research schools and training of existing staff can also be important measures to cover the competence needs in the coming years. A working group with representatives from both the educational- and institute sectors should be appointed to elaborate an efficient recruitment- and training plan within the end of

14 1. Bakgrunn prosess i prosjektarbeidet EUs vanndirektiv er under gjennomføring i Norge. St. prp. 75 ( ) om innlemmelse av vanndirektivet i EØS-avtalen lå til grunn for Stortingets behandling 12. februar av rammene for vanndirektivets gjennomføring i Norge. Vanndirektivet er nå godt forankret politisk og formelt i norsk lovverk. De faglige hovedelementene i det grunnleggende arbeidet er gjennomført; grovkarakterisering, overvåkningsprogram. 9 forvaltningsplaner basert på de 29 prøveområdene som har laget tiltaksplaner er nå på høring. I nevnte proposisjon legges til grunn at vanndirektivet vil ha betydelig nyttevirkninger for å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene, medføre bedre koordinering enn tidligere og legge til rette for en styrket og mer systematisk overvåkning enn tidligere. Videre fokuseres på behovet for at vannforvaltningen skal være kunnskapsbasert, slik at riktige og kostnadseffektive mijøforbedrende tiltak blir gjennomført. Proposisjonen har eksplisitt (Kap 4.3) en omtalte av økte krav til forskning og utvikling. Det fokuseres særlig på tre hovedfelter: 1. Utvikling av økologiske klassifiseringssystemer, - herunder effektiv overvåkningsteknologi 2. Behov for utvikling av kostnadseffektive miljøforbedrende tiltak 3. Videreutvikling av det kartbaserte systemet Vann-Nett Andre FoU-behov som er nevnt i proposisjonen er relevante modeller som tar høyde for klimaendringer og som kan skille mellom ulike påvirkninger og simulere dose-respons sammenhenger. Videre indikeres behov for samfunnsvitenskapelig følgeforskning av direktivets gjennomføring. Dette prosjektet har vært rettet inn mot å skaffe seg en oversikt over kunnskapsbasen generelt og kunnskapsbehovet knyttet til vanndirektivets gjennomføring i Norge. For å løse oppgaven innenfor de avsatte ressurser og tidsrammen har vi valgt en bred og inkluderende tilnærmingsmåte ved å trekke inn nøkkelpersoner fra forskning og forvaltning i arbeidet, bla ved å arrangere to FoU-seminarer med bred og åpen deltakelse. Prosessen har vært noe forskjellig for de to hovedoppgavene; Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov (FoU-delen) og Behov for kompetanse og kapasitet (Kompetansedelen). Sentralt i arbeidet har vært møter i en kjernegruppe for FoU-delen og de to seminarene hhv 23. og 24. februar hvor det første seminaret fokuserte på kompetanse og kapasitet, mens det andre fokuserte på kunnskapsbehov/fou. Dokumenter som prosjektnotater, referater og rapportutkast har vært utvekslet underveis. Spørsmålet om hvor representativt arbeidsopplegget har vært mht å løse oppgavene på en balansert måte i forhold til norske relevante fagmiljøer fordrer én kommentar: Basis for vurderinger og prioriteringer av kunnskapsstatus og kunnskapsbehov er: 1) kjernegruppens arbeid, 2) innspillene fra FoU-seminaret 24. februar hvorfra det foreligger referater fra 5 arbeidsgrupper, 3) vurderinger og tilføyelser fra sekretariatet og enkelte av kjernegruppens medlemmer, 4) tilleggskommentarer fra enkelte fagmiljøer som var svakt representert på seminarene 23. og 24. februar og 5) Sekretariatets gjennomgang av innspillene på konferansen om Kunnskap for fremtidens vannforvaltning 15. og 16. april. 11

15 Det er viktig å ha for seg at FOU-forslagene i utgangspunktet naturlig nok vil være preget av sammensetningen av kjernegruppen og deltakelsen på FoU-seminaret. Vi har prøvd å korrigere for dette ved å innhente tilleggsopplysninger fra enkelte fagmiljøer, samt trekke inn forslag fra konferansen april. Man må være oppmerksom på en viss ubalanse mellom ulike fagtema. Men innenfor ressurser og tid som er stilt til rådighet mener vi likevel at vi har truffet noenlunde godt med FoU-behovene. Et par viktige momenter i en denne sammenhengen: Fagområdene teknologi, helse, jus og kulturminner er svakt eller ikke representert i prosessene i prosjektet. Videre er det en overvekt av naturvitere/naturfag i kjernegruppe og seminar; f.eks. i forhold til samfunnsfagene. Dette gir seg imidlertid først og fremst utslag i antall beslektede like forslag og forslag som er klart rettet mot helt spesifikke problemstillinger og som retter seg mot behov for grunnforskning. Det nevnes også at flere nøkkelpersoner i forvaltningen med ansvar for gjennomføringen av vanndirektivet også deltok. Flere av disse har understreket behovet for å skille mellom FoU-oppgaver knyttet nært mot vanndirektivet og mer generell vannforskning. Behovet for tverrfaglige, helhetlige FoU-behov vil i en slik ekspertbasert tilnæring i utgangspunktet kunne bli underrepresentert. Dette har vi vurdert spesielt i sluttredigeringen. 12

16 2. Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 2.1 Avgrensning og struktur. Målgruppen for FoU-aktivitetene er aktørene i offentlig forvaltning som har gjennomføringsansvaret for vanndirektivet. Dette betyr at FoU-resultatene bør være forvaltningsrettede og innrettet mot å fremstille verktøy for bruk til å løse definerte oppgaver og/eller trinn i vanndirektivet. Å tilfredsstille et kunnskapsbehov kan skje enten ved å sammenstille og bearbeide eksisterende kunnskap og/eller ved å fremskaffe ny kunnskap. Kunnskapsbehov knyttet til vanndirektivet kan på den ene siden sies å omfatte all vannrelatert FoU innenfor både naturfag, teknologi og samfunnsfag. På den annen side er det spesielle problemstillinger og utfordringer knyttet til prosesser og fremdrift i vanndirektivet som fordrer målrettet innsats knyttet til gjennomføringstakten. Et par eksempeler: Ren renseteknologisk forskning for industriavløp med kjent sammensetning og virkningsprofil er det ikke riktig å prioritere i denne sammenheng, mens tiltak knyttet til landbruk, hvor usikkerheten om virkninger er stor og vannforekomster i mange områder åpenbart er sterkt påvirket av landbruk og hvor god økologisk tilstand åpenbart vil være avhengig av at landbrukstiltak, er et svært relevant tiltak. FoU-aktivitetene som vurderes og foreslås i dette prosjektet, vil derfor i utgangspunktet ha karakter av anvendt forskning/utredning. Det kan likevel være kunnskapshull hvor grunnleggende forskning er avgjørende for å bedre kunnskapsgrunnlaget. Slike tema er derfor også inkludert, men anbefales finansiert gjennom NFR og EU programmer.. Vanndirektivet krever et bredt spekter av fagdisipliner for en god kunnskapsbasert gjennomføring: Ulike disipliner av naturfag (hydrologi, kjemi, biologi), teknologi (tiltak) og samfunnsfag (samfunnsøkonomi, jus, statsvitenskap, samfunnsgeografi (planlegging)) må kombineres for å realisere gode løsninger. Dette må gjenspeiles i at tverrfaglig FoU får en betydelig rolle. 2.2 Struktur for inndeling av hovedtema Struktur for å beskrive/identifisere kunnskapshull bør i prinsippet legges så nær opp til målgruppens/ brukernes begrepsapparat som mulig; dvs. gjennomføringsapparatet for vanndirektivet. Strukturer knyttet til gjennomføring av vanndirektivet finner vi i ulike veiledere utgitt av myndighetene som er ansvarlig for vanndirektivet i Norge: Et par eksempler på slike strukturer; først en sterkt forenklet struktur: 13

17 Dernest en lett omskrevet veiledende innholdsfortegnelse for vanndirektivets forvaltningsplaner: Forord Innholdsfortegnelse Sammendrag Informasjon om vannregion og vannmyndigheten Karakterisering Sammendrag av vesentlige belastninger og virkninger på tilstanden i vannforekomstene Beskyttede områder Overvåkning Fastsatte miljømål Økonomisk analyse Tiltaksprogrammer Planer og sektorplaner Offentlig informasjon og høringstiltak Ansvarlige myndigheter Tilgjengelig bakgrunnsinformasjon Første revisjon En grov gjennom gang av strukturer og flytskjema m.m. som finnes i veiledningsmaterialet som brukes i forbindelse med utarbeiding av forvaltningsplaner for vanndirektivet, gir som resultat at disse er lite egnet som rammeverk for å strukturere FoU-oppgaver. Eksempelvis er innholdsfortegnelsen for forvaltningsplaner (prikkpunktlisten ovenfor) en blanding av administrative og faglige tema, samt en blanding av bakgrunnstema og dynamiske tema. Vi har brukt den såkalte DPSIR-modellen ( D: Drivers, P: Pressures,S: State, I: Impact, R: Response) som overordnet struktur i dettet prosjektet. Den har vist seg godt egnet for strukturering av FoU-oppgaver. Vi har erfaring for at den fungerer godt i forhold til forvaltning og andre utenfor FoU-miljøer. Den har sine svakheter; bla i et uklart skille mellom tilstand og konsekvenser, men alt i alt er den godt egnet da den lett lar seg koble til mange av prikkpunktene i innholdet i forvaltningsplanene ovenfor. Den er dessuten brukt i det interne arbeidet med Fagprogrammet for CIENS: Strategy and Actions for Common Research - SACRE. Modellen er også nylig brukt direkte for å strukturere FoU-oppgaver i et forslag for norsk-kinesisk FoUsamarbeid (SINCIERE). Nedenfor vises DPSIR-modellen i en litt detaljert versjon med forklaringer. Den er hentet fra SACRE, hvorfra det også henvises spesielt til kapitlet Integrated River Basin and Coastal Zone Management 14

18 DPSIR-modellen forklares ikke nærmere her. Ut fra ovenstående vurderinger har vi valgt å strukturere FoU-oppgavene/behovene basert på DPSIRtankegangen formulert som 7 spørsmål og ett overgripende tema: 1. Hva vet vi om kildene til påvirkning av vannforekomstene i Norge? 2. Hva er sammenhengen mellom påvirkning og tilstand? (dose-respons) 3. Hva vet vi om dagens økologiske tilstand og utviklingen av denne? 4. Hva er konsekvenser av påvirkning/tilstand for brukerinteressene? 5. Hva er de beste miljøforbedrende tiltak for vann i Norge? 6. Hvordan får vi våre virkemidler til å virke sammen for et bedre vannmiljø? 7. Konsekvenser for sektorene 8. Helhetsvurderinger tverrgående tema 15

19 Det kan være nyttig å illustrere koplinger mellom vanndirektivets hovedoppgaver og DPSIRmodellens hovedkomponenter, samt de aktuelle FoU-temaene: Vanndirektivets hovedoppgaver DPSIR.tema Aktuelle FoU-tema Karakterisering Drivers. Pressures, State, Impact 1. Hva vet vi om kildene til påvirkning av vannforekomstene i Norge? 2. Hva er sammenhengen mellom påvirkning og tilstand? (doserespons) 3. Hva vet vi om dagens økologiske tilstand og utviklingen av denne? Miljømål fastsetting Pressures and State/Impact 2. Hva er sammenhengen mellom påvirkning og tilstand? (doserespons) Klassifisering State 3. Hva vet vi om dagens økologiske tilstand og utviklingen av denne? Overvåking Pressures and State/Impact 1. Hva vet vi om kildene til påvirkning av vannforekomstene i Norge? 3. Hva vet vi om dagens økologiske tilstand og utviklingen av denne? Økonomisk analyse Impact 4. Hva er konsekvenser av påvirkning/tilstand for brukerinteressene? Tiltaksprogrammer Response 5. Hva er de beste miljøforbedrende tiltak for vann i Norge? Planer og sektorplaner Response and drivers 6. Hvordan får vi våre virkemidler til å virke sammen for et bedre vannmiljø? 7. Konsekvenser for sektorene Offentlig informasjon og høringstiltak Response 6. Hvordan får vi våre virkemidler til å virke sammen for et bedre vannmiljø? 2.3 Forholdet til øvrig pågående og planlagt FoU Det er gjennomført, pågår og planlegges mange FoU-aktiviteter i Norge og internasjonalt (Skandinavia, EU forskning m.m.) som er relevant for vanndirektivets gjennomføring. Det er viktig å kjenne disse; tema, innretning, praktisk anvendbarhet, tidsaspekt m.m. for å kunne innrette FoU-oppgaver i kjølvannet av denne utredningen. Å gi en dekkende oversikt har det ikke vært rom for i prosjektet, så nedenstående er kun noen eksempler på FoU-aktiviteter/programmer som det i denne sammenheng er viktig å forholde seg til: Programmer i Norges forskningsråd: En relativt detajert oversikt er vist i Per Backe-Hansens (Norges forskningsråd) foredrag på Kunnskapskoferansen april (www.vannportalen.no). Her er liste opp noen relevante prosjekter under aktuelle programmer: Miljø 2015 særlig nevnes BIOCLASS-FRESH, som fokuserer på utvikling av det faglige grunnlaget for etablering og testing av det nye klassifikasjonssystemet for økologisk tilstand. -Havet og kysten ingen relevante prosjekter foreløpig, vanndirektivet er relevant i neste utlysning -RENERGI flere relevante prosjekter, bla om vannkraft og laks 16

20 -Miljø, gener og helse prosjekter med relasjon til drikkevann/helseeffekter -Norklima (prosjekter med relevans for vanndirektivet har fokus på vannføring (se nedenfor)) -Forskningssentre for Miljøvennlig Energi FME. (Spesielt CEDREN sentret i SINTEF i forbindelse med effekter av fornybar energi, herunder vannkraft: ENVIDORR- Mer kraft og mer laks, ENVIPEAK- Effekter av effektkjøring og GOVREP- Styring og rammevilkår for produksjon av fornybar energi ) Andre norske FoU programmer: NVE FoU-program Miljøbasert vannføring Skandinavisk og europeisk FoU: Svensk og dansk FoU knyttet til vanndirektivet er viktige kontaktreferanser bla pga sammenliknbart og dels felles naturgrunnlag og felles vanntyper. Den svenske veilederen i klassifisering (Naturvårdsverkets håndbok no ) har vært brukt som modell for det første utkastet til norsk veileder i klassifisering. Interreg-prosjektet Enningdalselven (grensevassdrag Norge/Sverige) fokuserer på testing og harmonisering av nasjonale overvåkingsmetoder og klassifiseringssystemer i hht. vanndirektivet. EUs forskingsprogrammer: Innen EU-forskningen er det flere temaer i rammeprogrammene som er relevante for vanndirektivet: FP6: Global Change and Ecosystems STREPS, FP6: Scientific Support to Policies, FP6 ERA-net og og FP7: Environment (including Climate Change). Norske fagmiljøer er/har vært aktive deltakere i flere EU-prosjekter med direkte relevans til vanndirektivet. Ett eksempel er REBECCA-prosjektet, som etablerte dose-respons-sammenhenger mellom en rekke påvirkninger og biologiske kvalitetselementer (se bl.a. spesialvolum av Aquatic Ecology 2008, no. 42), og dermed la et viktig grunnlag for utvikling og interkalibrering av klassifiseringssysteme, herunder fastsetting av miljømål. Dette arbeidet videreføres nå i WISER-prosjektet (se Et annet eksempel er STRIVERprosjektet som konkret har gått inn for å anbefale praktiske tilnærminger om minstevassføringer i regulerte vassdrag og modeller for næringssalttilførsler fra områder med høy jordbruksandel. Modeller for diffuse næringssalttilførsler ble sammenlignet i EuroHarp-prosjektet (SWAT, Source apportionment, INCA etc.), og deler av dette er videreført i STRIVER. EU-forskning er også tilgjengelig gjennom IWRM-net som er et nettverk for regional og nasjonal forskning om Integrated Water Resources Management. Norge er ikke medlem i IWRM-net, men anbefales å bli det, Mange land har også egne oversikter over vanndirektivforskning; f.eks har England Water Framework Directive (WDF) Research Database (www.wfdfuk.org/r and d/wfddtabase/) Klimaendringer setter rammer for vanndirektivet. Som eksempel nevnes at NVE og UiO, Inst. For Geofag deltar i en rekke prosjekter om sammenhengen klima og vannføring: Water and Global Change (WATCH), EU-prosjekt i 6. rammeprogram, Strategic Alliance for Integrated Water Management Actions (SAWA) EU-INTERREG-prosjekt, Climate and Energy Systems - Risks, Potential and Adaptation (CES), Nordisk Energiforskning, Climate and Energy (CE), Nordisk Energiforskning, GLACIODYN, NFR-IPY, Kimaprediktabilitet på skala frå 0 til 100 år: Konsekvensår for snømagasin, tilsig,flaum, tørke og energiprr EBL, NorClim, NFR-NORKLIMA, Climate Change Impact in the Electricity Sector (CELECT), NFR-NORKLIMA, Impacts of Climate change and Energy Polocies on the electricity Sector (ICEPS), NFR-KMB, The effects of climate change on the Norwegian Energy System towards 2050, NFR-KMB, Deltaking i utgreiing om mogelege endringar i naturskadar i Noreg som følgje av klimaendringar, Statens Landbruksf. (SLF),

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 1 Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder Tycho Anker-Nilssen Jan Ove Bustnes Kjell Einar Erikstad Per Fauchald Svein-Håkon Lorentsen Torkild Tveraa Hallvard Strøm Robert

Detaljer

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67 Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge Reidar Andersen Tore Bjerke Scott M. Brainerd Inga Bruteig

Detaljer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Taran Thune, Magnus Gulbrandsen, Antje Klitkou, Inge Ramberg, Siri Aanstad & Dorothy S. Olsen Rapport 24/2012 Produktivt

Detaljer

Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv

Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 8/99 Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv internasjonale erfaringer med

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki 1

Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki 1 Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki 1 Hanssen, Gro Sandkjær (f. 1973), PhD (Universitetet i Oslo, 2013), Forsker II, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). E-mail:

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson Å SE OG BLI SETT Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv Sluttrapport av Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson NF-rapport nr. 6/2013 ISBN-nr.: 978-82-7321-644-1 ISSN-nr.:

Detaljer

Evaluering av skogvernet i Norge

Evaluering av skogvernet i Norge Evaluering av skogvernet i Norge Erik Framstad, Bjørn Økland, Egil Bendiksen, Vegar Bakkestuen, Hans Blom, Tor Erik Brandrud NINA Norsk institutt for naturforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus

Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus RAPPORT 2010 2 Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus Karen Refsgaard Marianne Bechmann Anne-Grete Buseth Blankenberg Svein Skøien Asbjørn Veidal Serie

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

Hvordan tror vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekter

Hvordan tror vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekter concept Nils O. E. Olsson Hvordan tror vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekter Concept rapport Nr 7 concept Concept-programmet 2004 Concept Rapport nr. 7 Hvordan tror vi at det

Detaljer

Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren?

Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? NIBR-rapport 2012:26 Gro Sandkjær Hanssen Marit K. Helgesen Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? Hvordan påvirker statlige

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Andre publikasjoner

Detaljer

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet Mai 2013 Utredning om departementenes arbeid med forskning Rapport utarbeidet for Forskningsrådet DAMVAD Sørkedalsveien 10 A N-0369 Oslo Frederik Langes Gate 20 N-9008 Tromsø Tel. +47 970 43 859 E-post:

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Senterutvikling mot 2020

Senterutvikling mot 2020 NIBR-rapport 2011:9 Vidar Vanberg Senterutvikling mot 2020 Senterutvikling mot 2020 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:11 Handels- og senteranalyse for Trysil NIBR-notat-2011:104 Handels-

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Globale og regionale følger av klimaendringer

Globale og regionale følger av klimaendringer FNI-rapport 12/2010 Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser for Norge Inga Fritzen Buan, Tor Håkon Inderberg og Svein Vigeland Rottem Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser

Detaljer