EIERSKAPSMELDING. Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKAPSMELDING. Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende"

Transkript

1 EIERSKAPSMELDING Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende EIERSKAPSUTVALGET JANUAR - MAI 2008 BEHANDLET I KOMMUNESTYRET MAI 2008 OPPDATERT, MED PÅFØLGENDE POLITISK BEHANDLING MARS 2010

2 1. INNLEDNING 2. HVORFOR EIERSKAPSMELDING 3. KOMMUNENS REALVERDIER 4. ULIKE LØSNINGER FOR KOMMUNALE EIERSKAPSFORMER 4.1 AKSJESELSKAPER (AS) 4.2 INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) 4.3 KOMMUNALT FORETAK (KF) 4.4 STIFTELSE 4.5 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 4.6 ORGANISASJONER/FORENINGER 4.7 SAMARBEIDSLØSNINGER 5. GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER 5.0 Endringer i perioden nytt punkt, lagt til ved rullering i KLP Kommunal landspensjonkasse 5.2 Durapart AS 5.3 Lisand Industrier AS 5.4 Aust-Agder Næringsselskap AS 5.5 Vegårshei ski og aktivitetssenter AS 5.6 Risør- og Tvedestrandsregionens avfallsselskap AS (RTA) 5.7 Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond 5.8 Ubergsmoen Industribygg AS 5.9 Våje Industribygg AS 5.10 Masis eiendom AS 5.11 Agder Energi AS 5.12 Visit Sørlandet AS 5.13 AT SKOG BA 5.14 A/L Biblioteksentralen 5.15 Arendal Revisjonsdistrikt IKS 5.16 Aust-Agder Kulturhistoriske senter IKS (AAKS) 6. BYGNINGER EIENDOMMER ANLEGG OG TOMTER 6.1 Kommuneskogene 6.2 Annet areal + veger 6.3 Kommunal bygningsmasse. 6.4 Maskin/eiendom pumpestasjoner 7. STYREREPRESENTASJON 8. EVENTUELT MEDLEMSKAP I KS-EIERFORUM 9. Vurdering av KS Eierforum sin anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 10. KOMITEENS FORSLAG TIL VEDTAK 11. SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET Vedlegg: oversikt kommunalt eide eiendommer og veger, KS Anbefalinger (pr. feb. 2010)

3 EIERSKAPSMELDING VEGÅRSHEI KOMMUNE 1. INNLEDNING Kommunestyret vedtok følgende den : 1. Vegårshei kommunestyre nedsetter et utvalg som gis i oppgave å utarbeide Eierskapsmelding for Vegårshei kommune. 2. Kommunestyrets komité 3, med tillegg av ordføreren utgjør denne komiteen. 3. Komiteen bes også vurdere evnt. deltakelse i KS Eierforum. 4. Utvalget legger frem sin innstilling for kommunestyret innen utgangen av mars. 5. Rådmannen utpeker sekretær for utvalget. Komiteen har bestått av: Lars Simonstad - leder, Maya Twedt Berli, May-Lill Remme Myre, Trond Saga og Fauzia Hashi. I tillegg har 1.vara for Arbeiderpartiet, Tore Hanssen, møtt i komiteens møter. Rådmann Per Fossing har vært utvalgets sekretær. Komiteen har hatt 4 møter. (P.g.a. sekretærens øvrige gjøremål har det ikke vært mulig å få meldingen ferdig til tidspunkt som opprinnelig forutsatt). Tilføyd ved rullering i 2010: Kommunestyret behandlet meldingen i mai Som en oppfølging etter kommunestyrets behandling i 2008 ble meldingen sendt ut til alle selskaper der kommunen hadde eierinteresser, samt sendt til orientering til alle kommunene i Agder (kommunene er våre medeiere ). I august 2008 sendte kommunen ut oppfordring til selskapene om å sende styremedlemmer på 2-dages styrekurs, i regi av KS Agder. Kurset var spesielt tilrettelagt for styremedlemmer i offentlig eide selskaper. Flere av selskapene benyttet seg av tilbudet, mens andre gav tilbakemelding om at de allerede hadde styrekurs på gang. I februar 2009 sendte kommunen ut brev til selskapene med en anbefaling til styrene om å vurdere momenter fremkommet gjennom kommunes behandling av eierskapsmeldingen, i dette lå også innspill om forslag om endring av relevante punkter i vedtektene. Noen av selskapene fulgte oppfordringen, og gav også konkret tilbakemelding til kommunen mht. de ulike innspillene. Eierskapsmeldingen ble, pga. vakanser i administrasjonen ikke oppdatert i Ved en gjennomgang i februar/mars 2010 er det lagt inn oppdaterte nøkkeltall for de ulike selskapene, gjennom en mindre rullering. Nøkkeltallene er i sin helhet nå hentet ut fra Ravninfo.no som er en tjeneste kommunen nå abonnerer på. I tillegg er aktuelle momenter for det enkelte selskap kommentert i et nytt punkt under den opprinnelige teksten. Det er ikke foretatt noen endringer i meldingens kap. 2 kap Med unntak tilføyelse av nye selskaper, samt sletting av selskaper kommunen har solgt seg ut av, er opprinnelig tekst og komiteens vurderinger knyttet til de ulike selskapene, i kapittel 5, ikke endret, men det er lagt inn kommentarer og merknader der det har vært aktuelt. Endringer i lovverk, samt oppdaterte anbefalinger fra KS eierforum er kommentert i den grad det er ansett som relevant i sakens anledning. Oppdatert melding legges frem for kommunestyret i mars Det legges til grunn at kommunestyret tidlig i neste periode foretar en større gjennomgang av meldingen.

4 2. HVORFOR EIERSKAPSMELDING I den siste tiden har det vært mye fokus på kommunene som eiere og forvaltere av samfunnets verdier. Negativ oppmerksomhet omkring mislighold og korrupsjonssaker har bl.a. medvirket til at flere nå blir mer bevisst på dette. I et hefte utgitt av KS i februar Styring og eierskap i kommunalt eide selskaper - er det anført: Eierskap medfører at de folkevalgte må påta seg en annen rolle enn det som tradisjonelt har vært oppfattet som politikernes rolle. Hovedtyngden av selskapene utfører oppgaver og gir tjenester innbyggerne er helt avhengige av. Dette stiller store krav til samfunnsansvar, både hos selskapene og hos eierne. Bevissthet om riktig eierskap og styring av og i selskapene vil i seg selv kunne være et viktig bidrag til kommunesektorens omdømme. Komiteen slutter seg til disse synspunkter. Selskaper er opprettet og lever i stor grad sitt eget liv på utsiden av den kommunale hverdagen. Det vedtektsfesta formålet skal styre virksomheten, men har det bestemte formålet den samme viktigheten i dag som da selskapet ble opprettet? Mange kommunestyrepolitikere vet heller ikke hva eller hvilke verdier - kommunen faktisk eier. Det gir grunn til refleksjon omkring hva vi eier hvorfor vi eier hvordan vi eier? Forhold til kommuneplanen og overordna føringer Temaet eierskap er ikke direkte berørt i Kommuneplanen , men under de overordnede mål i planen er følgende nevnt: Samfunn - Flere arbeidsplasser og videreutvikling av næringslivet Bruker - God informasjon Økonomi - Sikre god økonomistyring - Forvalte kommunale eiendeler i et langsiktig perspektiv. Formålet informasjon er og nedfelt i kommunelovens 4, som sier: Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning. Komiteen mener at flere av målene i kommuneplanen direkte kan knyttes til viktigheten av å utarbeide en eierskapsmelding, og for å kunne forvalte eiendelene i et langsiktig perspektiv er det viktig med en eierskapsmelding. Under kap.5.12 Næringsliv i kommuneplanen er det og nedfelt en strategi om at kommunen skal samarbeide tett med bedriftene og kommunene i regionen om næringsutvikling. Samarbeid skjer bl.a. gjennom eierskap/deleierskap. 3. KOMMUNENS REALVERDIER Kommunens realverdier kan grovt deles inn i 3 kategorier: - Eierskap i bedrifter - Bygninger, eiendommer, anlegg og tomter - Infrastruktur innen vann og avløp Komiteen vil berøre alle disse 3 kategoriene.

5 4. ULIKE LØSNINGER FOR KOMMUNALE EIERSKAPSFORMER Noen kommuner som har utarbeidet eierskapsmeldinger skiller mellom: - Finansielt eierskap - Politisk eierskap/samfunnsmessig Vegårshei kommune har i all hovedsak lagt til grunn politisk eierskap i de selskapene de er involvert i. Selskapene genererer i liten grad økonomisk utbytte til kommunen (med unntak av Agder Energi). Valg av eierskapsform, har i noen grad ofte sammenheng med hvilken type eierskap en definerer det konkrete selskap under. I det følgende er kort skissert opp forskjellige eierskapsformer. 4.1 AKSJESELSKAPER (AS) Begrenset ansvar for deltakerne Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt og kan ha en eller flere eiere. Denne selskapsformen kan derfor være tjenlig dersom en ønsker å ha ulike grupper av eiere eller legge til rette for at flere, både fysiske og juridiske personer, kan være eiere. Et aksjeselskap skal ha en minste aksjekapital på kroner, og må til enhver tid ha en forsvarlig egenkapital. Et særtrekk ved aksjeselskapsformen er at deltakerne ikke er ansvarlig for selskapets forpliktelser, med mindre dette er særskilt avtalt. På den annen side rår ikke eierne fritt over selskapets inntekter og formue. Ønsker aksjeeierne å trekke midler ut av selskapet, må dette skje etter nærmere regler i aksjeloven for utdeling av utbytte, nedsetting av aksjekapitalen eller oppløsning av selskapet. Eierforholdene i et aksjeselskap kan endres ved kjøp og salg av aksjer, eller ved forhøyelse av aksjekapitalen. Eierskapet utøves gjennom generalforsamlingen Gjennom generalforsamlingen kan eierne gjennom vedtekter, instrukser og andre generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leders ledelse av selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styret. Komiteens vurdering: Vegårshei kommunestyre har i prinsippet vedtatt at ordføreren bør representere kommunen på generalforsamlingen i selskaper der kommunen er aksjonær. Dette bør opprettholdes. Styret samlet er øverste forvaltningsorgan, og daglig drift ivaretas av daglig leder Selskapet ledes av et styre og en daglig leder. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og for at det drives i samsvar med selskapets formål og innenfor rammen av lovgivningen og selskapets vedtekter og instrukser fastsatt av aksjonærene gjennom generalforsamlingen. Daglig leder står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, og skal i denne forbindelsen følge retningslinjer og pålegg styret har gitt. Eksempler på AS som Vegårshei er med i: RTA AS (søppelhåndtering) og RTB AS (busstrafikk). RTA må kunne sies å være et eksempel på et politisk eierskap. Selskapet skal utføre en lovpålagt tjeneste på kommunens vegne.

6 RTB må kunne kategoriseres under finansielt eierskap. Det skal ikke dekke en kommunal tjenesteyting. RTB dekker i hovedsak offentlig transport(i motsetning til turbusskjøring, selv om RTB også har dette). Slik sett kan en kanskje si at et selskap som RTB ligger i grenselandet mellom politisk og finansielt eierskap. 4.2 INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) Samarbeid mellom flere kommuner og/eller fylkeskommuner kan organiseres som interkommunalt selskap(iks). Deltakere i IKS kan være kommuner, fylkeskommuner og andre IKS. Interkommunale selskaper er egne rettssubjekter som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for sin andel av selskapets samlede forpliktelser. Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eiernes organ, og deltakerkommunenes eiermyndighet utøves av representantskapet. Deltakerkommunene kan gjennom representantskapet treffe vedtak som binder styret, og det kan omgjøre vedtak som styret har truffet. Lovens bestemmelser medfører at deltakerkommunene har en større innflytelse over styringen av selskapet enn det aksjeloven gir deltakerne i et aksjeselskap. Merknad: Vegårshei er med i Arendal Revisjonsdistrikt IKS (revisjon) og i Aust-Agder Kulturhistoriske senter IKS (Aust-Agder Museet og Aust-Agder Arkivet), og kommunestyret har valgt en annen enn ordfører til å møte i representantskapene. Komiteens vurdering: Prinsipielt bør det, også i de selskaper som er organisert som IKS, være ordfører som møter i representantskapet på linje med å møte i generalforsamlingen i ASselskaper. Mange IKS selskaper kan representere store verdier. Det bør kanskje gjøres unntak for revisjon, da denne virksomheten bør være mest mulig uavhengig av kommunens drift. 4.3 KOMMUNALT FORETAK (KF) Foretaket er en del av kommunen som rettssubjekt, og har ingen økonomisk selvstendighet. Reglene om kommunale foretak tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig organisering av kommunale oppgaver. Organiseringen benyttes som regel når både forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. Organiseringen er i hovedsak tatt i bruk i større kommuner. Eksempler kan være drift av vannverk, drift av kommunal bygningsmasse, vaktmestertjenester eller lignende. De enkelte tjenesteenheter i kommunen bestiller da tjenester av det kommunale foretaket etter behov. Foretaket ledes av et styre og en daglig leder. Lederen har ikke rapporteringsplikt til rådmannen, og er ikke underlagt han/henne, men rådmannen har uttalelsesrett før saker behandles i styret ev. i kommunestyret. Det kommunale budsjettet setter rammene for foretakets virksomhet, og styret er bundet av budsjettet.

7 Merknad: Når lovbestemmelsen blei innført blei det foretatt en vurdering av om Vegårshei kommuneskoger burde drives etter foretaksmodellen. Likeledes vurderte et utvalg som så på kommunens utleievirksomhet av boliger/leiligheter om foretaksmodellen var egnet. Vedrørende kommuneskogene så fant en at dette var for smått til å ha daglig leder utover den ledelse skogbrukssjefen i dag har. Når det gjaldt utleievirksomheten/vedlikeholdet av boligene fant kommunestyret at en fortsatt ønsket dette under teknisk enhet. Komiteens vurdering: Det ansees heller ikke naturlig å organisere verken kommunens bygningsmasse eller kommuneskogen som foretak pr. i dag. 4.4 STIFTELSE En stiftelse er en formuesverdi som stifterne har avsatt for å fremme et nærmere fastsatt formål. Stiftelser anvendes ofte ved virksomhet av ikke-økonomisk karakter, spesielt med et sosialt eller kulturelt formål. Kommuner kan alene eller sammen med andre opprette stiftelser. Stiftelser er egne rettssubjekter, men har ingen eiere ( stiftelsen eier seg selv ). Kommunen har derfor ingen styringsrett over stiftelser, og kan ikke hente ut midler fra stiftelser. Stiftelsen ledes av et eget styre. Aust-Agder Arkivet er et eksempel på en stiftelse som kommunene i Aust-Agder tidlig stiftet og som har hatt ansvar, nettopp for driften av Aust-Agder Arkivet i Arendal. Justis og Politidepartementet har nylig stadfestet Stiftelsestilsynets vedtak om at stiftelsene Aust-Agder Museet (AAM) og Aust-Agder Arkivet (AAA) oppløses. Oppgavene og verdiene skal overføres til Aust-Agder kulturhistoriske senter og drives videre som et IKS. En nyere stiftelse er Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond, som er stiftet med penger kommunene fikk gjennom salg av aksjer i Agder Energi, og som har som formål å støtte kompetansehevende prosjekter i Aust-Agder. En lokal stiftelse hvor kommunen er representert i styret og hvor det årlig over kommunebudsjettet bevilges midler til driften i størrelsesorden kr er: Julius Grasåsens samlinger - Vegårshei Bygdetun Stiftelsesstyret har vurdert å få en nærmere tilknytning til fylkesmuseet i Arendal for å få en større faglig støtte, men har valgt ikke å gjøre det for å kunne stå friere i driften. Det må vel da også kunne sies at dette vil medføre et fortsatt stort behov for frivillig dugnadsarbeid, samt kanskje også et større trykk etter hvert på kommunen for å bidra med mer ressurser til driften. 4.5 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Kommunelovens 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Kommunelovens 27 gjelder bare for samarbeid som ikke er organisert som eget rettssubjekt. Styret for et

8 interkommunalt samarbeid må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men den må begrenses til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Det bør derfor utarbeides vedtekter for et slikt interkommunalt samarbeid. Merknad: Vegårshei samarbeider om et opplæringskontor for lærlinger sammen med fylkeskommunen og andre kommuner etter denne modellen. En har også et samarbeid over fylkesgrensen mot Vest-Agder mellom kommuner og de 2 fylkeskommuner på innkjøp, kalt OPS. De mest verdifulle innkjøpene i dette samarbeidet er: - brann-, skade-, ulykkes- og livsforsikringer, - energi/strøm - matvarer, - kontorutstyr m.v. Det meste av interkommunalt samarbeid for øvrig foregår etter vertskommunemodellen. Det vil si at en kommune har driftsansvaret og budsjettansvaret mot at de øvrige kommuner refunderer utgifter etter en vedtatt samarbeidsmodell. Det er ofte opprettet et rådgivende organ av de deltakende kommuner, et organ som ikke har styringsrett. Eksempler på vertskommunesamarbeid Vegårshei er med i: - Østre Agder brannvesen med Arendal som vertskommune - interkommunal legevakt med Arendal som vertskommune - interkommunalt veterinærsamarbeid (fra 2008) med Åmli som ansvarlig kommune - Kulturskolen Øst i Agder med Tvedestrand som vertskommune - PPT-samarbeid fra 2008, med Risør som vertskommune (Pedagogisk-psykologisk tjenesteyting) - IKT (data) samarbeid fra 2009 med Vegårshei som vertskommune - barnehagekonsulent med Gjerstad som vertskommune - barnevernssamarbeid med Tvedestrand som vertskommune - Friluftsrådet Sør med basis i Arendal. Her er og fylkeskommunen inne Antall deltakende kommuner varierer. Vi har og eksempler på 2-sidig kommunesamarbeid som innenfor jord- og skogbruk (Tvedestrand og Vegårshei), og med jordmortjeneste (Vegårshei Gjerstad). 4.6 ORGANISASJONER/FORENINGER Vegårshei kommune er også medlem i foreninger/organisasjoner gjennom å betale medlemskap. Eks: - Utmarkskommunenes landssammenslutning (USS) - Kommunenes Sentralforbund (KS) - Vegårshei skogeierlag - Vegår grunneierlag - Foreningen Vegårshei Frivilligsentral (har byttet navn fra frivillighetssentral)

9 4.7 SAMARBEIDSLØSNINGER I tillegg til det som er nevnt over, er det opprettet og opprettes det mer eller mindre varige samarbeidsløsninger, hvor kommunen betaler inn en årlig deltakeravgift, eller en avgift for en avgrenset periode. Eksempler på dette siste er: - Agderrådet. Dette rådet kan kalles et politisk lobbyorgan, og et organ som setter fylkesoverskridende saker på den politiske dagsorden. Agderrådet har bl.a. opprettet Sørlandets Europakontor i Brussel. - K14. Et samarbeid mellom 15 innlandskommuner i Agder som søker å ivareta disse kommuners interesser i en større sammenheng. I første rekke interesser som knytter seg til kommunenes inntektsutvikling og næringsutvikling/ bosettingsutvikling. - Østre Agder. Et 7-kommunesamarbeid som tar sikte på å være en pådriver for felles utvikling av næring-/infrastruktur øst i Agder. - Østregionen. Samarbeid mellom de 5 østlige kommunene i fylket. Ordførerrådmannsmøtet i dette organet er også styringsorgan for kulturskolen og for det regionale næringsfondet. Kommuneplanen har formulering om at Vegårshei kommune skal være en pådriver i interkommunalt samarbeid. Utover dette samarbeider kommunene innenfor forskjellige tjenesteområder for å øke kompetanse eller lignende. Eksempler kan være kompetansehevende tiltak innenfor barnehagedrift/ skoleutvikling, tiltakssamarbeid eller lignende. 5. GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER 5.0 Endringer i eierporteføljen i perioden I løpet av de siste 2 årene har kommunen fulgt anbefalingene fra behandlingen av meldingen i 2008, og solgt sine aksjer i RTB AS og Ljøstad Bygg AS. Kommunestyret har i løpet av perioden valgt å gå inn med kapital i 2 nye selskaper, Masis Eiendom AS (juni 2008) og Visit Sørlandet AS (januar 2010). Omtalene av de 2 førstnevnte selskapene er derfor tatt ut av meldingen, mens det er lagt inn ny tekst for de 2 sistnevnte selskapene. 5.1 KLP Kommunal Landspensjonskasse Vedtektsfesta formål: Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser. Eierandel: KLP er et gjensidig eid selskap, der kommunen er både eier og kunde. KLP forvalter de midler kommunen hvert år setter av til framtidige pensjonsforpliktelser, samt står for den tekniske utbetalingen av de oppståtte pensjoner.

10 - de framtidige pensjonsforpliktelsene utgjør nå kr Lærere er her unntatt da de har pensjon i Statens pensjonskasse. - egenkapitalinnskuddet er på kr kommunens pensjonsmidler, som KLP forvalter, er på kr ved årsskiftet Et par ganger har selskapet hatt behov for mer egenkapital, og da har som regel eierkommunene måttet bidra med innbetaling til dette. For tiden forvaltes kommunenes avsatte midler så godt at kommunene ikke behøver å betale inn til selskapets egenkapital. Fra og med 2007 kan kommunene selv velge risikoprofil på forvaltningen av disse midlene. Kommunen har valgt å følge den risikoprofil som de tidligere har fulgt. Nøkkeltall: NØKKELTALL 2008 (K) (K) Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 11,49 0,86 2,05 0,59 1,07 Likviditetsgrad 12,1 22,42 84,32 69,34 Egenkapitalgrad 0,04 0,04 0,04 0,03 Gjeldsgrad 23,35 22,93 26,6 28,45 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Komiteens vurdering: KLP er et veldrevet selskap som forvalter midlene godt. Selskapets fokus på samfunnsansvar og etikk er positivt. Eierskapet og kundeforholdet i KLP bør opprettholdes. Nøkkeltallene er oppdatert. KLP er organisert som et konsern, med mange datterselskaper, og i 2009 overtok KLP Kommunekreditt. KLP Kommunekreditts mål er å være en ledende finanspartner for offentlig sektor. I tillegg til å være kommunens pensjonsleverandør, tilbyr KLP nå også forsikrings- og banktjenester til ansatte i kommunene. Ordfører har de to siste årene representert eierne fra Aust-Agder i selskapets generalforsamling. 5.2 DURAPART AS Vedtektsfesta formål: DURAPART A/S har til formål å drive fabrikasjon, omsetning og annen virksomhet som kan øke muligheten for sysselsetting av yrkeshemmede og mindre arbeidsføre, - fortrinnsvis fra Aust-Agder fylke. Eierandel: Vegårshei kommune 0,49 %. Arendal kommune er flertallsaksjonær med 56,11 % av aksjene, og har således full styring etter aksjelovens bestemmelser. Aksjekapital:

11 Samlet kr Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad -0,11 2,55 5,7 0,76 2,93 Likviditetsgrad 1,45 1,98 2,07 3,06 2,49 Egenkapitalgrad 0,4 0,44 0,66 0,54 0,39 Gjeldsgrad 1,48 1,26 0,51 0,85 1,53 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK DURAPART er en arbeidsmarkedsbedrift (tidligere kalt vernet bedrift) med hovedanlegg på Krøgenes ved Arendal, og med filial ved Akland på Risør. Bedriften gir tilbud om arbeidstrening for grupper av arbeidstakere som ellers har vansker med å få seg jobb på ordinær måte. Det kan være personer med fysisk eller psykisk funksjonshemming, flyktninger, langtids sosialhjelpsmottakere eller mennesker på attføring. I den grad kommunen benytter seg av det tilbudet bedriften gir, for eksempel gjennom flyktningtjenesten eller sosialkontor(nav), må kommunen betale en egenandel for tilbudet. Kommunens deltakelse i selskapet er rent politisk, og var i sin tid et kommunalt bidrag for å få et slikt arbeidstreningstilbud opp og stå. Det utdeles ikke utbytte fra selskapet. Det kan heller ikke gjøres noen form for kapitaluttak til eierne. Komiteens vurdering: Kommunen bør beholde sitt eierskap i bedriften. Det må være en løpende diskusjon omkring kommunenes bidrag for å benytte seg av tilbudet. Bidragsbeløpet må kunne justeres ikke bare opp, men også ned når/hvis bedriften går med et større overskudd. Nøkkeltall er oppdatert. Daglig leder, Bjørn Paulsen, har kommentert at komiteens vurdering vedr. kommunens bidrag er upresis/feil. Kommunestyret bør ved neste gjennomgang endre merknadene knyttet til kommunal egenbetaling. Tilsvarende gjelder for Lisand Industrier. Durapart svært opptatt av kvalitet i alle ledd, selskapet har flere ISO-sertifiseringer og har også blitt tildelt europeisk kvalitetsmerke innen rehabilitering. 5.3 Lisand Industrier AS Vedtektsfesta formål: Selskapets formål er å være et kompetansesenter for arbeidsmarkedstiltak, primært for mennesker med psykisk utviklingshemming hjemmehørende i kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Selskapet skal i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten drive arbeidstilbudet Lisand Industrier AS i Tvedestrand. I tillegg skal selskapet i sammen med arbeidsmarkedsetaten bidra til etablering av arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommuner bistå slike arbeidsplasser gjennom regelmessig oppfølging. Eierandel:

12 Vegårshei 25 %. Kommunene Tvedestrand, Risør og Gjerstad eier de resterende 75 %, med like deler. Aksjekapital: Samlet kr Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 3,42 2,83 3,59 5,73 2,38 Likviditetsgrad 1,24 1,15 0,96 2,38 1,61 Egenkapitalgrad 0,54 0,5 0,52 0,53 0,46 Gjeldsgrad 0,86 0,99 0,92 0,88 1,16 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Lisand Industrier har tilhold på Bergsmyr i Tvedestrand. Selskapet er en bedrift med varig tilrettelagte arbeidsplasser, på linje med Durapart AS, men har i utgangspunktet en annen klientgruppe som målsetting. Bedriften ble første rekke etablert for at de deltakende kommuner kunne ha et dagtilbud til psykisk utviklingshemmede som kommunene hadde ansvar for. I øyeblikket arbeides det med å tilpasse vedtektene til aksjeloven, og å se på formål etc.. Ordførere og rådmenn i eierkommunene er enige om forslag til nye vedtekter som formelt skal behandles i generalforsamling i juni -08. Selskapet har ikke økonomisk utbytte som mål. Eventuelt overskudd skal brukes til å fremme selskapets formål. Det utdeles ikke utbytte fra selskapet. Det kan ikke gjøres noen form for kapitaluttak til eierne. Komiteens vurdering: Hovedmålet må fortsatt være å gi et godt dagtilbud til psykisk utviklingshemmede og ev. andre som kommunene må sies å ha et ansvar for å få inn på et arbeidsmarked. Kommunen må ha et tilbud til den arbeidstakergruppen som denne bedriften opprinnelig blei etablert for, men en er likevel usikker på om opprettholdelse av dette eierskapet vil være det riktige tiltak i denne sammenheng i framtida. Som for Durapart, bør størrelsen på kommunal egenbetaling hele tiden være under vurdering. Nøkkeltallene er oppdatert. På generalforsamlingen i juni 2008 ble vedtektene etter en lengre prosess med eierkommunene endret på flere punkter, bl.a. ble formålet for selskapet presisert og endret. Formålet er nå angitt slik: Selskapets formål er å være et kompetansesenter for arbeidsmarkedstiltak, primært for mennesker med psykisk utviklingshemming, men kan også gi et tilbud til andre mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Kompetansesenteret skal primært gi tilbud til personer som er hjemmehørende i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Dette må endres i formålsbeskrivelsen ved en fullstendig gjennomgang av meldingen.

13 Som for Durapart AS bør kommunestyret ved neste gjennomgang endre merknadene knyttet til kommunal egenbetaling. På oppdrag fra kontrollutvalget har Arendal Revisjonsdistrikt i 2009 gjennomført selskapskontroll i selskapet. Kontrollutvalget ba gjennom sin behandling av rapporten om kommunens tilbakemelding når anbefalingene om tiltak angitt i rapportens pkt. 6.3 er behandlet/gjennomført. Kontrollutvalget viser for øvrig til kommunens eierskapsmelding med hensyn til åpenhet rundt styreverv og godtgjørelse og forutsetter at dette følges opp. Rapporten bør snarest følges opp med en forberedt sak til kommunestyret. NAV Aust-Agder har gjennom brav datert presisert at ansatte i NAV, pga. habilitetsvurderinger, ikke kan velges til styret eller møte i generalforsamling for selskapet. Dette er hjemlet i avtale mellom NAV og Lisand Industrier AS. NAV leder Trond Fjell har en gang møtt med fullmakt på generalforsamlingen, og vi må derfor sørge for at dette ikke gjentas. Et av styremedlemmene ansatt i NAV Risør, Nav anmoder derfor om at det blir valgt nytt styremedlem i hennes sted. Styremedlem: Tone Barbro Loftesnes (på valg 2010) Varamedlem: Kjell Wedø (på valg 2010) 5.4 Aust-Agder Næringsselskap AS Vedtektsfesta formål: Selskapets formål er å fremme industrireising og annen næringsvirksomhet med sikte på å gi varige og lønnsomme arbeidsplasser under henvisning til den til enhver tid gjeldende fylkesplan for Aust- Agder. Næringsselskapets virksomhet konsentreres til tegning av aksjekapital i eiendoms- og driftsselskap samt bygging av næringsbygg for utleie og /eller salg. Næringsselskapet kan også delta i andre selskaper hvor eierrettigheten til kapitalinnskuddet opprettholdes. Næringsselskapet skal fungere som et investeringsselskap. Næringsselskapet kan arrangere fagseminarer og studiereiser. Selskapets virksomhet tar ikke sikte på å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til å fremme selskapets formål. Eierandel: Vegårshei 0,49 % (balanseført i kommuneregnskapet med kr ) Aksjekapital: Samlet kr Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 20,39 81,44 26,8 24,91 Likviditetsgrad 2,14 6,24 6,03 14,06 4,38 Egenkapitalgrad 0,86 0,92 0,93 0,98 0,93 Gjeldsgrad 0,16 0,08 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Næringsselskapet er et fylkeskommunalt styrt selskap opprettet med midler fra konsesjonskraft. Kommunene gikk i sin tid også inn med aksjekapital sammen med en del større private banker og bedrifter. Selskapet skal i første rekke å bidra til

14 medfinansiering av næringsvirksomhet med sikte på å gi varige og lønnsomme arbeidsplasser. Selskapet har ikke økonomisk utbytte som mål. Eventuelt overskudd skal brukes til å fremme selskapets formål. Selskapet kan investere i de fleste typer virksomheter og bransjer. Forutsetningen er at pengene er med på å sikre eller skape arbeidsplasser, at selskapene det investeres i har en reell mulighet for utvikling, og at det gir positive ringvirkninger for regionen. Selskapet investerer ikke i forsikring, finansiering, rederivirksomhet, olje- og gassutvinning, offentlig forvaltning eller ordinær handelsksomhet. I Vegårshei har selskapet, sammen med kommunen og leietaker, vært med å reise en del utleiebygg til næringsformål. Eks. Ubergsmoen Industribygg AS, Engene Næringsbygg, Vegårshei Trevare og Byggsenterbygget. I tillegg til å være aksjonær i næringsbygg er selskapet også medeier i Vegårshei ski- og aktivitetssenter AS. Komiteens vurdering: Selskapet har hatt og vil fortsatt ha vesentlig betydning for å få i gang næringsvirksomhet i kommunen. Det er ingen grunn til å trekke seg ut av selskapet. Eierskapet bør opprettholdes og virksomheten bør videreføres slik det nå drives. Nøkkeltallene er oppdatert. Siden eiermeldingen ble behandlet i 2008 har Næringsselskapet gått inn med aksjekapital i ett nytt selskap på Vegårshei: Masis Eiendom AS. 5.5 Vegårshei ski og aktivitetssenter AS Vedtektsfesta formål: Selskapets formål er å eie og drive, eventuelt leie ut, skianlegg og andre aktivitetsanlegg på helårsbasis, så vel for konkurranseformål som for turisme. Eierandel: Vegårshei kommune 35,55 %. Vegårshei idrettslag og Aust-Agder Næringsselskap eier hhv 29,24 % hver, samt Rogaland Skikrets 5,97 %. Aksjekapital: Samlet kr (kommunens andel er balanseført i kommuneregnskapet med kr ). Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad -0,15-9,76 0,76-5,88-10,32 Likviditetsgrad 0,43 0,32 0,99 0,5 1,12 Egenkapitalgrad 0,51 0,41 0,6 0,79 0,81 Gjeldsgrad 0,95 1,42 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK

15 VSA er en videreføring av det som i sin tid het Vegårshei skisenter. Etter hvert fikk selskapet en AS form for bl.a. å kunne få inn midler fra Aust-Agder Næringsselskap til videre utbygging. Idrettslagets tilskudd til aksjekapitalen besto i hovedsak av klubbhuset Fjellheim og skianleggene. Virksomheten består i dag av drift av Fjellheim og tilhørende skianlegg (alpinløyper og hoppanlegg), samt å utvikle disse videre. Anleggene er i dag dessuten fylkesanlegg for langrenn og hopp, og har et skiskytteranlegg som kan utvikles videre. Kommunen bidrar årlig med et driftstilskudd til selskapet, nå kr I forbindelse med NM på ski i 1994 blei det også inngått avtaler mellom kommunen på den ene side og med grunneierne på den annen side om årlig betaling for å la skiløypene gå over deres eiendommer. Dette årlige kommunale tilskuddet reguleres etter prisindeks og utgjør i øyeblikket ca. kr Komiteens vurdering: Selskapet er et svært viktig element i kommunens samlede tilbud til kommunens innbyggere, spesielt barn og unge. VSA har en viktig rolle for regionen, og tilbudet ansees som et viktig moment når det gjelder positiv markedsføring av kommunen. Komiteen ser det svært viktig at driften og utbyggingen av selskapet videreføres, og helst styrkes. Nøkkeltallene er oppdatert. Etter mange år som daglig leder sluttet Knut Sunde i Aud T. Vegerstøl ble ansatt som hans etterfølger. I løpet de 2 siste årene har daglig leder og styreleder deltatt på 2 møter med formannskapet. Ordfører har i tillegg møtt styreleder og daglig leder sammen med fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder i fylkestinget. Selskapet tilpasser driften til de økonomiske realitetene. Det er utfordrende og krevende å holde utstyr og løypenett på et akseptabelt nivå. Inntektene fra bakken, bidrar i stort monn til å finansiere driften av anleggene for øvrig. Fylkeskommunen er ved gjentatte anledninger blitt oppfordret til å bidra med større årlige tilskudd til fylkesanleggene. Oppfordringen er hittil ikke fulgt opp, dessverre! Styreleder: Per Heimdal (på valg 2010) Varamedlem: Kjetil Saga (på valg 2010) 5.6 Risør- og Tvedestrandsregionens avfallsselskap AS (RTA AS) Vedtektsfesta formål: Selskapets formål er å ivareta kommunens totale renovasjonsbehov, samt å anlegge og drive felles interkommunale mottak og behandlingsanlegg. Selskapet skal drive informasjon, koordinering, rådgivning, saksbehandling og tilrettelegging av forhold vedrørende avfallsbehandling, samt innkreving av avgift. Selskapet kan også utføre slike tjenester utenfor sitt geografiske ansvarsområde. Selskapet avgjør til enhver tid hvilke avfallsfraksjoner som kan mottas ved anleggene og fastsetter vilkår for mottaket i samsvar med gitte konsesjoner. Selskapet skal engasjere seg i generell heving av miljøarbeidet i regionen. Selskapet kan være deltaker i andre selskaper relatert til avfallsbehandling. Eierandel: Vegårshei kommune 10,80 %, Risør kommune 40,50 %, Tvedestrand kommune 34 %

16 Og Gjerstad kommune 14,70 % Aksjekapital: Samlet kr , hvorav Vegårsheis andel er kr Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 9,04 4,04 8,39 6,04 8,03 Likviditetsgrad 2,48 0,61 2,91 3,06 3,15 Egenkapitalgrad 0,29 0,22 0,2 0,14 0,17 Gjeldsgrad 2,4 3,45 4,11 5,5 4,26 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK RTA AS har kontor og avfallsplass på Hestemyr i Risør. Selskapet ble stiftet i forbindelse med økte forskriftkrav til kommunene om behandling av forbruksavfall. De gamle kommunale fyllplassene for søppel er nedlagt. Selskapets styre og generalforsamling har nettopp vedtatt å bli aksjonær i det framtidige regionale forbrenningsanlegget som er lokalisert i Kristiansand. Komiteen vurderinger: Det er ikke mulig for Vegårshei kommune å håndtere avfall aleine slik krav og forskrifter for avfallshåndtering nå er utformet. På sikt vil det ikke være verken utenkelig eller umulig - at RTA AS vil bli en del av et større avfallsselskap i Agderregionen. Dette ansees neppe å innebære større problemer for Vegårshei kommune. Hovedfokus må være at tjenestene kan utføres hensiktsmessig, til beste for både kundene og kommunen. Nøkkeltallene er oppdatert. Ordfører og varaordfører deltok på 2 dagers eierseminar for RTA høsten Vedtektene er noe endret i perioden, etter bl.a. innspill fra Vegårshei kommune. Styret vurderer i tillegg å etablere valgkomité som forberedelse til valgene som skal foretas på generalforsamlingene. RTA overtok i 2009 faktureringen for tjenestene fra kommunene. Selskapet gikk i 2009 inn på eiersiden i Returkraft AS med en eierandel på 8,1%. Saken ble behandlet i kommunestyret på Vegårshei, forut for behandling i ekstraordinær generalforsamling. RTA står foran store investeringer, og for å sikre rimeligere lånebetingelser har selskapet bedt eierkommunene om å stille kommunal lånegaranti på totalt inntil 30 millioner. Saken behandles i eierkommunen i løpet av våren På oppdrag fra kontrollutvalget har Arendal Revisjonsdistrikt i 2009 gjennomført selskapskontroll i selskapet. Kontrollutvalget ba gjennom sin behandling av rapporten om kommunens tilbakemelding når anbefalingene om tiltak angitt i rapportens pkt. 6.3 er behandlet/gjennomført. Kontrollutvalget viser for øvrig til kommunens eierskapsmelding med hensyn til åpenhet rundt styreverv og godtgjørelse og forutsetter at dette følges opp. Rapporten bør snarest følges opp med en forberedt sak til kommunestyret. Styremedlem: Else M. Munthe Skjellum (på valg 2010)

17 Varamedlem: Nina M. Holte (på valg 2010) 5.7 Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond Vedtektsfesta formål: Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til utvikling av et universitet i landsdelen. Med kompetanse menes evnen til å utvikle kunnskap og forståelse samt å anvende dette til nyttige formål. Stiftelsen kan selv iverksette tiltak og/eller gi støtte til institusjoner og andre. Med institusjon menes offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og private foretak. De som etter begrunnet prosjektsøknad mottar støtte, må utvikle kunnskap og kompetanse på høyere nivå til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen. Støtte kan gis til målrettede tiltak, men ikke til en institusjons ordinære drift. Andel innskytere i stiftelsen: Stiftelsen ble opprettet 8. september Bak stiftelsen sto da 14 av fylkets 15 kommuner. Fra 2007 er også Vegårshei kommune med. Stiftelseskapital: Samlet innskutt kapital er Vegårshei kommune har skutt inn kr Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 95,75 53,83 Likviditetsgrad 19,32 18,83 21,95 29,58 101,4 Egenkapitalgrad 0,95 0,95 0,95 0,97 0,99 Gjeldsgrad 0,05 0,06 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Grunnkapitalen forvaltes profesjonelt, og både offentlige og private organisasjoner kan søke kompetansemidler av fondets årlige avkastning. Tildeling foregår etter søknad, 2 ganger pr. år. Det er årlig betalt ut mellom 7 og 9 millioner i tilskudd fra fondet. Det er Aust-Agder Fylkeskommune som administrerer fondet på vegne av eierne. Komiteens vurdering: Kommunen bør bidra til å synliggjøre fondet og dets muligheter ovenfor kommunens ledergruppe og bedrifter på Vegårshei. Nøkkeltallene er oppdatert. Pga. finanskrisen og svikt i avkastningen, ble det ikke delt ut midler fra fondet i Stiftelsestilsynet følger opp virksomheten, og etter henstilling fra tilsynet, ble vedtektene endret noe på rådsforsamlingen i juni Dette for å møte formelle krav i stiftelsesloven.

18 5.8 Ubergsmoen Industribygg AS Vedtektsfesta formål: Selskapets formål er bygging og utleie av næringsbygg og annen virksomheter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med liknende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Eierandel: Vegårshei kommune 27,78 %. Aust-Agder Næringsselskap eier tilsvarende. Øvrige aksjer eies av Nansen Produkter AS. Aksjekapital: Samlet kr (kommunens andel er bokført i kommuneregnskapet med kr ) Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 35,34 23,89 54,62 54,76 50,88 Likviditetsgrad 2,02 4,63 0,81 0,29 0,5 Egenkapitalgrad 0,57 0,55 0,52 0,47 0,42 Gjeldsgrad 0,74 0,83 0,91 1,13 1,4 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Ubergsmoen Industribygg er lokalisert i Fidalen på Ubergsmoen. Lokalene leies i sin helhet ut til leietaker Nansen Produkter AS, som benytter lokalene til produksjons- og lagerlokaler. Komiteens vurdering: Kommunen bør selge seg ut av selskapet når forholdene ligger til rette for det. Det stilles spørsmål og bør vurderes - om Ubergsmoen Industribygg og Våje Industribygg bør sammenføyes/fusjoneres. Nøkkeltallene er oppdatert. Vedtektene er ikke revidert siden Det er sendt inn forslag til styre med tanke på å gjennomgå vedtektene. Vedtektene er uklare når det gjelder valg og varamedlemmer. Det fremgår ikke av vedtektene at det skal velges vara (og dermed er heller ikke rekke eller personlige vara nevnt). Det må også vurderes andre innspill fremkomet gjennom eierskapsmeldingen, bl.a. innkalling og utsendelse av sakspapirer til generalforsamling. Dette må følges opp videre. Opplysningene i Brønnøysundregisteret, om varamedlemmer til styret, er ikke oppdatert siden Det er viktig at dette oppdateres. Styremedlemmer: Oddgeir Nord-Varhaug og Ragnhild Aabøe (på valg i 2010) Varamedlemmer: Per Arnt Nes og Klara Sunde (på valg i 2010)

19 5.9 Våje Industribygg AS Vedtektsfesta formål: Selskapets virksomhet er utleie av fast eiendom samt en hver virksomhet i tilknytning til dette. Eierandel: Vegårshei kommune 31,12 %. Øvrige aksjer eies av Vegårshei Sparebank og Nansen Produkter AS. Aksjekapital: Samlet kr , herav Vegårshei kommune kr Nøkkeltall: NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 63,24 50,92 43,19 41,45 18,8 Likviditetsgrad 0,69 0,53 1,42 4,32 16,28 Egenkapitalgrad 0,2 0,19 0,2 0,33 0,31 Gjeldsgrad 4 4,35 4,12 2 2,27 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Dette er en del av bygningsmassen som Nansen Produkter AS er leietaker i. Selskapet eier bygninger på den gamle Våje saga, samt nytt bygg i Fidalen. Komiteens vurdering: Som for Ubergsmoen Industribygg AS, mener komiteen at det bør være kommunens mål å selge seg ut av selskapet når forholdene ligger til rette for det. Det stilles spørsmål og bør vurderes - om Våje Industribygg og Ubergsmoen Industribygg bør sammenføyes/fusjoneres. Nøkkeltallene er oppdatert. Jmf. vedtektene velges styrets medlemmer for et år av gangen. Det bør vurderes å utvide valgperioden for styremedlemmer i tråd med aksjelovens bestemmelser som angir valgperioder på 2 år. Det er sendt inn forslag til styre med tanke på å gjennomgå vedtektene. Vedtektene er uklare når det gjelder valg og varamedlemmer, og det må også vurderes andre innspill fremkomet gjennom eierskapsmeldingen, bl.a. innkalling og utsendelse av sakspapirer til generalforsamling. Dette må følges opp videre. Styremedlem: Birger Loftesnes Bakken (på valg i 2010) Varamedlem: Knut Aas (på valg i 2010) 5.10 Masis Eiendom AS Vedtektsfesta formål: Selskapets formål er bygging og utleie av næringsbygg. Eierandel: Vegårshei kommune 33,33 %, øvrige aksjer eies av Aust-Agder Næringsselskap med 33,33 % og Hovhannes Bayadjan med 33,33 %.

20 Aksjekapital: Samlet kr Nøkkeltall: NØKKELTALL 2008 Sum inntekter 0 Egenkapital 901 Driftsresultat -8 Resultat før skatt -3 Resultatgrad Likviditetsgrad 157,8 Egenkapitalgrad 0,99 Gjeldsgrad 0,01 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Selskapet ble etablert etter utarbeidelsen av eierskapsmeldingen i 2008, og all informasjon er derfor lagt inn nå. Selskapet har oppført næringsbygg på Myrvang. Bygget leies ut til Masis Design AS v/ Hovhannes Bayadjan. Styret består av 3 medlemmer, samt 2 varamedlemmer i rekke. Ebba Laabakk leder styret. Styremedlem: Gunnar Raudsandmoen (på valg i 2010) Varamedlem: Arild Flaten (på valg i 2010) 5.11 Agder Energi AS Vedtektsfesta formål: Utnytte, produsere, distribuere og omsette energi. Bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning. Utnytte beslektede og lønnsomme forretningsmuligheter innen energi, kommunikasjon og infrastruktur. Eierandel: Vegårshei kommune 0,81 % (bokført i regnskapet med kr ) Aksjekapital: Samlet kr Nøkkeltall: NØKKELTALL 2008 (K) (K) (K) Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 23,59-316,28 25,81-153,97 33,05 Likviditetsgrad 0,54 0,66 0,47 0,46 0,42 Egenkapitalgrad 0,2 0,22 0,27 0,26 0,27 Gjeldsgrad 4,12 3,46 2,74 2,82 2,73 Kilde: Ravninfo.no alle tall er i hele 1000 og NOK Verdien av selskapet er langt høyere enn det kommunens balanseførte verdi viser. En nylig gjennomført verdiberegning utført av Pareto synliggjør nå en verdiberegning på nærmere 22, 5 milliarder kr.

SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER

SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER Oversikt over interkommunalt samarbeid mellom to eller flere av kommunene Arendal, Froland, Åmli, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Risør. INNHOLD 03 Samarbeidet på tvers

Detaljer

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune Eierskapsmelding 12.04.2010 Aurskog-Høland kommune Vedtatt av Aurskog-Høland kommunestyre 3. mai 2010 sak nr. 25/2010 2 1. Innledning Kommunene har stor frihet til å organisere tjenestene slik det er hensiktsmessig,

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012 ARENDAL KOMMUNE Saksbehandlere Ingunn Kilen Thomassen og Trond S. Berg Saksprotokoll Referanse: 2010/1661 / 20 Ordningsverdi: 250 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Eiermelding 2014. Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014.

Eiermelding 2014. Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014. Eiermelding 2014 Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014. 1 Innhold 1. Generelt om kommunens eiermelding... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Bakgrunn og formål med

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer