ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062"

Transkript

1 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer

2

3 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

4 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer GENERELT Selskapets produksjonsvirksomhet består i foredling av tømmer til skurlast og videreforedling gjennom høvling, impregnering, fingerskjøting og overflatebehandling. Markedet for selskapets hovedprodukter er byggevarehandel og industri i Sør-Norge og eksport til kontinentet. Hovedkontoret og to produksjonsavdelinger ligger i Larvik kommune, mens driften forøvrig skjer ved avdelinger i Åmli, Seljord, Hof, Grue, Kongsvinger og Sør-Odal. Sagbruket på Fossum i Bærum er endelig avviklet i løpet av året. De heleide selskapene Amundrød Vest AS og Saga Tre AS har ikke hatt vesentlig virksomhet i året. Saga Tre AS eier en mindre eiendom i Bograngen, Sverige. Bergene Holm AS eier 47,36 % av Oseberget Eiendom AS i Larvik og 33,3 % av Argos Solutions AS på Kongsberg. I samsvar med regnskapslovens 3-8, annet ledd, er det unnlatt å utarbeide konsernregnskap. AS PETRA eier 54 % og Løvenskiold-Vækerø AS eier 46 % av Bergene Holm AS. Erland Løkken tiltrådte 1.mai som administrerende direktør etter Reidar Bergene Holm. DRIFT OG MARKED Tømmerråstoffet kommer i all hovedsak fra leverandører i Norge som er PEFC-sertifisert og forpliktet på Levende Skog Standard. Det importeres noe tømmer fra Sverige til sagbrukene i Grue og Kongsvinger, samt noe råstoff til treinteriørproduksjon i Kvelde. Årets tømmerforbruk ble ca m 3 og trelastproduksjonen ca m 3. I andre kvartal mottok noen av sagbrukene mindre tømmer enn ønskelig for rasjonell produksjon. Markedsprisen på tømmer ved skogsbilvei steg i løpet av året, for så å avta på slutten. Lageret av halvfabrikata og ferdigvarer er noe redusert i løpet av året, men det er fortsatt større enn nødvendig. Etterspørselen holdt seg på et relativt høyt nivå gjennom første del av året, for så å avta. Sterk kronekurs og lav etterspørsel fra et europeisk marked har gjort eksport av skurlast lite lønnsomt. Konkurransen fra Sverige er stor og bidro til et prisfall i det innenlandske trelastmarked. Nordre Vestfold opplevde 6. august ekstraordinær nedbørsintensitet som medførte flom og vannskade på vår avdeling Haslestad. En større del av utearealet, noen lagerbygg og m3 trelast ble rammet. Flommen medførte ikke driftsavbrudd. Skaden ble erstattet av Naturskadefondet. INVESTERINGER, ØKONOMI OG FINANSIERING Flere av selskapets eiendommer er regulert til industriformål, og planlegges disponert for salg eller utvikling. Årets investeringer beløper seg til 45,4 MNOK, mens salgssum frasolgte driftsmidler er 68,4 MNOK.

5 Selskapet har sammen med Åmli Kommune og AT Skog foretatt store infrastruktur- og tomteinvesteringer på Jordøya i Åmli som en forberedelse til en fullstendig fornyelse av tømmerinntak og saglinje på avdeling Nidarå i Åmli. Denne investeringen ventes tatt i drift primo september i år, og vil muliggjøre sterkt økt produksjon og produktivitet. Treinteriøravdelingen i Kvelde ble 3. september rammet av en brann som totalskadet selskapets eldste produksjonsbygg og et moderne vannbasert overflatebehandlingsanlegg. Verken politiets eller bedriftens grundige undersøkelser har gitt svar på hva som var årsaken til brannen. Forsikringsmessig tingskade medfører regnskapsmessig realisasjon med en bokført regnskapsmessig gevinst på 55,7 MNOK. Oppføring av erstatningsbygg skjer ved vår avdeling Larvik nær E-18. Overflatebehandlingskapasiteten blir også erstattet. Selskapets langsiktige finansiering består i et 10-årig avdragsfritt lån tilsvarende 200 MNOK opptatt i Euro til kurs 9,37. Lånet er delvis rentesikret. Ut over dette disponerer selskapet en kassakreditt på 220 MNOK i DNB. Kassakreditt-rammen reduseres med 10 MNOK pr. år. Etter styrets mening har selskapet en sunn finansiering. Kontantstrømmene i valuta fra import hhv. eksport er ikke systematisk terminsikret da valutaeksponeringen anses som moderat. Selskapets salgsinntekter på MNOK er 0,1 % høyere enn i Etter ned- og avskrivninger på 49,6 mnok (52,2 mnok i 2011) oppnådde selskapet et driftsresultat på 88,6 mnok (44,4). I driftsresultatet inngår blant annet regnskapsmessig gevinst pga. brann med 55,7 mnok. En del av resultatet før skatt på 78,3 mnok (25,1) skyldes agiogevinst på 9,6 mnok (16,7). Årets resultat på 55,2 mnok (16,7), eksklusiv den ekstraordinære inntekten fra forsikringsoppgjøret, vurderes ikke som tilfredsstillende i et lengre perspektiv. FREMTIDSUTSIKTER Vi tror tre som byggemateriale har en fremtid! Det er miljøvennlig og rimelig, og råstoffet er tilgjengelig i rikt monn nær kundene. En sterk norsk krone gjør forholdene i norsk skogsindustri meget krevende. Det trengs en nasjonal finanspolitikk som gjør det mulig å holde renten nede på europeisk nivå slik at kronen kan svekkes. Det er sterkt behov for bedring av rammevilkårene for veitransport så vel som fjerning av eiendomsskatt på maskiner og utstyr. Dagens rammevilkår svekker norsk skogsindustris konkurransekraft i en åpen verden. Södra Cells varslede nedleggelse av celluloseproduksjonen på Tofte reduserer muligheten for avsetning for skogbrukets massevirke og treindustriens flis. Det kan skape utfordringer i fremtiden uten at styret på nåværende tidspunkt har oversikt over sakens utfall. MILJØ OG PERSONAL I treindustrien skjer forsknings- og utviklingsarbeid i stor grad på bransjenivå. Det kan gi en effektiv utnyttelse av de midler som stilles til rådighet, men også en viss risiko for dobbeltarbeid. Selskapet forurenser i liten grad det ytre miljø. Avfall ivaretas etter offentlige bestemmelser og lokale systemer. Bergene Holm AS leder et forskningsprosjekt som skal finne fram til en økonomisk og miljømessig god anvendelse av forbrenningsrester (aske). I Sverige benyttes ren aske til gjødsling av skog. Produksjonsavdelingene følger opp de råd som gis av Treindustriens Brannkontroll. Selskapet arbeider etter lean-prinsipper for å bli mer effektive. Det drives lederutvikling ved alle avdelinger. Sykefraværet for året er uforandret på 6,3 %. Sykefraværsarbeid har fortsatt stor oppmerksomhet. Noen alvorlige diagnoser har medført langtidsfravær og stigende fravær i siste halvdel av året. Korttidsfraværet er fortsatt lavt. H -verdien (antall skader med fravær per arbeidstimer) falt fra 36 i 2010 til 14,4 i 2011, men har steget til 16,0 i Fraværet per skade var i gjennomsnitt 16 dager,

6 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 mot 12 dager i Skadetallet er fortsatt for høyt, og det forebyggende arbeid fortsetter. Ved siste årsskifte var det 405 personer fast ansatt i selskapet (398 ÅV), herav 42 kvinner (39 ÅV). Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det råder full likestilling mellom kvinner og menn, innenfor rammen av den enkelte medarbeiders ønsker og forutsetninger. Samarbeidet i selskapet er svært godt. Styret takker alle ansatte for god innsats og positive holdninger. VURDERINGER Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt ytterligere forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av selskapet, ut over hva som fremgår av årsberetning og regnskap. I samsvar med Regnskapslovens 3-3a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for året 2013 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Styret foreslår at årets resultat kr disponeres slik: Utbytte kr Overført til annen egenkapital kr Sum disponert kr Etter årets disponeringer utgjør selskapets egenkapital kr. Av dette regnes kr. som selskapets frie egenkapital. Larvik, I styret for Bergene Holm AS Reidar Bergene Holm Styremedlem Bjørn Walle Styreleder Carl Otto Løvenskiold Styremedlem Per Bergene Holm Nestleder Gunnar Palme Styremedlem Nils Mjåvatn Styremedlem David Trøftmoen Styremedlem Bjarne Saga Styremedlem Erland Løkken Administrerende direktør

7 RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad 5, Avskrivninger 7, Nedskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER Renteinntekter Aksjeutbytte Netto agiogevinst Andre finansinntekter Sum finansinntekter FINANSKOSTNADER Avgitte kontantrabatter Resultatandel datterselskaper Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat OPPLYSNINGER OM: Foreslått utbytte Overført annen egenkapital Sum

8 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 BALANSE PER 31. DESEMBER Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7, Anlegg under utførelse Maskiner og transportmidler Inventar og kontorutstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager - tømmer og hjelpestoffer Varelager - varer i arbeid Varelager - ferdig tilvirkede varer Sum varelager Fordringer Kundefordringer 4, Andre fordringer 4, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter ol Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 BALANSE PER 31. DESEMBER Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 12, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld 11, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

10 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 KONTANTSTRØMANALYSE ) KONTANTSTRØMANALYSE Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap ved salg av driftsmidler 0 0 Gevinst ved salg av driftsmidler Gevinst ved salg av aksjer 0 0 Tap ved salg av aksjer 0 0 Ordinære avskrivninger Nedskrivning av anlegg Nedskrivning av aksjer 0 0 Resultatandel fra datterselskap og tilknyttede selskaper Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endringer i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetalinger ved salg av aksjer 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto betalte avdrag på langsiktig gjeld Netto tilført ansvarlig lånekapital 0 0 Endring i kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter innfusjonert Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt ) 2011-tallene er basert på endringer mot omarbeidede sammenligningstall (fusjonsbalanse) per

11 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Konsernregnskap Bergene Holm AS eier per datterselskapene Amundrød Vest AS og Saga Tre AS. Datterselskapene har begrenset aktivitet og selskapene har uvesentlig betydning for konsernets stilling og resultat. På bakgrunn av dette er det i samsvar med regnskapslovens 3-8, 2. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Valuta Salgstransaksjoner i valuta gjennom året bokføres løpende til gjeldende kurs. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden, mens investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer hvor Bergene Holm AS ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

12 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 FORTS. NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Råvarer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. For varer i arbeid og ferdig tilvirkede varer beregnes virkelig verdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader, salgskostnader og fortjeneste. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Ved regnskapsføring av selskapets pensjonsforpliktelser er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. I gammel AFP ordning blir estimatavvik og planendringer amortisert over gjennomsnittlig gjenstående utbetalingstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt. Ved bruk av egenkapitalmetoden som vurderingsprinsipp for eierandeler i selskaper som er egne skattesubjekter, er resultatandelen allerede fratrukket skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Selskapets kontantstrømoppstilling utarbeides etter den indirekte metode. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontanter og kontantekvivalenter, definert som kontanter, bankinnskudd og kassekreditt. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. NOTE 2 - OFFENTLIGE TILSKUDD Selskapet har mottatt kr i lønnstilskudd i Tilskuddet er ført som reduksjon av lønnskostnader. Selskapet har i tillegg mottatt et investeringstilskudd på kr Regnskapsmessig er dette tilskuddet ført til reduksjon i investeringskostnaden for det aktuelle driftsmiddelet. NOTE 3 - BANKINNSKUDD Bundne skattetrekksmidler utgjør kr pr Dette dekker skyldig skattetrekk per Selskapet har en kassekredittkonto i DNB. Limit på denne er kr

13 NOTE 4 - KORTSIKTIGE FORDRINGER Kundefordringer Pålydende Avsetning til fremtidig tap Bokført verdi ifølge balansen Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Til gode merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Bokført verdi ifølge balansen Tap på fordringer Konstaterte tap Inngått på tidligere avskrevne fordringer Netto tap (inkl. i annen driftskostnad) NOTE 5 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall faste ansatte Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Ytelser til ledende personer Lønn adm.dir Andre ytelser adm. dir Pensjonsutgifter adm.dir Samlet honorar til styret Ytelser til adm. dir. er samlede ytelser til tidligere adm. dir. frem til 30. april 2012 og ny adm. dir. fra 1. mai Revisor Kostnadsført honorar til revisjon utgjør kr I tillegg kommer annen bistand med kr

14 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 FORTS. NOTE 6 - PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER Sikrede ytelser Selskapet har ikke lenger noen ytelsesbaserte pensjonsordninger som er finansiert ved fondsoppbygging i forsikringsselskap. For aktive ansatte gikk man i 2006 over til innskuddsbasert ordning, og i 2007 ble den kollektive ordningen avviklet for uføre/sykemeldte og pensjonister. Usikrede ytelser Selskapet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Gammel ordning ble avviklet i 2010 og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til Regnskapsført forpliktelse per gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. I tillegg er det avsatt for selskapets andel av underdekning i gammel ordning. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende tre årene. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Premien er fastsatt til 1,4% av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. I tillegg har selskapet per pensjonsavtaler med fire personer som dekkes over løpende drift. I regnskapet for 2012 er pensjonsforpliktelse overfor tidligere administrerende direktør innarbeidet mot egenkapitalen med kr 17,9 mill pr Forpliktelsen har tidligere ikke vært balanseført på grunn av usikre estimater. Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler 0 Res. ført estimatendring/avvik Res. ført planendring 0 Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad

15 NOTE 6 - PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER FORTS. Pensjon AFP over drift Sum Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendring Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsmidler/-forpliktelser Økonomiske forutsetninger (prosenttall): Diskonteringsrente 4,20 % Forventet lønnsregulering 3,50 % Forventet G-regulering 3,25 % Forventet vekst i løpende pensjoner 3,25 % Vanlige aktuarmessige forutsetninger innen forsikring for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn. NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger og Maskiner og Inventar og Totalt annen fast eiendom transportmidler kontorutstyr Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivinger Økonomisk levetid 6 år - evig 5-10 år 3-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Selskapet har i tillegg anlegg under utførelse per kr

16 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 FORTS. NOTE 8 - IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill Anskaffelseskost Tilganger Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år Avskrivningsplan Lineær Balanseført goodwill per relaterer seg til oppkjøp av og fusjon med datterselskapene Agro Bark AS med virkning fra og Haslestad Bruk AS med virkning fra NOTE 9 - DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V. Datterselskap Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Saga Tre AS Larvik 100 % 100 % Amundrød Vest AS Larvik 100 % 100 % Investeringene er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Dette innebærer at resultatet i eierperioden er medtatt i selskapets finansposter. Amundrød Vest AS Saga Tre AS Sum Anskaffelseskost Balanseført EK på oppkjøpstidspunktet Goodwill Inngående balanse Andel årets resultat Avskrivning goodwill Balanseført verdi Resterende goodwill per Tilknyttede selskap Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Oseberget Eiendom AS Larvik 48,27 % 48,27 % Argos Solution AS Kongsberg 33,33 % 33,33 % Aksjepostene er behandlet etter kostmetoden (se note 10)

17 NOTE 10 - AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M.V. Eierandel Ansk.- kostnad Balanseført verdi Oseberget Eiendom AS 48,27 % Argos Solution AS 33,33 % Norske Skogindustrier ASA Skog-Data AS 6,70 % Andeler Hedrum-Tjølling Jordvanning Tretorget AS Diverse aksjer og andeler Sum Det er kun aksjene i Norske Skogindustrier ASA som er børsnoterte, og som har en fastsatt verdi i markedet. NOTE 11 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V. Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Sum Kundefordringer Kortsiktige fordringer Foretak i samme konsern Sum NOTE 12 - LANGSIKTIG GJELD Spesifikasjon av langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Selskapet har inngått renteswap-avtaler på valutalånet som gjør at hoveddelen av lånet er rentesikret i lånets løpetid (kontantstrømsikrikring). 50 % av lånet er rentesikret for hele perioden, mens 25 % av lånet er rentesikret for en periode på 5 år. Resterende 25 % av lånet er ikke rentesikret. Avdragsprofil: Deretter Sum

18 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 FORTS. NOTE 13 - SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad henført ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt før anvendelse av fremførbart underskudd Anvendelse av fremførbart underskudd 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag 0 Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Endring Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler herav forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt Oppskrivning tomt Gevinst- og tapskonto Fordringer Varer Regnskapsmessige avsetninger for forpliktelser Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel (28%) Forskjeller som ikke utlignes: Pensjonsforpliktelser Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel (28%) Nettoføring av midlertidige forskjeller i balansen Netto forskjeller / endring midlertidige forskjeller Netto utsatt skatt/utsatt skattefordel Utsatt skattefordel er balanseført på grunnlag av forventninger om fremtidig inntjening.

19 NOTE 14 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V Gjeld som er sikret ved pant o.l. Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum Obligasjonens Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: pålydende Varelager Kundefordringer Eiendommer Sum bokført verdi Selskapet har i tillegg stillet sikkerhet for kassekreditt i tilknyttet selskap, proratarisk med øvrige hovedaksjonærer. Beløpsmessig relaterer denne sikkerheten seg til kr for alle aksjonærene samlet og Bergene Holm AS sin andel utgjør kr NOTE 15 - FINANSINNTEKTER - AGIOGEVINST Agiogevinster Agiogevinst langsiktig valutalån Øvrige agiotap Netto agiogevinst Selskapet har regnskapsført en valutagevinst på sitt langsiktige valutalån med kr i Det vises til årsberetningen for en nærmere redegjørelse. NOTE 16 - USIKRE FORPLIKTELSER Fylkesmannen i Hedmark har fattet et vedtak om håndtering av avfall på avdeling Kirkenær. Vedtak om fjerning av materialet er påklaget. Status på saken er at selskapet er pålagt å gjøre nye undersøkelser i påvente av nytt vedtak. Selskapet mener at det er lite sannsynlig at Fylkesmannens vedtak blir stående. Det er derfor ikke avsatt for kostnader knyttet til fjerning etc. i årsregnskapet for Selskapet foretar løpende vurdering av garantiansvar i forbindelse med salg av selskapets produkter. Regnskapsmessig avsetning for garantiansvar baseres på erfaringstall og konkrete vurderinger i enkeltsaker. Samlet avsetning per utgjør kr 1 mill, og inngår i annen kortsiktig gjeld i balansen.

20 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 FORTS. NOTE 17 - EGENKAPITAL Aksje- Overkurs- Innskutt Annen Sum kapital fond annen EK EK Egenkapital Innarbeidet pensjonsforpliktelse Årsresultat Foreslått utbytte Egenkapital Netto pensjonsforpliktelse overfor tidligere adm.dir. er innarbeidet mot egenkapitalen Forpliktelsen har tidligere ikke vært balanseført på grunn av usikre estimater. NOTE 18 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen i Bergene Holm AS per består av aksjer à kr 100. Alle aksjene gir like rettigheter i selskapet. Aksjonærene i Bergene Holm AS per var: Antall Eierandel Stemmeandel AS PETRA ,00 % 54,00 % Løvenskiold Vækerø AS ,00 % 46,00 % Totalt antall aksjer ,00 % 100,00 % Det foreligger en aksjonæravtale mellom Løvenskiold Vækerø AS og AS PETRA (Bergene Holm familien). Tidligere Administrerende direktør Reidar Bergene Holm og styremedlem Per Bergene Holm er indirekte aksjonærer i AS Petra. Styremedlem Carl Otto Løvenskiold eier 100 % av Løvenskiold Vækerø AS. Larvik, 29. mars 2013 I styret for Bergene Holm AS Reidar Bergene Holm Styremedlem Bjørn Walle Styreleder Carl Otto Løvenskiold Styremedlem Per Bergene Holm Nestleder Gunnar Palme Styremedlem Nils Mjåvatn Styremedlem David Trøftmoen Styremedlem Bjarne Saga Styremedlem Erland Løkken Administrerende direktør

ÅRSBERETNING 2010 ORGANISASJONSNUMMER 812 750 062

ÅRSBERETNING 2010 ORGANISASJONSNUMMER 812 750 062 ÅRSBERETNING 2010 ORGANISASJONSNUMMER 812 750 062 ÅRSBERETNING 2010 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2010 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT Selskapets

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 BERGENE HOLM AS

ÅRSBERETNING 2014 BERGENE HOLM AS 2014 ÅRSBERETNING Bergene Holm AS Årsberetning 2014 ÅRSBERETNING 2014 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT Bergene Holm AS er en trelastprodusent som foredler tømmer til skurlast og

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer