VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor: Tlf. Solan: E-post: Tlf. Ludvig: Hjemmeside: Tlf. Reodor:

2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 LOVGRUNNLAG 3 VELKOMMEN TIL RUSTADSAGA BHG. Historie 4 Administrasjon 4 Vedtekter 4 AU og SU 4 Intern kontroll 4 Personalet 5 Avdeling 5 Samarbeid med foreldre 6 Foreldresamtaler 6 Foreldremøte 6 Dugnad 6 Åpningstider/dagsrytme 7 Oppholdsbetaling 7 Forsikring 7 BARNEHAGENS FORMÅL OG VERDIER Formål 8 Barnehagens verdigrunnlag 8 Medvirkning 9 Barnehagens pedagogiske virksomhet 10 BARNEHAGENS INNHOLD Omsorg og oppdragelse 11 Lek 12 Læring/samspill 12 Sosial kompetanse 13 Språklig kompetanse 14 DE 7 FAGOMRÅDER OG HVERDAGSSITUASJONER Barnehagens 7 fagområder 15 Kommunikasjon, språk og tekst 15 Kropp, bevegelse og helse 15 Kunst, kultur og kreativitet 15 Natur, miljø og teknikk 16 Etikk, religion og filosofi 16 Nærmiljø og samfunn 16 Antall, rom og form 16 Mål for hverdagssituasjoner 17 Barnehagens fastetradisjoner 20 SATSNINGSOMRÅDE - MILJØ 21 PLAN FOR 5 ÅRS GRUPPEN Overgang skole 22 Mål for 5 års gruppen 22 Tidsperspektiv og kontakt 25 Fleksibel skolestart 25 PERSONALESAMARBEID/ARBEIDSMILJØ 26 SAMARBEIDSPARTNERE: 26 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 27 ØVRIG PRAKTISK INFORMASJON Tilvenning 28 Bring-/henting 28 Syke barn 28 Hva skal barnet ha med? 29 Hva bør vi tenke på når barnet skal på tur? 29 Barnas leker i barnehagen 29 Barnas bursdag 30 Turpenger 30 Sykkel/akebrett 30 Parkering/Gjerde/Porten 30 2

3 2 INNLEDNING I Rustadsaga barnehage har vi valgt å utarbeide en virksomhetsplan som skal gjelder for tre år. Virksomhetsplanen erstatter tidligere årsplan, foreldreinformasjon og dele av halvårsplanen fra hver avdeling. Virksomhetsplanen skal gi praktisk informasjon, og informasjon om barnehagens pedagogiske virksomhet. Virksomhetsplanen godkjennes av andelslags SU ansvarlig. Virksomhetsplanen har flere funksjoner: Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Hver avdeling vil i tillegg lage sine halvårsplan i september og januar. Halvårsplanene beskriver avdelingens temaer for inneværende periode. 3 LOVGRUNNLAG: Barnehagen bygger sin virksomhet på Barnehageloven av juni Barnehageloven er fastsatt av Stortinget. Den inneholder overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven, og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Med hjemmel i barnehageloven har Kunnskapsdepartementet laget en rammeplan for barnehager. Rammeplanen skal være et verktøy for utvikling av barnehagens innhold og oppgaver, og samtidig gi personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen legger vekt på at det er kontinuitet i læringsløpet fra barnehage til skole. Rammeplanens syv fagområder for læring er i stor grad de samme som barna møter i skolen. Barnehagen skal fortsatt være en arena for lek, læring og omsorg, og barnehagene har frihet til å velge innhold innenfor rammene som planen gir. Det legges stor vekt på samarbeid med hjemmene og barnas rett til medvirkning. 3

4 BARNEHAGELOVEN: og RAMMEPLAN: 4 VELKOMMEN TIL RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 4.1 Historie: Barnehagen er et privat, nonprofit foretak, og drives av foreldre gjennom andelslaget Rustadsaga barnehage BA. Barnehagen ble bygget på initiativ fra tidligere andelseiere i Skullerud foreldrebarnehage - Erik Førde og en rekke andre engasjerte foreldre i samme barnehage. Skullerud foreldrebarnehage hadde lokaler på Skullerud ungdomsskole, og da leiekontrakten ble sagt opp grunnet utvidelse av skolen, ønsket foreldrene å sikre egne barn plass i det unike område ved Østmarka/Rustadsaga, samt gjøre noe med det stadig økende behovet for barnehageplasser i bydelen. Foreldrene inngikk et samarbeid med Trygge barnehager og med mye jobbing fra aktive foreldre stod Rustadsaga barnehage ferdig i oktober Administrasjon: Rustadsaga barnehage BA har det overordnete økonomiske og administrative ansvaret, og er arbeidsgiver for de ansatte. Andelslagsstyret velges på generalforsamling hvert år. Styremøter avholdes månedlig, og styrer er andelslagets representant som administrativ-, personalog faglig leder i barnehagen. Foreldre og ansatte er forpliktet til å følge barnehagens vedtekter. 4.3 Vedtekter: Vedtektene er i samsvar med barnehageloven og gir retningslinjer for hvordan andelslaget og barnehagen skal drives. 4.4 Arbeidsutvalget og samarbeidsutvalget (AU OG SU): Rustadsaga barnehage har valgt å etablere et arbeidsutvalg (AU) og et samarbeidsutvalg (SU). AU er ansvarlig for at det blir arrangert nødvendige dugnader og sosiale sammenkomster. SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. 4

5 4.5 Intern kontroll: Arbeidsmiljøloven stiller krav til barnehagen om internkontroll av helse, miljø og sikkerhet (HMS). I 2008 kjøpte barnehagen dataverktøyet styrerassistenten som skal hjelpe oss med å oppdatere vårt allerede eksisterende HMS-system. Temaer i HMS er barns sikkerhet i og utenfor barnehagen, brannsikkerhet, vernerunder, medisinering i barnehagen, ulike handlingsplaner, avviksmeldinger, kontrakter, stillingsinstruks m.m. Vi har årlig revisjon av dokumentene i styrerassistenten. 4.6 Personalet: Rustadsaga har 12 årsverk. Personalet er stabilt. Førskolelærere utgjør 50% av den samlet personalegruppen, og assistentene har lang ansiennitet. Styrer - 100% Reodor - 2 pedagogiske ledere 100% og 2 assistenter 100% Solan - 1 pedagogisk leder 100% og 2 assistenter 100% Ludvig - 1 pedagogisk leder 100%, 1 førskolelærer 100% og 2 assistenter 100% 4.7 Avdelinger: Barnehagen har 3 avdelinger med til sammen 57 barn. De fleste barna i barnehagen kommer fra nærmiljøet rundt barnehagen. Reodor - 23 plasser for barn i alderen 2 ½ - 6 Solan - 20 plasser for barn i alderen 3 6 Ludvig - 14 plasser for barn i alderen 0-3 Selv om barnehagen er inndelt i avdelinger jobber vi en del på tvers av avdelingene. I utetiden leker barn og voksne fra ulike avdelinger sammen. Vi har klubb hver uke, der vi setter barna sammen i alderslike grupper og blander personalet på tvers av avdelingene. Siste fredag i måneden har vi fellessamling, og to ganger i året har vi felles temauker. I tillegg kommer årets faste tradisjoner, der avdelingene samler seg og feirer. På den måten blir alle barn og voksne i barnehagen godt kjent med hverandre. 5

6 4.8 Samarbeid mellom foreldre og barnehage: I barnehagelovens 1 vektlegges samarbeidet mellom barnehage og hjem. Siden Rustadsaga barnehage i tillegg er foreldredrevet, betyr det at samarbeidet mellom barnehage og hjem er særdeles viktig. Med samarbeid menes regelmessig kontakt mellom barnehagens ansatte og foreldrene, hvor man utveksler erfaringer og drøfter eventuelle problemer som måtte oppstå. En viktig forutsetning for å gi et trygt og oversiktlig oppvekstsmiljø for barna er at personalet har en viss innsikt i barnas bakgrunn og dagligliv, og at foreldrene får god informasjon om det som skjer i barnehagen. For å nå målet gjensidig tillit og respekt kreves forpliktelse og ansvarsbevissthet fra begge sider. Alle ansatte har taushetsplikt. Det pedagogiske arbeidet skal i stor grad ta hensyn til foreldrenes ønsker og forventninger, og det er nødvendig at disse kommer konkret til uttrykk på foreldremøter og foreldresamtaler. Samtidig er det viktig at personalet synliggjør og konkretiserer sine ideer og visjoner for det arbeidet som blir gjort i barnehagen. Vi legger vekt på å gi god informasjon om barnehagens innhold og hverdagen på avdelingene, slik at foreldrene vet hvordan barnet har det. Vi forventer at foreldre følger opp planer og beskjeder slik at vi sammen kan gi barnet en god hverdag. 4.9 Foreldresamtaler: Dette er et tilbud til foreldre/foresatte som vil snakke nærmere om sitt barn og hvordan det har det i barnehagen. Behovet for foreldresamtaler kan variere, men vi tilbyr alltid en oppstartsamtale når barnet begynner på avdelingen. I tillegg setter vi av tid til foreldresamtaler i oktober/ november. Dersom behov tar vi også en samtale om våren. Personalet tar kontakt og avtaler tid for foreldresamtale. Foreldre skal også være velkommen til å ta kontakt og avtale tid for samtale, dersom de lurer på noe Foreldremøter: Arrangeres fast en gang i året om høsten. Her presenterer personalet årets planer og sier litt om hvilke forventninger barnehagen har til foreldrene. Øvrig kan være en temasamling på våren. På begge møter legger vi til rette for at foreldrene får mulighet til diskutere felles utfordringer i forhold til barneoppdragelse. Andelslagsstyret innkaller til generalforsamling innen utgangen av mars hvert år og evt. ekstraordinær generalforsamling. Samarbeidsutvalget kan også innkalle til foreldremøter ved behov Dugnad: Arrangeres av AU minst to ganger i året. Ifølge vedtektene har hver forelder plikt til å stille på dugnad. AU kan pålegge utvidet dugnadsplikt. Barnehagen eies av foreldrene og det forventes derfor et større engasjement enn i andre typer barnehager. 6

7 4.12 Åpningstider/dagsrytme: Barnehagen åpner kl Barna kan ha med seg frokost frem til kl Stengetid er kl , og barn, foreldre og personale skal være ute av barnehagen til kl Dersom barna ikke er hentet, eller en ikke er ute av barnehagen til kl må foreldre betale overtidslønn til personalet. Barnehagen er åpen alle hverdager. Unntatt er påskeuken, juleaften, dagene mellom jul og nyttår og 4 planleggingsdager spredt utover året. Hovedvekten av vårt faglige tilbud skjer i perioden til 14.00, og for at vi skal få gjennomført aktiviteter og turer på en best mulig måte, setter vi pris på å få beskjed hvis barna blir levert eller hentet i denne perioden Oppholdsbetaling: Regler for oppholdsbetaling følger bydel Østensjø. I tillegg betales kr. 150,- for mat. Vi fakturerer forskuddsvis og betalingsfrist er den siste dag i mnd. juli måned er betalingsfri Ved oppstart betales et andelsbevis kr. 5000,- og man betaler enten for hel eller halv måned. Plassen disponeres frem til det året barnet begynner skolen. Dersom dere av ulike årsaker ønsker å slutte før, er oppsigelsestiden to måneder gjeldende fra den 1. i måneden.. Barnehagens vedtekter forutsetter at barna har minst fire ukers ferie i løpet av året. Vedtekter har fastsatt at to uker må tas sammenhengende i perioden 15. juni til 15. August Forsikring: Barna i Rustadsaga barnehage er forsikret, og forsikringen gjelder i barnehagen, på turer, samt på vei til og fra barnehage. 7

8 5 BARNEHAGENS FORMÅL OG VERDIER: 5.1 Formål: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 1 formål) Barnehagen skal være både en pedagogisk virksomhet, og et velferdstilbud til småbarnsforeldre. Den skal Gi enkeltbarn utfordringer tilpasset alder og funksjonsnivå. Styrke barnas muligheter for læring og aktiv deltakelse i fellesskap med jevnaldrene. Ha en helsefremmende og forebyggende funksjon. Bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Forebygge diskriminering og mobbing. Ivareta både enkeltbarn og hensynet til fellesskapet. 5.2 Barnehagens verdigrunnlag: Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. Den skal representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. (Rammeplan for bhg. kap. 1.3) Vi ønsker et miljø preget av respekt og toleranse for hverandres ønsker og behov. Vi ønsker et miljø der gutter og jenter har like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskapet. Vi ønsker et miljø der vi tar ansvar og vare på våre omgivelser. Vi skal fremme en positiv holdning til alt liv og det å ta vare på naturen rundt oss. Vi ønsker et miljø der aktiv deltagelse skaper grobunn for læring. Gjennom nøkkelord som verdifull, ros, glede, oppfordring, veiledning, erfaring og trøst skal vi styrke barnets evne til medansvar for egen hverdag og utvikling av egen selvfølelse og selvtillit. Vi ønsker et miljø der etiske grunnverdier som - medmenneskelighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet preger vår hverdag. Gylden regel Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg - men tenk over at vi er forskjellige. 8

9 5.3 Medvirkning: I følge FNs barnekonvensjon har barn rett til medvirkning i eget liv. Så vel hjemme som i barnehagen har barnet rett til å gi uttrykk for sitt syn på det som skjer, og skal få mulighet til å delta i planlegging og vurdering. Vi ønsker at barna skal utvikle seg til å ta ansvar for å bli arkitekter i eget liv. Barns medvirkning i barnehagen ser vi som et ledd i denne utviklingen. Vi tenker om barns rett til medvirkning: Barn har rett til å uttrykke egne følelser og meninger, og de skal oppmuntres aktivt til å gjøre dette. De skal møte respekt og anerkjennelse for sine uttrykk. Barn skal bli møtt og sett som den de er, få en opplevelse av at de voksne har forståelse for deres individuelle behov. Spesielt overfor de minste barna, må personalet være oppmerksomme, og tolke barnas kroppsspråk og uttrykk. I en del situasjoner skal barna få muligheten til å velge, tilpasset alder og modning. De skal oppleve hvordan demokratiske spilleregler virker i praksis, at de er en viktig del av gruppen og får mulighet til å markere seg. De skal oppleve at personalet er lyttende og åpne i forhold til innspill og ønsker. I forhold til barns rett til medvirkning, er det viktig å huske på at barn vet hva de har lyst til, men ikke alltid hva de har behov for. Her må den voksne ta ansvar ved å forsøke å forstå, sette grenser, veilede og hjelpe barnet videre på en positiv måte. Barn og voksne er likeverdige, men ikke likestilte. 9

10 5.4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn: Med pedagogisk grunnsyn menes den virkelighetsoppfatning, de kunnskaper, verdier og holdninger som ligger til grunn for den pedagogisk virksomhet. I en personalgruppe vil en aldri bli enige om alt, men i barnehagen er det viktig å finne et felles grunnlag som alle kan stå innefor. Personalet har kommet frem til følgende punkter som skal prege vår hverdag: Omsorg og trygghet - Vi ser trygghet som et nødvendig fundament for at barnet skal tørre å ta til seg alt barnehagen har å by på. Barnet vil oppleve trygghet når vi som omsorgspersoner viser at vi ser, hører, forstår og anerkjenner dets personlighet. Omsorg defineres etter kvaliteten på relasjonen mellom omsorgsgiver og barnet. Alle barn er forskjellige, men likeverdige - De har en medfødt evne til samspill, utvikling og til å lære seg innlevelse i andre menneskers følelser og reaksjoner (empati). Ved å møte barnet med positive sosiale handlinger som innlevelse, anerkjennelse, oppmuntring, nærvær og glede kan vi bidra til barnets videre sosiale utvikling. Vi vil fremheve glede og humor og sette pris på barns humor og gledesytringer Den positiv lov Tenk positive tanker Bruk positive ord Gjør positive handlinger Og det positive gro. Ukjent Vi vil at leken skal ha en sentral plass i barnas hverdag. Leken er barnets viktigste redskap for læring og den krever tid for å kunne utvikle seg. Muligheter for læring finnes i alle situasjoner i løpet av en dag, både sammen med andre og alene, under voksen ledelse og i fri lek. Vi prøver å tilrettelegge for god læring ved å stimulere barna til å være kreative, og til å utvikle ideer, forståelse og språk, alene og i samspill med andre barn. Gjennom lek bygges vennskap som er viktig for barnets trivsel. Turer har høy prioritet i vår hverdag. Faste turer i barnehagens nærmiljø gir barna utfordringer i forhold til fysisk aktivitet og utelek. Turene gir avkobling fra barnehagehverdagen. Barna får en annerledes dag og naturen skaper grobunn for læring og ferdigheter, nye leker muligheter og nye lekekamerater. Barnehagens motto: Med naturen i hånd knyttes gode vennskapsbånd 10

11 6 BARNEHAGENS INNHOLD: 6.1 Omsorg og oppdragelse: Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorg- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslang læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Omsorg: Mål for barnet: - Skal føle seg trygg og avslappet i hverdagen. - Å tørre å vise følelser. - Føle at det er greit å si ifra hvis det ikke er enig. - Å føle at jeg bra som den jeg er. - Å føle at det har noen å gå til som bryr seg. - Å utvikle tillit til seg selv og andre. - Å kunne ta del i et fellesskap. - Øve på å ta ansvar og vise omsorg for seg selv og andre. Oppdragelse: Mål for barnet: - Lære om verdier i samfunnet og normer for rett og galt - Lære om åpenhet og toleranse for mangfoldet i samfunnet. - Utvikle god selvfølelse, trygghet og tro på seg selv. - Utvikle sin selvstendighet og ta ansvar for egne valg. - Lære om å ta hensyn, være fleksibel og kunne dele. - Lære om å se en sak fra flere sider. Dette kreves av den voksne/metode: - Vise at alle er like mye verdt. - Kunne se barn og voksne som individer. - Å møte barn og voksne med innlevelse og interesse. - Tilby fysisk nærhet hvis det ønskes. - Gi helhjertet trøst og oppmuntring når det trengs. - Møte barn og voksne med åpenhet. - Vise vilje til samspill - Vise respekt for det som er annerledes. - Barnet skal bli sett og hørt - Gi positive tilbakemeldinger. Dette kreves av den voksne/metode: - Veileder og lærer barnet om felles regler, viser gode holdninger og lytter. - Veilede og sette grenser når det trengs. - Viser respekt og empati. - Er tålmodig, gir ros og viser tillit. - Er konkrete, støttende og motiverende. 11

12 6.2 Lek: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Mål for barnet: - Oppleve glede, spontanitet og livsutfoldelse i lek. - Få utfolde seg trygt både ute og inne. - Bygge vennskap. Alle trenger ikke være med alle, men alle skal ha noen å leke med. - Leken skal være lystbetont og en glede i seg selv. - Utvikle evne til rolletaking og fantasi. - Velge lekeaktivitet ut fra eget ønske og behov. - Gå fra parallell- til samlek. - Motorisk, språklig, sosial og emosjonell utvikling. Dette kreves av den voksne/metode: - Sette av mye tid til frilek. - Tilrettelegge dele barna i mindre lekegrupper etter egne ønsker og evt. behov. - Ha materialer/rekvisitter tilgjengelig for rollelek, konstruksjonslek, sanglek, spill, tegning, maling, modellering, vannlek osv. - Gjør seg tilgjengelig og delaktig i leken på barnas premisser. - Inspirator/veileder. Kan bidra til å utvide og utvikle leken videre og hjelpe barn til å komme inn i en lek. - Tar vare på barnas spontanitet. 6.3 Læring: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitenbegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Mål for barnet: - Få basiskunnskaper for samhandling med andre gjennom omsorg, oppdragelse og lek. - Styrke sin medfødte nysgjerrighet og lysten til å lære nytt. - Lære seg konkrete ferdigheter i fht. alder og modenhet. Dette kreves av den voksne/metode: - Se krav i avsnitt 6.1 og 6.2 omsorg/oppdragelse og lek. - Ha tid til undring og stil spørsmål i planlagte og spontane aktiviteter. - Formidle kunnskaper i forhold til de 7 fagområder. (se mer inf. kap.7 De 7 fagområder og hverdagssituasjoner + halvårsplaner fra avdelinger) 12

13 6.4 Sosial kompetanse: Barnehagen skal (..) bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Mål for barnet: - Utvikle et positivt selvbilde. - Lære å ta og opprettholde kontakt med andre. - Lære om å samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre. - Lære om hvordan du kan bidra til å utforme positive normer for samhandling. - Lære å løse konflikter ved å snakke og lytte til hverandre. Dette kreves av den voksne/metode: - Skape et varmt og inkluderende sosialt miljø - Møte barn med innlevelse og positive sosiale handlinger. (Se mer inf. avsnitt 5.4 pedagogisk grunnsyn ) - Være aktive og tydelige rollemodeller i hverdagslige og planlagte aktiviteter. - Vise anerkjennelse og sett ord på følelser. - Ha forståelse for at barnets evne til sosial kompetanse skjer på barnets eget initiativ og har å gjøre med barnets modenhet. - Bruke metode til konfliktløsning der innbyr til at alle skal bli hørt. Metode konfliktløsning Vi vektlegger å lære barna å løse konflikter konstruktivt. Med dette mener vi at barna skal lære å sette ord på hva som har skjedd og hvilke følelser de opplever i situasjonen. Vi skal lærer de å lytte til hverandre, lærer de å skille mellom sak og person det var det du gjorde vi ikke likte. Den voksnes rolle i konflikter er å være tilgjengelig for barna og se hva som skjer for å kunne veilede og hjelpe de videre. 13

14 6.5 Språklig kompetanse: Barnehagen må sørge for at alle barn får variert og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. (Barnehageloven side 110) Mål for barnet: - Utvikle et godt muntlig språk. - Få erfaringer med å bruke språket. - Lærer grunnleggende begreper. - Lære å uttrykke tanker og følelser i samhandling med andre. Dette kreves av den voksne/metode: - Være språklige forbilder fra barna. - Ha tid til samtaler og lytt til hva barnet har å fortelle. - Trene på ord og begreper gjennom bruk av litteratur, sanger, rim og regler. - Bruke språket aktivt ved å sette ord på handlinger og følelser i alle situasjoner. - Se også mer inf. avsnitt kommunikasjon, språk og tekst og 7.2 mål og innhold hverdagssituasjoner 14

15 7 DE 7 FAGOMRÅDER OG HVERDAGSSITUASJONER: 7.1 Barnehagens 7 fagområder: Barnehagens områder for læring er i rammeplanen delt inn i syv fagområder for å sikre et variert og allsidig innhold. Fagområder, arbeidsmåter og innhold vil ofte overlappe hverandre og må ses i nær sammenheng med hverandre. Noen ganger vektlegges enkelte fagområder mer fremfor andre i de ulike temaene vi jobber med. Fagområdene er også integrert i hverdagslivet, og i løpet av et barnehageår vil vi arbeide med alle fagområdene. Her følgen en kort presentasjon av fagområdene og noen eks. på hvordan de brukes i vår hverdag Kommunikasjon,språk og tekst: Barn lærer språk og kommunikasjon ved å høre språket blir brukt og ved å kommunisere med andre. Barnehagen skal legge til rette for at barna utvikler et godt muntlig språk hvor de kan uttrykke sine tanker og følelser og lærer å løse konflikter ved å snakke og lytte til hverandre. Vi legger vekt på daglige samtaler med barna, samlingsstunder der vi oppfordrer barna til å fortelle, vi leser og samtaler om bøker, ser på og prater om hva vi ser på bilder, synger, lager rim og regler, setter ord på hendelser og følelser i direkte situasjoner, bruk av kroppsspråk Kropp, bevegelse og helse: Barnehagen skal legge til rette for at barna får allsidig bevegelse og trening og et sunt forhold til egen kropp. Den skal også legge vekt på hygiene - opplæring og et sunt kosthold. Vi legger til rette for balansetrening, hinderløype og klatring inne, ute og i skogen. Vi har grovmotorisksrom, turer, vinteraktiviteter, sandkasselek, vi danser, sangleker, spiller ball, snekring, vannlek. Vi lærer barna å kle på seg selv. Vi har regelmessige måltider, serverer varmmat 2 ganger i uken. Barna får frukt og melk hver dag. Vi har god rutiner for hygiene Kunst, kultur og kreativitet: Området innholder språk, drama, dans, musikk, sang, kunst, estetikk, kultur, arkitektur, håndverk, miljø, byggekunst kulturminner og kulturlandskap. Det er viktig å skape rom for barnas uttrykksmåter. Barna må få allsidige erfaringer og inntrykk. Barnehagen jobber mot at barna skal utvikle fantasien og føle glede over det som de selv skaper. Barnehagen skal tilrettelegge så mye som mulig for skapende virksomhet. Vi lytter og skaper lyder, musikk/sang, dans og bevegelse, fortelling av eventyr, formingsaktiviteter, varierte dramaaktiviteter, tradisjonelle barneleker som kimslek, bjørnen sover m.m. 15

16 7.1.4 Natur, miljø og teknikk: Barna skal bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. De skal også få en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Målet er at barna skal utvikle kjærlighet og respekt for naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom menneske og naturen. Vi legger vekt på å undre oss sammen med barna, ser på det spennende vi har i naturen, eksperimenterer og har konstruksjonslek. Vi lærer barna om det vi ser kryper og går og vi er ute i all slags vær m.m Etikk, religion og filosofi: Religion og filosofi preger våre verdier og holdninger. Barnehagen skal bidra til at barna skal utvikle respekt for sine medmennesker, uavhengig av kulturell bakgrunn, samt legge til rette for undring og refleksjon i den daglige samtalen. Vi legger vekt på å vise omsorg for hverandre, være omtenksomme og hjelpsomme. Vi undrer oss over sammenhengen i naturen og liv og død. Vi stiller spørsmål som hva om...?. Vi leser bøker med god moral og snakker om det etterpå, vi roser barna og oppfordrer dem til å hjelpe hverandre. Vi dramatiserer og forteller om hvorfor vi feirer Lucia, jul og påske m.m Nærmiljø og samfunn: Barns medvirkning i barnehagehverdagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barn skal mulighet til å utforske og oppdage sitt nærmiljø. Vi oppfordrer barna til å fortelle om opplevelser fra ferier og turer de har vært med på utenfor barnehagen. Vi forsker i skogen og går på turer i nærmiljøet. Vi takker ja til invitasjoner hjem til barn, drar på utstillinger og museum. Vi er på tur til bondegård hvert år og har temaarbeid rundt dette. Vi er Solsikke barnehage. Vi har to fadderbarn - Hamilton fra Guatemala og Lino fra Ecuador. De bor i en SOS barneby og vi samler inn penger hvert år samtidig som at vi har temaarbeid rundt dette Antall, rom og form: Barn er opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og de søker etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnhagen har ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Vi legger puslespill, teller, sorterer og rydder, ser på farger og former og svarer på spørsmål rundt tall, form. Vi baker og lager mat måling og telling. Gjennom lek og dramatisering legger vi til rette så barna lærer ulike matematiske begreper, f.eks eventyret om De 3 bukkene bruser minst, mellom, størst og over/ under. 16

17 7.2 Mål for hverdagssituasjoner: Barna lærer gjennom formelle og uformelle læringssituasjoner. Mange av de daglige lærersituasjoner skjer gjennom uformelle læring. I Rustadsaga barnehage legger vi derfor vekt på at kvaliteten på disse skal være god. For å sikre et best mulig læringsmiljø for barna, har vi formulert mål og metoder for hvordan vi skal bevisstgjøre oss selv i jobbe med de forskjellige situasjoner. Ukeplan Fagområde Emne Mål Tiltak Alle dager Etikk, religion og filosofi. Kommunikasjon, språk og tekst Levering - Barn og foreldre skal føle seg velkommen - Utveksling av informasjon og opplevelser. - Blir enige med foreldre om god rutine rundt levering - går f.eks. til vinduet og vinker - Vi viser barnet og foreldrene at de er velkommen ved å hilse og få barnet med inn i en av aktivitetene på avdelingen. - Være tilgjengelig og ta imot beskjeder. Alle dager Alle Samlingsstund - Samlingen tilpasses barnas alder. - Formidling av kunnskaper. - Gruppefellesskap øve seg på å lytte til og dele opplevelse med hverandre. - Ta opp ting/emner barna er opptatt av. - Glede og humor. - Voksne som er forberedt og engasjerte. - Lære barna forskjellige sanger, rim, regler, leker, begreper osv.. - Språktrening - La barna fortelle om ting de er opptatt av. Siste fredag i måneden Kommunikasjon, språk og tekst Fellessamling - Å skape en felles opplevelse for hele barnegruppen preget av glede og humor. Avdelingene bytter på ansvaret for fellessamlinger. Vi bruker musikk, sang, historie eller dramatisering i fht. årstid og tradisjoner. 17

18 Ukeplan Fagområde Emne Mål Tiltak Alle dager Alle Aktiviteter - Skaperglede - Mestringsfølelse. - Utvikle kreativiteten. - Tørre å prøve nye utfordringer. - Barna skal få mulighet å utvikle seg motorisk, språklig og kognitivt. - Få så bred erfaring som mulig av forskjellige aktiviteter. - Dele opplevelse med hverandre Onsdager Se egne planer Klubb - At barna født samme året skal møte hverandre på tvers av avdelinger. Alle dager Alle dager Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Kropp, bevegelse og helse Stell Søvn/hvile - En til en kontakt, omsorg og nærhet. - Kroppsbevissthet og begrepstrening - Innlæring av praktiske ferdigheter. - Renslighet. - Dekke det individuelle behovet for søvn og hvile. - Ha et behagelig avbrekk i en travel hverdag. - Barna skal få utfordringer og varierte aktiviteter som står i forhold til alder og utvikling. - Jobbe med tema. - Være lydhøre for barnas interesser og bruke det i planlegging av aktivitetstilbud. - Bruke fagområdene fra rammeplanen til planlegging av aktiviteter. - Det pedagogiske opplegget legges til rette for barnets alder og modning. - Barn deles opp i alderslike grupper: 1 åringer/knøtterne - 2 åringer/trollunger 3 åringer/ekornbarna - 4 åringer/lønnebladene 5 åringer/bjørnstjerner. - Vi vil spesielt vektlegge fagområdene og egne periodeplaner vil komme fra hver gruppe. - Vi tar oss tid sammen med hvert barn og setter ord på det vi gjør. - Hjelpe/minne barna på toalettbesøk. - Vaske hender med såpe før hvert måltid og etter toalettbesøk. - Vi vasker ansikt ved behov etter måltid. - Vi bytter klær, oppfordre barnet til å delta dersom det har våte eller møkket klær. - Faste ritualer og rutiner ved sovetid. (f.eks. fast soveplass m/smokk, kosedyr, stryke på dem) - Barna skal være mette, tørre og rene. 18

19 Ukeplan Fagområde Emne Mål Tiltak Alle dager Kropp, bevegelse og helse. Kommunikasjon språk og tekst. Etikk, religion og filosofi Måltider Alle dager Kommunikasjon, språk og tekst. Antall, rom og form. Kropp, bevegelse og helse. Garderobe situasjon - Oppleve matglede. - Sosialt samvær. - Øve på bordskikk sitte rolig å kunne lytte til andre. - Å kunne spørre og svare på en akseptabel måte. - Øve på å hjelpe hverandre. - Selvstendighetstrening. - Barna skal lære å kjenne på egne behov, f.eks. at de er mette. - Selvstendighetstrening, omsorg og nærhet. - Begrepstrening. - Lære å kjenne på egne behov, se sammenhenger. - Legge til rette for faste måltider. Vi tar oss god tid. - Faste plasser ved bordet. - Tilgjengelig voksne som sitter ved bordet og samtaler med barna. - Ordensbarn som hjelper til å dekke bord. - Alle barna rydder etter seg. - Øve på å takke for maten. - Ved varmmat måltider lar vi barna forsyne seg selv med hjelp/veiledning fra de voksne, spiser med bestikk, sender mat til hverandre og venter på tur. - Oppmuntre til å smake på nye ting. - Barnas signaler og meninger skal møtes med respekt. - Trene på å ta av og på klær. - Samtale om hvilke plagg man har på hvilke kroppsdeler etc. - Mengde og begrepstrening (antall, størst/minst, lang/kort, tung/lett etc.) - Barna kan til en viss grad være med på å bestemme hva de skal ha på seg. Alle dager Alle Utelek og turer - Lære seg å være ute i all slags vær. - Bli kjent med hverandre på tvers av avdelingene, både barn og voksne. - Bli kjent med og trygg på utemiljøet (utelekeplass, nærmiljø, skogen) - Gi mulighet for allsidig lek og motorisk utfoldelse, førstehåndserfaringer. - Vi skal være ute hver dag og gå mye på tur. - Fast turdag for hver avdeling. - De voksne skal hjelpe/støtte barna i utforskingen, hjelpe dem med å komme i gang med og opprettholde leken. - Ha tid til å stoppe opp og se på det barnet er opptatt av 19

20 Ukeplan Fagområde Emne Mål Tiltak Alle dager Etikk, religion og filosofi. Kommunikasjon, språk og tekst Henting - Ta ansvar for felleskapet. - Oppleve seg som verdifull i del av en hverdagen. -Barna skal være med på felles rydding før de går hjem. - Si ha det og takk for i dag til hverandre. - Bli med i garderoben dersom det lar seg gjøre. Snakke litt om dagen som har gått, hva har skjedd evt. episoder. 7.3 Barnehagens faste tradisjoner - For mer inf. på hjemmesiden Bursdager - barn Solidaritetskafé barn og foreldre Adventsamlinger - barn St. Lucia feiring barn og foreldre Nissefest barn Vinter aktivitetsdag - barn Fastelavnsfeiring barn Påskefrokost barn og foreldre 17. mai feiring - barn og foreldre Bondegårdstur - barn Sommerfest/avslutning - barn og foreldre 20

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN. Slingrebekken barnehage

VIRKSOMHETSPLAN. Slingrebekken barnehage j VIRKSOMHETSPLAN Slingrebekken barnehage Stampeleina 2, 3475 SÆTRE 2015-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Presentasjon av barnehagen s. 3 2. Driften s. 3 2.1 Lov om barnehager 2.2 Rammeplanen 2.3 Vedtekter

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Bjørketun Barnehage bra bagasje!

Bjørketun Barnehage bra bagasje! Virksomhetsplan/informasjonshefte Bjørketun Barnehage bra bagasje! Adresse: Vestheiveien 2, 4550 Farsund Tlf. 38390560/47413940 www.bjorketun.barnehageside.no e-post: bj-bhg@online.no Styrer Vigdis M.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer