VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor: Tlf. Solan: E-post: Tlf. Ludvig: Hjemmeside: Tlf. Reodor:

2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 LOVGRUNNLAG 3 VELKOMMEN TIL RUSTADSAGA BHG. Historie 4 Administrasjon 4 Vedtekter 4 AU og SU 4 Intern kontroll 4 Personalet 5 Avdeling 5 Samarbeid med foreldre 6 Foreldresamtaler 6 Foreldremøte 6 Dugnad 6 Åpningstider/dagsrytme 7 Oppholdsbetaling 7 Forsikring 7 BARNEHAGENS FORMÅL OG VERDIER Formål 8 Barnehagens verdigrunnlag 8 Medvirkning 9 Barnehagens pedagogiske virksomhet 10 BARNEHAGENS INNHOLD Omsorg og oppdragelse 11 Lek 12 Læring/samspill 12 Sosial kompetanse 13 Språklig kompetanse 14 DE 7 FAGOMRÅDER OG HVERDAGSSITUASJONER Barnehagens 7 fagområder 15 Kommunikasjon, språk og tekst 15 Kropp, bevegelse og helse 15 Kunst, kultur og kreativitet 15 Natur, miljø og teknikk 16 Etikk, religion og filosofi 16 Nærmiljø og samfunn 16 Antall, rom og form 16 Mål for hverdagssituasjoner 17 Barnehagens fastetradisjoner 20 SATSNINGSOMRÅDE - MILJØ 21 PLAN FOR 5 ÅRS GRUPPEN Overgang skole 22 Mål for 5 års gruppen 22 Tidsperspektiv og kontakt 25 Fleksibel skolestart 25 PERSONALESAMARBEID/ARBEIDSMILJØ 26 SAMARBEIDSPARTNERE: 26 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 27 ØVRIG PRAKTISK INFORMASJON Tilvenning 28 Bring-/henting 28 Syke barn 28 Hva skal barnet ha med? 29 Hva bør vi tenke på når barnet skal på tur? 29 Barnas leker i barnehagen 29 Barnas bursdag 30 Turpenger 30 Sykkel/akebrett 30 Parkering/Gjerde/Porten 30 2

3 2 INNLEDNING I Rustadsaga barnehage har vi valgt å utarbeide en virksomhetsplan som skal gjelder for tre år. Virksomhetsplanen erstatter tidligere årsplan, foreldreinformasjon og dele av halvårsplanen fra hver avdeling. Virksomhetsplanen skal gi praktisk informasjon, og informasjon om barnehagens pedagogiske virksomhet. Virksomhetsplanen godkjennes av andelslags SU ansvarlig. Virksomhetsplanen har flere funksjoner: Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Hver avdeling vil i tillegg lage sine halvårsplan i september og januar. Halvårsplanene beskriver avdelingens temaer for inneværende periode. 3 LOVGRUNNLAG: Barnehagen bygger sin virksomhet på Barnehageloven av juni Barnehageloven er fastsatt av Stortinget. Den inneholder overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven, og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Med hjemmel i barnehageloven har Kunnskapsdepartementet laget en rammeplan for barnehager. Rammeplanen skal være et verktøy for utvikling av barnehagens innhold og oppgaver, og samtidig gi personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen legger vekt på at det er kontinuitet i læringsløpet fra barnehage til skole. Rammeplanens syv fagområder for læring er i stor grad de samme som barna møter i skolen. Barnehagen skal fortsatt være en arena for lek, læring og omsorg, og barnehagene har frihet til å velge innhold innenfor rammene som planen gir. Det legges stor vekt på samarbeid med hjemmene og barnas rett til medvirkning. 3

4 BARNEHAGELOVEN: og RAMMEPLAN: 4 VELKOMMEN TIL RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 4.1 Historie: Barnehagen er et privat, nonprofit foretak, og drives av foreldre gjennom andelslaget Rustadsaga barnehage BA. Barnehagen ble bygget på initiativ fra tidligere andelseiere i Skullerud foreldrebarnehage - Erik Førde og en rekke andre engasjerte foreldre i samme barnehage. Skullerud foreldrebarnehage hadde lokaler på Skullerud ungdomsskole, og da leiekontrakten ble sagt opp grunnet utvidelse av skolen, ønsket foreldrene å sikre egne barn plass i det unike område ved Østmarka/Rustadsaga, samt gjøre noe med det stadig økende behovet for barnehageplasser i bydelen. Foreldrene inngikk et samarbeid med Trygge barnehager og med mye jobbing fra aktive foreldre stod Rustadsaga barnehage ferdig i oktober Administrasjon: Rustadsaga barnehage BA har det overordnete økonomiske og administrative ansvaret, og er arbeidsgiver for de ansatte. Andelslagsstyret velges på generalforsamling hvert år. Styremøter avholdes månedlig, og styrer er andelslagets representant som administrativ-, personalog faglig leder i barnehagen. Foreldre og ansatte er forpliktet til å følge barnehagens vedtekter. 4.3 Vedtekter: Vedtektene er i samsvar med barnehageloven og gir retningslinjer for hvordan andelslaget og barnehagen skal drives. 4.4 Arbeidsutvalget og samarbeidsutvalget (AU OG SU): Rustadsaga barnehage har valgt å etablere et arbeidsutvalg (AU) og et samarbeidsutvalg (SU). AU er ansvarlig for at det blir arrangert nødvendige dugnader og sosiale sammenkomster. SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. 4

5 4.5 Intern kontroll: Arbeidsmiljøloven stiller krav til barnehagen om internkontroll av helse, miljø og sikkerhet (HMS). I 2008 kjøpte barnehagen dataverktøyet styrerassistenten som skal hjelpe oss med å oppdatere vårt allerede eksisterende HMS-system. Temaer i HMS er barns sikkerhet i og utenfor barnehagen, brannsikkerhet, vernerunder, medisinering i barnehagen, ulike handlingsplaner, avviksmeldinger, kontrakter, stillingsinstruks m.m. Vi har årlig revisjon av dokumentene i styrerassistenten. 4.6 Personalet: Rustadsaga har 12 årsverk. Personalet er stabilt. Førskolelærere utgjør 50% av den samlet personalegruppen, og assistentene har lang ansiennitet. Styrer - 100% Reodor - 2 pedagogiske ledere 100% og 2 assistenter 100% Solan - 1 pedagogisk leder 100% og 2 assistenter 100% Ludvig - 1 pedagogisk leder 100%, 1 førskolelærer 100% og 2 assistenter 100% 4.7 Avdelinger: Barnehagen har 3 avdelinger med til sammen 57 barn. De fleste barna i barnehagen kommer fra nærmiljøet rundt barnehagen. Reodor - 23 plasser for barn i alderen 2 ½ - 6 Solan - 20 plasser for barn i alderen 3 6 Ludvig - 14 plasser for barn i alderen 0-3 Selv om barnehagen er inndelt i avdelinger jobber vi en del på tvers av avdelingene. I utetiden leker barn og voksne fra ulike avdelinger sammen. Vi har klubb hver uke, der vi setter barna sammen i alderslike grupper og blander personalet på tvers av avdelingene. Siste fredag i måneden har vi fellessamling, og to ganger i året har vi felles temauker. I tillegg kommer årets faste tradisjoner, der avdelingene samler seg og feirer. På den måten blir alle barn og voksne i barnehagen godt kjent med hverandre. 5

6 4.8 Samarbeid mellom foreldre og barnehage: I barnehagelovens 1 vektlegges samarbeidet mellom barnehage og hjem. Siden Rustadsaga barnehage i tillegg er foreldredrevet, betyr det at samarbeidet mellom barnehage og hjem er særdeles viktig. Med samarbeid menes regelmessig kontakt mellom barnehagens ansatte og foreldrene, hvor man utveksler erfaringer og drøfter eventuelle problemer som måtte oppstå. En viktig forutsetning for å gi et trygt og oversiktlig oppvekstsmiljø for barna er at personalet har en viss innsikt i barnas bakgrunn og dagligliv, og at foreldrene får god informasjon om det som skjer i barnehagen. For å nå målet gjensidig tillit og respekt kreves forpliktelse og ansvarsbevissthet fra begge sider. Alle ansatte har taushetsplikt. Det pedagogiske arbeidet skal i stor grad ta hensyn til foreldrenes ønsker og forventninger, og det er nødvendig at disse kommer konkret til uttrykk på foreldremøter og foreldresamtaler. Samtidig er det viktig at personalet synliggjør og konkretiserer sine ideer og visjoner for det arbeidet som blir gjort i barnehagen. Vi legger vekt på å gi god informasjon om barnehagens innhold og hverdagen på avdelingene, slik at foreldrene vet hvordan barnet har det. Vi forventer at foreldre følger opp planer og beskjeder slik at vi sammen kan gi barnet en god hverdag. 4.9 Foreldresamtaler: Dette er et tilbud til foreldre/foresatte som vil snakke nærmere om sitt barn og hvordan det har det i barnehagen. Behovet for foreldresamtaler kan variere, men vi tilbyr alltid en oppstartsamtale når barnet begynner på avdelingen. I tillegg setter vi av tid til foreldresamtaler i oktober/ november. Dersom behov tar vi også en samtale om våren. Personalet tar kontakt og avtaler tid for foreldresamtale. Foreldre skal også være velkommen til å ta kontakt og avtale tid for samtale, dersom de lurer på noe Foreldremøter: Arrangeres fast en gang i året om høsten. Her presenterer personalet årets planer og sier litt om hvilke forventninger barnehagen har til foreldrene. Øvrig kan være en temasamling på våren. På begge møter legger vi til rette for at foreldrene får mulighet til diskutere felles utfordringer i forhold til barneoppdragelse. Andelslagsstyret innkaller til generalforsamling innen utgangen av mars hvert år og evt. ekstraordinær generalforsamling. Samarbeidsutvalget kan også innkalle til foreldremøter ved behov Dugnad: Arrangeres av AU minst to ganger i året. Ifølge vedtektene har hver forelder plikt til å stille på dugnad. AU kan pålegge utvidet dugnadsplikt. Barnehagen eies av foreldrene og det forventes derfor et større engasjement enn i andre typer barnehager. 6

7 4.12 Åpningstider/dagsrytme: Barnehagen åpner kl Barna kan ha med seg frokost frem til kl Stengetid er kl , og barn, foreldre og personale skal være ute av barnehagen til kl Dersom barna ikke er hentet, eller en ikke er ute av barnehagen til kl må foreldre betale overtidslønn til personalet. Barnehagen er åpen alle hverdager. Unntatt er påskeuken, juleaften, dagene mellom jul og nyttår og 4 planleggingsdager spredt utover året. Hovedvekten av vårt faglige tilbud skjer i perioden til 14.00, og for at vi skal få gjennomført aktiviteter og turer på en best mulig måte, setter vi pris på å få beskjed hvis barna blir levert eller hentet i denne perioden Oppholdsbetaling: Regler for oppholdsbetaling følger bydel Østensjø. I tillegg betales kr. 150,- for mat. Vi fakturerer forskuddsvis og betalingsfrist er den siste dag i mnd. juli måned er betalingsfri Ved oppstart betales et andelsbevis kr. 5000,- og man betaler enten for hel eller halv måned. Plassen disponeres frem til det året barnet begynner skolen. Dersom dere av ulike årsaker ønsker å slutte før, er oppsigelsestiden to måneder gjeldende fra den 1. i måneden.. Barnehagens vedtekter forutsetter at barna har minst fire ukers ferie i løpet av året. Vedtekter har fastsatt at to uker må tas sammenhengende i perioden 15. juni til 15. August Forsikring: Barna i Rustadsaga barnehage er forsikret, og forsikringen gjelder i barnehagen, på turer, samt på vei til og fra barnehage. 7

8 5 BARNEHAGENS FORMÅL OG VERDIER: 5.1 Formål: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 1 formål) Barnehagen skal være både en pedagogisk virksomhet, og et velferdstilbud til småbarnsforeldre. Den skal Gi enkeltbarn utfordringer tilpasset alder og funksjonsnivå. Styrke barnas muligheter for læring og aktiv deltakelse i fellesskap med jevnaldrene. Ha en helsefremmende og forebyggende funksjon. Bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Forebygge diskriminering og mobbing. Ivareta både enkeltbarn og hensynet til fellesskapet. 5.2 Barnehagens verdigrunnlag: Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. Den skal representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. (Rammeplan for bhg. kap. 1.3) Vi ønsker et miljø preget av respekt og toleranse for hverandres ønsker og behov. Vi ønsker et miljø der gutter og jenter har like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskapet. Vi ønsker et miljø der vi tar ansvar og vare på våre omgivelser. Vi skal fremme en positiv holdning til alt liv og det å ta vare på naturen rundt oss. Vi ønsker et miljø der aktiv deltagelse skaper grobunn for læring. Gjennom nøkkelord som verdifull, ros, glede, oppfordring, veiledning, erfaring og trøst skal vi styrke barnets evne til medansvar for egen hverdag og utvikling av egen selvfølelse og selvtillit. Vi ønsker et miljø der etiske grunnverdier som - medmenneskelighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet preger vår hverdag. Gylden regel Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg - men tenk over at vi er forskjellige. 8

9 5.3 Medvirkning: I følge FNs barnekonvensjon har barn rett til medvirkning i eget liv. Så vel hjemme som i barnehagen har barnet rett til å gi uttrykk for sitt syn på det som skjer, og skal få mulighet til å delta i planlegging og vurdering. Vi ønsker at barna skal utvikle seg til å ta ansvar for å bli arkitekter i eget liv. Barns medvirkning i barnehagen ser vi som et ledd i denne utviklingen. Vi tenker om barns rett til medvirkning: Barn har rett til å uttrykke egne følelser og meninger, og de skal oppmuntres aktivt til å gjøre dette. De skal møte respekt og anerkjennelse for sine uttrykk. Barn skal bli møtt og sett som den de er, få en opplevelse av at de voksne har forståelse for deres individuelle behov. Spesielt overfor de minste barna, må personalet være oppmerksomme, og tolke barnas kroppsspråk og uttrykk. I en del situasjoner skal barna få muligheten til å velge, tilpasset alder og modning. De skal oppleve hvordan demokratiske spilleregler virker i praksis, at de er en viktig del av gruppen og får mulighet til å markere seg. De skal oppleve at personalet er lyttende og åpne i forhold til innspill og ønsker. I forhold til barns rett til medvirkning, er det viktig å huske på at barn vet hva de har lyst til, men ikke alltid hva de har behov for. Her må den voksne ta ansvar ved å forsøke å forstå, sette grenser, veilede og hjelpe barnet videre på en positiv måte. Barn og voksne er likeverdige, men ikke likestilte. 9

10 5.4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn: Med pedagogisk grunnsyn menes den virkelighetsoppfatning, de kunnskaper, verdier og holdninger som ligger til grunn for den pedagogisk virksomhet. I en personalgruppe vil en aldri bli enige om alt, men i barnehagen er det viktig å finne et felles grunnlag som alle kan stå innefor. Personalet har kommet frem til følgende punkter som skal prege vår hverdag: Omsorg og trygghet - Vi ser trygghet som et nødvendig fundament for at barnet skal tørre å ta til seg alt barnehagen har å by på. Barnet vil oppleve trygghet når vi som omsorgspersoner viser at vi ser, hører, forstår og anerkjenner dets personlighet. Omsorg defineres etter kvaliteten på relasjonen mellom omsorgsgiver og barnet. Alle barn er forskjellige, men likeverdige - De har en medfødt evne til samspill, utvikling og til å lære seg innlevelse i andre menneskers følelser og reaksjoner (empati). Ved å møte barnet med positive sosiale handlinger som innlevelse, anerkjennelse, oppmuntring, nærvær og glede kan vi bidra til barnets videre sosiale utvikling. Vi vil fremheve glede og humor og sette pris på barns humor og gledesytringer Den positiv lov Tenk positive tanker Bruk positive ord Gjør positive handlinger Og det positive gro. Ukjent Vi vil at leken skal ha en sentral plass i barnas hverdag. Leken er barnets viktigste redskap for læring og den krever tid for å kunne utvikle seg. Muligheter for læring finnes i alle situasjoner i løpet av en dag, både sammen med andre og alene, under voksen ledelse og i fri lek. Vi prøver å tilrettelegge for god læring ved å stimulere barna til å være kreative, og til å utvikle ideer, forståelse og språk, alene og i samspill med andre barn. Gjennom lek bygges vennskap som er viktig for barnets trivsel. Turer har høy prioritet i vår hverdag. Faste turer i barnehagens nærmiljø gir barna utfordringer i forhold til fysisk aktivitet og utelek. Turene gir avkobling fra barnehagehverdagen. Barna får en annerledes dag og naturen skaper grobunn for læring og ferdigheter, nye leker muligheter og nye lekekamerater. Barnehagens motto: Med naturen i hånd knyttes gode vennskapsbånd 10

11 6 BARNEHAGENS INNHOLD: 6.1 Omsorg og oppdragelse: Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorg- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslang læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Omsorg: Mål for barnet: - Skal føle seg trygg og avslappet i hverdagen. - Å tørre å vise følelser. - Føle at det er greit å si ifra hvis det ikke er enig. - Å føle at jeg bra som den jeg er. - Å føle at det har noen å gå til som bryr seg. - Å utvikle tillit til seg selv og andre. - Å kunne ta del i et fellesskap. - Øve på å ta ansvar og vise omsorg for seg selv og andre. Oppdragelse: Mål for barnet: - Lære om verdier i samfunnet og normer for rett og galt - Lære om åpenhet og toleranse for mangfoldet i samfunnet. - Utvikle god selvfølelse, trygghet og tro på seg selv. - Utvikle sin selvstendighet og ta ansvar for egne valg. - Lære om å ta hensyn, være fleksibel og kunne dele. - Lære om å se en sak fra flere sider. Dette kreves av den voksne/metode: - Vise at alle er like mye verdt. - Kunne se barn og voksne som individer. - Å møte barn og voksne med innlevelse og interesse. - Tilby fysisk nærhet hvis det ønskes. - Gi helhjertet trøst og oppmuntring når det trengs. - Møte barn og voksne med åpenhet. - Vise vilje til samspill - Vise respekt for det som er annerledes. - Barnet skal bli sett og hørt - Gi positive tilbakemeldinger. Dette kreves av den voksne/metode: - Veileder og lærer barnet om felles regler, viser gode holdninger og lytter. - Veilede og sette grenser når det trengs. - Viser respekt og empati. - Er tålmodig, gir ros og viser tillit. - Er konkrete, støttende og motiverende. 11

12 6.2 Lek: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Mål for barnet: - Oppleve glede, spontanitet og livsutfoldelse i lek. - Få utfolde seg trygt både ute og inne. - Bygge vennskap. Alle trenger ikke være med alle, men alle skal ha noen å leke med. - Leken skal være lystbetont og en glede i seg selv. - Utvikle evne til rolletaking og fantasi. - Velge lekeaktivitet ut fra eget ønske og behov. - Gå fra parallell- til samlek. - Motorisk, språklig, sosial og emosjonell utvikling. Dette kreves av den voksne/metode: - Sette av mye tid til frilek. - Tilrettelegge dele barna i mindre lekegrupper etter egne ønsker og evt. behov. - Ha materialer/rekvisitter tilgjengelig for rollelek, konstruksjonslek, sanglek, spill, tegning, maling, modellering, vannlek osv. - Gjør seg tilgjengelig og delaktig i leken på barnas premisser. - Inspirator/veileder. Kan bidra til å utvide og utvikle leken videre og hjelpe barn til å komme inn i en lek. - Tar vare på barnas spontanitet. 6.3 Læring: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitenbegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Mål for barnet: - Få basiskunnskaper for samhandling med andre gjennom omsorg, oppdragelse og lek. - Styrke sin medfødte nysgjerrighet og lysten til å lære nytt. - Lære seg konkrete ferdigheter i fht. alder og modenhet. Dette kreves av den voksne/metode: - Se krav i avsnitt 6.1 og 6.2 omsorg/oppdragelse og lek. - Ha tid til undring og stil spørsmål i planlagte og spontane aktiviteter. - Formidle kunnskaper i forhold til de 7 fagområder. (se mer inf. kap.7 De 7 fagområder og hverdagssituasjoner + halvårsplaner fra avdelinger) 12

13 6.4 Sosial kompetanse: Barnehagen skal (..) bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Mål for barnet: - Utvikle et positivt selvbilde. - Lære å ta og opprettholde kontakt med andre. - Lære om å samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre. - Lære om hvordan du kan bidra til å utforme positive normer for samhandling. - Lære å løse konflikter ved å snakke og lytte til hverandre. Dette kreves av den voksne/metode: - Skape et varmt og inkluderende sosialt miljø - Møte barn med innlevelse og positive sosiale handlinger. (Se mer inf. avsnitt 5.4 pedagogisk grunnsyn ) - Være aktive og tydelige rollemodeller i hverdagslige og planlagte aktiviteter. - Vise anerkjennelse og sett ord på følelser. - Ha forståelse for at barnets evne til sosial kompetanse skjer på barnets eget initiativ og har å gjøre med barnets modenhet. - Bruke metode til konfliktløsning der innbyr til at alle skal bli hørt. Metode konfliktløsning Vi vektlegger å lære barna å løse konflikter konstruktivt. Med dette mener vi at barna skal lære å sette ord på hva som har skjedd og hvilke følelser de opplever i situasjonen. Vi skal lærer de å lytte til hverandre, lærer de å skille mellom sak og person det var det du gjorde vi ikke likte. Den voksnes rolle i konflikter er å være tilgjengelig for barna og se hva som skjer for å kunne veilede og hjelpe de videre. 13

14 6.5 Språklig kompetanse: Barnehagen må sørge for at alle barn får variert og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. (Barnehageloven side 110) Mål for barnet: - Utvikle et godt muntlig språk. - Få erfaringer med å bruke språket. - Lærer grunnleggende begreper. - Lære å uttrykke tanker og følelser i samhandling med andre. Dette kreves av den voksne/metode: - Være språklige forbilder fra barna. - Ha tid til samtaler og lytt til hva barnet har å fortelle. - Trene på ord og begreper gjennom bruk av litteratur, sanger, rim og regler. - Bruke språket aktivt ved å sette ord på handlinger og følelser i alle situasjoner. - Se også mer inf. avsnitt kommunikasjon, språk og tekst og 7.2 mål og innhold hverdagssituasjoner 14

15 7 DE 7 FAGOMRÅDER OG HVERDAGSSITUASJONER: 7.1 Barnehagens 7 fagområder: Barnehagens områder for læring er i rammeplanen delt inn i syv fagområder for å sikre et variert og allsidig innhold. Fagområder, arbeidsmåter og innhold vil ofte overlappe hverandre og må ses i nær sammenheng med hverandre. Noen ganger vektlegges enkelte fagområder mer fremfor andre i de ulike temaene vi jobber med. Fagområdene er også integrert i hverdagslivet, og i løpet av et barnehageår vil vi arbeide med alle fagområdene. Her følgen en kort presentasjon av fagområdene og noen eks. på hvordan de brukes i vår hverdag Kommunikasjon,språk og tekst: Barn lærer språk og kommunikasjon ved å høre språket blir brukt og ved å kommunisere med andre. Barnehagen skal legge til rette for at barna utvikler et godt muntlig språk hvor de kan uttrykke sine tanker og følelser og lærer å løse konflikter ved å snakke og lytte til hverandre. Vi legger vekt på daglige samtaler med barna, samlingsstunder der vi oppfordrer barna til å fortelle, vi leser og samtaler om bøker, ser på og prater om hva vi ser på bilder, synger, lager rim og regler, setter ord på hendelser og følelser i direkte situasjoner, bruk av kroppsspråk Kropp, bevegelse og helse: Barnehagen skal legge til rette for at barna får allsidig bevegelse og trening og et sunt forhold til egen kropp. Den skal også legge vekt på hygiene - opplæring og et sunt kosthold. Vi legger til rette for balansetrening, hinderløype og klatring inne, ute og i skogen. Vi har grovmotorisksrom, turer, vinteraktiviteter, sandkasselek, vi danser, sangleker, spiller ball, snekring, vannlek. Vi lærer barna å kle på seg selv. Vi har regelmessige måltider, serverer varmmat 2 ganger i uken. Barna får frukt og melk hver dag. Vi har god rutiner for hygiene Kunst, kultur og kreativitet: Området innholder språk, drama, dans, musikk, sang, kunst, estetikk, kultur, arkitektur, håndverk, miljø, byggekunst kulturminner og kulturlandskap. Det er viktig å skape rom for barnas uttrykksmåter. Barna må få allsidige erfaringer og inntrykk. Barnehagen jobber mot at barna skal utvikle fantasien og føle glede over det som de selv skaper. Barnehagen skal tilrettelegge så mye som mulig for skapende virksomhet. Vi lytter og skaper lyder, musikk/sang, dans og bevegelse, fortelling av eventyr, formingsaktiviteter, varierte dramaaktiviteter, tradisjonelle barneleker som kimslek, bjørnen sover m.m. 15

16 7.1.4 Natur, miljø og teknikk: Barna skal bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. De skal også få en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Målet er at barna skal utvikle kjærlighet og respekt for naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom menneske og naturen. Vi legger vekt på å undre oss sammen med barna, ser på det spennende vi har i naturen, eksperimenterer og har konstruksjonslek. Vi lærer barna om det vi ser kryper og går og vi er ute i all slags vær m.m Etikk, religion og filosofi: Religion og filosofi preger våre verdier og holdninger. Barnehagen skal bidra til at barna skal utvikle respekt for sine medmennesker, uavhengig av kulturell bakgrunn, samt legge til rette for undring og refleksjon i den daglige samtalen. Vi legger vekt på å vise omsorg for hverandre, være omtenksomme og hjelpsomme. Vi undrer oss over sammenhengen i naturen og liv og død. Vi stiller spørsmål som hva om...?. Vi leser bøker med god moral og snakker om det etterpå, vi roser barna og oppfordrer dem til å hjelpe hverandre. Vi dramatiserer og forteller om hvorfor vi feirer Lucia, jul og påske m.m Nærmiljø og samfunn: Barns medvirkning i barnehagehverdagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barn skal mulighet til å utforske og oppdage sitt nærmiljø. Vi oppfordrer barna til å fortelle om opplevelser fra ferier og turer de har vært med på utenfor barnehagen. Vi forsker i skogen og går på turer i nærmiljøet. Vi takker ja til invitasjoner hjem til barn, drar på utstillinger og museum. Vi er på tur til bondegård hvert år og har temaarbeid rundt dette. Vi er Solsikke barnehage. Vi har to fadderbarn - Hamilton fra Guatemala og Lino fra Ecuador. De bor i en SOS barneby og vi samler inn penger hvert år samtidig som at vi har temaarbeid rundt dette Antall, rom og form: Barn er opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og de søker etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnhagen har ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Vi legger puslespill, teller, sorterer og rydder, ser på farger og former og svarer på spørsmål rundt tall, form. Vi baker og lager mat måling og telling. Gjennom lek og dramatisering legger vi til rette så barna lærer ulike matematiske begreper, f.eks eventyret om De 3 bukkene bruser minst, mellom, størst og over/ under. 16

17 7.2 Mål for hverdagssituasjoner: Barna lærer gjennom formelle og uformelle læringssituasjoner. Mange av de daglige lærersituasjoner skjer gjennom uformelle læring. I Rustadsaga barnehage legger vi derfor vekt på at kvaliteten på disse skal være god. For å sikre et best mulig læringsmiljø for barna, har vi formulert mål og metoder for hvordan vi skal bevisstgjøre oss selv i jobbe med de forskjellige situasjoner. Ukeplan Fagområde Emne Mål Tiltak Alle dager Etikk, religion og filosofi. Kommunikasjon, språk og tekst Levering - Barn og foreldre skal føle seg velkommen - Utveksling av informasjon og opplevelser. - Blir enige med foreldre om god rutine rundt levering - går f.eks. til vinduet og vinker - Vi viser barnet og foreldrene at de er velkommen ved å hilse og få barnet med inn i en av aktivitetene på avdelingen. - Være tilgjengelig og ta imot beskjeder. Alle dager Alle Samlingsstund - Samlingen tilpasses barnas alder. - Formidling av kunnskaper. - Gruppefellesskap øve seg på å lytte til og dele opplevelse med hverandre. - Ta opp ting/emner barna er opptatt av. - Glede og humor. - Voksne som er forberedt og engasjerte. - Lære barna forskjellige sanger, rim, regler, leker, begreper osv.. - Språktrening - La barna fortelle om ting de er opptatt av. Siste fredag i måneden Kommunikasjon, språk og tekst Fellessamling - Å skape en felles opplevelse for hele barnegruppen preget av glede og humor. Avdelingene bytter på ansvaret for fellessamlinger. Vi bruker musikk, sang, historie eller dramatisering i fht. årstid og tradisjoner. 17

18 Ukeplan Fagområde Emne Mål Tiltak Alle dager Alle Aktiviteter - Skaperglede - Mestringsfølelse. - Utvikle kreativiteten. - Tørre å prøve nye utfordringer. - Barna skal få mulighet å utvikle seg motorisk, språklig og kognitivt. - Få så bred erfaring som mulig av forskjellige aktiviteter. - Dele opplevelse med hverandre Onsdager Se egne planer Klubb - At barna født samme året skal møte hverandre på tvers av avdelinger. Alle dager Alle dager Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Kropp, bevegelse og helse Stell Søvn/hvile - En til en kontakt, omsorg og nærhet. - Kroppsbevissthet og begrepstrening - Innlæring av praktiske ferdigheter. - Renslighet. - Dekke det individuelle behovet for søvn og hvile. - Ha et behagelig avbrekk i en travel hverdag. - Barna skal få utfordringer og varierte aktiviteter som står i forhold til alder og utvikling. - Jobbe med tema. - Være lydhøre for barnas interesser og bruke det i planlegging av aktivitetstilbud. - Bruke fagområdene fra rammeplanen til planlegging av aktiviteter. - Det pedagogiske opplegget legges til rette for barnets alder og modning. - Barn deles opp i alderslike grupper: 1 åringer/knøtterne - 2 åringer/trollunger 3 åringer/ekornbarna - 4 åringer/lønnebladene 5 åringer/bjørnstjerner. - Vi vil spesielt vektlegge fagområdene og egne periodeplaner vil komme fra hver gruppe. - Vi tar oss tid sammen med hvert barn og setter ord på det vi gjør. - Hjelpe/minne barna på toalettbesøk. - Vaske hender med såpe før hvert måltid og etter toalettbesøk. - Vi vasker ansikt ved behov etter måltid. - Vi bytter klær, oppfordre barnet til å delta dersom det har våte eller møkket klær. - Faste ritualer og rutiner ved sovetid. (f.eks. fast soveplass m/smokk, kosedyr, stryke på dem) - Barna skal være mette, tørre og rene. 18

19 Ukeplan Fagområde Emne Mål Tiltak Alle dager Kropp, bevegelse og helse. Kommunikasjon språk og tekst. Etikk, religion og filosofi Måltider Alle dager Kommunikasjon, språk og tekst. Antall, rom og form. Kropp, bevegelse og helse. Garderobe situasjon - Oppleve matglede. - Sosialt samvær. - Øve på bordskikk sitte rolig å kunne lytte til andre. - Å kunne spørre og svare på en akseptabel måte. - Øve på å hjelpe hverandre. - Selvstendighetstrening. - Barna skal lære å kjenne på egne behov, f.eks. at de er mette. - Selvstendighetstrening, omsorg og nærhet. - Begrepstrening. - Lære å kjenne på egne behov, se sammenhenger. - Legge til rette for faste måltider. Vi tar oss god tid. - Faste plasser ved bordet. - Tilgjengelig voksne som sitter ved bordet og samtaler med barna. - Ordensbarn som hjelper til å dekke bord. - Alle barna rydder etter seg. - Øve på å takke for maten. - Ved varmmat måltider lar vi barna forsyne seg selv med hjelp/veiledning fra de voksne, spiser med bestikk, sender mat til hverandre og venter på tur. - Oppmuntre til å smake på nye ting. - Barnas signaler og meninger skal møtes med respekt. - Trene på å ta av og på klær. - Samtale om hvilke plagg man har på hvilke kroppsdeler etc. - Mengde og begrepstrening (antall, størst/minst, lang/kort, tung/lett etc.) - Barna kan til en viss grad være med på å bestemme hva de skal ha på seg. Alle dager Alle Utelek og turer - Lære seg å være ute i all slags vær. - Bli kjent med hverandre på tvers av avdelingene, både barn og voksne. - Bli kjent med og trygg på utemiljøet (utelekeplass, nærmiljø, skogen) - Gi mulighet for allsidig lek og motorisk utfoldelse, førstehåndserfaringer. - Vi skal være ute hver dag og gå mye på tur. - Fast turdag for hver avdeling. - De voksne skal hjelpe/støtte barna i utforskingen, hjelpe dem med å komme i gang med og opprettholde leken. - Ha tid til å stoppe opp og se på det barnet er opptatt av 19

20 Ukeplan Fagområde Emne Mål Tiltak Alle dager Etikk, religion og filosofi. Kommunikasjon, språk og tekst Henting - Ta ansvar for felleskapet. - Oppleve seg som verdifull i del av en hverdagen. -Barna skal være med på felles rydding før de går hjem. - Si ha det og takk for i dag til hverandre. - Bli med i garderoben dersom det lar seg gjøre. Snakke litt om dagen som har gått, hva har skjedd evt. episoder. 7.3 Barnehagens faste tradisjoner - For mer inf. på hjemmesiden Bursdager - barn Solidaritetskafé barn og foreldre Adventsamlinger - barn St. Lucia feiring barn og foreldre Nissefest barn Vinter aktivitetsdag - barn Fastelavnsfeiring barn Påskefrokost barn og foreldre 17. mai feiring - barn og foreldre Bondegårdstur - barn Sommerfest/avslutning - barn og foreldre 20

Velkommen til RUSTADSAGA BARNEHAGE. -gode opplevelser setter spor

Velkommen til RUSTADSAGA BARNEHAGE. -gode opplevelser setter spor Velkommen til RUSTADSAGA BARNEHAGE -gode opplevelser setter spor VELKOMMEN TIL RUSTADSAGA BARNEHAGE SA Historie Barnehagen er et privat, nonprofit foretak, og drives av foreldre gjennom andelslaget Rustadsaga

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 I løpet av barnets to første leveår er tilknytning en sentral utviklingsoppgave for oss, og er derfor et viktig fokusområde for småbarnsavdelingene. En god tilknytning

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Halvårsplan våren 2010

Halvårsplan våren 2010 Jesper Halvårsplan våren 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 16 barn. Av disse er det vi 8 jenter og 8 gutter. 13 født i 2004 og 3 født i 2005. De voksne i år er : Anette Anfinrud

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer