ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062"

Transkript

1 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer

2

3 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

4 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer GENERELT Selskapets produksjonsvirksomhet består i foredling av tømmer til skurlast og videreforedling gjennom høvling, impregnering, fingerskjøting og overflatebehandling. Markedet for selskapets hovedprodukter er byggevarehandel og industri i Sør-Norge og eksport til kontinentet. Hovedkontoret og to produksjonsavdelinger ligger i Larvik kommune, mens driften forøvrig skjer ved avdelinger i Åmli, Seljord, Hof, Grue, Kongsvinger og Sør-Odal. Sagbruket på Fossum i Bærum er endelig avviklet i løpet av året. De heleide selskapene Amundrød Vest AS og Saga Tre AS har ikke hatt vesentlig virksomhet i året. Saga Tre AS eier en mindre eiendom i Bograngen, Sverige. Bergene Holm AS eier 47,36 % av Oseberget Eiendom AS i Larvik og 33,3 % av Argos Solutions AS på Kongsberg. I samsvar med regnskapslovens 3-8, annet ledd, er det unnlatt å utarbeide konsernregnskap. AS PETRA eier 54 % og Løvenskiold-Vækerø AS eier 46 % av Bergene Holm AS. Erland Løkken tiltrådte 1.mai som administrerende direktør etter Reidar Bergene Holm. DRIFT OG MARKED Tømmerråstoffet kommer i all hovedsak fra leverandører i Norge som er PEFC-sertifisert og forpliktet på Levende Skog Standard. Det importeres noe tømmer fra Sverige til sagbrukene i Grue og Kongsvinger, samt noe råstoff til treinteriørproduksjon i Kvelde. Årets tømmerforbruk ble ca m 3 og trelastproduksjonen ca m 3. I andre kvartal mottok noen av sagbrukene mindre tømmer enn ønskelig for rasjonell produksjon. Markedsprisen på tømmer ved skogsbilvei steg i løpet av året, for så å avta på slutten. Lageret av halvfabrikata og ferdigvarer er noe redusert i løpet av året, men det er fortsatt større enn nødvendig. Etterspørselen holdt seg på et relativt høyt nivå gjennom første del av året, for så å avta. Sterk kronekurs og lav etterspørsel fra et europeisk marked har gjort eksport av skurlast lite lønnsomt. Konkurransen fra Sverige er stor og bidro til et prisfall i det innenlandske trelastmarked. Nordre Vestfold opplevde 6. august ekstraordinær nedbørsintensitet som medførte flom og vannskade på vår avdeling Haslestad. En større del av utearealet, noen lagerbygg og m3 trelast ble rammet. Flommen medførte ikke driftsavbrudd. Skaden ble erstattet av Naturskadefondet. INVESTERINGER, ØKONOMI OG FINANSIERING Flere av selskapets eiendommer er regulert til industriformål, og planlegges disponert for salg eller utvikling. Årets investeringer beløper seg til 45,4 MNOK, mens salgssum frasolgte driftsmidler er 68,4 MNOK.

5 Selskapet har sammen med Åmli Kommune og AT Skog foretatt store infrastruktur- og tomteinvesteringer på Jordøya i Åmli som en forberedelse til en fullstendig fornyelse av tømmerinntak og saglinje på avdeling Nidarå i Åmli. Denne investeringen ventes tatt i drift primo september i år, og vil muliggjøre sterkt økt produksjon og produktivitet. Treinteriøravdelingen i Kvelde ble 3. september rammet av en brann som totalskadet selskapets eldste produksjonsbygg og et moderne vannbasert overflatebehandlingsanlegg. Verken politiets eller bedriftens grundige undersøkelser har gitt svar på hva som var årsaken til brannen. Forsikringsmessig tingskade medfører regnskapsmessig realisasjon med en bokført regnskapsmessig gevinst på 55,7 MNOK. Oppføring av erstatningsbygg skjer ved vår avdeling Larvik nær E-18. Overflatebehandlingskapasiteten blir også erstattet. Selskapets langsiktige finansiering består i et 10-årig avdragsfritt lån tilsvarende 200 MNOK opptatt i Euro til kurs 9,37. Lånet er delvis rentesikret. Ut over dette disponerer selskapet en kassakreditt på 220 MNOK i DNB. Kassakreditt-rammen reduseres med 10 MNOK pr. år. Etter styrets mening har selskapet en sunn finansiering. Kontantstrømmene i valuta fra import hhv. eksport er ikke systematisk terminsikret da valutaeksponeringen anses som moderat. Selskapets salgsinntekter på MNOK er 0,1 % høyere enn i Etter ned- og avskrivninger på 49,6 mnok (52,2 mnok i 2011) oppnådde selskapet et driftsresultat på 88,6 mnok (44,4). I driftsresultatet inngår blant annet regnskapsmessig gevinst pga. brann med 55,7 mnok. En del av resultatet før skatt på 78,3 mnok (25,1) skyldes agiogevinst på 9,6 mnok (16,7). Årets resultat på 55,2 mnok (16,7), eksklusiv den ekstraordinære inntekten fra forsikringsoppgjøret, vurderes ikke som tilfredsstillende i et lengre perspektiv. FREMTIDSUTSIKTER Vi tror tre som byggemateriale har en fremtid! Det er miljøvennlig og rimelig, og råstoffet er tilgjengelig i rikt monn nær kundene. En sterk norsk krone gjør forholdene i norsk skogsindustri meget krevende. Det trengs en nasjonal finanspolitikk som gjør det mulig å holde renten nede på europeisk nivå slik at kronen kan svekkes. Det er sterkt behov for bedring av rammevilkårene for veitransport så vel som fjerning av eiendomsskatt på maskiner og utstyr. Dagens rammevilkår svekker norsk skogsindustris konkurransekraft i en åpen verden. Södra Cells varslede nedleggelse av celluloseproduksjonen på Tofte reduserer muligheten for avsetning for skogbrukets massevirke og treindustriens flis. Det kan skape utfordringer i fremtiden uten at styret på nåværende tidspunkt har oversikt over sakens utfall. MILJØ OG PERSONAL I treindustrien skjer forsknings- og utviklingsarbeid i stor grad på bransjenivå. Det kan gi en effektiv utnyttelse av de midler som stilles til rådighet, men også en viss risiko for dobbeltarbeid. Selskapet forurenser i liten grad det ytre miljø. Avfall ivaretas etter offentlige bestemmelser og lokale systemer. Bergene Holm AS leder et forskningsprosjekt som skal finne fram til en økonomisk og miljømessig god anvendelse av forbrenningsrester (aske). I Sverige benyttes ren aske til gjødsling av skog. Produksjonsavdelingene følger opp de råd som gis av Treindustriens Brannkontroll. Selskapet arbeider etter lean-prinsipper for å bli mer effektive. Det drives lederutvikling ved alle avdelinger. Sykefraværet for året er uforandret på 6,3 %. Sykefraværsarbeid har fortsatt stor oppmerksomhet. Noen alvorlige diagnoser har medført langtidsfravær og stigende fravær i siste halvdel av året. Korttidsfraværet er fortsatt lavt. H -verdien (antall skader med fravær per arbeidstimer) falt fra 36 i 2010 til 14,4 i 2011, men har steget til 16,0 i Fraværet per skade var i gjennomsnitt 16 dager,

6 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 mot 12 dager i Skadetallet er fortsatt for høyt, og det forebyggende arbeid fortsetter. Ved siste årsskifte var det 405 personer fast ansatt i selskapet (398 ÅV), herav 42 kvinner (39 ÅV). Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det råder full likestilling mellom kvinner og menn, innenfor rammen av den enkelte medarbeiders ønsker og forutsetninger. Samarbeidet i selskapet er svært godt. Styret takker alle ansatte for god innsats og positive holdninger. VURDERINGER Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt ytterligere forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av selskapet, ut over hva som fremgår av årsberetning og regnskap. I samsvar med Regnskapslovens 3-3a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for året 2013 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Styret foreslår at årets resultat kr disponeres slik: Utbytte kr Overført til annen egenkapital kr Sum disponert kr Etter årets disponeringer utgjør selskapets egenkapital kr. Av dette regnes kr. som selskapets frie egenkapital. Larvik, I styret for Bergene Holm AS Reidar Bergene Holm Styremedlem Bjørn Walle Styreleder Carl Otto Løvenskiold Styremedlem Per Bergene Holm Nestleder Gunnar Palme Styremedlem Nils Mjåvatn Styremedlem David Trøftmoen Styremedlem Bjarne Saga Styremedlem Erland Løkken Administrerende direktør

7 RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad 5, Avskrivninger 7, Nedskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER Renteinntekter Aksjeutbytte Netto agiogevinst Andre finansinntekter Sum finansinntekter FINANSKOSTNADER Avgitte kontantrabatter Resultatandel datterselskaper Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat OPPLYSNINGER OM: Foreslått utbytte Overført annen egenkapital Sum

8 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 BALANSE PER 31. DESEMBER Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7, Anlegg under utførelse Maskiner og transportmidler Inventar og kontorutstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager - tømmer og hjelpestoffer Varelager - varer i arbeid Varelager - ferdig tilvirkede varer Sum varelager Fordringer Kundefordringer 4, Andre fordringer 4, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter ol Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 BALANSE PER 31. DESEMBER Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 12, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld 11, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

10 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 KONTANTSTRØMANALYSE ) KONTANTSTRØMANALYSE Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap ved salg av driftsmidler 0 0 Gevinst ved salg av driftsmidler Gevinst ved salg av aksjer 0 0 Tap ved salg av aksjer 0 0 Ordinære avskrivninger Nedskrivning av anlegg Nedskrivning av aksjer 0 0 Resultatandel fra datterselskap og tilknyttede selskaper Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endringer i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetalinger ved salg av aksjer 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto betalte avdrag på langsiktig gjeld Netto tilført ansvarlig lånekapital 0 0 Endring i kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter innfusjonert Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt ) 2011-tallene er basert på endringer mot omarbeidede sammenligningstall (fusjonsbalanse) per

11 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Konsernregnskap Bergene Holm AS eier per datterselskapene Amundrød Vest AS og Saga Tre AS. Datterselskapene har begrenset aktivitet og selskapene har uvesentlig betydning for konsernets stilling og resultat. På bakgrunn av dette er det i samsvar med regnskapslovens 3-8, 2. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Valuta Salgstransaksjoner i valuta gjennom året bokføres løpende til gjeldende kurs. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden, mens investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer hvor Bergene Holm AS ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

12 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 FORTS. NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Råvarer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. For varer i arbeid og ferdig tilvirkede varer beregnes virkelig verdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader, salgskostnader og fortjeneste. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Ved regnskapsføring av selskapets pensjonsforpliktelser er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. I gammel AFP ordning blir estimatavvik og planendringer amortisert over gjennomsnittlig gjenstående utbetalingstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt. Ved bruk av egenkapitalmetoden som vurderingsprinsipp for eierandeler i selskaper som er egne skattesubjekter, er resultatandelen allerede fratrukket skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Selskapets kontantstrømoppstilling utarbeides etter den indirekte metode. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontanter og kontantekvivalenter, definert som kontanter, bankinnskudd og kassekreditt. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. NOTE 2 - OFFENTLIGE TILSKUDD Selskapet har mottatt kr i lønnstilskudd i Tilskuddet er ført som reduksjon av lønnskostnader. Selskapet har i tillegg mottatt et investeringstilskudd på kr Regnskapsmessig er dette tilskuddet ført til reduksjon i investeringskostnaden for det aktuelle driftsmiddelet. NOTE 3 - BANKINNSKUDD Bundne skattetrekksmidler utgjør kr pr Dette dekker skyldig skattetrekk per Selskapet har en kassekredittkonto i DNB. Limit på denne er kr

13 NOTE 4 - KORTSIKTIGE FORDRINGER Kundefordringer Pålydende Avsetning til fremtidig tap Bokført verdi ifølge balansen Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Til gode merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Bokført verdi ifølge balansen Tap på fordringer Konstaterte tap Inngått på tidligere avskrevne fordringer Netto tap (inkl. i annen driftskostnad) NOTE 5 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall faste ansatte Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Ytelser til ledende personer Lønn adm.dir Andre ytelser adm. dir Pensjonsutgifter adm.dir Samlet honorar til styret Ytelser til adm. dir. er samlede ytelser til tidligere adm. dir. frem til 30. april 2012 og ny adm. dir. fra 1. mai Revisor Kostnadsført honorar til revisjon utgjør kr I tillegg kommer annen bistand med kr

14 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 FORTS. NOTE 6 - PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER Sikrede ytelser Selskapet har ikke lenger noen ytelsesbaserte pensjonsordninger som er finansiert ved fondsoppbygging i forsikringsselskap. For aktive ansatte gikk man i 2006 over til innskuddsbasert ordning, og i 2007 ble den kollektive ordningen avviklet for uføre/sykemeldte og pensjonister. Usikrede ytelser Selskapet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Gammel ordning ble avviklet i 2010 og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til Regnskapsført forpliktelse per gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. I tillegg er det avsatt for selskapets andel av underdekning i gammel ordning. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende tre årene. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Premien er fastsatt til 1,4% av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. I tillegg har selskapet per pensjonsavtaler med fire personer som dekkes over løpende drift. I regnskapet for 2012 er pensjonsforpliktelse overfor tidligere administrerende direktør innarbeidet mot egenkapitalen med kr 17,9 mill pr Forpliktelsen har tidligere ikke vært balanseført på grunn av usikre estimater. Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler 0 Res. ført estimatendring/avvik Res. ført planendring 0 Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad

15 NOTE 6 - PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER FORTS. Pensjon AFP over drift Sum Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendring Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsmidler/-forpliktelser Økonomiske forutsetninger (prosenttall): Diskonteringsrente 4,20 % Forventet lønnsregulering 3,50 % Forventet G-regulering 3,25 % Forventet vekst i løpende pensjoner 3,25 % Vanlige aktuarmessige forutsetninger innen forsikring for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn. NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger og Maskiner og Inventar og Totalt annen fast eiendom transportmidler kontorutstyr Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivinger Økonomisk levetid 6 år - evig 5-10 år 3-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Selskapet har i tillegg anlegg under utførelse per kr

16 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 FORTS. NOTE 8 - IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill Anskaffelseskost Tilganger Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år Avskrivningsplan Lineær Balanseført goodwill per relaterer seg til oppkjøp av og fusjon med datterselskapene Agro Bark AS med virkning fra og Haslestad Bruk AS med virkning fra NOTE 9 - DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V. Datterselskap Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Saga Tre AS Larvik 100 % 100 % Amundrød Vest AS Larvik 100 % 100 % Investeringene er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Dette innebærer at resultatet i eierperioden er medtatt i selskapets finansposter. Amundrød Vest AS Saga Tre AS Sum Anskaffelseskost Balanseført EK på oppkjøpstidspunktet Goodwill Inngående balanse Andel årets resultat Avskrivning goodwill Balanseført verdi Resterende goodwill per Tilknyttede selskap Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Oseberget Eiendom AS Larvik 48,27 % 48,27 % Argos Solution AS Kongsberg 33,33 % 33,33 % Aksjepostene er behandlet etter kostmetoden (se note 10)

17 NOTE 10 - AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M.V. Eierandel Ansk.- kostnad Balanseført verdi Oseberget Eiendom AS 48,27 % Argos Solution AS 33,33 % Norske Skogindustrier ASA Skog-Data AS 6,70 % Andeler Hedrum-Tjølling Jordvanning Tretorget AS Diverse aksjer og andeler Sum Det er kun aksjene i Norske Skogindustrier ASA som er børsnoterte, og som har en fastsatt verdi i markedet. NOTE 11 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V. Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Sum Kundefordringer Kortsiktige fordringer Foretak i samme konsern Sum NOTE 12 - LANGSIKTIG GJELD Spesifikasjon av langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Selskapet har inngått renteswap-avtaler på valutalånet som gjør at hoveddelen av lånet er rentesikret i lånets løpetid (kontantstrømsikrikring). 50 % av lånet er rentesikret for hele perioden, mens 25 % av lånet er rentesikret for en periode på 5 år. Resterende 25 % av lånet er ikke rentesikret. Avdragsprofil: Deretter Sum

18 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 FORTS. NOTE 13 - SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad henført ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt før anvendelse av fremførbart underskudd Anvendelse av fremførbart underskudd 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag 0 Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Endring Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler herav forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt Oppskrivning tomt Gevinst- og tapskonto Fordringer Varer Regnskapsmessige avsetninger for forpliktelser Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel (28%) Forskjeller som ikke utlignes: Pensjonsforpliktelser Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel (28%) Nettoføring av midlertidige forskjeller i balansen Netto forskjeller / endring midlertidige forskjeller Netto utsatt skatt/utsatt skattefordel Utsatt skattefordel er balanseført på grunnlag av forventninger om fremtidig inntjening.

19 NOTE 14 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V Gjeld som er sikret ved pant o.l. Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum Obligasjonens Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: pålydende Varelager Kundefordringer Eiendommer Sum bokført verdi Selskapet har i tillegg stillet sikkerhet for kassekreditt i tilknyttet selskap, proratarisk med øvrige hovedaksjonærer. Beløpsmessig relaterer denne sikkerheten seg til kr for alle aksjonærene samlet og Bergene Holm AS sin andel utgjør kr NOTE 15 - FINANSINNTEKTER - AGIOGEVINST Agiogevinster Agiogevinst langsiktig valutalån Øvrige agiotap Netto agiogevinst Selskapet har regnskapsført en valutagevinst på sitt langsiktige valutalån med kr i Det vises til årsberetningen for en nærmere redegjørelse. NOTE 16 - USIKRE FORPLIKTELSER Fylkesmannen i Hedmark har fattet et vedtak om håndtering av avfall på avdeling Kirkenær. Vedtak om fjerning av materialet er påklaget. Status på saken er at selskapet er pålagt å gjøre nye undersøkelser i påvente av nytt vedtak. Selskapet mener at det er lite sannsynlig at Fylkesmannens vedtak blir stående. Det er derfor ikke avsatt for kostnader knyttet til fjerning etc. i årsregnskapet for Selskapet foretar løpende vurdering av garantiansvar i forbindelse med salg av selskapets produkter. Regnskapsmessig avsetning for garantiansvar baseres på erfaringstall og konkrete vurderinger i enkeltsaker. Samlet avsetning per utgjør kr 1 mill, og inngår i annen kortsiktig gjeld i balansen.

20 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 FORTS. NOTE 17 - EGENKAPITAL Aksje- Overkurs- Innskutt Annen Sum kapital fond annen EK EK Egenkapital Innarbeidet pensjonsforpliktelse Årsresultat Foreslått utbytte Egenkapital Netto pensjonsforpliktelse overfor tidligere adm.dir. er innarbeidet mot egenkapitalen Forpliktelsen har tidligere ikke vært balanseført på grunn av usikre estimater. NOTE 18 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen i Bergene Holm AS per består av aksjer à kr 100. Alle aksjene gir like rettigheter i selskapet. Aksjonærene i Bergene Holm AS per var: Antall Eierandel Stemmeandel AS PETRA ,00 % 54,00 % Løvenskiold Vækerø AS ,00 % 46,00 % Totalt antall aksjer ,00 % 100,00 % Det foreligger en aksjonæravtale mellom Løvenskiold Vækerø AS og AS PETRA (Bergene Holm familien). Tidligere Administrerende direktør Reidar Bergene Holm og styremedlem Per Bergene Holm er indirekte aksjonærer i AS Petra. Styremedlem Carl Otto Løvenskiold eier 100 % av Løvenskiold Vækerø AS. Larvik, 29. mars 2013 I styret for Bergene Holm AS Reidar Bergene Holm Styremedlem Bjørn Walle Styreleder Carl Otto Løvenskiold Styremedlem Per Bergene Holm Nestleder Gunnar Palme Styremedlem Nils Mjåvatn Styremedlem David Trøftmoen Styremedlem Bjarne Saga Styremedlem Erland Løkken Administrerende direktør

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2012 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2012 2012 har vært et krevende år for selskapet. Et utfordrende mediemarked, inntektsnedgang

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer