EIERSKAPSMELDING. Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKAPSMELDING. Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende"

Transkript

1 EIERSKAPSMELDING Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende EIERSKAPSUTVALGET JANUAR - MAI 2008 BEHANDLET I KOMMUNESTYRET MAI 2008 OPPDATERT, MED PÅFØLGENDE POLITISK BEHANDLING MARS 2010

2 1. INNLEDNING 2. HVORFOR EIERSKAPSMELDING 3. KOMMUNENS REALVERDIER 4. ULIKE LØSNINGER FOR KOMMUNALE EIERSKAPSFORMER 4.1 AKSJESELSKAPER (AS) 4.2 INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) 4.3 KOMMUNALT FORETAK (KF) 4.4 STIFTELSE 4.5 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 4.6 ORGANISASJONER/FORENINGER 4.7 SAMARBEIDSLØSNINGER 5. GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER 5.0 Endringer i perioden nytt punkt, lagt til ved rullering i KLP Kommunal landspensjonkasse 5.2 Durapart AS 5.3 Lisand Industrier AS 5.4 Aust-Agder Næringsselskap AS 5.5 Vegårshei ski og aktivitetssenter AS 5.6 Risør- og Tvedestrandsregionens avfallsselskap AS (RTA) 5.7 Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond 5.8 Ubergsmoen Industribygg AS 5.9 Våje Industribygg AS 5.10 Masis eiendom AS 5.11 Agder Energi AS 5.12 Visit Sørlandet AS 5.13 AT SKOG BA 5.14 A/L Biblioteksentralen 5.15 Arendal Revisjonsdistrikt IKS 5.16 Aust-Agder Kulturhistoriske senter IKS (AAKS) 6. BYGNINGER EIENDOMMER ANLEGG OG TOMTER 6.1 Kommuneskogene 6.2 Annet areal + veger 6.3 Kommunal bygningsmasse. 6.4 Maskin/eiendom pumpestasjoner 7. STYREREPRESENTASJON 8. EVENTUELT MEDLEMSKAP I KS-EIERFORUM 9. Vurdering av KS Eierforum sin anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 10. KOMITEENS FORSLAG TIL VEDTAK 11. SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET Vedlegg: oversikt kommunalt eide eiendommer og veger, KS Anbefalinger (pr. feb. 2010)

3 EIERSKAPSMELDING VEGÅRSHEI KOMMUNE 1. INNLEDNING Kommunestyret vedtok følgende den : 1. Vegårshei kommunestyre nedsetter et utvalg som gis i oppgave å utarbeide Eierskapsmelding for Vegårshei kommune. 2. Kommunestyrets komité 3, med tillegg av ordføreren utgjør denne komiteen. 3. Komiteen bes også vurdere evnt. deltakelse i KS Eierforum. 4. Utvalget legger frem sin innstilling for kommunestyret innen utgangen av mars. 5. Rådmannen utpeker sekretær for utvalget. Komiteen har bestått av: Lars Simonstad - leder, Maya Twedt Berli, May-Lill Remme Myre, Trond Saga og Fauzia Hashi. I tillegg har 1.vara for Arbeiderpartiet, Tore Hanssen, møtt i komiteens møter. Rådmann Per Fossing har vært utvalgets sekretær. Komiteen har hatt 4 møter. (P.g.a. sekretærens øvrige gjøremål har det ikke vært mulig å få meldingen ferdig til tidspunkt som opprinnelig forutsatt). Tilføyd ved rullering i 2010: Kommunestyret behandlet meldingen i mai Som en oppfølging etter kommunestyrets behandling i 2008 ble meldingen sendt ut til alle selskaper der kommunen hadde eierinteresser, samt sendt til orientering til alle kommunene i Agder (kommunene er våre medeiere ). I august 2008 sendte kommunen ut oppfordring til selskapene om å sende styremedlemmer på 2-dages styrekurs, i regi av KS Agder. Kurset var spesielt tilrettelagt for styremedlemmer i offentlig eide selskaper. Flere av selskapene benyttet seg av tilbudet, mens andre gav tilbakemelding om at de allerede hadde styrekurs på gang. I februar 2009 sendte kommunen ut brev til selskapene med en anbefaling til styrene om å vurdere momenter fremkommet gjennom kommunes behandling av eierskapsmeldingen, i dette lå også innspill om forslag om endring av relevante punkter i vedtektene. Noen av selskapene fulgte oppfordringen, og gav også konkret tilbakemelding til kommunen mht. de ulike innspillene. Eierskapsmeldingen ble, pga. vakanser i administrasjonen ikke oppdatert i Ved en gjennomgang i februar/mars 2010 er det lagt inn oppdaterte nøkkeltall for de ulike selskapene, gjennom en mindre rullering. Nøkkeltallene er i sin helhet nå hentet ut fra Ravninfo.no som er en tjeneste kommunen nå abonnerer på. I tillegg er aktuelle momenter for det enkelte selskap kommentert i et nytt punkt under den opprinnelige teksten. Det er ikke foretatt noen endringer i meldingens kap. 2 kap Med unntak tilføyelse av nye selskaper, samt sletting av selskaper kommunen har solgt seg ut av, er opprinnelig tekst og komiteens vurderinger knyttet til de ulike selskapene, i kapittel 5, ikke endret, men det er lagt inn kommentarer og merknader der det har vært aktuelt. Endringer i lovverk, samt oppdaterte anbefalinger fra KS eierforum er kommentert i den grad det er ansett som relevant i sakens anledning. Oppdatert melding legges frem for kommunestyret i mars Det legges til grunn at kommunestyret tidlig i neste periode foretar en større gjennomgang av meldingen.

4 2. HVORFOR EIERSKAPSMELDING I den siste tiden har det vært mye fokus på kommunene som eiere og forvaltere av samfunnets verdier. Negativ oppmerksomhet omkring mislighold og korrupsjonssaker har bl.a. medvirket til at flere nå blir mer bevisst på dette. I et hefte utgitt av KS i februar Styring og eierskap i kommunalt eide selskaper - er det anført: Eierskap medfører at de folkevalgte må påta seg en annen rolle enn det som tradisjonelt har vært oppfattet som politikernes rolle. Hovedtyngden av selskapene utfører oppgaver og gir tjenester innbyggerne er helt avhengige av. Dette stiller store krav til samfunnsansvar, både hos selskapene og hos eierne. Bevissthet om riktig eierskap og styring av og i selskapene vil i seg selv kunne være et viktig bidrag til kommunesektorens omdømme. Komiteen slutter seg til disse synspunkter. Selskaper er opprettet og lever i stor grad sitt eget liv på utsiden av den kommunale hverdagen. Det vedtektsfesta formålet skal styre virksomheten, men har det bestemte formålet den samme viktigheten i dag som da selskapet ble opprettet? Mange kommunestyrepolitikere vet heller ikke hva eller hvilke verdier - kommunen faktisk eier. Det gir grunn til refleksjon omkring hva vi eier hvorfor vi eier hvordan vi eier? Forhold til kommuneplanen og overordna føringer Temaet eierskap er ikke direkte berørt i Kommuneplanen , men under de overordnede mål i planen er følgende nevnt: Samfunn - Flere arbeidsplasser og videreutvikling av næringslivet Bruker - God informasjon Økonomi - Sikre god økonomistyring - Forvalte kommunale eiendeler i et langsiktig perspektiv. Formålet informasjon er og nedfelt i kommunelovens 4, som sier: Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning. Komiteen mener at flere av målene i kommuneplanen direkte kan knyttes til viktigheten av å utarbeide en eierskapsmelding, og for å kunne forvalte eiendelene i et langsiktig perspektiv er det viktig med en eierskapsmelding. Under kap.5.12 Næringsliv i kommuneplanen er det og nedfelt en strategi om at kommunen skal samarbeide tett med bedriftene og kommunene i regionen om næringsutvikling. Samarbeid skjer bl.a. gjennom eierskap/deleierskap. 3. KOMMUNENS REALVERDIER Kommunens realverdier kan grovt deles inn i 3 kategorier: - Eierskap i bedrifter - Bygninger, eiendommer, anlegg og tomter - Infrastruktur innen vann og avløp Komiteen vil berøre alle disse 3 kategoriene.

5 4. ULIKE LØSNINGER FOR KOMMUNALE EIERSKAPSFORMER Noen kommuner som har utarbeidet eierskapsmeldinger skiller mellom: - Finansielt eierskap - Politisk eierskap/samfunnsmessig Vegårshei kommune har i all hovedsak lagt til grunn politisk eierskap i de selskapene de er involvert i. Selskapene genererer i liten grad økonomisk utbytte til kommunen (med unntak av Agder Energi). Valg av eierskapsform, har i noen grad ofte sammenheng med hvilken type eierskap en definerer det konkrete selskap under. I det følgende er kort skissert opp forskjellige eierskapsformer. 4.1 AKSJESELSKAPER (AS) Begrenset ansvar for deltakerne Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt og kan ha en eller flere eiere. Denne selskapsformen kan derfor være tjenlig dersom en ønsker å ha ulike grupper av eiere eller legge til rette for at flere, både fysiske og juridiske personer, kan være eiere. Et aksjeselskap skal ha en minste aksjekapital på kroner, og må til enhver tid ha en forsvarlig egenkapital. Et særtrekk ved aksjeselskapsformen er at deltakerne ikke er ansvarlig for selskapets forpliktelser, med mindre dette er særskilt avtalt. På den annen side rår ikke eierne fritt over selskapets inntekter og formue. Ønsker aksjeeierne å trekke midler ut av selskapet, må dette skje etter nærmere regler i aksjeloven for utdeling av utbytte, nedsetting av aksjekapitalen eller oppløsning av selskapet. Eierforholdene i et aksjeselskap kan endres ved kjøp og salg av aksjer, eller ved forhøyelse av aksjekapitalen. Eierskapet utøves gjennom generalforsamlingen Gjennom generalforsamlingen kan eierne gjennom vedtekter, instrukser og andre generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leders ledelse av selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styret. Komiteens vurdering: Vegårshei kommunestyre har i prinsippet vedtatt at ordføreren bør representere kommunen på generalforsamlingen i selskaper der kommunen er aksjonær. Dette bør opprettholdes. Styret samlet er øverste forvaltningsorgan, og daglig drift ivaretas av daglig leder Selskapet ledes av et styre og en daglig leder. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og for at det drives i samsvar med selskapets formål og innenfor rammen av lovgivningen og selskapets vedtekter og instrukser fastsatt av aksjonærene gjennom generalforsamlingen. Daglig leder står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, og skal i denne forbindelsen følge retningslinjer og pålegg styret har gitt. Eksempler på AS som Vegårshei er med i: RTA AS (søppelhåndtering) og RTB AS (busstrafikk). RTA må kunne sies å være et eksempel på et politisk eierskap. Selskapet skal utføre en lovpålagt tjeneste på kommunens vegne.

6 RTB må kunne kategoriseres under finansielt eierskap. Det skal ikke dekke en kommunal tjenesteyting. RTB dekker i hovedsak offentlig transport(i motsetning til turbusskjøring, selv om RTB også har dette). Slik sett kan en kanskje si at et selskap som RTB ligger i grenselandet mellom politisk og finansielt eierskap. 4.2 INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) Samarbeid mellom flere kommuner og/eller fylkeskommuner kan organiseres som interkommunalt selskap(iks). Deltakere i IKS kan være kommuner, fylkeskommuner og andre IKS. Interkommunale selskaper er egne rettssubjekter som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for sin andel av selskapets samlede forpliktelser. Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eiernes organ, og deltakerkommunenes eiermyndighet utøves av representantskapet. Deltakerkommunene kan gjennom representantskapet treffe vedtak som binder styret, og det kan omgjøre vedtak som styret har truffet. Lovens bestemmelser medfører at deltakerkommunene har en større innflytelse over styringen av selskapet enn det aksjeloven gir deltakerne i et aksjeselskap. Merknad: Vegårshei er med i Arendal Revisjonsdistrikt IKS (revisjon) og i Aust-Agder Kulturhistoriske senter IKS (Aust-Agder Museet og Aust-Agder Arkivet), og kommunestyret har valgt en annen enn ordfører til å møte i representantskapene. Komiteens vurdering: Prinsipielt bør det, også i de selskaper som er organisert som IKS, være ordfører som møter i representantskapet på linje med å møte i generalforsamlingen i ASselskaper. Mange IKS selskaper kan representere store verdier. Det bør kanskje gjøres unntak for revisjon, da denne virksomheten bør være mest mulig uavhengig av kommunens drift. 4.3 KOMMUNALT FORETAK (KF) Foretaket er en del av kommunen som rettssubjekt, og har ingen økonomisk selvstendighet. Reglene om kommunale foretak tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig organisering av kommunale oppgaver. Organiseringen benyttes som regel når både forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. Organiseringen er i hovedsak tatt i bruk i større kommuner. Eksempler kan være drift av vannverk, drift av kommunal bygningsmasse, vaktmestertjenester eller lignende. De enkelte tjenesteenheter i kommunen bestiller da tjenester av det kommunale foretaket etter behov. Foretaket ledes av et styre og en daglig leder. Lederen har ikke rapporteringsplikt til rådmannen, og er ikke underlagt han/henne, men rådmannen har uttalelsesrett før saker behandles i styret ev. i kommunestyret. Det kommunale budsjettet setter rammene for foretakets virksomhet, og styret er bundet av budsjettet.

7 Merknad: Når lovbestemmelsen blei innført blei det foretatt en vurdering av om Vegårshei kommuneskoger burde drives etter foretaksmodellen. Likeledes vurderte et utvalg som så på kommunens utleievirksomhet av boliger/leiligheter om foretaksmodellen var egnet. Vedrørende kommuneskogene så fant en at dette var for smått til å ha daglig leder utover den ledelse skogbrukssjefen i dag har. Når det gjaldt utleievirksomheten/vedlikeholdet av boligene fant kommunestyret at en fortsatt ønsket dette under teknisk enhet. Komiteens vurdering: Det ansees heller ikke naturlig å organisere verken kommunens bygningsmasse eller kommuneskogen som foretak pr. i dag. 4.4 STIFTELSE En stiftelse er en formuesverdi som stifterne har avsatt for å fremme et nærmere fastsatt formål. Stiftelser anvendes ofte ved virksomhet av ikke-økonomisk karakter, spesielt med et sosialt eller kulturelt formål. Kommuner kan alene eller sammen med andre opprette stiftelser. Stiftelser er egne rettssubjekter, men har ingen eiere ( stiftelsen eier seg selv ). Kommunen har derfor ingen styringsrett over stiftelser, og kan ikke hente ut midler fra stiftelser. Stiftelsen ledes av et eget styre. Aust-Agder Arkivet er et eksempel på en stiftelse som kommunene i Aust-Agder tidlig stiftet og som har hatt ansvar, nettopp for driften av Aust-Agder Arkivet i Arendal. Justis og Politidepartementet har nylig stadfestet Stiftelsestilsynets vedtak om at stiftelsene Aust-Agder Museet (AAM) og Aust-Agder Arkivet (AAA) oppløses. Oppgavene og verdiene skal overføres til Aust-Agder kulturhistoriske senter og drives videre som et IKS. En nyere stiftelse er Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond, som er stiftet med penger kommunene fikk gjennom salg av aksjer i Agder Energi, og som har som formål å støtte kompetansehevende prosjekter i Aust-Agder. En lokal stiftelse hvor kommunen er representert i styret og hvor det årlig over kommunebudsjettet bevilges midler til driften i størrelsesorden kr er: Julius Grasåsens samlinger - Vegårshei Bygdetun Stiftelsesstyret har vurdert å få en nærmere tilknytning til fylkesmuseet i Arendal for å få en større faglig støtte, men har valgt ikke å gjøre det for å kunne stå friere i driften. Det må vel da også kunne sies at dette vil medføre et fortsatt stort behov for frivillig dugnadsarbeid, samt kanskje også et større trykk etter hvert på kommunen for å bidra med mer ressurser til driften. 4.5 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Kommunelovens 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Kommunelovens 27 gjelder bare for samarbeid som ikke er organisert som eget rettssubjekt. Styret for et

8 interkommunalt samarbeid må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men den må begrenses til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Det bør derfor utarbeides vedtekter for et slikt interkommunalt samarbeid. Merknad: Vegårshei samarbeider om et opplæringskontor for lærlinger sammen med fylkeskommunen og andre kommuner etter denne modellen. En har også et samarbeid over fylkesgrensen mot Vest-Agder mellom kommuner og de 2 fylkeskommuner på innkjøp, kalt OPS. De mest verdifulle innkjøpene i dette samarbeidet er: - brann-, skade-, ulykkes- og livsforsikringer, - energi/strøm - matvarer, - kontorutstyr m.v. Det meste av interkommunalt samarbeid for øvrig foregår etter vertskommunemodellen. Det vil si at en kommune har driftsansvaret og budsjettansvaret mot at de øvrige kommuner refunderer utgifter etter en vedtatt samarbeidsmodell. Det er ofte opprettet et rådgivende organ av de deltakende kommuner, et organ som ikke har styringsrett. Eksempler på vertskommunesamarbeid Vegårshei er med i: - Østre Agder brannvesen med Arendal som vertskommune - interkommunal legevakt med Arendal som vertskommune - interkommunalt veterinærsamarbeid (fra 2008) med Åmli som ansvarlig kommune - Kulturskolen Øst i Agder med Tvedestrand som vertskommune - PPT-samarbeid fra 2008, med Risør som vertskommune (Pedagogisk-psykologisk tjenesteyting) - IKT (data) samarbeid fra 2009 med Vegårshei som vertskommune - barnehagekonsulent med Gjerstad som vertskommune - barnevernssamarbeid med Tvedestrand som vertskommune - Friluftsrådet Sør med basis i Arendal. Her er og fylkeskommunen inne Antall deltakende kommuner varierer. Vi har og eksempler på 2-sidig kommunesamarbeid som innenfor jord- og skogbruk (Tvedestrand og Vegårshei), og med jordmortjeneste (Vegårshei Gjerstad). 4.6 ORGANISASJONER/FORENINGER Vegårshei kommune er også medlem i foreninger/organisasjoner gjennom å betale medlemskap. Eks: - Utmarkskommunenes landssammenslutning (USS) - Kommunenes Sentralforbund (KS) - Vegårshei skogeierlag - Vegår grunneierlag - Foreningen Vegårshei Frivilligsentral (har byttet navn fra frivillighetssentral)

9 4.7 SAMARBEIDSLØSNINGER I tillegg til det som er nevnt over, er det opprettet og opprettes det mer eller mindre varige samarbeidsløsninger, hvor kommunen betaler inn en årlig deltakeravgift, eller en avgift for en avgrenset periode. Eksempler på dette siste er: - Agderrådet. Dette rådet kan kalles et politisk lobbyorgan, og et organ som setter fylkesoverskridende saker på den politiske dagsorden. Agderrådet har bl.a. opprettet Sørlandets Europakontor i Brussel. - K14. Et samarbeid mellom 15 innlandskommuner i Agder som søker å ivareta disse kommuners interesser i en større sammenheng. I første rekke interesser som knytter seg til kommunenes inntektsutvikling og næringsutvikling/ bosettingsutvikling. - Østre Agder. Et 7-kommunesamarbeid som tar sikte på å være en pådriver for felles utvikling av næring-/infrastruktur øst i Agder. - Østregionen. Samarbeid mellom de 5 østlige kommunene i fylket. Ordførerrådmannsmøtet i dette organet er også styringsorgan for kulturskolen og for det regionale næringsfondet. Kommuneplanen har formulering om at Vegårshei kommune skal være en pådriver i interkommunalt samarbeid. Utover dette samarbeider kommunene innenfor forskjellige tjenesteområder for å øke kompetanse eller lignende. Eksempler kan være kompetansehevende tiltak innenfor barnehagedrift/ skoleutvikling, tiltakssamarbeid eller lignende. 5. GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER 5.0 Endringer i eierporteføljen i perioden I løpet av de siste 2 årene har kommunen fulgt anbefalingene fra behandlingen av meldingen i 2008, og solgt sine aksjer i RTB AS og Ljøstad Bygg AS. Kommunestyret har i løpet av perioden valgt å gå inn med kapital i 2 nye selskaper, Masis Eiendom AS (juni 2008) og Visit Sørlandet AS (januar 2010). Omtalene av de 2 førstnevnte selskapene er derfor tatt ut av meldingen, mens det er lagt inn ny tekst for de 2 sistnevnte selskapene. 5.1 KLP Kommunal Landspensjonskasse Vedtektsfesta formål: Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser. Eierandel: KLP er et gjensidig eid selskap, der kommunen er både eier og kunde. KLP forvalter de midler kommunen hvert år setter av til framtidige pensjonsforpliktelser, samt står for den tekniske utbetalingen av de oppståtte pensjoner.

10 - de framtidige pensjonsforpliktelsene utgjør nå kr Lærere er her unntatt da de har pensjon i Statens pensjonskasse. - egenkapitalinnskuddet er på kr kommunens pensjonsmidler, som KLP forvalter, er på kr ved årsskiftet Et par ganger har selskapet hatt behov for mer egenkapital, og da har som regel eierkommunene måttet bidra med innbetaling til dette. For tiden forvaltes kommunenes avsatte midler så godt at kommunene ikke behøver å betale inn til selskapets egenkapital. Fra og med 2007 kan kommunene selv velge risikoprofil på forvaltningen av disse midlene. Kommunen har valgt å følge den risikoprofil som de tidligere har fulgt. Nøkkeltall: NØKKELTALL 2008 (K) (K) Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 11,49 0,86 2,05 0,59 1,07 Likviditetsgrad 12,1 22,42 84,32 69,34 Egenkapitalgrad 0,04 0,04 0,04 0,03 Gjeldsgrad 23,35 22,93 26,6 28,45 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Komiteens vurdering: KLP er et veldrevet selskap som forvalter midlene godt. Selskapets fokus på samfunnsansvar og etikk er positivt. Eierskapet og kundeforholdet i KLP bør opprettholdes. Nøkkeltallene er oppdatert. KLP er organisert som et konsern, med mange datterselskaper, og i 2009 overtok KLP Kommunekreditt. KLP Kommunekreditts mål er å være en ledende finanspartner for offentlig sektor. I tillegg til å være kommunens pensjonsleverandør, tilbyr KLP nå også forsikrings- og banktjenester til ansatte i kommunene. Ordfører har de to siste årene representert eierne fra Aust-Agder i selskapets generalforsamling. 5.2 DURAPART AS Vedtektsfesta formål: DURAPART A/S har til formål å drive fabrikasjon, omsetning og annen virksomhet som kan øke muligheten for sysselsetting av yrkeshemmede og mindre arbeidsføre, - fortrinnsvis fra Aust-Agder fylke. Eierandel: Vegårshei kommune 0,49 %. Arendal kommune er flertallsaksjonær med 56,11 % av aksjene, og har således full styring etter aksjelovens bestemmelser. Aksjekapital:

11 Samlet kr Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad -0,11 2,55 5,7 0,76 2,93 Likviditetsgrad 1,45 1,98 2,07 3,06 2,49 Egenkapitalgrad 0,4 0,44 0,66 0,54 0,39 Gjeldsgrad 1,48 1,26 0,51 0,85 1,53 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK DURAPART er en arbeidsmarkedsbedrift (tidligere kalt vernet bedrift) med hovedanlegg på Krøgenes ved Arendal, og med filial ved Akland på Risør. Bedriften gir tilbud om arbeidstrening for grupper av arbeidstakere som ellers har vansker med å få seg jobb på ordinær måte. Det kan være personer med fysisk eller psykisk funksjonshemming, flyktninger, langtids sosialhjelpsmottakere eller mennesker på attføring. I den grad kommunen benytter seg av det tilbudet bedriften gir, for eksempel gjennom flyktningtjenesten eller sosialkontor(nav), må kommunen betale en egenandel for tilbudet. Kommunens deltakelse i selskapet er rent politisk, og var i sin tid et kommunalt bidrag for å få et slikt arbeidstreningstilbud opp og stå. Det utdeles ikke utbytte fra selskapet. Det kan heller ikke gjøres noen form for kapitaluttak til eierne. Komiteens vurdering: Kommunen bør beholde sitt eierskap i bedriften. Det må være en løpende diskusjon omkring kommunenes bidrag for å benytte seg av tilbudet. Bidragsbeløpet må kunne justeres ikke bare opp, men også ned når/hvis bedriften går med et større overskudd. Nøkkeltall er oppdatert. Daglig leder, Bjørn Paulsen, har kommentert at komiteens vurdering vedr. kommunens bidrag er upresis/feil. Kommunestyret bør ved neste gjennomgang endre merknadene knyttet til kommunal egenbetaling. Tilsvarende gjelder for Lisand Industrier. Durapart svært opptatt av kvalitet i alle ledd, selskapet har flere ISO-sertifiseringer og har også blitt tildelt europeisk kvalitetsmerke innen rehabilitering. 5.3 Lisand Industrier AS Vedtektsfesta formål: Selskapets formål er å være et kompetansesenter for arbeidsmarkedstiltak, primært for mennesker med psykisk utviklingshemming hjemmehørende i kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Selskapet skal i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten drive arbeidstilbudet Lisand Industrier AS i Tvedestrand. I tillegg skal selskapet i sammen med arbeidsmarkedsetaten bidra til etablering av arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommuner bistå slike arbeidsplasser gjennom regelmessig oppfølging. Eierandel:

12 Vegårshei 25 %. Kommunene Tvedestrand, Risør og Gjerstad eier de resterende 75 %, med like deler. Aksjekapital: Samlet kr Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 3,42 2,83 3,59 5,73 2,38 Likviditetsgrad 1,24 1,15 0,96 2,38 1,61 Egenkapitalgrad 0,54 0,5 0,52 0,53 0,46 Gjeldsgrad 0,86 0,99 0,92 0,88 1,16 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Lisand Industrier har tilhold på Bergsmyr i Tvedestrand. Selskapet er en bedrift med varig tilrettelagte arbeidsplasser, på linje med Durapart AS, men har i utgangspunktet en annen klientgruppe som målsetting. Bedriften ble første rekke etablert for at de deltakende kommuner kunne ha et dagtilbud til psykisk utviklingshemmede som kommunene hadde ansvar for. I øyeblikket arbeides det med å tilpasse vedtektene til aksjeloven, og å se på formål etc.. Ordførere og rådmenn i eierkommunene er enige om forslag til nye vedtekter som formelt skal behandles i generalforsamling i juni -08. Selskapet har ikke økonomisk utbytte som mål. Eventuelt overskudd skal brukes til å fremme selskapets formål. Det utdeles ikke utbytte fra selskapet. Det kan ikke gjøres noen form for kapitaluttak til eierne. Komiteens vurdering: Hovedmålet må fortsatt være å gi et godt dagtilbud til psykisk utviklingshemmede og ev. andre som kommunene må sies å ha et ansvar for å få inn på et arbeidsmarked. Kommunen må ha et tilbud til den arbeidstakergruppen som denne bedriften opprinnelig blei etablert for, men en er likevel usikker på om opprettholdelse av dette eierskapet vil være det riktige tiltak i denne sammenheng i framtida. Som for Durapart, bør størrelsen på kommunal egenbetaling hele tiden være under vurdering. Nøkkeltallene er oppdatert. På generalforsamlingen i juni 2008 ble vedtektene etter en lengre prosess med eierkommunene endret på flere punkter, bl.a. ble formålet for selskapet presisert og endret. Formålet er nå angitt slik: Selskapets formål er å være et kompetansesenter for arbeidsmarkedstiltak, primært for mennesker med psykisk utviklingshemming, men kan også gi et tilbud til andre mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Kompetansesenteret skal primært gi tilbud til personer som er hjemmehørende i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Dette må endres i formålsbeskrivelsen ved en fullstendig gjennomgang av meldingen.

13 Som for Durapart AS bør kommunestyret ved neste gjennomgang endre merknadene knyttet til kommunal egenbetaling. På oppdrag fra kontrollutvalget har Arendal Revisjonsdistrikt i 2009 gjennomført selskapskontroll i selskapet. Kontrollutvalget ba gjennom sin behandling av rapporten om kommunens tilbakemelding når anbefalingene om tiltak angitt i rapportens pkt. 6.3 er behandlet/gjennomført. Kontrollutvalget viser for øvrig til kommunens eierskapsmelding med hensyn til åpenhet rundt styreverv og godtgjørelse og forutsetter at dette følges opp. Rapporten bør snarest følges opp med en forberedt sak til kommunestyret. NAV Aust-Agder har gjennom brav datert presisert at ansatte i NAV, pga. habilitetsvurderinger, ikke kan velges til styret eller møte i generalforsamling for selskapet. Dette er hjemlet i avtale mellom NAV og Lisand Industrier AS. NAV leder Trond Fjell har en gang møtt med fullmakt på generalforsamlingen, og vi må derfor sørge for at dette ikke gjentas. Et av styremedlemmene ansatt i NAV Risør, Nav anmoder derfor om at det blir valgt nytt styremedlem i hennes sted. Styremedlem: Tone Barbro Loftesnes (på valg 2010) Varamedlem: Kjell Wedø (på valg 2010) 5.4 Aust-Agder Næringsselskap AS Vedtektsfesta formål: Selskapets formål er å fremme industrireising og annen næringsvirksomhet med sikte på å gi varige og lønnsomme arbeidsplasser under henvisning til den til enhver tid gjeldende fylkesplan for Aust- Agder. Næringsselskapets virksomhet konsentreres til tegning av aksjekapital i eiendoms- og driftsselskap samt bygging av næringsbygg for utleie og /eller salg. Næringsselskapet kan også delta i andre selskaper hvor eierrettigheten til kapitalinnskuddet opprettholdes. Næringsselskapet skal fungere som et investeringsselskap. Næringsselskapet kan arrangere fagseminarer og studiereiser. Selskapets virksomhet tar ikke sikte på å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til å fremme selskapets formål. Eierandel: Vegårshei 0,49 % (balanseført i kommuneregnskapet med kr ) Aksjekapital: Samlet kr Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 20,39 81,44 26,8 24,91 Likviditetsgrad 2,14 6,24 6,03 14,06 4,38 Egenkapitalgrad 0,86 0,92 0,93 0,98 0,93 Gjeldsgrad 0,16 0,08 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Næringsselskapet er et fylkeskommunalt styrt selskap opprettet med midler fra konsesjonskraft. Kommunene gikk i sin tid også inn med aksjekapital sammen med en del større private banker og bedrifter. Selskapet skal i første rekke å bidra til

14 medfinansiering av næringsvirksomhet med sikte på å gi varige og lønnsomme arbeidsplasser. Selskapet har ikke økonomisk utbytte som mål. Eventuelt overskudd skal brukes til å fremme selskapets formål. Selskapet kan investere i de fleste typer virksomheter og bransjer. Forutsetningen er at pengene er med på å sikre eller skape arbeidsplasser, at selskapene det investeres i har en reell mulighet for utvikling, og at det gir positive ringvirkninger for regionen. Selskapet investerer ikke i forsikring, finansiering, rederivirksomhet, olje- og gassutvinning, offentlig forvaltning eller ordinær handelsksomhet. I Vegårshei har selskapet, sammen med kommunen og leietaker, vært med å reise en del utleiebygg til næringsformål. Eks. Ubergsmoen Industribygg AS, Engene Næringsbygg, Vegårshei Trevare og Byggsenterbygget. I tillegg til å være aksjonær i næringsbygg er selskapet også medeier i Vegårshei ski- og aktivitetssenter AS. Komiteens vurdering: Selskapet har hatt og vil fortsatt ha vesentlig betydning for å få i gang næringsvirksomhet i kommunen. Det er ingen grunn til å trekke seg ut av selskapet. Eierskapet bør opprettholdes og virksomheten bør videreføres slik det nå drives. Nøkkeltallene er oppdatert. Siden eiermeldingen ble behandlet i 2008 har Næringsselskapet gått inn med aksjekapital i ett nytt selskap på Vegårshei: Masis Eiendom AS. 5.5 Vegårshei ski og aktivitetssenter AS Vedtektsfesta formål: Selskapets formål er å eie og drive, eventuelt leie ut, skianlegg og andre aktivitetsanlegg på helårsbasis, så vel for konkurranseformål som for turisme. Eierandel: Vegårshei kommune 35,55 %. Vegårshei idrettslag og Aust-Agder Næringsselskap eier hhv 29,24 % hver, samt Rogaland Skikrets 5,97 %. Aksjekapital: Samlet kr (kommunens andel er balanseført i kommuneregnskapet med kr ). Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad -0,15-9,76 0,76-5,88-10,32 Likviditetsgrad 0,43 0,32 0,99 0,5 1,12 Egenkapitalgrad 0,51 0,41 0,6 0,79 0,81 Gjeldsgrad 0,95 1,42 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK

15 VSA er en videreføring av det som i sin tid het Vegårshei skisenter. Etter hvert fikk selskapet en AS form for bl.a. å kunne få inn midler fra Aust-Agder Næringsselskap til videre utbygging. Idrettslagets tilskudd til aksjekapitalen besto i hovedsak av klubbhuset Fjellheim og skianleggene. Virksomheten består i dag av drift av Fjellheim og tilhørende skianlegg (alpinløyper og hoppanlegg), samt å utvikle disse videre. Anleggene er i dag dessuten fylkesanlegg for langrenn og hopp, og har et skiskytteranlegg som kan utvikles videre. Kommunen bidrar årlig med et driftstilskudd til selskapet, nå kr I forbindelse med NM på ski i 1994 blei det også inngått avtaler mellom kommunen på den ene side og med grunneierne på den annen side om årlig betaling for å la skiløypene gå over deres eiendommer. Dette årlige kommunale tilskuddet reguleres etter prisindeks og utgjør i øyeblikket ca. kr Komiteens vurdering: Selskapet er et svært viktig element i kommunens samlede tilbud til kommunens innbyggere, spesielt barn og unge. VSA har en viktig rolle for regionen, og tilbudet ansees som et viktig moment når det gjelder positiv markedsføring av kommunen. Komiteen ser det svært viktig at driften og utbyggingen av selskapet videreføres, og helst styrkes. Nøkkeltallene er oppdatert. Etter mange år som daglig leder sluttet Knut Sunde i Aud T. Vegerstøl ble ansatt som hans etterfølger. I løpet de 2 siste årene har daglig leder og styreleder deltatt på 2 møter med formannskapet. Ordfører har i tillegg møtt styreleder og daglig leder sammen med fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder i fylkestinget. Selskapet tilpasser driften til de økonomiske realitetene. Det er utfordrende og krevende å holde utstyr og løypenett på et akseptabelt nivå. Inntektene fra bakken, bidrar i stort monn til å finansiere driften av anleggene for øvrig. Fylkeskommunen er ved gjentatte anledninger blitt oppfordret til å bidra med større årlige tilskudd til fylkesanleggene. Oppfordringen er hittil ikke fulgt opp, dessverre! Styreleder: Per Heimdal (på valg 2010) Varamedlem: Kjetil Saga (på valg 2010) 5.6 Risør- og Tvedestrandsregionens avfallsselskap AS (RTA AS) Vedtektsfesta formål: Selskapets formål er å ivareta kommunens totale renovasjonsbehov, samt å anlegge og drive felles interkommunale mottak og behandlingsanlegg. Selskapet skal drive informasjon, koordinering, rådgivning, saksbehandling og tilrettelegging av forhold vedrørende avfallsbehandling, samt innkreving av avgift. Selskapet kan også utføre slike tjenester utenfor sitt geografiske ansvarsområde. Selskapet avgjør til enhver tid hvilke avfallsfraksjoner som kan mottas ved anleggene og fastsetter vilkår for mottaket i samsvar med gitte konsesjoner. Selskapet skal engasjere seg i generell heving av miljøarbeidet i regionen. Selskapet kan være deltaker i andre selskaper relatert til avfallsbehandling. Eierandel: Vegårshei kommune 10,80 %, Risør kommune 40,50 %, Tvedestrand kommune 34 %

16 Og Gjerstad kommune 14,70 % Aksjekapital: Samlet kr , hvorav Vegårsheis andel er kr Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 9,04 4,04 8,39 6,04 8,03 Likviditetsgrad 2,48 0,61 2,91 3,06 3,15 Egenkapitalgrad 0,29 0,22 0,2 0,14 0,17 Gjeldsgrad 2,4 3,45 4,11 5,5 4,26 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK RTA AS har kontor og avfallsplass på Hestemyr i Risør. Selskapet ble stiftet i forbindelse med økte forskriftkrav til kommunene om behandling av forbruksavfall. De gamle kommunale fyllplassene for søppel er nedlagt. Selskapets styre og generalforsamling har nettopp vedtatt å bli aksjonær i det framtidige regionale forbrenningsanlegget som er lokalisert i Kristiansand. Komiteen vurderinger: Det er ikke mulig for Vegårshei kommune å håndtere avfall aleine slik krav og forskrifter for avfallshåndtering nå er utformet. På sikt vil det ikke være verken utenkelig eller umulig - at RTA AS vil bli en del av et større avfallsselskap i Agderregionen. Dette ansees neppe å innebære større problemer for Vegårshei kommune. Hovedfokus må være at tjenestene kan utføres hensiktsmessig, til beste for både kundene og kommunen. Nøkkeltallene er oppdatert. Ordfører og varaordfører deltok på 2 dagers eierseminar for RTA høsten Vedtektene er noe endret i perioden, etter bl.a. innspill fra Vegårshei kommune. Styret vurderer i tillegg å etablere valgkomité som forberedelse til valgene som skal foretas på generalforsamlingene. RTA overtok i 2009 faktureringen for tjenestene fra kommunene. Selskapet gikk i 2009 inn på eiersiden i Returkraft AS med en eierandel på 8,1%. Saken ble behandlet i kommunestyret på Vegårshei, forut for behandling i ekstraordinær generalforsamling. RTA står foran store investeringer, og for å sikre rimeligere lånebetingelser har selskapet bedt eierkommunene om å stille kommunal lånegaranti på totalt inntil 30 millioner. Saken behandles i eierkommunen i løpet av våren På oppdrag fra kontrollutvalget har Arendal Revisjonsdistrikt i 2009 gjennomført selskapskontroll i selskapet. Kontrollutvalget ba gjennom sin behandling av rapporten om kommunens tilbakemelding når anbefalingene om tiltak angitt i rapportens pkt. 6.3 er behandlet/gjennomført. Kontrollutvalget viser for øvrig til kommunens eierskapsmelding med hensyn til åpenhet rundt styreverv og godtgjørelse og forutsetter at dette følges opp. Rapporten bør snarest følges opp med en forberedt sak til kommunestyret. Styremedlem: Else M. Munthe Skjellum (på valg 2010)

17 Varamedlem: Nina M. Holte (på valg 2010) 5.7 Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond Vedtektsfesta formål: Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til utvikling av et universitet i landsdelen. Med kompetanse menes evnen til å utvikle kunnskap og forståelse samt å anvende dette til nyttige formål. Stiftelsen kan selv iverksette tiltak og/eller gi støtte til institusjoner og andre. Med institusjon menes offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og private foretak. De som etter begrunnet prosjektsøknad mottar støtte, må utvikle kunnskap og kompetanse på høyere nivå til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen. Støtte kan gis til målrettede tiltak, men ikke til en institusjons ordinære drift. Andel innskytere i stiftelsen: Stiftelsen ble opprettet 8. september Bak stiftelsen sto da 14 av fylkets 15 kommuner. Fra 2007 er også Vegårshei kommune med. Stiftelseskapital: Samlet innskutt kapital er Vegårshei kommune har skutt inn kr Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 95,75 53,83 Likviditetsgrad 19,32 18,83 21,95 29,58 101,4 Egenkapitalgrad 0,95 0,95 0,95 0,97 0,99 Gjeldsgrad 0,05 0,06 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Grunnkapitalen forvaltes profesjonelt, og både offentlige og private organisasjoner kan søke kompetansemidler av fondets årlige avkastning. Tildeling foregår etter søknad, 2 ganger pr. år. Det er årlig betalt ut mellom 7 og 9 millioner i tilskudd fra fondet. Det er Aust-Agder Fylkeskommune som administrerer fondet på vegne av eierne. Komiteens vurdering: Kommunen bør bidra til å synliggjøre fondet og dets muligheter ovenfor kommunens ledergruppe og bedrifter på Vegårshei. Nøkkeltallene er oppdatert. Pga. finanskrisen og svikt i avkastningen, ble det ikke delt ut midler fra fondet i Stiftelsestilsynet følger opp virksomheten, og etter henstilling fra tilsynet, ble vedtektene endret noe på rådsforsamlingen i juni Dette for å møte formelle krav i stiftelsesloven.

18 5.8 Ubergsmoen Industribygg AS Vedtektsfesta formål: Selskapets formål er bygging og utleie av næringsbygg og annen virksomheter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med liknende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Eierandel: Vegårshei kommune 27,78 %. Aust-Agder Næringsselskap eier tilsvarende. Øvrige aksjer eies av Nansen Produkter AS. Aksjekapital: Samlet kr (kommunens andel er bokført i kommuneregnskapet med kr ) Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 35,34 23,89 54,62 54,76 50,88 Likviditetsgrad 2,02 4,63 0,81 0,29 0,5 Egenkapitalgrad 0,57 0,55 0,52 0,47 0,42 Gjeldsgrad 0,74 0,83 0,91 1,13 1,4 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Ubergsmoen Industribygg er lokalisert i Fidalen på Ubergsmoen. Lokalene leies i sin helhet ut til leietaker Nansen Produkter AS, som benytter lokalene til produksjons- og lagerlokaler. Komiteens vurdering: Kommunen bør selge seg ut av selskapet når forholdene ligger til rette for det. Det stilles spørsmål og bør vurderes - om Ubergsmoen Industribygg og Våje Industribygg bør sammenføyes/fusjoneres. Nøkkeltallene er oppdatert. Vedtektene er ikke revidert siden Det er sendt inn forslag til styre med tanke på å gjennomgå vedtektene. Vedtektene er uklare når det gjelder valg og varamedlemmer. Det fremgår ikke av vedtektene at det skal velges vara (og dermed er heller ikke rekke eller personlige vara nevnt). Det må også vurderes andre innspill fremkomet gjennom eierskapsmeldingen, bl.a. innkalling og utsendelse av sakspapirer til generalforsamling. Dette må følges opp videre. Opplysningene i Brønnøysundregisteret, om varamedlemmer til styret, er ikke oppdatert siden Det er viktig at dette oppdateres. Styremedlemmer: Oddgeir Nord-Varhaug og Ragnhild Aabøe (på valg i 2010) Varamedlemmer: Per Arnt Nes og Klara Sunde (på valg i 2010)

19 5.9 Våje Industribygg AS Vedtektsfesta formål: Selskapets virksomhet er utleie av fast eiendom samt en hver virksomhet i tilknytning til dette. Eierandel: Vegårshei kommune 31,12 %. Øvrige aksjer eies av Vegårshei Sparebank og Nansen Produkter AS. Aksjekapital: Samlet kr , herav Vegårshei kommune kr Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 63,24 50,92 43,19 41,45 18,8 Likviditetsgrad 0,69 0,53 1,42 4,32 16,28 Egenkapitalgrad 0,2 0,19 0,2 0,33 0,31 Gjeldsgrad 4 4,35 4,12 2 2,27 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Dette er en del av bygningsmassen som Nansen Produkter AS er leietaker i. Selskapet eier bygninger på den gamle Våje saga, samt nytt bygg i Fidalen. Komiteens vurdering: Som for Ubergsmoen Industribygg AS, mener komiteen at det bør være kommunens mål å selge seg ut av selskapet når forholdene ligger til rette for det. Det stilles spørsmål og bør vurderes - om Våje Industribygg og Ubergsmoen Industribygg bør sammenføyes/fusjoneres. Nøkkeltallene er oppdatert. Jmf. vedtektene velges styrets medlemmer for et år av gangen. Det bør vurderes å utvide valgperioden for styremedlemmer i tråd med aksjelovens bestemmelser som angir valgperioder på 2 år. Det er sendt inn forslag til styre med tanke på å gjennomgå vedtektene. Vedtektene er uklare når det gjelder valg og varamedlemmer, og det må også vurderes andre innspill fremkomet gjennom eierskapsmeldingen, bl.a. innkalling og utsendelse av sakspapirer til generalforsamling. Dette må følges opp videre. Styremedlem: Birger Loftesnes Bakken (på valg i 2010) Varamedlem: Knut Aas (på valg i 2010) 5.10 Masis Eiendom AS Vedtektsfesta formål: Selskapets formål er bygging og utleie av næringsbygg. Eierandel: Vegårshei kommune 33,33 %, øvrige aksjer eies av Aust-Agder Næringsselskap med 33,33 % og Hovhannes Bayadjan med 33,33 %.

20 Aksjekapital: Samlet kr Nøkkeltall: NØKKELTALL 2008 Sum inntekter 0 Egenkapital 901 Driftsresultat -8 Resultat før skatt -3 Resultatgrad Likviditetsgrad 157,8 Egenkapitalgrad 0,99 Gjeldsgrad 0,01 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Selskapet ble etablert etter utarbeidelsen av eierskapsmeldingen i 2008, og all informasjon er derfor lagt inn nå. Selskapet har oppført næringsbygg på Myrvang. Bygget leies ut til Masis Design AS v/ Hovhannes Bayadjan. Styret består av 3 medlemmer, samt 2 varamedlemmer i rekke. Ebba Laabakk leder styret. Styremedlem: Gunnar Raudsandmoen (på valg i 2010) Varamedlem: Arild Flaten (på valg i 2010) 5.11 Agder Energi AS Vedtektsfesta formål: Utnytte, produsere, distribuere og omsette energi. Bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning. Utnytte beslektede og lønnsomme forretningsmuligheter innen energi, kommunikasjon og infrastruktur. Eierandel: Vegårshei kommune 0,81 % (bokført i regnskapet med kr ) Aksjekapital: Samlet kr Nøkkeltall: NØKKELTALL 2008 (K) (K) (K) Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 23,59-316,28 25,81-153,97 33,05 Likviditetsgrad 0,54 0,66 0,47 0,46 0,42 Egenkapitalgrad 0,2 0,22 0,27 0,26 0,27 Gjeldsgrad 4,12 3,46 2,74 2,82 2,73 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Verdien av selskapet er langt høyere enn det kommunens balanseførte verdi viser. En nylig gjennomført verdiberegning utført av Pareto synliggjør nå en verdiberegning på nærmere 22, 5 milliarder kr.

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Planperiode 2013-2016 Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS Oarje-Finnmãrkku dárkkistanlávdegotte čállingoddi SGO Arkivkode: 4/1 01 Journalnr.: 2012/11047-1

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08. Saksbehandler: Eierskap EVA senteret

Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08. Saksbehandler: Eierskap EVA senteret Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08 Saksbehandler: Eierskap EVA senteret Kjell A Kristiansen Innledning EVA-senteret gir hvert år råd og arrangerer kurs for svært mange

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2009 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2009 1. Innledning Kontrollutvalget skal årlig legge fram rapport for bystyret om virksomheten. Kontrollutvalget

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 0900-0930 Møtested: Kommunehuset, Rådstaua Til stede Forfall Fra adm. Fra revisjonen Sekretær

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune.

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune. Sparebankforeningen 20.08.2015 VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 Valnesfjord Flerbrukshall BA Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 1 Selskapsform Valnesfjord Flerbrukshall BA er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. 2 Formål

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 36/08 TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE

Detaljer